Chuàngshìjì创世纪

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Qǐchū起初shénchuàngzào创造tiāndì天地
2 Deshìkōngxū空虚hùndùn混沌Yuānmiànhēi’àn黑暗Shéndelíngyùnxíng运行zàishuǐmiàn水面shàng
3 Shénshuōyàoyǒu要有guāngjiùyǒuleguāng
4 Shénkànguāngshì光是hǎode好的jiùguāngànfēnkāi分开le
5 ShénchēngguāngwéizhòuchēngànwéiYǒuwǎnshang晚上yǒuzǎochén早晨zhèshìtóu
6 Shénshuōzhūshuǐzhījiān之间yàoyǒu要有kōngqì空气jiāngshuǐfèn水分wéishàngxià上下
7 Shénjiùzàochūkōngqì空气jiāngkōngqì空气yǐxià以下deshuǐkōngqì空气yǐshàng以上deshuǐfèn水分kāileShìjiùzhèyàng这样chéngle
8 Shénchēngkōngqì空气wéitiānYǒuwǎnshang晚上yǒuzǎochén早晨shìdì’èr第二
9 Shénshuōtiānxià天下deshuǐyàozàichǔshǐ使hàndelùchū露出láiShìjiùzhèyàng这样chéngle
10 ShénchēnghàndewéidechēngshuǐdechǔwéihǎiShénkànzheshìhǎode好的
11 Shénshuōdeyàofāshēng发生qīngcǎo青草jiézhǒngzi种子decàishū菜蔬bìngjiéguǒ结果deshùmù树木cónglèiguǒdōubāozheShìjiùzhèyàng这样chéngle
12 Yúshì于是defāshēng发生leqīngcǎo青草jiézhǒngzi种子decàishū菜蔬cónglèibìngjiéguǒ结果deshùmù树木cónglèiguǒdōubāozheShénkànzheshìhǎode好的
13 Yǒuwǎnshang晚上yǒuzǎochén早晨shìdìsān第三
14 Shénshuōtiānshàng天上yàoyǒu要有guāngkěyǐ可以fēnzhòuyè昼夜zuòjìhao记号dìngjiélìngrìzi日子niánsuì
15 Bìngyàofāguāng发光zàitiānkōng天空zhàozàidìshang地上Shìjiùzhèyàng这样chéngle
16 Yúshì于是shénzàoleliǎngguāngdeguǎnzhòuxiǎodeguǎnYòuzàozhòngxīng
17 Jiùzhèxie这些guāngbǎilièzàitiānkōng天空zhàozàidìshang地上
18 Guǎnlǐ管理zhòuyè昼夜fēnbié分别míngànShénkànzheshìhǎode好的
19 Yǒuwǎnshang晚上yǒuzǎochén早晨shìdìsì第四
20 Shénshuōshuǐyàoduōduōshēngyǒushēngmìng生命deyàoyǒu要有qiāoniǎofēizàidìmiàn地面yǐshàng以上tiānkōng天空zhīzhōng之中
21 Shénjiùzàochūshuǐzhōngsuǒshēngyàngyǒushēngmìng生命dedòngwù动物cónglèiYòuzàochūyàngfēiniǎocónglèiShénkànzheshìhǎode好的
22 Shénjiùgěizhèyíqiè一切shuōshēngfánduō繁多chōngmǎn充满hǎizhòngdì中的shuǐQiāoniǎoyàoduōshēngzàidìshang地上
23 Yǒuwǎnshang晚上yǒuzǎochén早晨shìdìwǔ第五
24 Shénshuōdeyàoshēngchū生出huóláicónglèiShēngchù牲畜kūnchóng昆虫yěshòu野兽cónglèiShìjiùzhèyàng这样chéngle
25 Yúshì于是shénzàochūyěshòu野兽cónglèiShēngchù牲畜cónglèiDìshang地上yíqiè一切kūnchóng昆虫cónglèiShénkànzheshìhǎode好的
26 Shénshuōwǒmen我们yàozhàozhewǒmen我们dexíngxiàng形像ànzhewǒmen我们deyàngshì样式zàorénshǐ使tāmen他们guǎnlǐ管理hǎilǐ海里dekōngzhōng空中deniǎodìshang地上deshēngchù牲畜quándebìngdìshang地上suǒdeyíqiè一切kūnchóng昆虫
27 Shénjiùzhàozhezìjǐ自己dexíngxiàng形像zàorénnǎishì乃是zhàozhetāde他的xíngxiàng形像zàonánzào
28 Shénjiùgěitāmen他们yòuduìtāmen他们shuōyàoshēngyǎngzhòngduō众多biànmǎndìmiàn地面zhìlǐ治理zhèdeyàoguǎnlǐ管理hǎilǐ海里dekōngzhōng空中deniǎodìshang地上yàngxíngdòng行动dehuó
29 Shénshuōkànjiāngbiàndì遍地shàngyíqiè一切jiézhǒngzi种子decàishū菜蔬yíqiè一切shùshàngsuǒjiéyǒudeguǒquáncìgěi赐给nǐmen你们zuòshíwù食物
30 Zhìyú至于dìshang地上dezǒushòukōngzhōng空中defēiniǎobìngyàngzàidìshang地上yǒushēngmìng生命dejiāngqīngcǎo青草cìgěi赐给tāmen它们zuòshíwù食物Shìjiùzhèyàng这样chéngle
31 Shénkànzheyíqiè一切suǒzàodedōushénhǎoYǒuwǎnshang晚上yǒuzǎochén早晨shìdìliù第六Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Tiāndì天地wàndōuzàole
2 Dàodìqī第七shénzàodegōngyǐjīng已经wánbì完毕jiùzàidìqī第七xiēleyíqiè一切degōngānxí安息le
3 Shéngěidìqī第七dìngwéishèngyīnwèi因为zàizhèshénxiēleyíqiè一切chuàngzào创造degōngjiùānxí安息le
4 Chuàngzào创造tiāndì天地deláilì来历zàiYēhéhuá耶和华shénzàotiāndì天地derìzi日子nǎishì乃是zhèyàng这样
5 deháiméiyǒu没有cǎotiánjiān田间decàishū菜蔬háiméiyǒu没有chángqǐlai起来yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华shénháiméiyǒu没有jiàngyǔ降雨zàidìshang地上méiyǒurén没有人gēngdì耕地
6 Dànyǒucóngdìshang地上téngrùnbiàndì遍地
7 Yēhéhuá耶和华shényòngdìshang地上dechéntǔ尘土zàorénjiāngshēngqì生气chuīzàibíkǒng鼻孔jiùchéngleyǒulíngdehuórénmíngjiào名叫Yǎdāng亚当
8 Yēhéhuá耶和华shénzàidōngfāng东方dediànleyīgè一个yuánsuǒzàoderénānzhì安置zàinàli那里
9 Yēhéhuá耶和华shénshǐ使yàngdeshùcóngdezhǎngchū长出láikěyǐ可以yuèréndeyǎnshàngdeguǒhǎozuòshíwù食物Yuándāngzhōng当中yòuyǒushēngmìng生命shùfēnbié分别shànědeshù
10 Yǒucóngdiànliúchū流出láirùnyuáncóngnàli那里fēnwéidào
11 Dìyī第一dàomíngjiào名叫xùnjiùshì就是huánrào环绕féiquándedeZàinàli那里yǒujīn
12 Bìngqiě并且dedejīnshìhǎode好的Zàinàli那里yòuyǒuzhēnzhū珍珠hóngmǎnǎo玛瑙
13 Dì’èr第二dàomíngjiào名叫xùnjiùshì就是huánrào环绕shíquándede
14 Dìsān第三dàomíngjiào名叫dejiéliúzàishùdedōngbiān东边Dìsì第四dàojiùshì就是
15 Yēhéhuá耶和华shénjiāngrénānzhì安置zàiyīdiànyuán伊甸园shǐ使xiūlǐ修理kānshǒu看守
16 Yēhéhuá耶和华shénfēnfù吩咐shuōyuánzhōngyàngshùshàngdeguǒkěyǐ可以suíyì随意chī
17 Zhǐshì只是fēnbié分别shàněshùshàngdeguǒbùkě不可chīyīnwèi因为chīderìzi日子bìdìng必定
18 Yēhéhuá耶和华shénshuōrénbùhǎo不好yàowéizàoyīgè一个pèi’ǒu配偶bāngzhù帮助
19 Yēhéhuá耶和华shényòngsuǒzàochéng造成dedeyàngzǒushòukōngzhōng空中yàngfēiniǎodōudàidàorénmiànqián面前kànjiàoshénme什么rénzěnyàng怎样jiàoyàngdehuójiùshì就是demíngzi名字
20 rénbiàn便gěiyíqiè一切shēngchù牲畜kōngzhōng空中fēiniǎodezǒushòudōulemíngZhǐshì只是rénméiyǒu没有yùjiàn遇见pèi’ǒu配偶bāngzhù帮助
21 Yēhéhuá耶和华shénshǐ使chénshuìjiùshuìleYúshì于是xiàtāde他的tiáolèigǔ肋骨yòuròuqǐlai起来
22 Yēhéhuá耶和华shénjiùyòngrénshēn人身shàngsuǒdelèigǔ肋骨zàochéng造成yīgè一个nǚrén女人lǐngdàoréngēnqián跟前
23 rénshuōzhèshìzhòngdì中的ròuzhòngdì中的ròukěyǐ可以chēngwéinǚrén女人yīnwèi因为shìcóngnánrén男人shēnshàngchūlai出来de
24 Yīncǐ因此rényàolíkāi离开fùmǔ父母qīzi妻子liánèrrénchéngwéi成为
25 Dāngshí当时fūqī夫妻èrrénchìshēnbìngbù并不xiūchǐ羞耻Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yēhéhuá耶和华shénsuǒzàodewéiyǒushétiányě田野yíqiè一切dehuógèngjiǎohuá狡猾Shéduìnǚrén女人shuōshénshìzhēnshuōbùxǔ不许nǐmen你们chīyuánzhōngsuǒyǒu所有shùshàngdeguǒma
2 Nǚrén女人duìshéshuōyuánzhōngshùshàngdeguǒwǒmen我们kěyǐ可以chī
3 Wéiyǒuyuándāngzhōng当中shùshàngdeguǒshéncéngshuōnǐmen你们bùkě不可chīyěbù也不miǎnde免得nǐmen你们
4 Shéduìnǚrén女人shuōnǐmen你们bùyīdìng不一定
5 Yīnwèi因为shénzhīdao知道nǐmen你们chīderìzi日子yǎnjīng眼睛jiùmíngliàng明亮lenǐmen你们biàn便shénnéngzhīdao知道shàně
6 Yúshì于是nǚrén女人jiànshùdeguǒhǎozuòshíwù食物yuèréndeyǎnqiěshìkěxǐ可喜àidenéngshǐ使rényǒuzhìhuì智慧jiùzhāixiàguǒláichīleYòugěizhàngfu丈夫zhàngfu丈夫chīle
7 Tāmen他们èrréndeyǎnjīng眼睛jiùmíngliàng明亮lecáizhīdao知道zìjǐ自己shìchìshēnbiàn便wúhuāguǒ无花果shùdeyèzi叶子wéizìjǐ自己biānzuòqúnzi裙子
8 TiānleliángfēngYēhéhuá耶和华shénzàiyuánzhōngxíngzǒu行走rénqīzi妻子tīngjiàn听见shéndeshēngyīn声音jiùcángzàiyuándeshùmù树木zhōngduǒbì躲避Yēhéhuá耶和华shéndemiàn
9 Yēhéhuá耶和华shénhūhuàn呼唤rénduìshuōzàinǎli哪里
10 shuōzàiyuánzhōngtīngjiàn听见deshēngyīn声音jiùhàipà害怕Yīnwèi因为chìshēnbiàn便cángle
11 Yēhéhuá耶和华shuōshéigàosu告诉chìshēnnemòfēi莫非chīlefēnfù吩咐bùkě不可chīdeshùshàngdeguǒma
12 rénshuōsuǒcìgěi赐给tóngjū同居denǚrén女人shùshàngdeguǒgěijiùchīle
13 Yēhéhuá耶和华shénduìnǚrén女人shuōzuòdeshìshénme什么shìnenǚrén女人shuōshéyǐnyòu引诱jiùchīle
14 Yēhéhuá耶和华shénduìshéshuōzuòlezhèshìjiùshòuzhòuyíqiè一切deshēngchù牲畜yěshòu野兽gèngshényòngdùzi肚子xíngzǒu行走zhōngshēn终身chī
15 yòuyàojiàonǚrén女人bǐcǐ彼此wéichóudehòuyì后裔nǚrén女人dehòuyì后裔bǐcǐ彼此wéichóuNǚrén女人dehòuyì后裔yàoshāngdetóuyàoshāngtāde他的jiǎogēn脚跟
16 Yòuduìnǚrén女人shuōduōduōjiāzēnghuái怀tāidechǔshēngchǎn生产érnǚ儿女duōshòukǔ受苦chǔliànzhàngfu丈夫zhàngfu丈夫guǎnxiá管辖
17 YòuduìYǎdāng亚当shuōtīngcóng听从qīzi妻子dehuà的话chīlesuǒfēnfù吩咐bùkě不可chīdeshùshàngdeguǒdewéideyuángù缘故shòuzhòuzhōngshēn终身láocáinéng才能cóngdedechīde
18 Degěizhǎngchū长出jīngjí荆棘láiyàochītiánjiān田间decàishū菜蔬
19 hànliúmǎnmiàncáidekǒuzhídào直到guīleyīnwèi因为shìcóngérchūdeběnshìchéntǔ尘土réngyàoguīchéntǔ尘土
20 Yǎdāng亚当gěiqīzi妻子míngjiào名叫Xiàwá夏娃yīnwèi因为shìzhòngshēngzhī
21 Yēhéhuá耶和华shénwéiYǎdāng亚当qīzi妻子yòngzuòyīfu衣服gěitāmen他们chuān穿
22 Yēhéhuá耶和华shénshuōrényǐjīng已经wǒmen我们xiāngsì相似néngzhīdao知道shàněXiànzài现在kǒngpà恐怕shēnshǒu伸手yòuzhāishēngmìng生命shùdeguǒchījiùyǒngyuǎn永远huózhe活着
23 Yēhéhuá耶和华shénbiàn便dǎfa打发chūyīdiànyuán伊甸园gēngzhòng耕种suǒchūzhī
24 Yúshì于是gǎnchūqù出去leYòuzàiyīdiànyuán伊甸园dedōngbiān东边ānshè安设miànzhuǎndòng转动fāhuǒ发火yàndejiànyàobǎshǒu把守shēngmìng生命shùdedàolù道路Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yǒurénqīzi妻子Xiàwá夏娃tóngfángXiàwá夏娃jiùhuáiyùn怀孕shēnglegāiyǐnjiùshì就是dedeyìsī意思),biàn便shuōYēhéhuá耶和华shǐ使déle得了yīgè一个nánzǐ男子
2 Yòushēnglegāiyǐndexiōngdì兄弟Yàbó亚伯Yàbó亚伯shìyángdegāiyǐnshìzhòngdì种地de
3 Yǒugāiyǐndedechūchǎn出产wéigòngxiàngěiYēhéhuá耶和华
4 Yàbó亚伯jiāngyángqúnzhōngtóushēngdeyángdezhīyóuxiànshàngYēhéhuá耶和华kànzhōngleYàbó亚伯tāde他的gòng
5 Zhǐshì只是kànzhōnggāiyǐntāde他的gòngGāiyǐnjiùdàdà大大defānù发怒biànleliǎnsè脸色
6 Yēhéhuá耶和华duìgāiyǐnshuōwèishénme为什么fānù发怒newèishénme为什么biànleliǎnsè脸色ne
7 ruòxíngdehǎoqǐbù岂不méngyuèruòxíngdebùhǎo不好zuìjiùzàiménqiánliànquèyàozhì
8 Gāiyǐnxiōngdì兄弟Yàbó亚伯shuōhuàèrrénzhèngzài正在tiánjiān田间Gāiyǐnqǐlai起来xiōngdì兄弟Yàbó亚伯shāle
9 Yēhéhuá耶和华duìgāiyǐnshuōxiōngdì兄弟Yàbó亚伯zàinǎli哪里shuōbùzhīdào不知道shìkānshǒu看守xiōngdì兄弟dema
10 Yēhéhuá耶和华shuōzuòleshénme什么shìnexiōngdì兄弟dexuèyǒushēngyīn声音cóngdexiàngāigào哀告
11 Dekāilekǒucóngshǒulǐ手里jiēshòu接受xiōngdì兄弟dexuèXiànzài现在cóngzhèdeshòuzhòu
12 zhòngdì种地debùzài不再gěixiàolì效力liúpiāodàngzàidìshang地上
13 GāiyǐnduìYēhéhuá耶和华shuōwǒde我的xíngfá刑罚tàizhòngguòyú过于suǒnéngdāngde
14 rújīn如今gǎnzhúlíkāi离开zhèdeyǐzhì以致bùjiàn不见miànliúpiāodàngzàidìshang地上fányùjiàn遇见wǒde我的shā
15 Yēhéhuá耶和华duìshuōfánshāgāiyǐndezāobàobèiYēhéhuá耶和华jiùgěigāiyǐnyīgè一个jìhao记号miǎnde免得rényùjiàn遇见jiùshā
16 Yúshì于是gāiyǐnlíkāi离开Yēhéhuá耶和华demiànzhùzàidiàndōngbiān东边nuódezhīde
17 Gāiyǐnqīzi妻子tóngfángqīzi妻子jiùhuáiyùn怀孕shēnglenuòGāiyǐnjiànzào建造lezuòchéngjiùànzheérzi儿子demíngjiāngchéngjiàozuònuò
18 nuòshēngshēngshēngshēngmài
19 màileliǎngyīgè一个míngjiào名叫yīgè一个míngjiào名叫
20 shēngjiùshì就是zhùzhàngpéngyǎngshēngchù牲畜zhīréndeshī
21 dexiōngdì兄弟míngjiào名叫yóushìyíqiè一切tánqín弹琴chuīxiāozhīréndeshī
22 yòushēnglegāiyǐnshìzàoyàngtóngtiědehuòzuòshìtóngjiàngtiějiang铁匠deshī)。gāiyǐndemèishì
23 màiduìliǎngqīzi妻子shuōtīngwǒde我的shēngyīn声音màideqīzi妻子tīngwǒde我的huàzhuàngniánrénshāngshāleShàonián少年rénsǔnhàile。(Huòzuòshāzhuàngshìquèshāngzìjǐ自己hàiyòutóngquèsǔnběnshēn本身
24 RuòshāgāiyǐnzāobàobèiShāmàizāobàoqīshí七十bèi
25 Yǎdāng亚当yòuqīzi妻子tóngfángjiùshēngleyīgè一个érzi儿子míngjiào名叫sàiyìsī意思shuōshénlìnggěileyīgè一个érzi儿子dàitì代替Yàbó亚伯yīnwèi因为gāiyǐnshāle
26 Sàishēngleyīgè一个érzi儿子míngjiào名叫nuóshìNàshí那时hòuréncái人才qiúgàoYēhéhuá耶和华demíngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yǎdāng亚当dehòudài后代zàixiàmiàn在下面Dāngshénzàorénderìzi日子shìzhàozhezìjǐ自己deyàngshì样式zàode
2 Bìngqiě并且zàonánzàoZàitāmen他们bèizàoderìzi日子shéngěitāmen他们chēngtāmen他们wéirén
3 Yǎdāng亚当huódàoyībǎi一百sānshí三十suìshēngleyīgè一个érzi儿子xíngxiàng形像yàngshì样式zìjǐ自己xiāngsì相似jiùgěimíngjiào名叫sài
4 Yǎdāng亚当shēngsàizhīhòu之后yòuzàishì在世bǎinián百年bìngqiě并且shēngéryǎng
5 Yǎdāng亚当gònghuólejiǔbǎisānshí三十suìjiùle
6 Sàihuódàoyībǎi一百língsuìshēnglenuóshì
7 Sàishēngnuóshìzhīhòu之后yòuhuólebǎilíngniánbìngqiě并且shēngéryǎng
8 Sàigònghuólejiǔbǎishí’èr十二suìjiùle
9 nuóshìhuódàojiǔshí九十suìshēnglegāinán
10 nuóshìshēnggāinánzhīhòu之后yòuhuólebǎishíwǔnián十五年bìngqiě并且shēngéryǎng
11 nuóshìgònghuólejiǔbǎilíngsuìjiùle
12 Gāinánhuódàoqīshí七十suìshēngleliè
13 Gāinánshēnglièzhīhòu之后yòuhuólebǎisìshí四十niánbìngqiě并且shēngéryǎng
14 Gāinángònghuólejiǔbǎishísuìjiùle
15 lièhuódàoliùshíwǔ六十五suìshēngleliè
16 lièshēnglièzhīhòu之后yòuhuólebǎisānshí三十niánbìngqiě并且shēngéryǎng
17 liègònghuólebǎijiǔshí九十suìjiùle
18 lièhuódàoyībǎi一百liùshí六十èrsuìshēnglenuò
19 lièshēngnuòzhīhòu之后yòuhuólebǎinián百年bìngqiě并且shēngéryǎng
20 liègònghuólejiǔbǎiliùshí六十èrsuìjiùle
21 nuòhuódàoliùshíwǔ六十五suìshēngle
22 nuòshēngzhīhòu之后shéntóngháng同行sānbǎi三百niánbìngqiě并且shēngéryǎng
23 nuògònghuólesānbǎi三百liùshíwǔ六十五suì
24 nuòshéntóngháng同行shénjiāngjiùbùzài不在shìle
25 huódàoyībǎi一百bāshí八十suìshēnglemài
26 shēngmàizhīhòu之后yòuhuólebǎibāshí八十èrniánbìngqiě并且shēngéryǎng
27 gònghuólejiǔbǎiliùshí六十jiǔsuìjiùle
28 màihuódàoyībǎi一百bāshí八十èrsuìshēngleyīgè一个érzi儿子
29 Gěimíngjiào名叫nuóshuōzhègè这个érzi儿子wéiwǒmen我们decāozuò操作shǒuzhòngdì中的láoānwèi安慰wǒmen我们Zhècāozuò操作láoshìyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华zhòude
30 màishēngnuózhīhòu之后yòuhuólewǔbǎi五百jiǔshí九十niánbìngqiě并且shēngéryǎng
31 màigònghuólebǎiqīshí七十suìjiùle
32 Nuówǔbǎi五百suìshēngleshǎnhánPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Dāngrénzàishì在世shàngduōqǐlai起来yòushēngnǚ’ér女儿deshíhòu的时候
2 Shéndeérzi儿子menkànjiàn看见réndenǚzǐ女子měimào美貌jiùsuíyì随意tiāoxuǎn挑选láiwéi
3 Yēhéhuá耶和华shuōrénshǔxuèwǒde我的língjiùyǒngyuǎn永远zhùzàilǐmiàn里面Rán’ér然而tāde他的rìzi日子háidàoyībǎi一百èrshí二十nián
4 Nàshí那时hòuyǒuwěirén伟人zàidìshang地上hòulái后来shéndeérzi儿子menréndenǚzǐ女子menjiāoshēngjiùshì就是shàngyīngyǒumíng有名derén
5 Yēhéhuá耶和华jiànrénzàidìshang地上zuì’è罪恶hěndà很大zhōngrì终日suǒsīxiǎng思想dejìndōushìě
6 Yēhéhuá耶和华jiùhòuhuǐ后悔zàorénzàidìshang地上xīnzhōng心中yōushāng
7 Yēhéhuá耶和华shuōyàojiāngsuǒzàoderénzǒushòubìngkūnchóng昆虫yǐjí以及kōngzhōng空中defēiniǎodōucóngdìshang地上chúmièyīnwèi因为zàotāmen他们hòuhuǐ后悔le
8 WéiyǒunuózàiYēhéhuá耶和华yǎnqián眼前méngēn
9 Nuódehòudài后代zàixiàmiàn在下面Nuóshìrénzàidāngshíde当时的shìdài世代shìwánquán完全rénNuóshéntóngháng同行
10 Nuóshēnglesānérzi儿子jiùshì就是shǎnhán
11 Shìjiè世界zàishénmiànqián面前bàihuài败坏dìshang地上mǎnleqiángbào强暴
12 Shénguānkàn观看shìjiè世界jiànshìbàihuài败坏leFányǒuxuèderénzàidìshang地上dōubàihuài败坏lexíngwéi行为
13 Shénjiùduìnuóshuōfányǒuxuèderéntāde他的jìntóu尽头yǐjīng已经láidào来到miànqián面前Yīnwèi因为dìshang地上mǎnletāmen他们deqiángbào强暴yàotāmen他们debìnghuǐmiè毁灭
14 yàoyòngfěizàozhīfāngzhōu方舟fēnjiānjiāndezàowàishàngsōngxiāng松香
15 Fāngzhōu方舟dezàonǎishì乃是zhèyàng这样yàochángsānbǎi三百zhǒukuānwǔshí五十zhǒugāosānshí三十zhǒu
16 Fāngzhōu方舟shàngbian上边yàoliútòuguāng透光chǔgāozhǒuFāngzhōu方舟deményàokāizàipángbiān在旁边Fāngzhōu方舟yàofēnshàngzhōngxiàsāncéng
17 Kànyàoshǐ使hóngshuǐ洪水fànlàn泛滥zàidìshang地上huǐmiè毁灭tiānxià天下Fándìshang地上yǒuxuèròu血肉yǒuqìxī气息dehuó
18 quèyàoyuētóngdeérzi儿子érdōuyàojìnrù进入fāngzhōu方舟
19 Fányǒuxuèròu血肉dehuóměiyàngliǎnggōngyàodàijìnfāngzhōu方舟hǎozài好在nàli那里bǎoquán保全shēngmìng生命
20 Fēiniǎocónglèishēngchù牲畜cónglèidìshang地上dekūnchóng昆虫cónglèiMěiyàngliǎngyàodàonàli那里hǎobǎoquán保全shēngmìng生命
21 yàoyàngshíwù食物qǐlai起来hǎozuòtāmen它们deshíwù食物
22 Nuójiùzhèyàng这样xíngFánshénsuǒfēnfù吩咐dedōuzhàoyàng照样xínglePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Yēhéhuá耶和华duìnuóshuōdequánjiādōuyàojìnrù进入fāngzhōu方舟yīnwèi因为zàizhèshìdài世代zhōngjiànzàimiànqián面前shìrén
2 Fánjiéjìng洁净dechùlèi畜类yàodàigōngjiéjìng洁净dechùlèi畜类yàodàigōng
3 Kōngzhōng空中defēiniǎoyàodàigōngkěyǐ可以liúzhǒnghuózàiquándìshang地上
4 Yīnwèi因为zàiguòtiānyàojiàngyǔ降雨zàidìshang地上sìshí四十zhòuyè昼夜suǒzàodegèzhǒng各种huódōucóngdìshang地上chúmiè
5 NuójiùzūnzheYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dexíngle
6 Dānghóngshuǐ洪水fànlàn泛滥zàidìshang地上deshíhòu的时候nuózhěngliùbǎisuì
7 Nuójiùtóngtāde他的érzi儿子érdōujìnrù进入fāngzhōu方舟duǒbì躲避hóngshuǐ洪水
8 Jiéjìng洁净dechùlèi畜类jiéjìng洁净dechùlèi畜类fēiniǎobìngdìshang地上yíqiè一切dekūnchóng昆虫
9 Dōushìyīduì一对yīduì一对deyǒugōngyǒu公有dàonuónàli那里jìnrù进入fāngzhōu方舟zhèngrú正如shénsuǒfēnfù吩咐nuóde
10 Guòletiānhóngshuǐ洪水fànlàn泛滥zàidìshang地上
11 Dāngnuóliùbǎisuìèryuè二月shíqī十七yītiān一天yuāndequányuándōulièkāiletiānshàng天上dechuānghu窗户chǎngkāi敞开le
12 Sìshí四十zhòuyè昼夜jiàngdàyǔ大雨zàidìshang地上
13 Zhèngdāng正当nuósānérzi儿子shǎnhánbìngnuódeqīzi妻子sānérdōujìnrù进入fāngzhōu方舟
14 Tāmen他们bǎishòucónglèiYíqiè一切shēngchù牲畜cónglèizàidìshang地上dekūnchóng昆虫cónglèiYíqiè一切qínniǎo禽鸟cónglèiDōujìnrù进入fāngzhōu方舟
15 Fányǒuxuèròu血肉yǒuqìxī气息dehuódōuyīduì一对yīduì一对dedàonuónàli那里jìnrù进入fāngzhōu方舟
16 Fányǒuxuèròu血肉jìnrù进入fāngzhōu方舟dedōushìyǒugōngyǒu公有zhèngrú正如shénsuǒfēnfù吩咐nuódeYēhéhuá耶和华jiùguānzàifāngzhōu方舟lǐtou里头
17 Hóngshuǐ洪水fànlàn泛滥zàidìshang地上sìshí四十tiānshuǐwǎngshàngchángfāngzhōu方舟cóngdìshang地上piāo
18 Shuǐshìhàodà浩大zàidìshang地上dàdà大大dewǎngshàngchángfāngzhōu方舟zàishuǐmiàn水面shàngpiāoláipiāo
19 Shuǐshìzàidìshang地上jíqí极其hàodà浩大tiānxià天下degāoshān高山dōuyānmò淹没le
20 Shuǐshìshāngāoguòshíwǔ十五zhǒushānlǐng山岭dōuyānmò淹没le
21 Fánzàidìshang地上yǒuxuèròu血肉dedòngwù动物jiùshì就是fēiniǎoshēngchù牲畜zǒushòuzàidìshang地上dekūnchóng昆虫yǐjí以及suǒyǒu所有deréndōule
22 Fánzàihàndìshang地上bíkǒng鼻孔yǒuqìxī气息deshēnglíngdōule
23 Fándìshang地上gèlèi各类dehuóliánréndàishēngchù牲畜kūnchóng昆虫yǐjí以及kōngzhōng空中defēiniǎodōucóngdìshang地上chúmièlezhīliúxià留下nuónàxiē那些tóngzàifāngzhōu方舟de
24 Shuǐshìhàodà浩大zàidìshang地上gòngyībǎi一百wǔshí五十tiānPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Shénniànnuónuófāngzhōu方舟deyíqiè一切zǒushòushēngchù牲畜Shénjiàofēngchuīdeshuǐshìjiàn
2 Yuānyuántiānshàng天上dechuānghu窗户dōubìsè闭塞letiānshàng天上dedàyǔ大雨zhǐzhùle
3 Shuǐcóngdìshang地上jiàntuì退Guòleyībǎi一百wǔshí五十tiānshuǐjiùjiànxiāo
4 Qīyuè七月shíqī十七fāngzhōu方舟tíngzàishānshàng
5 Shuǐyòujiànxiāodàoshíyuè十月chūyī初一shāndǐng山顶dōuxiànchūlai出来le
6 Guòlesìshí四十tiānnuókāilefāngzhōu方舟dechuānghu窗户
7 Fàngchū放出zhīwūyā乌鸦wūyā乌鸦fēiláifēizhídào直到dìshang地上deshuǐdōugānle
8 yòufàngchū放出zhīgēzǐ鸽子yàokànkan看看shuǐcóngdìshang地上tuì退leméiyǒu没有
9 Dànbiàndì遍地shàngdōushìshuǐgēzǐ鸽子zhǎozhejiǎozhīdejiùhuídào回到fāngzhōu方舟nuónàli那里nuóshēnshǒu伸手gēzǐ鸽子jiējìnfāngzhōu方舟lái
10 yòuděngletiānzàigēzǐ鸽子cóngfāngzhōu方舟fàngchū放出
11 Dàole到了wǎnshang晚上gēzǐ鸽子huídào回到nàli那里zuǐdiāozheyīgè一个xīnníngxialai下来degǎnlǎn橄榄yèzi叶子nuójiùzhīdao知道dìshang地上deshuǐtuì退le
12 yòuděngletiānfàngchū放出gēzǐ鸽子gēzǐ鸽子jiùbùzài不再huílai回来le
13 Dàonuóliùbǎilíngsuìzhēngyuè正月chūyī初一dìshang地上deshuǐdōugānleNuóchèfāngzhōu方舟degàiguānkàn观看biàn便jiàndìmiàn地面shànggānle
14 Dàole到了èryuè二月èrshíqī二十七dejiùdōugānle
15 Shénduìnuóshuō
16 deqīzi妻子érzi儿子érdōukěyǐ可以chūfāngzhōu方舟
17 Zàinàli那里fányǒuxuèròu血肉dehuójiùshì就是fēiniǎoshēngchù牲畜yíqiè一切zàidìshang地上dekūnchóng昆虫dōuyàodàichūlai出来jiàozàidìshang地上duōduōshēngdàdà大大xīngwàng兴旺
18 Yúshì于是nuótāde他的qīzi妻子érzi儿子érdōuchūlai出来le
19 Yíqiè一切zǒushòukūnchóng昆虫fēiniǎodìshang地上suǒyǒu所有dedòngwù动物cónglèidōuchūlefāngzhōu方舟
20 NuówéiYēhéhuá耶和华zhúlezuòtángèlèi各类jiéjìng洁净deshēngchù牲畜fēiniǎoxiànzàitánshàngwéifán
21 Yēhéhuá耶和华wénxīnxiāngzhījiùxīnlǐ心里shuōbùzài不再yīnréndeyuángù缘故zhòuderéncóngxiǎo从小shíxīnlǐ心里huái怀zheěniàn),yěbù也不zàiànzhecáixíngdemiègèzhǒng各种dehuóle
22 Deháicúnliúdeshíhòu的时候jiàhánshǔdōngxiàzhòuyè昼夜jiùyǒngbùtíng不停lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Shéngěinuótāde他的érzi儿子duìtāmen他们shuōnǐmen你们yàoshēngyǎngzhòngduō众多biànmǎnlede
2 Fándìshang地上dezǒushòukōngzhōng空中defēiniǎodōujīngkǒng惊恐nǐmen你们Liándìshang地上yíqiè一切dekūnchóng昆虫bìnghǎilǐ海里yíqiè一切dedōujiāofù交付nǐmen你们deshǒu
3 Fánhuózhe活着dedòngwù动物dōukěyǐ可以zuònǐmen你们deshíwù食物Zhèyíqiè一切dōucìgěi赐给nǐmen你们rútóng如同càishū菜蔬yíyàng一样
4 Wéidú惟独ròudàizhexuèjiùshì就是deshēngmìng生命nǐmen你们bùkě不可chī
5 Liúnǐmen你们xuèhàinǐmen你们mìngdewúlùn无论shìshòushìréntǎotāde他的zuìjiùshì就是xiàngréndedìxiōng弟兄shìrúcǐ如此
6 Fánliúrénxuèdetāde他的xuèbèirénsuǒliúYīnwèi因为shénzàorénshìzhàozìjǐ自己dexíngxiàng形像zàode
7 Nǐmen你们yàoshēngyǎngzhòngduō众多zàidìshang地上chāngshèng昌盛fánmào繁茂
8 Shénxiǎonuótāde他的érzi儿子shuō
9 nǐmen你们nǐmen你们dehòuyì后裔yuē
10 Bìngnǐmen你们zhèlǐ这里deyíqiè一切huójiùshì就是fēiniǎoshēngchù牲畜zǒushòufáncóngfāngzhōu方舟chūlai出来dehuóyuē
11 nǐmen你们yuēfányǒuxuèròu血肉debùzài不再bèihóngshuǐ洪水mièjué灭绝yěbù也不zàiyǒuhóngshuǐ洪水huǐhuài毁坏dele
12 Shénshuōnǐmen你们bìngnǐmen你们zhèlǐ这里deyànghuósuǒdeyǒngyuēshìyǒujìhao记号de
13 hóngfàngzài放在yúncai云彩zhōngzhèjiùzuòdeyuēdejìhao记号le
14 shǐ使yúncai云彩gàidedeshíhòu的时候yǒuhóngxiànzài现在yúncai云彩zhōng
15 biàn便niànnǐmen你们yàngyǒuxuèròu血肉dehuósuǒdeyuēshuǐjiùzàifànlàn泛滥huǐhuài毁坏yíqiè一切yǒuxuèròu血肉dele
16 Hóngxiànzài现在yúncai云彩zhōngkànjiàn看见jiùyàoniàndìshang地上yàngyǒuxuèròu血肉dehuósuǒdeyǒngyuē
17 Shénduìnuóshuōzhèjiùshì就是dìshang地上yíqiè一切yǒuxuèròu血肉zhīyuēdejìhao记号le
18 Chūfāngzhōu方舟nuódeérzi儿子jiùshì就是shǎnhánHánshìjiānándefùqīn父亲
19 Zhèshìnuódesānérzi儿子tāmen他们dehòuyì后裔fēnsàn分散zàiquánde
20 Nuózuònóngfū农夫láizāileyīgè一个pútáoyuán葡萄园
21 leyuánzhòngdì中的jiǔbiàn便zuìlezàizhàngpéngchìzheshēnzi身子
22 Jiānándefùqīn父亲hánkànjiàn看见fùqīn父亲chìshēnjiùdàowàibian外边gàosu告诉liǎngdìxiōng弟兄
23 Yúshì于是shǎnjiànyīfu衣服zàijiānshàngdàotuì倒退zhejìnqù进去gěifùqīn父亲gàishàngTāmen他们bèizheliǎnjiùkànbújiàn看不见fùqīn父亲dechìshēn
24 Nuóxǐnglejiǔzhīdao知道xiǎoérzi儿子xiàngsuǒzuòdeshì
25 Jiùshuōjiānándāngshòuzhòugěidìxiōng弟兄zuòde
26 YòushuōYēhéhuá耶和华shǎndeshénshìyīngdāng应当chēngsòngdeyuànjiānánzuòshǎnde
27 Yuànshénshǐ使kuòzhāng扩张shǐ使zhùzàishǎndezhàngpéngyòuyuànjiānánzuòtāde他的
28 Hóngshuǐ洪水yǐhòu以后nuóyòuhuólesānbǎi三百wǔshí五十nián
29 Nuógònghuólejiǔbǎiwǔshí五十suìjiùle
Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Nuódeérzi儿子shǎnhándehòudài后代zàixiàmiàn在下面Hóngshuǐ洪水yǐhòu以后tāmendōu他们都shēngleérzi儿子
2 deérzi儿子shìmièdàiwánshè
3 mièdeérzi儿子shìshítuójiā
4 wándeérzi儿子shìshāshīduōdān
5 Zhèxie这些réndehòuyì后裔jiānggèguó各国dedehǎidǎo海岛fēnkāi分开jūzhù居住suídefāngyán方言zōngzú宗族guó
6 Hándeérzi儿子shìshímài西jiānán
7 shídeérzi儿子shì西féijiādeérzi儿子shìshìdedàn
8 shíyòushēngníngwéishìshàngyīngxióng英雄zhīshǒu
9 zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前shìyīngyǒng英勇delièsuǒyǐ所以súyǔ俗语shuōxiàngníngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前shìyīngyǒng英勇deliè
10 guódetóushìbiédōuzàishìde
11 cóngdechūlai出来wǎngshùjiànzào建造wēijiā
12 wēijiāzhōngjiān中间dexiānzhèjiùshì就是chéng
13 Mài西shēngrénrénrénrén
14 rénjiārénjiāfěituōrénCóngjiāfěituōchūlai出来deyǒufēishìrén
15 Jiānánshēngzhǎng生长西dùnyòushēng
16 rénrénjiārén
17 wèirénrén西rén
18 derénrénrénhòulái后来jiānándezhūfēnsàn分散le
19 Jiānándejìngjiè境界shìcóng西dùnxiàngěrdelùshang路上zhídào直到jiāyòuxiàngSuǒduō所多ébiǎndelùshang路上zhídào直到shā
20 Zhèjiùshì就是hándehòuyì后裔suítāmen他们dezōngzú宗族fāngyán方言suǒzhùdedebāngguó
21 degēge哥哥shǎnshìzǐsūn子孙zhīshēngleérzi儿子
22 Shǎndeérzi儿子shìlánshùYàlán亚兰
23 Yàlán亚兰deérzi儿子shìtiēshī
24 shēngshālā沙拉Shālā沙拉shēng
25 shēngleliǎngérzi儿子yīgè一个míngjiào名叫jiùshì就是fēndeyìsī意思),yīnwèi因为nàshí那时rénjiùfēndejūzhù居住dexiōngdì兄弟míngjiào名叫yuētān
26 Yuētānshēngshālièfēi
27 duōlán
28 Éshì
29 Afěiféiyuēzhèdōushìyuētāndeérzi儿子
30 Tāmen他们suǒzhùdedìfang地方shìcóngshāzhídào直到西dōngbiān东边deshān
31 Zhèjiùshì就是shǎndezǐsūn子孙suítāmen他们dezōngzú宗族fāngyán方言suǒzhùdedebāngguó
32 Zhèxie这些dōushìnuósānérzi儿子dezōngzú宗族suítāmen他们dezhīpàiguóHóngshuǐ洪水yǐhòu以后tāmen他们zàidìshang地上fēnwéibāngguó
Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Nàshí那时tiānxià天下réndekǒuyīn口音yányǔ言语dōushìyíyàng一样
2 Tāmen他们wǎngdōngbiān东边qiānyí迁移deshíhòu的时候zàishìdeyùjiàn遇见yīpiàn一片píngyuán平原jiùzhùzàinàli那里
3 Tāmen他们bǐcǐ彼此shāngliàng商量shuōláiwǒmen我们yàozuòzhuānzhuānshāotòuleTāmen他们jiùzhuāndāngshítou石头yòushídānghuī
4 Tāmen他们shuōláiwǒmen我们yàojiànzào建造zuòchéngzuòtōngtiānwéiyàochuányángwǒmen我们demíngmiǎnde免得wǒmen我们fēnsàn分散zàiquándìshang地上
5 Yēhéhuá耶和华jiànglìn降临yàokànkan看看shìrén世人suǒjiànzào建造dechéng
6 Yēhéhuá耶和华shuōkàntāmen他们chéngwéi成为yíyàng一样derénmín人民dōushìyíyàng一样deyányǔ言语rújīn如今zuòzhèshìláiyǐhòu以后tāmen他们suǒyàozuòdeshìjiùméiyǒu没有bùchéng不成jiùdele
7 Wǒmen我们xiàqu下去zàinàli那里biànluàn变乱tāmen他们dekǒuyīn口音shǐ使tāmen他们deyányǔ言语bǐcǐ彼此bùtōng不通
8 Yúshì于是Yēhéhuá耶和华shǐ使tāmen他们cóngnàli那里fēnsàn分散zàiquándìshang地上Tāmen他们jiùtínggōngzàochéngle
9 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华zàinàli那里biànluàn变乱tiānxià天下réndeyányǔ言语shǐ使zhòngrén众人fēnsàn分散zàiquándìshang地上suǒyǐ所以chéngmíngjiào名叫biéjiùshì就是biànluàn变乱deyìsī意思)。
10 Shǎndehòudài后代zàixiàmiàn在下面Hóngshuǐ洪水yǐhòu以后èrniánshǎnyībǎi一百suìshēngle
11 Shǎnshēngzhīhòu之后yòuhuólewǔbǎi五百niánbìngqiě并且shēngéryǎng
12 huódàosānshí三十suìshēngleshālā沙拉
13 shēngshālā沙拉zhīhòu之后yòuhuólebǎilíngsānnián三年bìngqiě并且shēngéryǎng
14 Shālā沙拉huódàosānshí三十suìshēngle
15 Shālā沙拉shēngzhīhòu之后yòuhuólebǎilíngsānnián三年bìngqiě并且shēngéryǎng
16 huódàosānshísì三十四suìshēngle
17 shēngzhīhòu之后yòuhuólebǎisānshí三十niánbìngqiě并且shēngéryǎng
18 huódàosānshí三十suìshēngle
19 shēngzhīhòu之后yòuhuóleèrbǎi二百língjiǔniánbìngqiě并且shēngéryǎng
20 huódàosānshí三十èrsuìshēngle西鹿
21 shēng西鹿zhīhòu之后yòuhuóleèrbǎi二百língniánbìngqiě并且shēngéryǎng
22 西鹿huódàosānshí三十suìshēngle
23 西鹿shēngzhīhòu之后yòuhuóleèrbǎi二百niánbìngqiě并且shēngéryǎng
24 huódàoèrshí二十jiǔsuìshēngle
25 shēngzhīhòu之后yòuhuóleyībǎi一百shíjiǔ十九niánbìngqiě并且shēngéryǎng
26 huódàoqīshí七十suìshēngleYàbó亚伯lánlán
27 dehòudài后代zàixiàmiàn在下面shēngYàbó亚伯lánlánlánshēngluóde
28 lánzàitāde他的běndì本地jiādedeěrzàifùqīn父亲zhīxiān
29 Yàbó亚伯lánleYàbó亚伯lándeqīzi妻子míngjiào名叫láideqīzi妻子míngjiào名叫jiāshìlándenǚ’ér女儿lánshìjiājiādefùqīn父亲
30 láishēngyù生育méiyǒu没有háizi孩子
31 dàizheérzi儿子Yàbó亚伯lánsūnzi孙子lándeérzi儿子luódebìngérYàbó亚伯lándeqīzi妻子láichūlejiādedeěryàowǎngjiānándeTāmen他们zǒudàolánjiùzhùzàinàli那里
32 gònghuóleèrbǎi二百língsuìjiùzàilán
Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yēhéhuá耶和华duìYàbó亚伯lánshuōyàolíkāi离开běndì本地běnjiāwǎngsuǒyàozhǐshì指示dede
2 jiàochéngwéi成为dàguó大国gěijiàodemíngwèi名为yàojiàobiérén别人de
3 Wéizhùfú祝福dezhòudezhòudìshang地上dewàndōuyàoyīnde
4 Yàbó亚伯lánjiùzhàozheYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐leLuódetóngYàbó亚伯lánchūlándeshíhòu的时候niánqīshí七十suì
5 Yàbó亚伯lánjiāngqīzi妻子láizhíérluódeliántāmen他们zàilánsuǒdecáiwù财物suǒdé所得derénkǒu人口dōudàiwǎngjiānándeTāmen他们jiùdàole到了jiānánde
6 Yàbó亚伯lánjīngguò经过dedàole到了shìjiàndìfang地方xiàngshù橡树nàli那里Nàshí那时jiānánrénzhùzàide
7 Yēhéhuá耶和华xiàngYàbó亚伯lánxiǎnxiàn显现shuōyàozhèdecìgěi赐给dehòuyì后裔Yàbó亚伯lánjiùzàinàli那里wéixiàngxiǎnxiàn显现deYēhéhuá耶和华zhúlezuòtán
8 Cóngnàli那里yòuqiāndàodōngbiān东边deshānzhīzhàngpéngXībiān西边shìdōngbiān东边shìàizàinàli那里yòuwéiYēhéhuá耶和华zhúlezuòtánqiúgàoYēhéhuá耶和华demíng
9 Hòulái后来Yàbó亚伯lányòujiànjiàn渐渐qiānwǎngnánde
10 dezāoyù遭遇jīhuang饥荒Yīnjīhuang饥荒shénYàbó亚伯lánjiùxiàĀijí埃及yàozàinàli那里zàn
11 Jiāngjìn将近Āijí埃及jiùduìqīzi妻子láishuōzhīdao知道shìróngmào容貌jùnměidefùrén妇人
12 Āijí埃及rénkànjiàn看见shuōzhèshìtāde他的qīzi妻子tāmen他们jiùyàoshāquèjiàocúnhuó
13 Qiúshuōshìwǒde我的mèishǐ使yīndepíng’ān平安wǒde我的mìngyīncúnhuó
14 zhìYàbó亚伯lándàole到了Āijí埃及Āijí埃及rénkànjiàn看见fùrén妇人jíqí极其měimào美貌
15 Fǎlǎo法老dechénzǎikànjiàn看见lejiùzàifǎlǎo法老miànqián面前kuājiǎng夸奖fùrén妇人jiùbèidàijìnfǎlǎo法老degōng
16 Fǎlǎo法老yīnzhèfùrén妇人jiùhòudàiYàbó亚伯lánYàbó亚伯lándéle得了xǔduō许多niúyángluòtuo骆驼gōng
17 Yēhéhuá耶和华yīnYàbó亚伯lánqīzi妻子láideyuángù缘故jiàngdàzāi大灾fǎlǎo法老tāde他的quánjiā
18 Fǎlǎo法老jiùshàoleYàbó亚伯lánláishuōzhèxiàngzuòdeshìshénme什么shìnewèishénme为什么méiyǒu没有gàosu告诉shìdeqīzi妻子
19 Wèishénme为什么shuōshìdemèiyǐzhì以致láiyàozuòwǒde我的qīzi妻子xiànzài现在deqīzi妻子zàizhèlǐ这里kěyǐ可以dàizǒu
20 Yúshì于是fǎlǎo法老fēnfù吩咐rénjiāngYàbó亚伯lánqīzi妻子bìngsuǒyǒu所有dedōusòngzǒulePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Yàbó亚伯lándàizhetāde他的qīzi妻子luódebìngyíqiè一切suǒyǒu所有dedōucóngĀijí埃及shàngnánde
2 Yàbó亚伯lándejīnyínshēngchù牲畜duō
3 cóngnándejiànjiàn渐渐wǎngdàole到了àidezhōngjiān中间jiùshì就是cóngqián从前zhīzhàngpéngdedìfang地方
4 shìxiānzhútándedìfang地方yòuzàinàli那里qiúgàoYēhéhuá耶和华demíng
5 Yàbó亚伯lántóngháng同行deluódeyǒuniúqúnyángqúnzhàngpéng
6 deróngxiàtāmen他们yīnwèi因为tāmen他们decáiwù财物shénduōshǐ使tāmen他们bùnéng不能tóngjū同居
7 Dāngshí当时jiānánrénBǐlì比利rénzàidejūzhù居住Yàbó亚伯lándemùrén牧人luódedemùrén牧人xiāngzhēng
8 Yàbó亚伯lánjiùduìluódeshuōbùkě不可xiāngzhēngdemùrén牧人wǒde我的mùrén牧人yěbù也不xiāngzhēngyīnwèi因为wǒmen我们shìgǔròu骨肉yuánwénzuòdìxiōng弟兄)。
9 Biàndì遍地dōuzàiyǎnqián眼前maqǐnglíkāi离开xiàngzuǒ向左jiùxiàngyòuxiàngyòujiùxiàngzuǒ向左
10 Luódekànjiàn看见Yuēdànhé约旦河dequánpíngyuán平原zhídào直到suǒěrdōushìrùndedezàiYēhéhuá耶和华wèimièSuǒduō所多éxiānrútóng如同Yēhéhuá耶和华deyuánxiàngĀijí埃及de
11 Yúshì于是luódexuǎnzé选择Yuēdànhé约旦河dequánpíngyuán平原wǎngdōngqiānyí迁移Tāmen他们jiùbǐcǐ彼此fēnlí分离le
12 Yàbó亚伯lánzhùzàijiānándeluódezhùzàipíngyuán平原dechéngjiànjiàn渐渐nuózhàngpéngzhídào直到Suǒduō所多
13 Suǒduō所多rénzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前zuìě
14 Luódelíbié离别Yàbó亚伯lányǐhòu以后Yēhéhuá耶和华duìYàbó亚伯lánshuōcóngsuǒzài所在dedìfang地方xiàngdōng向东xīnán西南běiguānkàn观看
15 Fánsuǒkànjiàn看见deyíqiè一切dedōuyàocìgěi赐给dehòuyì后裔zhídào直到yǒngyuǎn永远
16 yàoshǐ使dehòuyì后裔rútóng如同dìshang地上dechénshānàyàng那样duōrénruònéngshùsuàndìshang地上dechénshācáinéng才能shùsuàndehòuyì后裔
17 qǐlai起来zònghéng纵横zǒubiànzhèdeyīnwèi因为zhèdecìgěi赐给
18 Yàbó亚伯lánjiùbānlezhàngpéngláidào来到lúnmàndexiàngshù橡树nàli那里jūzhù居住zàinàli那里wéiYēhéhuá耶和华zhúlezuòtánPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Dāngànfēizuòshìwángluèzuòwánglǎozuòlánwángzuòyìnwángdeshíhòu的时候
2 Tāmendōu他们都gōngdǎ攻打Suǒduō所多wángéwángshāwángshìbiǎnwángshànbiéwángjiùshì就是suǒěr
3 Zhèwángdōuzài西dìnghuìhé会合西dìngjiùshì就是yánhǎi
4 Tāmen他们yǐjīng已经shìfènglǎoshí’èr十二niándàoshísān十三niánjiùbèipàn背叛le
5 Shísì十四niánlǎotóngméng同盟dewángdōuláizàijiāníngshābàileyīnrénzàimàishābàile西rénzàishāwēiliètíngshābàilerén
6 Zàirénde西ěrshānshābàilerényīzhí一直shādàokàojìn靠近kuàngdelán
7 Tāmen他们huídào回到ānjiùshì就是jiāshābàilequándederényǐjí以及zhùzàixùnderén
8 Yúshì于是Suǒduō所多wángéwángwángbiǎnwángwángjiùshì就是suǒěrdōuchūlai出来zài西dìngbǎizhèntāmen他们jiāozhàn交战
9 Jiùshì就是lánwánglǎoyìnwángshìwángànfēiwángluèjiāozhàn交战Nǎishì乃是wángwángjiāozhàn交战
10 西dìngyǒuxǔduō许多shíkēngSuǒduō所多wángéwángtáopǎo逃跑yǒudiàozàikēngdeqíyú其余deréndōuwǎngshānshàngtáopǎo逃跑
11 wángjiùSuǒduō所多ésuǒyǒu所有decáiwù财物bìngyíqiè一切deliángshi粮食dōuluèle
12 YòuYàbó亚伯lándezhíérluódeluódedecáiwù财物luèleDāngshí当时luódezhèngzhùzàiSuǒduō所多
13 Yǒuyīgè一个táochūlai出来deréngàosu告诉láirénYàbó亚伯lánYàbó亚伯lánzhèngzhùzàirénmàndexiàngshù橡树nàli那里Mànshíbìngnǎidōushìdìxiōng弟兄céngYàbó亚伯lánliánméng联盟
14 Yàbó亚伯lántīngjiàn听见zhíéryuánwénzuòdìxiōng弟兄bèijiùshuàilǐng率领jiāshēngyǎngdejīngliàn精练zhuàngdīngsānbǎi三百shíbā十八rénzhízhuīdàodàn
15 Biàn便zàiyèjiān夜间zìjǐ自己tóngpúrén仆人fēnduì分队shābàidírén敌人yòuzhuīdàozuǒbiān左边de
16 Jiāngbèiluèdeyíqiè一切cáiwù财物duóhuílai回来liánzhíérluódetāde他的cáiwù财物yǐjí以及fùnǚ妇女rénmín人民dōuduóhuílai回来
17 Yàbó亚伯lánshābàilǎotóngméng同盟dewánghuílai回来deshíhòu的时候Suǒduō所多wángchūlai出来zàishāwēiyíngjiē迎接Shāwēijiùshì就是wáng
18 Yòuyǒulěngwángmàidàizhebǐngjiǔchūlai出来yíngjiē迎接shìzhìgāo至高shéndejìsī祭司
19 wéiYàbó亚伯lánzhùfú祝福shuōyuàntiāndì天地dezhǔzhìgāo至高deshénYàbó亚伯lán
20 Zhìgāo至高deshéndírén敌人jiāozàishǒulǐ手里shìyīngdāng应当chēngsòngdeYàbó亚伯lánjiùsuǒdé所得dechūshífēn十分zhīyī之一láigěimài
21 Suǒduō所多wángduìYàbó亚伯lánshuōrénkǒu人口gěicáiwù财物nǐzìjǐ你自己
22 Yàbó亚伯lánduìSuǒduō所多wángshuōyǐjīng已经xiàngtiāndì天地dezhǔzhìgāo至高deshénYēhéhuá耶和华shì
23 Fánshì凡是dedōngxī东西jiùshì就是gēnxiàn线gēnxiédàidōumiǎnde免得shuōshǐ使Yàbó亚伯lánfùzú富足
24 Zhǐyǒu只有púrén仆人suǒchīdebìngtóngháng同行denǎishímànsuǒyīngdé应得defēnkěyǐ可以rènpíng任凭tāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Zhèshìyǐhòu以后Yēhéhuá耶和华zàiyìxiàng异象zhōngyǒuhuàduìYàbó亚伯lánshuōYàbó亚伯lánbùyào不要shìdedùnpái盾牌dàdà大大deshǎng
2 Yàbó亚伯lánshuōzhǔYēhéhuá耶和华aháishénme什么nebìngqiě并且yàochéngshòu承受jiādeshìrénxiè
3 Yàbó亚伯lányòushuōméiyǒu没有gěiérzi儿子shēngzàijiāzhòngdì中的rénjiùshì就是wǒde我的hòu
4 Yēhéhuá耶和华yòuyǒuhuàduìshuōzhèrénbùchéng不成wéidehòuběnshēn本身suǒshēngdecáichéngwéi成为dehòu
5 Yúshì于是lǐngzǒudàowàibian外边shuōxiàngtiānguānkàn观看shùsuànzhòngxīngnéngshùdeguòlái过来mayòuduìshuōdehòuyì后裔jiāngyào将要rúcǐ如此
6 Yàbó亚伯lánxìnYēhéhuá耶和华Yēhéhuá耶和华jiùwéitāde他的
7 Yēhéhuá耶和华yòuduìshuōshìYēhéhuá耶和华cénglǐngchūlejiādedeěrwéiyàojiāngzhèdewéi
8 Yàbó亚伯lánshuōzhǔYēhéhuá耶和华azěnnéngzhīdao知道bìděi必得zhèdewéine
9 shuōwéizhīsānnián三年demǔniú母牛zhīsānnián三年deshānyáng山羊zhīsānnián三年degōngmiányángzhībānjiūzhīchú
10 Yàbó亚伯lánjiùlezhèxie这些láiměiyàngpǐkāi劈开fēnchéngliǎngbànyībàn一半duìzheyībàn一半debǎilièzhǐyǒu只有niǎoméiyǒu没有pǐkāi劈开
11 Yǒuzhìniǎoxialai下来zàichùderòushàngYàbó亚伯lánjiùxiàfēile
12 tóuzhèngdeshíhòu的时候Yàbó亚伯lánchénchéndeshuìleHūrán忽然yǒujīngrén惊人dehēi’àn黑暗zàishēnshàng
13 Yēhéhuá耶和华duìYàbó亚伯lánshuōyàodíquè的确zhīdao知道dehòuyì后裔biérén别人dedeyòushìdederéndederényàodàitāmen他们bǎinián百年
14 Bìngqiě并且tāmen他们suǒyàoshìdeguóyàochéngfá惩罚hòulái后来tāmen他们dàizhexǔduō许多cáiwù财物cóngnàli那里chūlai出来
15 Dànyàoxiǎngshòu寿shùpíngpíng’ān平安āndeguīdàoliènàli那里bèirénmáizàng埋葬
16 Dàole到了dìsì第四dàitāmen他们huídào回到deyīnwèi因为réndezuìnièháiméiyǒu没有mǎnyíng
17 Rìluò日落tiānhēibùliào不料yǒumàoyān冒烟debìngshāozhedehuǒcóngnàxiē那些ròukuàizhōngjīngguò经过
18 DāngYēhéhuá耶和华Yàbó亚伯lányuēshuōcìgěi赐给dehòuyì后裔cóngĀijí埃及zhídào直到zhīde
19 Jiùshì就是rénrénrén
20 rénBǐlì比利rényīnrén
21 rénjiānánrénjiārénrénzhīdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 16

1 Yàbó亚伯lándeqīzi妻子láigěishēngérnǚ儿女láiyǒuyīgè一个shǐ使míngjiào名叫xiàshìĀijí埃及rén
2 láiduìYàbó亚伯lánshuōYēhéhuá耶和华shǐ使bùnéng不能shēngyù生育Qiúwǒde我的shǐ使tóngfánghuòzhě或者kěyǐ可以yīndeháizi孩子deháizi孩子yuánwénzuòbèijiànlì建立)。Yàbó亚伯lántīngcóng听从leláidehuà的话
3 Yúshì于是Yàbó亚伯lándeqīzi妻子láijiāngshǐ使Āijí埃及rénxiàgěilezhàngfu丈夫wéiqièNàshí那时Yàbó亚伯lánzàijiānányǐjīng已经zhùleshínián十年
4 Yàbó亚伯lánxiàtóngfángxiàjiùhuái怀leyùnjiànzìjǐ自己yǒuyùnjiùxiǎokàntāde她的zhǔ
5 láiduìYàbó亚伯lánshuōyīnshòujiāngwǒde我的shǐ使fàngzài放在huái怀zhōngjiànzìjǐ自己yǒuleyùnjiùxiǎokànYuànYēhéhuá耶和华zàizhōngjiān中间pànduàn判断
6 Yàbó亚伯lánduìláishuōshǐ使zàishǒuxià手下kěyǐ可以suíyì随意dàiláidàijiùcóngláimiànqián面前táozǒu逃走le
7 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者zàikuàngshūěrlùshang路上deshuǐquánpángyùjiàn遇见
8 Duìshuōláideshǐ使xiàcóngnǎli哪里láiyàowǎngnǎli哪里Xiàshuōcóngwǒde我的zhǔláimiànqián面前táochūlai出来
9 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者duìshuōhuídào回到zhǔnàli那里zàishǒuxià手下
10 Yòushuōshǐ使dehòuyì后裔jíqí极其fánduō繁多shènzhì甚至bùkě不可shèngshù
11 Bìngshuōrújīn如今huáiyùn怀孕yàoshēngyīgè一个érzi儿子kěyǐ可以gěimíngjiào名叫shíyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华tīngjiàn听见ledeqíng。(shíjiùshì就是shéntīngjiàn听见deyìsī意思
12 wéirénxiàngTāde他的shǒuyàogōngdǎ攻打rénréndeshǒuyàogōngdǎ攻打zhùzàizhòngdìxiōng弟兄dedōngbiān东边
13 XiàjiùchēngduìshuōhuàdeYēhéhuá耶和华wéikàngù看顾réndeshénYīn’ér因而shuōzàizhèlǐ这里kànjiàn看见kàngù看顾wǒde我的ma
14 Suǒyǐ所以zhèjǐngmíngjiào名叫ěrhǎiláiZhèjǐngzhèngzài正在jiālièzhōngjiān中间
15 Hòulái后来xiàgěiYàbó亚伯lánshēngleyīgè一个érzi儿子Yàbó亚伯lángěimíngjiào名叫shí
16 XiàgěiYàbó亚伯lánshēngshídeshíhòu的时候Yàbó亚伯lánniánbāshí八十liùsuìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 17

1 Yàbó亚伯lánniánjiǔshí九十jiǔsuìdeshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华xiàngxiǎnxiàn显现duìshuōshìquánnéngdeshéndāngzàimiànqián面前zuòwánquán完全rén
2 jiùyuēshǐ使dehòuyì后裔jíqí极其fánduō繁多
3 Yàbó亚伯lánzàideShényòuduìshuō
4 yuēyàozuòduōguóde
5 Cóngcǐ从此yǐhòu以后demíngbùzài不再jiàoYàbó亚伯lányàojiàoYàbó亚伯hǎnyīnwèi因为zuòduōguóde
6 shǐ使dehòuyì后裔jíqí极其fánduō繁多Guócóngérjūnwángcóngérchū
7 yàobìngshìshìdài世代dàidehòuyì后裔jiānwǒde我的yuēzuòyǒngyuǎn永远deyuēshìyàozuòhòuyì后裔deshén
8 yàojiāngxiànzài现在dedejiùshì就是jiānánquándecìgěi赐给dehòuyì后裔yǒngyuǎn永远wéizuòtāmen他们deshén
9 ShényòuduìYàbó亚伯hǎnshuōdehòuyì后裔shìshìdài世代dàizūnshǒu遵守wǒde我的yuē
10 Nǐmen你们suǒyǒu所有denánzǐ男子dōuyàoshòugēlǐ割礼Zhèjiùshì就是bìngdehòuyì后裔suǒdeyuēshìnǐmen你们suǒdāngzūnshǒu遵守de
11 Nǐmen你们dōuyàoshòugēlǐ割礼shòugēlǐ割礼yuánwénzuòyáng。14 ,23 ,24 ,25Jiétóng),zhèshìnǐmen你们yuēdezhèngjù证据
12 Nǐmen你们shìshìdài世代dàidenánzǐ男子wúlùn无论shìjiāshēngdeshìzàihòuyì后裔zhīwài之外yòngyíncóngwàirénmǎideshēngxialai下来dìbā第八dōuyàoshòugēlǐ割礼
13 jiāshēngdeyòngyínmǎidedōubìxū必须shòugēlǐ割礼Zhèyàng这样wǒde我的yuējiùzàinǐmen你们ròutǐ肉体shàngzuòyǒngyuǎn永远deyuē
14 Dànshòugēlǐ割礼denánzǐ男子cóngmínzhōngjiǎnchúyīnbèilewǒde我的yuē
15 ShényòuduìYàbó亚伯hǎnshuōdeqīzi妻子láibùkě不可zàijiàoláitāde她的míngyàojiào
16 gěiyàoshǐ使cóngdeyīgè一个érzi儿子yàogěiyàozuòduōguózhīyǒubǎixìng百姓dejūnwángcóngérchū
17 Yàbó亚伯hǎnjiùzàidexiàoxīnlǐ心里shuōyībǎi一百suìderénháinéngdeháizi孩子mayǐjīng已经jiǔshí九十suìleháinéngshēngyǎngma
18 Yàbó亚伯hǎnduìshénshuōdànyuàn但愿shíhuózàimiànqián面前
19 Shénshuōbùrán不然qīzi妻子yàogěishēngyīgè一个érzi儿子yàogěimíngjiào名叫Yǐsǎ以撒yàojiāndìng坚定suǒdeyuēzuòhòuyì后裔yǒngyuǎn永远deyuē
20 Zhìyú至于shíyīngyǔngěishǐ使chāngshèng昌盛jíqí极其fánduō繁多shēngshí’èr十二chángyàoshǐ使chéngwéi成为dàguó大国
21 Dàomíngnián明年zhèshíjié时节gěishēngYǐsǎ以撒yàojiāndìng坚定suǒdeyuē
22 ShénYàbó亚伯hǎnshuōwánlehuàjiùlíkāi离开shàngshēng上升le
23 Zhèngdāng正当Yàbó亚伯hǎnzūnzheshéndemìnggěitāde他的érzi儿子shíjiādeyíqiè一切nánzǐ男子wúlùn无论shìzàijiāshēngdeshìyòngyínmǎidedōuxínglegēlǐ割礼
24 Yàbó亚伯hǎnshòugēlǐ割礼deshíhòu的时候niánjiǔshí九十jiǔsuì
25 érzi儿子shíshòugēlǐ割礼deshíhòu的时候niánshísān十三suì
26 Zhèngdāng正当Yàbó亚伯hǎnérzi儿子shíyītóng一同shòulegēlǐ割礼
27 Jiāsuǒyǒu所有derénwúlùn无论shìzàijiāshēngdeshìyòngyíncóngwàirénmǎidedōuyītóng一同shòulegēlǐ割礼Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 18

1 Yēhéhuá耶和华zàimànxiàngshù橡树nàli那里xiàngYàbó亚伯hǎnxiǎnxiàn显现chūlai出来Nàshí那时zhèngYàbó亚伯hǎnzuòzàizhàngpéngménkǒu门口
2 guānkàn观看jiànyǒusāngèrén个人zàiduìmiàn对面zhànzhejiànjiùcóngzhàngpéngménkǒu门口pǎoyíngjiē迎接tāmen他们zàide
3 Shuōzhǔruòzàiyǎnqián眼前méngēnqiúbùyào不要líkāi离开púrén仆人wǎngqián
4 Róngdiǎnshuǐláinǐmen你们jiǎozàishùxiàxiēxiē
5 zàiyīdiǎn一点bǐngláinǐmen你们kěyǐ可以jiātiānxīnránhòu然后wǎngqiánNǐmen你们dàopúrén仆人zhèlǐ这里láidāngrúcǐ如此Tāmen他们shuōjiùzhàoshuōdexíng
6 Yàbó亚伯hǎnjímáng急忙jìnzhàngpéngjiànshuōsānmiàntiáohé调和zuòbǐng
7 Yàbó亚伯hǎnyòupǎodàoniúqúnqiānlezhīyòunènyòuhǎode好的niúláijiāogěi交给púrén仆人púrén仆人jímáng急忙yùbèi预备hǎole
8 Yàbó亚伯hǎnyòulenǎiyóu奶油nǎibìngyùbèi预备hǎode好的niúláibǎizàitāmen他们miànqián面前zìjǐ自己zàishùxiàzhànzàipángbiān在旁边tāmen他们jiùchīle
9 Tāmen他们wènYàbó亚伯hǎnshuōqīzi妻子zàinǎli哪里shuōzàizhàngpéng
10 Sānrénzhōngyǒuwèishuōdàomíngnián明年zhèshíhou时候bìyào必要huídào回到zhèlǐ这里deqīzi妻子shēngyīgè一个érzi儿子zàirénhòubiān后边dezhàngpéngménkǒu门口tīngjiàn听见lezhèhuà
11 Yàbó亚伯hǎnniánjì年纪lǎomàideyuèjīngduànjué断绝le
12 xīnlǐ心里ànxiào暗笑shuōshuāibài衰败zhǔlǎomàinéngyǒuzhèxǐshì喜事ne
13 Yēhéhuá耶和华duìYàbó亚伯hǎnshuōwèishénme为什么ànxiào暗笑shuōniánlǎo年老guǒzhēn果真néngshēngyǎngma
14 Yēhéhuá耶和华yǒunánchéngdeshìmadàole到了rìqī日期míngnián明年zhèshíhou时候huídào回到zhèlǐ这里shēngyīgè一个érzi儿子
15 jiùhàipà害怕chéngrèn承认shuōméiyǒu没有xiàowèishuōbùrán不然shízài实在xiàole
16 Sānrénjiùcóngnàli那里xíngxiàngSuǒduō所多guānkàn观看Yàbó亚伯hǎntāmen他们tóngháng同行yàosòngtāmen他们chéng
17 Yēhéhuá耶和华shuōsuǒyàozuòdeshìmánzheYàbó亚伯hǎnne
18 Yàbó亚伯hǎnbìyào必要chéngwéi成为qiángdà强大deguódìshang地上dewànguódū国都yīnde
19 juàngù眷顾wéiyàojiàofēnfù吩咐tāde他的zhòngtāde他的juànshǔzūnshǒu遵守wǒde我的dàobǐnggōng秉公xíngshǐ使suǒyìngxǔ应许Yàbó亚伯hǎndehuà的话dōuchéngjiù成就le
20 Yēhéhuá耶和华shuōSuǒduō所多édezuì’è罪恶shénzhòngshēngwén
21 xiànzài现在yàoxiàqu下去chákàn察看tāmen他们suǒxíngdeguǒrán果然jìnxiàngdádào达到ěrzhòngdì中的shēngyīn声音yíyàng一样maruòshì若是bùrán不然zhīdao知道
22 Èrrénzhuǎnshēn转身líkāi离开nàli那里xiàngSuǒduō所多DànYàbó亚伯hǎnréngjiù仍旧zhànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前
23 Yàbó亚伯hǎnjìnqiánláishuōwúlùn无论shànědōuyàochāomièma
24 Jiǎruò假若chéngyǒuwǔshí五十rénháichāomièdìfang地方mawéichéngzhèwǔshí五十rénráoshù饶恕qízhōng其中derénma
25 Jiāngréněréntóngshājiāngréněrényíyàng一样kàndài看待zhèduànbúshì不是suǒxíngdeShěnpàn审判quándedezhǔqǐbù岂不xínggōngma
26 Yēhéhuá耶和华shuōruòzàiSuǒduō所多chéngjiànyǒuwǔshí五十rénjiùwéitāmen他们deyuángù缘故ráoshù饶恕dìfang地方dezhòngrén众人
27 Yàbó亚伯hǎnshuōsuīrán虽然shìhuīchén灰尘háigǎnduìzhǔshuōhuà
28 Jiǎruò假若zhèwǔshí五十rénduǎnlejiùyīnwèi因为duǎnlehuǐmiè毁灭quánchéngmashuōzàinàli那里ruòjiànyǒusìshí四十yěbù也不huǐmiè毁灭chéng
29 Yàbó亚伯hǎnyòuduìshuōjiǎruò假若zàinàli那里jiànyǒusìshí四十zěnmeyàng怎么样neshuōwéizhèsìshí四十deyuángù缘故yěbù也不zuòzhèshì
30 Yàbó亚伯hǎnshuōqiúzhǔbùyào不要dòngróngshuōJiǎruò假若zàinàli那里jiànyǒusānshí三十zěnmeyàng怎么样neshuōzàinàli那里ruòjiànyǒusānshí三十yěbù也不zuòzhèshì
31 Yàbó亚伯hǎnshuōháigǎnduìzhǔshuōhuàjiǎruò假若zàinàli那里jiànyǒuèrshí二十zěnmeyàng怎么样neshuōwéizhèèrshí二十deyuángù缘故yěbù也不huǐmiè毁灭chéng
32 Yàbó亚伯hǎnshuōqiúzhǔbùyào不要dòngzàishuō再说zhèyīcì一次jiǎruò假若zàinàli那里jiànyǒushíneshuōwéizhèshídeyuángù缘故yěbù也不huǐmiè毁灭chéng
33 Yēhéhuá耶和华Yàbó亚伯hǎnshuōwánlehuàjiùzǒuleYàbó亚伯hǎnhuídào回到zìjǐ自己dedìfang地方lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 19

1 liǎngtiānshǐ天使wǎnshang晚上dàole到了Suǒduō所多LuódezhèngzuòzàiSuǒduō所多chéngmén城门kǒukànjiàn看见tāmen他们jiùqǐlai起来yíngjiē迎接liǎndìxià地下bài
2 Shuōzhǔaqǐngnǐmen你们dàopúrén仆人jiājiǎozhùqīngzǎo清早qǐlai起来zàizǒuTāmen他们shuōwǒmen我们yàozàijiēshàngguòyè过夜
3 Luódeqiēqiēdeqǐngtāmen他们tāmen他们zhècáijìnqù进去dàoLuódewéitāmen他们yùbèi预备yánkǎojiàobǐngtāmen他们jiùchīle
4 Tāmen他们háiméiyǒu没有tǎngxiàSuǒduō所多chénggèchù各处derénliánlǎodàishàodōuláiwéizhù围住fángzi房子
5 Hūjiào呼叫luódeshuōjīnrì今日wǎnshang晚上dàozhèlǐ这里láiderénzàinǎli哪里netāmen他们dàichūlai出来rènwǒmen我们suǒwéi
6 Luódéchū得出láiménguānshàngdàozhòngrén众人nàli那里
7 Shuōzhòngdìxiōng弟兄qǐngnǐmen你们bùyào不要zuòzhèěshì
8 yǒuliǎngnǚ’ér女儿háishì还是chǔnǚ处女rónglǐngchūlai出来rènpíng任凭nǐmen你们dexīnyuàn心愿érxíngZhǐshì只是zhèliǎnggèrén个人jìrán既然dàoshěxiàbùyào不要xiàngtāmen他们zuòshénme什么
9 Zhòngrén众人shuōtuì退Yòushuōzhègè这个rénláiháixiǎngyàozuòguānXiànzài现在wǒmen我们yàohàihàitāmen他们gèngshénZhòngrén众人jiùxiàngqián向前yōngjǐ拥挤luódeyàogōngfángmén
10 Zhǐshì只是èrrénshēnchū伸出shǒuláijiāngluódejìnménguānshàng
11 Bìngqiě并且shǐ使ménwàiderénwúlùn无论lǎoshàoyǎndōuhūnmí昏迷Tāmen他们láizǒngxúnzhefángmén
12 Èrrénduìluódeshuōzhèlǐ这里háiyǒu还有shénme什么rénmawúlùn无论shìnǚxu女婿shìérnǚ儿女zhèchéngzhōngyíqiè一切shǔderéndōuyàojiāngtāmen他们cóngzhèdìfang地方dàichūqù出去
13 Wǒmen我们yàohuǐmiè毁灭zhèdìfang地方Yīnwèi因为chéngnèizuì’è罪恶deshēngyīn声音zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前shénYēhéhuá耶和华chāwǒmen我们láiyàohuǐmiè毁灭zhèdìfang地方
14 Luódejiùchūqù出去gàosu告诉lenǚ’ér女儿denǚxu女婿menlehuòzuòjiāngyào将要shuōnǐmen你们qǐlai起来líkāi离开zhèdìfang地方yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yàohuǐmiè毁灭zhèchéngnǚxu女婿menquèyǐwéi以为shuōdeshìxìyán戏言
15 Tiānmíng天明letiānshǐ天使cuīluódeshuōqǐlai起来dàizhedeqīzi妻子zàizhèlǐ这里deliǎngnǚ’ér女儿chūqù出去miǎnde免得yīnzhèchéngdezuì’è罪恶tóngbèichāomiè
16 Dànluódechíyán迟延zǒuÈrrényīnwèi因为Yēhéhuá耶和华liánluódejiùzhetāde他的shǒuqīzi妻子deshǒubìngliǎngnǚ’ér女儿deshǒutāmen他们lǐngchūlai出来ānzhì安置zàichéngwài
17 Lǐngtāmen他们chūlai出来yǐhòu以后jiùshuōtáomìngBùkě不可huítóu回头kànyěbù也不zàipíngyuán平原zhànzhù站住Yàowǎngshānshàngtáopǎo逃跑miǎnde免得bèichāomiè
18 Luódeduìtāmen他们shuōzhǔabùyào不要rúcǐ如此
19 púrén仆人yǐjīng已经zàiyǎnqián眼前méngēnyòuxiàngxiǎnchūmòdà莫大decí’ài慈爱jiùwǒde我的xìngmìng性命bùnéng不能táodàoshānshàngqù上去kǒngpà恐怕zhèzāihuòlíndàobiàn便le
20 Kànzhèzuòchéngyòuxiǎoyòujìnróngyì容易táodàozhèbúshì不是yīgè一个xiǎodemaqiúróngtáodàonàlǐ到那里wǒde我的xìngmìng性命jiùdecúnhuó
21 Tiānshǐ天使duìshuōzhèshìyīngyǔnqīngsuǒshuōdezhèchéng
22 yàodetáodàochéngYīnwèi因为háiméiyǒu没有dàonàlǐ到那里bùnéng不能zuòshénme什么Yīncǐ因此chéngmíngjiào名叫suǒěrsuǒěrjiùshì就是xiǎodeyìsī意思)。
23 Luódédào得到lesuǒěrtóuyǐjīng已经chūlai出来le
24 Dāngshí当时Yēhéhuá耶和华jiāngliúhuáng硫磺huǒcóngtiānshàng天上Yēhéhuá耶和华nàli那里jiàngSuǒduō所多é
25 nàxiē那些chéngquánpíngyuán平原bìngchéngsuǒyǒu所有dejūmín居民liándìshang地上shēngzhǎng生长dedōuhuǐmiè毁灭le
26 Luódedeqīzi妻子zàihòu在后biānhuítóu回头kànjiùbiànchéng变成legēnyánzhù
27 Yàbó亚伯hǎnqīngzǎo清早qǐlai起来dàole到了cóngqián从前zhànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前dedìfang地方
28 XiàngSuǒduō所多épíngyuán平原dequándeguānkàn观看bùliào不料dìfang地方yānshàngténgrútóng如同shāoyáoyìbān一般
29 Dāngshénhuǐmiè毁灭píngyuán平原Zhūchéng诸城deshíhòu的时候niànYàbó亚伯hǎnzhèngzài正在qīngluódesuǒzhùzhīchéngdeshíhòu的时候jiùdǎfa打发luódecóngqīngzhīzhōng之中chūlai出来
30 Luódeyīnwèi因为zhùzàisuǒěrjiùtóngliǎngnǚ’ér女儿cóngsuǒěrshàngqù上去zhùzàishānliǎngnǚ’ér女儿zhùzàiyīgè一个dòng
31 nǚ’ér女儿duìxiǎonǚ’ér女儿shuōwǒmen我们defùqīn父亲lǎoledìshang地上yòuwúrén无人ànzheshìshàngdechángguī常规jìndàowǒmen我们zhèlǐ这里
32 Láiwǒmen我们kěyǐ可以jiàofùqīn父亲hējiǔ喝酒tóngqǐnZhèyàng这样wǒmen我们hǎocóngcúnliúhòuyì后裔
33 Yúshì于是tāmen她们jiàofùqīn父亲hējiǔ喝酒nǚ’ér女儿jiùjìnqù进去fùqīn父亲tóngqǐnshítǎngxiàshíqǐlai起来fùqīn父亲dōubùzhīdào不知道
34 Dì’èr第二tiānnǚ’ér女儿duìxiǎonǚ’ér女儿shuōzuófùqīn父亲tóngqǐnJīnwǒmen我们zàijiàohējiǔ喝酒kěyǐ可以jìnqù进去tóngqǐnZhèyàng这样wǒmen我们hǎocóngfùqīn父亲cúnliúhòuyì后裔
35 Yúshì于是tāmen她们yòujiàofùqīn父亲hējiǔ喝酒xiǎonǚ’ér女儿qǐlai起来fùqīn父亲tóngqǐnshítǎngxiàshíqǐlai起来fùqīn父亲dōubùzhīdào不知道
36 Zhèyàng这样luódedeliǎngnǚ’ér女儿dōucóngfùqīn父亲huái怀leyùn
37 nǚ’ér女儿shēngleérzi儿子gěimíngjiào名叫jiùshì就是xiànjīn现今réndeshǐzǔ始祖
38 Xiǎonǚ’ér女儿shēngleérzi儿子gěimíngjiào名叫biàn便jiùshì就是xiànjīn现今ménréndeshǐzǔ始祖Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 20

1 Yàbó亚伯hǎncóngnàli那里xiàngnán向南deqiānzàijiāshūěrzhōngjiān中间deěr
2 Yàbó亚伯hǎnchēngtāde他的wéimèiěrwángchārénle
3 Dànyèjiān夜间shénláizàimèngzhōngduìshuōshìrényīnwèi因为lenǚrén女人láiyuánshìbiérén别人deqīzi妻子
4 quèháiméiyǒu没有qīnjìn亲近shuōzhǔaliányǒudeguóyàohuǐmiè毁灭ma
5 rénqǐbù岂不shìzìjǐ自己duìshuōshìwǒde我的mèimajiùshì就是nǚrén女人zìjǐ自己shuōshìwǒde我的gēge哥哥zuòzhèshìshìxīnzhèngshǒujiéde
6 Shénzàimèngzhōngduìshuōzhīdao知道zuòzhèshìshìxīnzhōng心中zhèngzhí正直lánlemiǎnde免得dézuì得罪suǒyǐ所以bùróng不容zhānzhe
7 Xiànzài现在zhèréndeqīzi妻子guīhuán归还Yīnwèi因为shìxiānzhī先知yàowéidǎogào祷告shǐ使cúnhuóruòguīhuán归还dāngzhīdao知道suǒyǒu所有deréndōubìyào必要
8 qīngzǎo清早qǐlai起来shàolezhòngchénláijiāngzhèxie这些shìdōushuōgěitāmen他们tīngtāmendōu他们都shén
9 shàoleYàbó亚伯hǎnláiduìshuōzěnme怎么xiàngzhèyàng这样xíngnezàishénme什么shìshàngdézuì得罪lejìngshǐ使wǒguó我国derénxiànzàizuìxiàngxíngbùdàng不当xíngdeshìle
10 yòuduìYàbó亚伯hǎnshuōjiànleshénme什么cáizuòzhèshìne
11 Yàbó亚伯hǎnshuōyǐwéi以为zhèdìfang地方derénzǒngshénwéiqīzi妻子deyuángù缘故shā
12 Kuàngqiě况且