Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 jiādeérzi儿子deyányǔ言语rúxià如下xuē西wángèrshí二十niánliúyuèzàishūshānchéngdegōngzhōng
2 Nàshí那时yǒuyīgè一个dìxiōng弟兄tóngzhejǐge几个réncóngYóudà犹大láiwèntāmen他们nàxiē那些bèiguīhuíshèngxià剩下táotuō逃脱deYóudà犹大rénlěngdeguāngjǐng
3 Tāmen他们duìshuōnàxiē那些bèiguīhuíshèngxià剩下derénzàiYóudà犹大shěngzāonánshòulíngrǔ凌辱Bìngqiě并且lěngdechéngqiáng城墙chāihuǐchéngmén城门bèihuǒfénshāo焚烧
4 tīngjiàn听见zhèhuàjiùzuòxia坐下kūqì哭泣bēi’āi悲哀Zàitiānshàng天上deshénmiànqián面前jìnshí禁食qídǎo祈祷shuō
5 Yēhéhuá耶和华tiānshàng天上deshénérwèideshénaxiàngàishǒujièmìng诫命derénshǒuyuēshīcí’ài慈爱
6 Yuànzhēngyǎnkàn眼看cè’ěr侧耳tīngpúrén仆人zhòuyè昼夜zàimiànqián面前wéizhòngpúrén仆人Yǐsèliè以色列míndeqídǎo祈祷chéngrèn承认wǒmen我们Yǐsèliè以色列rénxiàngsuǒfàndezuìjiādōuyǒuzuì有罪le
7 Wǒmen我们xiàngsuǒxíngdeshénshìxié’è邪恶méiyǒu没有zūnshǒu遵守jièzhepúrén仆人Móxī摩西suǒfēnfù吩咐dejièmìng诫命diǎnzhāng
8 Qiúniànsuǒfēnfù吩咐púrén仆人Móxī摩西dehuà的话shuōnǐmen你们ruòfànzuì犯罪jiùnǐmen你们fēnsàn分散zàiwànmínzhōng
9 Dànnǐmen你们ruòguīxiàngjǐnshǒuzūnxíngwǒde我的jièmìng诫命nǐmen你们bèigǎnsǎnderénsuīzàitiānyá天涯cóngnàli那里jiāngtāmen他们zhāohuílai回来dàidàosuǒxuǎnzé选择wéimíngdejūsuǒ居所
10 Zhèdōushìdepúrén仆人debǎixìng百姓jiùshì就是yòngdàlì大力dànéng大能deshǒusuǒjiùshúde
11 Zhǔaqiúcè’ěr侧耳tīngpúrén仆人deqídǎo祈祷xǐ’ài喜爱jìngwèi敬畏míngzhòngpúrén仆人deqídǎo祈祷shǐ使púrén仆人xiànjīn现今hēngtōngzàiwángmiànqián面前méngēnshìzuòwángjiǔzhèngdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 xuē西wángèrshí二十niánsǎnyuèzàiwángmiànqián面前bǎijiǔjiǔláifènggěiwángsùlái素来zàiwángmiànqián面前méiyǒu没有chóuróng
2 Wángduìshuōméiyǒu没有bìngwèishénme为什么miàndàichóuróngnezhèbúshì不是biéde别的shìxīnzhōng心中chóufánYúshì于是shén
3 duìwángshuōyuànwángwànsuì万岁lièfénmù坟墓suǒzài所在dechénghuāngliáng荒凉chéngmén城门bèihuǒfénshāo焚烧néngmiànchóuróngma
4 Wángwènshuōyāoqiú要求shénme什么Yúshì于是mòdǎo默祷tiānshàng天上deshén
5 duìwángshuōpúrén仆人ruòzàiwángyǎnqián眼前méngēnwángruòxǐhuan喜欢qiúwángchāqiǎnwǎngYóudà犹大dàolièfénmù坟墓suǒzài所在dechénghǎochóngxīn重新jiànzào建造
6 Nàshí那时wánghòu王后zuòzàiwángdepángbiān旁边Wángwènshuōyàoduōshǎo多少rìzi日子shíhuílai回来jiùdìnglerìqī日期Yúshì于是wángxǐhuan喜欢chāqiǎn
7 yòuduìwángshuōwángruòxǐhuan喜欢qiúwángzhàoshūtōngzhī通知西deshěngzhǎng省长zhǔnjīngguò经过zhídào直到Yóudà犹大
8 Yòuzhàoshūtōngzhī通知guǎnlǐ管理wángyuánlín园林deshǐ使gěimùliào木料zuòshǔdiàn殿yínglóuzhīméndehéngliáng横梁chéngqiáng城墙wǒzìjǐ我自己fángwū房屋shǐyòng使用deWángjiùyǔnzhǔnyīnshénshīēndeshǒubāngzhù帮助
9 Wángpàilejūnchángbīnghùsòng护送dàole到了西deshěngzhǎng省长nàli那里jiāngwángdezhàoshūjiāogěi交给tāmen他们
10 lúnrénshēn人参bìngwéideménrénduōtīngjiàn听见yǒurén有人láiwéiYǐsèliè以色列rénqiúhǎochu好处jiùshénnǎo
11 dàole到了lěngzàinàli那里zhùlesān
12 yèjiān夜间qǐlai起来yǒujǐge几个rényītóng一同qǐlai起来dànshénshǐ使xīnlǐ心里yàowéilěngzuòshénme什么shìbìngméiyǒu没有gàosu告诉rénChúle除了deshēngkou牲口yǐwài以外méiyǒu没有biéde别的shēngkou牲口zàinàli那里
13 Dāngchūleménwǎnggǒujǐnggǒuhuòzuòlóng),dàole到了fènchǎngménchákàn察看lěngdechéngqiáng城墙jiànchéngqiáng城墙chāihuǐchéngmén城门bèihuǒfénshāo焚烧
14 yòuwǎngqiándàole到了quánménwángchídànsuǒdeshēngkou牲口méiyǒu没有dìfang地方guòqu过去
15 Yúshì于是yèjiān夜间yán沿érshàngchákàn察看chéngqiáng城墙yòuzhuǎnshēn转身jìnrù进入ménjiùhuílai回来le
16 wǎngnǎli哪里zuòshénme什么shìguānchángdōubùzhīdào不知道háiméiyǒu没有gàosu告诉Yóudà犹大píngmín平民jìsī祭司guìzhòuguānchángqíyú其余zuògōng做工derén
17 Yǐhòu以后duìtāmen他们shuōwǒmen我们suǒzāodenánlěngzěnyàng怎样huāngliáng荒凉chéngmén城门bèihuǒfénshāo焚烧nǐmen你们dōukànjiàn看见leLáiwǒmen我们chóngjiàn重建lěngdechéngqiáng城墙miǎnde免得zàishòulíngrǔ凌辱
18 gàosu告诉tāmen他们shénshīēndeshǒuzěnyàng怎样bāngzhù帮助bìngwángduìsuǒshuōdehuà的话Tāmen他们jiùshuōwǒmen我们qǐlai起来jiànzào建造Yúshì于是tāmen他们fènyǒng奋勇zuòzhèshàngōng
19 Dànlúnrénshēn人参bìngwéideménrénduōrénshàntīngjiàn听见jiùchīxiàowǒmen我们miǎoshìwǒmen我们shuōnǐmen你们zuòshénme什么neyàobèipàn背叛wángma
20 huídá回答tāmen他们shuōtiānshàng天上deshénshǐ使wǒmen我们hēngtōngWǒmen我们zuòpúrén仆人deyàoqǐlai起来jiànzào建造Nǐmen你们quèzàilěngfēnquánjìniàn纪念Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Nàshí那时jìsī祭司shítāde他的dìxiōng弟兄zhòngjìsī祭司qǐlai起来jiànlì建立yángménfēnbié分别wéishèngānménshànYòuzhùchéng筑城qiángdàolóuzhídào直到nánlóufēnbié分别wéishèng
2 Qícì其次shìrénjiànzào建造Qícì其次shìyīndeérzi儿子jiànzào建造
3 西dezǐsūn子孙jiànlì建立ménjiàhéngliáng横梁ānménshànshuānsuǒ
4 Qícì其次shìdesūnzi孙子deérzi儿子xiūzàoQícì其次shìshìbiéde别的sūnzi孙子Bǐlì比利jiādeérzi儿子shūlánxiūzàoQícì其次shìdeérzi儿子Sǎdū撒督xiūzào
5 Qícì其次shìrénxiūzàoDànshì但是tāmen他们deguìzhòubùyòng不用jiāndàntāmen他们zhǔdegōngzuò工作jiānyuánwénzuòjǐngxiàng颈项)。
6 Bāxī巴西deérzi儿子suǒdàideérzi儿子shūlánxiūzàoménjiàhéngliáng横梁ānménshànshuānsuǒ
7 Qícì其次shìbiànrénMǐlā米拉lúnréndùnbiànrénbìngshǔ西zǒngdū总督suǒguǎnderénxiūzào
8 Qícì其次shìyínjiànghǎideérzi儿子xuēxiūzàoQícì其次shìzuòxiāngdexiūzàoZhèxie这些rénxiūjiānlěngzhídào直到kuānqiáng
9 Qícì其次shìguǎnlǐ管理lěngyībàn一半ěrdeérzi儿子xiūzào
10 Qícì其次shìdeérzi儿子duìzhezìjǐ自己defángwū房屋xiūzàoQícì其次shìshādeérzi儿子xiūzào
11 líndeérzi儿子deérzi儿子shùxiūzàoduànbìngxiūzàolóu
12 Qícì其次shìguǎnlǐ管理lěngyībàn一半luóhēideérzi儿子shālóng沙龙tāde他的nǚ’ér女儿menxiūzào
13 nènnuódejūmín居民xiūzàoménménānménshànshuānsuǒyòujiànzhù建筑chéngqiáng城墙yīqiān一千zhǒuzhídào直到fènchǎngmén
14 Guǎnlǐ管理líndeérzi儿子xiūzàofènchǎngménménānménshànshuānsuǒ
15 Guǎnlǐ管理西deérzi儿子shālúnxiūzàoquánménméngàiménānménshànshuānsuǒyòuxiūzàokàojìn靠近wángyuán西luóchídeqiángyuánzhídào直到cóngDàwèi大卫chéngxialai下来detáijiē台阶
16 Qícì其次shìguǎnlǐ管理yībàn一半bodeérzi儿子xiūzàozhídào直到Dàwèi大卫féndededuìmiàn对面yòudàochéngdechízi池子bìngyǒngshì勇士defángwū房屋
17 Qícì其次shìwèiréndeérzi儿子hóngxiūzàoQícì其次shìguǎnlǐ管理yībàn一半shāwéisuǒguǎndeběnjìngxiūzào
18 Qícì其次shìwèiréndìxiōng弟兄zhōngguǎnlǐ管理yībàn一半deérzi儿子xiūzào
19 Qícì其次shìguǎnlǐ管理shūdeérzi儿子xièxiūzàoduànduìzhewǔkù武库deshàngchéngqiáng城墙zhuǎnwān转弯zhīchǔ
20 Qícì其次shìbàideérzi儿子jiélì竭力xiūzàoduàncóngchéngqiáng城墙zhuǎnwān转弯zhídào直到jìsī祭司shídemén
21 Qícì其次shìdesūnzi孙子deérzi儿子xiūzàoduàncóngshídeménzhídào直到shídejìntóu尽头
22 Qícì其次shìzhùpíngyuán平原dejìsī祭司xiūzào
23 Qícì其次shìbiàn便mǐnshùduìzhezìjǐ自己defángwū房屋xiūzàoQícì其次shìnándesūnzi孙子西deérzi儿子zàikàojìn靠近zìjǐ自己defángwū房屋xiūzào
24 Qícì其次shìdeérzi儿子bīnnèixiūzàoduàncóngdefángwū房屋zhídào直到chéngqiáng城墙zhuǎnwān转弯yòudàochéngjiǎo
25 sàideérzi儿子xiūzàoduìzhechéngqiáng城墙dezhuǎnwān转弯wángshànggōngchūlai出来dechénglóu城楼kàojìn靠近hùwèi护卫yuàndeduànQícì其次shìdeérzi儿子xiūzào
26 níngzhùzàiéfěizhídào直到cháodōngshuǐméndeduìmiàn对面chūlai出来dechénglóu城楼。)
27 Qícì其次shìrényòuxiūduànduìzhechūlai出来dedàlóu大楼zhídào直到éfěideqiáng
28 Cóngménwǎngshàngzhòngjìsī祭司duìzìjǐ自己defángwū房屋xiūzào
29 Qícì其次shìyīnmàideérzi儿子Sǎdū撒督duìzhezìjǐ自己defángwū房屋xiūzàoQícì其次shìshǒudōngménshìjiādeérzi儿子shìxiūzào
30 Qícì其次shìshìdeérzi儿子dedìliù第六nènyòuxiūduànQícì其次shìBǐlì比利jiādeérzi儿子shūlánduìzhezìjǐ自己defángwū房屋xiūzào
31 Qícì其次shìyínjiàngxiūzàodàoníngshāngrén商人defángwū房屋duìzheménzhídào直到chéngdejiǎolóu
32 Yínjiàngshāngrén商人zàichéngdejiǎolóuyángménzhōngjiān中间xiūzàoPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Cāntīngjiàn听见wǒmen我们xiūzàochéngqiáng城墙jiùfānù发怒dàdà大大nǎohènchīxiàoYóudà犹大rén
2 Duìdìxiōng弟兄dejūnbīngshuōzhèxie这些ruǎnruò软弱deYóudà犹大rénzuòshénme什么neyàobǎohù保护zìjǐ自己mayàoxiànmayàochénggōng成功mayàocóngtǔduī土堆chūhuǒshāodeshítou石头zàiqiángma
3 ménrénduōzhànzàipángbiān在旁边shuōtāmen他们suǒxiūzàodeshíqiángjiùshì就是húli狐狸shàngqù上去??dǎo
4 Wǒmen我们deshénaqiúchuítīngyīnwèi因为wǒmen我们bèimiǎoshìQiúshǐ使tāmen他们dehuǐbàng毁谤guītāmen他们detóushàngshǐ使tāmen他们zàidàozhīdezuòwéi作为luè
5 Bùyào不要zhēyǎn遮掩tāmen他们dezuìnièbùyào不要shǐ使tāmen他们dezuì’è罪恶cóngmiànqián面前túmǒ涂抹yīnwèi因为tāmen他们zàixiūzàoderényǎnqián眼前dòngde
6 Zhèyàng这样wǒmen我们xiūzàochéngqiáng城墙chéngqiáng城墙jiùdōuliánlàogāozhìyībàn一半yīnwèi因为bǎixìng百姓zhuānxīn专心zuògōng做工
7 Cānduōrénménrénshíréntīngjiàn听见xiūzàolěngchéngqiáng城墙zhūshǒu着手jìnxíng进行dǔsè堵塞pòliè破裂dedìfang地方jiùshénfānù发怒
8 Dàjiā大家tóngmóu同谋yàoláigōngjī攻击lěngshǐ使chéngnèirǎoluàn扰乱
9 Rán’ér然而wǒmen我们dǎogào祷告wǒmen我们deshényòuyīntāmen他们deyuángù缘故jiùpàirénkānshǒu看守zhòuyè昼夜fángbèi
10 Yóudà犹大rénshuōhuīshàngduōkángtáiderénlì人力yǐjīng已经shuāibài衰败suǒyǐ所以wǒmen我们bùnéng不能jiànzào建造chéngqiáng城墙
11 Wǒmen我们dedírén敌人qiěshuōchèntāmen他们bùzhī不知bùjiàn不见wǒmen我们jìnrù进入tāmen他们zhōngjiān中间shātāmen他们shǐ使gōngzuò工作zhǐzhù
12 kàojìn靠近dírén敌人jūzhù居住deYóudà犹大rénshícónggèchù各处láijiànwǒmen我们shuōnǐmen你们bìyào必要huídào回到wǒmen我们nàli那里
13 Suǒyǐ所以shǐ使bǎixìng百姓ànzōngzú宗族dāoqiānggōngzhànzàichéngqiáng城墙hòubiān后边dīwā低洼dekōngchǔ
14 chákàn察看lejiùqǐlai起来duìguìzhòuguānchángqíyú其余derénshuōbùyào不要tāmen他们DāngniànzhǔshìérwèideNǐmen你们yàowéidìxiōng弟兄érnǚ儿女qīzi妻子jiāchǎnzhēngzhàn
15 Chóutīngjiàn听见wǒmen我们zhīdao知道tāmen他们dexīnyì心意jiànshénpòhuài破坏tāmen他们dejìmóu计谋jiùláileWǒmen我们dōuhuídào回到chéngqiáng城墙nàli那里zuòdegōng
16 Cóngwǒde我的púrén仆人yībàn一半zuògōng做工yībàn一半qiāngdùnpái盾牌gōngchuān穿kǎichuān穿huòzuò),guānchángdōuzhànzàiYóudà犹大zhòngrén众人dehòubiān后边
17 Xiūzàochéngqiáng城墙dekángtáicáiliào材料dedōuyīshǒu一手zuògōng做工yīshǒu一手bīngqì兵器
18 Xiūzàoderéndōuyāojiānpèidāoxiūzàochuījiǎoderénzàipángbiān旁边
19 duìguìzhòuguānchángqíyú其余derénshuōzhègōngchéng工程hàodà浩大wǒmen我们zàichéngqiáng城墙shàngxiāngshényuǎn
20 Nǐmen你们tīngjiàn听见jiǎoshēngzàinǎli哪里jiùjùjí聚集dàowǒmen我们nàli那里Wǒmen我们deshénwéiwǒmen我们zhēngzhàn
21 Yúshì于是wǒmen我们zuògōng做工yībàn一半bīngqì兵器cóngtiānliàng天亮zhídào直到Xīngsù星宿chūxiàn出现deshíhòu的时候
22 Nàshí那时yòuduìbǎixìng百姓shuōréntāde他的púrén仆人dāngzàilěngzhùsù住宿hǎozài好在yèjiān夜间bǎoshǒu保守wǒmen我们báizhòu白昼zuògōng做工
23 Zhèyàng这样dìxiōng弟兄púrén仆人bìnggēncóng跟从wǒde我的bīngdōutuōyīfú脱衣服chūqù出去shuǐdàibīngqì兵器Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Bǎixìng百姓tāmen他们dedàdà大大hūhào呼号mányuàn埋怨tāmen他们dedìxiōng弟兄Yóudà犹大rén
2 Yǒude有的shuōwǒmen我们érnǚ儿女rénkǒu人口zhòngduō众多yàodeliángshi粮食mìng
3 Yǒude有的shuōwǒmen我们diǎnletiándì田地pútáoyuán葡萄园fángwū房屋yàodé要得liángshi粮食chōng
4 Yǒude有的shuōwǒmen我们yǐjīng已经zhǐzhetiándì田地pútáoyuán葡萄园jièleqiángěiwángnàshuì纳税
5 Wǒmen我们deshēntǐ身体wǒmen我们dìxiōng弟兄deshēntǐ身体yíyàng一样Wǒmen我们deérnǚ儿女tāmen他们deérnǚ儿女yìbān一般Xiànzài现在wǒmen我们jiāngyào将要shǐ使érnǚ儿女zuòréndewǒmen我们denǚ’ér女儿yǒuwéideWǒmen我们bìngwúlì无力zhěngjiù拯救yīnwèi因为wǒmen我们detiándì田地pútáoyuán葡萄园yǐjīng已经guīlebiérén别人
6 tīngjiàn听见tāmen他们hūhào呼号shuōzhèxie这些huàbiàn便shénfānù发怒
7 xīnlǐ心里chóuhuà筹划jiùchìzé斥责guìzhòuguānchángshuōnǐmen你们rénxiàngdìxiōng弟兄Yúshì于是zhāodàhuì大会gōngjī攻击tāmen他们
8 duìtāmen他们shuōwǒmen我们jìnlì尽力shúhuí赎回wǒmen我们dìxiōng弟兄jiùshì就是màiwàibāngdeYóudà犹大rénNǐmen你们háiyàomàidìxiōng弟兄shǐ使wǒmen我们shúhuí赎回láimatāmen他们jiùjìngmò静默huà
9 yòushuōnǐmen你们suǒxíngdebùshàn不善Nǐmen你们xíngshìbùdàng不当jìngwèi敬畏wǒmen我们deshénmabùrán不然nánmiǎn难免wǒmen我们dechóuwàibāngrén外邦人huǐbàng毁谤wǒmen我们
10 wǒde我的dìxiōng弟兄púrén仆人jiāngyínqiánliángshi粮食jiègěibǎixìng百姓Wǒmen我们dàjiā大家dōudāngmiǎnlìxi利息
11 Rújīn如今quànnǐmen你们jiāngtāmen他们detiándì田地pútáoyuán葡萄园gǎnlǎn橄榄yuánfángwū房屋bìngxiàngtāmen他们suǒdeyínqiánliángshi粮食xīnjiǔyóubǎifēnzhī百分之delìxi利息dōuguīhuán归还tāmen他们
12 Zhòngrén众人shuōwǒmen我们guīhuán归还bùzài不再xiàngtāmen他们suǒyàozhàodehuà的话xíngjiùshàolejìsī祭司láijiàozhòngrén众人shìzhàozhesuǒyìngxǔ应许deérxíng
13 dǒuzhexiōngqiándejīnshuōfánbùchéng不成jiùzhèyìngxǔ应许deyuànshénzhàoyàng照样dǒulíkāi离开jiāchǎnláodeláidezhídào直到dǒukōngleHuìzhòngdōushuōāmén阿们Yòuzànměi赞美Yēhéhuá耶和华Bǎixìng百姓jiùzhàozhesuǒyìngxǔ应许dexíng
14 Zìcóng自从fèngpàizuòYóudà犹大dedeshěngzhǎng省长jiùshì就是cóngxuē西wángèrshí二十niánzhídào直到sānshí三十èrniángòngshí’èr十二niánzhījiǔ年之久dìxiōng弟兄dōuméiyǒu没有chīshěngzhǎng省长defènglù俸禄
15 Zàiyǐqián以前deshěngzhǎng省长jiāzhòng加重bǎixìng百姓dedànzi担子měirì每日suǒyàoliángshi粮食jiǔbìngyínsìshí四十shějiùshì就是tāmen他们depúrén仆人xiázhìbǎixìng百姓Dànyīnjìngwèi敬畏shénzhèyàng这样xíng
16 Bìngqiě并且héngxīnxiūzàochéngqiáng城墙bìngméiyǒu没有zhìmǎitiándì田地Wǒde我的púrén仆人dōujùjí聚集zàinàli那里zuògōng做工
17 Chúle除了cóngwéiwàibāngzhōngláideYóudà犹大rényǐwài以外yǒuYóudà犹大píngmín平民guānchángyībǎi一百wǔshí五十rénzàishàngchīfàn吃饭
18 Měirì每日yùbèi预备zhīgōngniú公牛liùzhīféiyángyòuyùbèi预备xiēfēiqínMěishíyīcì一次duōyùbèi预备yàngdejiǔSuīrán虽然rúcǐ如此bìngbù并不yàoshěngzhǎng省长defènglù俸禄yīnwèi因为bǎixìng百姓fúyì服役shénzhòng
19 Wǒde我的shénaqiúniànwéizhèbǎixìng百姓suǒxíngdeyíqiè一切shìshīēnPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Cānduōrénshànwǒmen我们qíyú其余dechóutīngjiàn听见yǐjīng已经xiūwánlechéngqiáng城墙qízhōng其中méiyǒu没有pòliè破裂zhīchǔnàshí那时háiméiyǒu没有ānménshàn)。
2 Cānshànjiùdǎfa打发rénláijiànshuōqǐngláiwǒmen我们zàianuópíngyuán平原deyīgè一个cūnzhuāng村庄xiānghuìTāmen他们quèxiǎnghài
3 Yúshì于是chāqiǎnrénjiàntāmen他们shuōxiànzài现在bànlǐ办理gōngbùnéng不能xiàqu下去Yānnéngtínggōngxiàqu下去jiànnǐmen你们ne
4 Tāmen他们zhèyàng这样dǎfa打发rénláijiàndōurúcǐ如此huídá回答tāmen他们
5 Cāndìwǔ第五dǎfa打发púrén仆人láijiànshǒulǐ手里zhewèifēngdexìn
6 Xìnshàngxiězheshuōwàibāngrén外邦人zhōngyǒufēng有风shēngjiāshījiùshì就是shànjiànèrzhāngshíjiǔ十九jiéshuōYóudà犹大rénmóufǎnxiūzàochéngqiáng城墙yàozuòtāmen他们dewáng
7 yòupàixiānzhī先知zàilěngzhǐzhexuānjiǎngshuōzàiYóudà犹大yǒuwángXiànzài现在zhèhuàchuánwángzhīSuǒyǐ所以qǐngláiwǒmen我们bǐcǐ彼此shāngyì商议
8 jiùchāqiǎnrénjiànshuōsuǒshuōdezhèshìyīgài一概méiyǒu没有shìxīnlǐ心里niēzào捏造de
9 Tāmendōu他们都yàoshǐ使wǒmen我们yìsī意思shuōtāmen他们deshǒuruǎnruò软弱yǐzhì以致gōngzuò工作bùnéng不能chéngjiù成就Shénaqiújiāngù坚固wǒde我的shǒu
10 dàole到了biéde别的sūnzi孙子láideérzi儿子shìjiāNàshí那时ménchūshuōwǒmen我们bùrú不如zàishéndediàn殿huìmiàn会面jiāngdiàn殿ménguānsuǒYīnwèi因为tāmen他们yàoláishājiùshì就是yèlǐ夜里láishā
11 shuōxiàngzhèyàng这样derényàotáopǎo逃跑nexiàngzhèyàng这样derénnéngjìnrù进入diàn殿bǎoquán保全shēngmìng生命nejìnqù进去
12 kànmíngshénméiyǒu没有chāqiǎnshìtāzìjǐ他自己shuōzhèhuàgōngjī攻击shìduōcānhuì贿mǎile
13 Huì贿mǎitāde他的yuángù缘故shìyàojiàocóngfànzuì犯罪tāmen他们hǎochuányángěyánhuǐbàng毁谤
14 Wǒde我的shénaduōcānxiānzhī先知nuódeqíyú其余dexiānzhī先知yàojiàoqiúniàntāmen他们suǒxíngdezhèxie这些shì
15 yuèèrshíwǔ二十五chéngqiáng城墙xiūwánlegòngxiūlewǔshí五十èrtiān
16 Wǒmen我们yíqiè一切chóuwéidewàibāngrén外邦人tīngjiàn听见lebiàn便chóuméizhǎnYīnwèi因为jiànzhègōngzuò工作wánchéng完成shìchūwǒmen我们deshén
17 Zàinàxiē那些rìzi日子Yóudà犹大deguìzhòulǚcì屡次xìnduōduōláixìn来信tāmen他们
18 ZàiYóudà犹大yǒuxǔduō许多rénduōjiéméng结盟Yīnshìdeérzi儿子shìjiādenǚxu女婿bìngqiě并且tāde他的érzi儿子yuēnánleBǐlì比利jiāérzi儿子shūlándenǚ’ér女儿wéi
19 Tāmen他们chángzàimiànqián面前shuōduōdeshànxíngjiāngwǒde我的huàchuánDuōyòuchángxìnláiyàojiàoPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Chéngqiáng城墙xiūwánānleménshànshǒuméndegēchàng歌唱dewèiréndōupàidìng
2 jiùpàiwǒde我的dìxiōng弟兄yínglóudezǎiguānguǎnlǐ管理lěngYīnwèi因为shìzhōngxìndeyòujìngwèi敬畏shénguòyú过于zhòngrén众人
3 fēnfù吩咐tāmen他们shuōděngdào等到tàiyáng太阳shàngshēng上升cáikāilěngdechéngmén城门Rénshàngkānshǒu看守deshíhòu的时候jiùyàoguānmén关门shàngshuāndāngpàilěngdejūmín居民ànbāncì班次kānshǒu看守zìjǐ自己fángwū房屋duìmiàn对面zhīchǔ
4 Chéngshìguǎngdà广大qízhōng其中demínquèxīshǎo稀少fángwū房屋háiméiyǒu没有jiànzào建造
5 Wǒde我的shéngǎndòng感动xīnzhāoguìzhòuguānchángbǎixìng百姓yàozhàojiāpǔ家谱jìsuàn计算zhǎozhedìyīcì第一次shànglái上来zhīréndejiāpǔ家谱shàngxiězhe
6 Bābǐlún巴比伦wángcóngqián从前Yóudà犹大shěngderénxiànzài现在tāmen他们dezǐsūn子孙cóngbèidàozhīdehuílěngYóudà犹大guīběnchéng
7 Tāmen他们shìtóngzhesuǒluóshūMǎní玛尼degǎishānlièhónghuílai回来de
8 Yǐsèliè以色列rénmín人民deshùmù数目zàixiàmiàn在下面dezǐsūn子孙èrqiānyībǎi一百qīshí七十èrmíng
9 Shìdezǐsūn子孙sānbǎi三百qīshí七十èrmíng
10 dezǐsūn子孙liùbǎiwǔshí五十èrmíng
11 dehòuyì后裔jiùshì就是shūhéyuē和约dezǐsūn子孙èrqiānbǎishíbā十八míng
12 lándezǐsūn子孙yīqiān一千èrbǎi二百wǔshí五十míng
13 dezǐsūn子孙bǎisìshí四十míng
14 gǎidezǐsūn子孙bǎiliùshí六十míng
15 Bīnnèidezǐsūn子孙liùbǎisìshí四十míng
16 bàidezǐsūn子孙liùbǎièrshí二十míng
17 dezǐsūn子孙èrqiānsānbǎi三百èrshí二十èrmíng
18 duōgāndezǐsūn子孙liùbǎiliùshí六十míng
19 dezǐsūn子孙èrqiānlíngliùshí六十míng
20 Yàdīng亚丁dezǐsūn子孙liùbǎiwǔshí五十míng
21 dehòuyì后裔jiùshì就是Xīxījiā希西家dezǐsūn子孙jiǔshí九十míng
22 shùndezǐsūn子孙sānbǎi三百èrshí二十míng
23 Bǐsài比赛dezǐsūn子孙sānbǎi三百èrshísì二十四míng
24 dezǐsūn子孙yībǎi一百shí’èr十二míng
25 biànrénjiǔshí九十míng
26 Bólìhéng伯利恒réntuófǎrén法人gòngyībǎi一百bāshí八十míng
27 rényībǎi一百èrshí二十míng
28 rénsìshí四十èrmíng
29 lièlínrénfēirénréngòngbǎisìshísān四十三míng
30 rénjiāréngòngliùbǎièrshíyī二十一míng
31 rényībǎi一百èrshí二十èrmíng
32 rénàiréngòngyībǎi一百èrshísān二十三míng
33 Biéde别的rénwǔshí五十èrmíng
34 Biéde别的lánzǐsūn子孙yīqiān一千èrbǎi二百wǔshí五十míng
35 líndezǐsūn子孙sānbǎi三百èrshí二十míng
36 rénsānbǎi三百sìshí四十míng
37 Luórénrénanuóréngòngbǎièrshíyī二十一míng
38 西rénsānqiānjiǔbǎisānshí三十míng
39 Jìsī祭司shūjiādezǐsūn子孙jiǔbǎiqīshí七十sānmíng
40 Yīnmàidezǐsūn子孙yīqiān一千língwǔshí五十èrmíng
41 shīěrdezǐsūn子孙yīqiān一千èrbǎi二百sìshí四十míng
42 líndezǐsūn子孙yīqiān一千língshíqī十七míng
43 wèirénwēidehòuyì后裔jiùshì就是shūmièdezǐsūn子孙qīshí七十míng
44 Gēchàng歌唱dedezǐsūn子孙yībǎi一百sìshí四十míng
45 ShǒuméndeShālóng沙龙dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙mendezǐsūn子孙dezǐsūn子孙dedezǐsūn子孙shuòbàidezǐsūn子孙gòngyībǎi一百sānshí三十míng
46 níngjiùshì就是diàn殿)。西dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙édezǐsūn子孙
47 绿dezǐsūn子孙Xī Yà西亚dezǐsūn子孙dùndezǐsūn子孙
48 dezǐsūn子孙jiādezǐsūn子孙mǎidezǐsūn子孙
49 nándezǐsūn子孙dezǐsūn子孙jiādezǐsūn子孙
50 dezǐsūn子孙xùndezǐsūn子孙Gē Dà哥大dezǐsūn子孙
51 Jiāsǎndezǐsūn子孙dezǐsūn子孙Bāxī巴西dezǐsūn子孙
52 Bǐsài比赛dezǐsūn子孙níngdezǐsūn子孙xīndezǐsūn子孙
53 bodezǐsūn子孙gǔbā古巴dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
54 dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙shādezǐsūn子孙
55 dezǐsūn子孙西西dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
56 dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
57 Suǒluómén所罗门púrén仆人dehòuyì后裔jiùshì就是suǒtàidezǐsūn子孙suǒfěilièdezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
58 dezǐsūn子孙kūndezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
59 Shìdezǐsūn子孙dezǐsūn子孙hēilièyīndezǐsūn子孙Yàmén亚们dezǐsūn子孙
60 níngSuǒluómén所罗门púrén仆人dehòuyì后裔gòngsānbǎi三百jiǔshí九十èrmíng
61 CóngMǐlā米拉绿dùnyīnmàishànglái上来debùnéng不能zhǐmíng指明tāmen他们dezōngzú宗族shìYǐsèliè以色列rénbúshì不是
62 Tāmen他们shìláidezǐsūn子孙duōdezǐsūn子孙Gē Dà哥大dezǐsūn子孙gòngliùbǎisìshí四十èrmíng
63 Jìsī祭司zhōngdezǐsūn子孙dezǐsūn子孙Bāxī巴西láidezǐsūn子孙Yīnwèi因为tāmen他们dexiānlelièrénBāxī巴西láidenǚ’ér女儿wéisuǒyǐ所以míngjiào名叫Bāxī巴西lái
64 Zhèsānjiāderénzàizhīzhōng之中xúncházìjǐ自己dequèxúnzheyīncǐ因此suànwéijiébùzhǔn不准gòngjìsī祭司dezhírèn
65 Shěngzhǎng省长duìtāmen他们shuōbùkě不可chīzhìshèngdezhídào直到yǒuyòng有用língmíngjuédejìsī祭司xīngqǐ兴起lái
66 Huìzhònggòngyǒu共有wànèrqiānsānbǎi三百liùshí六十míng
67 Cǐwài此外háiyǒu还有tāmen他们deqiānsānbǎi三百sānshí三十míngyòuyǒugēchàng歌唱denánnǚ男女èrbǎi二百sìshí四十míng
68 Tāmen他们yǒubǎisānshí三十liùluózi骡子èrbǎi二百sìshí四十
69 Luòtuo骆驼bǎisānshí三十zhīliùqiānbǎièrshí二十
70 Yǒuxiē有些chángwéigōngchéng工程juānzhù捐助Shěngzhǎng省长juānzhòngdì中的jīnyīqiān一千wǎnwǔshí五十jìsī祭司delǐfú礼服wǔbǎi五百sānshí三十jiàn
71 Yòuyǒuchángjuāngōngchéng工程dejīnèrwànyínèrqiānèrbǎi二百
72 Qíyú其余bǎixìng百姓suǒjuāndejīnèrwànyínèrqiānjìsī祭司delǐfú礼服liùshí六十jiàn
73 Yúshì于是jìsī祭司wèirénshǒuméndegēchàng歌唱demínzhòngdì中的yīxiē一些rénníngbìngYǐsèliè以色列zhòngrén众人zhùzàizìjǐ自己dechéngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Dàole到了qīyuè七月Yǐsèliè以色列rénzhùzàizìjǐ自己dechéngNàshí那时tāmen他们rútóng如同rénjùjí聚集zàishuǐménqiándekuānkuò宽阔chǔqǐngwénshìjiāngYēhéhuá耶和华jièMóxī摩西chuángěiyǐ给以lièréndeshūdàilái带来
2 Qīyuè七月chūyī初一jìsī祭司jiāngshūdàidàotīnglenéngmíngbai明白denánnǚ男女huìzhòngmiànqián面前
3 Zàishuǐménqiándekuānkuò宽阔chǔcóngqīngzǎo清早dàoshǎngwu晌午zàizhòngnánnǚ男女yíqiè一切tīnglenéngmíngbai明白derénmiànqián面前zhèshūZhòngmíncè’ěr侧耳értīng
4 Wénshìzhànzàiwéizhèshìbèidetáishàngshìnàijiā西zhànzàitāde他的yòubiān右边shāshùnjiāshūlánzhànzàitāde他的zuǒbiān左边
5 zhànzàizhòngmínyǐshàng以上zàizhòngmínyǎnqián眼前zhǎnkāi展开zhèshūzhǎnkāi展开zhòngmínjiùdōuzhànqǐlai起来
6 chēngsòngYēhéhuá耶和华zhìdeshénZhòngmíndōushǒuyīngshēngshuōāmén阿们āmén阿们jiùdītóu低头miàndejìngbàiYēhéhuá耶和华
7 shūshìmǐnshātài西yuēnánláiwèirénshǐ使bǎixìng百姓míngbai明白Bǎixìng百姓dōuzhànzàizìjǐ自己dedìfang地方
8 Tāmen他们qīngqīngchu清楚chǔdeniànshéndeshūjiǎngmíngyìsī意思shǐ使bǎixìng百姓míngbai明白suǒniànde
9 Shěngzhǎng省长zuòjìsī祭司dewénshìbìngjiàoxun教训bǎixìng百姓dewèirénduìzhòngmínshuōjīnrì今日shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们shéndeshèngbùyào不要bēi’āi悲哀kūqì哭泣Zhèshìyīnwèi因为zhòngmíntīngjiàn听见shūshàngdehuà的话dōule
10 Yòuduìtāmen他们shuōnǐmen你们chīféiměidegāntiándeyǒubùnéng不能yùbèi预备dejiùfēngěi分给Yīnwèi因为jīnrì今日shìwǒmen我们zhǔdeshèngNǐmen你们bùyào不要yōuchóuyīnkàoYēhéhuá耶和华érdedeyuèshìnǐmen你们delìliang力量
11 Yúshì于是wèirénshǐ使zhòngmínjìngmò静默shuōjīnrì今日shìshèngBùyào不要zuòshēngyěbù也不yàoyōuchóu
12 Zhòngmíndōuchīfēngěi分给réndàdà大大kuàilè快乐yīnwèi因为tāmen他们míngbai明白suǒjiàoxun教训tāmen他们dehuà的话
13 zhòngmíndechángjìsī祭司wèiréndōujùjí聚集dàowénshìnàli那里yàoliúxīn留心tīngshàngdehuà的话
14 Tāmen他们jiànshàngxiězheYēhéhuá耶和华jièMóxī摩西fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列rényàozàiqīyuè七月jiézhùpéng
15 Bìngyàozàichénglěngxuānchuán宣传bàogào报告shuōnǐmen你们dāngshàngshānjiānggǎnlǎnshù橄榄树gǎnlǎnshù橄榄树fānshíliu石榴shùzōngshùyàngmàomì茂密shùdezhīláizhàozhesuǒxiědepéng
16 Yúshì于是bǎixìng百姓chūqù出去leshùzhīláirénzàizìjǐ自己defángdǐng房顶shànghuòyuànnèihuòshéndiàn殿deyuànnèihuòshuǐméndekuānkuò宽阔chǔhuòYǐfǎlián以法莲méndekuānkuò宽阔chǔpéng
17 Cóngdàozhīdeguīhuídequánhuì全会zhòngjiùpéngzhùzàipéngCóngnèndeérzi儿子yuēshūdeshíhòu的时候zhídào直到zhèYǐsèliè以色列rénméiyǒu没有zhèyàng这样xíngYúshì于是zhòngrén众人dàdà大大yuè
18 Cóngtóu从头yītiān一天zhídào直到yītiān一天měirì每日niànshéndeshūZhòngrén众人shǒujiédìbā第八Rìzhào日照yǒuyánsù严肃huìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Zhèyuèèrshísì二十四Yǐsèliè以色列rénjùjí聚集jìnshí禁食shēnchuān穿tóuménghuīchén灰尘
2 Yǐsèliè以色列rénrényuánwénzuòzhǒnglèi种类jiùyíqiè一切wàibāngrén外邦人juézhànzhechéngrèn承认zìjǐ自己dezuì’è罪恶lièdezuìniè
3 defēnzhī分之zhànzàizìjǐ自己dedìfang地方niànYēhéhuá耶和华tāmen他们shéndeshūyòufēnzhī分之rènzuì认罪jìngbàiYēhéhuá耶和华tāmen他们deshén
4 shūmièshìshìzhànzàiwèiréndetáishàngdàshēng大声āiqiú哀求Yēhéhuá耶和华tāmen他们deshén
5 wèirénshūmièshāshìshìshuōnǐmen你们yàozhànqǐlai起来chēngsòngYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshényǒngshìjìnYēhéhuá耶和华aróngyào荣耀zhīmíngshìyīngdāng应当chēngsòngdeChāoyíqiè一切chēngsòngzànměi赞美
6 wéidú惟独shìYēhéhuá耶和华zàoletiāntiānshàng天上detiānbìngtiānshàng天上dewànxiàng万象dedìshang地上dewànhǎihǎizhōngsuǒyǒu所有deZhèyíqiè一切dōushìsuǒbǎocún保存deTiānjūndōujìngbài
7 shìYēhéhuá耶和华shéncéngjiǎnxuǎn拣选Yàbó亚伯lánlǐngchūjiādedeěrgěigǎimíng改名jiàoYàbó亚伯hǎn
8 jiànzàimiànqián面前xīnlǐ心里chéngshí诚实jiùyuēYìngxǔ应许jiānánrénrénrénBǐlì比利rénrénjiārénzhīdecìgěi赐给tāde他的hòuyì后裔Qiěyīngyànledehuà的话yīnwèi因为shìgōngde
9 céngkànjiàn看见wǒmen我们lièzàiĀijí埃及suǒshòudekùnkǔ困苦chuítīngtāmen他们zàihónghǎi红海biāndeāiqiú哀求
10 Jiùshīxíng施行shénjī神迹qíshì奇事zàifǎlǎo法老yíqiè一切chénbìngguózhòngdì中的zhòngmínshēnshàngdéle得了míngshēng名声zhèngrú正如jīnrì今日yíyàng一样yīnwèi因为zhīdao知道tāmen他们xiàngwǒmen我们lièxíngshìkuángào
11 yòuzàiwǒmen我们lièmiànqián面前hǎifēnkāi分开shǐ使tāmen他们zàihǎizhōngxíngzǒu行走gāndejiāngzhuīgǎn追赶tāmen他们derénpāozàishēnhǎishítou石头pāozàidàshuǐ大水zhōng
12 Bìngqiě并且báizhòu白昼yòngyúnzhùyǐndǎo引导tāmen他们hēiyè黑夜yònghuǒzhùzhàoliàng照亮tāmen他们dāngxíngde
13 jiànglìn降临zàixīnǎishān西乃山cóngtiānshàng天上tāmen他们shuōhuàcìgěi赐给tāmen他们zhèngzhí正直dediǎnzhāngzhēnshí真实deměihǎo美好detiáolì条例jièmìng诫命
14 Yòushǐ使tāmen他们zhīdao知道deānxí安息shèngbìngjièpúrén仆人Móxī摩西chuángěitāmen他们jièmìng诫命tiáolì条例
15 Cóngtiānshàng天上xiàliángshi粮食chōngtāmen他们decóngpánshíshǐ使shuǐliúchū流出jiětāmen他们deyòufēnfù吩咐tāmen他们jìnqù进去deshìyìngxǔ应许cìgěi赐给tāmen他们dede
16 Dànwǒmen我们delièxíngshìkuángàoyìngzhejǐngxiàng颈项tīngcóng听从dejièmìng诫命
17 kěnshùncóng顺从yěbù也不niànzàitāmen他们zhōngjiān中间suǒxíngdeqíshì奇事jìngyìngzhejǐngxiàng颈项xīnbèishǒulǐng首领yàohuítāmen他们wéizhīdeDànshìlèyì乐意ráoshù饶恕rényǒuēndiǎn恩典yǒuliánmǐn怜悯qīngyì轻易fānù发怒yǒufēngchéngcí’ài慈爱deshénbìngbù并不diūqì丢弃tāmen他们
18 Tāmen他们suīrán虽然zhùlezhīniúbǐcǐ彼此shuōzhèshìlǐngchūĀijí埃及deshénYīn’ér因而dàdà大大dòngde
19 háishì还是shīliánmǐn怜悯zàikuàngdiūqì丢弃tāmen他们Báizhòu白昼yúnzhùlíkāi离开tāmen他们réngyǐndǎo引导tāmen他们xíngHēiyè黑夜huǒzhùyěbù也不líkāi离开tāmen他们réngzhàoliàng照亮tāmen他们dāngxíngde
20 xiàliángshàndelíngjiàoxun教训tāmen他们wèichángmashǐ使tāmen他们kǒubìngshuǐjiě水解tāmen他们de
21 Zàikuàngsìshí四十niányǎngyù养育tāmen他们tāmen他们jiùsuǒquēYīfu衣服méiyǒu没有chuān穿jiǎoméiyǒu没有zhǒng
22 Bìngqiě并且jiānglièguózhīdezhàofēncìgěi赐给tāmen他们tāmen他们jiùdéle得了西hóngzhīdeshíběnwángzhīdeshānwángèzhīde
23 shǐ使tāmen他们dezǐsūn子孙duōtiānshàng天上dexīngdàitāmen他们dàosuǒyìngxǔ应许tāmen他们lièjìnrù进入dewéizhīde
24 Zhèyàng这样tāmen他们jìnqù进去déle得了dezàitāmen他们miànqián面前zhìdedejūmín居民jiùshì就是jiānánrénJiāngjiānánrénjūnwángbìngdedejūmín居民dōujiāozàitāmen他们shǒulǐ手里ràngtāmen他们rènyì任意érdài
25 Tāmen他们déle得了jiāngù坚固dechéngféiměidedechōngmǎn充满yàngměidefángwū房屋záochéngdeshuǐjǐng水井pútáoyuán葡萄园gǎnlǎn橄榄yuánbìngxǔduō许多guǒshùTāmen他们jiùchīérdebǎoshēntǐ身体féipán肥胖yīndeēnxīnzhōng心中kuàilè快乐
26 Rán’ér然而tāmen他们shùncóng顺从jìngbèipàn背叛jiāngdediūzàibèihòu背后shāhài杀害quàntāmen他们guīxiàngdezhòngxiānzhī先知dàdà大大dòngde
27 Suǒyǐ所以jiāngtāmen他们jiāozàidírén敌人deshǒuzhōngnántāmen他们Tāmen他们zāonándeshíhòu的时候āiqiú哀求jiùcóngtiānshàng天上chuítīngzhàodeliánmǐn怜悯cìgěi赐给tāmen他们zhěngjiù拯救zhějiùtāmen他们tuōlí脱离dírén敌人deshǒu
28 Dàntāmen他们depíng’ān平安zhīhòu之后yòuzàimiànqián面前xíngěsuǒyǐ所以diūqì丢弃tāmen他们zàichóudeshǒuzhōngshǐ使chóuxiázhìtāmen他们Rán’ér然而tāmen他们zhuǎnhuíāiqiú哀求réngcóngtiānshàng天上chuítīnglǚcì屡次zhàodeliánmǐn怜悯zhěngjiù拯救tāmen他们
29 Yòujǐngjiè警戒tāmen他们yàoshǐ使tāmen他们guīdeTāmen他们quèxíngshìkuángàotīngcóng听从dejièmìng诫命gānfàndediǎnzhāngrénruòzūnxíngjiùyīncǐ因此huózhe活着),niǔzhuǎn扭转jiāntóuyìngzhejǐngxiàng颈项kěntīngcóng听从
30 Dànduōnián多年kuānróng宽容tāmen他们yòuyòngdelíngjièzhòngxiānzhī先知quànjiètāmen他们tāmen他们réngtīngcóng听从suǒyǐ所以jiāngtāmen他们jiāozàilièguózhīmíndeshǒuzhōng
31 Rán’ér然而liánmǐn怜悯quánrán全然mièjué灭绝tāmen他们yěbù也不diūqì丢弃tāmen他们Yīnwèi因为shìyǒuēndiǎn恩典yǒuliánmǐn怜悯deshén
32 Wǒmen我们deshénashìzhìzhìnéngzhìwèishǒuyuēshīcí’ài慈爱deshénWǒmen我们dejūnwángshǒulǐng首领jìsī祭司xiānzhī先知lièdezhòngmínCóngshùlièwángdeshíhòu的时候zhídào直到jīnrì今日suǒzāoyù遭遇dekǔnàn苦难xiànzài现在qiúbùyào不要yǐwéi以为xiǎo
33 Zàiyíqiè一切líndàowǒmen我们deshìshàngquèshìgōngdeYīnsuǒxíngdeshìchéngshí诚实wǒmen我们suǒzuòdeshìxié’è邪恶
34 Wǒmen我们dejūnwángshǒulǐng首领jìsī祭司lièdōuzūnshǒu遵守detīngcóng听从dejièmìng诫命jǐngjiè警戒tāmen他们dehuà的话
35 Tāmen他们zàiběnguó本国zhānēndeshíhòu的时候zàisuǒcìgěi赐给tāmen他们zhèguǎngdà广大féiměizhīdìshang地上shìfèngyěbù也不zhuǎntāmen他们deèxíng恶行
36 Wǒmen我们xiànjīn现今zuòleZhìyú至于suǒcìgěi赐给wǒmen我们lièxiǎngshòu享受shàngdechǎnbìngměizhīdekànwǒmen我们zàizhèdìshang地上zuòle
37 Zhèdexǔduō许多chūchǎn出产guīlelièwángjiùshì就是yīnwǒmen我们dezuìsuǒpàixiázhìwǒmen我们deTāmen他们rènyì任意xiázhìwǒmen我们deshēntǐ身体shēngchù牲畜wǒmen我们zāolenán
38 Yīnzhèyíqiè一切deshìwǒmen我们quèshí确实deyuēxiězàishàngWǒmen我们deshǒulǐng首领wèirénjìsī祭司dōuqiānlemíngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Qiānmíng签名deshìjiādeérzi儿子shěngzhǎng省长西dejiā
2 Jìsī祭司西láiYēlìmǐ耶利米
3 shīěr
4 shì鹿
5 línéde
6 Dànjìndùn
7 shūlánmín
8 Xī Yà西亚gāishì
9 Yòuyǒulì有利wèirénjiùshì就是sǎndeérzi儿子shūdezǐsūn子孙bīnnèimiè
10 Háiyǒu还有tāmen他们dedìxiōng弟兄shìláinán
11 jiāshā
12 shìshì
13
14 Yòuyǒumíndeshǒulǐng首领jiùshì就是lán
15 bài
16 duōYàdīng亚丁
17 Xīxījiā希西家shuò
18 shùnbǐsài比赛
19 bài
20 shūlán
21 shìbiéSǎdū撒督
22 nánnài
23 shù
24 luóhēishuòbǎi
25 hóngshā西
26 nánnán
27 鹿lín
28 Qíyú其余demínjìsī祭司wèirénshǒuméndegēchàng歌唱deníngyíqiè一切juélínbāngjūmín居民guīshéndebìngtāmen他们deqīzi妻子érnǚ儿女fányǒuzhīshi知识néngmíngbai明白de
29 Dōusuícóngtāmen他们guìzhòudedìxiōng弟兄zhòushìzūnxíngshénjièpúrén仆人Móxī摩西suǒchuándejǐnshǒuzūnxíngYēhéhuá耶和华wǒmen我们zhǔdeyíqiè一切jièmìng诫命diǎnzhāng
30 Bìngbù并不jiāngwǒmen我们denǚ’ér女儿jiàgěizhèdedejūmín居民yěbù也不wéiwǒmen我们deérzi儿子tāmen他们denǚ’ér女儿
31 Zhèdedejūmín居民ruòzàiānxírì安息日huòshénme什么shèngdàilehuòwù货物huòliángshi粮食láimàigěiwǒmen我们wǒmen我们mǎiMěiféngdìqī第七niángēngzhòng耕种fánqiànwǒmen我们zhàidezhuītǎo
32 Wǒmen我们yòuwéizìjǐ自己dìngměinián每年rénjuānyínshěsānfēnzhī分之wéiwǒmen我们shéndiàn殿deshǐyòng使用
33 Jiùshì就是wéichénshè陈设bǐngchángxiàndefánānxírì安息日yuèshuòjiéqī节期suǒxiàndeshèngbìngYǐsèliè以色列réndeshúzuì赎罪yǐjí以及wǒmen我们shéndiàn殿yíqiè一切defèiyòng费用
34 Wǒmen我们dejìsī祭司wèirénbǎixìng百姓dōuchèqiānkànměinián每年shìàndìngqī定期jiāngxiàndecháifèngdàowǒmen我们shéndediàn殿ZhàozheshàngsuǒxiědeshāozàiYēhéhuá耶和华wǒmen我们shéndetánshàng
35 Yòudìngměinián每年jiāngwǒmen我们dìshang地上chūshúdechǎnyàngshùshàngchūshúdeguǒdōufèngdàoYēhéhuá耶和华dediàn殿
36 Yòuzhàoshàngsuǒxiědejiāngwǒmen我们tóutāideérzi儿子shǒushēngdeniúyángdōufèngdàowǒmen我们shéndediàn殿jiāogěi交给wǒmen我们shéndiàn殿gòngzhí供职dejìsī祭司
37 Bìngjiāngchūshúzhīmàizi麦子suǒdemiànyàngshùshàngchūshúdeguǒxīnjiǔyóufènggěijìsī祭司shōuzàiwǒmen我们shéndiàn殿dekùfáng库房wǒmen我们dìshang地上suǒchǎndeshífēn十分zhīyī之一fènggěiwèirényīnwèirénzàiwǒmen我们yíqiè一切chéngdechǎnzhōngdāngshífēn十分zhīyī之一
38 wèirénshífēn十分zhīyī之一deshíhòu的时候Yàlún亚伦dezǐsūn子孙zhōngdāngyǒuyīgè一个jìsī祭司wèiréntóngzàiwèiréndāngcóngshífēn十分zhīyī之一zhōngshífēn十分zhīyī之一fèngdàowǒmen我们shéndiàn殿dewūzi屋子shōuzàikùfáng库房zhōng
39 Yǐsèliè以色列rénwèirényàojiāngxīnjiǔyóuwéifèngdàoshōucúnshèngsuǒmǐndewūzi屋子jiùshì就是gòngzhí供职dejìsī祭司shǒuméndegēchàng歌唱desuǒzhùdewūzi屋子Zhèyàng这样wǒmen我们jiùlíqì离弃wǒmen我们shéndediàn殿Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Bǎixìng百姓deshǒulǐng首领zhùzàilěngQíyú其余debǎixìng百姓chèqiānměishírénzhōngshǐ使rénláizhùzàishèngchéng圣城lěngjiǔrénzhùzàibiéde别的chéng
2 Fángānxīn甘心lèyì乐意zhùzàilěngdebǎixìng百姓dōuwéitāmen他们zhùfú祝福
3 Yǐsèliè以色列rénjìsī祭司wèirénníngSuǒluómén所罗门púrén仆人dehòuyì后裔dōuzhùzàiYóudà犹大chéngzàizìjǐ自己dedezhōngBěnshěngdeshǒulǐng首领zhùzàilěngdezàixiàmiàn在下面
4 Qízhōng其中yǒuxiē有些Yóudà犹大rénbiàn便mǐnrénYóudà犹大rénzhōngyǒuFǎlèsī法勒斯dezǐsūn子孙西deérzi儿子西shìjiādeérzi儿子jiāshìdeérzi儿子shìshìdeérzi儿子Shìshìlièdeérzi儿子
5 Yòuyǒudeérzi儿子西shì西deérzi儿子西shìsàideérzi儿子sàishìdeérzi儿子shìyuēdeérzi儿子Yuēshìjiādeérzi儿子jiāshìshìluódeérzi儿子
6 ZhùzàilěngFǎlèsī法勒斯dezǐsūn子孙gòngbǎiliùshí六十míngdōushìyǒngshì勇士
7 Biàn便mǐnrénzhōngyǒushūlándeérzi儿子shūlánshìyuēdeérzi儿子Yuēshìdeérzi儿子shìlàideérzi儿子làishì西deérzi儿子西shìtiědeérzi儿子tiěshìshāideérzi儿子
8 Qícì其次yǒujiābàiláidezǐsūn子孙gòngjiǔbǎièrshí二十míng
9 deérzi儿子yuēěrshìtāmen他们dezhǎngguān长官西deérzi儿子Yóudà犹大shìlěngdeguān
10 Jìsī祭司zhōngyǒujīnyòuyǒuyuēdeérzi儿子
11 Háiyǒu还有guǎnlǐ管理shéndiàn殿de西lái西láishìjiādeérzi儿子jiāshìshūlándeérzi儿子shūlánshìSǎdū撒督deérzi儿子Sǎdū撒督shìMǐlā米拉yuēdeérzi儿子Mǐlā米拉yuēshìdeérzi儿子
12 Háiyǒu还有tāmen他们dedìxiōng弟兄zàidiàn殿gòngzhí供职degòngbǎièrshí二十èrmíngYòuyǒuluóhǎndeérzi儿子luóhǎnshìdeérzi儿子shìàndeérzi儿子Ànshìjiādeérzi儿子jiāshìshīěrdeérzi儿子shīěrshìdeérzi儿子
13 Háiyǒu还有tāde他的dìxiōng弟兄zuòchángdeèrbǎi二百sìshí四十èrmíngYòuyǒulièdeérzi儿子shuàilièshìsàideérzi儿子sàishìshídeérzi儿子shíshìyīnmàideérzi儿子
14 Háiyǒu还有tāmen他们dìxiōng弟兄dànéng大能deyǒngshì勇士gòngyībǎi一百èrshí二十míngJīduō基多líndeérzi儿子shìtāmen他们dezhǎngguān长官
15 wèirénzhōngyǒushùdeérzi儿子shìshùshìgāndeérzi儿子gānshìshādeérzi儿子shāshìdeérzi儿子
16 Yòuyǒulì有利wèiréndechángshāTàihé太和yuēguǎnlǐ管理shéndiàn殿dewàishì外事
17 Qídǎo祈祷deshíhòu的时候wéichēngxièlǐngshǒudeshìjiādeérzi儿子jiāshìdedeérzi儿子deshìdeérzi儿子Yòuyǒudìxiōng弟兄zhòngdì中的jiāwéiHáiyǒu还有shādeérzi儿子Shāshìjiādeérzi儿子Jiāshìdùndeérzi儿子
18 Zàishèngchéng圣城dewèiréngòngèrbǎi二百bāshí八十míng
19 Shǒuméndeshìmenbìngshǒuméndedìxiōng弟兄gòngyībǎi一百qīshí七十èrmíng
20 Qíyú其余deYǐsèliè以色列rénjìsī祭司wèiréndōuzhùzàiYóudà犹大deyíqiè一切chéngzàizìjǐ自己dedezhōng
21 níngquèzhùzàiéfěi西guǎnlǐ管理tāmen他们
22 Zàilěngwèiréndezhǎngguān长官guǎnlǐ管理shéndiàn殿shìwù事务deshìgēchàng歌唱zhědezǐsūn子孙deérzi儿子西shìshādeérzi儿子shāshìdeérzi儿子shìjiādeérzi儿子
23 Wángwéigēchàng歌唱dechūmìnglìng命令měirì每日gōnggěi供给tāmen他们yǒuyīdìng一定zhīliáng
24 Yóudà犹大érzi儿子Xièlā谢拉dezǐsūn子孙shìbiéde别的érzi儿子fǔzhù辅助wángbànlǐ办理Yóudà犹大míndeshì
25 Zhìyú至于zhuāngcūnshǔzhuāngcūndetiándì田地yǒuYóudà犹大rénzhùzàilièshǔlièdexiāngcūn乡村Deběnshǔdeběndexiāngcūn乡村xuēshǔxuēdezhuāngcūn
26 shūliè
27 shūbiéshìshǔbiéshìdexiāngcūn乡村
28 shǔdexiāngcūn乡村
29 Yīnlínménsuǒ
30 nuólánshǔzhèliǎngchǔdezhuāngcūnshǔdetiándì田地西jiāshǔ西jiādexiāngcūn乡村Tāmen他们suǒzhùdedìfang地方shìcóngbiéshìzhídào直到xīnnèn
31 Biàn便mǐnréncóngjiāzhùzàishǔdexiāngcūn乡村
32 nuónán
33 Xiàsuǒyīn
34 diébiān
35 Luóanuójiàngrénzhī
36 wèirénzhōngyǒubāncéngzhùzàiYóudà犹大deguībiàn便mǐndePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 TóngzheSǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluóshūhuílai回来dejìsī祭司wèirénzàixiàmiàn在下面Jìsī祭司shì西láiYēlìmǐ耶利米
2 鹿
3 Shìjiāhóng
4 duōjìndùn
5 míndejiā
6 Shìyuē
7 jiāZhèxie这些rénzàishūdeshíhòu的时候zuòjìsī祭司tāmen他们dìxiōng弟兄deshǒulǐng首领
8 wèirénshìshūbīnnèimièshìYóudà犹大Zhètāde他的dìxiōng弟兄guǎnlǐ管理chēngxièdeshì
9 Tāmen他们dedìxiōng弟兄jiāzhàozìjǐ自己debāncì班次tāmen他们xiāngduì相对
10 shūshēngyuējīnYuējīnshēngshíshíshēng
11 shēngyuēdānYuēdānshēng
12 Zàiyuējīndeshíhòu的时候jìsī祭司zuòchángde西láihuòzuòbānběnduàntóngyǒuMǐlā米拉Yēlìmǐ耶利米yǒu
13 yǒushūlányǒuyuēnán
14 yǒuyuēdānShìyǒuyuē
15 línyǒuMǐlā米拉yuēyǒukǎi
16 duōyǒujiāJìndùnyǒushūlán
17 yǒumínzú民族mǒudeyǒutài
18 jiāyǒushāShìyǒuyuēdān
19 Yuēyǒunǎiyǒu西
20 láiyǒujiāláiyǒu
21 jiāzú家族yǒushāyǒutǎn
22 Zhìyú至于wèiréndāngshíyuēnándeshíhòu的时候tāmen他们dechángzàishàngBōsī波斯wángzàiwèideshíhòu的时候zuòchángdejìsī祭司zàishàng
23 wèirénzuòchángdezàilìshǐshàng历史上zhídào直到shídeérzi儿子yuēnándeshíhòu的时候
24 wèiréndechángshìshāshìmièdeérzi儿子shūtāmen他们dìxiōng弟兄debāncì班次xiāngduì相对zhàozheshénréndà人大wèidemìnglìng命令bānbāndezànměi赞美chēngxiè
25 jiāédeshūlánmenshìshǒuméndejiùshì就是zàikùfáng库房nàli那里shǒumén
26 Zhèdōushìzàiyuēdesūnzi孙子shūdeérzi儿子yuējīnshěngzhǎng省长bìngjìsī祭司wénshìdeshíhòu的时候yǒuzhírènde
27 lěngchéngqiáng城墙gàochéngdeshíhòu的时候zhòngmínjiùgèchù各处dewèirénzhāodàolěngyàochēngxiègēchàng歌唱qiāotánqín弹琴huānhuānxǐ欢喜dexínggàochéngzhī
28 Gēchàng歌唱deréncónglěngdezhōuwéi周围tuódecūnzhuāng村庄yòucóngjiādetiándì田地jùjí聚集yīnwèi因为gēchàng歌唱derénzàilěngwéiwéizìjǐ自己lecūnzhuāng村庄
29
30 Jìsī祭司wèirénjiùjiéjìng洁净zìjǐ自己jiéjìng洁净bǎixìng百姓chéngmén城门bìngchéngqiáng城墙
31 dàiYóudà犹大deshǒulǐng首领shàngchéngshǐ使chēngxièderénfēnwéiliǎngdàduì大队páiliè排列érxíngDìyī第一duìzàichéngshàngwǎngyòubiān右边xiàngfènchǎngménxíngzǒu行走
32 Zàitāmen他们hòutou后头deyǒuShāyǎ沙雅Yóudà犹大shǒulǐng首领deyībàn一半
33 Yòuyǒushūlán
34 Yóudà犹大biàn便mǐnshìYēlìmǐ耶利米
35 Háiyǒu还有xiēchuīhàozhījìsī祭司dezǐsūn子孙yuēdāndeérzi儿子jiāYuēdānshìshìdeérzi儿子Shìshìdeérzi儿子shìgāideérzi儿子gāishìdeérzi儿子shìdeérzi儿子
36 Yòuyǒujiādedìxiōng弟兄shìMǐlā米拉láiláiàitǎnYóudà犹大dōuzheshénréndà人大wèideyuèqì乐器wénshìyǐnlǐngtāmen他们
37 Tāmen他们jīngguò经过quánménwǎngqiáncóngDàwèi大卫chéngdetáijiē台阶suídì随地shìérshàngzàiDàwèi大卫gōngdiàn宫殿yǐshàng以上zhíxíngdàocháodōngdeshuǐmén
38 Dì’èr第二duìchēngxièderényàoduìxiāngyíngérxíngmíndeyībàn一半gēnsuí跟随tāmen他们zàichéngqiáng城墙shàngguòlelóuzhídào直到kuānqiáng
39 YòuguòleYǐfǎlián以法莲ménménménnánlóulóuzhídào直到yángménjiùzàihùwèi护卫ménzhànzhù站住
40 Yúshì于是zhèliǎngduìchēngxièderénliánguānchángdeyībàn一半zhànzàishéndediàn殿
41 Háiyǒu还有jìsī祭司Yàjīn亚金西míngāiyuēnǎijiānánchuīhào
42 Yòuyǒu西shì西yuēnánlánxièzòuyuèGēchàng歌唱dejiùdàshēng大声gēchàng歌唱guǎnlǐ管理tāmen他们
43 zhòngrén众人xiànérhuānlè欢乐Yīnwèi因为shénshǐ使tāmen他们dàdà大大huānlè欢乐liánfùnǚ妇女dàiháitóngdōuhuānlè欢乐shènzhì甚至lěngzhòngdì中的huānshēngtīngdào听到yuǎnchǔ
44 Dāngpàirénguǎnlǐ管理kùfáng库房jiāngchūshúzhīsuǒdeshífēn十分zhīyī之一jiùshì就是ànchéngtiándì田地zhàosuǒdìngguīgěijìsī祭司wèiréndefēndōushōuzàilǐtou里头Yóudà犹大rényīnjìsī祭司wèiréngòngzhí供职jiùhuānlè欢乐le
45 Jìsī祭司wèirénzūnshǒu遵守shénsuǒfēnfù吩咐debìngshǒujiéjìng洁净deGēchàng歌唱deshǒuméndezhàozheDàwèi大卫érzi儿子Suǒluómén所罗门demìnglìng命令rúcǐ如此xíng
46 shízàiDàwèi大卫derìzi日子yǒugēchàng歌唱delíngchángbìngyǒuzànměi赞美chēngxièshéndeshīgē诗歌
47 Dāngsuǒluódeshíhòu的时候Yǐsèliè以色列zhòngrén众人jiānggēchàng歌唱deshǒuméndeměirì每日suǒdāngdedefēngōnggěi供给tāmen他们yòugěiwèiréndāngdedefēnwèirényòugěiYàlún亚伦dezǐsūn子孙dāngdedefēnPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 DāngrénniànMóxī摩西deshūgěibǎixìng百姓tīngyùjiàn遇见shūshàngxiězheshuōménrénrényǒngbùkě不可shéndehuì
2 Yīnwèi因为tāmen他们méiyǒu没有shíwù食物shuǐláiyíngjiē迎接Yǐsèliè以色列rénqiělelánzhòutāmen他们dànwǒmen我们deshénshǐ使zhòubiànwéizhùfú祝福
3 Yǐsèliè以色列míntīngjiàn听见zhèjiùyíqiè一切xiánrénjuéjiāo
4 Xiānshìméngpàiguǎnlǐ管理wǒmen我们shéndiàn殿zhōngkùfáng库房dejìsī祭司shíduōjiéqīn
5 Biàn便wéiyùbèi预备jiānwūzi屋子jiùshì就是cóngqián从前shōucúnrǔxiāng乳香mǐnzhàomìnglìng命令gōnggěi供给wèiréngēchàng歌唱deshǒuméndexīnjiǔyóudeshífēn十分zhīyī之一bìngguījìsī祭司dewūzi屋子
6 Nàshí那时bùzài不在lěngYīnwèi因为Bābǐlún巴比伦wángxuē西sānshí三十èrniánhuídào回到wángnàli那里Guòleduōxiàngwánggàojiǎ
7 láidào来到lěngjiùzhīdao知道shíwéiduōzàishéndiàn殿deyuànnèiyùbèi预备wūzi屋子dejiàněshì
8 shénnǎojiùduōdeyíqiè一切jiājù家具cóngdōupāochūqù出去
9 Fēnfù吩咐rénjiéjìng洁净zhèwūzi屋子suìjiāngshéndiàn殿demǐnrǔxiāng乳香yòubānjìnqù进去
10 jiànwèirénsuǒdāngdedefēnwúrén无人gōnggěi供给tāmen他们shènzhì甚至gòngzhí供职dewèiréngēchàng歌唱debēnhuízìjǐ自己detiándì田地le
11 jiùchìzé斥责guānchángshuōwèihé为何líqì离弃shéndediàn殿nebiàn便zhāowèirénshǐ使tāmen他们zhàojiù照旧gòngzhí供职
12 Yóudà犹大zhòngrén众人jiùxīnjiǔyóudeshífēn十分zhīyī之一sòngkùfáng库房
13 pàijìsī祭司shìwénshìSǎdū撒督wèirénzuòguānguǎnlǐ管理kùfáng库房guānshìnánnánshìdeérzi儿子shìdeérzi儿子Zhèxie这些réndōushìzhōngxìndetāmen他们dezhífēnshìjiāngsuǒgōnggěi供给defēngěi分给tāmen他们dedìxiōng弟兄
14 Wǒde我的shénaqiúyīnzhèshìniànbùyào不要túmǒ涂抹wéishéndediàn殿yǔqí与其zhòngdì中的lǐjié礼节suǒxíngdeshàn
15 Nàxiē那些rìzi日子zàiYóudà犹大jiànyǒurén有人zàiānxírì安息日zhàjiǔyuánwénzuòchuàijiǔzhà),bānyùn搬运kǔnduòzàishàngYòubǎjiǔ把酒pútao葡萄wúhuāguǒ无花果yàngdedànzi担子zàiānxírì安息日dànlěngjiùzàitāmen他们màishíwù食物dejǐngjiè警戒tāmen他们
16 YòuyǒutuīluórénzhùzàilěngTāmen他们yànghuòwù货物yùnjìnlái进来zàiānxírì安息日màigěiYóudà犹大rén
17 jiùchìzé斥责Yóudà犹大deguìzhòushuōnǐmen你们zěnme怎么xíngzhèěshìfànleānxírì安息日ne
18 Cóngqián从前nǐmen你们lièqǐbù岂不shìzhèyàng这样xíngyǐzhì以致wǒmen我们shénshǐ使yíqiè一切zāihuòlíndàowǒmen我们zhèchéngmaxiànzài现在nǐmen你们háifànānxírì安息日shǐ使fèn忿yuèlíndàoYǐsèliè以色列
19 Zàiānxírì安息日deqiánlěngchéngmén城门yǒuhēiyǐngdeshíhòu的时候jiùfēnfù吩咐rénjiāngménguānsuǒbùguò不过ānxírì安息日bùzhǔn不准kāifàng开放yòupàijǐge几个púrén仆人guǎnlǐ管理chéngmén城门miǎnde免得yǒurén有人zàiānxírì安息日dànshénme什么dànzi担子jìnchéng
20 Yúshì于是shāngrén商人fànmài贩卖yànghuòwù货物deliǎngcì两次zhùsù住宿zàilěngchéngwài
21 jiùjǐngjiè警戒tāmen他们shuōnǐmen你们wèihé为何zàichéngwàizhùsù住宿neruòzàizhèyàng这样xiàshǒu下手bànnǐmen你们Cóngcǐ从此yǐhòu以后tāmen他们zàiānxírì安息日bùzài不再láile
22 fēnfù吩咐wèirénjiéjìng洁净zìjǐ自己láishǒuchéngmén城门shǐ使ānxírì安息日wéishèngWǒde我的shénaqiúyīnzhèshìniànzhàodecí’ài慈爱lián
23 Nàxiē那些rìzi日子jiànYóudà犹大rénleshíméndenǚzǐ女子wéi
24 Tāmen他们deérnǚ儿女shuōhuàyībàn一半shìshídehuà的话bùhuì不会shuōYóudà犹大dehuà的话suǒshuōdeshìzhàozhedefāngyán方言
25 jiùchìzé斥责tāmen他们zhòutāmen他们letāmen他们jǐge几个rénxiàtāmen他们detóufa头发jiàotāmen他们zhǐzheshénshìjiāngzìjǐ自己denǚ’ér女儿jiàgěiwàibāngrén外邦人deérzi儿子yěbù也不wéizìjǐ自己érzi儿子tāmen他们denǚ’ér女儿
26 yòushuōYǐsèliè以色列wángSuǒluómén所罗门búshì不是zàizhèyàng这样deshìshàngfànzuì犯罪mazàiduōguózhōngbìngméiyǒu没有wángxiàngqiěméngshénsuǒàishénzuòYǐsèliè以色列quánguó全国dewángRán’ér然而liánbèiwàibāngnǚzǐ女子yǐnyòu引诱fànzuì犯罪
27 Rúcǐ如此tīngnǐmen你们xíngzhèěwàibāngnǚzǐ女子gānfànwǒmen我们deshénne
28 jìsī祭司shídesūnzi孙子deyīgè一个érzi儿子shìlúnrénshēn人参denǚxu女婿jiùcóngzhèlǐ这里gǎnchūqù出去
29 Wǒde我的shénaqiúniàntāmen他们dezuìYīnwèi因为tāmen他们diànlejìsī祭司dezhírènwéibèi违背jìsī祭司wèirénsuǒdeyuē
30 Zhèyàng这样jiéjìng洁净tāmen他们shǐ使tāmen他们juéyíqiè一切wàibāngrén外邦人pàidìngjìsī祭司wèiréndebāncì班次shǐ使tāmen他们jìnzhí
31 yòupàibǎixìng百姓àndìngqī定期xiàncháichūshúdechǎnWǒde我的shénaqiúniànshīēn