Mózes negyedik könyve

Fejezet: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Fejezet 1

1 Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Egyiptom földébõl való kijövetelök után a második esztendõben, mondván:
2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút fõrõl fõre,
3 Húsz esztendõstõl fogva és feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izráelben; számláljátok meg õket az õ seregök szerint, te és Áron.
4 És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsbõl, mindenik feje legyen az õ atyái házának.
5 Ezek pedig a férfiak nevei, a kik veletek legyenek: Rúbenbõl Elisúr, Sedeúrnak fia.
6 Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia.
7 Júdából Naasson, Amminádábnak fia.
8 Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia.
9 Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia.
10 József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia.
11 Benjáminból Adibán, Gideóni fia.
12 Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.
13 Áserbõl Págiel, Okránnak fia.
14 Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia.
15 Nafthaliból Akhira, Enánnak fia.
16 Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az õ atyjok törzseinek fejei, Izráel ezereinek is fejei õk.
17Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, a kik név szerint is elõszámláltattak vala.
18És összegyûjték az egész gyülekezetet a második hónapnak elsõ napján; és vallást tõnek az õ születésökrõl, az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb fõrõl fõre.
19A miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg õket a Sinai pusztájában.
20Valának pedig Rúbennek, Izráel elsõszülöttének fiai, azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, fõrõl fõre, minden férfiú, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
21A kik megszámláltattak a Rúben törzsébõl: negyvenhat ezer és ötszáz.
22Simeon fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, az õ megszámláltjai, a neveknek száma szerint, fõrõl fõre, minden férfiú, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
23A kik megszámláltattak Simeon törzsébõl; ötvenkilencz ezer és háromszáz.
24Gád fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
25A kik megszámláltattak Gád törzsébõl: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
26Júda fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
27A kik megszámláltattak Júda törzsébõl: hetvennégy ezer és hatszáz.
28Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
29A kik megszámláltattak Izsakhár törzsébõl, ötvennégy ezer és négyszáz.
30Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
31A kik megszámláltattak Zebulon törzsébõl; ötvenhét ezer és négyszáz.
32József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
33A kik megszámláltattak Efraim törzsébõl; negyvenezer és ötszáz.
34Manasse fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
35A kik megszámláltattak Manasse törzsébõl; harminczkét ezer és kétszáz.
36Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
37A kik megszámláltattak Benjámin törzsébõl; harminczöt ezer és négyszáz.
38Dán fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
39A kik megszámláltattak Dán törzsébõl; hatvankét ezer és hétszáz.
40Áser fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
41A kik megszámláltattak Áser törzsébõl; negyvenegy ezer és ötszáz.
42A Nafthali fiainak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ;
43A kik megszámláltattak a Nafthali törzsébõl; ötvenhárom ezer és négyszáz.
44Ezek azok a megszámláltattak, a kiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú vala az õ atyáiknak házanépébõl.
45Valának azért mindnyájan, a kik megszámláltattak az Izráel fiai közûl az õ atyáiknak háznépe szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ az Izráelben;
46Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz háromezer és ötszáz ötven.
47De a léviták az õ atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök.
48Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván:
49Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé;
50Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; õk hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és õk szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.
51És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, a ki oda járul, meghaljon.
52És tábort járjanak az Izráel fiai kiki az õ táborában, és kiki az õ zászlója alatt, az õ seregeik szerint.
53A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának õrizetét.
54Cselekedének azért az Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.