ChūĀijí埃及

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yǐsèliè以色列dezhòngdàijiājuànYǎgè雅各yītóng一同láidào来到Āijí埃及tāmen他们demíngzi名字zàixiàmiàn在下面
2 Yǒuliúbiàn便西miǎnwèiYóudà犹大
3 sàjiā萨迦西lúnbiàn便mǐn
4 Dànjiādeshè
5 FáncóngYǎgè雅各érshēngdegòngyǒu共有qīshí七十rénYuēyǐjīng已经zàiĀijí埃及
6 Yuētāde他的dìxiōng弟兄bìngyīdài一代deréndōule
7 Yǐsèliè以色列rénshēng人生yǎngzhòngduō众多bìngqiě并且fánmào繁茂jíqí极其qiángshèng强盛mǎnlede
8 Yǒurènshi认识yuēdexīnwángqǐlai起来zhìlǐ治理Āijí埃及
9 Duìtāde他的bǎixìng百姓shuōkànzhèYǐsèliè以色列mínwǒmen我们háiduōyòuwǒmen我们qiángshèng强盛
10 Láiwǒmen我们bùrú不如yòngqiǎojì巧计dàitāmen他们kǒngpà恐怕tāmen他们duōqǐlai起来rìhòu日后ruòshénme什么zhēngzhàndeshìjiùliánwǒmen我们dechóugōngjī攻击wǒmen我们líkāi离开zhèdele
11 Yúshì于是Āijí埃及rénpàigōngdexiázhìtāmen他们jiāzhòng加重dànhàitāmen他们Tāmen他们wéifǎlǎo法老jiànzào建造liǎngzuòhuòchéngjiùshì就是dōnglánsài
12 Zhǐshì只是yuèhàitāmen他们tāmen他们yuèduōqǐlai起来yuèmànyán蔓延Āijí埃及rénjiùyīnYǐsèliè以色列rénchóufán
13 Āijí埃及rényányándeshǐ使Yǐsèliè以色列rénzuògōng
14 Shǐ使tāmen他们yīnzuògōngjuéde觉得mìngwúlùn无论shìshìzuòzhuānshìzuòtiánjiān田间yàngdegōngzàiyíqiè一切degōngshàngdōuyányándedàitāmen他们
15 YǒuláideliǎngshōushēngmíngshīmíngaĀijí埃及wángduìtāmen她们shuō
16 Nǐmen你们wéiláifùrén妇人shōushēngkàntāmen她们línpéndeshíhòu的时候ruòshì若是nánhái男孩jiùshāleruòshì若是nǚhái女孩jiùliúcúnhuó
17 Dànshì但是shōushēngjìngwèi敬畏shénzhàoĀijí埃及wángdefēnfù吩咐xíngjìngcúnliúnánhái男孩dexìngmìng性命
18 Āijí埃及wángshàoleshōushēngláishuōnǐmen你们wèishénme为什么zuòzhèshìcúnliúnánhái男孩dexìngmìng性命ne
19 Shōushēngduìfǎlǎo法老shuōyīnwèi因为láifùrén妇人Āijí埃及fùrén妇人bùtóng不同láifùrén妇人běnshìjiànzhuàng健壮deyuánwénzuòhuópo活泼de),shōushēngháiméiyǒu没有dàotāmen她们yǐjīng已经shēngchǎn生产le
20 ShénhòudàishōushēngYǐsèliè以色列rénduōqǐlai起来jíqí极其qiángshèng强盛
21 Shōushēngyīnwèi因为jìngwèi敬畏shénshénbiàn便jiàotāmen她们chénglì成立jiāshì
22 Fǎlǎo法老fēnfù吩咐tāde他的zhòngmínshuōYǐsèliè以色列rénsuǒshēngdenánhái男孩nǐmen你们dōuyàodiūzàiyíqiè一切denǚhái女孩nǐmen你们yàocúnliútāde她的xìngmìng性命Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yǒuyīgè一个wèijiāderénleyīgè一个wèinǚzǐ女子wéi
2 nǚrén女人huáiyùn怀孕shēngyīgè一个érzi儿子jiànjùnměijiùcánglesānyuè
3 Hòulái后来bùnéng不能zàicángjiùleyīgè一个cǎoxiāngshàngshíshíyóu石油jiāngháizi孩子fàngzài放在lǐtou里头xiāngzǐ箱子zàibiāndezhōng
4 Háizi孩子dejiějie姐姐yuǎnyuǎnzhànzheyàozhīdao知道jiūjìng究竟zěnmeyàng怎么样
5 Fǎlǎo法老denǚ’ér女儿láidào来到biānxǐzǎo洗澡tāde她的shǐ使menzàibiānxíngzǒu行走kànjiàn看见xiāngzǐ箱子zàizhōngjiùdǎfa打发yīgè一个bìnǚ婢女lái
6 dǎkāi打开xiāngzǐ箱子kànjiàn看见háizi孩子Háizi孩子lejiùkělián可怜shuōzhèshìláiréndeyīgè一个háizi孩子
7 Háizi孩子dejiějie姐姐duìfǎlǎo法老denǚ’ér女儿shuōzàiláifùrén妇人zhōngjiàoyīgè一个nǎiláiwéinǎizhèháizi孩子kěyǐ可以bùkěyǐ不可以
8 Fǎlǎo法老denǚ’ér女儿shuōkěyǐ可以Tóngjiùjiàoleháizi孩子demǔqīn母亲lái
9 Fǎlǎo法老denǚ’ér女儿duìshuōzhèháizi孩子bàowéinǎigěigōngjiàFùrén妇人jiùbàoleháizi孩子nǎi
10 Háizi孩子jiànchángfùrén妇人dàidàofǎlǎo法老denǚ’ér女儿nàli那里jiùzuòletāde她的érzi儿子gěiháizi孩子míngjiào名叫Móxī摩西yìsī意思shuōyīncóngshuǐchūlai出来
11 Hòulái后来Móxī摩西zhǎngdà长大chūqù出去dàodìxiōng弟兄nàli那里kàntāmen他们dezhòngdànjiànyīgè一个Āijí埃及rénláiréndeyīgè一个dìxiōng弟兄
12 zuǒyòu左右guānkàn观看jiànméiyǒurén没有人jiùĀijí埃及réndǎsǐ打死lecángzàishātǔ沙土
13 Dì’èr第二tiānchūqù出去jiànyǒuliǎngláirénzhēngdòu争斗jiùduìqīfu欺负réndeshuōwèishénme为什么tóngderénne
14 rénshuōshéizuòwǒmen我们deshǒulǐng首领shěnpàn审判guānnenándào难道yàoshāxiàngshāĀijí埃及rénmaMóxī摩西biàn便shuōzhèshìshìbèirénzhīdao知道le
15 Fǎlǎo法老tīngjiàn听见zhèshìjiùxiǎngshāMóxī摩西dànMóxī摩西duǒbì躲避fǎlǎo法老táowǎngdiàndejūzhù居住
16 zàijǐngpángzuòxia坐下diàndejìsī祭司yǒunǚ’ér女儿tāmen她们láishuǐmǎnlecáoyàoyǐnfùqīn父亲deqúnyáng
17 Yǒuyángderénláitāmen她们gǎnzǒuleMóxī摩西quèqǐlai起来bāngzhù帮助tāmen她们yòuyǐnletāmen她们deqúnyáng
18 Tāmen她们láidào来到fùqīn父亲liúěrnàli那里shuōjīnrì今日nǐmen你们wèihé为何láidezhème这么kuàine
19 Tāmen她们shuōyǒuyīgè一个Āijí埃及rénjiùwǒmen我们tuōlí脱离mùyángrén牧羊人deshǒubìngqiě并且wéiwǒmen我们shuǐyǐnleqúnyáng
20 duìnǚ’ér女儿menshuōnèigè那个rénzàinǎli哪里nǐmen你们wèishénme为什么piēxiànenǐmen你们qǐngláichīfàn吃饭
21 Móxī摩西gānxīn甘心réntóngzhùréntāde他的nǚ’ér女儿西gěiMóxī摩西wéi
22 西shēngleyīgè一个érzi儿子Móxī摩西gěimíngjiào名叫shùnyìsī意思shuōyīnzàiwài在外bāngzuòlede
23 Guòleduōnián多年Āijí埃及wángleYǐsèliè以色列rényīnzuògōngjiùtànxī叹息āiqiú哀求tāmen他们deāishēngshén
24 Shéntīngjiàn听见tāmen他们deāishēngjiùniànYàbó亚伯hǎnYǐsǎ以撒Yǎgè雅各suǒdeyuē
25 Shénkàngù看顾Yǐsèliè以色列rénzhīdao知道tāmen他们deqíngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Móxī摩西yǎngyuèfù岳父diànjìsī祭司luódeyángqúnlǐngyángqúnwǎngyěwài野外dàole到了shéndeshānjiùshì就是lièshān
2 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者cóngjīngjí荆棘huǒyán火焰zhōngxiàngMóxī摩西xiǎnxiàn显现Móxī摩西guānkàn观看bùliào不料jīngjí荆棘bèihuǒshāozhequèméiyǒu没有shāohuǐ烧毁
3 Móxī摩西shuōyàoguòqu过去kànzhèyìxiàng异象zhèjīngjí荆棘wèihé为何méiyǒu没有shāohuàine
4 Yēhéhuá耶和华shénjiànguòqu过去yàokànjiùcóngjīngjí荆棘hūjiào呼叫shuōMóxī摩西Móxī摩西shuōzàizhèlǐ这里
5 Shénshuōbùyào不要jìnqiánláiDāngjiǎoshàngdexiétuōxialai下来yīnwèi因为suǒzhànzhīdeshìshèngdì圣地
6 Yòushuōshìfùqīn父亲deshénshìYàbó亚伯hǎndeshénYǐsǎ以撒deshénYǎgè雅各deshénMóxī摩西méngshàngliǎnyīnwèi因为kànshén
7 Yēhéhuá耶和华shuōwǒde我的bǎixìng百姓zàiĀijí埃及suǒshòudekùnkǔ困苦shízài实在kànjiàn看见letāmen他们yīnshòugōngdexiázhìsuǒdeāishēngtīngjiàn听见leyuánzhīdao知道tāmen他们detòngkǔ痛苦
8 xialai下来shìyàojiùtāmen他们tuōlí脱离Āijí埃及réndeshǒulǐngtāmen他们chūlede,,dàoměihǎo美好kuānkuò宽阔liúnǎizhīdejiùshì就是dàojiānánrénrénrénBǐlì比利rénwèirénrénzhīde
9 Xiànzài现在Yǐsèliè以色列réndeāishēngdádào达到ěrzhōngkànjiàn看见Āijí埃及rénzěnyàng怎样qīyā欺压tāmen他们
10 Gùcǐ故此yàodǎfa打发jiànfǎlǎo法老shǐ使kěyǐ可以jiāngwǒde我的bǎixìng百姓Yǐsèliè以色列réncóngĀijí埃及lǐngchūlai出来
11 Móxī摩西duìshénshuōshìshénme什么rénjìngnéngjiànfǎlǎo法老jiāngYǐsèliè以色列réncóngĀijí埃及lǐngchūlai出来ne
12 Shénshuōtóngzàijiāngbǎixìng百姓cóngĀijí埃及lǐngchūlai出来zhīhòu之后nǐmen你们zàizhèshānshàngshìfèngzhèjiùshì就是dǎfa打发dezhèngjù证据
13 Móxī摩西duìshénshuōdàoYǐsèliè以色列rénnàli那里duìtāmen他们shuōnǐmen你们zǔzōng祖宗deshéndǎfa打发dàonǐmen你们zhèlǐ这里láiTāmen他们ruòwènshuōjiàoshénme什么míngzi名字yàoduìtāmen他们shuōshénme什么ne
14 ShénduìMóxī摩西shuōshìyǒuyǒngyǒude有的YòushuōyàoduìYǐsèliè以色列rénzhèyàng这样shuōyǒude有的dǎfa打发dàonǐmen你们zhèlǐ这里lái
15 ShényòuduìMóxī摩西shuōyàoduìYǐsèliè以色列rénzhèyàng这样shuōYēhéhuá耶和华nǐmen你们zǔzōng祖宗deshénjiùshì就是Yàbó亚伯hǎndeshénYǐsǎ以撒deshénYǎgè雅各deshéndǎfa打发dàonǐmen你们zhèlǐ这里láiYēhéhuá耶和华shìwǒde我的míngzhídào直到yǒngyuǎn永远zhèshìwǒde我的jìniàn纪念zhídào直到Wàndài万代
16 zhāoYǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老duìtāmen他们shuōYēhéhuá耶和华nǐmen你们zǔzōng祖宗deshénjiùshì就是Yàbó亚伯hǎndeshénYǐsǎ以撒deshénYǎgè雅各deshénxiàngxiǎnxiàn显现shuōshízài实在juàngù眷顾lenǐmen你们kànjiàn看见Āijí埃及rénzěnyàng怎样dàinǐmen你们
17 shuōyàojiāngnǐmen你们cóngĀijí埃及dekùnkǔ困苦zhōnglǐngchūlai出来wǎngjiānánrénrénrénBǐlì比利rénwèirénréndedejiùshì就是dàoliúnǎizhīde
18 Tāmen他们tīngdehuà的话Yǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老yàojiànĀijí埃及wángduìshuōYēhéhuá耶和华láiréndeshényùjiàn遇见lewǒmen我们xiànzài现在qiúróngwǒmen我们wǎngkuàngzǒusāntiān三天delùchéng路程wéiyàojìsì祭祀Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshén
19 zhīdao知道suīyòngdànéng大能deshǒuĀijí埃及wángyěbù也不róngnǐmen你们
20 shēnshǒu伸手zàiĀijí埃及zhōngjiān中间shīxíng施行yíqiè一切deqíshì奇事gōngjī攻击deránhòu然后cáiróngnǐmen你们
21 jiàonǐmen你们zàiĀijí埃及rényǎnqián眼前méngēnnǐmen你们deshíhòu的时候jiùbùzhìyú不至于kōngshǒuér
22 Dànfùnǚ妇女xiàngtāde她的línshěbìngjūzhù居住zàijiādenǚrén女人yàojīnyínyīshang衣裳hǎogěinǐmen你们deérnǚ儿女chuāndài穿戴Zhèyàng这样nǐmen你们jiùĀijí埃及réndecáiwù财物duólePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Móxī摩西huídá回答shuōtāmen他们xìnyěbù也不tīngwǒde我的huàshuōYēhéhuá耶和华bìngméiyǒu没有xiàngxiǎnxiàn显现
2 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōshǒulǐ手里shìshénme什么shuōshìzhàng
3 Yēhéhuá耶和华shuōdiūzàidìshang地上diūxià丢下jiùbiànzuòshéMóxī摩西biàn便pǎokāi
4 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōshēnchū伸出shǒuláizhùdewěiba尾巴zàishǒuzhōngréngbiànwéizhàng
5 Rúcǐ如此hǎojiàotāmen他们xìnYēhéhuá耶和华tāmen他们zǔzōng祖宗deshénjiùshì就是Yàbó亚伯hǎndeshénYǐsǎ以撒deshénYǎgè雅各deshénshìxiàngxiǎnxiàn显现le
6 Yēhéhuá耶和华yòuduìshuōbǎshǒu把手fàngzài放在huái怀jiùbǎshǒu把手fàngzài放在huái怀zhìchōuchū抽出láibùliào不料shǒuchángledàmá大麻fēngyǒuxuěnàyàng那样bái
7 Yēhéhuá耶和华shuōzàibǎshǒu把手fàngzài放在huái怀jiùzàibǎshǒu把手fàngzài放在huái怀zhìcónghuái怀chōuchū抽出láibùliào不料shǒuyǐjīng已经fùyuán复原zhōushēnderòuyíyàng一样
8 Yòushuōtǎnghuòtāmen他们tīngdehuà的话yěbù也不xìntóuyīgè一个shénjī神迹tāmen他们xìndì’èr第二shénjī神迹
9 Zhèliǎngshénjī神迹ruòdōuxìnyěbù也不tīngdehuà的话jiùcóngxiēshuǐdǎozàihàndìshang地上cóngdeshuǐzàihàndìshang地上biànzuòxuè
10 Móxī摩西duìYēhéhuá耶和华shuōzhǔabúshì不是néngyánderénjiùshì就是cóngduìpúrén仆人shuōhuàyǐhòu以后shìzhèyàng这样běnshìzhuókǒubènshéde
11 Yēhéhuá耶和华duìshuōshéizàoréndekǒuneshéishǐ使rénkǒu人口ěrlóngmíngyǎnxiāneqǐbù岂不shìYēhéhuá耶和华ma
12 Xiànzài现在kǒucái口才zhǐjiàosuǒdāngshuōdehuà的话
13 Móxī摩西shuōzhǔayuànyì愿意dǎfa打发shéijiùdǎfa打发shéi
14 Yēhéhuá耶和华xiàngMóxī摩西fānù发怒shuōbúshì不是yǒudegēge哥哥wèirénYàlún亚伦mazhīdao知道shìnéngyándexiànzài现在chūlai出来yíngjiē迎接jiànxīnlǐ心里jiùhuānxǐ欢喜
15 yàojiāngdāngshuōdehuà的话chuángěiyàokǒucái口才yòuyàozhǐjiàonǐmen你们suǒdāngxíngdeshì
16 yàoduìbǎixìng百姓shuōhuàyàodàngzuò当作kǒuyàodàngzuò当作shén
17 shǒulǐ手里yàozhèzhànghǎoxíngshénjī神迹
18 Yúshì于是Móxī摩西huídào回到yuèfù岳父luónàli那里duìshuōqiúrónghuíqu回去jiànzàiĀijí埃及dedìxiōng弟兄kàntāmen他们háizàibùzài不在luóduìMóxī摩西shuōkěyǐ可以píngpíng’ān平安ānde
19 Yēhéhuá耶和华zàidiànduìMóxī摩西shuōyàohuíĀijí埃及yīnwèi因为xúnsuǒmìngderéndōule
20 Móxī摩西jiùdàizheqīzi妻子liǎngérzi儿子jiàotāmen他们shànghuíĀijí埃及deMóxī摩西shǒulǐ手里zheshéndezhàng
21 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōhuídào回到Āijí埃及deshíhòu的时候yàoliúyì留意jiāngzhǐshì指示deyíqiè一切qíshì奇事xíngzàifǎlǎo法老miànqián面前Dànyàoshǐ使huòzuòrènpíng任凭xiàtóngtāde他的xīngāngyìngbùróng不容bǎixìng百姓
22 yàoduìfǎlǎo法老shuōYēhéhuá耶和华zhèyàng这样shuōYǐsèliè以色列shìwǒde我的érzi儿子wǒde我的Zhǎngzǐ长子
23 duìshuōguòróngwǒde我的érzi儿子hǎoshì好事fèngháishì还是kěnróngKànyàoshādeZhǎngzǐ长子
24 Móxī摩西zàilùshang路上zhùsù住宿dedìfang地方Yēhéhuá耶和华yùjiàn遇见xiǎngyàoshā
25 西jiùyīkuài一块huǒshíxiàérzi儿子deyángdiūzàiMóxī摩西jiǎoqiánshuōzhēnshì真是wǒde我的xuèlángle
26 Zhèyàng这样Yēhéhuá耶和华cáifàngle西shuōyīngēlǐ割礼jiùshì就是xuèlángle
27 Yēhéhuá耶和华duìYàlún亚伦shuōwǎngkuàngyíngjiē迎接Móxī摩西jiùzàishéndeshānyùjiàn遇见Móxī摩西qīnzuǐ
28 Móxī摩西jiāngYēhéhuá耶和华dǎfa打发suǒshuōdeyányǔ言语zhǔfù嘱咐suǒxíngdeshénjī神迹dōugàosu告诉leYàlún亚伦
29 Móxī摩西Yàlún亚伦jiùzhāoYǐsèliè以色列dezhòngzhǎnglǎo长老
30 Yàlún亚伦jiāngYēhéhuá耶和华duìMóxī摩西suǒshuōdeyíqiè一切huàshùshuōlebiànyòuzàibǎixìng百姓yǎnqián眼前xínglenàxiē那些shénjī神迹
31 Bǎixìng百姓jiùxìnleYǐsèliè以色列réntīngjiàn听见Yēhéhuá耶和华juàngù眷顾tāmen他们jiànchátāmen他们dekùnkǔ困苦jiùdītóu低头xiàbàiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Hòulái后来Móxī摩西Yàlún亚伦duìfǎlǎo法老shuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénzhèyàng这样shuōróngwǒde我的bǎixìng百姓zàikuàngxiàngshǒujié
2 Fǎlǎo法老shuōYēhéhuá耶和华shìshéishǐ使tīngtāde他的huàróngYǐsèliè以色列rénnerènshi认识Yēhéhuá耶和华yěbù也不róngYǐsèliè以色列rén
3 Tāmen他们shuōláiréndeshényùjiàn遇见lewǒmen我们Qiúróngwǒmen我们wǎngkuàngzǒusāntiān三天delùchéng路程jìsì祭祀Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénmiǎnde免得tāyòng他用wēnyì瘟疫dāobīnggōngjī攻击wǒmen我们
4 Āijí埃及wángduìtāmen他们shuōMóxī摩西Yàlún亚伦nǐmen你们wèishénme为什么jiàobǎixìng百姓kuànggōng旷工nenǐmen你们dànnǐmen你们dedànzi担子
5 YòushuōkànzhèdedeYǐsèliè以色列rénrújīn如今zhòngduō众多nǐmen你们jìngjiàotāmen他们xiēxiàdànzi担子
6 Dàngtiān当天fǎlǎo法老fēnfù吩咐gōngdeguānchángshuō
7 Nǐmen你们bùkě不可zhàocháng照常cǎogěibǎixìng百姓zuòzhuānjiàotāmen他们zìjǐ自己jiǎncǎo
8 Tāmen他们chángzuòzhuāndeshùmù数目nǐmen你们réngjiù仍旧xiàngtāmen他们yàoyīdiǎn一点bùkě不可jiǎnshǎo减少yīnwèi因为tāmen他们shìlǎnduò懒惰desuǒyǐ所以qiúshuōróngwǒmen我们jìsì祭祀wǒmen我们deshén
9 Nǐmen你们yàogèngzhòngdegōngfu工夫jiāzàizhèxie这些rénshēn人身shàngjiàotāmen他们láotīnghuǎngdeyányǔ言语
10 gōngdeguānzhǎngchū长出láiduìbǎixìng百姓shuōfǎlǎo法老zhèyàng这样shuōgěinǐmen你们cǎo
11 Nǐmen你们zìjǐ自己zàinǎli哪里néngzhǎocǎojiùwǎngnǎli哪里zhǎodànnǐmen你们degōngyīdiǎn一点bùkě不可jiǎnshǎo减少
12 Yúshì于是bǎixìng百姓sǎnzàiĀijí埃及biàndì遍地jiǎnsuìjiēdàngzuò当作cǎo
13 gōngdecuīzheshuōnǐmen你们yītiān一天dāngwányītiān一天degōngxiānqián先前yǒucǎoyíyàng一样
14 Fǎlǎo法老gōngdesuǒpàiYǐsèliè以色列réndeguānchángshuōnǐmen你们zuótiān昨天jīntiān今天wèishénme为什么méiyǒu没有zhàoxiànglái向来deshùmù数目zuòzhuānwánnǐmen你们degōngzuò工作ne
15 Yǐsèliè以色列réndeguānchángjiùláiāiqiú哀求fǎlǎo法老shuōwèishénme为什么zhèyàng这样dàidepúrén仆人
16 gōngdecǎogěipúrén仆人bìngqiě并且duìwǒmen我们shuōzuòzhuānKànpúrén仆人āileqíshí其实shìbǎixìng百姓decuò
17 Dànfǎlǎo法老shuōnǐmen你们shìlǎnduò懒惰denǐmen你们shìlǎnduò懒惰desuǒyǐ所以shuōróngwǒmen我们jìsì祭祀Yēhéhuá耶和华
18 Xiànzài现在nǐmen你们zuògōngcǎoshìgěinǐmen你们dezhuānquèyàoshùjiāo
19 Yǐsèliè以色列réndeguānchángtīngshuō听说nǐmen你们měitiān每天zuòzhuāndegōngzuò工作yīdiǎn一点bùkě不可jiǎnshǎo减少jiùzhīdao知道shìzāoyù遭遇huòhuànle
20 Tāmen他们lefǎlǎo法老chūlai出来zhèngyùjiàn遇见Móxī摩西Yàlún亚伦zhànzàiduìmiàn对面
21 Jiùxiàngtāmen他们shuōyuànYēhéhuá耶和华jiànchánǐmen你们shīxíng施行pànduàn判断yīnnǐmen你们shǐ使wǒmen我们zàifǎlǎo法老chénmiànqián面前yǒulechòumíngdāozàitāmen他们shǒuzhōngshāwǒmen我们
22 Móxī摩西huídào回到Yēhéhuá耶和华nàli那里shuōzhǔawèishénme为什么dàizhèbǎixìng百姓newèishénme为什么dǎfa打发ne
23 Zìcóng自从jiànfǎlǎo法老fèngdemíngshuōhuàjiùdàizhèbǎixìng百姓yīdiǎn一点méiyǒu没有zhěngjiù拯救tāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōxiànzài现在kànjiàn看见xiàngfǎlǎo法老suǒxíngdeshìshǐ使yīndànéng大能deshǒuróngYǐsèliè以色列rénqiětāmen他们gǎnchūtāde他的de
2 ShénxiǎoMóxī摩西shuōshìYēhéhuá耶和华
3 cóngqián从前xiàngYàbó亚伯hǎnYǐsǎ以撒Yǎgè雅各xiǎnxiàn显现wéiquánnéngdeshénzhìyú至于míngYēhéhuá耶和华tāmen他们wèicéngzhīdao知道
4 tāmen他们jiāndìng坚定suǒdeyuēyàotāmen他们dejiānándecìgěi赐给tāmen他们
5 tīngjiàn听见Yǐsèliè以色列rénbèiĀijí埃及réndàideāishēngniànwǒde我的yuē
6 Suǒyǐ所以yàoduìYǐsèliè以色列rénshuōshìYēhéhuá耶和华yàoyòngshēnchū伸出láidebǎngbì膀臂chóngchóng重重dexíngfá刑罚Āijí埃及rénjiùshúnǐmen你们tuōlí脱离tāmen他们dezhòngdànzuòtāmen他们degōng
7 yàonǐmen你们wéiwǒde我的bǎixìng百姓yàozuònǐmen你们deshénNǐmen你们yàozhīdao知道shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénshìjiùnǐmen你们tuōlí脱离Āijí埃及rénzhīzhòngdànde
8 shìyìngxǔ应许gěiYàbó亚伯hǎnYǐsǎ以撒Yǎgè雅各dedeyàonǐmen你们lǐngjìnqù进去jiāngdecìgěi赐给nǐmen你们wéishìYēhéhuá耶和华
9 Móxī摩西jiāngzhèhuàgàosu告诉Yǐsèliè以色列rénzhǐshì只是tāmen他们yīngōngchóufánkěntīngtāde他的huà
10 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
11 jìnqù进去duìĀijí埃及wángfǎlǎo法老shuōyàoróngYǐsèliè以色列rénchūtāde他的de
12 Móxī摩西zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前shuōYǐsèliè以色列rénshàngqiětīngwǒde我的huàfǎlǎo法老zěnkěntīngzhèzhuókǒubènshéderénne
13 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Móxī摩西Yàlún亚伦wǎngYǐsèliè以色列rénĀijí埃及wángfǎlǎo法老nàli那里Yǐsèliè以色列réncóngĀijí埃及delǐngchūlai出来
14 Yǐsèliè以色列rénjiā人家chángdemíngzi名字zàixiàmiàn在下面Yǐsèliè以色列Zhǎngzǐ长子liúbiàn便deérzi儿子shìnuòXīsīlún希斯仑jiāzhèshìliúbiàn便dejiā
15 西miǎndeérzi儿子shìmǐnaxiájīnsuǒxiájiānánnǚzǐ女子deérzi儿子sǎoluózhèshì西miǎndejiā
16 wèizhòngdemíngzi名字ànzhetāmen他们dehòudài后代zàixiàmiàn在下面jiùshì就是shùnxiáMǐlā米拉wèiyīshēng一生desuìshu岁数shìyībǎi一百sānshí三十suì
17 shùndeérzi儿子ànzhejiāshìshìshìměi
18 xiádeérzi儿子shìànlánlúnxuēxiáyīshēng一生desuìshu岁数shìyībǎi一百sānshí三十sānsuì
19 Mǐlā米拉deérzi儿子shìshìzhèshìwèidejiādōuànzhetāmen他们dehòudài后代
20 Ànlánlefùqīn父亲demèimei妹妹yuēbiéwéigěishēngleYàlún亚伦Móxī摩西Ànlányīshēng一生desuìshu岁数shìyībǎi一百sānshí三十suì
21 deérzi儿子shìfěi
22 xuēdeérzi儿子shìshāfǎn西
23 Yàlún亚伦ledenǚ’ér女儿Náshùn拿顺demèimei妹妹Shābā沙巴wéigěishēngle
24 deérzi儿子shìjiāBǐyà比亚zhèshìdejiā
25 Yàlún亚伦deérzi儿子letiědeyīgè一个nǚ’ér女儿wéigěishēnglefēiZhèshìwèiréndejiāzhǎng家长dōuànzhetāmen他们dejiā
26 Yēhéhuá耶和华shuōjiāngYǐsèliè以色列rénànzhetāmen他们dejūnduì军队cóngĀijí埃及delǐngchūlai出来ZhèshìduìYàlún亚伦Móxī摩西shuōde
27 DuìĀijí埃及wángfǎlǎo法老shuōyàojiāngYǐsèliè以色列réncóngĀijí埃及lǐngchūlai出来dejiùshì就是zhèMóxī摩西Yàlún亚伦
28 DāngYēhéhuá耶和华zàiĀijí埃及deduìMóxī摩西shuōhuàderìzi日子
29 xiàngMóxī摩西shuōshìYēhéhuá耶和华duìshuōdeyíqiè一切huàdōuyàogàosu告诉Āijí埃及wángfǎlǎo法老
30 Móxī摩西zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前shuōkànshìzhuókǒubènshéderénfǎlǎo法老zěnkěntīngnePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōshǐ使zàifǎlǎo法老miànqián面前dàitì代替shéndegēge哥哥Yàlún亚伦shìshuōhuàde
2 Fánsuǒfēnfù吩咐dedōuyàoshuōdegēge哥哥Yàlún亚伦yàoduìfǎlǎo法老shuōróngYǐsèliè以色列rénchūtāde他的de
3 yàoshǐ使fǎlǎo法老dexīngāngyìngyàozàiĀijí埃及deduōxíngshénjī神迹qíshì奇事
4 Dànfǎlǎo法老tīngnǐmen你们yàoshēnshǒu伸手chóngchóng重重dexíngfá刑罚Āijí埃及jiāngwǒde我的jūnduì军队Yǐsèliè以色列míncóngĀijí埃及delǐngchūlai出来
5 shēnshǒu伸手gōngjī攻击Āijí埃及jiāngYǐsèliè以色列réncóngtāmen他们zhōngjiān中间lǐngchūlai出来deshíhòu的时候Āijí埃及rénjiùyàozhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
6 Móxī摩西Yàlún亚伦zhèyàng这样xíngYēhéhuá耶和华zěnyàng怎样fēnfù吩咐tāmen他们tāmen他们jiùzhàoyàng照样xíngle
7 Móxī摩西Yàlún亚伦fǎlǎo法老shuōhuàdeshíhòu的时候Móxī摩西bāshí八十suìYàlún亚伦bāshí八十sānsuì
8 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西Yàlún亚伦shuō
9 Fǎlǎo法老ruòduìnǐmen你们shuōnǐmen你们xíngjiànqíshì奇事jiùfēnfù吩咐Yàlún亚伦shuōzhàngdiūzàifǎlǎo法老miànqián面前shǐ使zhàngbiànzuòshé
10 Móxī摩西Yàlún亚伦jìnqù进去jiànfǎlǎo法老jiùzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dexíngYàlún亚伦zhàngdiūzàifǎlǎo法老chénmiànqián面前zhàngjiùbiànzuòshé
11 Yúshì于是fǎlǎo法老shàolebóshì博士shùshìláitāmen他们shìĀijí埃及xíngshùdeyòngxiéshùzhàoyàng照样érxíng
12 Tāmen他们réndiūxià丢下zìjǐ自己dezhàngzhàngjiùbiànzuòshédànYàlún亚伦dezhàngtūnletāmen他们dezhàng
13 Fǎlǎo法老xīnlǐ心里gāngyìngkěntīngcóng听从Móxī摩西Yàlún亚伦zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒshuōde
14 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōfǎlǎo法老xīnlǐ心里gùzhí固执kěnróngbǎixìng百姓
15 Míngrì明日zǎochén早晨chūlai出来wǎngshuǐbiānyàowǎngbiānyíngjiē迎接shǒulǐ手里yàozhebiànguòshédezhàng
16 DuìshuōYēhéhuá耶和华láiréndeshéndǎfa打发láijiànshuōróngwǒde我的bǎixìng百姓hǎozài好在kuàngshìfèngDàorújīn如今háishì还是tīng
17 Yēhéhuá耶和华zhèyàng这样shuōyàoyòngshǒulǐ手里dezhàngzhòngdì中的shuǐshuǐjiùbiànzuòxuèyīncǐ因此zhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
18 deyàoxīngchòuĀijí埃及rénjiùyàoyànwù厌恶chīzhèdeshuǐ
19 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuōduìYàlún亚伦shuōdezhàngshēnzàiĀijí埃及suǒyǒu所有deshuǐyǐshàng以上jiùshì就是zàitāmen他们dejiāngchítángyǐshàng以上jiàoshuǐdōubiànzuòxuèZàiĀijí埃及biàndì遍地wúlùn无论zàimùqì木器zhōngshíqì石器zhōngdōuyǒuxuè
20 Móxī摩西Yàlún亚伦jiùzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dexíngYàlún亚伦zàifǎlǎo法老chényǎnqián眼前zhàngdeshuǐdeshuǐdōubiànzuòxuèle
21 delexīngchòuleĀijí埃及rénjiùbùnéng不能chīzhèdeshuǐĀijí埃及biàndì遍地dōuyǒulexuè
22 Āijí埃及xíngshùdeyòngxiéshùzhàoyàng照样érxíngFǎlǎo法老xīnlǐ心里gāngyìngkěntīngMóxī摩西Yàlún亚伦zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒshuōde
23 Fǎlǎo法老zhuǎnshēn转身jìngōngyěbù也不zhèshìfàngzài放在xīnshàng
24 Āijí埃及réndōuzàideliǎngbiāndeyàodé要得shuǐyīnwèi因为tāmen他们bùnéng不能zhèdeshuǐ
25 Yēhéhuá耶和华yǐhòu以后mǎnletiānPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Móxī摩西shuōjìnqù进去jiànfǎlǎo法老duìshuōYēhéhuá耶和华zhèyàng这样shuōróngwǒde我的bǎixìng百姓hǎoshì好事fèng
2 ruòkěnróngtāmen他们shǐ使qīngwā青蛙zāotà糟蹋dejìng
3 yàoshēngqīngwā青蛙zhèqīngwā青蛙yàoshànglái上来jìndegōngdiàn宫殿dewòfáng卧房shàngdechuángjìnchéndefángwū房屋shàngbǎixìng百姓deshēnshàngjìndelúzào炉灶detuánmiànpén
4 Yòuyàoshàngbǎixìng百姓bìngzhòngchéndeshēnshàng
5 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuōduìYàlún亚伦shuōdezhàngshēnzàijiāngchíyǐshàng以上shǐ使qīngwā青蛙dàoĀijí埃及dìshang地上lái
6 Yàlún亚伦biàn便shēnzhàngzàiĀijí埃及dezhūshuǐyǐshàng以上qīngwā青蛙jiùshànglái上来zhēmǎnleĀijí埃及de
7 Xíngshùdeyòngtāmen他们dexiéshùzhàoyàng照样érxíngjiàoqīngwā青蛙shàngleĀijí埃及de
8 Fǎlǎo法老shàoleMóxī摩西Yàlún亚伦láishuōqǐngnǐmen你们qiúYēhéhuá耶和华shǐ使zhèqīngwā青蛙líkāi离开wǒde我的mínjiùróngbǎixìng百姓jìsì祭祀Yēhéhuá耶和华
9 Móxī摩西duìfǎlǎo法老shuōrènpíng任凭yàohéshí何时wéidechénbìngdebǎixìng百姓qíqiú祈求chúmièqīngwā青蛙líkāi离开degōngdiàn宫殿zhīliúzàine
10 shuōmíngtiān明天Móxī摩西shuōkěyǐ可以zhàodehuà的话hǎojiàozhīdao知道méiyǒu没有xiàngYēhéhuá耶和华wǒmen我们shénde
11 Qīngwā青蛙yàolíkāi离开degōngdiàn宫殿bìngdechéndebǎixìng百姓zhīliúzài
12 Yúshì于是Móxī摩西Yàlún亚伦líkāi离开fǎlǎo法老chūqù出去Móxī摩西wéirǎohàifǎlǎo法老deqīngwā青蛙qiúYēhéhuá耶和华
13 Yēhéhuá耶和华jiùzhàoMóxī摩西dehuà的话xíngFánzàifángyuànzhōngtiánjiān田间deqīngwā青蛙dōule
14 Zhòngrén众人qīngwā青蛙jùlǒng聚拢chéngduībiàndì遍地jiùdōuxīngchòu
15 Dànfǎlǎo法老jiànzāihuòsōnghuǎnjiùyìngzhexīnkěntīngtāmen他们zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒshuōde
16 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Móxī摩西shuōduìYàlún亚伦shuōshēnchū伸出dezhàngdìshang地上dechéntǔ尘土shǐ使chéntǔ尘土zàiĀijí埃及biàndì遍地biànzuòshīhuòzuòzǎoxiàtóng)。
17 Tāmen他们jiùzhèyàng这样xíngYàlún亚伦shēnzhàngdìshang地上dechéntǔ尘土jiùzàirénshēn人身shàngshēngchù牲畜shēnshàngyǒuleshīĀijí埃及biàndì遍地dechéntǔ尘土dōubiànchéng变成shīle
18 Xíngshùdeyòngxiéshùyàoshēngchū生出shīláiquèshìbùnéng不能Yúshì于是zàirénshēn人身shàngshēngchù牲畜shēnshàngdōuyǒuleshī
19 Xíngshùdejiùduìfǎlǎo法老shuōzhèshìshéndeshǒuduàn手段Fǎlǎo法老xīnlǐ心里gāngyìngkěntīngMóxī摩西Yàlún亚伦zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒshuōde
20 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōqīngzǎo清早qǐlai起来fǎlǎo法老láidào来到shuǐbiānzhànzàimiànqián面前duìshuōYēhéhuá耶和华zhèyàng这样shuōróngwǒde我的bǎixìng百姓hǎoshì好事fèng
21 ruòbùróng不容wǒde我的bǎixìng百姓yàojiàochéngqún成群decāngying苍蝇dàochénbìngbǎixìng百姓deshēnshàngjìndefángwū房屋bìngqiě并且Āijí埃及réndefángwū房屋tāmen他们suǒzhùdededōuyàomǎnlechéngqún成群decāngying苍蝇
22 Dāngfēnbié分别bǎixìng百姓suǒzhùdeshāndeshǐ使nàli那里méiyǒu没有chéngqún成群decāngying苍蝇hǎojiàozhīdao知道shìtiānxià天下deYēhéhuá耶和华
23 yàojiāngwǒde我的bǎixìng百姓debǎixìng百姓fēnbié分别chūlai出来Míngtiān明天yǒuzhèshénjī神迹
24 Yēhéhuá耶和华jiùzhèyàng这样xíngCāngying苍蝇chéngleqúnjìnrù进入fǎlǎo法老degōngdiàn宫殿chéndefángwū房屋Āijí埃及biàndì遍地jiùyīnzhèchéngqún成群decāngying苍蝇bàihuài败坏le
25 Fǎlǎo法老shàoleMóxī摩西Yàlún亚伦láishuōnǐmen你们zàizhèdejìsì祭祀nǐmen你们deshén
26 Móxī摩西shuōzhèyàng这样xíngběnxiāngyīnwèi因为wǒmen我们yàoĀijí埃及rénsuǒyànwù厌恶dejìsì祭祀Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénruòĀijí埃及rénsuǒyànwù厌恶dezàitāmen他们yǎnqián眼前xiànwéitāmen他们qǐbù岂不shítou石头dǎsǐ打死wǒmen我们ma
27 Wǒmen我们yàowǎngkuàngzǒusāntiān三天delùchéng路程zhàozheYēhéhuá耶和华wǒmen我们shénsuǒyàofēnfù吩咐wǒmen我们dejìsì祭祀
28 Fǎlǎo法老shuōróngnǐmen你们zàikuàngjìsì祭祀Yēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénzhǐshì只是bùyào不要zǒudehěn得很yuǎnQiúnǐmen你们wéiqídǎo祈祷
29 Móxī摩西shuōyàochūqù出去qiúYēhéhuá耶和华shǐ使chéngqún成群decāngying苍蝇míngtiān明天líkāi离开fǎlǎo法老fǎlǎo法老dechénbìngfǎlǎo法老debǎixìng百姓fǎlǎo法老quèbùkě不可zàixíngguǐzhàbùróng不容bǎixìng百姓jìsì祭祀Yēhéhuá耶和华
30 Yúshì于是Móxī摩西líkāi离开fǎlǎo法老qiúYēhéhuá耶和华
31 Yēhéhuá耶和华jiùzhàoMóxī摩西dehuà的话xíngjiàochéngqún成群decāngying苍蝇líkāi离开fǎlǎo法老tāde他的chénbìngtāde他的bǎixìng百姓yīgè一个méiyǒu没有liúxià留下
32 Zhèyīcì一次fǎlǎo法老yòuyìngzhexīnbùróng不容bǎixìng百姓Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Móxī摩西shuōjìnqù进去jiànfǎlǎo法老duìshuōYēhéhuá耶和华láiréndeshénzhèyàng这样shuōróngwǒde我的bǎixìng百姓hǎoshì好事fèng
2 ruòkěnróngtāmen他们réngjiù仍旧qiángliútāmen他们
3 Yēhéhuá耶和华deshǒujiāzàitiánjiān田间deshēngchù牲畜shàngjiùshì就是zàiluòtuo骆驼niúqúnyángqúnshàngyǒuchóngchóng重重dewēnyì瘟疫
4 Yēhéhuá耶和华yàofēnbié分别Yǐsèliè以色列deshēngchù牲畜Āijí埃及deshēngchù牲畜fánshǔYǐsèliè以色列réndeyíyàng一样dōu
5 Yēhéhuá耶和华jiùdìngleshíhou时候shuōmíngtiān明天Yēhéhuá耶和华zàicǐ在此dexíngzhèshì
6 Dì’èr第二tiānYēhéhuá耶和华jiùxíngzhèshìĀijí埃及deshēngchù牲畜jīhū几乎dōulezhǐshì只是Yǐsèliè以色列réndeshēngchù牲畜yīgè一个dōuméiyǒu没有
7 Fǎlǎo法老dǎfa打发rénkànshéizhīYǐsèliè以色列réndeshēngchù牲畜liányīgè一个dōuméiyǒu没有Fǎlǎo法老dexīnquèshìgùzhí固执bùróng不容bǎixìng百姓
8 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Móxī摩西Yàlún亚伦shuōnǐmen你们pěnghuīMóxī摩西yàozàifǎlǎo法老miànqián面前xiàngtiānyángqǐlai起来
9 ZhèhuīyàozàiĀijí埃及quándebiànzuòchéntǔ尘土zàirénshēn人身shàngshēngchù牲畜shēnshàngchénglepāodechuāng
10 Móxī摩西Yàlún亚伦lehuīzhànzàifǎlǎo法老miànqián面前Móxī摩西xiàngtiānyángqǐlai起来jiùzàirénshēn人身shàngshēngchù牲畜shēnshàngchénglepāodechuāng
11 XíngshùdezàiMóxī摩西miànqián面前zhànbúzhù不住yīnwèi因为zàitāmen他们shēnshàngyíqiè一切Āijí埃及rénshēn人身shàngdōuyǒuzhèchuāng
12 Yēhéhuá耶和华shǐ使fǎlǎo法老dexīngāngyìngtīngtāmen他们zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西suǒshuōde
13 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōqīngzǎo清早qǐlai起来zhànzàifǎlǎo法老miànqián面前duìshuōYēhéhuá耶和华láiréndeshénzhèyàng这样shuōróngwǒde我的bǎixìng百姓hǎoshì好事fèng
14 Yīnwèi因为zhèyīcì一次yàojiàoyíqiè一切dezāiyānglíndàochénbìngbǎixìng百姓deshēnshàngjiàozhīdao知道zàitiānxià天下méiyǒu没有xiàngwǒde我的
15 ruòshēnshǒu伸手yòngwēnyì瘟疫gōngjī攻击debǎixìng百姓zǎojiù早就cóngdìshang地上chúmièle
16 Qíshí其实jiàocúnshìyàoxiàngxiǎnwǒde我的dànéng大能bìngyàoshǐ使wǒde我的míngchuánbiàn传遍tiānxià天下
17 háixiàngwǒde我的bǎixìng百姓gāobùróng不容tāmen他们ma
18 Dàomíngtiān明天yuēzàizhèshíhou时候jiàozhòngdà重大debīngbáo冰雹jiàngxià降下zìcóng自从Āijí埃及kāiguóyǐlái以来méiyǒu没有zhèyàng这样debīngbáo冰雹
19 Xiànzài现在yàodǎfa打发réndeshēngchù牲畜tiánjiān田间yíqiè一切suǒyǒu所有decuījìnlái进来fánzàitiánjiān田间shōuhuí收回jiādewúlùn无论shìrénshìshēngchù牲畜bīngbáo冰雹jiàngzàitāmen他们shēnshàngtāmen他们jiù
20 Fǎlǎo法老dechénzhōngYēhéhuá耶和华zhèhuàdebiàn便jiàotāde他的shēngchù牲畜pǎojìnjiālái
21 DànYēhéhuá耶和华zhèhuàfàngzài放在xīnshàngdejiùjiāngtāde他的shēngchù牲畜liúzàitián
22 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōxiàngtiānshēnzhàngshǐ使Āijí埃及biàndì遍地derénshēn人身shàngshēngchù牲畜shēnshàngbìngtiánjiān田间yàngcàishū菜蔬shàngdōuyǒubīngbáo冰雹
23 Móxī摩西xiàngtiānshēnzhàngYēhéhuá耶和华jiùléixiàbáoyǒuhuǒshǎndàodìshang地上Yēhéhuá耶和华xiàbáozàiĀijí埃及dìshang地上
24 Nàshí那时báohuǒchānshénshìlìhai厉害zìcóng自从Āijí埃及chéngguóyǐlái以来biàndì遍地méiyǒu没有zhèyàng这样de
25 ZàiĀijí埃及biàndì遍地báoletiánjiān田间suǒyǒu所有derénshēngchù牲畜bìngyíqiè一切decàishū菜蔬yòuhuàitiánjiān田间yíqiè一切deshùmù树木
26 Wéidú惟独Yǐsèliè以色列rénsuǒzhùdeshāndeméiyǒu没有bīngbáo冰雹
27 Fǎlǎo法老dǎfa打发rénshàoMóxī摩西Yàlún亚伦láiduìtāmen他们shuōzhèyīcì一次fànlezuìleYēhéhuá耶和华shìgōngdewǒde我的bǎixìng百姓shìxié’è邪恶de
28 Zhèléihōngbīngbáo冰雹yǐjīng已经gòuleQǐngnǐmen你们qiúYēhéhuá耶和华jiùróngnǐmen你们bùzài不再liúzhùnǐmen你们
29 Móxī摩西duìshuōchūchéngjiùyàoxiàngYēhéhuá耶和华shǒudǎogào祷告léizhǐzhùyěbù也不zàiyǒubīngbáo冰雹jiàozhīdao知道quándedōushìshǔYēhéhuá耶和华de
30 Zhìyú至于dechénzhīdao知道nǐmen你们háishì还是Yēhéhuá耶和华shén
31 Nàshí那时dàmài大麦bèibáoyīnwèi因为dàmài大麦yǐjīng已经tǔsuì吐穗kāilehuā
32 Zhǐshì只是xiǎomài小麦màiméiyǒu没有bèiyīnwèi因为háiméiyǒu没有chángchéng
33 Móxī摩西lefǎlǎo法老chūchéngxiàngYēhéhuá耶和华shǒudǎogào祷告léibáojiùzhǐzhùyěbù也不zàijiāozàidìshang地上le
34 Fǎlǎo法老jiànbáoléizhǐzhùjiùyuèfànzuì犯罪tāde他的chéndōuyìngzhexīn
35 Fǎlǎo法老dexīngāngyìngbùróng不容Yǐsèliè以色列rénzhèngrú正如Yēhéhuá耶和华jièzheMóxī摩西suǒshuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōjìnqù进去jiànfǎlǎo法老shǐ使chéndexīngāngyìngwéiyàozàitāmen他们zhōngjiān中间xiǎnzhèxie这些shénjī神迹
2 BìngyàojiàojiāngxiàngĀijí埃及rénsuǒzuòdeshìzàitāmen他们zhōngjiān中间suǒxíngdeshénjī神迹chuánérzi儿子sūnzi孙子deěrzhōnghǎojiàonǐmen你们zhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
3 Móxī摩西Yàlún亚伦jiùjìnqù进去jiànfǎlǎo法老duìshuōYēhéhuá耶和华láiréndeshénzhèyàng这样shuōzàimiànqián面前kěnzìbēi自卑yàodàoshíneróngwǒde我的bǎixìng百姓hǎoshì好事fèng
4 ruòkěnróngwǒde我的bǎixìng百姓míngtiān明天yàoshǐ使huángchóng蝗虫jìnrù进入dejìngnèi境内
5 Zhēmǎndìmiàn地面shènzhì甚至kànbújiàn看不见debìngqiě并且chībīngbáo冰雹suǒshèngdeHétián和田jiānsuǒzhǎng所长deyíqiè一切shùmù树木
6 degōngdiàn宫殿zhòngchéndefángwū房屋bìngyíqiè一切Āijí埃及réndefángwū房屋dōuyàobèihuángchóng蝗虫zhànmǎnlezìcóng自从zǔzōng祖宗zǔzōng祖宗dezǔzōng祖宗zàishì在世yǐlái以来zhídào直到jīnrì今日méiyǒu没有jiànguòzhèyàng这样dezāiMóxī摩西jiùzhuǎnshēn转身líkāi离开fǎlǎo法老chūqù出去
7 Fǎlǎo法老dechénduìfǎlǎo法老shuōzhèrénwéi人为wǒmen我们dewǎngluóyàodàoshíneróngzhèxie这些rénshìfèngYēhéhuá耶和华tāmen他们deshénĀijí埃及yǐjīng已经bàihuài败坏leháibùzhīdào不知道ma
8 Yúshì于是Móxī摩西Yàlún亚伦bèizhàohuí召回láijiànfǎlǎo法老fǎlǎo法老duìtāmen他们shuōnǐmen你们shìfèngYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshéndànyàodeshìshéine
9 Móxī摩西shuōwǒmen我们yàowǒmen我们lǎodeshàodeérzi儿子nǚ’ér女儿tóngqiěyángqúnniúqúnyītóng一同dàiyīnwèi因为wǒmen我们yàoxiàngYēhéhuá耶和华shǒujié
10 Fǎlǎo法老duìtāmen他们shuōróngnǐmen你们nǐmen你们fùrén妇人háizi孩子deshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华nǐmen你们tóngzàinǐmen你们yàojǐnshèn谨慎yīnwèi因为yǒuhuòzàinǐmen你们yǎnqián眼前huòzuònǐmen你们cúnzheèyì恶意),
11 Bùkě不可dōunǐmen你们zhèzhuàngniánrénshìfèngYēhéhuá耶和华yīnwèi因为zhèshìnǐmen你们suǒqiúdeYúshì于是tāmen他们cóngfǎlǎo法老miànqián面前niǎnchūqù出去
12 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōxiàngĀijí埃及deshēnzhàngshǐ使huángchóng蝗虫dàoĀijí埃及dìshang地上láichīdìshang地上yíqiè一切decàishū菜蔬jiùshì就是bīngbáo冰雹suǒshèngde
13 Móxī摩西jiùxiàngĀijí埃及deshēnzhàngzhòuYēhéhuá耶和华shǐ使dōngfēng东风guāzàiĀijí埃及dìshang地上dàole到了zǎochén早晨dōngfēng东风huángchóng蝗虫guālelái
14 Huángchóng蝗虫shànglái上来zàiĀijí埃及dejìngshénshìlìhai厉害yǐqián以前méiyǒu没有zhèyàng这样deyǐhòu以后méiyǒu没有
15 Yīnwèi因为zhèhuángchóng蝗虫zhēmǎndìmiàn地面shènzhì甚至dedōuhēi’àn黑暗leyòuchīdìshang地上yíqiè一切decàishū菜蔬bīngbáo冰雹suǒshèngshùshàngdeguǒĀijí埃及biàndì遍地wúlùn无论shìshùmù树木shìtiánjiān田间decàishū菜蔬liányīdiǎn一点qīngdeméiyǒu没有liúxià留下
16 Yúshì于是fǎlǎo法老jímáng急忙shàoleMóxī摩西Yàlún亚伦láishuōdézuì得罪Yēhéhuá耶和华nǐmen你们deshényòudézuì得罪lenǐmen你们
17 Xiànzài现在qiúzhīzhèyīcì一次ráoshù饶恕wǒde我的zuìqiúYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénshǐ使tuōlí脱离zhèyīcì一次desǐwáng死亡
18 Móxī摩西jiùlíkāi离开fǎlǎo法老qiúYēhéhuá耶和华
19 Yēhéhuá耶和华zhuǎnlejídà极大dexīfēng西风huángchóng蝗虫guāchuīhónghǎi红海zàiĀijí埃及dejìngliányīgè一个méiyǒu没有liúxià留下
20 DànYēhéhuá耶和华shǐ使fǎlǎo法老dexīngāngyìngbùróng不容Yǐsèliè以色列rén
21 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōxiàngtiānshēnzhàngshǐ使Āijí埃及dehēi’àn黑暗zhèhēi’àn黑暗sìhu似乎dezhe
22 Móxī摩西xiàngtiānshēnzhàngĀijí埃及biàndì遍地jiùhēilesāntiān三天
23 Sāntiān三天zhījiǔrénbùnéng不能xiāngjiànshéiyěbù也不gǎnqǐlai起来líkāi离开běnchǔwéiyǒuYǐsèliè以色列rénjiā人家zhōngdōuyǒuliàngguāng亮光
24 Fǎlǎo法老jiùshàoMóxī摩西láishuōnǐmen你们shìfèngYēhéhuá耶和华zhǐshì只是nǐmen你们deyángqúnniúqúnyàoliúxià留下nǐmen你们defùrén妇人háizi孩子kěyǐ可以nǐmen你们tóng
25 Móxī摩西shuōzǒngyàofánshēngjiāogěi交给wǒmen我们shǐ使wǒmen我们kěyǐ可以jìsì祭祀Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshén
26 Wǒmen我们deshēngchù牲畜yàodàiliányěbù也不liúxià留下yīnwèi因为wǒmen我们yàocóngqízhōng其中chūlai出来shìfèngYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénWǒmen我们wèidàonàlǐ到那里háibùzhīdào不知道yòngshénme什么shìfèngYēhéhuá耶和华
27 DànYēhéhuá耶和华shǐ使fǎlǎo法老dexīngāngyìngkěnróngtāmen他们
28 Fǎlǎo法老duìMóxī摩西shuōlíkāi离开yàoxiǎoxīn小心bùyào不要zàijiàn再见wǒde我的miànyīnwèi因为jiànmiàndejiù
29 Móxī摩西shuōshuōdehǎobùzài不再jiàndemiànlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōzàishǐ使yíyàng一样dezāiyānglíndàofǎlǎo法老Āijí埃及ránhòu然后róngnǐmen你们líkāi离开zhèderóngnǐmen你们deshíhòu的时候zǒngyàocuīnǐmen你们dōucóngzhèdechūqù出去
2 yàochuánbǎixìng百姓deěrzhōngjiàotāmen他们nánnǚ男女rénxiànglínshěyàojīnyín
3 Yēhéhuá耶和华jiàobǎixìng百姓zàiĀijí埃及rényǎnqián眼前méngēnbìngqiě并且Móxī摩西zàiĀijí埃及defǎlǎo法老chénbǎixìng百姓deyǎnzhōngkànwéijídà极大
4 Móxī摩西shuōYēhéhuá耶和华zhèyàng这样shuōyuēdàobànyè半夜chūqù出去xúnxíngĀijí埃及biàndì遍地
5 FánzàiĀijí埃及decóngzuòbǎozuò宝座defǎlǎo法老zhídào直到mòzǐ磨子hòudebìnǚ婢女suǒyǒu所有deZhǎngzǐ长子yǐjí以及yíqiè一切tóushēngdeshēngchù牲畜dōu
6 Āijí埃及biàndì遍地yǒuāiháo哀号cóngqián从前méiyǒu没有zhèyàng这样dehòulái后来méiyǒu没有
7 Zhìyú至于Yǐsèliè以色列zhōngwúlùn无论shìrénshìshēngchù牲畜liángǒuyěbù也不gǎnxiàngtāmen他们yáoshéhǎojiàonǐmen你们zhīdao知道Yēhéhuá耶和华shìjiāngĀijí埃及rénYǐsèliè以色列rénfēnbié分别chūlai出来
8 zhèyíqiè一切chéndōuyàoláijiànshuōqiúgēncóng跟从debǎixìng百姓dōuchūqù出去ránhòu然后yàochūqù出去Yúshì于是Móxī摩西fèn忿fèn忿delíkāi离开fǎlǎo法老chūqù出去le
9 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōfǎlǎo法老tīngnǐmen你们shǐ使wǒde我的qíshì奇事zàiĀijí埃及deduōqǐlai起来
10 Móxī摩西Yàlún亚伦zàifǎlǎo法老miànqián面前xínglezhèyíqiè一切qíshì奇事Yēhéhuá耶和华shǐ使fǎlǎo法老dexīngāngyìngbùróng不容Yǐsèliè以色列rénchūtāde他的dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yēhéhuá耶和华zàiĀijí埃及dexiǎoMóxī摩西Yàlún亚伦shuō
2 Nǐmen你们yàoběnyuè本月wéizhēngyuè正月wéiniánzhīshǒu
3 Nǐmen你们fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngshuōběnyuè本月chūshírényàoànzhejiāyánggāojiāzhī
4 Ruòshì若是jiāderéntàishàochībùliǎo不了zhīyánggāoběnrén本人jiùyàogébì隔壁delínshěgòngzhīNǐmen你们yùbèi预备yánggāoyàoànzherénshù人数fànliángjìsuàn计算
5 Yàocánji残疾suìdegōngyáng公羊gāonǐmen你们huòcóngmiányánghuòcóngshānyáng山羊dōukěyǐ可以
6 Yàoliúdàoběnyuè本月shísì十四zàihuánghūn黄昏deshíhòu的时候Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngyánggāozǎile
7 jiāyàodiǎnxuèzàichīyánggāodefángwū房屋zuǒyòu左右deménkuàng门框shàngménméishàng
8 Dāngyàochīyánggāoderòuyònghuǒkǎolejiàobǐngcàitóngchī
9 Bùkě不可chīshēngdeduànbùkě不可chīshuǐzhǔdeyàodàizhetóutuǐzāngyònghuǒkǎolechī
10 Bùkě不可shèngxià剩下yīdiǎn一点liúdàozǎochén早晨ruòliúdàozǎochén早晨yàoyònghuǒshāole
11 Nǐmen你们chīyánggāodāngyāojiānshùdàijiǎoshàngchuān穿xiéshǒuzhōngzhànggǎnjǐn赶紧dechīzhèshìYēhéhuá耶和华deyuèjié
12 Yīnwèi因为yàoxúnxíngĀijí埃及deĀijí埃及deyíqiè一切tóushēngdewúlùn无论shìrénshìshēngchù牲畜dōushāleyòuyàobàihuài败坏Āijí埃及yíqiè一切deshénshìYēhéhuá耶和华
13 Zhèxuèyàozàinǐmen你们suǒzhùdefángwū房屋shàngzuòjìhao记号jiànzhèxuèjiùyuèguò越过nǐmen你们shāĀijí埃及detóushēngdeshíhòu的时候zāiyānglíndàonǐmen你们shēnshàngmiènǐmen你们
14 Nǐmen你们yàoniànzhèshǒuwéiYēhéhuá耶和华dejiézuòwéi作为nǐmen你们shìshìdài世代dàiyǒngyuǎn永远dedìng
15 Nǐmen你们yàochījiàobǐngTóuyàojiàocóngnǐmen你们jiāzhōngchúqù除去yīnwèi因为cóngtóu从头dàodìqī第七wéizhǐ为止fánchīyǒujiàozhībǐngdecóngYǐsèliè以色列zhōngjiǎnchú
16 Tóunǐmen你们dāngyǒushènghuìdìqī第七dāngyǒushènghuìZhèliǎngzhīnèi之内chúle除了yùbèi预备rénsuǒyàochīdeyǐwài以外wúlùn无论gōngdōubùkě不可zuò
17 Nǐmen你们yàoshǒujiàojiéyīnwèi因为zhèngdāng正当zhènǐmen你们dejūnduì军队cóngĀijí埃及delǐngchūlai出来Suǒyǐ所以nǐmen你们yàoshǒuzhèzuòwéi作为shìshìdài世代dàiyǒngyuǎn永远dedìng
18 Cóngzhēngyuè正月shísì十四wǎnshang晚上zhídào直到èrshíyī二十一wǎnshang晚上nǐmen你们yàochījiàobǐng
19 Zàinǐmen你们jiāzhōngzhīnèi之内bùkě不可yǒujiàoyīnwèi因为fánchīyǒujiàozhīdewúlùn无论shìdeshìběndì本地decóngYǐsèliè以色列dehuìzhōngjiǎnchú
20 Yǒujiàodenǐmen你们dōubùkě不可chīzàinǐmen你们yíqiè一切zhùchù住处yàochījiàobǐng
21 Yúshì于是Móxī摩西shàoleYǐsèliè以色列dezhòngzhǎnglǎo长老láiduìtāmen他们shuōnǐmen你们yàoànzhejiākǒuchūyánggāozhèyuèjiédeyánggāozǎile
22 niúcǎozhànpéndexuèzàiménméishàngzuǒyòu左右deménkuàng门框shàngNǐmen你们shéiyěbù也不chūzìjǐ自己defángménzhídào直到zǎochén早晨
23 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yàoxúnxíngshāĀijí埃及rénkànjiàn看见xuèzàiménméishàngzuǒyòu左右deménkuàng门框shàngjiùyuèguò越过ménbùróng不容mièmìngdejìnnǐmen你们defángwū房屋shānǐmen你们
24 Zhènǐmen你们yàoshǒuzhezuòwéi作为nǐmen你们nǐmen你们zǐsūn子孙yǒngyuǎn永远dedìng
25 Rìhòu日后nǐmen你们dàole到了Yēhéhuá耶和华ànzhesuǒyìngxǔ应许cìgěi赐给nǐmen你们dedejiùyàoshǒuzhè
26 Nǐmen你们deérnǚ儿女wènnǐmen你们shuōxíngzhèshìshénme什么yìsī意思
27 Nǐmen你们jiùshuōzhèshìxiàngěiYēhéhuá耶和华yuèjiédeDāngYǐsèliè以色列rénzàiĀijí埃及deshíhòu的时候shāĀijí埃及rényuèguò越过Yǐsèliè以色列réndefángwū房屋jiùlewǒmen我们jiāYúshì于是bǎixìng百姓dītóu低头xiàbài
28 Yēhéhuá耶和华zěnyàng怎样fēnfù吩咐Móxī摩西Yàlún亚伦Yǐsèliè以色列rénjiùzěnyàng怎样xíng
29 Dàole到了bànyè半夜Yēhéhuá耶和华Āijí埃及desuǒyǒu所有deZhǎngzǐ长子jiùshì就是cóngzuòbǎozuò宝座defǎlǎo法老zhídào直到bèiqiúzàijiànzhīréndeZhǎngzǐ长子yǐjí以及yíqiè一切tóushēngdeshēngchù牲畜jìndōushāle
30 Fǎlǎo法老yíqiè一切chénbìngĀijí埃及zhòngrén众人yèjiān夜间dōuqǐlai起来leZàiĀijí埃及yǒuāiháo哀号jiāyīgè一个rénde
31 Yèjiān夜间fǎlǎo法老shàoleMóxī摩西Yàlún亚伦láishuōqǐlai起来liánnǐmen你们dàiYǐsèliè以色列réncóngmínzhōngchūqù出去nǐmen你们suǒshuōdeshìfèngYēhéhuá耶和华
32 nǐmen你们suǒshuōdeliányángqúnniúqúndàizhezǒubìngyàowéizhùfú祝福
33 Āijí埃及réncuīcù催促bǎixìng百姓dǎfa打发tāmen他们kuàikuàichūdeyīnwèi因为Āijí埃及rénshuōwǒmen我们dōuyàole
34 Bǎixìng百姓jiùzheméiyǒu没有jiàodeshēngmiàntuánmiànpénbāozàiyīfu衣服zhōngkángzàijiāntóushàng
35 Yǐsèliè以色列rénzhàozheMóxī摩西dehuà的话xíngxiàngĀijí埃及rényàojīnyínyīshang衣裳
36 Yēhéhuá耶和华jiàobǎixìng百姓zàiĀijí埃及rényǎnqián眼前méngēnyǐzhì以致Āijí埃及réngěitāmen他们suǒyàodeTāmen他们jiùĀijí埃及réndecáiwù财物duóle
37 Yǐsèliè以色列réncónglánsàixíngwǎngshūchúle除了fùrén妇人háizi孩子bùxíng步行denánrén男人yuēyǒuliùshí六十wàn
38 Yòuyǒuxǔduō许多xiánrénbìngyǒuyángqúnniúqúntāmen他们yītóng一同shàngqù上去
39 Tāmen他们yòngĀijí埃及dàichūlai出来deshēngmiànkǎochéngjiàobǐngZhèshēngmiànyuánméiyǒu没有fāqǐ发起yīnwèi因为tāmen他们bèicuīlíkāi离开Āijí埃及bùnéng不能dānyánméiyǒu没有wéizìjǐ自己yùbèi预备shénme什么shíwù食物
40 Yǐsèliè以色列rénzhùzàiĀijí埃及gòngyǒu共有bǎisānshí三十nián
41 Zhèngmǎnlebǎisānshí三十niándeyītiān一天Yēhéhuá耶和华dejūnduì军队dōucóngĀijí埃及dechūlai出来le
42 ZhèshìYēhéhuá耶和华deyīnYēhéhuá耶和华lǐngtāmen他们chūleĀijí埃及desuǒyǐ所以dāngxiàngYēhéhuá耶和华jǐnshǒushìYǐsèliè以色列zhòngrén众人shìshìdài世代dàigāijǐnshǒude
43 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西Yàlún亚伦shuōyuèjiédeshìzhèyàng这样wàibāngrén外邦人dōubùkě不可chīzhèyánggāo
44 Dànrényòngyínmǎideshòulegēlǐ割礼jiùkěyǐ可以chī
45 degōngrén工人dōubùkě不可chī
46 Yīngdāng应当zàiyīgè一个fángzi房子chībùkě不可yīdiǎn一点ròucóngfángzi房子dàidàowàitou外头Yánggāodegútou骨头gēnyěbù也不zhéduàn折断
47 Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngdōuyàoshǒuzhè
48 Ruòyǒuwàirénzàinǐmen你们zhōngjiān中间yuànxiàngYēhéhuá耶和华shǒuyuèjiésuǒyǒu所有denánzǐ男子yàoshòugēlǐ割礼ránhòu然后cáiróngqiánláizūnshǒu遵守jiùxiàngběndì本地rényíyàng一样dànwèishòugēlǐ割礼dedōubùkě不可chīzhèyánggāo
49 Běndì本地rénzàinǐmen你们zhōngjiān中间dewàiréntóngguī
50 Yēhéhuá耶和华zěnyàng怎样fēnfù吩咐Móxī摩西Yàlún亚伦Yǐsèliè以色列zhòngrén众人jiùzěnyàng怎样xíngle
51 Zhèngdāng正当Yēhéhuá耶和华jiāngYǐsèliè以色列rénànzhetāmen他们dejūnduì军队cóngĀijí埃及delǐngchūlai出来Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
2 Yǐsèliè以色列zhōngfántóushēngdewúlùn无论shìrénshìshēngchù牲畜dōushìwǒde我的yàofēnbié分别wéishèngguī
3 Móxī摩西duìbǎixìng百姓shuōnǐmen你们yàoniàncóngĀijí埃及wéizhījiāchūlai出来dezhèyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yòngdànéng大能deshǒujiāngnǐmen你们cóngzhèdìfang地方lǐngchūlai出来Yǒujiàodebǐngdōubùkě不可chī
4 yuèjiāndezhèshìnǐmen你们chūlai出来derìzi日子
5 Jiānglái将来Yēhéhuá耶和华lǐngjìnjiānánrénrénrénwèirénrénzhīdejiùshì就是xiàngdezǔzōng祖宗shìyìngxǔ应许gěiliúnǎizhīdenàshí那时yàozàizhèyuèjiānshǒuzhè
6 yàochījiàobǐngdàodìqī第七yàoxiàngYēhéhuá耶和华shǒujié
7 Zhèzhījiǔyàochījiàobǐngzàijìngzhīnèi之内bùkě不可jiànyǒujiàodebǐngyěbù也不kějiàn可见fājiào发酵de
8 Dāngyàogàosu告诉deérzi儿子shuōzhèshìyīnYēhéhuá耶和华zàichūĀijí埃及deshíhòu的时候wéisuǒxíngdeshì
9 Zhèyàozàishǒushàngzuòjìhao记号zàiéshàngzuòjìniàn纪念shǐ使Yēhéhuá耶和华dechángzàikǒuzhōngyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华céngyòngdànéng大能deshǒujiāngcóngĀijí埃及lǐngchūlai出来
10 Suǒyǐ所以měinián每年yàoànzherìqī日期shǒuzhè
11 Jiānglái将来Yēhéhuá耶和华zhàoxiàngzǔzōng祖宗suǒdeshìjiānglǐngjìnjiānánrénzhīdezhèdecìgěi赐给
12 Nàshí那时yàojiāngyíqiè一切tóushēngdebìngshēngchù牲畜zhōngtóushēngdeguīgěiYēhéhuá耶和华gōngdedōuyàoshǔYēhéhuá耶和华
13 Fántóushēngdeyàoyòngyánggāodàishúruòdàishújiùyàoshédejǐngxiàng颈项Fánérzi儿子zhōngtóushēngdedōuyàoshúchūlai出来
14 Rìhòu日后deérzi儿子wènshuōzhèshìshénme什么yìsī意思jiùshuōYēhéhuá耶和华yòngdànéng大能deshǒujiāngwǒmen我们cóngĀijí埃及wéizhījiālǐngchūlai出来
15 Nàshí那时fǎlǎo法老jīhūbù几乎不róngwǒmen我们Yēhéhuá耶和华jiùĀijí埃及desuǒyǒu所有tóushēngdewúlùn无论shìrénshìshēngchù牲畜dōushāleYīncǐ因此yíqiè一切tóushēngdegōngshēngchù牲畜xiàngěiYēhéhuá耶和华wéidànjiāngtóushēngdeérzi儿子dōushúchūlai出来
16 Zhèyàozàishǒushàngzuòjìhao记号zàiéshàngzuòjīngwén经文yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yòngdànéng大能deshǒujiāngwǒmen我们cóngĀijí埃及lǐngchūlai出来
17 Fǎlǎo法老róngbǎixìng百姓deshíhòu的时候fēishìdededàolù道路suījìnshénquèlǐngtāmen他们cóngnàli那里zǒuyīnwèi因为shénshuōkǒngpà恐怕bǎixìng百姓yùjiàn遇见dǎzhàng打仗hòuhuǐ后悔jiùhuíĀijí埃及
18 Suǒyǐ所以shénlǐngbǎixìng百姓ràodàoérxíngzǒuhónghǎi红海kuàngdeYǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及dedōudàizhebīngqì兵器shàngqù上去
19 Móxī摩西yuēdeháiyītóng一同dàiyīnwèi因为yuēcéngjiàoYǐsèliè以色列rényányándeshìduìtāmen他们shuōshénjuàngù眷顾nǐmen你们nǐmen你们yàowǒde我的háicóngzhèlǐ这里yītóng一同dàishàngqù上去
20 Tāmen他们cóngshūxíngzàikuàngbiāndetǎngānyíng安营
21 Rìjiàn日间Yēhéhuá耶和华zàiyúnzhùzhōnglǐngtāmen他们deyèjiān夜间zàihuǒzhùzhōngguāngzhàotāmen他们shǐ使tāmen他们rìyè日夜dōukěyǐ可以xíngzǒu行走
22 Rìjiàn日间yúnzhùyèjiān夜间huǒzhùzǒnglíkāi离开bǎixìng百姓demiànqián面前Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
2 fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列rénzhuǎnhuíānyíng安营zàiqiánduóhǎidezhōngjiān中间duìzheBālì巴力fēnkàojìn靠近hǎibiān海边ānyíng安营
3 Fǎlǎo法老shuōYǐsèliè以色列rénzàidezhōngràolekuàngtāmen他们kǔnzhùle
4 yàoshǐ使fǎlǎo法老dexīngāngyìngyàozhuīgǎn追赶tāmen他们biàn便zàifǎlǎo法老quánjūn全军shēnshàngDéróng得荣yào耀Āijí埃及rénjiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华Yúshì于是Yǐsèliè以色列rénzhèyàng这样xíngle
5 Yǒurén有人gàosu告诉Āijí埃及wángshuōbǎixìng百姓táopǎo逃跑Fǎlǎo法老tāde他的chénjiùxiàngbǎixìng百姓biànxīn变心shuōwǒmen我们róngYǐsèliè以色列rénbùzài不再shìwǒmen我们zhèzuòdeshìshénme什么shìne
6 Fǎlǎo法老jiùyùbèi预备tāde他的chēliàng车辆dàilǐng带领jūnbīngtóng
7 BìngdàizheliùbǎiliàngxuǎndechēĀijí埃及suǒyǒu所有dechēměiliàngdōuyǒuchēbīngcháng
8 Yēhéhuá耶和华shǐ使Āijí埃及wángfǎlǎo法老dexīngāngyìngjiùzhuīgǎn追赶Yǐsèliè以色列rényīnwèi因为Yǐsèliè以色列rénshìángrán昂然dechūĀijí埃及
9 Āijí埃及rénzhuīgǎn追赶tāmen他们fǎlǎo法老yíqiè一切dechēliàng车辆bīngjūnbīngjiùzàihǎibiān海边shàngkàojìn靠近duìzheBālì巴力fēnzàitāmen他们ānyíng安营dedìfang地方zhuīshàng追上le
10 Fǎlǎo法老línjìn临近deshíhòu的时候Yǐsèliè以色列rénkànjiàn看见Āijí埃及réngǎnláijiùshénxiàngYēhéhuá耶和华āiqiú哀求
11 Tāmen他们duìMóxī摩西shuōnándào难道zàiĀijí埃及méiyǒu没有féndewǒmen我们dàilái带来zàikuàngmawèishénme为什么zhèyàng这样dàiwǒmen我们jiāngwǒmen我们cóngĀijí埃及lǐngchūlai出来ne
12 Wǒmen我们zàiĀijí埃及méiyǒu没有duìshuōguòbùyào不要jiǎorǎo搅扰wǒmen我们róngwǒmen我们shìĀijí埃及rénmayīnwèi因为shìĀijí埃及rénzàikuàngháihǎo还好
13 Móxī摩西duìbǎixìng百姓shuōbùyào不要zhǐguǎn只管zhànzhù站住kànYēhéhuá耶和华jīntiān今天xiàngnǐmen你们suǒyàoshīxíng施行dejiù’ēn救恩Yīnwèi因为nǐmen你们jīntiān今天suǒkànjiàn看见deĀijí埃及rényǒngyuǎn永远bùzài不再kànjiàn看见le
14 Yēhéhuá耶和华wéinǐmen你们zhēngzhànnǐmen你们zhǐguǎn只管jìngmò静默bùyào不要zuòshēng
15 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōwèishénme为什么xiàngāiqiú哀求nefēnfù吩咐Yǐsèliè以色列rénwǎngqiánzǒu
16 shǒuxiànghǎishēnzhàngshuǐfèn水分kāiYǐsèliè以色列rényàoxiàhǎizhōngzǒugānde
17 yàoshǐ使Āijí埃及réndexīngāngyìngtāmen他们jiùgēnzhe跟着xiàqu下去yàozàifǎlǎo法老tāde他的quánjūn全军chēliàng车辆bīngshàngDéróng得荣yào耀
18 zàifǎlǎo法老tāde他的chēliàng车辆bīngshàngDéróng得荣yào耀deshíhòu的时候Āijí埃及rénjiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华le
19 ZàiYǐsèliè以色列yíngqiánxíngzǒu行走shéndeshǐzhě使者zhuǎndàotāmen他们hòubiān后边yúnzhùcóngtāmen他们qiánbiān前边zhuǎndàotāmen他们hòubiān后边zhù
20 ZàiĀijí埃及yíngYǐsèliè以色列yíngzhōngjiān中间yǒuyúnzhùyībiān一边hēi’àn黑暗yībiān一边fāguāng发光zhōngliǎngxiàbùdé不得xiāngjìn相近
21 Móxī摩西xiànghǎishēnzhàngYēhéhuá耶和华biàn便yòngdōngfēng东风shǐ使hǎishuǐ海水tuì退shuǐbiàn便fēnkāi分开hǎijiùchénglegānde
22 Yǐsèliè以色列rénxiàhǎizhōngzǒugāndeshuǐzàitāmen他们dezuǒyòu左右zuòleqiángyuán
23 Āijí埃及rénzhuīgǎn追赶tāmen他们fǎlǎo法老yíqiè一切dechēliàng车辆bīngdōugēnzhe跟着xiàdàohǎizhōng
24 Dàole到了chéngèngdeshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华cóngyúnhuǒzhùzhōngxiàngĀijí埃及dejūnbīngguānkàn观看shǐ使Āijí埃及dejūnbīnghùnluàn混乱le
25 Yòushǐ使tāmen他们dechēlúntuōluò脱落nányǐ难以xíngzǒu行走yǐzhì以致Āijí埃及rénshuōwǒmen我们cóngYǐsèliè以色列rénmiànqián面前táopǎo逃跑yīnYēhéhuá耶和华wéitāmen他们gōngjī攻击wǒmen我们le
26 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōxiànghǎishēnzhàngjiàoshuǐréngzàiĀijí埃及rénbìngtāmen他们dechēliàng车辆bīngshēnshàng
27 Móxī摩西jiùxiànghǎishēnzhàngdàole到了tiānliànghǎishuǐ海水réngjiù仍旧fùyuán复原Āijí埃及rénshuǐtáopǎo逃跑deshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华tāmen他们tuīfān推翻zàihǎizhōng
28 Shuǐjiùhuíliúyānmò淹没lechēliàng车辆bīngNàxiē那些gēnzhe跟着Yǐsèliè以色列rénxiàHǎifǎ海法lǎodequánjūn全军liányīgè一个méiyǒu没有shèngxià剩下
29 Yǐsèliè以色列rénquèzàihǎizhōngzǒugāndeshuǐzàitāmen他们dezuǒyòu左右zuòleqiángyuán
30 DāngYēhéhuá耶和华zhèyàng这样zhěngjiù拯救Yǐsèliè以色列réntuōlí脱离Āijí埃及réndeshǒuYǐsèliè以色列rénkànjiàn看见Āijí埃及réndesǐshī死尸dōuzàihǎibiān海边le
31 Yǐsèliè以色列rénkànjiàn看见Yēhéhuá耶和华xiàngĀijí埃及rénsuǒxíngdedàshì大事jiùjìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华yòuxìnfú信服tāde他的púrén仆人Móxī摩西Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Nàshí那时Móxī摩西Yǐsèliè以色列rénxiàngYēhéhuá耶和华chànggē唱歌shuōyàoxiàngYēhéhuá耶和华gēchàng歌唱yīndàdà大大zhànshèng战胜jiāngqímǎ骑马detóuzàihǎizhōng
2 Yēhéhuá耶和华shìwǒde我的lìliang力量wǒde我的shīgē诗歌chénglewǒde我的zhěngjiù拯救Zhèshìwǒde我的shényàozànměi赞美shìfùqīn父亲deshényàozūnchóng
3 Yēhéhuá耶和华shìzhànshì战士tāde他的míngshìYēhéhuá耶和华
4 Fǎlǎo法老dechēliàng车辆jūnbīngYēhéhuá耶和华pāozàihǎizhōngxuǎndejūnchángdōuchénhónghǎi红海
5 Shēnshuǐ深水yānmò淹没tāmen他们tāmen他们rútóng如同shítou石头zhuìdàoshēnchù深处
6 Yēhéhuá耶和华adeyòushǒu右手shīzhǎn施展nénglì能力xiǎnchūróngyào荣耀Yēhéhuá耶和华adeyòushǒu右手shuāisuìchóu
7 wēiyán威严tuīfān推翻nàxiē那些qǐlai起来gōngjī攻击defāchū发出lièrúhuǒ如火shāomiètāmen他们xiàngshāosuìjiēyíyàng一样
8 zhòngdì中的shuǐbiàn便chéngduīdàshuǐ大水zhílì直立lěihǎizhòngdì中的shēnshuǐ深水níngjié凝结
9 Chóushuōyàozhuīgǎn追赶yàozhuīshàng追上yàofēnyàozàitāmen他们shēnshàngchēngwǒde我的xīnyuàn心愿yàochūdāoláiqīnshǒu亲手shāmiètāmen他们
10 jiàofēngyīchuī一吹hǎijiùtāmen他们yānmò淹没tāmen他们qiānchénzàidàshuǐ大水zhīzhōng之中
11 Yēhéhuá耶和华azhòngshénzhīzhōng之中shéinéngxiàngShéinéngxiàngzhìshèngzhìróngsòngwèishīxíng施行qíshì奇事
12 shēnchū伸出yòushǒu右手debiàn便tūnmiètāmen他们
13 píngcí’ài慈爱lǐnglesuǒshúdebǎixìng百姓píngnénglì能力yǐntāmen他们dàole到了deshèngsuǒ
14 Wàibāngrén外邦人tīngjiàn听见jiùzhànténgtòng疼痛zhuāzhù抓住fēishìdejūmín居民
15 Nàshí那时dōngdechángjīnghuángdeyīngxióng英雄bèizhànjīngzhuāzhù抓住jiānándejūmín居民xīndōuxiāohuà消化le
16 Jīnghài惊骇kǒngjù恐惧líndàotāmen他们Yēhéhuá耶和华ayīnbǎngbì膀臂dedànéng大能tāmen他们shítou石头ránbùdòng不动děnghòu等候debǎixìng百姓guòqu过去děnghòu等候suǒshúdebǎixìng百姓guòqu过去
17 yàojiāngtāmen他们lǐngjìnqù进去zāichǎnyè产业deshānshàngYēhéhuá耶和华ajiùshì就是wéizìjǐ自己suǒzàodezhùchù住处zhǔajiùshì就是shǒusuǒjiànlì建立deshèngsuǒ
18 Yēhéhuá耶和华zuòwángzhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎn
19 Fǎlǎo法老dechēliàng车辆bīngxiàdàohǎizhōngYēhéhuá耶和华shǐ使hǎishuǐ海水huíliúyānmò淹没tāmen他们wéiyǒuYǐsèliè以色列rénzàihǎizhōngzǒugānde
20 Yàlún亚伦dejiějie姐姐xiānzhī先知ànshǒulǐ手里zhezhòngfùnǚ妇女gēnchūqù出去tiàowǔ跳舞
21 ànyīngshēngshuōnǐmen你们yàogēsòng歌颂Yēhéhuá耶和华yīndàdà大大zhànshèng战胜jiāngqímǎ骑马detóuzàihǎizhōng
22 Móxī摩西lǐngYǐsèliè以色列réncónghónghǎi红海wǎngqiánxíngdàole到了shūěrdekuàngzàikuàngzǒulesāntiān三天zhǎozheshuǐ
23 Dàole到了bùnéng不能nàli那里deshuǐyīnwèi因为shuǐsuǒyǐ所以dìmíng地名jiào
24 Bǎixìng百姓jiùxiàngMóxī摩西yuànyán怨言shuōwǒmen我们shénme什么ne
25 Móxī摩西qiúYēhéhuá耶和华Yēhéhuá耶和华zhǐshì指示shùshùdiūzàishuǐshuǐjiùbiàntiánleYēhéhuá耶和华zàinàli那里wéitāmen他们dìnglediǎnzhāngzàinàli那里shìyàn试验tāmen他们
26 Yòushuōruòliúyì留意tīngYēhéhuá耶和华shéndehuà的话yòuxíngyǎnzhōngkànwéizhèngdeshìliúxīn留心tīngwǒde我的jièmìng诫命shǒuyíqiè一切dejiùjiāngsuǒjiāĀijí埃及réndejíbìng疾病jiāzàishēnshàngyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华shìyīzhì医治de
27 Tāmen他们dàole到了línzàinàli那里yǒushí’èr十二shuǐquánqīshí七十zōngshùtāmen他们jiùzàinàli那里deshuǐbiānānyíng安营Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 16

1 Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngcónglínxíngzàichūĀijí埃及hòudì’èr第二yuèshíwǔ十五dàole到了lín西nǎizhōngjiān中间xùndekuàng
2 Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngzàikuàngxiàngMóxī摩西Yàlún亚伦yuànyán怨言
3 Shuōbābùdé巴不得wǒmen我们zǎozàiĀijí埃及deYēhéhuá耶和华deshǒuxià手下nàshí那时wǒmen我们zuòzàiròuguōpángbiān旁边chīdebǎoNǐmen你们jiāngwǒmen我们lǐngchūlai出来dàozhèkuàngshìyàojiàozhèquánhuì全会zhòngdōuèsǐ饿死a
4 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōyàojiāngliángshi粮食cóngtiānjiànggěinǐmen你们Bǎixìng百姓kěyǐ可以chūqù出去měitiān每天shōuměitiān每天defēnhǎoshìyàn试验tāmen他们zūnzūnwǒde我的
5 Dàodìliù第六tiāntāmen他们yàosuǒshōujìnlái进来deyùbèi预备hǎoleměitiān每天suǒshōudeduōbèi
6 Móxī摩西Yàlún亚伦duìYǐsèliè以色列zhòngrén众人shuōdàole到了wǎnshang晚上nǐmen你们yàozhīdao知道shìYēhéhuá耶和华jiāngnǐmen你们cóngĀijí埃及delǐngchūlai出来de
7 Zǎochén早晨nǐmen你们yàokànjiàn看见Yēhéhuá耶和华deróngyào荣耀yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华tīngjiàn听见nǐmen你们xiàngsuǒdeyuànyán怨言leWǒmen我们suànshénme什么nǐmen你们jìngxiàngwǒmen我们yuànyán怨言ne
8 Móxī摩西yòushuōYēhéhuá耶和华wǎnshang晚上gěinǐmen你们ròuchīzǎochén早晨gěinǐmen你们shíwù食物debǎoyīnwèi因为nǐmen你们xiàngYēhéhuá耶和华deyuànyán怨言dōutīngjiàn听见leWǒmen我们suànshénme什么nǐmen你们deyuànyán怨言búshì不是xiàngwǒmen我们denǎishì乃是xiàngYēhéhuá耶和华de
9 Móxī摩西duìYàlún亚伦shuōgàosu告诉Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngshuōnǐmen你们jiùjìn就近Yēhéhuá耶和华miànqián面前yīnwèi因为yǐjīng已经tīngjiàn听见nǐmen你们deyuànyán怨言le
10 Yàlún亚伦zhèngduìYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngshuōhuàdeshíhòu的时候tāmen他们xiàngkuàngguānkàn观看bùliào不料Yēhéhuá耶和华deróngguāngzàiyúnzhōngxiǎnxiàn显现
11 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
12 yǐjīng已经tīngjiàn听见Yǐsèliè以色列réndeyuànyán怨言gàosu告诉tāmen他们shuōdàohuánghūn黄昏deshíhòu的时候nǐmen你们yàochīròuzǎochén早晨yǒushíwù食物debǎonǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshén
13 Dàole到了wǎnshang晚上yǒuānchún鹌鹑fēiláizhēmǎnleyíngzǎochén早晨zàiyíngwéidedìshang地上yǒulùshui露水
14 Lùshui露水shàngshēng上升zhīhòu之后bùliào不料dìmiàn地面shàngyǒubáishuāngdexiǎoyuán
15 Yǐsèliè以色列rénkànjiàn看见bùzhīdào不知道shìshénme什么jiùbǐcǐ彼此duìwènshuōzhèshìshénme什么neMóxī摩西duìtāmen他们shuōzhèjiùshì就是Yēhéhuá耶和华gěinǐmen你们chīdeshíwù食物
16 Yēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐deshìzhèyàng这样nǐmen你们yàoànzheréndefànliángwéizhàngpéngderénànzherénshù人数shōuqǐlai起来éméiěr
17 Yǐsèliè以色列rénjiùzhèyàng这样xíngyǒuduōshōudeyǒushàoshōude
18 zhìyòngéméiěrliángliángduōshōudeméiyǒu没有shàoshōudeméiyǒu没有quērénànzhezìjǐ自己defànliángshōu
19 Móxī摩西duìtāmen他们shuōsuǒshōudebùxǔ不许shénme什么rénliúdàozǎochén早晨
20 Rán’ér然而tāmen他们tīngMóxī摩西dehuà的话nèizhōngyǒuliúdàozǎochén早晨dejiùshēngchóngbiànchòuleMóxī摩西biàn便xiàngtāmen他们fānù发怒
21 Tāmen他们měirì每日zǎochén早晨ànzheréndefànliángshōutóufārè发热jiùxiāohuà消化le
22 Dàodìliù第六tiāntāmen他们shōuleshuāngbèideshíwù食物měirén每人liǎngéméiěrHuìzhòngdeguānchángláigàosu告诉Móxī摩西
23 Móxī摩西duìtāmen他们shuōYēhéhuá耶和华zhèyàng这样shuōmíngtiān明天shìshèngānxírì安息日shìxiàngYēhéhuá耶和华shǒudeshèngānxírì安息日Nǐmen你们yàokǎodejiùkǎoleyàozhǔdejiùzhǔlesuǒshèngxià剩下dedōuliúdàozǎochén早晨
24 Tāmen他们jiùzhàoMóxī摩西defēnfù吩咐liúdàozǎochén早晨yěbù也不chòulǐtou里头méiyǒu没有chóngzi虫子
25 Móxī摩西shuōnǐmen你们jīntiān今天chīzhègè这个yīnwèi因为jīntiān今天shìxiàngYēhéhuá耶和华shǒudeānxírì安息日nǐmen你们zàitiányě田野zhǎozhele
26 Liùtiānkěyǐ可以shōudìqī第七tiānnǎishì乃是ānxírì安息日yītiān一天méiyǒu没有le
27 Dìqī第七tiānbǎixìng百姓zhōngyǒurén有人chūqù出去shōushénme什么zhǎozhe
28 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōnǐmen你们kěnshǒuwǒde我的jièmìng诫命yàodàoshíne
29 Nǐmen你们kànYēhéhuá耶和华jiāngānxírì安息日cìgěi赐给nǐmen你们suǒyǐ所以dìliù第六tiāncìgěi赐给nǐmen你们liǎngtiāndeshíwù食物dìqī第七tiānrényàozhùzàizìjǐ自己dedìfang地方bùxǔ不许shénme什么rénchūqù出去
30 Yúshì于是bǎixìng百姓dìqī第七tiānānxí安息le
31 Zhèshíwù食物Yǐsèliè以色列jiājiàomayàngzi样子xiàngyuánsuīyánsè颜色shìbáidezīwèi滋味rútóng如同chāndebǐng
32 Móxī摩西shuōYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐deshìzhèyàng这样yàojiāngmǎnéméiěrmaliúdàoshìshìdài世代dàishǐ使hòurén后人kěyǐ可以kànjiàn看见dāngjiāngnǐmen你们lǐngchūĀijí埃及dezàikuàngsuǒgěinǐmen你们chīdeshíwù食物
33 Móxī摩西duìYàlún亚伦shuōyīgè一个guànchéngmǎnéméiěrmacúnzài存在Yēhéhuá耶和华miànqián面前yàoliúdàoshìshìdài世代dài
34 Yēhéhuá耶和华zěnme怎么fēnfù吩咐Móxī摩西Yàlún亚伦jiùzěnme怎么xíngmafàngzài放在guìqiáncúnliú
35 Yǐsèliè以色列rénchīmagòngsìshí四十niánzhídào直到jìnleyǒurén有人jūzhù居住zhīdejiùshì就是jiānándejìngjiè境界
36 Éméiěrnǎishífēn十分zhīyī之一)。Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 17

1 Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngdōuzūnYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐ànzhezhànkǒucóngxùndekuàngwǎngqiánxíngzàifēidìngānyíng安营Bǎixìng百姓méiyǒu没有shuǐ
2 Suǒyǐ所以Móxī摩西zhēngnàoshuōgěiwǒmen我们shuǐMóxī摩西duìtāmen他们shuōnǐmen你们wèishénme为什么zhēngnàowèishénme为什么shìtàn试探Yēhéhuá耶和华ne
3 Bǎixìng百姓zàinàli那里shényàoshuǐjiùxiàngMóxī摩西yuànyán怨言shuōwèishénme为什么jiāngwǒmen我们cóngĀijí埃及lǐngchūlai出来shǐ使wǒmen我们wǒmen我们deérnǚ儿女bìngshēngchù牲畜dōune
4 Móxī摩西jiùqiúYēhéhuá耶和华shuōxiàngzhèbǎixìng百姓zěnyàng怎样xíngnetāmen他们jīhū几乎yàoshítou石头dǎsǐ打死
5 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōshǒulǐ手里zhexiānqián先前shuǐdezhàngdàilǐng带领Yǐsèliè以色列dejǐge几个zhǎnglǎo长老cóngbǎixìng百姓miànqián面前zǒuguòqu过去
6 zàilièdepánshínàli那里zhànzàimiànqián面前yàopánshícóngpánshíyǒushuǐliúchū流出láishǐ使bǎixìng百姓kěyǐ可以Móxī摩西jiùzàiYǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老yǎnqián眼前zhèyàng这样xíngle
7 gěidìfang地方míngjiào名叫jiùshì就是shìtàn试探deyìsī意思),yòujiàojiùshì就是zhēngnàodeyìsī意思),yīnYǐsèliè以色列rénzhēngnàoyòuyīntāmen他们shìtàn试探Yēhéhuá耶和华shuōYēhéhuá耶和华shìzàiwǒmen我们zhōngjiān中间búshì不是
8 Nàshí那时rénláizàifēidìngYǐsèliè以色列rénzhēngzhàn
9 Móxī摩西duìyuēshūshuōwéiwǒmen我们xuǎnchūrénláichūqù出去rénzhēngzhànMíngtiān明天shǒulǐ手里yàozheshéndezhàngzhànzàishāndǐng山顶shàng
10 Yúshì于是yuēshūzhàozheMóxī摩西duìsuǒshuōdehuà的话xíngrénzhēngzhànMóxī摩西Yàlún亚伦ěrdōushàngleshāndǐng山顶
11 Móxī摩西héshí何时shǒuYǐsèliè以色列rénjiùdéshèng得胜héshí何时chuíshǒurénjiùdéshèng得胜
12 DànMóxī摩西deshǒuchéntāmen他们jiùbānshítou石头láifàngzài放在yǐxià以下jiùzuòzàishàngmian上面Yàlún亚伦ěrzhetāde他的shǒuyīgè一个zàizhèbiān这边yīgè一个zàinàbian那边tāde他的shǒujiùwěnzhùzhídào直到rìluò日落deshíhòu的时候
13 Yuēshūyòngdāoshālewángtāde他的bǎixìng百姓
14 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōyàojiāngdemínghào名号cóngtiānxià天下quánrán全然túmǒ涂抹leyàojiāngzhèhuàxiězàishūshàngzuòjìniàn纪念yòuniàngěiyuēshūtīng
15 Móxī摩西zhúlezuòtánmíngjiào名叫Yēhéhuá耶和华西jiùshì就是<