Shìshījì士师记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 YuēshūhòuYǐsèliè以色列rénqiúwènYēhéhuá耶和华shuōwǒmen我们zhōngjiān中间shéidāngshǒuxiān首先shàngqù上去gōngjī攻击jiānánréntāmen他们zhēngzhàn
2 Yēhéhuá耶和华shuōYóudà犹大dāngxiānshàngqù上去jiāngdejiāozàishǒuzhōng
3 Yóudà犹大duìgēge哥哥西miǎnshuōqǐngtóngdàojiūsuǒdé所得zhīdehǎojiānánrénzhēngzhànYǐhòu以后tóngdàojiūsuǒdé所得zhīdeYúshì于是西miǎntóng
4 Yóudà犹大jiùshàngqù上去Yēhéhuá耶和华jiāngjiānánrénBǐlì比利rénjiāozàitāmen他们shǒuzhōngTāmen他们zàishāleyīwàn一万rén
5 Yòuzàinàli那里yùjiàn遇见duōzhēngzhànshābàijiānánrénBǐlì比利rén
6 duōtáopǎo逃跑Tāmen他们zhuīgǎn追赶zhùkǎnduànshǒujiǎo手脚dezhǐ
7 duōshuōcóngqián从前yǒuqīshí七十wángshǒujiǎo手脚dezhǐdōubèikǎnduànzàizhuōzi桌子dǐxia底下shílíngsuì零碎shíwù食物Xiànzài现在shénànzhesuǒxíngdebàoyìng报应leYúshì于是tāmen他们jiāngduōdàidàolěngjiùzàinàli那里
8 Yóudà犹大réngōngdǎ攻打lěngjiāngchénggōngyòngdāoshālechéngnèiderénbìngqiě并且fànghuǒshāochéng
9 Hòulái后来Yóudà犹大rénxiàqu下去zhùshāndì山地nándegāoyuán高原dejiānánrénzhēngzhàn
10 Yóudà犹大réngōngjī攻击zhùlúndejiānánrénshāleshìshāimànmǎilúncóngqián从前míngjiào名叫liè
11 Tāmen他们cóngnàli那里gōngjī攻击dedejūmín居民Decóngqián从前míngjiào名叫liè西
12 Jiāshuōshéinénggōngdǎ攻打liè西jiāngchéngduóqǔ夺取jiùnǚ’ér女儿gěiwéi
13 Jiāxiōngdì兄弟deérzi儿子étuónièduóqǔ夺取lechéngjiājiùnǚ’ér女儿gěiwéi
14 guòméndeshíhòu的时候quànzhàngfu丈夫xiàngfùqīn父亲qiúyīkuài一块tiányīxià一下jiāwènshuōyàoshénme什么
15 shuōqiúgěijiāngānzhì安置zàinándeqiúgěishuǐquánJiājiùshàngquánxiàquáncìgěi赐给
16 Móxī摩西denèixiōng内兄huòzuòyuèfù岳父shìréntāde他的zǐsūn子孙Yóudà犹大rényītóng一同lezōngshùchéngwǎngdéyǐ得以nándeYóudà犹大kuàngjiùzhùzàimínzhōng
17 Yóudàhé犹大和gēge哥哥西miǎntóngshālezhùdejiānánrénjiāngchéngjìnxínghuǐmiè毁灭chéngdemíngbiàn便jiàoěr
18 Yóudà犹大yòulejiājiādejìngshílúnshílúndejìnglúnlúndejìng
19 Yēhéhuá耶和华Yóudà犹大tóngzàiYóudà犹大jiùgǎnchūshāndì山地dejūmín居民zhǐshì只是bùnéng不能gǎnchūpíngyuán平原dejūmín居民yīnwèi因为tāmen他们yǒutiěchē
20 Yǐsèliè以色列rénzhàoMóxī摩西suǒshuōdejiānglúngěilejiāJiājiùcóngnàli那里gǎnchūdesāncháng
21 Biàn便mǐnrénméiyǒu没有gǎnchūzhùlěngderénrénréngzàilěngbiàn便mǐnréntóngzhùzhídào直到jīnrì今日
22 Yuējiāshàngqù上去gōngdǎ攻打Yēhéhuá耶和华tāmen他们tóngzài
23 Yuējiādǎfa打发rénkuītànchéngxiānmíngjiào名叫
24 Kuītànderénkànjiàn看见yīgè一个réncóngchéngchūlai出来jiùduìshuōqiújiāngjìnchéngdezhǐshì指示wǒmen我们wǒmen我们ēndài
25 rénjiāngjìnchéngdezhǐshì指示tāmen他们tāmen他们jiùyòngdāoshālechéngzhòngdì中的jūmín居民dànjiāngrénquánjiāfàng
26 rénwǎngrénzhīdezhúlezuòchéngmíngjiào名叫chéngdàorújīn如今háijiàozhèmíng
27 Mǎnáxī玛拿西méiyǒu没有gǎnchūshànshǔshànxiāngcūn乡村dejūmín居民shǔxiāngcūn乡村dejūmín居民duōěrshǔduōěrxiāngcūn乡村dejūmín居民liánshǔliánxiāngcūn乡村dejūmín居民duōshǔduōxiāngcūn乡村dejūmín居民Jiānánrénquèzhíyì执意zhùzàinàxiē那些dìfang地方
28 zhìYǐsèliè以色列qiángshèng强盛lejiùshǐ使jiānánrénzuògōngméiyǒu没有tāmen他们quánrán全然gǎnchū
29 Yǐfǎlián以法莲méiyǒu没有gǎnchūzhùdejiānánrénYúshì于是jiānánrénréngzhùzàizàiYǐfǎlián以法莲zhōngjiān中间
30 西lúnméiyǒu没有gǎnchūlúndejūmín居民dejūmín居民Yúshì于是jiānánrénréngzhùzài西lúnzhōngjiān中间chénglederén
31 shèméiyǒu没有gǎnchū西dùndejūmín居民hēidejūmín居民hēidejūmín居民
32 Yúshì于是shèyīnwèi因为méiyǒu没有gǎnchūdedejiānánrénjiùzhùzàitāmen他们zhōngjiān中间
33 méiyǒu没有gǎnchūshìmàidejūmín居民yúshì于是jiùzhùzàidedejiānánrénzhōngjiān中间Rán’ér然而shìmàidejūmín居民chénglederén
34 rénqiángdànrénzhùzàishāndì山地bùróng不容tāmen他们xiàdàopíngyuán平原
35 rénquèzhíyì执意zhùzàilièshānlúnbìngshābīnRán’ér然而yuējiāshèngletāmen他们shǐ使tāmen他们chénglederén
36 réndejìngjiè境界shìcóngkèlā克拉bīncóng西érshàngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者cóngshàngdàojīnduìYǐsèliè以色列rénshuōshǐ使nǐmen你们cóngĀijí埃及shànglái上来lǐngnǐmen你们dàoxiàngnǐmen你们lièshìyìngxǔ应许zhīdeyòushuōyǒngfèiqì废弃nǐmen你们suǒdeyuē
2 Nǐmen你们yěbù也不zhèdedejūmín居民yuēyàochāihuǐtāmen他们dejìtán祭坛Nǐmen你们jìngméiyǒu没有tīngcóng听从wǒde我的huàWèihé为何zhèyàng这样xíngne
3 Yīncǐ因此yòushuōjiāngtāmen他们cóngnǐmen你们miànqián面前gǎnchūTāmen他们zuònǐmen你们lèixiàdejīngjí荆棘Tāmen他们deshénzuònǐmen你们dewǎngluó
4 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者xiàngYǐsèliè以色列zhòngrén众人shuōzhèhuàdeshíhòu的时候bǎixìng百姓jiùfàngshēngér
5 Yúshì于是gěidìfang地方míngjiào名叫jīnjiùshì就是deyìsī意思)。Zhòngrén众人zàinàli那里xiàngYēhéhuá耶和华xiàn
6 Cóngqián从前yuēshūdǎfa打发Yǐsèliè以色列bǎixìng百姓deshíhòu的时候tāmen他们guīzìjǐ自己dedezhànjù占据de
7 Yuēshūzàishì在世héyuē和约shūhòunàxiē那些jiànYēhéhuá耶和华wéiYǐsèliè以色列rénsuǒxíngdàshì大事dezhǎnglǎo长老háizàideshíhòu的时候bǎixìng百姓dōushìfèngYēhéhuá耶和华
8 Yēhéhuá耶和华depúrén仆人nèndeérzi儿子yuēshūzhèngyībǎi一百shísuìjiùle
9 Yǐsèliè以色列rénjiāngzàngzàidedejìngnèi境内jiùshì就是zàiYǐfǎlián以法莲shāndì山地detínglièzàijiāshíshāndeběibiān北边
10 shìdài世代deréndōuguīlezìjǐ自己delièHòulái后来yǒubiéde别的shìdài世代xīngqǐ兴起bùzhīdào不知道Yēhéhuá耶和华yěbù也不zhīdao知道Yēhéhuá耶和华wéiYǐsèliè以色列rénsuǒxíngdeshì
11 Yǐsèliè以色列rénxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìshìfèngzhūBālì巴力
12 Líqì离弃lelǐngtāmen他们chūĀijí埃及dedeYēhéhuá耶和华tāmen他们lièdeshénkòubàibié拜别shénjiùshì就是wéilièguódeshénYēhéhuá耶和华fānù发怒
13 Bìnglíqì离弃Yēhéhuá耶和华shìfèngBālì巴力
14 Yēhéhuá耶和华dexiàngYǐsèliè以色列rénfāzuò发作jiùtāmen他们jiāozàiqiǎngduó抢夺tāmen他们derénshǒu人手zhōngyòujiāngtāmen他们wéichóudeshǒuzhōngshènzhì甚至tāmen他们zàichóumiànqián面前zàibùnéng不能zhàndezhù
15 Tāmen他们wúlùn无论wǎnghéchǔ何处Yēhéhuá耶和华dōuzāihuògōngjī攻击tāmen他们zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒshuōdehuà的话yòuYēhéhuá耶和华xiàngtāmen他们suǒdeshìTāmen他们biàn便jíqí极其kùnkǔ困苦
16 Yēhéhuá耶和华xīngqǐ兴起shìshīshìshījiùzhěngjiù拯救tāmen他们tuōlí脱离qiǎngduó抢夺tāmen他们réndeshǒu
17 Tāmen他们quètīngcóng听从shìshījìngsuícóngkòubàibié拜别shénxínglexiéyíndepiānlí偏离tāmen他们lièsuǒxíngdedàobùrú不如tāmen他们lièshùncóng顺从Yēhéhuá耶和华demìnglìng命令
18 Yēhéhuá耶和华wéitāmen他们xīngqǐ兴起shìshījiùshìshītóngzàiShìshīzàishì在世deyíqiè一切rìzi日子Yēhéhuá耶和华zhěngjiù拯救tāmen他们tuōlí脱离chóudeshǒuTāmen他们yīnshòuqīyā欺压rǎohàijiùāishēngtànqì叹气suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华hòuhuǐ后悔le
19 zhìshìshīhòutāmen他们jiùzhuǎnxíngětāmen他们liègèngshénshìfèngkòubàibié拜别shénzǒngbùduàn不断juéwángěngdeèxíng恶行
20 Yúshì于是Yēhéhuá耶和华dexiàngYǐsèliè以色列rénfāzuò发作shuōyīnzhèmínwéibèi违背fēnfù吩咐tāmen他们lièsuǒshǒudeyuētīngcóng听从wǒde我的huà
21 Suǒyǐ所以yuēshūdeshíhòu的时候suǒshèngxià剩下debùzài不再cóngtāmen他们miànqián面前gǎnchū
22 Wéiyàojièshìyàn试验Yǐsèliè以色列rénkàntāmen他们kěnzhàotāmen他们lièjǐnshǒuzūnxíngwǒde我的dàokěn
23 Zhèyàng这样Yēhéhuá耶和华liúxià留下jiāngtāmen他们gǎnchūméiyǒu没有jiāofù交付yuēshūdeshǒuPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yēhéhuá耶和华liúxià留下zhèwéiyàoshìyàn试验bùcéng不曾zhīdao知道jiānánzhēngzhànzhīshìdeYǐsèliè以色列rén
2 HǎojiàoYǐsèliè以色列dehòudài后代yòuzhīdao知道yòuxuéxí学习wèicéngxiǎode晓得dezhànshì战事
3 Suǒliúxià留下dejiùshì就是fēishìdeshǒulǐng首领yíqiè一切jiānánrén西dùnrénbìngzhùnènshāndewèiréncóngBālì巴力hēimenshānzhídào直到kǒu
4 Liúxià留下zhèwéiyàoshìyàn试验Yǐsèliè以色列rénzhīdao知道tāmen他们kěntīngcóng听从Yēhéhuá耶和华jièMóxī摩西fēnfù吩咐tāmen他们lièdejièmìng诫命kěn
5 Yǐsèliè以色列rénjìngzhùzàijiānánrénrénrénBǐlì比利rénwèirénrénzhōngjiān中间
6 tāmen他们denǚ’ér女儿wéijiāngzìjǐ自己denǚ’ér女儿jiàgěitāmen他们deérzi儿子bìngshìfèngtāmen他们deshén
7 Yǐsèliè以色列rénxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìwàngjì忘记Yēhéhuá耶和华tāmen他们deshénshìfèngzhūBālì巴力shě
8 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华dexiàngYǐsèliè以色列rénfāzuò发作jiùtāmen他们jiāozàisuǒdàmǐ大米wángshāntiándeshǒuzhōngYǐsèliè以色列rénshìshāntiánbānián八年
9 Yǐsèliè以色列rénqiúYēhéhuá耶和华deshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华jiùwéitāmen他们xīngqǐ兴起wèizhěngjiù拯救zhějiùtāmen他们jiùshì就是jiāxiōngdì兄弟deérzi儿子étuóniè
10 Yēhéhuá耶和华delíngjiàngzàishēnshàngjiùzuòleYǐsèliè以色列deshìshīchūqù出去zhēngzhànYēhéhuá耶和华jiāngsuǒdàmǐ大米wángshāntiánjiāozàishǒuzhōngbiàn便shèngleshāntián
11 Yúshì于是guózhōngtàipíng太平sìshí四十niándeérzi儿子étuónièle
12 Yǐsèliè以色列rényòuxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìYēhéhuá耶和华jiùshǐ使wánglúnqiángshèng强盛gōngjī攻击Yǐsèliè以色列rén
13 lúnzhāoménrénréngōngdǎ攻打Yǐsèliè以色列rénzhànjù占据zōngshùchéng
14 Yúshì于是Yǐsèliè以色列rénshìwánglúnshíbā十八nián
15 Yǐsèliè以色列rénqiúYēhéhuá耶和华deshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华jiùwéitāmen他们xīngqǐ兴起wèizhěngjiù拯救zhějiùshì就是biàn便mǐnréndeérzi儿子shìzuǒshǒubiànlì便利deYǐsèliè以色列réntuōsònglǐ送礼gěiwánglún
16 leliǎngrèndejiànchángzhǒudàizàiyòutuǐshàngyī上衣lǐmiàn里面
17 jiānglǐwù礼物xiàngěiwánglúnyuánlái原来lúnjíqí极其féipán肥胖
18 xiànwánlǐwù礼物biàn便jiāngtáilǐwù礼物deréndǎfa打发zǒule
19 Zìjǐ自己quècóngkàojìn靠近záoshízhīdehuílai回来shuōwángayǒujiànjīmì机密shìzòugàoWángshuōhuíbì回避Yúshì于是zuǒyòu左右shìderéndōutuì退le
20 láidào来到wángmiànqián面前Wángdúzì独自rénzuòzàiliánglóushàngshuōfèngshéndemìngbàogào报告jiànshìWángjiùcóngzuòwèi座位shàngzhànqǐlai起来
21 biàn便shēnzuǒshǒucóngyòutuǐshàngchūjiànláiwángdedǔfù肚腹
22 Liánjiàndōujìnqù进去leJiànbèiféiròujiāzhùméiyǒu没有cóngwángdedǔfù肚腹chūlai出来qiěchuān穿tōnglehòushēn
23 jiùchūdàoyóulángjiānglóuménjìndōuguānsuǒ
24 chūlai出来zhīhòu之后wángdepúrén仆人dàole到了kànjiàn看见lóuménguānsuǒjiùshuōshìzàilóushàngjiě
25 Tāmen他们děngfánlejiànréngkāilóuménjiùyàoshi钥匙kāilebùliào不料tāmen他们dezhǔrén主人dǎozàidìshang地上
26 Tāmen他们dānyándeshíhòu的时候jiùtáopǎo逃跑lejīngguò经过záoshízhīdetáodào西
27 Dàole到了jiùzàiYǐfǎlián以法莲shāndì山地chuījiǎoYǐsèliè以色列rénsuízhe随着xiàleshāndì山地zàiqián在前tóuyǐn
28 Duìtāmen他们shuōnǐmen你们suíláiyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经nǐmen你们dechóurénjiāozàinǐmen你们shǒuzhōngYúshì于是tāmen他们gēnzhe跟着xiàqu下去bǎshǒu把守Yuēdànhé约旦河dedùkǒu渡口bùróng不容rénguòqu过去
29 Nàshí那时shālerényuēyǒuyīwàn一万dōushìqiángzhuàngdeyǒngshì勇士méiyǒu没有réntáotuō逃脱
30 Zhèyàng这样jiùbèiYǐsèliè以色列rénzhìleGuózhōngtàipíng太平bāshí八十nián
31 zhīhòu之后yǒudeérzi儿子shānjiātāyòng他用gǎnniúdegùnzi棍子dǎsǐ打死liùbǎifēishìrénjiùleYǐsèliè以色列rénwordproject: Sorry, the page https://www.wordproject.org/bibles/gb_py/07/4.htm cannot be processed with pinyin annotation. Sorry for this problem and please try other pages or go to https://www.wordproject.org/bibles/pn/07/4.htm for the pinyin version. "https://www.wordproject.org/bibles/pn/05/33.htm">https://www.wordproject.org/bibles/pn/05/33.htm for the pinyin version.Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Nàshí那时denuóāndeérzi儿子zuòshuō
2 Yīnwèi因为Yǐsèliè以色列zhōngyǒujūnchángshuàilǐng率领bǎixìng百姓gānxīn甘心xīshēng牺牲zìjǐ自己nǐmen你们yīngdāng应当sòngzànYēhéhuá耶和华
3 JūnwángayàotīngWángzǐ王子ayàocè’ěr侧耳értīngyàoxiàngYēhéhuá耶和华gēchàng歌唱yàogēsòng歌颂Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshén
4 Yēhéhuá耶和华acóng西ěrchūlai出来yóudōngdexíngzǒu行走Nàshí那时dìzhèn地震tiānlòuyún
5 ShānjiànYēhéhuá耶和华demiànjiùzhèndòng震动xīnǎishān西乃山jiànYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndemiànshìrúcǐ如此
6 Zàizhīshānjiādeshíhòu的时候yòuzài亿derìzi日子dàdào大道wúrén无人xíngzǒu行走dōushìràodàoérxíng
7 Yǐsèliè以色列zhòngdì中的guānchángtíngzhízhídào直到dexīngqǐ兴起děngxīngqǐ兴起zuòYǐsèliè以色列de
8 Yǐsèliè以色列rénxuǎn人选xīnshénzhēngzhàndeshìjiùlíndàochéngmén城门Nàshí那时Yǐsèliè以色列wànrénzhōngnéngjiànténgpáiqiāngmáone
9 xīnqīngxiàng倾向Yǐsèliè以色列deshǒulǐng首领tāmen他们zàimínzhōnggānxīn甘心xīshēng牺牲zìjǐ自己Nǐmen你们yīngdāng应当sòngzànYēhéhuá耶和华
10 báidezuòxiùhuā绣花tǎnzi毯子dexíngdenǐmen你们dōudāngchuányáng
11 Zàiyuǎnlí远离gōngjiànxiǎngshēng响声shuǐzhīchǔrénshùshuōYēhéhuá耶和华gōngdezuòwéi作为jiùshì就是zhìlǐ治理Yǐsèliè以色列gōngdezuòwéi作为Nàshí那时Yēhéhuá耶和华demínxiàdàochéngmén城门
12 Deaxīngqǐ兴起Xīngqǐ兴起dāngxīngqǐ兴起xīngqǐ兴起chànggē唱歌nuóāndeérzi儿子adāngfènxīngluèdedírén敌人
13 Nàshí那时yǒushèngdeguìzhòubǎixìng百姓yītóng一同xialai下来Yēhéhuá耶和华jiànglìn降临wéigōngjī攻击yǒngshì勇士
14 Yǒugēnběn根本zàiréndedecóngYǐfǎlián以法莲xialai下来deBiàn便mǐnzàimínzhōnggēnsuí跟随Yǒuzhǎngquán掌权decóngxialai下来Yǒuchízhàngjiǎndiǎnmínshùdecóng西lúnxialai下来
15 sàjiā萨迦deshǒulǐng首领detóngláisàjiā萨迦zěnyàng怎样zěnyàng怎样Zhòngrén众人dōugēnsuí跟随chōngxiàpíngyuán平原Zàiliúbiàn便deshuǐpángyǒuxīnzhōng心中dìngdàzhì大志de
16 wèihé为何zuòzàiyángquānnèitīngqúnzhōngchuīdeshēngyīn声音nezàiliúbiàn便deshuǐpángyǒuxīnzhōng心中shèmóude
17 lièrénānzàiYuēdànhé约旦河wàiDànrénwéi人为héděng何等zàichuánshàng船上shèrénzàihǎikǒu海口jìngzuòzàigǎngkǒu港口ān
18 西lúnrénshìpànmìnggǎnderénzàitiányě田野degāochǔshìrúcǐ如此
19 JūnwángdōuláizhēngzhànNàshí那时jiānánzhūwángzàiduōshuǐpángdezhēngzhànquèwèideluèyínqián
20 Xīngsù星宿cóngtiānshàng天上zhēngzhàncóngguǐdào轨道gōngjī攻击西西
21 shùndírén敌人chōngméiWǒde我的língayīngdāng应当nǔlì努力qiánxíng
22 Nàshí那时zhuàngchítiàobēnténg奔腾
23 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者shuōyīngdāng应当zhòuLuósī罗斯dàdà大大zhòuqízhōng其中dejūmín居民Yīnwèi因为tāmen他们láibāngzhù帮助Yēhéhuá耶和华láibāngzhù帮助Yēhéhuá耶和华gōngjī攻击yǒngshì勇士
24 Yuànrénbǎide亿zhòngfùrén妇人duōdefúqì福气zhùzhàngpéngdefùrén妇人gèngméngzhǐ
25 西西qiúshuǐ亿gěinǎizi奶子yòngbǎoguì宝贵depánzi盘子gěinǎiyóu奶油
26 亿zuǒshǒuzhezhàngpéngdejuéyòushǒu右手zhejiàngréndechuí西西dǎshāng打伤tāde他的tóutāde他的bìnjiǎo鬓角dǎpò打破chuān穿tōng
27 西西zàijiǎoqiánshēndǎozàijiǎoqiánshēndǎoZàinǎli哪里shēnjiùzàinǎli哪里sǐwáng死亡
28 西西demǔqīn母亲cóngchuānghu窗户wǎngwàiguān外观kàncóngchuānglíngzhōnghūjiào呼叫shuōtāde他的zhànchē战车wèihé为何dānyánláinetāde他的chēlúnwèihé为何xíngdemànne
29 Cōngmíng聪明degōngānwèi安慰yuánwénzuòhuídá回答),yándeshuō
30 Tāmen他们mòfēi莫非decáiérfēnMěirén每人déle得了liǎngnǚzǐ女子西西déle得了cǎiwéidexiùhuā绣花decǎiwéiluèZhècǎiliǎngmiànxiùhuā绣花nǎishì乃是zàibèizhīrénjǐngxiàng颈项shàngde
31 Yēhéhuá耶和华ayuàndechóudōuzhèyàng这样mièwáng灭亡Yuànàideréntóuchūxiàn出现guānghuī光辉lièlièZhèyàng这样guózhōngtàipíng太平sìshí四十niánPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yǐsèliè以色列rényòuxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìYēhéhuá耶和华jiùtāmen他们jiāozàidiànrénshǒu人手nián
2 diànrényāzhì压制Yǐsèliè以色列rénYǐsèliè以色列rényīnwèi因为diànrénjiùzàishānzhōngxuédòngjiànzào建造yíngzhài
3 Yǐsèliè以色列rénměiféngzhǒngzhīhòu之后diànrénréndōngfāng东方réndōushànglái上来gōngdǎ攻打tāmen他们
4 Duìzhetāmen他们ānyíng安营huǐhuài毁坏chǎnzhídào直到jiāméiyǒu没有gěiyǐ给以lièrénliúxià留下shíwù食物niúyángméiyǒu没有liúxià留下
5 Yīnwèi因为nàxiē那些réndàizheshēngchù牲畜zhàngpéngláixiànghuángchóng蝗虫nàyàng那样duōrénluòtuo骆驼wúshù无数dōujìnrù进入guónèi国内huǐhuài毁坏quánde
6 Yǐsèliè以色列rényīndiànréndeyuángù缘故jíqí极其qióngjiùqiúYēhéhuá耶和华
7 Yǐsèliè以色列rényīndiànréndeyuángù缘故qiúYēhéhuá耶和华
8 Yēhéhuá耶和华jiùchāqiǎnxiānzhī先知dàoYǐsèliè以色列rénnàli那里duìtāmen他们shuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōcénglǐngnǐmen你们cóngĀijí埃及shànglái上来chūlewéizhījiā
9 Jiùnǐmen你们tuōlí脱离Āijí埃及réndeshǒubìngtuōlí脱离yíqiè一切qīyā欺压nǐmen你们zhīréndeshǒutāmen他们cóngnǐmen你们miànqián面前gǎnchūjiāngtāmen他们dedecìgěi赐给nǐmen你们
10 Yòuduìnǐmen你们shuōshìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénNǐmen你们zhùzàiréndedebùkě不可jìngwèi敬畏tāmen他们deshénNǐmen你们jìngtīngcóng听从wǒde我的huà
11 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者dàole到了ézuòzàixièrényuēashīdexiàngshù橡树xiàYuēashīdeérzi儿子diànzhèngzài正在jiǔzhànàli那里màizi麦子wéiyàofángbèidiànrén
12 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者xiàngdiànxiǎnxiàn显现duìshuōdànéng大能deyǒngshì勇士aYēhéhuá耶和华tóngzài
13 diànshuōzhǔaYēhéhuá耶和华ruòwǒmen我们tóngzàiwǒmen我们zhìzāoyù遭遇zhèyíqiè一切shìnewǒmen我们delièbúshì不是xiàngwǒmen我们shuōYēhéhuá耶和华lǐngwǒmen我们cóngĀijí埃及shànglái上来manàyàng那样qímiào奇妙dezuòwéi作为zàinǎli哪里nexiànzài现在quèdiūqì丢弃wǒmen我们jiāngwǒmen我们jiāozàidiànrénshǒu人手
14 Yēhéhuá耶和华guānkàn观看diànshuōkàozhezhènénglì能力cóngdiànrénshǒu人手zhěngjiù拯救Yǐsèliè以色列rénbúshì不是chāqiǎndema
15 diànshuōzhǔayǒunéngzhěngjiù拯救Yǐsèliè以色列rénnejiāzàiMǎnáxī玛拿西zhīpàizhōngshìzhìpínqióng贫穷dezàijiāshìzhìwēixiǎo微小de
16 Yēhéhuá耶和华duìshuōtóngzàijiùdiànrénrényíyàng一样
17 diànshuōruòzàiyǎnqián眼前méngēnqiúgěiyīgè一个zhèngjù证据shǐ使zhīdao知道shuōhuàdejiùshì就是zhǔ
18 Qiúbùyào不要líkāi离开zhèlǐ这里děngguīhuíjiānglǐwù礼物dàilái带来gòngzàimiànqián面前Zhǔshuōděnghuílai回来
19 diànyùbèi预备lezhīshānyáng山羊gāoyòngmiànzuòlejiàobǐngjiāngròufàngzài放在kuāngnèitāngchéngzàizhōngdàidàoxiàngshù橡树xiàxiànzàishǐzhě使者miànqián面前
20 Shéndeshǐzhě使者fēnfù吩咐diànshuōjiāngròujiàobǐngfàngzài放在zhèpánshíshàngtāngdǎochūlai出来jiùzhèyàng这样xíngle
21 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者shēnchū伸出shǒunèidezhàngzhàngtóuāileròujiàobǐngjiùyǒuhuǒcóngpánshízhōngchūlai出来shāojìnleròujiàobǐngYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者jiùbùjiànle不见了
22 diànjiànshìYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者jiùshuōāizāiZhǔYēhéhuá耶和华abùhǎo不好leyīnwèi因为miànkànjiàn看见Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者
23 Yēhéhuá耶和华duìshuōfàngxīn放心bùyào不要zhì
24 Yúshì于是diànzàinàli那里wéiYēhéhuá耶和华zhúlezuòtánmíngjiào名叫Yēhéhuá耶和华shālóng沙龙jiùshì就是Yēhéhuá耶和华píng’ān平安deyìsī意思)。Zhètánzàixièdeézhídào直到rújīn如今
25 DāngYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐diànshuōfùqīn父亲deniúláijiùshì就是huòzuòsuìdedì’èr第二zhīniúbìngchāihuǐfùqīn父亲wéiBālì巴力suǒzhúdetánkǎnxiàtánpángdemù’ǒu木偶
26 Zàizhèpánshíyuánwénzuòbǎozhàng保障shàngzhěngzhěng整整dewéiYēhéhuá耶和华deshénzhúzuòtánjiāngdì’èr第二zhīniúxiànwéifányòngsuǒkǎnxiàdemù’ǒu木偶zuòchái
27 diànjiùcóngpúrén仆人zhōngtiāoleshígèrén个人zhàozheYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐tāde他的xíngleyīnjiāběnchéngderéngǎnzàibáizhòu白昼xíngzhèshìjiùzàiyèjiān夜间xíngle
28 Chéngderénqīngzǎo清早qǐlai起来jiànBālì巴力detánchāihuǐtánpángdemù’ǒu木偶kǎnxiàdì’èr第二zhīniúxiànzàixīnzhúdetánshàng
29 Jiùbǐcǐ彼此shuōzhèshìshìshéizuòdenetāmen他们fǎng访cházhīhòu之后jiùshuōzhèshìyuēashīdeérzi儿子diànzuòde
30 Chéngderénduìyuēashīshuōjiāngérzi儿子jiāochū交出láihǎozhìYīnwèi因为chāihuǐleBālì巴力detánkǎnxiàtánpángdemù’ǒu木偶
31 Yuēashīhuídá回答zhànzhegōngjī攻击tāde他的zhòngrén众人shuōnǐmen你们shìwéiBālì巴力zhēnglùn争论manǐmen你们yàojiùmashéiwéizhēnglùn争论chènzǎojiāngshéizhìBālì巴力ruòguǒshìshényǒurén有人chāihuǐtāde他的tánràngwéizìjǐ自己zhēnglùn争论
32 Suǒyǐ所以dāngrénchēngdiànwéiBālì巴力yìsī意思shuōchāihuǐBālì巴力detánràngBālì巴力zhēnglùn争论
33 Nàshí那时diànrénréndōngfāng东方réndōujùjí聚集guòzàilièpíngyuán平原ānyíng安营
34 Yēhéhuá耶和华delíngjiàngzàidiànshēnshàngjiùchuījiǎoxièdōujùjí聚集gēnsuí跟随
35 dǎfa打发rénzǒubiànMǎnáxī玛拿西deMǎnáxī玛拿西rénjùjí聚集gēnsuí跟随Yòudǎfa打发rénjiànshèrén西lúnrénréntāmen他们dōuchūlai出来tāmen他们huìhé会合
36 diànduìshénshuōruòguǒzhàozhesuǒshuōdehuà的话jièshǒuzhěngjiù拯救Yǐsèliè以色列rén
37 jiùyītuán一团yángmáo羊毛fàngzài放在chǎngshàngruòdānshìyángmáo羊毛shàngyǒulùshui露水biéde别的dìfang地方dōushìgāndejiùzhīdao知道zhàozhesuǒshuōdehuà的话jièshǒuzhěngjiù拯救Yǐsèliè以色列rén
38 zǎochén早晨diànqǐlai起来jiànguǒrán果然shìzhèyàng这样Jiāngyángmáo羊毛cóngyángmáo羊毛zhōngníngchūmǎnpéndelùshui露水lái
39 diànyòuduìshénshuōqiúbùyào不要xiàngfānù发怒zàishuō再说zhèyīcì一次ràngjiāngyángmáo羊毛zàishìyīcì一次Dànyuàn但愿yángmáo羊毛shìgāndebiéde别的dìfang地方dōuyǒulùshui露水
40 Zhèshénrúcǐ如此xíngyángmáo羊毛shàngshìgāndebiéde别的dìfang地方dōuyǒulùshui露水Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Bālì巴力jiùshì就是diànyíqiè一切gēnsuí跟随derénzǎochén早晨qǐlai起来zàiquánpángānyíng安营diànyíngzàitāmen他们běibiān北边depíngyuán平原kàojìn靠近gāng
2 Yēhéhuá耶和华duìdiànshuōgēnsuí跟随derénguòduō过多bùnéng不能jiāngdiànrénjiāozàitāmen他们shǒuzhōngmiǎnde免得Yǐsèliè以色列rénxiàngkuādà夸大shuōshìwǒmen我们zìjǐ自己deshǒujiùlewǒmen我们
3 Xiànzài现在yàoxiàngzhèxie这些rénxuāngào宣告shuōfándǎnqiè胆怯dekěyǐ可以líkāi离开lièshānhuíqu回去Yúshì于是yǒuèrwànèrqiānrénhuíqu回去zhīshèngxià剩下yīwàn一万
4 Yēhéhuá耶和华duìdiànshuōrénháishì还是guòduō过多yàodàitāmen他们xiàdàoshuǐpánghǎozài好在nàli那里wéishìshìtāmen他们zhǐdiǎn指点shéishuōzhèrénkěyǐ可以tóngjiùkěyǐ可以tóngzhǐdiǎn指点shéishuōzhèrénbùkě不可tóngjiùbùkě不可tóng
5 diànjiùdàitāmen他们xiàdàoshuǐpángYēhéhuá耶和华duìdiànshuōfányòngshétóu舌头tiǎnshuǐxiànggǒutiǎndeyàoshǐ使dānzhànzàichǔFánguìxiàshuǐdeyàoshǐ使dānzhànzàichǔ
6 Yúshì于是yòngshǒupěngzhetiǎnshuǐdeyǒusānbǎi三百rénqíyú其余dedōuguìxiàshuǐ
7 Yēhéhuá耶和华duìdiànshuōyàoyòngzhètiǎnshuǐdesānbǎi三百rénzhěngjiù拯救nǐmen你们jiāngdiànrénjiāozàishǒuzhōngQíyú其余deréndōukěyǐ可以guīgèchù各处
8 Zhèsānbǎi三百rénjiùdàizheshíwù食物jiǎoQíyú其余deYǐsèliè以色列réndiàndōudǎfa打发tāmen他们guīdezhàngpéngzhīliúxià留下zhèsānbǎi三百réndiànyíngzàixiàbiān下边depíngyuán平原
9 DāngYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐diànshuōqǐlai起来xiàdàodiànyíngyīnjiāngtāmen他们jiāozàishǒuzhōng
10 Tǎngruò倘若xiàqu下去jiùdàidepúrén仆人Pǔlā普拉xiàdàoyíng
11 tīngjiàn听见tāmen他们suǒshuōderánhòu然后jiùyǒudǎnliàng有胆量xiàqu下去gōngyíngYúshì于是diàndàizhepúrén仆人Pǔlā普拉xiàdàoyíngpáng
12 diànrénrényíqiè一切dōngfāng东方réndōusǎnzàipíngyuán平原rútóng如同huángchóng蝗虫nàyàng那样duōTāmen他们deluòtuo骆驼wúshù无数duōhǎibiān海边deshā
13 diàndàole到了jiùtīngjiàn听见rénjiāngmènggàosu告诉tóngbàn同伴shuōzuòlemèngmèngjian梦见yīgè一个dàmài大麦bǐnggǔndiànyíngzhōngdàole到了zhàngjiāngzhàngzhuàngdǎozhàngjiùfānzhuǎnqīngle
14 tóngbàn同伴shuōzhèbúshì不是biéde别的nǎishì乃是Yǐsèliè以色列rényuēashīdeérzi儿子diàndedāoShénjiāngdiànquánjūn全军dōujiāozàitāde他的shǒuzhōng
15 diàntīngjiàn听见zhèmèngmèngdejiǎngjiě讲解jiùjìngbàishénhuídào回到Yǐsèliè以色列yíngzhōngshuōqǐlai起来Yēhéhuá耶和华jiāngdiàndejūnduì军队jiāozàinǐmen你们shǒuzhōngle
16 Yúshì于是diànjiāngsānbǎi三百rénfēnzuòsānduìjiǎokōngpíngjiāozàirénshǒu人手píngnèidōucángzháohuǒ着火
17 Fēnfù吩咐tāmen他们shuōnǐmen你们yàokànxíngshìdàole到了yíngdepángbiān旁边zěnyàng怎样xíngnǐmen你们yàozěnyàng怎样xíng
18 yíqiè一切gēnsuí跟随wǒde我的rénchuījiǎodeshíhòu的时候nǐmen你们yàozàiyíngdewéichuījiǎohǎnjiào喊叫shuōYēhéhuá耶和华diàndedāo
19 diàngēnsuí跟随tāde他的yībǎi一百rénzàisāngèngzhīchūcáihuàngèngdeshíhòu的时候láidào来到yíngpángjiùchuījiǎodǎpò打破shǒuzhòngdì中的píng
20 Sānduìderénjiùdōuchuījiǎodǎpò打破píngzi瓶子zuǒshǒuzháohuǒ着火yòushǒu右手zhejiǎohǎnjiào喊叫shuōYēhéhuá耶和华diàndedāo
21 Tāmen他们zàiyíngdewéizhàndedìfang地方QuányíngderéndōuluàncuànSānbǎi三百rénhǎnshǐ使tāmen他们táopǎo逃跑
22 Sānbǎi三百rénjiùchuījiǎoYēhéhuá耶和华shǐ使quányíngderényòngdāohùxiāng互相shātáodào西deshìzhítáodàokàojìn靠近deYàbó亚伯
23 Yǐsèliè以色列rénjiùcóngshèMǎnáxī玛拿西quándejùjí聚集láizhuīgǎn追赶diànrén
24 diàndǎfa打发rénzǒubiànYǐfǎlián以法莲shāndì山地shuōnǐmen你们xialai下来gōngjī攻击diànrénzhēngxiānbǎshǒu把守Yuēdànhé约旦河dedùkǒu渡口zhídào直到Yúshì于是Yǐfǎlián以法莲dezhòngrén众人jùjí聚集bǎshǒu把守Yuēdànhé约旦河dedùkǒu渡口zhídào直到
25 Zhuōzhùlediànréndeliǎngshǒulǐng首领míngémíng西Jiāngéshāzàiépánshíshàngjiāng西shāzài西jiǔzhànàli那里Yòuzhuīgǎn追赶diànrénjiāngé西deshǒudàiguòYuēdànhé约旦河dàodiànnàli那里Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Yǐfǎlián以法莲rénduìdiànshuōdiànrénzhēngzhànméiyǒu没有zhāowǒmen我们tóngwèishénme为什么zhèyàng这样dàiwǒmen我们netāmen他们jiùdiàndàdà大大dezhēngchǎo争吵
2 diànduìtāmen他们shuōsuǒxíngdenéngnǐmen你们suǒxíngdeneYǐfǎlián以法莲shíshèngxià剩下depútao葡萄qiángguòxièsuǒzhāidepútao葡萄ma
3 Shénjiāngdiànréndeliǎngshǒulǐng首领é西jiāozàinǐmen你们shǒuzhōngsuǒxíngdenéngnǐmen你们suǒxíngdenediànshuōlezhèhuàYǐfǎlián以法莲réndejiùxiāole
4 diàngēnsuí跟随tāde他的sānbǎi三百réndàoYuēdànhé约旦河guòdù过渡suīrán虽然pífá疲乏háishì还是zhuīgǎn追赶
5 diànduìshūrénshuōqiúnǐmen你们bǐngláigěigēnsuí跟随wǒde我的rénchīyīnwèi因为tāmen他们pífá疲乏leWǒmen我们zhuīgǎn追赶diànréndeliǎngwáng西
6 Shūréndeshǒulǐng首领huídá回答shuō西yǐjīng已经zàishǒulǐ手里shǐ使wǒmen我们jiāngbǐnggěidejūnbīngma
7 diànshuōYēhéhuá耶和华jiāng西jiāozàishǒuzhīhòu之后jiùyòngdedejīngtiáozhǐdǎshāng打伤nǐmen你们
8 diàncóngnàli那里shàngdàoduìnàli那里derénshìzhèyàng这样shuōrénshūrénhuídá回答tāde他的huàyíyàng一样
9 xiàngrénshuōpíngpíng’ān平安ānhuílai回来deshíhòu的时候chāihuǐzhèlóu
10 Nàshí那时西bìnggēnsuí跟随tāmen他们dejūnduì军队dōuzàijiāyuēyǒuyīwàn一万qiānrénjiùshì就是dōngfāng东方rénquánjūn全军suǒshèngxià剩下deYǐjīng已经bèishāyuēyǒushí’èr十二wàndāode
11 diànjiùyóunuóhéyuē和约dōngbiān东边cóngzhùzhàngpéngréndelùshang路上shābàilediànréndejūnbīngyīnwèi因为tāmen他们tǎnrán坦然
12 西táopǎo逃跑diànzhuīgǎn追赶tāmen他们zhuōzhùdiàndeèrwáng西jīngsǎnquánjūn全军
13 Yuēashīdeérzi儿子diànyóuliècóngzhènshànghuílai回来
14 Zhuōzhùshūdeyīgè一个shàonián少年rénwènshūdeshǒulǐng首领zhǎnglǎo长老shìshéijiùjiāngshǒulǐng首领zhǎnglǎo长老qīshí七十gèrén个人demíngzi名字xiěchūlai出来
15 diàndàole到了shūduìnàli那里derénshuōnǐmen你们cóngqián从前jīqiào讥诮shuō西yǐjīng已经zàishǒulǐ手里shǐ使wǒmen我们jiāngbǐnggěigēnsuí跟随depífá疲乏rénmaxiànzài现在西zàizhèlǐ这里
16 Yúshì于是zhuōzhùchéngnèidezhǎnglǎo长老yòngdedejīngtiáozhǐyuánwénzuòzhǐjiàoshūrén
17 Yòuchāiledelóushālechéngderén
18 diànwèn西shuōnǐmen你们zàishānsuǒshāderénshìshénmeyàng什么样shìHuídá回答shuōtāmen他们hǎoxiàng好象réndōuyǒuwángzǐ王子deyàngshì样式
19 diànshuōtāmen他们shìtóngdedìxiōng弟兄zhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìnǐmen你们cóngqián从前ruòcúnliútāmen他们dexìngmìng性命rújīn如今jiùshānǐmen你们le
20 Yúshì于是duìtāde他的Zhǎngzǐ长子tiēshuōqǐlai起来shātāmen他们Dàntiēyīnwèi因为shìtónghàipà害怕gǎndāo
21 西shuōnǐzìjǐ你自己qǐlai起来shāwǒmen我们Yīnwèi因为rénrúhé如何lìliang力量shìrúhé如何diànjiùqǐlai起来shāle西duóhuòtāmen他们luòtuo骆驼xiàngshàngdàideyuèquān
22 Yǐsèliè以色列rénduìdiànshuōjiùwǒmen我们tuōlí脱离diànréndeshǒuyuàndeérsūnguǎnlǐ管理wǒmen我们
23 diànshuōbùguǎn不管nǐmen你们wǒde我的érzi儿子yěbù也不guǎnlǐ管理nǐmen你们wéiyǒuYēhéhuá耶和华guǎnlǐ管理nǐmen你们
24 diànyòuduìtāmen他们shuōyǒujiànshìqiúnǐmen你们qǐngnǐmen你们rénjiāngsuǒduódeěrhuán耳环gěi。(Yuánlái原来chóushìshíréndōushìdàijīněrhuán耳环de。)
25 Tāmen他们shuōwǒmen我们qíngyuàn情愿gěiJiùkāijiànwàiyī外衣rénjiāngsuǒduódeěrhuán耳环diūzàishàng
26 diànsuǒyàochūlai出来dejīněrhuán耳环zhòngyīqiān一千bǎishějīnCǐwài此外háiyǒu还有diànwángsuǒdàideyuèhuáněrzhuìsuǒchuān穿dezǐsè紫色yīfu衣服bìngluòtuo骆驼xiàngshàngdejīnliànzi链子
27 diànzhìzào制造leyīgè一个deshèlì设立zàiběnchéngéHòulái后来Yǐsèliè以色列rénbàidexínglexiéyínZhèjiùzuòlediànquánjiādewǎngluó
28 Zhèyàng这样diànrénbèiYǐsèliè以色列rénzhìlegǎnzàitáitóu抬头diànháizàiderìzi日子guózhōngtàipíng太平sìshí四十nián
29 Yuēashīdeérzi儿子Bālì巴力huíqu回去zhùzàizìjǐ自己jiā
30 diànyǒuqīshí七十qīnshēng亲生deérzi儿子yīnwèi因为yǒuxǔduō许多de
31 Tāde他的qièzhùzàishìjiàngěishēngleyīgè一个érzi儿子diànmíngjiào名叫
32 Yuēashīdeérzi儿子diànniánjì年纪lǎomàiérzàngzàixièdeézàifùqīn父亲yuēashīdefénmù坟墓
33 diànhòuYǐsèliè以色列rényòusuícóngzhūBālì巴力xíngxiéyínBālì巴力Bǐlì比利wéitāmen他们deshén
34 Yǐsèliè以色列rénniànYēhéhuá耶和华tāmen他们deshénjiùshì就是zhěngjiù拯救tāmen他们tuōlí脱离wéichóuzhīshǒude
35 Yěbù也不zhàozheBālì巴力jiùshì就是diànxiàngtāmen他们suǒshīdeēnhuìhòudàitāde他的jiāPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Bālì巴力deérzi儿子dàole到了shìjiànjiàntāde他的zhòngjiùduìtāmen他们wàiquánjiāderénshuō
2 Qǐngnǐmen你们wènshìjiàndezhòngrén众人shuōshìBālì巴力dezhòngqīshí七十réndōuguǎnlǐ管理nǐmen你们hǎoneháishì还是rénguǎnlǐ管理nǐmen你们hǎonenǐmen你们yòuyàoniànshìnǐmen你们degǔròu骨肉
3 Tāde他的zhòngjiùbiàn便jiāngzhèyíqiè一切huàwéishuōgěishìjiànréntīngshìjiànréndexīnjiùguīxiàngTāmen他们shuōyuánshìwǒmen我们dedìxiōng弟兄
4 JiùcóngBālì巴力Bǐlì比利demiàozhōngleqīshí七十shěyíngěiyòngyǐ用以lexiēfěitú匪徒gēnsuí跟随
5 wǎngédàofùqīn父亲dejiājiāngdìxiōng弟兄Bālì巴力dezhòngqīshí七十réndōushāzàiyīkuài一块pánshíshàngZhīshèngxià剩下Bālì巴力dexiǎoérzi儿子Yuētǎn约坦yīnwèi因为duǒcáng躲藏le
6 Shìjiànrénluóréndōuyītóng一同jùjí聚集wǎngshìjiànxiàngshù橡树pángdezhùzi柱子nàli那里wéiwáng
7 Yǒurén有人jiāngzhèshìgàosu告诉Yuētǎn约坦jiùzhànzàixīnshāndǐng山顶shàngxiàngzhòngrén众人dàshēng大声hǎnjiào喊叫shuōshìjiànrénnǐmen你们yàotīngwǒde我的huàshénjiùtīngnǐmen你们dehuà的话
8 Yǒuyīshí一时shùmù树木yàogāoshùwéiwángguǎnlǐ管理tāmen他们jiùduìgǎnlǎnshù橄榄树shuōqǐngzuòwǒmen我们dewáng
9 Gǎnlǎnshù橄榄树huídá回答shuōkěnzhǐzhùgòngfèng供奉shénzūnzhòng尊重réndeyóupiāoyáozàizhòngshùzhīshàng之上ne
10 Shùmù树木duìwúhuāguǒ无花果shùshuōqǐngláizuòwǒmen我们dewáng
11 Wúhuāguǒ无花果shùhuídá回答shuōkěnzhǐzhùsuǒ住所jiétiánměi甜美deguǒpiāoyáozàizhòngshùzhīshàng之上ne
12 Shùmù树木duìpútao葡萄shùshuōqǐngláizuòwǒmen我们dewáng
13 Pútao葡萄shùhuídá回答shuōkěnzhǐzhùshǐ使shénrényuèdexīnjiǔpiāoyáozàizhòngshùzhīshàng之上ne
14 Zhòngshùduìjīngjí荆棘shuōqǐngláizuòwǒmen我们dewáng
15 Jīngjí荆棘huídá回答shuōnǐmen你们ruòchéngchéngshí诚实shídegāowéiwángjiùyàotóuzàiwǒde我的yìnxiàBùrán不然yuànhuǒcóngjīngjí荆棘chūlai出来shāomiènèndexiāngbǎishù柏树
16 Xiànzài现在nǐmen你们wéiwángruòànchéngshí诚实zhèngzhí正直shàndàiBālì巴力tāde他的quánjiāzhèjiùshì就是chóutāde他的láo
17 Cóngqián从前màowéinǐmen你们zhēngzhànjiùlenǐmen你们tuōlí脱离diànréndeshǒu
18 Nǐmen你们rújīn如今qǐlai起来gōngjī攻击wǒde我的jiājiāngzhòngqīshí七十rénshāzàiyīkuài一块pánshíshàngyòubìnǚ婢女suǒshēngdeérzi儿子wéishìjiànréndewángyuánshìnǐmen你们dedìxiōng弟兄
19 Nǐmen你们rújīn如今ruòànchéngshí诚实zhèngzhí正直dàiBālì巴力tāde他的jiājiùyīndehuānlè欢乐yīnnǐmen你们dehuānlè欢乐
20 Bùrán不然yuànhuǒcóngfāchū发出shāomièshìjiànrénluózhòngrén众人yòuyuànhuǒcóngshìjiànrénluórénzhōngchūlai出来shāomiè
21 Yuētǎn约坦yīndìxiōng弟兄jiùtáopǎo逃跑láidào来到ěrzhùzàinàli那里
22 guǎnlǐ管理Yǐsèliè以色列rénsānnián三年
23 Shénshǐ使èmó恶魔jiàngzàishìjiànrénzhōngjiān中间shìjiànrénjiùguǐzhàdài
24 ZhèshìyàojiàoBālì巴力qīshí七十érzi儿子suǒshòudecánhàiguītāmen他们degēge哥哥yòujiàoliútāmen他们xuèdezuìguībāngzhù帮助shādìxiōng弟兄deshìjiànrén
25 Shìjiànrénzàishāndǐng山顶shàngshèmáifú埋伏děnghòu等候Fáncóngtāmen他们nàli那里jīngguò经过deréntāmen他们jiùqiǎngduó抢夺Yǒurén有人jiāngzhèshìgàosu告诉
26 biéde别的érzi儿子jiātāde他的dìxiōng弟兄láidào来到shìjiànshìjiànréndōuxìnkào
27 Shìjiànrénchūchéngdàotiánjiān田间zhāixiàpútao葡萄chuàijiǔshèbǎiyányànjìntāmen他们shéndemiàozhōngchīzhòu
28 biéde别的érzi儿子jiāshuōshìshéiShìjiànshìshéiShǐ使wǒmen我们shìnebúshì不是Bālì巴力deérzi儿子matāde他的bāngshou帮手búshì不是西manǐmen你们kěyǐ可以shìshìjiàndefùqīn父亲dehòuyì后裔Wǒmen我们wèihé为何shìne
29 Wéiyuànzhèmínguīwǒde我的shǒuxià手下jiùchúdiàoJiāyòuduìshuōzēngtiān增添dejūnbīngchūlai出来
30 zǎi西tīngjiàn听见biéde别的érzi儿子jiādehuà的话jiùfānù发怒
31 Qiāoqiāode悄悄地dǎfa打发rénjiànshuōbiéde别的érzi儿子jiātāde他的dìxiōng弟兄dàole到了shìjiànshānhuòchéngzhòngdì中的míngōngjī攻击
32 Xiànzài现在gēnsuí跟随derénjīnqǐlai起来zàitiánjiān田间máifú埋伏
33 Dàozǎochén早晨tàiyáng太阳chūjiùqǐlai起来chuǎngchéngJiāgēnsuí跟随tāde他的rénchūlai出来gōngjī攻击deshíhòu的时候biàn便xiàngtāmen他们jiànérzuò
34 Yúshì于是gēnsuí跟随tāde他的zhòngrén众人yèjiān夜间qǐlai起来fēnzuòduìmáifú埋伏děnghòu等候shìjiànrén
35 biéde别的érzi儿子jiāchūqù出去zhànzàichéngmén城门kǒugēnsuí跟随tāde他的réncóngmáifú埋伏zhīchǔqǐlai起来
36 Jiākànjiàn看见nàxiē那些rénjiùduì西shuōkànyǒurén有人cóngshāndǐng山顶shàngxià上下láile西shuōkànjiàn看见shāndeyǐngzi影子yǐwéi以为shìrén
37 Jiāyòushuōkànyǒurén有人cónggāochǔxialai下来yòuyǒuduìcóngěxiàngshù橡树delùshang路上érlái
38 西duìshuōcéngshuōshìshéijiàowǒmen我们shìsuǒkuādekǒuzàinǎli哪里nezhèbúshì不是suǒmiǎoshìdemínmaxiànzài现在chūqù出去tāmen他们jiāozhàn交战
39 Yúshì于是jiāshuàilǐng率领shìjiànrénchūqù出去jiāozhàn交战
40 zhuīgǎn追赶jiāJiāzàimiànqián面前táopǎo逃跑yǒuxǔduō许多shòushāng受伤dǎodezhídào直到chéngmén城门
41 zhùzài西gǎnchūjiādìxiōng弟兄bùzhǔn不准tāmen他们zhùzàishìjiàn
42 mínchūdàotiánjiān田间yǒurén有人gàosu告诉
43 jiùtāde他的rénfēnzuòsānduìmáifú埋伏zàitiánjiān田间kànjiàn看见shìjiànréncóngchéngchūlai出来jiùqǐlai起来shātāmen他们
44 gēnsuí跟随tāde他的duìxiàngqián向前chuǎngzhànzàichéngmén城门kǒuliǎngduìzhíchuǎngdàotiánjiān田间shālezhòngrén众人
45 zhěngtiān整天gōngdǎ攻打chéngjiāngchéngduóqǔ夺取shāleqízhōng其中dejūmín居民jiāngchéngchāihuǐshàngleyán
46 Shìjiànlóuderéntīngjiàn听见lejiùduǒBālì巴力Bǐlì比利miàodewèisuǒ
47 Yǒurén有人gàosu告诉shuōshìjiànlóuderéndōuzàichǔ
48 gēnsuí跟随tāde他的rénjiùdōushàngmenshānshǒufǔzi斧子kǎnxiàgēnshùzhīkángzàijiānshàngduìgēnsuí跟随tāde他的rénshuōnǐmen你们kànsuǒxíngdedānggǎnjǐn赶紧zhàoyàng照样xíng
49 Zhòngrén众人jiùkǎnzhīgēnsuí跟随shùzhīduīzàiwèisuǒdewéifànghuǒshāolewèisuǒyǐzhì以致shìjiànlóuderéndōulenánnǚ男女yuēyǒuyīqiān一千
50 dàobèixiàngbèiānyíng安营jiùgōnglechéng
51 Chéngzhōngyǒuzuòjiāngù坚固delóuChéngdezhòngrén众人wúlùn无论nánnǚ男女dōutáojìnlóuguānshàngmén上门shànglelóu
52 dàole到了lóuqiángōngdǎ攻打āijìn挨近lóuményàoyònghuǒfénshāo焚烧
53 Yǒuyīgè一个fùrén妇人yīkuài一块shàngmòshí磨石pāozàidetóushàngdǎpò打破letāde他的nǎo
54 jiùjímáng急忙hǎnjiào喊叫bīngqì兵器deshàonián少年rénduìshuōchūdedāoláishāleMiǎnde免得rényìlùn议论shuōwéiyīgè一个fùrén妇人suǒshāYúshì于是shàonián少年réntòujiùle
55 Yǐsèliè以色列rénjiànlebiàn便huízìjǐ自己dedìfang地方le
56 Zhèyàng这样shénbàoyìng报应xiàngfùqīn父亲suǒxíngdeějiùshì就是shāledìxiōng弟兄qīshí七十gèrén个人deě
57 Shìjiànréndeyíqiè一切ěshéndōubàoyìng报应zàitāmen他们tóushàngBālì巴力deérzi儿子Yuētǎn约坦dezhòuguīdàotāmen他们shēnshànglePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 yǐhòu以后yǒusàjiā萨迦rénduǒduōdesūnzi孙子deérzi儿子tuóxīngqǐ兴起zhěngjiù拯救Yǐsèliè以色列rénzhùzàiYǐfǎlián以法莲shāndì山地deshā
2 TuózuòYǐsèliè以色列deshìshīèrshísān二十三niánjiùlezàngzàishā
3 Zàiyǐhòu以后yǒulièréněrxīngqǐ兴起zuòYǐsèliè以色列deshìshīèrshí二十èrnián
4 yǒusānshí三十érzi儿子zhesānshí三十Tāmen他们yǒusānshí三十zuòchéngjiàozuòěrzhídào直到rújīn如今dōushìzàiliède
5 Ěrlejiùzàngzàijiāmen
6 Yǐsèliè以色列rényòuxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìshìfèngzhūBālì巴力bìngYàlán亚兰deshén西dùndeshéndeshénménréndeshénfēishìréndeshénlíqì离弃Yēhéhuá耶和华shìfèng
7 Yēhéhuá耶和华dexiàngYǐsèliè以色列rénfāzuò发作jiùtāmen他们jiāozàifēishìrénménréndeshǒuzhōng
8 Cóngniántāmen他们rǎohàiqīyā欺压Yuēdànhé约旦河nàbian那边zhùrénzhīlièdedeYǐsèliè以色列réngòngyǒu共有shíbā十八nián
9 ménrényòudùguò渡过Yuēdànhé约旦河gōngdǎ攻打Yóudàhé犹大和biàn便mǐnbìngYǐfǎlián以法莲Yǐsèliè以色列rénjiùshénjiàojiǒngpò窘迫
10 Yǐsèliè以色列rénāiqiú哀求Yēhéhuá耶和华shuōwǒmen我们dézuì得罪leYīnwèi因为líqì离弃lewǒmen我们shénshìfèngzhūBālì巴力
11 Yēhéhuá耶和华duìYǐsèliè以色列rénshuōméiyǒu没有jiùguònǐmen你们tuōlí脱离Āijí埃及rénrénménrénfēishìrénma
12 西dùnrénrényúnréndōuqīyā欺压nǐmen你们Nǐmen你们āiqiú哀求zhěngjiù拯救nǐmen你们tuōlí脱离tāmen他们deshǒu
13 Nǐmen你们jìnglíqì离弃shìfèngbiéshénSuǒyǐ所以bùzài不再jiùnǐmen你们le
14 Nǐmen你们āiqiú哀求suǒxuǎnzé选择deshénNǐmen你们zāoyù遭遇nándeshíhòu的时候ràngjiùnǐmen你们
15 Yǐsèliè以色列rénduìYēhéhuá耶和华shuōwǒmen我们fànzuì犯罪lerènpíng任凭suíyì随意dàiwǒmen我们Zhīqiújīnrì今日zhěngjiù拯救wǒmen我们
16 Yǐsèliè以色列rénjiùchúdiàotāmen他们zhōngjiān中间dewàibāngshénshìfèngYēhéhuá耶和华Yēhéhuá耶和华yīnYǐsèliè以色列rénshòudekǔnàn苦难jiùxīnzhōng心中dānyōu担忧
17 Dāngshí当时ménrénjùjí聚集ānyíng安营zàilièYǐsèliè以色列rénjùjí聚集ānyíng安营zài
18 lièdeMínhé民和zhòngshǒulǐng首领bǐcǐ彼此shāngyì商议shuōshéinéngxiāngōngdǎ攻打ménrénshéizuòlièyíqiè一切jūmín居民delǐngxiù领袖Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 lièrénshìdànéng大能deyǒngshì勇士shìjìnǚ妓女deérzi儿子shìlièsuǒshēngde
2 lièdeshēnglejǐge几个érzi儿子suǒshēngdeérzi儿子zhǎngdà长大lejiùgǎnzhúshuōbùkě不可zàiwǒmen我们jiāchéngshòu承受chǎnyè产业yīnwèi因为shìjìnǚ妓女deérzi儿子
3 jiùtáobì逃避tāde他的dìxiōng弟兄zhùzàituódeyǒuxiē有些fěitú匪徒dàonàli那里jùjí聚集yītóng一同chūrù出入
4 Guòlexiērìzi日子ménréngōngdǎ攻打Yǐsèliè以色列
5 ménréngōngdǎ攻打Yǐsèliè以色列deshíhòu的时候lièdezhǎnglǎo长老dàotuódeyàojiàohuílai回来
6 Duìshuōqǐngláizuòwǒmen我们deyuánshuài元帅wǒmen我们hǎoménrénzhēngzhàn
7 huídá回答lièdezhǎnglǎo长老shuōcóngqián从前nǐmen你们búshì不是hèngǎnzhúchūjiāmaxiànzài现在nǐmen你们zāoyù遭遇nánwèihé为何dàozhèlǐ这里láine
8 lièdezhǎnglǎo长老huídá回答shuōxiànzài现在wǒmen我们dàozhèlǐ这里láishìyàotóngwǒmen我们ménrénzhēngzhànkěyǐ可以zuòlièyíqiè一切jūmín居民delǐngxiù领袖
9 duìlièdezhǎnglǎo长老shuōnǐmen你们jiàohuíqu回去ménrénzhēngzhànYēhéhuá耶和华jiāogěi交给kěyǐ可以zuònǐmen你们delǐngxiù领袖ma
10 lièdezhǎnglǎo长老huídá回答shuōyǒuYēhéhuá耶和华zàizhōngjiān中间zuòjiànzhèng见证wǒmen我们bìdìng必定zhàodehuà的话xíng
11 Yúshì于是tónglièdezhǎnglǎo长老huíqu回去bǎixìng百姓jiùzuòlǐngxiù领袖zuòyuánshuài元帅zàijiāngzìjǐ自己deyíqiè一切huàchénmíngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前
12 dǎfa打发shǐzhě使者jiànménréndewángshuōyǒushénme什么xiānggānjìngláidào来到wǒguó我国zhōnggōngdǎ攻打ne
13 ménréndewánghuídá回答tāde他的shǐzhě使者shuōyīnwèi因为Yǐsèliè以色列réncóngĀijí埃及shànglái上来deshíhòu的时候zhànjù占据wǒde我的decóngnèndàozhídào直到Yuēdànhé约旦河Xiànzài现在yàohǎo要好hǎodejiāngzhèdeguīhuán归还
14 yòudǎfa打发shǐzhě使者jiànménréndewáng
15 Duìshuōrúcǐ如此shuōYǐsèliè以色列rénbìngméiyǒu没有zhànjù占据deménréndede
16 Yǐsèliè以色列réncóngĀijí埃及shànglái上来nǎishì乃是jīngguò经过kuàngdàohónghǎi红海láidào来到jiā
17 Jiùdǎfa打发shǐzhě使者jiàndōngwángshuōqiúróngcóngdedejīngguò经过dōngwángquèyīngyǔnYòuzhàoyàng照样dǎfa打发shǐzhě使者jiànwángyěbù也不yǔnzhǔnYǐsèliè以色列rénjiùzhùzàijiā
18 Tāmen他们yòujīngguò经过kuàngràozhedōngdecóngdededōngbiān东边guòlái过来zàinènbiānānyíng安营bìngméiyǒu没有dejìngnèi境内yīnwèi因为nènshìdebiānjiè边界
19 Yǐsèliè以色列réndǎfa打发shǐzhě使者jiànwáng西hóngjiùshì就是shíběndewángduìshuōqiúróngwǒmen我们cóngdedejīngguò经过wǎngwǒmen我们zìjǐ自己dedìfang地方
20 西hóngquèxìnfú信服Yǐsèliè以色列rénbùróng不容tāmen他们jīngguò经过tāde他的jìngjiè境界nǎizhāotāde他的zhòngmínzàiānyíng安营Yǐsèliè以色列rénzhēngzhàn
21 Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénjiāng西hóngtāde他的zhòngmíndōujiāozàiYǐsèliè以色列rénshǒu人手zhōngYǐsèliè以色列rénjiùshātāmen他们déle得了réndequánde
22 Cóngnèndàocóngkuàngzhídào直到Yuēdànhé约旦河
23 Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénzàibǎixìng百姓Yǐsèliè以色列miànqián面前gǎnchūrénjìngyàodé要得tāmen他们dedema
24 deshénsuǒdedebúshì不是dewéimaYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénzàiwǒmen我们miànqián面前suǒgǎnchūderénwǒmen我们jiùdetāde他的de
25 Nándào难道wáng西deérzi儿子háiqiángmacéngYǐsèliè以色列rénzhēngjìnghuòshì或是tāmen他们zhēngzhànma
26 Yǐsèliè以色列rénzhùshíběnshǔshíběndexiāngcūn乡村luóěrshǔluóěrdexiāngcūn乡村bìngyán沿nèndeyíqiè一切chéngyǐjīng已经yǒusānbǎi三百niánleZàizhèsānbǎi三百niánzhīnèi之内nǐmen你们wèishénme为什么méiyǒu没有huízhèxie这些dìfang地方ne
27 Yuánlái原来méiyǒu没有dézuì得罪quègōngdǎ攻打ědàiYuànshěnpàn审判réndeYēhéhuá耶和华jīnrì今日zàiYǐsèliè以色列rénménrénzhōngjiān中间pànduàn判断shìfēi是非
28 Dànménréndewángkěntīngdǎfa打发rénshuōdehuà的话
29 Yēhéhuá耶和华delíngjiàngzàishēnshàngjiùjīngguò经过lièMǎnáxī玛拿西láidào来到lièdeyòucóngláidào来到ménrénnàli那里
30 jiùxiàngYēhéhuá耶和华yuànshuōruòjiāngménrénjiāozàishǒuzhōng
31 cóngménrénnàli那里píngpíng’ān平安ānhuílai回来deshíhòu的时候wúlùn无论shénme什么rénxiāncóngjiāmén家门chūlai出来yíngjiē迎接jiùguībìjiāng必将xiànshàngwéifán
32 Yúshì于是wǎngménrénnàli那里tāmen他们zhēngzhànYēhéhuá耶和华jiāngtāmen他们jiāozàishǒuzhōng
33 jiùdàdà大大shābàitāmen他们cóngluóěrdàozhídào直到bèimínggōngleèrshí二十zuòchéngZhèyàng这样ménrénjiùbèiYǐsèliè以色列rénzhìle
34 huídàole到了zìjǐ自己dejiābùliào不料nǚ’ér女儿zhetiàowǔ跳舞chūlai出来yíngjiē迎接shìshēngdecǐwài此外ér
35 kànjiàn看见jiùsīliè撕裂yīfu衣服shuōāizāiWǒde我的nǚ’ér女儿ashǐ使shénshìchóujiàozuònánleYīnwèi因为yǐjīng已经xiàngYēhéhuá耶和华kāikǒu开口yuànbùnéng不能wǎnhuí
36 nǚ’ér女儿huídá回答shuōaxiàngYēhéhuá耶和华kāikǒu开口jiùdāngzhàokǒuzhōngsuǒshuōdexiàngxíngyīnYēhéhuá耶和华yǐjīng已经zàichóuménrénshēn人身shàngwéibàochóu报仇
37 Yòuduìfùqīn父亲shuōyǒujiànshìqiúyǔnzhǔnróngliǎngyuètóngbàn同伴zàishānshànghǎoāizhōngwéichǔnǚ处女
38 shuōJiùróngliǎngyuèbiàn便tóngbàn同伴lezàishānshàngwéizhōngwéichǔnǚ处女āi
39 Liǎngyuèmǎnhuídào回到fùqīn父亲nàli那里fùqīn父亲jiùzhàosuǒdeyuànxiàngxíngleNǚ’ér女儿zhōngshēn终身méiyǒu没有qīnjìn亲近nánzǐ男子
40 Cǐhòu此后Yǐsèliè以色列zhōngyǒuguīju规矩měinián每年Yǐsèliè以色列denǚzǐ女子wéilièréntāde他的nǚ’ér女儿āisìtiān四天Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yǐfǎlián以法莲rénjùjí聚集dàole到了běifāng北方duìshuōménrénzhēngzhànwèishénme为什么méiyǒu没有zhāowǒmen我们tóngnewǒmen我们yònghuǒshāodefángwū房屋
2 duìtāmen他们shuōwǒde我的mínménréndà人大zhēngzhànzhāonǐmen你们láinǐmen你们jìngméiyǒu没有láijiùtuōlí脱离tāmen他们deshǒu
3 jiànnǐmen你们láijiùjiùpànmìngqiángōngjī攻击ménrénYēhéhuá耶和华jiāngtāmen他们jiāozàishǒuzhōngNǐmen你们jīnrì今日wèishénme为什么shàngzhèlǐ这里láigōngdǎ攻打ne
4 Yúshì于是zhāolièrénYǐfǎlián以法莲rénzhēngzhànlièrénshāYǐfǎlián以法莲rénshìyīntāmen他们shuōnǐmen你们lièrénzàiYǐfǎlián以法莲Mǎnáxī玛拿西zhōngjiān中间bùguò不过shìYǐfǎlián以法莲táowáng逃亡derén
5 lièrénbǎshǒu把守Yuēdànhé约旦河dedùkǒu渡口bùróng不容Yǐfǎlián以法莲rénguòqu过去Yǐfǎlián以法莲táozǒu逃走derénruòshuōróngguòqu过去lièrénjiùwènshuōshìYǐfǎlián以法莲rénbúshì不是ruòshuōbúshì不是
6 Jiùduìshuōshuōshìliè。。Yǐfǎlián以法莲rényīnwèi因为yǎozhēnyīnbiàn便shuō西lièlièrénjiùjiāngzhùshāzàiYuēdànhé约旦河dedùkǒu渡口Nàshí那时Yǐfǎlián以法莲rénbèishādeyǒuwànèrqiānrén
7 zuòYǐsèliè以色列deshìshīliùniánlièrénlezàngzàilièdezuòchéng
8 yǐhòu以后yǒuBólìhéng伯利恒rénzànzuòYǐsèliè以色列deshìshī
9 yǒusānshí三十érzi儿子sānshí三十nǚ’ér女儿Nǚ’ér女儿dōujiàchūqù出去legěizhòngcóngwàixiānglesānshí三十xífù媳妇zuòYǐsèliè以色列deshìshīnián
10 zànlezàngzàiBólìhéng伯利恒
11 zànzhīhòu之后yǒu西lúnrénlúnzuòYǐsèliè以色列deshìshīshínián十年
12 西lúnrénlúnlezàngzài西lúndedelún
13 lúnzhīhòu之后yǒudùnrénlièdeérzi儿子dùnzuòYǐsèliè以色列deshìshī
14 yǒusìshí四十érzi儿子sānshí三十sūnzi孙子zheqīshí七十dùnzuòYǐsèliè以色列deshìshībānián八年
15 dùnrénlièdeérzi儿子dùnlezàngzàiYǐfǎlián以法莲dededùnzàiréndeshāndì山地Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Yǐsèliè以色列rényòuxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìYēhéhuá耶和华jiāngtāmen他们jiāozàifēishìrénshǒu人手zhōngsìshí四十nián
2 Nàshí那时yǒuyīgè一个suǒrénshìshǔdàndemíngjiào名叫nuóTāde他的huáiyùn怀孕shēngyù生育
3 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者xiàngfùrén妇人xiǎnxiàn显现duìshuōxiànglái向来huáiyùn怀孕shēngyù生育rújīn如今huáiyùn怀孕shēngyīgè一个érzi儿子
4 Suǒyǐ所以dāngjǐnshèn谨慎qīngjiǔ清酒nóngjiǔdōubùkě不可yíqiè一切jiézhīyěbù也不chī
5 huáiyùn怀孕shēngyīgè一个érzi儿子bùkě不可yòngtóudāotāde他的tóuyīnwèi因为zhèháizi孩子chūtāijiùguīshénzuòěrrénshǒuzhěngjiù拯救Yǐsèliè以色列réntuōlí脱离fēishìréndeshǒu
6 Fùrén妇人jiùhuíqu回去duìzhàngfu丈夫shuōyǒuyīgè一个shénréndàomiànqián面前láitāde他的xiàngmào相貌shénshǐzhě使者dexiàngmào相貌shénshìwèiméiyǒu没有wèncóngnǎli哪里láiméiyǒu没有jiāngtāde他的mínggàosu告诉
7 Quèduìshuōyàohuáiyùn怀孕shēngyīgè一个érzi儿子suǒyǐ所以qīngjiǔ清酒nóngjiǔdōubùkě不可yíqiè一切jiézhīyěbù也不chīYīnwèi因为zhèháizi孩子cóngchūtāiyīzhí一直dàoguīshénzuòěrrén
8 nuójiùqíqiú祈求Yēhéhuá耶和华shuōzhǔaqiúzàichāqiǎnshénréndàowǒmen我们zhèlǐ这里láihǎozhǐjiàowǒmen我们zěnyàng怎样dàizhèjiāngyào将要shēngdeháizi孩子
9 Shényīngyǔnnuódehuà的话Fùrén妇人zhèngzuòzàitiánjiān田间deshíhòu的时候shéndeshǐzhě使者yòudàonàli那里zhàngfu丈夫nuóquèméiyǒu没有tóngzàichǔ
10 Fùrén妇人jímáng急忙pǎogàosu告诉zhàngfu丈夫shuōdàomiànqián面前láiderényòuxiàngxiǎnxiàn显现
11 nuóqǐlai起来gēnsuí跟随tāde他的láidào来到rénmiànqián面前duìshuōzhèfùrén妇人shuōhuàdejiùshì就是mashuōshì
12 nuóshuōyuàndehuà的话yīngyànWǒmen我们dāngzěnyàng怎样dàizhèháizi孩子hòulái后来dāngzěnyàng怎样ne
13 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者duìnuóshuōgàosu告诉fùrén妇人deyíqiè一切shìdōudāngjǐnshèn谨慎
14 Pútao葡萄shùsuǒjiédedōubùkě不可chīqīngjiǔ清酒nóngjiǔdōubùkě不可yíqiè一切jiézhīyěbù也不chīFánsuǒfēnfù吩咐dedōudāngzūnshǒu遵守
15 nuóduìYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者shuōqiúróngwǒmen我们kuǎnliúhǎowéiyùbèi预备zhīshānyáng山羊gāo
16 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者duìnuóshuōsuīrán虽然kuǎnliúquèchīdeshíwù食物ruòyùbèi预备fánjiùdāngxiànYēhéhuá耶和华Yuánlái原来nuóbùzhīdào不知道shìYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者
17 nuóduìYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者shuōqǐngjiāngdemínggàosu告诉dàohuàyīngyàndeshíhòu的时候wǒmen我们hǎozūnjìng尊敬
18 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者duìshuōhébì何必wènwǒde我的míngmíngshìqímiào奇妙de
19 nuójiāngzhīshānyáng山羊gāozàipánshíshàngxiànYēhéhuá耶和华shǐzhě使者xíngqímiào奇妙deshìnuótāde他的guānkàn观看
20 Jiànhuǒyán火焰cóngtánshàngwǎngshàngshēng上升Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者zàitánshàngdehuǒyán火焰zhōngshēngshàngqù上去lenuótāde他的kànjiàn看见jiùde
21 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者bùzài不再xiàngnuótāde他的xiǎnxiàn显现nuócáizhīdao知道shìYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者
22 nuóduìtāde他的shuōwǒmen我们bìyào必要yīnwèi因为kànjiàn看见leshén
23 Tāde他的quèduìshuōYēhéhuá耶和华ruòyàoshāwǒmen我们cóngwǒmen我们shǒulǐ手里shōufánbìngbù并不jiāngzhèyíqiè一切shìzhǐshì指示wǒmen我们jīnrì今日yěbù也不jiāngzhèxie这些huàgàosu告诉wǒmen我们
24 Hòulái后来fùrén妇人shēngleyīgè一个érzi儿子gěimíngjiào名叫cānsūnHáizi孩子zhǎngdà长大Yēhéhuá耶和华
25 Zàidànjiùshì就是suǒshítáozhōngjiān中间Yēhéhuá耶和华delíngcáigǎndòng感动Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Cānsūnxiàdàotíngzàinàli那里kànjiàn看见yīgè一个nǚzǐ女子shìfēi是非shìréndenǚ’ér女儿
2 Cānsūnshànglái上来bǐnggào禀告fùmǔ父母shuōzàitíngkànjiàn看见yīgè一个nǚzǐ女子shìfēi是非shìréndenǚ’ér女儿yuànnǐmen你们gěiláiwéi
3 fùmǔ父母shuōzàidìxiōng弟兄denǚ’ér女儿zhōnghuòzàiběnguó本国demínzhōngméiyǒu没有yīgè一个nǚzǐ女子zhìzàiwèishòugēlǐ割礼defēishìrénzhōngnecānsūnduìfùqīn父亲shuōyuàngěinǚzǐ女子yīnxǐyuè喜悦
4 Tāde他的fùmǔ父母quèbùzhīdào不知道zhèshìshìchūyú出于Yēhéhuá耶和华yīnwèi因为zhǎojīhuì机会gōngjī攻击fēishìrénNàshí那时fēishìrénxiázhìYǐsèliè以色列rén
5 Cānsūngēnfùmǔ父母xiàtíngdàole到了tíngdepútáoyuán葡萄园jiànyǒuzhīshàozhuàngshīzi狮子xiànghǒujiào
6 Yēhéhuá耶和华delíngdàdà大大gǎndòng感动cānsūnsuīrán虽然shǒuqìxiè器械quèjiāngshīzi狮子sīliè撕裂rútóng如同sīliè撕裂shānyáng山羊gāoyíyàng一样xíngzhèshìbìngméiyǒu没有gàosu告诉fùmǔ父母
7 Cānsūnxiàqu下去nǚzǐ女子shuōhuàjiùxǐyuè喜悦
8 Guòlexiērìzi日子zàixiàqu下去yàonǚzǐ女子zhuǎnxiàng转向dàopángyàokànshījiànyǒuyīqún一群fēngzàishīzhīnèi之内
9 JiùyòngshǒuqiěchīqiězǒuDàole到了fùmǔ父母nàli那里gěifùmǔ父母tāmen他们chīleZhǐshì只是méiyǒu没有gàosu告诉zhèshìcóngshīzhīnèi之内láide
10 fùqīn父亲xiàqu下去jiànnǚzǐ女子Cānsūnzàinàli那里shèbǎiyányànyīnwèi因为xiànglái向来shàonián少年réndōuyǒuzhègè这个guīju规矩
11 Zhòngrén众人kànjiàn看见cānsūnjiùqǐnglesānshí三十gèrén个人péibàn陪伴
12 Cānsūnduìtāmen他们shuōgěinǐmen你们chūyīgè一个míyǔ谜语nǐmen你们zàiyányànzhīnèi之内ruònéngcāichūyìsī意思gàosu告诉jiùgěinǐmen你们sānshí三十jiànsānshí三十tàoyīshang衣裳
13 Nǐmen你们ruòbùnéng不能cāichūyìsī意思gàosu告诉nǐmen你们jiùgěisānshí三十jiànsānshí三十tàoyīshang衣裳Tāmen他们shuōqǐngjiāngmíyǔ谜语shuōgěiwǒmen我们tīng
14 Cānsūnduìtāmen他们shuōchīdecóngchīzhěchūlai出来Tiándecóngqiángzhěchūlai出来Tāmen他们sānbùnéng不能cāichūmíyǔ谜语deyìsī意思
15 Dàodìqī第七tiāntāmen他们duìcānsūndeshuōkuānghōngzhàngfu丈夫tànchūmíyǔ谜语deyìsī意思gàosu告诉wǒmen我们miǎnde免得wǒmen我们yònghuǒshāojiāNǐmen你们qǐnglewǒmen我们láishìyàoduówǒmen我们suǒyǒu所有dema
16 Cānsūndezàizhàngfu丈夫miànqián面前shuōshìhènbúshì不是àigěiběnguó本国derénchūmíyǔ谜语quèméiyǒu没有jiāngyìsī意思gàosu告诉Cānsūnhuídá回答shuōliánfùmǔ父母dōuméiyǒu没有gàosu告诉gàosu告诉ne
17 yányànzhīnèi之内zàizhàngfu丈夫miànqián面前dàodìqī第七tiānzhecáijiāngmíyǔ谜语deyìsī意思gàosu告诉jiùgàosu告诉běnguó本国derén
18 Dàodìqī第七tiāntóuwèiyǐqián以前chéngderénduìcānsūnshuōyǒushénme什么háitiánneyǒushénme什么shīzi狮子háiqiángnecānsūnduìtāmen他们shuōnǐmen你们ruòfēiyòngwǒde我的mǔniú母牛gēngdì耕地jiùcāichūmíyǔ谜语deyìsī意思lái
19 Yēhéhuá耶和华delíngdàdà大大gǎndòng感动cānsūnjiùxiàdàoshílúnshālesānshí三十gèrén个人duóletāmen他们deyīshang衣裳jiāngyīshang衣裳gěilecāichūmíyǔ谜语derénCānsūnfānù发怒jiùshàngjiāle
20 Cānsūndebiàn便guīlecānsūndepéibàn陪伴jiùshì就是zuòguòpéngyou朋友dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Guòlexiērìzi日子dàomàizi麦子deshíhòu的时候cānsūndàizhezhīshānyáng山羊gāokàntāde他的shuōyàojìnnèishìjiànwǒde我的yuèfù岳父bùróng不容jìnqù进去
2 Shuōdìngshìjíqí极其hènyīncǐ因此jiānggěiledepéibàn陪伴Tāde她的mèibúshì不是háiměilì美丽makěyǐ可以láidàitì代替
3 Cānsūnshuōzhèhuíjiāhàifēishìrénsuànyǒuzuì有罪
4 Yúshì于是cānsūnzhuōlesānbǎi三百zhīhúli狐狸huòzuògǒu),jiānghúli狐狸wěiba尾巴yīduì一对yīduì一对dekǔnshàngjiānghuǒkǔnzàiliǎngtiáowěiba尾巴zhōngjiān中间
5 Diǎnzháohuǒ着火jiùfànghúli狐狸jìnrù进入fēishìrénzhànzhedejiàjiāngduīdekǔnwèidejiàbìnggǎnlǎn橄榄yuánjìndōushāole
6 Fēishìrénshuōzhèshìshìshéizuòdeneyǒurén有人shuōshìtíngréndenǚxu女婿cānsūnyīnwèi因为yuèfù岳父jiāngtāde他的gěiletāde他的péibàn陪伴Yúshì于是fēi