Yuēshū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yēhéhuá耶和华depúrén仆人Móxī摩西leyǐhòu以后Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西debāngshou帮手nèndeérzi儿子yuēshūshuō
2 Wǒde我的púrén仆人Móxī摩西leXiànzài现在yàoqǐlai起来zhòngbǎixìng百姓guòzhèYuēdànhé约旦河wǎngsuǒyàocìgěi赐给Yǐsèliè以色列réndede
3 Fánnǐmen你们jiǎozhǎngsuǒzhīdedōuzhàozhesuǒyìngxǔ应许Móxī摩西dehuà的话cìgěi赐给nǐmen你们le
4 Cóngkuàngzhènènzhídào直到réndequándeYòudàodàhǎi大海rìluò日落zhīchǔDōuyàozuònǐmen你们dejìngjiè境界
5 píngshēngderìzi日子rénnéngzàimiànqián面前zhàndezhùzěnyàng怎样Móxī摩西tóngzàizhàoyàng照样tóngzàipiēxiàyěbù也不diūqì丢弃
6 dānggāngqiáng刚强zhuàngdǎnYīnwèi因为shǐ使zhèbǎixìng百姓chéngshòu承受dewéijiùshì就是xiàngtāmen他们lièshìyìngxǔ应许cìgěi赐给tāmen他们dede
7 Zhǐyào只要gāngqiáng刚强dàdà大大zhuàngdǎnjǐnshǒuzūnxíngpúrén仆人Móxī摩西suǒfēnfù吩咐deyíqiè一切bùkě不可piānlí偏离zuǒyòu左右shǐ使wúlùn无论wǎngnǎli哪里dōukěyǐ可以shùnlì顺利
8 Zhèshūbùkě不可líkāi离开dekǒuzǒngyàozhòuyè昼夜sīxiǎng思想hǎoshǐ使jǐnshǒuzūnxíngzhèshūshàngsuǒxiědeyíqiè一切huàRúcǐ如此dedàolù道路jiùkěyǐ可以hēngtōngfánshìshùnlì顺利
9 méiyǒu没有fēnfù吩咐madānggāngqiáng刚强zhuàngdǎnBùyào不要yěbù也不yàojīnghuángYīnwèi因为wúlùn无论wǎngnǎli哪里Yēhéhuá耶和华deshéntóngzài
10 Yúshì于是yuēshūfēnfù吩咐bǎixìng百姓deguānchángshuō
11 Nǐmen你们yàozǒubiànyíngzhōngfēnfù吩咐bǎixìng百姓shuōdāngyùbèi预备shíwù食物Yīnwèi因为sānzhīnèi之内nǐmen你们yàoguòzhèYuēdànhé约旦河jìnqù进去deYēhéhuá耶和华nǐmen你们shénnǐmen你们wéizhīde
12 Yuēshūduìliú对流biànrén便人jiāderénMǎnáxī玛拿西bànzhīpàiderénshuō
13 Nǐmen你们yàozhuīniànYēhéhuá耶和华depúrén仆人Móxī摩西suǒfēnfù吩咐nǐmen你们dehuà的话shuōYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénshǐ使nǐmen你们dexiǎngpíng’ān平安bìjiāng必将zhèdecìgěi赐给nǐmen你们
14 Nǐmen你们deqīzi妻子háizi孩子shēngchù牲畜dōukěyǐ可以liúzàiYuēdànhé约旦河dōngMóxī摩西suǒgěinǐmen你们dedeDànnǐmen你们zhōngjiān中间yíqiè一切dànéng大能deyǒngshì勇士dōuyàodàizhebīngqì兵器zàinǐmen你们dedìxiōng弟兄qiánmian前面guòqu过去bāngzhù帮助tāmen他们
15 Děngdào等到Yēhéhuá耶和华shǐ使nǐmen你们dedìxiōng弟兄xiàngnǐmen你们yíyàng一样dexiǎngpíng’ān平安bìngqiě并且dezheYēhéhuá耶和华nǐmen你们shénsuǒtāmen他们wéizhīdenàshí那时cáikěyǐ可以huínǐmen你们suǒdé所得zhīdechéngshòu承受wéijiùshì就是Yēhéhuá耶和华depúrén仆人Móxī摩西zàiYuēdànhé约旦河dōngxiàngrìchū日出zhīdesuǒgěinǐmen你们de
16 Tāmen他们huídá回答yuēshūshuōsuǒfēnfù吩咐wǒmen我们xíngdewǒmen我们dōuxíngsuǒchāqiǎnwǒmen我们dewǒmen我们dōu
17 Wǒmen我们cóngqián从前zàiyíqiè一切shìshàngzěnyàng怎样tīngcóng听从Móxī摩西xiànzài现在zhàoyàng照样tīngcóng听从WéiyuànYēhéhuá耶和华deshéntóngzàixiàngMóxī摩西tóngzàiyíyàng一样
18 Wúlùn无论shénme什么rénwéibèi违背demìnglìng命令tīngcóng听从suǒfēnfù吩咐tāde他的yíqiè一切huàjiùzhìzhǐyào只要gāngqiáng刚强zhuàngdǎnPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Dāngxiànèndeérzi儿子yuēshūcóngshítíngàn’àn暗暗dǎfa打发liǎnggèrén个人zuòtànfēnfù吩咐shuōnǐmen你们kuītàndeYúshì于是èrrénleláidào来到yīgè一个jìnǚ妓女míngjiào名叫Lǎhé喇合dejiājiùzàinàli那里tǎng
2 Yǒurén有人gàosu告诉wángshuōjīnyǒuYǐsèliè以色列rénláidào来到zhèlǐ这里kuītànde
3 wángdǎfa打发rénjiànLǎhé喇合shuōláidào来到zhèlǐ这里jìnlejiāderényàojiāochū交出láiyīnwèi因为tāmen他们láikuītànquánde
4 Nǚrén女人jiāngèrrényǐncáng隐藏jiùhuídá回答shuōrénguǒrán果然dàozhèlǐ这里láiTāmen他们shìnǎli哪里láidequèbùzhīdào不知道
5 Tiānhēiyàoguānchéngmén城门deshíhòu的时候tāmen他们chūqù出去lewǎngnǎli哪里quèbùzhīdào不知道Nǐmen你们kuàikuàidezhuīgǎn追赶jiùzhuīshàng追上
6 Xiānshìnǚrén女人lǐngèrrénshànglefángdǐng房顶jiāngtāmen他们cángzàinàli那里suǒbǎidejiēzhōng。)
7 Nàxiē那些rénjiùwǎngYuēdànhé约旦河dedùkǒu渡口zhuīgǎn追赶tāmen他们leZhuīgǎn追赶tāmen他们derénchūqù出去chéngmén城门jiùguānle
8 Èrrénháiméiyǒu没有tǎngnǚrén女人jiùshàngfángdǐng房顶dàotāmen他们nàli那里
9 Duìtāmen他们shuōzhīdao知道Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经zhèdecìgěi赐给nǐmen你们bìngqiě并且yīnnǐmen你们deyuángù缘故wǒmen我们dōujīnghuāng惊慌leZhèdedeyíqiè一切jūmín居民zàinǐmen你们miànqián面前xīndōuxiāohuà消化le
10 Yīnwèi因为wǒmen我们tīngjiàn听见nǐmen你们chūĀijí埃及deshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华zěnyàng怎样zàinǐmen你们qiánmian前面shǐ使hónghǎi红海deshuǐgānlebìngqiě并且nǐmen你们zěnyàng怎样dàiYuēdànhé约旦河dōngdeliǎngwáng西hóngèjiāngtāmen他们jìnxínghuǐmiè毁灭
11 Wǒmen我们tīngjiàn听见zhèxie这些shìxīnjiùxiāohuà消化leYīnnǐmen你们deyuángù缘故bìngrényǒudǎnYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénběnshìshàngtiānxià天下dedeshén
12 Xiànzài现在shìēndàinǐmen你们qiúnǐmen你们zhǐzheYēhéhuá耶和华xiàngshìyàoēndàijiābìnggěiyīgè一个shízài实在dezhèngjù证据
13 Yàojiùhuówǒde我的fùmǔ父母dìxiōng弟兄jiěmèi姐妹yíqiè一切shǔtāmen他们dezhěngjiù拯救wǒmen我们xìngmìng性命
14 Èrrénduìshuōruòxièlòuwǒmen我们zhèjiànshìwǒmen我们qíngyuàn情愿nǐmen你们Yēhéhuá耶和华jiāngzhèdecìgěi赐给wǒmen我们deshíhòu的时候wǒmen我们cí’ài慈爱chéngshí诚实dài
15 Yúshì于是nǚrén女人yòngshéngzi绳子jiāngèrréncóngchuānghu窗户zhuìxiàqu下去Yīntāde她的fángzi房子shìzàichéngqiáng城墙biānshàngzhùzàichéngqiáng城墙shàng
16 duìtāmen他们shuōnǐmen你们qiěwǎngshānshàngqù上去kǒngpà恐怕zhuīgǎn追赶derénpèngjiàn碰见nǐmen你们Yàozàinàli那里yǐncáng隐藏sāntiān三天děngzhuīgǎn追赶derénhuílai回来ránhòu然后cáikěyǐ可以zǒunǐmen你们de
17 Èrrénduìshuōyàozhèyàng这样xíngBùrán不然jiàowǒmen我们suǒdeshìjiùwǒmen我们gānle
18 Wǒmen我们láidào来到zhèdedeshíhòu的时候yàozhètiáozhūhóngxiàn线shéngzàizhuìwǒmen我们xiàqu下去dechuānghu窗户shàngbìngyàoshǐ使defùmǔ父母dìxiōng弟兄dequánjiādōujùjí聚集zàijiāzhōng
19 Fánchūlejiāmén家门wǎngjiēshàngqù上去detāde他的zuìguīdàozìjǐ自己detóushàngzuìyuánwénzuòxuè),wǒmen我们gānleFánzàijiāderuòyǒurén有人xiàshǒu下手hàiliúxuèdezuìjiùguīdàowǒmen我们detóushàng
20 ruòxièlòuwǒmen我们zhèjiànshìjiàowǒmen我们suǒdeshìjiùwǒmen我们gānle
21 Nǚrén女人shuōzhàonǐmen你们dehuà的话xíngYúshì于是dǎfa打发tāmen他们leyòuzhūhóngxiàn线shéngzàichuānghu窗户shàng
22 Èrréndàoshānshàngzàinàli那里zhùlesāntiān三天děngzhezhuīgǎn追赶derénhuíqu回去leZhuīgǎn追赶derénzhǎotāmen他们quèzhǎozhe
23 Èrrénjiùxiàshānhuílai回来guòledàonèndeérzi儿子yuēshūnàli那里xiàngshùshuōsuǒzāoyù遭遇deyíqiè一切shì
24 YòuduìyuēshūshuōYēhéhuá耶和华guǒrán果然jiāngquándejiāozàiwǒmen我们shǒuzhōngdedeyíqiè一切jūmín居民zàiwǒmen我们miànqián面前xīndōuxiāohuà消化lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yuēshūqīngzǎo清早qǐlai起来Yǐsèliè以色列zhòngrén众人dōulíkāi离开shítíngláidào来到Yuēdànhé约旦河jiùzhùzàinàli那里děnghòu等候guò
2 Guòlesāntiān三天guānchángzǒubiànyíngzhōng
3 Fēnfù吩咐bǎixìng百姓shuōnǐmen你们kànjiàn看见Yēhéhuá耶和华nǐmen你们shéndeyuēguì约柜yòujiànjìsī祭司wèiréntáizhejiùyàolíkāi离开suǒzhùdedìfang地方gēnzhe跟着yuēguì约柜
4 Zhǐshì只是nǐmen你们héyuē和约guìxiāngyàoliángèrqiānzhǒubùkě不可yuēguì约柜xiāngjìn相近shǐ使nǐmen你们zhīdao知道suǒdāngzǒudeyīnwèi因为zhètiáonǐmen你们xiànglái向来méiyǒu没有zǒuguò
5 Yuēshūfēnfù吩咐bǎixìng百姓shuōnǐmen你们yàojiéyīnwèi因为míngtiān明天Yēhéhuá耶和华zàinǐmen你们zhōngjiān中间xíngqíshì奇事
6 Yuēshūyòufēnfù吩咐jìsī祭司shuōnǐmen你们táiqǐ抬起yuēguì约柜zàibǎixìng百姓qiántou前头guòqu过去Yúshì于是tāmen他们táiqǐ抬起yuēguì约柜zàibǎixìng百姓qiántou前头zǒu
7 Yēhéhuá耶和华duìyuēshūshuōcóngjīnrì今日shǐ使zàiYǐsèliè以色列zhòngrén众人yǎnqián眼前zūnshǐ使tāmen他们zhīdao知道zěnyàng怎样Móxī摩西tóngzàizhàoyàng照样tóngzài
8 yàofēnfù吩咐táiyuēguì约柜dejìsī祭司shuōnǐmen你们dàole到了Yuēdànhé约旦河deshuǐbiānshàngjiùyàozàiYuēdànhé约旦河shuǐzhànzhù站住
9 YuēshūduìYǐsèliè以色列rénshuōnǐmen你们jìnqiánláitīngYēhéhuá耶和华nǐmen你们shéndehuà的话
10 Yuēshūshuōkàntiānxià天下zhǔdeyuēguì约柜zàinǐmen你们qiántou前头guòqu过去dàoYuēdànhé约旦河yīncǐ因此nǐmen你们jiùzhīdao知道zàinǐmen你们zhōngjiān中间yǒuyǒngshēngshénBìngqiě并且zàinǐmen你们miànqián面前gǎnchūjiānánrénrénwèirénBǐlì比利rénjiārénrénrén
11
12 Nǐmen你们xiànzài现在yàocóngYǐsèliè以色列zhīpàizhōngjiǎnxuǎn拣选shí’èr十二gèrén个人měizhīpàirén
13 Děngdào等到táitiānxià天下zhǔYēhéhuá耶和华yuēguì约柜dejìsī祭司jiǎozhànzàiYuēdànhé约旦河shuǐYuēdànhé约旦河deshuǐjiùshì就是cóngshàngwǎngxiàliú下流deshuǐbìrán必然duànjué断绝chénglěi
14 Bǎixìng百姓líkāi离开zhàngpéngyàoguòYuēdànhé约旦河deshíhòu的时候táiyuēguì约柜dejìsī祭司nǎizàibǎixìng百姓deqiántou前头
15 Tāmen他们dàole到了Yuēdànhé约旦河jiǎoshuǐyuánlái原来Yuēdànhé约旦河shuǐzàishōugē收割derìzi日子zhǎngguòliǎng’àn两岸),
16 cóngshàngwǎngxiàliú下流deshuǐbiàn便zàiyuǎnzhīdedànpángdeYǎdāng亚当chéngnàli那里tíngzhùchénglěiwǎngdehǎijiùshì就是yánhǎixiàliú下流deshuǐquánrán全然duànjué断绝Yúshì于是bǎixìng百姓zàideduìmiàn对面guòqu过去le
17 TáiYēhéhuá耶和华yuēguì约柜dejìsī祭司zàiYuēdànhé约旦河zhòngdì中的gāndìshang地上zhàndìngYǐsèliè以色列zhòngrén众人dōucónggāndìshang地上guòqu过去zhídào直到guómín国民jìndōuguòleYuēdànhé约旦河Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Guómín国民jìndōuguòleYuēdànhé约旦河Yēhéhuá耶和华jiùduìyuēshūshuō
2 cóngmínzhōngyàojiǎnxuǎn拣选shí’èr十二gèrén个人měizhīpàirén
3 Fēnfù吩咐tāmen他们shuōnǐmen你们cóngzhèlǐ这里cóngYuēdànhé约旦河zhōngjìsī祭司jiǎozhàndìngdedìfang地方shí’èr十二kuàishítou石头dàiguòqu过去fàngzài放在nǐmen你们jīnyàozhùsù住宿dedìfang地方
4 Yúshì于是yuēshūjiāngcóngYǐsèliè以色列rénzhōngsuǒyùbèi预备deshí’èr十二gèrén个人měizhīpàiréndōushàolelái
5 Duìtāmen他们shuōnǐmen你们xiàYuēdànhé约旦河zhōngguòdàoYēhéhuá耶和华nǐmen你们shéndeyuēguì约柜qiántou前头ànzheYǐsèliè以色列rénshí’èr十二zhīpàideshùmù数目měirén每人yīkuài一块shítou石头kángzàijiānshàng
6 Zhèxie这些shítou石头zàinǐmen你们zhōngjiān中间kěyǐ可以zuòwéi作为zhèngjù证据Rìhòu日后nǐmen你们dezǐsūn子孙wènnǐmen你们shuōzhèxie这些shítou石头shìshénme什么yìsī意思
7 Nǐmen你们jiùduìtāmen他们shuōzhèshìyīnwèi因为Yuēdànhé约旦河deshuǐzàiYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜qiánduànjué断绝Yuēguì约柜guòYuēdànhé约旦河deshíhòu的时候Yuēdànhé约旦河deshuǐjiùduànjué断绝leZhèxie这些shítou石头yàozuòYǐsèliè以色列rényǒngyuǎn永远dejìniàn纪念
8 Yǐsèliè以色列rénjiùzhàoyuēshūYàsuǒ亚所fēnfù吩咐deànzheYǐsèliè以色列rénzhīpàideshùmù数目cóngYuēdànhé约旦河zhōngleshí’èr十二kuàishítou石头dōuzūnYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐yuēshūdexíngleTāmen他们shítou石头dàiguòqu过去dàotāmen他们suǒzhùsù住宿dedìfang地方jiùfàngzài放在nàli那里
9 Yuēshūlìngshí’èr十二kuàishítou石头zàiYuēdànhé约旦河zhōngzàitáiyuēguì约柜dejìsī祭司jiǎozhàndedìfang地方Zhídào直到jīnrì今日shítou石头háizàinàli那里
10 Táiyuēguì约柜dejìsī祭司zhànzàiYuēdànhé约旦河zhōngděngdào等到Yēhéhuá耶和华xiǎoyuēshūfēnfù吩咐bǎixìng百姓deshìbànwánleshìzhàoMóxī摩西suǒfēnfù吩咐yuēshūdeyíqiè一切huàYúshì于是bǎixìng百姓guòqu过去le
11 Zhòngbǎixìng百姓jìndōuguòleYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜jìsī祭司jiùzàibǎixìng百姓miànqián面前guòqu过去
12 Liúbiànrén便人jiāderénMǎnáxī玛拿西bànzhīpàideréndōuzhàoMóxī摩西suǒfēnfù吩咐tāmen他们dedàizhebīngqì兵器zàiYǐsèliè以色列rénqiántou前头guòqu过去
13 Yuēyǒuwànréndōuzhǔnbèi准备dǎzhàng打仗zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前guòqu过去dàodepíngyuán平原děnghòu等候shàngzhèn
14 DāngYēhéhuá耶和华shǐ使yuēshūzàiYǐsèliè以色列zhòngrén众人yǎnqián眼前zūnZàipíngshēngderìzi日子bǎixìng百姓jìngwèi敬畏xiàngcóngqián从前jìngwèi敬畏Móxī摩西yíyàng一样
15 Yēhéhuá耶和华xiǎoyuēshūshuō
16 fēnfù吩咐táiguìdejìsī祭司cóngYuēdànhé约旦河shànglái上来
17 Yuēshūjiùfēnfù吩咐jìsī祭司shuōnǐmen你们cóngYuēdànhé约旦河shànglái上来
18 TáiYēhéhuá耶和华yuēguì约柜dejìsī祭司cóngYuēdànhé约旦河shànglái上来jiǎozhǎnggānghàndeYuēdànhé约旦河deshuǐjiùliúdàoyuánchù原处réngjiù仍旧zhǎngguòliǎng’àn两岸
19 Zhēngyuè正月chūshíbǎixìng百姓cóngYuēdànhé约旦河shànglái上来jiùzàizàidedōngbiān东边ānyíng安营
20 Tāmen他们cóngYuēdànhé约旦河zhōngláideshí’èr十二kuàishítou石头yuēshūjiùzài
21 DuìYǐsèliè以色列rénshuōrìhòu日后nǐmen你们dezǐsūn子孙wèntāmen他们defùqīn父亲shuōzhèxie这些shítou石头shìshénme什么yìsī意思
22 Nǐmen你们jiùgàosu告诉tāmen他们shuōYǐsèliè以色列réncéngzǒugāndeguòzhèYuēdànhé约旦河
23 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénzàinǐmen你们qiánmian前面shǐ使Yuēdànhé约旦河deshuǐgānleděngzhenǐmen你们guòlái过来jiùYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshéncóngqián从前zàiwǒmen我们qiánmian前面shǐ使hónghǎi红海gānleděngzhewǒmen我们guòlái过来yíyàng一样
24 Yàoshǐ使dìshang地上wànmíndōuzhīdao知道Yēhéhuá耶和华deshǒuyǒunénglì有能力yàoshǐ使nǐmen你们yǒngyuǎn永远jìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yuēdànhé约旦河Xī Yà西亚réndezhūwángkàohǎijiānánréndezhūwángtīngjiàn听见Yēhéhuá耶和华zàiYǐsèliè以色列rénqiánmian前面shǐ使Yuēdànhé约旦河deshuǐgānleděngdào等到wǒmen我们guòqu过去tāmen他们dexīnyīnYǐsèliè以色列réndeyuángù缘故jiùxiāohuà消化lebùzài不再yǒudǎn
2 Nàshí那时Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐yuēshūshuōzhìzào制造huǒshídāodì’èrcì第二次gěiyǐ给以lièrénxínggēlǐ割礼
3 Yuēshūjiùzhìzào制造lehuǒshídāozàichúPíshān皮山nàli那里gěiyǐ给以lièrénxínggēlǐ割礼
4 Yuēshūxínggēlǐ割礼deyuángù缘故shìyīnwèi因为cóngĀijí埃及chūlai出来dezhòngmínjiùshì就是yíqiè一切néngdǎzhàng打仗denándīngchūleĀijí埃及yǐhòu以后dōuzàikuàngdelùshang路上
5 Yīnwèi因为chūlai出来dezhòngmíndōushòuguògēlǐ割礼Wéidú惟独chūĀijí埃及yǐhòu以后zàikuàngdelùshang路上suǒshēngdezhòngmíndōuméiyǒu没有shòuguògēlǐ割礼
6 Yǐsèliè以色列rénzàikuàngzǒulesìshí四十niánděngdào等到guómín国民jiùshì就是chūĀijí埃及debīngdīngdōuxiāomiè消灭leyīnwèi因为tāmen他们méiyǒu没有tīngcóng听从Yēhéhuá耶和华dehuà的话Yēhéhuá耶和华céngxiàngtāmen他们shìbùróng不容tāmen他们kànjiàn看见Yēhéhuá耶和华xiàngtāmen他们lièshìyìngxǔ应许cìgěi赐给wǒmen我们dedejiùshì就是liúnǎizhīde
7 Tāmen他们dezǐsūn子孙jiùshì就是Yēhéhuá耶和华suǒxīngqǐ兴起láijiēxù接续tāmen他们dedōuméiyǒu没有shòuguògēlǐ割礼Yīnwèi因为zàilùshang路上méiyǒu没有gěitāmen他们xínggēlǐ割礼yuēshūzhècáigěitāmen他们xíngle
8 Guómín国民dōushòuwánlegēlǐ割礼jiùzhùzàiyíngzhōngzìjǐ自己dedìfang地方děngdào等到quánle
9 Yēhéhuá耶和华duìyuēshūshuōjīnrì今日jiāngĀijí埃及dexiūrù羞辱cóngnǐmen你们shēnshànggǔnleYīncǐ因此dìfang地方míngjiào名叫zhídào直到jīnrì今日jiùshì就是gǔndeyìsī意思)。
10 Yǐsèliè以色列rénzàiānyíng安营Zhēngyuè正月shísì十四wǎnshang晚上zàidepíngyuán平原shǒuyuèjié
11 yuèjiédetāmen他们jiùchīlededechūchǎn出产Zhèngdāng正当chījiàobǐnghōngde
12 Tāmen他们chīlededechūchǎn出产dì’èr第二majiùzhǐzhùleYǐsèliè以色列rényěbù也不zàiyǒumaleniántāmen他们quèchījiānándedechūchǎn出产
13 Yuēshūkàojìn靠近deshíhòu的时候guānkàn观看bùliào不料yǒuyīgè一个rénshǒu人手yǒuchūlai出来dedāoduìmiàn对面zhànYuēshūdàonàli那里wènshuōshìbāngzhù帮助wǒmen我们neshìbāngzhù帮助wǒmen我们dírén敌人ne
14 huídá回答shuōbúshì不是deláishìyàozuòYēhéhuá耶和华jūnduì军队deyuánshuài元帅Yuēshūjiùzàidìxià在地下bàishuōzhǔyǒushénme什么huàfēnfù吩咐púrén仆人
15 Yēhéhuá耶和华jūnduì军队deyuánshuài元帅duìyuēshūshuōjiǎoshàngdexiétuōxialai下来yīnwèi因为suǒzhàndedìfang地方shìshèngdeYuēshūjiùzhàozhexínglePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 dechéngmén城门yīnYǐsèliè以色列rénjiùguāndeyánjǐnwúrén无人chūrù出入
2 Yēhéhuá耶和华xiǎoyuēshūshuōkànyǐjīng已经dewángbìngdànéng大能deyǒngshì勇士dōujiāozàishǒuzhōng
3 Nǐmen你们deyíqiè一切bīngdīngyàowéirǎo围绕zhèchéngwéirǎo围绕yīcì一次liùdōuyàozhèyàng这样xíng
4 jìsī祭司yàoyángjiǎozǒuzài走在yuēguì约柜qiánDàodìqī第七nǐmen你们yàoràochéngjìsī祭司yàochuījiǎo
5 Tāmen他们chuīdejiǎoshēngtuōchángnǐmen你们tīngjiàn听见jiǎoshēngzhòngbǎixìng百姓yàodàshēng大声hūhǎn呼喊chéngqiáng城墙jiùxiànréndōuyàowǎngqiánzhíshàng
6 Nèndeérzi儿子yuēshūshàolejìsī祭司láifēnfù吩咐tāmen他们shuōnǐmen你们táiqǐ抬起yuēguì约柜láiyàoyǒu要有jìsī祭司yángjiǎozǒuzài走在Yēhéhuá耶和华deyuēguì约柜qián
7 Yòuduìbǎixìng百姓shuōnǐmen你们qiánràochéngdàibīngqì兵器deyàozǒuzài走在Yēhéhuá耶和华deyuēguì约柜qián
8 Yuēshūduìbǎixìng百姓shuōwánlehuàjìsī祭司yángjiǎozǒuzài走在Yēhéhuá耶和华miànqián面前chuījiǎoYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜zàitāmen他们hòumian后面gēnsuí跟随
9 Dàibīngqì兵器dezǒuzài走在chuījiǎodejìsī祭司qiánmian前面hòuduìsuízhe随着yuēguì约柜xíngJìsī祭司yímiàn一面zǒuyímiàn一面chuī
10 Yuēshūfēnfù吩咐bǎixìng百姓shuōnǐmen你们bùkě不可hūhǎn呼喊bùkě不可chūshēngliányījù一句huàyěbù也不chūnǐmen你们dekǒuděngdào等到fēnfù吩咐nǐmen你们hūhǎn呼喊derìzi日子nàshí那时cáikěyǐ可以hūhǎn呼喊
11 Zhèyàng这样shǐ使Yēhéhuá耶和华deyuēguì约柜ràochéngchéngràoleyīcì一次Zhòngrén众人huídào回到yíngjiùzàiyíngzhùsù住宿
12 Yuēshūqīngzǎo清早qǐlai起来jìsī祭司yòutáiqǐ抬起Yēhéhuá耶和华deyuēguì约柜
13 jìsī祭司yángjiǎozàiYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜qiánshícháng时常xíngzǒu行走chuījiǎoDàibīngqì兵器dezàitāmen他们qiánmian前面zǒuhòuduìsuízhe随着Yēhéhuá耶和华deyuēguì约柜xíngJìsī祭司yímiàn一面zǒuyímiàn一面chuī
14 Dì’èr第二zhòngrén众人chéngràoleyīcì一次jiùhuíyíngLiùdōushìzhèyàng这样xíng
15 Dìqī第七qīngzǎo清早límíng黎明deshíhòu的时候tāmen他们qǐlai起来zhàoyàng照样ràochéngWéidú惟独zhèchéngràole
16 Dàole到了dìqī第七jìsī祭司chuījiǎodeshíhòu的时候yuēshūfēnfù吩咐bǎixìng百姓shuōhūhǎn呼喊yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经chéngjiāogěi交给nǐmen你们le
17 Zhèchéngqízhōng其中suǒyǒu所有dedōuyàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前huǐmiè毁灭Zhǐyǒu只有jìnǚ妓女Lǎhé喇合jiāzhōngsuǒyǒu所有dekěyǐ可以cúnhuóyīnwèi因为yǐncáng隐藏lewǒmen我们suǒdǎfa打发deshǐzhě使者
18 Zhìyú至于nǐmen你们yàojǐnshèn谨慎bùkě不可dāngmièdekǒngpà恐怕nǐmen你们ledāngmièdejiùliánléiYǐsèliè以色列dequányíngshǐ使quányíngshòuzhòu
19 WéiyǒujīnyíntóngtiědemǐndōuyàoguīYēhéhuá耶和华wéishèngYēhéhuá耶和华dezhōng
20 Yúshì于是bǎixìng百姓hūhǎn呼喊jìsī祭司chuījiǎoBǎixìng百姓tīngjiàn听见jiǎoshēngbiàn便dàshēng大声hūhǎn呼喊chéngqiáng城墙jiùxiànbǎixìng百姓biàn便shàngqù上去jìnchéngrénwǎngqiánzhíshàngjiāngchéngduóqǔ夺取
21 Yòujiāngchéngzhōngsuǒyǒu所有debùjū不拘nánnǚ男女lǎoshàoniúyángdōuyòngdāoshājìn
22 Yuēshūfēnfù吩咐kuītàndedeliǎnggèrén个人shuōnǐmen你们jìnjìnǚ妓女dejiāzhàozhenǐmen你们xiàngsuǒdeshìjiāngnǚrén女人suǒyǒu所有dedōucóngnàli那里dàichūlai出来
23 Dāngtàndeliǎngshàonián少年rénjiùjìnqù进去jiāngLǎhé喇合tāde她的fùmǔ父母dìxiōng弟兄suǒyǒu所有debìngyíqiè一切deqīnjuàn亲眷dōudàichūlai出来ānzhì安置zàiYǐsèliè以色列deyíngwài
24 Zhòngrén众人jiùyònghuǒjiāngchéngqízhōng其中suǒyǒu所有defénshāo焚烧leWéiyǒujīnyíntóngtiědemǐndōufàngzài放在Yēhéhuá耶和华diàn殿dezhōng
25 Yuēshūquèjìnǚ妓女Lǎhé喇合jiābìngsuǒyǒu所有dedōujiùhuóleYīnwèi因为yǐncáng隐藏leyuēshūYàsuǒ亚所dǎfa打发kuītàndeshǐzhě使者jiùzhùzàiYǐsèliè以色列zhōngzhídào直到jīnrì今日
26 Dāngshí当时yuēshūjiàozhòngrén众人shìshuōyǒuxīngqǐ兴起zhòngxiūzhèchéngderéndāngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前shòuzhòugēndeshíhòu的时候sāngZhǎngzǐ长子ānméndeshíhòu的时候sāngyòu
27 Yēhéhuá耶和华yuēshūtóngzàiyuēshūdeshēngmíngchuányángbiàndì遍地Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Yǐsèliè以色列rénzàidāngmièdeshàngfànlezuìYīnwèi因为Yóudà犹大zhīpàizhōngXièlā谢拉dezēngsūn曾孙dedesūnzi孙子jiādeérzi儿子gānledāngmièdeYēhéhuá耶和华dejiùxiàngYǐsèliè以色列rénfāzuò发作
2 Dāngxiàyuēshūcóngdǎfa打发rénwǎngdōngbiān东边kàojìn靠近wéndeàichéngfēnfù吩咐tāmen他们shuōnǐmen你们shàngqù上去kuītàndeTāmen他们jiùshàngqù上去kuītànàichéng
3 Tāmen他们huídào回到yuēshūnàli那里duìshuōzhòngmínbùbì不必dōushàngqù上去zhǐyào只要èrsānqiānrénshàngqù上去jiùnénggōngàichéngBùbì不必láolèi劳累zhòngmíndōuyīnwèi因为nàli那里derénshào
4 Yúshì于是mínzhōngyuēyǒusānqiānrénshàngnàli那里jìngzàiàichéngrénmiànqián面前táopǎo逃跑le
5 Àichéngderénshāletāmen他们sānshí三十liùréncóngchéngmén城门qiánzhuīgǎn追赶tāmen他们zhídào直到shìlínzàixià在下shābàitāmen他们Zhòngmíndexīnjiùxiāohuà消化shuǐ
6 Yuēshūbiàn便sīliè撕裂yīfu衣服Yǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老huīzàitóushàngzàiYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜qiánzàidezhídào直到wǎnshang晚上
7 YuēshūshuōāizāiZhǔYēhéhuá耶和华awèishénme为什么jìnglǐngzhèbǎixìng百姓guòYuēdànhé约旦河jiāngwǒmen我们jiāozàiréndeshǒuzhōngshǐ使wǒmen我们mièwáng灭亡newǒmen我们bùrú不如zhùzàiYuēdànhé约旦河nàbian那边dǎohǎo
8 ZhǔaYǐsèliè以色列rénzàichóumiànqián面前zhuǎnbèitáopǎo逃跑háiyǒu还有shénme什么shuōdene
9 Jiānánrénzhèdeyíqiè一切dejūmín居民tīngjiàn听见lejiùwéikǔnwǒmen我们jiāngwǒmen我们demíngcóngdìshang地上chúmièNàshí那时wéideDàmíng大名yàozěnyàng怎样xíngne
10 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐yuēshūshuōqǐlai起来wèihé为何zhèyàng这样zàidene
11 Yǐsèliè以色列rénfànlezuìwéibèi违背lesuǒfēnfù吩咐tāmen他们deyuēledāngmièdeYòutōuqiè偷窃yòuxíngguǐzhàyòudāngmièdefàngzài放在tāmen他们dejiājù家具
12 Yīncǐ因此Yǐsèliè以色列rénzàichóumiànqián面前zhànbúzhù不住Tāmen他们zàichóumiànqián面前zhuǎnbèitáopǎo逃跑shìyīnchénglebèizhòudeNǐmen你们ruòdāngmièdecóngnǐmen你们zhōngjiān中间chúdiàojiùbùzài不再nǐmen你们tóngzàile
13 qǐlai起来jiàobǎixìng百姓jiéduìtāmen他们shuōnǐmen你们yàojiéyùbèi预备míngtiān明天yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénzhèyàng这样shuōYǐsèliè以色列anǐmen你们zhōngjiān中间yǒudāngmièdenǐmen你们ruòchúdiàozàichóumiànqián面前zhànbúzhù不住
14 Dàole到了zǎochén早晨nǐmen你们yàoànzhezhīpàijìnqiánláiYēhéhuá耶和华suǒdezhīpàiyàoànzhezōngzú宗族jìnqiánláiYēhéhuá耶和华suǒdezōngzú宗族yàoànzhejiāshìjìnqiánláiYēhéhuá耶和华suǒdejiāshìyàoànzheréndīngyīgè一个yīgè一个dejìnqiánlái
15 Bèiderényǒudāngmièdezàinàli那里suǒyǒu所有debèihuǒfénshāo焚烧Yīnwéibèi违背leYēhéhuá耶和华deyuēyòuyīnzàiYǐsèliè以色列zhōngxínglewàngdeshì
16 Yúshì于是yuēshūqīngzǎo清早qǐlai起来shǐ使Yǐsèliè以色列rénànzhezhīpàijìnqiánláichūlai出来deshìYóudà犹大zhīpài
17 Shǐ使Yóudà犹大zhīpàiyuánwénzuòzōngzú宗族jìnqiánláijiùleXièlā谢拉dezōngzú宗族Shǐ使Xièlā谢拉dezōngzú宗族ànzhejiāshìréndīngyīgè一个yīgè一个dejìnqiánláichūlai出来deshìde
18 Shǐ使dedejiāshìànzheréndīngyīgè一个yīgè一个dejìnqiánláijiùchūYóudà犹大zhīpàiderénXièlā谢拉dezēngsūn曾孙dedesūnzi孙子jiādeérzi儿子gān
19 Yuēshūduìgānshuōérquànjiāngróngyào荣耀guīgěiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénzàimiànqián面前rènzuì认罪jiāngsuǒzuòdeshìgàosu告诉bùyào不要xiàngyǐnmán隐瞒
20 gānhuídá回答yuēshūshuōshízài实在dézuì得罪leYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénsuǒzuòdeshìrúcǐ如此rúcǐ如此
21 zàisuǒduódecáiwù财物zhōngkànjiàn看见jiànměihǎo美好deshìyīfu衣服èrbǎi二百shěyíntiáojīnzhòngwǔshí五十shějiùtānàizhèxie这些wùjiàn物件biàn便leXiànjīn现今cángzàizhàngpéngnèidedeyínzàiyīfu衣服dǐxia底下
22 Yuēshūjiùdǎfa打发rénpǎodàogāndezhàngpéngjiànyīfu衣服guǒrán果然cángzàizhàngpéngnèiyínzàidǐxia底下
23 Tāmen他们jiùcóngzhàngpéngchūlai出来dàoyuēshūYǐsèliè以色列zhòngrén众人nàli那里fàngzài放在Yēhéhuá耶和华miànqián面前
24 YuēshūYǐsèliè以色列zhòngrén众人Xièlā谢拉dezēngsūn曾孙gānyínjiànyīfu衣服tiáojīnbìnggāndeérnǚ儿女niúyángzhàngpéngyǐjí以及suǒyǒu所有dedōudàidào
25 Yuēshūshuōwèishénme为什么liánléiwǒmen我们nejīnrì今日Yēhéhuá耶和华jiàoshòuliánléiYúshì于是Yǐsèliè以色列zhòngrén众人yòngshítou石头dǎsǐ打死jiāngshítou石头rēngzàishàngyòuyònghuǒfénshāo焚烧suǒyǒu所有desuǒyǒu所有deyuánwénzuòtāmen他们)。
26 Zhòngrén众人zàigānshēnshàngduīchéngduīshítou石头zhícúndàojīnrì今日Yúshì于是Yēhéhuá耶和华zhuǎntāde他的lièYīncǐ因此dìfang地方míngjiào名叫zhídào直到jīnrì今日jiùshì就是liánléideyìsī意思)。Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Yēhéhuá耶和华duìyuēshūshuōbùyào不要yěbù也不yàojīnghuángqǐlai起来shuàilǐng率领yíqiè一切bīngdīngshàngàichéngyǐjīng已经àichéngdewángtāde他的míntāde他的chéngbìngtāde他的dedōujiāozàishǒulǐ手里
2 zěnyàng怎样dàidewángdāngzhàoyàng照样dàiàichéngàichéngdewángZhǐshì只是chéngnèisuǒduódecáiwù财物shēngchù牲畜nǐmen你们kěyǐ可以wéizìjǐ自己deluèyàozàichénghòushèxiàbīng
3 Yúshì于是yuēshūyíqiè一切bīngdīngdōuqǐlai起来yàoshàngàichéngYuēshūxuǎnlesānwàn三万dànéng大能deyǒngshì勇士yèjiān夜间dǎfa打发tāmen他们qiánwǎng前往
4 Fēnfù吩咐tāmen他们shuōnǐmen你们yàozàichénghòumáifú埋伏bùkě不可chéngtàiyuǎndōuyàogèzi各自zhǔnbèi准备
5 suǒdàilǐng带领dezhòngmínyàoxiàngchéngqiánwǎng前往Chéngderénxiàngchūchūlai出来gōngjī攻击wǒmen我们deshíhòu的时候wǒmen我们jiùzàitāmen他们miànqián面前táopǎo逃跑
6 Tāmen他们chūlai出来zhuīgǎn追赶wǒmen我们zhídào直到wǒmen我们yǐnyòu引诱tāmen他们líkāi离开chéngYīnwèi因为tāmen他们shuōzhèxie这些rénxiàngchūzàiwǒmen我们miànqián面前táopǎo逃跑Suǒyǐ所以wǒmen我们yàozàitāmen他们miànqián面前táopǎo逃跑
7 Nǐmen你们jiùcóngmáifú埋伏dedìfang地方qǐlai起来duóqǔ夺取chéngYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénchéngjiāozàinǐmen你们shǒulǐ手里
8 Nǐmen你们duólechéngyǐhòu以后jiùfànghuǒshāochéngyàozhàoYēhéhuá耶和华dehuà的话xíngZhèshìfēnfù吩咐nǐmen你们de
9 Yuēshūdǎfa打发tāmen他们qiánwǎng前往tāmen他们jiùshàngmáifú埋伏dedìfang地方zhùzàiàichéngdezhōngjiān中间jiùshì就是zàiàichéngdexībiān西边Zhèyuēshūquèzàimínzhōngzhùsù住宿
10 Yuēshūqīngzǎo清早qǐlai起来diǎnbǎixìng百姓Yǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老zàibǎixìng百姓qiánmian前面shàngàichéng
11 Zhòngmínjiùshì就是suǒdàilǐng带领debīngdīngdōushàngqù上去xiàngqián向前zhíwǎngláidào来到chéngqiánzàiàichéngběibiān北边ānyíng安营Zàiyuēshūàichéngzhōngjiān中间yǒushāngǔ山谷
12 tiāoleyuēyǒuqiānrénshǐ使tāmen他们máifú埋伏zàiàichéngdezhōngjiān中间jiùshì就是zàiàichéngdexībiān西边
13 Yúshì于是ānzhì安置lebǎixìng百姓jiùshì就是chéngběidequánjūn全军chéng西debīngZhèyuēshūjìnrù进入shāngǔ山谷zhīzhōng之中
14 Àichéngdewángkànjiàn看见zhèjǐngkuàngjiùquánchéngderénqīngzǎo清早jímáng急忙qǐlai起来ànsuǒdìngdeshíhòu的时候chūdàoqiányàoYǐsèliè以色列rénjiāozhàn交战Wángquèbùzhīdào不知道zàichénghòuyǒubīng
15 YuēshūYǐsèliè以色列zhòngrén众人zàitāmen他们miànqián面前zhuāngbàiwǎngtōngkuàngdetáopǎo逃跑
16 Chéngnèidezhòngmíndōubèizhāozhuīgǎn追赶tāmen他们Àichéngrénzhuīgǎn追赶deshíhòu的时候jiùbèiyǐnyòu引诱líkāi离开chéng
17 Àichéngchéngméiyǒu没有rénchūlai出来zhuīgǎn追赶Yǐsèliè以色列réndepiēlechǎngkāi敞开dechéngmén城门zhuīgǎn追赶Yǐsèliè以色列rén
18 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐yuēshūshuōxiàngàichéngshēnchū伸出shǒulǐ手里deduǎnqiāngyīnwèi因为yàojiāngchéngjiāozàishǒulǐ手里Yuēshūjiùxiàngchéngshēnchū伸出shǒulǐ手里deduǎnqiāng
19 shēnshǒu伸手bīngjiùcóngmáifú埋伏dedìfang地方jímáng急忙qǐlai起来duólechéngpǎojìnchéngfànghuǒfénshāo焚烧
20 Àichéngderénhuítóu回头kànbùliào不料chéngzhōngyānchōngtiāntāmen他们jiùwúlì无力xiàngzuǒ向左xiàngyòutáopǎo逃跑wǎngkuàngtáopǎo逃跑debǎixìng百姓biàn便zhuǎnshēn转身gōngjī攻击zhuīgǎn追赶tāmen他们derén
21 YuēshūYǐsèliè以色列zhòngrén众人jiànbīngyǐjīng已经duólechéngchéngzhōngyānfēiténgjiùzhuǎnshēn转身huíqu回去shāàichéngderén
22 bīngchūchéngyíngàichéngrénàichéngrénjiùkǔnzàiYǐsèliè以色列rénzhōngjiān中间qiánhòu前后dōushìYǐsèliè以色列rénYúshì于是Yǐsèliè以色列rénshātāmen他们méiyǒu没有liúxià留下yīgè一个méiyǒu没有yīgè一个táotuō逃脱de
23 Shēngqínleàichéngdewángjiāngjiědàoyuēshūnàli那里
24 Yǐsèliè以色列rénzàitiánjiān田间kuàngshājìnsuǒzhuīgǎn追赶yíqiè一切àichéngdejūmín居民Àichéngréndǎozàidāoxiàzhídào直到mièjìnYǐsèliè以色列zhòngrén众人jiùhuídào回到àichéngyòngdāoshālechéngzhòngdì中的rén
25 Dāngshāderénliánnándàigòngyǒu共有yīwàn一万èrqiānjiùshì就是àichéngsuǒyǒu所有derén
26 Yuēshūméiyǒu没有shōuhuí收回shǒulǐ手里suǒshēnchū伸出láideduǎnqiāngzhídào直到àichéngdeyíqiè一切jūmín居民jìnxíngshāmiè
27 Wéidú惟独chéngzhòngdì中的shēngchù牲畜cáiwù财物Yǐsèliè以色列réndōuwéizìjǐ自己deluèshìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐yuēshūdehuà的话
28 Yuēshūjiāngàichéngfénshāo焚烧shǐ使chéngyǒngwéigāoduīhuāngchǎngzhídào直到jīnrì今日
29 Yòujiāngàichéngwángguàzàishùshàngzhídào直到wǎnshang晚上Rìluò日落deshíhòu的时候yuēshūfēnfù吩咐rénshīshou尸首cóngshùshàngxialai下来diūzàichéngmén城门kǒuzàishīshou尸首shàngduīchéngduīshítou石头zhícúndàojīnrì今日
30 Nàshí那时yuēshūzàishānshàngwéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénzhúzuòtán
31 Shìyòngméiyǒu没有dòngguòtiěqì铁器dezhěngshítou石头zhúdezhàozheYēhéhuá耶和华púrén仆人Móxī摩西suǒfēnfù吩咐Yǐsèliè以色列réndehuà的话zhèngrú正如Móxī摩西shūshàngsuǒxiědeZhòngrén众人zàizhètánshànggěiYēhéhuá耶和华fèngxiàn奉献fánhépíng和平ān
32 Yuēshūzàinàli那里dāngzheYǐsèliè以色列rénmiànqián面前jiāngMóxī摩西suǒxiědechāoxiě抄写zàishítou石头shàng
33 Yǐsèliè以色列zhòngrén众人wúlùn无论shìběndì本地rénshìdezhǎnglǎo长老guānchángbìngshěnpàn审判guāndōuzhànzàiyuēguì约柜liǎngpáng两旁zàitáiYēhéhuá耶和华yuēguì约柜dejìsī祭司wèirénmiànqián面前yībàn一半duìzhexīnshānyībàn一半duìzheshānwéiYǐsèliè以色列mínzhùfú祝福zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华púrén仆人Móxī摩西xiānqián先前suǒfēnfù吩咐de
34 Suíhòu随后yuēshūjiāngshàngzhùfú祝福zhòudehuà的话zhàozheshūshàngyíqiè一切suǒxiědedōuxuāndú宣读lebiàn
35 Móxī摩西suǒfēnfù吩咐deyíqiè一切huàyuēshūzàiYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngfùnǚ妇女háizi孩子bìngtāmen他们zhōngjiān中间dewàirénmiànqián面前méiyǒu没有yījù一句xuāndú宣读dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yuēdànhé约旦河西zhùshāndì山地gāoyuán高原bìngduìzhenènshānyán沿dàhǎi大海yīdài一带dezhūwángjiùshì就是rénrénjiānánrénBǐlì比利rénwèirénréndezhūwángtīngjiàn听见zhèshì
2 Jiùdōujùjí聚集Tóngxīn同心héyì合意deyàoyuēshūYǐsèliè以色列rénzhēngzhàn
3 biàndejūmín居民tīngjiàn听见yuēshūxiàngàichéngsuǒxíngdeshì
4 Jiùshèguǐjì诡计jiǎchōngshǐzhě使者jiùkǒudài口袋pòliè破裂fèngbǔ缝补dejiùjiǔdàiduòzàishàng
5 Jiāngguòdejiùxiéchuān穿zàijiǎoshàngjiùyīfu衣服chuān穿zàishēnshàngTāmen他们suǒdàidebǐngdōushìgāndechángleméile
6 Tāmen他们dàoyíngzhōngjiànyuēshūduìYǐsèliè以色列rénshuōwǒmen我们shìcóngyuǎnfāng远方láidexiànzài现在qiúwǒmen我们yuē
7 Yǐsèliè以色列rénduìzhèxie这些wèirénshuōzhīnǐmen你们shìzhùzàiwǒmen我们zhōngjiān中间deRuòshì若是zhèyàng这样zěnnéngnǐmen你们yuēne
8 Tāmen他们duìyuēshūshuōwǒmen我们shìdepúrén仆人Yuēshūwèntāmen他们shuōnǐmen你们shìshénme什么rénShìcóngnǎli哪里láide
9 Tāmen他们huídá回答shuōpúrén仆人cóngyuǎnzhīdeérláishìyīntīngjiàn听见Yēhéhuá耶和华shéndemíngshēng名声zàiĀijí埃及suǒxíngdeyíqiè一切shì
10 BìngxiàngYuēdànhé约旦河dōngdeliǎngwángjiùshì就是shíběnwáng西hóngzàideshānwángèyíqiè一切suǒxíngdeshì
11 Wǒmen我们dezhǎnglǎo长老wǒmen我们dedeyíqiè一切jūmín居民duìwǒmen我们shuōnǐmen你们shǒulǐ手里yàodàizhelùshang路上yòngdeshíwù食物yíngjiē迎接Yǐsèliè以色列rénduìtāmen他们shuōwǒmen我们shìnǐmen你们depúrén仆人Xiànzài现在qiúnǐmen你们wǒmen我们yuē
12 Wǒmen我们chūlai出来yàowǎngnǐmen你们zhèlǐ这里láiderìzi日子cóngjiādàichūlai出来dezhèbǐngháishì还是deKànxiànzài现在dōugānlechángleméile
13 Zhèjiǔdàiwǒmen我们chéngjiǔdeshíhòu的时候háishì还是xīndeKànxiànzài现在yǐjīng已经pòliè破裂Wǒmen我们zhèyīfu衣服xiéyīnwèi因为dàolù道路shényuǎndōuchuān穿jiùle
14 Yǐsèliè以色列rénshòuletāmen他们xiēshíwù食物bìngméiyǒu没有qiúwènYēhéhuá耶和华
15 Yúshì于是yuēshūtāmen他们jiǎngtāmen他们yuēróngtāmen他们huózhe活着Huìzhòngdeshǒulǐng首领xiàngtāmen他们shì
16 Yǐsèliè以色列réntāmen他们yuēzhīhòu之后guòlesāntiān三天cáitīngjiàn听见tāmen他们shìjìnlínzhùzàiYǐsèliè以色列rénzhōngjiān中间de
17 Yǐsèliè以色列rénxíngdìsān第三tiāndàole到了tāmen他们dechéngjiùshì就是biànfēilièlín
18 Yīnwèi因为huìzhòngdeshǒulǐng首领yǐjīng已经zhǐzheYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénxiàngtāmen他们shìsuǒyǐ所以Yǐsèliè以色列rénshātāmen他们Quánhuì全会zhòngjiùxiàngshǒulǐng首领yuànyán怨言
19 Zhòngshǒulǐng首领duìquánhuì全会zhòngshuōwǒmen我们yǐjīng已经zhǐzheYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénxiàngtāmen他们shìxiànzài现在wǒmen我们bùnéng不能hàitāmen他们
20 Wǒmen我们yàorúcǐ如此dàitāmen他们róngtāmen他们huózhe活着miǎnde免得yǒufèn忿yīnwǒmen我们suǒdeshìlíndàowǒmen我们shēnshàng
21 Shǒulǐng首领yòuduìhuìzhòngshuōyàoróngtāmen他们huózhe活着Yúshì于是tāmen他们wéiquánhuì全会zhòngzuòlecháitiāoshuǐderénzhèngrú正如shǒulǐng首领duìtāmen他们suǒshuōdehuà的话
22 Yuēshūshàoletāmen他们láiduìtāmen他们shuōwèishénme为什么hōngwǒmen我们shuōwǒmen我们nǐmen你们shényuǎnneqíshí其实nǐmen你们shìzhùzàiwǒmen我们zhōngjiān中间
23 Xiànzài现在nǐmen你们shìbèizhòudeNǐmen你们zhōngjiān中间derénduànbùliǎo不了zuòwéishéndediàn殿zuòcháitiāoshuǐderén
24 Tāmen他们huídá回答yuēshūshuōyīnwèi因为yǒurén有人shízài实在gàosu告诉depúrén仆人Yēhéhuá耶和华deshéncéngfēnfù吩咐tāde他的púrén仆人Móxī摩西zhèquándecìgěi赐给nǐmen你们bìngzàinǐmen你们miànqián面前mièjué灭绝zhèdedeyíqiè一切jūmín居民suǒyǐ所以wǒmen我们wéinǐmen你们deyuángù缘故shénsāngmìngjiùxínglezhèshì
25 Xiànzài现在wǒmen我们zàishǒuzhōngzěnyàng怎样dàiwǒmen我们wéishànwéizhèngjiùzěnyàng怎样zuò
26 Yúshì于是yuēshūzhèyàng这样dàitāmen他们jiùtāmen他们tuōlí脱离Yǐsèliè以色列réndeshǒuYǐsèliè以色列rénjiùméiyǒu没有shātāmen他们
27 Dāngyuēshūshǐ使tāmen他们zàiYēhéhuá耶和华suǒyàoxuǎnzé选择dedìfang地方wéihuìzhòngYēhéhuá耶和华detánzuòcháitiāoshuǐderénzhídào直到jīnrì今日Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 lěngwángduōtīngjiàn听见yuēshūduóleàichéngjìnxínghuǐmiè毁灭zěnyàng怎样dàidewángzhàoyàng照样dàiàichéngàichéngdewángyòutīngjiàn听见biàndejūmín居民Yǐsèliè以色列rénlehéyuē和约zhùzàitāmen他们zhōngjiān中间
2 JiùshénYīnwèi因为biànshìzuòchéngdōuchéngyìbān一般àichénggèngdà更大bìngqiě并且chéngnèideréndōushìyǒngshì勇士
3 Suǒyǐ所以lěngwángduōdǎfa打发rénjiànlúnwángxiánwánglánwángfēilúnwángdeshuō
4 Qiúnǐmen你们shànglái上来bāngzhù帮助wǒmen我们hǎogōngdǎ攻打biànyīnwèi因为tāmen他们yuēshūYǐsèliè以色列rénlehéyuē和约
5 Yúshì于是wángjiùshì就是lěngwánglúnwángwángwánglúnwángdàjiā大家jùjí聚集shuàilǐng率领tāmen他们dezhòngjūnshàngqù上去duìzhebiànānyíng安营gōngdǎ攻打biàn
6 biànrénjiùdǎfa打发rénwǎngdeyíngzhōngjiànyuēshūshuōbùyào不要xiùshǒubùgù不顾depúrén仆人qiúshànglái上来zhěngjiù拯救wǒmen我们bāngzhù帮助wǒmen我们yīnwèi因为zhùshāndì山地réndezhūwángdōujùjí聚集gōngjī攻击wǒmen我们
7 Yúshì于是yuēshūyíqiè一切bīngdīngbìngdànéng大能deyǒngshì勇士dōucóngshàngqù上去
8 Yēhéhuá耶和华duìyuēshūshuōbùyào不要tāmen他们Yīnwèi因为jiāngtāmen他们jiāozàishǒulǐ手里tāmen他们rénnéngzàimiànqián面前zhàndezhù
9 Yuēshūjiùzhōngcóngshàngqù上去měngrán猛然líndàotāmen他们nàli那里
10 Yēhéhuá耶和华shǐ使tāmen他们zàiYǐsèliè以色列rénmiànqián面前kuìluànYuēshūzàibiàndàdà大大deshābàitāmen他们zhuīgǎn追赶tāmen他们zàilúndeshàngshātāmen他们zhídào直到西jiā
11 Tāmen他们zàiYǐsèliè以色列rénmiànqián面前táopǎo逃跑zhèngzài正在lúnxiàdeshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华cóngtiānshàng天上jiàngbīngbáo冰雹zàitāmen他们shēnshàngbīngbáo冰雹yuánwénzuòshítou石头),zhíjiàngdào西jiādǎsǐ打死tāmen他们Bèibīngbáo冰雹dǎsǐ打死deYǐsèliè以色列rényòngdāoshādeháiduō
12 DāngYēhéhuá耶和华jiāngrénjiāofù交付Yǐsèliè以色列rénderìzi日子yuēshūjiùdǎogào祷告Yēhéhuá耶和华zàiYǐsèliè以色列rényǎnqián眼前shuōtóuayàotíngzàibiànYuèliàng月亮ayàozhǐzàilún
13 Yúshì于是tóutíngliú停留yuèliàng月亮zhǐzhùzhíděngguómín国民xiàngdírén敌人bàochóu报仇Zhèshìqǐbù岂不shìxiězàishàěrshūshàngmatóuzàitiāndāngzhōng当中tíngzhùxiàluò下落yuēyǒuzhījiǔ
14 Zàizhèyǐqián以前zhèyǐhòu以后Yēhéhuá耶和华tīngréndedǎogào祷告méiyǒu没有xiàngzhèdeshìyīnYēhéhuá耶和华wéiYǐsèliè以色列zhēngzhàn
15 YuēshūYǐsèliè以色列zhòngrén众人huídào回到deyíngzhōng
16 wángtáopǎo逃跑cángzàidòng
17 Yǒurén有人gàosu告诉yuēshūshuōwángyǐjīng已经zhǎodào找到ledōucángzàidòng
18 Yuēshūshuōnǐmen你们kuàishítou石头gǔndàoDòngkǒu洞口pàirénkānshǒu看守
19 Nǐmen你们quèbùkě不可dānyányàozhuīgǎn追赶nǐmen你们dechóushātāmen他们jìnhòubiān后边derénbùróng不容tāmen他们jìnzìjǐ自己dechéngyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华nǐmen你们deshényǐjīng已经tāmen他们jiāozàinǐmen你们shǒulǐ手里
20 YuēshūYǐsèliè以色列réndà人大shābàitāmen他们zhídào直到jiāngtāmen他们mièjìnQízhōng其中shèngxià剩下deréndōujìnlejiāngù坚固dechéng
21 Zhòngbǎixìng百姓jiùānrán安然huíyíngzhōngdàoyuēshūnàli那里Méiyǒu没有réngǎnxiàngYǐsèliè以色列rénráoshé
22 Yuēshūshuōdǎkāi打开Dòngkǒu洞口jiāngwángcóngdòngdàichūlai出来lǐngdàomiànqián面前
23 Zhòngrén众人jiùzhèyàng这样xíngjiāngwángjiùshì就是lěngwánglúnwángwángwánglúnwángcóngdòngdàichūlai出来lǐngdàoyuēshūmiànqián面前
24 Dàichūwángdàoyuēshūmiànqián面前deshíhòu的时候yuēshūjiùshàoleYǐsèliè以色列zhòngrén众人láiduìnàxiē那些tóngdejūnchángshuōnǐmen你们jìnqiánláijiǎozàizhèxie这些wángdejǐngxiàng颈项shàngTāmen他们jiùjìn就近qiánláijiǎozàizhèxie这些wángdejǐngxiàng颈项shàng
25 Yuēshūduìtāmen他们shuōnǐmen你们bùyào不要yěbù也不yàojīnghuángYīngdāng应当gāngqiáng刚强zhuàngdǎnyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华zhèyàng这样dàinǐmen你们suǒyàogōngdǎ攻打deyíqiè一切chóu
26 Suíhòu随后yuēshūjiāngzhèwángshāguàzàishùshàngTāmen他们jiùzàishùshàngzhíguàdàowǎnshang晚上
27 tóuyàodeshíhòu的时候yuēshūfēnfù吩咐rénjiùshīshou尸首cóngshùshàngxialai下来diūzàitāmen他们cángguòdedòngkuàishítou石头fàngzài放在Dòngkǒu洞口zhícúndàojīnrì今日
28 Dāngyuēshūduóleyòngdāoshāchéngzhòngdì中的rénwángJiāngqízhōng其中yíqiè一切rénkǒu人口jìnxíngshāmièméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个dàiwángxiàngcóngqián从前dàiwángyíyàng一样
29 YuēshūYǐsèliè以色列zhòngrén众人cóngwǎnggōngdǎ攻打
30 Yēhéhuá耶和华jiāngdewángjiāozàiYǐsèliè以色列rénshǒu人手Yuēshūgōngdǎ攻打zhèchéngyòngdāoshālechéngzhòngdì中的yíqiè一切rénkǒu人口méiyǒu没有liúxià留下yīgè一个dàiwángxiàngcóngqián从前dàiwángyíyàng一样
31 YuēshūYǐsèliè以色列zhòngrén众人cóngwǎngduìzheJí’ān吉安yínggōngdǎ攻打zhèchéng
32 Yēhéhuá耶和华jiāngjiāozàiYǐsèliè以色列réndeshǒulǐ手里Dì’èr第二tiānyuēshūjiùduóleyòngdāoshālechéngzhòngdì中的yíqiè一切rénkǒu人口shìzhàoxiàngyíqiè一切suǒxíngde
33 Nàshí那时wánghélán荷兰shànglái上来bāngzhù帮助yuēshūjiùtāde他的míndōushāleméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个
34 YuēshūYǐsèliè以色列zhòngrén众人cóngwǎnglúnduìzhelúnānyíng安营gōngdǎ攻打zhèchéng
35 Dāngjiùduólechéngyòngdāoshālechéngzhòngdì中的rényuēshūjiāngchéngzhòngdì中的yíqiè一切rénkǒu人口jìnxíngshāmièshìzhàoxiàngyíqiè一切suǒxíngde
36 YuēshūYǐsèliè以色列zhòngrén众人cónglúnshànglúngōngdǎ攻打zhèchéng
37 JiùduólelúnshǔlúndeZhūchéng诸城yòngdāojiāngchéngzhòngdì中的rénwángbìngnàxiē那些chéngzhòngdì中的rénkǒu人口dōushāleméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个shìzhàoxiànglúnsuǒxíngdechéngzhòngdì中的yíqiè一切rénkǒu人口jìnxíngshāmiè
38 YuēshūYǐsèliè以色列zhòngrén众人huídào回到degōngdǎ攻打zhèchéng
39 Jiùduóledeshǔdedechéngyòuqínhuòdedewángyòngdāojiāngzhèxie这些chéngzhòngdì中的rénkǒu人口jìnxíngshāmièméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个dàidedewángxiàngcóngqián从前dàilúnwángyíyàng一样
40 Zhèyàng这样yuēshūshāquándederénjiùshì就是shāndì山地nándegāoyuán高原shānpō山坡derénnàxiē那些dedezhūwángméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个Jiāngfányǒuqìxī气息dejìnxíngshāmièzhèngrú正如Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénsuǒfēnfù吩咐de
41 Yuēshūcóngjiāgōngjī攻击dàojiāyòugōngjī攻击shānquándezhídào直到biàn
42 Yuēshūyīshí一时shābàilezhèxie这些wángbìngduóletāmen他们dedeyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénwéiYǐsèliè以色列zhēngzhàn
43 Yúshì于是yuēshūYǐsèliè以色列zhòngrén众人huídào回到deyíngzhōngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Xiàsuǒwángbīntīngjiàn听见zhèshìjiùdǎfa打发rénjiàndùnwángyuēshēnlúnwángshàwáng
2 běifāng北方shāndì山地liènánbiān南边degāoyuán高原bìngxībiān西边duōěrshāngāng山冈dezhūwáng
3 Yòujiàndōngfāng东方xīfāng西方dejiānánrénshāndì山地derénrénBǐlì比利rénrénbìnghēiménshāngēndedewèirén
4 Zhèxie这些wángtāmen他们dezhòngjūndōuchūlai出来rénshù人数duōhǎibiān海边deshābìngyǒuxǔduō许多chēliàng车辆
5 Zhèzhūwánghuìhé会合láidào来到lúnshuǐbiānyītóng一同ānyíng安营yàoYǐsèliè以色列rénzhēngzhàn
6 Yēhéhuá耶和华duìyuēshūshuōbùyào不要yīntāmen他们Míngrì明日zhèshíbìjiāng必将tāmen他们jiāofù交付Yǐsèliè以色列rénquánrán全然shāleyàokǎnduàntāmen他们dejīnyònghuǒfénshāo焚烧tāmen他们dechēliàng车辆
7 Yúshì于是yuēshūshuàilǐng率领yíqiè一切bīngdīngzàilúnshuǐbiāntūrán突然xiàngqián向前gōngdǎ攻打tāmen他们
8 Yēhéhuá耶和华jiāngtāmen他们jiāozàiYǐsèliè以色列rénshǒu人手Yǐsèliè以色列rénjiùshātāmen他们zhuīgǎn追赶tāmen他们dào西dùnchéngdàoyīnzhídào直到dōngbiān东边depíngyuán平原jiāngtāmen他们shāméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个
9 YuēshūjiùzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐tāde他的xíngkǎnduàntāmen他们dejīnyònghuǒfénshāo焚烧tāmen他们dechēliàng车辆
10 Dāngshí当时yuēshūzhuǎnhuíduólexiàsuǒyòngdāoshāxiàsuǒwángSùlái素来xiàsuǒzàizhèzhūguózhōngshìwéishǒu为首de
11 Yǐsèliè以色列rényòngdāoshāchéngzhòngdì中的rénkǒu人口jiāngtāmen他们jìnxíngshāmièFányǒuqìxī气息deméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个Yuēshūyòuyònghuǒfénshāo焚烧xiàsuǒ
12 Yuēshūduólezhèxie这些wángdeyíqiè一切chéngqínhuòqízhōng其中dezhūwángyòngdāoshātāmen他们jiāngtāmen他们jìnxíngshāmièzhèngrú正如Yēhéhuá耶和华púrén仆人Móxī摩西suǒfēnfù吩咐de
13 Zhìyú至于zàozàishāngāng山冈shàngdechéngchúle除了xiàsuǒyǐwài以外Yǐsèliè以色列réndōuméiyǒu没有fénshāo焚烧Yuēshūzhījiāngxiàsuǒfénshāo焚烧le
14 Nàxiē那些chéngsuǒyǒu所有decáiwù财物shēngchù牲畜Yǐsèliè以色列réndōuwéizìjǐ自己deluèWéiyǒuyíqiè一切rénkǒu人口dōuyòngdāoshāzhídào直到shājìnFányǒuqìxī气息deméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个
15 Yēhéhuá耶和华zěnyàng怎样fēnfù吩咐púrén仆人Móxī摩西Móxī摩西jiùzhàoyàng照样fēnfù吩咐yuēshūyuēshūzhàoyàng照样xíngFánYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西deyuēshūméiyǒu没有jiànxièdàibùxíng不行de
16 Yuēshūduólequándejiùshì就是shāndì山地yīdài一带nándeshānquándegāoyuán高原Yǐsèliè以色列deshāndì山地shānxiàdegāoyuán高原
17 Cóngshàng西ěrdeshānzhídào直到hēiménshānxiànènpíngyuán平原deBālì巴力jiādebìngqiě并且qínhuònàxiē那些dedezhūwángjiāngtāmen他们shā
18 Yuēshūzhèzhūwángzhēngzhànlexǔduō许多nián
19 Chúle除了biàndewèirénzhīwài之外méiyǒu没有chéngYǐsèliè以色列rénjiǎngdedōushìYǐsèliè以色列rénzhēngzhànduóláide
20 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华deyìsī意思shìyàoshǐ使tāmen他们xīnlǐ心里gāngyìngláiYǐsèliè以色列rénzhēngzhànhǎojiàotāmen他们jìnbèishāmièméngliánmǐn怜悯zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
21 Dāngshí当时yuēshūláidào来到jiāngzhùshāndì山地lúndeYóudà犹大shāndì山地Yǐsèliè以色列shāndì山地suǒyǒu所有derénjiǎnchúle除了Yuēshūjiāngtāmen他们tāmen他们dechéngjìndōuhuǐmiè毁灭
22 ZàiYǐsèliè以色列réndedeméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个rénzhīzàijiājiāshíyǒuliúxià留下de
23 Zhèyàng这样yuēshūzhàozheYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西deyíqiè一切huàduólequándejiùànzheYǐsèliè以色列zhīpàidezōngzú宗族jiāngdefēngěi分给tāmen他们wéiYúshì于是guózhōngtàipíng太平méiyǒu没有zhēngzhànlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yǐsèliè以色列rénzàiYuēdànhé约旦河wàixiàng外向rìchū日出zhīdeshāèrwángdetāmen他们dedejiùshì就是cóngnènzhídào直到hēiménshānbìngdōngbiān东边dequánzhīde
2 Zhèèrwángyǒuzhùshíběnréndewáng西hóngsuǒguǎnzhīdeshìcóngnènbiāndeluóěrzhòngdì中的chéngbìnglièyībàn一半zhídào直到ménréndejìngjiè境界
3 Yuēdànhé约旦河dōngbiān东边dezhídào直到lièhǎiyòudàodehǎijiùshì就是yánhǎitōngYēxī耶西deyǐjí以及nánfāng南方zhídào直到jiādeshāngēn
4 Yòuyǒushānwángèshìyīnrénsuǒshèngxià剩下dezhùzàidelái
5 suǒguǎnzhīdeshìhēiménshānjiāshānquándezhídào直到shùrénjiāréndejìngjiè境界bìnglièyībàn一半zhídào直到shíběnwáng西hóngdejìngjiè境界
6 ZhèèrwángshìYēhéhuá耶和华púrén仆人Móxī摩西Yǐsèliè以色列rénsuǒshādeYēhéhuá耶和华púrén仆人Móxī摩西jiāngtāmen他们dedecìgěi赐给liúbiànrén便人jiāderénMǎnáxī玛拿西bànzhīpàiderénwéi人为
7 YuēshūYǐsèliè以色列rénzàiYuēdànhé约旦河西shālezhūwángTāmen他们dedeshìcóngnènpíngyuán平原deBālì巴力jiādezhídào直到shàng西ěrdeshānYuēshūjiùjiāngdeànzheYǐsèliè以色列zhīpàidezōngzú宗族fēngěi分给tāmen他们wéi
8 Jiùshì就是rénrénjiānánrénBǐlì比利rénwèirénréndeshāndì山地gāoyuán高原shānpō山坡kuàngnánde
9 Tāmen他们dewángyīgè一个shìwángyīgè一个shìkàojìn靠近deàichéngwáng
10 Yīgè一个shìlěngwángyīgè一个shìlúnwáng
11 Yīgè一个shìwángyīgè一个shìwáng
12 Yīgè一个shìlúnwángyīgè一个shìwáng
13 Yīgè一个shìdewángyīgè一个shìwáng
14 Yīgè一个shìěrwángyīgè一个shìdewáng
15 Yīgè一个shìwángyīgè一个shìlánwáng
16 Yīgè一个shìwángyīgè一个shìwáng
17 Yīgè一个shìwángyīgè一个shìwáng
18 Yīgè一个shìwángyīgè一个shìshālúnwáng
19 Yīgè一个shìdùnwángyīgè一个shìxiàsuǒwáng
20 Yīgè一个shìshēnlúnlúnwángyīgè一个shìshàwáng
21 Yīgè一个shìwángyīgè一个shìduōwáng
22 Yīgè一个shìwángyīgè一个shìkàojìn靠近jiādeyuēniànwáng
23 Yīgè一个shìduōěrshāngāng山冈deduōěrwángyīgè一个shìdeyìnwáng
24 Yīgè一个shìdewángGòngjì共计sānshí三十yīgè一个wángPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Yuēshūniánjì年纪lǎomàiYēhéhuá耶和华duìshuōniánjì年纪lǎomàileháiyǒu还有xǔduō许多wèidezhīde
2 Jiùshì就是fēishìréndequánjìngshùréndequánde
3 CóngĀijí埃及qiánde西wǎngběizhídào直到lúndejìngjiè境界jiùsuàn就算shǔjiānánrénzhīdeYǒufēishìrénshǒulǐng首领suǒguǎndejiārénshírénshílúnrénjiārénlúnrénzhīdebìngyǒunánfāng南方wèirénzhīde
4 Yòuyǒujiānánréndequándebìngshǔ西dùnréndedàozhídào直到réndejìngjiè境界
5 Háiyǒu还有jiārénzhīdebìngxiàngrìchū日出dequánnènjiùshì就是cónghēiménshāngēndeBālì巴力jiādezhídào直到kǒu
6 Shāndì山地deyíqiè一切jūmín居民cóngnènzhídào直到yīnjiùshì就是suǒyǒu所有de西dùnrénzàiYǐsèliè以色列rénmiànqián面前gǎnchūtāmen他们zhǐguǎn只管zhàosuǒfēnfù吩咐dejiāngzhèdejiūfēngěi分给Yǐsèliè以色列rénwéi人为
7 Xiànzài现在yàozhèdefēngěi分给jiǔzhīpàiMǎnáxī玛拿西bànzhīpàiwéi
8 Mǎnáxī玛拿西bànzhīpàiliúbiàn便jiādeèrzhīpàiyǐjīng已经shòulechǎnyè产业jiùshì就是Yēhéhuá耶和华depúrén仆人Móxī摩西zàiYuēdànhé约旦河dōngsuǒcìgěi赐给tāmen他们de
9 Shìcóngnènbiāndeluóěrzhòngdì中的chéngbìngdedequánpíngyuán平原zhídào直到deběn
10 zàishíběnzuòwángwáng西hóngdeZhūchéng诸城zhídào直到ménréndejìngjiè境界
11 Yòuyǒulièdeshùrénjiāréndedejièbìnghēiménquánshānshānquándezhídào直到jiā
12 Yòuyǒushānwángèdequánguó全国zàideláizuòwángyīnrénsuǒcúnliúdezhīshèngxià剩下)。Zhèxie这些dederéndōushìMóxī摩西suǒshāsuǒgǎnzhúde
13 Yǐsèliè以色列rénquèméiyǒu没有gǎnzhúshùrénjiārénZhèxie这些rénréngzhùzàiYǐsèliè以色列zhōngzhídào直到jīnrì今日
14 Zhǐshì只是wèizhīpàiMóxī摩西yuánwénzuòméiyǒu没有chǎnyè产业fēngěi分给tāmen他们Tāmen他们dechǎnyè产业nǎishì乃是xiànYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndehuǒzhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒyìngxǔ应许tāmen他们de
15 Móxī摩西ànzheliúbiàn便zhīpàidezōngzú宗族fēngěi分给tāmen他们chǎnyè产业
16 Tāmen他们dejìngjiè境界shìnènbiāndeluóěrzhòngdì中的chéngkàojìn靠近dedequánpíngyuán平原
17 shíběnbìngshǔshíběnpíngyuán平原dechéngdeběnBālì巴力Bālì巴力miǎn
18 de
19 liètíng西Zhōngshān中山delièshāxiá
20 ěrjiāshānpō山坡Yēxī耶西
21 Píngyuán平原dechéngbìngwáng西hóngdequánguó全国Zhè西hóngcéngzàishíběnzuòwángMóxī摩西diàndechángwèijīněrěrshāleZhèdōushìzhùdeshǔ西hóngwéishǒu为首lǐngde
22 Nàshí那时Yǐsèliè以色列rénzàisuǒshāderénzhōngyòngdāoshāleěrdeérzi儿子shùshìlán
23 Liúbiànrén便人dejìngjiè境界jiùshì就是Yuēdànhé约旦河kàojìn靠近Yuēdànhé约旦河dedeYǐshàng以上shìliúbiànrén便人ànzhezōngzú宗族suǒdé所得wéideZhūchéng诸城bìngshǔchéngdecūnzhuāng村庄
24 Móxī摩西ànzhejiādezhīpàidezōngzú宗族fēngěi分给tāmen他们chǎnyè产业
25 Tāmen他们dejìngjiè境界shìxièlièdechéngbìngménréndeyībàn一半dezhídào直到qiándeluóěr
26 Cóngshíběndàoduōníngyòucóngniàndàodǐ到底dejìngjiè境界
27 Bìngzhòngdì中的Yàlán亚兰níngshūfēnjiùshì就是shíběnwáng西hóngguózhòngdì中的deyǐjí以及Yuēdànhé约旦河kàojìn靠近Yuēdànhé约旦河dedezhídào直到lièhǎidebiāndōuzàiYuēdànhé约旦河dōng
28 Yǐshàng以上shìjiāderénànzhezōngzú宗族suǒdé所得wéideZhūchéng诸城bìngshǔchéngdecūnzhuāng村庄
29 Móxī摩西chǎnyè产业fēngěi分给Mǎnáxī玛拿西bànzhīpàishìànzheMǎnáxī玛拿西bànzhīpàidezōngzú宗族suǒfēnde
30 Tāmen他们dejìngjiè境界shìcóngniànbāokuò包括shānquándejiùshì就是shānwángèdequánguó全国bìngzàishān,睚ěrdeyíqiè一切chénggòngliùshí六十
31 lièdeyībàn一半bìngdeláijiùshì就是shǔshānwángèguódeèrchéngshìànzhezōngzú宗族gěiMǎnáxī玛拿西deérzi儿子deyībàn一半zǐsūn子孙
32 Yǐshàng以上shìMóxī摩西zàiYuēdànhé约旦河dōngduìzhedepíngyuán平原suǒfēngěi分给tāmen他们dechǎnyè产业
33 Zhǐshì只是wèizhīpàiMóxī摩西méiyǒu没有chǎnyè产业fēngěi分给tāmen他们Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénshìtāmen他们dechǎnyè产业zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒyìngxǔ应许tāmen他们dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Yǐsèliè以色列rénzàijiānándesuǒdé所得dechǎnyè产业jiùshì就是jìsī祭司nèndeérzi儿子yuēshūbìngYǐsèliè以色列zhīpàidechángsuǒfēngěi分给tāmen他们dedōuzàixiàmiàn在下面
2 ShìzhàoYēhéhuá耶和华jièMóxī摩西suǒfēnfù吩咐dechǎnyè产业jiūfēngěi分给jiǔbànzhīpài
3 Yuánlái原来Móxī摩西zàiYuēdànhé约旦河dōngyǐjīng已经chǎnyè产业fēngěi分给liǎngbànzhīpàizhǐshì只是zàitāmen他们zhōngjiān中间méiyǒu没有chǎnyè产业fēngěi分给wèirén
4 Yīnwèi因为yuēdezǐsūn子孙shìliǎngzhīpàijiùshì就是Mǎnáxī玛拿西Yǐfǎlián以法莲suǒyǐ所以méiyǒu没有defēngěi分给wèiréndàngěitāmen他们chéngjūzhù居住bìngchéngdejiāokěyǐ可以yǎngtāmen他们deshēngchù牲畜ānzhì安置tāmen他们decáiwù财物
5 Yēhéhuá耶和华zěnyàng怎样fēnfù吩咐Móxī摩西Yǐsèliè以色列rénjiùzhàoyàng照样xíngdefēnle
6 Nàshí那时Yóudà犹大rénláidào来到jiànyuēshūyǒudeérzi儿子jiāduìyuēshūshuōYēhéhuá耶和华zàijiāzhǐzheduìshénrénMóxī摩西suǒshuōdehuà的话dōuzhīdao知道le
7 Yēhéhuá耶和华depúrén仆人Móxī摩西cóngjiādǎfa打发kuītànzhèdenàshí那时zhèngsìshí四十suìànzhexīnyì心意huíbào回报
8 Rán’ér然而tóngshàngqù上去dezhòngdìxiōng弟兄shǐ使bǎixìng百姓dexīnxiāohuà消化Dànzhuānxīn专心gēncóng跟从Yēhéhuá耶和华wǒde我的shén
9 DāngMóxī摩西shìshuōjiǎosuǒzhīdedìngyàoguīdezǐsūn子孙yǒngyuǎn永远wéiyīnwèi因为zhuānxīn专心gēncóng跟从Yēhéhuá耶和华wǒde我的shén
10 Zìcóng自从Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōzhèhuàdeshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华zhàosuǒyìngxǔ应许deshǐ使cúnhuózhèsìshí四十niánQíjiān其间Yǐsèliè以色列rénzàikuàngxíngzǒu行走Kànxiànjīn现今bāshí八十suìle
11 háishì还是qiángzhuàngxiàngMóxī摩西dǎfa打发detiānyíyàng一样Wúlùn无论shìzhēngzhànshìchūrù出入wǒde我的lìliang力量nàshí那时rúhé如何xiànzài现在háishì还是rúhé如何
12 QiújiāngYēhéhuá耶和华yìngxǔ应许wǒde我的zhèshāndì山地gěiNàli那里yǒurénbìngkuāndà宽大jiāngù坚固dechéngcéngtīngjiàn听见leHuòzhě或者Yēhéhuá耶和华zhàosuǒyìngxǔ应许detóngzàijiùtāmen他们gǎnchūqù出去
13 Yúshì于是yuēshūwéideérzi儿子jiāzhùfú祝福jiānglúngěiwéi
14 Suǒyǐ所以lúnzuòledeérzi儿子jiādechǎnyè产业zhídào直到jīnrì今日yīnwèi因为zhuānxīn专心gēncóng跟从Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshén
15 lúncóngqián从前míngjiào名叫lièshìzhōngzuìzūnderénYúshì于是guózhōngtàipíng太平méiyǒu没有zhēngzhànlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Yóudà犹大zhīpàiànzhezōngzú宗族jiūsuǒdé所得zhīdeshìzàijìnnánbiān南边dàodōngdejiāojiè交界xiàngnán向南zhídào直到xúndì寻的kuàng
2 Tāmen他们denánjièshìcóngyánhǎidejìnbiānjiùshì就是cóngcháonándehǎichà
3 Tōngdàokèlā克拉bīndenánbiān南边jiēlián接连dàoxúnshàngdàojiādenánbiān南边yòuguòXīsīlún希斯仑shàngdàoěrràodàojiā
4 Jiēlián接连dàomentōngdàoĀijí埃及xiǎohé小河zhítōngdàohǎiwéizhǐ为止Zhèjiùshì就是tāmen他们denánjiè
5 Dōngjièshìcóngyánhǎinán海南biāndàoYuēdànhé约旦河kǒuBěijièshìcóngYuēdànhé约旦河kǒudehǎichà
6 Shàngdàoguòdeběibiān北边shàngdàoliúbiàn便zhīhǎndepánshí
7 Cóngwǎngběishàngdàodǐ到底zhíxiànghénán河南dōumíngduìmiàn对面deYòujiēlián接连dàoyǐnshìmàiquánzhítōngdàoyǐnluójié
8 Shàngdàoxīnnèntiējìn贴近denánjièjiùshì就是lěng)。Yòushàngdàoxīnnènxībiān西边deshāndǐng山顶jiùshì就是zàiyīnběidebiānjiè边界
9 Yòucóngshāndǐng山顶yándàoduōdeshuǐyuán水源tōngdàolúnshāndechéngyòuyándàojiùshì就是lièlín)。
10 Yòucóngwǎng西ràodào西ěrshānjiēlián接连dàolínshāndeběibiān北边línjiùshì就是lún)。Yòuxiàdàoshìmàiguòtíng
11 Tōngdàolúnběibiān北边yándàoshīlúnjiēlián接连dàoshānYòutōngdàonièzhítōngdàohǎiwéizhǐ为止
12 西jièjiùshì就是dàhǎi大海kàojìn靠近dàhǎi大海zhīdeZhèshìYóudà犹大rénànzhezōngzú宗族suǒdé所得zhīdewéidejiāojiè交界
13 YuēshūzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dejiāngYóudà犹大rénzhòngdì中的duàndejiùshì就是lièfēngěi分给deérzi儿子jiāshìdeshǐzǔ始祖lièjiùshì就是lún)。
14 Jiājiùcóngnàli那里gǎnchūdesānchángjiùshì就是shìshāimànmǎi
15 Yòucóngnàli那里shàngqù上去gōngjī攻击dedejūmín居民zhèdecóngqián从前míngjiào名叫liè西
16 Jiāshuōshéinénggōngdǎ攻打liè西jiāngchéngduóqǔ夺取jiùnǚ’ér女儿gěiwéi
17 Jiāxiōngdì兄弟deérzi儿子étuónièduóqǔ夺取lechéngjiājiùnǚ’ér女儿gěiwéi
18 guòméndeshíhòu的时候quànzhàngfu丈夫xiàngfùqīn父亲qiúyīkuài一块tiányīxià一下jiāwènshuōyàoshénme什么
19 shuōqiúgěijiāngānzhì安置zàinándeqiúgěishuǐquánfùqīn父亲jiùshàngquánxiàquáncìgěi赐给
20 Yǐxià以下shìYóudà犹大zhīpàiànzhezōngzú宗族suǒdé所得dechǎnyè产业
21 Yóudà犹大zhīpàijìnnánbiān南边dechéngdōngjiāojiè交界xiāngjìn相近dejiùshì就是xuēdeěr
22 de
23 xiàsuǒnán
24 西liànBǐyà比亚绿
25 XiàsuǒjiāluèXīsīlún希斯仑jiāluèXīsīlún希斯仑jiùshì就是xiàsuǒ),
26 mànshì
27 sàjiā萨迦hēishíménliè
28 shūbiéshìyuē
29 yīnsēn
30 duōshīěr
31 màisān
32 shíxīnyīnlínméngòngèrshí二十jiǔzuòchéngháiyǒu还有shǔchéngdecūnzhuāng村庄
33 Zàigāoyuán高原yǒushítáosuǒshí
34 nuóyǐngānníngnán
35 lánsuō西jiā
36 Shālā沙拉yīndeyīndedeluóyīngòngshísì十四zuòchéngháiyǒu还有shǔchéngdecūnzhuāng村庄
37 Yòuyǒunánshāmàijiāde
38 Deliányuētiē
39 Bōsī波斯jiālún
40 Jiāběnmàn
41 luógǔngòngshíliù十六zuòchéngháiyǒu还有shǔchéngdecūnzhuāng村庄
42 Yòuyǒutiēshān
43 shí
44 shāgòngjiǔzuòchéngháiyǒu还有shǔchéngdecūnzhuāng村庄
45 Yòuyǒulúnshǔlúndezhènshìcūnzhuāng村庄
46 Cónglúnzhídào直到hǎiyíqiè一切kàojìn靠近shí