Marcos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kapitulo 1

1 Sinugdan sa Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios.
2 Ingon sa nahisulat diha sa basahon ni Isaias nga profeta: Tan-awa, igapadala ko ang akong magsasangyaw nga mag-una kanimo, siya mao ang magaandam sa imong dalan;
3 ang tingog sa magasinggit diha sa mga awaaw: Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. tul-ira ninyo ang iyang mga agianan"
4 diha sa mga awaaw si Juan nga magbabautismo mitungha nga nagwali mahitungod sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala.
5 Ug nangadto kaniya ang mga katawhan gikan sa tibuok yuta sa Judea, ug ang tanang tawo sa Jerusalem; ug sa suba sa Jordan iyang gibautismohan sila, sa pagsugid nila sa ilang mga sala.
6 Ug kini si Juan nagsul-ob ug bisti nga balhibo sa kamelyo ug may bakus nga panit diha sa iyang hawak, ug ang iyang kan-onon dulon oug dugos sa kagulangan.
7 Ug nagwali siya nga nag-ingon, "Sa ulahi nako moabut ang labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa pagtikubo aron sa paghubad sa higut sa iyang mga sapin dili ako takus.
8 Ako nagbautismo kaninyo sa tubig, apan ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo.
9 Ug niadtong mga adlawa miabut si Jesus gikan sa Nazaret sa Galilea, ug siya gibautismohan ni Juan sa suba sa Jordan.
10 Ug sa iyang paghaw-as gikan sa tubig, dihadiha nakita niya nga nabukas ang kalangitan, ug sa ibabaw niya ang Espiritu mikunsad nga ingog salampati.
11 Ug gikan sa langit miabut ang usa ka tingog nga nag-ingon, "Ikaw akong Anak nga pinalangga; kanimo may kalipay ako."
12 Ug dihadiha si Jesus giabog sa Espiritu nagdto sa mga awaaw.
13 Ug sulod sa kap-atan ka adlaw didto siya sa mga awaaw, gitintal ni Satanas ug nahiipon siya sa mga mananap nga mapintas; apan dihay mga manolunda nga nanag-alagad kaniya.
14 Ug unya tapus sa pagdakop kang Juan, si Jesus miabut sa Galilea, nga nagwali sa Maayong Balita gikan sa Dios,
15 ug nag-ingon, "Ang panahon ania na gayud, ug ang gingharian sa Dios haduol na; paghinulsol kamo ug tumoo kamo sa Maayong Balita."
16 Ug sa naglakaw siya sa ubay sa Lanaw sa Galilea, nakita niya si Simon ug si Andres nga igsoon niya ni Simon, nga nanglaya diha sa lanaw, kay mga mangingisda man sila.
17 Ug si Jesus miingon kanila, "Sumunod kamo kanako ug himuon ko kamong mga mangingisdag tawo."
18 Dihadiha gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya.
19 Ug sa nagpadayon siya paglakaw sa unahag diyutay, nakita niya si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsoon niya ni Santiago, nga nanagpuna sa mga pukot diha sa ilang sakayan.
20 Ug dihadiha gitawag niya sila; ug gibiyaan nila ang ilang amahan nga si Zebedeo diha sa sakayan kauban sa mga sinuholan, ug mikuyog sila kaniya.
21 Ug nangadto sila sa Capernaum; ug dihadiha sa adlaw nga igpapahulay misulod siya sa sinagoga ug nagpanudlo.
22 Ug nahibulong sila sa iyang pagpanudlo, kay kanila nagpanudlo man siya ingon nga may kagahum; ug dili ingon sa mga escriba.
23 Ug niadtong tungora, sa sulod sa ilang sinagoga didtoy tawo nga gisudlan sa usa ka mahugaw nga espiritu;
24 ug misinggit ang mahugawng espiritu nga nag-ingon, "Unsay imong labut kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila baya ako kinsa ikaw, ang Balaan sa Dios."
25 Apan gibadlong siya ni Jesus nga nag-ingon, "Hilum diha, ug gumula ka kaniya!"
26 Ug ang mahugawng espiritu, sa nakapalit-ad ug nakapalimbag kaniya, ug sa nagsiyagit sa makusog nga tingog, migula gikan kaniya.
27 Ug nahibulong silang tanan, nga tungod niana nagpinangutan-anay sila nga nanag-ingon, "Unsa ba kini? Usa ka bag-ong pagpanudlo! Uban sa kagahum mosugo siya bisan pa sa mga mahugawng espiritu, ug sila mosugot kaniya."
28 Ug sa kalit ang iyang kabantug mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit sulod sa kayutaan sa Galilea.
29 Ug dihadiha mipahawa siya sa sinagoga, ug kinuyogan ni Santiago ug ni Juan, siya misulod sa balay nila ni Simon ug Andres.
30 Ug ang babayeng ugangan ni Simon naghigda nga gihilantan, ug dihadiha gisuginlan nila si Jesus mahitungod kaniya.
31 Ug iyang giduol ug gikuptan siya diha sa kamot ug gipatindog, ug siya gihuwasan sa hilanat ug mialagad kanila.
32 Ug sa pagkasawomsom, sa pagsalop na sa Adlaw, ilang gipanagdala ngadto kaniya ang tanang mga masakiton ug mga gipangyawaan.
33 Ug ang mga tawo sa tibuok lungsod nanagtapok atbang sa pultahan.
34 Ug iyang gipangayo ang daghang nanagmasakit sa nagkalainlaing mga balatian, ug iyang gipagula ang daghang mga yawa; ug wala niya tugoti ang mga yawa sa pagsulti, kay nakaila man sila kaniya.
35 Ug unya sayo sa kaadlawon, sa dugay pa ang kabuntagon, siya mibangon ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw, ug didto nag-ampo siya.
36 Ug siya giapas ni Simon ug sa iyang mga kauban,
37 ug sa hingkaplagan na nila siya, sila miingon kaniya, "Ang tanan nangita kanimo."
38 Siya miingon kanila, "Mangadto kita sa ubang dapit, sa mga silingang kalungsuran, aron didto usab magawali ako; kay mao kanay hinungdan ngano nga mianhi ako dinhi."
39 Ug ang tibuok Galilea gisuroy niya nga nagwali sulod sa ilang mga sinagoga ug nagpagula sa mga yawa.
40 Ug didtoy usa ka sanlahon nga miduol ug nangamuyo kaniya, ug sa nagluhod siya miingon kaniya, "Kon buot ka, makahinlo ikaw kanako."
41 Ug sa giabut si Jesus ug kaluoy, gituyhad niya ang iyang kamot, ug mihikap ug miingon siya kaniya, "Buot ako; mamahinlo ka."
42 Ug dihadiha nawad-an siya sa sanla ug nahimong mahinlo.
43 Ug si Jesus mitugon kaniya sa mahigpit gayud, ug midali sa pagpalakaw kaniya,
44 ug miingon kaniya, "Bantayi baya nga walay bisan kinsa nga imong suginlan; apan umadto ka ug magpakita ka sa sacerdote, ug himoa ang halad nga gisugo ni Moises mahitungod sa imong pagkahinlo, miingon nga pagpamatuod ngadto sa katawhan."
45 Apan milakaw siya ug misugod sa pagpanugilon sa hilabihan mahitungod niini, ug sa pagsabwag sa balita sa nahitabo, nga tungod niana si Jesus dili na makahimo sa dayag nga pagsuylod ug lungsod, kondili adto na lamang siya sa mga dapit nga awaaw; ug ang mga tawo nangadto kaniya gikan sa tanang dapit.


Kapitulo 2

1 Ug sa paghibalik niya sa Capernaum tapus sa pipila ka adlaw, nadungog nga siya didto sa usa ka balay.
2 Ug daghan ang nagponsisok didto, nga tungod niana wala nay dapit nga ila pang kasudlan, bisan pa diha duol sa pultahan; ug ngadto kanila giwali niya ang pulong.
3 Ug didtoy nangabut nga nanagdala kaniyag usa ka paralitico nga giyayongan sa upat ka tawo.
4 Ug kay dili man sila makaduol kang Jesus tungod sa panon sa mga tawo, ilang gibuslotan ang atop sa ibabaw niya; ug sa nakahimo na silag lungag, ilang gitonton ang higdaanan diin diha ang paralitico.
5 Ug sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitico, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na."
6 Ug dihay pipila sa mga escriba nga nanaglingkod, ug diha sa ilang mga kasingkasing nangutana sila nga nanag-ingon,
7 "Nganong nagasulti man kining tawhana sa ingon? Usa kini ka pasipala! Kay kinsa bay makapasaylog mga sala kondili ang dios ra?"
8 Ug dihadiha sa nasabut ni Jesus diha sa iyang espriritu nga sa ingon nangutana sila sa ilang kaugalingon, siya miingon kanila, "Nganong nangutana man kamo sa ingon sa sulod sa inyong mga kasingkasing?
9 Kay hain bay labi pang masayon, ang pag-ingon ba ngadto sa paralitico, 'Ang imong mga sala gipasaylo na,' o ang pag-ingon ba, 'Bangon, dad-a ang imong higdaanan ug paglakaw'?
10 Apan aron mahibalo kamo nga ang Anak sa Tawo may kagahum diay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala"— siya miingon sa paralitico—
11 "ako magaingon kanimo, bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pumauli ka."
12 Ug siya mibangon, ug dihadiha gisakwat niya ang iyang higdaanan ug mipahawa siya sa atubangan nilang tanan paingon sa gawas, nga tungod niini nahibulong silang tanan ug nayagdaneg sa Dios, ug nanag-ingon, "Wala pa kitay nakita nga ingon niini!"
13 Ug si Jesus miadto na usab sa baybayon; ug ang tibuok panon sa katawhan miduol kaniya, ug iyang gipanudloan sila.
14 Ug sa naglakaw siya, iyang nakita ang anak ni Alfeo nga si Levi, nga naglingkod sa buhisanan; ug siya miingon kaniya, "Sumunod ka kanako." Ug siya mitindog ug mikuyog kaniya.
15 Ug sa naglingkod si Jesus tambong sa kan-anan sa balay ni Levi, dihay daghang mga maniningil sa buhis ug mga makasasala nga nanglingkod uban kaniya ug sa iyang mga tinun-an; kay diha may daghang mikuyog kaniya.
16 Ug ang mga escriba nga mga Fariseo, sa ilang pagkakita nga siya nagkaon kauban sa mga makasasala ug sa mga maniningil sa buhis, miingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong mokaon man siya kauban sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?"
17 Ug sa pagkadungog ni Jesus niini, siya miingon kanila, "Ang mga maayo rag lawas wala magkinahanglan ug mananambal, kondili ang mga masakiton; ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasasala."
18 Ug ang mga tinun-an ni Juan ug ang mga Fariseo nanagpuasa; ug ang mga tawo miduol ug miingon kaniya, "Ngano ba nga ang mga tinun-an ni Juan ug ang mga tinun-an sa mga Fariseo magapuasa man, apan ang imong mga tinun-an wala man magpuasa?"
19 Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Makahimo ba sa pagpuasa ang mga dinapit sa kasal samtang ang nabana anaa pa uban kanila? Samtang ang nabana anaa pa uban kanila, dili sila makahimo sa pagpuasa.
20 Apan moabut ra ang mga adlaw nga ang nabana pagakuhaon na gikan kanila, ug unya magapuasa na sila niadtong adlawa.
21 Walay tawo nga magatapak ug bag-ong panapton diha sa daan nga sinina; kay kon mao pa, ang igatapak mabitas ra gikan niini, ang bag-o gikan sa daan, ug unya mahimo na hinoon ang labi pa ka dakung gisi.
22 Ug walay tawo nga magasulod ug bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit; kay kon mao pa, ang bino mobusisi sa mga sudlanang panit, ug ang bino mausik, maingon man ang mga sudlanang panit; apan ang bag-ong bino kinahanglan anha isulod sa bag-ong mga sudlanang panit."
23 Usa niana ka adlaw nga igpapahulay, si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa mga trigo; ug samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an misugod sa pagpangutlog mga uhay.
24 Ug ang mga Fariseo miingon kaniya, "Tan-awa ra, ngano ba nga nagahimo man sila sa dili matarung pagabuhaton sulod sa adlaw nga igpapahulay sumala sa kasugoan?"
25 Kanila mitubag siya nga nag-ingon, Wala ba gayud kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga nagkinahanglan siya ug gigutom, siya ug ang iyang mga kauban:
26 naunsa nga misulod man siya sa balay sa Dios, sa diha nga si Abiatar mao pa ang labawng sacerdote, ug mikaon sa mga tinapay nga binutang-sa-atubangan-sa-Dios, nga supak man unta sa kasugoan ang pagkaon niini ni bisan kinsa gawas sa mga sacerdote lamang, ug nanghatag usab siya niini ngadto sa mga kauban niya?
27 Ug siya miingon kanila, "Ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo, dili ang tawo alang sa adlaw nga igpapahulay;
28 busa ang Anak sa Tawo agalon kang kinsa nailalum bisan pa ang adlaw nga igpapahulay."


Kapitulo 3

1 Unya si Jesus misulod pag-usab sa sinagoga, ug didtoy usa ka tawo nga may kamot nga nakuyos.
2 Ug ilang gibantayan siya kon iya ba kining ayohon sa adlaw nga igpapahulay, aron ilang ikasumbong siya.
3 Ug siya miingon sa tawo nga may kamot nga nakuyos, "Umari ka."
4 Ug siya miingon kanila, "Uyon ba sa kasugoan ang pagbuhat ug makaayo o ang pagbuhat sa makadaut sulod sa adlaw nga igpapahulay, ang pagluwas ug kinabuhi o ang pagpatay?" Apan sila wala magtingog.
5 Uban sa kasuko miliraw siya sa pagsud-ong kanila, naguol tungod sa kagahi nilag kasingkasing, ug unya miingon sa tawo, "Ituy-od ang imong kamot." Gituy-od niya kini, ug ang iyang kamot hing-ulian.
6 Ang mga Fariseo nanggula, ug batok kang Jesus sila dihadiha nakigsabut sa mga Herodianhon, kon unsaon nila siya sa pagpatay.
7 Ug si Jesus mipahawa uban sa iyang mga tinun-an ngadto sa lanaw, ug mikuyog kaniya ang usa ka dakung panon sa katawhan gikan sa Galilea. Gikan usab sa Judea,
8 ug sa Jerusalem ug sa Idumea, ug gikan sa mga dapit tabok sa Jordan, ug gikan sa kasikbitan sa Tiro ug Sidon, usa ka dakung panon sa katawhan midugok ngadto kaniya sa pagkadungog nila sa tanan nga iyang nabuhat.
9 Ug gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya tungod sa panon, aron dili siya mapiit niini;
10 kay daghan man ugod ang iyang gipang-ayo nga tungod niana ang tanang may mga sakit nagdinuotay paingon kaniya aron sa paghikap kaniya.
11 Ug inigkakita kaniya sa mga mahugawng espiritu, sila mohapa sa iyang atubangan ug managsinggit nga magaingon, "Ikaw mao ang Anak sa Dios!"
12 ug iyang gipinahan sila sa mahigpit gayud nga dili nila pag-ipaila siya.
13 Ug unya mitungas si Jesus sa kabungturan, ug iyang gitawag ngadto kaniya ang iyang mga gikagustohan; ug sila miduol kaniya.
14 Ug nagtudlo siyag napulog-duha nga ginganlan usab niyag mga apostoles, nga maoy magpakig-uban kaniya, ug maoy iyang pagasugoon aron sa pagwali,
15 ug sa pagbaton sa kagahum sa pagpagulag mga yawa.
16 Kining Napulog-Duha mao sila si Simon nga iyang gianggaan ug Pedro;
17 si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsoon ni Santiago nga iyang gipang-anggaan ug Boanerges, nga sa ato pa, mga tawo nga morag dalogdog;
18 si Andres, ug si Felipe, ug si Bartolome, ug si Mateo, ug si Tomas, ug si Santiago nga anak ni Alfeo, ug si Tadeo, ug si Simon nga Kananeyo,
19 ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jess.
20 Ug unya misaka si Jesus sa balay; ug ang panon sa katawhan midugok na usab nga tungod niana wala na gani sila makagayon sa pagpangaon.
21 Ig sa pagkadungog niini sa iyang mga higala, miadto sila aron sa pagkuha kaniya, kay matud pa nila, "Kini siya naboang."
22 Ug ang mga escriba nga nanghilugsong gikan sa Jerusalem nanag-ingon, "Kini siya hingsudlan ni Beelzebu, ug siya nagapagulag mga yawa pinaagi sa punoan sa mga yawa."
23 Ug iyang gitawag sila ngadto kaniya, ug iyang gisultihan sila pinaagig sambingay, nga nag-ingon, "Unsaon ba ni Satanas sa pagpagula kang Satanas?
24 Kon ang usa ka gingharian nabahin batok sa iyang kaugalingon, kanang ginghariana dili makabarug.
25 Ug kon ang usa ka panimalay nabahin batok sa iyang kaugalingon, kanang panimalaya dili makabarug.
26 Ug kon si Satanas misupil batok sa iyang kaugalingon ug nabahin, nan, dili siya makabarug, hinonoa nagapaingon siya sa iyang pagkatapus.
27 Apan walay bisan kinsa nga makahimo sa pagsulod sa balay sa usa ka tawong kusgan ug sa pag-agaw sa iyang kabtangan, gawas hinoon kon iya unang gapuson ang tawong kusgan; unya ugaling makapangawat na siya sa balay niini.
28 "Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mga tawo pagapasayloon sa tanan nilang mga pagpakasala ug sa bisan unsang pagpasipala nga ilang pagalitokon;
29 apan bisan kinsa nga magapasipala batok sa Espiritu Santo dili gayud pagapasayloon, hinonoa pakasad-on siya sa sala nga dayon"—
30 kay sila nanag-ingon man ugod, "Aduna siyay mahugaw nga espiritu."
31 Ug unya nangabut ang iyang inahan ug mga igsoong lalaki; ug sa nanagtindog sila didto sa gawas, ilang gipaadtoan siya ug gipatawag.
32 Ug dihay panon sa katawhan nga nanaglingkod libut kaniya; ug sila miingon kaniya, "Ang imong inahan ug ang imong mga igsoong lalaki atua sa gawas, nangita sila kanimo."
33 Kanila mitubag siya nga nag-ingon, "Kinsa ba ang akong inahan ug ang akong mga igsoong lalaki?"
34 Ug siya miliraw sa pagsud-ong sa mga nanag-alirong kaniya, ug unya miingon siya, "Ania ra ang akong inahan ug mga igsoong lalaki!
35 Kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubut-on sa Dios, mao kana siya ang akong igsoong lalaki ug akong igsoong babaye ug akong inahan."


Kapitulo 4

1 Unya misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa lapyahan sa lanaw. Ug midugok ngadto kaniya ang usa ka dakung panon sa katawhan, nga tungod niana misakay siya ug milingkod sa usa ka sakayan diha sa lanaw; ug ang tibuok panon diha sa mamala sa lapyahan sa lanaw.
2 Ug iyang gitudloan sila sa daghang mga butang pinaagig mga sambingay, ug sa iyang pagpanudlo siya miingon kanila,
3 "Paminaw kamo! Usa ka magpupugas miadto aron sa pagsabud ug binhi.
4 Ug sa nagsabud siya, may mga binhi nga diha mahulog sa daplin sa dalan ug ang mga langgam nanugok ug ilang gipanagtuka kini.
5 Ug may ubang mga binhi nga diha mahulog sa kabatoan, diin dili daghan ang yuta, ug kini migitib dayon sanglit kini wala may giladmon diha sa yuta;
6 ug unya sa pagsubang sa Adlaw, kini nalawos; ug kay wala may gamut, kini nalaya.
7 Ug may ubang mga binhi nga diha mahulog sa kasampinitan, ug ang mga sampinit mitubo ug milumos niini, ug wala kini makapamunga.
8 Ug ang ubang mga binhi diha mahulog sa maayong yuta, ug kini namunga nga nagtubo ug milambo ug nagpaanig katloan ka pilo, ug kan-oman ka pilo, ug usa ka gatus ka pilo."
9 Ug siya miingon, "Ang may mga dalunggan nga makadungog, kinahanglan magpatalinghug."
10 Ug sa diha nga nag-inusara siya, ang mga nanag-alirong kaniya kauban sa Napulog-Duha nangutana kaniya mahitungod sa mga sambingay.
11 Ug siya miingon kanila, "Kaninyo gihatag ang tinagoan mahitungod sa gingharian sa Dios; apan kanila nga anaa sa gawas, ang tanan ipaagig mga sambingay;
12 aron nga sila sa pagkatinuod magatutok apan dili makakita, ug sa pagkatinuod magapaminaw apan dili makasabut, basi unyag managpamalik sila pag-usab ug pasayloon."
13 Ug siya miingon kanila, "Wala ba diay kamo makasabut niining sambingaya? Nan, unsaon man diay ninyo pagpakasabut sa tanang mga sambingay?
14 Ang gisabud sa magpupugas mao ang pulong.
15 Ug mao kini sila ang diha sa daplin sa dalan nga gisaburan sa pulong; sa ilang pagkadungog niini, si Satanas mitungha dayon ug iyang gisakmit ang pulong nga gikasabud kanila.
16 Ug ingon man usab, mao kini sila ang gikasabud diha sa kabatoan, nga sa pagkadungog nila sa pulong, kini dihadiha ilang pagadawaton uban sa kalipay.
17 Ug sila walay gamut diha sa ilang kaugalingon, hinoon magapabilin silag makadiyot; unya, inig-abut sa kasakitan o pagpanglutos tungod sa pulong, sila mobiya dayon gikan sa pagtoo.
18 Ug ang uban mao ang gikasabud diha sa kasampinitan; kini sila mao kadtong makadungog sa pulong,
19 apan ang kabalaka dinhi sa kalibutan ug ang kalipay tungod sa mga bahandi, ug ang kaibog alang sa ubang mga butang, mosulod ug magalumos sa pulong, ug kini dili makapamunga.
20 Apan ang mga gikasabud diha sa maayong yuta mao kadtong makadungog sa pulong ug magadawat niini ug mamunga, sa katloan ka pilo, ug kan-oman ka pilo, ug usa ka gatus ka pilo."
21 Ug siya miingon kanila, "Kuhaon ba ang suga aron ibutang kini sa ilalum sa gantangan o sa ilalum sa katri, ug dili hinoon sa ibabaw sa tongtonganan?
22 Kay walay nahisalipdan nga dili igapadayag, o natago nga dili igabutyag.
23 Kon ang bisan kinsa may mga dalunggan nga makadungog, kinahanglan siya magpatalinghug."
24 Ug siya miingon kanila, "Kinahanglan magbantay kamo sa inyong pagapamatian; ang takus nga inyong igahatag mao usab ang takus nga inyong pagadawaton, ug labaw pa gani unya ang igahatag kaninyo.
25 Kay siya nga adunay iya pagahatagan ug labaw pa, apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya.
26 Ug siya miingon, "Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga magasabud ug binhi diha sa yuta,
27 ug unya matulog siya sa gabii ug mobangon sa adlaw, ug ang binhi mogitib ug motubo sa paagi nga dili niya mahibaloan.
28 Ang yuta, pinaagi sa kaugalingon niini, nagahatag ug abut: ang nahauna mao ang dahon, unya ang uhay, ug unya ang bus-ok nga lugas sa uhay.
29 Apan inigkahinog na sa uhay, dihadiha iyang gamiton ang galab kay ang ting-ani nahiabut na."
30 Ug siya miingon, "Sa unsa ba ikapanig-ingon nato ang ngingharian sa Dios, o unsa bang sambingaya ang atong gamiton alang niini?
31 Kini samag liso sa mustasa nga sa pagpugas niini diha sa yuta, kini mao ang labing gamay sa tanang mga liso dinhi sa yuta;
32 apan sa ikapugas na, kini motubo ug mahimong labing daku sa tanang mga tanum nga utanon, ug manglipang ang dagkung mga sanga niini, nga tungod niana ang mga langgam sa kalangitan makahimo sa ilang batuganan diha sa iyang landong."
33 Ug pinaagi sa daghang mga sambingay nga sama niini, ang pulong gisulti ni Jesus ngadto kanila, sumala sa ilang katakus sa pagsabut niini.
34 Ug siya wala magsulti kanila nga dili pinaagig sambingay, apan sa tago gisaysay niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingong mga tinun-an.
35 Ug sa maong adlaw, sa pagkahapon na kaayo, siya miingon kanila, "Manabok kita ngadto sa usang daplin."
36 Ug sa namahawa sila sa panon sa katawhan, ilang gidala siya uban kanila sa sakayan diin diha na siyang daan. Ug dihay ubang mga sakayan nga mikuyog kaniya.
37 Ug unya miabut ang usa ka makusog nga unos, ug ang mga balud mitabontabon sa sakayan, nga tungod niana ang sakayan nagkapuno na sa tubig.
38 Apan siya didto sa ulin nagkatulog nga nag-unlan. Ug siya gipukaw nila nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba lang magkabana nga mangalumos kita?"
39 Ug siya nagmata ug iyang gibadlong ang hangin, ug miingon siya sa lanaw, "Hilum! Hunong!" Ug ang hangin milunay, ug miabut ang dakung kalinaw.
40 Ug siya miingon kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?"
41 Ug giabut silag dakung kahadlok, ug nasig-ingon ang usa sa usa, "Kinsa man diay kini siya, nga bisan pa ang hangin ug ang lanaw mopatoo man kaniya?"


Kapitulo 5

1 Ug unya nahiabut sila sa pikas nga daplin sa lanaw, sa kayutaan sa mga Gerasenhon.
2 Ug sa paghikawas niya sa sakayan, gisugat siya sa usa ka tawo nga gikan sa mga lubong. Kini siya may mahugaw nga espiritu,
3 ug nagpuyo sa mga lubong; ug wala nay bisan kinsa pa nga makagapos kaniya, bisan pa pinaagig talikala;
4 kay sa makadaghan na giposasan siya sa mga tiil ug siya gitalikalaan, apan igo lang niyang puto-putoon ang mga talikala ug balibalion ang mga posas; ug walay bisan kinsa nga arang makabuntog kaniya.
5 Magabii ug maadlaw, adto siya sa mga lubong ug sa kabukiran, magsinggit kanunay ug magbun-og sa iyang kaugalingong lawas pinaagig mga bato.
6 Ug sa pagkaalinggat niya kang Jesus gikan sa layo, siya midalagan ngadto kaniya ug misimba kaniya,
7 ug nagsiyagit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, "Unsay imong labut kanako, Jesus, Anak sa Labing Halangdong Dios? Tungod sa Dios, mangamuyo ako kanimo, ayaw intawon ako pagsakita."
8 Kay si Jesus nakaingon man ugod kaniya, "Gumula ka sa tawo, ikaw, espiritu nga mahugaw!"
9 Ug si Jesus nangutana kaniya, "Kinsa may imong ngalan?" Ug siya mitubag nga nag-ingon, "Ang akong ngalan mao si Legion, kay daghan man kami."
10 Ug nangamuyo siya pag-ayo kaniya nga unta dili niya pag-abugon sila sa gawas niadtong yutaa.
11 Ug didtoy usa ka dakung panon sa mga baboy nga nanag-ungad diha sa bakilid.
12 Ug kaniya nangamuyo ang mga espiritu nga nanag-ingon, "Paadtoa kami nianang mga baboy ug pasudla kami kanila."
13 Ug iyang gitugotan sila. Ug ang mga mahugawng espiritu nanggula gikan sa tawo ug misulod sa mga baboy; ug ang panon, nga may gidaghanon nga mga duha ka libo, mihaguros pagdulhog sa pangpang ngadto sa lanaw, ug nangalumos sila diha sa lanaw.
14 Ug nanalagan ang mga magbalantay sa mga baboy, ug ilang gisugilon kini sa siyudad ug sa banika. Ug midugok ang mga tawo aron sa pagtan-aw kon unsa ang nahitabo.
15 Ug nangadto sila kang Jesus, ug ilang nakita ang kaniadto giyawaan nga naglingkod didto, ang tawo nga may legion nga nagsinina na ug maayo nag pamuot; ug sila nangalisang.
16 Ug ang mga nakakita niini nanugilon mahitungod sa gidangatan sa giyawaan ug sa mga baboy.
17 Ug misugod sila sa pagpangamuyo kang Jesus sa pagpahawa sa ilang kayutaan.
18 Ug sa nagsaka si Jesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nangamuyo kaniya nga unta makakuyog siya kang Jesus.
19 Apan siya wala motugot ug miingon kaniya, "Pumauli ka sa imong balay, ngadto sa imong kahigalaan, ug isugilon mo kanila unsa ka daku ang gihimo sa Ginoo alang kanimo, ug giunsa niya ang pagkaluoy kanimo."
20 Ug milakaw siya ug didto sa Decapolis misugod siya sa pagpanugilon unsa ka daku sa gihimo ni Jesus alang kaniya; ug nahitingala ang tanan.
21 Ug sa nakatabok na usab si Jesus sakay sa sakayan ngadto sa pikas nga daplin, midugok ngadto kaniya ang usa ka dakung panon sa katawhan; ug siya diha sa baybayon sa lanaw.
22 Ug miabut ang usa sa mga punoan sa sinagoga, nga ginganlan si Jairo; ug sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa tiilan niya,
23 ug kaniya nangamuyo siya sa hilabihan gayud nga nag-ingon, "Ang akong batang babaye himalatyon. Adtoa ug itapion ang imong mga kamot diha kaniya, aron mamaayo ug mabuhi siya."
24 Ug siya miuban kaniya.
25 Ug dihay usa ka babaye nga gitalinug-an sulod na sa napulog-duha ka tuig,
26 ug daghan na ang gipaantus kaniya sa daghang mga mananambal, ug ang tanan niyang katigayonan nahurot na niyag gasto, ngani wala siya mamaayo hinonoa misamot siya pagkadaut.
27 Ug sa pagkadungog niya sa mga gikasugilon mahitungod kang Jesus, miduol siya sa iyang luyo taliwala sa panon sa katawhan ug gihikap niya ang iyang sapot.
28 Kay siya nag-ingon, "Kon makahikap lang ako sa iyang mga sapot, mamaayo gayud ako."
29 Ug dihadiha mitang-on ang iyang talinugo, ug gibati niya diha sa iyang lawas nga siya naayo na gikan sa iyang sakit.
30 Ug si Jesus, sa nailhan niya sulod sa iyang kaugalingon nga may gahum nga migula gikan kaniya, dihadiha miliso taliwala sa panon sa katawhan ug miingon, "Kinsa bay mihikap sa akong mga sapot?"
31 Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, "Nakita mo ang panon sa katawhan nga nagadutdot libut kanimo, ngani mangutana pa ikaw, 'Kinsa bay mihikap kanako?'"
32 Ug siya miliraw sa pagtan-aw kon kinsa ang naghimo niadto.
33 Ug ang babaye, sa hingbaloan niya ang nahitabo kaniya, miduol nga nahadlok ug nagkurog ug mihapa sa iyang atubangan, ug kaniya gisugilon niya ang tanan nga tinuod.
34 Ug si Jesus miingon kaniya, "Anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo; lumakaw ka nga malinawon ug magmaayo ka gikan sa imong sakit."
35 Ug samtang nagsulti pa siya, dihay nangabut gikan sa balay sa punoan sa sinagoga, nga nanag-ingon, "Ang imong anak patay na; nganong imo pa mang hagoon ang Magtutudlo?"
36 Apan sa walay pagpanumbaling sa ilang gisulti, si Jesus miingon sa punoan sa sinagoga, "Ayaw kahadlok, sumalig ka lamang."
37 Ug wala siyay gitugotan sa pagkuyog kaniya gawas kang Pedro ug kang Santiago ug kang Juan nga igsoon ni Santiago.
38 Ug sa paghiabut nila sa balay sa punoan sa sinagoga, nakita niya ang kaguliyang ug ang mga tawo nga nanagpanghilak ug nanagminatay sa makusog.
39 Ug sa paghisulod na niya, siya miingon kanila, "Ngano bang nagakaguliyang man kamo ug nagapanghilak? Ang bata wala mamatay, kondili nagakatulog."
40 Ug ilang gipanagkataw-an siya. Apan iyang gipagowa silang tanan; ug iyang gidala uban kaniya ang amahan ug inahan sa bata ug ang mga kakuyog niya, ug misulod siya sa dapit diin didto ang bata.
41 Ug iyang gigunitan siya sa kamot ug miingon kaniya, "Talita, cumi"; nga sa ato pa, "Inday, magaingon ako kanimo, bumangon ka."
42 Dihadiha mibangon ang bata ug naglakaw; kay siya napulog-duha na man ka tuig ang idad. Ug dihadiha giabut silag dakung kahibulong.
43 Ug gibaoran sila ni Jesus sa mahigpit gayud nga kinahanglan walay bisan usa nga mahibalo niini, ug iyang gisugo sila sa paghatag ug makaon ngadto sa bata.


Kapitulo 6

1 Ug si Jesus mipahawa didto ug miadto sa iyang kaugalingon lunsod ug ang iyang mga tinun-an mikuyog kaniya.
2 Ug sa pagkaadlaw nga igpapahulay, siya misugod sa pagpanudlo sulod sa sinagoga; ug ang daghang nakadungog kaniya nahibulong nga nanag-ingon, "Diin ba niya hibatoni kining mga butanga? Ug unsa bang kaalama kining gikahatag kaniya. Ug ang mga milagro nga nahimo pinaagi sa iyang mga kamot!
3 Dili ba siya mao man ang panday, ang anak ni Maria ug igsoon nila ni Santiago ug ni Jose ug ni Judas ug ni Simon? Ug dili ba ang iyang mga igsoong babaye ania man uban kanato?" Ug kaniya nakaplagan nila ang kahigayonan sa pagkapangdol.
4 Ug si Jesus miingon kanila, "Ang profeta dungganan bisan diin, gawas sa iyang kaugalingong lungsod ug sa iyang kaugalingong kaparyentihan ug sa iyang kaugalingong panimalay."
5 Ug didto wala siya makahimog mga milagro, gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot diha sa pipila ka mga masakiton ug iyang gipang-ayo sila.
6 Ug nahibulong siya tungod sa ilang pagkawalay pagtoo.
7 Ug ang Napulog-Duha iyang gitawag ngadto kaniya, ug gisugdan niya ang pagpadala kanila nga magtinagurha, ug gihatagan niya silag kagahum batok sa mga mahugawng espiritu.
8 Ug iyang gitugon sila nga walay bisan unsa nga ilang dad-on alang sa ilang panaw, gawas sa sungkod, walay tinapay, walay puntil, walay kuwarta sa ilang mga bulsa sa bakus;
9 hinoon sa paggamit ug mga sapin, apan sa dili pagsul-ob ug duha ka buok kamisola.
10 Ug siya miingon kanila, "Asa gani kamog balay nga kasak-an, pabilin kamo didto hangtud sa inyong pagpamahawa sa maong dapit.
11 Ug kon sa bisan unsang dapit kamo dili dawaton ug dili patalinghugan, inigpamahawa ninyo, itaktak ninyo ang mga abog nga anha sa inyong mga tiil ingon nga pagtutol batok kanila."
12 Ug sila nanglakaw ug nagwali nga kinahanglan maghinulsol ang mga tawo.
13 Ug ilang gipagula ang daghang mga yawa, ug gihidhiran nilag lana ang daghang mga yawa, ug gihidhiran nilag lana ang daghang mga masakiton ug gipang-ayo sila.
14 Ug si hari Herodes nakadungog niini, kay ang ngalan ni Jesus nabantug na man. Ug dihay nanag-ingon, "Si Juan nga magbabautismo gibanhaw gikan sa mga patay; ug mao kanay hinungdan ngano nga kining mga gahuma maabtik diha kaniya."
15 Apan ang uban nanag-ingon, "Kini mao si Elias." Ug ang uban nanag-ingon, "Kini profeta, sama sa usa sa mga profeta sa karaan."
16 Apan sa pagkadungog niini ni Herodes, siya miingon, "Nabanhaw si Juan nga akong gipapunggotan."
17 Kay si Herodes ugod mao man ang nagsugo sa pagpadakop kang Juan, ug nagpagapos kaniya sa bianggoan tungod kang Herodias nga asawa ni Felipe nga igsoon niya ni Herodes; kay gipangasawa man siya ni Herodes.
18 Kay si Juan nakaingon man ugod kang Herodes, "Dili uyon sa balaod ang paghupot mo sa asawa sa imong igsoon."
19 Ug si Herodias nasilag batok kaniya, ug buot unta niyang patyon siya. Apan wala siya makagayon,
20 tungod kay si Herodes nahadlok man kang Juan, sanglit nahibaloan man niya nga siya maoy matarung ug balaan nga pagkatawo, ug iyang gipanalipdan siya. Ug sa iyang pagkadungog kaniya, siya nalibog sa hilabihan; ngani iyang gikalipay ang pagpatalinghug kaniya.
21 Apan miabut ang higayon sa diha nga sa pagkasumad sa iyang adlawng natawhan, si Herodes naghimog kombira alang sa iyang mga punoang kawani ug sa mga pangulo sa kasundalohan ug sa mga kadagkuan sa Galilea
22 Kay sa diha nga ang babayeng anak ni Herodias misulod ug misayaw, nahimuot kaniya si Herodes ug ang iyang mga dinapit; ug ang hari miingon sa dalaga, "Pangayo kanako sa bisan unsang gusto mo, ug ihatag ko kini kanimo."
23 Ug kaniya nanumpa siya nga nag-ingon, "Bisan unsay imong pangayoon kanako, ihatag ko kini kanimo bisan pa ang katunga sa akong gingharian."
24 Ug ang dalaga migowa ug nangutana sa iyang inahan, "Unsa bay akong pangayoon?" Ug siya mitubag, "Ang ulo ni Juan nga magbabautismo."
25 Ug dihadiha midali siya sa pagsulod ngadto sa atubangan sa hari ug kaniya nangayo siya nga nag-ingon, "Gusto ko nga karon dayon ihatag mo kanako ang ulo ni Juan nga Bautista, sinulod sa bandiha."
26 Ug ang hari nasubo sa hilabihan gayud, apan tungod sa iyang mga panumpa ug sa iyang mga dinapit, dili niya buot usbon ang iyang pulong ngadto kaniya.
27 Ug dihadiha gisugo sa hari ang usa ka sundalo sa mga bantay sa pagkuha sa ulo ni Juan. Ug iyang giadto ug gipunggotan siya sa sulod sa bilanggoan,
28 ug ang ulo iyang gidala sinulod sa bandiha, ug gihatag niya sa dalaga; ug kini gihatag sa dalaga ngadto sa iyang inahan.
29 Ug sa pagkadungog niini sa mga tinun-an ni Juan, nangadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gipahiluna kini sa usa ka lubnganan.
30 Ug unya ang mga apostoles nagkatigum pag-usab uban kang Jesus, ug kaniya ilang gisugilon ang tanan nga ilang nahimo ug gipanudlo.
31 Ug siya miingon kanila, "Pangadto kamo nga kamokamo ra sa usa ka dapit nga awaaw, ug pamahulay kamog makadiyot." Kay daghan man ugod ang mga tawo nga nagpangadto-nganhi, ug si Jusu ug ang mga tinun-an halos makagayon bisan sa pagpangaon.
32 Ug sakay sa sakayan nangadto sila sa usa ka dapit nga awaaw nga silasila ra.
33 Ug daghan ang nakakita kanila sa ilang paggikan, ug nakaila kanila; ug kini sila midali pagpanalagan sa mamala paingon didto gikan sa tanang kalungsuran, ug miabut sila didto nga una pa kanila.
34 Ug sa pagtakas ni Jesus sa mamala, iyang nakita ang usa ka dakung pundok sa mga tawo, ug siya naluoy kanila, kay sila sama sa mga karnero nga walay magbalantay; ug iyang gisugdan ang pagpanudlo kanila sa daghang mga butang.
35 Ug sa pagkahapon na kaayo, kaniya miduol ang iyang mga tinun-an ug miingon, "Awaaw kining dapita dinhi, ug karon hapon na kaayo;
36 palakta na sila sa pagpangadto sa silingang kayutaan ug mga kabalangayan aron makapamalit silag ilang makaon."
37 Apan siya mitubag kanila, "Kamoy maghatag kanilag makaon." Ug sila miingon kaniya, "Mangadto ba kami sa pagpalit ug balig duha ka gatus ka denario nga tinapay, ug among ipakaon kanila?"
38 Ug siya miingon kanila, "Pila ba ka buok ang inyong tinapay? Adtoa ug susiha ninyo." Ug sa nasayran na nila, sila miingon kaniya, "Lima, ug duha ka buok isda."
39 Ug iyang gisugo silang tanan sa pagpanglingkod nga magpundokpundok diha sa lunhawng mga balili.
40 Ug nanglingkod sila nga nagpundokpundok sa tinaggatus ug tinagkalim-an.
41 Ug sa nagkupot siya sa lima ka tinapay ug duha ka isda, miyahat siya sa langit ug nagpasalamat, ug iyang gipikaspikas ang mga tinapay ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron idulot ngadto sa katawhan; ug iyang gibahinbahin ang duha ka isda alang kanilang tanan.
42 Ug nangaon silang tanan ug nabusog.
43 Ug ilang nahipos ang napulog-duha ka bukag nga mga tipik sa tinapay ug sa isda.
44 Ug ang mga nangaon sa tinapay may gidaghanon nga lima ka libo ka mga lalaki.
45 Ug dihadiha ang iyang mga tinun-an gipasakay niya sa sakayan ug iyang gipauna kaniya sa pag-adto sa pikas nga daplin, sa Betsaida, samtang nagpalakaw pa siya sa panon sa katawhan.
46 Ug sa nakapanamilit na siya kanila, siya miadto sa kabungturan aron sa pag-ampo.
47 Ug sa pagkasawomsom na, ang sakayan didto na sa lawod sa lanaw, ug siya mao rang usa didto sa mamala.
48 Ug nakita niya sila nga nagkalisudlisud sa paggaud, kay songsongon man ang hangin. Ug sa may ikaupat nga hugna sa bantay sa kagabhion, kanila miadto siya nga naglakaw ibabaw sa tubig. Tuyo unta niya ang paglabay kanila,
49 apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw ibabw sa tubig, ilang gidahum nga siya abat, ug sila naniyagit;
50 kay silang tanan nakakita man kaniya, ug nangalisang sila. Apan dihadiha kanila misulti siya nga nag-ingon, "Salig kamo, ako kini; ayaw kamo kalisang."
51 Ug siya misaka sa sakayan ngadto kanila, ug ang hangin milunay. Ug sila nahibulong sa hilabihan gayud,
52 kay wala man ugod sila makasabut mahitungod sa tinapay, hinonoa nagmagahi ang ilang mga kasingkasing.
53 Ug sa nakatabok na sila, miabut sila sa yuta sa Genezaret ug midunggo sa baybayon.
54 Ug sa paghikawas na nila sa sakayan, dihadiha nakaila kaniya ang mga tawo,
55 ug nagpanalagan sila ngadto-nganhi sa tanang dapit niadtong yutaa, ug gisugdan nila ang pagpangdala sa mga masakiton diha sa mga higdaanan ngadto sa bisan diing dapit, diin atua siya sumala sa ilang madunggan.
56 Ug bisan diin siya mag-adto, sa mga kabalangayan, sa mga siyudad, o sa kaumahan, didto gipahimutang nila ang mga masakiton diha sa mga tiyanggihan, ug nagpakiluoy sila kaniya nga pahikapon unta sila bisan na lang sa borlas sa iyang kupo; ug nangaayo ang tanang nakahikap niini.


Kapitulo 7

1 Ug sa gitapokan si Jesus sa mga Fariseo ug sa pipila sa mga escriba nga nangabut gikan sa Jerusalem,
2 ilang nakita nga may mga tinun-an niya nga nangaon nga hugawg mga kamot, sa ato pa, wala makapanghunaw.
3 (Kay ang mga Fariseo ugod, ug ang tanang mga Judio, dili man mokaon kon dili pa una sila makapanghunaw pag-ayo sa ilang mga kamot, agig pagbantay sa gikabilinbiling kalagdaan sa mga katigulangan;
4 ug inig-abut nila gikan sa tiyanggihan, dili sila mokaon gawas kon manghugas una sa ilang kaugalingon; ug daghan pang ubang mga gikabilinbilin nga kalagdaan nga ilang ginabantayan, ang paghugas sa mga tasa, sa mga kaang, ug sa mga sudlanan nga tumbaga.)
5 Ug kaniya nangutana ang mga Fariseo ug mga escriba nga nanag-ingon, "Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man maggawi sumala sa gikabilinbiling kalagdaan sa mga katigulangan, ug nangaon man hinoon nga hugawg mga kamot?"
6 Ug siya miingon kanila, "Maayo gayud ni Isaias ang pagkahimo sa profesiya mahitungod kaninyong mga maut, sumala sa nahisulat nga nagaingon: 'Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing;
7 kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo ila mang gipaka-doctrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tawo.'
8 Inyong gibiyaan ang kasugoan sa Dios, ug maoy inyong ginahawiran ang gikabilinbiling kalagdaan sa mga tawo."
9 Ug siya miingon kanila, "Maayo gayud ninyong pagkasalikway sa sugo sa Dios, aron inyong kabantayan ang inyong gikabilinbiling kalagdaan!
10 Kay si Moises nag-ingon, 'Tumahod ka sa imong amahan ug sa imong inahan'; ug, 'Ang magasultig dautan batok sa iyang amahan o inahan, kinahanglan gayud patyon siya.'
11 Apan magaingon kamo, 'Kon ang usa ka tawo makaingon lang ngadto sa iyang amahan o inahan, Ang kapahimuslan mo unta gikan kanako korban' (nga sa ato pa, gikahatag ngadto sa Dios)—
12 sa ingon niini gipahigawas na ninyo siya sa pagbuhat ug bisan unsa alang sa iyang amahan o inahan,
13 nga sa magong paagi ang pullong sa Dios inyong gipakawalay pulos tungod sa inyong kalagdaan nga inyong gikabilinbilin. Ug daghan ang mga sama niini nga inyong ginahimo."
14 Ug ngadto kaniya iyang gitawag pag-usab ang mga tawo, ug miingon siya kanila, "Paminaw kanako, kamong tanan, ug sabta ninyo kini:
15 walay bisan unsa diha sa gawas sa tawo, nga sa paghisulod niini kaniya, makapahugaw kaniya; hinonoa ang mga butang nga magagula gikan sa sulod sa tawo mao ang makapahugaw kaniya.
16 Ang may mga dalunggan nga makadungog, kinahanglan siya magpatalinghug."
17 Ug sa nakapahawa na siya sa panon sa katawhan, sa paghisulod niya sa balay gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa sambingay.
18 Ug siya miingon kanila, "Wala ba diay usab kamoy pagsabut? Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa tawo gikan sa gawas dili makapahugaw kaniya,
19 sanglit dili man kini mosulod sa iyang kasingkasing kondili nganha man lamang sa iyang tiyan, ug busa igaitsa ra sa gawas?" (Sa ingon niana iyang gipahayag nga malinis diay ang tanang kan-onon.)
20 Ug siya miingon, "Ang nagagula gikan sa sulod sa tawo mao ang makapahugaw sa taw0.
21 Kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa tawo, nagagula ang mga dautang hunahuna, pakighilawas, pangawat, pagbuno, panapaw,
22 kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog, pagkamapahitas-on, binoang,
23 Tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan sa sulod, ug mao kini ang makapahugaw sa tawo."
24 Ug sa pagpahawa ni Jesus didto, miadto siya sa kayutaan sa Tiro ug sa Sidon. Ug misulod siya sa usa ka balay; ug dili siya buot nga adunay masayud niini; apan bisan pa niini dili siya katagoan.
25 Hinonoa, dihadiha usa ka babaye, kinsang batang babaye nagbaton ug mahugawng espiritu, nakadungog mahitungod kaniya, ug siya miadto ug mihapa sa iyang tiilan.
26 Ug ang babaye usa ka Gresyanhon, kaliwat sa mga taga-Seirofenicia. Ug siya mihangyo kaniya nga unta iyang pagulaon ang yawa gikan sa iyang anak.
27 Ug si Jesus miingon kaniya, "Kinahanglan busgon pag-una ang mga anak, kay dili matarung nga kuhaan ang tinapay nga alang sa mga anak ug iitsa kini ngadto sa mga iro."
28 Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, "Tinuod, Ginoo; ngani, bisan pa ang mga iro ilalum sa lamisa magakaon man sa mga momho sa mga bata."
29 Si Jesus miingon kaniya, "Tungod sa pagsulti mo niana, pumauli ka; ang yawa mipahawa na sa imong anak."
30 Ug siya mipauli, ug iyang nakita ang bata nga naghigda sa katri ug gigulaan na sa yawa.
31 Ug si Jesus mipahawa pag-usab sa kayutaan sa Tiro ug miadto sa Lanaw sa Galilea, agi sa Sidon latas sa kayutaan sa Decapolis.
32 Ug kaniya ilang gidala ang usa ka tawo nga bungol ug may pagkaamang; ug ilang gihangyo si Jesus nga unta itapion niya ang iyang kamot diha kaniya.
33 Ug sa napinig niya ang tawo gikan sa kadaghanan, gikulitog niya ang iyang mga tudlo sa mga dalunggan niini, ug nangluwa siya ug iyang gihikap ang dila niini;
34 ug sa nagyahat siya sa langit, nanghupaw siya ug miingon kaniya, "Effata," nga sa ato pa, "Maabli ka."
35 Ug naabli ang iyang mga dalunggan, ug naluag ang iyang dila, ug siya nakasulti na sa tataw.
36 Ug gitugon sila ni Jesus nga walay bisan usa nga ilang suginlan niini; apan sa naglabi ang iyang pagtugon kanila, naglabi pa usab hinoon ang ilang pagpanugilon niini.
37 Ug sa hilabihan ka dakung kahibulong, sila nanag-ingon, "Maayo gayud ang iyang pagkabuhat niining tanan! Bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog na ug ang amang nga makasulti na."


Kapitulo 8

1 Ug niadtong panahona, sa nagkatapok na usab ang usa ka dakung panon sa katawhan, ug wala silay makaon, gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ngadto kaniya, ug miingon siya kanila,
2 "Naluoy ako sa katawhan, kay tulo na karon ka adlaw sa ilang pagpakig-uban kanako, ug wala silay makaon;
3 ug kon papaulion ko sila nga walay mga kaon, panguyapan sila sa dalan; ug ang uban kanila layo ra bag gigikanan."
4 Ug kaniya mitubag ang iyang mga tinun-an nga nanag-ingon, "Asa man kitag tinapay dinhi sa awaaw nga arang ikabusog niining maong panon sa katawhan?"
5 Ug nangutana siya kanila, "Pila ba ka buok ang inyong tinapay?" Sila mitubag, "Pito."
6 Ug gisugo niya ang panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta; ug iyang gikuha ang pito ka tinapay, ug sa nakapasalamat na siya, gipikaspikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang idulot; ug kini ilang gidulot ngadto sa katawhan.
7 Ug dihay ilang pipila ka gagmayng isda; ug sa nakapanalangin siya niini, siya nagsugo nga idulot usab kini ngadto kanila.
8 Ug sila nangaon ug nangabusog; ug ilang gihipos ang mga tipik nga nahibilin nga mipuno sa pito ka mga alat.
9 Ug may mga upat ka libo ka tawo ang nangaon.
10 Ug unya iyang gipapauli sila. Ug sa paghisakay niya dihadiha sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an, siya miadto sa kayutaan sa Dalmanuta.
11 Ug unya nangabut ang mga Fariseo ug misugod sa pagpakiglantugi batok kaniya, ug aron sa pagsulay kaniya, ila siyang gihangyo sa pagpakita kanilag ilhanan gikan sa langit.
12 Ug sa sulod sa iyang espiritu nanghupaw siyag halalum ug miingon, "Nganong nangita mag ilhanan kining kaliwatana? Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, walay ilhanan nga igapakita niining kaliwatana."
13 Ug iyang gibiyaan sila; ug sa nahibalik na siya pagsakay sa sakayan, siya mitabok ngadto sa pikas nga daplin.
14 Ug ang mga tinun-an nahikalimot sa pagdalag tinapay; ug dihay ilang usa lamang ka buok nga tinapay sa sakayan.
15 Ug sila gipasidan-an niya nga nag-ingon, "Bantayi ug likayi baya ninyo ang igpapatubo sa mga Fariseo ug ang igpapatubo ni Herodes."
16 Ug kini ilang gisultihan sa usag usa, nga nag-ingon, "Wala man gani kitay tinapay."
17 Ug sa iyang pagkamatikud niini, si Jesus miingon kanila, "Nganong ginasultihan man ninyo ang inyong wala pagpakadalag tinapay. Dili pa ba gihapon kamo makakita ni makasabut? Nagahi na ba gayud ang inyong mga kasingkasing?
18 May mga mata man unta kamo, dili ba kamo makakita? May mga dalunggan man unta kamo, dili ba kamo makabati? Wala ba kamo mahinumdom?
19 Pila ba ka bukag ang napuno sa mga tipik nga inyong nahipos niadtong akong pagpikaspikas sa lima ka tinapay alang sa lima ka libo?" Sila miingon kaniya, "Napulogduha"
20 Ug siya miingon, "Ug pila man ka alat ang napuno sa mga tipik nga inyong nahipos gikan sa pito ka tinapay alang sa upat ka libo?" Sila miingon kaniya, "Pito."
21 Ug siya miingon kanila, "Dili pa ba gihapon kamo makasabut?"
22 Ug unya miabut sila sa Betsaida. Ug dihay usa ka buta nga gidala sa mga tawo kang Jesus, ug nangamuyo sila kaniya nga unta iyang hikapon kini siya.
23 Ug gigunitan niya ang buta diha sa kamot ug iyang gidala sa gawas sa balangay, ug sa gitalithian niya ang iyang mga mata ug gitapin-an siya sa mga kamot niya, nangutana siya kaniya, "Duna ka bay nakita?"
24 Siya miyahat ug mitubag nga nag-ingon, "Nakakita akog mga tawo, apan nakita ko sila nga morag mga kahoy nga naglakawlakaw."
25 Unya giusab ni Jesus sa pagtapion ang iyang mga kamot diha sa mga mata niya; ug kini siya mitutok ug unya hing-ulian, ug natin-aw na ang iyang pagtan-aw sa tanan.
26 Ug siya gipapauli niya nga nag-ingon, "Ayaw gayud pag-adto sa balangay."
27 Ug si Jesus mipadayon sa paglakaw kauban sa iyang mga tinun-an, ngadto sa mga balangay sa Cesarea sa Filipo; ug diha sa dalan ang iyang mga tinun-an gipangutana niya nga nag-ingon, "Sumala sa sulti sa mga tawo, kinsa man kono ako?"
28 Ug kaniya mitubag sila nga nanag-ingon, "Si Juan nga Bautista kono; ug ang uban nagaingon nga si Elias kono; ug ang uban nga usa kono sa mga profeta."
29 Ug kanila nangutana siya nga nag-ingon, "Apan kamo, unsa may inyong sulti, kinsa man ako?" Ug si Pedro mitubag kaniya, "Ikaw mao ang Cristo."
30 Ug gitugon niya sila sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya.
31 Ug unya iyang gisugdan ang pagsugilon kanila nga ang Anak sa Tawo kinahanglan magaantus sa daghang mga butang, ug nga igasalikway siya sa mga anciano ug sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga escriba, ug nga pagapatyon siya, ug nga tapus sa tulo ka adlaw mabanhaw siya.
32 Ug kanila gisulti niya kini sa walay paglipodlipod. Ug si Pedro mipinig kaniya ug iyang gisugdan siya sa pagbadlong.
33 Apan siya miliso ug sa pagkakita niya sa iyang mga tinun-an, iyang gibadlong si Pedro ug miingon siya kaniya, "Pahawa diha, Satanas! Kay nagakabana ikaw dili sa mga butang sa Dios, kondili sa mga butang sa mga tawo."
34 Ug ngadto kaniya iyang gitawag ang panon sa katawhan uban sa iyang mga tinun-an, ug siya miingon kanila, "Kon adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magadumili siya sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug magasunod kanako.
35 Kay bisan kinsa nga buot magapatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon siya niini; apan bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako ug tungod sa Maayong Balita, magapatunhay niini.
36 Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo ang pagpakaangkon niya sa tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi?
37 Ug unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi?
38 Kay bisan kinsa nga magakaulaw tungod kanako ug sa akong mga pulong dinhi niining mananapaw ug makasasala nga kaliwatan, igakaulaw usab siya sa Anak sa Tawo inig-abut niya diha sa himaya sa iyang Amahan kauban sa mga manolunda nga balaan.


Kapitulo 9

1 Ug siya miingon kanila, "Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga adunay mga nagabarug karon dinhi nga dili pa una makatilawg kamatayon hangtud nga makita na nila ang gingharian sa Dios nga mahiabut nga may gahum."
2 Ug tapus sa unom ka adlaw, giuban ni Jesus sila si Pedro ug si Santiago ug si Juan, ug iyang gidala sila sa pagtungas sa usa ka hataas nga bukid nga silasila ra didto; ug didto, sa ilang atubangan, nausab ang iyang dagway,
3 ug ang iyang mga sapot migilak sa hilabihang kaputi nga labaw pa sa kaputi gumikan sa bisan unsa nga pagladlad nga himoon dinhi sa yuta.
4 Ug kanila mitungha si Elias uban kang Moises; ug kini sila nakigsulti kang Jesus.
5 Ug si Pedro miingon kang Jesus, "Magtutudlo, maayo gayud nga ania kami dinhi; magbuhat kamig tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias."
6 Kay siya wala man ugod mahibalo kon unsay isulti, kay nangalisang man sila sa hilabihan.
7 Ug unya usa ka panganud mitabon kanila, ug gikan sa panganud migula ang usa ka tingog nga nag-ingon, "Mao kini ang akong Anak nga pinalangga;" patalinghugi ninyo siya."
8 Ug sa mikalit sila pagliraw aron sa pagtan-aw, wala na silay lain pang nakita uban kanila kondili si Jesus lamang.
9 Ug sa nanaglugsong sila sa bukid, iyang gitugon sila sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod sa ilang nakita, hangtud nga ang Anak sa Tawo mabanhaw na gikan sa mga patay.
10 Busa ang maong sulti gitipigan nila pag-ayo, nga nagpangutan-anay kon unsa kanang pagkabanhaw gikan sa mga patay.
11 Ug kaniya nangutana sila nga nanag-ingon, "Nganong magaingon man ang mga escriba nga si Elias kinahanglan kono nga mouna usa sa pag-anhi?"
12 Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, "Tinuod nga si Elias mouna sa pag-anhi aron sa pagpasiuli sa tanang mga butang; ug dili ba nahisulat man mahitungod sa Anak sa Tawo nga sa ingon magaantus siya sa daghang mga butang ug pagatamayon?
13 Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhi na, ug siya gibuhatan nila sumala sa ilang gusto, ingon sa nahisulat mahitungod kaniya."
14 Ug sa paghiabut na nila sa mga tinun-an, nakita nila ang usa ka dakung panon sa katawhan nga naglibut kanila ug ang mga escriba nga nakiglantugi kanila.
15 Ug sa ilang pagkaalinggat kang Jesus, dihadiha ang tibuok panon sa katawhan nahibulong sa hilabihan ug nanalagan ngadto kaniya ug miyukbo kaniya.
16 Ug siya nangutana kanila, "Unsa bay inyong gipakiglantugian kanila?"
17 Ug kaniya usa ka tawo sa panon mitubag nga nag-ingon, "Magtutudlo, ania gidala ko kanimo kining akong anak, kay kini siya ugod aduna may espiritu nga makapaamang;
18 ug kon kini siya abuton na gani niini bisan diin, siya idakdak niya sa yuta, ug mobola ang iyang baba ug mokagot ang iyang mga ngipon ug mokiwi ang iyang kalawasan; ug gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa pagpagula unta niini, apan wala sila makahimo."
19 Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, "O dili matinoohon nga kaliwatan! Unsa ba ka taas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pagpakig-uban kaninyo? Unsa ba ka taas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pag-antus kaninyo? Dad-a siya dinhi kanako."
20 Ug gidala nila ang bata ngadto kaniya; ug sa pagkakita sa espiritu kang Jesus, sa kalit iyang gilubaglubag ang bata, ug kini natumba sa yuta ug nagligidligid nga nagpabola sa baba.
21 Ug si Jesus nangutana sa amahan niini, "Unsa na kadugay ang iyang pagkaingon niini?" Siya mitubag nga nag-ingon, "Sukad pa sa pagkabata.
22 Ug sa masubsob ginatukmod siya niini ngadto sa kalayo ug ngadto sa mga tubig aron sa pagpatay kaniya, apan kon aduna may arang mo mahimo alang kanamo, kaloy-i intawon kami ug tabangi kami."
23 Si Jesus miingon kaniya, "Kon arang mahimo! Ang tanang butang mahimo ngadto sa magatoo."
24 Dihadiha ang amahan sa bata mituwaw nga nag-ingon, "Nagatoo ako; tabangi ang pagtoo ko nga nakulangan!"
25 Ug sa pagkakita ni Jesus nga ang panon sa katawhan nanagdungan sa pagsingabut nga nagdalagan, ang mahugawng espiritu iyang gibadlong nga nag-ingon kaniya, "Ikaw espiritu nga makapaamang ug makapabungol, nagasugo ako kanimo, gumula ka ug ayaw na siya sudli pag-usab."
26 Human sa makusog nga pagsiyagit, ug tapus makapalubag ug makapalit-ad sa bata sa hilabihan gayud, ang espiritu migula kaniya, ug ang bata daw patay, nga tungod niana ang kadaghanan kanila nanag-ingon, "Patay na siya."
27 Apan gigunitan siya ni Jesus diha sa kamot ug iyang gibangon siya, ug siya mitindog.
28 Ug sa paghiuli na ni Jesus sa balay, sa tago gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nanag-ingon, "Nganong wala man kami makapagula kaniya?"
29 Siya mitubag kanila, "Kining matanga dili mahimo sa pagpagula pinaagi sa bisan unsa gawas lamang sa pag-ampo."
30 Ug sila mipadayon sa paglakaw gikan didto ug miagi latas sa Galilea. Ug dili siya buot nga adunay mahibalo niini;
31 kay nanudlo man ugod siya sa iyang mga tinun-an, ug nag-ingon siya kanila, "Ang Anak sa Tawo igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga tawo, ug ilang pagapatyon siya; ug sa mapatay na siya, mabanhaw siya human sa tulo ka adlaw."
32 Apan wala sila makasabut sa iyang gisulti, ug nahadlok sila sa pagpangutana kaniya.
33 Ug unya miabut sila sa Capernaum; ug sa paghisulod niya sa balay, nangutana siya kanila, "Unsa ba kadtong inyong gilalisan diha sa dalan?"
34 Apan sila wala motingog, kay diha sa dalan nanaglalisay man ugod sila kon kinsa kanilay labing daku,
35 Ug siya milingkod ug ngadto kaniya iyang gitawag ang Napulog-Duha ug siya miingon kanila, "Kon adunay buot mahauna, kinahanglan magpaulahi siya sa tanan ug masulogoon siya sa tanan,"
36 Ug iyang gikuha ang usa ka gamayng bata ug gibutang niya kini diha sa ilang taliwala; ug sa nakugos niya kini, miingon siya kanila,
37 "Bisan nga tungod sa akong ngalan magadawat kinsa sa usa ka gamayng bata nga ingon niini, magadawat kanako; ug bisan kinsa nga magadawat kanako, magadawat dili kanako, kondili kaniya nga mao ang nagpadala kanako."
38 Ug si Juan miingon kaniya, "Magtutudlo, dihay tawo nga among nakita nga nagpagulag mga yawa pinaagi sa imong ngalan, ug amo siyang gidid-an kay wala man siya magasunod kanato."
39 Apan mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Ayaw ninyo siya pagdid-i; kay walay bisan kinsa nga magahimog milagro ginamit ang akong ngalan, nga makaako lang dayon sa pagsultig dautan batok kanako.
40 Kay ang dili batok kanato, dapig kanato.
41 Kay sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga magahatag kaninyog bisan usa na lang ka kabo nga tubig aron ipainom kaninyo tungod kay nagadala kamo sa ngalan ni Cristo, dili gayud siya mawad-an sa iyang balus.
42 "Bisan kinsa nga magaangin aron makasala ang usa niining mga gagmay nga nagasalig kanako, maayo pa lang unta hinoon kaniya kon gikahigtan siyag dakung galingan nga bato diha sa iyang liog ug gikatambog siya ngadto sa dagat.
43 Ug kon ang imong usa ka kamot mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla kini; kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan pungkol kay sa may duha ikaw ka mga kamot apan igabanlud ka ngadto sa infierno, sa kalayo nga dili arang mapalong
44 diin ang ilang ulod dili mamatay, ug ang kalayo dili pagapalongon.
45 Ug kon ang imong usa ka tiil maoy makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla kini; kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan bakul kay sa may duha ikaw ka mga tiil apan igabanlud ka ngadto sa infierno
46 diin ang ilang ulod dili mamatay, ug ang kalayo dili pagapalongon.
47 Ug kon ang imong usa ka mata maoy makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita kini; kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa gingharian sa Dios bisag usa na lang ang imong mata, kay sa may duha ikaw ka mga mata apan igabanlud ka ngadto sa infierno,
48 diin ang ilang ulod dili mamatay, ug ang kalayo dili pagapalongon.
49 Kay ang matag-usa pagaasinan ug kalayo ug ang tanang halad-inihaw pagaasinan ug asin.
50 Ang asin maoy usa ka maayong butang, apan kon ang asin mawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man nimo sa pagpabalik niini sa iyang kaparat? Batoni ang asin diha sa sulod sa inyong kaugalingon, ug pagdinaitay kamo sa usag usa."


Kapitulo 10

1 Ug si Jesus mipahawa didto ug miadto sa kayutaan sa Judea ug sa tabok sa Jordan, ug didto gitapukan na usab siya sa mga panon sa katawhan; ug ingon sa iyang nabatasan, iya na usab silang gipanudloan.
2 Ug dihay mga Fariseo nga miduol kaniya, ug aron sa pagsulay kaniya gipangutana siya nila nga nanag-ingon, "Alang sa usa ka lalaki, uyon ba sa kasugoan ang pagpakigbulag niya sa iyang asawa?"
3 Siya mitubag kanila, "Unsa may gisugo ni Moises kaninyo?"
4 Sila miingon, "Si Moises mitugot sa lalaki sa paghimog sulat-pamatuod sa pakigbulag, ug unya sa pagbulag kaniya."
5 Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Tungod sa kasagutsoton ninyog kasingkasing, nagsulat siya kaninyo sa maong sugo.
6 Apan sukad sa sinugdan sa kabuhatan, 'Ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye.'
7 'Tungod niining maong hinungdan, ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug inahan ug makigtipon sa iyang asawa,
8 ug ang duha mahimong usa.' Tungod niini, dili na sila duroha kondili usa.
9 Busa, ang sa Dios ginahiusa, sa tawo ayaw ipabulag sila."
10 Ug diha sa sulod sa balay gipangutana na usab siya sa mga tinun-an mahitungod niini.
11 Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, "Bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa ug unya mangusawag lain, makapanapaw siya batok sa iyang unang asawa;
12 ug kon siya mao ang mobulag sa iyang bana ug unya mamanag lain, nakapanapaw siya."
13 Ug dihay gagmayng mga bata nga ilang gidala kaniya aron unta iyang hikapon; apan gibadlong sila sa mga tinun-an.
14 Apan sa pagkakita ni Jesus niini, nasuko siya ug miingon siya kanila, "Paduola kanako ang gagmayng kabataan, ug ayaw ninyo sila pagpugngi; kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila.
15 Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga dili magadawat sa gingharian sa Dios ingon sa dinawatan sa gamayng bata, dili siya makasulod niini."
16 Ug gikugos niya sila ug sa gipandungan niya sila sa iyang mga kamot, iyang gipanalanginan sila.
17 Ug sa paghigula niya diha sa dalan, dihay usa ka tawo nga midalagan ngadto kaniya ug miluhod sa iyang atubangan ug kaniya nangutana siya nga nag-ingon, "Maayong Magtutudlo, unsa bay akong buhaton aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon?"
18 Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Nganong giingnan mo man ako nga maayo? Walay bisan usa nga maayo gawas sa Dios lamang.
19 Nahibalo ikaw sa mga sugo: 'Ayaw pagbuno, Ayaw pagpanapaw 'Ayaw pagpangawat Ayaw pagsaksig bakak Ayaw pagpanikas, Tumahod ka sa imong amahan ug inahan."
20 Ug siya miingon kaniya, "Magtutudlo, kanang tanan ako nang ginabantayan sukad pa sa akong pagkabatan-on."
21 Ug si Jesus, sa nagsud-ong siya kaniya, nahigugma kaniya ug miingon kaniya, "Kulang kag usa ka butang; lumakaw ka, ibaligya ang imong katigayonan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus, ug makabaton kag bahandi didto sa langit, ug unya umanhi ka ug sumunod ka kanako."
22 Ug ang tawo naminghoy tungod sa maong pulong, ug milakaw siya nga masulob-on; kay daku man ugod siyag katigayonan.
23 Ug si Jesus miliraw sa pagsud-ong ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Pagkalisud gayud alang sa mga adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios!"
24 Ug ang mga tinun-an nahibulong tungod sa iyang mga pulong. Apan kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, "Mga anak, alang sa mga managsalig sa bahandi pagkalisud gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios!
25 Masayon pa sa kamelyo paglusot sa mata sa dagum kay sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios."
26 Ug nahitingala sila sa hilabihan gayud ug miingon sila kaniya, "Nan, kinsa man diay ang arang maluwas?"
27 Ug si Jesus misud-ong kanila ug miingon, "Sa mga tawo dili gayud kini mahimo, apan sa Dios mahimo kini, kay sa Dios mahimo man ang tanan."
28 Ug si Pedro misugod sa pag-ingon kaniya, "Tan-awa, amo nang gibiyaan ang tanan ug nanagsunod kami kanimo."
29 Si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga walay bisan usa nga nagbiyag balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babaye o inahan o amahan o mga anak o kayutaan, tungod kanako ug tungod sa Maayong Balita,
30 nga niining kinabuhia karon dili magadawat ug usa ka gatus ka pilo sa mga balay ug mga igsoong lalaki ug mga igsoong babaye ug mga inahan ug mga anak ug mga kayutaan, inubanag mga paglutos ug unya, sa kapanahonan nga umalabut, sa kinabuhing dayon.
31 Apan daghan ang nagauna karon nga unya mangulahi, ug daghan ang nangulahi karon nga unya manag-una."
32 Ug diha sila sa dalan, nanagtungas paingon sa Jerusalem, ug naglakaw si Jesus nga nag-una kanila; ug nahibulong sila ug nangahadlok ang mga nanagsunod. Ug sa napinig na usab niya ang Napulog-Duha, iyang gisugdan sila sa pagsugilon mahitungod sa iyang dadangatan.
33 Siya miingon, "Tan-awa, nagatungas kita karon padulong sa Jerusalem; ug ang Anak sa Tawo igatugyan ngadto sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga escriba, ug ilang pagahukman siya ngadto sa kamatayon ug igatugyan ngadto sa mga Gentil;
34 ug siya ilang pagabugalbugalan, ug pagalud-an, ug pagahampakon, ug pagapatyon; apan mabanhaw siya human sa tulo ka adlaw."
35 Ug miduol kaniya si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo, ug miingon sila kaniya, "Magtutudlo, gusto unta namo nga imong buhaton kanamo ang bisan unsa nga among pangayoon kanimo."
36 Ug siya miingon kanila, "Kay unsa bay gusto ninyong buhaton ko kaninyo?"
37 Kaniya mitubag sila nga nanag-ingon, "Tugoti kami unya sa paglingkod diha sa imong himaya, ang usa anha sa imong too ug ang usa anha sa imong wala,."
38 Apan si Jesus miingon kanila, "Wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kopa nga akong ginaimnan, o sa pagpabautismo sa bautismo nga ginabautismo kanako?"
39 Sila mitubag nga nanag-ingon, "Makahimo kami." Ug si Jesus miingon kanila, "Sa kopa nga akong ginaimnan, magainom kamo; ug sa bautismo nga ginabautismo kanako, pagabautismohan kamo;
40 apan ang pagpalingkod dapit sa akong too o sa akong wala, dili ako ang pagtugot; kini alang lamang kanila nga gikatagan-an niini."
41 Ug sa pagkadungog niini sa napulo ka mga tinun-an, misugod sila sa pagkasuko batok kang Santiago ug kang Juan.
42 Ug gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila, "Kamo nasayud nga ang mga gipanag-isip nga mga punoan sa mga Gentil nagapakaagalon ngadto kanila, ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila.
43 Apan kinahanglan dili kini mahitabo kaninyo; hinonoa bisan kinsay gustong modaku kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulogoon,
44 ug bisan kinsa ang gustong mohawod kaninyo, kinahanglan maulipon siya sa tanan.
45 Kay ang Anak sa Tawo mianhi dili aron pagaalagaron kondili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan."
46 Ug unya miabut sila sa Jerico; ug sa paggikan niya sa Jerico kauban sa iyang mga tinun-an ug sa usa ka dakung panon sa katawhan, diha sa daplin sa dalan naglingkod ang usa ka makililimos nga buta nga mao si Bartimeo nga anak ni Timeo.
47 Ug sa pagkadungog niya nga kadto mao diay si Jesus nga Nazaretnon, misugod siya sa pagsinggit nga nag-ingon, "Jesus, Anak ni David, kaluy-i ako!"
48 Ug siya gibadlong sa kadaghanan nga nagsugo kaniya sa paghilum; apan misamot pa hinoon siya sa pagsinggit nga nag-ingon, "Anak ni David, kaluy-i intawon ako!"
49 Ug si Jesus mihunong ug miingon, "Tawga siya." Ug ilang gitawag ang buta ug giingnan siya, "Sumalig ka; tindog, gitawag ikaw niya."
50 Ug giwakli niya ang iyang kupo, ug milukso ug miduol siya kang Jesus.
51 Ug si Jesus miingon kaniya, "Unsa may gusto mong buhaton ko alang kanimo?" Kaniya mitubag ang buta nga nag-ingon, "Magtutudlo, nga makakita na unta ako."
52 Si Jesus miingon kaniya, "Lumakaw ka; ang imong pagsalig nakapaayo kanimo." Ug dihadiha nakakita na siya ug mikuyog siya kang Jesus diha sa dalan.


Kapitulo 11

1 Ug sa nagkahiduol na sila sa Jerusalem, sa pag-abut nila sa Betfage ug Betania, sa Bungtod sa mga Olivo, duha sa iyang mga tinun-an gisugo niya
2 nga nag-ingon, "Umadto kamo nianang balangay sa atbang ninyo, ug inigsulod ninyo didto inyong makita dayon ang usa ka nati nga asno nga gihigot, nga wala pa gayud hikabay-ig tawo; hubara ninyo kini ug dad-a dinhi.
3 Ug kon kaninyo adunay mangutana nga magaingon, 'Nganong gibuhat ninyo kana?' ingna ninyo, 'Gikinahanglan kini sa Ginoo, ug igauli ra niya kini dinhi sa walay langan.'"
4 Ug nangadto sila ug ilang nakita ang nati nga asno diha sa gawas, diha sa dalan, ug gihigot sa pultahan; ug ilang gihubad kini.
5 Ug dihay nanagbarug didto nga miingon kanila, "Unsa kanang inyong gibuhat, nga gihubad man ninyo kanang nati nga asno?"
6 Ug mitubag sila sumala sa gitugon kanila ni Jesus; ug gitugotan sila nila sa pagkuha niini.
7 Ug ang nati nga asno ilang gidala kang Jesus, ug sa nahaklapan nila kini sa ilang mga sinina, mikabayo siya niini.
8 Ug daghan ang nanagpamuklad sa ilang mga sapot diha sa dalan, ug ang uban nanagkatag ug mga sangang dahonan nga mga pinutol nila gikan sa mga kabalangayan.
9 Ug nanagsinggit ang mga nag-una ug ang mga nagsunod nga nanag-ingon, "Hosanna!" Dalaygon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo!
10 Dalaygon ang taliabut nga gingharian sa atong amahan nga si David! Hosanna sa kahitas-an!"
11 Ug miabut si Jesus sa Jerusalem ug miadto sa templo; ug sa nalibut na niya pagtan-aw ang tanang mga butang didto, ug kay hapon na man, migula siya paingon sa Betania kauban sa Napulog-Duha.
12 Ug sa sunod nga adlaw, sa naglakaw sila gikan sa Betania, si Jesus gigutom.
13 Ug sa pagkakita niya sa layolayo sa usa ka kahoyng igira nga dahonan, giduol niya kini basin pa makakaplag siyag bunga. Apan sa paghiduol niya niini, siya walay nakita gawas sa mga dahon lamang, kay kadto dili pa man panahon sa tingbunga.
14 Ug siya miingon niini, "Sukad karon dili ka na gayud unta hikan-ag bunga." Ug nakadungog niini ang iyang mga tinun-an.
15 Ug miabut sila sa Jerusalem; ug sa pagsulod ni Jesus sa templo, iyang gisugdan sa pagpangabug paingon sa gawas ang mga nagbaligya ug ang mga nagpamalit sa sulod sa templo, ug gipanglintuwad niya ang mga lamisa sa mga tigpangilis sa mga kuwarta ug ang mga lingkoranan sa mga nagbaligyag mga salampati,
16 ug walay gitugotan niya sa pag-agi latas sa templo sa pagdalag bisan unsang mga galamiton.
17 Ug sila gitudloan niya nga nag-ingon, "Dili ba nagaingon man ang kasulatan, 'Ang akong balay pagatawgon nga balayng ampoanan alang sa tanang mga nasud'? Apan kini gihimo ninyong langub sa mga tulisan."
18 Ug nakadungog niini ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba, ug nangita silag paagi sa pagpatay kaniya; kay nahadlok sila kaniya sanglit ang tibuok panon sa katawhan nahibulong man sa iyang pagpanudlo.
19 Ug sa pagkasawomsom na, sila migula sa siyudad.
20 Ug sa pagkabuntag, sa nanagpangagi sila, nakita nila ang igira nga nalaya na hangtud sa gamut.
21 Ug nahinumdom si Pedro ug miingon siya kaniya, "Magtutudlo, tan-awa ra! Nalaya ang igira nga imong gitunglo."
22 Ug si Jesus miingon kanila, "Sumalig kamo sa Dios.
23 Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga magaingon niining bukid, 'Pahawa ug umambak ikaw ngadto sa lawod,' ug dili magduhaduha sa sulod sa iyang kasingkasing, hinonoa magmasaligon siya nga matuman gayud ang iyang gikaingon, kini pagabuhaton alang kaniya.
24 Busa sultihan ko kamo, nga bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo, toohi nga inyo na kini nga nadawat, ug kamo magadawat niini.
25 ug inigtindog ninyo aron sa pag-ampo, kon aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasayloa kini; aron ang inyong Amahan nga anaa sa langit mopasaylo usab kaninyo sa inyong mga paglapas.
26 Apan kon dili kamo mopasaylo, ang inyong Amahan nga anaa sa langit dili usab mopasaylo sa inyong mga paglapas."
27 Ug miabut sila pag-usab sa Jerusalem. Ug sa naglakaw si Jesus sulod sa templo, miduol kaniya ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba ug ang mga anciano
28 ug miingon sila kaniya, "Pinaagi ba sa unsang kagahum gibuhat mo kining mga butanga, ug kinsa may naghatag kanimo sa maong kagahum sa pagbuhat niini?"
29 Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Aduna akoy ipangutana kaninyo; tubaga ako ninyo, ug unya tug-anan ko kamo pinaagi sa unsang kagahum gibuhat ko kining mga butanga.
30 Ang pamautismo ni Juan, gikan ba kadto sa langit o sa mga tawo? Tubaga ako."
31 Ug ilang gitulotimbang kini diha sa ilang kaugalingon nga nanag-ingon, "Kon moingon kita, 'Gikan sa langit,' siya moingon kanato, 'Nan, nganong wala man lagi ninyo siya toohi?'
32 Apan ingnon ba nato, 'Gikan sa mga tawo?'" —sila nahadlok sa mga tawo sanglit ang tanan miila man nga si Juan tinuod nga profeta.
33 Busa mitubag sila kang Jesus, "Ambut lang." Ug si Jesus miingon kanila, "Dili ko usab kamo tug-anan pinaagi sa unsang kagahum gibuhat ko kining mga butanga."


Kapitulo 12

1 Unya misugod siya sa pagsulti kanila pinaagig mga sambingay, nga nag-ingon: "Dihay usa ka tawo nga nagtanum ug parrasan ug kini gipalibutan niyag paril, ug gipakalutan alang sa pigsanan sa parras, ug gibuhatan niyag usa ka lantawanan, ug iyang gipasaopan ngadto sa mga tawo, ug unya milangyaw siya ngadto sa laing dapit.
2 Ug sa pag-abut na sa tingpopo, iyang gipaadto ang usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron sa pagdawat ug bahin sa abut sa parrasan gikan kanila.
3 Apan kini siya ilang gidakop ug gibunalan, ug ilang gipapauli nga walay dala.
4 Ug iya na usab silang gipaadtoag laing ulipon, ug kini siya ilang gisamaran sa ulo ug gipakaulawan.
5 Ug unya iyang gipaadto ang lain pa, ug kini ilang gipatay; ug maingon man ang daghan pa, nga ang uban kanila ilang gibunalan ug ang uban ilang gipatay.
6 Ug dihay usa nga nahibilin, ang iyang pinalanggang anak; ug sa katapusan kini iyang gipaadto kanila, kay siya nag-ingon sa iyang kaugalingon, 'Motahud sila sa akong anak.'
7 Apan ang maong mga sao nasig-ingon sa usag usa, 'Mao kini ang manununod, tana, patyon ta siya ug maato ang kabilin.'
8 Ug siya ilang gidakop ug gipatay, ug ilang gilabog sa gawas sa parrasan.
9 Karon, unsa may buhaton sa tag-iya sa parrasan? Iyang adtoon ug patyon ang maong mga saop, ug ang parrasan ihatag niya ngadto sa uban.
10 Wala ba kamo makabasa niining bahina sa kasulatan nga nagaingon: 'Ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong ulohang bato sa pamag-ang;
11 buhat kini sa Ginoo, ug sa atong mga mata makapahibulong gayud'?"
12 Ug unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan nahadlok sila sa katawhan, kay nakasabut man ugod sila nga sila mao ang gitumong niya sa iyang pagsugilon sa maong sambingay; ug ilang gibiyaan siya ug nanglakaw sila.
13 Ug ilang gipaadtoan siyag pipila sa mga Fariseo ug sa mga Herodianhon aron sa pagbitik kaniya pinaagi sa iyang sulti.
14 Ug sila nangabut ug miingon kaniya, "Magtutudlo, nasayud kami nga ikaw maminatud-on ug wala magsapayan sa tawo; kay wala a man magtan-aw sa panagway sa mga tawo, hinonoa ginatudlo mo sa minatuod gayud ang dalan sa Dios. Uyon ba sa balaod ang pagbayad ug buhis kang Cesar, o dili ba?
15 Mobayad ba kami o dili?" Apan si Jesus nga nasayud sa ilang pagminaut, miingon kanila, "Nganong inyo man akong sulayan? Dad-i akog kuwarta ng denario aron tan-awon ko."
16 Ug ilang gidad-an siya niini. Ug kanila nangutana siya nga nag-ingon, "Kang kinsa man kining dagway ug kining nahisulat?" Sila miingon kaniya, "Kang Cesar."
17 Si Jesus miingon kanila, "Nan, bayri ninyo si Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar, ug ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios," Ug kaniya nahibulong sila pag-ayo.
18 Unya giadto siyag mga Saduceo, mga tawo nga nanag-ingon nga walay pagkabanhaw; ug siya gipangutana nila nga nanag-ingon,
19 "Magtutudlo, si Moises nagsulat alang kanato nga kon ang usa ka lalaki kamatayon sa iyang igsoong lalaki nga magabilin ug asawa nga walay anak, ang maong lalaki kinahanglan mangasawa sa balo niini ug magpaliwat ug mga anak alang sa iyang igsoon.
20 Karon, dihay pito ka mga magsoong lalaki; ang kamagulangan nangasawa, ug unya namatay nga wala magbilin ug anak;
21 ang ikaduha maoy nangasawa sa balo, ug unya namatay nga wala magbilin ug anak; ug mao usab ang gibuhat sa ikatulo;
22 ug ang pito wala magbilin ug anak. Ug sa ulahi ang babaye namatay usab.
23 Karon, sa pagkabanhaw, ni kinsa man siya maasawa? Kay silang pito nakaasawa man kaniya."
24 Ug kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Dili ba ang hinungdan nganong nangasayop kamo mao kini, tungod kay kamo wala makasabut sa kasulatan o sa gahum sa Dios?
25 kay inigkabanhaw na sa mga tawo gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawa pa o magapamana pa, kondili mahisama na sila sa mga manolunda didto sa langit.
26 Ug mahitungod sa mga patay nga pagabanhawon, wala ba ninyo mabasa sa basahon ni Moises, sa bahin mahitungod sa kahoyng talungon, ang gisulti kaniya sa Dios nga nag-ingon, 'Ako mao ang Dios ni Abraham, ug ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob'?
27 Siya Dios dili sa mga patay, kondili sa mga buhi. Nangasayop gayud kamo."
28 Ug miduol ang usa sa mga escriba ug nakadungog kanila nga naglantugi, ug sa iyang pagkakita nga maayo ang pagkatubag niya kanila, siya nangutana kaniya, "Unsa man ang sugo nga una sa tanan?"
29 Si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Ang sugo nga una sa tanan mao kini: 'Patalinghugi, O Israel: Ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usa ra;
30 ug higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog.
31 Ang ikaduha mao kini: 'Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.' Wala nay laing sugo nga labi pang daku niini kanila."
32 Ug ang escriba miingon kaniya, "Husto kana, Magtutudlo; tinuod ang imong giingon nga ang Dios usa ra, ug nga wala nay lain gawas kaniya;
33 ug ang paghigugma kaniya sa tibuok nga kasingkasing, ug sa tibuok nga salabutan, ug sa tibuok nga kusog, ug ang paghigugma sa silingan sama sa kaugalingon, kini labaw pa kaayo kay sa tanang tibuok nga mga halad-sinunog ug mga halad-inihaw.
34 Ug si Jesus, sa pagkakita niya kaniya nga mitubag nga maalamon, miingon kaniya, "Ikaw dili halayo sa gingharian sa Dios." Ug sukad niadto wala nay nangahas pa sa paghimog mga pagpangutana kaniya.
35 Ug sa nagpanudlo si Jesus sa sulod sa templo, siya miingon, "Unsaon ba sa mga escriba sa pagpakaingon nga si Cristo anak ni David?
36 Si David na gayud, dinasig sa Espiritu Santo, mao ang nag-ingon: 'Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo: Lumingkod ka sa akong too, hangtud igabutang ko ang imong mga kaaway diha sa ilalum sa imong imong mga tiil.'
37 Si David na gayud mao ang nagtawag kaniya nga Ginoo; busa, unsaon man niya pagkahimong anak ni David?" Ug ang dakung panon sa katawhan nalipay sa pagpatalinghug kaniya.
38 Ug sa iyang pagpanudlo siya miingon, "Likayi baya ninyo ang mga escriba nga mahigugmaon sa paglakawlakaw nga managsul-ob ug hatag-as nga mga bisti, ug sa mga pagyukbo kanila sa katahuran diha sa mga tiyanggihan,
39 ug sa labing mga maayong lingkoranan sulod sa mga sinagoga ug sa mga halangdong lingkoranan diha sa mga kombira,
40 sila nga nagasubad sa katigayonan sa mga babayeng balo, ug aron sa pagtabontabon niini nagahimo sila sa hatag-as nga mga pangadye. Mahiaguman ra nila ang labi pa ka mabug-at nga hukom sa silot."
41 Unya si Jesus milingkod atbang sa panudlanan ug mga halad, ug iyang gipaniiran ang panon sa mga tawo nga nanghulog ug kuwarta ngadto sa panudlanan. Ug daghan ang mga dato nga nanghulog ug daghang salapi.
42 Ug dihay usa ka kabus nga babayeng balo nga miabut ug mihulog ug duha ka diyot, nga mibilig usa ka daku.
43 Ug gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagduol kaniya, ug miingon siya kanila, "Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga kining kabus nga babayeng balo nakahulog ug labaw pa kay sa tanan kanila nga nanagpanghulog ngadto sa panudlanan.
44 Kay silang tanan miamot gikan sa ilang naghingapin nga kahamugaway; apan kini siya, gikan sa iyang kapit-os mihatag sa tanan nga diha kaniya, sa tanan nga iyang kabuhian."


Kapitulo 13

1 Ug sa paggula ni Jesus sa templo, usa sa iyang mga tinun-an miingon kaniya, "Tan-awa ra, Magtutudlo, kadagku niining mga batoha ug kadagku niining mga balaya!"
2 Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Nakita ba nimo kining dagkung mga balay? Dinhi wala unyay mahibiling usa ka bato nga magpatong sa bato nga dili pagatumpagon."
3 Ug sa naglingkod siya sa Bungtod sa mga Olivo atbang sa templo, sa tago nangutana kaniya sila si Pedro ug si Santiago ug si Juan ug si Andres, nga nanag-ingon,
4 "Tug-ani kami, kanus-a man kini mahitabo, ug unsa man ang ilhanan nga kining mga butanga hapit na pagatumanon nga tanan?"
5 Ug si Jesus misugod sa pag-ingon kanila, "Magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo.
6 Daghan unya ang motungha dinala ang akong ngalan, ug manag-ingon, 'Ako mao ang Cristo!' Ug daghan ang ilang pahisalaagon.
7 Ug inigkadungog ninyog mga gubat ug mga dungogdungog mahitungod sa mga gubat, ayaw kamo kakuyaw; kinahanglan gayud kini nga magakahitabo, apan dili pa kini mao ang katapusan.
8 Kay managgubat ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug mahitabo ang mga linog sa nagkalainlaing mga dapit, mahitabo ang mga gutom. Apan kini sinugdanan lamang una sa mga kasakit.
9 "Apan kinahanglan magbantay kamo sa iyong kaugalingon; kay kamo ilang igatugyan ngadto sa mga hukmanan; ug kamo ilang pagabunalan sa sulod sa mga sinagoga; ug kamo managbarug sa atubangan sa mga gobernador ug sa mga hari tungod kanako, aron makapanghimatuod kamo ngadto kanila.
10 Ug ang Maayong Balita kinahanglan igawali una ngadto sa tanang kanasuran.
11 Ug sa diha nga ila na kamong pagataralon ngadto sa mga hukmanan ug itugyan kamo, ayaw ninyo kagul-ing daan kon unsa ang inyong igasulti; apan kinahanglan isulti ninyo ang bisan unsa nga igahatag kaninyo niadtong taknaa, kay dili kamo mao ang magasulti kondili ang Espiritu Santo.
12 Ug ang igsoon magatugyan sa iyang igsoon ngadto sa kamatayon, ug ang amahan magatugyan sa iyang anak; ug ang mga anak mosupil batok sa ilang mga ginikanan ug magapatay kanila;
13 ug pagadumtan kamo sa tanang tawo tungod sa akong ngalan. Apan ang molahutay hangtud sa katapusan mamaluwas.
14 "Apan inigkakita ninyo sa malaglagon nga pasipala nga mahimutang diha sa dapit diin kinahanglan dili kini ibutang (pasabta niini ang magabasa), nan, sila nga anha sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran;
15 siya nga anha sa atop ayaw na pakanauga, ni pasudla sa iyang balay aron sa pagkuha pag bisan unsa;
16 ug siya nga anha sa uma ayaw na pabalika aron sa pagkuha pa sa iyang kupo.
17 Ug alaut gayud ang mga mabdos ug ang may mga masuso niadtong mga adlawa!
18 Pag-ampo kamo nga unta dili kini mahitabo sa panahon sa tingtugnaw.
19 Kay niadtong mga adlawa may kasakitan unya nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kabuhatan nga gibuhat sa Dios hangtud karon, ug nga dili na gayud mahitabo pa.
20 Ug kon ang gidaghanon niadtong mga adlawa wala pa pagkubsi sa Ginoo, wala untay tawong maluwas; apan tungod sa mga pinili nga iyang gipili, iyang gikubsan kadtong mga adlawa.
21 Ug unya kon adunay moingon kaninyo, 'Tan-awa, ania ra ang Cristo!' o 'Tan-awa, atua ra siya!' ayaw gayud kamo pagtoo niini.
22 Kay motungha ang mga mini nga Cristo ug mga mini nga profeta ug magpakita silag mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag sa mga pinili, kon mahimo man.
23 Apan kinahanglan magbantay kamo; gitug-anan ko na kamong daan sa tanang mga butang.
24 "Apan niadtong mga adlawa, tapus sa maong kasakitan ang Adlaw mongitngit ug ang Bulan dili na mohatag sa iyang kahayag,
25 ug ang mga bitoon mangatagak gikan sa kahitas-an, ug matay-og ang mga gahum sa kalangitan.
26 Ug unya makita nila ang Anak sa Tawo nga magaabut nga sinapwang sa mga panganud inubanan sa dakung kagahum ug himaya.
27 Ug pagasugoon niya ang mga manolunda, ug pagahipuson niya ang iyang mga pinili gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin, gikan sa kinatumyan sa yuta hangtud sa kinatumyan sa langit.
28 "Gikan sa kahoyng igira, tun-i ninyo kining usa ka pananglitan: inigkalumoy na gani sa iyang sanga ug manalingsing na, nan, masayran ninyo nga ang ting-init haduol na.
29 Maingon man usab niini, inigkakita ninyo niining mga butanga nga magakahitabo, nan, inyong masayran nga haduol na siya, anaa na gayud sa mga pultahan.
30 Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa dili pa mahanaw kining kaliwatana, magakahitabo gayud kining tanang mga butanga.
31 Ang langit ug ang yuta mangahanaw, apan ang akong pulong dili gayud mahanaw.
32 "Apan mahitungod sa maong adlaw o takna, walay nasayud niini, bisan pa ang mga manolunda sa langit, bisan pa ang Anak, gawas sa Amahan lamang.
33 Pagbantay, pagtukaw kamo; kay wala kamo masayud sa panahon nga magakahitabo kini.
34 Sama kini sa usa ka tawo nga mobiya sa iyang balay ug mopanaw tapus makahatag ug kagahum ngadto sa iyang mga ulipon, sa matag-usa diha sa iyang kaugalingong bulohaton, ug tapus makahatag sa magbalantay sa pultahan sa sugo sa pagtukaw.
35 Busa pagtukaw kamo— kay wala kamo masayud kanus-a moabut ang agalon sa panimalay, sa gabii ba, o sa tunga bang gabii, o sa tingtugaok ba sa manok, o sa kabuntagon ba—
36 kay tingali unyag mokalit lamang siya pag-abut ug makaplagan niya kamo nga mangkatulog.
37 Ug ang akong ginaingon kaninyo ginaingon ko sa tanan: Pagtukaw kamo."


Kapitulo 14

1 Duha ka adlaw sukad niadto mao na ang Pasko ug ang fiesta sa Tinapay nga Walay Igpapatubo. Ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba nanaglaraw kon unsaon nila sa pagdakop kang Jesus pinaagig lansis ug sa pagpatay kaniya;
2 kay sila nanag-ingon, "Dili lang pag-iatol sa fiesta, kay tingali unyag mahitabo ang kaguliyang sa mga tawo."
3 Ug sa didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, sa naglingkod siya tambong sa kan-anan, miabut ang usa ka babaye nga may dala nga mahal kaayong pahumot nga lunsayng nardo nga sinulod sa usa ka botilyang alabastro; ug iyang giboak ang botilya ug ang pahumot gibubo niya sa ulo ni Jesus.
4 Apan dihay nangasuko ug nanag-ingon sa ilang kaugalingon, "Nganong giusikan man ang pahumot sa ingon?
5 Kay kini ikabaligya baya untag kapin sa tulo ka gatus ka denario ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabus." Busa nangasuko sila pag-ayo batok sa babaye.
6 Apan si Jesus miingon, "Pasagdi lang siya; nganong inyo man siyang samokon? Usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako.
7 Kay ang mga kabus kanunayng anaa kaninyo, ug bisan kanus-a ngabuot ninyo, makahimo kamog maayo alang kanila; apan ako dili kanunayng ania kaninyo.
8 Gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo; ang akong lawas gihaplasan niyang daan alang sa paglubong.
9 Ug sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan diin gani sa tibuok kalibutan igawali ang Maayong Balita, ang gibuhat niining babayhana pagahisgutan ingon nga handumanan alang kaniya."
10 Unya si Judas Iscariote, nga usa sa Napulog-Duha, miadto sa mga sacerdote nga punoan aron sa pagtugyan kang Jesus ngadto kanila.
11 Ug sa ilang pagkadungog niini, nangalipay sila ug misaad sa paghatag kaniyag salapi. Ug siya nangitag higayon sa pagtugyan kaniya.
12 Ug unya sa nahaunang adlaw sa fiesta sa Tinapay nga Walay Igpapatubo, sa adlaw nga maoy paghalad nila sa karnero sa pasko, ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, "Asa man ang buot mong adtoon namo aron sa among paghikay alang sa imong pagkaon sa pasko?"
13 Ug ang duha sa iyang mga tinun-an gisugo niya nga nag-ingon, "Umadto kamo sa siyudad, ug didto sugaton kamo sa usa ka tawo nga magadalag banga nga sinudlan ug tubig; sumunod kamo kaniya,
14 ug sa dapit nga iyang sak-an, umingon kamo sa tagbalay. 'Ang Magtutudlo nagaingon, Hain ang akong lawak diin adto ako makigsalo uban sa akong mga tinun-an sa pagkaon sa pasko?'
15 Ug iyang ipakita kaninyo ang usa ka dakung lawak sa itaas, nga sinangkapan ug andam na; paghikay kamo didto alang kanato."
16 Ug milakaw ang mga tinun-an ug nangadto sa siyudad, ug didto ilang nakita kini sumala sa iyang gisugilon kanila; ug ilang gihikay ang pasko.
17 Ug sa pagkasawomsom na, siya miabut kauban sa Napulog-Duha.
18 Ug samtang nagtambong sila sa lamisa sa pagpangaon, si Jesus miingon, "Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako, usa nga nakigsalo kanako."
19 Ug sila misugod sa pagbati sa kasubo ug nagtinagsa sa pagpangutana kaniya, "Ako ba?"
20 Kanila mitubag siya nga nag-ingon, "Usa sa Napulog-Duha, siya nga nagatuslob ug tinapay diha sa mao rang panaksan uban kanako.
21 Kay ang Anak sa Tawo mopahawa sumala sa nahisulat mahitungod kaniya; apan alaut gayud kadtong tawhana nga mao ang magabudhi sa Anak sa Tawo! Maayo pa lang unta hinoon alang niadtong tawhana kon wala siya matawo."
22 Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay, ug sa nakapanalangin na siya niini, iyang gipikaspikas kini ug kanila gihatag niya nga nag-ingon, "Komuha kamo; kini mao ang akong lawas."
23 Ug mikuha siya sa kopa, ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gihatag kanila, ug silang tanan nanginom niini.
24 Ug siya miingon kanila, "Kini mao ang akong dugo sa pakigsaad, nga giula alang sa daghan.
25 Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga dili na ako moinom pag-usab sa gikan sa bunga sa parras hangtud niadtong adlawa nga magainom ako sa bag-o niini diha sa gingharian sa Dios."
26 Ug sa nakaawit silag usa ka awit, nangadto sila sa Bungtod sa mga Olivo.
27 Ug si Jesus miingon kanila, "Kamong tanan managpanibug; kay nahisulat man kini nga nagaingon, 'Pagasamaran ko ang magbalantay, ug ang mga karnero magakatibulaag.'
28 Apan tapus ako mabanhaw, mouna ako kaninyo sa pag-adto sa Galilea."
29 Ug si Pedro miingon kaniya, "Bisan pa kon mosibug ang tanan, ako dili gayud."
30 Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga karong gabhiona, sa dili pa ang manok motogaok sa makaduha, igalimod mo ako sa makatulo."
31 Apan siya miingon nga mainiton gayud, "Kon kinahanglan man nga mamatay ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw igalimod." Ug silang tanan nanagsulti sa ingon.
32 Ug nangadto sila sa usa ka dapit nga ginganlan ug Getsemani, ug siya miingon sa iyang mga tinun-an, "Panglingkod kamo dinhi samtang magaampo ako."
33 Ug uban kaniya iyang gidala sila si Pedro ug si Santiago ug si Juan, ug unya misugod siya sa pagbati sa kakulba ug pag-antus.
34 Ug siya miingon kanila, "Ang kasingkasing ko natugob sa kasubo nga ikamatay; pabilin kamo dinhi ug pagtukaw."
35 Ug sa nakalakaw siyag diyutay sa unahan, siya mihapa sa yuta ug nag-ampo nga kon mahimo man ilikay unta gikan kaniya ang maong takna sa kasakit.
36 Ug siya miingon, "Abba, Amahan, ang tanang mga butang mahimo mo; kuhaa kanako kining kopa; apan dili sumala sa akong pagbuot, kondili sa imo."
37 Ug siya miadto ug iyang nakita sila nga nagkatulog, ug siya miingon kang Pedro, "Simon, nagakatulog ka ba? Dili ka ba diay makatukawg usa ka takna?
38 Pagtukaw ug pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalin-as ngadto sa panulay; sa pagkatinuod ang espiritu matinguhaon, apan ang lawas mahuyang."
39 Ug siya milakaw pag-usab ug nag-ampo nga nagsulti sa mao gihapong mga pulong.
40 Unya miadto siya pag-usab ug iyang nakita sila nga nagkatulog, kay nagpirat man pag-ayo ang ilang mga mata; ug wala sila mahibalo kon unsay ilang itubag kaniya.
41 Ug siya miadto sa ikatulo ug miingon kanila, "Nagakatulog, ug namahulay pa ba gihapon kamo? Igo na kana; ang takna ania na; ang Anak sa Tawo igatugyan na ngadto sa mga kamot sa mga makasasala.
42 Bangon kamo ug manglakaw kita; tan-awa, ang akong magbubudhi ania na sa duol."
43 Ug samtang nagsulti pa siya, dihadiha miabut si Judas, usa sa Napulog-Duha, kinuyogan sa usa ka panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga pospos. Gikan sila sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga escriba ug sa mga anciano.
44 Ug gikahatagan silag ilhanan sa magbubudhi nga nag-ingon, "Ang akong halokan, mao kana siyang tawhana; dakpa siya ug ayoha ninyo pagdala."
45 Ug sa pag-abut niya, siya miduol dayon kang Jesus ug miingon kaniya. "Magtutudlo!" Ug iyang gihagkan siya.
46 Ug siya ilang gigunitan ug gidakop.
47 Apan usa sa mga nagtindog sa duol milanit sa iyang espada ug iyang gitigbas ang ulipon sa labawng sacerdote, ug napalongan kini sa iyang dalunggan.
48 Ug si Jesus miingon kanila, "Nanganhi ba kamo sa pagdakop kanako, ingon sa pagdakop ug tulisan, nga pagadad-an ug mga espada ug mga pospos?
49 Adlaw-adlaw atua ako sa templo kauban ninyo aron sa pagpanudlo, ug wala hinoon ako dakpa didto. Apan ninyo kinahanglan matuman ang kasulatan."
50 Ug ang iyang tanang mga tinun-an mitalikod kaniya ug nangalagiw.
51 Ug diha hinooy usa ka batan-ong lalaki nga kaniya misunod, nga nagsapot lamang ug usa ka habol nga iyang gikalupo sa iyang lawas nga hubo; ug kini siya ilang gidakop;
52 apan siya nakabuhi nga hubo, ug nahibilin ang habol diha sa ilang mga kamot.
53 Ug ilang gidala si Jesus ngadto sa labawng sacerdote; ug nagtigum ang tanang mga sacerdote nga punoan ug mga anciano ug mga escriba.
54 Ug si Pedro nga nagpaantaw misagnunot kaniya hangtud sa sulod, sa hawanan sa tugkaran sa balay sa labawng sacerdote; ug siya milingkod uban sa mga bantay, ug nagpadangdang sa kalayo.
55 Ug unya ang mga sacerdote nga punoan ug ang tibuok Sanhedrin nangitag ikabutangbutang batok kang Jesus aron ilang ikapapatay siya; apan wala silay hingkaplagan;
56 kay bisan tuod daghan ang misaksig bakak batok kaniya, ang ilang mga pahayag nagkasumpaki.
57 Unya dihay nangatubang ingon nga mga saksi, ug batok kaniya naghimo silag mga bakak nga pahayag, nga nanag-ingon,
58 "Kami nakadungog kaniya nga nag-ingon, 'Gubaon ko kining temploha nga hinimo sa kamot, ug sulod sa tulo ka adlaw patindugon ko ang laing templo nga dili hinimo sa kamot.'"
59 Ngani, bisan pa niini, ang ilang pagpamatuod wala magkatukma.
60 Ug ang labawng sacerdote mitindog sa taliwala, ug kang Jesus nangutana siya nga nag-ingon, "Wala ka bay ikatubag? Unsa ba kining gipamatuod niining mga tawhana batok kanimo?"
61 Apan siya nagpakahilum lamang ug wala motubag. Unya ang labawng sacerdote nangutana pag-usab nganag-ingon, "Ikaw ba ang Cristo, ang Anak sa Dalaygon?"
62 Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Mao ako; ug makita ra unya ninyo ang Anak sa Tawo nga magalingkod sa too sa Gahum ug magaanhi nga inubanan sa mga panganud sa langit."
63 Ug ang labawng sacerdote migisi sa iyang kamisola ug miingon, "Nganong magkinahanglan pa kitag mga saksi?
64 Kamo na gayud mao ang nakadungog karon sa iyang pagpasipala. Unsay inyong hukom?" Ug silang tanan mihukom nga siya angayng silotan sa kamatayon.
65 Ug unya gisugdan sa pipila ang pagpangluwa kaniya, ug sa nataptapan nila ang iyang nawong, gisugdan siya sa pagsumbag nila nga nagkanayon, "Tagnaa!" Ug gipanagdawat siya sa mga bantay dungan sa mga pagsagpa kaniya.
66 Ug samtang didto si Pedro sa silong, sa hawanan sa tugkaran, miabut ang usa sa mga babayeng sulogoon sa labawng sacerdote;
67 ug sa iyang pagkakita kang Pedro nga nagpadangdang, siya mitutok kaniya ug miingon, "Ikaw usab kauban nianang Nazaretnon nga si Jesus."
68 Apan kini gilimod niya nga nag-ingon, "Wala ako mahibalo ni makasabut nianang imong giingon." Ug siya migula paingon sa agianan. Ug unya mitogaok ang manok.
69 Ug didto nakita siya sa babayeng sulogoon, ug ngadto sa mga nanagtindog didto kini siya misugod na usab sa pagsulti nga nag-ingon, "Kaining tawhana usa kanila."
70 Apan kini gilimod niya pag-usab. Ug sa pagkataudtaud na usab, ang mga nanagtindog didto miingon kang Pedro, "Sa tinuoray, ikaw kauban gayud nila, kay Galileanhon ka man."
71 Apan siya misugod sa pagpamalika ug sa pagpanumpa nga nag-ingon, "Wala lagi ako makaila nianang tawhana nga inyong gihisgutan."
72 Ug dihadiha ang manok mitogaok sa ikaduha. Ug si Pedro nahinmdom sa mga pulong nga giingon kaniya ni Jesus, "Sa dili pa ang manok motogaok sa makaduha, igalimod mo ako sa makatulo, "Ug sa nakapamalandong siya niini, siya mihilak.


Kapitulo 15

1 Ug dihadiha, sa pag-abut na sa kabuntagon, ang mga sacerdote nga punoan nanagsabutsabut uban sa mga anciano ug sa mga escriba ug sa tibuok Sanhedrin: ug si Jesus ilang gigapos ug gitaral ug gitugyan ngadto kang Pilato.
2 Ug kaniya si Pilato nangutana nga nag-ingon, "Mao ba ikaw ang Hari sa mga Judio?" Ug siya mitubag kaniya, "Mao, sumala sa giingon mo."
3 Ug ang mga sacerdote nga punoan mipasakag daghang mga sumbong batok kaniya.
4 Ug siya giusab sa pagpangutana ni Pilato nga nag-ingon, "Wala ka bay ikatubag? Tan-awa, pagkadaghan sa mga sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo."
5 Apan si Jesus wala na motubag, tungod niini nahibulong si Pilato.
6 Ug nabatasan ni Pilato, sa panahon sa fiesta, ang pagbuhi ngadto kanila sa usa ka binilanggo nga ilang pangayoon.
7 Ug sa sulod sa bilanggoan dihay usa ka tawo nga ginganlan si Barrabas nga nahibanlud sa bilanggoan kauban sa mga misupil batok sa kagamhanan ug nanagpakapatay sa panahon sa kagubot.
8 Ug ang panon sa katawhan nanagpanaka ug misugod sa pagpangayo kang Pilato nga iya nang buhaton ang iyang nabatasan nga pagabuhaton alang kanila.
9 Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, "Gusto ba kamo nga akong buhian alang kaninyo ang Hari sa mga Judio?"
10 Kay nasabtan man ugod niya nga tungod lang sa kasina gitugyan siya sa mga sacerdote nga punoan ngadto kaniya.
11 Apan ang panon sa katawhan gisibahan sa mga sacerdote nga punoan sa pagpangayo nga si Barrabas maoy iyang buhian alang kanila.
12 Ug si Pilato miusab sa pag-ingon ngadto sa panon sa katawhan, "Nan, unsaon ko man kining tawhana nga inyong gitawag nga Hari sa mga Judio?"
13 Ug misinggit sila pag-usab nga nanag-ingon, "Ilansang siya sa krus!"
14 Ug si Pilato miingon kanila, "Kay ngano man, unsa may iyang nabuhat nga dautan?" Apan misamot na hinoon sila sa pagsinggit nga nanag-ingon, "Ilansang siya sa krus!"
15 Ug kay gitinguha man ni Pilato ang pagpahimuot sa panon sa katawhan, iyang gibuhian si Barrabas alang kanila; ug tapus niya ipahampak si Jesus, iyang gitugyan siya aron ilansang sa krus.
16 Ug si Jesus gidala sa mga sundalo ngadto sa tugkaran sa hawanan sa palasyo sa gobernador (sa laing pagkasulti, ang pretorio); ug ilang gipatapok ang tibuok bando sa kasundalohan.
17 Ug ilang gisul-oban siyag kapa nga mapula, ug sa nakalukong silag purong-purong nga sampinit, kini ilang gipahiluna diha kaniya.
18 Ug siya gisugdan nila sa pagyukboyukbo nga nanag-ingon, "Mabuhi, ang Hari sa mga Judio!"
19 Ug siya gibunalan nilag bagakay diha sa ulo, ug ilang gilud-an ug giluhodluhoran siya agi konog pasidungog kaniya.
20 Ug tapus nila siya bugalbugali, ilang gihukasan siya sa kapa nga mapula, ug ilang gibalik pagsul-ob kaniya ang iyang kaugalingong mga sapot. Ug ilang gidala siya sa gawas aron ilansang sa krus.
21 Ug ilang gipugos sa pagpas-an sa iyang krus ang usa ka lumalabay nga nagsingabut sa siyudad gikan sa balangay, si Simon nga taga-Cirene, ang amahan nila ni Alejandro ug ni Rufo.
22 Ug ilang gidala si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlan ug Golgota (nga sa ato pa, dapit sa kalabira).
23 Ug didto ilang gihatagan siyag bino nga sinambugan ug mirra; apan wala niya kini dawata.
24 Ug siya ilang gilansang sa krus, ug ang iyang mga bisti ilang gibahinbahin tali kanila pinaagi sa ripa aron sa pag-ila kon unsang bistiha ang mahibahin alang sa matag-usa.
25 Ikasiyam kadto ang takna sa kabuntagon sa ilang paglansang kaniya sa krus.
26 Ug ang sumbong batok kaniya gisulat nga nag-ingon, "Ang Hari sa mga Judio."
27 Ug uban kaniya ilang gilansang sa krus ang duha ka mga tulisan, usa sa iyang too ug usa sa iyang wala.
28 Ug natuman ang kasulatan nga nagaingon, "Giisip siya nga kauban sa mga malinapason."
29 Ug siya gibiaybiay sa mga nanagpangagi, nga nagyangoyango sa ilang mga ulo, ug nanag-ingon, "Aha! Ikaw nga maoy moguba sa templo ug mopatindog niini sulod sa tulo ka adlaw,
30 luwasa ang imong kaugalingon ug kanaug sa krus!"
31 Maingon man usab, ang mga sacerdote nga punoan nanagbugalbugal kaniya, nasig-ingon sa usag usa uban sa mga escriba, "Kana siya nagluwas sa uban, apan sa iyang kaugalingon dili na hinoon makaluwas.
32 Ang Cristo, ang Hari sa Israel! Pakanauga siya karon sa krus, aron makakita kita ug managpanoo." Ug ang mga gilansang sa krus uban kaniya nanamastamas usab kaniya.
33 Ug sa pag-abut sa ikanapulog-duha ang takna sa kaudtohon, dihay kangingit sa tibuok kayutaan hangtud sa ikatulo ang takna sa hapon.
34 Ug sa ikatulo na ang takna sa hapon, si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, "Eloi, Eloi, lama sabactani?" nga sa ato pa "Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako?"
35 Ug dihay nanagtindog sa duol, nga sa pagkadungog nila niini, miingon, "Tan-awa, nanawag siya kang Elias."
36 Ug dihay midalagan ug sa nakapatuhop siyag ispongha nga natugob sa suka, kini gibutang niya sa tumoy sa bagakay ug gitunol ngadto kaniya aron iyang imnon, ug nag-ingon siya, "Pasagdi, tan-awon ta kon moanhi ba si Elias aron sa paghugos kaniya."
37 Ug si Jesus, sa nakatuwaw siya sa makusog nga tingog, nabugtoan sa ginhawa.
38 Ug ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos.
39 Ug sa nakita sa kapitan nga nagtindog sa atbang kaniya, nga sa ingon nabugtoan na siya sa ginhawa, siya miingon, "Sa pagkatinuod kining tawhana anak sa Dios!"
40 Ug usab didtoy mga babaye nga nagpanataw sa pagtan-aw, ug ang pipila kanila mao sila si Maria Magdalena, ug si Maria inahan nila ni Santiago nga gamayon ug ni Joses, ug si Salome,
41 nga sa didto pa siya sa Galilea nanagkuyog ug nanag-alagad kaniya; ug didtoy daghan pang mga babaye nga mitungas sa Jerusalem uban kaniya.
42 Ug sa pag-abut na sa kahaponon, tungod kay kadto adlaw man sa Pangandam, nga sa ato pa, adlaw nga pagasundan sa adlaw nga igpapahulay,
43 si Jose nga taga-Arimatea, usa ka talahurong sakop sa Sanhedrin, nga nagpaabut usab sa gingharian sa Dios, nangahas sa pag-adto kang Pilato sa pagpangayo sa lawas ni Jesus.
44 Ug si Pilato wala maniguro nga siya namatay na; ug sa natawag niya ang kapitan, iyang gipangutana kon si Jesus patay na ba.
45 Ug sa nasayran niya sa kapitan nga siya patay na, gihatag niya ang lawas ni Jesus ngadto kang Jose.
46 Ug kini siya nagpalit ug panapton nga lino, ug sa nahugos na siya niya, iyang gilimisan siya sa panapton nga lino ug gipahimutang sa usa ka lubnganan nga kinubkob diha sa kilid sa pangpang; ug iyang giligid ang usa ka bato ug gisap-ong kini sa pultahan sa lubnganan.
47 Ug si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Joses nakakita sa dapit diin didto siya ibutang.


Kapitulo 16

1 Ug sa pag-agi na sa adlaw nga igpapahulay, si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome, nanagpamalit ug mga pahumot aron ilang adtoon ug haplasan ang lawas ni Jesus.
2 Ug sayo kaayo sa nahaunang adlaw sa semana, nangadto sila sa lubnganan sa diha nga nakasubang na ang Adlaw.
3 Ug nasig-ingon sila sa usag usa, "Kinsa may atong paligiron sa bato gikan sa pultahan sa lubnganan?"
4 Ug sa paghangad pa nila, ilang nakita nga ang bato naligid na; kay kini daku man kaayo.
5 Ug sa paghisulod nila sa lubnganan, ilang nakita ang usa ka batan-ong lalaki nga naglingkod dapit sa too, nga nagsapot sa bisti nga maputi ug hataas; ug sila nakulbaan.
6 Apan siya miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok; kamo nangita kang Jesus nga Nazaretnon nga gilansang sa krus. Nabanhaw siya, wala na siya dinhi; tan-awa ninyo ang dapit nga ilang gibutangan kaniya.
7 Apan lumakaw kamo ug suginli ninyo ang iyang mga tinun-an ug si Pedro nga siya moadto nga magauna kaninyo sa Galilea; didto igakita ninyo siya sumala sa iyang giingon kaninyo."
8 Ug nanggula sila ug nanalagan gikan sa lubong; kay nangurog sila, giabut ug kahibulong; ug wala silay gikasulti kang bisan kinsa, kay nangalisang man sila.
9 Ug sa pagkabanhaw niya sa kaadlawon sa nahaunang adlaw sa semana, siya mitungha pag-una kang Maria Magdalena, ang iyang gipagulaan ug pito ka mga yawa.
10 Kini siya miadto, ug sila nga mga nanagpakig-uban kang Jesus iyang gisuginlan samtang nagminatay ug nagpanghilak sila.
11 Apan sa ilang pagkadungog nga siya buhi ug nga iyang nakita siya, wala sila motoo niini.
12 Tapus niini, sa lain nga dagway siya mitungha sa duha kanila samtang naglakaw sila sa dalan paingon sa balangay.
13 Ug mibalik sila ug nanugilon sa uban, apan sila wala nila toohi.
14 Ug unya mitungha siya sa Napulog-Usa samtang nanaglingkod sila tambong sa kan-anan; ug iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilag pagtoo ug sa kagahi nilag kasingkasing, kay wala man ugod sila motoo sa mga nanagpakakita kaniya tapus mabanhaw siya.
15 Ug siya miingon kanila, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang Maayong Balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan.
16 Ang motoo ug magpabautismo maluwas; apan ang dili motoo pagahukman sa silot.
17 Ug kanila nga motoo maganunot kining maong mga ilhanan: sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa; magasulti silag mga bag-ong sinultihan;
18 makakupot silag mga bitin, ug kon makainom silag bisan unsa nga makahilo, dili sila mangadaut; ang mga masakiton pagapandongan nila sa ilang mga kamot, ug mangaayo sila."
19 Ug unya ang Ginoong Jesus, tapus siya makasulti kanila, gibayaw ngadto sa langit ug milingkod sa too sa Dios.