Lìdài历代zhìxià

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Dàwèi大卫deérzi儿子Suǒluómén所罗门guówèijiāngù坚固Yēhéhuá耶和华tāde他的shéntóngzàishǐ使shénwéizūn
2 Suǒluómén所罗门fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列zhòngrén众人jiùshì就是qiānchángbǎichángshěnpàn审判guānshǒulǐng首领chángdōulái
3 Suǒluómén所罗门huìzhòngdōuwǎngbiàndeqiūtányīnnàli那里yǒushéndehuìjiùshì就是Yēhéhuá耶和华púrén仆人Móxī摩西zàikuàngsuǒzhìzào制造de
4 Zhǐshì只是shéndeyuēguì约柜Dàwèi大卫yǐjīng已经cónglièlínbāndàosuǒyùbèi预备dedìfang地方yīncéngzàilěngwéiyuēguì约柜zhīlezhàng
5 Bìngqiě并且ěrdesūnzi孙子deérzi儿子lièsuǒzàodetóngtánzàibiànYēhéhuá耶和华dehuìqiánSuǒluómén所罗门huìzhòngdōujiùjìn就近tánqián
6 Suǒluómén所罗门shàngdàoYēhéhuá耶和华miànqián面前huìdetóngtánnàli那里xiànyīqiān一千xīshēng牺牲wéifán
7 DāngshénxiàngSuǒluómén所罗门xiǎnxiàn显现duìshuōyuànshénme什么kěyǐ可以qiú
8 Suǒluómén所罗门duìshénshuōcéngxiàngDàwèi大卫shīcí’ài慈爱shǐ使jiēxù接续zuòwáng
9 Yēhéhuá耶和华shénaxiànzài现在qiúchéngjiù成就xiàngDàwèi大卫suǒyìngxǔ应许dehuà的话Yīnzuòzhèmíndewángtāmen他们rútóng如同dìshang地上chénshānàyàng那样duō
10 Qiúzhìhuì智慧cōngmíng聪明hǎozài好在zhèmínqiánchūrù出入Bùrán不然shéinéngpànduàn判断zhèzhòngduō众多demínne
11 ShénduìSuǒluómén所罗门shuōzuòmíndewángyǒuzhèxīnyì心意bìngbù并不qiúcáifēngfù丰富zūnróngyěbù也不qiúmièjué灭绝hènzhīréndexìngmìng性命yòuqiúshòu寿shùzhīqiúzhìhuì智慧cōngmíng聪明hǎopànduàn判断wǒde我的mín
12 zhìhuì智慧cōngmíng聪明cáifēngfù丰富zūnróngZàiyǐqián以前delièwángdōuméiyǒu没有zhèyàng这样zàiyǐhòu以后méiyǒu没有zhèyàng这样de
13 Yúshì于是Suǒluómén所罗门cóngbiànqiūtánhuìqiánhuídào回到lěngzhìlǐ治理Yǐsèliè以色列rén
14 Suǒluómén所罗门jùjí聚集zhànchē战车bīngyǒuzhànchē战车yīqiān一千bǎiliàngbīngyīwàn一万èrqiānmíngānzhì安置zàitúnchēdechénglěngjiùshì就是wángnàli那里
15 Wángzàilěngshǐ使jīnyínduōshítou石头xiāngbǎiduōgāoyuán高原desāngshù桑树
16 Suǒluómén所罗门deshìcóngĀijí埃及dàilái带来deshìwángdeshāngrén商人yīqún一群yīqún一群ànzhedìngjià定价mǎiláide
17 Tāmen他们cóngĀijí埃及mǎiláidechēměiliàngjiàyínbǎishěměiyībǎi一百wǔshí五十shěrénzhūwángYàlán亚兰zhūwángsuǒmǎidechēshìànzhèjiàzhí价值jīngtāmen他们shǒumǎiláidePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Suǒluómén所罗门dìngyàowéiYēhéhuá耶和华demíngjiànzào建造diàn殿yòuwéizìjǐ自己deguójiànzào建造gōngshì
2 Suǒluómén所罗门jiùtiāoxuǎn挑选wànkángtáidewànzàishānshàngzáoshítou石头desānqiānliùbǎigōngde
3 Suǒluómén所罗门chārénjiàntuīluówánglánshuōcéngyùnxiāngbǎiDàwèi大卫jiàngōngjūzhù居住qiúzhèyàng这样dài
4 yàowéiYēhéhuá耶和华shéndemíngjiànzào建造diàn殿fēnbié分别wéishèngxiàngěizàimiànqián面前fénshāo焚烧měixiāngchángbǎichénshè陈设bǐngměizǎowǎn早晚ānxírì安息日yuèshuòbìngYēhéhuá耶和华wǒmen我们shénsuǒdìngdejiéqī节期xiànfánZhèshìYǐsèliè以色列rényǒngyuǎn永远dedìng
5 suǒyàojiànzào建造dediàn殿shénYīnwèi因为wǒmen我们deshénzhìchāozhūshén
6 Tiāntiānshàng天上detiānshàngqiěbùzú不足jūzhù居住deshéinéngwéijiànzào建造diàn殿neshìshéiNéngwéijiànzào建造diàn殿mabùguò不过zàimiànqián面前shāoxiāngéryǐ而已
7 Xiànzài现在qiúchāyīgè一个qiǎojiàngláijiùshì就是shànyòngjīnyíntóngtiězǐsè紫色zhūhóngsè红色lánsè蓝色xiàn线bìngjīngdiāokè雕刻zhīgōngdeqiǎojiàngDàwèi大卫zàiYóudàhé犹大和lěngsuǒyùbèi预备deqiǎojiàngyītóng一同zuògōng
8 Yòuqiúcóngnènyùnxiēxiāngbǎisōngtánxiāngdàozhèlǐ这里láiyīnzhīdao知道depúrén仆人shànyú善于kǎnfá砍伐nèndeshùmù树木Wǒde我的púrén仆人depúrén仆人tónggōng
9 Zhèyàng这样kěyǐ可以gěiyùbèi预备xǔduō许多demùliào木料yīnyàojiànzào建造dediàn殿gāodà高大chū
10 depúrén仆人kǎnfá砍伐shùmù树木gěitāmen他们hǎoledexiǎomài小麦èrwàněrdàmài大麦èrwàněrjiǔèrwànyóuèrwàn
11 Tuīluówánglánxiěxìn写信huídá回答Suǒluómén所罗门shuōYēhéhuá耶和华yīnwèi因为àitāde他的zǐmín子民suǒyǐ所以zuòtāmen他们dewáng
12 Yòushuōchuàngzào创造tiāndì天地deYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénshìyīngdāng应当chēngsòngdecìgěi赐给Dàwèi大卫wángyīgè一个yǒuzhìhuì智慧deérzi儿子shǐ使yǒumóuluècōngmíng聪明kěyǐ可以wéiYēhéhuá耶和华jiànzào建造diàn殿yòuwéizìjǐ自己deguójiànzào建造gōngshì
13 Xiànzài现在dǎfa打发yīgè一个jīngqiǎo精巧yǒucōngmíng聪明derénshìfùqīn父亲lánsuǒyòngde
14 Shìdànzhīpàiyīgè一个fùrén妇人deérzi儿子fùqīn父亲shìtuīluórénshànyòngjīnyíntóngtiěshízǐsè紫色lánsè蓝色zhūhóngsè红色xiàn线zhìzào制造bìngjīngdiāokè雕刻yòunéngxiǎngchūyàngdeqiǎogōngQǐngpàidìngzhèréndeqiǎojiàngzhǔDàwèi大卫deqiǎojiàngyītóng一同zuògōng做工
15 zhǔsuǒshuōdexiǎomài小麦dàmài大麦jiǔyóuyuànzhǔyùnláigěizhòngpúrén仆人
16 Wǒmen我们zhàosuǒxū所需yòngdecóngnènkǎnfá砍伐shùmù树木zhāchénghǎiyùn海运dàoyuēkěyǐ可以cóngnàli那里yùndàolěng
17 Suǒluómén所罗门fǎng仿zhàoDàwèi大卫shùdiǎnzhùzàiYǐsèliè以色列desuǒyǒu所有dewàibāngrén外邦人gòngyǒu共有shíwǔ十五wànsānqiānliùbǎimíng
18 Shǐ使wànrénkángtáicáiliào材料wànrénzàishānshàngzáoshítou石头sānqiānliùbǎiréngōngzuò工作Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Suǒluómén所罗门jiùzàilěngYēhéhuá耶和华xiàngDàwèi大卫xiǎnxiàn显现deshānshàngjiùshì就是rénaěrnándechǎngshàngDàwèi大卫suǒzhǐdìng指定dedìfang地方yùbèi预备hǎolekāigōng开工jiànzào建造Yēhéhuá耶和华dediàn殿
2 Suǒluómén所罗门zuòwángdìsì第四niánèryuè二月chūèrkāigōng开工jiànzào建造
3 Suǒluómén所罗门jiànzhù建筑shéndiàn殿degēnnǎishì乃是zhèyàng这样chángliùshí六十zhǒukuānèrshí二十zhǒudōuànzheshídechǐcun尺寸
4 Diàn殿qiándelángZǐcháng子长èrshí二十zhǒudiàn殿dekuānzhǎiyíyàng一样gāoyībǎi一百èrshí二十zhǒuLǐmiàn里面tiēshàngjīngjīn
5 diàn殿deqiángdōuyòngsōngmùbǎn木板zhēyòutiēlejīngjīnshàngmian上面diāokè雕刻zōngshùliànzi链子
6 Yòuyòngbǎoshí宝石zhuāngshì装饰diàn殿qiángshǐ使diàn殿huáměiSuǒyòngdejīndōushìyīndejīn
7 Yòuyòngjīntiēdiàn殿diàn殿dedòngliáng栋梁ménjiànqiángbì墙壁ménshànQiángshàngdiāokè雕刻
8 Yòujiànzào建造zhìshèngsuǒchángèrshí二十zhǒudiàn殿dekuānzhǎiyíyàng一样kuānshìèrshí二十zhǒuTiēshàngjīngjīngòngyòng共用jīnliùbǎiliánde
9 Jīndīngzhòngwǔshí五十shěLóufáng楼房dōutiēshàngjīn
10 Zàizhìshèngsuǒànzàoxiàngdefǎzi法子zàoliǎngyòngjīnbāoguǒ包裹
11 Liǎngdechìbǎng翅膀gòngchángèrshí二十zhǒuZhèdeyīgè一个chìbǎng翅膀chángzhǒuāizhediàn殿zhèbiān这边deqiángyīgè一个chìbǎng翅膀chángzhǒuchìbǎng翅膀xiāngjiē
12 deyīgè一个chìbǎng翅膀chángzhǒuāizhediàn殿nàbian那边deqiángyīgè一个chìbǎng翅膀chángzhǒuzhèdechìbǎng翅膀xiāngjiē
13 Liǎngzhāngkāi张开chìbǎng翅膀gòngchángèrshí二十zhǒumiànxiàng面向wàidiàn殿ér
14 Yòuyònglánsè蓝色zǐsè紫色zhūhóngsè红色xiàn线zhīmànzi幔子zàishàngxiùchūlái
15 Zàidiàn殿qiánzàoleliǎnggēnzhùzi柱子gāosānshí三十zhǒuMěizhùgāozhǒu
16 Yòuzhàoshèngsuǒnèiliànzi链子deyàngshì样式zuòliànzi链子ānzàizhùshàngYòuzuòyībǎi一百shíliu石榴ānzàiliànzi链子shàng
17 Jiāngliǎnggēnzhùzi柱子zàidiàn殿qiángēnzàiyòubiān右边gēnzàizuǒbiān左边Yòubiān右边demíngjiào名叫jīnzuǒbiān左边demíngjiào名叫Bō’āsī波阿斯Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 yòuzhìzào制造zuòtóngtánchángèrshí二十zhǒukuānèrshí二十zhǒugāoshízhǒu
2 Yòuzhùyīgè一个tónghǎiyàngshì样式shìyuándegāozhǒujìngshízhǒuwéisānshí三十zhǒu
3 Hǎizhōuwéi周围yǒuguādeyàngshì样式měizhǒushíguāgòngyǒu共有liǎngxíngshìzhùhǎideshíhòu的时候zhùshàngdeguāyuánwénzuòniú)。
4 Yǒushí’èr十二zhītóngniúduòhǎisānzhīxiàngběi向北sānzhīxiàngxī向西sānzhīxiàngnán向南sānzhīxiàngdōng向东Hǎizàiniúshàngniúwěixiàngnèi
5 Hǎihòuzhǎngbiānbēibiānyòubǎihéhuā百合花róngsānqiān
6 Yòuzhìzào制造shípénfàngzài放在yòubiān右边fàngzài放在zuǒbiān左边xiànfánsuǒyòngzhīdōuzàinèiDànhǎishìwéijìsī祭司mùyù沐浴de
7 yòuzhàosuǒdìngdeyàngshì样式zàoshíjīndēngtáifàngzài放在diàn殿zàiyòubiān右边zàizuǒbiān左边
8 Yòuzàoshízhāngzhuōzi桌子fàngzài放在diàn殿zhāngzàiyòubiān右边zhāngzàizuǒbiān左边Yòuzàoyībǎi一百jīnwǎn
9 Yòujiànlì建立jìsī祭司yuànyuànbìngyuànményòngtóngbāoguǒ包裹ménshàn
10 JiāngHǎi’ān海安zàidiàn殿méndeyòubiān右边jiùshì就是nánbiān南边
11 lányòuzàolepénchǎnwǎnZhèyàng这样wéiSuǒluómén所罗门wángzuòwánleshéndiàn殿degōng
12 Suǒzàodejiùshì就是liǎnggēnzhùzi柱子zhùshàngliǎngqiúdebìngliǎnggàizhùdewǎng
13 bǎishíliu石榴ānzàiliǎngwǎngshàngměiwǎngliǎngxínggàizheliǎngzhùshàngqiúde
14 Pénzuòshàngdepén
15 Hǎihǎixiàdeshí’èr十二zhīniú
16 Pénchǎnzǐ铲子ròuYēhéhuá耶和华diàn殿deyíqiè一切mǐndōushìqiǎojiànglányòngguāngliàng光亮detóngwéiSuǒluómén所罗门wángzàochéng造成de
17 ShìzàiYuēdàn约旦píngyuán平原shūdànzhōngjiān中间jièjiāozhùchéngde
18 Suǒluómén所罗门zhìzào制造dezhèyíqiè一切shénduōtóngdeqīngzhòngwúfǎ无法chá
19 Suǒluómén所罗门yòuzàoshéndiàn殿deJīntán金坛chénshè陈设bǐngdezhuōzi桌子
20 Bìngjīngjīndedēngtáidēngzhǎnkěyǐ可以zhàolì照例diǎnzàinèi在内diàn殿qián
21 Dēngtáishàngdehuādēngzhǎnbìngjiǎndōushìjīndeqiěshìchúnjīnde
22 Yòuyòngjīngjīnzhìzào制造nièpánzi盘子diàogēnghuǒdǐngZhìyú至于diàn殿ménzhìshèngsuǒdeménshànbìngdiàn殿deménshàndōushìjīnzhuāngshìdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Suǒluómén所罗门zuòwánleYēhéhuá耶和华diàn殿deyíqiè一切gōngjiùDàwèi大卫fēnbié分别wéishèngdejīnyínmǐndōudàilái带来fàngzài放在shéndiàn殿de
2 Nàshí那时Suǒluómén所罗门jiāngYǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老zhīpàideshǒulǐng首领bìngYǐsèliè以色列dechángzhāodàolěngyàoYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜cóngDàwèi大卫chéngjiùshì就是Xī’ān锡安yùnshànglái上来
3 Yúshì于是Yǐsèliè以色列zhòngrén众人zàiqīyuè七月jiéqiándōujùjí聚集dàowángnàli那里
4 Yǐsèliè以色列zhòngzhǎnglǎo长老láidào来到wèirénbiàn便táiqǐ抬起yuēguì约柜
5 Jìsī祭司wèirénjiāngyuēguì约柜yùnshànglái上来yòujiānghuì将会huìdeyíqiè一切shèngqìjù器具dōudàishànglái上来
6 Suǒluómén所罗门wángjùjí聚集dàonàli那里deYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngdōuzàiyuēguì约柜qiánxiànniúyángwéiduōdebùkě不可shèngshù
7 Jìsī祭司jiāngYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜táijìnnèidiàn殿jiùshì就是zhìshèngsuǒfàngzài放在liǎngdechìbǎng翅膀dǐxia底下
8 zhāngzhechìbǎng翅膀zàiyuēguì约柜zhīshàng之上zhēyǎn遮掩yuēguì约柜táiguìdegāng
9 Zhègāngshénchánggāngtóuzàinèi在内diàn殿qiánkěyǐ可以kànjiàn看见zàidiàn殿wàiquèbùnéng不能kànjiàn看见zhídào直到rújīn如今háizàinàli那里
10 Yuēguì约柜wéiyǒuliǎngkuàishíbǎnjiùshì就是Yǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及hòuYēhéhuá耶和华tāmen他们yuēdeshíhòu的时候Móxī摩西zàilièshānsuǒfàngdeChúyǐwài以外bìngbié
11 Dāngshí当时zàinàli那里suǒyǒu所有dejìsī祭司dōujiébìngbù并不fēnbāngòngzhí供职
12 Tāmen他们chūshèngsuǒdeshíhòu的时候gēchàng歌唱dewèirénmàndùntāmen他们dezhòngzhòngdìxiōng弟兄dōuchuān穿yīfu衣服zhànzàitándedōngbiān东边qiāotánqín弹琴tóngzhetāmen他们yǒuyībǎi一百èrshí二十jìsī祭司chuīhào
13 Chuīhàodegēchàng歌唱dedōuyīqí一齐fāshēng发声shēnghéwéi合为zànměi赞美gǎnxiè感谢Yēhéhuá耶和华Chuīhàoqiāoyònggèzhǒng各种yuèqì乐器yángshēngzànměi赞美Yēhéhuá耶和华shuōYēhéhuá耶和华běnwéishàntāde他的cí’ài慈爱yǒngyuǎn永远chángcúnNàshí那时Yēhéhuá耶和华dediàn殿yǒuyúnchōngmǎn充满
14 Shènzhì甚至jìsī祭司bùnéng不能zhàngòngzhí供职yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华deróngguāngchōngmǎn充满leshéndediàn殿Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Nàshí那时Suǒluómén所罗门shuōYēhéhuá耶和华céngshuōzhùzàiyōu’àn幽暗zhīchǔ
2 Dànyǐjīng已经jiànzào建造diàn殿zuòdejūsuǒ居所wéiyǒngyuǎn永远dezhùchù住处
3 WángzhuǎnliǎnwéiYǐsèliè以色列huìzhòngzhùfú祝福Yǐsèliè以色列huìzhòngjiùdōuzhàn
4 Suǒluómén所罗门shuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénshìyīngdāng应当chēngsòngdeYīnqīnkǒu亲口xiàngDàwèi大卫suǒyìngxǔ应许deqīnshǒu亲手chéngjiù成就le
5 shuōzìcóng自从lǐngmínchūĀijí埃及deyǐlái以来wèicéngzàiYǐsèliè以色列zhòngzhīpàizhōngxuǎnzé选择chéngjiànzào建造diàn殿wéimíngdejūsuǒ居所wèicéngjiǎnxuǎn拣选rénzuòmínYǐsèliè以色列dejūn
6 Dànxuǎnzé选择lěngwéimíngdejūsuǒ居所yòujiǎnxuǎn拣选Dàwèi大卫zhìlǐ治理mínYǐsèliè以色列
7 Suǒluómén所罗门shuōDàwèi大卫céngyàowéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndemíngjiàndiàn殿
8 Yēhéhuá耶和华quèduìDàwèi大卫shuōyàowéiwǒde我的míngjiàndiàn殿zhèyìsī意思shénhǎo
9 Zhǐshì只是bùkě不可jiàndiàn殿wéisuǒshēngdeérzi儿子wéimíngjiàndiàn殿
10 Xiànzài现在Yēhéhuá耶和华chéngjiù成就lesuǒyìngxǔ应许dehuà的话shǐ使jiēxù接续Dàwèi大卫zuòYǐsèliè以色列deguówèishìzhàoYēhéhuá耶和华suǒshuōdeyòuwéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndemíngjiànzào建造lediàn殿
11 jiāngyuēguì约柜ānzhì安置zàiqízhōng在其中guìnèiyǒuYēhéhuá耶和华deyuējiùshì就是Yǐsèliè以色列rénsuǒdeyuē
12 Suǒluómén所罗门dāngzheYǐsèliè以色列huìzhòngzhànzàiYēhéhuá耶和华detánqiánjǔqǐ举起shǒulái
13 Suǒluómén所罗门céngzàoyīgè一个tóngtáichángzhǒukuānzhǒugāosānzhǒufàngzài放在yuànzhōngJiùzhànzàitáishàngdāngzheYǐsèliè以色列dehuìzhòngguìxiàxiàngtiānshǒu
14 ShuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénatiānshàng天上dìxià地下méiyǒu没有shénkěbǐ可比dexiàngjìnxīnxíngzàimiànqián面前depúrén仆人shǒuyuēshīcí’ài慈爱
15 Xiàngpúrén仆人Dàwèi大卫suǒyìngxǔ应许dehuà的话xiànzài现在yīngyànleqīnkǒu亲口yìngxǔ应许qīnshǒu亲手chéngjiù成就zhèngrú正如jīnrì今日yíyàng一样
16 Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénasuǒyìngxǔ应许púrén仆人Dàwèi大卫dehuà的话shuōdezǐsūn子孙ruòjǐnshèn谨慎zìjǐ自己dexíngwéi行为zūnshǒu遵守wǒde我的xiàngzàimiànqián面前suǒxíngdeyíyàng一样jiùbùduàn不断rénzuòYǐsèliè以色列deguówèiXiànzài现在qiúyīngyànzhèhuà
17 Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénaqiúchéngjiù成就xiàngpúrén仆人Dàwèi大卫suǒyìngxǔ应许dehuà的话
18 Shénguǒzhēn果真shìrén世人tóngzhùzàidìshang地上makàntiāntiānshàng天上detiānshàngqiěbùzú不足jūzhù居住dehékuàng何况suǒjiàndezhèdiàn殿ne
19 WéiqiúYēhéhuá耶和华wǒde我的shénchuípúrén仆人dedǎogào祷告qíqiú祈求tīngpúrén仆人zàimiànqián面前deqídǎo祈祷hūyù呼吁
20 Yuànzhòuyè昼夜kàngù看顾zhèdiàn殿jiùshì就是yìngxǔ应许wéimíngdejūsuǒ居所Qiúchuítīngpúrén仆人xiàngchǔdǎogào祷告dehuà的话
21 púrén仆人mínYǐsèliè以色列xiàngchǔqídǎo祈祷deshíhòu的时候qiúcóngtiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngchuítīngérshèmiǎn赦免
22 Rénruòdézuì得罪línshěyǒurén有人jiàoshìláidào来到zhèdiàn殿zàidetánqiánshì
23 Qiúcóngtiānshàng天上chuítīngpànduàn判断depúrén仆人dìngěrényǒuzuì有罪zhàosuǒxíngdebàoyìng报应zàitóushàngDìngyì定义rényǒuzhàotāde他的shǎng
24 demínYǐsèliè以色列ruòdézuì得罪bàizàichóumiànqián面前yòuhuíxīnzhuǎnchéngrèn承认demíngzàizhèdiàn殿xiàngqíqiú祈求dǎogào祷告
25 Qiúcóngtiānshàng天上chuítīngshèmiǎn赦免mínYǐsèliè以色列dezuìshǐ使tāmen他们guīhuícìgěi赐给tāmen他们tāmen他们lièzhīde
26 demínyīndézuì得罪chéngfá惩罚tāmen他们shǐ使tiānbìsè闭塞xiàyǔ下雨tāmen他们ruòxiàngchǔdǎogào祷告chéngrèn承认demínglíkāi离开tāmen他们dezuì
27 Qiúzàitiānshàng天上chuítīngshèmiǎn赦免púrén仆人mínYǐsèliè以色列dezuìjiāngdāngxíngdeshàndàozhǐ道指jiàotāmen他们qiějiàngyǔ降雨zàidedejiùshì就是cìgěi赐给mínwéizhīde
28 Guózhōngruòyǒujīhuang饥荒wēnyì瘟疫hànfēngméilànhuángchóng蝗虫zhàhuòyǒuchóufànjìngwéikǔnchéngwúlùn无论zāoyù遭遇shénme什么zāihuòjíbìng疾病
29 demínYǐsèliè以色列huòshì或是zhòngrén众人huòshì或是rénzìjué自觉zāihuòshénxiàngzhèdiàn殿shǒuwúlùn无论qíqiú祈求shénme什么dǎogào祷告shénme什么
30 Qiúcóngtiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngshèmiǎn赦免shìzhīdao知道rénxīn人心deyàozhàorénsuǒxíngdedàitāmen他们wéiyǒuzhīdao知道shìrén世人dexīn),
31 Shǐ使tāmen他们zàicìgěi赐给wǒmen我们lièzhīdìshang地上yīshēng一生shìjìngwèi敬畏zūnxíngdedào
32 LùndàoshǔmínYǐsèliè以色列dewàibāngrén外邦人wéideDàmíng大名dànéng大能deshǒubìngshēnchū伸出láidebǎngbì膀臂cóngyuǎnfāng远方érláixiàngzhèdiàn殿dǎogào祷告
33 Qiúcóngtiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngzhàozhewàibāngrén外邦人suǒqíqiú祈求deérxíngshǐ使tiānxià天下wànmíndōurènshi认识demíngjìngwèi敬畏xiàngdemínYǐsèliè以色列yíyàng一样yòushǐ使tāmen他们zhīdao知道jiànzào建造dezhèdiàn殿shìchēngwéi称为míngxiàde
34 demínruòfèngdechāqiǎnwúlùn无论wǎnghéchǔ何处chóuzhēngzhànxiàngsuǒxuǎnzé选择dechéngwéimíngsuǒjiànzào建造dediàn殿dǎogào祷告
35 Qiúcóngtiānshàng天上chuítīngtāmen他们dedǎogào祷告qíqiú祈求shǐ使tāmen他们déshèng得胜
36 demínruòdézuì得罪shìshàngméiyǒu没有fànzuì犯罪derén),xiàngtāmen他们fānù发怒jiāngtāmen他们jiāogěi交给chóudàohuòyuǎnhuòjìnzhīde
37 Tāmen他们ruòzàidàozhīdexiǎngzuìláihuíxīnzhuǎnkěnqiú恳求shuōwǒmen我们yǒuzuì有罪lewǒmen我们bèilewǒmen我们zuòěle
38 Tāmen他们ruòzàidàozhīdejìnxīnjìnxìngguīyòuxiàngzìjǐ自己dedejiùshì就是cìgěi赐给tāmen他们lièzhīdesuǒxuǎnzé选择dechéngbìngwéimíngsuǒjiànzào建造dediàn殿dǎogào祷告
39 Qiúcóngtiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngmíndedǎogào祷告qíqiú祈求wéitāmen他们shēnyuānshèmiǎn赦免tāmen他们deguòfàn
40 Wǒde我的shénaxiànzài现在qiúzhēngyǎnkàn眼看cè’ěr侧耳tīngzàicǐchù在此处suǒxiàndedǎogào祷告
41 Yēhéhuá耶和华shénaqiúqǐlai起来yǒunénglì有能力deyuēguì约柜tóngānxí安息zhīsuǒYēhéhuá耶和华shénayuàndejìsī祭司shàngjiù’ēn救恩Yuàndeshèngmínménghuānlè欢乐
42 Yēhéhuá耶和华shénaqiúbùyào不要yàndeshòugāozhěyàoniànxiàngpúrén仆人Dàwèi大卫suǒshīdecí’ài慈爱Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Suǒluómén所罗门qídǎo祈祷jiùyǒuhuǒcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láishāojìnfánbiéde别的Yēhéhuá耶和华deróngguāngchōngmǎn充满lediàn殿
2 YīnYēhéhuá耶和华deróngguāngchōngmǎn充满leYēhéhuá耶和华diàn殿suǒyǐ所以jìsī祭司bùnéng不能jìndiàn殿
3 huǒjiàngxià降下Yēhéhuá耶和华deróngguāngzàidiàn殿shàngdeshíhòu的时候Yǐsèliè以色列zhòngrén众人kànjiàn看见jiùzàishídekòubàichēngxièYēhéhuá耶和华shuōYēhéhuá耶和华běnwéishàntāde他的cí’ài慈爱yǒngyuǎn永远chángcún
4 WángzhòngmínzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiàn
5 Suǒluómén所罗门wángyòngniúèrwànèrqiānyángshí’èr十二wànxiànZhèyàng这样wángzhòngmínwéishéndediàn殿xíngfèngxiàn奉献zhī
6 Jìsī祭司shìgòngzhíwèirénzheYēhéhuá耶和华deyuèqì乐器jiùshì就是Dàwèi大卫wángzàochūlai出来jièwèirénsòngzànYēhéhuá耶和华de。(Tāde他的cí’ài慈爱yǒngyuǎn永远chángcún。)Jìsī祭司zàizhòngrén众人miànqián面前chuīhàoYǐsèliè以色列réndōuzhàn
7 Suǒluómén所罗门yīnsuǒzàodetóngtánróngxiàfánzhīyóubiàn便jiāngYēhéhuá耶和华diàn殿qiányuànzi院子dāngzhōng当中fēnbié分别wéishèngzàinàli那里xiànfánhépíng和平ānshēngdezhīyóu
8 Nàshí那时Suǒluómén所罗门Yǐsèliè以色列zhòngrén众人jiùshì就是cóngkǒuzhídào直到Āijí埃及xiǎohé小河suǒyǒu所有deYǐsèliè以色列réndōujùjí聚集chéngwéi成为dàhuì大会shǒujié
9 Dìbā第八shèlì设立yánsù严肃huìxíngfèngxiàn奉献tándeshǒujié
10 Qīyuè七月èrshísān二十三wángqiǎnsàn遣散zhòngmínTāmen他们yīnjiànYēhéhuá耶和华xiàngDàwèi大卫Suǒluómén所罗门mínYǐsèliè以色列suǒshīdeēnhuìjiùdōuxīnzhōng心中yuèguījiāle
11 Suǒluómén所罗门zàochéng造成leYēhéhuá耶和华diàn殿wánggōngZàiYēhéhuá耶和华diàn殿wánggōngfánxīnzhōng心中suǒyàozuòdedōushùnshùnlì顺利dezuòchéngle
12 Yèjiān夜间Yēhéhuá耶和华xiàngSuǒluómén所罗门xiǎnxiàn显现duìshuōtīnglededǎogào祷告xuǎnzé选择zhèdìfang地方zuòwéi作为jìsì祭祀wǒde我的diàn殿
13 ruòshǐ使tiānbìsè闭塞xiàyǔ下雨huòshǐ使huángchóng蝗虫chīzhèdedechūchǎn出产huòshǐ使wēnyì瘟疫liúxíng流行zàimínzhōng
14 Zhèchēngwéi称为míngxiàdezǐmín子民ruòshì若是zìbēi自卑dǎogào祷告xúnqiú寻求wǒde我的miànzhuǎntāmen他们deèxíng恶行cóngtiānshàng天上chuítīngshèmiǎn赦免tāmen他们dezuìyīzhì医治tāmen他们dede
15 zhēngyǎnkàn眼看cè’ěr侧耳tīngzàicǐchù在此处suǒxiàndedǎogào祷告
16 Xiànzài现在xuǎnzé选择zhèdiàn殿fēnbié分别wéishèngshǐ使wǒde我的míngyǒngzàiqízhōng在其中wǒde我的yǎnwǒde我的xīnchángzàinàli那里
17 ruòzàimiànqián面前xiàofǎ效法Dàwèi大卫suǒxíngdezūnxíngyíqiè一切suǒfēnfù吩咐dejǐnshǒuwǒde我的diǎnzhāng
18 jiùjiāngù坚固deguówèizhèngrú正如Dàwèi大卫suǒdeyuēshuōdezǐsūn子孙bùduàn不断rénzuòYǐsèliè以色列dewáng
19 Tǎngruò倘若nǐmen你们zhuǎndiūqì丢弃zhǐshì指示nǐmen你们dejièmìng诫命shìfèngjìngbàibié拜别shén
20 jiùbìjiāng必将Yǐsèliè以色列réncóngcìgěi赐给tāmen他们dedìshang地上chūgēnláibìngqiě并且wéimíngsuǒfēnbié分别wéishèngdediàn殿shěqì舍弃bùgù不顾shǐ使zàiwànmínzhōngzuòxiàotánbèijīqiào讥诮
21 Zhèdiàn殿suīrán虽然shéngāojiānglái将来jīngguò经过derénjīngyà惊讶shuōYēhéhuá耶和华wèihé为何xiàngzhèdezhèdiàn殿rúcǐ如此xíngne
22 Rénhuídá回答shuōshìyīncǐ因此dederénlíqì离弃Yēhéhuá耶和华tāmen他们lièdeshénjiùshì就是lǐngtāmen他们chūĀijí埃及dedeshénqīnjìn亲近biéshénjìngbàishìfèngsuǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华shǐ使zhèyíqiè一切zāihuòlíndàotāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Suǒluómén所罗门jiànzào建造Yēhéhuá耶和华diàn殿wánggōngèrshí二十niáncáiwánbì完毕le
2 Yǐhòu以后Suǒluómén所罗门chóngxīn重新xiūzhù修筑lánsònggěitāde他的nàxiē那些chéngshǐ使Yǐsèliè以色列rénzhùzàinàli那里
3 Suǒluómén所罗门wǎngsuǒgōngledìfang地方
4 Suǒluómén所罗门jiànzào建造kuàngdeyòujiànzào建造suǒyǒu所有dehuòchéng
5 Yòujiànzào建造shànglúnxiàlúnzuòwéi作为bǎozhàng保障dōuyǒuqiángyǒuményǒushuān
6 Yòujiànzào建造suǒyǒu所有dehuòchéngbìngtúnchēliàng车辆bīngdechénglěngnènyǐjí以及zìjǐ自己zhìlǐ治理dequánguó全国zhōngsuǒyuànyì愿意jiànzào建造de
7 Zhìyú至于guózhōngsuǒshèngxià剩下shǔYǐsèliè以色列rénderénrénBǐlì比利rénwèirénrén
8 Jiùshì就是Yǐsèliè以色列rénwèicéngmièjué灭绝deSuǒluómén所罗门tiāotāmen他们dehòuyì后裔zuòdezhídào直到jīnrì今日
9 WéiyǒuYǐsèliè以色列rénSuǒluómén所罗门shǐ使tāmen他们dāngzuògōngnǎishì乃是zuòtāde他的zhànshì战士jūnchángdetǒnglǐngchēbīngchángbīngcháng
10 Suǒluómén所罗门wángyǒuèrbǎi二百wǔshí五十gōngdejiānguǎn监管gōngrén工人
11 Suǒluómén所罗门jiāngfǎlǎo法老denǚ’ér女儿dàichūDàwèi大卫chéngshàngdàowéijiànzào建造degōngYīnSuǒluómén所罗门shuōYēhéhuá耶和华yuēguì约柜suǒdàozhīchǔdōuwéishèngdì圣地suǒyǐ所以wǒde我的bùkě不可zhùzàiYǐsèliè以色列wángDàwèi大卫degōng
12 Suǒluómén所罗门zàiYēhéhuá耶和华detánshàngjiùshì就是zàilángqiánsuǒzhúdetánshàngYēhéhuá耶和华xiànfán
13 YòuzūnzheMóxī摩西defēnfù吩咐zàiānxírì安息日yuèshuòbìngniánsānjiéjiùshì就是chújiàojiéjiézhùpéngjiéxiànměirì每日suǒdāngxiànde
14 Suǒluómén所罗门zhàozheDàwèi大卫suǒdìngdepàidìngjìsī祭司debāncì班次shǐ使tāmen他们gòngshìyòushǐ使wèirénjìnzhízànměi赞美Yēhéhuá耶和华zàijìsī祭司miànqián面前zuòměirì每日suǒdàngzuò当作deYòupàishǒuméndeànzhebāncì班次kānshǒu看守ményīnwèi因为shénréndà人大wèishìzhèyàng这样fēnfù吩咐de
15 Wángsuǒfēnfù吩咐zhòngjìsī祭司wèiréndewúlùn无论shìguǎnhuòbànbiéde别的shìtāmendōu他们都wéibèi违背
16 Suǒluómén所罗门jiànzào建造Yēhéhuá耶和华dediàn殿cónggēnzhídào直到chénggōng成功derìzi日子gōngliàobèiZhèyàng这样Yēhéhuá耶和华dediàn殿quánrán全然wánbì完毕
17 Nàshí那时Suǒluómén所罗门wǎngdōngdekàohǎidexúnjiābié
18 lánchāqiǎntāde他的chénjiāngchuánzhī船只shúxī熟悉fànhǎidepúrén仆人sòngdàoSuǒluómén所罗门nàli那里Tāmen他们tóngzheSuǒluómén所罗门depúrén仆人dàole到了éfěidéle得了bǎiwǔshí五十liándejīnyùndàoSuǒluómén所罗门wángnàli那里Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Shìnǚwáng女王tīngjiàn听见Suǒluómén所罗门demíngshēng名声jiùláidào来到lěngyàoyòngnánjiědehuà的话shìwènSuǒluómén所罗门Gēnsuí跟随tāde她的rénshénduōyòuyǒuluòtuo骆驼duòzhexiāngliào香料bǎoshí宝石xǔduō许多jīnláijiànleSuǒluómén所罗门jiùxīnlǐ心里suǒyǒu所有deduìSuǒluómén所罗门dōushuōchū说出lái
2 Suǒluómén所罗门jiāngsuǒwèndedōushàngleméiyǒu没有yījù一句bùmíngbái不明白bùnéng不能de
3 Shìnǚwáng女王jiànSuǒluómén所罗门dezhìhuì智慧suǒjiànzào建造degōngshì
4 shàngdezhēnxiūměiwèi美味qúnchénfēnlièérzuòpúrén仆人liǎngpáng两旁shìyǐjí以及tāmen他们deyīfu衣服zhuāngshì装饰jiǔzhèngjiǔzhèngdeyīfu衣服zhuāngshì装饰yòujiànshàngYēhéhuá耶和华diàn殿detáijiē台阶jiùchàyì诧异deshénshǒushě
5 Duìwángshuōzàiběnguó本国suǒtīngjiàn听见lùndàodeshìdezhìhuì智慧shízài实在shìzhēnde
6 xiānxìnnàxiē那些huàzhìláiqīnyǎn亲眼jiànlecáizhīdao知道dezhìhuì智慧Rénsuǒgàosu告诉wǒde我的háidàoyībàn一半deshíyuèguò越过suǒtīngjiàn听见demíngshēng名声
7 deqúnchéndepúrén仆人chángshìzàimiànqián面前tīngzhìhuì智慧dehuà的话shìyǒude
8 Yēhéhuá耶和华deshénshìyīngdāng应当chēngsòngdexǐyuè喜悦shǐ使zuòtāde他的guówèiwéiYēhéhuá耶和华deshénzuòwángYīnwèi因为deshénàiYǐsèliè以色列rényàoyǒngyuǎn永远jiāntāmen他们suǒyǐ所以zuòtāmen他们dewángshǐ使bǐnggōng秉公xíng
9 Yúshì于是shìnǚwáng女王jiāngyībǎi一百èrshí二十liándejīnbǎoshí宝石duōdexiāngliào香料sònggěiSuǒluómén所罗门wángsònggěiwángdexiāngliào香料yǐhòu以后zàiméiyǒu没有zhèyàng这样de
10 lándepúrén仆人Suǒluómén所罗门depúrén仆人cóngéfěiyùnlejīnláiyùnletánxiānghuòzuòwūmù乌木Xiàtóngbǎoshí宝石lái
11 WángyòngtánxiāngwéiYēhéhuá耶和华diàn殿wánggōngzuòtáiyòuwéigēchàng歌唱derénzuòqínYóudà犹大decónglái从来méiyǒu没有jiànguòzhèyàng这样de
12 Suǒluómén所罗门wángànshìnǚwáng女王suǒdàilái带来deháilǐwù礼物lìngwài另外zhàoyíqiè一切suǒyàosuǒqiúdedōusònggěiYúshì于是nǚwáng女王chénzhuǎnhuíběnguó本国le
13 Suǒluómén所罗门měinián每年suǒdé所得dejīngòngyǒu共有liùbǎiliùshí六十liùliánde
14 Lìngwài另外háiyǒu还有shāngrén商人suǒjìndejīnbìngqiě并且zhūwángshǔguó属国deshěngzhǎng省长dōudàijīnyíngěiSuǒluómén所罗门
15 Suǒluómén所罗门wángyòngchuíchūlai出来dejīnchéngdǎngpáièrbǎi二百miànměimiànyòngjīnliùbǎishě
16 Yòuyòngchuíchūlai出来dejīnchéngdùnpái盾牌sānbǎi三百miànměimiànyòngjīnsānbǎi三百shědōufàngzài放在nènlíngōng
17 Wángyòngxiàngyá象牙zhìzào制造yīgè一个Dàbǎo大宝zuòyòngjīngjīnbāoguǒ包裹
18 Bǎozuò宝座yǒuliùcéngtáijiē台阶yòuyǒujīnjiǎodèng脚凳bǎozuò宝座xiānglián相连Bǎozuò宝座liǎngpáng两旁yǒufúshǒu扶手kàojìn靠近fúshǒu扶手yǒuliǎngshīzi狮子zhàn
19 Liùcéngtáijiē台阶shàngyǒushí’èr十二shīzi狮子zhànměicéngyǒuliǎngzuǒbiān左边yīgè一个yòubiān右边yīgè一个Zàilièguózhōngméiyǒu没有zhèyàng这样zuòde
20 Suǒluómén所罗门wángyíqiè一切deyǐndōushìjīndenènlíngōngdeyíqiè一切mǐndōushìjīngjīndeSuǒluómén所罗门niánjiānyínsuànbùliǎo不了shénme什么
21 Yīnwèi因为wángdechuánzhī船只lándepúrén仆人yītóng一同wǎngshīshīchuánzhī船只sānnián三年yīcì一次zhuāngzài装载jīnyínxiàngyá象牙yuánhóu猿猴kǒngquè孔雀huílai回来
22 Suǒluómén所罗门wángdecáibǎo财宝zhìhuì智慧shèngguò胜过tiānxià天下delièwáng
23 tiānxià天下dewángdōuqiújiànSuǒluómén所罗门yàotīngshéncìgěi赐给zhìhuì智慧dehuà的话
24 Tāmen他们dàigòngwù贡物jiùshì就是jīnyínyīfu衣服jūnxièxiāngliào香料luóměinián每年yǒuyīdìng一定zhī
25 Suǒluómén所罗门yǒutàochēdesìqiān四千péngyǒubīngyīwàn一万èrqiānānzhì安置zàitúnchēdechénglěngjiùshì就是wángnàli那里
26 Suǒluómén所罗门tǒngguǎnzhūwángcóngdàofēishìdezhídào直到Āijí埃及debiānjiè边界
27 Wángzàilěngshǐ使yínduōshítou石头xiāngbǎiduōgāoyuán高原desāngshù桑树
28 Yǒurén有人cóngĀijí埃及gèguó各国wéiSuǒluómén所罗门gǎnqúnlái
29 Suǒluómén所罗门qíyú其余deshìshǐzhìzhōngdōuxiězàixiānzhī先知dāndeshūshàngshìluóréndeyùyán预言shūshàngbìngxiānjiànduōlùnérzi儿子luóāndeshìshūshàngma
30 Suǒluómén所罗门zàilěngzuòYǐsèliè以色列zhòngrén众人dewánggòngsìshí四十nián
31 Suǒluómén所罗门liètóngshuìzàngzàiDàwèi大卫chéngérzi儿子luóānjiēxù接续zuòwángPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Luóānwǎngshìjiànyīnwèi因为Yǐsèliè以色列réndōudàole到了shìjiànyàozuòwáng
2 deérzi儿子luóānxiānqián先前duǒbì躲避Suǒluómén所罗门wángtáowǎngĀijí埃及zhùzàinàli那里tīngjiàn听见zhèshìjiùcóngĀijí埃及huílai回来
3 Yǐsèliè以色列réndǎfa打发rénqǐngjiùYǐsèliè以色列zhòngrén众人láijiànluóānduìshuō
4 fùqīn父亲shǐ使wǒmen我们zhòngèzuògōngxiànzài现在qiúshǐ使wǒmen我们zuòdegōngdezhòngèqīngsōng轻松xiēwǒmen我们jiùshìfèng
5 Luóānduìtāmen他们shuōdìsān第三zàiláijiànMínjiùle
6 LuóānzhīSuǒluómén所罗门zàishì在世derìzi日子yǒushìzàimiànqián面前delǎoniánrén老年人luóānwángtāmen他们shāngyì商议shuōnǐmen你们gěichūshénme什么zhǔyi主意hǎohuízhèmín
7 Lǎoniánrén老年人duìshuōwángruòēndàizhèmínshǐ使tāmen他们xǐyuè喜悦yònghǎohuàhuítāmen他们tāmen他们jiùyǒngyuǎn永远zuòwángdepúrén仆人
8 Wángquèbùyòng不用lǎoniánrén老年人gěichūdezhǔyi主意jiùnàxiē那些yītóng一同zhǎngdà长大zàimiànqián面前shìdeshàonián少年rénshāngyì商议
9 Shuōzhèmínduìshuōfùqīn父亲shǐ使wǒmen我们zhòngèqiúshǐ使wǒmen我们qīngsōng轻松xiēNǐmen你们gěichūshénme什么zhǔyi主意hǎohuítāmen他们
10 tóngzhǎngdà长大deshàonián少年rénshuōzhèmínduìwángshuōfùqīn父亲shǐ使wǒmen我们zhòngèqiúshǐ使wǒmen我们qīngsōng轻松xiēWángyàoduìtāmen他们rúcǐ如此shuōwǒde我的xiǎomǔzhǐ拇指fùqīn父亲deyāohái
11 fùqīn父亲shǐ使nǐmen你们zhòngèshǐ使nǐmen你们gèngzhòngdeèfùqīn父亲yòngbiānzǐ鞭子nǐmen你们yàoyòngxiēzi蝎子biānnǐmen你们
12 luóānzhòngbǎixìng百姓zūnzheluóānwángsuǒshuōnǐmen你们dìsān第三zàiláijiànwǒde我的huàdìsān第三tāmen他们guǒrán果然láile
13 Luóānwángyòngyánlì严厉dehuà的话huítāmen他们bùyòng不用lǎoniánrén老年人suǒchūdezhǔyi主意
14 Zhàozheshàonián少年rénsuǒchūdezhǔyi主意duìtāmen他们shuōfùqīn父亲shǐ使nǐmen你们zhòngèshǐ使nǐmen你们gèngzhòngdeèfùqīn父亲yòngbiānzǐ鞭子nǐmen你们yàoyòngxiēzi蝎子biānnǐmen你们
15 Wángkěncóngbǎixìng百姓Zhèshìnǎichūyú出于shénwéiyàoyīngyànYēhéhuá耶和华jièshìluórénduìérzi儿子luóānsuǒshuōdehuà的话
16 Yǐsèliè以色列zhòngmínjiànwángbùyī不依cóngtāmen他们jiùduìwángshuōwǒmen我们Dàwèi大卫yǒushénme什么fēnérneYēxī耶西deérzi儿子bìngméiyǒu没有guānshèYǐsèliè以色列rénhuíjiāDàwèi大卫jiāazìjǐ自己zìjǐ自己Yúshì于是Yǐsèliè以色列zhòngrén众人dōuhuízìjǐ自己jiāle
17 Wéidú惟独zhùzàiYóudà犹大chéngdeYǐsèliè以色列rénluóānréngzuòtāmen他们dewáng
18 Luóānwángchāqiǎnzhǎngguǎn掌管zhīréndeduōlánwǎngYǐsèliè以色列rénnàli那里Yǐsèliè以色列rénjiùyòngshítou石头dǎsǐ打死Luóānwángjímáng急忙shàngchē上车táohuílěngle
19 Zhèyàng这样Yǐsèliè以色列rénbèipàn背叛Dàwèi大卫jiāzhídào直到jīnrì今日Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Luóānláidào来到lěngzhāoYóudà犹大jiābiàn便mǐnjiāgòngshíbā十八wànréndōushìtiāoxuǎn挑选dezhànshì战士yàoYǐsèliè以色列rénzhēngzhànhǎojiāngguóduóhuízàiguīzìjǐ自己
2 DànYēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshénrénshìshuō
3 gàosu告诉Suǒluómén所罗门deérzi儿子Yóudà犹大wángluóānzhùYóudà犹大biàn便mǐndeYǐsèliè以色列zhòngrén众人shuō
4 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们bùkě不可shàngqù上去nǐmen你们dedìxiōng弟兄zhēngzhànguījiāYīnwèi因为zhèshìchūyú出于Zhòngrén众人jiùtīngcóng听从Yēhéhuá耶和华dehuà的话guīhuíluóānzhēngzhàn
5 LuóānzhùzàilěngzàiYóudà犹大dexiūzhù修筑chéng
6 Wéibǎozhàng保障xiūzhù修筑Bólìhéng伯利恒tǎn
7 suōlán
8 Jiāshā西
9 duōláiyīn西jiā
10 SuǒlúnlúnZhèdōushìYóudàhé犹大和biàn便mǐndejiāngù坚固chéng
11 Luóānyòujiāngù坚固gèchù各处debǎozhàng保障zàiqízhōng在其中ānzhì安置jūnchángyòuyùbèi预备xiàliángshi粮食yóujiǔ
12 zàichéngyùbèi预备dùnpái盾牌qiāngqiěshǐ使chéngjíqí极其jiāngù坚固Yóudàhé犹大和biàn便mǐndōuguīle
13 Yǐsèliè以色列quándedejìsī祭司wèiréndōucóngsìfāng四方láiguīluóān
14 wèirénpiēxiàtāmen他们dejiāochǎnyè产业láidào来到Yóudà犹大lěngshìyīnluóāntāde他的érzi儿子jùjué拒绝tāmen他们bùxǔ不许tāmen他们gòngjìsī祭司zhífēnshìfèngYēhéhuá耶和华
15 luóānwéiqiūtánwéiguǐyuánwénzuògōngshānyáng山羊),wéizìjǐ自己suǒzhùzào铸造deniúshèlì设立jìsī祭司
16 Yǐsèliè以色列zhīpàizhōngfándìngxīnyì心意xúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndedōusuícóngwèirénláidào来到lěngjìsì祭祀Yēhéhuá耶和华tāmen他们lièdeshén
17 Zhèyàng这样jiùjiāngù坚固Yóudà犹大guóshǐ使Suǒluómén所罗门deérzi儿子luóānqiángshèng强盛sānnián三年yīnwèi因为tāmen他们sānnián三年zūnxíngDàwèi大卫Suǒluómén所罗门dedào
18 LuóānDàwèi大卫érzi儿子denǚ’ér女儿wéiyòuYēxī耶西érzi儿子denǚ’ér女儿háiwéi
19 Cóngshēnglejǐge几个érzi儿子jiùshì就是shīshìhǎn
20 Hòulái后来yòuyāshālóng押沙龙denǚ’ér女儿jiāshísān十三zhāngèrjiézuòlièdenǚ’ér女儿gāi),cóngshēngleYà Tài亚太shìluó
21 Luóānshíbā十八liùshí六十qièshēngèrshí二十érzi儿子liùshí六十nǚ’ér女儿quèàiyāshālóng押沙龙denǚ’ér女儿jiāàibiéde别的qiègèngshén
22 Luóānjiādeérzi儿子zuòtàizǐ太子zàidìxiōng弟兄zhōngwéishǒu为首yīnwèi因为xiǎngyàojiēxù接续zuòwáng
23 Luóānbànshì办事jīngmíng精明shǐ使zhòngfēnsàn分散zàiYóudàhé犹大和biàn便mǐnquándejiāngù坚固chéngyòutāmen他们xǔduō许多liángshi粮食wéitāmen他们duōxúnqīzi妻子Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

Pinyin Annotator: Sorry, the page https://www.wordproject.org/bibles/gb_py/14/12.htm cannot be processed. Sorry for this problem and please try other pages or go to https://www.wordproject.org/bibles/pn/14/12.htm for the pinyin version or go to https://www.wordproject.org/bibles/gb/14/12.htm for the Chinese version.