Lièwángshàng

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Dàwèi大卫wángniánjì年纪lǎomàisuīyòngbèizhēgài遮盖réngbùjué不觉nuǎn
2 Suǒyǐ所以chénduìshuōbùrú不如wéizhǔwángxúnzhǎo寻找yīgè一个chǔnǚ处女shǐ使cìhòu伺候wángfèngyǎngwángshuìzàiwángdehuái怀zhōnghǎojiàozhǔwángdenuǎn
3 Yúshì于是zàiYǐsèliè以色列quánjìngxúnzhǎo寻找měimào美貌detóngxúndeshūniàndeyīgè一个tóngshàjiùdàidàowángnàli那里
4 Zhètóngjíqí极其měimào美貌fèngyǎngwángcìhòu伺候wángwángquèméiyǒu没有qīnjìn亲近
5 Nàshí那时deérzi儿子duōzìzūn自尊shuōzuòwángjiùwéizìjǐ自己yùbèi预备chēliàng车辆bīngyòupàiwǔshí五十rénzàiqiántou前头bēnzǒu奔走
6 fùqīn父亲sùlái素来méiyǒu没有shǐ使yōumēnshuōshìzuòshénme什么neshénjùnměishēngzàiyāshālóng押沙龙zhīhòu之后
7 duōdeérzi儿子yuējìsī祭司Bǐyà比亚shāngyì商议Èrrénjiùshùncóng顺从bāngzhù帮助
8 Dànjìsī祭司Sǎdū撒督deérzi儿子xiānzhī先知dānshìměibìngDàwèi大卫deyǒngshì勇士dōushùncóng顺从duō
9 duōzàiyǐnluójiépángsuǒlièpánshínàli那里zǎileniúyángféiqǐngtāde他的zhūdìxiōng弟兄jiùshì就是wángdezhòngbìngsuǒyǒu所有zuòwángchéndeYóudà犹大rén
10 Wéidú惟独xiānzhī先知dānbìngyǒngshì勇士tāde他的xiōngdì兄弟Suǒluómén所罗门dōuméiyǒu没有qǐng
11 dānduìSuǒluómén所罗门demǔqīn母亲shìshuōdeérzi儿子duōzuòwángleméiyǒu没有tīngjiàn听见mawǒmen我们dezhǔDàwèi大卫quèbùzhīdào不知道
12 Xiànzài现在kěyǐ可以gěichūzhǔyi主意hǎobǎoquán保全érzi儿子Suǒluómén所罗门dexìngmìng性命
13 jìnqù进去jiànDàwèi大卫wángduìshuōzhǔwángabùcéng不曾xiàngbìnǚ婢女shìshuōérzi儿子Suǒluómén所罗门jiēxù接续zuòwángzuòzàiwǒde我的wèishàngmaxiànzài现在duōzěnme怎么zuòlewángne
14 háiwángshuōhuàdeshíhòu的时候suíhòu随后jìnqù进去zhèngshí证实dehuà的话
15 shìjìnrù进入nèishìjiànwángwángshénlǎomàishūniàndetóngshàzhèngcìhòu伺候wáng
16 shìxiàngwángshēnxiàbàiWángshuōyàoshénme什么
17 shuōzhǔacéngxiàngbìnǚ婢女zhǐzheYēhéhuá耶和华deshénshìshuōérzi儿子Suǒluómén所罗门jiēxù接续zuòwángzuòzàiwǒde我的wèishàng
18 Xiànzài现在duōzuòwánglezhǔwángquèbùzhīdào不知道
19 zǎilexǔduō许多niúyángféiqǐnglewángdezhòngjìsī祭司Bǐyà比亚bìngyuánshuài元帅yuēWéidú惟独wángdepúrén仆人Suǒluómén所罗门méiyǒu没有qǐng
20 zhǔwángaYǐsèliè以色列zhòngrén众人deyǎndōuyǎngwàngděngxiǎotāmen他们zàizhǔwángzhīhòu之后shéizuòdewèi
21 Ruòbùrán不然dàozhǔwángliètóngshuìyǐhòu以后érzi儿子Suǒluómén所罗门suànwéizuìrén罪人le
22 shìháiwángshuōhuàdeshíhòu的时候xiānzhī先知dānjìnlái进来le
23 Yǒurén有人zòugàowángshuōxiānzhī先知dānláiledānjìndàowángqiánliǎnde
24 dānshuōzhǔwángguǒrán果然yìngxǔ应许duōshuōjiēxù接续zuòwángzuòzàiwǒde我的wèishàngma
25 jīnrì今日xiàqu下去zǎilexǔduō许多niúyángféiqǐnglewángdezhòngjūnchángbìngjìsī祭司Bǐyà比亚Tāmen他们zhèngzài正在duōmiànqián面前chīshuōyuànduōwángwànsuì万岁
26 Wéidú惟独jiùshì就是depúrén仆人jìsī祭司Sǎdū撒督deérzi儿子bìngwángdepúrén仆人Suǒluómén所罗门dōuméiyǒu没有qǐng
27 Zhèshìguǒrán果然chūzhǔwángmawángquèméiyǒu没有gàosu告诉púrén仆人menzàizhǔwángzhīhòu之后shéizuòdewèi
28 Dàwèi大卫wángfēnfù吩咐shuōjiàoshìláishìjiùjìnlái进来zhànzàiwángmiànqián面前
29 Wángshìshuōzhǐzhejiùxìngmìng性命tuōlí脱离yíqiè一切kǔnàn苦难yǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shì
30 jìrán既然zhǐzheYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénxiàngshìshuōérzi儿子Suǒluómén所罗门jiēxù接续zuòwángzuòzàiwǒde我的wèishàngjīnrì今日jiùzhàozhèhuàérxíng
31 Yúshì于是shìliǎndexiàngwángxiàbàishuōyuànzhǔDàwèi大卫wángwànsuì万岁
32 Dàwèi大卫wángyòufēnfù吩咐shuōjiāngjìsī祭司Sǎdū撒督xiānzhī先知dāndeérzi儿子shàoláiTāmen他们jiùdōuláidào来到wángmiànqián面前
33 Wángduìtāmen他们shuōyàodàilǐng带领nǐmen你们zhǔdepúrén仆人shǐ使érzi儿子Suǒluómén所罗门wǒde我的luózi骡子sòngxiàdàoxùn
34 Zàinàli那里jìsī祭司Sǎdū撒督xiānzhī先知dānyàogāozuòYǐsèliè以色列dewángNǐmen你们yàochuījiǎoshuōyuànSuǒluómén所罗门wángwànsuì万岁
35 Ránhòu然后yàogēnsuí跟随shànglái上来shǐ使zuòzàiwǒde我的wèishàngjiēxù接续zuòwángzuòYǐsèliè以色列Yóudà犹大dejūn
36 deérzi儿子duìwángshuōāmén阿们YuànYēhéhuá耶和华zhǔwángdeshénzhèyàng这样mìngdìng
37 Yēhéhuá耶和华zěnyàng怎样zhǔwángtóngzàiyuànzhàoyàng照样Suǒluómén所罗门tóngzàishǐ使tāde他的guówèizhǔDàwèi大卫wángdeguówèigèngdà更大
38 Yúshì于是jìsī祭司Sǎdū撒督xiānzhī先知dāndeérzi儿子rénBǐlì比利réndōuxiàqu下去shǐ使Suǒluómén所罗门Dàwèi大卫wángdeluózi骡子jiāngsòngdàoxùn
39 Jìsī祭司Sǎdū撒督jiùcóngzhàngzhōnglechénggāoyóudejiǎoláiyònggāogāo膏膏Suǒluómén所罗门RénjiùchuījiǎozhòngmíndōushuōyuànSuǒluómén所罗门wángwànsuì万岁
40 Zhòngmíngēnsuí跟随shànglái上来qiěchuīdàdà大大huānhū欢呼shēngyīn声音zhènde
41 duōsuǒqǐngdezhòngyányànfāngtīngjiàn听见zhèshēngyīn声音Yuētīngjiàn听见jiǎoshēngjiùshuōchéngzhōngwèihé为何yǒuzhèxiǎngshēng响声ne
42 zhèngshuōhuàdeshíhòu的时候jìsī祭司Bǐyà比亚tāde他的érzi儿子yuēdānláileduōduìshuōjìnlái进来shìzhōngyì忠义derénshìbàohǎoxìnxī信息
43 Yuēdānduìduōshuōwǒmen我们dezhǔDàwèi大卫wángchéngránSuǒluómén所罗门wéiwángle
44 Wángchāqiǎnjìsī祭司Sǎdū撒督xiānzhī先知dāndeérzi儿子rénBǐlì比利réndōushǐ使Suǒluómén所罗门wángdeluózi骡子
45 Jìsī祭司Sǎdū撒督xiānzhī先知dānzàixùnyǐjīng已经gāozuòwángZhòngrén众人dōucóngnàli那里huānhū欢呼zheshànglái上来shēngyīn声音shǐ使chéngzhèndòng震动zhèjiùshì就是nǐmen你们suǒtīngjiàn听见deshēngyīn声音
46 Bìngqiě并且Suǒluómén所罗门dēngleguówèi
47 Wángdechénláiwéiwǒmen我们dezhǔDàwèi大卫wángzhùfú祝福shuōyuànwángdeshénshǐ使Suǒluómén所罗门demíngwángdemínggèngzūnróngShǐ使tāde他的guówèiwángdeguówèigèngdà更大Wángjiùzàichuángshàngshēnxiàbài
48 WángyòushuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénshìyīngdāng应当chēngsòngdeYīnrénjīnrì今日zuòzàiwǒde我的wèishàngqīnyǎn亲眼kànjiàn看见le
49 duōdezhòngtīngjiàn听见zhèhuàjiùdōujīngqǐlai起来sǎn
50 duōSuǒluómén所罗门jiùqǐlai起来zhuāzhù抓住jìtán祭坛dejiǎo
51 Yǒurén有人gàosu告诉Suǒluómén所罗门shuōduōSuǒluómén所罗门wángxiànzài现在zhuāzhù抓住jìtán祭坛dejiǎoshuōyuànSuǒluómén所罗门wángjīnrì今日xiàngshìbùyòng不用dāoshāpúrén仆人
52 Suǒluómén所罗门shuōruòzuòzhōngyì忠义derénliángēntóufa头发yěbù也不zhìzàidìshang地上ruòxíngěbìyào必要sǐwáng死亡
53 Yúshì于是Suǒluómén所罗门wángchāqiǎnrénshǐ使duōcóngtánshàngxià上下láijiùláixiàngSuǒluómén所罗门wángxiàbàiSuǒluómén所罗门duìshuōhuíjiā回家Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Dàwèi大卫delínjìn临近lejiùzhǔfù嘱咐érzi儿子Suǒluómén所罗门shuō
2 xiànzài现在yàozǒushìrén世人zǒudeSuǒyǐ所以dānggāngqiáng刚强zuòzhàngfu丈夫
3 Zūnshǒu遵守Yēhéhuá耶和华shénsuǒfēnfù吩咐dezhàozheMóxī摩西shàngsuǒxiědexíngzhǔdedàojǐnshǒutāde他的jièmìng诫命diǎnzhāngZhèyàng这样wúlùn无论zuòshénme什么shìbùjū不拘wǎnghéchǔ何处jìndōuhēngtōng
4 Yēhéhuá耶和华chéngjiù成就xiàngsuǒyìngxǔ应许dehuà的话shuōdezǐsūn子孙ruòjǐnshèn谨慎zìjǐ自己dexíngwéi行为jìnxīnjìnchéngchéngshí诚实shídexíngzàimiànqián面前jiùbùduàn不断rénzuòYǐsèliè以色列deguówèi
5 zhīdao知道deérzi儿子yuēxiàngsuǒxíngdejiùshì就是shāleYǐsèliè以色列deliǎngyuánshuài元帅ěrdeérzi儿子ěrtiēdeérzi儿子zàitàipíng太平zhīshíliúzhèèrréndexuèzàizhēngzhànzhīshíyíyàng一样jiāngzhèxuèrǎnleyāojiānshùdedàijiǎoshàngchuān穿dexié
6 Suǒyǐ所以yàozhàodezhìhuì智慧xíngbùróng不容báitóu白头ānrán安然xiàyīnjiān
7 dāngēndàilièrénBāxī巴西láidezhòngshǐ使tāmen他们chángtóngchīfàn吃饭Yīnwèi因为duǒbì躲避gēge哥哥yāshālóng押沙龙deshíhòu的时候tāmen他们shíwù食物láiyíngjiē迎接
8 Zàizhèlǐ这里yǒulíndebiàn便mǐnréndeérzi儿子shìměiwǎngniàndetāyòng他用hěndú狠毒deyányǔ言语zhòumà咒骂hòulái后来quèxiàYuēdànhé约旦河yíngjiē迎接jiùzhǐzheYēhéhuá耶和华xiàngshìshuōbùyòng不用dāoshā
9 Xiànzài现在bùyào不要wéizuìshìcōngmíng聪明rénzhīdao知道zěnyàng怎样dàishǐ使báitóu白头jiànshāliúxuè流血xiàdàoyīnjiān
10 Dàwèi大卫liètóngshuìzàngzàiDàwèi大卫chéng
11 Dàwèi大卫zuòYǐsèliè以色列wángsìshí四十niánzàilúnzuòwángniánzàilěngzuòwángsānshí三十sānnián三年
12 Suǒluómén所罗门zuòfùqīn父亲Dàwèi大卫dewèitāde他的guóshénshìjiāngù坚固
13 deérzi儿子duōjiànSuǒluómén所罗门demǔqīn母亲shìshìwènshuōláishìwéipíng’ān平安mahuídá回答shuōshìwéipíng’ān平安
14 Yòushuōyǒuhuàduìshuōshìshuōshuō
15 duōshuōzhīdao知道guóyuánshìguīwǒde我的Yǐsèliè以色列zhòngrén众人dōuyǎngwàngzuòwángbùliào不料guófǎnguīlexiōngdì兄弟yīndeguóshìchūYēhéhuá耶和华
16 Xiànzài现在yǒujiànshìqiúwàngbùyào不要tuīcí推辞shìshuōshuō
17 shuōqiúqǐngSuǒluómén所罗门wángjiāngshūniàndenǚzǐ女子shàwéiyīntuīcí推辞
18 shìshuōhǎowéiduìwángshuō
19 Yúshì于是shìjiànSuǒluómén所罗门wángyàowéiduōshuōWángqǐlai起来yíngjiē迎接xiàngxiàbàijiùzuòzàiwèishàngfēnfù吩咐rénwéi人为wángshèzuòwèi座位biàn便zuòzàiwángdeyòubiān右边
20 shìshuōyǒujiànxiǎoshìqiúwàngbùyào不要tuīcí推辞Wángshuōqǐngmǔqīn母亲shuōtuīcí推辞
21 shìshuōqiújiāngshūniàndenǚzǐ女子shàcìgěi赐给gēge哥哥duōwéi
22 Suǒluómén所罗门wángduìmǔqīn母亲shuōwèihé为何dānqiúshūniàndenǚzǐ女子shànekěyǐ可以wéiqiúguóshìwǒde我的gēge哥哥yǒujìsī祭司Bǐyà比亚deérzi儿子yuēwéizuǒ
23 Suǒluómén所罗门wángjiùzhǐzheYēhéhuá耶和华shìshuōduōzhèhuàshìzìjǐ自己sòngmìngbùrán不然yuànshénchóngchóng重重dejiàng
24 Yēhéhuá耶和华jiānshǐ使zuòzàifùqīn父亲Dàwèi大卫dewèishàngzhàozhesuǒyìngxǔ应许dehuà的话wéijiànlì建立jiāshìXiànzài现在zhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìduōjīnrì今日bèizhì
25 Yúshì于是Suǒluómén所罗门wángchāqiǎndeérzi儿子jiāngduōshā
26 Wángduìjìsī祭司Bǐyà比亚shuōhuíguīzìjǐ自己detiándì田地běnshìgāidedànyīnzàifùqīn父亲Dàwèi大卫miànqián面前táiguòzhǔYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜yòufùqīn父亲tóngshòuyíqiè一切kǔnàn苦难suǒyǐ所以jīnrì今日jiāngshā
27 Suǒluómén所罗门jiùchúBǐyà比亚bùxǔ不许zuòYēhéhuá耶和华dejìsī祭司Zhèyàng这样biàn便yīngyànYēhéhuá耶和华zàishìluólùnjiāsuǒshuōdehuà的话
28 Yuēsuīrán虽然méiyǒu没有guīcóngyāshālóng押沙龙quèguīcóngleduōtīngjiàn听见zhèfēngshēngjiùtáodàoYēhéhuá耶和华dezhàngzhuāzhù抓住jìtán祭坛dejiǎo
29 Yǒurén有人gàosu告诉Suǒluómén所罗门wángshuōyuētáodàoYēhéhuá耶和华dezhàngxiànjīn现今zàijìtán祭坛depángbiān旁边Suǒluómén所罗门jiùchāqiǎndeérzi儿子shuōjiāngshā
30 láidào来到Yēhéhuá耶和华dezhàngduìyuēshuōwángfēnfù吩咐shuōchūlai出来shuōchūqù出去yàozàizhèlǐ这里jiùhuíwángshuōyuērúcǐ如此rúcǐ如此huídá回答
31 Wángshuōkěyǐ可以zhàozhetāde他的huàxíngshājiāngzàngmáihǎojiàoyuēliúwúgū无辜rénxuèdezuìguīwǒde我的jiāle
32 Yēhéhuá耶和华shǐ使yuēliúrénxuèdezuìguīdàotāzìjǐ他自己detóushàngYīnwèi因为tāyòng他用dāoshāleliǎngyòuyòuhǎode好的rénjiùshì就是Yǐsèliè以色列yuánshuài元帅ěrdeérzi儿子ěrYóudà犹大yuánshuài元帅tiēdeérzi儿子fùqīn父亲Dàwèi大卫quèbùzhīdào不知道
33 Gùcǐ故此liúzhèèrrénxuèdezuìguīdàoyuēhòuyì后裔detóushàngzhídào直到yǒngyuǎn永远WéiyǒuDàwèi大卫tāde他的hòuyì后裔bìngtāde他的jiāguócóngYēhéhuá耶和华nàli那里depíng’ān平安zhídào直到yǒngyuǎn永远
34 Yúshì于是deérzi儿子shàngqù上去jiāngyuēshāzàngzàikuàngyuēzìjǐ自己defénmù坟墓fénmù坟墓yuánwénzuòfángwū房屋)。
35 Wángjiùdeérzi儿子zuòyuánshuài元帅dàitì代替yuēyòushǐ使jìsī祭司Sǎdū撒督dàitì代替Bǐyà比亚
36 Wángchāqiǎnrénjiāngshìměishàoláiduìshuōyàozàilěngjiànzào建造fángwū房屋jūzhù居住bùkě不可chūlai出来wǎngbiéchù别处
37 dāngquèshí确实dezhīdao知道rìchū日出láiguòlúndezuìyuánwénzuòxuèguīdàozìjǐ自己detóushàng
38 Shìměiduìwángshuōzhèhuàshénhǎozhǔwángzěnyàng怎样shuōpúrén仆人zěnyàng怎样xíngYúshì于是shìměiduōzhùzàilěng
39 Guòlesānnián三年shìměideliǎngpúrén仆人táodàojiāwángjiādeérzi儿子nàli那里Yǒurén有人gàosu告诉shìměishuōdepúrén仆人zàijiā
40 Shìměiqǐlai起来bèishàngwǎngjiādàonàli那里zhǎotāde他的púrén仆人jiùcóngjiādàipúrén仆人huílai回来
41 Yǒurén有人gàosu告诉Suǒluómén所罗门shuōshìměichūlěngwǎngjiāhuílai回来le
42 Wángjiùchāqiǎnrénjiāngshìměishàoleláiduìshuōqǐbù岂不shìjiàozhǐzheYēhéhuá耶和华shìbìngqiě并且jǐngjiè警戒shuōdāngquèshí确实dezhīdao知道rìchū日出láiwǎng来往biéchù别处maduìshuōzhèhuàshénhǎotīngcóng听从
43 Xiànzài现在wèihé为何zūnshǒu遵守zhǐzheYēhéhuá耶和华deshìsuǒfēnfù吩咐demìnglìng命令ne
44 Wángyòuduìshìměishuōxiàngfùqīn父亲Dàwèi大卫suǒxíngdeyíqiè一切ěshìnǐzìjǐ你自己xīnlǐ心里zhīdao知道suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华shǐ使dezuì’è罪恶guīdàozìjǐ自己detóushàng
45 Wéiyǒusuǒ有所luóménwángbìděi必得bìngqiě并且Dàwèi大卫deguówèizàiYēhéhuá耶和华miànqián面前jiāndìng坚定zhídào直到yǒngyuǎn永远
46 Yúshì于是wángfēnfù吩咐deérzi儿子jiùshāshìměiZhèyàng这样biàn便jiāndìng坚定leSuǒluómén所罗门deguówèiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Suǒluómén所罗门Āijí埃及wángfǎlǎo法老jiéqīnlefǎlǎo法老denǚ’ér女儿wéijiējìnrù进入Dàwèi大卫chéngzhíděngdào等到zàowánlezìjǐ自己degōngYēhéhuá耶和华dediàn殿bìnglěngzhōuwéi周围dechéngqiáng城墙
2 Dāngnàxiē那些rìzi日子bǎixìng百姓réngzàiqiūtánxiànyīnwèi因为háiméiyǒu没有wéiYēhéhuá耶和华demíngjiàndiàn殿
3 Suǒluómén所罗门àiYēhéhuá耶和华zūnxíngfùqīn父亲Dàwèi大卫dezhǐshì只是háizàiqiūtánxiànshāoxiāng
4 Suǒluómén所罗门wángshàngbiànxiànYīnwèi因为zàinàli那里yǒujídà极大deqiūtánjídà极大huòzuòchūmíng出名),zàitánshàngxiànyīqiān一千xīshēng牺牲zuòfán
5 Zàibiànyèjiān夜间mèngzhōngYēhéhuá耶和华xiàngSuǒluómén所罗门xiǎnxiàn显现duìshuōyuànshénme什么kěyǐ可以qiú
6 Suǒluómén所罗门shuōpúrén仆人fùqīn父亲Dàwèi大卫yòngchéngshí诚实gōngzhèngzhí正直dexīnxíngzàimiànqián面前jiùxiàngshīēndiǎn恩典yòuwéicúnliúēnyīgè一个érzi儿子zuòzàitāde他的wèishàngzhèngrú正如jīnrì今日yíyàng一样
7 Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénarújīn如今shǐ使púrén仆人jiēxù接续fùqīn父亲Dàwèi大卫zuòwángDànshìyòutóngbùzhīdào不知道yīngdāng应当zěnyàng怎样chūrù出入
8 Púrén仆人zhùzàisuǒjiǎnxuǎn拣选demínzhōngzhèmínduōdebùkě不可shèngshù
9 Suǒyǐ所以qiúzhìhuì智慧kěyǐ可以pànduàn判断demínnéngbiànbié辨别shìfēi是非Bùrán不然shéinéngpànduàn判断zhèzhòngduō众多demínne
10 Suǒluómén所罗门yīnwèi因为qiúzhèshìjiùméngzhǔxǐyuè喜悦
11 Shénduìshuōjìrán既然qiúzhèshìwéizìjǐ自己qiúshòu寿qiúyěbù也不qiúmièjué灭绝chóudexìngmìng性命dānqiúzhìhuì智慧kěyǐ可以tīngsòng
12 jiùyīngyǔnsuǒqiúdecōngmíng聪明zhìhuì智慧shènzhì甚至zàiyǐqián以前méiyǒu没有xiàngdezàiyǐhòu以后méiyǒu没有xiàngde
13 suǒméiyǒu没有qiúdecìgěi赐给jiùshì就是fùzú富足zūnróngshǐ使zàishì在世derìzi日子lièwángzhōngméiyǒu没有yīgè一个néngde
14 ruòxiàofǎ效法fùqīn父亲Dàwèi大卫zūnxíngwǒde我的dàojǐnshǒuwǒde我的jièmìng诫命shǐ使chángshòu长寿
15 Suǒluómén所罗门xǐnglebùliào不料shìmèngjiùhuídào回到lěngzhànzàiYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜qiánxiànfánhépíng和平ānyòuwéizhòngchénshèbǎiyán
16 yǒuliǎngjìnǚ妓女láizhànzàiwángmiànqián面前
17 Yīgè一个shuōzhǔazhèfùrén妇人tóngzhùfángzàifángzhòngdì中的shíhou时候shēngleyīgè一个nánhái男孩
18 shēngháizi孩子hòudìsān第三zhèfùrén妇人shēngleháizi孩子Wǒmen我们shìtóngzhùdechúle除了wǒmen我们èrrénzhīwài之外fángzhōngzàiméiyǒu没有biérén别人
19 Yèjiān夜间zhèfùrén妇人shuìzhāo睡着deshíhòu的时候letāde她的háizi孩子
20 bànyè半夜qǐlai起来chènshuìzhāo睡着cóngpángbiān旁边wǒde我的háizi孩子bàofàngzài放在huái怀jiāngtāde她的háizi孩子fàngzài放在huái怀
21 Tiānyàoliàngdeshíhòu的时候qǐlai起来yàogěiwǒde我的háizi孩子chīnǎibùliào不料háizi孩子lezhìtiānliàng天亮dechákàn察看búshì不是suǒshēngdeháizi孩子
22 fùrén妇人shuōbùrán不然huóháizi孩子shìwǒde我的háizi孩子shìdeZhèfùrén妇人shuōbùrán不然háizi孩子shìdehuóháizi孩子shìwǒde我的Tāmen她们zàiwángmiànqián面前rúcǐ如此zhēnglùn争论
23 Wángshuōzhèfùrén妇人shuōhuóháizi孩子shìwǒde我的háizi孩子shìdefùrén妇人shuōbùrán不然háizi孩子shìdehuóháizi孩子shìwǒde我的
24 Jiùfēnfù吩咐shuōdāoláiRénjiùdāolái
25 Wángshuōjiānghuóháizi孩子chéngliǎngbànyībàn一半gěifùrén妇人yībàn一半gěizhèfùrén妇人
26 Huóháizi孩子demǔqīn母亲wéizìjǐ自己deháizi孩子xīnlǐ心里tòngjiùshuōqiúzhǔjiānghuóháizi孩子gěifùrén妇人wànbùkě不可shāfùrén妇人shuōzhèháizi孩子yěbù也不guīyěbù也不guīle
27 Wángshuōjiānghuóháizi孩子gěizhèfùrén妇人wànbùkě不可shāZhèfùrén妇人shízài实在shìtāde他的mǔqīn母亲
28 Yǐsèliè以色列zhòngrén众人tīngjiàn听见wángzhèyàng这样pànduàn判断jiùdōujìngwèi敬畏Yīnwèi因为jiànxīnlǐ心里yǒushéndezhìhuì智慧néngduànànPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Suǒluómén所罗门zuòYǐsèliè以色列zhòngrén众人dewáng
2 Tāde他的chénzàixiàmiàn在下面Sǎdū撒督deérzi儿子zuòjìsī祭司
3 Shìshādeliǎngérzi儿子lièzuòshūji书记deérzi儿子yuēshāzuòshǐguān
4 deérzi儿子zuòyuánshuài元帅Sǎdū撒督Bǐyà比亚zuòjìsī祭司cháng
5 dāndeérzi儿子zuòzhòngchángwángdepéngyou朋友dāndeérzi儿子dezuòlǐngxiù领袖
6 shàzuòjiā作家zǎideérzi儿子duōlánzhǎngguǎn掌管derén
7 Suǒluómén所罗门zàiYǐsèliè以色列quándeleshí’èr十二guānlì官吏shǐ使tāmen他们gōnggěi供给wángwángjiā王家deshíwù食物měinián每年réngōnggěi供给yīyuè一月
8 Tāmen他们demíngzi名字zàixiàmiàn在下面zàiYǐfǎlián以法莲shāndì山地yǒubiàn便ěr
9 Zàijiāshābīnshìmàilúnnányǒubiàn便de
10 Zàiyǒubiàn便guǎnlǐ管理suōquánde
11 Zàiduōěrshāngāng山冈huòzuòquánjìngyǒubiàn便leSuǒluómén所罗门denǚ’ér女儿wéi
12 Zàiduōbìngkàojìn靠近lièxiàbiān下边deshànquándecóngshàndàoYàbó亚伯zhídào直到yuēniànzhīwài之外yǒudeérzi儿子
13 Zàilièdeyǒubiàn便biéguǎnlǐ管理zàilièdeMǎnáxī玛拿西zǐsūn子孙ěrdechéngshāndeěrdedechéngliùshí六十zuòdōuyǒuchéngqiáng城墙tóngshuān
14 Zàiniànyǒuduōdeérzi儿子
15 ZàiyǒuleSuǒluómén所罗门deyīgè一个nǚ’ér女儿shíwéi
16 Zàishèyǒushāideérzi儿子
17 Zàisàjiā萨迦yǒudeérzi儿子yuēshā
18 Zàibiàn便mǐnyǒudeérzi儿子shìměi
19 Zàilièdejiùshì就是cóngqián从前shǔwáng西hóngshānwángèzhīdeyǒudeérzi儿子biérénguǎnlǐ管理
20 Yóudà犹大rénYǐsèliè以色列rénrútóng如同hǎibiān海边deshānàyàng那样duōdōuchīkuàilè快乐
21 Suǒluómén所罗门tǒngguǎnzhūguócóngdàofēishìdezhídào直到Āijí埃及debiānjiè边界Suǒluómén所罗门zàishì在世derìzi日子zhèxie这些guódū国都jìngòngshì
22 Suǒluómén所罗门měirì每日suǒyòngdeshíwù食物miànsānshí三十ěrmiànliùshí六十ěr
23 Féiniúshízhīcǎochǎngdeniúèrshí二十zhīyángyībǎi一百zhīháiyǒu还有鹿língyáng羚羊,狍bìngféiqín
24 Suǒluómén所罗门guǎnlǐ管理xībiān西边dezhūwángyǐjí以及cóngzhídào直到jiādequándejìngjìndōupíng’ān平安
25 Suǒluómén所罗门zàishì在世derìzi日子cóngdàndàobiéshìdeYóudà犹大rénYǐsèliè以色列réndōuzàizìjǐ自己depútao葡萄shùxiàwúhuāguǒ无花果shùxiàānrán安然jūzhù居住
26 Suǒluómén所罗门yǒutàochēdewànháiyǒu还有bīngyīwàn一万èrqiān
27 shí’èr十二guānlì官吏ànyuègōnggěi供给Suǒluómén所罗门wángbìngyíqiè一切tóngzhīréndeshíwù食物suǒquē
28 Zhòngrén众人ànfēnjiāngyǎngkuàidedàmài大麦gāncǎo干草sòngdàoguānlì官吏nàli那里
29 Shéncìgěi赐给Suǒluómén所罗门jídà极大dezhìhuì智慧cōngmíng聪明guǎngdà广大dexīnrútóng如同hǎishābùkě不可cèliàng测量
30 Suǒluómén所罗门dezhìhuì智慧chāoguò超过dōngfāng东方rénĀijí埃及réndeyíqiè一切zhìhuì智慧
31 Tāde他的zhìhuì智慧shèngguò胜过wànrénshèngguò胜过réntànbìngdeérzi儿子màndezhìhuì智慧Tāde他的míngshēng名声chuányángzàiwéidelièguó
32 zuòzhēnyán箴言sānqiānshīgē诗歌yīqiān一千língshǒu
33 jiǎnglùncǎonèndexiāngbǎishù柏树zhídào直到qiángshàngchángdeniúcǎoyòujiǎnglùnfēiqínzǒushòukūnchóng昆虫Shuǐzú水族
34 Tiānxià天下lièwángtīngjiàn听见Suǒluómén所罗门dezhìhuì智慧jiùdōuchārénláitīngtāde他的zhìhuì智慧huàPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 TuīluówánglánpíngàiDàwèi大卫tīngjiàn听见Yǐsèliè以色列réngāoSuǒluómén所罗门jiēxù接续fùqīn父亲zuòwángjiùchāqiǎnchénláijiàn
2 Suǒluómén所罗门chāqiǎnrénjiànlánshuō
3 zhīdao知道fùqīn父亲Dàwèi大卫yīnwéidezhēngzhànbùnéng不能wéiYēhéhuá耶和华shéndemíngjiàndiàn殿zhíděngdào等到Yēhéhuá耶和华shǐ使chóudōuzàijiǎoxià
4 Xiànzài现在Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénshǐ使wéipíng’ān平安méiyǒu没有chóuméiyǒu没有zāihuò
5 dìngyàowéiYēhéhuá耶和华shéndemíngjiàndiàn殿shìzhàoYēhéhuá耶和华yìngxǔ应许fùqīn父亲Dàwèi大卫dehuà的话shuōshǐ使érzi儿子jiēxù接续zuòdewèiwéiwǒde我的míngjiàndiàn殿
6 Suǒyǐ所以qiúfēnfù吩咐depúrén仆人zàinènwéikǎnfá砍伐xiāngbǎiwǒde我的púrén仆人bāngzhù帮助tāmen他们zhàosuǒdìngdegěipúrén仆人degōngjiàYīnwèi因为zhīdao知道zàiwǒmen我们zhōngjiān中间méiyǒurén没有人xiàng西dùnrénshànyú善于kǎnfá砍伐shùmù树木。”
7 lántīngjiàn听见Suǒluómén所罗门dehuà的话jiùshénxǐyuè喜悦shuōjīnrì今日yīngdāng应当chēngsòngYēhéhuá耶和华Yīncìgěi赐给Dàwèi大卫yīgè一个yǒuzhìhuì智慧deérzi儿子zhìlǐ治理zhèzhòngduō众多demín
8 lándǎfa打发rénjiànSuǒluómén所罗门shuōchāqiǎnrénxiàngsuǒdeshìdōutīngjiàn听见leLùndàoxiāngbǎisōngzhàodexīnyuàn心愿érxíng
9 Wǒde我的púrén仆人bìjiāng必将zhèmùliào木料cóngnènyùndàohǎilǐ海里zhāchénghǎiyùn海运dàosuǒzhǐdìng指定wǒde我的dìfang地方zàinàli那里chāikāi拆开jiùkěyǐ可以shōuyàochéngquánwǒde我的xīnyuàn心愿jiāngshíwù食物gěiwǒde我的jiā
10 Yúshì于是lánzhàozheSuǒluómén所罗门suǒyàodegěixiāngbǎisōng
11 Suǒluómén所罗门gěilánmàizi麦子èrwàněrqīngyóuèrshí二十ěrzuòjiādeshíwù食物Suǒluómén所罗门měinián每年dōushìzhèyàng这样gěilán
12 Yēhéhuá耶和华zhàozhesuǒyìngxǔ应许dezhìhuì智慧gěiSuǒluómén所罗门lánSuǒluómén所罗门héhǎo和好bǐcǐ彼此yuē
13 Suǒluómén所罗门wángcóngYǐsèliè以色列rénzhōngtiāoderéngòngyǒu共有sānwàn三万
14 Pàitāmen他们lúnliú轮流měiyuèyīwàn一万rénshàngnènYīgè一个yuèzàinènliǎngyuèzàijiāduōlánzhǎngguǎn掌管tāmen他们
15 Suǒluómén所罗门yòngwànkángtáidewànzàishānshàngzáoshítou石头de
16 Cǐwài此外Suǒluómén所罗门yòngsānqiānsānbǎi三百gōngdejiānguǎn监管gōngrén工人
17 Wángxiàlìng下令rénjiùzáochūyòuyòubǎoguì宝贵deshítou石头láiyòngyǐ用以diàn殿degēn
18 Suǒluómén所罗门dejiàngrénlándejiàngrénbìngjiāréndōujiāngshítou石头záohǎoyùbèi预备mùliào木料shítou石头jiàndiàn殿Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及dehòubǎibāshí八十niánSuǒluómén所罗门zuòYǐsèliè以色列wángdìsì第四nián西yuèjiùshì就是èryuè二月kāigōng开工jiànzào建造Yēhéhuá耶和华dediàn殿
2 Suǒluómén所罗门wángwéiYēhéhuá耶和华suǒjiàndediàn殿chángliùshí六十zhǒukuānèrshí二十zhǒugāosānshí三十zhǒu
3 Diàn殿qiándelángZǐcháng子长èrshí二十zhǒudiàn殿dekuānzhǎiyíyàng一样kuòshízhǒu
4 Yòuwéidiàn殿zuòleyánjǐndechuānglíng
5 Kàozhediàn殿qiángwéizhewàidiàn殿nèidiàn殿zàolesāncéngpáng
6 Xiàcéng下层kuānzhǒuzhōngcéng中层kuānliùzhǒushàngcéng上层kuānzhǒuDiàn殿wàipángdeliángzàidiàn殿qiángkǎnshàngmiǎnde免得chārù插入diàn殿qiáng
7 Jiàndiàn殿shìyòngshānzhōngzáochéngdeshítou石头Jiàndiàn殿deshíhòu的时候chuífǔzi斧子biéyàngtiěqì铁器dexiǎngshēng响声dōuméiyǒu没有tīngjiàn听见
8 Zàidiàn殿yòubiān右边dāngzhōng当中depángyǒuménménnèiyǒuxuánluódelóutī楼梯kěyǐ可以shàngdàodì’èr第二céngcóngdì’èr第二céngkěyǐ可以shàngdàodìsān第三céng
9 Suǒluómén所罗门jiàndiàn殿ānzhì安置xiāngbǎidedòngliáng栋梁yòuyòngxiāngbǎimùbǎn木板zhēgài遮盖
10 Kàozhediàn殿suǒzàodepángměicénggāozhǒuxiāngbǎidedòngliáng栋梁zàidiàn殿qiángkǎnshàng
11 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoSuǒluómén所罗门shuō
12 Lùndàosuǒjiàndezhèdiàn殿ruòzūnxíngwǒde我的jǐnshǒuwǒde我的diǎnzhāngzūncóngwǒde我的yíqiè一切jièmìng诫命xiàngyīngyànsuǒyìngxǔ应许fùqīn父亲Dàwèi大卫dehuà的话
13 zhùzàiYǐsèliè以色列rénzhōngjiān中间bìngbù并不diūqì丢弃mínYǐsèliè以色列
14 Suǒluómén所罗门jiànzào建造diàn殿
15 Diàn殿lǐmiàn里面yòngxiāngbǎimùbǎn木板tiēqiángcóngdedàopéngdōuyòngmùbǎn木板zhēyòuyòngsōngmùbǎn木板de
16 Nèidiàn殿jiùshì就是zhìshèngsuǒchángèrshí二十zhǒucóngdedàopéngdǐngyòng顶用xiāngbǎimùbǎn木板zhēhuòzuòduàn)。
17 Nèidiàn殿qiándewàidiàn殿chángsìshí四十zhǒu
18 Diàn殿yīdiǎn一点shítou石头dōuxiǎnyīgài一概yòngxiāngbǎizhēShàngmian上面zheguāchūkāidehuā
19 Diàn殿yùbèi预备lenèidiàn殿hǎoānfàng安放Yēhéhuá耶和华deyuēguì约柜
20 Nèidiàn殿chángèrshí二十zhǒukuānèrshí二十zhǒugāoèrshí二十zhǒuqiángmiàndōutiēshàngjīngjīnYòuyòngxiāngbǎizuòtánbāoshàngjīngjīn
21 Suǒluómén所罗门yòngjīngjīntiēlediàn殿nèideqiángyòuyòngjīnliànzi链子guàzàinèi在内diàn殿qiánménshànyòngjīnbāoguǒ包裹
22 Quándiàn殿dōutiēshàngjīnzhídào直到tiēwánNèidiàn殿qiándetándōuyòngjīnbāoguǒ包裹
23 Tāyòng他用gǎnlǎn橄榄zuòliǎnggāoshízhǒuānzàinèi在内diàn殿
24 Zhèyīgè一个yǒuliǎngchìbǎng翅膀chángzhǒucóngzhèchìbǎng翅膀jiāndàochìbǎng翅膀jiāngòngyǒu共有shízhǒu
25 yīgè一个deliǎngchìbǎng翅膀shìshízhǒuliǎngdechǐcun尺寸xíngxiàng形像dōushìyíyàng一样
26 Zhègāoshízhǒushìrúcǐ如此
27 jiāngliǎngānzàinèi在内diàn殿dechìbǎng翅膀shìzhāngkāi张开dezhèdeyīgè一个chìbǎng翅膀āizhezhèbiān这边deqiángdeyīgè一个chìbǎng翅膀āizhenàbian那边deqiánglǐbiān里边deliǎngchìbǎng翅膀zàidiàn殿zhōngjiān中间bǐcǐ彼此xiāngjiē
28 Yòuyòngjīnbāoguǒ包裹èr
29 Nèidiàn殿wàidiàn殿zhōuwéi周围deqiángshàngdōuzhezōngshùchūkāidehuā
30 Nèidiàn殿wàidiàn殿dedìbǎn地板dōutiēshàngjīn
31 Yòuyònggǎnlǎn橄榄mùzhì木制zàonèidiàn殿deménshànménméiménkuàng门框Ménkǒu门口yǒuqiángdefēnzhī分之
32 Zàigǎnlǎn橄榄zuòdeliǎngménshànshàngzhezōngshùchūkāidehuādōutiēshàngjīn
33 Yòuyònggǎnlǎn橄榄mùzhì木制zàowàidiàn殿deménkuàng门框ménkǒu门口yǒuqiángdefēnzhī分之
34 YòngsōngzuòménliǎngshànZhèshànfēnliǎngshànshìzhédiédeshànfēnliǎngshànshìzhédiéde
35 Shàngmian上面zhezōngshùchūkāidehuādōuyòngjīntiēle
36 yòuyòngzáochéngdeshítou石头sāncéngxiāngbǎiyīcéng一层jiànzhù建筑nèiyuàn内院
37 Suǒluómén所罗门zàiwèidìsì第四nián西yuèleYēhéhuá耶和华diàn殿degēn
38 Dàoshíyīnián十一年yuèjiùshì就是bāyuè八月diàn殿yíqiè一切shǔdiàn殿dedōuànzheyàngshì样式zàochéng造成jiàndiàn殿degōngfu工夫gòngyǒu共有niánPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Suǒluómén所罗门wéizìjǐ自己jiànzào建造gōngshìshísān十三niánfāngcáizàochéng造成
2 Yòujiànzào建造nènlíngōngchángyībǎi一百zhǒukuānwǔshí五十zhǒugāosānshí三十zhǒuyǒuxiāngbǎizhùsānyuánwénzuòxíngzhùshàngyǒuxiāngbǎituóliáng
3 shàngxiāngbǎiwéigàiměixíngzhùzi柱子shíwǔ十五gēngòngyǒu共有sìshí四十gēn
4 Yǒuchuānghu窗户sāncéngchuāngchuāngxiāngduì相对
5 Suǒyǒu所有deménkuàng门框dōushìhòujiànfāngdeyǒuchuānghu窗户sāncéngchuāngchuāngxiāngduì相对
6 Bìngjiànzào建造yǒuzhùzi柱子delángchángwǔshí五十zhǒukuānsānshí三十zhǒuZàizhèlángqiányòuyǒulánglángwàiyǒuzhùzi柱子táijiē台阶
7 Yòujiànzào建造lángqízhōng其中shèlì设立shěnpàn审判dezuòwèi座位zhèlángcóngdedàodōuyòngxiāngbǎizhē
8 Lánghòuyuànnèiyǒusuǒ有所luóménzhùdegōngshìGōngzuò工作zhègōngzuò工作xiāngtóng相同Suǒluómén所罗门yòuwéisuǒfǎlǎo法老denǚ’ér女儿jiànzào建造gōngzuòfǎ作法zhèlángyíyàng一样
9 Jiànzào建造zhèyíqiè一切suǒyòngdeshítou石头dōushìbǎoguì宝贵deshìànzhechǐcun尺寸záochéngdeshìyòngwàideCónggēnzhídào直到yánshícóngwàitou外头zhídào直到yuàndōushìrúcǐ如此
10 Gēnshìbǎoguì宝贵deshítou石头yǒuchángshízhǒudeyǒuchángzhǒude
11 Shàngmian上面yǒuxiāngbǎiànzhechǐcun尺寸záochéngbǎoguì宝贵deshítou石头
12 yuànzhōuwéi周围yǒuzáochéngdeshítou石头sāncéngxiāngbǎiyīcéng一层dōuzhàoYēhéhuá耶和华diàn殿denèiyuàn内院diàn殿lángdeyàngshì样式
13 Suǒluómén所罗门wángchāqiǎnrénwǎngtuīluójiānglánshàolelái
14 shìzhīpàizhōngyīgè一个guǎfu寡妇deérzi儿子fùqīn父亲shìtuīluórénzuòtóngjiàngdelánmǎnyǒuzhìhuì智慧cōngmíng聪明jìnéng技能shànyú善于yàngtóngzuòláidào来到Suǒluómén所罗门wángnàli那里zuòwángyíqiè一切suǒyàozuòde
15 zhìzào制造liǎnggēntóngzhùměigēngāoshíbā十八zhǒuwéishí’èr十二zhǒu
16 Yòuyòngtóngzhùleliǎngzhùānzàizhùshànggāozhǒu
17 Zhùshàngyǒuzhuāngxiūdewǎngníngchéngdeliànsuǒměi
18 Wǎngzhōuwéi周围yǒuliǎngxíngshíliu石榴zhēgài遮盖zhùliǎngzhùdōushìrúcǐ如此
19 Lángdezhùjìngzhǒuzhebǎihéhuā百合花
20 Liǎngzhùdeshàngāizhewǎngyǒuliǎngxíngshíliu石榴huánrào环绕liǎngxínggòngyǒu共有èrbǎi二百
21 jiāngliǎnggēnzhùzi柱子zàidiàn殿lángqiántou前头yòubiān右边gēnmíngjiào名叫jīnZuǒbiān左边gēnmíngjiào名叫Bō’āsī波阿斯
22 Zàizhùshàngzhebǎihéhuā百合花Zhèyàng这样zàozhùzi柱子degōngjiùwánbì完毕le
23 yòuzhùyīgè一个tónghǎiyàngshì样式shìyuándegāozhǒujìngshízhǒuwéisānshí三十zhǒu
24 Zàihǎibiān海边zhīxià之下zhōuwéi周围yǒuguādeyàngshì样式Měizhǒushíguāgòngyǒu共有liǎngxíngshìzhùhǎideshíhòu的时候zhùshàngde
25 Yǒushí’èr十二zhītóngniúduòhǎisānzhīxiàngběi向北sānzhīxiàngxī向西sānzhīxiàngnán向南sānzhīxiàngdōng向东Hǎizàiniúshàngniúwěidōuxiàngnèi
26 Hǎihòuzhǎngbiānbēibiānyòubǎihéhuā百合花róngèrqiān
27 Tāyòng他用tóngzhìzào制造shípénzuòměizuòchángzhǒukuānzhǒugāosānzhǒu
28 Zuòdezàoshìzhèyàng这样miàndōuyǒuxīnxīnzàibiāndāngzhōng当中
29 Xīnshàngyǒushīzi狮子niúbìngBiānshàngyǒuxiǎozuòshīzi狮子niúyǐxià以下yǒuchuíxià垂下deyīngluò
30 MěipénzuòyǒutónglúntóngzhóuXiǎozuòdejiǎoshàngzàipényǐxià以下yǒuzhùchéngdepénjiàpángdōuyǒuyīngluò
31 Xiǎozuògāozhǒukǒushìyuándefǎngfú仿佛zuòdeyàngshì样式jìngzhǒubànzàikǒushàngyǒudiāogōngxīnshìfāngdebúshì不是yuánde
32 lúnzi轮子zàixīnyǐxià以下lúnzhóu轮轴zuòxiānglián相连měilúngāozhǒubàn
33 Lúndeyàngshì样式rútóng如同chēlúnZhóuwǎngdōushìzhùde
34 Měizuòjiǎoshàngdōuyǒupénjiàshìzuòyītóng一同zhùchéngde
35 ZuòshàngyǒuyuánjiàgāobànzhǒuZuòshàngyǒuchēngxīnshìzuòyītóng一同zhùde
36 Zàichēngxīnshàngzheshīzi狮子zōngshùzhōuwéi周围yǒuyīngluò
37 Shípénzuòdōushìzhèyàng这样zhùchǐcun尺寸yàngshì样式xiāngtóng相同
38 Yòuyòngtóngzhìzào制造shípénměipénróngsìshí四十Pénjìngzhǒuzàishízuòshàngměizuòānshè安设pén
39 ānzàidiàn殿méndeyòubiān右边fàngzài放在diàn殿méndezuǒbiān左边Yòujiānghǎifàngzài放在diàn殿méndeyòupángjiùshì就是nánbiān南边
40 lányòuzàolepénchǎnzǐ铲子pánzi盘子Zhèyàng这样wéiSuǒluómén所罗门wángzuòwánleYēhéhuá耶和华diàn殿deyíqiè一切gōng
41 Suǒzàodejiùshì就是liǎnggēnzhùzi柱子zhùshàngliǎngqiúdeBìngliǎnggàizhùdewǎng
42 bǎishíliu石榴ānzàiliǎngwǎngshàngměiwǎngliǎngxínggàizheliǎngzhùshàngqiúde
43 Shízuòshàngdeshípén
44 Hǎihǎixiàdeshí’èr十二zhīniú
45 Pénchǎnzǐ铲子pánzi盘子Zhèyíqiè一切dōushìlángěiSuǒluómén所罗门wángyòngguāngliàng光亮detóngwéiYēhéhuá耶和华dediàn殿zàochéng造成de
46 ShìzūnwángmìngzàiYuēdàn约旦píngyuán平原shūdànzhōngjiān中间jièjiāozhùchéngde
47 Zhèyíqiè一切Suǒluómén所罗门dōuméiyǒu没有guòchěngYīnwèi因为shénduōtóngdeqīngzhòngwúfǎ无法chá
48 Suǒluómén所罗门yòuzàoYēhéhuá耶和华diàn殿deJīntán金坛chénshè陈设bǐngdejīnzhuōzi桌子
49 Nèidiàn殿qiándejīngjīndēngtáiyòubiān右边zuǒbiān左边bìngshàngdejīnhuādēngzhǎnjiǎn
50 jīngjīndebēipánnièdiàogēnghuǒdǐngyǐjí以及zhìshèngsuǒnèidiàn殿deménshūwàidiàn殿deménshū
51 Suǒluómén所罗门wángzuòwánleYēhéhuá耶和华diàn殿deyíqiè一切gōngjiùDàwèi大卫fēnbié分别wéishèngdejīnyínmǐndōudàilái带来fàngzài放在Yēhéhuá耶和华diàn殿dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Nàshí那时Suǒluómén所罗门jiāngYǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老zhīpàideshǒulǐng首领bìngYǐsèliè以色列dechángzhāodàolěngyàoYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜cóngDàwèi大卫chéngjiùshì就是Xī’ān锡安yùnshànglái上来
2 niànyuèjiùshì就是qīyuè七月zàijiéqiánYǐsèliè以色列réndōujùjí聚集dàoSuǒluómén所罗门wángnàli那里
3 Yǐsèliè以色列zhǎnglǎo长老láidào来到jìsī祭司biàn便táiqǐ抬起yuēguì约柜
4 Jìsī祭司wèirénjiāngYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜yùnshànglái上来yòujiānghuì将会huìdeyíqiè一切shèngqìjù器具dōudàishànglái上来
5 Suǒluómén所罗门wángjùjí聚集dàonàli那里deYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngyītóng一同zàiyuēguì约柜qiánxiànniúyángwéiduōdebùkě不可shèngshù
6 Jìsī祭司jiāngYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜táijìnnèidiàn殿jiùshì就是zhìshèngsuǒfàngzài放在liǎngdechìbǎng翅膀dǐxia底下
7 zhāngzhechìbǎng翅膀zàiyuēguì约柜zhīshàng之上zhēyǎn遮掩yuēguì约柜táiguìdegāng
8 Zhègāngshénchánggāngtóuzàinèi在内diàn殿qiándeshèngsuǒkěyǐ可以kànjiàn看见zàidiàn殿wàiquèbùnéng不能kànjiàn看见zhídào直到rújīn如今háizàinàli那里
9 Yuēguì约柜wéiyǒuliǎngkuàishíbǎnjiùshì就是Yǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及dehòuYēhéhuá耶和华tāmen他们yuēdeshíhòu的时候Móxī摩西zàilièshānsuǒfàngdeChúyǐwài以外bìngbié
10 Jìsī祭司cóngshèngsuǒchūlai出来deshíhòu的时候yǒuyúnchōngmǎn充满Yēhéhuá耶和华dediàn殿
11 Shènzhì甚至jìsī祭司bùnéng不能zhàngòngzhí供职yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华deróngguāngchōngmǎn充满lediàn殿
12 Nàshí那时Suǒluómén所罗门shuōYēhéhuá耶和华céngshuōzhùzàiyōu’àn幽暗zhīchǔ
13 yǐjīng已经jiànzào建造diàn殿zuòdejūsuǒ居所wéiyǒngyuǎn永远dezhùchù住处
14 WángzhuǎnliǎnwéiYǐsèliè以色列huìzhòngzhùfú祝福Yǐsèliè以色列huìzhòngjiùdōuzhàn
15 Suǒluómén所罗门shuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénshìyīngdāng应当chēngsòngdeYīnqīnkǒu亲口xiàngDàwèi大卫suǒyìngxǔ应许deqīnshǒu亲手chéngjiù成就le
16 shuōzìcóng自从lǐngmínYǐsèliè以色列chūĀijí埃及yǐlái以来wèicéngzàiYǐsèliè以色列zhīpàizhōngxuǎnzé选择chéngjiànzào建造diàn殿wéimíngdejūsuǒ居所dànjiǎnxuǎn拣选Dàwèi大卫zhìlǐ治理mínYǐsèliè以色列
17 Suǒluómén所罗门shuōDàwèi大卫céngyàowéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndemíngjiàndiàn殿
18 Yēhéhuá耶和华quèduìDàwèi大卫shuōwéiwǒde我的míngjiàndiàn殿zhèyìsī意思shénhǎo
19 Zhǐshì只是bùkě不可jiàndiàn殿wéisuǒshēngdeérzi儿子wéimíngjiàndiàn殿
20 Xiànzài现在Yēhéhuá耶和华chéngjiù成就lesuǒyìngxǔ应许dehuà的话shǐ使jiēxù接续Dàwèi大卫zuòYǐsèliè以色列deguówèiyòuwéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndemíngjiànzào建造lediàn殿
21 zàiqízhōng在其中wéiyuēguì约柜yùbèi预备chǔYuēguì约柜nèiyǒuYēhéhuá耶和华deyuējiùshì就是lǐngwǒmen我们lièchūĀijí埃及dedeshíhòu的时候tāmen他们suǒdeyuē
22 Suǒluómén所罗门dāngzheYǐsèliè以色列huìzhòngzhànzàiYēhéhuá耶和华detánqiánxiàngtiānshǒushuō
23 Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénatiānshàng天上dìxià地下méiyǒu没有shénkěbǐ可比dexiàngjìnxīnxíngzàimiànqián面前depúrén仆人shǒuyuēshīcí’ài慈爱
24 Xiàngpúrén仆人Dàwèi大卫suǒyìngxǔ应许dehuà的话xiànzài现在yīngyànleqīnkǒu亲口yìngxǔ应许qīnshǒu亲手chéngjiù成就zhèngrú正如jīnrì今日yíyàng一样
25 Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénasuǒyìngxǔ应许púrén仆人Dàwèi大卫dehuà的话shuōdezǐsūn子孙ruòjǐnshèn谨慎zìjǐ自己dexíngwéi行为zàimiànqián面前xíngshìxiàngsuǒxíngdeyíyàng一样jiùbùduàn不断rénzuòYǐsèliè以色列deguówèiXiànzài现在qiúyīngyànzhèhuà
26 Yǐsèliè以色列deshénaqiúchéngjiù成就xiàngpúrén仆人Dàwèi大卫suǒyìngxǔ应许dehuà的话
27 Shénguǒzhēn果真zhùzàidìshang地上makàntiāntiānshàng天上detiānshàngqiěbùzú不足jūzhù居住dehékuàng何况suǒjiàndezhèdiàn殿ne
28 WéiqiúYēhéhuá耶和华wǒde我的shénchuípúrén仆人dedǎogào祷告qíqiú祈求tīngpúrén仆人jīnrì今日zàimiànqián面前deqídǎo祈祷hūyù呼吁
29 Yuànzhòuyè昼夜kàngù看顾zhèdiàn殿jiùshì就是yìngxǔ应许wéimíngdejūsuǒ居所Qiúchuítīngpúrén仆人xiàngchǔdǎogào祷告dehuà的话
30 púrén仆人mínYǐsèliè以色列xiàngchǔqídǎo祈祷deshíhòu的时候qiúzàitiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngchuítīngérshèmiǎn赦免
31 Rénruòdézuì得罪línshěyǒurén有人jiàoshìláidào来到zhèdiàn殿zàidetánqiánshì
32 Qiúzàitiānshàng天上chuítīngpànduàn判断depúrén仆人dìngěrényǒuzuì有罪zhàosuǒxíngdebàoyìng报应zàitóushàngDìngyì定义rényǒuzhàotāde他的shǎng
33 demínYǐsèliè以色列ruòdézuì得罪bàizàichóumiànqián面前yòuguīxiàngchéngrèn承认demíngzàizhèdiàn殿qíqiú祈求dǎogào祷告
34 Qiúzàitiānshàng天上chuítīngshèmiǎn赦免mínYǐsèliè以色列dezuìshǐ使tāmen他们guīhuícìgěi赐给tāmen他们lièzhīde
35 demínyīndézuì得罪chéngfá惩罚tāmen他们shǐ使tiānbìsè闭塞xiàyǔ下雨Tāmen他们ruòxiàngchǔdǎogào祷告chéngrèn承认demínglíkāi离开tāmen他们dezuì
36 Qiúzàitiānshàng天上chuítīngshèmiǎn赦免púrén仆人Yǐsèliè以色列míndezuìjiāngdāngxíngdeshàndàozhǐ道指jiàotāmen他们qiějiàngyǔ降雨zàidedejiùshì就是cìgěi赐给mínwéizhīde
37 Guózhōngruòyǒujīhuang饥荒wēnyì瘟疫hànfēngméilànhuángchóng蝗虫zhàhuòyǒuchóufànjìngwéikǔnchéngwúlùn无论zāoyù遭遇shénme什么zāihuòjíbìng疾病
38 demínYǐsèliè以色列huòshì或是zhòngrén众人huòshì或是rénzìjué自觉yǒuzuì有罪yuánwénzuòzāi),xiàngzhèdiàn殿shǒuwúlùn无论qíqiú祈求shénme什么dǎogào祷告shénme什么
39 Qiúzàitiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngshèmiǎn赦免shìzhīdao知道rénxīn人心deyàozhàorénsuǒxíngdedàitāmen他们,(wéiyǒuzhīdao知道shìrén世人dexīn),
40 Shǐ使tāmen他们zàicìgěi赐给wǒmen我们lièzhīdìshang地上yīshēng一生shìjìngwèi敬畏
41 LùndàoshǔmínYǐsèliè以色列dewàibāngrén外邦人wéimíngcóngyuǎnfāng远方érlái
42 Tāmen他们tīngrénlùnshuōdeDàmíng大名dànéng大能deshǒubìngshēnchū伸出láidebǎngbì膀臂xiàngzhèdiàn殿dǎogào祷告
43 Qiúzàitiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngzhàozhewàibāngrén外邦人suǒqíqiú祈求deérxíngshǐ使tiānxià天下wànmíndōurènshi认识demíngjìngwèi敬畏xiàngdemínYǐsèliè以色列yíyàng一样Yòushǐ使tāmen他们zhīdao知道jiànzào建造dezhèdiàn殿shìchēngwéi称为míngxiàde
44 demínruòfèngdechāqiǎnwúlùn无论wǎnghéchǔ何处chóuzhēngzhànxiàngYēhéhuá耶和华suǒxuǎnzé选择dechéngwéimíngsuǒjiànzào建造dediàn殿dǎogào祷告
45 Qiúzàitiānshàng天上chuítīngtāmen他们dedǎogào祷告qíqiú祈求shǐ使tāmen他们déshèng得胜
46 demínruòdézuì得罪shìshàngméiyǒu没有fànzuì犯罪derén),xiàngtāmen他们fānù发怒jiāngtāmen他们jiāogěi交给chóudàochóuzhīdehuòyuǎnhuòjìn
47 Tāmen他们ruòzàidàozhīdexiǎngzuìláihuíxīnzhuǎnkěnqiú恳求shuōwǒmen我们yǒuzuì有罪lewǒmen我们bèilewǒmen我们zuòěle
48 Tāmen他们ruòzàidàozhīdejìnxīnjìnxìngguīyòuxiàngzìjǐ自己dedejiùshì就是cìgěi赐给tāmen他们lièzhīdesuǒxuǎnzé选择dechéngbìngwéimíngsuǒjiànzào建造dediàn殿dǎogào祷告
49 Qiúzàitiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngtāmen他们dedǎogào祷告qíqiú祈求wéitāmen他们shēnyuān
50 Ráoshù饶恕dézuì得罪demínshèmiǎn赦免tāmen他们deyíqiè一切guòfànshǐ使tāmen他们zàitāmen他们derénmiànqián面前ménglián
51 Yīnwèi因为tāmen他们shìdezǐmín子民dechǎnyè产业shìcóngĀijí埃及lǐngchūlai出来tuōlí脱离tiěde
52 Yuàndeyǎnkàngù看顾púrén仆人tīngmínYǐsèliè以色列deqíqiú祈求wúlùn无论héshí何时xiàngqíqiú祈求yuànchuítīng
53 ZhǔYēhéhuá耶和华ajiāngtāmen他们cóngdìshang地上dewànmínzhōngfēnbié分别chūlai出来zuòdechǎnyè产业shìzhàolǐngwǒmen我们lièchūĀijí埃及deshíhòu的时候jièpúrén仆人Móxī摩西suǒyìngxǔ应许dehuà的话
54 Suǒluómén所罗门zàiYēhéhuá耶和华detánqiánguìzhexiàngtiānshǒuzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前dǎogào祷告qíqiú祈求jiùqǐlai起来
55 Zhànzhedàshēng大声wéiYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngzhùfú祝福shuō
56 Yēhéhuá耶和华shìyīngdāng应当chēngsòngdeYīnwèi因为zhàozheyíqiè一切suǒyìngxǔ应许depíng’ān平安gěitāde他的mínYǐsèliè以色列rénfánjièpúrén仆人Móxī摩西yìngxǔ应许dehuà的话yījù一句dōuméiyǒu没有kōng
57 YuànYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénwǒmen我们tóngzàixiàngwǒmen我们liètóngzàiyíyàng一样piēxiàwǒmen我们diūqì丢弃wǒmen我们
58 Shǐ使wǒmen我们dexīnguīxiàngzūnxíngtāde他的dàojǐnshǒufēnfù吩咐wǒmen我们lièdejièmìng诫命diǎnzhāng
59 zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前qíqiú祈求dezhèxie这些huàyuànYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénzhòuyè昼夜chuíniànměirì每日wéipúrén仆人mínYǐsèliè以色列shēnyuān
60 Shǐ使dìshang地上dewànmíndōuzhīdao知道wéidú惟独Yēhéhuá耶和华shìshénbìngbiéshén
61 Suǒyǐ所以nǐmen你们dāngxiàngYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshéncúnchéngshí诚实dexīnzūnxíngtāde他的jǐnshǒutāde他的jièmìng诫命zhìzhōngrújīn如今yíyàng一样
62 WángYǐsèliè以色列zhòngmínyītóng一同zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiàn
63 Suǒluómén所罗门xiàngYēhéhuá耶和华xiànpíng’ān平安yòngniúèrwànèrqiānyángshí’èr十二wànZhèyàng这样wángYǐsèliè以色列zhòngmínwéiYēhéhuá耶和华dediàn殿xíngfèngxiàn奉献zhī
64 DāngwángyīnYēhéhuá耶和华diàn殿qiándetóngtántàixiǎoróngxiàfánhépíng和平ānshēngdezhīyóubiàn便jiāngYēhéhuá耶和华diàn殿qiányuànzi院子dāngzhōng当中fēnbié分别wéishèngzàinàli那里xiànfánhépíng和平ānshēngdezhīyóu
65 Nàshí那时Suǒluómén所罗门Yǐsèliè以色列zhòngrén众人jiùshì就是cóngkǒuzhídào直到Āijí埃及xiǎohé小河suǒyǒu所有deYǐsèliè以色列réndōujùjí聚集chéngwéi成为dàhuì大会zàiYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénmiànqián面前shǒujiéyòugòngshísì十四
66 Dìbā第八wángqiǎnsàn遣散zhòngmínTāmendōu他们都wéiwángzhùfú祝福YīnjiànYēhéhuá耶和华xiàngpúrén仆人Dàwèi大卫mínYǐsèliè以色列suǒshīdeyíqiè一切ēnhuìjiùdōuxīnzhōng心中yuèguījiālePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Suǒluómén所罗门jiànzào建造Yēhéhuá耶和华diàn殿wánggōngbìngyíqiè一切suǒyuànyì愿意jiànzào建造dedōuwánbì完毕le
2 Yēhéhuá耶和华jiùèrcì二次xiàngSuǒluómén所罗门xiǎnxiàn显现xiānqián先前zàibiànxiàngxiǎnxiàn显现yíyàng一样
3 Duìshuōxiàngsuǒdǎogào祷告qíqiú祈求dedōuyīngyǔnlejiāngsuǒjiàndezhèdiàn殿fēnbié分别wéishèngshǐ使wǒde我的míngyǒngyuǎn永远zàiqízhōng在其中Wǒde我的yǎnwǒde我的xīnchángzàinàli那里
4 ruòxiàofǎ效法Dàwèi大卫cúnchéngshí诚实zhèngzhí正直dexīnxíngzàimiànqián面前zūnxíngyíqiè一切suǒfēnfù吩咐dejǐnshǒuwǒde我的diǎnzhāng
5 jiùjiāngù坚固deguówèizàiYǐsèliè以色列zhōngzhídào直到yǒngyuǎn永远zhèngrú正如yìngxǔ应许Dàwèi大卫shuōdezǐsūn子孙bùduàn不断rénzuòYǐsèliè以色列deguówèi
6 Tǎngruò倘若nǐmen你们nǐmen你们dezǐsūn子孙zhuǎngēncóng跟从shǒuzhǐshì指示nǐmen你们dejièmìng诫命shìfèngjìngbàibié拜别shén
7 jiùbìjiāng必将Yǐsèliè以色列réncóngcìgěi赐给tāmen他们dedìshang地上jiǎnchúbìngqiě并且wéimíngsuǒfēnbié分别wéishèngdediàn殿shěqì舍弃bùgù不顾shǐ使Yǐsèliè以色列rénzàiwànmínzhōngzuòxiàotánbèijīqiào讥诮
8 Zhèdiàn殿suīrán虽然shéngāojiānglái将来jīngguò经过derénjīngyà惊讶chīxiàoshuōYēhéhuá耶和华wèihé为何xiàngzhèdezhèdiàn殿rúcǐ如此xíngne
9 Rénhuídá回答shuōshìyīncǐ因此dederénlíqì离弃lǐngtāmen他们lièchūĀijí埃及dezhīYēhéhuá耶和华tāmen他们deshénqīnjìn亲近biéshénshìfèngjìngbàisuǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华shǐ使zhèyíqiè一切zāihuòlíndàotāmen他们
10 Suǒluómén所罗门jiànzào建造Yēhéhuá耶和华diàn殿wánggōngzhèliǎngsuǒèrshí二十niáncáiwánbì完毕le
11 TuīluówángláncéngzhàoSuǒluómén所罗门suǒyàodezīzhù资助xiāngbǎisōngjīnSuǒluómén所罗门wángjiùjiādedeèrshí二十zuòchénggěilelán
12 láncóngtuīluóchūlai出来chákàn察看Suǒluómén所罗门gěitāde他的chéngjiùxǐyuè喜悦
13 Shuōxiōngagěiwǒde我的shìshénme什么chéngnejiùgěizhèchéngzhīdemíngjiào名叫jiāzhídào直到jīnrì今日
14 lángěiSuǒluómén所罗门yībǎi一百èrshí二十liándejīn
15 Suǒluómén所罗门wángtiāoderénshìwéijiànzào建造Yēhéhuá耶和华dediàn殿zìjǐ自己degōngluólěngdechéngqiáng城墙xiàsuǒduōbìng
16 Xiānqián先前Āijí埃及wángfǎlǎo法老shànglái上来gōngyònghuǒfénshāo焚烧shālechéngnèijūzhù居住dejiānánrénjiāngchéngcìgěi赐给nǚ’ér女儿Suǒluómén所罗门dezuòzhuānglián
17 Suǒluómén所罗门jiànzào建造xiàlún
18 bìngguózhōngkuàngde
19 Yòujiànzào建造suǒyǒu所有dehuòchéngbìngtúnchēbīngdechénglěngnènyǐjí以及zìjǐ自己zhìlǐ治理dequánguó全国zhōngsuǒyuànjiànzào建造de
20 Zhìyú至于guózhōngsuǒshèngxià剩下shǔYǐsèliè以色列rénderénrénBǐlì比利rénwèirénrén
21 Jiùshì就是Yǐsèliè以色列rénbùnéng不能mièjìndeSuǒluómén所罗门tiāotāmen他们dehòuyì后裔zuòdezhídào直到jīnrì今日
22 WéiyǒuYǐsèliè以色列rénSuǒluómén所罗门shǐ使tāmen他们zuònǎishì乃是zuòtāde他的zhànshì战士chéntǒnglǐngjūnchángchēbīngchángbīngcháng
23 Suǒluómén所罗门yǒuwǔbǎi五百wǔshí五十gōngdejiānguǎn监管gōngrén工人
24 Fǎlǎo法老denǚ’ér女儿cóngDàwèi大卫chéngbāndàoSuǒluómén所罗门wéijiànzào建造degōngNàshí那时Suǒluómén所罗门cáijiànzào建造luó
25 Suǒluómén所罗门měinián每年sāncì三次zàiwéiYēhéhuá耶和华suǒzhúdetánshàngxiànfánhépíng和平ānyòuzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前detánshàngshāoxiāngZhèyàng这样jiànzào建造diàn殿degōngchéng工程wánbì完毕le
26 Suǒluómén所罗门wángzàidōngdehónghǎi红海biānkàojìn靠近dexúnjiābiézhìzào制造chuánzhī船只
27 lánchāqiǎntāde他的púrén仆人jiùshì就是shúxī熟悉fànhǎidechuánjiāSuǒluómén所罗门depúrén仆人yītóng一同zuòchuánhánghǎi航海
28 Tāmen他们dàole到了éfěicóngnàli那里déle得了bǎièrshí二十liándejīnyùndàoSuǒluómén所罗门wángnàli那里Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Shìnǚwáng女王tīngjiàn听见Suǒluómén所罗门yīnYēhéhuá耶和华zhīmíngsuǒdé所得demíngshēng名声jiùláiyàoyòngnánjiědehuà的话shìwènSuǒluómén所罗门
2 Gēnsuí跟随dàolěngderénshénduōyòuyǒuluòtuo骆驼duòzhexiāngliào香料bǎoshí宝石xǔduō许多jīnláijiànleSuǒluómén所罗门wángjiùxīnlǐ心里suǒyǒu所有deduìSuǒluómén所罗门dōushuōchū说出lái
3 Suǒluómén所罗门wángjiāngsuǒwèndedōushàngleméiyǒu没有yījù一句bùmíngbái不明白bùnéng不能de
4 Shìnǚwáng女王jiànSuǒluómén所罗门yǒuzhìhuì智慧suǒjiànzào建造degōngshì
5 shàngdezhēnxiūměiwèi美味qúnchénfēnlièérzuòpúrén仆人liǎngpáng两旁shìyǐjí以及tāmen他们deyīfu衣服zhuāngshì装饰jiǔzhèngdeyīfu衣服zhuāngshì装饰yòujiànshàngYēhéhuá耶和华diàn殿detáijiē台阶huòzuòzàiYēhéhuá耶和华diàn殿suǒxiàndefán),jiùchàyì诧异deshénshǒushě
6 Duìwángshuōzàiběnguó本国suǒtīngjiàn听见lùndàodeshìdezhìhuì智慧shízài实在shìzhēnde
7 xiānxìnnàxiē那些huàzhìláiqīnyǎn亲眼jiànlecáizhīdao知道rénsuǒgàosu告诉wǒde我的háidàoyībàn一半dezhìhuì智慧defēnyuèguò越过suǒtīngjiàn听见defēngshēng
8 dechéndepúrén仆人chángshìzàimiànqián面前tīngzhìhuì智慧dehuà的话shìyǒude
9 Yēhéhuá耶和华deshénshìyīngdāng应当chēngsòngdexǐyuè喜悦shǐ使zuòYǐsèliè以色列deguówèiYīnwèi因为yǒngyuǎn永远àiYǐsèliè以色列suǒyǐ所以zuòwángshǐ使bǐnggōng秉公xíng
10 Yúshì于是shìnǚwáng女王jiāngyībǎi一百èrshí二十liándejīnbǎoshí宝石duōdexiāngliào香料sònggěiSuǒluómén所罗门wángsònggěiwángdexiāngliào香料yǐhòu以后fèngláidebùzài不再yǒuzhèyàng这样duō
11 lándechuánzhī船只cóngéfěiyùnlejīnláiyòucóngéfěiyùnlexǔduō许多tánxiānghuòzuòwūmù乌木xiàtóngbǎoshí宝石lái
12 WángyòngtánxiāngwéiYēhéhuá耶和华diàn殿wánggōngzuòlángān栏杆yòuwéigēchàng歌唱derénzuòqínYǐhòu以后zàiméiyǒu没有zhèyàng这样detánxiāngjìnguóláiméiyǒurén没有人kànjiàn看见guòzhídào直到rújīn如今
13 Shìnǚwáng女王yíqiè一切suǒyàosuǒqiúdeSuǒluómén所罗门wángdōusònggěilìngwài另外zhàozìjǐ自己dehòukuìsòngYúshì于是nǚwáng女王chénzhuǎnhuíběnguó本国le
14 Suǒluómén所罗门měinián每年suǒdé所得dejīngòngyǒu共有liùbǎiliùshí六十liùliánde
15 Lìngwài另外háiyǒu还有shāngrén商人dezhūwángguózhòngdì中的shěngzhǎng省长suǒjìndejīn。(zàilìdài历代xiàjiǔzhāngshísì十四jiézuò
16 Suǒluómén所罗门wángyòngchuíchūlai出来dejīnchéngdǎngpáièrbǎi二百miànměimiànyòngjīnliùbǎishě
17 Yòuyòngchuíchūlai出来dejīnchéngdùnpái盾牌sānbǎi三百miànměimiànyòngjīnsāndōufàngzài放在nènlíngōng
18 Wángyòngxiàngyá象牙zhìzào制造yīgè一个bǎozuò宝座yòngjīngjīnbāoguǒ包裹
19 Bǎozuò宝座yǒuliùcéngtáijiē台阶zuòdehòubèishìyuándeliǎngpáng两旁yǒufúshǒu扶手kàojìn靠近fúshǒu扶手yǒuliǎngshīzi狮子zhàn
20 Liùcéngtáijiē台阶shàngyǒushí’èr十二shīzi狮子zhànměicéngyǒuliǎngzuǒbiān左边yīgè一个yòubiān右边yīgè一个Zàilièguózhōngméiyǒu没有zhèyàng这样zuòde
21 Suǒluómén所罗门wángyíqiè一切deyǐndōushìjīndenènlíngōngdeyíqiè一切mǐndōushìjīngjīndeSuǒluómén所罗门niánjiānyínsuànbùliǎo不了shénme什么
22 Yīnwèi因为wángyǒushīchuánzhī船只lándechuánzhī船只yītóng一同hánghǎi航海sānnián三年yīcì一次zhuāngzài装载jīnyínxiàngyá象牙yuánhóu猿猴kǒngquè孔雀huílai回来
23 Suǒluómén所罗门wángdecáibǎo财宝zhìhuì智慧shèngguò胜过tiānxià天下delièwáng
24 tiānxià天下dewángdōuqiújiànSuǒluómén所罗门yàotīngshéncìgěi赐给zhìhuì智慧dehuà的话
25 Tāmen他们dàigòngwù贡物jiùshì就是jīnyínyīfu衣服jūnxièxiāngliào香料luóměinián每年yǒuyīdìng一定zhī
26 Suǒluómén所罗门jùjí聚集zhànchē战车bīngyǒuzhànchē战车yīqiān一千bǎiliàngbīngyīwàn一万èrqiānmíngānzhì安置zàitúnchēdechénglěngjiùshì就是wángnàli那里
27 Wángzàilěngshǐ使yínduōshítou石头xiāngbǎiduōgāoyuán高原desāngshù桑树
28 Suǒluómén所罗门deshìcóngĀijí埃及dàilái带来deshìwángdeshāngrén商人yīqún一群yīqún一群ànzhedìngjià定价mǎiláide
29 CóngĀijí埃及mǎiláidechēměiliàngjiàyínliùbǎishěměiyībǎi一百wǔshí五十shěrénzhūwángYàlán亚兰zhūwángsuǒmǎidechēshìànzhèjiàzhí价值jīngtāmen他们shǒumǎiláidePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Suǒluómén所罗门wángzàifǎlǎo法老denǚ’ér女儿zhīwài之外yòuchǒng’ài宠爱xǔduō许多wàibāngnǚzǐ女子jiùshì就是nǚzǐ女子ménnǚzǐ女子dōngnǚzǐ女子西dùnnǚzǐ女子rénnǚzǐ女子
2 Lùndàozhèxie这些guóderénYēhéhuá耶和华céngxiǎoYǐsèliè以色列rénshuōnǐmen你们bùkě不可tāmen她们wǎnglái往来xiāngtōng相通yīnwèi因为tāmen她们yòuhuò诱惑nǐmen你们dexīnsuícóngtāmen她们deshénSuǒluómén所罗门quèliàn’ài恋爱zhèxie这些nǚzǐ女子
3 Suǒluómén所罗门yǒufēibǎidōushìgōngzhǔ公主Háiyǒu还有pínsānbǎi三百Zhèxie这些fēipínyòuhuò诱惑tāde他的xīn
4 Suǒluómén所罗门niánlǎo年老deshíhòu的时候tāde他的fēipínyòuhuò诱惑tāde他的xīnsuícóngbiéshénxiàofǎ效法fùqīn父亲Dàwèi大卫chéngchéngshí诚实shídeshùnfú顺服Yēhéhuá耶和华tāde他的shén
5 Yīnwèi因为Suǒluómén所罗门suícóng西dùnréndenǚshén女神ménrénzēngdeshéngōng
6 Suǒluómén所罗门xíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìxiàofǎ效法fùqīn父亲Dàwèi大卫zhuānxīn专心shùncóng顺从Yēhéhuá耶和华
7 Suǒluómén所罗门wéizēngdeshénménrénzēngdeshénluòzàilěngduìmiàn对面deshānshàngjiànzhù建筑qiūtán
8 wéinàxiē那些xiàngzìjǐ自己deshénshāoxiāngxiàndewàibāngnǚzǐ女子jiùshì就是láidefēipínshìzhèyàng这样xíng
9 Yēhéhuá耶和华xiàngSuǒluómén所罗门fānù发怒yīnwèi因为tāde他的xīnpiānlí偏离xiàngliǎngcì两次xiǎnxiàn显现deYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshén
10 Yēhéhuá耶和华céngfēnfù吩咐bùkě不可suícóngbiéshénquèméiyǒu没有zūnshǒu遵守Yēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐de
11 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华duìshuōxínglezhèshìzūnshǒu遵守suǒfēnfù吩咐shǒudeyuēbìjiāng必将deguóduóhuícìgěi赐给dechén
12 Rán’ér然而yīnfùqīn父亲Dàwèi大卫deyuángù缘故bùzài不在huózhe活着derìzi日子xíngzhèshìcóngérzi儿子deshǒuzhōngjiàng中将guóduóhuí
13 Zhǐshì只是jiāngquánguó全国duóhuíyàoyīnpúrén仆人Dàwèi大卫suǒxuǎnzé选择delěngháiliúzhīpàigěideérzi儿子
14 Yēhéhuá耶和华shǐ使dōngrénxīngqǐ兴起zuòSuǒluómén所罗门dedírén敌人shìdōngwángdehòuyì后裔
15 Xiānqián先前Dàwèi大卫gōngjī攻击dōngyuánshuài元帅yuēshàngqù上去zàngmáizhènwáng阵亡derénjiāngdōngdenándīngdōushāle
16 YuēYǐsèliè以色列zhòngrén众人zàidōngzhùleliùyuèzhídào直到jiāngdōngdenándīngjìndōujiǎnchú
17 Nàshí那时háishì还是yòutóngfùqīn父亲dechénjǐge几个dōngréntáowǎngĀijí埃及
18 Tāmen他们cóngdiànxíngdàole到了lánCónglándàizhejǐge几个rénláidào来到Āijí埃及jiànĀijí埃及wángfǎlǎo法老Fǎlǎo法老wéipàidìngliángshi粮食yòugěifángwū房屋tiándì田地
19 zàifǎlǎo法老miànqián面前méngēnhuìyǐzhì以致fǎlǎo法老jiāngwánghòu王后demèiwéi
20 demèigěishēngleyīgè一个érzi儿子míngjiào名叫shǐ使zàifǎlǎo法老degōngduànnǎijiùfǎlǎo法老dezhòngyītóng一同zhùzàifǎlǎo法老degōng
21 zàiĀijí埃及tīngjiàn听见Dàwèi大卫liètóngshuìyuánshuài元帅yuēlejiùduìfǎlǎo法老shuōqiúwángrónghuíběnguó本国
22 Fǎlǎo法老duìshuōzàizhèlǐ这里yǒushénme什么quēfá缺乏jìngyàohuíběnguó本国nehuídá回答shuōméiyǒu没有quēfá缺乏shénme什么zhǐshì只是qiúwángrónghuíqu回去
23 Shényòushǐ使deérzi儿子xùnxīngqǐ兴起zuòSuǒluómén所罗门dedírén敌人xiānqián先前táobì逃避zhǔrén主人suǒwángdexiè
24 Dàwèi大卫shāsuǒréndeshíhòu的时候xùnzhāoleyīqún一群rénzìjǐ自己zuòtāmen他们detóumù头目wǎngjūzhù居住zàinàli那里zuòwáng
25 Suǒluómén所罗门huózhe活着deshíhòu的时候wéihuànzhīwài之外xùnzuòYǐsèliè以色列dedírén敌人hèněYǐsèliè以色列rénqiězuòleYàlán亚兰réndewáng
26 Suǒluómén所罗门dechéndeérzi儿子luóānshǒugōngjī攻击wángshìYǐfǎlián以法莲zhīpàiderénmǔqīn母亲shìguǎfu寡妇míngjiào名叫a
27 shǒugōngjī攻击wángdeyuángù缘故nǎiyóuxiānqián先前Suǒluómén所罗门jiànzào建造luóxiūbǔ修补fùqīn父亲Dàwèi大卫chéngdekǒu
28 luóānshìyǒucáinéng才能derénSuǒluómén所罗门jiànzhèshàonián少年rényīnqín殷勤jiùpàijiānguǎn监管yuējiādeyíqiè一切gōngchéng工程
29 luóānchūlelěngshìluórénxiānzhī先知zàilùshang路上yùjiàn遇见shēnshàngchuānzhuó穿着jiànxīnTāmen他们èrrénzàitiányě田野yǐwài以外bìngbiérén别人
30 jiāngzìjǐ自己chuān穿dejiànxīnchéngshí’èr十二piàn
31 Duìluóānshuōkěyǐ可以shípiànYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōbìjiāng必将guócóngSuǒluómén所罗门shǒulǐ手里duóhuíjiāngshízhīpàicìgěi赐给
32 yīnpúrén仆人Dàwèi大卫zàiYǐsèliè以色列zhòngzhīpàizhōngsuǒxuǎnzé选择delěngchéngdeyuángù缘故rénggěiSuǒluómén所罗门liúyīgè一个zhīpài。)
33 Yīnwèi因为líqì离弃jìngbài西dùnréndenǚshén女神deshénménréndeshéngōngméiyǒu没有zūncóngwǒde我的dàoxíngyǎnzhōngkànwéizhèngdeshìshǒuwǒde我的diǎnzhāngxiàngfùqīn父亲Dàwèi大卫yíyàng一样
34 Dàncóngshǒulǐ手里jiāngquánguó全国duóhuíShǐ使zhōngshēn终身wéijūnshìyīnsuǒjiǎnxuǎn拣选depúrén仆人Dàwèi大卫jǐnshǒuwǒde我的jièmìng诫命
35 cóngérzi儿子deshǒulǐ手里jiāngguóduóhuíshízhīpàicìgěi赐给
36 Háiliúyīgè一个zhīpàigěitāde他的érzi儿子shǐ使púrén仆人Dàwèi大卫zàisuǒxuǎnzé选择míngdelěngchéngzàimiànqián面前chángyǒudēngguāng灯光
37 jiǎnxuǎn拣选shǐ使zhàoxīnlǐ心里yíqiè一切suǒyuàndezuòwángzhìlǐ治理Yǐsèliè以色列
38 ruòtīngcóng听从yíqiè一切suǒfēnfù吩咐dezūnxíngwǒde我的dàoxíngyǎnzhōngkànwéizhèngdeshìjǐnshǒuwǒde我的jièmìng诫命xiàngpúrén仆人Dàwèi大卫suǒxíngdejiùtóngzàiwéijiāngù坚固dejiāxiàngwéiDàwèi大卫suǒdeyíyàng一样jiāngYǐsèliè以色列réncìgěi赐给
39 yīnSuǒluómén所罗门suǒxíngdeshǐ使Dàwèi大卫hòuyì后裔shòuhuànnàn患难dànbùzhìyú不至于yǒngyuǎn永远
40 Suǒluómén所罗门yīncǐ因此xiǎngyàoshāluóānluóānquèqǐshēn起身táowǎngĀijí埃及Dàole到了Āijí埃及wángshìnàli那里jiùzhùzàiĀijí埃及zhídào直到Suǒluómén所罗门le
41 Suǒluómén所罗门qíyú其余deshìfánsuǒxíngdetāde他的zhìhuì智慧dōuxiězàiSuǒluómén所罗门shàng
42 Suǒluómén所罗门zàilěngzuòYǐsèliè以色列zhòngrén众人dewánggòngsìshí四十nián
43 Suǒluómén所罗门liètóngshuìzàngzàifùqīn父亲Dàwèi大卫dechéngérzi儿子luóānjiēxù接续zuòwángPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 LuóānwǎngshìjiànYīnwèi因为Yǐsèliè以色列réndōudàole到了shìjiànyàozuòwáng
2 deérzi儿子luóānxiānqián先前duǒbì躲避Suǒluómén所罗门wángtáowǎngĀijí埃及zhùzàinàli那里tīngjiàn听见zhèshì。)
3 Yǐsèliè以色列réndǎfa打发rénqǐngláijiùYǐsèliè以色列huìzhòngdōuláijiànluóānduìshuō
4 fùqīn父亲shǐ使wǒmen我们zhòngèzuògōngXiànzài现在qiúshǐ使wǒmen我们zuòdegōngdezhòngèqīngsōng轻松xiēwǒmen我们jiùshìfèng
5 Luóānduìtāmen他们shuōnǐmen你们zànqiě暂且dìsān第三zàiláijiànMínjiùle
6 LuóānzhīSuǒluómén所罗门zàishì在世derìzi日子yǒushìzàimiànqián面前delǎoniánrén老年人luóānwángtāmen他们shāngyì商议shuōnǐmen你们gěichūshénme什么zhǔyi主意hǎohuízhèmín
7 Lǎoniánrén老年人duìshuōxiànzài现在wángruòshìzhèmínpúrén仆人yònghǎohuàhuídá回答tāmen他们tāmen他们jiùyǒngyuǎn永远zuòwángdepúrén仆人
8 Wángquèbùyòng不用lǎoniánrén老年人gěichūdezhǔyi主意jiùnàxiē那些yītóng一同zhǎngdà长大zàimiànqián面前shìdeshàonián少年rénshāngyì商议
9 Shuōzhèmínduìshuōfùqīn父亲shǐ使wǒmen我们zhòngèqiúshǐ使wǒmen我们qīngsōng轻松xiēNǐmen你们gěichūshénme什么zhǔyi主意hǎohuítāmen他们
10 tóngzhǎngdà长大deshàonián少年rénshuōzhèmínduìwángshuōfùqīn父亲shǐ使wǒmen我们zhòngèqiúshǐ使wǒmen我们qīngsōng轻松xiēWángyàoduìtāmen他们rúcǐ如此shuōwǒde我的xiǎomǔzhǐ拇指tóufùqīn父亲deyāohái
11 fùqīn父亲shǐ使nǐmen你们zhòngè