Yuēbójì约伯记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 deyǒuyīgè一个rénmíng人名jiàoYuēbó约伯rénwánquán完全zhèngzhí正直jìngwèi敬畏shényuǎnlí远离ěshì
2 shēngleérzi儿子sānnǚ’ér女儿
3 Tāde他的jiāchǎnyǒuqiānyángsānqiānluòtuo骆驼wǔbǎi五百duìniúwǔbǎi五百bìngyǒuxǔduō许多Zhèrénzàidōngfāng东方rénzhōngjiùwéizhì
4 Tāde他的érzi儿子ànzherìzi日子zàizìjǐ自己jiāshèbǎiyányànjiùdǎfa打发rénqǐngletāmen他们desānjiěmèi姐妹láitāmen他们yītóng一同chī
5 Yányànderìzi日子guòleYuēbó约伯dǎfa打发rénjiàotāmen他们jiéqīngzǎo清早qǐlai起来ànzhetāmen他们zhòngrén众人deshùmù数目xiànfánYīnwèi因为shuōkǒngpà恐怕érzi儿子fànlezuìxīnzhōng心中diàoshénYuēbó约伯chángcháng常常zhèyàng这样xíng
6 Yǒuyītiān一天shéndezhòngláishìzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前sādàn撒但láizàiqízhōng在其中
7 Yēhéhuá耶和华wènsādàn撒但shuōcóngnǎli哪里láisādàn撒但huídá回答shuōcóngdìshang地上zǒuláizǒuwǎngfǎn往返érlái
8 Yēhéhuá耶和华wènsādàn撒但shuōcéngyòngxīn用心chákàn察看wǒde我的púrén仆人Yuēbó约伯méiyǒu没有Dìshang地上zàiméiyǒurén没有人xiàngwánquán完全zhèngzhí正直jìngwèi敬畏shényuǎnlí远离ěshì
9 Sādàn撒但huídá回答Yēhéhuá耶和华shuōYuēbó约伯jìngwèi敬畏shénshìne
10 qǐbù岂不shìmiànquānshànglíbā篱笆wéitāde他的jiābìngyíqiè一切suǒyǒu所有demashǒusuǒzuòdedōuméngTāde他的jiāchǎnzàidìshang地上zēngduō增多
11 qiěshēnshǒu伸手huǐyíqiè一切suǒyǒu所有dedāngmiàn当面diào
12 Yēhéhuá耶和华duìsādàn撒但shuōfánsuǒyǒu所有dedōuzàishǒuzhōngZhǐshì只是bùkě不可shēnshǒu伸手jiāhàiYúshì于是sādàn撒但cóngYēhéhuá耶和华miànqián面前tuì退
13 Yǒuyītiān一天Yuēbó约伯deérnǚ儿女zhèngzài正在tāmen他们zhǎngxiōng长兄dejiāchīfàn吃饭hējiǔ喝酒
14 Yǒubàoxìn报信deláijiànYuēbó约伯shuōniúzhènggēngdì耕地zàipángbiān在旁边chīcǎo
15 Shìrénhūrán忽然chuǎngláishēngchù牲畜bìngyòngdāoshālepúrén仆人Wéiyǒuréntáotuō逃脱láibàoxìn报信gěi
16 háishuō还说huàdeshíhòu的时候yòuyǒurén有人láishuō来说shéncóngtiānshàng天上jiàngxià降下huǒláijiāngqúnyángpúrén仆人dōushāomièleWéiyǒuréntáotuō逃脱láibàoxìn报信gěi
17 háishuō还说huàdeshíhòu的时候yòuyǒurén有人láishuō来说jiāderénfēnzuòsānduìhūrán忽然chuǎngláiluòtuo骆驼bìngyòngdāoshālepúrén仆人Wéiyǒuréntáotuō逃脱láibàoxìn报信gěi
18 háishuō还说huàdeshíhòu的时候yòuyǒurén有人láishuō来说deérnǚ儿女zhèngzài正在tāmen他们zhǎngxiōng长兄dejiāchīfàn吃饭hējiǔ喝酒
19 Bùliào不料yǒukuángfēng狂风cóngkuàngguāláifángwū房屋dejiǎofángwū房屋dǎotā倒塌zàishàonián少年rénshēn人身shàngtāmen他们jiùdōuleWéiyǒuréntáotuō逃脱láibàoxìn报信gěi
20 Yuēbó约伯biàn便qǐlai起来sīliè撕裂wàipáo外袍letóuzàidìshang地上xiàbài
21 Shuōchìshēnchūyú出于tāichìshēnguīhuíShǎngdeshìYēhéhuá耶和华shōudeshìYēhéhuá耶和华Yēhéhuá耶和华demíngshìyīngdāng应当chēngsòngde
22 Zàizhèyíqiè一切deshìshàngYuēbó约伯bìngbù并不fànzuì犯罪yěbù也不shénwéiwànghuòzuòyěbù也不wàngpíngshén)。Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yòuyǒuyītiān一天shéndezhòngláishìzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前sādàn撒但láizàiqízhōng在其中
2 Yēhéhuá耶和华wènsādàn撒但shuōcóngnǎli哪里láisādàn撒但huídá回答shuōcóngdìshang地上zǒuláizǒuwǎngfǎn往返érlái
3 Yēhéhuá耶和华wènsādàn撒但shuōcéngyòngxīn用心chákàn察看wǒde我的púrén仆人Yuēbó约伯méiyǒu没有Dìshang地上zàiméiyǒurén没有人xiàngwánquán完全zhèngzhí正直jìngwèi敬畏shényuǎnlí远离ěshìsuījīdòng激动gōngjī攻击dehuǐmiè毁灭réngrán仍然chíshǒutāde他的chúnzhèng纯正
4 Sādàn撒但huídá回答Yēhéhuá耶和华shuōréndàiqíngyuàn情愿shěyíqiè一切suǒyǒu所有debǎoquán保全xìngmìng性命
5 qiěshēnshǒu伸手shāngtāde他的gútou骨头tāde他的ròudāngmiàn当面diào
6 Yēhéhuá耶和华duìsādàn撒但shuōzàishǒuzhōngzhǐyào只要cúnliútāde他的xìngmìng性命
7 Yúshì于是sādàn撒但cóngYēhéhuá耶和华miànqián面前tuì退Yuēbó约伯shǐ使cóngjiǎozhǎngdàotóuchángchuāng
8 Yuēbó约伯jiùzuòzàihuīzhōngpiànguāshēntǐ身体
9 Tāde他的qīzi妻子duìshuōréngrán仍然chíshǒudechúnzhèng纯正madiàoshénle
10 Yuēbó约伯quèduìshuōshuōhuàxiàngwándefùrén妇人yíyàng一样Ǎinándào难道wǒmen我们cóngshénshǒulǐ手里deshòuhuòmazàizhèyíqiè一切deshìshàngYuēbó约伯bìngbù并不kǒufànzuì犯罪
11 Yuēbó约伯desānpéngyou朋友mànrénshūrénrénsuǒtīngshuō听说yǒuzhèyíqiè一切dezāihuòlíndàoshēnshàngrénjiùcóngběnchǔyuēhuì约会tóngláiwéibēishāng悲伤ānwèi安慰
12 Tāmen他们yuǎnyuǎndeguānkàn观看rènchūláijiùfàngshēngrénsīliè撕裂wàipáo外袍chéntǔ尘土xiàngtiānyángqǐlai起来zàizìjǐ自己detóushàng
13 Tāmen他们jiùtóngtiānzuòzàidìshang地上yīgè一个rényěbù也不xiàngshuōhuàyīnwèi因为jíqí极其tòngkǔ痛苦Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Cǐhòu此后Yuēbó约伯kāikǒu开口zhòuzìjǐ自己deshēngrì生日
2 Shuōyuànshēngdeshuōhuái怀lenántāidedōumièméi
3
4 Yuànbiànwéihēi’àn黑暗Yuànshéncóngshàngmian上面xúnzhǎo寻找Yuànliàngguāng亮光zhàoshàng
5 Yuànhēi’àn黑暗yìnsuǒqǔ索取YuànMìyún密云tíngzàishàngYuànrìshí日蚀kǒnghè恐吓
6 Yuànbèiyōu’àn幽暗duóqǔ夺取bùzài不在niánzhòngdì中的rìzi日子tóngyuèyěbù也不yuèzhòngdì中的shùmù数目
7 Yuànméiyǒu没有shēngyù生育qíjiān其间méiyǒu没有huānlè欢乐deshēngyīn声音
8 Yuànzhòurìzi日子qiěnéngdòngèyú鳄鱼dezhòu
9 Yuànlímíng黎明deXīngsù星宿biànwéihēi’àn黑暗pànliàngquèliàngyěbù也不jiànzǎochén早晨deguāngxiàn光线guāngxiàn光线yuánwénzuòyǎnpí眼皮)。
10 Yīnméiyǒu没有huái怀tāideménguānbì关闭méiyǒu没有jiānghuànnàn患难duìwǒde我的yǎnyǐncáng隐藏
11 wèihé为何chūtāiérWèihé为何chūjuéqì绝气
12 Wèihé为何yǒujiēshōu接收Wèihé为何yǒunǎibǔyǎng哺养
13 Bùrán不然jiùzǎoyǐ早已tǎngānshuì
14 dìshang地上wéizìjǐ自己zhòngzàohuāngqiūdejūnwángmóushì
15 Huòyǒujīnjiāngyínzhuāngmǎnlefángwū房屋dewángzǐ王子yītóng一同ānxí安息
16 Huòxiàngyǐnérwèixiàndàoqī到期érdetāiguīyǒurútóng如同wèijiànguāngdeyīnghái
17 Zàinàli那里ěrénzhǐjiǎorǎo搅扰kǔnréndexiǎngānxí安息
18 Bèiqiúderéntóngdeānyì安逸tīngjiàn听见gōngdeshēngyīn声音
19 Dàxiǎo大小dōuzàinàli那里tuōlí脱离zhǔrén主人dexiázhì
20 Shòuhuànnàn患难derénwèihé为何yǒuguāngcìgěi赐给nexīnzhōng心中chóuderénwèihé为何yǒushēngmìng生命cìgěi赐给ne
21 Tāmen他们qiēwàng切望quèbùdé不得Qiúshèngqiúyǐncáng隐藏dezhēnbǎo
22 Tāmen他们xúnjiànfénmù坟墓jiùkuàilè快乐jíqí极其huānxǐ欢喜
23 Réndedàolù道路jìrán既然zhēyǐnshényòumiànwéikǔnwèihé为何yǒuguāngcìgěi赐给ne
24 wèicéngchīfàn吃饭jiùfāchū发出tànxī叹息āihēngdeshēngyīn声音yǒngchūshuǐ
25 Yīnsuǒkǒngjù恐惧delíndàoshēnsuǒdeyíngérlái
26 bùdé不得ānyì安逸bùdé不得píngjìng平静yěbù也不deānxí安息quèyǒuhuànnàn患难láidào来到Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 mànrénhuídá回答shuō
2 Rénruòxiǎngshuōhuàjiùyànfánmadànshéinéngrěnzhùshuōne
3 sùlái素来jiàodǎo教导xǔduō许多derényòujiāngù坚固ruǎnruò软弱deshǒu
4 deyányǔ言语céngzhùjiāngyào将要diēdǎoderényòushǐ使ruǎnruò软弱dewěn
5 Dànxiànzài现在huòhuànlíndàojiùhūnmí昏迷āijìn挨近biàn便jīnghuáng
6 deyǐkào倚靠búshì不是zàijìngwèi敬畏shénmadepànwàng盼望búshì不是zàixíngshìchúnzhèng纯正ma
7 Qǐngzhuīxiǎngwúgū无辜derényǒushéimièwáng灭亡Zhèngzhí正直derénzàihéchǔ何处jiǎnchú
8 Ànsuǒjiàngēngzuìnièzhǒngdúhài毒害deréndōuzhàoyàng照样shōugē收割
9 Shénchūtāmen他们jiùmièwáng灭亡Shénfānù发怒tāmen他们jiùxiāoméi
10 Shīzi狮子dehǒujiàoměngshīdeshēngyīn声音jìndōuzhǐShàozhuàngshīzi狮子deyáchǐ牙齿dōuqiāodiào
11 Lǎoshīzi狮子yīnjuéshí绝食érshīzhīdōulísàn离散
12 àn’àn暗暗dedéle得了shìěrduo耳朵tīngwēideshēngyīn声音
13 Zàisīniàn思念zhōngyìxiàng异象zhījiān之间shìrén世人chénshuìdeshíhòu的时候
14 Kǒngjù恐惧zhànjīnglíndàoshēnshǐ使bǎizhàn
15 Yǒulíngcóngmiànqián面前jīngguò经过shēnshàngdeháomáozhílì直立
16 língtíngzhùquèbùnéng不能biànxíngzhuàng形状Yǒuyǐngxiàng影像zàiyǎnqián眼前zàijìngmò静默zhōngtīngjiàn听见yǒushēngyīn声音shuō
17 derénnéngshéngōngmarénnéngzàotāde他的zhǔjiéjìng洁净ma
18 Zhǔxìnkàotāde他的chénbìngqiě并且zhǐtāde他的shǐzhě使者wéiyúmèi愚昧
19 Hékuàng何况zhùzàifánggēnzàichéntǔ尘土bèichóngsuǒhuǐhuài毁坏derénne
20 Zǎowǎn早晚zhījiān之间jiùbèihuǐmiè毁灭yǒngguīyǒuwúrén无人lǐhuì理会
21 zhàngpéngdeshéngsuǒ绳索qǐbù岂不cóngzhōng从中chōuchū抽出láineqiěshìzhìhuì智慧érPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 qiěqiúyǒushéidāying答应zhūshèngzhězhīzhōng之中zhuǎnxiàng转向wèine
2 Fèn忿hàiwàngrénjídù嫉妒shāchīmírén迷人
3 céngjiànwàngrénzhāxiàgēndànhūrán忽然zhòutāde他的zhùchù住处
4 Tāde他的érnǚ儿女yuǎnlí远离wěntuǒ稳妥dedìbù地步zàichéngmén城门kǒubèibìngwúrén无人dājiù搭救
5 Tāde他的zhuāngjia庄稼yǒujī’è饥饿derénchījìnlejiùshì就是zàijīngjí荆棘deqiāngleTāde他的cáibǎo财宝yǒuwǎngluózhāngkǒutūnmièle
6 Huòhuànyuánbúshì不是cóngzhōngchūlai出来Huànnàn患难yěbù也不shìcóngdefāshēng发生
7 Rénshēng人生zàishì在世huànnàn患难rútóng如同huǒxīng火星fēiténg
8 Zhìyú至于yǎngwàngshénwǒde我的shìqing事情tuōfù托付
9 xíngdàshì大事bùkě不可cèdù测度xíngqíshì奇事bùkě不可shèngshù
10 Jiàngyǔ降雨zàidìshang地上shuǐYútián于田
11 Jiāngbēiwēi卑微deānzhì安置zàigāochù在高处jiāngāitòng哀痛dedàowěntuǒ稳妥zhīde
12 Pòhuài破坏jiǎohuá狡猾réndejìmóu计谋shǐ使tāmen他们suǒmóudebùdé不得chéngjiù成就
13 jiàoyǒuzhìhuì智慧dezhōnglezìjǐ自己deguǐjì诡计shǐ使jiǎozhà狡诈réndejìmóu计谋mièwáng灭亡
14 Tāmen他们báizhòu白昼yùjiàn遇见hēi’àn黑暗jiānmōsuo摸索zàiyèjiān夜间
15 Shénzhěngjiù拯救qióngréntuōlí脱离tāmen他们kǒuzhòngdì中的dāoqiángbào强暴réndeshǒu
16 Zhèyàng这样pínhánderényǒuzhǐwàng指望zuìnièzhībèisàikǒuyán
17 ShénsuǒchéngzhìderénshìyǒudeSuǒyǐ所以bùkě不可qīngkànquánnéngzhědeguǎnjiào管教
18 Yīnwèi因为dǎpò打破yòuchánguǒshāngyòngshǒuyīzhì医治
19 liùzāonánjiùJiùshì就是zāihuòwúfǎ无法hài
20 Zàijīhuang饥荒zhōngjiùtuōlí脱离sǐwáng死亡Zàizhēngzhànzhōngjiùtuōlí脱离dāojiàndequánlì权力
21 bèiyǐncáng隐藏shòukǒushézhīhàiZāiyānglíndàoyěbù也不
22 yùjiàn遇见zāihài灾害jǐnjiùxiàoDìshang地上deyěshòu野兽yěbù也不
23 Yīnwèi因为tiánjiān田间deshítou石头yuētiándeyěshòu野兽héhǎo和好
24 zhīdao知道zhàngpéngpíng’ān平安yàochákàn查看deyángquānsuǒshī
25 zhīdao知道dehòuyì后裔jiānglái将来fādá发达dezǐsūn子孙xiàngdìshang地上deqīngcǎo青草
26 shòu寿gāoniánmài年迈cáiguīfénmù坟墓hǎoxiàng好像kǔndàoshí到时shōucáng收藏
27 Zhèwǒmen我们yǐjīng已经kǎochá考察běnshìrúcǐ如此xūyào须要tīngyàozhīdao知道shìzìjǐ自己yǒuyì有益Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yuēbó约伯huídá回答shuō
2 Wéiyuànwǒde我的fánnǎo烦恼chēngchēngyíqiè一切dezāihài灾害fàngzài放在tiānpíng
3 Xiànjīn现今dōuhǎishāgèngzhòngsuǒyǐ所以wǒde我的yányǔ言语jízào急躁
4 Yīnquánnéngzhědejiànshèshēnwǒde我的língjìnleShéndejīngxià惊吓bǎizhèngōngjī攻击
5 yǒucǎonéngjiàohuan叫唤niúyǒuliàonénghǒujiào
6 dànéryánchīmadànqīngyǒushénme什么zīwèi滋味ne
7 Kànwéiyàndeshíwù食物xīnkěnāijìn挨近
8 Wéiyuàndezhesuǒqiúdeyuànshénsuǒqiēwàng切望de
9 Jiùshì就是yuànshényāsuì压碎shēnshǒu伸手jiāngjiǎnchú
10 yīnméiyǒu没有wéishèngzhědeyányǔ言语jiùréngwéiānwèi安慰zàibùzhǐ不止detòngkǔ痛苦zhōngháiyǒngyuè踊跃
11 yǒushénme什么qìlì气力shǐ使děnghòu等候yǒushénme什么jiéjú结局shǐ使rěnnài忍耐
12 Wǒde我的qìlì气力shìshítou石头deqìlì气力Wǒde我的ròushēnshìtóngdene
13 Zàiqǐbù岂不shìháowú毫无bāngzhù帮助mazhìhuì智慧qǐbù岂不shìcóngxīnzhōng心中gǎnchūjìngjìnma
14 jiāngyào将要huīxīn灰心líqì离弃quánnéngzhějìngwèi敬畏shénderéntāde他的péngyou朋友dāngcí’ài慈爱dài
15 Wǒde我的dìxiōng弟兄guǐzhàhǎoxiàng好像shuǐyòuxiàngshuǐliúgāndehédào河道
16 Zhèyīnjiébīnghēiyǒuxuěcángzàiqízhōng在其中
17 Tiānqì天气jiànnuǎnjiùsuíshí随时xiāohuà消化tóuyánrè炎热biàn便cóngyuánchù原处gān
18 Jiébàndelíqì离弃dàdào大道shùnbiānxíngdàohuāngyě荒野zhīdesǐwáng死亡
19 jiébàndezhānwàngShìtónghuǒderénděnghòu等候
20 Tāmen他们yīnshīlepànwàng盼望jiùbàokuì抱愧láidào来到nàli那里biàn便méngxiū
21 Xiànzài现在nǐmen你们zhèngshìzhèyàng这样kànjiàn看见jīngxià惊吓deshìbiàn便
22 shuōqǐngnǐmen你们gōnggěi供给cóngnǐmen你们decáiwù财物zhōngsònglǐ送礼gěi
23 shuōzhěngjiù拯救tuōlí脱离dírén敌人deshǒumajiùshútuōlí脱离qiángbào强暴réndeshǒuma
24 Qǐngnǐmen你们jiàodǎo教导biàn便zuòshēngShǐ使míngbai明白zàishìshàngyǒucuò
25 Zhèngzhí正直deyányǔ言语lìliang力量Dànnǐmen你们zébèi责备shìzébèi责备shénme什么ne
26 Juéwàng绝望réndejiǎnglùnjìrán既然fēngnǐmen你们háixiǎngyàozhèngyányǔ言语ma
27 Nǐmen你们xiǎngwéigū’er孤儿jiūpéngyou朋友dānghuòwù货物
28 Xiànzài现在qǐngnǐmen你们kànkan看看juébù决不dāngmiàn当面shuōhuǎng说谎
29 Qǐngnǐmen你们zhuǎnbùyào不要bùgōng不公Qǐngzàizhuǎnwǒde我的shìyǒu
30 Wǒde我的shéshàngyǒumawǒde我的kǒuqǐbù岂不biànjiāněmaPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Rénzàishì在世shàngzhēngzhànmatāde他的rìzi日子xiànggōngrén工人derìzi日子ma
2 Xiàngqiēhēiyǐngxiànggōngrén工人pànwàng盼望gōngjià
3 zhàoyàng照样jīngguò经过kùnkǔ困苦deyuèyèjiān夜间depífá疲乏wéiérdìng
4 tǎngdeshíhòu的时候biàn便shuōhéshí何时qǐlai起来hēiyè黑夜jiùguòqu过去nejìnshìfǎnláizhídào直到tiānliàng天亮
5 Wǒde我的ròutǐ肉体chóngzi虫子chéntǔ尘土wéiWǒde我的pífū皮肤cáishōulekǒuyòuchóngxīn重新pòliè破裂
6 Wǒde我的rìzi日子suōgèngkuàidōuxiāohào消耗zàizhǐwàng指望zhīzhōng之中
7 Qiúxiǎngniàn想念wǒde我的shēngmìng生命bùguò不过shìyīkǒuqì一口气Wǒde我的yǎnjīng眼睛bùzài不再jiànyuè
8 Guānkàn观看wǒde我的réntāde他的yǎnbùzài不再jiàndeyǎnyàokànquèbùzàile不在了
9 Yúncai云彩xiāosǎnérguòZhàoyàng照样rénxiàyīnjiānyěbù也不zàishànglái上来
10 bùzài不再huízìjǐ自己dejiāyěbù也不zàirènshi认识
11 bùjīn不禁zhǐkǒulíngchóuyàofāchū发出yányǔ言语xīnkǔnǎo苦恼yàotǔlù吐露āiqíng
12 duìshénshuōshìyánghǎishìjìngfángshǒu防守ne
13 Ruòshuōwǒde我的chuángānwèi安慰wǒde我的jiěshì解释wǒde我的qíng
14 jiùyòngmèngjīnghài惊骇yòngyìxiàng异象kǒnghè恐吓
15 Shènzhì甚至nìngkěn宁肯nìngkěn宁肯sǐwáng死亡shèngliúzhèyīshēn一身degútou骨头
16 yànxìngmìng性命bùyuàn不愿yǒnghuórènpíng任凭yīnwǒde我的rìzi日子dōushìkōng
17 Rénsuànshénme什么jìngkànwéijiāngfàngzài放在xīnshàng
18 Měizǎojiàncháshíkè时刻shìyàn试验
19 dàohéshí何时cáizhuǎnyǎn转眼kàncáirènpíng任凭yànxiàtuòmo唾沫ne
20 Jiàncháréndezhǔaruòyǒuzuì有罪fángwèihé为何dāngdejiànbǎzǐ靶子shǐ使yànzìjǐ自己dexìngmìng性命
21 Wèihé为何shèmiǎn赦免wǒde我的guòfànchúdiàowǒde我的zuìnièxiànjīn现今yàotǎngzàichéntǔ尘土zhōngyàoyīnqín殷勤dexúnzhǎo寻找quèbùzàile不在了Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Shūrénhuídá回答shuō
2 Zhèxie这些huàyàoshuōdàoshíkǒuzhòngdì中的yányǔ言语kuángfēng狂风yàodàoshíne
3 Shénnéngpiānlí偏离gōngpíng公平quánnéngzhěnéngpiānlí偏离gōng
4 Huòzhě或者deérnǚ儿女dézuì得罪leshǐ使tāmen他们shòubàoyìng报应
5 ruòyīnqín殷勤dexúnqiú寻求shénxiàngquánnéngzhěkěnqiú恳求
6 ruòqīngjié清洁zhèngzhí正直bìdìng必定wéiqǐlai起来shǐ使gōngdejūsuǒ居所xīngwàng兴旺
7 qǐchū起初suīrán虽然wēixiǎo微小zhōngjiǔshénfādá发达
8 Qǐngkǎowènqiándàizhuīniàntāmen他们delièsuǒchájiūde
9 Wǒmen我们bùguò不过cóngzuórì昨日cáiyǒusuǒzhīWǒmen我们zàishì在世derìzi日子hǎoxiàng好像yǐngér。)
10 Tāmen他们qǐbù岂不zhǐjiàogàosu告诉cóngxīnlǐ心里fāchū发出yányǔ言语láine
11 cǎoméiyǒu没有néngchángméiyǒu没有shuǐnéngshēng
12 Shàngqīngdeshíhòu的时候háiméiyǒu没有xiàbǎiyàngdecǎoxiāngǎo
13 Fánwàngjì忘记shénderénjǐngkuàngshìzhèyàng这样qiánjìngréndezhǐwàng指望yàomièméi
14 suǒyǎnglàidezhéduàn折断suǒyǐkào倚靠deshìzhīzhūwǎng蜘蛛网
15 yàoyǐkào倚靠fángwū房屋fángwū房屋quèzhànbúzhù不住yàozhuāzhù抓住fángwū房屋fángwū房屋quèbùnéng不能cúnliú
16 zàirìguāng日光zhīxià之下qīngmánmǎnleyuán
17 Tāde他的gēnpánràoshíduīzhāshíde
18 ruòcóngběndì本地bèichūdejiùrènshi认识shuōméiyǒu没有jiànguò
19 Kànzhèjiùshì就是dàozhōngzhīyuèYǐhòu以后lìngyǒurén有人cóngdeérshēng
20 Shéndiūqì丢弃wánquán完全rényěbù也不zhùxié’è邪恶rén
21 háiyàoxiàochōngmǎn充满dekǒuhuānhū欢呼chōngmǎn充满dezuǐ
22 Hènědeyàodàicánkuì惭愧ĚréndezhàngpéngguīyǒuPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yuēbó约伯huídá回答shuō
2 zhēnzhīdao知道shìzhèyàng这样Dànrénzàishénmiànqián面前zěnnéngchéngwéi成为ne
3 Ruòyuànyì愿意zhēngbiàn争辩qiānzhōngzhīyī之一yěbù也不nénghuídá回答
4 xīnlǐ心里yǒuzhìhuì智慧qiěyǒunénglì有能力Shéixiàngshéngāngyìngérdehēngtōngne
5 fānù发怒shānfāndǎonuóshānbìngbù并不zhījué知觉
6 shǐ使dìzhèn地震dòngběnwèi本位dedezhùzi柱子jiùyáohàn
7 fēnfù吩咐tóuchūlai出来jiùchūlai出来yòufēngbì封闭zhòngxīng
8 dúzì独自zhāngcāngtiān苍天bùxíng步行zàihǎilàng海浪zhīshàng之上
9 zàoběidǒu北斗cānxīngmǎoxīngbìngnánfāng南方degōng
10 xíngdàshì大事bùkě不可cèdù测度xíngqíshì奇事bùkě不可shèngshù
11 cóngpángbiān旁边jīngguò经过quèkànjiàn看见zàimiànqián面前xíngzǒu行走dǎobùzhī不知jiào
12 duóqǔ夺取shéinéngzǔdǎng阻挡Shéigǎnwènzuòshénme什么
13 Shénshōuhuí收回tāde他的zhùhābó哈伯deshēnzàiyǐxià以下
14 shìzhèyàng这样zěngǎnhuídá回答zěngǎnxuǎnzé选择yányǔ言语biànlùn辩论ne
15 suīyǒuyěbù也不huídá回答Zhǐyào只要xiàngshěnpàn审判wǒde我的kěnqiú恳求
16 ruòhūyù呼吁yīngyǔnréngxìnzhēntīngwǒde我的shēngyīn声音
17 Tāyòng他用bàofēng暴风zhéduàn折断dejiāzēngwǒde我的sǔnshāng损伤
18 jiùshì就是chuǎnyīkǒuqì一口气dōubùróng不容dǎoshǐ使mǎnxīnkǔnǎo苦恼
19 Ruòlùnlìliang力量zhēnyǒunénglì有能力Ruòlùnshěnpàn审判shuōshéinéngjiāngchuánláine
20 suīyǒuzìjǐ自己dekǒuyàodìngwéiyǒuzuì有罪suīwánquán完全kǒuxiǎnwéiwānqǔ弯曲
21 běnwánquán完全bùgù不顾zìjǐ自己yànwù厌恶wǒde我的xìngmìng性命
22 Shàněfēndōushìyíyàng一样Suǒyǐ所以shuōwánquán完全réněréndōumièjué灭绝
23 Ruòhūrán忽然zāoshāhài杀害zhīhuòxiàowúgū无辜derényùnàn遇难
24 Shìjiè世界jiāozàiěrénshǒu人手zhōngMéngshìjiè世界shěnpàn审判guāndeliǎnruòbúshì不是shìshéine
25 Wǒde我的rìzi日子pǎoxìndegèngkuàiguòqu过去bùjiàn不见yuè
26 Wǒde我的rìzi日子guòqu过去kuàichuánzhuāshídeyīng
27 ruòshuōyàowàngjì忘记wǒde我的āiqíngchúqù除去wǒde我的chóuróngxīnzhōng心中chàngkuài
28 yīnchóuérzhīdao知道wéiwúgū无辜
29 bèidìngwéiyǒuzuì有罪hébì何必ránláone
30 ruòyòngxuěshuǐshēnyòngjiǎnjiéjìng洁净wǒde我的shǒu
31 háiyàorēngzàikēngwǒde我的yīfu衣服dōuzēngwù憎恶
32 běnxiàngshìrénshǐ使kěyǐ可以huídá回答yòushǐ使wǒmen我们kěyǐ可以tóngtīngshěnpàn审判
33 Wǒmen我们zhōngjiān中间méiyǒu没有tīngsòngderénkěyǐ可以xiàngwǒmen我们liǎngzàoànshǒu
34 Yuànzhànglíkāi离开shǐ使jīnghuángwēixià
35 jiùshuōhuàyěbù也不xiànzài现在quèbúshì不是nàyàng那样Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 yànfánwǒde我的xìngmìng性命yóuzhezìjǐ自己shùshuōwǒde我的āiqíngYīnxīnlǐ心里kǔnǎo苦恼yàoshuōhuà
2 Duìshénshuōbùyào不要dìngyǒuzuì有罪Yàozhǐshì指示wèihé为何zhēngbiàn争辩
3 shǒusuǒzàodeyòuqīyā欺压yòumiǎoshìquèguāngzhàoěréndejìmóu计谋Zhèshìyǐwéi以为měima
4 deyǎnshìròuyǎn肉眼chákàn查看xiàngrénchákàn查看ma
5 derìzi日子xiàngrénderìzi日子deniánsuìxiàngréndeniánsuì
6 Jiùzhuīwèn追问wǒde我的zuìnièxúncháwǒde我的zuìguòma
7 Qíshí其实zhīdao知道méiyǒu没有zuì’è罪恶bìngméiyǒu没有néngjiùtuōlí脱离shǒude
8 deshǒuchuàngzào创造zàojiùwǒde我的sìzhī四肢bǎiháiyàohuǐmiè毁灭
9 Qiúniànzhìzào制造tuányìbān一般háiyàoshǐ使guīchéntǔ尘土ma
10 búshì不是dǎochūláihǎoxiàng好像nǎishǐ使níngjié凝结rútóng如同nǎibǐngma
11 ròuwéigěichuān穿shàngyòngjīnquántǐ全体liánluò联络
12 jiāngshēngmìng生命cí’ài慈爱cìgěi赐给juàngù眷顾bǎoquán保全wǒde我的xīnlíng心灵
13 Rán’ér然而dàiwǒde我的zhèxie这些shìzǎoyǐ早已cángzàixīnlǐ心里zhīdao知道jiǔyǒu
14 ruòfànzuì犯罪jiùchákàn察看bìngbù并不shèmiǎn赦免wǒde我的zuìniè
15 ruòxíngěbiàn便yǒulehuòruòwéiyěbù也不gǎntáitóu抬头Zhèngshìmǎnxīnxiūkuì羞愧yǎnjiànwǒde我的qíng
16 ruòángshǒudejiùzhuībǔ追捕shīzi狮子yòuzàishēnshàngxiǎnchūnéng
17 zhòngjiànzhèng见证gōngjī攻击xiàngjiāzēngnǎojūnbīnggēnghuàn更换zhegōngjī攻击
18 wèihé为何shǐ使chūtāinebùrú不如dāngshí当时juéwúrén无人dejiàn
19 Zhèyàng这样jiùméiyǒu没有yìbān一般chūtāijiùbèisòngfénmù坟墓
20 Wǒde我的rìzi日子búshì不是shénshàomaqiútíngshǒukuānróng宽容jiàozàiwǎngérfǎnzhīxiānjiùshì就是wǎnghēi’àn黑暗yìnzhīdexiānkěyǐ可以shāodechàngkuài
21
22 deshénshìyōu’àn幽暗shìyìnhùndùn混沌zhīdeNàli那里deguānghǎoxiàng好像yōu’àn幽暗Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 rénsuǒhuídá回答shuō
2 Zhèxǔduō许多deyányǔ言语qǐbù岂不gāihuídá回答maduōzuǐduōshéderénchēngwéi称为ma
3 kuādà夸大dehuà的话néngshǐ使rénzuòshēngmaxiàodeshíhòu的时候méiyǒurén没有人jiàohàixiū害羞ma
4 shuōwǒde我的dàolǐ道理chúnquánzàiyǎnqián眼前jiéjìng洁净
5 Wéiyuànshénshuōhuàyuànkāikǒu开口gōngjī攻击
6 Bìngjiāngzhìhuì智慧deàomì奥秘zhǐshì指示yǒuzhūbāndezhìshíSuǒyǐ所以dāngzhīdao知道shénzhuītǎozuìniègāidedeháishào
7 kǎochá考察jiùnéngtòushénmanéngjìnqíngtòuquánnéngzhěma
8 Tāde他的zhìhuì智慧gāotiānháinéngzuòshénme什么Shēnyīnjiānháinéngzhīdao知道shénme什么
9 liángdechánghǎikuān
10 ruòjīngguò经过jiāngrénjūjīn拘禁zhāorénshòushěnshéinéngzǔdǎng阻挡ne
11 běnzhīdao知道wàngderénRéndezuìnièsuīliúyì留意háishì还是suǒbùjiàn不见
12 Kōngxū空虚derénquèháowú毫无zhīshi知识Rénshēng人生zàishì在世hǎoxiàng好像de
13 ruòjiāngxīnānzhèngyòuxiàngzhǔshǒu
14 shǒulǐ手里ruòyǒuzuì有罪nièjiùdāngyuǎnyuǎndechúdiàoyěbù也不róngfēizhùzàizhàngpéngzhīzhōng之中
15 Nàshí那时yǎngliǎnláiháowú毫无bāndiǎn斑点jiāngù坚固suǒ
16 wàngjì忘记dechǔjiùshì就是xiǎngliúguòqu过去deshuǐyíyàng一样
17 zàishì在世derìzi日子yàozhèngwǔ正午gèngmíngsuīyǒuhēi’àn黑暗réngxiàngzǎochén早晨
18 yīnyǒuzhǐwàng指望jiùwěnwéixúnchá巡查tǎnrán坦然ānxí安息
19 tǎngwúrén无人jīngxià惊吓qiěyǒuxǔduō许多rénxiàngqiúēn
20 Dàněréndeyǎnbìyào必要shīmíng失明Tāmen他们táoTāmen他们dezhǐwàng指望jiùshì就是juéPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yuēbó约伯huídá回答shuō
2 Nǐmen你们zhēnshì真是zǐmín子民nǐmen你们sǐwáng死亡zhìhuì智慧jiùmièméile
3 Dànyǒucōngmíng聪明nǐmen你们yíyàng一样bìngfēi并非bùjí不及nǐmen你们Nǐmen你们suǒshuōdeshéibùzhīdào不知道ne
4 zhèqiúgàoshénméngyīngyǔnderénjìngchénglepéngyou朋友suǒjīxiào讥笑deGōngwánquán完全rénjìngshòuleréndejīxiào讥笑
5 Ānyì安逸derénxīnlǐ心里miǎoshìzāihuòZhèzāihuòchángcháng常常děngdài等待huájiǎoderén
6 Qiángdào强盗dezhàngpéngxīngwàng兴旺shénderénwěnshénduōjiāngcáiwù财物sòngdàotāmen他们shǒuzhōng
7 qiěwènzǒushòuzǒushòuzhǐjiàoYòuwènkōngzhōng空中defēiniǎofēiniǎogàosu告诉
8 HuòdeshuōhuàdezhǐjiàoHǎizhòngdì中的xiàngshuōmíng说明
9 Kànzhèyíqiè一切shéibùzhīdào不知道shìYēhéhuá耶和华deshǒuzuòchéngdene
10 Fánhuódeshēngmìng生命rénlèi人类deqìxī气息dōuzàishǒuzhōng
11 Ěrduo耳朵qǐbù岂不shìyàn试验yányǔ言语zhèngrú正如shàngtángchángshíwù食物ma
12 Niánlǎo年老deyǒuzhìhuì智慧shòu寿gāodeyǒuzhīshi知识
13 Zàishényǒuzhìhuì智慧nénglì能力yǒumóuluèzhīshi知识
14 chāihuǐdejiùbùnéng不能zàijiànzào建造kǔnzhùrénbiàn便bùdé不得kāishì
15 shuǐliúzhùshuǐbiàn便gānzàifāchū发出shuǐláishuǐjiùfānde
16 Zàiyǒunénglì有能力zhìhuì智慧Bèiyòuhuò诱惑deyòuhuò诱惑réndedōushìshǔ
17 móushìyòushǐ使shěnpàn审判guānbiànchéng变成rén
18 fàngsōng放松jūnwángdebǎngyòuyòngdàizi带子kǔntāmen他们deyāo
19 jìsī祭司yòushǐ使yǒunéngderénqīngbài
20 fèizhōngxìnréndejiǎnglùnyòuduólǎorén老人decōngmíng聪明
21 shǐ使jūnwángméngxiūbèifàngsōng放松yǒulì有力zhīréndeyāodài腰带
22 jiāngshēn’ào深奥deshìcónghēi’àn黑暗zhōngzhāngxiǎn彰显shǐ使yìnxiǎnwéiguāngmíng光明
23 shǐ使bāngguóxīngwàng兴旺éryòuhuǐmiè毁灭shǐ使bāngguókāiguǎng广éryòu
24 jiāngdìshang地上mínzhōngshǒulǐng首领decōngmíng聪明duóshǐ使tāmen他们zàihuāngfèizhīdepiāoliú漂流
25 Tāmen他们guāngzàihēi’àn黑暗zhōngmōsuo摸索yòushǐ使tāmen他们dōngdǎo西wāixiàngzuìjiǔderényíyàng一样Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Zhèyíqiè一切yǎndōujiànguòěrdōutīngguòérqiě而且míngbai明白
2 Nǐmen你们suǒzhīdao知道dezhīdao知道bìngfēi并非bùjí不及nǐmen你们
3 zhēnyàoduìquánnéngzhěshuōhuàyuànshénlǐlùn理论
4 Nǐmen你们shìbiānzào编造huǎngyán谎言dedōushìwúyòng无用deyīshēng医生
5 Wéiyuànnǐmen你们quánrán全然zuòshēngZhèjiùsuàn就算wéinǐmen你们dezhìhuì智慧
6 Qǐngnǐmen你们tīngwǒde我的biànlùn辩论liúxīn留心tīngkǒuzhòngdì中的fēn
7 Nǐmen你们yàowéishénshuōdehuà的话mawéishuōguǐzhàdeyányǔ言语ma
8 Nǐmen你们yàowéishénxùnqíngmayàowéizhēnglùn争论ma
9 cháchū查出nǐmen你们láizhèshìhǎomarénhōngrénnǐmen你们yàozhàoyàng照样hōngma
10 Nǐmen你们ruòànzhōng暗中xùnqíngbìyào必要zébèi责备nǐmen你们
11 Tāde他的zūnróngqǐbù岂不jiàonǐmen你们matāde他的jīngxià惊吓qǐbù岂不líndàonǐmen你们ma
12 Nǐmen你们yǐwéi以为niàndezhēnyán箴言shìhuīdezhēnyán箴言Nǐmen你们yǐwéi以为kěkào可靠dejiānlěishìyūní淤泥dejiānlěi
13 Nǐmen你们bùyào不要zuòshēngrènpíng任凭Ràngshuōhuàwúlùn无论rúhé如何dōuchéngdāng
14 hébì何必wǒde我的ròuguàzàishàngjiāngwǒde我的mìngfàngzài放在shǒuzhōng
15 shāsuīzhǐwàng指望rán’ér然而zàimiànqián面前háiyàobiànmíngsuǒxíngde
16 Zhèyàochéngwéi成为wǒde我的zhěngjiù拯救yīnwèi因为qiánchéng虔诚derénbùdé不得dàomiànqián面前
17 Nǐmen你们yàotīngwǒde我的yányǔ言语shǐ使suǒbiànlùn辩论denǐmen你们deěrzhōng
18 chénmíngwǒde我的ànzhīdao知道zìjǐ自己yǒu
19 Yǒushéizhēnglùn争论jiùqíngyuàn情愿jiānyánjuéérwáng
20 Wéiyǒuliǎngjiànbùyào不要xiàngshīxíng施行jiùduǒkāidemiàn
21 Jiùshì就是deshǒusuōhuíyuǎnlí远离shēnYòushǐ使dejīnghuángwēixià
22 Zhèyàng这样hūjiào呼叫jiùhuídá回答Huòshì或是ràngshuōhuàhuídá回答
23 Wǒde我的zuìnièzuìguòyǒuduōshǎo多少neqiújiàozhīdao知道wǒde我的guòfànzuìqiān
24 wèihé为何yǎnmiàndāngchóune
25 yàojīngdòng惊动bèifēngchuīdeyèzi叶子mayàozhuīgǎn追赶gāndesuìjiēma
26 ànzuìzhuàng罪状xíngfá刑罚yòushǐ使dàndāngyòuniándezuìniè
27 wǒde我的jiǎoshànglegǒubìngkuīcháyíqiè一切dedàolù道路wéiwǒde我的jiǎozhǎnghuádìng划定jièxiàn界限
28 yǐjīng已经xiàngmièjué灭绝delànxiàngchóngzhùdeyīshang衣裳Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Rénwéi人为fùrén妇人suǒshēngrìzi日子duǎnshàoduōyǒuhuànnàn患难
2 Chūlai出来rúhuā如花yòubèixiàFēiyǐngbùnéng不能cúnliú
3 Zhèyàng这样derénzhēngyǎnkàn眼看mayòujiàoláishòushěnma
4 Shéinéngshǐ使jiéjìng洁净zhīchūyú出于wūhuì污秽zhīzhōng之中newúlùn无论shéiyěbù也不néng
5 Rénderìzi日子jìrán既然xiàndìng限定tāde他的yuèshùzàinàli那里pàidìngtāde他的jièxiàn界限shǐ使bùnéng不能yuèguò越过
6 Biàn便qiúzhuǎnyǎn转眼kànshǐ使dexiēZhíděngxiànggōngrén工人wánbì完毕tāde他的rìzi日子
7 Shùruòbèikǎnxiàháizhǐwàng指望fāyá发芽nènzhīshēngzhǎng生长
8 gēnsuīrán虽然shuāilǎo衰老zàidegānzàizhōng
9 zhìdéle得了shuǐháiyàofāyá发芽yòuchángzhītiáoxiàngxīnzāideshùyíyàng一样
10 Dànrénsǐwáng死亡érxiāomiè消灭juéjìngzàihéchǔ何处ne
11 Hǎizhòngdì中的shuǐjuéjìnjiāngxiāosǎngān
12 Rénshìrúcǐ如此tǎngxiàbùzài不再qǐlai起来Děngdào等到tiānméiyǒu没有leréngbùdé不得xǐngyěbù也不decóngshuìzhōnghuànxǐng唤醒
13 Wéiyuàncángzàiyīnjiāncúnyǐnmì隐密chǔděngdefèn忿guòqu过去Yuànwéidìnglerìqī日期niàn
14 Rénruòlenéngzàihuónezhǐyào只要zàiyíqiè一切zhēngzhànderìzi日子děngbèishìfàng释放deshíhòu的时候láidào来到bèishìfàng释放huòzuògǎibiàn改变)。
15 hūjiào呼叫biàn便huídá回答shǒusuǒzuòdexiànmù羡慕
16 Dànrújīn如今shùdiǎnwǒde我的jiǎobù脚步qǐbù岂不kuīcháwǒde我的zuìguòma
17 Wǒde我的guòfànbèifēngzàinángzhōngfèngyánlewǒde我的zuìniè
18 Shānbēng山崩biànwéiyǒuPánshínuóKāiyuán开原chǔ
19 Shuǐliúxiāomòshí磨石tóusuǒliúdedìshang地上dechéntǔ尘土zhàoyàng照样mièjué灭绝réndezhǐwàng指望
20 gōngjī攻击rénchángcháng常常déshèng得胜shǐ使qùshì去世gǎibiàn改变tāde他的róngmào容貌jiàowǎngérhuí
21 érzi儿子dezūnróngyěbù也不zhīdao知道Jiàngwéibēiyěbù也不juéde觉得
22 Dànzhīshēnshàngténgtòng疼痛xīnzhōng心中bēi’āi悲哀Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 mànrénhuídá回答shuō
2 Zhìhuì智慧rényòngkōngdezhīshi知识huídá回答yòngdōngfēng东风chōngmǎn充满dǔfù肚腹ne
3 yòngwúyì无益dehuà的话shìdeyányǔ言语lǐlùn理论ne
4 shìfèiqì废弃jìngwèi敬畏dezàishénmiànqián面前zǔzhǐ阻止jìngqiándexīn
5 dezuìnièzhǐjiàodekǒuxuǎnyòng选用guǐzhàréndeshétóu舌头
6 Nǐzìjǐ你自己dekǒudìngyǒuzuì有罪bìngfēi并非shìNǐzìjǐ你自己dezuǐjiànzhèng见证debúshì不是
7 shìtóuyīgè一个bèishēngderénmashòuzàozàizhūshānzhīxiānma
8 céngtīngjiàn听见shéndezhǐmaháijiāngzhìhuì智慧dúzì独自dejìnma
9 zhīdao知道shénme什么shìwǒmen我们bùzhīdào不知道denemíngbai明白shénme什么shìwǒmen我们bùmíngbái不明白dene
10 Wǒmen我们zhèlǐ这里yǒubáideniánjì年纪lǎomàidefùqīn父亲háilǎo
11 Shényòngwēnhé温和dehuà的话ānwèi安慰yǐwéi以为tàixiǎoma
12 dexīnwèihé为何jiāngdeyǎnwèihé为何màochūhuǒxīng火星
13 Shǐ使delíngfǎnduì反对shénrèndekǒuzhèyányǔ言语
14 Rénshìshénme什么jìngsuànwéijiéjìng洁净nefùrén妇人suǒshēngdeshìshénme什么jìngsuànwéine
15 Shénxìnkàotāde他的zhòngshèngzhěZàiyǎnqián眼前tiānyěbù也不jiéjìng洁净
16 Hékuàng何况wūhuì污秽zēngzuìnièshuǐdeshìrén世人ne
17 zhǐshì指示yàotīngyàoshùshuōsuǒkànjiàn看见de
18 Jiùshì就是zhìhuì智慧réncónglièsuǒshòuchuánshuō传说éryǐnmán隐瞒de
19 Zhèdewéidú惟独cìgěi赐给tāmen他们bìngméiyǒu没有wàiréncóngtāmen他们zhōngjiān中间jīngguò经过)。
20 Ěrényīshēng一生zhīláotòngkǔ痛苦qiángbào强暴rényīshēng一生deniánshùshìrúcǐ如此
21 Jīngxià惊吓deshēngyīn声音chángzàiěrzhōngZàipíng’ān平安shíqiǎngduó抢夺delíndàonàli那里
22 xìnzìjǐ自己néngcónghēi’àn黑暗zhōngzhuǎnhuíbèidāojiànděnghòu等候
23 piāoliú漂流zàiwài在外qiúshíshuōnǎli哪里yǒushíwù食物nezhīdao知道hēi’àn黑暗derìzi日子zàishǒubiānyùbèi预备hǎole
24 nánkùnkǔ困苦jiàohàipà害怕érqiě而且shènglehǎoxiàng好像jūnwángyùbèi预备shàngzhènyíyàng一样
25 shēnshǒu伸手gōngjī攻击shénjiāo’ào骄傲gōngjī攻击quánnéngzhě
26 Tǐngzhejǐngxiàng颈项yòngdùnpái盾牌dehòumiànxiàngquánnéngzhězhíchuǎng
27 Shìyīntāde他的liǎnméngshàngzhīyóuyāochéngféiròu
28 céngzhùzàihuāngliáng荒凉chéngwúrén无人jūzhù居住jiāngchéngluànduīdefángwū房屋
29 bùdé不得fùzú富足cáiwù财物bùdé不得chángcúnchǎnyè产业zàidìshang地上yěbù也不jiāzēng
30 bùdé不得chūhēi’àn黑暗Huǒyán火焰yàojiāngtāde他的zhīshāogānYīnshénkǒuzhòngdì中的yàomièwáng灭亡mièwáng灭亡yuánwénzuòzǒu)。
31 bùyòng不用yǐkào倚靠xūjiǎ虚假hōngzìjǐ自己yīnxūjiǎ虚假chéngwéi成为tāde他的bàoyìng报应
32 Tāde他的rìqī日期wèidàozhīxiānzhèshìchéngjiù成就Tāde他的zhībùdé不得qīng绿
33 xiàngpútao葡萄shùdepútao葡萄wèishúérYòuxiànggǎnlǎnshù橄榄树dehuākāiérxiè
34 Yuánlái原来jìngqiánzhībèishēngyù生育Shòuhuì受贿zhīréndezhàngpéngbèihuǒshāo
35 Tāmen他们suǒhuái怀deshìdúhài毒害suǒshēngdeshìzuìnièxīnlǐ心里suǒyùbèi预备deshìguǐzhàPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 16

1 Yuēbó约伯huídá回答shuō
2 Zhèyàng这样dehuà的话tīnglexǔduō许多Nǐmen你们ānwèi安慰rénfǎnjiàorénchóufán
3 kōngdeyányǔ言语yǒuqióngjìn穷尽mayǒushénme什么huàdònghuídá回答ne
4 néngshuōnǐmen你们nàyàngde那样的huàNǐmen你们ruòchǔzàiwǒde我的jìngyù境遇huìliánluò联络yányǔ言语gōngjī攻击nǐmen你们yòunéngxiàngnǐmen你们yáotóu
5 Dànyòngkǒujiāngù坚固nǐmen你们yòngzuǐxiāojiěnǐmen你们deyōuchóu
6 suīshuō虽说huàyōuchóuréngbùdé不得xiāojiěsuītíngzhùshuōyōuchóujiùlíkāi离开ma
7 Dànxiànzài现在shénshǐ使kǔnjuànshǐ使qīnyǒu亲友yuǎnlí远离
8 Yòuzhuāzhù抓住zuòjiànzhèng见证gōngjī攻击shēntǐ身体deshòudāngmiàn当面jiànzhèng见证wǒde我的búshì不是
9 Zhǔfānù发怒sīliè撕裂bīpò逼迫xiàngqiēchǐ齿Wǒde我的dírén敌人nùmù怒目kàn
10 Tāmen他们xiàngkāikǒu开口wǒde我的liǎnxiūrù羞辱jùhuì聚会gōngjī攻击
11 Shénjiāogěi交给jìngqiánderénrēngdàoěréndeshǒuzhōng
12 sùlái素来ānyì安逸zhéduàn折断qiāzhùwǒde我的jǐngxiàng颈项shuāisuìYòuwéitāde他的jiànbǎzǐ靶子
13 Tāde他的gōngjiànshǒu弓箭手miànwéirǎo围绕pòliè破裂wǒde我的fèibìngbù并不liúqíngwǒde我的dǎnqīngdào倾倒zàidìshang地上
14 Jiāngpòliè破裂yòupòliè破裂rútóng如同yǒngshì勇士xiàngzhíchuǎng
15 fèngzàipífū皮肤shàngwǒde我的jiǎofàngzài放在chéntǔ尘土zhōng
16 Wǒde我的liǎnyīnkūqì哭泣zàiwǒde我的yǎnpí眼皮shàngyǒuyìn
17 Wǒde我的shǒuzhōngquèqiángbào强暴Wǒde我的qídǎo祈祷shìqīngjié清洁
18 Deabùyào不要zhēgài遮盖wǒde我的xuèBùyào不要zǔdǎng阻挡wǒde我的āiqiú哀求
19 Xiànjīn现今zàitiānyǒuwǒde我的jiànzhèng见证zàishàngyǒuwǒde我的zhòngbǎo中保
20 Wǒde我的péngyou朋友jīqiào讥诮quèxiàngshényǎnlèi眼泪wāngwāng
21 Yuànréndeshénbiànbái辩白rútóng如同rénpéngyou朋友biànbái辩白yíyàng一样
22 Yīnwèi因为zàiguòjǐnián几年zǒuwǎngérfǎnzhīPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 17

1 Wǒde我的xīnlíng心灵xiāohào消耗wǒde我的rìzi日子mièjìnFénmù坟墓wéiyùbèi预备hǎole
2 Zhēnyǒuxiàowǒde我的zàizhèlǐ这里yǎnchángjiàn常见tāmen他们dòng
3 Yuànzhǔpínggěizìjǐ自己wéizuòbǎoZàiyǐwài以外shéikěnzhǎngne
4 Yīnshǐ使tāmen他们xīnbùmíng不明suǒyǐ所以gāotāmen他们
5 Kònggào控告tāde他的péngyou朋友péngyou朋友wéiqiǎngduó抢夺deliánérnǚ儿女deyǎnjīng眼睛yàoshīmíng失明
6 Shénshǐ使zuòlemínzhòngdì中的xiàotánTāmen他们tuòmo唾沫zàiliǎnshàng
7 Wǒde我的yǎnjīng眼睛yīnyōuchóuhūnhuāWǒde我的bǎihǎoxiàng好像yǐngér
8 Zhèngzhí正直rényīncǐ因此jīngqí惊奇Wúgū无辜derényàoxīngqǐ兴起gōngjī攻击jìngqiánzhībèi
9 Rán’ér然而rényàochíshǒusuǒxíngdedàoShǒujiéderényàoshàngjiā
10 Zhìyú至于nǐmen你们zhòngrén众人kěyǐ可以zàiláibiànlùn辩论Nǐmen你们zhōngjiān中间zhǎozheyīgè一个zhìhuì智慧rén
11 Wǒde我的rìzi日子yǐjīng已经guòleWǒde我的móusuànxīnsuǒxiǎngwàngdeyǐjīng已经duànjué断绝
12 Tāmen他们hēiyè黑夜wéibáizhòu白昼shuōliàngguāng亮光jìnhu近乎hēi’àn黑暗
13 ruòpànwàng盼望yīnjiānwéiwǒde我的fángwū房屋ruòxiàtà下榻zàihēi’àn黑暗zhōng
14 Ruòduìxiǔhuàishuōshìwǒde我的Duìchóngshuōshìwǒde我的mǔqīn母亲jiěmèi姐妹
15 Zhèyàng这样wǒde我的zhǐwàng指望zàinǎli哪里nesuǒzhǐwàng指望deshéinéngkànjiàn看见ne
16 Děngdào等到ānxí安息zàichéntǔ尘土zhōngzhèzhǐwàng指望xiàdàoyīnjiāndeménshuān门闩nàli那里lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 18

1 Shūrénhuídá回答shuō
2 xúnsuǒyányǔ言语yàodàoshínekěyǐ可以chuāisīxiǎng思想ránhòu然后wǒmen我们jiùshuōhuà
3 Wǒmen我们wèihé为何suànwéichùsheng畜生zàiyǎnzhōngkànzuò看作wūhuì污秽ne
4 zhènǎojiāngzìjǐ自己sīliè撕裂denándào难道dàdì大地wéijiànpánshínuóKāiyuán开原chǔma
5 Ěréndeliàngguāng亮光bìyào必要xīmiè熄灭Tāde他的huǒyán火焰zhàoyào照耀
6 zhàngpéngzhòngdì中的liàngguāng亮光yàobiànwéihēi’àn黑暗yǐshàng以上dedēngxīmiè熄灭
7 jiānqiáng坚强dejiǎobù脚步jiànxiázhǎi狭窄Zìjǐ自己dejìmóu计谋bìjiāng必将bàndào绊倒
8 Yīnwèi因为bèizìjǐ自己dejiǎoxiànrù陷入wǎngzhōngzǒuzài走在chánréndewǎngluóshàng
9 Juāntào圈套zhuāzhù抓住tāde他的jiǎogēn脚跟Jīguān机关qínhuò
10 Huókòuwéicángzàinèibànwéicángzàilùshang路上
11 miàndejīngxià惊吓yàoshǐ使hàipà害怕bìngqiě并且zhuīgǎn追赶tāde他的jiǎogēn脚跟
12 Tāde他的lìliang力量yīnjī’è饥饿shuāibài衰败huòhuànyàozàipángbiān旁边děnghòu等候
13 běnshēn本身dezhīyàobèitūnchīsǐwáng死亡deZhǎngzǐ长子yàotūnchītāde他的zhī
14 yàocóngsuǒyǐkào倚靠dezhàngpéngbèichūlai出来dàidàojīngxià惊吓dewángnàli那里
15 shǔtāde他的zhùzàitāde他的zhàngpéngLiúhuáng硫磺zàisuǒzhùzhīchǔ
16 Xiàbiān下边tāde他的gēnběn根本yàogānShàngbian上边tāde他的zhīyàojiǎnchú
17 Tāde他的niànzàidìshang地上bìrán必然mièwáng灭亡Tāde他的míngzi名字zàijiēshàngyěbù也不cúnliú
18 cóngguāngmíng光明zhōngbèiniǎndàohēi’àn黑暗bèigǎnchūshì出世jiè
19 ZàiběnmínzhōngsūnZàizhīderéncúnliú
20 Yǐhòu以后láideyàojīngqí惊奇tāde他的rìzi日子hǎoxiàng好像yǐqián以前deshòulejīnghài惊骇
21 zhīréndezhùchù住处zǒngshì总是zhèyàng这样nǎirènshi认识shénzhīréndedìbù地步Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 19

1 Yuēbó约伯huídá回答shuō
2 Nǐmen你们jiǎorǎo搅扰wǒde我的xīnyòngyányǔ言语yāsuì压碎yàodàoshíne
3 Nǐmen你们zhèshíxiūrù羞辱Nǐmen你们dàiyěbù也不yǐwéi以为chǐ
4 Guǒzhēn果真yǒucuòzhècuònǎishì乃是zài
5 Nǐmen你们guǒrán果然yàoxiàngkuādà夸大wǒde我的xiūrù羞辱wéizhèngzhǐzé指责
6 Jiùgāizhīdao知道shìshénqīngyòngwǎngluówéirǎo围绕
7 yīnwēihūjiào呼叫quèméngyīngyǔnqiúquèbùdé不得gōngduàn
8 Shényònglíbā篱笆lánzhù拦住wǒde我的dàolù道路shǐ使bùdé不得jīngguò经过Yòushǐ使wǒde我的lùjìng路径hēi’àn黑暗
9 wǒde我的róngguāngzhāitóushàngdeguānmiǎn冠冕
10 zàiwéigōng围攻biàn便guīsǐwáng死亡jiāngwǒde我的zhǐwàng指望shùchūlai出来
11 Tāde他的fèn忿xiàngfāzuò发作wéidírén敌人
12 Tāde他的jūnyīqí一齐shànglái上来xiūzhù修筑zhàngōngjī攻击Zàizhàngpéngdewéiānyíng安营
13 wǒde我的dìxiōng弟兄zàiyuǎnchǔshǐ使suǒrènshi认识dequánrán全然shēngshū生疏
14 Wǒde我的qīnqi亲戚duànjué断绝Wǒde我的mìyǒu密友dōuwàngjì忘记
15 Zàijiādewǒde我的shǐ使dōuwéiwàirénzàitāmen他们yǎnzhōngkànwéiwàibāngrén外邦人
16 hūhuàn呼唤púrén仆人suīyòngkǒuqiúháishì还是huídá回答
17 kǒudeqìwèi气味qīzi妻子yànwù厌恶Wǒde我的kěnqiú恳求tóngbāo同胞zēngxián
18 Liánxiǎohái小孩miǎoshìruòqǐlai起来tāmendōu他们都cháoxiào嘲笑
19 Wǒde我的mìyǒu密友dōuzēngwù憎恶píngrì平日suǒàiderénxiàngfānliǎn
20 Wǒde我的ròujǐntiēgútou骨头zhīshèngtáotuō逃脱le
21 péngyou朋友akělián可怜Kělián可怜Yīnwèi因为shéndeshǒugōngjī攻击
22 Nǐmen你们wèishénme为什么fǎngfú仿佛shénbīpò逼迫chīwǒde我的ròuháiyǐwéi以为bùzú不足ne
23 Wéiyuànwǒde我的yányǔ言语xiànzài现在xiěshàngdōujìlù记录zàishūshàng
24 Yòngtiějuānyòngqiānguànzàipánshíshàngzhícúndàoyǒngyuǎn永远
25 zhīdao知道wǒde我的jiùshúzhǔ救赎主huózhe活着lezhànzàidìshang地上
26 zhèròumièjué灭绝zhīhòu之后zàiròutǐ肉体zhīwài之外dejiànshén
27 Wǒzìjǐ我自己yàojiànqīnyǎn亲眼yàokànbìngbù并不xiàngwàirénWǒde我的xīncháng心肠zàilǐmiàn里面xiāomiè消灭le
28 Nǐmen你们ruòshuōwǒmen我们bīpò逼迫yàohéděng何等dezhòngnerěshì惹事degēnnǎizàihu在乎
29 Nǐmen你们jiùdāngdāojiànYīnwèi因为fèn忿dòngdāojiàndexíngfá刑罚shǐ使nǐmen你们zhīdao知道yǒubàoyìng报应yuánwénzuòshěnpàn审判)。Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 20

1 rénsuǒhuídá回答shuō
2 xīnzhōng心中jízào急躁suǒyǐ所以wǒde我的sīniàn思念jiàohuídá回答
3 tīngjiàn听见xiūrù羞辱zébèi责备wǒde我的huàWǒde我的xìngjiàohuídá回答
4 qǐbù岂不zhīgènyǐlái以来zìcóng自从rénshēng人生zàide
5 Ěrénkuāshèngshìzànshí暂时dejìngqiánréndeyuèbùguò不过zhuǎnyǎn转眼zhījiān之间ma
6 Tāde他的zūnróngsuīdádào达到tiānshàng天上tóusuīdàoyúnzhōng
7 zhōngmièwáng灭亡xiàngzìjǐ自己defènyíyàng一样Sùlái素来jiàntāde他的rényàoshuōzàinǎli哪里ne
8 fēimèngbùzài不再xúnjiànbèigǎnyèjiān夜间deyìxiàng异象
9 Qīnyǎn亲眼jiànguòtāde他的bùzài不再jiànTāde他的běnchǔzàijiàn再见zhe
10 Tāde他的érnǚ儿女yāoqiú要求qióngrén穷人deēnTāde他的shǒuyàopéiháizhīcái
11 Tāde他的gútou骨头suīrán虽然yǒuqīngnián青年zhīquèyàoyītóng一同tǎngzàichéntǔ尘土zhōng
12 kǒunèisuīěwéigāntiáncángzàishétóu舌头dǐxia底下
13 Àiliàn爱恋shěhánzàikǒuzhōng
14 Tāde他的shíwù食物zàiquèyàohuàwéisuānzàilǐmiàn里面chéngwéi成为huīshédeèdú恶毒
15 tūnlecáibǎo财宝háiyàochūShényàocóngzhōngtāochūlai出来
16 yǐnhuīshédedúqì毒气shédeshétóu舌头shā
17 Liúnǎizhībùdé不得zàijiàn再见
18 láodeláideyàopéiháibùdé不得xiǎngyòngyuánwénzuòtūnxià),bùnéng不能zhàosuǒdé所得decáihuòhuānlè欢乐
19 qīyā欺压qióngrén穷人qiěyòulíqì离弃Qiángfēizìjǐ自己suǒgàidefángwū房屋huòzuòqiángfángwū房屋bùdé不得zàijiànzào建造)。
20 yīntānéryànsuǒxǐyuè喜悦deliányíyàng一样yěbù也不néngbǎoshǒu保守
21 Qíyú其余deméiyǒu没有yíyàng一样tūnmièsuǒyǐ所以tāde他的yuèbùnéng不能chángjiǔ长久
22 zàimǎnzú满足yǒudeshíhòu的时候dàoxiázhǎi狭窄dedìbù地步Fánshòukǔ受苦chǔderéndōujiāshǒuzàishēnshàng
23 zhèngyàochōngmǎn充满dǔfù肚腹deshíhòu的时候shénbìjiāng必将měngliè猛烈defèn忿jiàngzàishēnshàngZhèngzài正在chīfàn吃饭deshíhòu的时候yàojiāngzhèfèn忿xiàngjiàngzàishēnshàng
24 yàoduǒbì躲避tiěqì铁器Tónggōngdejiànyàojiāngshètòu
25 jiànchōujiùcóngshēnshàngchūlai出来Fāguāng发光dejiàntóu箭头cóngdǎnzhōngchūlai出来yǒujīnghuánglínzàishēnshàng
26 Tāde他的cáibǎo财宝guīhēi’àn黑暗Rénsuǒchuīdehuǒyàoshāomièyàozhàngpéngzhōngsuǒshèngxià剩下deshāohuǐ烧毁
27 Tiānyàoxiǎnmíng显明tāde他的zuìnièdeyàoxīngqǐ兴起gōngjī攻击
28 Tāde他的jiāchǎnbìrán必然guòqu过去Shénfānù发怒derìzi日子tāde他的huòwù货物dōuyàoxiāomiè消灭
29 Zhèshìěréncóngshénsuǒdé所得defēnshìshénwéisuǒdìngdechǎnyè产业Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 21

1 Yuēbó约伯huídá回答shuō
2 Nǐmen你们yàotīngwǒde我的yányǔ言语jiùsuàn就算shìnǐmen你们ānwèi安慰
3 Qǐngkuānróng宽容yòuyàoshuōhuàShuōleyǐhòu以后rènpíng任凭nǐmen你们chīxiào
4 shìxiàngrényuānwèihé为何jiāojí焦急ne
5 Nǐmen你们yàokànzheérjīngqí惊奇yòngshǒukǒu
6 měiféngsīxiǎng思想xīnjiùjīnghuánghúnshēn浑身zhànjīng
7 Ěrénwéi人为cúnhuóxiǎngshòu寿shùshìli势力qiángshèng强盛ne
8 Tāmen他们yǎnjiànérsūntāmen他们yītóng一同jiān
9 Tāmen他们dejiāzháipíng’ān平安Shéndezhàngyěbù也不jiāzàitāmen他们shēnshàng
10 Tāmen他们degōngniú公牛shēngérbùduàn不断juéMǔniú母牛xiàérdiàotāi
11 Tāmen他们dǎfa打发xiǎohái小孩chūqù出去duōyángqúnTāmen他们deérnǚ儿女yǒngyuè踊跃tiàowǔ跳舞
12 Tāmen他们suízhe随着qíngēchàng歌唱yòuyīnxiāoshēnghuānxǐ欢喜
13 Tāmen他们dùrì度日zhūshìhēngtōngzhuǎnyǎn转眼xiàyīnjiān
14 Tāmen他们duìshénshuōlíkāi离开wǒmen我们Wǒmen我们bùyuàn不愿xiǎode晓得dedào
15 Quánnéngzhěshìshéiwǒmen我们hébì何必shìfèngneqiúgàoyǒushénme什么yìchu益处ne
16 Kàntāmen他们hēngtōngbùzàihū不在乎zìjǐ自己Ěrénsuǒmóudìngdehǎoyuǎn
17 Ěréndedēngchángxīmiè熄灭Huànnàn患难chánglíndàotāmen他们neshénchángfānù发怒xiàngtāmen他们fēnsàn分散zāihuòne
18 Tāmen他们chángxiàngfēngqiándesuìjiēbàofēng暴风guādekāngne
19 Nǐmen你们shuōshénwéiěréndeérnǚ儿女zuìnièshuōbùrú不如běnrén本人shòubàohǎoshǐ使qīnzì亲自zhīdao知道
20 Yuànqīnyǎn亲眼kànjiàn看见zìjǐ自己bàiwángqīnzì亲自yǐnquánnéngzhědefèn忿
21 Tāde他的suìyuè岁月jìnháiběnjiā本家ma
22 Shénshěnpàn审判zàigāowèideshéinéngjiāngzhīshi知识jiàoxun教训ne
23 Yǒurén有人zhìshēntǐ身体qiángzhuàngjìndepíngJìng’ān靖安
24 Tāde他的nǎitǒngchōngmǎn充满tāde他的gǔsuǐ骨髓rùn
25 Yǒurén有人zhìsǐxīn死心zhōngtòngkǔ痛苦zhōngshēn终身wèichángyuèdezīwèi滋味
26 Tāmen他们yíyàng一样tǎngzàichéntǔ尘土zhōngdōubèichóngzi虫子zhēgài遮盖
27 zhīdao知道nǐmen你们deyìsī意思bìnghàiwǒde我的jìmóu计谋
28 Nǐmen你们shuōzhědefángwū房屋zàinǎli哪里ěrénzhùguòdezhàngpéngzàinǎli哪里
29 Nǐmen你们méiyǒu没有xúnwèn询问guòderénmabùzhīdào不知道tāmen他们suǒyǐndezhèngjù证据ma
30 Jiùshì就是ěrénzàihuòhuànderìzi日子decúnliúzàifānù发怒derìzi日子detáotuō逃脱
31 suǒxíngdeyǒushéidāngmiàn当面gěishuōmíng说明suǒzuòdeyǒushéibàoyìng报应ne
32 Rán’ér然而yàobèitáidàoyíngdebìngyǒurén有人kānshǒu看守fénmù坟墓
33 yàozhòngdì中的kuàiwéigāntiánzàixiāndewúshù无数zàiyǐhòu以后degèngduō更多
34 Nǐmen你们duìdehuà的话zhōngdōucuòmiùzěnme怎么ránānwèi安慰nePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 22

1 mànrénhuídá回答shuō
2 Rénnéngshǐ使shényǒuyì有益nezhìhuì智慧réndànnéngyǒuyì有益
3 wéiréngōngjiàoquánnéngzhěxǐyuè喜悦nexíngwéi行为wánquán完全néngshǐ使dene
4 shìyīnjìngwèi敬畏jiùzébèi责备shěnpàn审判ma
5 dezuì’è罪恶qǐbù岂不shìmadezuìnièméiyǒu没有qióngjìn穷尽
6 Yīnqiángdìxiōng弟兄dewéidāngtóupínhánréndeyīfu衣服
7 Kǔnderénméiyǒu没有gěishuǐJī’è饥饿derénméiyǒu没有gěishíwù食物
8 Yǒunénglì有能力derénjiùdedeZūnguìderénzhùzàiqízhōng在其中
9 dǎfa打发guǎfu寡妇kōngshǒuhuíqu回去zhéduàn折断gū’er孤儿debǎngbì膀臂
10 Yīncǐ因此yǒuwǎngluóhuánrào环绕yǒukǒngjù恐惧hūrán忽然shǐ使jīnghuáng
11 Huòyǒuhēi’àn黑暗méngbìngyǒuhóngshuǐ洪水yānmò淹没
12 Shénqǐbù岂不shìzàigāotiānmakànXīngsù星宿gāone
13 shuōshénzhīdao知道shénme什么néngkàntòuyōu’àn幽暗shīxíng施行shěnpàn审判ne
14 Mìyún密云jiāngzhēgài遮盖shǐ使bùnéng不能kànjiàn看见zhōuyóu周游qióngcāng
15 yàocóngshàngdedàomazhèdàoshìěrénsuǒxíngde
16 Tāmen他们wèidàohūrán忽然chúmièGēnhuǐhuài毁坏hǎoxiàng好像bèijiāngchōng
17 Tāmen他们xiàngshénshuōlíkāi离开wǒmen我们Yòushuōquánnéngzhěnéngwǒmen我们zěnmeyàng怎么样ne
18 zhīshénměichōngmǎn充满tāmen他们defángwū房屋Dàněrénsuǒmóudìngdehǎoyuǎn
19 rénkànjiàn看见tāmen他们dejiéjú结局jiùhuānxǐ欢喜Wúgū无辜derénchīxiàotāmen他们
20 Shuōqǐlai起来gōngjī攻击wǒmen我们deguǒrán果然bèijiǎnchúqíyú其余dedōubèihuǒshāomiè
21 yàorènshi认识shénjiùdepíng’ān平安Fúqì福气líndào
22 dānglǐngshòu领受kǒuzhòngdì中的jiàoxun教训jiāngtāde他的yányǔ言语cúnzài存在xīnlǐ心里
23 ruòguīxiàngquánnéngzhěcóngzhàngpéngzhōngyuǎnchújiùbìděi必得jiànlì建立
24 Yàojiāngdezhēnbǎodiūzàichéntǔ尘土jiāngéfěidehuángjīn黄金diūzàishítou石头zhījiān之间
25 Quánnéngzhějiùwéidezhēnbǎozuòdebǎoyín
26 jiùyàoquánnéngzhěwéiyuèxiàngshényǎngliǎnlái
27 yàodǎogào祷告jiùtīngyàoháideyuàn
28 dìngyàozuòshìbìrán必然gěichéngjiù成就Liàngguāng亮光zhàoyào照耀de
29 Rénshǐ使jiàngbēiréngshuōbìděi必得gāoshēngQiānbēiderénshénbìrán必然zhěngjiù拯救
30 Rénfēiwúgū无辜shénqiěyàodājiù搭救yīnshǒuzhōngqīngjié清洁méngzhěngjiù拯救Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 23

1 Yuēbó约伯huídá回答shuō
2 Rújīn如今wǒde我的āigào哀告háisuànwéibèiWǒde我的wǒde我的āihēngháizhòng
3 Wéiyuànnéngzhīdao知道zàinǎli哪里kěyǐ可以xúnjiànshénnéngdàotāde他的Táiqián台前
4 jiùzàimiànqián面前jiāngwǒde我的ànjiàn案件chénmíngmǎnkǒubiànbái辩白
5 zhīdao知道huídá回答wǒde我的yányǔ言语míngbai明白xiàngsuǒshuōdehuà的话
6 yòngdànéng大能zhēngbiàn争辩mazhèyàng这样lǐhuì理会
7 Zàinàli那里zhèngzhí正直rénkěyǐ可以biànlùn辩论Zhèyàng这样yǒngyuǎn永远tuōlí脱离shěnpàn审判wǒde我的
8 Zhǐshì只是wǎngqiánxíngbùzài不在nàli那里wǎnghòu往后tuì退yěbù也不néngjiàn
9 zàizuǒbiān左边xíngshìquèbùnéng不能kànjiàn看见zàiyòubiān右边yǐncáng隐藏yěbù也不néngjiàn
10 Rán’ér然而zhīdao知道suǒxíngdeshìliànzhīhòu之后jīngjīn
11 jiǎozhuīsuí追随tāde他的jǐnshǒutāde他的dàobìngbù并不piānlí偏离
12 zuǐchún嘴唇demìnglìng命令wèicéngbèiqì背弃kànzhòngkǒuzhòngdì中的yányǔ言语guòyú过于yòngdeyǐnshí饮食
13 Zhǐshì只是xīnzhìdìngshéinéngshǐ使zhuǎnnexīnlǐ心里suǒyuàndejiùxíngchūlai出来
14 xiàngsuǒdìngdejiùzuòchéngZhèlèi这类deshìháiyǒu还有xǔduō许多
15 Suǒyǐ所以zàimiànqián面前jīnghuángsīniàn思念zhèshìbiàn便
16 Shénshǐ使sāngdǎnquánnéngzhěshǐ使jīnghuáng
17 Wǒde我的kǒngjù恐惧búshì不是yīnwèi因为hēi’àn黑暗yěbù也不shìyīnwèi因为yōu’àn幽暗méngwǒde我的liǎnPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 24

1 Quánnéngzhědìngqī定期ěwèihé为何shǐ使rènshi认识tāde他的rénkànjiàn看见rìzi日子ne
2 Yǒurén有人nuódejièqiǎngduó抢夺qúnchùéryǎng
3 Tāmen他们gū’er孤儿deqiángguǎfu寡妇deniúwéidāngtóu
4 Tāmen他们shǐ使qióngrén穷人líkāi离开zhèngdàoshìshàngdepínmín贫民jìndōuyǐncáng隐藏
5 Zhèxie这些pínqióng贫穷rénrútóng如同chūdàokuàngyīnqín殷勤xúnzhǎo寻找shíwù食物Tāmen他们kàozhedegěiérnǚ儿女kǒu
6 Shōugē收割biérén别人tiánjiān田间dejiàzhāiěrénshèngdepútao葡萄
7 Zhōngchìshēntiānqì天气hánlěng寒冷háowú毫无zhēgài遮盖
8 Zàishānshàngbèidàyǔ大雨lìnshī湿yīnméiyǒu没有shēnzhīchǔjiùāijìn挨近pánshí
9 Yòuyǒurén有人cónghuái怀zhōngqiǎngduó抢夺gū’er孤儿qiángqióngrén穷人deyīfu衣服wéidāngtóu
10 Shǐ使rénchìshēndàochù到处liúxíng流行qiěyīnjī’è饥饿kángtáikǔn
11 Zàinàxiē那些réndewéiqiáng围墙nèizàoyóuzhàjiǔzìjǐ自己háikǒukě口渴
12 Zàiduōmíndechéngnèiyǒurén有人āihēngshòushāng受伤derénāiháo哀号Shénquèbùlǐ不理huìěréndewàng
13 Yòuyǒurén有人bèiqì背弃guāngmíng光明rènshi认识guāngmíng光明dedàobúzhù不住zàiguāngmíng光明delùshang路上
14 Shārén杀人delímíng黎明qǐlai起来shāhài杀害kùnkǔ困苦qióngrényèjiān夜间yòuzuòdàozéi
15 Jiānděnghòu等候huánghūn黄昏shuōyǎnnéngjiànjiùliǎnméng
16 Dàozéihēiyè黑夜kūlong窟窿báiduǒcáng躲藏bìngbù并不rènshi认识guāngmíng光明
17 Tāmen他们kànzǎochén早晨yōu’àn幽暗yīnwèi因为tāmen他们xiǎode晓得yōu’àn幽暗dejīnghài惊骇
18 Zhèxie这些ěrényóurú犹如píngkuàikuàipiāoTāmen他们suǒdé所得defēnzàishì在世shàngbèizhòuTāmen他们bùdé不得zàizǒupútáoyuán葡萄园de
19 Gānhàn干旱yánrè炎热xiāoméixuěshuǐyīnjiānrúcǐ如此xiāoméifànzuì犯罪zhībèi
20 Huái怀tāde他的yuánwénzuòtāiyàowàngjì忘记Chóngzi虫子yàochījuéde觉得gāntiánbùzài不再bèirénniànderénshùzhéduàn折断
21 ědàihuòzuòtūnmièhuáiyùn怀孕shēngyǎngdefùrén妇人bùshàn不善dàiguǎfu寡妇
22 Rán’ér然而shényòngnénglì能力bǎoquán保全yǒushìli势力derénxìngmìng性命nánbǎo难保derénréngrán仍然xīngqǐ兴起
23 Shénshǐ使tāmen他们ānwěn安稳tāmen他们jiùyǒusuǒ有所yǐkào倚靠Shéndeyǎnkàngù看顾tāmen他们dedàolù道路
24 Tāmen他们bèigāobùguò不过piànshíjiùméiyǒu没有leTāmen他们jiàngwéibēibèichúmièzhòngrén众人yíyàng一样yòusuìbèi
25 Ruòbúshì不是zhèyàng这样shéinéngzhèngshí证实shìshuōhuǎng说谎dejiāngwǒde我的yányǔ言语wéikōngnePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 25

1 Shūrénhuídá回答shuō
2 Shényǒuzhìlǐ治理zhīquányǒuwēiyán威严wèizàigāochù在高处shīxíng施行hépíng和平
3 Tāde他的zhūjūnnéngshùsuàntāde他的guāngliàng光亮shéiméngzhàone
4 Zhèyàng这样zàishénmiànqián面前rénzěnnéngchēngfùrén妇人suǒshēngdezěnnéngjiéjìng洁净
5 Zàishényǎnqián眼前yuèliàng月亮guāngliàng光亮Xīngsù星宿yěbù也不qīngjié清洁
6 Hékuàng何况chóngderéndeshìrén世人nePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 26

1 Yuēbó约伯huídá回答shuō
2 Wúnéng无能derénménghéděng何等debāngzhù帮助Bǎngbì膀臂wúlì无力derénménghéděng何等dezhěngjiù拯救
3 zhìhuì智慧derénménghéděng何等dezhǐjiàoxiàngduōxiǎnzhīshi知识
4 xiàngshéifāchū发出yányǔ言语láiShéidelíngcóngérchū
5 Zàidàshuǐ大水Shuǐzú水族yǐxià以下deyīnhúnzhànjīng
6 Zàishénmiànqián面前yīnjiānxiǎnMièwáng灭亡yěbù也不dezhēyǎn遮掩
7 Shénjiāngběijí北极zàikōngzhōng空中jiāngdàdì大地xuánzàikōng
8 JiāngshuǐbāozàiMìyún密云zhōngyúnquèpòliè破裂
9 Zhētāde他的bǎozuò宝座jiāngyúnzàishàng
10 Zàishuǐmiàn水面dezhōuwéi周围huáchūjièxiàn界限zhídào直到guāngmíng光明hēi’àn黑暗dejiāojiè交界
11 Tiāndezhùzi柱子yīntāde他的chìzé斥责zhèndòng震动jīngqí惊奇
12 nénglì能力jiǎodǒng搅动dàhǎi大海jiǎodǒng搅动huòzuòpíngjìng平静),jièzhīshi知识dǎshāng打伤hābó哈伯
13 Jiètāde他的língshǐ使tiānyǒuzhuāngshìtāde他的shǒucìshā刺杀kuàishé
14 Kànzhèbùguò不过shìshéngōngzuò工作dexiēwēiWǒmen我们suǒtīngtāde他的shìhéděng何等wēideshēngyīn声音dànéng大能deléishēng雷声shéinéngmíngtòunePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 27

1 Yuēbó约伯jiēzhe接着shuō
2 Shénduówǒde我的quánnéngzhěshǐ使xīnzhōng心中chóuzhǐzheyǒngshēngdeshénshì
3 Wǒde我的shēngmìng生命shàngzàilǐmiàn里面shénsuǒhūxī呼吸zhīréngzàiwǒde我的bíkǒng鼻孔nèi
4 Wǒde我的zuǐjuébù决不shuōfēizhīyánwǒde我的shéyěbù也不shuōguǐzhàzhī
5 duànnǐmen你们wéishìzhìzìjǐ自己wéizhèng
6 chídìngwǒde我的fàngsōng放松Zàishì在世derìzi日子xīnzébèi责备
7 Yuànwǒde我的chóuěrényíyàng一样Yuànqǐlai起来gōngjī攻击wǒde我的zhīrényìbān一般
8 jìngqiánderénsuīrán虽然deshénduóqǔ夺取mìngdeshíhòu的时候háiyǒu还有shénme什么zhǐwàng指望ne
9 Huànnàn患难líndàoshénnéngtīngtāde他的qiú
10 quánnéngzhěwéiyuèsuíshí随时qiúgàoshénne
11 Shéndezuòwéi作为yàozhǐjiàonǐmen你们Quánnéngzhěsuǒxíngdeyěbù也不yǐnmán隐瞒
12 Nǐmen你们zìjǐ自己dōujiànguòwèihé为何quánrán全然biànwéiwàngne
13 Shénwéiěrénsuǒdìngdefēnqiángbào强暴réncóngquánnéngzhěsuǒdé所得debàobàoyuánwénzuòchǎnyè产业nǎishì乃是zhèyàng这样
14 Tǎnghuòtāde他的érnǚ儿女zēngduō增多háishì还是bèidāosuǒshāTāde他的zǐsūn子孙bùdé不得bǎoshí
15 suǒyíliú遗留derénérmáizàng埋葬tāde他的guǎfu寡妇yěbù也不āi
16 suīyínchénshāyùbèi预备yīfu衣服nítǔ泥土
17 zhǐguǎn只管yùbèi预备rénquèyàochuān穿shàngTāde他的yínwúgū无辜derényàofēn
18 jiànzào建造fángwū房屋chóngzuòyòushǒuwàngzhěsuǒdepéng
19 suīfùzú富足tǎngquèbùdé不得shōuliànzhuǎnyǎn转眼zhījiān之间jiùbùzàile不在了
20 Jīngkǒng惊恐bōtāo波涛jiāngzhuīshàng追上Bàofēng暴风zàiyèjiān夜间jiāngguā
21 Dōngfēng东风piāoyòuguālíkāi离开běnchǔ
22 Shényàoxiàngshèjiàn射箭bìngbù并不liúqínghènbude恨不得táotuō逃脱shéndeshǒu
23 Rényàoxiàngpāizhǎngbìngyàochìshēngshǐ使líkāi离开běnchǔPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 28

1 Yínyǒukuàngliànjīnyǒufāng
2 Tiěcóngdechūtóngcóngshízhōngrónghuà
3 Rénwéi人为hēi’àn黑暗dìngjièxiàn界限chájiūyōu’àn幽暗yīndeshítou石头zhídào直到chǔ
4 Zàiwúrén无人jūzhù居住zhīchǔbàokāikuàngxuéguòderénxiǎngdàotāmen他们Yòurényuǎnlí远离xuánzàikōngzhōng空中yáoláiyáo
5 Zhìyú至于denéngchūliángshi粮食denèihǎoxiàng好像bèihuǒfānqǐlai起来
6 Dezhòngdì中的shítou石头yǒulánbǎoshí蓝宝石bìngyǒuJīnshā金沙
7 Kuàngzhòngdì中的zhìniǎobùdé不得zhīdao知道yīngyǎnwèijiànguò
8 Kuángàodeyěshòu野兽wèicéngxíngguòMěngliè猛烈deshīzi狮子wèicéngjīng曾经guò
9 Rénshēnshǒu伸手záokāijiānshíqīngdào倾倒shāngēn
10 Zàipánshízhōngzáochūshuǐdào水道qīnyǎn亲眼kànjiàn看见yàngbǎowù宝物
11 fēngbì封闭shuǐbùdé不得dīliú滴流shǐ使yǐncáng隐藏dexiǎnlùchū露出lái
12 Rán’ér然而zhìhuì智慧yǒuhéchǔ何处xúncōngmíng聪明zhīchǔzàinǎli哪里ne
13 Zhìhuì智慧dejiàzhí价值wúrén无人néngzhīzàihuórénzhīdewúchù无处xún
14 Shēnyuānshuōbùzài不在nèiCānghǎishuōbùzài不在zhōng
15 Zhìhuì智慧fēiyònghuángjīn黄金deyěbù也不néngpíngbáiyín白银wéidejiàzhí价值
16 Éfěijīnguìzhòng贵重dehóngmǎnǎo玛瑙bìnglánbǎoshí蓝宝石bùzú不足jiàoliàng较量
17 Huángjīn黄金bōli玻璃bùzú不足bǐjiào比较Jīngjīndemǐnbùzú不足duìhuàn兑换
18 Shānhú珊瑚shuǐjīng水晶dōubùzú不足lùnZhìhuì智慧dejiàzhí价值shèngguò胜过zhēnzhū珍珠huòzuòhóngbǎoshí红宝石)。
19 shídehóngbùzú不足bǐjiào比较Jīngjīnyěbù也不jiàoliàng较量
20 Zhìhuì智慧cónghéchǔ何处láinecōngmíng聪明zhīchǔzàinǎli哪里ne
21 Shìxiàngyíqiè一切yǒushēngmìng生命deyǎnyǐncáng隐藏xiàngkōngzhōng空中defēiniǎoyǎn
22 Mièméisǐwáng死亡shuōwǒmen我们fēngwénmíng
23 Shénmíngbai明白zhìhuì智慧dedàolù道路xiǎode晓得zhìhuì智慧desuǒzài所在
24 Yīnjiàncházhídào直到debiànguāntiānzhīxià之下
25 Yàowéifēngdìngqīngzhòngyòudùliàng度量zhūshuǐ
26 wéidìngmìnglìng命令wéiléidiàndìngdàolù道路
27 Nàshí那时kànjiàn看见zhìhuì智慧érqiě而且shùshuōjiāndìng坚定bìngqiě并且chájiū
28 duìrénshuōjìngwèi敬畏zhǔjiùshì就是zhìhuì智慧Yuǎnlí远离ěbiàn便shìcōngmíng聪明Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 29

1 Yuēbó约伯yòujiēzhe接着shuō
2 Wéiyuànwǒde我的jǐngkuàngcóngqián从前deyuèfèn月份shénbǎoshǒu保守wǒde我的rìzi日子
3 Nàshí那时tāde他的dēngzhàozàitóushàngjiètāde他的guāngxíngguòhēi’àn黑暗
4 yuànzhuàngniándeshíhòu的时候nàshí那时zàizhàngpéngzhōngShéndàiyǒumìyǒu密友zhīqíng
5 QuánnéngzhěréngtóngzàiWǒde我的érnǚ儿女dōuhuánrào环绕
6 Nǎiduōwǒde我的jiǎoPánshíwéichūyóuchéng
7 chūdàochéngmén城门zàijiēshàngshèlì设立zuòwèi座位
8 Shàonián少年rénjiànérhuíbì回避lǎoniánrén老年人qǐshēn起身zhàn
9 Wángzǐ王子dōutíngzhǐ停止shuōhuàyòngshǒukǒu
10 Shǒulǐng首领jìngmò静默wúshēng无声shétóu舌头tiēzhùshàngtáng
11 Ěrduo耳朵tīngwǒde我的jiùchēngyǒuYǎnjīng眼睛kànwǒde我的biàn便chēngzàn称赞
12 Yīnzhěngjiù拯救āiqiú哀求dekùnkǔ困苦rénwúrén无人bāngzhù帮助degū’er孤儿
13 Jiāngyào将要mièwáng灭亡dewéizhùfú祝福shǐ使guǎfu寡妇xīnzhōng心中huānlè欢乐
14 gōngwéiyīfu衣服gōngpíng公平wéiwàipáo外袍guānmiǎn冠冕
15 wéixiādeyǎnquédejiǎo
16 wéiqióngrénderènshi认识derénchámíng查明tāde他的ànjiàn案件
17 dǎpò打破zhīréndeyáchuáng牙床cóngyáchǐ牙齿zhōngduólesuǒqiāngde
18 biàn便shuōzàijiāzhōngyuánwénzuòzhōng),zēngtiān增添wǒde我的rìzi日子duōchénshā
19 Wǒde我的gēnchángdàoshuǐbiānlùshui露水zhōngzhānzàiwǒde我的zhīshàng
20 Wǒde我的róngyào荣耀zàishēnshàngzēngxīnwǒde我的gōngzàishǒuzhōngrì中日qiáng
21 Réntīngjiàn听见éryǎngwàngjìngmò静默děnghòu等候wǒde我的zhǐjiào
22 shuōhuàzhīhòu之后tāmen他们jiùbùzài不再shuōWǒde我的yányǔ言语xiàngzàitāmen他们shēnshàng
23 Tāmen他们yǎngwàngyǎngwàngyòuzhāngkāi张开kǒuqiēchūn
24 Tāmen他们gǎnzìxìn自信jiùxiàngtāmen他们hánxiàoTāmen他们shǐ使liǎnshàngdeguānggǎibiàn改变
25 wéitāmen他们xuǎnzé选择dàolù道路yòuzuòshǒuwèijūnwángzàijūnduì军队zhōngjūzhù居住yòudiàosāngdeānwèi安慰shāngxīn伤心derénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 30

1 Dànrújīn如今niánshàoderénxiàorénzhīcéngmiǎoshìkěnānzàikānshǒu看守yángqúndegǒuzhōng
2 Tāmen他们zhuàngniándeqìlì气力shuāibài衰败shǒuzhīne
3 Tāmen他们yīnqióngjī’è饥饿shēntǐ身体shòuzàihuāngfèiqīliáng凄凉deyōu’àn幽暗zhōngkěngānzào干燥zhīde
4 Zàicǎocóng草丛zhīzhōng之中cǎixiáncǎoluóténgdegēnwéitāmen他们deshíwù食物luóténgxiǎoshùmíngsōnglèi)。
5 Tāmen他们cóngrénzhōngbèigǎnchūrénzhuīhǎntāmen他们zéiyìbān一般
6 Yǐzhì以致tāmen他们zhùzàihuāngzhījiān之间zàidedòngyánxuézhōng
7 Zàicǎocóng草丛zhōngjiàohuan叫唤zàijīngjí荆棘xiàjùjí聚集
8 Zhèdōushìwánxiàjiànréndeérnǚ儿女tāmen他们bèibiāndǎ鞭打gǎnchūjìng出境wài
9 Xiànzài现在zhèxie这些rénwéigēqǔ歌曲wéixiàotán
10 Tāmen他们yànwù厌恶duǒzàipángbiān在旁边zhànzhebúzhù不住detuòmo唾沫zàiliǎnshàng
11 Sōngkāi松开tāmen他们deshéngsuǒ绳索dàizàimiànqián面前tuōpèitóu
12 Zhèděngxiàliú下流rénzàiyòubiān右边qǐlai起来tuīkāiwǒde我的jiǎozhúchéngzhànláigōngjī攻击
13 Zhèxie这些wúrén无人bāngzhù帮助dehuǐhuài毁坏wǒde我的dàojiāzēngwǒde我的zāi
14 Tāmen他们láirútóng如同chuǎngjìnkǒuzàihuǐhuài毁坏zhījiān之间gǔnzàishēnshàng
15 Jīngkǒng惊恐líndàoqūzhú驱逐wǒde我的zūnróngfēngwǒde我的yúnguòqu过去
16 Xiànzài现在xīnjíqí极其bēishāng悲伤Kùnkǔ困苦de