Lièwángxià

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 hòubèipàn背叛Yǐsèliè以色列
2 xièzàicónglóushàngdelángān栏杆diàoxialai下来jiùbìngleYúshì于是chāqiǎnshǐzhě使者shuōnǐmen你们wènlúndeshénBālì巴力西bozhèbìngnénghǎobùnéng不能hǎo
3 DànYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者duìrénshuōqǐlai起来yíngzhewángdeshǐzhě使者duìtāmen他们shuōnǐmen你们wènlúnshénBālì巴力西boyīnYǐsèliè以色列zhōngméiyǒu没有shénma
4 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōxiàsuǒshàngdechuángbìdìng必定yàojiùle
5 Shǐzhě使者huílai回来jiànwángwángwèntāmen他们shuōnǐmen你们wèishénme为什么huílai回来ne
6 Shǐzhě使者huídá回答shuōyǒuyīgè一个rényíngzhewǒmen我们láiduìwǒmen我们shuōnǐmen你们huíqu回去jiànchānǐmen你们láidewángduìshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōchārénwènlúnshénBālì巴力西boyīnYǐsèliè以色列zhōngméiyǒu没有shénmasuǒyǐ所以xiàsuǒshàngdechuángbìdìng必定yào
7 Wángwèntāmen他们shuōyíngzhenǐmen你们láigàosu告诉nǐmen你们zhèhuàdeshìzěnyàng怎样derén
8 Huídá回答shuōshēnchuān穿máoyī毛衣yāoshùpídài皮带Wángshuōzhèshìrén
9 Yúshì于是wángchāqiǎnwǔshí五十chángdàilǐng带领wǔshí五十rénjiànjiùshàngdàonàli那里zhèngzuòzàishāndǐng山顶shàngWǔshí五十chángduìshuōshénrénwángfēnfù吩咐xialai下来
10 huídá回答shuōruòshì若是shénrényuànhuǒcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láishāomièwǔshí五十rénYúshì于是yǒuhuǒcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láishāomièwǔshí五十chángwǔshí五十rén
11 Wángdì’èrcì第二次chāqiǎnyīgè一个wǔshí五十chángdàilǐng带领wǔshí五十rénjiànWǔshí五十chángduìshuōshénrénwángfēnfù吩咐kuàikuàixialai下来
12 huídá回答shuōruòshì若是shénrényuànhuǒcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láishāomièwǔshí五十rénYúshì于是shéndehuǒcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láishāomièwǔshí五十chángwǔshí五十rén
13 Wángdìsāncì第三次chāqiǎnyīgè一个wǔshí五十chángdàilǐng带领wǔshí五十rénZhèwǔshí五十chángshàngqù上去shuāngguìzàimiànqián面前āiqiú哀求shuōshénrényuànwǒde我的xìngmìng性命zhèwǔshí五十púrén仆人dexìngmìng性命zàiyǎnqián眼前kànwéibǎoguì宝贵
14 Yǐjīng已经yǒuhuǒcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láishāomièqiánliǎngcì两次láidewǔshí五十chángtāmen他们gèzi各自dàidewǔshí五十rénXiànzài现在yuànwǒde我的xìngmìng性命zàiyǎnqián眼前kànwéibǎoguì宝贵
15 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者duìshuōtóngzhexiàqu下去bùyào不要jiùqǐlai起来tóngzhexiàqu下去jiànwáng
16 DuìwángshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōchārénwènlúnshénBālì巴力西boyīnYǐsèliè以色列zhōngméiyǒu没有shénkěyǐ可以qiúwènmasuǒyǐ所以xiàsuǒshàngdechuángbìdìng必定yào
17 xièguǒrán果然lezhèngrú正如Yēhéhuá耶和华jièYàsuǒ亚所shuōdehuà的话Yīnméiyǒu没有érzi儿子xiōngdì兄弟yuēlánjiēxù接续zuòwángzhèngzài正在Yóudà犹大wángyuēshādeérzi儿子yuēlándì’èr第二nián
18 xièqíyú其余suǒxíngdeshìdōuxiězàiYǐsèliè以色列zhūwángshàngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yēhéhuá耶和华yàoyòngxuánfēng旋风jiēshēngtiān升天deshíhòu的时候shācóngqiánwǎng前往
2 duìshāshuōYēhéhuá耶和华chāwǎngkěyǐ可以zàizhèlǐ这里děnghòu等候shāshuōzhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华yòugǎnzàimiànqián面前shìlíkāi离开Yúshì于是èrrénxiàdào
3 Zhùdexiānzhī先知méntú门徒chūlai出来jiànshāduìshuōYēhéhuá耶和华jīnrì今日yàojiēdeshīfu师傅líkāi离开zhīdao知道bùzhīdào不知道shuōzhīdao知道nǐmen你们bùyào不要zuòshēng
4 duìshāshuōYēhéhuá耶和华chāqiǎnwǎngkěyǐ可以zàizhèlǐ这里děnghòu等候shāshuōzhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华yòugǎnzàimiànqián面前shìlíkāi离开Yúshì于是èrréndàole到了
5 Zhùdexiānzhī先知méntú门徒jiùjìn就近shāduìshuōYēhéhuá耶和华jīnrì今日yàojiēdeshīfu师傅líkāi离开zhīdao知道bùzhīdào不知道shuōzhīdao知道nǐmen你们bùyào不要zuòshēng
6 duìshāshuōYēhéhuá耶和华chāqiǎnwǎngYuēdànhé约旦河kěyǐ可以zàizhèlǐ这里děnghòu等候shāshuōzhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华yòugǎnzàimiànqián面前shìlíkāi离开Yúshì于是èrrényītóng一同qiánwǎng前往
7 Yǒuxiānzhī先知méntú门徒lewǔshí五十rényuǎnyuǎndezhànzàitāmen他们duìmiàn对面ÈrrénzàiYuēdànhé约旦河biānzhànzhù站住
8 jiāngzìjǐ自己dewàiyī外衣juànqǐlai起来yòngyǐ用以shuǐshuǐjiùzuǒyòu左右fēnkāi分开èrrénzǒugāndeérguò
9 Guòqu过去zhīhòu之后duìshāshuōwèicéngbèijiēlíkāi离开yàowéizuòshénme什么zhǐguǎn只管qiúshāshuōyuàngǎndòng感动delíngjiābèi加倍degǎndòng感动
10 shuōsuǒqiúdenándé难得Suīrán虽然rúcǐ如此bèijiēlíkāi离开deshíhòu的时候ruòkànjiàn看见jiùbìděi必得zheBùrán不然bìděi必得zhele
11 Tāmen他们zhèngzǒuzheshuōhuàyǒuhuǒchē火车huǒjiāngèrréngékāi隔开jiùchéngxuánfēng旋风shēngtiān升天le
12 shākànjiàn看见jiùhūjiào呼叫shuōaaYǐsèliè以色列dezhànchē战车bīngaYǐhòu以后bùzài不再jiànleYúshì于是shāzìjǐ自己deyīfu衣服wéiliǎngpiàn
13 shíshēnshàngdiàoxialai下来dewàiyī外衣huíqu回去zhànzàiYuēdànhé约旦河biān
14 Tāyòng他用shēnshàngdiàoxialai下来dewàiyī外衣shuǐshuōYēhéhuá耶和华deshénzàinǎli哪里neshuǐzhīhòu之后shuǐzuǒyòu左右fēnkāi分开shājiùguòlái过来le
15 Zhùdexiānzhī先知méntú门徒cóngduìmiàn对面kànjiàn看见jiùshuōgǎndòng感动delínggǎn灵感dòngshāleTāmen他们jiùláiyíngjiē迎接zàimiànqián面前de
16 Duìshuōpúrén仆人menzhèlǐ这里yǒuwǔshí五十zhuàngshìqiúróngtāmen他们xúnzhǎo寻找shīfu师傅huòzhě或者Yēhéhuá耶和华delíngjiāngqǐlai起来tóuzàimǒushānmǒushāshuōnǐmen你们bùbì不必dǎfa打发rén
17 Tāmen他们zàisān再三cuīcù催促nányǐ难以tuīcí推辞jiùshuōnǐmen你们dǎfa打发rénTāmen他们biàn便dǎfa打发wǔshí五十rénxúnzhǎo寻找lesāntiān三天méiyǒu没有zhǎozhe
18 shāréngrán仍然zàiděnghòu等候tāmen他们huídào回到nàli那里duìtāmen他们shuōméiyǒu没有gàosu告诉nǐmen你们bùbì不必ma
19 chéngderénduìshāshuōzhèchéngdedìshì地势měihǎo美好zhǔkànjiàn看见leZhǐshì只是shuǐèliè恶劣chǎnshúér
20 shāshuōnǐmen你们yīgè一个xīnpíngláizhuāngyángěiTāmen他们jiùláigěi
21 chūdàoshuǐyuán水源jiāngyándǎozàishuǐzhōngshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhìhǎolezhèshuǐcóngcǐ从此bùzài不再shǐ使rényěbù也不zàishǐ使deshēngchǎn生产
22 Yúshì于是shuǐzhìhǎolezhídào直到jīnrì今日zhèngrú正如shāsuǒshuōde
23 shācóngnàli那里shàngzhèngshàngqù上去deshíhòu的时候yǒuxiē有些tóngcóngchéngchūlai出来xiàoshuōtūtóu秃头deshàngqù上去Tūtóu秃头deshàngqù上去
24 huítóu回头kànjiàn看见jiùfèngYēhéhuá耶和华demíngzhòutāmen他们Yúshì于是yǒuliǎngxióngcónglínzhōngchūlai出来sīliè撕裂tāmen他们zhōngjiān中间sìshí四十èrtóng
25 shācóngshàngjiāMìshān密山yòucóngjiāMìshān密山huídào回到Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yóudà犹大wángyuēshāshíbā十八niándeérzi儿子yuēlánzàidēngzuòleYǐsèliè以色列wángshí’èr十二nián
2 xíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìdànzhìxiàngfùmǔ父母suǒxíngdeyīnwèi因为chúdiàosuǒzàoBālì巴力dezhùxiàng
3 Rán’ér然而tiējìn贴近deérzi儿子luóānshǐ使Yǐsèliè以色列rénxiànzàizuìdezuìzǒnglíkāi离开
4 wángshāyǎngxǔduō许多yángměinián每年jiāngshíwànyánggāodemáoshíwàngōngmiányángdemáogěiyǐ给以lièwángjìngòng
5 hòuwángbèipàn背叛Yǐsèliè以色列wáng
6 Nàshí那时yuēlánwángchūshùdiǎnYǐsèliè以色列zhòngrén众人
7 Qiánxíngdeshíhòu的时候chārénjiànYóudà犹大wángyuēshāshuōwángbèipàn背叛kěntónggōngdǎ攻打mashuōkěnshàngqù上去bùfēn不分bǐcǐ彼此wǒde我的míndemínyíyàng一样wǒde我的deyíyàng一样
8 Yuēlánshuōwǒmen我们cóngtiáolùshang路上nehuídá回答shuōcóngdōngkuàngdelùshang路上
9 Yúshì于是Yǐsèliè以色列wángYóudà犹大wángbìngdōngwángdōuyītóng一同ràoxíngdelùchéng路程Jūnduì军队suǒdàideshēngchù牲畜méiyǒu没有shuǐ
10 Yǐsèliè以色列wángshuōāizāiYēhéhuá耶和华zhāowǒmen我们zhèsānwángnǎiyàojiāozàiréndeshǒulǐ手里
11 Yuēshāshuōzhèlǐ这里búshì不是yǒuYēhéhuá耶和华dexiānzhī先知mawǒmen我们kěyǐ可以tuōqiúwènYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列wángdeyīgè一个chénhuídá回答shuōzhèlǐ这里yǒushādeérzi儿子shājiùshì就是cóngqián从前shìdeyuánwénzuòdǎoshuǐzàishǒushàngde)。
12 YuēshāshuōyǒuYēhéhuá耶和华dehuà的话Yúshì于是Yǐsèliè以色列wánghéyuē和约shābìngdōngwángdōuxiàqu下去jiàn
13 shāduìYǐsèliè以色列wángshuōgānwènfùqīn父亲dexiānzhī先知mǔqīn母亲dexiānzhī先知Yǐsèliè以色列wángduìshuōbùyào不要zhèyàng这样shuōYēhéhuá耶和华zhāowǒmen我们zhèsānwángnǎiyàojiāozàiréndeshǒulǐ手里
14 shāshuōzhǐzhesuǒshìfèngyǒngshēngdewànjūnYēhéhuá耶和华shìruòkànYóudà犹大wángyuēshādeqíngmiànbùlǐ不理bùgù不顾
15 Xiànzài现在nǐmen你们gěizhǎoyīgè一个tánqín弹琴deláiTánqín弹琴deshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华delíngyuánwénzuòshǒujiùjiàngzàishāshēnshàng
16 biàn便shuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们yàozàizhèzhōngmǎnchǔgōu
17 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们suībùjiàn不见fēngbùjiàn不见zhèmǎnleshuǐshǐ使nǐmen你们shēngchù牲畜yǒushuǐ
18 ZàiYēhéhuá耶和华yǎnzhōngzhèháisuànwéixiǎoshìbìjiāng必将rénjiāozàinǐmen你们shǒuzhōng
19 Nǐmen你们gōngyíqiè一切jiānchéngměikǎnfá砍伐gèzhǒng各种jiāshùsàizhùyíqiè一切shuǐquányòngshítou石头zāoyíqiè一切měitián
20 zǎochén早晨yuēzàixiàndeshíhòu的时候yǒushuǐcóngdōngérláibiàndì遍地jiùmǎnleshuǐ
21 zhòngrén众人tīngjiàn听见zhèsānwángshànglái上来yàotāmen他们zhēngzhànfánnéngkuīguàndewúlùn无论lǎoshàojìndōujùjí聚集zhànzàibiānjiè边界shàng
22 zǎochén早晨rìguāng日光zhàozàishuǐshàngrénqǐlai起来kànjiàn看见duìmiàn对面shuǐhóngxuè
23 Jiùshuōzhèshìxuèashìsānwánghùxiāng互相shādōumièwáng灭亡rénwǒmen我们xiànzài现在qiǎngduó抢夺cáiwù财物
24 réndàole到了Yǐsèliè以色列yíngYǐsèliè以色列rénjiùqǐlai起来gōngdǎ攻打tāmen他们yǐzhì以致tāmen他们zàiYǐsèliè以色列rénmiànqián面前táopǎo逃跑Yǐsèliè以色列rénwǎngqiánzhuīshārénzhíshādejìngnèi境内
25 Chāihuǐdechéngrénpāoshítiánmǎn填满yíqiè一切měitiánsàizhùyíqiè一切shuǐquánkǎnfá砍伐gèzhǒng各种jiāshùzhīshèngxià剩下ěrlièshèdeshíqiángShuǎishídebīngzàiwéigōng围攻chéng
26 wángjiànzhènshìshénnányǐ难以duìjiùshuàilǐng率领bǎidāodebīngyàochōngguòzhèndàodōngwángnàli那里quèshìbùnéng不能
27 Biàn便jiāngyīngdāng应当jiēxù接续zuòwángdeZhǎngzǐ长子zàichéngshàngxiànwéifánYǐsèliè以色列rénzāoyù遭遇Yēhéhuá耶和华dehuòzuòzhāoréntònghèn痛恨),yúshì于是sānwánglíkāi离开wánghuíběnguó本国lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yǒuyīgè一个xiānzhī先知méntú门徒deāiqiú哀求shāshuōpúrén仆人zhàngfu丈夫lejìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华shìsuǒzhīdao知道deXiànzài现在yǒuzhàizhǔláiyàoliǎngérzi儿子zuò
2 shāwènshuōkěyǐ可以wéizuòshénme什么negàosu告诉jiāyǒushénme什么shuōbìnǚ婢女jiāzhōngchúle除了píngyóuzhīwài之外méiyǒu没有shénme什么
3 shāshuōxiàngzhònglínshějièkōngmǐnbùyào不要shàojiè
4 Huídào回到jiāguānshàngmén上门érzi儿子zàilǐmiàn里面jiāngyóudǎozàisuǒyǒu所有demǐndǎomǎnledefàngzài放在yībiān一边
5 Yúshì于是fùrén妇人líkāi离开shāleguānshàngmén上门zìjǐ自己érzi儿子zàilǐmiàn里面Érzi儿子mǐnláijiùdǎoyóu
6 mǐndōumǎnleduìérzi儿子shuōzàigěimǐnláiÉrzi儿子shuōzàiméiyǒu没有mǐnleYóujiùzhǐzhùle
7 Fùrén妇人gàosu告诉shénrénshénrénshuōmàiyóuháizhàisuǒshèngdeérzi儿子kěyǐ可以kàozhedùrì度日
8 shāzǒudàoshūniànzàinàli那里yǒuyīgè一个defùrén妇人qiángliúchīfàn吃饭Cǐhòu此后shāměicóngnàli那里jīngguò经过jiùjìnqù进去chīfàn吃饭
9 Fùrén妇人duìzhàngfu丈夫shuōkànchūchángcóngwǒmen我们zhèlǐ这里jīngguò经过deshìshèngjiédeshénrén
10 Wǒmen我们kěyǐ可以wéizàiqiángshànggàijiānxiǎolóuzàiqízhōng在其中ānfàng安放chuángzhuōzi桌子yǐzi椅子dēngtáiláidào来到wǒmen我们zhèlǐ这里jiùkěyǐ可以zhùzàiqíjiān其间
11 shāláidào来到nàli那里jiùjìnlelóutǎng
12 shāfēnfù吩咐púrén仆人西shuōjiàozhèshūniànfùrén妇人láijiùfùrén妇人jiàoleláifùrén妇人zhànzàishāmiànqián面前
13 shāfēnfù吩咐púrén仆人shuōduìshuōwéiwǒmen我们fèilexǔduō许多xīnsi心思kěyǐ可以wéizuòshénme什么nexiàngwánghuòyuánshuài元帅yǒusuǒ有所qiúdeméiyǒu没有huídá回答shuōzàiběnxiāngānshì
14 shāduìpúrén仆人shuōjiūjìng究竟dāngwéizuòshénme什么ne西shuōméiyǒu没有érzi儿子zhàngfu丈夫lǎole
15 shāshuōzàijiàoláiYúshì于是jiàoleláijiùzhànzàiménkǒu门口
16 shāshuōmíngnián明年dàozhèshíhou时候bàoyīgè一个érzi儿子shuōshénrénzhǔabùyào不要nàyàng那样hōngbìnǚ婢女
17 Fùrén妇人guǒrán果然huáiyùn怀孕dàole到了nàshí那时hòushēngleyīgè一个érzi儿子zhèngrú正如shāsuǒshuōde
18 Háizi孩子jiànjiàn渐渐zhǎngdà长大dàofùqīn父亲shōugē收割derénnàli那里
19 duìfùqīn父亲shuōwǒde我的tóuawǒde我的tóuafùqīn父亲duìpúrén仆人shuōbàodàomǔqīn母亲nàli那里
20 Púrén仆人bàojiāogěi交给mǔqīn母亲Háizi孩子zuòzàimǔqīn母亲deshàngdàoshǎngwu晌午jiùle
21 mǔqīn母亲bàoshànglelóujiāngfàngzài放在shénréndechuángshàngguānshàngmén上门chūlai出来
22 Hūjiào呼叫zhàngfu丈夫shuōjiàoyīgè一个púrén仆人gěiqiānláiyàokuàikuàidejiànshénrénjiùhuílai回来
23 Zhàngfu丈夫shuōjīnrì今日búshì不是yuèshuòyěbù也不shìānxírì安息日wèihé为何yàojiànnefùrén妇人shuōpíng’ān平安shì
24 Yúshì于是bèishàngduìpúrén仆人shuōkuàikuàigǎnzhezǒuruòfēnfù吩咐jiùbùyào不要chímàn迟慢
25 Fùrén妇人jiùwǎngjiāMìshān密山jiànshénrénShénrényuǎnyuǎndekànjiàn看见duìpúrén仆人西shuōkànshūniàndefùrén妇人láile
26 pǎoyíngjiē迎接wènshuōpíng’ān平安mazhàngfu丈夫píng’ān平安maháizi孩子píng’ān平安mashuōpíng’ān平安
27 Fùrén妇人shàngleshāndàoshénrénnàli那里jiùbàozhùshénréndejiǎo西qiánláiyàotuīkāishénrénshuōyóuYīnwèi因为xīnlǐ心里chóuYēhéhuá耶和华xiàngyǐnmán隐瞒méiyǒu没有zhǐshì指示
28 Fùrén妇人shuōchángxiàngzhǔqiúguòérzi儿子neméiyǒu没有shuōguòbùyào不要hōngma
29 shāfēnfù吩咐西shuōshùshàngyāoshǒuwǒde我的zhàngqiánRuòyùjiàn遇见rénbùyào不要xiàngwènānRénruòxiàngwènānyěbù也不yàohuídá回答Yàowǒde我的zhàngfàngzài放在háizi孩子liǎnshàng
30 Háizi孩子demǔqīn母亲shuōzhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华yòugǎnzàimiànqián面前shìlíkāi离开Yúshì于是shāqǐshēn起身suízhe随着le
31 西xiānzhàngfàngzài放在háizi孩子liǎnshàngquèméiyǒu没有shēngyīn声音méiyǒu没有dòngjìng动静西jiùyíngzheshāhuílai回来gàosu告诉shuōháizi孩子háiméiyǒu没有xǐngguòlái过来
32 shāláidào来到jìnlewūzi屋子kànjiàn看见háizi孩子lefàngzài放在zìjǐ自己dechuángshàng
33 jiùguānshàngmén上门zhǐyǒu只有zìjǐ自己háizi孩子zàilǐmiàn里面biàn便qídǎo祈祷Yēhéhuá耶和华
34 Shàngchuángzàiháizi孩子shēnshàngkǒuduìkǒuyǎnduìyǎnshǒuduìshǒu对手zàiháizi孩子shēnshàngháizi孩子deshēntǐ身体jiùjiànjiàn渐渐wēnhé温和le
35 Ránhòu然后xialai下来zàiláiwǎng来往zǒuletàngyòushàngqù上去zàiháizi孩子shēnshàngháizi孩子lepēntì喷嚏jiùzhēngkāiyǎn开眼jīngle
36 shājiào西shuōjiàozhèshūniànfùrén妇人láiYúshì于是jiàoleláishāshuōjiāngérzi儿子bàoqǐlai起来
37 Fùrén妇人jiùjìnlái进来zàishājiǎoqiándebàoérzi儿子chūqù出去le
38 shāyòuláidào来到dezhèngyǒujīhuang饥荒Xiānzhī先知méntú门徒zuòzàimiànqián面前fēnfù吩咐púrén仆人shuōjiāngguōfàngzài放在huǒshànggěixiānzhī先知méntú门徒āotāng
39 Yǒuyīgè一个réndàotiányě田野qiācàiyùjiàn遇见guāténgjiùzhāiledōuguāhuílai回来qiēlezàiāotāngdeguōzhōngyīnwèi因为tāmen他们bùzhīdào不知道shìshénme什么dōngxī东西
40 Dǎochūlai出来gěizhòngrén众人chīchīdeshíhòu的时候dōuhǎnjiào喊叫shuōshénrénguōzhōngyǒuzhìsǐ致死dedúwù毒物Suǒyǐ所以zhòngrén众人bùnéng不能chīle
41 shāshuōdiǎnmiànláijiùmiànzàiguōzhōngshuōdǎochūlai出来gěizhòngrén众人chīGuōzhōngjiùméiyǒu没有le
42 Yǒuyīgè一个réncóngBālì巴力shāshāláidàizhechūshúdàmài大麦zuòdebǐngèrshí二十bìngxīnsuìzhuāngzàikǒudài口袋sònggěishénrénShénrénshuōzhèxie这些gěizhòngrén众人chī
43 Púrén仆人shuōzhèyīdiǎn一点bǎigěiyībǎi一百rénchīneshāshuōzhǐguǎn只管gěizhòngrén众人chīYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhòngrén众人chīleháishèngxià剩下
44 Púrén仆人jiùbǎizàizhòngrén众人miànqián面前tāmen他们chīleguǒrán果然háishèngxià剩下zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒshuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yàlán亚兰wángdeyuánshuài元帅nǎimànzàizhǔrén主人miànqián面前wéizūnwéiyīnYēhéhuá耶和华céngjièshǐ使Yàlán亚兰réndéshèng得胜yòushìdànéng大能deyǒngshì勇士zhǐshì只是chángledàmá大麻fēng
2 Xiānqián先前Yàlán亚兰rénchéngqún成群dechūqù出去cóngYǐsèliè以色列guóleyīgè一个xiǎonǚzǐ女子zhènǚzǐ女子jiùshìnǎimànde
3 duìzhǔshuōbābùdé巴不得zhǔrén主人jiàndexiānzhī先知néngzhìhǎotāde他的dàmá大麻fēng
4 Nǎimànjìnqù进去gàosu告诉zhǔrén主人shuōYǐsèliè以色列guódenǚzǐ女子rúcǐ如此rúcǐ如此shuō
5 Yàlán亚兰wángshuōkěyǐ可以xìnYǐsèliè以色列wángYúshì于是nǎimàndàiyínshíliándejīnliùqiānshěyīshang衣裳shítàojiùle
6 Qiědàixìngěiyǐ给以lièwángxìnshàngshuōdǎfa打发chénnǎimànjiànjiēdào接到zhèxìnjiùyàozhìhǎotāde他的dàmá大麻fēng
7 Yǐsèliè以色列wángkànlexìnjiùsīliè撕裂yīfu衣服shuōshìshénnéngshǐ使rénshǐ使rénhuónezhèrénjìngdǎfa打发rénláijiàozhìhǎotāde他的dàmá大麻fēngNǐmen你们kànkànzhèrénhéyǐ何以xúngōngjī攻击ne
8 Shénrénshātīngjiàn听见Yǐsèliè以色列wángsīliè撕裂yīfu衣服jiùdǎfa打发rénjiànwángshuōwèishénme为什么leyīfu衣服neshǐ使réndàozhèlǐ这里láijiùzhīdao知道Yǐsèliè以色列zhōngyǒuxiānzhī先知le
9 Yúshì于是nǎimàndàizhechēdàole到了shādejiāzhànzàiménqián
10 shādǎfa打发yīgè一个shǐzhě使者duìnǎimànshuōzàiYuēdànhé约旦河zhōngmùyù沐浴huíderòujiùfùyuán复原érdejiéjìng洁净
11 Nǎimànquèfānù发怒zǒuleshuōxiǎngbìdìng必定chūlai出来jiànzhànzheqiúgàoYēhéhuá耶和华shéndemíngzàihuànchù患处yǐshàng以上yáoshǒuzhìhǎozhèdàmá大麻fēng
12 deěrqǐbù岂不Yǐsèliè以色列deyíqiè一切shuǐgènghǎo更好mazàinàli那里mùyù沐浴bùdé不得jiéjìng洁净mayúshì于是fèn忿fèn忿dezhuǎnshēn转身le
13 Tāde他的púrén仆人jìnqiánláiduìshuōaxiānzhī先知ruòfēnfù吩咐zuòjiàndàshì大事qǐbù岂不zuòmahékuàng何况shuōmùyù沐浴érdejiéjìng洁净ne
14 Yúshì于是nǎimànxiàqu下去zhàozheshénréndehuà的话zàiYuēdànhé约旦河mùyù沐浴huíTāde他的ròufùyuán复原hǎoxiàng好像xiǎohái小孩deròujiùjiéjìng洁净le
15 Nǎimàndàizheyíqiè一切gēnsuí跟随tāde他的rénhuídào回到shénrénnàli那里zhànzàimiànqián面前shuōrújīn如今zhīdao知道chúle除了Yǐsèliè以色列zhīwài之外tiānxià天下méiyǒu没有shénXiànzài现在qiúshōudiǎnpúrén仆人delǐwù礼物
16 shāshuōzhǐzhesuǒshìfèngyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìshòuNǎimànzàisān再三deqiúquèshòu
17 Nǎimànshuōruòkěnshòuqǐngjiāngliǎngluózi骡子duòdecìgěi赐给púrén仆人Cóngjīnyǐhòu以后púrén仆人bùzài不再jiāngfánhuòpíng’ān平安xiànbiéshénzhīxiàngěiYēhéhuá耶和华
18 WéiyǒujiànshìyuànYēhéhuá耶和华ráoshù饶恕púrén仆人zhǔrén主人jìnlínménmiàokòubàideshíhòu的时候yòngshǒuchānzàilínménmiàoshēnzàilínménmiàoshēndezhèshìyuànYēhéhuá耶和华ráoshù饶恕
19 shāduìshuōkěyǐ可以píngpíng’ān平安āndehuíqu回去Nǎimànjiùlíkāi离开leZǒuleyuǎn
20 Shénrénshādepúrén仆人西xīnlǐ心里shuōzhǔrén主人bùyuàn不愿cóngzhèYàlán亚兰rénnǎimànshǒulǐ手里shòudàilái带来delǐwù礼物zhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìpǎozhuīshàng追上xiàngyàoxiē
21 Yúshì于是西zhuīgǎn追赶nǎimànNǎimànkànjiàn看见yǒurén有人zhuīgǎn追赶jiùjímáng急忙xiàchē下车yíngzheshuōdōupíng’ān平安ma
22 Shuōdōupíng’ān平安zhǔrén主人dǎfa打发láishuō来说gāngcái刚才yǒuliǎngshàonián少年rénshìxiānzhī先知méntú门徒cóngYǐfǎlián以法莲shāndì山地láijiànqǐngtāmen他们liándeyínliǎngtàoyīshang衣裳
23 NǎimànshuōqǐngshòuèrliándeZàisān再三deqǐngshòubiàn便jiāngèrliándeyínzhuāngzàiliǎngkǒudài口袋yòujiāngliǎngtàoyīshang衣裳jiāogěi交给liǎngpúrén仆人Tāmen他们jiùzài西qiántou前头táizhezǒu
24 Dàole到了shāngāng山冈西cóngtāmen他们shǒuzhōngjiēguòlái过来fàngzài放在dǎfa打发tāmen他们huíqu回去
25 西jìnqù进去zhànzàizhǔrén主人miànqián面前shāwènshuō西cóngnǎli哪里láiHuídá回答shuōpúrén仆人méiyǒu没有wǎngnǎli哪里
26 shāduìshuōrénxiàchē下车zhuǎnhuíyíngdeshíhòu的时候wǒde我的xīnméiyǒu没有nezhèshìshòuyínyīshang衣裳mǎigǎnlǎn橄榄yuánpútáoyuán葡萄园niúyángdeshíhòu的时候ne
27 Yīncǐ因此nǎimàndedàmá大麻fēngzhānrǎn沾染dehòuyì后裔zhídào直到yǒngyuǎn永远西cóngshāmiànqián面前tuìchū退出jiùchángledàmá大麻fēngxiàngxuěnàyàng那样báiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Xiānzhī先知méntú门徒duìshāshuōkànwǒmen我们tóngsuǒzhùdedìfang地方guòyú过于zhǎixiǎo
2 Qiúróngwǒmen我们wǎngYuēdànhé约旦河réncóngnàli那里gēnmùliào木料jiànzào建造fángwū房屋jūzhù居住shuōnǐmen你们
3 Yǒurénshuōqiúpúrén仆人tóngHuídá回答shuōkěyǐ可以
4 Yúshì于是shātāmen他们tóngDàole到了Yuēdànhé约旦河jiùkǎnfá砍伐shùmù树木
5 Yǒurénkǎnshù砍树deshíhòu的时候fǔtóu斧头diàozàishuǐjiùhūjiào呼叫shuōāizāizhǔazhèfǔzi斧子shìjiède
6 Shénrénwènshuōdiàozàinǎli哪里lejiāngdìfang地方zhǐgěiyǐ给以shākànshākǎnlegēnmùtou木头pāozàishuǐfǔtóu斧头jiùpiāoshànglái上来le
7 shāshuōqǐlai起来rénjiùshēnshǒu伸手qǐlai起来le
8 Yàlán亚兰wángYǐsèliè以色列rénzhēngzhàntāde他的chénshāngyì商议shuōyàozàimǒuchù某处mǒuchù某处ānyíng安营
9 Shénréndǎfa打发rénjiànYǐsèliè以色列wángshuōyàojǐnshèn谨慎bùyào不要cóngmǒuchù某处jīngguò经过yīnwèi因为Yàlán亚兰réncóngnàli那里xialai下来le
10 Yǐsèliè以色列wángchārénkuītànshénrénsuǒgàosu告诉suǒjǐngjiè警戒dedìfang地方jiùfángbèiwèishòuhàibùzhǐ不止liǎngcì两次
11 Yàlán亚兰wángyīnzhèshìxīnlǐ心里jīngshàolechénláiduìtāmen他们shuōwǒmen我们zhèlǐ这里yǒushéibāngzhù帮助Yǐsèliè以色列wángnǐmen你们zhǐgěima
12 Yǒuyīgè一个chénshuōzhǔwángWúrén无人bāngzhù帮助zhǐyǒu只有Yǐsèliè以色列zhòngdì中的xiānzhī先知shājiāngwángzàiwòfáng卧房suǒshuōdehuà的话gàosu告诉Yǐsèliè以色列wángle
13 Wángshuōnǐmen你们tànzàinǎli哪里hǎodǎfa打发rénzhuōná捉拿Yǒurén有人gàosu告诉wángshuōzàiduōtān
14 Wángjiùdǎfa打发chējūnwǎngnàli那里yèjiān夜间dàole到了wéikǔnchéng
15 Shénréndepúrén仆人qīngzǎo清早qǐlai起来chūqù出去kànjiàn看见chējūnbīngwéikǔnlechéngPúrén仆人duìshénrénshuōāizāizhǔawǒmen我们zěnyàng怎样xíngcáihǎone
16 Shénrénshuōbùyào不要wǒmen我们tóngzàidetāmen他们tóngzàidegèngduō更多
17 shādǎogào祷告shuōYēhéhuá耶和华aqiúkāizhèshàonián少年réndeyǎnshǐ使néngkànjiàn看见Yēhéhuá耶和华kāitāde他的yǎnjiùkànjiàn看见mǎnshānyǒuhuǒchē火车huǒwéirǎo围绕shā
18 Dírén敌人xiàdàoshānàli那里shādǎogào祷告Yēhéhuá耶和华shuōqiúshǐ使zhèxie这些réndeyǎnhūnmí昏迷Yēhéhuá耶和华jiùzhàoshādehuà的话shǐ使tāmen他们deyǎnhūnmí昏迷
19 shāduìtāmen他们shuōzhèbúshì不是dàoyěbù也不shìchéngNǐmen你们gēnlǐngnǐmen你们dàosuǒxúnzhǎo寻找derénnàli那里Yúshì于是lǐngtāmen他们dàole到了
20 Tāmen他们jìnleshādǎogào祷告shuōYēhéhuá耶和华aqiúkāizhèxie这些réndeyǎnshǐ使tāmen他们néngkànjiàn看见Yēhéhuá耶和华kāitāmen他们deyǎntāmen他们jiùkànjiàn看见lebùliào不料shìzàidechéngzhōng
21 Yǐsèliè以色列wángjiànletāmen他们jiùwènshāshuōakěyǐ可以shātāmen他们ma
22 Huídá回答shuōbùkě不可shātāmen他们Jiùshì就是yòngdāoyònggōngláideshātāmen他们mahuòzuòyěbù也不shāhékuàng何况zhèxie这些rénne?)?dāngzàitāmen他们miànqián面前shèbǎiyǐnshí饮食shǐ使tāmen他们chīhuídào回到tāmen他们dezhǔrén主人nàli那里
23 Wángjiùwéitāmen他们yùbèi预备lexǔduō许多shíwù食物Tāmen他们chīwánledǎfa打发tāmen他们huídào回到tāmen他们zhǔrén主人nàli那里Cóngcǐ从此Yàlán亚兰jūnbùzài不再fànYǐsèliè以色列jìngle
24 Cǐhòu此后Yàlán亚兰wángbiàn便jùjí聚集tāde他的quánjūn全军shànglái上来wéikǔn
25 Yúshì于是bèiwéikǔnyǒujīhuang饥荒shènzhì甚至yīgè一个tóuzhíyínbāshí八十shěèrshēnggēzǐ鸽子fènzhíyínshě
26 Yǐsèliè以色列wángzàichéngshàngjīngguò经过yǒuyīgè一个fùrén妇人xiànghūjiào呼叫shuōzhǔwángaQiúbāngzhù帮助
27 WángshuōYēhéhuá耶和华bāngzhù帮助cónghéchǔ何处bāngzhù帮助Shìcóngchǎngshìcóngjiǔzhàne
28 Wángwènfùrén妇人shuōyǒushénme什么chǔhuídá回答shuōzhèfùrén妇人duìshuōjiāngdeérzi儿子láiwǒmen我们jīnrì今日kěyǐ可以chīmíngrì明日kěyǐ可以chīwǒde我的érzi儿子
29 Wǒmen我们jiùzhǔlewǒde我的érzi儿子chīleduìshuōyàojiāngdeérzi儿子láiwǒmen我们kěyǐ可以chīquèjiāngtāde她的érzi儿子cángqǐlai起来le
30 Wángtīngjiàn听见fùrén妇人dehuà的话jiùsīliè撕裂yīfu衣服。(Wángzàichéngshàngjīngguò经过bǎixìng百姓kànjiàn看见wángtiēshēnchuānzhuó穿着
31 Wángshuōjīnrì今日ruòróngshādeérzi儿子shādetóuréngzàixiàngshàngyuànshénchóngchóng重重dejiàng
32 Nàshí那时shāzhèngzuòzàijiāzhōngzhǎnglǎo长老tóngzuòWángdǎfa打发yīgè一个cìhòu伺候tāde他的rénháiméiyǒu没有dàoshāduìzhǎnglǎo长老shuōnǐmen你们kànzhèxiōngshǒu凶手zhīdǎfa打发rénláizhǎnwǒde我的tóuNǐmen你们kànzheshǐzhě使者láidào来到jiùguānshàngmén上门yòngménjiāngtuīchū推出Zàihòutou后头búshì不是yǒuzhǔrén主人jiǎobù脚步dexiǎngshēng响声ma
33 Zhèngshuōhuàdeshíhòu的时候shǐzhě使者láidào来到wángdàole到了shuōzhèzāihuòshìcóngYēhéhuá耶和华nàli那里láidehébì何必zàiyǎngwàngYēhéhuá耶和华nePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 shāshuōnǐmen你们yàotīngYēhéhuá耶和华dehuà的话Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōmíngrì明日yuēdàozhèshíhou时候zàichéngmén城门kǒumiànyàomàiyínshěèrdàmài大麦yàomàiyínshě
2 Yǒuyīgè一个chānwángdejūnchángduìshénrénshuōjíbiàn即便Yēhéhuá耶和华shǐ使tiānkāilechuānghu窗户yěbù也不néngyǒuzhèshìshāshuōqīnyǎn亲眼kànjiàn看见quèbùdé不得chī
3 Zàichéngmén城门nàli那里yǒuzhǎngdà长大fēngderéntāmen他们bǐcǐ彼此shuōwǒmen我们wèihé为何zuòzàizhèlǐ这里děngne
4 Wǒmen我们ruòshuōjìnchéngChéngyǒujīhuang饥荒zàinàli那里Ruòzàizhèlǐ这里zuòzhebùdòng不动shìLáiwǒmen我们tóuxiáng投降Yàlán亚兰réndejūnduì军队tāmen他们ruòliúwǒmen我们dehuómìngjiùhuózhe活着Ruòshāwǒmen我们jiùle
5 Huánghūn黄昏deshíhòu的时候tāmen他们qǐlai起来wǎngYàlán亚兰réndeyíngpánDàole到了yíngbiānbùjiàn不见rénzàinàli那里
6 Yīnwèi因为zhǔshǐ使Yàlán亚兰réndejūnduì军队tīngjiàn听见chēdeshēngyīn声音shìjūndeshēngyīn声音Tāmen他们jiùbǐcǐ彼此shuōzhèshìYǐsèliè以色列wánghuì贿mǎiréndezhūwángĀijí埃及réndezhūwángláigōngjī攻击wǒmen我们
7 Suǒyǐ所以zàihuánghūn黄昏deshíhòu的时候tāmen他们qǐlai起来táopǎo逃跑piēxiàzhàngpéngyíngpánzhàojiù照旧zhǐgù只顾táomìng
8 Nàxiē那些zhǎngdà长大fēngdedàole到了yíngbiānjìnlezhàngpéngchīleleqiěcóngqízhōng其中chūjīnyínyīfu衣服láishōucáng收藏leHuílai回来yòujìnlezuòzhàngpéngcóngqízhōng其中chūcáiwù财物láishōucáng收藏le
9 Nàshí那时tāmen他们bǐcǐ彼此shuōwǒmen我们suǒzuòdebùhǎo不好Jīnrì今日shìyǒuhǎoxìnxī信息derìzi日子wǒmen我们jìngzuòshēngRuòděngdào等到tiānliàng天亮zuìlíndàowǒmen我们Láiwǒmen我们wángjiā王家bàoxìn报信
10 Tāmen他们jiùjiàoshǒuchéngmén城门degàosu告诉tāmen他们shuōwǒmen我们dàole到了Yàlán亚兰réndeyíngbùjiàn不见rénzàinàli那里wúrén无人shēngzhǐyǒu只有shuānzhedezhàngpéngdōuzhàojiù照旧
11 Shǒuchéngmén城门dejiàolezhòngshǒuménderénláitāmen他们jiùjìnqù进去wángjiā王家bàoxìn报信
12 Wángyèjiān夜间qǐlai起来duìchénshuōgàosu告诉nǐmen你们Yàlán亚兰rénxiàngwǒmen我们rúhé如何xíngTāmen他们zhīdao知道wǒmen我们jī’è饥饿suǒyǐ所以yíngmáifú埋伏zàitiányě田野shuōYǐsèliè以色列rénchūchéngdeshíhòu的时候wǒmen我们jiùhuózhuōtāmen他们déyǐ得以jìnchéng
13 Yǒuyīgè一个chénduìwángshuōwǒmen我们bùrú不如yòngchéngshèngxià剩下zhīzhòngdì中的chéngshèngxià剩下deYǐsèliè以色列réndōushìyíyàng一样kuàiyào快要mièjué灭绝),dǎfa打发rénkuītàn
14 Yúshì于是leliǎngliàngchēwángchārénzhuīxún追寻Yàlán亚兰jūnshuōnǐmen你们kuītànkuītàn
15 Tāmen他们jiùzhuīxún追寻dàoYuēdànhé约旦河kànjiàn看见mǎndàoshàngdōushìYàlán亚兰rénpǎoshídiūqì丢弃deyīfu衣服qìjù器具shǐzhě使者jiùhuílai回来bàogào报告wáng
16 Zhòngrén众人jiùchūqù出去luèYàlán亚兰réndeyíngpánYúshì于是miànmàiyínshěèrdàmài大麦màiyínshězhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒshuōde
17 Wángpàichāntāde他的jūnchángzàichéngmén城门kǒudànzhòngrén众人zàinàli那里jiāngjiàntà践踏jiùlezhèngrú正如shénrénzàiwángxialai下来jiàntāde他的shíhou时候suǒshuōde
18 Shénréncéngduìwángshuōmíngrì明日yuēdàozhèshíhou时候zàichéngmén城门kǒuèrdàmài大麦yàomàiyínshěmiànyàomàiyínshě
19 jūnchángduìshénrénshuōjíbiàn即便Yēhéhuá耶和华shǐ使tiānkāilechuānghu窗户yěbù也不néngyǒuzhèshìShénrénshuōqīnyǎn亲眼kànjiàn看见quèbùdé不得chī
20 Zhèhuàguǒrán果然yīngyànzàishēnshàngYīnwèi因为zhòngrén众人zàichéngmén城门kǒujiāngjiàntà践踏jiùlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 shācéngduìsuǒjiùhuózhīdefùrén妇人shuōdequánjiāyàoqǐshēn起身wǎngzhùdedìfang地方zhùyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华mìngjīhuang饥荒jiàngzàizhèdenián
2 Fùrén妇人jiùqǐshēn起身zhàoshénréndehuà的话dàizhequánjiāwǎngfēishìdezhùlenián
3 niánwánlefùrén妇人cóngfēishìdehuílai回来jiùchūqù出去wéizìjǐ自己defángwū房屋tiándì田地āigào哀告wáng
4 Nàshí那时wángzhèngshénréndepúrén仆人西shuōqǐngjiāngshāsuǒxíngdeyíqiè一切dàshì大事gàosu告诉
5 西gàosu告诉wángshārúhé如何shǐ使rénfùhuó复活qiàqiǎo恰巧shāsuǒjiùhuóérzi儿子defùrén妇人wéizìjǐ自己defángwū房屋tiándì田地láiāigào哀告wáng西shuōzhǔwángzhèjiùshì就是fùrén妇人zhèshìtāde她的érzi儿子jiùshì就是shāsuǒjiùhuóde
6 Wángwènfùrén妇人jiùshìgàosu告诉wángYúshì于是wángwéipàiyīgè一个tàijiàn太监shuōfánshǔzhèfùrén妇人dedōuháigěizìcóng自从líkāi离开běndì本地zhídào直到jīnrì今日tiándì田地dechūchǎn出产dōuháigěi
7 shāláidào来到Yàlán亚兰wángbiàn便zhènghuànbìng患病Yǒurén有人gàosu告诉wángshuōshénrénláidào来到zhèlǐ这里le
8 Wángjiùfēnfù吩咐xuēshuōdàizhelǐwù礼物jiànshénréntuōqiúwènYēhéhuá耶和华zhèbìngnénghǎobùnéng不能hǎo
9 Yúshì于是xuēyòngsìshí四十luòtuo骆驼duòzhedeyàngměiwéilǐwù礼物jiànshāDàole到了nàli那里zhànzàimiànqián面前shuōérzi儿子Yàlán亚兰wángbiàn便dǎfa打发láijiànwènshuōzhèbìngnénghǎobùnéng不能hǎo
10 shāduìxuēshuōhuíqu回去gàosu告诉shuōzhèbìngnénghǎoDànYēhéhuá耶和华zhǐshì指示bìyào必要
11 Shénréndìngjīngkànzhexuēshénzhìcánkuì惭愧Shénrénjiùle
12 xuēshuōzhǔwèishénme为什么Huídá回答shuōyīnwèi因为zhīdao知道hàiYǐsèliè以色列rényònghuǒfénshāo焚烧tāmen他们debǎozhàng保障yòngdāoshātāmen他们dezhuàngdīngshuāitāmen他们deyīngháipōukāitāmen他们deyùnfù孕妇
13 xuēshuōpúrén仆人suànshénme什么bùguò不过shìtiáogǒuyānnéngxíngzhèdàshì大事neshāhuídá回答shuōYēhéhuá耶和华zhǐshì指示zuòYàlán亚兰wáng
14 xuēlíkāi离开shāhuíqu回去jiàntāde他的zhǔrén主人Zhǔrén主人wènshuōshāduìshuōshénme什么Huídá回答shuōgàosu告诉nénghǎo
15 xuēbèijìnzàishuǐzhōngméngzhùwángdeliǎnwángjiùleYúshì于是xuēcuànletāde他的wèi
16 Yǐsèliè以色列wángdeérzi儿子yuēlándìwǔ第五niánYóudà犹大wángyuēshāháizàiwèideshíhòu的时候yuēshādeérzi儿子yuēlándēngzuòleYóudà犹大wáng
17 Yuēlándēngdeshíhòu的时候niánsānshí三十èrsuìzàilěngzuòwángbānián八年
18 xíngYǐsèliè以色列zhūwángsuǒxíngdejiāyíyàng一样Yīnwèi因为ledenǚ’ér女儿wéixíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshì
19 Yēhéhuá耶和华quèyīnpúrén仆人Dàwèi大卫deyuángù缘故réngkěnmièjué灭绝Yóudà犹大zhàosuǒyìngxǔ应许Dàwèi大卫dehuà的话yǒngyuǎn永远dēngguāng灯光tāde他的zǐsūn子孙
20 Yuēlánniánjiāndōngrénbèipàn背叛Yóudà犹大tuōlí脱离tāde他的quánxiàzìjǐ自己wáng
21 Yuēlánshuàilǐng率领suǒyǒu所有dezhànchē战车wǎngyèjiān夜间qǐlai起来gōngdǎ攻打wéikǔntāde他的dōngrénchēbīngchángYóudà犹大bīngjiùtáopǎo逃跑huíjiāle
22 Zhèyàng这样dōngrénbèipàn背叛Yóudà犹大tuōlí脱离tāde他的quánxiàzhídào直到jīnrì今日Nàshí那时rénbèipàn背叛le
23 Yuēlánqíyú其余deshìfánsuǒxíngdedōuxiězàiYóudà犹大lièwángshàng
24 YuēlánliètóngshuìzàngzàiDàwèi大卫chénglièdeféndeérzi儿子xièjiēxù接续zuòwáng
25 Yǐsèliè以色列wángdeérzi儿子yuēlánshí’èr十二niánYóudà犹大wángyuēlándeérzi儿子xièdēng
26 dēngdeshíhòu的时候niánèrshí二十èrsuìzàilěngzuòwángniánmǔqīn母亲míngjiào名叫shìYǐsèliè以色列wángàndesūnnǚ孙女
27 xièxiàofǎ效法jiāxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìjiāyíyàng一样yīnwèi因为shìjiādenǚxu女婿
28 deérzi儿子yuēlántóngwǎnglièdeYàlán亚兰wángxuēzhēngzhànYàlán亚兰réndǎshāng打伤leyuēlán
29 Yuēlánwánghuídào回到lièyīzhì医治zàiYàlán亚兰wángxuēdǎzhàng打仗deshíhòu的时候suǒshòudeshāngYóudà犹大wángyuēlándeérzi儿子xièyīnwèi因为deérzi儿子yuēlánbìnglejiùxiàdàolièkànwàng看望Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Xiānzhī先知shājiàoleyīgè一个xiānzhī先知méntú门徒láifēnfù吩咐shuōshùshàngyāoshǒuzhèpínggāoyóuwǎngliède
2 Dàole到了nàli那里yàoxúnzhǎo寻找níngshìdesūnzi孙子yuēshādeérzi儿子shǐ使cóngtóngliáozhōngqǐlai起来dàijìnyánmì严密dewūzi屋子
3 JiāngpíngdegāoyóudǎozàitóushàngshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōgāozuòYǐsèliè以色列wángShuōwánlejiùkāimén开门táopǎo逃跑bùyào不要chíyán迟延
4 Yúshì于是shàonián少年xiānzhī先知wǎnglièdele
5 Dàole到了nàli那里kànjiàn看见zhòngjūnchángdōuzuòzhejiùshuōjiāngjūn将军yǒuhuàduìshuōshuōwǒmen我们zhòngrén众人yàoduìnǎyīge哪一个shuōnehuídá回答shuōjiāngjūn将军yàoduìshuō
6 jiùqǐlai起来jìnlewūzi屋子shàonián少年rénjiānggāoyóudǎozàitóushàngduìshuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōgāozuòYēhéhuá耶和华mínYǐsèliè以色列dewáng
7 yàoshāzhǔrén主人dequánjiāhǎozài好在biéshēnshàngshēnpúrén仆人zhòngxiānzhī先知Yēhéhuá耶和华yíqiè一切púrén仆人liúxuè流血deyuān
8 quánjiādōumièwáng灭亡fánshǔdenándīngwúlùn无论shìkǔnzhùdezìyóu自由decóngYǐsèliè以色列zhōngjiǎnchú
9 Shǐ使dejiāxiàngérzi儿子luóāndejiāyòuxiàngérzi儿子shādejiā
10 biézàiliètiánbèigǒusuǒchīwúrén无人zàngmáiShuōwánleshàonián少年rénjiùkāimén开门táopǎo逃跑le
11 chūlai出来huídào回到zhǔrén主人dechénnàli那里yǒurénwènshuōpíng’ān平安mazhèkuángwàng狂妄derénláijiànyǒushénme什么shìnehuídá回答shuōnǐmen你们rènde认得rénzhīdao知道shuōshénme什么
12 Tāmen他们shuōzhèshìjiǎhuàshídegàosu告诉wǒmen我们Huídá回答shuōrúcǐ如此rúcǐ如此duìshuōshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōgāozuòYǐsèliè以色列wáng
13 Tāmen他们jiùjímáng急忙jiāngzìjǐ自己deyīfu衣服zàishàngcéng上层táijiē台阶shǐ使zuòzàishàngTāmen他们chuījiǎoshuōzuòwángle
14 Zhèyàng这样níngshìdesūnzi孙子yuēshādeérzi儿子bèipàn背叛yuēlánXiānshìyuēlánYǐsèliè以色列zhòngrén众人yīnwèi因为Yàlán亚兰wángxuēdeyuángù缘故bǎshǒu把守liède
15 Dànyuēlánwánghuídào回到lièyīzhì医治Yàlán亚兰wángxuēdǎzhàng打仗suǒshòudeshāngshuōruònǐmen你们deyìsī意思jiùbùróng不容réntáochūchéngwǎnglièbàoxìn报信
16 Yúshì于是zuòchēwǎnglièyīnwèi因为yuēlánbìngzàinàli那里Yóudà犹大wángxièyǐjīng已经xiàqu下去kànwàng看望
17 Yǒuyīgè一个shǒuwàngderénzhànzàilièdelóushàngkànjiàn看见dàizheyīqún一群rénláijiùshuōkànjiàn看见yīqún一群rénYuēlánshuōdǎfa打发yīgè一个qímǎ骑马deyíngjiē迎接tāmen他们wènshuōpíng’ān平安bùpíng不平ān
18 Qímǎ骑马dejiùyíngjiē迎接shuōwángwènshuōpíng’ān平安bùpíng不平ānshuōpíng’ān平安bùpíng不平āngānzhuǎnzàihòutou后头Shǒuwàngderényòushuōshǐzhě使者dàole到了tāmen他们nàli那里quèhuílai回来
19 Wángyòudǎfa打发yīgè一个qímǎ骑马deZhèréndàole到了tāmen他们nàli那里shuōwángwènshuōpíng’ān平安bùpíng不平ānshuōpíng’ān平安bùpíng不平āngānzhuǎnzàihòutou后头
20 Shǒuwàngderényòushuōdàole到了tāmen他们nàli那里yěbù也不huílai回来Chēgǎndeshénměngxiàngníngshìdesūnzi孙子degǎn
21 Yuēlánfēnfù吩咐shuōtàochēRénjiùgěitàochēYǐsèliè以色列wángyuēlánYóudà犹大wángxièzuòzìjǐ自己dechēchūqù出去yíngjiē迎接zàilièréndetiánnàli那里yùjiàn遇见
22 Yuēlánjiànjiùshuōapíng’ān平安mashuōmǔqīn母亲biéde别的yínxíngxiéshùzhèyàng这样duōyānnéngpíng’ān平安ne
23 Yuēlánjiùzhuǎnchētáopǎo逃跑duìxièshuōxièafǎnle
24 kāimǎnlegōngshèzhōngyuēlándebèijiàncóngxīnchuān穿chūyuēlánjiùdǎozàichē在车shàng
25 duìtāde他的jūnchángshuōpāozàilièréndetiánjiān田间dāngzhuīxiǎngyītóng一同zuòchēgēnsuí跟随deshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华duìsuǒshuōdeyùyán预言
26 Shuōzuórì昨日kànjiàn看见dexuèzhòngdexuèzàizhèkuàitiánshàngbào上报yīngZhèshìYēhéhuá耶和华shuōdexiànzài现在yàozhàozheYēhéhuá耶和华dehuà的话pāozàizhètiánjiān田间
27 Yóudà犹大wángxièjiànzhèguāngjǐngjiùcóngyuántíngzhītáopǎo逃跑zhuīgǎn追赶shuōzhèrénshāzàichē在车shàngDàole到了kàojìn靠近liáněrdeshàngshāngletáodàoduōjiùzàinàli那里
28 Tāde他的chényòngchējiāngtāde他的shīshou尸首sòngdàolěngzàngzàiDàwèi大卫chéngtāzìjǐ他自己defénmù坟墓liètóngzàng
29 xièdēngzuòYóudà犹大wángdeshíhòu的时候shìzàideérzi儿子yuēlándìshíyī第十一nián
30 dàole到了lièbiétīngjiàn听见jiùfěnshūtóucóngchuānghu窗户wǎngwàiguān外观kàn
31 jìnméndeshíhòu的时候biéshuōshāzhǔrén主人dexīnapíng’ān平安ma
32 táitóu抬头xiàngchuānghu窗户guānkàn观看shuōshéishùncóng顺从Yǒuliǎngsāntàijiàn太监cóngchuānghu窗户wǎngwàikàn
33 shuōrēngxialai下来Tāmen他们jiùrēngxialai下来Tāde她的xuèjiànzàiqiángshàngmǎshàng马上Yúshì于是jiàntà践踏le
34 jìnqù进去chīlelefēnfù吩咐shuōnǐmen你们zhèbèizhòudefùrén妇人zàngmáileyīnwèi因为shìwángdenǚ’ér女儿
35 Tāmen他们jiùzàngmáizhīxúndetāde她的tóujiǎobìngshǒuzhǎng手掌
36 Tāmen他们huíqu回去gàosu告诉shuōzhèzhèngyīngyànYēhéhuá耶和华jièpúrén仆人rénYàsuǒ亚所shuōdehuà的话shuōzàiliètiánjiān田间gǒuchībiéde别的ròu
37 biéde别的shīshou尸首zàiliètiánjiān田间rútóng如同fèntǔ粪土shènzhì甚至rénbùnéng不能shuōzhèshìbiéPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 yǒuqīshí七十érzi儿子zàixiěxìn写信sòngdàotōngzhī通知lièdeshǒulǐng首领jiùshì就是zhǎnglǎo长老jiàoyǎng教养zhòngderénshuō
2 Nǐmen你们nàli那里yǒunǐmen你们zhǔrén主人dezhòngchēqìxiè器械jiāngù坚固chéng
3 Jiēlezhèxìnjiùkěyǐ可以zàinǐmen你们zhǔrén主人dezhòngzhōngxuǎnzé选择yīgè一个xiánnéng贤能deshǐ使zuòfùqīn父亲dewèinǐmen你们kěyǐ可以wéinǐmen你们zhǔrén主人dejiāzhēngzhàn
4 Tāmen他们quèshénbǐcǐ彼此shuōèrwángzàimiànqián面前shàngqiězhànbúzhù不住wǒmen我们zěnnéngzhàndezhùne
5 Jiāzǎizǎizhǎnglǎo长老bìngjiàoyǎng教养zhòngderéndǎfa打发rénjiànshuōwǒmen我们shìdepúrén仆人fánsuǒfēnfù吩咐wǒmen我们dedōuzūnxíngwǒmen我们shéizuòwángkànzěnyàng怎样hǎojiùzěnyàng怎样xíng
6 yòugěitāmen他们xiěxìn写信shuōnǐmen你们ruòguīshùn归顺tīngcóng听从wǒde我的huàmíngrì明日zhèshíhou时候yàojiāngnǐmen你们zhǔrén主人zhòngdeshǒudàidàolièláijiànNàshí那时wángdeérzi儿子qīshí七十réndōuzhùzàijiàoyǎng教养tāmen他们chéngzhòngdì中的zūnguìrénjiā人家
7 Xìndàotāmen他们jiùwángdeqīshí七十érzi儿子shālejiāngshǒuzhuāngzàikuāngsòngdàoliènàli那里
8 Yǒushǐzhě使者láigàosu告诉shuōtāmen他们jiāngwángzhòngdeshǒusòngláileshuōjiāngshǒuzàichéngmén城门kǒuduīzuòliǎngduīdàomíngrì明日
9 zǎochén早晨chūlai出来zhànzheduìzhòngmínshuōnǐmen你们dōushìgōngdebèipàn背叛zhǔrén主人jiāngshāleZhèxie这些rénquèshìshéishādene
10 Yóucǐ由此zhīYēhéhuá耶和华zhǐzhejiāsuǒshuōdehuà的话yījù一句méiyǒu没有kōngyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华jièpúrén仆人Yàsuǒ亚所shuōdehuà的话dōuchéngjiù成就le
11 Fánjiāzàilièsuǒshèngxià剩下deréntāde他的dàchén大臣mìyǒu密友jìsī祭司jìndōushāleméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个
12 qǐshēn起身wǎngZàilùshang路上mùrén牧人jiǎnyángmáo羊毛zhīchǔ
13 Yùjiàn遇见Yóudà犹大wángxièdedìxiōng弟兄wèntāmen他们shuōnǐmen你们shìshéiHuídá回答shuōwǒmen我们shìxièdedìxiōng弟兄xiànzài现在xiàqu下去yàowènwángtàihòudezhòngān
14 fēnfù吩咐shuōhuózhuōtāmen他们Gēncóng跟从derénjiùhuózhuōletāmen他们jiāngtāmen他们shāzàijiǎnyángmáo羊毛zhīchǔdekēngbiāngòngsìshí四十èrrénméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个
15 cóngnàli那里qiánxíngqiàdeérzi儿子yuēláiyíngjiē迎接wènānduìshuōchéngxīndàixiàngchéngxīndàimayuēhuídá回答shuōshìshuōruòshì若是zhèyàng这样xiàngshēnshǒu伸手jiùshēnshǒu伸手shàngchē上车
16 shuōtóngkànwéiYēhéhuá耶和华zěnyàng怎样rèxīn热心Yúshì于是qǐngzuòzàichē在车shàng
17 Dàole到了jiùjiāshèngxià剩下deréndōushālezhídào直到mièjìnzhèngrú正如Yēhéhuá耶和华duìYàsuǒ亚所shuōde
18 zhāozhòngmínduìtāmen他们shuōshìfèngBālì巴力háilěngdàn冷淡quègèngrèxīn热心
19 Xiànzài现在yàogěiBālì巴力xiànYīngdāng应当jiàoBālì巴力dezhòngxiānzhī先知yíqiè一切bàiBālì巴力derénbìngBālì巴力dezhòngjìsī祭司dōudàozhèlǐ这里láibùkě不可quēshǎo缺少yīgè一个Fánláidebùdé不得huózhèyàng这样xíngshìyòngguǐjì诡计yàoshājìnbàiBālì巴力derén
20 shuōyàowéiBālì巴力xuāngào宣告yánsù严肃huìYúshì于是xuāngào宣告le
21 chārénzǒubiànYǐsèliè以色列deFánbàiBālì巴力deréndōuláileméiyǒu没有yīgè一个láideTāmen他们jìnleBālì巴力miàoBālì巴力miàozhōngcóngqián从前biānzhídào直到hòubiān后边dōumǎnlerén
22 fēnfù吩咐zhǎngguǎn掌管lǐfú礼服derénshuōchūlǐfú礼服láigěiyíqiè一切bàiBālì巴力derénchuān穿jiùchūlǐfú礼服láigěiletāmen他们
23 deérzi儿子yuējìnleBālì巴力miàoduìbàiBālì巴力derénshuōnǐmen你们chákàn察看chákàn察看zàinǐmen你们zhèlǐ这里bùkě不可yǒuYēhéhuá耶和华depúrén仆人zhīróngliúbàiBālì巴力derén
24 héyuē和约jìnqù进去xiànpíng’ān平安fánxiānānpái安排bāshí八十rénzàimiàowàifēnfù吩咐shuōjiāngzhèxie这些rénjiāozàinǐmen你们shǒuzhōngruòyǒuréntuōtáo脱逃shéifàngdejiàochángmìng
25 xiànwánlefánjiùchūlai出来fēnfù吩咐hùwèi护卫bīngzhòngjūnchángshuōnǐmen你们jìnqù进去shātāmen他们bùróng不容rénchūlai出来Hùwèi护卫bīngjūnchángjiùyòngdāoshātāmen他们jiāngshīshou尸首pāochūqù出去biàn便dàoBālì巴力miàodechéngle
26 JiāngBālì巴力miàozhòngdì中的zhùxiàngdōuchūlai出来shāole
27 Huǐhuài毁坏leBālì巴力zhùxiàngchāihuǐleBālì巴力miàozuòwéi作为cèsuǒ厕所zhídào直到jīnrì今日
28 Zhèyàng这样zàiYǐsèliè以色列zhōngmièleBālì巴力
29 Zhǐshì只是líkāi离开deérzi儿子luóānshǐ使Yǐsèliè以色列rénxiànzàizuìdezuìjiùshì就是bàidàndejīnniú
30 Yēhéhuá耶和华duìshuōyīnbànhǎoyǎnzhōngkànwéizhèngdeshìzhàowǒde我的xīnyì心意dàijiādezǐsūn子孙jiēxù接续zuòYǐsèliè以色列deguówèizhídào直到dài
31 Zhǐshì只是jìnxīnzūnshǒu遵守Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndelíkāi离开luóānshǐ使Yǐsèliè以色列rénxiànzàizuìdezuì
32 Zàinàxiē那些rìzi日子Yēhéhuá耶和华cáilièYǐsèliè以色列guóshǐ使xuēgōngjī攻击Yǐsèliè以色列dejìngjiè境界
33 Nǎishì乃是Yuēdànhé约旦河dōnglièquándecóngkàojìn靠近nènbiāndeluóěrjiùshì就是lièshāndejiāderénliúbiànrén便人Mǎnáxī玛拿西rénzhīde
34 qíyú其余deshìfánsuǒxíngdetāde他的yǒngdōuxiězàiYǐsèliè以色列zhūwángshàng
35 liètóngshuìzàngzàiérzi儿子yuējiēxù接续zuòwáng
36 zàizuòYǐsèliè以色列wángèrshí二十bānián八年Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 xièdemǔqīn母亲jiànérzi儿子lejiùqǐlai起来chāomièwángshì王室
2 Dànyuēlánwángdenǚ’ér女儿xièdemèiyuēshìjiāngxièdeérzi儿子yuēashīcóngbèishādewángzǐ王子zhōngtōuchūlai出来tāde他的dōucángzàiwòfáng卧房duǒbì躲避miǎnde免得bèishā
3 Yuēashītāde他的cángzàiYēhéhuá耶和华dediàn殿liùniáncuànleguówèi
4 Dìqī第七niándǎfa打发rénjiàojiārénhuòzuòqīnbīnghùwèi护卫bīngdezhòngbǎichángláilǐngtāmen他们jìnleYēhéhuá耶和华dediàn殿tāmen他们yuēshǐ使tāmen他们zàiYēhéhuá耶和华diàn殿shìyòujiāngwángdeérzi儿子zhǐgěitāmen他们kàn
5 Fēnfù吩咐tāmen他们shuōnǐmen你们dāngzhèyàng这样xíngfánānxírì安息日jìnbāndesānfēnzhī分之yàokānshǒu看守wánggōng
6 Sānfēnzhī分之yàozàiěrménsānfēnzhī分之yàozàihùwèi护卫bīngyuàndehòumén后门Zhèyàng这样bǎshǒu把守wánggōnglánxiánrén
7 Nǐmen你们ānxírì安息日suǒyǒu所有chūbāndesānfēnzhī分之èryàozàiYēhéhuá耶和华dediàn殿hùwèi护卫wáng
8 rénshǒu人手bīngqì兵器wéihùwèi护卫wángFánshànnǐmen你们bāncì班次dedāngzhìwángchūrù出入deshíhòu的时候nǐmen你们dānggēnsuí跟随
9 Zhòngbǎichángjiùzhàozhejìsī祭司yíqiè一切suǒfēnfù吩咐dexíngdàisuǒguǎnānxírì安息日jìnbānchūbānderénláijiànjìsī祭司
10 Jìsī祭司biàn便jiāngYēhéhuá耶和华diàn殿suǒcángDàwèi大卫wángdeqiāngdùnpái盾牌jiāogěi交给bǎicháng
11 Hùwèi护卫bīngshǒuzhōngbīngqì兵器zàitándiàn殿nàli那里cóngdiàn殿yòuzhídào直到diàn殿zuǒzhànzàiwángzǐ王子dewéi
12 Jìsī祭司lǐngwángzǐ王子chūlai出来gěidàishàngguānmiǎn冠冕jiāngshūjiāogěi交给gāozuòwángZhòngrén众人jiùpāizhǎngshuōyuànwángwànsuì万岁
13 tīngjiàn听见hùwèi护卫bīngmíndeshēngyīn声音jiùdàomínnàli那里jìnYēhéhuá耶和华dediàn殿
14 Kànjiàn看见wángzhàolì照例zhànzàizhùpángbǎichángchuīhàoderénshìzàiwángzuǒyòu左右guózhòngdì中的zhòngmínhuānlè欢乐chuīhàojiùsīliè撕裂yīfu衣服hǎnjiào喊叫shuōfǎnleFǎnle
15 Jìsī祭司fēnfù吩咐guǎnxiá管辖jūnbīngdebǎichángshuōjiānggǎnchūbānwàifángēnsuí跟随tāde她的yòngdāoshāYīnwèi因为jìsī祭司shuōbùkě不可zàiYēhéhuá耶和华diàn殿shā
16 Zhòngbīngjiùshǎnkāiràngcóngmǎlù马路shàngwánggōngbiàn便zàinàli那里bèishā
17 dàshǐ大使wángmínYēhéhuá耶和华yuēzuòYēhéhuá耶和华demínYòushǐ使wángmínyuē
18 Yúshì于是guómín国民dōudàoBālì巴力miàochāihuǐlemiàodǎsuì打碎tánxiàngyòuzàitánqiánjiāngBālì巴力dejìsī祭司tǎnshāleJìsī祭司pàiguānkānshǒu看守Yēhéhuá耶和华dediàn殿
19 Yòushuàilǐng率领bǎichángjiārénhuòzuòqīnbīnghùwèi护卫bīngyǐjí以及guózhòngdì中的zhòngmínqǐngwángcóngYēhéhuá耶和华diàn殿xialai下来yóuhùwèi护卫bīngdeménjìnrù进入wánggōngjiùzuòlewángwèi
20 Guómín国民dōuhuānlè欢乐chéngdōuānjìng安静Zhòngrén众人jiāngzàiwánggōngnàli那里yòngdāoshāle
21 Yuēashīdēngdeshíhòu的时候niánfāngsuìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 dìqī第七niányuēashīdēngzàilěngzuòwángsìshí四十niánmǔqīn母亲míngjiào名叫西Bǐyà比亚shìbiéshìrén
2 Yuēashīzàijìsī祭司jiàoxun教训tāde他的shíhou时候jiùxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéizhèngdeshì
3 Zhǐshì只是qiūtánháiméiyǒu没有fèibǎixìng百姓réngzàinàli那里xiànshāoxiāng
4 Yuēashīduìzhòngjìsī祭司shuōfánfèngdàoYēhéhuá耶和华diàn殿fēnbié分别wéishèngzhīsuǒzhítōngyòng通用deyínhuòréndāngdeshēnjiàhuòlèyì乐意fèngdàoYēhéhuá耶和华diàn殿deyín
5 Nǐmen你们dāngcóngsuǒrènshi认识derénshōuleláixiūlǐ修理diàn殿deyíqiè一切pòhuài破坏zhīchǔ
6 Wúnài无奈dàole到了yuēashīwángèrshísān二十三niánjìsī祭司réngwèixiūlǐ修理diàn殿depòhuài破坏zhīchǔ
7 Suǒyǐ所以yuēashīwángshàolejìsī祭司dàhé大和zhòngjìsī祭司láiduìtāmen他们shuōnǐmen你们zěnme怎么xiūlǐ修理diàn殿depòhuài破坏zhīchǔnecóngjīnyǐhòu以后nǐmen你们bùyào不要cóngsuǒrènshi认识derénzàishōuyín收银yàojiāngsuǒshōudejiāochū交出láixiūlǐ修理diàn殿depòhuài破坏zhīchǔ
8 Zhòngjìsī祭司dāying答应bùzài不再shōubǎixìng百姓deyínyěbù也不xiūlǐ修理diàn殿depòhuài破坏zhīchǔ
9 Jìsī祭司leyīgè一个guìzi柜子zàiguìgàishàngzuānleyīgè一个kūlong窟窿fàngtánpángzàijìnYēhéhuá耶和华diàn殿deyòubiān右边Shǒuméndejìsī祭司jiāngfèngdàoYēhéhuá耶和华diàn殿deyíqiè一切yíntóuzàiguì
10 Tāmen他们jiànguìdeyínduōlebiàn便jiàowángdeshūji书记jìsī祭司shànglái上来jiāngYēhéhuá耶和华diàn殿deyínshùsuànbāoqǐlai起来
11 suǒpíngdeyínjiāogěi交给gōngdejiùshì就是Yēhéhuá耶和华diàn殿bànshì办事derénTāmen他们yínzhuǎnjiāo转交xiūlǐ修理Yēhéhuá耶和华diàn殿demùjiàng木匠gōngrén工人
12 Bìngjiàngshíjiàngyòumǎimùliào木料záochéngdeshítou石头xiūlǐ修理Yēhéhuá耶和华diàn殿depòhuài破坏zhīchǔyǐjí以及xiūlǐ修理diàn殿deyàngshǐyòng使用
13 DànfèngdàoYēhéhuá耶和华diàn殿deyínméiyǒu没有yòngyǐ用以zuòYēhéhuá耶和华diàn殿deyínbēijiǎnwǎnhàobiéyàngdejīnyínmǐn
14 Nǎijiāngyínjiāogěi交给gōngderénxiūlǐ修理Yēhéhuá耶和华dediàn殿
15 Qiějiāngyínjiāogěi交给bànshì办事derénzhuǎnjiāo转交zuògōngderéntāmen他们suànzhàngyīnwèi因为tāmen他们bànshì办事chéngshí诚实
16 Wéiyǒushúqiānshúzuì赎罪deyínméiyǒu没有fèngdàoYēhéhuá耶和华dediàn殿dōuguījìsī祭司
17 Nàshí那时Yàlán亚兰wángxuēshànglái上来gōngdǎ攻打jiāgōnglejiùdìngshànglái上来gōngdǎ攻打lěng
18 Yóudà犹大wángyuēashījiānglièYóudà犹大wángyuēshāyuēlánxièsuǒfēnbié分别wéishèngdezìjǐ自己suǒfēnbié分别wéishèngdebìngYēhéhuá耶和华diàn殿wánggōngsuǒyǒu所有dejīndōusònggěiYàlán亚兰wángxuēxuējiùshànglěngláile
19 Yuēashīqíyú其余deshìfánsuǒxíngdedōuxiězàiYóudà犹大lièwángshàng
20 Yuēashīdechénqǐlai起来bèipàn背叛zàixià在下deluógōngnàli那里jiāngshāle
21 Shātāde他的chénjiùshì就是shìdeérzi儿子yuēshuòdeérzi儿子yuēZhòngrén众人jiāngzàngzàiDàwèi大卫chénglièdeféndeérzi儿子xièjiēxù接续zuòwángPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Yóudà犹大wángxièdeérzi儿子yuēashīèrshísān二十三niándeérzi儿子yuēzàidēngzuòYǐsèliè以色列wángshíqī十七nián
2 YuēxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìxiàofǎ效法deérzi儿子luóānshǐ使Yǐsèliè以色列rénxiànzàizuìdezuìzǒnglíkāi离开
3 Yúshì于是Yēhéhuá耶和华dexiàngYǐsèliè以色列rénfāzuò发作jiāngtāmen他们lǚcì屡次jiāozàiYàlán亚兰wángxuēérzi儿子biàn便deshǒulǐ手里
4 Yuēkěnqiú恳求Yēhéhuá耶和华Yēhéhuá耶和华jiùyīngyǔnyīnwèi因为jiànYǐsèliè以色列rénsuǒshòuYàlán亚兰wángdeqīyā欺压
5 Yēhéhuá耶和华cìgěi赐给Yǐsèliè以色列rénwèizhěngjiù拯救zhěshǐ使tāmen他们tuōlí脱离Yàlán亚兰réndeshǒuYúshì于是Yǐsèliè以色列rénréngjiù仍旧ānzàijiā
6 Rán’ér然而tāmen他们líkāi离开luóānjiā安家shǐ使Yǐsèliè以色列rénxiànzàizuìdezuìréngrán仍然xíngbìngqiě并且zàiliúxià留下shě
7 Yàlán亚兰wángmièjué灭绝yuēdemínjiàntà践踏tāmen他们chǎngshàngdechénshāzhīgěiyuēliúxià留下wǔshí五十bīngshíliàngzhànchē战车yīwàn一万bùbīng步兵
8 Yuēqíyú其余deshìfánsuǒxíngdetāde他的yǒngdōuxiězàiYǐsèliè以色列zhūwángshàng
9 Yuēliètóngshuìzàngzàiérzi儿子yuēashījiēxù接续zuòwáng
10 Yóudà犹大wángyuēashīsānshí三十niányuēdeérzi儿子yuēashīzàidēngzuòYǐsèliè以色列wángshíliù十六nián
11 xíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìlíkāi离开deérzi儿子luóānshǐ使Yǐsèliè以色列rénxiànzàizuìdeyíqiè一切zuìréngrán仍然xíng
12 Yuēashīqíyú其余deshìfánsuǒxíngdeYóudà犹大wángxièzhēngzhàndeyǒngdōuxiězàiYǐsèliè以色列zhūwángshàng
13 Yuēashīliètóngshuìluóānzuòletāde他的wèiYuēashīYǐsèliè以色列zhūwángyītóng一同zàngzài
14 shādéle得了debìngYǐsèliè以色列wángyuēashīxialai下来kànzàiliǎnshàngkūqì哭泣shuōaaYǐsèliè以色列dezhànchē战车bīnga
15 shāduìshuōgōngjiànláiWángjiùlegōngjiànlái
16 YòuduìYǐsèliè以色列wángshuōyòngshǒugōngWángjiùyòngshǒugōngshāànshǒuzàiwángdeshǒushàng
17 Shuōkāicháodōngdechuānghu窗户jiùkāileshāshuōshèjiàn射箭jiùshèjiàn射箭shāshuōzhèshìYēhéhuá耶和华dedéshèng得胜jiànjiùshì就是zhànshèng战胜Yàlán亚兰réndejiànYīnwèi因为zàigōngdǎ攻打Yàlán亚兰rénzhídào直到mièjìntāmen他们
18 shāyòushuōzhījiànláijiùleláishāshuōdelesāncì三次biàn便zhǐzhùle
19 Shénrénxiàngfānù发怒shuōyīngdāng应当liùjiùnénggōngdǎ攻打Yàlán亚兰rénzhídào直到mièjìnXiànzài现在zhǐnéng只能dǎbài打败Yàlán亚兰rénsāncì三次
20 shālerénjiāngzàngmáiDàole到了xīnnián新年yǒuyīqún一群rénfànjìng
21 Yǒurén有人zhèngzàngrénhūrán忽然kànjiàn看见yīqún一群rénjiùrénpāozàishādefénmù坟墓pèngzheshādeháirénjiùfùhuó复活zhànqǐlai起来le
22 YuēniánjiānYàlán亚兰wángxuēlǚcì屡次qīyā欺压Yǐsèliè以色列rén
23 Yēhéhuá耶和华quèyīnYàbó亚伯hǎnYǐsǎ以撒Yǎgè雅各suǒdeyuēréngshīēngěiyǐ给以lièrénliántāmen他们juàngù眷顾tāmen他们kěnmièjìntāmen他们shàngwèi尚未gǎnzhútāmen他们líkāi离开zìjǐ自己miànqián面前
24 Yàlán亚兰wángxuēleérzi儿子biàn便jiēxù接续zuòwáng
25 Cóngqián从前xuēhéyuē和约ashīdefùqīn父亲yuēzhēngzhàngōnglexiēchéngxiànzài现在yuēdeérzi儿子yuēashīsāncì三次dǎbài打败xuēdeérzi儿子biàn便jiùshōuhuí收回leYǐsèliè以色列dechéngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Yǐsèliè以色列wángyuēdeérzi儿子yuēashīdì’èr第二niánYóudà犹大wángyuēashīdeérzi儿子xièdēng
2 dēngdeshíhòu的时候niánèrshíwǔ二十五suìzàilěngzuòwángèrshí二十jiǔniánmǔqīn母亲míngjiào名叫yuēdànshìlěngrén
3 xièxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéizhèngdeshìdànbùrú不如Dàwèi大卫nǎixiàofǎ效法yuēashīyíqiè一切suǒxíngde
4 Zhǐshì只是qiūtánháiméiyǒu没有fèibǎixìng百姓réngzàinàli那里xiànshāoxiāng
5 Guójiāndìng坚定jiùshāwángdechénshāle
6 Quèméiyǒu没有zhìshāwángzhīréndeérzi儿子shìzhàoMóxī摩西shūshàngYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐deshuōbùkě不可yīnzǐ因子shāyěbù也不yīnshārényàowéiběnshēn本身dezuìér
7 xièzàiyánshāledōngrényīwàn一万yòugōngle西gǎimíng改名jiàoyuētiēzhídào直到jīnrì今日
8 Nàshí那时xièchāqiǎnshǐzhě使者jiàndesūnzi孙子yuēdeérzi儿子Yǐsèliè以色列wángyuēashīshuōláiwǒmen我们èrrénxiāngjiànzhànchǎng战场
9 Yǐsèliè以色列wángyuēashīchāqiǎnshǐzhě使者jiànYóudà犹大wángxièshuōnèndechāqiǎnshǐzhě使者jiànnèndexiāngbǎishù柏树shuōjiāngdenǚ’ér女儿gěiérzi儿子wéiHòulái后来nènyǒuyīgè一个yěshòu野兽jīngguò经过jiàntà践踏le
10 dǎbài打败ledōngrénjiùxīngāoàowéiróngyào荣耀zàijiāānjiùbàle罢了wèihé为何yàohuòshǐ使zìjǐ自己Yóudà犹大guóyītóng一同bàiwángne
11 xièquèkěntīngzhèhuàYúshì于是Yǐsèliè以色列wángyuēashīshànglái上来zàiYóudà犹大deshìmàiYóudà犹大wángxièxiāngjiànzhànchǎng战场
12 Yóudà犹大rénbàizàiYǐsèliè以色列rénmiànqián面前gèzi各自táohuíjiā回家le
13 Yǐsèliè以色列wángyuēashīzàishìmàiqínzhùxièdesūnzi孙子yuēashīdeérzi儿子Yóudà犹大wángxièjiùláidào来到lěngchāihuǐlěngdechéngqiáng城墙cóngYǐfǎlián以法莲ménzhídào直到jiǎoméngòngbǎizhǒu
14 YòujiāngYēhéhuá耶和华diàn殿wánggōngsuǒyǒu所有de