ěrxià

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 SǎoluóhòuDàwèi大卫shārénhuílai回来zàizhùleliǎngtiān
2 Dìsān第三tiānyǒuréncóngsǎoluódeyíngchūlai出来yīfu衣服sīliè撕裂tóuménghuīchén灰尘dàoDàwèi大卫miànqián面前dekòubài
3 Dàwèi大卫wènshuōcóngnǎli哪里láishuōcóngYǐsèliè以色列deyíngtáolái
4 Dàwèi大卫yòuwènshuōshìqing事情zěnyàng怎样Qǐnggàosu告诉huídá回答shuōbǎixìng百姓cóngzhènshàngtáopǎo逃跑yǒuxǔduō许多réndǎosǐwáng死亡Sǎoluóérzi儿子yuēdānle
5 Dàwèi大卫wènbàoxìn报信deshàonián少年rénshuōzěnme怎么zhīdao知道sǎoluóérzi儿子yuēdānlene
6 Bàoxìn报信deshàonián少年rénshuōǒurán偶然dàoshānkànjiàn看见sǎoluózàizìjǐ自己qiāngshàngyǒuzhànchē战车bīngjǐnjǐn紧紧dezhuī
7 huítóu回头kànjiàn看见jiùhūjiào呼叫shuōzàizhèlǐ这里
8 wènshuōshìshénme什么rénshuōshìrén
9 shuōqǐngláijiāngshāYīnwèi因为tòngkǔ痛苦zhuāzhù抓住wǒde我的shēngmìng生命shàngcún
10 zhǔnzhīdǎobùnéng不能huójiùjiāngshātóushàngdeguānmiǎn冠冕shàngdezhuódàozhǔzhèlǐ这里
11 Dàwèi大卫jiùsīliè撕裂yīfu衣服gēnsuí跟随tāde他的rénshìrúcǐ如此
12 Érqiě而且bēi’āi悲哀hàojìnshí禁食dàowǎnshang晚上shìyīnsǎoluóérzi儿子yuēdānbìngYēhéhuá耶和华demínYǐsèliè以色列jiāderéndǎozàidāoxià
13 Dàwèi大卫wènbàoxìn报信deshàonián少年rénshuōshìnǎli哪里derénshuōshìkèren客人deérzi儿子
14 Dàwèi大卫shuōshēnshǒu伸手shāhài杀害Yēhéhuá耶和华deshòugāozhězěnme怎么wèijù畏惧ne
15 Dàwèi大卫jiàoleyīgè一个shàonián少年rénláishuōshā
16 Dàwèi大卫duìshuōliúrénxuèdezuìguīdàozìjǐ自己detóushàngyīnwèi因为qīnkǒu亲口zuòjiànzhèng见证shuōshāleYēhéhuá耶和华deshòugāozhěShàonián少年rénjiùshāle
17 Dàwèi大卫zuòāigē哀歌diàosǎoluóérzi儿子yuēdān
18 Qiěfēnfù吩咐jiāngzhèjiàodǎo教导Yóudà犹大rénZhèmíngjiào名叫gōngxiězàishàěrshūshàng
19 zhōngshuōYǐsèliè以色列azūnróngzhězàishānshàngbèishāyīngxióng英雄jìngsǐwáng死亡
20 Bùyào不要zàijiābàogào报告Bùyào不要zàishílúnjiēshàngchuányángMiǎnde免得fēishìdenǚzǐ女子huānlè欢乐Miǎnde免得wèishòugēlǐ割礼zhīréndenǚzǐ女子jīnkuā
21 shānyuànnàli那里méiyǒu没有Yuàntiándì田地chǎnzuògòngYīnwèi因为yīngxióng英雄dedùnpái盾牌zàinàli那里bèidiūqì丢弃Sǎoluódedùnpái盾牌fǎngfú仿佛wèicéngmǒyóu抹油
22 Yuēdāndegōngjiànfēiliúdírén敌人dexuètuìsuō退缩Sǎoluódedāojiànfēipōuyǒngshì勇士deyóushōuhuí收回
23 Sǎoluóhéyuē和约dānhuóshíxiāngyuèxiāngàishíyěbù也不fēnlí分离Tāmen他们yīnggèngkuàishīzi狮子háiqiáng
24 Yǐsèliè以色列denǚzǐ女子adāngwéisǎoluóhàocéngshǐ使nǐmen你们chuān穿zhūhóngsè红色deměishǐ使nǐmen你们yīfu衣服yǒuhuángjīn黄金dezhuāngshì
25 Yīngxióng英雄jìngzàizhènshàngdǎoYuēdānjìngzàishānshàngbèishā
26 xiōngyuēdānwéibēishāng悲伤shénxǐyuè喜悦xiàngdeàiqíng爱情qímiào奇妙fēicháng非常guòyú过于fùnǚ妇女deàiqíng爱情
27 Yīngxióng英雄jìngdǎoZhànjìngmièméiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Cǐhòu此后Dàwèi大卫wènYēhéhuá耶和华shuōShàngyóu上犹deyīgè一个chéngkěyǐ可以maYēhéhuá耶和华shuōkěyǐ可以Dàwèi大卫shuōshàngnǎyīge哪一个chéngneYēhéhuá耶和华shuōshànglún
2 Yúshì于是Dàwèi大卫tāde他的liǎngyīgè一个shìlièrénnuǎnyīgè一个shìzuòguòjiāréndegāidōushàngnàli那里le
3 Dàwèi大卫jiānggēnsuí跟随tāde他的réntāmen他们réndejuànshǔyītóng一同dàishàngqù上去zhùzàilúndechéngzhōng
4 Yóudà犹大rénláidào来到lúnzàinàli那里gāoDàwèi大卫zuòYóudà犹大jiādewángYǒurén有人gàosu告诉Dàwèi大卫shuōzàngmáisǎoluódeshìlièrén
5 Dàwèi大卫jiùchārénjiànlièrénduìtāmen他们shuōnǐmen你们hòudàinǐmen你们dezhǔsǎoluójiāngzàngmáiYuànYēhéhuá耶和华nǐmen你们
6 Nǐmen你们xínglezhèshìyuànYēhéhuá耶和华cí’ài慈爱chéngshí诚实dàinǐmen你们yàowèicǐ为此hòudàinǐmen你们
7 Xiànzài现在nǐmen你们dezhǔsǎoluóleYóudà犹大jiāyǐjīng已经gāozuòtāmen他们dewángsuǒyǐ所以nǐmen你们yàogāngqiáng刚强fènyǒng奋勇
8 Sǎoluódeyuánshuài元帅ěrdeérzi儿子ěrcéngjiāngsǎoluódeérzi儿子shīshèdàiguòdàoniàn
9 zuòwángzhìlǐ治理lièshūlièYǐfǎlián以法莲biàn便mǐnYǐsèliè以色列zhòngrén众人
10 Sǎoluódeérzi儿子shīshèdēngdeshíhòu的时候niánsìshí四十suìzuòYǐsèliè以色列wángèrniánWéidú惟独Yóudà犹大jiāguīcóngDàwèi大卫
11 Dàwèi大卫zàilúnzuòYóudà犹大jiādewánggòngniánlíngliùyuè
12 ěrdeérzi儿子ěrsǎoluódeérzi儿子shīshèdepúrén仆人cóngniànchūlai出来wǎngbiàn
13 deérzi儿子yuēDàwèi大卫depúrén仆人chūlai出来zàibiànchípángtāmen他们xiāngyù相遇bānzuòzàichízhèbiān这边bānzuòzàichínàbian那边
14 ěrduìyuēshuōràngshàonián少年rénqǐlai起来zàiwǒmen我们miànqián面前xìshuǎ戏耍Yuēshuōkěyǐ可以
15 Jiùànzhedìngshùqǐlai起来shǔsǎoluóérzi儿子shīshèdebiàn便mǐnrénguòqu过去shí’èr十二míngDàwèi大卫depúrén仆人guòqu过去shí’èr十二míng
16 Bǐcǐ彼此jiūtóuyòngdāolèiyītóng一同dǎoSuǒyǐ所以dejiàozuòlínjiùzàibiàn
17 dezhànshì战事xiōngměng凶猛ěrYǐsèliè以色列rénbàizàiDàwèi大卫depúrén仆人miànqián面前
18 Zàinàli那里yǒudesānérzi儿子yuēshāihēihēijiǎokuài鹿yìbān一般
19 hēizhuīgǎn追赶ěrzhízhuīgǎn追赶piānzuǒyòu左右
20 ěrhuítóu回头shuōshìhēimahuídá回答shuōshì
21 ěrduìshuōhuòzhuǎnxiàng转向zuǒzhuǎnxiàng转向yòuzhùyīgè一个shàonián少年réntāde他的zhànhēiquèkěnzhuǎnkāizhuīgǎn追赶
22 ěryòuduìhēishuōzhuǎnkāizhuīgǎn追赶hébì何必shāneruòshāyǒushénme什么liǎnjiàngēge哥哥yuēne
23 hēiréngkěnzhuǎnkāiGùcǐ故此ěrjiùyòngqiāng??tāde他的dǔfù肚腹shènzhì甚至qiāngcóngbèihòu背后tòuchūhēijiùzàinàli那里dǎoérZhòngrén众人gǎndàohēidǎoérdedìfang地方jiùdōuzhànzhù站住
24 Yuēshāizhuīgǎn追赶ěrrìluò日落deshíhòu的时候dàole到了tōngbiànkuàngdepángduìmiàn对面deshān
25 Biàn便mǐnrénjùjí聚集gēnsuí跟随ěrzhànzàiyīgè一个shāndǐng山顶shàng
26 ěrhūjiào呼叫yuēshuōdāojiànyǒngyuǎn永远shārén杀人maqǐbù岂不zhīzhōngjiǔyǒuchǔmayàoděnghéshí何时cáijiàobǎixìng百姓huíqu回去zhuīgǎn追赶dìxiōng弟兄ne
27 Yuēshuōzhǐzheyǒngshēngdeshénshìruòshuōxìshuǎ戏耍dehuàjīnrì今日zǎochén早晨bǎixìng百姓jiùhuíqu回去zhuīgǎn追赶dìxiōng弟兄le
28 Yúshì于是yuēchuījiǎozhòngmínjiùzhànzhù站住bùzài不再zhuīgǎn追赶Yǐsèliè以色列rényěbù也不zàidǎzhàng打仗le
29 ěrgēnsuí跟随tāde他的rénzhěngjīngguò经过guòYuēdànhé约旦河zǒuguòlúndàole到了niàn
30 Yuēzhuīgǎn追赶ěrhuílai回来jùjí聚集zhòngmínjiànDàwèi大卫depúrén仆人zhōngquēshǎo缺少leshíjiǔ十九gèrén个人hēi
31 DànDàwèi大卫depúrén仆人shālebiàn便mǐnréngēnsuí跟随ěrderéngòngsānbǎi三百liùshí六十míng
32 Zhòngrén众人jiānghēisòngdàoBólìhéng伯利恒zàngzàifùqīn父亲defénmù坟墓Yuēgēnsuí跟随tāde他的rénzǒuletiānliàng天亮deshíhòu的时候dàole到了lúnPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 SǎoluójiāDàwèi大卫jiāzhēngzhànjiǔDàwèi大卫jiājiànqiángshèng强盛Sǎoluójiājiànshuāiruò衰弱
2 Dàwèi大卫zàilúndéle得了jǐge几个érzi儿子Zhǎngzǐ长子ànnènshìlièrénnuǎnsuǒshēngde
3 lìdài历代shàngsānzhāngjiézuòdànshìzuòguòjiāréndegāisuǒshēngdeSānyāshālóng押沙龙shìshùwángmǎidenǚ’ér女儿jiāsuǒshēngde
4 duōshìsuǒshēngdeshìshìsuǒshēngde
5 LiùniànshìDàwèi大卫deGélā格拉suǒshēngdeDàwèi大卫zhèliùérzi儿子dōushìzàilúnshēngde
6 SǎoluójiāDàwèi大卫jiāzhēngzhàndeshíhòu的时候ěrzàisǎoluójiāyǒuquánshì
7 Sǎoluóyǒufēipínmíngjiào名叫shìàidenǚ’ér女儿shīshèduìěrshuōwèishénme为什么defēipíntóngfángne
8 ěryīnshīshèdehuà的话jiùshénfānù发怒shuōshìYóudà犹大degǒutóuneēndàisǎoluódejiātāde他的dìxiōng弟兄péngyou朋友jiāngjiāozàiDàwèi大卫shǒulǐ手里jīnrì今日jìngwéizhèfùrén妇人zébèi责备ma
9 ruòzhàozheYēhéhuá耶和华shìyìngxǔ应许Dàwèi大卫dehuà的话xíngfèisǎoluódewèijiànlì建立Dàwèi大卫dewèishǐ使zhìlǐ治理Yǐsèliè以色列Yóudà犹大cóngdànzhídào直到biéshìyuànshénchóngchóng重重dejiàng
10
11 shīshèěrgǎnhuídá回答yījù一句
12 ěrdǎfa打发rénjiànDàwèi大卫shuōzhèguóguīshéineyòushuōyuēbāngzhù帮助shǐ使Yǐsèliè以色列réndōuguī
13 Dàwèi大卫shuōhǎoyuēDànyǒujiànláijiànmiàndeshíhòu的时候ruòjiāngsǎoluódenǚ’ér女儿dàilái带来bùdé不得jiànwǒde我的miàn
14 Dàwèi大卫jiùdǎfa打发rénjiànsǎoluódeérzi儿子shīshèshuōyàojiāngwǒde我的guīhuán归还shìcóngqián从前yòngyībǎi一百fēishìréndeyángsuǒpìndìngde
15 shīshèjiùdǎfa打发rénjiāngcóng亿deérzi儿子zhàngfu丈夫tiěnàli那里jiēhuílai回来
16 dezhàngfu丈夫gēnzhe跟着yímiàn一面zǒuyímiàn一面zhígēndàolíněrshuōhuíqu回去tiějiùhuíqu回去le
17 ěrduìYǐsèliè以色列zhǎnglǎo长老shuōcóngqián从前nǐmen你们yuànyì愿意Dàwèi大卫zuòwángzhìlǐ治理nǐmen你们
18 Xiànzài现在nǐmen你们kěyǐ可以zhàoxīnyuàn心愿érxíngYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华cénglùndàoDàwèi大卫shuōjièpúrén仆人Dàwèi大卫deshǒujiùmínYǐsèliè以色列tuōlí脱离fēishìrénzhòngchóudeshǒu
19 ěryòngzhèhuàshuōgěibiàn便mǐnréntīngyòudàolúnjiāngYǐsèliè以色列rénbiàn便mǐnquánjiāyíqiè一切suǒxǐyuè喜悦deshìshuōgěiDàwèi大卫tīng
20 ěrdàizheèrshí二十gèrén个人láidào来到lúnjiànDàwèi大卫Dàwèi大卫jiùwéiěrdàilái带来derénshèbǎiyán
21 ěrduìDàwèi大卫shuōyàoqǐshēn起身zhāoYǐsèliè以色列zhòngrén众人láijiànzhǔwángyuējiùkěyǐ可以zhàozhexīnyuàn心愿zuòwángYúshì于是Dàwèi大卫sòngěrěrjiùpíngpíng’ān平安āndele
22 YuēDàwèi大卫depúrén仆人gōngjī攻击jūndàihuíxǔduō许多deluèNàshí那时ěrbùzài不在lúnDàwèi大卫nàli那里yīnDàwèi大卫yǐjīng已经sòngpíngpíng’ān平安āndele
23 Yuēgēnsuí跟随tāde他的quánjūn全军dàole到了jiùyǒurén有人gàosu告诉yuēshuōěrdeérzi儿子ěrláijiànwángwángsòngpíngpíng’ān平安āndele
24 Yuējiànwángshuōzhèshìzuòshénme什么neěrláijiànwèihé为何sòngjiùzōngyǐngbùjiànle不见了ne
25 dāngxiǎode晓得ěrdeérzi儿子ěrláishìyàokuānghōngyàozhīdao知道dechūrù出入yíqiè一切suǒxíngdeshì
26 YuēcóngDàwèi大卫nàli那里chūlai出来jiùdǎfa打发rénzhuīgǎn追赶ěrzài西jǐngzhuīshàng追上jiāngdàihuílai回来Dàwèi大卫quèbùzhīdào不知道
27 ěrhuídào回到lúnyuēlǐngdàochéngmén城门dewèngdòngjiǎzuòyàoshuōjīmì机密huàjiùzàinàli那里tòutāde他的dǔfù肚腹biàn便leZhèshìbàoshāxiōngdì兄弟hēidechóu
28 Dàwèi大卫tīngjiàn听见lejiùshuōliúěrdeérzi儿子ěrdexuèzhèzuìzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yǒngguīwǒde我的guó
29 YuànliúxuèdezuìguīdàoyuētóushàngdequánjiāYòuyuànyuējiābùduàn不断yǒuhuànlòuzhēngdezhǎngdà长大fēngdejiàguǎiérxíngdebèidāoshādequēfá缺乏yǐnshí饮食de
30 Yuēxiōngdì兄弟shāishāleěrshìyīněrzàibiànzhēngzhàndeshíhòu的时候shāletāmen他们dexiōngdì兄弟hēi
31 Dàwèi大卫fēnfù吩咐yuēgēnsuí跟随tāde他的zhòngrén众人shuōnǐmen你们dāngsīliè撕裂yīfu衣服yāoshùzàiěrguānqiánāiDàwèi大卫wánggēnzàiguānhòu
32 Tāmen他们jiāngěrzàngzàilúnWángzàiěrdepángfàngshēngérzhòngmíndōule
33 Wángwéiěrāishuōěrjìngxiàngwánrénne
34 shǒuwèicéngkǔnbǎng捆绑jiǎowèicéngsuǒzhùrénzàizuìnièzhībèishǒuxià手下yíyàng一样Yúshì于是zhòngmínyòuwéiěrāi
35 tóuwèideshíhòu的时候zhòngmínláiquànDàwèi大卫chīfàn吃饭dànDàwèi大卫shìshuōruòzàitóuwèiyǐqián以前chīfàn吃饭huòchībiéyuànshénchóngchóng重重dejiàng
36 Zhòngmínzhīdao知道lejiùdōuxǐyuè喜悦Fánwángsuǒxíngdezhòngmínxǐyuè喜悦
37 Yǐsèliè以色列zhòngmíncáizhīdao知道shāěrdeérzi儿子ěrbìngfēi并非chūyú出于wáng
38 Wángduìchénshuōnǐmen你们qǐbù岂不zhījīnrì今日Yǐsèliè以色列rénzhōngleyīgè一个zuòyuánshuài元帅dezhàngfu丈夫ma
39 suīrán虽然shòugāowéiwángjīnrì今日háishì还是ruǎnruò软弱Zhèdeliǎngérzi儿子gāngqiáng刚强YuànYēhéhuá耶和华zhàozheěrénsuǒxíngdeěbàoyìng报应Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Sǎoluódeérzi儿子shīshètīngjiàn听见ěrzàilúnshǒujiùruǎnYǐsèliè以色列zhòngrén众人dōujīnghuáng
2 Sǎoluódeérzi儿子shīshèyǒuliǎngjūnchángmíngmínglì名利shìbiàn便mǐnzhīpàirénlínméndeérzi儿子shǔbiàn便mǐn
3 rénzǎoxiān早先táodàoyīnzàinàli那里zhídào直到jīnrì今日
4 Sǎoluódeérzi儿子yuēdānyǒuyīgè一个érzi儿子míngjiào名叫fēishèshìquétuǐdeSǎoluóhéyuē和约dānsǐwáng死亡dexiāoxi消息cónglièchuándàodeshíhòu的时候cáisuìbàozhetáopǎo逃跑Yīnwèi因为pǎodetàiháizi孩子diàozàidìshang地上tuǐjiùquéle
5 rénlínméndeliǎngérzi儿子chūqù出去yuēzàideshíhòu的时候dàole到了shīshèdejiāshīshèzhèngshuìwǔjiào睡午觉
6 Tāmen他们jìnlefángzi房子jiǎzuòyàomàizi麦子jiùtòushīshèdedǔfù肚腹táopǎo逃跑le
7 Tāmen他们jìnfángzi房子deshíhòu的时候shīshèzhèngzài正在wòfáng卧房tǎngzàichuángshàngtāmen他们jiāngshāletāde他的shǒuzheshǒuzàizǒule
8 JiāngshīshèdeshǒudàolúnjiànDàwèi大卫wángshuōwángdechóusǎoluócéngxúnsuǒwángdexìngmìng性命Kànzhèshìérzi儿子shīshèdeshǒuYēhéhuá耶和华jīnrì今日wéizhǔwángzàisǎoluóhòuyì后裔deshēnshàngbào上报lechóu
9 Dàwèi大卫duìbǐ对比rénlínméndeérzi儿子xiōngdì兄弟shuōzhǐzhejiùxìngmìng性命tuōlí脱离yíqiè一切kǔnàn苦难yǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shì
10 Cóngqián从前yǒurén有人bàogào报告shuōsǎoluóleyǐwéi以为bàohǎoxiāoxi消息jiùzhùjiāngshāzàizhèjiùzuòlebàoxiāoxi消息deshǎng
11 Hékuàng何况ěrénjiāngrénshāzàitāde他的chuángshàngqǐbù岂不xiàngnǐmen你们tǎoliúxuèdezuìcóngshìshàngchúmiènǐmen你们ne
12 Yúshì于是Dàwèi大卫fēnfù吩咐shàonián少年rénjiāngtāmen他们shālekǎnduàntāmen他们deshǒujiǎo手脚guàzàilúndechípángquèjiāngshīshèdeshǒuzàngzàilúněrdefénmù坟墓Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yǐsèliè以色列zhòngzhīpàiláidào来到lúnjiànDàwèi大卫shuōwǒmen我们yuánshìdegǔròu骨肉
2 Cóngqián从前sǎoluózuòwǒmen我们wángdeshíhòu的时候shuàilǐng率领Yǐsèliè以色列rénchūrù出入deshìYēhéhuá耶和华céngyìngxǔ应许shuōyǎngwǒde我的mínYǐsèliè以色列zuòYǐsèliè以色列dejūn
3 Yúshì于是Yǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老dōuláidào来到lúnjiànDàwèi大卫wángDàwèi大卫zàilúnYēhéhuá耶和华miànqián面前tāmen他们yuētāmen他们jiùgāoDàwèi大卫zuòYǐsèliè以色列dewáng
4 Dàwèi大卫dēngdeshíhòu的时候niánsānshí三十suìzàiwèisìshí四十nián
5 ZàilúnzuòYóudà犹大wángniánlíngliùyuèzàilěngzuòYǐsèliè以色列Yóudà犹大wángsānshí三十sānnián三年
6 Dàwèi大卫gēnsuí跟随tāde他的réndàole到了lěngyàogōngdǎ攻打zhùdìfang地方derénrénduìDàwèi大卫shuōruògǎnchūxiāquébùnéng不能jìnzhèdìfang地方Xīnlǐ心里xiǎngDàwèi大卫juébù决不néngjìnqù进去
7 Rán’ér然而Dàwèi大卫gōngXī’ān锡安debǎozhàng保障jiùshì就是Dàwèi大卫dechéng
8 DāngDàwèi大卫shuōshéigōngdǎ攻打réndāngShàngshuǐ上水gōugōngdǎ攻打xīnlǐ心里suǒhènědequéxiāCóngcǐ从此yǒusúyǔ俗语shuōzàinàli那里yǒuxiāquébùnéng不能jìn
9 Dàwèi大卫zhùzàibǎozhàng保障gěibǎozhàng保障míngjiào名叫Dàwèi大卫chéngDàwèi大卫yòucóngluózhōuwéi周围zhúqiáng
10 Dàwèi大卫jiànqiángshèng强盛yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华wànjūnzhīshéntóngzài
11 TuīluówánglánjiāngxiāngbǎiyùndàoDàwèi大卫nàli那里yòuchāqiǎnshǐzhě使者mùjiàng木匠shíjiànggěiDàwèi大卫jiànzào建造gōngdiàn宫殿
12 Dàwèi大卫jiùzhīdao知道Yēhéhuá耶和华jiānzuòYǐsèliè以色列wángyòuwéizìjǐ自己demínYǐsèliè以色列shǐ使tāde他的guóxīngwàng兴旺
13 Dàwèi大卫líkāi离开lúnzhīhòu之后zàilěngyòuhòufēiyòushēngérnǚ儿女
14 Zàilěngsuǒshēngdeérzi儿子shìshāshuòdānSuǒluómén所罗门
15 xiáshūfěifēi
16 shāliè
17 Fēishìréntīngjiàn听见réngāoDàwèi大卫zuòYǐsèliè以色列wángfēishìzhòngrén众人jiùshànglái上来xúnsuǒDàwèi大卫Dàwèi大卫tīngjiàn听见jiùxiàdàobǎozhàng保障
18 Fēishìrénláilesǎnzàiyīn
19 Dàwèi大卫qiúwènYēhéhuá耶和华shuōkěyǐ可以shàngqù上去gōngdǎ攻打fēishìrénmajiāngtāmen他们jiāozàishǒulǐ手里maYēhéhuá耶和华shuōkěyǐ可以shàngqù上去bìjiāng必将fēishìrénjiāozàishǒulǐ手里
20 Dàwèi大卫láidào来到Bālì巴力xīnzàinàli那里shāfēishìrénshuōYēhéhuá耶和华zàimiànqián面前chōngpò冲破dírén敌人rútóng如同shuǐchōngyìbān一般Yīncǐ因此chēngdìfang地方wéiBālì巴力xīn
21 Fēishìrénjiāngǒuxiàng偶像piēzàinàli那里Dàwèi大卫gēnsuí跟随tāde他的rénle
22 Fēishìrényòushànglái上来sǎnzàiyīn
23 Dàwèi大卫qiúwènYēhéhuá耶和华Yēhéhuá耶和华shuōbùyào不要yīzhí一直dìshang地上yàozhuǎndàotāmen他们hòutou后头cóngsānglínduìmiàn对面gōngdǎ攻打tāmen他们
24 tīngjiàn听见sāngshù桑树shāoshàngyǒujiǎobù脚步deshēngyīn声音jiùyàoqiányīnwèi因为nàshí那时Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经zàiqiántou前头gōngdǎ攻打fēishìréndejūnduì军队
25 Dàwèi大卫jiùzūnzheYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dexínggōngdǎ攻打fēishìréncóngjiāzhídào直到Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Dàwèi大卫yòujùjí聚集Yǐsèliè以色列zhōngsuǒyǒu所有tiāoxuǎn挑选derénsānwàn三万
2 Dàwèi大卫qǐshēn起身shuàilǐng率领gēnsuí跟随tāde他的zhòngrén众人qiánwǎng前往yàocóngYóudà犹大jiāngshéndeyuēguì约柜yùnláiZhèyuēguì约柜jiùshì就是zuòzàièrshàngwàn上万jūnzhīYēhéhuá耶和华liúmíngdeyuēguì约柜
3 Tāmen他们jiāngshéndeyuēguì约柜cónggāngshàngdejiātáichūlai出来fàngzài放在xīnchēshàngdeliǎngérzi儿子yuēgǎnzhèxīnchē
4 Tāmen他们jiāngshéndeyuēguì约柜cónggāngshàngjiātáichūlai出来deshíhòu的时候yuēzàiguìqiánxíngzǒu行走
5 Dàwèi大卫Yǐsèliè以色列dequánjiāzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yòngsōngmùzhì木制zàodeyàngyuèqì乐器qínluózuòyuètiàowǔ跳舞
6 Dàole到了gěndechǎngyīnwèi因为niúshīqiánhuòzuòjīngtiào),jiùshēnshǒu伸手zhùshéndeyuēguì约柜
7 ShénYēhéhuá耶和华xiàngfānù发怒yīnzhècuòwù错误shājiùzàishéndeyuēguì约柜páng
8 Dàwèi大卫yīnYēhéhuá耶和华shāyuánwénzuòchuǎngshāxīnlǐ心里chóufánjiùchēngdìfang地方wéilièzhídào直到jīnrì今日
9 Dàwèi大卫Yēhéhuá耶和华shuōYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜zěnyùndàozhèlǐ这里lái
10 Yúshì于是Dàwèi大卫kěnjiāngYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜yùnjìnDàwèi大卫dechéngquèyùndàojiārénébiédōngdejiāzhōng
11 Yēhéhuá耶和华deyuēguì约柜zàijiārénébiédōngjiāzhōngsānyuèYēhéhuá耶和华gěiébiédōngtāde他的quánjiā
12 Yǒurén有人gàosu告诉Dàwèi大卫wángshuōYēhéhuá耶和华yīnwèi因为yuēguì约柜gěiébiédōngdejiāyíqiè一切shǔtāde他的Dàwèi大卫jiùhuānhuānxǐ欢喜dejiāngshéndeyuēguì约柜cóngébiédōngjiāzhōngtáidàoDàwèi大卫dechéng
13 TáiYēhéhuá耶和华yuēguì约柜derénzǒuleliùDàwèi大卫jiùxiànniúféiyángwéi
14 Dàwèi大卫chuānzhuó穿着dedezàiYēhéhuá耶和华miànqián面前jílì极力tiàowǔ跳舞
15 Zhèyàng这样Dàwèi大卫Yǐsèliè以色列dequánjiāhuānhū欢呼chuījiǎojiāngYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜táishànglái上来
16 Yēhéhuá耶和华deyuēguì约柜jìnleDàwèi大卫chéngdeshíhòu的时候sǎoluódenǚ’ér女儿cóngchuānghu窗户guānkàn观看jiànDàwèi大卫wángzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yǒngyuè踊跃tiàowǔ跳舞xīnlǐ心里jiùqīngshì轻视
17 Zhòngrén众人jiāngYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜qǐngjìnqù进去ānfàng安放zàisuǒyùbèi预备dedìfang地方jiùshì就是zàiDàwèi大卫suǒdezhàngDàwèi大卫zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiànfánhépíng和平ān
18 Dàwèi大卫xiànwánlefánhépíng和平ānjiùfèngwànjūnzhīYēhéhuá耶和华demínggěimínzhùfú祝福
19 Bìngqiě并且fēngěi分给Yǐsèliè以色列zhòngrén众人wúlùn无论nánnǚ男女měirén每人yīgè一个bǐngyīkuài一块ròuyīgè一个pútao葡萄bǐngZhòngrén众人jiùhuíjiāle
20 Dàwèi大卫huíjiā回家yàogěijuànshǔzhùfú祝福Sǎoluódenǚ’ér女儿chūlai出来yíngjiē迎接shuōYǐsèliè以色列wángjīnrì今日zàichéndebìnǚ婢女yǎnqián眼前rútóng如同yīgè一个qīngjiànrénwúchǐ无耻yíyàng一样yǒuhǎoderóngyào荣耀a
21 Dàwèi大卫duìshuōzhèshìzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前Yēhéhuá耶和华jiǎnxuǎn拣选fèiledequánjiāzuòYēhéhuá耶和华mínYǐsèliè以色列dejūnsuǒyǐ所以zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前tiàowǔ跳舞
22 gèngjiā更加bēiwēi卑微zìjǐ自己kànwéiqīngjiànsuǒshuōdenàxiē那些bìnǚ婢女tāmen她们dǎoyàozūnjìng尊敬
23 Sǎoluódenǚ’ér女儿zhídào直到méiyǒu没有shēngyǎngérnǚ儿女Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Wángzhùzàizìjǐ自己gōngzhōngYēhéhuá耶和华shǐ使ānjìngbèiwéidechóurǎoluàn扰乱
2 Nàshí那时wángduìxiānzhī先知dānshuōkànzhùzàixiāngbǎidegōngzhōngshéndeyuēguì约柜fǎnzàimànzi幔子
3 dānduìwángshuōkěyǐ可以zhàodexīnyì心意érxíngyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华tóngzài
4 DāngYēhéhuá耶和华dehuà的话líndàodānshuō
5 gàosu告诉púrén仆人Dàwèi大卫shuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōjiànzào建造diàn殿gěijūzhù居住ne
6 Zìcóng自从lǐngYǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及zhídào直到jīnrì今日wèicéngzhùguòdiàn殿chángzàihuìzhàngzhōngxíngzǒu行走
7 FántóngYǐsèliè以色列rénsuǒzǒudedìfang地方céngxiàngYǐsèliè以色列zhīpàideshìshījiùshì就是fēnfù吩咐yǎngmínYǐsèliè以色列deshuōnǐmen你们wèihé为何gěijiànzào建造xiāngbǎidediàn殿ne
8 Xiànzài现在yàogàosu告诉púrén仆人Dàwèi大卫shuōwànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōcóngyángquānzhōngjiàng中将shàoláijiàobùzài不再gēncóng跟从yángqúnzuòmínYǐsèliè以色列dejūn
9 wúlùn无论wǎngnǎli哪里chángtóngzàijiǎnchúdeyíqiè一切chóushǐ使deDàmíng大名hǎoxiàng好像shìshàngdàdà大大yǒumíng有名derényíyàng一样
10 wéimínYǐsèliè以色列xuǎndìng选定yīgè一个dìfang地方zāipéi栽培tāmen他们shǐ使tāmen他们zhùzìjǐ自己dedìfang地方bùzài不再qiānyí迁移Xiōng’è凶恶zhīyěbù也不xiàngcóngqián从前rǎohàitāmen他们
11 Bìngbù并不xiàngmìngshìshīzhìlǐ治理mínYǐsèliè以色列deshíhòu的时候yíyàng一样shǐ使ānjìngbèiyíqiè一切chóurǎoluàn扰乱bìngqiě并且Yēhéhuá耶和华yìngxǔ应许wéijiànlì建立jiāshì
12 shòu寿shùmǎnzú满足liètóngshuìdeshíhòu的时候shǐ使dehòuyì后裔jiēxù接续dewèijiāndìng坚定tāde他的guó
13 wéiwǒde我的míngjiànzào建造diàn殿jiāndìng坚定tāde他的guówèizhídào直到yǒngyuǎn永远
14 yàozuòtāde他的yàozuòwǒde我的ruòfànlezuìyòngrén用人dezhàngyòngrén用人debiān
15 Dànwǒde我的cí’ài慈爱rénglíkāi离开xiànglíkāi离开zàimiànqián面前suǒfèiqì废弃desǎoluóyíyàng一样
16 dejiādeguózàiyuánwénzuòmiànqián面前yǒngyuǎn永远jiāndeguówèijiāndìng坚定zhídào直到yǒngyuǎn永远
17 dānjiùànzhèyíqiè一切huàzhàozhèshìgàosu告诉Dàwèi大卫
18 Yúshì于是Dàwèi大卫wángjìnqù进去zuòzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前shuōzhǔYēhéhuá耶和华ashìshéiWǒde我的jiāsuànshénme什么jìngshǐ使dàozhèdìbù地步ne
19 ZhǔYēhéhuá耶和华azhèzàiyǎnzhōngháikànwéixiǎoyòuyìngxǔ应许púrén仆人dejiāzhìyú至于jiǔyuǎn久远ZhǔYēhéhuá耶和华azhèshìrénsuǒchángdeshìma
20 ZhǔYēhéhuá耶和华aháiyǒu还有yánkěyǐ可以duìshuōneyīnwèi因为zhīdao知道depúrén仆人
21 xíngzhèdàshì大事shǐ使púrén仆人zhīdao知道shìyīnsuǒyìngxǔ应许dehuà的话shìzhàodexīnyì心意
22 ZhǔYēhéhuá耶和华aběnwéizhàowǒmen我们ěrzhōngtīngjiàn听见méiyǒu没有kěbǐ可比deChúyǐwài以外zàishén
23 ShìshàngyǒumínnéngdemínYǐsèliè以色列necóngĀijí埃及jiùshútāmen他们zuòzìjǐ自己dezǐmín子民yòuzàishúchūlai出来demínmiànqián面前xíngérwèideshìqūzhú驱逐lièbāngréntāmen他们deshénxiǎnchūdeDàmíng大名
24 céngjiāndemínYǐsèliè以色列zuòdezǐmín子民zhídào直到yǒngyuǎn永远Yēhéhuá耶和华zuòletāmen他们deshén
25 Yēhéhuá耶和华shénasuǒyìngxǔ应许púrén仆人púrén仆人jiādehuà的话qiújiāndìng坚定zhídào直到yǒngyuǎn永远Zhàosuǒshuōdeérxíng
26 Yuànrényǒngyuǎn永远zūndemíngwèi名为shuōwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shìzhìlǐ治理Yǐsèliè以色列deshénZhèyàng这样púrén仆人Dàwèi大卫dejiāzàimiànqián面前jiān
27 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénayīnqǐshì启示depúrén仆人shuōwéijiànlì建立jiāshìsuǒyǐ所以púrén仆人dàdǎn大胆xiàngrúcǐ如此qídǎo祈祷
28 ZhǔYēhéhuá耶和华awéiyǒushìshéndehuà的话shìzhēnshí真实deyìngxǔ应许jiāngzhèfúqì福气cìgěi赐给púrén仆人
29 Xiànzài现在qiúpúrén仆人dejiākěyǐ可以yǒngcún永存zàimiànqián面前ZhǔYēhéhuá耶和华azhèshìsuǒyìngxǔ应许deYuànyǒngyuǎn永远púrén仆人dejiāPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Cǐhòu此后Dàwèi大卫gōngdǎ攻打fēishìréntāmen他们zhìcóngtāmen他们shǒuxià手下duóqǔ夺取lejīngchéngdequánbǐng权柄yuánwénzuòchéngdejiáohuán)。
2 Yòugōngdǎ攻打rénshǐ使tāmen他们tǎngzàidìshang地上yòngshéngliángliángliángèrshéngdeshāleliángshéngdecúnliúrénjiùguīDàwèi大卫gěijìngòng
3 Suǒwángdeérzi儿子dexièwǎngyàoduóhuítāde他的guóquánDàwèi大卫jiùgōngdǎ攻打
4 Qínletāde他的bīngyīqiān一千bǎibùbīng步兵èrwànjiāngzhànchē战车dekǎnduànjīndànliúxià留下yībǎi一百liàngchēde
5 deYàlán亚兰rénláibāngzhù帮助suǒwángdexièDàwèi大卫jiùshāleYàlán亚兰rénèrwànèrqiān
6 Yúshì于是Dàwèi大卫zàideYàlán亚兰deshèlì设立fángyíngYàlán亚兰rénjiùguīgěijìngòngDàwèi大卫wúlùn无论wǎngnǎli哪里Yēhéhuá耶和华dōushǐ使déshèng得胜
7 duóledexièchénsuǒdejīndùnpái盾牌dàidàolěng
8 Dàwèi大卫wángyòucóngshǔ从属dexièdeluóchéngzhōngduóqǔ夺取lexǔduō许多detóng
9 wángtuótīngjiàn听见Dàwèi大卫shābàidexièdequánjūn全军
10 Jiùdǎfa打发érzi儿子yuēlánjiànDàwèi大卫wángwèntāde他的ānwéizhùfú祝福yīnwèi因为shābàiledexièyuánlái原来tuódexièchángcháng常常zhēngzhànYuēlándàilejīnyíntóngdemǐnlái
11 Dàwèi大卫wángjiāngzhèxie这些mǐnzhìgèguó各国suǒdé所得láidejīnyíndōufēnbié分别wéishèngxiàngěiYēhéhuá耶和华
12 Jiùshì就是cóngYàlán亚兰ménfēishìrénsuǒdé所得láideyǐjí以及cóngsuǒwángdeérzi儿子dexièsuǒluèzhī
13 Dàwèi大卫zàiyánshāleYàlán亚兰huòzuòdōngjiànshīpiān诗篇liùshí六十piānshīyīwàn一万bāqiān八千rénhuílai回来jiùdéle得了Dàmíng大名
14 Yòuzàidōngquándeshèlì设立fángyíngdōngrénjiùdōuguīDàwèi大卫Dàwèi大卫wúlùn无论wǎngnǎli哪里Yēhéhuá耶和华dōushǐ使déshèng得胜
15 Dàwèi大卫zuòYǐsèliè以色列zhòngrén众人dewángyòuxiàngzhòngmínbǐnggōng秉公xíng
16 deérzi儿子yuēzuòyuánshuài元帅deérzi儿子yuēshāzuòshǐguān
17 deérzi儿子Sǎdū撒督Bǐyà比亚tāde他的érzi儿子zuòjìsī祭司cháng西láizuòshūji书记
18 deérzi儿子tǒngxiárénBǐlì比利rénDàwèi大卫dezhòngdōuzuòlǐngxiù领袖Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Dàwèi大卫wènshuōsǎoluójiāháiyǒu还有shèngxià剩下derénméiyǒu没有yàoyīnyuēdāndeyuángù缘故xiàngshīēn
2 Sǎoluójiāyǒuyīgè一个púrén仆人míngjiào名叫yǒurén有人jiàoláijiànDàwèi大卫wángwènshuōshìmahuídá回答shuōpúrén仆人shì
3 Wángshuōsǎoluójiāháiyǒu还有rénméiyǒu没有yàozhàoshéndecí’ài慈爱ēndàiduìwángshuōháiyǒu还有yuēdāndeyīgè一个érzi儿子shìquétuǐde
4 Wángshuōzàinǎli哪里duìwángshuōzàiluódedeérzi儿子jiā
5 Yúshì于是Dàwèi大卫wángdǎfa打发réncóngluódedeérzi儿子jiāshàolelái
6 Sǎoluódesūnzi孙子yuēdāndeérzi儿子fēishèláijiànDàwèi大卫dekòubàiDàwèi大卫shuōfēishèfēishèshuōpúrén仆人zàicǐ在此
7 Dàwèi大卫shuōbùyào不要yīnfùqīn父亲yuēdāndeyuángù缘故shīēnjiāngzǔfù祖父sǎoluódeyíqiè一切tiándì田地dōuguīhuán归还kěyǐ可以chángtóngchīfàn吃饭
8 fēishèyòukòubàishuōpúrén仆人suànshénme什么bùguò不过gǒuyìbān一般jìngméngwángzhèyàng这样juàngù眷顾
9 Wángshàolesǎoluódepúrén仆人láiduìshuōjiāngshǔsǎoluótāde他的yíqiè一切jiāchǎndōucìgěi赐给zhǔrén主人deérzi儿子le
10 dezhòngpúrén仆人yàowéizhǔrén主人deérzi儿子fēishègēngzhòng耕种tiándì田地suǒchǎndeláigòngshíyòng食用quèyàochángtóngchīfàn吃饭yǒushíwǔ十五érzi儿子èrshí二十púrén仆人
11 duìwángshuōfánzhǔwángfēnfù吩咐púrén仆人depúrén仆人dōuzūnxíngWángyòushuōfēishètóngchīfàn吃饭wángdeérzi儿子yíyàng一样
12 fēishèyǒuyīgè一个xiǎoérzi儿子míngjiào名叫jiāFánzhùzàijiāderéndōuzuòlefēishèdepúrén仆人
13 Yúshì于是fēishèzhùzàilěngchángwángtóngchīfàn吃饭liǎngtuǐdōushìquédePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Cǐhòu此后ménréndewángleérzi儿子nènjiēxù接续zuòwáng
2 Dàwèi大卫shuōyàozhàonèndefùqīn父亲xiáhòudàiwǒde我的ēndiǎn恩典hòudàinènYúshì于是Dàwèi大卫chāqiǎnchénwéisāngānwèi安慰Dàwèi大卫dechéndàole到了ménréndejìngnèi境内
3 Dànménréndeshǒulǐng首领duìtāmen他们dezhǔnènshuōDàwèi大卫chārénLái’ān来安wèixiǎngshìzūnjìng尊敬fùqīn父亲machāchénláibúshì不是xiángchákuītànyàoqīngzhèchéngma
4 nènbiàn便jiāngDàwèi大卫chéndehúxū胡须yībàn一半yòugēduàn割断tāmen他们xiàbànjié半截deyīfu衣服shǐ使tāmen他们lùchū露出xiàdǎfa打发tāmen他们huíqu回去
5 Yǒurén有人gàosu告诉Dàwèi大卫jiùchārényíngjiē迎接tāmen他们yīnwèi因为tāmen他们shénjiàoxiūchǐ羞耻gàosu告诉tāmen他们shuōkěyǐ可以zhùzàiděngdào等到húxū胡须chángzàihuílai回来
6 ménrénzhīdao知道Dàwèi大卫zēngwù憎恶tāmen他们jiùdǎfa打发rénzhāomù招募deYàlán亚兰rénsuǒdeYàlán亚兰rénbùbīng步兵èrwànjiāwángderényīqiān一千tuórényīwàn一万èrqiān
7 Dàwèi大卫tīngjiàn听见lejiùchāpàiyuētǒngdàiyǒngměng勇猛dequánjūn全军chūqù出去
8 ménrénchūlai出来zàichéngmén城门qiánbǎizhènSuǒdeYàlán亚兰réntuórénbìngjiārénlìngzàijiāobǎizhèn
9 Yuēkànjiàn看见dírén敌人zàiqiánhòu前后bǎizhènjiùcóngYǐsèliè以色列jūnzhōngtiāoxuǎn挑选jīngbīngshǐ使tāmen他们duìzheYàlán亚兰rénbǎizhèn
10 Qíyú其余debīngjiāoxiōngdì兄弟shāiduìzheménrénbǎizhèn
11 YuēduìshāishuōYàlán亚兰rénruòqiángguòjiùláibāngzhù帮助ménrénruòqiángguòjiùbāngzhù帮助
12 Wǒmen我们dōudānggāngqiáng刚强wéiběnguó本国deMínhé民和shéndechéngzuòzhàngfu丈夫YuànYēhéhuá耶和华píngtāde他的zhǐérxíng
13 Yúshì于是yuēgēnsuí跟随tāde他的rénqiánjìn前进gōngdǎ攻打Yàlán亚兰rénYàlán亚兰rénzàiyuēmiànqián面前táopǎo逃跑
14 ménrénjiànYàlán亚兰réntáopǎo逃跑tāmen他们zàishāimiànqián面前táopǎo逃跑jìnchéngYuējiùlíkāi离开ménrénnàli那里huílěngle
15 Yàlán亚兰rénjiànzìjǐ自己bèiYǐsèliè以色列réndǎbài打败jiùyòujùjí聚集
16 dexièchāqiǎnrénjiāngnàbian那边deYàlán亚兰réndiàoláiTāmen他们dàole到了lándexièdejiāngjūn将军shuòshuàilǐng率领tāmen他们
17 Yǒurén有人gàosu告诉Dàwèi大卫jiùjùjí聚集Yǐsèliè以色列zhòngrén众人guòYuēdànhé约旦河láidào来到lánYàlán亚兰rényíngzheDàwèi大卫bǎizhèndǎzhàng打仗
18 Yàlán亚兰rénzàiYǐsèliè以色列rénmiànqián面前táopǎo逃跑Dàwèi大卫shāleYàlán亚兰bǎiliàngzhànchē战车derénwànbīngyòushāleYàlán亚兰dejiāngjūn将军shuò
19 Shǔdexièdezhūwángjiànzìjǐ自己bèiYǐsèliè以色列réndǎbài打败jiùYǐsèliè以色列rénhéhǎo和好guītāmen他们Yúshì于是Yàlán亚兰réngǎnzàibāngzhù帮助ménrénlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Guòleniándàolièwángchūzhàndeshíhòu的时候Dàwèi大卫yòuchāpàiyuēshuàilǐng率领chénYǐsèliè以色列zhòngrén众人chūzhànTāmen他们jiùdǎbài打败ménrénwéigōng围攻Dàwèi大卫réngzhùzàilěng
2 tàiyáng太阳píng西Dàwèi大卫cóngchuángshàngqǐlai起来zàiwánggōngdepíngdǐng平顶shàngyóu上游xíngkànjiàn看见yīgè一个fùrén妇人mùyù沐浴róngmào容貌shénměi
3 Dàwèi大卫jiùchāréndǎting打听fùrén妇人shìshéiYǒurén有人shuōshìliándenǚ’ér女儿réndeshì
4 Dàwèi大卫chārénjiāngfùrén妇人jiēláiNàshí那时tāde她的yuèjīngcáidejiéjìng洁净láileDàwèi大卫tóngfángjiùhuíjiā回家le
5 Yúshì于是huái怀leyùndǎfa打发réngàosu告诉Dàwèi大卫shuōhuái怀leyùn
6 Dàwèi大卫chāréndàoyuēnàli那里shuōdǎfa打发réndàozhèlǐ这里láiYuējiùdǎfa打发jiànDàwèi大卫
7 láileDàwèi大卫wènyuēhǎowènbīnghǎoyòuwènzhēngzhàndeshìzěnyàng怎样
8 Dàwèi大卫duìshuōhuíjiā回家jiǎochūlewánggōngsuíhòu随后wángsòngfēnshíwù食物
9 quèzhǔrén主人depúrén仆人yītóng一同shuìzàigōngménwàiméiyǒu没有huíjiā回家
10 Yǒurén有人gàosu告诉Dàwèi大卫shuōméiyǒu没有huíjiā回家Dàwèi大卫jiùwènshuōcóngyuǎnlùshang路上láiwèishénme为什么huíjiā回家ne
11 duìDàwèi大卫shuōyuēguì约柜Yǐsèliè以色列Yóudà犹大bīngdōuzhùzàipéngzhǔyuēzhǔhuòzuòwángdepúrén仆人dōuzàitiányě田野ānyíng安营huíjiā回家chīqīzi妻子tóngqǐnnegǎnzàiwángmiànqián面前shìyuánwénzuòzhǐzhewángwángdexìngmìng性命shì),juébù决不xíngzhèshì
12 Dàwèi大卫fēnfù吩咐shuōjīnrì今日réngzhùzàizhèlǐ这里míngrì明日dǎfa打发Yúshì于是zhùzàilěng
13 Dàwèi大卫shàoleláijiàozàizìjǐ自己miànqián面前chīshǐ使zuìDàole到了wǎnshang晚上chūqù出去zhǔdepúrén仆人yītóng一同zhùsù住宿háiméiyǒu没有huídào回到jiā
14 zǎochén早晨Dàwèi大卫xiěxìn写信yuējiāosuíshǒu随手dài
15 Xìnnèixiězheshuōyàopàiqiánjìn前进dàozhènshìxiǎnzhīchǔnǐmen你们biàn便tuì退hòushǐ使bèishā
16 Yuēwéichéng围城deshíhòu的时候zhīdao知道dírén敌人nàli那里yǒuyǒngshì勇士biàn便jiāngpàizàinàli那里
17 Chéngderénchūlai出来héyuē和约dǎzhàng打仗Dàwèi大卫depúrén仆人zhōngyǒujǐge几个bèishāderénle
18 Yúshì于是yuēchārénjiāngzhēngzhàndeyíqiè一切shìgàosu告诉Dàwèi大卫
19 Yòuzhǔfù嘱咐shǐzhě使者shuōzhēngzhàndeyíqiè一切shìduìwángshuōwánle
20 Wángruòfānù发怒wènshuōnǐmen你们dǎzhàng打仗wèishénme为什么āijìn挨近chéngqiáng城墙neqǐbù岂不zhīdírén敌人cóngchéngshàngshèjiàn射箭ma
21 Cóngqián从前dǎsǐ打死shèjiùshì就是Bālì巴力jiànshìshījì士师记jiǔzhāngjiéérzi儿子deshìshéineqǐbù岂不shìyīgè一个fùrén妇人cóngchéngshàngpāoxiàyīkuài一块shàngmòshí磨石láizàishēnshàngjiùzàibèimanǐmen你们wèishénme为什么āijìn挨近chéngqiáng城墙nejiùshuōwángdepúrén仆人rénle
22 Shǐzhě使者qǐshēn起身láijiànDàwèi大卫zhàozheyuēsuǒfēnfù吩咐tāde他的huàzòugàoDàwèi大卫
23 Shǐzhě使者duìDàwèi大卫shuōdírén敌人qiángguòwǒmen我们chūdàojiāowǒmen我们dǎzhàng打仗wǒmen我们zhuīshātāmen他们zhídào直到chéngmén城门kǒu
24 Shèjiàn射箭decóngchéngshàngshèwángdepúrén仆人shèjǐge几个rénle
25 Wángxiàngshǐzhě使者shuōgàosu告诉yuēshuōbùyào不要yīnzhèshìchóumēndāojiànhuòtūnmièzhèrénhuòtūnmièrénméiyǒu没有yīdìng一定dezhǐguǎn只管jiélì竭力gōngchéngjiāngchéngqīngKěyǐ可以yòngzhèhuàmiǎnlì勉励yuē
26 detīngjiàn听见zhàngfu丈夫lejiùwéiāi
27 Āiderìzi日子guòleDàwèi大卫chārénjiāngjiēdào接到gōngjiùzuòleDàwèi大卫degěiDàwèi大卫shēngleyīgè一个érzi儿子DànDàwèi大卫suǒxíngdezhèshìYēhéhuá耶和华shénxǐyuè喜悦Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yēhéhuá耶和华chāqiǎndānjiànDàwèi大卫dāndàole到了Dàwèi大卫nàli那里duìshuōzàizuòchéngyǒuliǎnggèrén个人yīgè一个shìyīgè一个shìqióngrén穷人
2 yǒuxǔduō许多niúqúnyángqún
3 Qióngrén穷人chúle除了suǒmǎiláiyǎnghuo养活dezhīxiǎomǔyáng母羊gāozhīwài之外biéwú别无suǒyǒu所有Yánggāozàijiāérnǚ儿女yītóng一同zhǎngdà长大chīsuǒchīdesuǒdeshuìzàihuái怀zhōngzàikànlai看来rútóng如同nǚ’ér女儿yíyàng一样
4 Yǒukèren客人láidào来到zhèjiāshěbude舍不得cóngzìjǐ自己deniúqúnyángqúnzhōngzhīyùbèi预备gěikèren客人chīquèleqióngrén穷人deyánggāoyùbèi预备gěikèren客人chī
5 Dàwèi大卫jiùshénnǎorénduìdānshuōzhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìxíngzhèshìderéngāi
6 chánghuán偿还yánggāobèiYīnwèi因为xíngzhèshìméiyǒu没有liándexīn
7 dānduìDàwèi大卫shuōjiùshì就是rénYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōgāozuòYǐsèliè以色列dewángjiùtuōlí脱离sǎoluódeshǒu
8 jiāngzhǔrén主人dejiācìgěi赐给jiāngzhǔrén主人dejiāozàihuái怀yòujiāngYǐsèliè以色列Yóudà犹大jiācìgěi赐给ruòháiyǐwéi以为bùzú不足zǎojiù早就jiābèi加倍decìgěi赐给
9 wèishénme为什么miǎoshìYēhéhuá耶和华demìnglìng命令xíngyǎnzhōngkànwéiědeshìnejièménréndedāoshāhài杀害rényòuletāde他的wéi
10 miǎoshìleréndewéisuǒyǐ所以dāojiànyǒnglíkāi离开dejiā
11 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōcóngjiāzhōngxīngqǐ兴起huòhuàngōngjī攻击zàiyǎnqián眼前defēipíncìgěi赐给biérén别人zàirìguāng日光zhīxià之下jiùtāmen她们tóngqǐn
12 zàiànzhōng暗中xíngzhèshìquèyàozàiYǐsèliè以色列zhòngrén众人miànqián面前rìguāng日光zhīxià之下bàoyìng报应
13 Dàwèi大卫duìdānshuōdézuì得罪Yēhéhuá耶和华ledānshuōYēhéhuá耶和华yǐjīng已经chúdiàodezuìbùzhìyú不至于
14 Zhǐshì只是xíngzhèshìjiàoYēhéhuá耶和华dechóudexièdú亵渎dejīhuì机会gùcǐ故此suǒdé所得deháizi孩子bìdìng必定yào
15 dānjiùhuíjiā回家leYēhéhuá耶和华gěiDàwèi大卫suǒshēngdeháizi孩子shǐ使dezhòngbìng重病
16 Suǒyǐ所以Dàwèi大卫wéizhèháizi孩子kěnqiú恳求shénérqiě而且jìnshí禁食jìnrù进入nèishìzhōngtǎngzàidìshang地上
17 jiāzhòngdì中的lǎochénláidào来到pángbiān旁边yàocóngdìshang地上qǐlai起来quèkěnqǐlai起来yěbù也不tóngtāmen他们chīfàn吃饭
18 Dàodìqī第七háizi孩子leDàwèi大卫dechéngǎngàosu告诉háizi孩子leyīntāmen他们shuōháizi孩子háihuózhe活着deshíhòu的时候wǒmen我们quànshàngqiěkěntīngwǒmen我们dehuà的话ruògàosu告诉háizi孩子leqǐbù岂不gèngjiā更加yōushāngma
19 Dàwèi大卫jiànchénbǐcǐ彼此shēngshuōhuàjiùzhīdao知道háizi孩子lewènchénshuōháizi孩子lematāmen他们shuōle
20 Dàwèi大卫jiùcóngdìshang地上qǐlai起来mùyù沐浴gāohuànleyīshang衣裳jìnYēhéhuá耶和华dediàn殿jìngbàiRánhòu然后huígōngfēnfù吩咐rénbǎifànbiàn便chīle
21 Chénwènshuōsuǒxíngdeshìshénme什么yìsī意思Háizi孩子huózhe活着deshíhòu的时候jìnshí禁食kūqì哭泣Háizi孩子ledǎoqǐlai起来chīfàn吃饭
22 Dàwèi大卫shuōháizi孩子háihuózhe活着jìnshí禁食kūqì哭泣Yīnwèi因为xiǎnghuòzhě或者Yēhéhuá耶和华liánshǐ使háizi孩子wèikě未可zhī
23 Háizi孩子lehébì何必jìnshí禁食néngshǐ使fǎnhuí返回newǎngnàli那里quèbùnéng不能huízhèlǐ这里lái
24 Dàwèi大卫ānwèi安慰tāde他的shìtóngqǐnjiùshēngleérzi儿子gěimíngjiào名叫Suǒluómén所罗门Yēhéhuá耶和华xǐ’ài喜爱
25 Jiùjièxiānzhī先知dānyīgè一个míngzi名字jiàodedeyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华ài
26 Yuēgōngménréndejīngchéng
27 Yuēdǎfa打发shǐzhě使者jiànDàwèi大卫shuōgōngdǎ攻打Shuǐchéng水城
28 Xiànzài现在yàojùjí聚集qíyú其余dejūnbīngláiānyíng安营wéigōng围攻zhèchéngkǒngpà恐怕lezhèchéngrénjiùwǒde我的míngjiào名叫zhèchéng
29 Yúshì于是Dàwèi大卫jùjí聚集zhòngjūnwǎnggōngchéngjiùlezhèchéng
30 Duóleménrénzhīwángsuǒdàidejīnguānmiǎn冠冕wánghuòzuòkānkāngōngyòumíngluòménzhīshénmíng),shàngdejīnzhòngliándeyòuqiànzhebǎoshí宝石Rénjiāngzhèguānmiǎn冠冕dàizàiDàwèi大卫tóushàngDàwèi大卫cóngchéngduólexǔduō许多cáiwù财物
31 Jiāngchéngderénchūlai出来fàngzài放在xiàhuòtiěxiàhuòtiěxiàhuòjiàojīngguò经过zhuānyáohuòzuòqiángtāmen他们yònghuòyòngliángshi粮食detiěqì铁器huòyòngtiězuògōnghuòshǐ使zàizhuānyáofúyì服役)。Dàwèi大卫dàiménchéngdejūmín居民dōushìrúcǐ如此hòuDàwèi大卫zhòngjūndōuhuílěnglePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Dàwèi大卫deérzi儿子yāshālóng押沙龙yǒuyīgè一个měimào美貌demèimíngjiào名叫Dàwèi大卫deérzi儿子ànnènài
2 Ànnènwéimèiyōuchéngbìngháishì还是chǔnǚ处女ànnènyǐwéi以为nánxiàngxíngshì
3 Ànnènyǒuyīgè一个péngyou朋友míngjiào名叫yuēshìDàwèi大卫zhǎngxiōng长兄shìdeérzi儿子Zhèyuēwéirénjíqí极其jiǎohuá狡猾
4 wènànnènshuōwángdeérzi儿子awèihé为何yītiān一天yītiān一天shòuruò瘦弱neqǐnggàosu告诉Ànnènhuídá回答shuōàixiōngdì兄弟yāshālóng押沙龙demèi
5 Yuēshuōbùrú不如tǎngzàichuángshàngzhuāngbìngfùqīn父亲láikàn来看jiùduìshuōqiújiàomèiláizàiyǎnqián眼前yùbèi预备shíwù食物gěichīshǐ使kànjiàn看见hǎocóngshǒulǐ手里jiēguòlái过来chī
6 Yúshì于是ànnèntǎngzhuāngbìngWángláikàn来看duìwángshuōqiújiàomèiláizàiyǎnqián眼前wéizuòliǎngbǐnghǎocóngshǒulǐ手里jiēguòlái过来chī
7 Dàwèi大卫jiùdǎfa打发réndàogōngduìshuōwǎnggēge哥哥ànnèndewéiyùbèi预备shíwù食物
8 jiùdàogēge哥哥ànnèndeÀnnènzhèngtǎngtuánmiànzàiyǎnqián眼前zuòbǐngqiěkǎoshúle
9 Zàimiànqián面前jiāngbǐngcóngguōdǎochūlai出来quèkěnchībiàn便shuōzhòngrén众人líkāi离开chūqù出去Zhòngrén众人jiùdōulíkāi离开chūqù出去le
10 Ànnènduìshuōshíwù食物jìnwòfáng卧房hǎocóngshǒulǐ手里jiēguòlái过来chījiùsuǒzuòdebǐngjìnwòfáng卧房dàogēge哥哥ànnènnàli那里
11 zhebǐngshàngqián上前gěichībiàn便zhùshuōmèimei妹妹láitóngqǐn
12 shuōgēge哥哥bùyào不要diànYǐsèliè以色列rénzhōngbùdàng不当zhèyàng这样xíngbùyào不要zuòzhèchǒushì丑事
13 diànlehéyǐ何以yǎngài掩盖wǒde我的xiūchǐ羞耻nezàiYǐsèliè以色列zhōngchénglewàngrénkěyǐ可以qiúwángbùjīn不禁zhǐguī
14 Dànànnènkěntīngtāde她的huàyīnjiùdiàntóngqǐn
15 Suíhòu随后ànnènjíqí极其hènhèntāde她的xīnxiānqián先前àitāde她的xīngèngshénduìshuōqǐlai起来
16 shuōbùyào不要zhèyàng这样gǎnchūdezhèzuìcáixíngdegèngzhòngDànànnènkěntīngtāde她的huà
17 Jiùjiàocìhòu伺候zìjǐ自己depúrén仆人láishuōjiāngzhègè这个nǚzǐ女子gǎnchūqù出去chūqù出去jiùguānmén关门shàngshuān
18 Nàshí那时chuānzhuó穿着cǎiyīnwèi因为méiyǒu没有chūjiàdegōngzhǔ公主dōushìzhèyàng这样chuān穿Ànnèndepúrén仆人jiùgǎnchūqù出去guānmén关门shàngshuān
19 huīchén灰尘zàitóushàngsīliè撕裂suǒchuān穿decǎishǒubàotóuyímiàn一面xíngzǒu行走yímiàn一面hǎn
20 bāoxiōngyāshālóng押沙龙wènshuōmòfēi莫非gēge哥哥ànnènqīnjìn亲近lemamèimei妹妹zànqiě暂且bùyào不要zuòshēngshìdegēge哥哥bùyào不要jiāngzhèshìfàngzài放在xīnshàngjiùgūdān孤单dāndezhùzàibāoxiōngyāshālóng押沙龙jiā
21 Dàwèi大卫wángtīngjiàn听见zhèshìjiùshénfānù发怒
22 Yāshālóng押沙龙bìngbù并不gēge哥哥ànnènshuōhǎoshuō好说dǎiYīnwèi因为ànnèndiànmèimei妹妹suǒyǐ所以yāshālóng押沙龙hèně
23 Guòleèrniánzàikàojìn靠近Yǐfǎlián以法莲deBālì巴力xiàsuǒyǒurén有人wéiyāshālóng押沙龙jiǎnyángmáo羊毛Yāshālóng押沙龙qǐngwángdezhòngtóng
24 Yāshālóng押沙龙láijiànwángshuōxiànzài现在yǒurén有人wéipúrén仆人jiǎnyángmáo羊毛qǐngwángwángdechénpúrén仆人tóng
25 Wángduìyāshālóng押沙龙shuōérwǒmen我们bùbì不必dōukǒngpà恐怕shǐ使hàofèi耗费tàiduō太多Yāshālóng押沙龙zàisān再三qǐngwángwángréngshìkěnzhīwéizhùfú祝福
26 Yāshālóng押沙龙shuōwángruòqiúwánggēge哥哥ànnèntóngWángshuōhébì何必yàone
27 Yāshālóng押沙龙zàisān再三qiúwángwángjiùànnènwángdezhòngtóng
28 Yāshālóng押沙龙fēnfù吩咐púrén仆人shuōnǐmen你们zhùyì注意kànànnènyǐnjiǔ饮酒chàngkuàideshíhòu的时候duìnǐmen你们shuōshāànnènnǐmen你们biàn便shābùyào不要Zhèbúshì不是fēnfù吩咐nǐmen你们demanǐmen你们zhǐguǎn只管zhuàngdǎnfènyǒng奋勇
29 Yāshālóng押沙龙depúrén仆人jiùzhàoyāshālóng押沙龙suǒfēnfù吩咐dexiàngànnènxíngleWángdezhòngdōuqǐlai起来rénshàngluózi骡子táopǎo逃跑le
30 Tāmen他们háizàilùshang路上yǒufēng有风shēngchuándàoDàwèi大卫nàli那里shuōyāshālóng押沙龙jiāngwángdezhòngdōushāleméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个
31 Wángjiùqǐlai起来sīliè撕裂yīfu衣服tǎngzàidìshang地上Wángdechéndōusīliè撕裂yīfu衣服zhànzàipángbiān在旁边
32 Dàwèi大卫dezhǎngxiōng长兄shìdeérzi儿子yuēshuōzhǔbùyào不要yǐwéi以为wángdezhòngshàonián少年réndōushālezhǐyǒu只有ànnènyīgè一个rénleZìcóng自从ànnèndiànyāshālóng押沙龙mèideyāshālóng押沙龙jiùdìngshāànnènle
33 Xiànzài现在zhǔwángbùyào不要zhèshìfàngzài放在xīnshàngyǐwéi以为wángdezhòngdōulezhǐyǒu只有ànnènyīgè一个rénle
34 Yāshālóng押沙龙táopǎo逃跑leShǒuwàngdeshàonián少年rénguānkàn观看jiànyǒuxǔduō许多réncóngshānpō山坡delùshang路上lái
35 Yuēduìwángshuōkànwángdezhòngdōuláileguǒrán果然púrén仆人suǒshuōdexiāng
36 Huàcáishuōwánwángdezhòngdōudàole到了fàngshēngwángchéndōudeshéntòng
37 Yāshālóng押沙龙táodàoshùwángdeérzi儿子mǎinàli那里leDàwèi大卫tiāntiān天天wéiérzi儿子bēi’āi悲哀
38 Yāshālóng押沙龙táodàoshùzàinàli那里zhùlesānnián三年
39 Ànnènleyǐhòu以后Dàwèi大卫wángdéle得了ānwèi安慰xīnlǐ心里qiēqiēxiǎngniàn想念yāshālóng押沙龙Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 deérzi儿子yuēzhīdao知道wángxīnlǐ心里xiǎngniàn想念yāshālóng押沙龙
2 Jiùdǎfa打发rénwǎngcóngnàli那里jiàoleyīgè一个cōngmíng聪明defùrén妇人láiduìshuōqǐngjiǎzhuāng假装sāngdechuān穿shàngxiàobùyào不要yònggāoshēnyàozhuāngzuòwéi作为sǐzhě死者jiǔbēi’āi悲哀defùrén妇人
3 Jìnqù进去jiànwángduìwángrúcǐ如此rúcǐ如此shuōYúshì于是yuējiāngdāngshuōdehuà的话jiàodǎo教导lefùrén妇人
4 fùrén妇人dàowángmiànqián面前dekòubàishuōwángaqiúzhěngjiù拯救
5 Wángwènshuōyǒushénme什么shìnehuídá回答shuōbìnǚ婢女shízài实在shìguǎfu寡妇zhàngfu丈夫le
6 yǒuliǎngérzi儿子zàitiánjiān田间zhēngdòu争斗méiyǒurén没有人jiěquànzhègè这个jiùdǎsǐ打死nèigè那个
7 Xiànzài现在quánjiāderéndōuqǐlai起来gōngjī攻击bìnǚ婢女shuōjiāngdǎsǐ打死xiōngdì兄弟dejiāochū交出láiwǒmen我们hǎozhìchángdǎsǐ打死xiōngdì兄弟demìngmièjué灭绝chéngshòu承受jiādeZhèyàng这样tāmen他们yàojiāngshèngxià剩下detànhuǒmièjìnzhàngfu丈夫liúmíngliúhòuzàishì在世shàng
8 Wángduìfùrén妇人shuōhuíjiā回家wéixiàlìng下令
9 fùrén妇人yòuduìwángshuōzhǔwángyuànzhèzuìguījiāwángwángdewèigān
10 Wángshuōfánnánwéidejiùdàidàozhèlǐ这里láibùzài不再jiǎorǎo搅扰
11 Fùrén妇人shuōyuànwángniànYēhéhuá耶和华deshénbùxǔ不许bàoxuèchóuderénshīxíng施行mièjué灭绝kǒngpà恐怕tāmen他们mièjué灭绝wǒde我的érzi儿子WángshuōzhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìdeérzi儿子liángēntóufa头发yěbù也不zhìzàidìshang地上
12 Fùrén妇人shuōqiúzhǔwángróngbìnǚ婢女zàishuō再说yījù一句huàWángshuōshuō
13 Fùrén妇人shuōwángwèihé为何yàohàishéndemínnewángshǐ使táowáng逃亡derénhuílai回来wángdezhèhuàjiùshì就是zhèngcuòle
14 Wǒmen我们dōushìderútóng如同shuǐzàidìshang地上bùnéng不能shōuhuí收回Shénbìngbù并不duóqǔ夺取réndexìngmìng性命nǎishèfǎ设法shǐ使táowáng逃亡derénzhìchéngwéi成为gǎnchūhuíláide
15 láijiāngzhèhuàgàosu告诉zhǔwángshìyīnbǎixìng百姓shǐ使Bìnǚ婢女xiǎngbùrú不如jiāngzhèhuàgàosu告诉wánghuòzhě或者wángchéngjiù成就bìnǚ婢女suǒqiúde
16 Rényàojiāngérzi儿子cóngshéndedeshàngyītóng一同chúmièwángyīngyǔnjiùtuōlí脱离tāde他的shǒu
17 Bìnǚ婢女yòuxiǎngzhǔwángdehuà的话ānwèi安慰Yīnwèi因为zhǔwángnéngbiànbié辨别shìfēi是非rútóng如同shéndeshǐzhě使者yíyàng一样WéiyuànYēhéhuá耶和华deshéntóngzài
18 Wángduìfùrén妇人shuōyàowènyījù一句huàyīdiǎn一点bùyào不要mánFùrén妇人shuōyuànzhǔwángshuō
19 Wángshuōzhèxie这些huàmòfēi莫非shìyuēdezhǔyi主意mafùrén妇人shuōgǎnzàizhǔwángmiànqián面前shìwángdehuà的话zhèngduìpiānzuǒyòu左右shìwángdepúrén仆人yuēfēnfù吩咐wǒde我的zhèxie这些huàshìjiàodǎo教导wǒde我的
20 Wángdepúrén仆人yuērúcǐ如此xíngwéiyàowǎnhuízhèshìzhǔdezhìhuì智慧quèshénshǐzhě使者dezhìhuì智慧néngzhīshìshàngyíqiè一切shì
21 Wángduìyuēshuōyīngyǔnzhèshìkěyǐ可以shàonián少年rényāshālóng押沙龙dàihuílai回来
22 Yuējiùmiàndekòubàizhùxièwángyòushuōwángyīngyǔnpúrén仆人suǒqiúdepúrén仆人jīnrì今日zhīdao知道zàizhǔwángyǎnqián眼前méngēnle
23 Yúshì于是yuēqǐshēn起身wǎngshùjiāngyāshālóng押沙龙dàihuílěng
24 Wángshuōshǐ使huízìjǐ自己jiābùyào不要jiànwǒde我的miànYāshālóng押沙龙jiùhuízìjǐ自己jiāméiyǒu没有jiànwángdemiàn
25 Yǐsèliè以色列quándezhīzhōng之中wúrén无人xiàngyāshālóng押沙龙nàyàng那样jùnměideréndechēngzàn称赞cóngjiǎodedàotóuháowú毫无xiácī瑕疵
26 Tāde他的tóufa头发shénzhòngměidàoniándǐ年底jiǎnyīcì一次Suǒjiǎnxialai下来deànwángdepíngchēngchēngzhòngèrbǎi二百shě
27 Yāshālóng押沙龙shēnglesānérzi儿子yīgè一个nǚ’ér女儿Nǚ’ér女儿míngjiào名叫shìróngmào容貌jùnměidenǚzǐ女子
28 Yāshālóng押沙龙zhùzàilěngyǒuèrniánméiyǒu没有jiànwángdemiàn
29 Yāshālóng押沙龙dǎfa打发rénjiàoyuēláiyàotuōjiànwángyuēquèkěnláiDì’èrcì第二次dǎfa打发rénjiàoréngkěnlái
30 Suǒyǐ所以yāshālóng押沙龙duìpúrén仆人shuōnǐmen你们kànyuēyǒuyīkuài一块tiánwǒde我的tiánxiāngjìn相近qízhōng其中yǒudàmài大麦nǐmen你们fànghuǒshāoleYāshālóng押沙龙depúrén仆人jiùfànghuǒshāoletián
31 Yúshì于是yuēqǐlai起来dàole到了yāshālóng押沙龙jiāwènshuōdepúrén仆人wèihé为何fànghuǒshāolewǒde我的tiánne
32 Yāshālóng押沙龙huídá回答yuēshuōdǎfa打发rénqǐngláihǎotuōjiànwángshuōwèihé为何cóngshùhuílai回来nebùrú不如réngzàinàli那里Xiànzài现在yàojiànwángdemiànruòyǒuzuì有罪rènpíng任凭wángshājiùshì就是le
33 Yúshì于是yuējiànwángjiāngzhèhuàzòugàowángwángbiàn便jiàoyāshālóng押沙龙láiYāshālóng押沙龙láijiànwángzàiwángmiànqián面前dewángjiùyāshālóng押沙龙qīnzuǐPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Cǐhòu此后yāshālóng押沙龙wéizìjǐ自己yùbèi预备chēyòupàiwǔshí五十rénzàiqiántou前头bēnzǒu奔走
2 Yāshālóng押沙龙chángcháng常常zǎochén早晨qǐlai起来zhànzàichéngmén城门dedàopángfányǒuzhēngsòngyàoqiúwángpànduàn判断deyāshālóng押沙龙jiùjiàoguòlái过来wènshuōshìchéngderénHuídá回答shuōpúrén仆人shìYǐsèliè以色列mǒuzhīpàiderén
3 Yāshālóng押沙龙duìshuōdeshìyǒuqíngyǒuwúnài无奈wángméiyǒu没有wēiréntīngshēn
4 Yāshālóng押沙龙yòushuōhènbude恨不得zuòguózhòngdì中的shìshīFányǒuzhēngsòngqiúshěnpàn审判dedàozhèlǐ这里láibǐnggōng秉公pànduàn判断
5 Ruòyǒurén有人jìnqiánláiyàobàiyāshālóng押沙龙yāshālóng押沙龙jiùshēnshǒu伸手zhùqīnzuǐ
6 Yǐsèliè以色列rénzhōngfánjiànwángqiúpànduàn判断deyāshālóng押沙龙dōushìrúcǐ如此dàitāmen他们Zhèyàng这样yāshālóng押沙龙ànzhōng暗中déle得了Yǐsèliè以色列réndexīn
7 Mǎnlesìshí四十niányǒuzuòsìnián四年de),yāshālóng押沙龙duìwángshuōqiúzhǔnwǎnglúnháixiàngYēhéhuá耶和华suǒdeyuàn
8 Yīnwèi因为púrén仆人zhùzàiYàlán亚兰deshùcéngyuànshuōYēhéhuá耶和华ruòshǐ使zàihuílěngshìfèng
9 Wángshuōpíngpíng’ān平安āndeYāshālóng押沙龙jiùqǐshēn起身wǎnglúnle
10 Yāshālóng押沙龙dǎfa打发tànzǒubiànYǐsèliè以色列zhīpàishuōnǐmen你们tīngjiàn听见jiǎoshēngjiùshuōyāshālóng押沙龙zàilúnzuòwángle
11 Yāshālóng押沙龙zàilěngqǐngleèrbǎi二百réntóngdōushìchéngchéngshí诚实shídebìngbù并不zhīdao知道qízhōng其中dezhēnqíng真情
12 Yāshālóng押沙龙xiàndeshíhòu的时候dǎfa打发rénjiāngDàwèi大卫demóushìluórénduōcóngběnchéngqǐngleláiYúshì于是pànnì叛逆deshìpàishénYīnwèi因为suícóngyāshālóng押沙龙derénmín人民rìjiàn日渐zēngduō增多
13 Yǒurén有人bàogào报告Dàwèi大卫shuōYǐsèliè以色列réndexīndōuguīxiàngyāshālóng押沙龙le
14 Dàwèi大卫jiùduìlěnggēnsuí跟随tāde他的chénshuōwǒmen我们yàoqǐlai起来táozǒu逃走bùrán不然dōubùnéng不能duǒbì躲避yāshālóng押沙龙leYàodekǒngpà恐怕hūrán忽然láidào来到jiāhàiwǒmen我们yòngdāoshājìnchéngderén
15 Wángdechénduìwángshuōzhǔwángsuǒdìngdepúrén仆人dōuyuànzūnxíng
16 Yúshì于是wángdàizhequánjiāderénchūqù出去ledànliúxià留下shífēipínkānshǒu看守gōngdiàn宫殿
17 Wángchūqù出去zhòngmíndōugēnsuí跟随dàojiùzhùxiàle
18 Wángdechéndōuzàimiànqián面前guòqu过去rénBǐlì比利rénjiùshì就是cóngjiāgēnsuí跟随wángláideliùbǎiréndōuzàimiànqián面前guòqu过去
19 Wángduìjiārényǐtài以太shuōshìwàibāngtáoláiderénwèishénme为什么wǒmen我们tóngnekěyǐ可以huíqu回去xīnwángtóngzhùhuòzhě或者huíběndì本地
20 láiderìzi日子duōjīnrì今日zěnhǎojiàowǒmen我们yītóng一同piāoliúméiyǒu没有yīdìng一定dezhùchù住处nebùrú不如dàidedìxiōng弟兄huíqu回去YuànYēhéhuá耶和华yòngcí’ài慈爱chéngshí诚实dài
21 Yǐtài以太duìwángshuōzhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìyòugǎnzàiwángmiànqián面前shìwúlùn无论shēngwángzàinǎli哪里púrén仆人zàinǎli哪里
22 Dàwèi大卫duìyǐtài以太shuōqiánguòYúshì于是jiārényǐtài以太dàizhegēnsuí跟随tāde他的rénsuǒyǒu所有defùrén妇人háizi孩子jiùdōuguòqu过去le
23 Běndì本地deréndōufàngshēngZhòngmínjìndōuguòqu过去wángguòlelúnZhòngmínwǎngkuàngle
24 Sǎdū撒督táishényuēguì约柜dewèirényītóng一同láilejiāngshéndeyuēguì约柜fàngxia放下Bǐyà比亚shànglái上来děngzhezhòngmíncóngchéngchūlai出来guòqu过去
25 WángduìSǎdū撒督shuōjiāngshéndeyuēguì约柜táihuíchéngruòzàiYēhéhuá耶和华yǎnqián眼前méngēnshǐ使huílai回来zàijiàn再见yuēguì约柜tāde他的jūsuǒ居所
26 Tǎngruò倘若shuōxǐyuè喜悦kànzàizhèlǐ这里yuànpíngzìjǐ自己dezhǐdài
27 Wángyòuduìjìsī祭司Sǎdū撒督shuōbúshì不是xiānjiànmakěyǐ可以ānrán安然huíchéngérzi儿子Bǐyà比亚tāde他的érzi儿子yuēdāndōukěyǐ可以tóng
28 zàikuàngdedùkǒu渡口nàli那里děngnǐmen你们bàoxìn报信gěi
29 Yúshì于是Sǎdū撒督Bǐyà比亚jiāngshéndeyuēguì约柜táihuílěngtāmen他们jiùzhùzàinàli那里
30 Dàwèi大卫méngtóuchìjiǎo赤脚shànggǎnlǎn橄榄shānyímiàn一面shàngyímiàn一面Gēnsuí跟随tāde他的réndōuméngtóuzheshàngqù上去
31 Yǒurén有人gàosu告诉Dàwèi大卫shuōduōzàipàndǎngzhīzhōng之中suícóngyāshālóng押沙龙Dàwèi大卫dǎogào祷告shuōYēhéhuá耶和华aqiúshǐ使duōdejìmóu计谋biànwéizhuó
32 Dàwèi大卫dàole到了shāndǐng山顶jìngbàishéndedìfang地方jiànrénshāiyīfu衣服sīliè撕裂tóuménghuīchén灰尘láiyíngjiē迎接
33 Dàwèi大卫duìshuōruòtóngléizhuì
34 ruòhuíchéngduìyāshālóng押沙龙shuōwángayuànzuòdepúrén仆人xiànglái向来zuòfùqīn父亲depúrén仆人xiànzài现在zhàoyàng照样zuòdepúrén仆人Zhèyàng这样jiùkěyǐ可以wéipòhuài破坏duōdejìmóu计谋
35 Jìsī祭司Sǎdū撒督Bǐyà比亚qǐbù岂不dōuzàinàli那里mazàiwánggōngtīngjiàn听见shénme什么jiùyàogàosu告诉jìsī祭司Sǎdū撒督Bǐyà比亚
36 Sǎdū撒督deérzi儿子Bǐyà比亚tāde他的érzi儿子yuēdāndōuzàinàli那里Fánnǐmen你们suǒtīngjiàn听见dekěyǐ可以tuōzhèèrrénláibàogào报告
37 Yúshì于是Dàwèi大卫depéngyou朋友shāijìnlechéngYāshālóng押沙龙jìnlelěngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 16

1 Dàwèi大卫gāngguòshāndǐng山顶jiànfēishèdepúrén仆人zhebèihǎoledeliǎngshàngduòzheèrbǎi二百miànbǐng面饼yībǎi一百pútao葡萄bǐngyībǎi一百xiàtiān夏天deguǒbǐngdàijiǔláiyíngjiē迎接
2 Wángwènshuōdàizhèxie这些láishìshénme什么yìsī意思neshuōshìgěiwángdejiājuàndeMiànbǐng面饼xiàtiān夏天deguǒbǐngshìgěishàonián少年rénchīdeJiǔshìgěizàikuàngpífá疲乏rénde
3 Wángwènshuōzhǔrén主人deérzi儿子zàinǎli哪里nehuídá回答wángshuōréngzàilěngyīnshuōYǐsèliè以色列rénjīnrì今日bìjiāng必将deguóguīhuán归还
4 Wángduìshuōfánshǔfēishèdedōuguīleshuōkòubàizhǔwángyuànzàiyǎnqián眼前méngēn
5 Dàwèi大卫wángdàole到了línjiànyǒuyīgè一个rénchūlai出来shìsǎoluódeérzi儿子míngjiào名叫shìměiyímiàn一面zǒuyímiàn一面zhòumà咒骂
6 Yòushítou石头kǎnDàwèi大卫wángwángdechénZhòngMínhé民和yǒngshì勇士dōuzàiwángdezuǒyòu左右
7 Shìměizhòumà咒骂shuōzhèliúrénxuèdehuàirén坏人
8 liúsǎoluóquánjiādexuèjiēxù接续zuò</