પવિત્ર બાઇબલ - Gujarati Holy Bible

ગુજરાતી ભાષામાં પવિત્ર બાઇબલ માંથી એક પુસ્તક પસંદ કરો