Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及dehòudì’èr第二niánèryuè二月chūyī初一Yēhéhuá耶和华zài西nǎidekuànghuìzhōngxiǎoMóxī摩西shuō
2 yàoànYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngdejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目jìsuàn计算suǒyǒu所有denándīng
3 FánYǐsèliè以色列zhōngcóngèrshí二十suìyǐwài以外néngchūqù出去dǎzhàng打仗deYàlún亚伦yàozhàotāmen他们dejūnduì军队shùdiǎn
4 Měizhīpàizhōngyǒurénzuòběnzhīpàidechángbāngzhù帮助nǐmen你们
5 Tāmen他们demíngzi名字shǔliúbiàn便deyǒushìdiūěrdeérzi儿子xu
6 Shǔ西miǎndeyǒushādàideérzi儿子shìmiè
7 ShǔYóudà犹大deyǒudeérzi儿子Náshùn拿顺
8 Shǔsàjiā萨迦deyǒudeérzi儿子tǎn
9 Shǔ西lúndeyǒulúndeérzi儿子
10 Yuēzǐsūn子孙shǔYǐfǎlián以法莲deyǒudeérzi儿子shāShǔMǎnáxī玛拿西deyǒuxudeérzi儿子jiāliè
11 Shǔbiàn便mǐndeyǒuJīduō基多deérzi儿子dàn
12 Shǔdàndeyǒushādàideérzi儿子xiè
13 Shǔshèdeyǒuélándeérzi儿子jié
14 Shǔjiādedeyǒudiūěrdeérzi儿子
15 Shǔdeyǒunándeérzi儿子
16 Zhèdōushìcónghuìzhōngxuǎnshàodezuòběnzhīpàideshǒulǐng首领dōushìYǐsèliè以色列jūnzhòngdì中的tǒnglǐng
17 Yúshì于是Móxī摩西Yàlún亚伦dàizhezhèxie这些ànmíngzhǐdìng指定derén
18 Dāngèryuè二月chūyī初一zhāoquánhuì全会zhòngHuìzhòngjiùzhàotāmen他们dejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外dedōushùshuōzìjǐ自己dejiāpǔ家谱
19 Yēhéhuá耶和华zěnyàng怎样fēnfù吩咐Móxī摩西jiùzěnyàng怎样zài西nǎidekuàngshùdiǎntāmen他们
20 Yǐsèliè以色列deZhǎngzǐ长子liúbiàn便zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdenándīnggòngyǒu共有wànliùqiānwǔbǎi五百míng
21
22 西miǎnzǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdenándīnggòngyǒu共有wǔwàn五万jiǔqiānsānbǎi三百míng
23
24 Jiādezǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wànqiānliùbǎiwǔshí五十míng
25
26 Yóudà犹大zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wànsìqiān四千liùbǎimíng
27
28 sàjiā萨迦zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万sìqiān四千bǎimíng
29
30 西lúnzǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万qiānbǎimíng
31
32 Yuēzǐsūn子孙shǔYǐfǎlián以法莲zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wànlíngwǔbǎi五百míng
33
34 Mǎnáxī玛拿西zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有sānwàn三万èrqiānèrbǎi二百míng
35
36 Biàn便mǐnzǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有sānwàn三万qiānbǎimíng
37
38 Dànzǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有liùwànèrqiānbǎimíng
39
40 shèzǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wànyī万一qiānwǔbǎi五百míng
41
42 zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万sānqiānbǎimíng
43
44 Zhèxie这些jiùshì就是bèishùdiǎndeshìMóxī摩西Yàlún亚伦Yǐsèliè以色列zhōngshí’èr十二shǒulǐng首领suǒshùdiǎndeZhèshí’èr十二gèrén个人zuòzōngzú宗族dedàibiǎo代表
45 Zhèyàng这样fánYǐsèliè以色列rénzhōngbèishùdezhàozhezōngzú宗族cóngèrshí二十suìyǐwài以外néngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有liùshí六十wànlíngsānqiānwǔbǎi五百wǔshí五十míng
46
47 wèirénquèméiyǒu没有ànzhezhīpàishùzàiqízhōng在其中
48 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
49 Wéidú惟独wèizhīpàibùkě不可shùdiǎnyěbù也不zàiYǐsèliè以色列rénzhōngjì中计suàntāmen他们dezǒngshù总数
50 Zhǐyào只要pàiwèirénguǎnguìdezhàngqízhōng其中deqìjù器具bìngshǔzhàngdeTāmen他们yàotáitáihuòzuòbānyùn搬运zhàngqízhōng其中deqìjù器具bìngyàobànlǐ办理zhàngdeshìzàizhàngdewéiānyíng安营
51 Zhàngjiāngwǎngqiánxíngdeshíhòu的时候wèirényàochāixiè拆卸Jiāngzhīdeshíhòu的时候wèirényàoshùqi竖起Jìnqiánláidewàirénbèizhì
52 Yǐsèliè以色列rénzhīzhàngpéngyàozhàotāmen他们dejūnduì军队guīběnyíngguīběndào
53 Dànwèirényàozàiguìzhàngdewéiānyíng安营miǎnde免得fèn忿líndàoYǐsèliè以色列huìzhòngwèirénbìngyàojǐnshǒufǎ守法guìdezhàng
54 Yǐsèliè以色列rénjiùzhèyàng这样xíngFánYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西detāmen他们jiùzhàoyàng照样xínglePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西Yàlún亚伦shuō
2 Yǐsèliè以色列rényàoguīzìjǐ自己dedàoxiàzàiběndeqíhào旗号nàli那里duìzhehuìdewéiānyíng安营
3 Zàidōngbiān东边xiàngrìchū日出zhīdezhàozhejūnduì军队ānyíng安营deshìYóudà犹大yíngdedàoYǒudeérzi儿子Náshùn拿顺zuòYóudà犹大réndeshǒulǐng首领
4 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有wànsìqiān四千liùbǎimíng
5 Āizheānyíng安营deshìsàjiā萨迦zhīpàiYǒudeérzi儿子tǎnzuòsàjiā萨迦réndeshǒulǐng首领
6 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万sìqiān四千bǎimíng
7 Yòuyǒu西lúnzhīpàilúndeérzi儿子zuò西lúnréndeshǒulǐng首领
8 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万qiānbǎimíng
9 FánshǔYóudà犹大yíngànzhejūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有shíbā十八wànliùqiānbǎimíngyàozuòdìyī第一duìwǎngqiánxíng
10 Zàinánbiān南边ànzhejūnduì军队shìliúbiàn便yíngdedàoYǒushìdiūěrdeérzi儿子xuzuòliúbiànrén便人deshǒulǐng首领
11 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有wànliùqiānwǔbǎi五百míng
12 Āizheānyíng安营deshì西miǎnzhīpàishādàideérzi儿子shìmièzuò西miǎnréndeshǒulǐng首领
13 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万jiǔqiānsānbǎi三百míng
14 YòuyǒujiādezhīpàiDiūěrdeérzi儿子zuòjiāderéndeshǒulǐng首领
15 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有wànqiānliùbǎiwǔshí五十míng
16 Fánshǔliúbiàn便yíngànzhejūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有shíwǔ十五wànyī万一qiānbǎiwǔshí五十míngyàozuòdì’èr第二duìwǎngqiánxíng
17 Suíhòu随后huìyàowǎngqiánxíngyǒulì有利wèiyíngzàizhūyíngzhōngjiān中间Tāmen他们zěnyàng怎样ānyíng安营jiùzěnyàng怎样wǎngqiánxíngànběnwèi本位guīběndào
18 Zàixībiān西边ànzhejūnduì军队shìYǐfǎlián以法莲yíngdedàodeérzi儿子shāzuòYǐfǎlián以法莲réndeshǒulǐng首领
19 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有wànlíngwǔbǎi五百míng
20 Āizhetāde他的shìMǎnáxī玛拿西zhīpàixudeérzi儿子jiālièzuòMǎnáxī玛拿西réndeshǒulǐng首领
21 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有sānwàn三万èrqiānèrbǎi二百míng
22 Yòuyǒubiàn便mǐnzhīpàiJīduō基多deérzi儿子dànzuòbiàn便mǐnréndeshǒulǐng首领
23 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有sānwàn三万qiānbǎimíng
24 FánshǔYǐfǎlián以法莲yíngànzhejūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有shíwànlíngbāqiān八千yībǎi一百míngyàozuòdìsān第三duìwǎngqiánxíng
25 Zàiběibiān北边ànzhejūnduì军队shìdànyíngdedàoshādàideérzi儿子xièzuòdànréndeshǒulǐng首领
26 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有liùwànèrqiānbǎimíng
27 Āizheānyíng安营deshìshèzhīpàiÉlándeérzi儿子jiézuòshèréndeshǒulǐng首领
28 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有wànyī万一qiānwǔbǎi五百míng
29 Yòuyǒuzhīpàinándeérzi儿子zuòréndeshǒulǐng首领
30 jūnduì军队bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万sānqiānbǎimíng
31 Fándànyíngbèishùdegòngyǒu共有shíwǔ十五wànqiānliùbǎimíngyàoguīběndàozuòduìwǎngqiánxíng
32 Zhèxie这些Yǐsèliè以色列rénzhàotāmen他们dezōngzú宗族àntāmen他们dejūnduì军队zàizhūyíngzhōngbèishùdegòngyǒu共有liùshí六十wànlíngsānqiānwǔbǎi五百wǔshí五十míng
33 Wéidú惟独wèirénméiyǒu没有shùzàiYǐsèliè以色列rénzhōngshìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
34 Yǐsèliè以色列rénjiùzhèyàng这样xíngrénzhàotāmen他们dejiāshìzōngzú宗族guīběndàoānyíng安营xíngdōushìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yēhéhuá耶和华zàixīnǎishān西乃山xiǎoMóxī摩西derìzi日子Yàlún亚伦Móxī摩西dehòudài后代rúxià如下
2 Yàlún亚伦deérzi儿子Zhǎngzǐ长子míngjiào名叫háiyǒu还有
3 ZhèshìYàlún亚伦érzi儿子demíngzi名字dōushìshòugāodejìsī祭司shìMóxī摩西jiàotāmen他们chéngjiēshèngzhí圣职gòngjìsī祭司zhífēnde
4 zài西nǎidekuàngxiàngYēhéhuá耶和华xiànfánhuǒdeshíhòu的时候jiùzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前leTāmen他们méiyǒu没有érzi儿子zàitāmen他们defùqīn父亲Yàlún亚伦miànqián面前gòngjìsī祭司dezhífēn
5 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
6 shǐ使wèizhīpàijìnqiánláizhànzàijìsī祭司Yàlún亚伦miànqián面前hǎoshì
7 huìzhòngzàihuìqiánshǒusuǒfēnfù吩咐debànlǐ办理zhàngdeshì
8 Yòuyàokānshǒu看守huìdeqìjù器具bìngshǒusuǒfēnfù吩咐Yǐsèliè以色列réndebànlǐ办理zhàngdeshì
9 yàojiāngwèiréngěiYàlún亚伦tāde他的érzi儿子yīnwèi因为tāmen他们shìcóngYǐsèliè以色列rénzhōngxuǎnchūlai出来gěitāde他的
10 yàozhǔfù嘱咐Yàlún亚伦tāde他的érzi儿子jǐnshǒuzìjǐ自己jìsī祭司dezhírènJìnqiánláidewàirénbèizhì
11 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
12 cóngYǐsèliè以色列rénzhōngjiǎnxuǎn拣选lewèiréndàitì代替Yǐsèliè以色列rényíqiè一切tóushēngdewèirényàoguī
13 Yīnwèi因为fántóushēngdeshìwǒde我的zàiĀijí埃及deshāyíqiè一切tóushēngdejiùYǐsèliè以色列zhōngyíqiè一切tóushēngdeliánréndàishēngchù牲畜dōufēnbié分别wéishèngguīTāmen他们dìngyàoshǔshìYēhéhuá耶和华
14 Yēhéhuá耶和华zài西nǎidekuàngxiǎoMóxī摩西shuō
15 yàozhàowèiréndezōngzú宗族jiāshìshùdiǎntāmen他们Fányīgè一个yuèyǐwài以外denánzǐ男子dōuyàoshùdiǎn
16 Yúshì于是Móxī摩西zhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐deshùdiǎntāmen他们
17 wèizhòngdemíngzi名字shìshùnxiáMǐlā米拉
18 shùndeérzi儿子ànzhejiāshìshìshìměi
19 xiádeérzi儿子ànzhejiāshìshìànlánlúnxuē
20 Mǐlā米拉deérzi儿子ànzhejiāshìshìshìZhèxie这些ànzhezōngzú宗族shìwèiréndejiāshì
21 ShǔshùndeyǒushìměiZhèshìshùndeèr
22 Qízhōng其中bèishùcóngyīgè一个yuèyǐwài以外suǒyǒu所有denánzǐ男子gòngyǒu共有qiānwǔbǎi五百míng
23 Zhèshùndeèryàozàizhànghòuxībiān西边ānyíng安营
24 deérzi儿子zuòshùnrénzōngzú宗族deshǒulǐng首领
25 shùndezǐsūn子孙zàihuìzhōngsuǒyàokānshǒu看守dejiùshì就是zhàngzhàopéngbìngzhàopéngdegàiyùhuì与会deménlián
26 Yuànzi院子dewéiménliányuànzi院子shìwéizhàngtánde),bìngyíqiè一切shǐyòng使用deshéngzi绳子
27 ShǔxiádeyǒuànlánlúnxuēZhèshìxiádezhū
28 Ànsuǒyǒu所有nánzǐ男子deshùmù数目cóngyīgè一个yuèyǐwài以外kānshǒu看守shèngsuǒdegòngyǒu共有bāqiān八千liùbǎimíng
29 xiáérzi儿子dezhūyàozàizhàngdenánbiān南边ānyíng安营
30 xuēdeérzi儿子fǎnzuòxiázōngzú宗族jiāshìdeshǒulǐng首领
31 Tāmen他们suǒyàokānshǒu看守deshìyuēguì约柜zhuōzi桌子dēngtáiliǎngzuòtánshèngsuǒnèishǐyòng使用demǐnbìngliányíqiè一切shǐyòng使用zhī
32 Jìsī祭司Yàlún亚伦deérzi儿子zuòwèirénzhòngshǒulǐng首领delǐngxiù领袖yàojiānchá监察nàxiē那些kānshǒu看守shèngsuǒderén
33 ShǔMǐlā米拉deyǒushìZhèshìMǐlā米拉deèr
34 Tāmen他们bèishùdeànsuǒyǒu所有nánzǐ男子deshùmù数目cóngyīgè一个yuèyǐwài以外degòngyǒu共有liùqiānèrbǎi二百míng
35 hàideérzi儿子lièzuòMǐlā米拉èrzōngzú宗族deshǒulǐng首领Tāmen他们yàozàizhàngdeběibiān北边ānyíng安营
36 Mǐlā米拉zǐsūn子孙dezhífēnshìkānshǒu看守zhàngdebǎnshuānzhùzi柱子dàimǎodezuòzhàngyíqiè一切suǒshǐyòng使用deqìjù器具
37 Yuànzi院子wéidezhùzi柱子dàimǎodezuòjuéshéngzi绳子
38 Zàizhàngqiándōngbiān东边xiàngrìchū日出zhīdeānyíng安营deshìMóxī摩西Yàlún亚伦Yàlún亚伦deérzi儿子Tāmen他们kānshǒu看守shèngsuǒYǐsèliè以色列rénshǒuYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐deJìnqiánláidewàirénbèizhì
39 Fánbèishùdewèirénjiùshì就是Móxī摩西Yàlún亚伦zhàoYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐suǒshùdeànzhejiāshìcóngyīgè一个yuèyǐwài以外denánzǐ男子gòngyǒu共有èrwànèrqiānmíng
40 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōyàocóngYǐsèliè以色列rénzhōngshùdiǎnyīgè一个yuèyǐwài以外fántóushēngdenánzǐ男子tāmen他们demíngzi名字xià
41 shìYēhéhuá耶和华yàojiǎnxuǎn拣选wèirénguīdàitì代替Yǐsèliè以色列rénsuǒyǒu所有tóushēngdewèiréndeshēngchù牲畜dàitì代替Yǐsèliè以色列suǒyǒu所有tóushēngdeshēngchù牲畜
42 Móxī摩西jiùzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐deYǐsèliè以色列réntóu人头shēngdedōushùdiǎnle
43 Ànrénmíng人名deshùmù数目cóngyīgè一个yuèyǐwài以外fántóushēngdenánzǐ男子gòngyǒu共有èrwànèrqiānèrbǎi二百qīshí七十sānmíng
44 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
45 jiǎnxuǎn拣选wèiréndàitì代替Yǐsèliè以色列rénsuǒyǒu所有tóushēngdewèiréndeshēngchù牲畜dàitì代替Yǐsèliè以色列réndeshēngchù牲畜wèirényàoguīshìYēhéhuá耶和华
46 Yǐsèliè以色列rénzhōngtóushēngdenánzǐ男子Bǐlì比利wèirénduōèrbǎi二百qīshí七十sāndāngjiāngtāmen他们shúchūlai出来
47 yàoànréndīngzhàoshèngsuǒdepíngměirén每人shúyínshěshěshìèrshí二十),
48 duōyú多余zhīréndeshúyínjiāogěi交给Yàlún亚伦tāde他的érzi儿子
49 Yúshì于是Móxī摩西cóngbèiwèirénsuǒshúyǐwài以外derénleshúyín
50 CóngYǐsèliè以色列réntóu人头shēngdesuǒzhīyínànshèngsuǒdepíngyǒuyīqiān一千sānbǎi三百liùshíwǔ六十五shě
51 Móxī摩西zhàoYēhéhuá耶和华dehuà的话zhèshúyíngěiYàlún亚伦tāde他的érzi儿子zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西Yàlún亚伦shuō
2 cóngwèirénzhōngjiāngxiázǐsūn子孙dezǒngshù总数zhàotāmen他们dejiāshìzōngzú宗族
3 Cóngsānshí三十suìzhídào直到wǔshí五十suìfánqiánláirènzhí任职zàihuìbànshì办事dequándōu全都jìsuàn计算
4 xiázǐsūn子孙zàihuìbānyùn搬运zhìshèngzhīsuǒbàndeshìnǎishì乃是zhèyàng这样
5 yíngdeshíhòu的时候Yàlún亚伦érzi儿子yàojìnqù进去zhāixiàzhēyǎn遮掩guìdemànzi幔子yòngyǐ用以ménggàiguì
6 Yòuyònghǎigǒu海狗gàizàishàngtou上头zàiméngshàngchúnlánsè蓝色detǎnzi毯子gāngchuān穿shàng
7 Yòuyònglánsè蓝色tǎnzi毯子zàichénshè陈设bǐngdezhuōzi桌子shàngjiāngpánzi盘子diàogēngdiànjiǔdejuébēibǎizàishàngtou上头Zhuōzi桌子shàngyǒuchángshèdebǐng
8 Zàishàngyòuyàoméngzhūhóngsè红色detǎnzi毯子zàiméngShànghǎi上海gǒugāngchuān穿shàng
9 Yàolánsè蓝色tǎnzi毯子dēngtáidēngtáishàngsuǒyòngdedēngzhǎnjiǎnhuāpánbìngyíqiè一切chéngyóudemǐnquándōu全都zhēgài遮盖
10 Yòuyàodēngtáidēngtáideyíqiè一切qìjù器具bāozàihǎigǒu海狗fàngzài放在táijiàshàng
11 ZàiJīntán金坛shàngyàolánsè蓝色tǎnzi毯子méngShànghǎi上海gǒugāngchuān穿shàng
12 Yòuyàoshèngsuǒyòngdeyíqiè一切qìjù器具bāozàilánsè蓝色tǎnzi毯子yònghǎigǒu海狗méngshàngfàngzài放在táijiàshàng
13 Yàoshōutánshàngdehuīzǐsè紫色tǎnzi毯子zàitánshàng
14 Yòuyàosuǒyòngdeyíqiè一切qìjù器具jiùshì就是huǒdǐngròuchǎnzǐ铲子pánzi盘子yíqiè一切shǔtándeqìjù器具dōubǎizàitánshàngyòuméngShànghǎi上海gǒugāngchuān穿shàng
15 Jiāngyào将要yíngdeshíhòu的时候Yàlún亚伦érzi儿子shèngsuǒshèngsuǒdeyíqiè一切qìjù器具zhēgài遮盖wánlexiádezǐsūn子孙jiùyàoláitáizhǐshì只是bùkě不可shèngmiǎnde免得tāmen他们sǐwáng死亡Huìzhèxie这些wùjiàn物件shìxiázǐsūn子孙suǒdāngtáide
16 Jìsī祭司Yàlún亚伦deérzi儿子suǒyàokānshǒu看守deshìdiǎndēngdeyóuxiāngliào香料bìngdāngxiàndegāoyóuyàokānshǒu看守quánzhàngyǔqí与其zhōngsuǒyǒu所有debìngshèngsuǒshèngsuǒdeqìjù器具
17 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西Yàlún亚伦shuō
18 Nǐmen你们bùkě不可jiāngxiáréndezhīpàicóngwèirénzhōngjiǎnchú
19 Tāmen他们āijìn挨近zhìshèngdeshíhòu的时候Yàlún亚伦érzi儿子yàojìnqù进去pàitāmen他们rénsuǒdāngbàndesuǒdāngtáideZhèyàng这样dàitāmen他们hǎoshǐ使tāmen他们huózhe活着zhìsǐwáng死亡
20 Zhǐshì只是tāmen他们liánpiànshíbùkě不可jìnqù进去guānkàn观看shèngsuǒmiǎnde免得tāmen他们sǐwáng死亡
21 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
22 yàojiāngshùnzǐsūn子孙dezǒngshù总数zhàozhezōngzú宗族jiāshì
23 Cóngsānshí三十suìzhídào直到wǔshí五十suìfánqiánláirènzhí任职zàihuìbànshì办事dequándōu全都shùdiǎn
24 shùnrénsuǒbàndeshìsuǒtáidenǎishì乃是zhèyàng这样
25 Tāmen他们yàotáizhàngdemànzi幔子huìbìnghuìdegàiyǔqí与其shàngdehǎigǒu海狗huìdeménlián
26 Yuànzi院子dewéiménliányuànzi院子shìwéizhàngtánde),shéngzi绳子bìngsuǒyòngdeqìjù器具bùlùn不论shìzuòshénme什么yòngdetāmendōu他们都yàojīnglǐ经理
27 shùndezǐsūn子孙zàiyíqiè一切táibànshì办事zhīshàng之上dōuyàopíngYàlún亚伦érzi儿子defēnfù吩咐Tāmen他们suǒdāngtáideyàopàitāmen他们kānshǒu看守
28 Zhèshìshùnzǐsūn子孙dezàihuìsuǒbàndeshìTāmen他们suǒkānshǒu看守dezàijìsī祭司Yàlún亚伦érzi儿子deshǒuxià手下
29 Zhìyú至于Mǐlā米拉dezǐsūn子孙yàozhàozhejiāshìzōngzú宗族tāmen他们shùdiǎn
30 Cóngsānshí三十suìzhídào直到wǔshí五十suìfánqiánláirènzhí任职zàihuìbànshì办事dedōuyàoshùdiǎn
31 Tāmen他们bànlǐ办理huìdeshìjiùshì就是táizhàngdebǎnshuānzhùzi柱子dàimǎodezuò
32 Yuànzi院子wéidezhùzi柱子shàngdàimǎodezuòjuéshéngzi绳子bìngyíqiè一切shǐyòng使用deqìjù器具Tāmen他们suǒtáideqìjù器具nǐmen你们yàoànmíngzhǐdìng指定
33 ZhèshìMǐlā米拉zǐsūn子孙zàihuìsuǒbàndeshìdōuzàijìsī祭司Yàlún亚伦érzi儿子deshǒuxià手下
34 Móxī摩西Yàlún亚伦yùhuì与会zhòngdezhūshǒulǐng首领jiāngxiádezǐsūn子孙zhàozhejiāshìzōngzú宗族
35 Cóngsānshí三十suìzhídào直到wǔshí五十suìfánqiánláirènzhí任职zàihuìbànshì办事dedōushùdiǎnle
36 Bèishùdegòngyǒu共有èrqiānbǎiwǔshí五十míng
37 Zhèshìxiázhōngbèishùdeshìzàihuìbànshì办事dejiùshì就是Móxī摩西Yàlún亚伦zhàoYēhéhuá耶和华jièMóxī摩西suǒfēnfù吩咐shùdiǎnde
38 shùnzǐsūn子孙bèishùdezhàozhejiāshìzōngzú宗族
39 Cóngsānshí三十suìzhídào直到wǔshí五十suìfánqiánláirènzhí任职zàihuìbànshì办事degòngyǒu共有èrqiānliùbǎisānshí三十míng
40
41 Zhèshìshùnzǐsūn子孙zhōngbèishùdeshìzàihuìbànshì办事dejiùshì就是Móxī摩西Yàlún亚伦zhàoYēhéhuá耶和华jièMóxī摩西suǒfēnfù吩咐shùdiǎnde
42 Mǐlā米拉zǐsūn子孙zhōngbèishùdezhàozhejiāshìzōngzú宗族
43 Cóngsānshí三十suìzhídào直到wǔshí五十suìfánqiánláirènzhí任职zàihuìbànshì办事degòngyǒu共有sānqiānèrbǎi二百míng
44
45 ZhèshìMǐlā米拉zǐsūn子孙zhōngbèishùdejiùshì就是Móxī摩西Yàlún亚伦zhàoYēhéhuá耶和华jièMóxī摩西suǒfēnfù吩咐shùdiǎnde
46 Fánbèishùdewèirénjiùshì就是Móxī摩西Yàlún亚伦bìngYǐsèliè以色列zhòngshǒulǐng首领zhàozhejiāshìzōngzú宗族suǒshùdiǎnde
47 Cóngsānshí三十suìzhídào直到wǔshí五十suìfánqiánláirènzhí任职zàihuìzuòtáizhīgōngdegòngyǒu共有bāqiān八千wǔbǎi五百bāshí八十míng
48
49 Móxī摩西àntāmen他们suǒbàndeshìsuǒtáidepíngYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐shùdiǎntāmen他们Tāmen他们zhèyàng这样bèiMóxī摩西shùdiǎnzhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐tāde他的Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
2 fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列rénshǐ使yíqiè一切zhǎngdà长大fēngdehuànlòuzhēngdebìngyīnsǐshī死尸jiéjìng洁净dedōuchūyíngwài
3 Wúlùn无论nánnǚ男女dōuyàoshǐ使tāmen他们chūdàoyíngwàimiǎnde免得wūhuì污秽tāmen他们deyíngZhèyíngshìsuǒzhùde
4 Yǐsèliè以色列rénjiùzhèyàng这样xíngshǐ使tāmen他们chūdàoyíngwàiYēhéhuá耶和华zěnyàng怎样fēnfù吩咐Móxī摩西Yǐsèliè以色列rénjiùzěnyàng怎样xíngle
5 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuō
6 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōwúlùn无论nánnǚ男女ruòfànlerénsuǒchángfàndezuìyǐzhì以至gānfànYēhéhuá耶和华rénjiùyǒulezuì
7 yàochéngrèn承认suǒfàndezuìjiāngsuǒkuīréndeshùpéiháilìngwài另外jiāshàng加上fēnzhī分之guīsuǒkuīderén
8 rénruòméiyǒu没有qīnshǔ亲属shòusuǒpéiháidesuǒpéiháidejiùyàoguīshìYēhéhuá耶和华dejìsī祭司Zhìyú至于wéishúzuì赎罪degōngyáng公羊shìzàiwài在外
9 Yǐsèliè以色列rényíqiè一切deshèngzhōngsuǒfènggěijìsī祭司dedōuyàoguījìsī祭司
10 rénsuǒfēnbié分别wéishèngdewúlùn无论shìshénme什么dōuyàoguīgěijìsī祭司
11 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuō
12 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōrénderuòyǒuxiéxíngdézuì得罪zhàngfu丈夫
13 Yǒurén有人xíngyínshìqing事情yánmì严密mánguòzhàngfu丈夫érqiě而且bèidiànméiyǒu没有zuòjiànzhèng见证deréndāngxíngyíndeshíhòu的时候méiyǒu没有bèizhuōzhù
14 zhàngfu丈夫shēnglehèndexīnhènshìbèidiànhuòshì或是zhàngfu丈夫shēnglehèndexīnhènbìngméiyǒu没有bèidiàn
15 Zhèrénjiùyàojiāngsòngdàojìsī祭司nàli那里yòuwéidàizhedàmài大麦miànshífēn十分zhīyī之一zuògòngbùkě不可jiāoshàngyóuyěbù也不jiāshàng加上rǔxiāng乳香Yīnwèi因为zhèshìhèndeshìsīniàn思念deshǐ使rénsīniàn思念zuìniè
16 Jìsī祭司yàoshǐ使fùrén妇人jìnqiánláizhànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前
17 Jìsī祭司yàoshèngshuǐchéngzàiyòucóngzhàngdedìshang地上diǎnchéntǔ尘土fàngzài放在shuǐzhōng
18 Jìsī祭司yàojiàofùrén妇人péngtóusànfā散发zhànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前sīniàn思念dejiùshì就是hèndefàngzài放在shǒuzhōngJìsī祭司shǒulǐ手里zhezhìzhòudeshuǐ
19 Yàojiàofùrén妇人shìduìshuōruòméiyǒurén没有人xíngyínwèicéngbèizhezhàngfu丈夫zuòwūhuì污秽deshìjiùmiǎnshòuzhèzhìzhòushuǐdezāi
20 ruòbèizhezhàngfu丈夫xínglewūhuì污秽deshìzàizhàngfu丈夫yǐwài以外yǒurén有人xíngyín
21 Jìsī祭司jiàofùrén妇人zhòushì),yuànYēhéhuá耶和华jiàodàtuǐ大腿xiāoshòudǔfù肚腹zhàngshǐ使zàimínzhōngbèirénzhòuchéngleshì
22 Bìngqiě并且zhèzhìzhòudeshuǐdechángzhōngyàojiàodedǔfù肚腹zhàngdàtuǐ大腿xiāoshòuFùrén妇人yàohuídá回答shuōāmén阿们āmén阿们
23 Jìsī祭司yàoxiězhèzhòudehuà的话jiāngsuǒxiědezàishuǐ
24 Yòujiàofùrén妇人zhèzhìzhòudeshuǐZhèshuǐyàojìnrù进入lǐmiàn里面biànle
25 Jìsī祭司yàocóngfùrén妇人deshǒuzhōnghèndezàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yáoyáodàotánqián
26 Yòuyàocóngzhōngchūzuòwéi作为zhèshìdejìniàn纪念shāozàitánshàngránhòu然后jiàofùrén妇人zhèshuǐ
27 Jiàoleyǐhòu以后ruòbèidiàndézuì得罪lezhàngfu丈夫zhèzhìzhòudeshuǐjìnrù进入lǐmiàn里面biànletāde她的dǔfù肚腹jiùyàozhàngdàtuǐ大腿jiùyàoxiāoshòufùrén妇人biàn便yàozàimínzhōngbèirénzhòu
28 Ruòfùrén妇人méiyǒu没有bèidiànquèshìqīngjié清洁dejiùyàomiǎnshòuzhèzāiqiěyàohuáiyùn怀孕
29 Qīzi妻子bèizhezhàngfu丈夫xínglewūhuì污秽deshì
30 Huòshì或是rénshēng人生lehèndexīnhèntāde他的jiùyǒuzhèhèndetiáolì条例Nàshí那时yàojiàofùrén妇人zhànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前jìsī祭司yàozàishēnshàngzhàozhètiáolì条例érxíng
31 Nánrén男人jiùwéizuìfùrén妇人dàndāngzìjǐ自己dezuìnièPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuō
2 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōwúlùn无论nánnǚ男女letèbié特别deyuànjiùshì就是ěrréndeyuàněrjiùshì就是guīzhǔdeyìsī意思xiàtóng),yàoguīYēhéhuá耶和华
3 jiùyàoyuǎnlí远离qīngjiǔ清酒nóngjiǔyěbù也不shénme什么qīngjiǔ清酒nóngjiǔzuòdeBùkě不可shénme什么pútáozhī葡萄汁yěbù也不chīxiānpútao葡萄gānpútao葡萄
4 Zàiyíqiè一切derìzi日子fánpútao葡萄shùshàngjiédezhìsuǒzuòdedōubùkě不可chī
5 Zàiyíqiè一切yuànderìzi日子bùkě不可yòngtóudāotóuyàoyóuliǔchángchángleyàoshèngjiézhídào直到guīYēhéhuá耶和华derìzi日子mǎnle
6 ZàiguīYēhéhuá耶和华deyíqiè一切rìzi日子bùkě不可āijìn挨近sǐshī死尸
7 Tāde他的fùmǔ父母huòshì或是dìxiōng弟兄jiěmèi姐妹ledeshíhòu的时候bùkě不可yīntāmen他们shǐ使zìjǐ自己jiéjìng洁净yīnwèi因为guīshéndepíngshìzàitóushàng
8 Zàiyíqiè一切derìzi日子shìguīYēhéhuá耶和华wéishèng
9 Ruòzàipángbiān旁边hūrán忽然yǒurén有人leyǐzhì以致zhānrǎn沾染ledetóuyàozàidìqī第七dejiéjìng洁净deshíhòu的时候tóu
10 Dìbā第八yàoliǎngzhībānjiūhuòliǎngzhīchúdàidàohuìménkǒu门口jiāogěi交给jìsī祭司
11 Jìsī祭司yàoxiànzhīzuòshúzuì赎罪zhīzuòfánwéishúyīnsǐshī死尸éryǒude有的zuìbìngyàodāngshǐ使tāde他的tóuchéngwéi成为shèngjié
12 yàolìngxuǎnguīYēhéhuá耶和华derìzi日子yòuyàoqiānzhīsuìdegōngyáng公羊gāoláizuòshúqiānDànxiānqián先前derìzi日子yàoguīrányīnwèi因为zàizhījiān之间bèidiànle
13 ěrrénmǎnlederìzi日子nǎiyǒuzhètiáolì条例rényàolǐng要领dàohuìménkǒu门口
14 yàojiānggòngfènggěiYēhéhuá耶和华jiùshì就是zhīméiyǒu没有cánji残疾suìdegōngyáng公羊gāozuòfánzhīméiyǒu没有cánji残疾suìdemǔyáng母羊gāozuòshúzuì赎罪zhīméiyǒu没有cánji残疾degōngmiányángzuòpíng’ān平安
15 Bìngkuāngjiàodiàoyóudemiànbǐng面饼mǒyóu抹油dejiàobǐngbìngtóngxiàndediàn
16 Jìsī祭司yàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiànréndeshúzuì赎罪fán
17 yàozhīgōngyáng公羊kuāngjiàobǐngxiàngěiYēhéhuá耶和华zuòpíng’ān平安yòuyàojiāngtóngxiàndediànxiànshàng
18 ěrrényàozàihuìménkǒu门口detóutóushàngdefāfàng发放zàipíng’ān平安xiàdehuǒshàng
19 leyǐhòu以后jìsī祭司jiùyàozhǔdegōngyáng公羊tiáoqiántuǐyòucóngkuāngyīgè一个jiàobǐngyīgè一个jiàobǐngdōufàngzài放在shǒushàng
20 Jìsī祭司yàozhèxie这些zuòwéi作为yáozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yáoyáoZhèsuǒyáodexiōngsuǒdetuǐtóngwéishèngguīgěijìsī祭司Ránhòu然后ěrrénkěyǐ可以hējiǔ喝酒
21 yuàndeěrrénwéi人为suǒxiàndegòngyǐwài以外suǒnéngdedexiàngěiYēhéhuá耶和华jiùyǒuzhètiáolì条例zěnyàng怎样yuànjiùdāngzhàodetiáolì条例xíng
22 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
23 gàosu告诉Yàlún亚伦érzi儿子shuōnǐmen你们yàozhèyàng这样wéiYǐsèliè以色列rénzhùfú祝福shuō
24 YuànYēhéhuá耶和华gěibǎohù保护
25 YuànYēhéhuá耶和华shǐ使tāde他的liǎnguāngzhàoēngěi
26 YuànYēhéhuá耶和华xiàngyǎngliǎnpíng’ān平安
27 Tāmen他们yàorúcǐ如此fèngwǒde我的míngwèi名为Yǐsèliè以色列rénzhùfú祝福yàogěitāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Móxī摩西wánlezhàngjiùzhàngyònggāoleshǐ使chéngshèngyòuqízhōng其中deqìjù器具tánbìngtánshàngdeqìjù器具dōuleshǐ使chéngshèng
2 Dàngtiān当天Yǐsèliè以色列dezhòngshǒulǐng首领jiùshì就是dechángdōuláifèngxiàn奉献Tāmen他们shìzhīpàideshǒulǐng首领guǎnlǐ管理nàxiē那些bèishùderén
3 Tāmen他们zìjǐ自己degòngsòngdàoYēhéhuá耶和华miànqián面前jiùshì就是liùliàngpéngchēshí’èr十二zhīgōngniú公牛Měiliǎngshǒulǐng首领fèngxiàn奉献liàngchēměishǒulǐng首领fèngxiàn奉献zhīniúTāmen他们zhèxie这些dōufèngdàozhàngqián
4 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
5 yàoshōuxiàzhèxie这些hǎozuòhuìdeshǐyòng使用dōuyàozhàowèirénsuǒbàndeshìjiāogěi交给tāmen他们
6 Yúshì于是Móxī摩西shōulechēniújiāogěi交给wèirén
7 liǎngliàngchēzhīniúzhàoshùnzǐsūn子孙suǒbàndeshìjiāogěi交给tāmen他们
8 YòuliàngchēzhīniúzhàoMǐlā米拉zǐsūn子孙suǒbàndeshìjiāogěi交给tāmen他们Tāmendōu他们都zàijìsī祭司Yàlún亚伦deérzi儿子shǒuxià手下
9 Dànchēniúdōuméiyǒu没有jiāogěi交给xiázǐsūn子孙Yīnwèi因为tāmen他们bàndeshìshèngsuǒdeshìzàijiāntóushàngtáishèng
10 Yònggāotánderìzi日子shǒulǐng首领dōuláixíngfèngxiàn奉献tándezhòngshǒulǐng首领jiùzàitánqiánxiàngòng
11 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōzhòngshǒulǐng首领wéixíngfèngxiàn奉献tándeyàoměitiān每天yīgè一个shǒulǐng首领láixiàngòng
12 TóuxiàngòngdeshìYóudà犹大zhīpàidedeérzi儿子Náshùn拿顺
13 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
14 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
15 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
16 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
17 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìérzi儿子Náshùn拿顺degòng
18 Dì’èr第二láixiàndeshìsàjiā萨迦zǐsūn子孙deshǒulǐng首领deérzi儿子tǎn
19 xiànwéigòngdeshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
20 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
21 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
22 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
23 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìérzi儿子tǎndegòng
24 Dìsān第三láixiàndeshì西lúnzǐsūn子孙deshǒulǐng首领lúndeérzi儿子
25 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
26 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
27 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
28 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
29 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìlúnérzi儿子degòng
30 Dìsì第四láixiàndeshìliúbiàn便zǐsūn子孙deshǒulǐng首领shìdiūěrdeérzi儿子xu
31 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
32 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
33 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
34 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
35 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìshìdiūěrdeérzi儿子xudegòng
36 Dìwǔ第五láixiàndeshì西miǎnzǐsūn子孙deshǒulǐng首领shādàideérzi儿子shìmiè
37 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
38 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
39 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
40 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
41 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìshādàiérzi儿子shìmièdegòng
42 Dìliù第六láixiàndeshìjiādezǐsūn子孙deshǒulǐng首领diūěrdeérzi儿子
43 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
44 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
45 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
46 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
47 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìdiūěrdeérzi儿子degòng
48 Dìqī第七láixiàndeshìYǐfǎlián以法莲zǐsūn子孙deshǒulǐng首领deérzi儿子shā
49 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
50 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
51 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
52 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
53 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìérzi儿子shādegòng
54 Dìbā第八láixiàndeshìMǎnáxī玛拿西zǐsūn子孙deshǒulǐng首领xudeérzi儿子jiāliè
55 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
56 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
57 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
58 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
59 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìxuérzi儿子jiālièdegòng
60 Dìjiǔ第九láixiàndeshìbiàn便mǐnzǐsūn子孙deshǒulǐng首领Jīduō基多deérzi儿子dàn
61 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
62 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
63 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
64 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
65 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安ZhèshìJīduō基多érzi儿子dàndegòng
66 Dìshí第十láixiàndeshìdànzǐsūn子孙deshǒulǐng首领shādàideérzi儿子xiè
67 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
68 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
69 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
70 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
71 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìshādàiérzi儿子xièdegòng
72 Dìshíyī第十一láixiàndeshìshèzǐsūn子孙deshǒulǐng首领élándeérzi儿子jié
73 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
74 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
75 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
76 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
77 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìélánérzi儿子jiédegòng
78 Dìshí’èr第十二láixiàndeshìzǐsūn子孙deshǒulǐng首领nánérzi儿子
79 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
80 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
81 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
82 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
83 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìnánérzi儿子degòng
84 Yònggāotánderìzi日子Yǐsèliè以色列dezhòngshǒulǐng首领wéixíngxiàntánzhīsuǒxiàndeshìyínpánzi盘子shí’èr十二yínwǎnshí’èr十二jīnshí’èr十二
85 Měipánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěměiwǎnzhòngqīshí七十shěYíqiè一切mǐndeyínànshèngsuǒdepínggòngyǒu共有èrqiānbǎishě
86 Shí’èr十二jīnchéngmǎnlexiāngànshèngsuǒdepíngměizhòngshíshěsuǒyǒu所有dejīngòngyībǎi一百èrshí二十shě
87 Zuòfándegòngyǒu共有gōngniú公牛shí’èr十二zhīgōngyáng公羊shí’èr十二zhīsuìdegōngyáng公羊gāoshí’èr十二zhībìngtóngxiàndezuòshúzuì赎罪degōngshānyáng山羊shí’èr十二zhī
88 Zuòpíng’ān平安degòngyǒu共有gōngniú公牛èrshísì二十四zhīgōngmiányángliùshí六十zhīgōngshānyáng山羊liùshí六十zhīsuìdegōngyáng公羊gāoliùshí六十zhīZhèjiùshì就是yònggāotánzhīhòu之后wéixíngfèngxiàn奉献tánzhīsuǒxiànde
89 Móxī摩西jìnhuìyàoYēhéhuá耶和华shuōhuàdeshíhòu的时候tīngjiàn听见guìdeshīēnzuòyǐshàng以上èrzhōngjiān中间yǒushuōhuàdeshēngyīn声音jiùshì就是Yēhéhuá耶和华shuōhuàPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
2 gàosu告诉Yàlún亚伦shuōdiǎndēngdeshíhòu的时候zhǎndēngdōuyàoxiàngdēngTáiqián台前miànfāguāng发光
3 Yàlún亚伦biàn便zhèyàng这样xíngdiǎndēngtáishàngdedēngshǐ使dēngxiàngqián向前fāguāng发光shìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
4 Zhèdēngtáidezuòfǎ作法shìyòngjīnchuíchūlai出来deliánzuòdàiHuādū花都shìchuíchūlai出来deMóxī摩西zhìzào制造dēngtáishìzhàoYēhéhuá耶和华suǒzhǐshì指示deyàngshì样式
5 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
6 cóngYǐsèliè以色列rénzhōngxuǎnchūwèirénláijiéjìng洁净tāmen他们
7 Jiéjìng洁净tāmen他们dāngzhèyàng这样xíngyòngchúzuìshuǐdànzàitāmen他们shēnshàngyòujiàotāmen他们yòngtóudāoguāquánshēn全身yīfu衣服jiéjìng洁净zìjǐ自己
8 Ránhòu然后jiàotāmen他们zhīgōngniú公牛bìngtóngxiàndejiùshì就是diàoyóudemiànyàolìngzhīgōngniú公牛zuòshúzuì赎罪
9 JiāngwèirénfèngdàohuìqiánzhāoYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòng
10 JiāngwèirénfèngdàoYēhéhuá耶和华miànqián面前Yǐsèliè以色列rényàoànshǒuzàitāmen他们tóushàng
11 Yàlún亚伦jiāngtāmen他们fèngdàoYēhéhuá耶和华miànqián面前wéiYǐsèliè以色列réndàngzuò当作yáoshǐ使tāmen他们hǎobànYēhéhuá耶和华deshì
12 wèirényàoànshǒuzàiliǎngzhīniúdetóushàngyàojiāngzhīzuòshúzuì赎罪zhīzuòfánxiàngěiYēhéhuá耶和华wéiwèirénshúzuì赎罪
13 yàoshǐ使wèirénzhànzàiYàlún亚伦érzi儿子miànqián面前jiāngtāmen他们dàngzuò当作yáofènggěiYēhéhuá耶和华
14 Zhèyàng这样cóngYǐsèliè以色列rénzhōngjiàng中将wèirénfēnbié分别chūlai出来wèirénbiàn便yàoguī
15 Cǐhòu此后wèirényàojìnqù进去bànhuìdeshìyàojiéjìng洁净tāmen他们jiāngtāmen他们dàngzuò当作yáofèngshàng
16 Yīnwèi因为tāmen他们shìcóngYǐsèliè以色列rénzhōngquánrán全然gěiwǒde我的jiǎnxuǎn拣选tāmen他们guīshìdàitì代替Yǐsèliè以色列rénzhōngyíqiè一切tóushēngde
17 Yǐsèliè以色列rénzhōngyíqiè一切tóushēngdeliánréndàishēngchù牲畜dōushìwǒde我的zàiĀijí埃及deshāyíqiè一切tóushēngdetiānjiāngtāmen他们fēnbié分别wéishèngguī
18 jiǎnxuǎn拣选wèiréndàitì代替Yǐsèliè以色列rénzhōngyíqiè一切tóushēngde
19 cóngYǐsèliè以色列rénzhōngjiàng中将wèiréndàngzuò当作shǎngcìgěi赐给Yàlún亚伦tāde他的érzi儿子zàihuìzhōngbànYǐsèliè以色列réndeshìyòuwéiYǐsèliè以色列rénshúzuì赎罪miǎnde免得tāmen他们āijìn挨近shèngsuǒyǒuzāiyānglíndàotāmen他们zhōngjiān中间
20 Móxī摩西Yàlún亚伦bìngYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngbiàn便xiàngwèirénrúcǐ如此xíngFánYēhéhuá耶和华zhǐzhewèirénsuǒfēnfù吩咐Móxī摩西deYǐsèliè以色列rénjiùxiàngtāmen他们zhèyàng这样xíng
21 Yúshì于是wèirénjiéjìng洁净zìjǐ自己chúle除了zuìleyīfu衣服Yàlún亚伦jiāngtāmen他们dàngzuò当作yáofèngdàoYēhéhuá耶和华miànqián面前yòuwéitāmen他们shúzuì赎罪jiéjìng洁净tāmen他们
22 Ránhòu然后wèirénjìnqù进去zàiYàlún亚伦érzi儿子miànqián面前zàihuìzhōngbànshì办事Yēhéhuá耶和华zhǐzhewèirénzěnyàng怎样fēnfù吩咐Móxī摩西Yǐsèliè以色列rénjiùzěnyàng怎样xiàngtāmen他们xíngle
23 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
24 wèirénshìzhèyàng这样cóngèrshíwǔ二十五suìyǐwài以外tāmen他们yàoqiánláirènzhí任职bànhuìdeshì
25 Dàole到了wǔshí五十suìyàotínggōngtuì退rènbùzài不再bànshì办事
26 Zhǐyào只要zàihuìtāmen他们dedìxiōng弟兄yītóng一同cìhòu伺候jǐnshǒusuǒfēnfù吩咐debùzài不再bànshì办事leZhìyú至于suǒfēnfù吩咐wèiréndeyàozhèyàng这样xiàngtāmen他们xíngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及deyǐhòu以后dì’èr第二niánzhēngyuè正月Yēhéhuá耶和华zài西nǎidekuàngfēnfù吩咐Móxī摩西shuō
2 Yǐsèliè以色列rényīngdāng应当zàisuǒdìngderìqī日期shǒuyuèjié
3 Jiùshì就是běnyuè本月shísì十四huánghūn黄昏deshíhòu的时候nǐmen你们yàozàisuǒdìngderìqī日期shǒuzhèjiéyàoànzhèjiédediǎnzhāngérshǒu
4 Yúshì于是Móxī摩西fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列rénshǒuyuèjié
5 Tāmen他们jiùzài西nǎidekuàngzhēngyuè正月shísì十四huánghūn黄昏deshíhòu的时候shǒuyuèjiéFánYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西deYǐsèliè以色列réndōuzhàoyàng照样xíngle
6 Yǒujǐge几个rényīnsǐshī死尸érjiéjìng洁净bùnéng不能zàishǒuyuèjiéDāngtāmen他们dàoMóxī摩西Yàlún亚伦miànqián面前
7 Shuōwǒmen我们suīyīnsǐshī死尸érjiéjìng洁净wèihé为何bèizǔzhǐ阻止bùdé不得tóngYǐsèliè以色列rénzàisuǒdìngderìqī日期xiànYēhéhuá耶和华degòngne
8 Móxī摩西duìtāmen他们shuōnǐmen你们zànqiě暂且děnghòu等候kěyǐ可以tīngYēhéhuá耶和华zhǐzhenǐmen你们shìzěnyàng怎样fēnfù吩咐de
9 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuō
10 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōnǐmen你们nǐmen你们hòudài后代zhōngruòyǒurén有人yīnsǐshī死尸érjiéjìng洁净huòzàiyuǎnfāng远方xíngháiyàoxiàngYēhéhuá耶和华shǒuyuèjié
11 Tāmen他们yàozàièryuè二月shísì十四huánghūn黄昏deshíhòu的时候shǒuyuèjiéYàoyòngjiàobǐngcàiyuèjiédeyánggāotóngchī
12 Yīdiǎn一点bùkě不可liúdàozǎochén早晨Yánggāodegútou骨头gēnyěbù也不zhéduàn折断Tāmen他们yàozhàoyuèjiédeyíqiè一切érshǒu
13 jiéjìng洁净érbùxíng不行derénruòtuīcí推辞shǒuyuèjiérényàocóngmínzhōngjiǎnchúYīnwèi因为zàisuǒdìngderìqī日期xiànYēhéhuá耶和华degòngyīnggāi应该dàndāngtāde他的zuì
14 Ruòyǒuwàirénzàinǐmen你们zhōngjiān中间yuànyì愿意xiàngYēhéhuá耶和华shǒuyuèjiéyàozhàoyuèjiédediǎnzhāngxíngbùguǎn不管shìdeshìběndì本地réntóngguī
15 zhàngdeyǒuyúncai云彩zhēgài遮盖zhàngjiùshì就是guìdezhàngCóngwǎnshang晚上dàozǎochén早晨yúncai云彩zàishàngxíngzhuàng形状rúhuǒ如火
16 Chángshìzhèyàng这样yúncai云彩zhēgài遮盖zhàngyèjiān夜间xíngzhuàng形状rúhuǒ如火
17 Yúncai云彩shícóngzhàngshōushàngqù上去Yǐsèliè以色列rénjiùshíxíngYúncai云彩zàinǎli哪里tíngzhùYǐsèliè以色列rénjiùzàinàli那里ānyíng安营
18 Yǐsèliè以色列rénzūnYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐xíngzūnYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐ānyíng安营Yúncai云彩zàizhàngshàngtíngzhùshítāmen他们jiùzhùyíngshí
19 Yúncai云彩zàizhàngshàngtíngliú停留xǔduō许多rìzi日子Yǐsèliè以色列rénjiùshǒuYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dexíng
20 Yǒushí有时yúncai云彩zàizhàngshàngjǐtiān几天tāmen他们jiùzhàoYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐zhùyíngzhàoYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐xíng
21 Yǒushí有时cóngwǎnshang晚上dàozǎochén早晨yǒuzhèyúncai云彩zàizhàngshàngZǎochén早晨yúncai云彩shōushàngqù上去tāmen他们jiùxíngYǒushí有时zhòuyè昼夜yúncai云彩tíngzàizhàngshàngshōushàngqù上去deshíhòu的时候tāmen他们jiùxíng
22 Yúncai云彩tíngliú停留zàizhàngshàngwúlùn无论shìliǎngtiānshìyīyuè一月shìniánYǐsèliè以色列rénjiùzhùyíngxíngDànyúncai云彩shōushàngqù上去tāmen他们jiùxíng
23 Tāmen他们zūnYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐ānyíng安营zūnYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐xíngTāmen他们shǒuYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dedōushìpíngYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Móxī摩西dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
2 yàoyòngyínzuòliǎngzhīhàodōuyàochuíchūlai出来deyòngyǐ用以zhāojùhuì聚会zhòngbìngjiàozhòngyíngxíng
3 Chuīzhèhàodeshíhòu的时候quánhuì全会zhòngyàodàonàli那里jùjí聚集zàihuìménkǒu门口
4 Ruòdānchuīzhīzhòngshǒulǐng首领jiùshì就是Yǐsèliè以色列jūnzhòngdì中的tǒnglǐngyàojùjí聚集dàonàli那里
5 Chuīchūdàshēng大声deshíhòu的时候dōngbiān东边āndeyíngdōuyàoxíng
6 Èrcì二次chuīchūdàshēng大声deshíhòu的时候nánbiān南边āndeyíngdōuyàoxíngTāmen他们jiāngxíngchuīchūdàshēng大声
7 Dànzhāojùhuì聚会zhòngdeshíhòu的时候nǐmen你们yàochuīhàoquèbùyào不要chuīchūdàshēng大声
8 Yàlún亚伦zǐsūn子孙zuòjìsī祭司deyàochuīzhèhàoZhèyàozuònǐmen你们shìshìdài世代dàiyǒngyuǎn永远dedìng
9 Nǐmen你们zàizìjǐ自己dedeqīyā欺压nǐmen你们dedírén敌人dǎzhàng打仗jiùyàoyònghàochuīchūdàshēng大声biàn便zàiYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénmiànqián面前deméngjìniàn纪念méngzhěngjiù拯救tuōlí脱离chóu
10 Zàinǐmen你们kuàilè快乐derìzi日子jiéqī节期bìngyuèshuòxiànfánhépíng和平ānyàochuīhàozhèdōuyàozàinǐmen你们deshénmiànqián面前zuòwéi作为jìniàn纪念shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshén
11 Dì’èr第二niánèryuè二月èrshí二十yúncai云彩cóngguìdezhàngshōushàngqù上去
12 Yǐsèliè以色列rénjiùànzhànwǎngqiánxínglíkāi离开西nǎidekuàngyúncai云彩tíngzhùzàilándekuàng
13 Zhèshìtāmen他们zhàoYēhéhuá耶和华jièMóxī摩西suǒfēnfù吩咐dechūwǎngqiánxíng
14 Ànzhejūnduì军队shǒuxiān首先wǎngqiánxíngdeshìYóudà犹大yíngdedàoTǒnglǐngjūnduì军队deshìdeérzi儿子Náshùn拿顺
15 Tǒnglǐngsàjiā萨迦zhīpàijūnduì军队deshìdeérzi儿子tǎn
16 Tǒnglǐng西lúnzhīpàijūnduì军队deshìlúndeérzi儿子
17 Zhàngchāixiè拆卸shùndezǐsūn子孙Mǐlā米拉dezǐsūn子孙jiùtáizhezhàngxiānwǎngqiánxíng
18 Ànzhejūnduì军队wǎngqiánxíngdeshìliúbiàn便yíngdedàoTǒnglǐngjūnduì军队deshìshìdiūěrdeérzi儿子xu
19 Tǒnglǐng西miǎnzhīpàijūnduì军队deshìshādàideérzi儿子shìmiè
20 Tǒnglǐngjiādezhīpàijūnduì军队deshìdiūěrdeérzi儿子
21 xiáréntáizheshèngxiānwǎngqiánxíngTāmen他们wèidàoyǐqián以前táizhàngdeyǐjīng已经zhàngzhīhǎo
22 Ànzhejūnduì军队wǎngqiánxíngdeshìYǐfǎlián以法莲yíngdedàotǒnglǐngjūnduì军队deshìdeérzi儿子shā
23 TǒnglǐngMǎnáxī玛拿西zhīpàijūnduì军队deshìxudeérzi儿子jiāliè
24 Tǒnglǐngbiàn便mǐnzhīpàijūnduì军队deshìJīduō基多deérzi儿子dàn
25 Zàizhūyínghòudeshìdànyíngdedàoànzhejūnduì军队wǎngqiánxíngTǒnglǐngjūnduì军队deshìshādàideérzi儿子xiè
26 Tǒnglǐngshèzhīpàijūnduì军队deshìélándeérzi儿子jié
27 Tǒnglǐngzhīpàijūnduì军队deshìnándeérzi儿子
28 Yǐsèliè以色列rénànzhejūnduì军队wǎngqiánxíngjiùshì就是zhèyàng这样
29 Móxī摩西duìyuèfù岳父huòzuònèixiōng内兄diànrénliúěrdeérzi儿子shuōwǒmen我们yàoxíngwǎngYēhéhuá耶和华suǒyìngxǔ应许zhīdecéngshuōyàojiāngzhèdecìgěi赐给nǐmen你们Xiànzài现在qiúwǒmen我们tóngwǒmen我们hòudàiyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华zhǐzheYǐsèliè以色列rényǐjīng已经yìngxǔ应许gěihǎochu好处
30 huídá回答shuōyàohuíběndì本地běnnàli那里
31 Móxī摩西shuōqiúbùyào不要líkāi离开wǒmen我们Yīnwèi因为zhīdao知道wǒmen我们yàozàikuàngānyíng安营kěyǐ可以dàngzuò当作wǒmen我们deyǎn
32 ruòwǒmen我们tóngjiānglái将来Yēhéhuá耶和华yǒushénme什么hǎochu好处dàiwǒmen我们wǒmen我们shénme什么hǎochu好处dài
33 Yǐsèliè以色列rénlíkāi离开Yēhéhuá耶和华deshānwǎngqiánxínglesāntiān三天delùchéng路程Yēhéhuá耶和华deyuēguì约柜zàiqián在前tóuxínglesāntiān三天delùchéng路程wéitāmen他们xúnzhǎo寻找ānxiē安歇dedìfang地方
34 Tāmen他们báyíng拔营wǎngqiánxíngrìjiàn日间yǒuYēhéhuá耶和华deyúncai云彩zàitāmen他们yǐshàng以上
35 Yuēguì约柜wǎngqiánxíngdeshíhòu的时候Móxī摩西jiùshuōYēhéhuá耶和华aqiúxīngqǐ兴起YuàndechóusǎnYuànhènderéncóngmiànqián面前táopǎo逃跑
36 Yuēguì约柜tíngzhùdeshíhòu的时候jiùshuōYēhéhuá耶和华aqiúhuídào回到Yǐsèliè以色列deqiānwàn千万rénzhōngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Zhòngbǎixìng百姓yuànyán怨言tāmen他们deědádào达到Yēhéhuá耶和华deěrzhōngYēhéhuá耶和华tīngjiàn听见lejiùfāzuò发作shǐ使huǒzàitāmen他们zhōngjiān中间fénshāo焚烧zhíshāodàoyíngdebiānjiè边界
2 Bǎixìng百姓xiàngMóxī摩西āiqiú哀求Móxī摩西qíqiú祈求Yēhéhuá耶和华huǒjiùle
3 dìfang地方biàn便jiàozuòbèiyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华dehuǒshāozàitāmen他们zhōngjiān中间
4 Tāmen他们zhōngjiān中间dexiánréndà人大tāndexīnYǐsèliè以色列rényòuhàoshuōshéigěiwǒmen我们ròuchīne
5 Wǒmen我们jìde记得zàiĀijí埃及deshíhòu的时候huāqiánjiùchījìde记得yǒuhuángguā黄瓜xīguā西瓜jiǔcài韭菜cōngsuàn
6 Xiànzài现在wǒmen我们dexīnxuè心血jiélechúzhèmayǐwài以外zàiwǒmen我们yǎnqián眼前bìngméiyǒu没有biéde别的dōngxī东西
7 Zhèmafǎngfú仿佛yuánsuīyòuhǎoxiàng好像zhēnzhū珍珠
8 Bǎixìng百姓zhōuwéi周围xíngzǒu行走mashōuqǐlai起来huòyòngtuīhuòyòngjiùdǎozhǔzàiguōzhōngyòuzuòchéngbǐngzīwèi滋味hǎoxiàng好像xīnyóu
9 Yèjiān夜间lùshui露水jiàngzàiyíngzhōngmasuízhe随着jiàngxià降下
10 Móxī摩西tīngjiàn听见bǎixìng百姓zàijiādezhàngpéngménkǒu门口hàoYēhéhuá耶和华debiàn便fāzuò发作Móxī摩西jiùxǐyuè喜悦
11 Móxī摩西duìYēhéhuá耶和华shuōwèihé为何dàipúrén仆人wèihé为何bùzài不在yǎnqián眼前méngēnjìngzhèguǎnlǐ管理bǎixìng百姓dezhòngrènjiāzàishēnshàngne
12 Zhèbǎixìng百姓shìhuái怀detāishìshēngxialai下来denejìngduìshuōtāmen他们bàozàihuái怀yǎngyù养育zhībàochīnǎideháizi孩子zhíbàodàoshìyìngxǔ应许gěitāmen他们zǔzōng祖宗dede
13 cóngnǎli哪里deròugěizhèbǎixìng百姓chīnetāmendōu他们都xiànghàoshuōgěiwǒmen我们ròuchī
14 Guǎnlǐ管理zhèbǎixìng百姓dezérèn责任tàizhòngledúzì独自dàndāng
15 zhèyàng这样dàiruòzàiyǎnqián眼前méngēnqiúshíjiāngshālejiàojiànzìjǐ自己deqíng
16 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōcóngYǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老zhōngzhāoqīshí七十gèrén个人jiùshì就是suǒzhīdao知道zuòbǎixìng百姓dezhǎnglǎo长老guānchángdedàozhèlǐ这里láilǐngtāmen他们dàohuìqiánshǐ使tāmen他们yītóng一同zhàn
17 yàozàinàli那里jiànglìn降临shuōhuàyàojiàngshēnshàngdelíngfēntāmen他们tāmen他们jiùtóngdāngzhèguǎnbǎixìng百姓dezhòngrènmiǎnde免得dúzì独自dàndāng
18 Yòuyàoduìbǎixìng百姓shuōnǐmen你们yīngdāng应当jiéyùbèi预备míngtiān明天chīròuyīnwèi因为nǐmen你们hàoshuōshéigěiwǒmen我们ròuchīWǒmen我们zàiĀijí埃及hěnhǎo很好Zhèshēngyīn声音dádào达到leYēhéhuá耶和华deěrzhōngsuǒyǐ所以gěinǐmen你们ròuchī
19 Nǐmen你们bùzhǐ不止chīyītiān一天liǎngtiānwǔtiān五天shítiānèrshí二十tiān
20 Yàochīyīgè一个zhěngyuèshènzhì甚至ròucóngnǐmen你们bíkǒng鼻孔pènchū喷出láishǐ使nǐmen你们yànwù厌恶leyīnwèi因为nǐmen你们yànzhùzàinǐmen你们zhōngjiān中间deYēhéhuá耶和华zàimiànqián面前hàoshuōwǒmen我们wèihé为何chūleĀijí埃及ne
21 Móxī摩西duìYēhéhuá耶和华shuōzhètóngzhùdebǎixìng百姓bùxíng步行denánrén男人yǒuliùshí六十wànháishuō还说yàoròugěitāmen他们shǐ使tāmen他们kěyǐ可以chīyīgè一个zhěngyuè
22 Nándào难道gěitāmen他们zǎileyángqúnniúqúnhuòshì或是hǎizhōngsuǒyǒu所有dedōuleláijiùgòutāmen他们chīma
23 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōYēhéhuá耶和华debǎngbì膀臂shìsuōduǎn缩短lemaxiànzài现在yàokànwǒde我的huàxiàngyīngyànyīngyàn
24 Móxī摩西chūqù出去jiāngYēhéhuá耶和华dehuà的话gàosu告诉bǎixìng百姓yòuzhāobǎixìng百姓dezhǎnglǎo长老zhōngqīshí七十gèrén个人láishǐ使tāmen他们zhànzàihuìdewéi
25 Yēhéhuá耶和华zàiyúnzhōngjiànglìn降临duìMóxī摩西shuōhuàjiàngshēnshàngdelíngfēnqīshí七十zhǎnglǎo长老Língtíngzàitāmen他们shēnshàngdeshíhòu的时候tāmen他们jiùshòugǎnshuōhuàyǐhòu以后quèméiyǒu没有zàishuō再说
26 Dànyǒuliǎnggèrén个人réngzàiyíngyīgè一个míngjiào名叫yīgè一个míngjiào名叫Tāmen他们běnshìzàinàxiē那些bèiderénzhōngquèméiyǒu没有dàohuìnàli那里Língtíngzàitāmen他们shēnshàngtāmen他们jiùzàiyíngshuōyùyán预言
27 Yǒushàonián少年rénpǎoláigàosu告诉Móxī摩西shuōzàiyíngshuōyùyán预言
28 Móxī摩西debāngshou帮手nèndeérzi儿子yuēshūjiùshì就是Móxī摩西suǒjiǎnxuǎn拣选deyīgè一个rénshuōqǐngzhǔMóxī摩西jìnzhǐ禁止tāmen他们
29 Móxī摩西duìshuōwéiwǒde我的yuángù缘故jídù嫉妒rénmawéiyuànYēhéhuá耶和华debǎixìng百姓dōushòugǎnshuōhuàYuànYēhéhuá耶和华tāde他的língjiàngzàitāmen他们shēnshàng
30 Yúshì于是Móxī摩西Yǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老dōuhuídào回到yíng
31 Yǒufēng有风cóngYēhéhuá耶和华nàli那里guāānchún鹌鹑yóuhǎimiàn海面guāláifēisǎnzàiyíngbiānyíngdewéiZhèbiān这边yuēyǒuyītiān一天delùchéng路程nàbian那边yuēyǒuyītiān一天delùchéng路程dìmiàn地面yuēyǒuèrzhǒu
32 Bǎixìng百姓qǐlai起来zhōngrì终日zhōngbìngzhěngtiān整天ānchún鹌鹑Zhìshǎo至少deleshíméiěrwéizìjǐ自己bǎilièzàiyíngdewéi
33 Ròuzàitāmen他们yáchǐ牙齿zhījiān之间shàngwèi尚未jiáolànYēhéhuá耶和华dejiùxiàngtāmen他们fāzuò发作yòngzuìzhòngdezāiyāngshāletāmen他们
34 dìfang地方biàn便jiàozuòBóluó博罗jiùshì就是tānzhīréndefénmù坟墓),yīnwèi因为tāmen他们zàinàli那里zàngmáitānzhīxīnderén
35 Bǎixìng百姓cóngBóluó博罗zǒudàojiùzhùzàiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Móxī摩西leshínǚzǐ女子wéiànYàlún亚伦yīnsuǒdeshínǚzǐ女子jiùhuǐbàng毁谤
2 Shuōnándào难道Yēhéhuá耶和华dānMóxī摩西shuōhuàwǒmen我们shuōhuàmazhèhuàYēhéhuá耶和华tīngjiàn听见le
3 Móxī摩西wéirénjíqí极其qiānhé谦和shèngguò胜过shìshàngdezhòngrén众人
4 Yēhéhuá耶和华hūrán忽然duìMóxī摩西Yàlún亚伦ànshuōnǐmen你们sāngèrén个人dōuchūlai出来dàohuìzhèlǐ这里Tāmen他们sāngèrén个人jiùchūlai出来le
5 Yēhéhuá耶和华zàiyúnzhùzhōngjiànglìn降临zhànzàihuìménkǒu门口shàoYàlún亚伦ànèrrénjiùchūlai出来le
6 Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们qiětīngwǒde我的huànǐmen你们zhōngjiān中间ruòyǒuxiānzhī先知Yēhéhuá耶和华zàiyìxiàng异象zhōngxiàngxiǎnxiàn显现zàimèngzhōngshuōhuà
7 Wǒde我的púrén仆人Móxī摩西búshì不是zhèyàng这样shìzàiquánjiājìnzhōngde
8 yàomiànduìmiàn面对面shuōhuànǎishì乃是míngshuōbùyòng不用míyǔ谜语bìngqiě并且jiànwǒde我的xíngxiàng形像Nǐmen你们huǐbàng毁谤wǒde我的púrén仆人Móxī摩西wèihé为何ne
9 Yēhéhuá耶和华jiùxiàngtāmen他们èrrénfānù发怒ér
10 Yúncai云彩cónghuìshàngnuókāilebùliào不料ànchángledàmá大麻fēngyǒuxuěnàyàng那样báiYàlún亚伦kànànchángledàmá大麻fēng
11 JiùduìMóxī摩西shuōzhǔaqiúbùyào不要yīnwǒmen我们yúmèi愚昧fànzuì犯罪biàn便jiāngzhèzuìjiāzàiwǒmen我们shēnshàng
12 Qiúbùyào不要shǐ使xiàngchūròubànlàndetāi
13 Yúshì于是Móxī摩西āiqiú哀求Yēhéhuá耶和华shuōshénaqiúyīzhì医治
14 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōfùqīn父亲ruòtuòmo唾沫zàiliǎnshàngqǐbù岂不méngxiūtiānmaxiànzài现在yàozàiyíngwàiguānsuǒtiānránhòu然后cáikěyǐ可以lǐngjìnlái进来
15 Yúshì于是ànguānsuǒzàiyíngwàitiānBǎixìng百姓méiyǒu没有xíngzhíděngdào等到ànlǐngjìnlái进来
16 Yǐhòu以后bǎixìng百姓cóngxíngzàilándekuàngānyíng安营Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
2 dǎfa打发rénkuītànsuǒcìgěi赐给Yǐsèliè以色列réndejiānándetāmen他们měizhīpàizhōngyàodǎfa打发yīgè一个réndōuyàozuòshǒulǐng首领de
3 Móxī摩西jiùzhàoYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐cónglándekuàngdǎfa打发tāmen他们Tāmendōu他们都shìYǐsèliè以色列réndecháng
4 Tāmen他们demíngzi名字shǔliúbiàn便zhīpàideyǒudedeérzi儿子shā
5 Shǔ西miǎnzhīpàideyǒudeérzi儿子deshā
6 ShǔYóudà犹大zhīpàideyǒudeérzi儿子jiā
7 Shǔsàjiā萨迦zhīpàideyǒuyuēdeérzi儿子jiā
8 ShǔYǐfǎlián以法莲zhīpàideyǒunèndeérzi儿子a
9 Shǔbiàn便mǐnzhīpàideyǒudeérzi儿子
10 Shǔ西lúnzhīpàideyǒusuōdedeérzi儿子jiādié
11 Yuēdezǐsūn子孙shǔMǎnáxī玛拿西zhīpàideyǒu西deérzi儿子jiāde
12 Shǔdànzhīpàideyǒudeérzi儿子
13 Shǔshèzhīpàideyǒujiādeérzi儿子西tiē
14 Shǔzhīpàideyǒu西deérzi儿子
15 Shǔjiādezhīpàideyǒudeérzi儿子jiù
16 Zhèjiùshì就是Móxī摩西suǒdǎfa打发kuītàndezhīréndemíngzi名字Móxī摩西jiùchēngnèndeérzi儿子Héxī’ā何西阿wéiyuēshū
17 Móxī摩西dǎfa打发tāmen他们kuītànjiānándeshuōnǐmen你们cóngnándìshang地上shāndì山地
18 Kànderúhé如何qízhōng其中suǒzhùdemínshìqiángshìruòshìduōshìshào
19 Suǒzhùzhīdeshìhǎoshìdǎisuǒzhùzhīchǔshìyíngpánshìjiānchéng
20 Yòukàndeshìféiměishìqízhōng其中yǒushùmù树木méiyǒu没有Nǐmen你们yàofàngkāi放开dǎnliàng胆量dedeguǒdàixiēlái。(Nàshí那时zhèngshìpútao葡萄chūshúdeshíhòu的时候。)
21 Tāmen他们shàngqù上去kuītàndecóngxúndì寻的kuàngdàozhídào直到kǒu
22 Tāmen他们cóngnándìshang地上dàole到了lúnZàinàli那里yǒurénmànshìshāimǎi。(Yuánlái原来lúnchéngbèijiànzào建造Āijí埃及desuǒānchéngzǎonián。)
23 Tāmen他们dàole到了shícóngnàli那里kǎnlepútao葡萄shùdezhīshàngtou上头yǒuguàpútao葡萄liǎnggèrén个人yònggāngtáizheyòudàilexiēshíliu石榴wúhuāguǒ无花果lái
24 Yīnwèi因为Yǐsèliè以色列réncóngnàli那里kǎnláideguàpútao葡萄suǒyǐ所以dìfang地方jiàozuòshí。)
25 Guòlesìshí四十tiāntāmen他们kuītàndecáihuílai回来
26 Dàole到了lánkuàngdejiājiànMóxī摩西Yàlún亚伦bìngYǐsèliè以色列dequánhuì全会zhònghuíbào回报Móxī摩西Yàlún亚伦bìngquánhuì全会zhòngyòudedeguǒgěitāmen他们kàn
27 Yòugàosu告诉Móxī摩西shuōwǒmen我们dàole到了suǒdǎfa打发wǒmen我们<