Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Bōsī波斯wánglièyuánniánYēhéhuá耶和华wéiyàoyīngyànjièYēlìmǐ耶利米kǒusuǒshuōdehuà的话jiùjīdòng激动Bōsī波斯wánglièdexīnshǐ使xiàzhàotōnggào通告quánguó全国shuō
2 Bōsī波斯wánglièrúcǐ如此shuōYēhéhuá耶和华tiānshàng天上deshénjiāngtiānxià天下wànguócìgěi赐给Yòuzhǔfù嘱咐zàiYóudà犹大delěngwéijiànzào建造diàn殿
3 Zàinǐmen你们zhōngjiān中间fánzuòzǐmín子民dekěyǐ可以Shàngyóu上犹delěngzàilěngchóngjiàn重建Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndediàn殿zhǐyǒu只有shìshén)。Yuànshénzhèréntóngzài
4 Fánshèngxià剩下derénwúlùn无论héchǔ何处dederényàoyòngjīnyíncáiwù财物shēngchù牲畜bāngzhù帮助lìngwài另外yàowéilěngshéndediàn殿gānxīn甘心xiànshànglǐwù礼物
5 Yúshì于是Yóudàhé犹大和biàn便mǐndechángjìsī祭司wèirénjiùshì就是yíqiè一切bèishénjīdòng激动xīnderéndōuqǐlai起来yàoshànglěngjiànzào建造Yēhéhuá耶和华dediàn殿
6 Tāmen他们wéiderénjiùyínjīncáiwù财物shēngchù牲畜zhēnbǎobāngzhù帮助tāmen他们yuánwénzuòjiāngù坚固tāmen他们deshǒu),lìngwài另外háiyǒu还有gānxīn甘心xiàndelǐwù礼物
7 lièwángjiāngYēhéhuá耶和华diàn殿demǐnchūlai出来zhèmǐnshìcónglěngluèláifàngzài放在zìjǐ自己shénzhīmiàozhòngdì中的
8 Bōsī波斯wánglièpàiguānjiāngzhèmǐnchūlai出来ànshùjiāogěi交给Yóudà犹大deshǒulǐng首领shè
9 mǐndeshùmù数目zàixiàmiàn在下面Jīnpánsānshí三十yínpányīqiān一千dāoèrshí二十jiǔ
10 Jīnwǎnsānshí三十yínwǎnzhīdebǎishíbiéyàngdemǐnyīqiān一千jiàn
11 Jīnyínmǐngòngyǒu共有qiānbǎijiànBèideréncóngBābǐlún巴比伦shànglěngdeshíhòu的时候shèjiāngzhèyíqiè一切dōudàishànglái上来Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Bābǐlún巴比伦wángcóngqián从前dàoBābǐlún巴比伦zhīYóudà犹大shěngderénxiànzài现在tāmen他们dezǐsūn子孙cóngbèidàozhīdehuílěngYóudà犹大guīběnchéng
2 Tāmen他们shìtóngzhesuǒluóshū西láiláidegǎishānhónghuílai回来de
3 Yǐsèliè以色列rénmín人民deshùmù数目zàixiàmiàn在下面dezǐsūn子孙èrqiānyībǎi一百qīshí七十èrmíng
4 Shìdezǐsūn子孙sānbǎi三百qīshí七十èrmíng
5 dezǐsūn子孙bǎiqīshí七十míng
6 dehòuyì后裔jiùshì就是shūhéyuē和约dezǐsūn子孙èrqiānbǎishí’èr十二míng
7 lándezǐsūn子孙yīqiān一千èrbǎi二百wǔshí五十míng
8 dezǐsūn子孙jiǔbǎisìshí四十míng
9 gǎidezǐsūn子孙bǎiliùshí六十míng
10 dezǐsūn子孙liùbǎisìshí四十èrmíng
11 bàidezǐsūn子孙liùbǎièrshísān二十三míng
12 dezǐsūn子孙yīqiān一千èrbǎi二百èrshí二十èrmíng
13 duōgāndezǐsūn子孙liùbǎiliùshí六十liùmíng
14 dezǐsūn子孙èrqiānlíngwǔshí五十liùmíng
15 Yàdīng亚丁dezǐsūn子孙bǎiwǔshí五十míng
16 dehòuyì后裔jiùshì就是Xīxījiā希西家dezǐsūn子孙jiǔshí九十míng
17 Bǐsài比赛dezǐsūn子孙sānbǎi三百èrshísān二十三míng
18 Yuēdezǐsūn子孙yībǎi一百shí’èr十二míng
19 shùndezǐsūn子孙èrbǎi二百èrshísān二十三míng
20 ěrrénjiǔshí九十míng
21 Bólìhéng伯利恒rényībǎi一百èrshísān二十三míng
22 tuófǎrén法人wǔshí五十liùmíng
23 rényībǎi一百èrshí二十míng
24 rénsìshí四十èrmíng
25 lièlínrénfēirénréngòngbǎisìshísān四十三míng
26 rénjiāréngòngliùbǎièrshíyī二十一míng
27 rényībǎi一百èrshí二十èrmíng
28 rénàiréngòngèrbǎi二百èrshísān二十三míng
29 rénwǔshí五十èrmíng
30 rényībǎi一百wǔshí五十liùmíng
31 Biéde别的lánzǐsūn子孙yīqiān一千èrbǎi二百wǔshí五十míng
32 líndezǐsūn子孙sānbǎi三百èrshí二十míng
33 Luórénrénanuóréngòngbǎièrshíwǔ二十五míng
34 rénsānbǎi三百sìshí四十míng
35 西rénsānqiānliùbǎisānshí三十míng
36 Jìsī祭司shūjiādezǐsūn子孙jiǔbǎiqīshí七十sānmíng
37 Yīnmàidezǐsūn子孙yīqiān一千língwǔshí五十èrmíng
38 shīěrdezǐsūn子孙yīqiān一千èrbǎi二百sìshí四十míng
39 líndezǐsūn子孙yīqiān一千língshíqī十七míng
40 wèirénwēidehòuyì后裔jiùshì就是shūmièdezǐsūn子孙qīshí七十míng
41 Gēchàng歌唱dedezǐsūn子孙yībǎi一百èrshí二十míng
42 Shǒuméndeshālóng沙龙dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙mendezǐsūn子孙dezǐsūn子孙dedezǐsūn子孙shuòbàidezǐsūn子孙gòngyībǎi一百sānshí三十jiǔmíng
43 níngjiùshì就是diàn殿),西dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙édezǐsūn子孙
44 绿dezǐsūn子孙Xī Yà西亚dezǐsūn子孙dùndezǐsūn子孙
45 dezǐsūn子孙jiādezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
46 dezǐsūn子孙mǎidezǐsūn子孙nándezǐsūn子孙
47 dezǐsūn子孙jiādezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
48 xùndezǐsūn子孙Gē Dà哥大dezǐsūn子孙jiāsǎndezǐsūn子孙
49 dezǐsūn子孙Bāxī巴西dezǐsūn子孙bǐsài比赛dezǐsūn子孙
50 dezǐsūn子孙níngdezǐsūn子孙xīndezǐsūn子孙
51 bodezǐsūn子孙gǔbā古巴dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
52 dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙shādezǐsūn子孙
53 dezǐsūn子孙西西dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
54 dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
55 Suǒluómén所罗门púrén仆人dehòuyì后裔jiùshì就是suǒtàidezǐsūn子孙suǒfěilièdezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
56 dezǐsūn子孙kūndezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
57 Shìdezǐsūn子孙dezǐsūn子孙hēilièyīndezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
58 níngSuǒluómén所罗门púrén仆人dehòuyì后裔gòngsānbǎi三百jiǔshí九十èrmíng
59 CóngMǐlā米拉绿dànyīnmàishànglái上来debùnéng不能zhǐmíng指明tāmen他们dezōngzú宗族shìYǐsèliè以色列rénbúshì不是
60 Tāmen他们shìláidezǐsūn子孙duōdezǐsūn子孙Gē Dà哥大dezǐsūn子孙gòngliùbǎiwǔshí五十èrmíng
61 Jìsī祭司zhōngdezǐsūn子孙dezǐsūn子孙Bāxī巴西láidezǐsūn子孙Yīnwèi因为tāmen他们dexiānlelièrénBāxī巴西láidenǚ’ér女儿wéisuǒyǐ所以míngjiào名叫Bāxī巴西lái
62 Zhèsānjiāderénzàizhīzhōng之中xúncházìjǐ自己dequèxúnzheyīncǐ因此suànwéijiébùzhǔn不准gòngjìsī祭司dezhírèn
63 Shěngzhǎng省长duìtāmen他们shuōbùkě不可chīzhìshèngdezhídào直到yǒuyòng有用língmíngjuédejìsī祭司xīngqǐ兴起lái
64 Huìzhònggòngyǒu共有wànèrqiānsānbǎi三百liùshí六十míng
65 Cǐwài此外háiyǒu还有tāmen他们deqiānsānbǎi三百sānshí三十míngyòuyǒugēchàng歌唱denánnǚ男女èrbǎi二百míng
66 Tāmen他们yǒubǎisānshí三十liùluózi骡子èrbǎi二百sìshí四十
67 Luòtuo骆驼bǎisānshí三十zhīliùqiānbǎièrshí二十
68 Yǒuxiē有些chángdàole到了lěngYēhéhuá耶和华diàn殿dedìfang地方biàn便wéishéndediàn殿gānxīn甘心xiànshànglǐwù礼物yàochóngxīn重新jiànzào建造
69 Tāmen他们liànglì量力juāngōngchéng工程dejīnliùwànyī万一qiānyínqiānbìngjìsī祭司delǐfú礼服yībǎi一百jiàn
70 Yúshì于是jìsī祭司wèirénmínzhòngdì中的yīxiē一些réngēchàng歌唱deshǒuméndeníngbìngYǐsèliè以色列zhòngrén众人zhùzàizìjǐ自己dechéngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Dàole到了qīyuè七月Yǐsèliè以色列rénzhùzàichéngnàshí那时tāmen他们rútóng如同rénjùjí聚集zàilěng
2 Yuēdeérzi儿子shūtāde他的dìxiōng弟兄zhòngjìsī祭司bìngSǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluótāde他的dìxiōng弟兄dōuqǐlai起来jiànzhù建筑Yǐsèliè以色列shéndetányàozhàoshénrénMóxī摩西shūshàngsuǒxiědezàitánshàngxiànfán
3 Tāmen他们zàiyuányǒude有的gēnshàngzhútányīnlínguó邻国demínyòuzàishàngxiàngYēhéhuá耶和华zǎowǎn早晚xiànfán
4 Yòuzhàoshūshàngsuǒxiědeshǒuzhùpéngjiéànshùzhàolì照例xiànměirì每日suǒdāngxiàndefán
5 hòuxiànchángxiàndefánbìngzàiyuèshuòYēhéhuá耶和华deyíqiè一切shèngjiéxiànyòuxiàngYēhéhuá耶和华xiànréndegānxīn甘心
6 Cóngqīyuè七月chūyī初一tāmen他们jiùxiàngYēhéhuá耶和华xiànfánDànYēhéhuá耶和华diàn殿degēnshàngwèi尚未dìng
7 Tāmen他们yòujiāngyíngěishíjiàngmùjiàng木匠liángshi粮食jiǔyóugěi西dùnréntuīluórénshǐ使tāmen他们jiāngxiāngbǎishù柏树cóngnènyùndàohǎilǐ海里hǎiyùn海运dàoyuēshìzhàoBōsī波斯wánglièsuǒyǔnzhǔnde
8 Bǎixìng百姓dàole到了lěngshéndiàn殿dedìfang地方Dì’èr第二niánèryuè二月Sǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluóyuēdeérzi儿子shūqíyú其余dedìxiōng弟兄jiùshì就是jìsī祭司wèirénbìngyíqiè一切bèiguīhuílěngderéndōuxīnggōngjiànzào建造Yòupàiwèiréncóngèrshí二十suìyǐwài以外dejiànzào建造Yēhéhuá耶和华diàn殿degōngzuò工作
9 Yúshì于是Yóudà犹大zàièrzhāngsìshí四十jiézuòwēidehòuyì后裔jiùshì就是shūtāde他的zǐsūn子孙dìxiōng弟兄Miètāde他的zǐsūn子孙wèiréndezǐsūn子孙dìxiōng弟兄dōuyītóng一同qǐlai起来zàishéndiàn殿zuògōng做工derén
10 JiàngrénYēhéhuá耶和华diàn殿gēndeshíhòu的时候jìsī祭司jiēchuān穿lǐfú礼服chuīhàodezǐsūn子孙wèirénqiāozhàoYǐsèliè以色列wángDàwèi大卫suǒdìngdedōuzhànzhezànměi赞美Yēhéhuá耶和华
11 Tāmen他们bǐcǐ彼此chàngzànměi赞美chēngxièYēhéhuá耶和华shuōběnwéishànxiàngYǐsèliè以色列rényǒngcí’ài慈爱Tāmen他们zànměi赞美Yēhéhuá耶和华deshíhòu的时候zhòngmíndàshēng大声hūhǎn呼喊yīnYēhéhuá耶和华diàn殿degēnyǐjīng已经dìng
12 Rán’ér然而yǒuxǔduō许多jìsī祭司wèirénchángjiùshì就是jiànguòjiùdiàn殿delǎoniánrén老年人xiànzài现在qīnyǎn亲眼kànjiàn看见zhèdiàn殿degēnbiàn便dàshēng大声hàoyǒuxǔduō许多réndà人大shēnghuānhū欢呼
13 Shènzhì甚至bǎixìng百姓bùnéng不能fēnbiàn分辨huānhū欢呼deshēngyīn声音hàodeshēngyīn声音Yīnwèi因为zhòngrén众人dàshēng大声hūhǎn呼喊shēngyīn声音tīngdào听到yuǎnchǔPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yóudàhé犹大和biàn便mǐndedírén敌人tīngshuō听说bèiguīhuíderénwéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénjiànzào建造diàn殿
2 JiùjiànsuǒluóYǐsèliè以色列dechángduìtāmen他们shuōqǐngróngwǒmen我们nǐmen你们yītóng一同jiànzào建造Yīnwèi因为wǒmen我们xúnqiú寻求nǐmen你们deshénnǐmen你们yíyàng一样Zìcóng自从shùwángYǐsǎ以撒dùndàiwǒmen我们shàngzhèdeyǐlái以来wǒmen我们chángjìsì祭祀shén
3 Dànsuǒluóshūqíyú其余Yǐsèliè以色列dechángduìtāmen他们shuōwǒmen我们jiànzào建造shéndediàn殿nǐmen你们gānwǒmen我们zìjǐ自己wéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénxiéjiànzào建造shìzhàoBōsī波斯wánglièsuǒfēnfù吩咐de
4 dedemínjiùzàiYóudà犹大rénjiànzào建造deshíhòu的时候shǐ使tāmen他们deshǒuruǎnrǎoluàn扰乱tāmen他们
5 CóngBōsī波斯wánglièniánjiānzhídào直到Bōsī波斯wángdēngdeshíhòu的时候huì贿mǎimóushìyàobàihuài败坏tāmen他们demóusuàn
6 Zàisuícáidēngdeshíhòu的时候shàngběnkònggào控告Yóudàhé犹大和lěngdejūmín居民
7 xuē西niánjiānshīlánbiétāmen他们detóngdǎngshàngběnzòugàoBōsī波斯wángxuē西BěnzhāngshìyòngYàlán亚兰wénzì文字Yàlán亚兰fāngyán方言
8 Shěngzhǎng省长hóngshūji书记shēnshuàiyàokònggào控告lěngrénshàngběnzòugàoxuē西wáng
9 Shěngzhǎng省长hóngshūji书记shēnshuàitóngdǎngdederénjiārénrénrénwèirénBābǐlún巴比伦rénshūshānjiāréndehàirénlánrén
10 zūndesuǒqiānyí迁移ānzhì安置zàichéngbìng西yīdài一带dìfang地方derénděng
11 Shàngzòuxuē西wángshuō西dechénmínyúnyún
12 Wánggāizhīdao知道cóngwángnàli那里shàngdàowǒmen我们zhèlǐ这里deYóudà犹大rényǐjīng已经dàolěngchóngjiàn重建zhèfǎnpàn反叛èliè恶劣dechéngzhúgēnjiànzào建造chéngqiáng城墙
13 Rújīn如今wánggāizhīdao知道tāmen他们ruòjiànzào建造zhèchéngchéngqiáng城墙wánbì完毕jiùbùzài不再wángjìngòngjiāonàshuì纳税zhōngjiǔwángshòukuīsǔn亏损
14 Wǒmen我们shíyánbùrěn不忍jiànwángchīkuī吃亏yīncǐ因此zòugàowáng
15 Qǐngwángkǎochá考察xiānwángdeshízàishàngcházhīzhèchéngshìfǎnpàn反叛dechénglièwángshěngyǒuhài有害Zìgǔ自古yǐlái以来qízhōng其中chángyǒubèideshìyīncǐ因此zhèchéngcéngbèichāihuǐ
16 Wǒmen我们jǐnzòuwángzhīzhèchéngruòzàijiànzào建造chéngqiáng城墙wánbì完毕西zhīdewángjiùfēnle
17 Nàshí那时wángshěngzhǎng省长hóngshūji书记shēnshuàitāmen他们detóngdǎngjiùshì就是zhùbìng西yīdài一带dìfang地方derénshuōyuànnǐmen你们píng’ān平安yúnyún
18 Nǐmen你们suǒshàngdeběnyǐjīng已经míngzàimiànqián面前
19 mìngrénkǎochá考查dézhī得知chénggǔlái古来guǒrán果然bèipàn背叛lièwángqízhōng其中chángyǒufǎnpàn反叛bèideshì
20 Cóngqián从前lěngyǒujūnwángtǒngguǎn西quánderénjiùgěitāmen他们jìngòngjiāonàshuì纳税
21 Xiànzài现在nǐmen你们yàochūgàoshì告示mìngzhèxie这些réntínggōngshǐ使zhèchéngbùdé不得jiànzào建造děngjiàngzhǐ
22 Nǐmen你们dāngjǐnshèn谨慎bùkě不可chíyán迟延wèihé为何rónghàijiāzhòng加重shǐ使wángshòukuīsǔn亏损ne
23 xuē西wángdeshàngzàihóngshūji书记shēnshuàibìngtāmen他们detóngdǎngmiànqián面前tāmen他们jiùjímáng急忙wǎnglěngjiànYóudà犹大rényòngshìli势力qiǎngpò强迫tāmen他们tínggōng
24 Yúshì于是zàilěngshéndiàn殿degōngchéng工程jiùtíngzhǐ停止lezhítíngdàoBōsī波斯wángdì’èr第二niánPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Nàshí那时xiānzhī先知gāiduōdesūnzi孙子jiāfèngYǐsèliè以色列shéndemíngxiàngYóudàhé犹大和lěngdeYóudà犹大rénshuōquànmiǎndehuà的话
2 Yúshì于是Sǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluóhéyuē和约deérzi儿子shūdōuqǐlai起来dòngshǒu动手jiànzào建造lěngshéndediàn殿yǒushéndexiānzhī先知zàinàli那里bāngzhù帮助tāmen他们
3 Dāngshí当时西dezǒngdū总督nǎishìBōsī波斯nǎibìngtāmen他们detóngdǎngláiwènshuōshéijiàngzhǐràngnǐmen你们jiànzào建造zhèdiàn殿xiūchéngzhèqiángne
4 Wǒmen我们biàn便gàosu告诉tāmen他们jiànzào建造zhèdiàn殿derénjiàoshénme什么míngzi名字
5 Shéndeyǎnkàngù看顾Yóudà犹大dezhǎnglǎo长老yǐzhì以致zǒngdū总督děngméiyǒu没有jiàotāmen他们tínggōngzhídào直到zhèshìzòugàodezhetāde他的huí
6 西dezǒngdū总督nǎishìBōsī波斯nǎibìngtāmen他们detóngdǎngjiùshì就是zhù西desàjiā萨迦rénshàngběnzòugàowáng
7 Běnshàngxiězheshuōyuànwángzhūshìpíng’ān平安
8 Wánggāizhīdao知道wǒmen我们wǎngYóudà犹大shěngdàole到了zhìshéndediàn殿zhèdiàn殿shìyòngshíjiànzào建造deLiángchārù插入qiángnèigōngzuò工作shéntāmen他们shǒuxià手下hēngtōng
9 Wǒmen我们jiùwènnàxiē那些zhǎnglǎo长老shuōshéijiàngzhǐràngnǐmen你们jiànzào建造zhèdiàn殿xiūchéngzhèqiángne
10 Yòuwèntāmen他们demíngzi名字yàojìlù记录tāmen他们shǒulǐng首领demíngzi名字zòugàowáng
11 Tāmen他们huídá回答shuōwǒmen我们shìtiāndì天地zhīshéndepúrén仆人chóngjiàn重建qiánduōnián多年suǒjiànzào建造dediàn殿jiùshì就是Yǐsèliè以色列dewèijūnwángjiànzào建造xiūchéngde
12 Zhīyīnwǒmen我们liètiānshàng天上deshénfānù发怒shéntāmen他们jiāozàijiāderénBābǐlún巴比伦wángdeshǒuzhōngjiùchāihuǐzhèdiàn殿yòujiāngbǎixìng百姓dàoBābǐlún巴比伦
13 Rán’ér然而Bābǐlún巴比伦wánglièyuánniánjiàngzhǐyǔnzhǔnjiànzào建造shéndezhèdiàn殿
14 Shéndiàn殿zhòngdì中的jīnyínmǐnjiùshì就是cónglěngdediàn殿zhōngluèdàidàoBābǐlún巴比伦miàodelièwángcóngBābǐlún巴比伦miàochūlai出来jiāogěi交给pàiwéishěngzhǎng省长demíngjiào名叫shè
15 Duìshuōkěyǐ可以jiāngzhèxie这些mǐndàifàngzài放在lěngdediàn殿zhōngzàiyuánchù原处jiànzào建造shéndediàn殿
16 Yúshì于是zhèshèláijiànlì建立lěngshéndiàn殿degēnZhèdiàn殿cóngnàshí那时zhídào直到rújīn如今shàngwèi尚未zàochéng造成
17 Xiànzài现在wángruòyǐwéi以为měiqǐngcháBābǐlún巴比伦wángdekànlièwángjiàngzhǐyǔnzhǔnzàilěngjiànzào建造shéndediàn殿méiyǒu没有wángdexīnyì心意rúhé如何Qǐngjiàngzhǐxiǎowǒmen我们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yúshì于是wángjiàngzhǐyàoxúnchádiǎnnèijiùshì就是zàiBābǐlún巴比伦cángbǎowù宝物zhīchǔ
2 Zàidàishěngchéngdegōngnèixúndejuànqízhōng其中zheshuō
3 lièwángyuánniánjiàngzhǐlùndàolěngshéndediàn殿yàojiànzào建造zhèdiàn殿wéixiànzhīchǔjiāndiàn殿degēnDiàn殿gāoliùshí六十zhǒukuānliùshí六十zhǒu
4 Yòngsāncéngshítou石头yīcéng一层xīnmùtou木头jīngfèi经费yàochūyú出于wáng
5 Bìngqiě并且shéndiàn殿dejīnyínmǐnjiùshì就是cónglěngdediàn殿zhōngluèdàoBābǐlún巴比伦deyàoguīhuán归还dàidàolěngdediàn殿zhōngànyuánchù原处fàngzài放在shéndediàn殿
6 Xiànzài现在西dezǒngdū总督nǎishìBōsī波斯nǎibìngnǐmen你们detóngdǎngjiùshì就是zhù西desàjiā萨迦rénnǐmen你们dāngyuǎnlí远离tāmen他们
7 Bùyào不要lánshéndiàn殿degōngzuò工作rènpíng任凭Yóudà犹大réndeshěngzhǎng省长Yóudà犹大réndezhǎnglǎo长老zàiyuánchù原处jiànzào建造shéndezhèdiàn殿
8 yòujiàngzhǐfēnfù吩咐nǐmen你们xiàngYóudà犹大réndezhǎnglǎo长老wéijiànzào建造shéndediàn殿dāngzěnyàng怎样xíngjiùshì就是cóng西dekuǎnxiàng款项zhōnggòngyínzuòtāmen他们dejīngfèi经费miǎnde免得dānwu耽误gōngzuò工作
9 Tāmen他们tiānshàng天上deshénxiànfánsuǒxū所需yòngdegōngniú公牛gōngmiányángmiányánggāobìngsuǒyòngdemàizi麦子yánjiǔyóudōuyàozhàolěngjìsī祭司dehuà的话měirì每日gōnggěi供给tāmen他们bùdé不得yǒu
10 Hǎojiàotāmen他们xiànxīnxiāngdegěitiānshàng天上deshényòuwéiwángwángzhòngdeshòumìng寿命qídǎo祈祷
11 zàijiàngzhǐwúlùn无论shéigēnggǎi更改zhèmìnglìng命令cóngfángwū房屋zhōngchāichūgēnliángláijǔqǐ举起xuánzàishàngyòushǐ使tāde他的fángwū房屋chéngwéi成为fènduī
12 Ruòyǒuwángmínshēnshǒu伸手gēnggǎi更改zhèmìnglìng命令chāihuǐzhèdiàn殿yuànshǐ使lěngdediàn殿zuòwéi作为míngjūsuǒ居所deshénjiāngtāmen他们mièjué灭绝jiàngzhèzhǐyì旨意dāngzūnxíng
13 Yúshì于是西zǒngdū总督nǎishìBōsī波斯nǎibìngtāmen他们detóngdǎngyīnwángsuǒdemìnglìng命令jiùzūnxíng
14 Yóudà犹大zhǎnglǎo长老yīnxiānzhī先知gāiduōdesūnzi孙子jiāsuǒshuōquànmiǎndehuà的话jiùjiànzào建造zhèdiàn殿fánshìhēngtōngTāmen他们zūnzheYǐsèliè以色列shéndemìnglìng命令Bōsī波斯wánglièxuē西dezhǐyì旨意jiànzào建造wánbì完毕
15 wángdìliù第六niányuèchūsānzhèdiàn殿xiūchéngle
16 Yǐsèliè以色列dejìsī祭司wèirénbìngqíyú其余bèiguīhuíderéndōuhuānhuānxǐ欢喜dexíngfèngxiàn奉献shéndiàn殿de
17 Xíngfèngxiàn奉献shéndiàn殿dejiùxiàngōngniú公牛yībǎi一百zhīgōngmiányángèrbǎi二百zhīmiányánggāobǎizhīyòuzhàoYǐsèliè以色列zhīpàideshùmù数目xiàngōngshānyáng山羊shí’èr十二zhīwéiYǐsèliè以色列zhòngrén众人zuòshúzuì赎罪
18 Qiěpàijìsī祭司wèirénànzhebāncì班次zàilěngshìfèngshénshìzhàoMóxī摩西shūshàngsuǒxiěde
19 Zhēngyuè正月shísì十四bèiguīhuíderénshǒuyuèjié
20 Yuánlái原来jìsī祭司wèirényītóng一同jiérénjiéjìng洁净wèirénwéi人为bèiguīhuídezhòngrén众人tāmen他们dedìxiōng弟兄zhòngjìsī祭司bìngwéizìjǐ自己zǎiyuèjiédeyánggāo
21 CóngdàozhīdeguīhuídeYǐsèliè以色列rényíqiè一切chúdiàosuǒrǎnwàibāngrén外邦人wūhuì污秽guītāmen他们yàoxúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shénderéndōuchīzhèyánggāo
22 Huānhuānxǐ欢喜deshǒuchújiàojiéYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华shǐ使tāmen他们huānxǐ欢喜yòushǐ使shùwángdexīnzhuǎnxiàng转向tāmen他们jiāngù坚固tāmen他们deshǒuzuòYǐsèliè以色列shéndiàn殿degōngchéng工程Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Zhèshìyǐhòu以后Bōsī波斯wángxuē西niánjiānyǒushì西láideérzi儿子西láishìdeérzi儿子shìjiādeérzi儿子
2 jiāshìshālóng沙龙deérzi儿子shālóng沙龙shìSǎdū撒督deérzi儿子Sǎdū撒督shìdeérzi儿子
3 shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìMǐlā米拉yuēdeérzi儿子
4 Mǐlā米拉yuēshì西deérzi儿子西shì西deérzi儿子西shìdeérzi儿子
5 shìshūdeérzi儿子shūshìfēi是非deérzi儿子fēishìdeérzi儿子shìjìsī祭司Yàlún亚伦deérzi儿子
6 ZhècóngBābǐlún巴比伦shànglái上来shìmǐnjié敏捷dewénshìtōngdá通达Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shénsuǒMóxī摩西deshūWángyǔnzhǔnyíqiè一切suǒqiúdeshìyīnYēhéhuá耶和华shéndeshǒubāngzhù帮助
7 xuē西wángdìqī第七niánYǐsèliè以色列rénjìsī祭司wèiréngēchàng歌唱deshǒuméndeníngyǒushànglěngde
8 Wángdìqī第七niánwǔyuè五月dàole到了lěng
9 Zhēngyuè正月chūyī初一cóngBābǐlún巴比伦chéngYīnshénshīēndeshǒubāngzhù帮助wǔyuè五月chūyī初一jiùdàole到了lěng
10 dìngzhìkǎojiūzūnxíngYēhéhuá耶和华deyòujiāngdiǎnzhāngjiàoxun教训Yǐsèliè以色列rén
11 Jìsī祭司shìtōngdá通达Yēhéhuá耶和华jièmìng诫命Yǐsèliè以色列zhīdewénshìxuē西wángcìgěi赐给zhǐshàngmian上面xiězheshuō
12 Zhūwángzhīwángxuē西jìsī祭司tōngdá通达tiānshàng天上shéndewénshìyúnyún
13 Zhùzàiwǒguó我国zhòngdì中的Yǐsèliè以色列rénjìsī祭司wèirénfángānxīn甘心shànglěngdejiàngzhǐzhǔntāmen他们tóng
14 Wángmóushìjìrán既然chāzhàoshǒuzhōngshéndeshūcháwènYóudà犹大lěngdejǐngkuàng
15 Yòudàijīnyínjiùshì就是wángmóushìgānxīn甘心xiàngěizhùlěngYǐsèliè以色列shénde
16 BìngdàizàiBābǐlún巴比伦quánshěngsuǒdé所得dejīnyínbǎixìng百姓jìsī祭司lèyì乐意xiàngěilěngtāmen他们shéndiàn殿delǐwù礼物
17 Suǒyǐ所以dāngyòngzhèjīnyínmǎigōngniú公牛gōngmiányángmiányánggāotóngxiàndediànzhīxiànzàilěngnǐmen你们shéndiàn殿detánshàng
18 Shèngxià剩下dejīnyíndedìxiōng弟兄kànzhezěnyàng怎样hǎojiùzěnyàng怎样yòngzǒngyàozūnzhenǐmen你们shéndezhǐyì旨意
19 Suǒjiāogěi交给shéndiàn殿zhōngshǐyòng使用demǐnyàojiāozàilěngshénmiànqián面前
20 shéndiàn殿ruòzàiyǒuyòngdejīngfèi经费kěyǐ可以cóngwángdezhī
21 xuē西wángyòujiàngzhǐ西deyíqiè一切guānshuōtōngdá通达tiānshàng天上shéndewénshìjìsī祭司wúlùn无论xiàngnǐmen你们yàoshénme什么nǐmen你们yàodebèibàn
22 Jiùshì就是yínzhídào直到yībǎi一百liándemàizi麦子yībǎi一百ěrjiǔyībǎi一百yóuyībǎi一百yánshùyàogěi
23 Fántiānshàng天上zhīshénsuǒfēnfù吩咐dedāngwéitiānshàng天上shéndediàn殿xiángxì详细bànlǐ办理Wèihé为何shǐ使fèn忿líndàowángwángzhòngdeguóne
24 yòuxiǎonǐmen你们zhìyú至于jìsī祭司wèiréngēchàng歌唱deshǒuméndeníngbìngzàishéndiàn殿dāngchāderénbùkě不可jiàotāmen他们jìngòngjiāonàshuì纳税
25 ayàozhàozheshéndezhìhuì智慧jiāngsuǒyǒu所有míngbai明白shénderénwéishìshīshěnpàn审判guānzhìlǐ治理西debǎixìng百姓shǐ使tāmen他们jiàoxun教训yíqiè一切bùmíngbái不明白shénderén
26 Fánzūnxíngshénwángmìnglìng命令derénjiùdāngdìngtāde他的zuìhuòzhìhuòchōngjūnhuòchāojiā抄家huòqiújìn囚禁
27 shuōYēhéhuá耶和华wǒmen我们lièdeshénshìyīngdāng应当chēngsòngdeYīnshǐ使wángzhèxīnyì心意xiūshì修饰lěngYēhéhuá耶和华dediàn殿
28 Yòuzàiwángmóushìbìngdànéng大能dejūnchángmiànqián面前shīēnYīnYēhéhuá耶和华shéndeshǒubāngzhù帮助jiùdéyǐ得以jiānqiáng坚强cóngYǐsèliè以色列zhōngzhāoshǒulǐng首领yītóng一同shànglái上来Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Dāngxuē西wángniánjiāntóngcóngBābǐlún巴比伦shànglái上来deréntāmen他们dechángtāmen他们dejiāpǔ家谱zàixiàmiàn在下面
2 Shǔfēidezǐsūn子孙yǒushùnshǔdezǐsūn子孙yǒudànshǔDàwèi大卫dezǐsūn子孙yǒu
3 Shǔdehòuyì后裔jiùshì就是shìjiādezǐsūn子孙yǒujiātóngzheànjiāpǔ家谱jìsuàn计算nándīngyībǎi一百wǔshí五十rén
4 Shǔdezǐsūn子孙yǒu西deérzi儿子yuēnǎitóngzheyǒunándīngèrbǎi二百
5 Shǔshìjiādezǐsūn子孙yǒudeérzi儿子tóngzheyǒunándīngsānbǎi三百
6 ShǔYàdīng亚丁dezǐsūn子孙yǒuyuēdāndeérzi儿子biétóngzheyǒunándīngwǔshí五十
7 Shǔlándezǐsūn子孙yǒudeérzi儿子shāitóngzheyǒunándīngqīshí七十
8 Shǔshìdezǐsūn子孙yǒujiādeérzi儿子西tóngzheyǒunándīngbāshí八十
9 Shǔyuēdezǐsūn子孙yǒuxiēdeérzi儿子édetóngzheyǒunándīngèrbǎi二百shíbā十八
10 Shǔshìluódezǐsūn子孙yǒuyuēfěideérzi儿子tóngzheyǒunándīngyībǎi一百liùshí六十
11 Shǔbàidezǐsūn子孙yǒubàideérzi儿子jiātóngzheyǒunándīngèrshí二十
12 Shǔdezǐsūn子孙yǒujiātǎndeérzi儿子yuēnántóngzheyǒunándīngyībǎi一百shí
13 Shǔduōgāndezǐsūn子孙jiùshì就是wěidetāmen他们demíngzi名字shìlièshìtóngzhetāmen他们yǒunándīngliùshí六十
14 Shǔdezǐsūn子孙yǒuTàihé太和tóngzhetāmen他们yǒunándīngqīshí七十
15 zhāozhèxie这些rénzàiliúrù流入debiānwǒmen我们zàinàli那里zhùlesānchákàn查看bǎixìng百姓jìsī祭司jiànméiyǒu没有wèirénzàinàli那里
16 Jiùshàoshǒulǐng首领xièlièshìdāndāndānjiāshūlányòushàojiàoyuēdān
17 dǎfa打发tāmen他们wǎngjiā西fěidìfang地方jiànnàli那里deshǒulǐng首领duōyòugàosu告诉tāmen他们dāngxiàngduōtāde他的dìxiōng弟兄níngshuōshénme什么huàjiàotāmen他们wéiwǒmen我们shéndediàn殿dàishǐyòng使用derénlái
18 Méngwǒmen我们shénshīēndeshǒubāngzhù帮助wǒmen我们tāmen他们zàiYǐsèliè以色列dezēngsūn曾孙wèidesūnzi孙子dehòuyì后裔zhōngdàiyīgè一个tōngdá通达rénláiHáiyǒu还有shìtāde他的zhòngdìxiōng弟兄gòngshíbā十八rén
19 YòuyǒushātóngzheyǒuMǐlā米拉dezǐsūn子孙shāibìngtāde他的zhòngdìxiōng弟兄gòngèrshí二十rén
20 Cóngqián从前Dàwèi大卫zhòngshǒulǐng首领pàiníngshìwèirénxiànzài现在cóngzhèníngzhōngdàileèrbǎi二百èrshí二十rénláidōushìànmíngzhǐdìng指定de
21 Nàshí那时zàibiānxuāngào宣告jìnshí禁食wéiyàozàiwǒmen我们shénmiànqián面前xīnqiúshǐ使wǒmen我们fùrén妇人háizi孩子bìngyíqiè一切suǒyǒu所有dedōudepíngtǎn平坦dedàolù道路
22 qiúwángbùbīng步兵bīngbāngzhù帮助wǒmen我们dǐdǎng抵挡lùshang路上dechóuběnyǐwéi以为xiūchǐ羞耻Yīncéngduìwángshuōwǒmen我们shénshīēndeshǒubāngzhù帮助yíqiè一切xúnqiú寻求tāde他的Dàntāde他的nénglì能力fèn忿gōngjī攻击yíqiè一切líqì离弃tāde他的
23 Suǒyǐ所以wǒmen我们jìnshí禁食qíqiú祈求wǒmen我们deshénjiùyīngyǔnlewǒmen我们
24 fēnpài分派jìsī祭司chángshí’èr十二rénjiùshì就是shìshātāmen他们dedìxiōng弟兄shírén
25 Jiāngwángmóushìjūnchángbìngzàinàli那里deYǐsèliè以色列zhòngrén众人wéiwǒmen我们shéndiàn殿suǒxiàndejīnyínmǐndōuchěnglejiāogěi交给tāmen他们
26 chěnglejiāozàitāmen他们shǒuzhòngdì中的yínyǒuliùbǎiwǔshí五十liándeYínzhòngyībǎi一百liándeJīnyībǎi一百liánde
27 Jīnwǎnèrshí二十zhòngyīqiān一千Shàngděng上等guāngtóngdemǐnliǎngbǎoguì宝贵jīn
28 duìtāmen他们shuōnǐmen你们guīYēhéhuá耶和华wéishèngmǐnwéishèngJīnyínshìgānxīn甘心xiàngěiYēhéhuá耶和华nǐmen你们lièzhīshénde
29 Nǐmen你们dāngjǐngxǐngkānshǒu看守zhídào直到nǐmen你们zàilěngYēhéhuá耶和华diàn殿denèizàijìsī祭司chángwèichángbìngYǐsèliè以色列dechángmiànqián面前guòlechěng
30 Yúshì于是jìsī祭司wèirénànzhefènliàng分量jiēshòu接受jīnyínmǐnyàodàidàolěngwǒmen我们shéndediàn殿
31 Zhēngyuè正月shí’èr十二wǒmen我们cóngbiānxíngyàowǎnglěngWǒmen我们shéndeshǒubǎoyòu保佑wǒmen我们jiùwǒmen我们tuōlí脱离chóulùshang路上máifú埋伏zhīréndeshǒu
32 Wǒmen我们dàole到了lěngzàinàli那里zhùlesān
33 Dìsì第四zàiwǒmen我们shéndediàn殿jīnyínmǐndōuchěnglejiāozàijìsī祭司deérzi儿子deshǒuzhōngTóngzheyǒufēideérzi儿子háiyǒu还有wèirénshūdeérzi儿子yuēbīnnèideérzi儿子nuóde
34 Dāngshí当时dōudiǎnleshùmù数目ànzhefènliàng分量xiězàishàng
35 CóngdàozhīdeguīhuíderénxiàngYǐsèliè以色列deshénxiànfánjiùshì就是wéiYǐsèliè以色列zhòngrén众人xiàngōngniú公牛shí’èr十二zhīgōngmiányángjiǔshí九十liùzhīmiányánggāoqīshí七十zhīyòuxiàngōngshānyáng山羊shí’èr十二zhīzuòshúzuì赎罪zhèdōushìxiàngYēhéhuá耶和华fénxiànde
36 Tāmen他们jiāngwángdezhǐjiāogěi交给wángsuǒpàidezǒngdū总督西deshěngzhǎng省长tāmen他们jiùbāngzhù帮助bǎixìng百姓yòugōnggěi供给shéndiàn殿suǒxū所需yòngdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Zhèshìzuòwánlezhòngshǒulǐng首领láijiànshuōYǐsèliè以色列Mínhé民和jìsī祭司bìngwèirénméiyǒu没有juéjiānánrénrénBǐlì比利rénrénménrénrénĀijí埃及rénrénréngxiàofǎ效法zhèxie这些guódemínxíngzēngdeshì
2 Yīntāmen他们wéizìjǐ自己érzi儿子lezhèxie这些wàibāngnǚzǐ女子wéiyǐzhì以致shèngjiédezhǒnglèi种类zhèxie这些guódemínhùnzá混杂Érqiě而且shǒulǐng首领guānchángzàizhèshìshàngwéizuìkuí
3 tīngjiàn听见zhèshìjiùsīliè撕裂yīfu衣服wàipáo外袍letóufa头发húxū胡须jīngyōumēnérzuò
4 FánwéiYǐsèliè以色列shényányǔ言语zhànjīngdedōuyīnzhèbèiguīhuízhīrénsuǒfàndezuìjùjí聚集dàozhèlǐ这里láijiùjīngyōumēnérzuòzhídào直到xiànwǎndeshíhòu的时候
5 Xiànwǎndeshíhòu的时候qǐlai起来xīnzhōng心中chóuchuānzhuó穿着sīliè撕裂depáoshuāngguìxiàxiàngYēhéhuá耶和华wǒde我的shénshǒu
6 Shuōwǒde我的shénabàokuì抱愧méngxiūgǎnxiàngshényǎngmiànYīnwèi因为wǒmen我们dezuìnièmièwǒmen我们dezuì’è罪恶tāotiān
7 Cóngwǒmen我们lièzhídào直到jīnrì今日wǒmen我们dezuì’è罪恶shénzhòngYīnwǒmen我们dezuìnièwǒmen我们jūnwángjìsī祭司dōujiāozàiwài在外bānglièwángdeshǒuzhōngshāhài杀害luèqiǎngduó抢夺liǎnshàngméngxiūzhèngrú正如jīnrì今日deguāngjǐng
8 Xiànzài现在Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénzànqiě暂且shīēnwǒmen我们gěiwǒmen我们liúxiētáotuō逃脱derénshǐ使wǒmen我们ānwěn安稳dīngzi钉子dīngzàitāde他的shèngsuǒwǒmen我们deshénhǎoguāngzhàowǒmen我们deyǎnshǐ使wǒmen我们zàishòuxiázhìzhīzhōng之中shāowēi稍微fùxīng复兴
9 Wǒmen我们shìrán’ér然而zàishòuxiázhìzhīzhōng之中wǒmen我们deshénréngméiyǒu没有diūqì丢弃wǒmen我们zàiBōsī波斯wángyǎnqián眼前xiàngwǒmen我们shīēnjiàowǒmen我们fùxīng复兴néngchóngjiàn重建wǒmen我们shéndediàn殿xiūhuǐhuài毁坏zhīchǔshǐ使wǒmen我们zàiYóudàhé犹大和lěngyǒuqiángyuán
10 Wǒmen我们deshénashìrúcǐ如此wǒmen我们háiyǒu还有shénme什么huàshuōneyīnwèi因为wǒmen我们yǐjīng已经líqì离弃demìnglìng命令
11 Jiùshì就是jièpúrén仆人zhòngxiānzhī先知suǒfēnfù吩咐deshuōnǐmen你们yàodewéizhīdeshìwūhuì污秽zhīdeYīnlièguózhīmíndewūhuì污秽zēngdeshìjiàoquándecóngzhèbiān这边zhídào直到nàbian那边mǎnlewūhuì污秽
12 Suǒyǐ所以bùkě不可jiāngnǐmen你们denǚ’ér女儿jiàtāmen他们deérzi儿子yěbù也不wéinǐmen你们deérzi儿子tāmen他们denǚ’ér女儿yǒngbùkě不可qiútāmen他们depíng’ān平安tāmen他们delìyì利益zhèyàng这样nǐmen你们jiùkěyǐ可以qiángshèng强盛chīzhèdedeměibìngyíliú遗留zhèdegěinǐmen你们dezǐsūn子孙yǒngyuǎn永远wéi
13 Shénawǒmen我们yīnzìjǐ自己deèxíng恶行zuìzāoyù遭遇lezhèyíqiè一切deshìbìngqiě并且xíngfá刑罚wǒmen我们qīngwǒmen我们zuìsuǒdāngdedeyòugěiwǒmen我们liúxià留下zhèxie这些rén
14 Wǒmen我们zàiwéibèi违背demìnglìng命令zhèxíngzēngzhīshìdemínjiéqīnneruòzhèyàng这样xíngqǐbù岂不xiàngwǒmen我们fānù发怒jiāngwǒmen我们mièjué灭绝yǐzhì以致méiyǒu没有yīgè一个shèngxià剩下táotuō逃脱derénma
15 Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénayīnshìgōngdewǒmen我们zhèshèngxià剩下deréncái人才detáotuō逃脱zhèngrú正如jīnrì今日deguāngjǐngKànwǒmen我们zàimiànqián面前yǒuzuì有罪ěyīncǐ因此wúrén无人zàimiànqián面前zhàndezhùPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 dǎogào祷告rènzuì认罪kūqì哭泣zàishéndiàn殿qiándeshíhòu的时候yǒuYǐsèliè以色列zhòngdì中的nánnǚ男女háitóngjùjí聚集dàonàli那里chéngledàhuì大会zhòngmíntòngkū痛哭
2 Shǔlándezǐsūn子孙xiēdeérzi儿子shìjiāduìshuōwǒmen我们zàicǐ在此delewàibāngnǚzǐ女子wéigānfànlewǒmen我们deshénrán’ér然而Yǐsèliè以色列rénháiyǒu还有zhǐwàng指望
3 Xiànzài现在dāngwǒmen我们deshényuēxiūzhèyíqiè一切dejuétāmen她们suǒshēngdezhàozhezhǔyīnshénmìnglìng命令zhànjīngzhīrénsuǒdìngdeànérxíng
4 qǐlai起来zhèshìdāngbàndeshìwǒmen我们bāngzhù帮助dāngfènmiǎnérxíng
5 biàn便qǐlai起来shǐ使jìsī祭司chángwèirénbìngYǐsèliè以色列zhòngrén众人shìshuōzhàozhèhuàxíngTāmen他们jiùleshì
6 cóngshéndiàn殿qiánqǐlai起来jìnrù进入shídeérzi儿子yuēnándedàole到了nàli那里chīfàn吃饭yěbù也不shuǐYīnwèi因为bèiguīhuízhīrénsuǒfàndezuìxīnlǐ心里bēishāng悲伤
7 Tāmen他们tōnggào通告Yóudàhé犹大和lěngbèiguīhuíderénjiàotāmen他们zàilěngjùjí聚集
8 Fánzūnshǒulǐng首领zhǎnglǎo长老suǒdìngsānzhīnèi之内láidejiùchāotāde他的jiāshǐ使líkāi离开bèiguīhuízhīréndehuì
9 Yúshì于是Yóudàhé犹大和biàn便mǐnzhòngrén众人sānzhīnèi之内dōujùjí聚集zàilěngzhèngshìjiǔyuè九月èrshí二十zhòngrén众人dōuzuòzàishéndiàn殿qiándekuānkuò宽阔chǔYīnzhèshìyòuyīnxiàdàyǔ大雨jiùdōuzhànjīng
10 Jìsī祭司zhànqǐlai起来duìtāmen他们shuōnǐmen你们yǒuzuì有罪leYīnnǐmen你们lewàibāngdenǚzǐ女子wéizēngtiān增添Yǐsèliè以色列réndezuì’è罪恶。。
11 Xiànzài现在dāngxiàngYēhéhuá耶和华nǐmen你们lièdeshénrènzuì认罪zūnxíngtāde他的zhǐyì旨意juézhèxie这些guódeMínhé民和wàibāngdenǚzǐ女子
12 Huìzhòngdōudàshēng大声huídá回答shuōwǒmen我们zhàozhedehuà的话xíng
13 Zhǐshì只是bǎixìng百姓zhòngduō众多yòuféngdàyǔ大雨deshílìng时令wǒmen我们bùnéng不能zhànzàiwài在外tóuzhèyěbù也不shìliǎngtiānbànwándeshìyīnwǒmen我们zàizhèshìshàngfànlezuì
14 Bùrú不如wéiquánhuì全会zhòngpàishǒulǐng首领bànlǐ办理Fánwǒmen我们chéngzhōngwàibāngnǚzǐ女子wéidedāngànsuǒdìngderìqī日期tóngzheběnchéngdezhǎnglǎo长老shìshīérláizhídào直到bànwánzhèshìshéndelièjiùzhuǎnwǒmen我们le
15 Wéiyǒuhēideérzi儿子yuēdāndeérzi儿子xièzǔdǎng阻挡huòzuòzǒngbànzhèshìbìngyǒushūlánwèirénshātàibāngzhù帮助tāmen他们
16 Bèiguīhuíderénrúcǐ如此érxíngJìsī祭司xiēchángànzhezōngzú宗族dōuzhǐmíngjiànpàizàishíyuè十月chūyī初一yītóng一同zàizuò在座chábànzhèshì
17 Dàozhēngyuè正月chūyī初一cáicháqīngwàibāngnǚzǐ女子derénshù人数
18 Zàijìsī祭司zhōngcháchū查出wàibāngnǚzǐ女子wéidejiùshì就是shūdezǐsūn子孙yuēdeérzi儿子dìxiōng弟兄西xiè
19 Tāmen他们biàn便yìngxǔ应许xiūtāmen他们deTāmen他们yīnyǒuzuì有罪jiùxiànqúnzhòngdì中的zhīgōngmiányángshúzuì赎罪
20 Yīnmàidezǐsūn子孙zhōngyǒu西
21 líndezǐsūn子孙zhōngyǒu西shìxiē西
22 shīěrdezǐsūn子孙zhōngyǒuyuēnǎi西shítǎnyuē
23 wèirénzhōngyǒuyuēshìměijiùshì就是Háiyǒu还有Yóudà犹大xiè
24 Gēchàng歌唱derénzhōngyǒushíShǒuménderénzhōngyǒushālóng沙龙lián
25 Yǐsèliè以色列réndezǐsūn子孙zhōngyǒuYēxī耶西mín
26 lándezǐsūn子孙zhōngyǒujiāxiēde
27 dezǐsūn子孙zhōngyǒuyuēnǎishí西
28 bàidezǐsūn子孙zhōngyǒuyuēnánbài
29 dezǐsūn子孙zhōngyǒushūlán鹿shùshì
30 dezǐsūn子孙zhōngyǒuade西lièbīnnèiMǎnáxī玛拿西
31 líndezǐsūn子孙zhōngyǒuxièshìshì西miǎn
32 Biàn便mǐn鹿shì
33 shùndezǐsūn子孙zhōngyǒunǎilièmǎiMǎnáxī玛拿西shìměi
34 dezǐsūn子孙zhōngyǒudàiànlán
35 de
36 shí
37 nǎisǎo
38 bīnnèishìměi
39 Shìdān
40 debàishāsàishālài
41 shìshì
42 Shālóng沙龙yuē
43 dezǐsūn子孙zhōngyǒu西dàiyuēěr
44 Zhèxie这些réndōulewàibāngnǚzǐ女子wéiqízhōng其中yǒushēngleérnǚ儿女de