Lìwèijì利未记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yēhéhuá耶和华cónghuìzhōnghūjiào呼叫Móxī摩西duìshuō
2 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōnǐmen你们zhōngjiān中间ruòyǒurén有人xiàngònggěiYēhéhuá耶和华yàocóngniúqúnyángqúnzhōngxiànshēngchù牲畜wéigòng
3 Tāde他的gòngruòniúwéifánjiùyàozàihuìménkǒu门口xiànzhīméiyǒu没有cánji残疾degōngniú公牛kěyǐ可以zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前méngyuè
4 yàoànshǒuzàifánshēngdetóushàngfánbiàn便méngyuèwéishúzuì赎罪
5 yàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前zǎigōngniú公牛Yàlún亚伦zǐsūn子孙zuòjìsī祭司deyàofèngshàngxuèxuèzàihuìménkǒu门口tándezhōuwéi周围
6 rényàofánshēngdefánshēngqiēchéngkuài
7 Jìsī祭司Yàlún亚伦dezǐsūn子孙yàohuǒfàngzài放在tánshàngcháibǎizàihuǒshàng
8 Yàlún亚伦zǐsūn子孙zuòjìsī祭司deyàoròukuàitóubìngzhīyóubǎizàitánshànghuǒdecháishàng
9 Dànfándezàngfǔ脏腑tuǐyàoyòngshuǐJìsī祭司jiùyàoyíqiè一切quánshāozàitánshàngdàngzuò当作fánxiànYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngdehuǒ
10 Réndegòngruòmiányánghuòshānyáng山羊wéifánjiùyàoxiànshàngméiyǒu没有cánji残疾degōngyáng公羊
11 Yàoyángzǎitándeběibiān北边zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前Yàlún亚伦zǐsūn子孙zuòjìsī祭司deyàoyángxuèzàitándezhōuwéi周围
12 Yàofánshēngqiēchéngkuàiliántóuzhīyóujìsī祭司jiùyàobǎizàitánshànghuǒdecháishàng
13 Dànzàngfǔ脏腑tuǐyàoyòngshuǐjìsī祭司jiùyàoquánrán全然fèngxiàn奉献shāozàitánshàngZhèshìfánshìxiànYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngdehuǒ
14 RénfènggěiYēhéhuá耶和华degòngruòniǎowéifánjiùyàoxiànbānjiūhuòshì或是chúwéigòng
15 Jìsī祭司yàoniǎodàotánqiánjiūxiàtóuláiniǎoshāozàitánshàngniǎodexuèyàoliúzàitándepángbiān旁边
16 Yòuyàoniǎodezāngchúdiàozānghuòzuòlíngmáo),diūzàitándedōngbiān东边dǎohuīdedìfang地方
17 Yàozheniǎodeliǎngchìbǎng翅膀niǎokāizhǐshì只是bùkě不可duànjìsī祭司yàozàitánshàngzàihuǒdecháishàngfénshāo焚烧ZhèshìfánshìxiànYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngdehuǒ


Print This Page

Shàngshēng上升 | Xiàzhāng | Mùlù目录 | Shǒuyè首页


WordProject
- "Tàichūyǒudào ..." -
JS

*


*


*


*


*


*


*
Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Ruòyǒurén有人xiànwéigònggěiYēhéhuá耶和华yàoyòngmiànjiāoshàngyóujiāshàng加上rǔxiāng乳香
2 DàidàoYàlún亚伦zǐsūn子孙zuòjìsī祭司denàli那里jìsī祭司jiùyàocóngmiànzhōngchūláibìngxiēyóusuǒyǒu所有derǔxiāng乳香ránhòu然后yàosuǒdezhèxie这些zuòwéi作为jìniàn纪念shāozàitánshàngshìxiànYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngdehuǒ
3 suǒshèngdeyàoguīgěiYàlún亚伦tāde他的zǐsūn子孙zhèshìxiànYēhéhuá耶和华dehuǒzhōngwéizhìshèngde
4 Ruòyòngzhōngkǎodewéijiùyàoyòngdiàoyóudejiàomiànbǐng面饼huòshì或是mǒyóu抹油dejiàobǐng
5 Ruòyòngtiěshàngzuòdewéijiùyàoyòngdiàoyóudejiàomiàn
6 Fēnchéngkuàijiāoshàngyóuzhèshì
7 Ruòyòngjiānpánzuòdewéijiùyàoyòngyóumiànzuòchéng
8 Yàozhèxie这些dōngxī东西zuòdedàidàoYēhéhuá耶和华miànqián面前bìngfènggěijìsī祭司dàidàotánqián
9 Jìsī祭司yàocóngzhōngchūzuòwéi作为jìniàn纪念deshāozàitánshàngshìxiànYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngdehuǒ
10 suǒshèngdeyàoguīgěiYàlún亚伦tāde他的zǐsūn子孙ZhèshìxiànYēhéhuá耶和华dehuǒzhōngwéizhìshèngde
11 FánxiàngěiYēhéhuá耶和华dedōubùkě不可yǒujiàoyīnwèi因为nǐmen你们bùkě不可shāoyīdiǎn一点jiàoyīdiǎn一点dàngzuò当作huǒxiàngěiYēhéhuá耶和华
12 Zhèxie这些yàoxiàngěiYēhéhuá耶和华zuòwéi作为chūshúdegòngzhǐshì只是bùkě不可zàitánshàngxiànwéixīnxiāngde
13 Fánxiànwéidegòngdōuyàoyòngyántiáohé调和zàishàngbùkě不可quēleshényuēdeyánYíqiè一切degòngdōuyàopèiyánérxiàn
14 RuòxiàngYēhéhuá耶和华xiànchūshúzhīwéiyàoxiànshànghōngledesuìjiùshì就是ledexīnsuìdàngzuò当作chūshúzhīde
15 Bìngyàoshàngyóujiāshàng加上rǔxiāng乳香zhèshì
16 Jìsī祭司yàoqízhōng其中zuòwéi作为jìniàn纪念dejiùshì就是yīxiē一些ledesuìyīxiē一些yóubìngsuǒyǒu所有derǔxiāng乳香dōufénshāo焚烧shìxiàngYēhéhuá耶和华xiàndehuǒPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Rénxiàngòngwéipíng’ān平安píng’ān平安huòzuòchóuēnxiàtóng),ruòshì若是cóngniúqúnzhōngxiànwúlùn无论shìgōngdeshìdeyòngméiyǒu没有cánji残疾dexiànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前
2 yàoànshǒuzàigòngdetóushàngzǎihuìménkǒu门口Yàlún亚伦zǐsūn子孙zuòjìsī祭司deyàoxuèzàitándezhōuwéi周围
3 Cóngpíng’ān平安zhōngjiānghuǒxiàngěiYēhéhuá耶和华yàogàizāngdezhīyóuzāngshàngsuǒyǒu所有dezhīyóu
4 Bìngliǎngyāoyāoshàngdezhīyóujiùshì就是kàoyāoliǎngpáng两旁dezhīyóugānshàngdewǎngyāoyīgài一概xià
5 Yàlún亚伦dezǐsūn子孙yàozhèxie这些shāozàitándefánshàngjiùshì就是zàihuǒdecháishàngshìxiànYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngdehuǒ
6 RénxiàngYēhéhuá耶和华xiàngòngwéipíng’ān平安ruòshì若是cóngyángqúnzhōngxiànwúlùn无论shìgōngdeshìdeyòngméiyǒu没有cánji残疾de
7 RuòxiànzhīyánggāowéigòngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiànshàng
8 BìngyàoànshǒuzàigòngdetóushàngzǎihuìqiánYàlún亚伦dezǐsūn子孙yàoxuèzàitándezhōuwéi周围
9 Cóngpíng’ān平安zhōngjiānghuǒxiàngěiYēhéhuá耶和华qízhōng其中dezhīyóuzhěngféiwěiba尾巴dōuyàozàikàojìn靠近jígǔ脊骨chǔxiàbìngyàogàizāngdezhīyóuzāngshàngsuǒyǒu所有dezhīyóu
10 Liǎngyāoyāoshàngdezhīyóujiùshì就是kàoyāoliǎngpáng两旁dezhīyóubìnggānshàngdewǎngyāoyīgài一概xià
11 Jìsī祭司yàozàitánshàngfénshāo焚烧shìxiàngěiYēhéhuá耶和华wéishíwù食物dehuǒ
12 Réndegòngruòshì若是shānyáng山羊zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiànshàng
13 Yàoànshǒuzàishānyáng山羊tóushàngzǎihuìqiánYàlún亚伦dezǐsūn子孙yàoxuèzàitándezhōuwéi周围
14 Yòugàizāngdezhīyóuzāngshàngsuǒyǒu所有dezhīyóuliǎngyāoyāoshàngdezhīyóujiùshì就是kàoyāoliǎngpáng两旁dezhīyóubìnggānshàngdewǎngyāoyīgài一概xiàxiàngěiYēhéhuá耶和华wéihuǒ
15
16 Jìsī祭司yàozàitánshàngfénshāo焚烧zuòwéi作为xīnxiānghuǒdeshíwù食物ZhīyóudōushìYēhéhuá耶和华de
17 Zàinǐmen你们yíqiè一切dezhùchù住处zhīyóuxuèdōubùkě不可chīzhèyàochéngwéi成为nǐmen你们shìshìdài世代dàiyǒngyuǎn永远dedìngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuō
2 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōruòyǒurén有人zàiYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐bùkě不可xíngdeshénme什么shìshàngfànlejiàn
3 Huòshì或是shòugāodejìsī祭司fànzuì犯罪shǐ使bǎixìng百姓xiànzàizuìjiùdāngwéisuǒfàndezuìméiyǒu没有cánji残疾degōngniú公牛xiàngěiYēhéhuá耶和华wéishúzuì赎罪
4 yàoqiāngōngniú公牛dàohuìménkǒu门口zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前ànshǒuzàiniúdetóushàngniúzǎiYēhéhuá耶和华miànqián面前
5 Shòugāodejìsī祭司yàoxiēgōngniú公牛dexuèdàidàohuì
6 zhǐtou指头zhànxuèzhōngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前duìzheshèngsuǒdemànzi幔子dànxuè
7 YòuyàoxiēxuèzàihuìnèiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiāngtándejiǎoshàngzàigōngniú公牛suǒyǒu所有dexuèdǎozàihuìménkǒu门口fánjìtán祭坛dejiǎonàli那里
8 Yàoshúzuì赎罪gōngniú公牛suǒyǒu所有dezhīyóunǎishì乃是gàizāngdezhīyóuzāngshàngsuǒyǒu所有dezhīyóu
9 Bìngliǎngyāoyāoshàngdezhīyóujiùshì就是kàoyāoliǎngpáng两旁dezhīyóugānshàngdewǎngyāoyīgài一概xià
10 píng’ān平安gōngniú公牛shàngsuǒdeyíyàng一样jìsī祭司yàozhèxie这些shāozàifándetánshàng
11 Gōngniú公牛desuǒyǒu所有deròubìngtóutuǐzāngfèn
12 Jiùshì就是quángōngniú公牛yàobāndàoyíngwàijiéjìng洁净zhīdedǎohuīzhīsuǒyònghuǒshāozàicháishàng
13 Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngruòxíngleYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐bùkě不可xíngdeshénme什么shìfànlezuìshìyǐnérwèixiànhuìzhòngkànchūlai出来de
14 Huìzhòngzhīdao知道suǒfàndezuìjiùyàoxiànzhīgōngniú公牛wéishúzuì赎罪qiāndàohuìqián
15 Huìzhòngdì中的zhǎnglǎo长老jiùyàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前ànshǒuzàiniúdetóushàngjiāngniúzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前zǎile
16 Shòugāodejìsī祭司yàoxiēgōngniú公牛dexuèdàidàohuì
17 zhǐtou指头zhànxuèzhōngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前duìzhemànzi幔子dànxuè
18 YòuyàoxiēxuèzàihuìnèiYēhéhuá耶和华miànqián面前tándejiǎoshàngzàisuǒyǒu所有dexuèdǎozàihuìménkǒu门口fánjìtán祭坛dejiǎonàli那里
19 niúsuǒyǒu所有dezhīyóudōuxiàshāozàitánshàng
20 Shōushi收拾zhèniúshúzuì赎罪deniúyíyàng一样Jìsī祭司yàowéitāmen他们shúzuì赎罪tāmen他们méngshèmiǎn赦免
21 yàoniúbāndàoyíngwàishāolexiàngshāotóuyīgè一个niúyíyàng一样zhèshìhuìzhòngdeshúzuì赎罪
22 GuānchángruòxíngleYēhéhuá耶和华shénsuǒfēnfù吩咐bùkě不可xíngdeshénme什么shìfànlezuì
23 Suǒfàndezuìzìjǐ自己zhīdao知道lejiùyàoqiānzhīméiyǒu没有cánji残疾degōngshānyáng山羊wéigòng
24 ÀnshǒuzàiyángdetóushàngzǎiYēhéhuá耶和华miànqián面前zǎifánshēngdedìfang地方zhèshìshúzuì赎罪
25 Jìsī祭司yàoyòngzhǐtou指头zhànxiēshúzuì赎罪shēngdexuèzàifánjìtán祭坛dejiǎoshàngxuèdǎozàifánjìtán祭坛dejiǎonàli那里
26 Suǒyǒu所有dezhīyóujìsī祭司dōuyàoshāozàitánshàngzhèngrú正如píng’ān平安dezhīyóuyíyàng一样Zhìyú至于tāde他的zuìjìsī祭司yàowéishúleméngshèmiǎn赦免
27 Mínzhōngruòyǒurén有人xíngleYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐bùkě不可xíngdeshénme什么shìfànlezuì
28 Suǒfàndezuìzìjǐ自己zhīdao知道lejiùyàowéisuǒfàndezuìqiānzhīméiyǒu没有cánji残疾deshānyáng山羊wéigòng
29 Ànshǒuzàishúzuì赎罪shēngdetóushàngzàizǎifánshēngdedìfang地方zǎile
30 Jìsī祭司yàoyòngzhǐtou指头zhànxiēyángdexuèzàifánjìtán祭坛dejiǎoshàngsuǒyǒu所有dexuèdōuyàodǎozàitándejiǎonàli那里
31 Yòuyàoyángsuǒyǒu所有dezhīyóudōuxiàzhèngrú正如píng’ān平安shēngdezhīyóuyíyàng一样Jìsī祭司yàozàitánshàngfénshāo焚烧zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前zuòwéi作为xīnxiāngdewéishúzuì赎罪méngshèmiǎn赦免
32 Rénruòqiānzhīmiányánggāowéishúzuì赎罪degòngbìyào必要qiānzhīméiyǒu没有cánji残疾demǔyáng母羊
33 Ànshǒuzàishúzuì赎罪shēngdetóushàngzàizǎifánshēngdedìfang地方zǎilezuòshúzuì赎罪
34 Jìsī祭司yàoyòngzhǐtou指头zhànxiēshúzuì赎罪shēngdexuèzàifánjìtán祭坛dejiǎoshàngsuǒyǒu所有dexuèdōuyàodǎozàitándejiǎonàli那里
35 Yòuyàosuǒyǒu所有dezhīyóudōuxiàzhèngrú正如píng’ān平安yánggāodezhīyóuyíyàng一样Jìsī祭司yàoànxiàngěiYēhéhuá耶和华huǒdetiáolì条例shāozàitánshàngZhìyú至于suǒfàndezuìjìsī祭司yàowéishúleméngshèmiǎn赦免Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Ruòyǒurén有人tīngjiàn听见fāshì发誓deshēngyīn声音huòzuòruòyǒurén有人tīngjiàn听见jiàorénfāshì发誓deshēngyīn声音),běnshìjiànzhèng见证quèsuǒkànjiàn看见desuǒzhīdao知道deshuōchū说出láizhèjiùshì就是zuìyàodàndāngtāde他的zuìniè
2 Huòshì或是yǒurén有人lejiédewúlùn无论shìjiédeshòushìjiédechùshìjiédechóngquèbùzhīdào不知道yīncǐ因此chénglejiéjiùyǒulezuì
3 Huòshì或是lebiérén别人dewūhuì污秽wúlùn无论shìrǎnleshénme什么wūhuì污秽quèbùzhīdào不知道zhīdao知道lejiùyǒulezuì
4 Huòshì或是yǒurén有人zuǐmàoshīfāshì发誓yàoxíngěyàoxíngshànwúlùn无论rénzàishénme什么shìshàngmàoshīfāshì发誓quèbùzhīdào不知道zhīdao知道lejiùyàozàizhèqízhōng其中dejiànshàngyǒulezuì
5 yǒulezuìdeshíhòu的时候jiùyàochéngrèn承认suǒfàndezuì
6 Bìngyàoyīnsuǒfàndezuìtāde他的shúqiānshēngjiùshì就是yángqúnzhòngdì中的mǔyáng母羊huòshì或是zhīyánggāohuòshì或是zhīshānyáng山羊qiāndàoYēhéhuá耶和华miànqián面前wéishúzuì赎罪Zhìyú至于tāde他的zuìjìsī祭司yàowéishúle
7 Tāde他的lìliang力量ruòbùgòu不够xiànzhīyánggāojiùyàoyīnsuǒfàndezuìliǎngzhībānjiūhuòshì或是liǎngzhīchúdàidàoYēhéhuá耶和华miànqián面前wéishúqiānzhīzuòshúzuì赎罪zhīzuòfán
8 zhèxie这些dàidàojìsī祭司nàli那里jìsī祭司jiùyàoxiānshúzuì赎罪xiànshàngcóngniǎodejǐngxiàng颈项shàngjiūxiàtóuláizhǐshì只是bùkě不可niǎoduàn
9 xiēshúzuì赎罪shēngdexuèdànzàitándepángbiān旁边shèngxià剩下dexuèyàoliúzàitándejiǎonàli那里zhèshìshúzuì赎罪
10 yàozhàolì照例xiàndì’èr第二zhīwéifánZhìyú至于suǒfàndezuìjìsī祭司yàowéishúleméngshèmiǎn赦免
11 Tāde他的lìliang力量ruòbùgòu不够xiànliǎngzhībānjiūhuòshì或是liǎngzhīchújiùyàoyīnsuǒfàndezuìdàigòngláijiùshì就是miànshífēn十分zhīyī之一wéishúzuì赎罪bùkě不可jiāshàng加上yóuyěbù也不jiāshàng加上rǔxiāng乳香yīnwèi因为shìshúzuì赎罪
12 yàogòngdàidàojìsī祭司nàli那里jìsī祭司yàochūzìjǐ自己deláizuòwéi作为jìniàn纪念ànxiàngěiYēhéhuá耶和华huǒdetiáolì条例shāozàitánshàngzhèshìshúzuì赎罪
13 Zhìyú至于zàizhèjiànshìzhōngsuǒfàndezuìjìsī祭司yàowéishúleméngshèmiǎn赦免Shèngxià剩下demiàndōuguījìsī祭司yíyàng一样
14 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
15 RénruòzàiYēhéhuá耶和华deshèngshàngfànlezuìyǒuleguòfànjiùyàozhàosuǒdeànshèngsuǒdeshěyínjiāngshúqiānshēngjiùshì就是yángqúnzhōngzhīméiyǒu没有cánji残疾degōngmiányángqiāndàoYēhéhuá耶和华miànqián面前wéishúqiān
16 Bìngqiě并且yīnzàishèngshàngdechācuò差错yàochánghuán偿还lìngwài另外jiāfēnzhī分之dōugěijìsī祭司Jìsī祭司yàoyòngshúqiāndegōngmiányángwéishúzuì赎罪méngshèmiǎn赦免
17 Ruòyǒurén有人fànzuì犯罪xíngleYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐bùkě不可xíngdeshénme什么shìsuīrán虽然bùzhīdào不知道háishì还是yǒulezuìjiùyàodàndāngtāde他的zuìniè
18 yàozhàosuǒdìngdejiàcóngyángqúnzhōngqiānzhīméiyǒu没有cánji残疾degōngmiányángláigěijìsī祭司zuòshúqiānZhìyú至于xíngdecuòshìjìsī祭司yàowéishúzuì赎罪méngshèmiǎn赦免
19 ZhèshìshúqiānyīnzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前shízài实在yǒulezuìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
2 Ruòyǒurén有人fànzuì犯罪gānfànYēhéhuá耶和华zàilínshějiāofù交付tāde他的shànghuòshì或是zàijiāoyì交易shàngxíngleguǐzhàhuòshì或是qiǎngduó抢夺réndecáiwù财物huòshì或是qīyā欺压línshě
3 Huòshì或是zàijiǎnleyíshī遗失deshàngxíngleguǐzhàshuōhuǎng说谎shìzàizhèyíqiè一切deshìshàngfànleshénme什么zuì
4 fànlezuìyǒuleguòfànjiùyàoguīhuán归还suǒqiǎngduó抢夺dehuòshì或是yīnqīyā欺压suǒdé所得dehuòshì或是rénjiāofù交付tāde他的huòshì或是rényíshī遗失suǒjiǎnde
5 Huòshì或是yīnshénme什么lejiǎshìjiùyàoshùguīhuán归还lìngwài另外jiāshàng加上fēnzhī分之zàicháchū查出yǒuzuì有罪derìzi日子yàojiāohuán交还běnzhǔ
6 yàozhàosuǒdìngdejiàshúqiānshēngjiùshì就是yángqúnzhōngzhīméiyǒu没有cánji残疾degōngmiányángqiāndàoYēhéhuá耶和华miànqián面前gěijìsī祭司wéishúqiān
7 Jìsī祭司yàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前wéishúzuì赎罪wúlùn无论xíngleshénme什么shìshǐ使yǒulezuìdōuméngshèmiǎn赦免
8 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
9 yàofēnfù吩咐Yàlún亚伦tāde他的zǐsūn子孙shuōfándetiáolì条例nǎishì乃是zhèyàng这样fányàofàngzài放在tándecháishàngcóngwǎnshang晚上dàotiānliàng天亮tánshàngdehuǒyàochángcháng常常shāozhe
10 Jìsī祭司yàochuān穿shàngyīfu衣服yòuyàokùzi裤子chuān穿zàishēnshàngtánshàngsuǒshāodefánhuīshōuqǐlai起来dǎozàitándepángbiān旁边
11 Suíhòu随后yàotuōzhèyīfu衣服chuān穿shàngbiéde别的yīfu衣服huīdàoyíngwàijiéjìng洁净zhīchǔ
12 Tánshàngdehuǒyàozàishàngchángcháng常常shāozhebùkě不可xīmiè熄灭Jìsī祭司yàoměirì每日zǎochén早晨zàishàngmian上面shāocháibìngyàofánbǎizàitánshàngzàishàngshāopíng’ān平安shēngdezhīyóu
13 Zàitánshàngyǒuchángcháng常常shāozhedehuǒbùkě不可xīmiè熄灭
14 detiáolì条例nǎishì乃是zhèyàng这样Yàlún亚伦dezǐsūn子孙yàozàitánqiánzhèxiànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前
15 Jìsī祭司yàocóngqízhōng其中jiùshì就是cóngdemiànzhōngchūzìjǐ自己deyòuyàoxiēyóushàngsuǒyǒu所有derǔxiāng乳香shāozàitánshàngfènggěiYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngdejìniàn纪念
16 Suǒshèngxià剩下deYàlún亚伦zǐsūn子孙yàochīzàishèngchǔdàijiàoérchīyàozàihuìdeyuànzi院子chī
17 Kǎodeshíhòu的时候bùkě不可chānjiàoZhèshìcóngsuǒxiàngěiwǒde我的huǒzhōngcìgěi赐给tāmen他们defēnshìzhìshèngdeshúzuì赎罪bìngshúqiānyíyàng一样
18 FánxiàngěiYēhéhuá耶和华dehuǒYàlún亚伦zǐsūn子孙zhòngdì中的nándīngdōuyàochīzhèfēnzhídào直到Wàndài万代zuòtāmen他们yǒngdedefēnzhèxie这些dedōuyàochéngwéi成为shèng
19 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
20 DāngYàlún亚伦shòugāoderìzi日子zǐsūn子孙suǒyàoxiàngěiYēhéhuá耶和华degòngjiùshì就是miànshífēn十分zhīyī之一wéichángxiàndezǎochén早晨yībàn一半wǎnshang晚上yībàn一半
21 Yàozàitiěshàngyòngyóutiáohé调和zuòchéngdiàoyúnlejiùjìnlái进来kǎohǎolefēnchéngkuàixiàngěiYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngde
22 Yàlún亚伦dezǐsūn子孙zhōngjiēxù接续wéishòugāodejìsī祭司yàozhèxiànshàngyàoquánshāogěiYēhéhuá耶和华Zhèshìyǒngyuǎn永远dedìng
23 Jìsī祭司dedōuyàoshāolequèbùkě不可chī
24 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
25 duìYàlún亚伦tāde他的zǐsūn子孙shuōshúzuì赎罪detiáolì条例nǎishì乃是zhèyàng这样yàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前zǎifánshēngdedìfang地方zǎishúzuì赎罪shēngzhèshìzhìshèngde
26 Wéishúzuì赎罪xiànzhèdejìsī祭司yàochīyàozàishèngchǔjiùshì就是zàihuìdeyuànzi院子chī
27 Fánzhèròudeyàochéngwéi成为shèngzhèshēngdexuèruòdànzàishénme什么yīfu衣服shàngsuǒdàndejiànyàozàishèngchǔjìng
28 Wéiyǒuzhǔdeyàodǎsuì打碎ruòshì若是zhǔzàitóngzhètóngyàozàishuǐzhōngshuànjìng
29 Fánjìsī祭司zhòngdì中的nándīngdōukěyǐ可以chīzhèshìzhìshèngde
30 Fánshúzuì赎罪ruòjiāngxuèdàijìnhuìzàishèngsuǒshúzuì赎罪ròudōubùkě不可chīyònghuǒfénshāo焚烧Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Shúqiāndetiáolì条例nǎishì乃是rúcǐ如此zhèshìzhìshèngde
2 Rénzàinǎli哪里zǎifánshēngyàozàinǎli哪里zǎishúqiānshēngxuèjìsī祭司yàozàitándezhōuwéi周围
3 Yòuyàojiāngféiwěiba尾巴gàizāngdezhīyóu
4 Liǎngyāoyāoshàngdezhīyóujiùshì就是kàoyāoliǎngpáng两旁dezhīyóubìnggānshàngdewǎngyāoyīgài一概xià
5 Jìsī祭司yàozàitánshàngfénshāo焚烧wéixiàngěiYēhéhuá耶和华dehuǒshìshúqiān
6 Jìsī祭司zhòngdì中的nándīngdōukěyǐ可以chīzhèyàozàishèngchǔchīshìzhìshèngde
7 Shúzuì赎罪zěnyàng怎样shúqiānshìzěnyàng怎样liǎngshìyīgè一个tiáolì条例Xiànshúqiānshúzuì赎罪dejìsī祭司yàodé要得zhè
8 Xiànfándejìsī祭司wúlùn无论wéishéifèngxiàn奉献yàoqīnzì亲自desuǒxiànfánshēngde
9 Fánzàizhōngkǎodejiānpánzhōngzuòdebìngtiěshàngzuòdedōuyàoguīxiàndejìsī祭司
10 Fánwúlùn无论shìyóutiáohé调和deshìgāndedōuyàoguīYàlún亚伦dezǐsūn子孙dàjiā大家jūnfēn均分
11 RénxiànYēhéhuá耶和华píng’ān平安detiáolì条例nǎishì乃是zhèyàng这样
12 ruòwéigǎnxiè感谢xiànshàngjiùyàoyòngdiàoyóudejiàobǐngmǒyóu抹油dejiàobǐngbìngyòngyóudiàoyúnmiànzuòdebǐnggǎnxiè感谢yītóng一同xiànshàng
13 Yàoyòngyǒujiàodebǐngwéigǎnxiè感谢xiàndepíng’ān平安gòngyītóng一同xiànshàng
14 Cóngyàngdegòngzhōngyàoyīgè一个bǐngxiàngěiYēhéhuá耶和华wéishìyàoguīgěipíng’ān平安shēngxuèdejìsī祭司
15 Wéigǎnxiè感谢xiànpíng’ān平安shēngderòuyàozàixiànderìzi日子chīyīdiǎn一点bùkě不可liúdàozǎochén早晨
16 Ruòsuǒxiàndeshìwéiháiyuànhuòshì或是gānxīn甘心xiàndezàixiànderìzi日子chīsuǒshèngxià剩下dedì’èr第二tiānkěyǐ可以chī
17 Dànsuǒshèngxià剩下deròudàodìsān第三tiānyàoyònghuǒfénshāo焚烧
18 Dìsān第三tiānruòchīlepíng’ān平安deròuzhèméngyuèrénsuǒxiàndeyěbù也不suànwéifǎnwéizēngxiándechīzhèròudejiùdàndāngtāde他的zuìniè
19 Āilewūhuì污秽deròujiùbùkě不可chīyàoyònghuǒfénshāo焚烧Zhìyú至于píng’ān平安deròufánjiéjìng洁净deréndōuyàochī
20 Zhǐshì只是xiànYēhéhuá耶和华píng’ān平安deròurénruòjiéjìng洁净érchīlezhèréncóngmínzhōngjiǎnchú
21 Yǒurén有人leshénme什么jiéjìng洁净dehuòshì或是réndejiéjìng洁净huòshì或是jiéjìng洁净deshēngchù牲畜huòshì或是jiézēngzhīchīlexiànYēhéhuá耶和华píng’ān平安deròuzhèréncóngmínzhōngjiǎnchú
22 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuō
23 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōniúdezhīyóumiányángdezhīyóushānyáng山羊dezhīyóunǐmen你们dōubùkě不可chī
24 debèiyěshòu野兽sīliè撕裂dezhīyóukěyǐ可以zuòbiéde别的shǐyòng使用zhǐshì只是nǐmen你们wànbùkě不可chī
25 Wúlùn无论hérén何人chīlexiàngěiYēhéhuá耶和华dānghuǒshēngchù牲畜dezhīyóuréncóngmínzhōngjiǎnchú
26 Zàinǐmen你们yíqiè一切dezhùchù住处wúlùn无论shìqiāoniǎodexuèshìyěshòu野兽dexuènǐmen你们dōubùkě不可chī
27 Wúlùn无论shìshéichīxuèréncóngmínzhōngjiǎnchú
28 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuō
29 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōxiànpíng’ān平安gěiYēhéhuá耶和华deyàocóngpíng’ān平安zhōngxiēláifènggěiYēhéhuá耶和华
30 qīnshǒu亲手xiàngěiYēhéhuá耶和华dehuǒjiùshì就是zhīyóuxiōngyàodàilái带来hǎoxiōngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前zuòyáoyáoyáo
31 Jìsī祭司yàozhīyóuzàitánshàngfénshāo焚烧dànxiōngyàoguīYàlún亚伦tāde他的zǐsūn子孙
32 Nǐmen你们yàocóngpíng’ān平安zhōngyòutuǐzuòfènggěijìsī祭司
33 Yàlún亚伦zǐsūn子孙zhōngxiànpíng’ān平安shēngxuèzhīyóudeyàodé要得zhèyòutuǐwéifēn
34 Yīnwèi因为cóngYǐsèliè以色列réndepíng’ān平安zhōnglezhèyáodexiōngdetuǐgěijìsī祭司Yàlún亚伦zǐsūn子孙zuòtāmen他们cóngYǐsèliè以色列rénzhōngsuǒyǒngdedefēn
35 ZhèshìcóngYēhéhuá耶和华huǒzhōngzuòYàlún亚伦shòugāodefēnzǐsūn子孙shòugāodefēnzhèngzài正在Móxī摩西yuánwénzuòjiàotāmen他们qiánláigěiYēhéhuá耶和华gòngjìsī祭司zhífēnderìzi日子
36 Jiùshì就是zàiMóxī摩西yuánwénzuògāotāmen他们derìzi日子Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列réngěitāmen他们deZhèshìtāmen他们shìshìdài世代dàiyǒngdedefēn
37 Zhèjiùshì就是fánshúzuì赎罪shúqiānhépíng和平āndetiáolì条例bìngchéngjiēshèngzhí圣职de
38 DōushìYēhéhuá耶和华zàixīnǎishān西乃山suǒfēnfù吩咐Móxī摩西dejiùshì就是zài西nǎikuàngfēnfù吩咐Yǐsèliè以色列rénxiàngònggěiYēhéhuá耶和华zhīsuǒshuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
2 jiāngYàlún亚伦érzi儿子yītóng一同dàilái带来bìngjiāngshènggāoyóushúzuì赎罪dezhīgōngniú公牛liǎngzhīgōngmiányángkuāngjiàobǐngdōudàilái带来
3 Yòuzhāojùhuì聚会zhòngdàohuìménkǒu门口
4 Móxī摩西jiùzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dexíngleyúshì于是huìzhòngjùjí聚集zàihuìménkǒu门口
5 Móxī摩西gàosu告诉huìzhòngshuōzhèjiùshì就是Yēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dāngxíngdeshì
6 Móxī摩西dàileYàlún亚伦érzi儿子láiyòngshuǐletāmen他们
7 GěiYàlún亚伦chuān穿shàngnèipáoshùshàngyāodài腰带chuān穿shàngwàipáo外袍yòujiāshàng加上deyòngshàngqiǎogōngzhīdedàizi带子dezàishēnshàng
8 Yòugěidàishàngxiōngpáilíngmíngfàngzài放在xiōngpáinèi
9 guānmiǎn冠冕dàizàitóushàngzàiguānmiǎn冠冕deqiánmian前面dīngshàngjīnpái金牌jiùshì就是shèngguàndōushìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
10 Móxī摩西yònggāoyóuzhàngqízhōng其中suǒyǒu所有deshǐ使chéngshèng
11 Yòuyònggāoyóuzàitánshàngdànleyòuletántándeyíqiè一切mǐnbìngzhuópénpénzuòshǐ使chéngshèng
12 YòugāoyóudǎozàiYàlún亚伦detóushànggāoshǐ使chéngshèng
13 Móxī摩西dàileYàlún亚伦deérzi儿子láigěitāmen他们chuān穿shàngnèipáoshùshàngyāodài腰带bāoshàngguǒtóujīn头巾dōushìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
14 qiānleshúzuì赎罪degōngniú公牛láiYàlún亚伦érzi儿子ànshǒuzàishúzuì赎罪gōngniú公牛detóushàng
15 Jiùzǎilegōngniú公牛Móxī摩西yòngzhǐtou指头zhànxuèzàitánshàngjiǎodezhōuwéi周围shǐ使tánjiéjìng洁净xuèdǎozàitándejiǎonàli那里shǐ使tánchéngshèngtánjiùjiéjìng洁净le
16 Yòuzāngshàngsuǒyǒu所有dezhīyóugānshàngdewǎngbìngliǎngyāoyāoshàngdezhīyóudōushāozàitánshàng
17 Wéiyǒugōngniú公牛liánpídài皮带ròubìngfènyònghuǒshāozàiyíngwàidōushìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
18 fèngshàngfándegōngmiányángYàlún亚伦érzi儿子ànshǒuzàiyángdetóushàng
19 Jiùzǎilegōngyáng公羊Móxī摩西xuèzàitándezhōuwéi周围
20 yángqiēchéngkuàibǎtóu把头ròukuàibìngzhīyóudōushāole
21 Yòngshuǐlezàngfǔ脏腑tuǐjiùquányángshāozàitánshàngwéixīnxiāngdefánshìxiàngěiYēhéhuá耶和华dehuǒdōushìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
22 yòufèngshàngdì’èr第二zhīgōngmiányángjiùshì就是chéngjiēshèngzhí圣职zhīdeyángYàlún亚伦érzi儿子ànshǒuzàiyángdetóushàng
23 JiùzǎileyángMóxī摩西xiēxuèzàiYàlún亚伦deyòuěrchuíshàngyòushǒu右手dedàmǔzhǐ大拇指shàngbìngyòujiǎodedàmǔzhǐ大拇指shàng
24 YòudàileYàlún亚伦deérzi儿子láixiēxuèzàitāmen他们deyòuěrchuíshàngyòushǒu右手dedàmǔzhǐ大拇指shàngbìngyòujiǎodedàmǔzhǐ大拇指shàngyòuxuèzàitándezhōuwéi周围
25 zhīyóuféiwěiba尾巴bìngzāngshàngyíqiè一切dezhīyóugānshàngdewǎngliǎngyāoyāoshàngdezhīyóubìngyòutuǐ
26 ZàicóngYēhéhuá耶和华miànqián面前chéngjiàobǐngdekuāngchūyīgè一个jiàobǐngyīgè一个yóubǐng油饼yīgè一个bǐngdōufàngzài放在zhīyóuyòutuǐshàng
27 zhèyíqiè一切fàngzài放在Yàlún亚伦deshǒushàngérzi儿子deshǒushàngzuòyáozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yáoyáo
28 Móxī摩西cóngtāmen他们deshǒushàngxialai下来shāozàitánshàngdefánshàngdōushìwéichéngjiēshèngzhí圣职xiàngěiYēhéhuá耶和华xīnxiāngdehuǒ
29 Móxī摩西yángdexiōngzuòwéi作为yáozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yáoyáoshìchéngjiēshèngzhí圣职zhīguīMóxī摩西defēndōushìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
30 Móxī摩西diǎngāoyóutánshàngdexuèdànzàiYàlún亚伦tāde他的yīfu衣服shàngbìngérzi儿子érzi儿子deyīfu衣服shàngshǐ使tāmen他们deyīfu衣服yītóng一同chéngshèng
31 Móxī摩西duìYàlún亚伦érzi儿子shuōròuzhǔzàihuìménkǒu门口zàinàli那里chīyòuchīchéngjiēshèngzhí圣职kuāngdebǐngànsuǒfēnfù吩咐deshuōhuòzuòànsuǒfēnfù吩咐wǒde我的shuō),zhèshìYàlún亚伦érzi儿子yàochīde
32 Shèngxià剩下deròubǐngnǐmen你们yàoyònghuǒfénshāo焚烧
33 Nǐmen你们tiānbùkě不可chūhuìdeménděngdào等到nǐmen你们chéngjiēshèngzhí圣职derìzi日子mǎnleyīnwèi因为zhǔjiàonǐmen你们tiānchéngjiēshèngzhí圣职
34 Xiàngjīntiān今天suǒxíngdedōushìYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐xíngdewéinǐmen你们shúzuì赎罪
35 tiānnǐmen你们yàozhòuyè昼夜zhùzàihuìménkǒu门口zūnshǒu遵守Yēhéhuá耶和华defēnfù吩咐miǎnde免得nǐmen你们sǐwáng死亡yīnwèi因为suǒfēnfù吩咐wǒde我的jiùshì就是zhèyàng这样
36 Yúshì于是Yàlún亚伦érzi儿子xíngleYēhéhuá耶和华jièzheMóxī摩西suǒfēnfù吩咐deyíqiè一切shìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Dàole到了dìbā第八tiānMóxī摩西shàoleYàlún亚伦érzi儿子bìngYǐsèliè以色列dezhòngzhǎnglǎo长老lái
2 DuìYàlún亚伦shuōdāngniúqúnzhòngdì中的zhīgōngniú公牛zuòshúzuì赎罪zhīgōngmiányángzuòfándōuyàoméiyǒu没有cánji残疾dexiànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前
3 yàoduìYǐsèliè以色列rénshuōnǐmen你们dāngzhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪yòuzhīniúzhīmiányánggāodōuyàosuìméiyǒu没有cánji残疾dezuòfán
4 Yòuzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzuòpíng’ān平安xiànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前bìngdiàoyóudeyīnwèi因为jīntiān今天Yēhéhuá耶和华yàoxiàngnǐmen你们xiǎnxiàn显现
5 Yúshì于是tāmen他们Móxī摩西suǒfēnfù吩咐dedàidàohuìqiánquánhuì全会zhòngdōujìnqiánláizhànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前
6 Móxī摩西shuōzhèshìYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐nǐmen你们suǒdāngxíngdeYēhéhuá耶和华deróngguāngjiùyàoxiàngnǐmen你们xiǎnxiàn显现
7 Móxī摩西duìYàlún亚伦shuōjiùjìn就近tánqiánxiàndeshúzuì赎罪fánwéizìjǐ自己bǎixìng百姓shúzuì赎罪yòuxiànshàngbǎixìng百姓degòngwéitāmen他们shúzuì赎罪dōuzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐de
8 Yúshì于是Yàlún亚伦jiùjìn就近tánqiánzǎilewéizìjǐ自己zuòshúzuì赎罪deniú
9 Yàlún亚伦deérzi儿子xuèfènggěijiùzhǐtou指头zhànzàixuèzhōngzàitándejiǎoshàngyòuxuèdǎozàitánjiǎonàli那里
10 Wéiyǒushúzuì赎罪dezhīyóuyāobìnggānshàngdewǎngdōushāozàitánshàngshìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
11 Yòuyònghuǒjiāngròushāozàiyíngwài
12 Yàlún亚伦zǎilefánshēngérzi儿子xuègěijiùzàitándezhōuwéi周围
13 Yòufányīkuài一块yīkuài一块deliántóugěidōushāozàitánshàng
14 Yòulezàngfǔ脏腑tuǐshāozàitánshàngdefánshàng
15 fèngshàngbǎixìng百姓degònggěibǎixìng百姓zuòshúzuì赎罪degōngshānyáng山羊zǎilewéizuìxiànshàngxiānxiàndeyíyàng一样
16 fèngshàngfánzhàolì照例érxiàn
17 yòufèngshàngcóngqízhōng其中mǎnshāozàitánshàngzhèshìzàizǎochén早晨defányǐwài以外
18 Yàlún亚伦zǎilegěibǎixìng百姓zuòpíng’ān平安degōngniú公牛gōngmiányángérzi儿子xuègěijiùzàitándezhōuwéi周围
19 Yòugōngniú公牛gōngmiányángdezhīyóuféiwěiba尾巴bìnggàizāngdezhīyóuyāogānshàngdewǎngdōugěi
20 zhīyóufàngzài放在xiōngshàngjiùzhīyóushāozàitánshàng
21 XiōngyòutuǐYàlún亚伦dàngzuò当作yáozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yáoyáodōushìzhàoMóxī摩西suǒfēnfù吩咐de
22 Yàlún亚伦xiàngbǎixìng百姓shǒuwéitāmen他们zhùfú祝福xiànleshúzuì赎罪fánpíng’ān平安jiùxialai下来le
23 Móxī摩西Yàlún亚伦jìnrù进入huìyòuchūlai出来wéibǎixìng百姓zhùfú祝福Yēhéhuá耶和华deróngguāngjiùxiàngzhòngmínxiǎnxiàn显现
24 YǒuhuǒcóngYēhéhuá耶和华miànqián面前chūlai出来zàitánshàngshāojìnfánzhīyóuzhòngmínjiànjiùdōuhuānhū欢呼zàidePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Yàlún亚伦deérzi儿子zìjǐ自己dexiānglú香炉chéngshànghuǒjiāshàng加上xiāngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiànshàngfánhuǒshìYēhéhuá耶和华méiyǒu没有fēnfù吩咐tāmen他们de
2 JiùyǒuhuǒcóngYēhéhuá耶和华miànqián面前chūlai出来tāmen他们shāomiètāmen他们jiùzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前
3 Yúshì于是Móxī摩西duìYàlún亚伦shuōzhèjiùshì就是Yēhéhuá耶和华suǒshuōzàiqīnjìn亲近wǒde我的rénzhōngyàoxiǎnwéishèngzàizhòngmínmiànqián面前yàodé要得róngyào荣耀Yàlún亚伦jiùyán
4 Móxī摩西shàoleYàlún亚伦shūfù叔父xuēdeérzi儿子shāfǎnláiduìtāmen他们shuōshàngqián上前láinǐmen你们deqīnshǔ亲属cóngshèngsuǒqiántáidàoyíngwài
5 Yúshì于是èrrénshàngqián上前láitāmen他们chuānzhuó穿着páotáidàoyíngwàishìzhàoMóxī摩西suǒfēnfù吩咐de
6 Móxī摩西duìYàlún亚伦érzi儿子shuōbùkě不可péngtóusànfā散发yěbù也不sīliè撕裂yīshang衣裳miǎnde免得nǐmen你们sǐwáng死亡yòumiǎnde免得Yēhéhuá耶和华xiànghuìzhòngfānù发怒zhǐyào只要nǐmen你们dedìxiōng弟兄Yǐsèliè以色列quánjiāwéiYēhéhuá耶和华suǒdehuǒāi
7 Nǐmen你们yěbù也不chūhuìdeménkǒngpà恐怕nǐmen你们sǐwáng死亡yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华degāoyóuzàinǐmen你们deshēnshàngTāmen他们jiùzhàoMóxī摩西dehuà的话xíngle
8 Yēhéhuá耶和华xiǎoYàlún亚伦shuō
9 érzi儿子jìnhuìdeshíhòu的时候qīngjiǔ清酒nóngjiǔdōubùkě不可miǎnde免得nǐmen你们sǐwáng死亡zhèyàozuònǐmen你们shìshìdài世代dàiyǒngyuǎn永远dedìng
10 Shǐ使nǐmen你们kěyǐ可以jiāngshèngdedejiéjìng洁净dejiéjìng洁净defēnbié分别chūlai出来
11 Yòushǐ使nǐmen你们kěyǐ可以jiāngYēhéhuá耶和华jièMóxī摩西xiǎoYǐsèliè以色列réndeyíqiè一切jiàoxun教训tāmen他们
12 Móxī摩西duìYàlún亚伦shèngxià剩下deérzi儿子shuōnǐmen你们xiàngěiYēhéhuá耶和华huǒzhōngsuǒshèngdeyàozàitánpángdàijiàoérchīyīnwèi因为shìzhìshèngde
13 Nǐmen你们yàozàishèngchǔchīyīnwèi因为zàixiàngěiYēhéhuá耶和华dehuǒzhōngzhèshìdefēnérzi儿子defēnsuǒfēnfù吩咐wǒde我的běnshìzhèyàng这样
14 Suǒyáodexiōngsuǒdetuǐnǐmen你们yàozàijiéjìng洁净dìfang地方chīdeérnǚ儿女dōuyàotóngchīyīnwèi因为zhèxie这些shìcóngYǐsèliè以色列rénpíng’ān平安zhōnggěidāngdefēnérzi儿子defēn
15 Suǒdetuǐsuǒyáodexiōngtāmen他们yàohuǒdezhīyóuyītóng一同dàilái带来dāngyáozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yáoyáozhèyàoguīérzi儿子dàngzuò当作yǒngdedefēndōushìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐de
16 DāngxiàMóxī摩西jíqiè急切dexúnzhǎo寻找zuòshúzuì赎罪degōngshānyáng山羊shéizhīyǐjīng已经fénshāo焚烧lebiàn便xiàngYàlún亚伦shèngxià剩下deérzi儿子fānù发怒shuō
17 Zhèshúzuì赎罪shìzhìshèngdezhǔyòugěilenǐmen你们wéiyàonǐmen你们dàndānghuìzhòngdezuìnièzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前wéitāmen他们shúzuì赎罪nǐmen你们wèihé为何méiyǒu没有zàishèngsuǒchīne
18 Kànzhèshēngdexuèbìngméiyǒu没有dàoshèngsuǒnǐmen你们běndāngzhàosuǒfēnfù吩咐dezàishèngsuǒchīzhèròu
19 Yàlún亚伦duìMóxī摩西shuōjīntiān今天tāmen他们zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiànshàngshúzuì赎罪fányòuyùjiàn遇见zhèyàng这样dezāiruòjīntiān今天chīleshúzuì赎罪Yēhéhuá耶和华néngkànwéiměine
20 Móxī摩西tīngjiàn听见zhèhuàbiàn便yǐwéi以为měiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西Yàlún亚伦shuō
2 Nǐmen你们xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōzàidìshang地上yíqiè一切zǒushòuzhōngchīdenǎishì乃是zhèxie这些
3 Fánfēnliǎngbàndǎojiáodezǒushòunǐmen你们dōukěyǐ可以chī
4 Dàndǎojiáohuòfēnzhīzhōng之中bùkě不可chīdenǎishì乃是luòtuo骆驼yīnwèi因为dǎojiáobùfēn不分jiùnǐmen你们jiéjìng洁净
5 Shāfān沙番yīnwèi因为dǎojiáobùfēn不分jiùnǐmen你们jiéjìng洁净
6 Tùzi兔子yīnwèi因为dǎojiáobùfēn不分jiùnǐmen你们jiéjìng洁净
7 Zhūyīnwèi因为fēnliǎngbànquèdǎojiáojiùnǐmen你们jiéjìng洁净
8 Zhèxie这些shòuderòunǐmen你们bùkě不可chīdenǐmen你们bùkě不可dōunǐmen你们jiéjìng洁净
9 Shuǐzhōngchīdenǎishì乃是zhèxie这些fánzàishuǐhǎilǐ海里yǒuchìyǒulíndedōukěyǐ可以chī
10 Fánzàihǎilǐ海里bìngyíqiè一切shuǐyóudòngdehuóchìlíndenǐmen你们dōudāngyǐwéi以为zēng
11 Zhèxie这些chìlínyǐwéi以为zēngdenǐmen你们bùkě不可chīderòudedāngyǐwéi以为zēng
12 Fánshuǐchìlíndenǐmen你们dōudāngyǐwéi以为zēng
13 Qiāoniǎozhōngnǐmen你们dāngyǐwéi以为zēngbùkě不可chīdenǎishì乃是diāogǒutóudiāohóngtóudiāo
14 Yàoyīngxiǎoyīngyǔqí与其lèi
15 Wūyā乌鸦yǔqí与其lèi
16 Tuóniǎo鸵鸟yīngyīngyīngyǔqí与其lèi
17 ??Niǎo鹚,māotóuyīng猫头鹰
18 Jiǎochīdiāo
19 Guànyǔqí与其lèidài??biānfú蝙蝠
20 Fányǒuchìbǎng翅膀yòngxíngdenǐmen你们dōudāngyǐwéi以为zēng
21 Zhǐshì只是yǒuchìbǎng翅膀yòngxíngdezhōngyǒuyǒutuǐzàidìshang地上bèngtiàodenǐmen你们háikěyǐ可以chī
22 Qízhōng其中yǒuhuángchóng蝗虫zhàxīshuài蟋蟀yǔqí与其lèizhàměng蚱蜢yǔqí与其lèizhèxie这些nǐmen你们dōukěyǐ可以chī
23 Dànshì但是yǒuchìbǎng翅膀yǒudenǐmen你们dōudāngyǐwéi以为zēng
24 Zhèxie这些dōunéngshǐ使nǐmen你们jiéjìng洁净Fánledejiéjìng洁净dàowǎnshang晚上
25 Fánledejiéjìng洁净dàowǎnshang晚上bìngyàoyīfu衣服
26 Fánzǒushòufēnbùchéng不成liǎngbànyěbù也不dǎojiáodeshìnǐmen你们jiéjìng洁净fánledejiùjiéjìng洁净
27 Fándezǒushòuyòngzhǎngxíngzǒu行走deshìnǐmen你们jiéjìng洁净shīdejiéjìng洁净dàowǎnshang晚上
28 shīdejiéjìng洁净dàowǎnshang晚上bìngyàoyīfu衣服Zhèxie这些shìnǐmen你们jiéjìng洁净de
29 Dìshang地上nǐmen你们jiéjìng洁净denǎishì乃是zhèxie这些yòushǔ,??shǔxīyì蜥蜴yǔqí与其lèi
30 Bìhǔ壁虎lóngshǒugōngshé,??tíng
31 Zhèxie这些dōushìnǐmen你们jiéjìng洁净deZàileyǐhòu以后fánledejiéjìng洁净dàowǎnshang晚上
32 Qízhōng其中ledediàozàishénme什么dōngxī东西shàngzhèdōngxī东西jiùjiéjìng洁净wúlùn无论shìmùqì木器yīfu衣服kǒudài口袋bùjū不拘shìzuòshénme什么gōngyòngdemǐnxūyào须要fàngzài放在shuǐzhōngjiéjìng洁净dàowǎnshang晚上dàowǎnshang晚上cáijiéjìng洁净le
33 Ruòyǒulediàozàideqízhōng其中bùjū不拘yǒushénme什么jiùjiéjìng洁净nǐmen你们yàozhèdǎpò打破le
34 Qízhōng其中yíqiè一切chīdeshíwù食物zhānshuǐdejiùjiéjìng洁净bìngqiě并且nàyàng那样mǐnzhōngyíqiè一切dejiéjìng洁净
35 Qízhōng其中deruòyǒuyīdiǎn一点diàozàishénme什么wùjiàn物件shàngwùjiàn物件jiùjiéjìng洁净bùjū不拘shìlúzi炉子shìguōtáijiùyàodǎsuì打碎dōujiéjìng洁净nǐmen你们jiéjìng洁净
36 Dànshì但是quányuánhuòshì或是shuǐdechízi池子réngshìjiéjìng洁净wéiāiledejiùjiéjìng洁净
37 Ruòshì若是deyǒuyīdiǎn一点diàozàiyàozhǒngdeshàngréngshìjiéjìng洁净
38 Ruòshuǐyǐjīng已经jiāozàishàngdeyǒuyīdiǎn一点diàozàishàngtou上头zhèjiùnǐmen你们jiéjìng洁净
39 Nǐmen你们chīdezǒushòuruòshì若是leyǒurén有人jiéjìng洁净dàowǎnshang晚上
40 Yǒurén有人chīledezǒushòujiéjìng洁净dàowǎnshang晚上bìngyàoyīfu衣服lezǒushòudejiéjìng洁净dàowǎnshang晚上bìngyàoyīfu衣服
41 Fándìshang地上deshìzēngdedōubùkě不可chī
42 Fányòngdùzi肚子xíngzǒu行走deyòngxíngzǒu行走dehuòshì或是yǒuxǔduō许多dejiùshì就是yíqiè一切zàidìshang地上denǐmen你们dōubùkě不可chīyīnwèi因为shìzēngde
43 Nǐmen你们bùkě不可yīnshénme什么shǐ使zìjǐ自己chéngwéi成为zēngdeyěbù也不yīnzhèxie这些shǐ使zìjǐ自己jiéjìng洁净yǐzhì以致rǎnlewūhuì污秽
44 shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénsuǒyǐ所以nǐmen你们yàochéngwéi成为shèngjiéyīnwèi因为shìshèngjiédeNǐmen你们yěbù也不zàidìshang地上dewūhuì污秽zìjǐ自己
45 shìnǐmen你们cóngĀijí埃及delǐngchūlai出来deYēhéhuá耶和华yàozuònǐmen你们deshénsuǒyǐ所以nǐmen你们yàoshèngjiéyīnwèi因为shìshèngjiéde
46 Zhèshìzǒushòufēiniǎoshuǐzhōngyóu中游dòngdehuóbìngdìshang地上detiáolì条例
47 Yàojiéjìng洁净dejiéjìng洁净dechīdebùkě不可chīdehuódōufēnbié分别chūlai出来Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuō
2 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōruòyǒufùrén妇人huáiyùn怀孕shēngnánhái男孩jiùjiéjìng洁净tiānxiàngzàiyuèjīngwūhuì污秽derìzi日子jiéjìng洁净yíyàng一样
3 Dìbā第八tiānyàogěiyīngháixínggēlǐ割礼
4 Fùrén妇人zàichǎnxuèjiézhīzhōng之中yàojiāsānshí三十sāntiān三天jiéjìng洁净derìzi日子wèimǎnbùkě不可shèngyěbù也不jìnrù进入shèngsuǒ
5 ruòshēngnǚhái女孩jiùjiéjìng洁净liǎngtiānxiàngwūhuì污秽deshíhòu的时候yíyàng一样yàozàichǎnxuèjiézhīzhōng之中jiāliùshí六十liùtiān
6 Mǎnlejiéjìng洁净derìzi日子wúlùn无论shìwéinánhái男孩shìwéinǚhái女孩yàosuìdeyánggāowéifánzhīchúhuòshì或是zhībānjiūwéishúzuì赎罪dàidàohuìménkǒu门口jiāogěi交给jìsī祭司
7 Jìsī祭司yàoxiànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前wéishúzuì赎罪tāde她的xuèyuánjiùjiéjìng洁净leZhètiáolì条例shìwéishēng为生defùrén妇人wúlùn无论shìshēngnánshēng男生
8 Tāde她的lìliang力量ruòbùgòu不够xiànzhīyánggāojiùyàoliǎngzhībānjiūhuòshì或是liǎngzhīchúzhīwéifánzhīwéishúzuì赎罪Jìsī祭司yàowéishúzuì赎罪jiùjiéjìng洁净lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西Yàlún亚伦shuō
2 Rénderòushàngruòchánglejiéhuòchánglexuǎnhuòchánglehuǒbānzàiròushàngchéngledàmá大麻fēngdezāibìngjiùyàojiāngdàidàojìsī祭司Yàlún亚伦huòYàlún亚伦zuòjìsī祭司deyīgè一个zǐsūn子孙miànqián面前
3 Jìsī祭司yàochákàn察看ròushàngdezāibìngruòzāibìngchǔdemáoyǐjīng已经biànbáizāibìngdexiànxiàng现象shēnròushàngdezhèbiàn便shìdàmá大麻fēngdezāibìngJìsī祭司yàochákàn察看dìngwéijiéjìng洁净
4 Ruòhuǒbānzàiròushàngshìbáidexiànxiàng现象shēnshàngdemáoméiyǒu没有biànbáijìsī祭司jiùyàojiāngyǒuzāibìngderénguānsuǒtiān
5 Dìqī第七tiānjìsī祭司yàochákàn察看ruòkànzāibìngzhǐzhùleméiyǒu没有zàishàngsǎnjìsī祭司háiyàojiāngguānsuǒtiān
6 Dìqī第七tiānjìsī祭司yàozàichákàn察看ruòzāibìngànérqiě而且méiyǒu没有zàishàngsǎnjìsī祭司yàodìngwéijiéjìng洁净yuánlái原来shìxuǎnrénjiùyàoyīfu衣服dewéijiéjìng洁净
7 Dànwéidejiéjìng洁净jiāngshēntǐ身体gěijìsī祭司chákàn察看yǐhòu以后xuǎnruòzàishàngsǎnkāileyàozàijiāngshēntǐ身体gěijìsī祭司chákàn察看
8 Jìsī祭司yàochákàn察看xuǎnruòzàishàngsǎnjiùyàodìngwéijiéjìng洁净shìdàmá大麻fēng
9 Rényǒuledàmá大麻fēngdezāibìngjiùyàojiāngdàidàojìsī祭司miànqián面前
10 Jìsī祭司yàochákàn察看shàngruòchánglebáijiéshǐ使máobiànbáizàichángbáijiézhīchǔyǒulehóngròu
11 Zhèshìròushàngdejiùdàmá大麻fēngjìsī祭司yàodìngwéijiéjìng洁净bùyòng不用jiāngguānsuǒyīnwèi因为shìjiéjìng洁净le
12 Dàmá大麻fēngruòzàishàngwàisǎnchángmǎnlehuànzāibìngrén病人dejìsī祭司chákàn察看cóngtóu从头dàojiǎowúchù无处yǒu
13 Jìsī祭司jiùyàochákàn察看quánshēn全身deròuruòchángmǎnledàmá大麻fēngjiùyàodìnghuànzāibìngdewéijiéjìng洁净quánshēn全身dōubiànwéibáinǎijiéjìng洁净le
14 Dànhóngròushíxiǎnzàitāde他的shēnshàngjiùshíjiéjìng洁净
15 Jìsī祭司kànhóngròujiùdìngwéijiéjìng洁净Hóngròuběnshìjiéjìng洁净shìdàmá大麻fēng
16 Hóngròuruòfùyuán复原yòubiànbáilejiùyàoláijiànjìsī祭司
17 Jìsī祭司yàochákàn察看zāibìngchǔruòbiànbáilejìsī祭司jiùyàodìnghuànzāibìngdewéijiéjìng洁净nǎijiéjìng洁净le
18 Rénruòzàiròushàngchángchuāngquèzhìhǎole
19 Zàichángchuāngzhīchǔyòulebáijiéhuòshì或是báizhōngdàihóngdehuǒbānjiùyàogěijìsī祭司chákàn察看
20 Jìsī祭司yàochákàn察看ruòxiànxiàng现象shàngdemáobiànbáilejiùyàodìngwéijiéjìng洁净shìdàmá大麻fēngdezāibìngzàichuāngzhōng
21 Jìsī祭司ruòchákàn察看shàngméiyǒu没有báimáoméiyǒu没有nǎishì乃是ànjiùyàojiāngguānsuǒtiān
22 Ruòzàishàngsǎnkāilejìsī祭司jiùyàodìngwéijiéjìng洁净shìzāibìng
23 Huǒbānruòzàiyuánchù原处zhǐzhùméiyǒu没有sǎnbiàn便shìchuāngdehénjī痕迹jìsī祭司jiùyàodìngwéijiéjìng洁净
24 Rénderòushàngruòlehuǒhuǒderòuchénglehuǒbānhuòshì或是báizhōngdàihóngdehuòshì或是quánbáide
25 Jìsī祭司jiùyàochákàn察看huǒbānzhòngdì中的máoruòbiànbáilexiànxiàng现象yòushēnshìdàmá大麻fēngzàihuǒzhōngfāchū发出jiùyàodìngwéijiéjìng洁净shìdàmá大麻fēngdezāibìng
26 Dànshì但是jìsī祭司chákàn察看zàihuǒbānzhōngruòméiyǒu没有báimáoméiyǒu没有nǎishì乃是ànjiùyàojiāngguānsuǒtiān
27 Dàodìqī第七tiānjìsī祭司yàochákàn察看huǒbānruòzàishàngsǎnkāilejiùyàodìngwéijiéjìng洁净shìdàmá大麻fēngdezāibìng
28 Huǒbānruòzàiyuánchù原处zhǐzhùméiyǒu没有zàishàngsǎnnǎishì乃是ànshìdehuǒjìsī祭司yàodìngwéijiéjìng洁净bùguò不过shìhuǒdehénjī痕迹
29 Wúlùn无论nánnǚ男女ruòzàitóushàngyǒuzāibìnghuòshì或是nánrén男人húxū胡须shàngyǒuzāibìng
30 Jìsī祭司jiùyàochákàn察看zhèzāibìngxiànxiàng现象ruòshēnqíjiān其间yǒuhuángmáojiùyàodìngwéijiéjìng洁净zhèshìtóujièshìtóushànghuòshì或是húxū胡须shàngdedàmá大麻fēng
31 Jìsī祭司ruòchákàn察看tóujièdezāibìngxiànxiàng现象shēnqíjiān其间méiyǒu没有hēimáojiùyàojiāngchángtóujièzāibìngdeguānsuǒtiān
32 Dìqī第七tiānjìsī祭司yàochákàn察看zāibìngruòtóujièméiyǒu没有sǎnqíjiān其间méiyǒu没有huángmáotóujièdexiànxiàng现象shēn
33 rénjiùyàodànbùkě不可tóujièzhīchǔJìsī祭司yàojiāngchángtóujièdezàiguānsuǒtiān
34 Dìqī第七tiānjìsī祭司yàochákàn察看tóujiètóujièruòméiyǒu没有zàishàngsǎnxiànxiàng现象yěbù也不shēnjiùyàodìngwéijiéjìng洁净yàoyīfu衣服biàn便chéngwéi成为jiéjìng洁净
35 Dàndejiéjìng洁净yǐhòu以后tóujièruòzàishàngsǎnkāile
36 Jìsī祭司jiùyàochákàn察看Tóujièruòzàishàngsǎnjiùbùbì不必zhǎohuángmáoshìjiéjìng洁净le
37 Jìsī祭司ruòkàntou看头jièyǐjīng已经zhǐzhùqíjiān其间chánglehēimáotóujièránquánrénshìjiéjìng洁净lejiùyàodìngwéijiéjìng洁净
38 Wúlùn无论nánnǚ男女ròushàngruòlehuǒbānjiùshì就是báihuǒbān
39 Jìsī祭司jiùyàochákàn察看tāmen他们ròushàngdehuǒbānruòbáizhōngdàihēizhèshìshàngfāchū发出debáixuǎnrénshìjiéjìng洁净le
40 Réntóu人头shàngderuòdiàolebùguò不过shìtóuháishì还是jiéjìng洁净
41 qiánruòdiàoletóufa头发bùguò不过shìménháishì还是jiéjìng洁净
42 Tóuchǔhuòshì或是ménchǔruòyǒubáizhōngdàihóngdezāibìngzhèjiùshì就是dàmá大麻fēngzàitóuchǔhuòshì或是ménchǔ
43 Jìsī祭司jiùyàochákàn察看dezāibìngruòzàitóuchǔhuòshì或是ménchǔyǒubáizhōngdàihóngdexiàngròushàngdàmá大麻fēngdexiànxiàng现象
44 rénjiùshì就是zhǎngdà长大fēngjiéjìng洁净dejìsī祭司zǒngyàodìngwéijiéjìng洁净tāde他的zāibìngshìzàitóushàng
45 Shēnshàngyǒuzhǎngdà长大fēngzāibìngdetāde他的yīfu衣服yàosīliè撕裂yàopéngtóusànfā散发méngzheshàngchún上唇hǎnjiào喊叫shuōjiéjìng洁净lejiéjìng洁净le
46 Zāibìngzàishēnshàngderìzi日子biàn便shìjiéjìng洁净shìjiéjìng洁净jiùyàoyíngwài
47 Rǎnledàmá大麻fēngzāibìngdeyīfu衣服wúlùn无论shìyángmáo羊毛yīfu衣服shìyīfu衣服
48 Wúlùn无论shìzàijīngshàngzàiwěishàngshìdeshìyángmáo羊毛deshìzàishànghuòzàizuòdeshénme什么wùjiàn物件shàng
49 Huòzàiyīfu衣服shàngshàngjīngshàngwěishànghuòzàizuòdeshénme什么wùjiàn物件shàngzhèzāibìngruòshì若是绿huòshì或是fāhóng发红shìdàmá大麻fēngdezāibìngyàogěijìsī祭司chákàn察看
50 Jìsī祭司jiùyàochákàn察看zāibìngrǎnlezāibìngdewùjiàn物件guānsuǒtiān
51 Dìqī第七tiānyàochákàn察看zāibìngzāibìnghuòzàiyīfu衣服shàngjīngshàngwěishàngshàngruòsǎnzhèwúlùn无论dàngzuò当作yòngzhèzāibìngshìcánshídedàmá大麻fēngdōushìjiéjìng洁净le
52 rǎnlezāibìngdeyīfu衣服huòshì或是jīngshàngwěishàngyángmáo羊毛shàngshànghuòshì或是zuòdeshénme什么wùjiàn物件shàngdōuyàofénshāo焚烧yīnwèi因为zhèshìcánshídedàmá大麻fēngzàihuǒzhōngfénshāo焚烧
53 Jìsī祭司yàochákàn察看ruòzāibìngzàiyīfu衣服shàngjīngshàngwěishànghuòshì或是zuòdeshénme什么wùjiàn物件shàngméiyǒu没有sǎn
54 Jìsī祭司jiùyàofēnfù吩咐tāmen他们rǎnlezāibìngdewùjiàn物件lezàiguānsuǒtiān
55 guòyǐhòu以后jìsī祭司yàochákàn察看wùjiàn物件ruòméiyǒu没有biànsè变色zāibìngméiyǒu没有xiāosǎnwùjiàn物件jiùjiéjìng洁净shìtòuzhòngdezāibìngwúlùn无论zhèngmiàn正面fǎnmiàn反面dōuyàozàihuǒzhōngfénshāo焚烧
56 guòyǐhòu以后jìsī祭司yàochákàn察看ruòjiànzāibìngànjiùyàozāibìngcóngyīfu衣服shàngshàngjīngshàngwěishàngdōu
57 Ruòréngxiànzài现在yīfu衣服shànghuòshì或是jīngshàngwěishàngzuòdeshénme什么wùjiàn物件shàngzhèjiùshì就是zāibìngyòuleyònghuǒfénshāo焚烧rǎnzāibìngdewùjiàn物件
58 Suǒdeyīfu衣服huòshì或是jīnghuòshì或是wěihuòshì或是zuòdeshénme什么wùjiàn物件ruòzāibìnglíkāi离开leyàozàijiùjiéjìng洁净le
59 Zhèjiùshì就是dàmá大麻fēngzāibìngdetiáolì条例wúlùn无论shìzàiyángmáo羊毛yīfu衣服shàngyīfu衣服shàngjīngshàngwěishàngzuòdeshénme什么wùjiàn物件shàngkěyǐ可以dìngwéijiéjìng洁净huòshì或是jiéjìng洁净Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
2 Zhǎngdà长大fēngdejiéjìng洁净derìzi日子nǎishì乃是zhèyàng这样yàodàijiànjìsī祭司
3 Jìsī祭司yàochūdàoyíngwàichákàn察看ruòjiàntāde他的dàmá大麻fēngquánle
4 Jiùyàofēnfù吩咐rénwéi人为qiújiéjìng洁净deliǎngzhījiéjìng洁净dehuóniǎoxiāngbǎizhūhóngsè红色xiàn线bìngniúcǎolái
5 Jìsī祭司yàofēnfù吩咐yòngchénghuóshuǐzhīniǎozǎizàishàngmian上面
6 Zhìyú至于zhīhuóniǎojìsī祭司yàoxiāngbǎizhūhóngsè红色xiàn线bìngniúcǎoyītóng一同zhànzǎizàihuóshuǐshàngdeniǎoxuèzhōng
7 Yòngyǐ用以zàizhǎngdà长大fēngqiújiéjìng洁净derénshēn人身shàngjiùdìngwéijiéjìng洁净yòuhuóniǎofàngzài放在tiányě田野
8 Qiújiéjìng洁净deréndāngyīfu衣服máofà毛发yòngshuǐxǐzǎo洗澡jiùjiéjìng洁净leránhòu然后kěyǐ可以jìnyíngzhǐshì只是yàozàizìjǐ自己dezhàngpéngwàijūzhù居住tiān
9 Dìqī第七tiānzàibǎtóu把头shàngsuǒyǒu所有detóufa头发húxū胡须méimao眉毛bìngquánshēn全身demáodōuleyòuyàoyīfu衣服yòngshuǐshēnjiùjiéjìng洁净le
10 Dìbā第八tiānyàoliǎngzhīméiyǒu没有cánji残疾degōngyáng公羊gāozhīméiyǒu没有cánji残疾suìdemǔyáng母羊gāoyòuyàodiàoyóudemiànshífēn十分zhīsānwéibìngyóuluóyītóng一同lái
11 Xíngjiéjìng洁净zhīdejìsī祭司yàojiāngqiújiéjìng洁净derénzhèxie这些dōngxī东西ānzhì安置zàihuìménkǒu门口Yēhéhuá耶和华miànqián面前
12 Jìsī祭司yàozhīgōngyáng公羊gāoxiànwéishúqiānluóyóuyītóng一同zuòyáozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yáoyáo
13 gōngyáng公羊gāozǎishèngdì圣地jiùshì就是zǎishúzuì赎罪shēngfánshēngzhīdeShúqiānyàoguījìsī祭司shúzuì赎罪yíyàng一样shìzhìshèngde
14 Jìsī祭司yàoxiēshúqiānshēngdexuèzàiqiújiéjìng洁净réndeyòuěrchuíshàngyòushǒu右手dedàmǔzhǐ大拇指shàngbìngyòujiǎodedàmǔzhǐ大拇指shàng
15 Jìsī祭司yàocóngluóyóuzhōngxiēdǎozàizìjǐ自己dezuǒshǒuzhǎng手掌
16 yòushǒu右手deyīgè一个zhǐtou指头zhànzàizuǒshǒudeyóuzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yòngzhǐtou指头dàn
17 Jiāngshǒulǐ手里suǒshèngdeyóuzàiqiújiéjìng洁净réndeyòuěrchuíshàngyòushǒu右手dedàmǔzhǐ大拇指shàngbìngyòujiǎodedàmǔzhǐ大拇指shàngjiùshì就是zàishúqiānshēngdexuèshàng
18 Jìsī祭司shǒulǐ手里suǒshèngdeyóuyàozàiqiújiéjìng洁净réndetóushàngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前wéishúzuì赎罪
19 Jìsī祭司yàoxiànshúzuì赎罪wéiběnjiéjìng洁净qiújiéjìng洁净derénshúzuì赎罪ránhòu然后yàozǎifánshēng
20 fánxiànzàitánshàngwéishúzuì赎罪jiùjiéjìng洁净le
21 ruòpínqióng贫穷bùnéng不能yùbèi预备gòushùjiùyàozhīgōngyáng公羊gāozuòshúqiānkěyǐ可以yáoyáowéishúzuì赎罪yàodiàoyóudemiànshífēn十分zhīyī之一wéiyóuluóyītóng一同lái
22 Yòuzhàotāde他的lìliang力量liǎngzhībānjiūhuòshì或是liǎngzhīchúzhīzuòshúzuì赎罪zhīzuòfán
23 Dìbā第八tiānyàowéijiéjìng洁净zhèxie这些dàidàohuìménkǒu门口Yēhéhuá耶和华miànqián面前jiāogěi交给jìsī祭司
24 Jìsī祭司yàoshúqiāndeyánggāoluóyóuyītóng一同zuòyáozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yáoyáo
25 Yàozǎileshúqiāndeyánggāoxiēshúqiānshēngdexuèzàiqiújiéjìng洁净réndeyòuěrchuíshàngyòushǒu右手dedàmǔzhǐ大拇指shàngbìngyòujiǎodedàmǔzhǐ大拇指shàng
26 Jìsī祭司yàoxiēyóudǎozàizìjǐ自己dezuǒshǒuzhǎng手掌
27 zuǒshǒulǐ手里deyóuzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yòngyòushǒu右手deyīgè一个zhǐtou指头dàn
28 Yòubǎshǒu把手deyóuxiēzàiqiújiéjìng洁净réndeyòuěrchuíshàngyòushǒu右手dedàmǔzhǐ大拇指shàngbìngyòujiǎodedàmǔzhǐ大拇指shàngjiùshì就是shúqiānzhīxuèdeyuánchù原处
29 Jìsī祭司shǒulǐ手里suǒshèngdeyóuyàozàiqiújiéjìng洁净réndetóushàngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前wéishúzuì赎罪
30 rényòuyàozhàotāde他的lìliang力量xiànshàngzhībānjiūhuòshì或是zhīchú
31 Jiùshì就是suǒnéngbàndezhīwéishúzuì赎罪zhīwéifányītóng一同xiànshàngjìsī祭司yàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前wéishúzuì赎罪
32 Zhèshìyǒudàmá大麻fēngzāibìngderénbùnéng不能jiāngguāndejiéjìng洁净zhīyùbèi预备gòushùdetiáolì条例
33 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西Yàlún亚伦shuō
34 Nǐmen你们dàole到了cìgěi赐给nǐmen你们wéidejiānánderuòshǐ使nǐmen你们suǒdé所得wéizhīdedefángwū房屋zhōngyǒudàmá大麻fēngdezāibìng
35 Fángzhǔjiùyàogàosu告诉jìsī祭司shuōkànfángwū房屋zhōngsìhu似乎yǒuzāibìng
36 Jìsī祭司háiméiyǒu没有jìnqù进去chákàn察看zāibìngyǐqián以前jiùyàofēnfù吩咐rénfángzi房子téngkōngmiǎnde免得fángzi房子suǒyǒu所有dedōuchénglejiéjìng洁净ránhòu然后jìsī祭司yàojìnqù进去chákàn察看fángzi房子
37 yàochákàn察看zāibìngzāibìngruòzàifángzi房子deqiángshàngyǒu绿huòfāhóng发红deāobānwén斑纹xiànxiàng现象qiáng
38 Jìsī祭司jiùyàochūdàofángménwàifángzi房子fēngsuǒ封锁tiān
39 Dìqī第七tiānjìsī祭司yàozàichákàn察看zāibìngruòzàifángzi房子deqiángshàngsǎn
40 Jiùyàofēnfù吩咐rényǒuzāibìngdeshítou石头chūlai出来rēngzàichéngwàijiéjìng洁净zhīchǔ
41 yàojiàorénguāfángnèidewéisuǒguādiào刮掉dehuīyàodǎozàichéngwàijiéjìng洁净zhīchǔ
42 Yòuyàoyòngbiéde别的shítou石头dàitì代替chūlai出来deshítou石头yàolìngyòng另用huīmànfángzi房子
43 chūshítou石头guālefángzi房子mànleyǐhòu以后zāibìngruòzàifángzi房子yòufāxiàn发现
44 Jìsī祭司jiùyàojìnqù进去chákàn察看zāibìngruòzàifángzi房子sǎnzhèjiùshì就是fángnèicánshídedàmá大麻fēngshìjiéjìng洁净
45 jiùyàochāihuǐfángzi房子shítou石头mùtou木头huīdōubāndàochéngwàijiéjìng洁净zhīchǔ
46 Zàifángzi房子fēngsuǒ封锁deshíhòu的时候jìnqù进去derénjiéjìng洁净dàowǎnshang晚上
47 Zàifángzi房子tǎngzhedeyīfu衣服zàifángzi房子chīfàn吃饭deyīfu衣服
48 Fángzi房子mànleyǐhòu以后jìsī祭司ruòjìnqù进去chákàn察看jiànzāibìngzàifángnèiméiyǒu没有sǎnjiùyàodìngfángzi房子wéijiéjìng洁净yīnwèi因为zāibìngyǐjīng已经xiāochú消除
49 Yàowéijiéjìng洁净fángzi房子liǎngzhīniǎoxiāngbǎizhūhóngsè红色xiàn线bìngniúcǎo
50 Yòngchénghuóshuǐzhīniǎozǎizàishàngmian上面
51 xiāngbǎiniúcǎozhūhóngsè红色xiàn线bìnghuóniǎodōuzhànzàibèizǎideniǎoxuèzhōnghuóshuǐzhōngyòngyǐ用以fángzi房子
52 Yàoyòngniǎoxuèhuóshuǐhuóniǎoxiāngbǎiniúcǎobìngzhūhóngsè红色xiàn线jiéjìng洁净fángzi房子
53 Dànyàohuóniǎofàngzài放在chéngwàitiányě田野Zhèyàng这样jiéjìng洁净fángzi房子yuánwénzuòwéi作为fángzi房子shúzuì赎罪),fángzi房子jiùjiéjìng洁净le
54 Zhèshìwéigèlèi各类dàmá大麻fēngdezāibìngtóujiè
55 Bìngyīfu衣服fángzi房子dedàmá大麻fēng
56 Yǐjí以及jiéxuǎnhuǒbānsuǒdetiáolì条例
57 Zhǐmíng指明héshí何时wéijiéjìng洁净héshí何时wéijiéjìng洁净Zhèshìdàmá大麻fēngdetiáolì条例Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西Yàlún亚伦shuō
2 Nǐmen你们xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōrénruòshēnhuànlòuzhēngyīnzhèlòuzhēngjiùjiéjìng洁净le
3 huànlòuzhēngwúlùn无论shìxiàliú下流deshìzhǐzhùdedōushìjiéjìng洁净
4 suǒtǎngdechuángdōuwéijiéjìng洁净suǒzuòdewéijiéjìng洁净
5 Fánchuángdejiéjìng洁净dàowǎnshang晚上bìngyàoyīfu衣服yòngshuǐxǐzǎo洗澡
6 zuòhuànlòuzhēngrénsuǒzuòzhīdejiéjìng洁净dàowǎnshang晚上bìngyàoyīfu衣服yòngshuǐxǐzǎo洗澡
7 huànlòuzhēngrénshēn人身dejiéjìng洁净dàowǎnshang晚上bìngyàoyīfu衣服yòngshuǐxǐzǎo洗澡
8 Ruòhuànlòuzhēngrénzàijiéjìng洁净derénshēn人身shàngrénjiéjìng洁净dàowǎnshang晚上bìngyàoyīfu衣服yòngshuǐxǐzǎo洗澡
9 Huànlòuzhēngrénsuǒdeānwéijiéjìng洁净
10 Fánleshēnxiàzhīdejiéjìng洁净dàowǎnshang晚上ledejiéjìng洁净dàowǎnshang晚上bìngyàoyīfu衣服yòngshuǐxǐzǎo洗澡
11 Huànlòuzhēngderénméiyǒu没有yòngshuǐshuànshǒuwúlùn无论leshéishéijiéjìng洁净dàowǎnshang晚上bìngyàoyīfu衣服yòngshuǐxǐzǎo洗澡
12 Huànlòuzhēngrénsuǒdejiùdǎpò打破suǒdeyíqiè一切mùqì木器yòngshuǐshuàn
13 Huànlòuzhēngderénquánlejiùyàowéijiéjìng洁净zìjǐ自己jìsuàn计算tiānyīfu衣服yònghuóshuǐshēnjiùjiéjìng洁净le
14 Dìbā第八tiānyàoliǎngzhībānjiūhuòshì或是liǎngzhīchúláidào来到huìménkǒu门口Yēhéhuá耶和华miànqián