tiē

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 suízuòwángcóngyìndù印度zhídào直到shítǒngguǎnyībǎi一百èrshíqī二十七shěng
2 suíwángzàishūshānchéngdegōngdēng
3 Zàiwèidìsān第三niánwéiyíqiè一切shǒulǐng首领chénshèbǎiyányǒuBōsī波斯dàidequánguìjiùshì就是shěngdeguìzhòushǒulǐng首领zàimiànqián面前
4 róngyào荣耀zhīguódefēngfù丰富měihǎo美好wēiyán威严dezūnguìgěitāmen他们kànlexǔduō许多jiùshì就是yībǎi一百bāshí八十
5 Zhèrìzi日子mǎnleyòuwéisuǒyǒu所有zhùshūshānchéngdedàxiǎo大小rénmín人民zàiyuándeyuànzi院子shèbǎiyán
6 Yǒubáisè白色lǜsè绿色lánsè蓝色dezhàngyòngshéngzǐsè紫色shéngcóngyínhuánnèizàiBáiyù白玉Shízhù石柱shàngYǒujīnyíndechuángbǎizàihóngbáihuánghēishídeshídìshang地上
7 Yòngjīnmǐnjiǔmǐnyǒubùtóng不同jiǔshénduōxiǎnwángdehòu
8 Hējiǔ喝酒yǒubùzhǔn不准miǎnqiǎng勉强rényīnwángfēnfù吩咐gōngdeyíqiè一切chénzǎiràngrénsuí
9 Wánghòu王后shízàisuíwángdegōngnèiwéifùnǚ妇女shèbǎiyán
10 Dìqī第七suíwángyǐnjiǔ饮酒xīnzhōng心中kuàilè快乐jiùfēnfù吩咐zàimiànqián面前shìdetàijiàn太监màn西jiā
11 Qǐngwánghòu王后shítóudàiwánghòu王后deguānmiǎn冠冕dàowángmiànqián面前shǐ使děngchénmínkàntāde她的měimào美貌yīnwèi因为róngmào容貌shénměi
12 Wánghòu王后shíquèkěnzūntàijiàn太监suǒchuándewángmìngérláisuǒyǐ所以wángshénfānù发怒xīnrúhuǒ如火shāo
13 Nàshí那时zàiwángzuǒyòu左右chángjiàn常见wángmiànguózhōngzuògāowèideyǒuBōsī波斯dàidedàchén大臣jiùshì就是shìshìshī西gāndōushìshídemíngzhérénÀnwángdechángguī常规bànshì办事xiānxúnwèn询问zhīmíngderénWángwèntāmen他们shuō
14
15 Wánghòu王后shízūntàijiàn太监suǒchuándewángmìngzhàolì照例yīngdāng应当zěnyàng怎样bànlǐ办理ne
16 gānzàiwángzhòngshǒulǐng首领miànqián面前huídá回答shuōwánghòu王后shízhèshìbùdàn不但dézuì得罪wángbìngqiě并且yǒuhài有害wángshěngdechénmín
17 Yīnwèi因为wánghòu王后zhèshìchuándàozhòngfùrén妇人deěrzhōngshuōsuíwángfēnfù吩咐wánghòu王后shítídào提到wángmiànqián面前quèláitāmen她们jiùmiǎoshìzìjǐ自己dezhàngfu丈夫
18 Jīnrì今日Bōsī波斯dàidezhòngfūren夫人tīngjiàn听见wánghòu王后zhèshìxiàngwángdedàchén大臣zhàoyàng照样xíngCóngcǐ从此kāimiǎoshìfèn忿zhīduān
19 Wángruòyǐwéi以为měijiùjiàngzhǐxiězàiBōsī波斯dàiréndezhōngyǒnggēnggǎi更改bùzhǔn不准shízàidàowángmiànqián面前jiāngwánghòu王后dewèifēncìgěi赐给háihǎo还好derén
20 Suǒjiàngdezhǐyì旨意chuánbiàn传遍tōngguóguóběnlái本来guǎngdà广大),suǒyǒu所有defùrén妇人wúlùn无论zhàngfu丈夫guìjiàndōuzūnjìng尊敬
21 Wángzhòngshǒulǐng首领dōugāndehuà的话wéiměiwángjiùzhàozhèhuàxíng
22 zhàoshūyòngshěngdewénzì文字defāngyán方言tōngzhī通知shěngshǐ使wéizhàngfu丈夫dezàijiāzhōngzuòzhǔ作主shuōběndì本地defāngyán方言Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Zhèshìyǐhòu以后suíwángdefèn忿zhǐjiùxiǎngniàn想念shísuǒxíngdebìngzěnyàng怎样jiàngzhǐbàn
2 Yúshì于是wángdeshìchénduìwángshuōbùrú不如wéiwángxúnzhǎo寻找měimào美貌dechǔnǚ处女
3 Wángkěyǐ可以pàiguānzàiguózhòngdì中的shěngzhāoměimào美貌dechǔnǚ处女dàoshūshānchénghuòzuògōngdeyuànjiāogěi交给zhǎngguǎn掌管nǚzǐ女子detàijiàn太监gāigěitāmen她们dāngyòngdexiāngpǐn
4 Wángsuǒxǐ’ài喜爱denǚzǐ女子kěyǐ可以wéiwánghòu王后dàitì代替shíWángzhèshìwéiměijiùrúcǐ如此xíng
5 Shūshānchéngyǒuyīgè一个Yóudà犹大rénmíngjiào名叫degǎishìbiàn便mǐnrénshìdezēngsūn曾孙shìměidesūnzi孙子,睚ěrdeérzi儿子
6 Cóngqián从前Bābǐlún巴比伦wángjiāngYóudà犹大wángyòumíngyuējīnbǎixìng百姓cónglěngdegǎizàinèi
7 degǎifǔyǎng抚养shūshu叔叔denǚ’ér女儿shāhòumíngtiē),yīnwèi因为méiyǒu没有fùmǔ父母Zhènǚzǐ女子yòuróngmào容貌jùnměifùmǔ父母ledegǎijiùshōuwéizìjǐ自己denǚ’ér女儿
8 Wángdezhǐchuánchūjiùzhāoxǔduō许多nǚzǐ女子dàoshūshānchéngjiāogěi交给zhǎngguǎn掌管nǚzǐ女子degāitiēsòngwánggōngjiāofù交付gāi
9 gāixǐyuè喜悦tiējiùēndàiJímáng急忙gěiyòngdexiāngpǐnsuǒdāngdedefēnyòupàisuǒdāngdedegōngshìshǐ使tāde她的gōngbānyuànshànghǎode好的fángwū房屋
10 tiēwèicéngjiāngjíguàn籍贯zōngzú宗族gàosu告诉rényīnwèi因为degǎizhǔfù嘱咐bùkě不可jiàorénzhīdao知道
11 degǎitiāntiān天天zàiyuànqiánbiān前边xíngzǒu行走yàozhīdao知道tiēpíng’ān平安bùpíng不平ānbìnghòushìrúhé如何
12 Zhòngnǚzǐ女子zhàolì照例xiānjiéjìng洁净shēntǐ身体shí’èr十二yuèLiùyuèyòngméiyàoyóuliùyuèyòngxiāngliào香料jiéshēnzhīMǎnlerìqī日期ránhòu然后āicì挨次jìnqù进去jiànsuíwáng
13 Nǚzǐ女子jìnqù进去jiànwángshìzhèyàng这样Cóngyuàndàowánggōngdeshíhòu的时候fánsuǒyàodedōugěi
14 Wǎnshang晚上jìnqù进去huídào回到nǚzǐ女子dì’èr第二yuànjiāogěi交给zhǎngguǎn掌管fēipíndetàijiàn太监shāChúfēi除非wángxǐ’ài喜爱zàitímíng提名shàojiùbùzài不再jìnqù进去jiànwáng
15 degǎishūshu叔叔háidenǚ’ér女儿jiùshì就是degǎishōuwéizìjǐ自己nǚ’ér女儿detiēàncìxù次序dāngjìnqù进去jiànwángdeshíhòu的时候chúle除了zhǎngguǎn掌管nǚzǐ女子detàijiàn太监gāisuǒpàidìnggěitāde她的biéwú别无suǒqiúFánkànjiàn看见tiēdedōuxǐyuè喜悦
16 suíwángdìqī第七niánshíyuè十月jiùshì就是biéyuètiēbèiyǐnrù引入gōngjiànwáng
17 Wángàitiēguòyú过于àizhòngzàiwángyǎnqián眼前méngchǒng’ài宠爱zhòngchǔnǚ处女gèngshénWángjiùwánghòu王后deguānmiǎn冠冕dàizàitóushàngwéiwánghòu王后dàitì代替shí
18 Wángyīntiēdeyuángù缘故gěizhòngshǒulǐng首领chénshèbǎiyányòuhuòmiǎn豁免shěngdezūshuì租税bìngzhàowángdehòubānshǎng
19 Dì’èrcì第二次zhāochǔnǚ处女deshíhòu的时候degǎizuòzàicháomén
20 tiēzhàozhedegǎisuǒzhǔfù嘱咐deháiméiyǒu没有jiāngjíguàn籍贯zōngzú宗族gàosu告诉rénYīnwèi因为tiēzūndegǎidemìngfǔyǎng抚养tāde她的shíhou时候yíyàng一样
21 Dāngnàshí那时hòudegǎizuòzàicháoménwángdetàijiàn太监zhōngyǒuliǎngshǒuméndetànliènǎohènsuíwángxiǎngyàoxiàshǒu下手hài
22 degǎizhīdao知道lejiùgàosu告诉wánghòu王后tiētiēfèngdegǎidemíngbàogào报告wáng
23 Jiūcházhèshìguǒrán果然shìshíjiùèrrénguàzàimùtou木头shàngjiāngzhèshìzàiwángmiànqián面前xiělìshǐshàng历史上Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Zhèshìyǐhòu以后suíwángtáitāde他的érzi儿子mànshǐ使gāoshēngjiàotāde他的juéwèichāoguò超过tóngshì同事deyíqiè一切chénzǎi
2 Zàicháoméndeyíqiè一切chéndōuguìbàimànyīnwèi因为wángrúcǐ如此fēnfù吩咐Wéidú惟独degǎiguìbài
3 Zàicháoméndechénwèndegǎishuōwèihé为何wéibèi违背wángdemìnglìng命令ne
4 Tāmen他们tiāntiān天天quànháishì还是tīngtāmen他们jiùgàosu告诉mànyàokàndegǎideshìzhàndezhùzhànbúzhù不住yīnyǐjīng已经gàosu告诉tāmen他们zìjǐ自己shìYóudà犹大rén
5 mànjiàndegǎiguìbàijiùtiánxiōng
6 Tāmen他们jiāngdegǎideběngàosu告诉mànyǐwéi以为xiàshǒu下手hàidegǎirénshìxiǎoshìjiùyàomièjué灭绝suíwángtōngguósuǒyǒu所有deYóudà犹大rénjiùshì就是degǎideběn
7 suíwángshí’èr十二niánzhēngyuè正月jiùshì就是sǎnyuèrénzàimànmiànqián面前ànyuèyuèchèěrjiùshì就是chèqiānyàodìngyuèwéizédìng择定leshí’èryuè十二月jiùshì就是yuè
8 mànduìsuíwángshuōyǒuzhǒngmínsǎnzàiwángguó王国shěngdemínzhōngtāmen他们dewànmíndebùtóng不同yěbù也不shǒuwángdesuǒyǐ所以róngliútāmen他们wángwúyì无益
9 Wángruòyǐwéi以为měiqǐngxiàzhǐyì旨意mièjué灭绝tāmen他们jiùjuānyīwàn一万liándeyínjiāogěi交给zhǎngguǎn掌管guótǎngderénnàrù纳入wángde
10 Yúshì于是wángcóngzìjǐ自己shǒushàngzhāixiàjièzhi戒指gěiYóudà犹大réndechóutāde他的érzi儿子màn
11 Wángduìmànshuōzhèyínréngcìgěi赐给zhèmínjiāogěi交给kěyǐ可以suíyì随意dàitāmen他们
12 Zhēngyuè正月shísānrì十三日jiùshàolewángdeshūji书记láizhàozhemànyíqiè一切suǒfēnfù吩咐deyòngshěngdewénzì文字defāngyán方言fèngsuíwángdemíngxiězhǐyì旨意chuánzǒngdū总督shěngdeshěngzhǎng省长bìngdeshǒulǐng首领Yòuyòngwángdejièzhi戒指gàiyìn
13 Jiāogěi交给驿chuándàowángdeshěngfēnfù吩咐jiāngYóudà犹大rénwúlùn无论lǎoshàofùnǚ妇女háizi孩子zàizhījiān之间shí’èryuè十二月jiùshì就是yuèshísānrì十三日quánrán全然jiǎnchúshālù杀戮mièjué灭绝bìngduótāmen他们decáiwéiluè
14 Chāolù抄录zhèzhǐyì旨意bānxíng颁行shěngxuāngào宣告shǐ使tāmen他们yùbèi预备děnghòu等候
15 驿fèngwángmìngjímáng急忙xíngzhǐyì旨意chuánbiàn传遍shūshānchéngWángtóngmànzuòxia坐下yǐnjiǔ饮酒shūshānchéngdemínquèdōuhuāngluàn慌乱Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 degǎizhīdao知道suǒzuòdezhèyíqiè一切shìjiùsīliè撕裂yīfu衣服chuān穿ménghuīchén灰尘zàichéngzhōngxíngzǒu行走tòngkū痛哭āiháo哀号
2 Dàole到了cháoménqiántíngzhùjiǎobù脚步yīnwèi因为chuān穿debùkě不可jìncháomén
3 Wángdezhǐsuǒdàodeshěnggèchù各处Yóudà犹大réndà人大bēi’āi悲哀jìnshí禁食kūqì哭泣āiháo哀号chuān穿tǎngzàihuīzhòngdì中的shénduō
4 Wánghòu王后tiēdegōngtàijiàn太监láizhèshìgàosu告诉tiēshénshìyōuchóujiùsòngyīfu衣服gěidegǎichuān穿yàotuōxiàquèshòu
5 tiējiùwángsuǒpàicìhòu伺候tāde她的yīgè一个tàijiàn太监míngjiào名叫shàoláifēnfù吩咐jiàndegǎiyàozhīdao知道zhèshìshénme什么shìshìshénme什么yuángù缘故
6 Yúshì于是chūdàocháoménqiándekuānkuò宽阔chǔjiàndegǎi
7 degǎijiāngzìjǐ自己suǒdeshìbìngmànwéimièjué灭绝Yóudà犹大rényìngxǔ应许juānwángdeyínshùdōugàosu告诉le
8 Yòujiāngsuǒchāoxiě抄写chuánbiàn传遍shūshānchéngyàomièjué灭绝Yóudà犹大réndezhǐyì旨意jiāogěi交给yàogěiyǐ给以tiēkànyòuyàogěishuōmíng说明bìngzhǔfù嘱咐jìnqù进去jiànwángwéiběnderénzàiwángmiànqián面前kěnqiè恳切qíqiú祈求
9 huílai回来jiāngdegǎidehuà的话gàosu告诉tiē
10 tiējiùfēnfù吩咐jiàndegǎishuō
11 Wángdeyíqiè一切chénshěngderénmín人民dōuzhīdao知道yǒuyīgè一个dìngruòméngshàoshànnèiyuàn内院jiànwángdewúlùn无论nánnǚ男女bèizhìChúfēi除非wángxiàngshēnchū伸出jīnzhàngbùdé不得cúnhuóXiànzài现在méiyǒu没有méngshàojìnqù进去jiànwángyǐjīng已经sānshí三十le
12 Rénjiùtiēzhèhuàgàosu告诉degǎi
13 degǎituōrénhuítiēshuōxiǎngzàiwánggōngqiángguòyíqiè一切Yóudà犹大réndemiǎnzhèhuò
14 Cǐshí此时ruòkǒuyánYóudà犹大réncóngbiéchù别处dejiětuō解脱méngzhěngjiù拯救jiāzhìmièwáng灭亡Yānzhīdéle得了wánghòu王后dewèifēnbúshì不是wéixiànjīn现今dejīhuì机会ma
15 tiējiùfēnfù吩咐rénhuíbào回报degǎishuō
16 dāngzhāoshūshānchéngsuǒyǒu所有deYóudà犹大rénwéijìnshí禁食sānzhòusānchīwǒde我的gōngyàozhèyàng这样jìnshí禁食Ránhòu然后wéilì违例jìnqù进去jiànwángruòjiù
17 Yúshì于是degǎizhàotiēyíqiè一切suǒfēnfù吩咐dexíngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Dìsān第三tiēchuān穿shàngcháojìnwánggōngdenèiyuàn内院duìdiàn殿zhànWángzàidiàn殿zuòzàibǎozuò宝座shàngduìzhediàn殿mén
2 Wángjiànwánghòu王后tiēzhànzàiyuànnèijiùshīēnxiàngshēnchū伸出shǒuzhòngdì中的jīnzhàngtiēbiàn便xiàngqián向前zhàngtóu
3 Wángduìshuōwánghòu王后tiēayàoshénme什么qiúshénme什么jiùshì就是guódeyībàn一半cìgěi赐给
4 tiēshuōwángruòyǐwéi以为měijiùqǐngwángdàizhemànjīnrì今日suǒyùbèi预备deyán
5 Wángshuōjiàomànzhàotiēdehuà的话xíngYúshì于是wángdàizhemàntiēsuǒyùbèi预备deyán
6 Zàijiǔyánqiánwángyòuwèntiēshuōyàoshénme什么cìgěi赐给qiúshénme什么jiùshì就是guódeyībàn一半wéichéngjiù成就
7 tiēhuídá回答shuōyǒusuǒ有所yàoyǒusuǒ有所qiú
8 ruòzàiwángyǎnqián眼前méngēnwángruòyuànyì愿意suǒyàodezhǔnsuǒqiúdejiùqǐngwángdàizhemànzàisuǒyàoyùbèi预备deyánMíngrì明日zhàowángsuǒwèndeshuōmíng说明
9 mànxīnzhōng心中kuàilè快乐huānhuānxǐ欢喜dechūlai出来Dànjiàndegǎizàicháoménzhànqǐlai起来liánshēnyěbù也不dòngjiùmǎnxīnnǎodegǎi
10 mànzànqiě暂且rěnnài忍耐huíjiā回家jiàorénqǐngpéngyou朋友qīzi妻子lái
11 mànjiānghòuderóngyào荣耀zhòngduō众多deérnǚ儿女wángtáishǐ使chāoshǒulǐng首领chénzhīshàng之上dōushùshuōgěitāmen他们tīng
12 mànyòushuōwánghòu王后tiēyùbèi预备yánchúle除了zhīwài之外bùxǔ不许biérén别人suíwángMíngrì明日wánghòu王后yòuqǐngsuíwáng
13 Zhǐshì只是jiànYóudà犹大réndegǎizuòzàicháoménsuīyǒuzhèyíqiè一切róngyào荣耀wúyì无益
14 Tāde他的yíqiè一切depéngyou朋友duìshuōbùrú不如yīgè一个zhànggāodejiàmíngzǎoqiúwángjiāngdegǎiguàzàishàngránhòu然后kěyǐ可以huānhuānxǐ欢喜desuíwángmànzhèhuàwéiměijiùjiàorénzuòlejiàPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 wángshuìzhejiàojiùfēnfù吩咐rénlìshǐ历史láiniàngěitīng
2 Zhèngyùjiàn遇见shūshàngxiězheshuōwángdetàijiàn太监zhōngyǒuliǎngshǒuméndetànlièxiǎngyàoxiàshǒu下手hàisuíwángdegǎijiāngzhèshìgàosu告诉wánghòu王后
3 Wángshuōdegǎixínglezhèshìshénme什么zūnróngjuéwèiméiyǒu没有Cìhòu伺候wángdechénhuídá回答shuōméiyǒu没有shénme什么
4 Wángshuōshéizàiyuànzi院子。(Nàshí那时mànzhèngjìnwánggōngdewàiyuànyāoqiú要求wángjiāngdegǎiguàzàisuǒyùbèi预备dejiàshàng
5 ChénshuōmànzhànzàiyuànnèiWángshuōjiàojìnlái进来
6 mànjiùjìnqù进去Wángwènshuōwángsuǒxǐyuè喜悦zūnróngderéndāngrúhé如何dàinemànxīnlǐ心里shuōwángsuǒxǐyuè喜悦zūnróngdebúshì不是shìshéine
7 mànjiùhuídá回答shuōwángsuǒxǐyuè喜悦zūnróngderén
8 Dāngjiāngwángchángchuān穿decháodàiguànde
9 Dōujiāogěi交给wángzūnguìdeyīgè一个dàchén大臣mìngjiāngyīfu衣服gěiwángsuǒxǐyuè喜悦zūnróngderénchuān穿shàngshǐ使shàngzǒubiànchéngdejiēshìzàimiànqián面前xuāngào宣告shuōwángsuǒxǐyuè喜悦zūnróngderénjiùrúcǐ如此dài
10 Wángduìmànshuōjiāngzhèyīfu衣服zhàosuǒshuōdexiàngzuòzàicháoméndeYóudà犹大réndegǎixíngFánsuǒshuōdeyíyàng一样bùkě不可quē
11 Yúshì于是mànjiāngcháogěidegǎichuān穿shàngshǐ使shàngzǒubiànchéngdejiēshìzàimiànqián面前xuāngào宣告shuōwángsuǒxǐyuè喜悦zūnróngderénjiùrúcǐ如此dài
12 degǎirénghuídào回到cháoménmànquèyōuyōumēnmēndeméngzhetóujímáng急忙huíjiā回家le
13 Jiāngsuǒdeyíqiè一切shìxiángxì详细shuōgěitāde他的tāde他的zhòngpéngyou朋友tīngTāde他的zhìhuì智慧réntāde他的duìshuōzàidegǎimiànqián面前shǐérbàiluò败落rúguǒ如果shìYóudà犹大rénbùnéng不能shèngzhōngzàimiànqián面前bàiluò败落
14 Tāmen他们háimànshuōhuàdeshíhòu的时候wángdetàijiàn太监láicuīmànkuàitiēsuǒyùbèi预备deyánPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Wángdàizhemànláiwánghòu王后tiēdeyán
2 Zhèdì’èrcì第二次zàijiǔyánqiánwángyòuwèntiēshuōwánghòu王后tiēayàoshénme什么cìgěi赐给qiúshénme什么jiùshì就是guódeyībàn一半wéichéngjiù成就
3 Wánghòu王后tiēhuídá回答shuōruòzàiwángyǎnqián眼前méngēnwángruòyǐwéi以为měisuǒyuàndeshìyuànwángjiāngwǒde我的xìngmìng性命cìgěi赐给suǒqiúdeshìqiúwángjiāngwǒde我的běncìgěi赐给
4 Yīnwǒde我的běnbèimàileyàojiǎnchúshālù杀戮mièjué灭绝wǒmen我们Wǒmen我们ruòbèimàiwéiwéikǒuyánDànwángdesǔnshī损失dírén敌人wànbùnéng不能bǔzú补足
5 suíwángwènwánghòu王后tiēshuōshàngǎnrúcǐ如此xíngdeshìshéiZhèrénzàinǎli哪里ne
6 tiēshuōchóurén仇人dírén敌人jiùshì就是zhèěrénmànmànzàiwángwánghòu王后miànqián面前jiùshénjīnghuáng
7 Wángbiàn便qǐlai起来líkāi离开jiǔwǎngyuánlemànjiànwángdìngyàojiāzuìjiùqǐlai起来qiúwánghòu王后tiējiùmìng
8 Wángcóngyuánhuídào回到jiǔzhīchǔjiànmànzàitiēsuǒkàodeshàngWángshuōjìnggǎnzàigōngnèizàimiànqián面前língrǔ凌辱wánghòu王后mazhèhuàchūwángkǒurénjiùménglemàndeliǎn
9 Cìhòu伺候wángdeyīgè一个tàijiàn太监míngjiào名叫shuōmànwéijiùwángyǒugōngdedegǎizuòlezhànggāodejiàxiànjīn现今zàimànjiāWángshuōmànguàzàishàng
10 Yúshì于是rénjiāngmànguàzàiwéidegǎisuǒyùbèi预备dejiàshàngWángdefèn忿zhècáizhǐPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 DāngsuíwángYóudà犹大rénchóumàndejiāchǎncìgěi赐给wánghòu王后tiēdegǎiláidào来到wángmiànqián面前yīnwèi因为tiēyǐjīng已经gàosu告诉wángdegǎishìtāde她的qīnshǔ亲属
2 Wángzhāixiàzìjǐ自己dejièzhi戒指jiùshì就是cóngmànzhuīhuídegěiledegǎitiēpàidegǎiguǎnlǐ管理màndejiāchǎn
3 tiēyòuzàiwángjiǎoqiánliúlèi流泪āigào哀告qiúchúdiàomànhàiYóudà犹大réndeěmóu
4 Wángxiàngtiēshēnchū伸出jīnzhàngtiējiùqǐlai起来zhànzàiwángqián
5 Shuōtāde他的érzi儿子mànshèmóuchuánzhǐyàoshāmièzàiwángshěngdeYóudà犹大rénXiànjīn现今wángruòyuànyì愿意ruòzàiwángyǎnqián眼前méngēnwángruòyǐwéi以为měiruòxǐyuè喜悦qǐngwánglìngxiàzhǐyì旨意fèichú废除mànsuǒchuándezhǐyì旨意
6 rěnjiànběnderénshòuhài受害rěnjiàntóngzōngderénbèimiène
7 suíwángduìwánghòu王后tiēYóudà犹大réndegǎishuōyīnmànyàoxiàshǒu下手hàiYóudà犹大rénjiāngtāde他的jiāchǎncìgěi赐给tiērénjiāngmànguàzàijiàshàng
8 Xiànzài现在nǐmen你们kěyǐ可以suíyì随意fèngwángdemíngxiězhǐgěiYóudà犹大rényòngwángdejièzhi戒指gàiyìnYīnwèi因为fèngwángmíngsuǒxiěyòngwángjièzhi戒指gàiyìndezhǐréndōubùnéng不能fèichú废除
9 Sānyuè三月jiùshì就是西wānyuèèrshísān二十三jiāngwángdeshūji书记shàoláiÀnzhedegǎisuǒfēnfù吩咐deyòngshěngdewénzì文字defāngyán方言bìngYóudà犹大réndewénzì文字fāngyán方言xiězhǐChuángěicóngyìndù印度zhídào直到shíyībǎi一百èrshíqī二十七shěngdeYóudà犹大rénzǒngdū总督shěngzhǎng省长shǒulǐng首领
10 degǎifèngsuíwángdemíngxiězhǐyòngwángdejièzhi戒指gàiyìnjiāogěi交给quānkuàide驿chuándàogèchù各处
11 zhǐzhōngwángzhǔnshěngchéngdeYóudà犹大rénzàizhījiān之间shí’èryuè十二月jiùshì就是yuèshísānrì十三日jùjí聚集bǎohù保护xìngmìng性命jiǎnchúshālù杀戮mièjué灭绝yàogōngjī攻击Yóudà犹大réndeyíqiè一切chóutāmen他们deqīzi妻子érnǚ儿女duóqǔ夺取tāmen他们decáiwéiluè
12
13 Chāolù抄录zhèzhǐbānxíng颁行shěngxuāngào宣告shǐ使Yóudà犹大rényùbèi预备děnghòu等候zàichóushēnshàngbào上报chóu
14 Yúshì于是kuàide驿bèiwángmìngcuīcù催促jímáng急忙xíngzhǐchuánbiàn传遍shūshānchéng
15 degǎichuānzhuó穿着lánsè蓝色báisè白色decháotóudàijīnguānmiǎn冠冕yòuchuān穿zǐsè紫色dewàipáo外袍cóngwángmiànqián面前chūlai出来Shūshānchéngderénmín人民dōuhuānhū欢呼kuàilè快乐
16 Yóudà犹大rényǒuguāngróng光荣huānxǐ欢喜kuàilè快乐érdezūnguì
17 WángdezhǐsuǒdàodeshěngchéngYóudà犹大réndōuhuānxǐ欢喜kuàilè快乐shèbǎiyányànwéiguóderénmín人民yǒuxǔduō许多yīnYóudà犹大rénjiùleYóudà犹大Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Shí’èryuè十二月nǎiyuèshísānrì十三日wángdezhǐjiāngyào将要jǔxíng举行jiùshì就是Yóudà犹大réndechóupànwàng盼望xiázhìtāmen他们derìzi日子Yóudà犹大rénfǎndào反倒xiázhìhèntāmen他们derén
2 Yóudà犹大rénzàisuíwángshěngdechéngjùjí聚集xiàshǒu下手shāyàohàitāmen他们derénWúrén无人néngdǎngtāmen他们yīnwèi因为dōutāmen他们
3 shěngdeshǒulǐng首领zǒngdū总督shěngzhǎng省长bànlǐ办理wángshìderényīndegǎijiùdōubāngzhù帮助Yóudà犹大rén
4 degǎizàicháozhōngwéimíngshēng名声chuánbiàn传遍shěngrìjiàn日渐chāngshèng昌盛
5 Yóudà犹大rényòngdāoshāyíqiè一切chóurènyì任意shāmièhèntāmen他们derén
6 ZàishūshānchéngYóudà犹大rénshāmièlewǔbǎi五百rén
7 Yòushāshānfēn
8
9 sàidài
10 Zhèshíréndōushìtāde他的sūnzi孙子Yóudà犹大rénchóumàndeérzi儿子Yóudà犹大rénquèméiyǒu没有xiàshǒu下手duóqǔ夺取cáiwù财物
11 Dāngjiāngshūshānchéngbèishāderénshù人数chéngzàiwángqián
12 Wángduìwánghòu王后tiēshuōYóudà犹大rénzàishūshānchéngshāmièlewǔbǎi五百rényòushālemàndeshíérzi儿子zàiwángdeshěngbùzhī不知rúhé如何nexiànzài现在yàoshénme什么cìgěi赐给háiqiúshénme什么wéichéngjiù成就
13 tiēshuōwángruòyǐwéi以为měiqiúzhǔnshūshāndeYóudà犹大rénmíngrì明日zhàojīnrì今日dezhǐyì旨意xíngbìngjiāngmànshíérzi儿子deshīshou尸首guàzàijiàshàng
14 Wángbiàn便yǔnzhǔnrúcǐ如此xíngZhǐyì旨意chuánzàishūshānrénjiùmànshíérzi儿子deshīshou尸首guàqǐlai起来le
15 yuèshísì十四shūshāndeYóudà犹大rényòujùjí聚集zàishūshānshālesānbǎi三百rénquèméiyǒu没有xiàshǒu下手duóqǔ夺取cáiwù财物
16 Zàiwángshěngqíyú其余deYóudà犹大réndōujùjí聚集bǎohù保护xìngmìng性命shālehèntāmen他们derénwànqiānquèméiyǒu没有xiàshǒu下手duóqǔ夺取cáiwù财物Zhèyàng这样jiùtuōlí脱离chóudexiǎngpíng’ān平安
17 yuèshísānrì十三日xínglezhèshìShísì十四ānxí安息zhèwéishèyánhuānlè欢乐derìzi日子
18 DànshūshāndeYóudà犹大rénzhèshísānrì十三日shísì十四jùjí聚集shālù杀戮chóuShíwǔ十五ānxí安息zhèwéishèyánhuānlè欢乐derìzi日子
19 Suǒyǐ所以zhùchéngqiáng城墙xiāngcūn乡村deYóudà犹大rénrújīn如今dōuyuèshísì十四wéishèyánhuānlè欢乐debǐcǐ彼此kuìsònglǐ送礼
20 degǎijìlù记录zhèshìxiěxìn写信suíwángshěngyuǎnjìnsuǒyǒu所有deYóudà犹大rén
21 Zhǔfù嘱咐tāmen他们měinián每年shǒuyuèshísì十四shíwǔ十五liǎng
22 zhèyuèdeliǎngwéiYóudà犹大réntuōlí脱离chóudepíng’ān平安zhuǎnyōuwéizhuǎnbēiwéiyuèdeZàizhèliǎngshèyánhuānlè欢乐bǐcǐ彼此kuìsònglǐ送礼zhōuqióngrén穷人
23 Yúshì于是Yóudà犹大rénànzhedegǎisuǒxiětāmen他们dexìnyīngchéngzhàochūsuǒshǒudeshǒuwéiyǒng
24 ShìyīnYóudà犹大réndechóutāde他的érzi儿子mànshèmóushā谋杀hàiYóudà犹大rénchèěrjiùshì就是chèqiānwéiyàoshājìnmièjué灭绝tāmen他们
25 Zhèshìbàogào报告wángwángbiàn便jiàngzhǐshǐ使mànmóuhàiYóudà犹大réndeěshìguīdàotāzìjǐ他自己detóushàngbìngfēnfù吩咐tāde他的zhòngdōuguàzàijiàshàng
26 Zhàozheěrdemíngzi名字Yóudà犹大rénjiùchēngzhèliǎngwéiěrTāmen他们yīnzhèxìnshàngdehuà的话yòuyīnsuǒkànjiàn看见suǒyùjiàn遇见deshì
27 Jiùyīngchéngzìjǐ自己hòuyì后裔bìngguītāmen他们derénměinián每年ànshí按时shǒuzhèliǎngyǒngyuǎn永远fèi
28 shěngchéngjiājiāshìshìdài世代dàijìniàn纪念zūnshǒu遵守zhèliǎngshǐ使zhèěrzàiYóudà犹大rénzhōngbùkě不可fèidiàozàitāmen他们hòuyì后裔zhōngyěbù也不wàngjì忘记
29 háidenǚ’ér女儿wánghòu王后tiēYóudà犹大réndegǎiquánquán全权xiědì’èr第二fēngxìnjiānzhǔYóudà犹大rénshǒuzhèěr
30 Yònghépíng和平chéngshí诚实huàxiěxìn写信gěisuíwángguó王国zhōngyībǎi一百èrshíqī二十七shěngsuǒyǒu所有deYóudà犹大rén
31 Quàntāmen他们ànshí按时shǒuzhèěrjìnshí禁食qiúshìzhàoYóudà犹大réndegǎiwánghòu王后tiēsuǒzhǔfù嘱咐dezhàoYóudà犹大rénwéi人为zìjǐ自己hòuyì后裔suǒyīngchéngde
32 tiēmìngdìngshǒuěrzhèshìjìlù记录zàishūshàngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 suíwángshǐ使hàndehǎidǎo海岛derénmín人民dōujìngòng
2 quánbǐng权柄nénglì能力suǒxíngdebìngtáidegǎishǐ使gāoshēngdeshìqǐbù岂不dōuxiězàidàiBōsī波斯wángdelìshǐshàng历史上ma
3 Yóudà犹大réndegǎizuòsuíwángdezǎixiàng宰相zàiYóudà犹大rénzhōngwéidezhòngdìxiōng弟兄dexǐyuè喜悦wéiběnderénqiúhǎochu好处xiàngtāmen他们shuōhépíng和平dehuà的话