Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 cóngěréndejìmóu计谋zhànzuìrén罪人dedàolù道路zuòxièmànréndezuòwèi座位
2 Wéixǐ’ài喜爱Yēhéhuá耶和华dezhòuyè昼夜sīxiǎng思想zhèrénbiàn便wéiyǒu
3 yàoxiàngshùzāizàishuǐpángànshí按时hòujiéguǒ结果yèzi叶子yěbù也不gānFánsuǒzuòdejìndōushùnlì顺利
4 Ěrénbìngbù并不shìzhèyàng这样nǎixiàngkāngbèifēngchuīsǎn
5 Yīncǐ因此dāngshěnpàn审判deshíhòu的时候ěrénzhànbúzhù不住zuìrén罪人zàiréndehuìzhōngshìrúcǐ如此
6 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华zhīdao知道réndedàolù道路Ěréndedàolù道路quèmièwáng灭亡Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Wàibāngwèishénme为什么zhēngnàowànmínwèishénme为什么móusuànwàngdeshì
2 Shìshàngdejūnwángyīqí一齐qǐlai起来chénzǎiyītóng一同shāngyì商议yàodǎngYēhéhuá耶和华bìngtāde他的shòugāozhě
3 Shuōwǒmen我们yàozhēngkāitāmen他们dekǔnbǎng捆绑tuōtāmen他们deshéngsuǒ绳索
4 zuòzàitiānshàng天上dexiàoZhǔchīxiàotāmen他们
5 Nàshí那时yàozàizhōngzébèi责备tāmen他们zàilièzhōngjīngxià惊吓tāmen他们
6 Shuōyǐjīng已经wǒde我的jūnzàiXī’ān锡安wǒde我的shèngshānshàngle
7 ShòugāozhěshuōyàochuánshèngzhǐYēhéhuá耶和华céngduìshuōshìwǒde我的érzi儿子jīnrì今日shēng
8 qiújiùjiānglièguówéijiāngdewéitiánchǎn
9 yòngtiězhàngdǎpò打破tāmen他们bìjiāng必将tāmen他们rútóng如同yáojiàngdeshuāisuì
10 Xiànzài现在nǐmen你们jūnwángyīngdāng应当xǐngwù省悟Nǐmen你们shìshàngdeshěnpàn审判guāngāishòuguǎnjiào管教
11 Dāngcúnwèijù畏惧shìfèngYēhéhuá耶和华yòudāngcúnzhànjīngérkuàilè快乐
12 Dāngzuǐqīnkǒngpà恐怕fānù发怒nǐmen你们biàn便zàidàozhōngmièwáng灭亡yīnwèi因为tāde他的kuàiyào快要fāzuò发作Fántóukàotāde他的dōushìyǒudePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Dàwèi大卫táobì逃避érzi儿子yāshālóng押沙龙deshíhòu的时候zuòdeshī。)Yēhéhuá耶和华awǒde我的dírén敌人jiāzēngYǒuxǔduō许多rénqǐlai起来gōngjī攻击
2 Yǒuxǔduō许多rényìlùn议论shuōdezheshéndebāngzhù帮助。(
3 DànYēhéhuá耶和华shìwéidedùnpái盾牌Shìwǒde我的róngyào荣耀yòushìjiàotáiqǐ抬起tóuláide
4 yòngwǒde我的shēngyīn声音qiúgàoYēhéhuá耶和华jiùcóngtāde他的shèngshānshàngyīngyǔn。(
5 tǎngxiàshuìjiào睡觉xǐngzheYēhéhuá耶和华dōubǎoyòu保佑
6 Suīyǒuchéngwàndebǎixìng百姓láizhōuwéi周围gōngjī攻击yěbù也不
7 Yēhéhuá耶和华aqiúqǐlai起来Wǒde我的shénaqiújiùYīnwèi因为leyíqiè一切chóudesāiqiāosuìleěréndeyáchǐ牙齿
8 Jiù’ēn救恩shǔYēhéhuá耶和华Yuàngěidebǎixìng百姓。(Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngchángYòngxiándeyuèqì乐器。)Xiǎnwéideshénahūyù呼吁deshíhòu的时候qiúyīngyǔnzàikùnkǔ困苦zhōngcéngshǐ使kuānguǎng宽广Xiànzài现在qiúliántīngwǒde我的dǎogào祷告
2 Nǐmen你们zhèshàngliú上流rénnǐmen你们jiāngwǒde我的zūnróngbiànwéixiūrù羞辱yàodàoshínenǐmen你们xǐ’ài喜爱wàngxúnzhǎo寻找xūjiǎ虚假yàodàoshíne?(
3 Nǐmen你们yàozhīdao知道Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经fēnbié分别qiánchéng虔诚rénguītāzìjǐ他自己qiúgàoYēhéhuá耶和华tīng
4 Nǐmen你们yīngdāng应当wèijù畏惧bùkě不可fànzuì犯罪Zàichuángshàngdeshíhòu的时候yàoxīnlǐ心里sīxiǎng思想bìngyàojìng。(
5 Dāngxiànshànggōngdeyòudāngyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华
6 Yǒuxǔduō许多rénshuōshéinéngzhǐshì指示wǒmen我们shénme什么hǎochu好处Yēhéhuá耶和华aqiúyǎngliǎnláiguāngzhàowǒmen我们
7 shǐ使xīnlǐ心里kuàilè快乐shèngguò胜过fēngshōu丰收xīnjiǔderén
8 ānrán安然tǎngxiàshuìjiào睡觉yīnwèi因为yǒuYēhéhuá耶和华shǐ使ānrán安然jūzhù居住Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngchángYòngchuīdeyuèqì乐器。)Yēhéhuá耶和华aqiúliúxīn留心tīngwǒde我的yányǔ言语niànwǒde我的xīnsi心思
2 Wǒde我的wángwǒde我的shénaqiúchuítīngqiúdeshēngyīn声音Yīnwèi因为xiàngqídǎo祈祷
3 Yēhéhuá耶和华azǎochén早晨tīngwǒde我的shēngyīn声音Zǎochén早晨xiàngchénmíngwǒde我的xīnyì心意bìngyàojǐngxǐng
4 Yīnwèi因为búshì不是xǐyuè喜悦ěshìdeshénĚrénbùnéng不能tóngjū同居
5 Kuángàorénbùnéng不能zhànzàiyǎnqián眼前Fánzuònièdedōushìsuǒhèněde
6 Shuōhuǎng说谎yándemièjué灭绝HǎoliúrénxuèlòngguǐzhàdedōuwéiYēhéhuá耶和华suǒzēngwù憎恶
7 Zhìyú至于píngfēngchéngdecí’ài慈爱jìnrù进入dejūsuǒ居所cúnjìngwèi敬畏dexīnxiàngdeshèngdiàn圣殿xiàbài
8 Yēhéhuá耶和华aqiúyīnwǒde我的chóupíngdegōngyǐnlǐngShǐ使dedàolù道路zàimiànqián面前zhèngzhí正直
9 Yīnwèi因为tāmen他们dekǒuzhōngméiyǒu没有chéngshí诚实Tāmen他们dexīnlǐ心里mǎnyǒuxié’è邪恶Tāmen他们dehóulóng喉咙shìchǎngkāi敞开defénmù坟墓Tāmen他们yòngshétóu舌头chǎnmèi谄媚rén
10 Shénaqiúdìngtāmen他们dezuìYuàntāmen他们yīnzìjǐ自己dejìmóu计谋diēdǎoYuànzàitāmen他们xǔduō许多deguòfànzhōngtāmen他们zhúchū逐出Yīnwèi因为tāmen他们bèipàn背叛le
11 Fántóukàodeyuàntāmen他们yuèshícháng时常huānhū欢呼yīnwèi因为tāmen他们Yòuyuànàimíngderéndōukàohuānxīn
12 Yīnwèi因为rénYēhéhuá耶和华ayòngēnhuìrútóng如同dùnpái盾牌miànhùwèi护卫Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngchángYòngxiándeyuèqì乐器diàoyòngdìbā第八。)Yēhéhuá耶和华aqiúbùyào不要zàizhōngzébèi责备yěbù也不yàozàilièzhōngchéngfá惩罚
2 Yēhéhuá耶和华aqiúkělián可怜Yīnwèi因为ruǎnruò软弱Yēhéhuá耶和华aqiúyīzhì医治Yīnwèi因为wǒde我的gútou骨头zhàn
3 xīndàdà大大dejīnghuángYēhéhuá耶和华ayàodàoshícáijiùne
4 Yēhéhuá耶和华aqiúzhuǎnhuídājiù搭救Yīndecí’ài慈爱zhěngjiù拯救
5 Yīnwèi因为zàidewúrén无人niànzàiyīnjiānyǒushéichēngxiè
6 yīnāihēngérkǔnměiyè每夜liúlèi流泪chuángpiāorùzi褥子shī湿tòu
7 yīnyōuchóuyǎnjīng眼睛gānbiěYòuyīnyíqiè一切dedírén敌人yǎnjīng眼睛hūnhuā
8 Nǐmen你们yíqiè一切zuònièderénlíkāi离开Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华tīngleāideshēngyīn声音
9 Yēhéhuá耶和华tīnglewǒde我的kěnqiú恳求Yēhéhuá耶和华shōuwǒde我的dǎogào祷告
10 Wǒde我的yíqiè一切chóudōuxiūkuì羞愧dàdà大大jīnghuángTāmen他们bìyào必要tuì退hòuhūrán忽然xiūkuì羞愧Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Dàwèi大卫zhǐzhebiàn便mǐnrénshídehuà的话xiàngYēhéhuá耶和华chàngdeliú。)Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénatóukàoQiújiùtuōlí脱离yíqiè一切zhuīgǎn追赶wǒde我的rénjiāngjiùchūlai出来
2 Kǒngpà恐怕tāmen他们xiàngshīzi狮子sīliè撕裂shènzhì甚至suìwúrén无人dājiù搭救
3 Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénaruòxínglezhèshìruòyǒuzuì有罪nièzàishǒulǐ手里
4 ruòěbàojiāohǎode好的rénliánwéidejiùle
5 Jiùrèn就任píngchóuzhuīgǎn追赶zhídào直到zhuīshàng追上Jiāngwǒde我的xìngmìng性命zàidìxià在地下shǐ使wǒde我的róngyào荣耀guīhuīchén灰尘。(
6 Yēhéhuá耶和华aqiúzàizhōngqǐlai起来tǐngshēnérdǐdǎng抵挡dírén敌人debàonù暴怒Qiúwéixīngqǐ兴起yǐjīng已经mìngdìngshīxíng施行shěnpàn审判
7 Yuànzhòngmíndehuìhuánrào环绕Yuàncóngshàngguīgāowèi
8 Yēhéhuá耶和华xiàngzhòngmínshīxíng施行shěnpàn审判Yēhéhuá耶和华aqiúànwǒde我的gōngxīnzhōng心中dechúnzhèng纯正pànduàn判断
9 Yuàněréndeěduànjué断绝YuànjiānrénYīnwèi因为gōngdeshéncháyànréndexīncháng心肠fèi
10 Shénshìwǒde我的dùnpái盾牌zhěngjiù拯救xīnlǐ心里zhèngzhí正直derén
11 Shénshìgōngdeshěnpàn审判zhěyòushìtiāntiān天天xiàngěrénfānù发怒deshén
12 Ruòyǒurén有人huítóu回头tāde他的dāokuàiGōngshàngxián上弦yùbèi预备tuǒdàng妥当le
13 yùbèi预备leshārén杀人deqìxiè器械suǒshèdeshìhuǒjiàn火箭
14 ShìkàněrényīnjiāněérláoSuǒhuái怀deshìdúhài毒害suǒshēngdeshìxūjiǎ虚假
15 juélekēngyòushēnlejìngdiàozàizìjǐ自己suǒdejǐng
16 Tāde他的dúhài毒害líndàotāzìjǐ他自己detóushàngTāde他的qiángbào强暴dàotāzìjǐ他自己denǎodài脑袋shàng
17 yàozhàozheYēhéhuá耶和华degōngchēngxiègēsòng歌颂Yēhéhuá耶和华zhìgāo至高zhědemíngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngchángYòngjiāyuèqì乐器。)Yēhéhuá耶和华wǒmen我们dezhǔademíngzàiquándeměijiāngderóngyào荣耀zhāngxiǎn彰显tiān
2 yīndírén敌人deyuángù缘故cóngyīngháichīnǎidekǒuzhōngjiànlì建立lenénglì能力shǐ使chóubàochóu报仇dekǒuyán
3 guānkàn观看zhǐtou指头suǒzàodetiānbìngsuǒchénshè陈设deyuèliàng月亮Xīngsù星宿
4 Biàn便shuōrénsuànshénme什么jìngniànShìrén世人suànshénme什么jìngjuàngù眷顾
5 jiàotiānshǐ天使huòzuòshénwēixiǎo微小yīdiǎn一点bìngróngyào荣耀zūnguìwéiguānmiǎn冠冕
6 pàiguǎnlǐ管理shǒusuǒzàodeshǐ使wànjiùshì就是yíqiè一切deniúyángtiányě田野deshòukōngzhōng空中deniǎohǎilǐ海里defánjīngxínghǎidàodedōuzàitāde他的jiǎoxià
7
8
9 Yēhéhuá耶和华wǒmen我们dezhǔademíngzàiquándeměiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngchángDiàoyòngbiàn便。)yàoyīxīn一心chēngxièYēhéhuá耶和华yàochuányángyíqiè一切qímiào奇妙dezuòwéi作为
2 yàoyīnhuānxǐ欢喜kuàilè快乐Zhìgāo至高zhěayàogēsòng歌颂demíng
3 Wǒde我的chóuzhuǎnshēn转身tuì退deshíhòu的时候tāmen他们jiàndemiànjiùdiēdǎomièwáng灭亡
4 Yīnyǐjīng已经wéishēnyuānwéibiànzuòzàibǎozuò宝座shàngàngōngshěnpàn审判
5 céngchìzé斥责wàibāngcéngmièjué灭绝ěréncéngtúmǒ涂抹tāmen他们demíngzhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎn
6 Chóudàole到了jìntóu尽头Tāmen他们bèihuǐhuài毁坏zhídào直到yǒngyuǎn永远chāihuǐtāmen他们dechéngLiántāmen他们demínghào名号dōuguīyǒu
7 WéiYēhéhuá耶和华zuòzhewéiwángzhídào直到yǒngyuǎn永远yǐjīng已经wéishěnpàn审判shèbǎitāde他的bǎozuò宝座
8 yàoàngōngshěnpàn审判shìjiè世界ànzhèngzhí正直pànduàn判断wànmín
9 Yēhéhuá耶和华yòuyàogěishòuqīyā欺压derénzuòGāotái高台zàihuànnàn患难deshíhòu的时候zuòGāotái高台
10 Yēhéhuá耶和华arènshi认识míngderényàoyǐkào倚靠Yīnméiyǒu没有líqì离弃xúnqiú寻求derén
11 Yīngdāng应当gēsòng歌颂Xī’ān锡安deYēhéhuá耶和华jiāngsuǒxíngdechuányángzàizhòngmínzhōng
12 Yīnwèi因为zhuītǎoliúrénxuèzhīzuìdeniànshòuderénwàngjì忘记kùnkǔ困苦réndeāiqiú哀求
13 Yēhéhuá耶和华ashìcóngméntíbá提拔qǐlai起来deQiúliánKànhènwǒde我的rénsuǒjiāgěiwǒde我的kǔnàn苦难
14 Hǎojiàoshùshuōyíqiè一切deměidé美德zàiXī’ān锡安chéngdeménchéngyuánwénzuònǚzǐ女子),yīndejiù’ēn救恩huānlè欢乐
15 Wàibāngrén外邦人xiànzàizìjǐ自己suǒjuédekēngzhōngTāmen他们dejiǎozàizìjǐ自己ànshèdewǎngluóchánzhùle
16 Yēhéhuá耶和华jiāngzìjǐ自己xiǎnmíng显明leshīxíng施行shěnpàn审判Ěrénbèizìjǐ自己shǒusuǒzuòdechánzhùlehuòzuòjiàoěrénbèizìjǐ自己shǒusuǒzuòdeléizhùle)。(
17 Ěrénjiùshì就是wàngjì忘记shéndewàibāngrén外邦人dōuguīdàoyīnjiān
18 Qióngrényǒngjiǔ永久bèiwàngkùnkǔ困苦réndezhǐwàng指望yǒngyuǎn永远kōng
19 Yēhéhuá耶和华aqiúqǐlai起来bùróng不容réndéshèng得胜Yuànwàibāngrén外邦人zàimiànqián面前shòushěnpàn审判
20 Yēhéhuá耶和华aqiúshǐ使wàibāngrén外邦人kǒngjù恐惧Yuàntāmen他们zhīdao知道zìjǐ自己bùguò不过shìrén。(Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Yēhéhuá耶和华awèishénme为什么zhànzàiyuǎnchǔZàihuànnàn患难deshíhòu的时候wèishénme为什么yǐncáng隐藏
2 Ěrénzàijiāohèng骄横zhōngkùnkǔ困苦rénzhuīdehuǒYuàntāmen他们xiànzàizìjǐ自己suǒshèdejìmóu计谋
3 Yīnwèi因为ěrénxīnyuàn心愿zìkuā自夸Tāncáidebèiqì背弃Yēhéhuá耶和华bìngqiě并且qīngmànhuòzuòzhùfú祝福tāncáidequèqīngmànYēhéhuá耶和华)。
4 Ěrénmiàndàijiāo’ào骄傲shuōYēhéhuá耶和华zhuījiū追究yíqiè一切suǒxiǎngdedōuyǐwéi以为méiyǒu没有shén
5 Fánsuǒzuòdeshícháng时常wěndeshěnpàn审判chāoguò超过tāde他的yǎnjiè眼界Zhìyú至于yíqiè一切dedírén敌人dōuxiàngtāmen他们pēn
6 xīnlǐ心里shuōbùdòngyáo不动摇shìshìdài世代dàizāozāinàn灾难
7 mǎnkǒushìzhòumà咒骂guǐzhàqīyā欺压Shédeshìdúhài毒害jiāně
8 zàicūnzhuāng村庄máifú埋伏děnghòu等候zàiyǐnmì隐密chǔshāhài杀害wúgū无辜derénTāde他的yǎnjīng眼睛kuītànkàoderén
9 máifú埋伏zàiàndeshīzi狮子dūnzàidòngzhōngmáifú埋伏yàokùnkǔ困苦rénwǎngjiùkùnkǔ困苦rén
10 shēndūnkàoderénjiùdǎozàizhuǎzhīxià之下zhuǎhuòzuòqiángbào强暴rén),
11 xīnlǐ心里shuōshénjìngwàngjì忘记leyǎnmiànyǒngguānkàn观看
12 Yēhéhuá耶和华aqiúqǐlai起来ShénaqiúshǒuBùyào不要wàngjì忘记kùnkǔ困苦rén
13 Ěrénwéi人为qīngmànshénxīnlǐ心里shuōzhuījiū追究
14 Qíshí其实yǐjīng已经guānkàn观看Yīnwèi因为jiānèdú恶毒hàidōukànjiàn看见lewéiyàoshǒushīxíng施行bàoyìng报应kàoderénzìjǐ自己jiāotuōxiànglái向来shìbāngzhù帮助gū’er孤儿de
15 Yuànduàněréndebǎngbì膀臂Zhìyú至于huàirén坏人yuànzhuījiū追究tāde他的ězhídào直到jìngjìn
16 Yēhéhuá耶和华yǒngyǒngyuǎn永远yuǎnwéiwángWàibāngrén外邦人cóngtāde他的deyǐjīng已经mièjué灭绝le
17 Yēhéhuá耶和华aqiānbēiréndexīnyuàn心愿zǎoyǐ早已zhīdao知道yuánwénzuòtīngjiàn听见)。yùbèi预备tāmen他们dexīncè’ěr侧耳tīngtāmen他们deqíqiú祈求
18 Wéiyàogěigū’er孤儿shòuqīyā欺压derénshēnyuānshǐ使qiánghéngderénbùzài不再wēixiàtāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngcháng。)shìtóukàoYēhéhuá耶和华Nǐmen你们zěnme怎么duìshuōdāngxiàngniǎofēiwǎngdeshān
2 Kàněrénwāngōngjiànzàixiánshàngyàozàiànzhōng暗中shèxīnlǐ心里zhèngzhí正直derén
3 Gēnruòhuǐhuài毁坏rénháinéngzuòshénme什么ne
4 Yēhéhuá耶和华zàitāde他的shèngdiàn圣殿Yēhéhuá耶和华debǎozuò宝座zàitiānshàng天上Tāde他的huìyǎnchákàn察看shìrén世人
5 Yēhéhuá耶和华shìyàn试验rénWéiyǒuěrénxǐ’ài喜爱qiángbào强暴derénxīnlǐ心里hèně
6 yàoxiàngěrénwǎngluóYǒulièhuǒ烈火liúhuáng硫磺fēngzuòtāmen他们bēizhòngdì中的fēn
7 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华shìgōngdexǐ’ài喜爱gōngZhèngzhí正直rénbìděi必得jiàntāde他的miànPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngchángDiàoyòngdìbā第八。)Yēhéhuá耶和华aqiúbāngzhù帮助yīnqiánchéng虔诚rénduànjué断绝leShìrén世人zhōngjiān中间dezhōngxìnrénméiyǒu没有le
2 Rénrén人人xiànglínshěshuōhuǎng说谎Tāmen他们shuōhuàshìzuǐchún嘴唇yóuhuáxīnkǒubùyī不一
3 Fányóuhuádezuǐchún嘴唇kuādà夸大deshétóu舌头Yēhéhuá耶和华bìyào必要jiǎnchú
4 Tāmen他们céngshuōwǒmen我们néngshétóu舌头déshèng得胜Wǒmen我们dezuǐchún嘴唇shìwǒmen我们zìjǐ自己deShéinéngzuòwǒmen我们dezhǔne
5 Yēhéhuá耶和华shuōyīnwèi因为kùnkǔ困苦réndeyuānpínqióng贫穷réndetànxī叹息xiànzài现在yàoqǐlai起来ānzhì安置zàisuǒqiēdewěntuǒ稳妥zhīde
6 Yēhéhuá耶和华deyányǔ言语shìchúnjìng纯净deyányǔ言语Rútóng如同yínzàizhōngliànguò
7 Yēhéhuá耶和华abǎohù保护tāmen他们bǎoyòu保佑tāmen他们yǒngyuǎn永远tuōlí脱离zhèshìdài世代derén
8 Xiàliú下流rénzàishì在世rénzhōngshēnggāojiùyǒuěréndàochù到处yóuxíng游行Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngcháng。)Yēhéhuá耶和华awàngjì忘记yàodàoshíneyàodàoyǒngyuǎn永远mayǎnmiànbùgù不顾yàodàoshíne
2 xīnlǐ心里chóusuànzhōngrì终日chóuyàodàoshínewǒde我的chóushēnggāoyā高压zhìyàodàoshíne
3 Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénaqiúkàngù看顾yīngyǔnshǐ使yǎnmùguāng目光míngmiǎnde免得chénshuìzhì
4 Miǎnde免得wǒde我的chóushuōshèngleMiǎnde免得wǒde我的dírén敌人zàiyáodòng摇动deshíhòu的时候yuè
5 Dànyǐkào倚靠decí’ài慈爱Wǒde我的xīnyīndejiù’ēn救恩kuàilè快乐
6 yàoxiàngYēhéhuá耶和华gēchàng歌唱yīntāyòng他用hòuēndàiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngcháng。)wánrénxīn人心shuōméiyǒu没有shénTāmendōu他们都shìxié’è邪恶xínglezēngwù憎恶deshìMéiyǒu没有yīgè一个rénxíngshàn
2 Yēhéhuá耶和华cóngtiānshàng天上chuíkànshìrén世人yàokànyǒumíngbai明白deméiyǒu没有yǒuxúnqiú寻求shéndeméiyǒu没有
3 Tāmendōu他们都piānlí偏离zhèngyītóng一同biànwéiwūhuì污秽Bìngméiyǒu没有xíngshàndeliányīgè一个méiyǒu没有
4 Zuònièdedōuméiyǒu没有zhīshi知识matāmen他们tūnchīwǒde我的bǎixìng百姓rútóng如同chīfàn吃饭yíyàng一样bìngbù并不qiúgàoYēhéhuá耶和华
5 Tāmen他们zàinàli那里dàdà大大dehàipà害怕yīnwèi因为shénzàiréndezúlèi族类zhōng
6 Nǐmen你们jiàokùnkǔ困苦réndemóusuànbiànwéixiūrù羞辱Rán’ér然而Yēhéhuá耶和华shìtāde他的bìnánsuǒ避难所
7 Dànyuàn但愿Yǐsèliè以色列dejiù’ēn救恩cóngXī’ān锡安érchūYēhéhuá耶和华jiùhuíbèidezǐmín子民nàshí那时Yǎgè雅各yàokuàilè快乐Yǐsèliè以色列yàohuānxǐ欢喜Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Dàwèi大卫deshī。)Yēhéhuá耶和华ashéinéngdezhàngshéinéngzhùzàideshèngshān
2 Jiùshì就是xíngwéi行为zhèngzhí正直zuòshìgōngxīnlǐ心里shuōshíhuà实话derén
3 shétóu舌头chánbàngrénědàipéngyou朋友yěbù也不suíhuǒhuǐbàng毁谤lín
4 yǎnzhōngmiǎoshìfěilèiquèzūnzhòng尊重jìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华derénleshìsuīrán虽然zìjǐ自己chīkuī吃亏yěbù也不gēnggǎi更改
5 fàngzhàishòuhuì受贿hàiwúgū无辜Xíngzhèxie这些shìderényǒngbùdòngyáo不动摇Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 16

1 Dàwèi大卫dejīnshī。)Shénaqiúbǎoyòu保佑yīnwèi因为tóukào
2 Wǒde我的xīncéngduìYēhéhuá耶和华shuōshìwǒde我的zhǔWǒde我的hǎochu好处bùzài不在yǐwài以外
3 Lùndàoshìshàngdeshèngmíntāmen他们yòuměiyòushànshìzuìxǐyuè喜悦de
4 biéshéndàitì代替Yēhéhuá耶和华dehuòzuòsònglǐ送礼gěibiéshénde),tāmen他们dechóujiāzēngTāmen他们suǒjiāodiàndexuèxiànshàngzuǐchún嘴唇yěbù也不biéshéndemínghào名号
5 Yēhéhuá耶和华shìwǒde我的chǎnyè产业shìbēizhòngdì中的fēnsuǒdé所得dewéichíshǒu
6 Yòngshéngliánggěiwǒde我的dejièzuòzàijiāměizhīchǔWǒde我的chǎnyè产业shízài实在měihǎo美好
7 chēngsòngzhǐjiàowǒde我的Yēhéhuá耶和华Wǒde我的xīncháng心肠zàiyèjiān夜间jǐngjiè警戒
8 jiāngYēhéhuá耶和华chángbǎizàimiànqián面前Yīnzàiyòubiān右边biàn便zhìyáodòng摇动
9 Yīncǐ因此wǒde我的xīnhuānxǐ欢喜wǒde我的língyuánwénzuòróngyào荣耀kuàilè快乐Wǒde我的ròushēnyàoānrán安然jūzhù居住
10 Yīnwèi因为jiāngwǒde我的línghún灵魂piēzàiyīnjiānYěbù也不jiàodeshèngzhějiànxiǔhuài
11 bìjiāng必将shēngmìng生命dedàolù道路zhǐshì指示Zàimiànqián面前yǒumǎnzú满足deyuèZàiyòushǒu右手zhōngyǒuyǒngyuǎn永远deyuèPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 17

1 Dàwèi大卫deqídǎo祈祷。)Yēhéhuá耶和华aqiútīngwéngōngcè’ěr侧耳tīngwǒde我的hūyù呼吁Qiúliúxīn留心tīngzhèchūyú出于guǐzhàzuǐchún嘴唇deqídǎo祈祷
2 Yuànwǒde我的pàncóngmiànqián面前fāchū发出Yuàndeyǎnjīng眼睛guānkàn观看gōngzhèng公正
3 yǐjīng已经shìyàn试验wǒde我的xīnzàiyèjiān夜间jiàncháāoliànquèzhǎozheshénme什么zhìjiàokǒuzhōngméiyǒu没有guòshī过失
4 Lùndàoréndexíngwéi行为jièzhezuǐchún嘴唇deyányǔ言语zìjǐ自己jǐnshǒubùxíng不行qiángbào强暴réndedàolù道路
5 Wǒde我的jiǎodìngledelùjìng路径wǒde我的liǎngjiǎowèicénghuádiē
6 Shénacéngqiúgàoyīnwèi因为yīngyǔnQiúxiàngcè’ěr侧耳tīngwǒde我的yányǔ言语
7 Qiúxiǎnchūqímiào奇妙decí’ài慈爱láishìyòngyòushǒu右手zhěngjiù拯救tóukàodetuōlí脱离qǐlai起来gōngjī攻击tāmen他们derén
8 Qiúbǎohù保护rútóng如同bǎohù保护yǎnzhòngdì中的tóngrénJiāngyǐncáng隐藏zàichìbǎng翅膀deyìnxià
9 Shǐ使tuōlí脱离qīyā欺压wǒde我的ěrénjiùshì就是wéikǔnyàohàimìngdechóu
10 Tāmen他们dexīnbèizhīyóubāoguǒ包裹Tāmen他们yòngkǒushuōjiāo’ào骄傲dehuà的话
11 Tāmen他们wéikǔnlewǒmen我们dejiǎobù脚步Tāmen他们dèngzhuóyǎn着眼yàowǒmen我们tuīdǎo推倒zàide
12 xiàngshīzi狮子yàozhuāshíyòuxiàngshàozhuàngshīzi狮子dūnzàiànchǔ
13 Yēhéhuá耶和华aqiúqǐlai起来qiányíngjiāngdǎdǎo打倒Yòngdedāojiùhù救护mìngtuōlí脱离ěrén
14 Yēhéhuá耶和华aqiúyòngshǒujiùtuōlí脱离shìrén世人tuōlí脱离zhīzàijīnshēng今生yǒufēndeshìrén世人decáibǎo财宝chōngmǎn充满tāmen他们dedǔfù肚腹Tāmen他们yīnyǒuérnǚ儿女jiùxīnmǎnyì满意jiāngqíyú其余decáiwù财物liúgěitāmen他们deyīnghái
15 Zhìyú至于zàizhōngjiàndemiànxǐngledeshíhòu的时候dejiàndexíngxiàng形像jiànhuòzuòkàn),jiùxīnmǎnyì满意lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 18

1 Yēhéhuá耶和华depúrén仆人Dàwèi大卫deshījiāolíngchángDāngYēhéhuá耶和华jiùtuōlí脱离yíqiè一切chóusǎoluózhīshǒuderìzi日子xiàngYēhéhuá耶和华niànzhèshīdehuà的话Shuō:)Yēhéhuá耶和华wǒde我的lìliang力量awǒ’àinǐ我爱你
2 Yēhéhuá耶和华shìwǒde我的yánshí岩石wǒde我的shānzhàiwǒde我的jiùzhǔ救主wǒde我的shénwǒde我的pánshísuǒtóukàodeshìwǒde我的dùnpái盾牌shìzhěngjiù拯救wǒde我的jiǎoshìwǒde我的Gāotái高台
3 yāoqiú要求gàodāngzànměi赞美deYēhéhuá耶和华Zhèyàng这样cóngchóudíshǒu敌手zhōngbèijiùchū救出lái
4 Céngyǒusǐwáng死亡deshéngsuǒ绳索chánrǎo缠绕Fěilèidejíliú急流shǐ使jīng
5 Yīnjiāndeshéngsuǒ绳索chánrǎo缠绕Sǐwáng死亡dewǎngluólíndào
6 zàinánzhōngqiúgàoYēhéhuá耶和华xiàngwǒde我的shénqiúcóngdiàn殿zhōngtīnglewǒde我的shēngyīn声音zàimiànqián面前deqiúletāde他的ěrzhōng
7 Nàshí那时yīnfānù发怒dejiùyáohànzhàndǒushāndegēnzhèndòng震动yáohàn
8 Cóngbíkǒng鼻孔màoyān冒烟shàngténgcóngkǒuzhōngfāhuǒ发火fénshāo焚烧Liántànzhele
9 yòushǐ使tiānxià天下chuíqīnzì亲自jiànglìn降临Yǒuhēiyúnzàijiǎoxià
10 zuòzhefēixíng飞行jièzhefēngdechìbǎng翅膀kuàifēi
11 hēi’àn黑暗wéicángshēn藏身zhīchǔshuǐdehēi’àn黑暗tiānkōng天空dehòuyúnwéiwéidexínggōng
12 Yīnmiànqián面前deguānghuī光辉tāde他的hòuyúnxíngguòBiàn便yǒubīngbáo冰雹Huǒ Tàn火炭
13 Yēhéhuá耶和华zàitiānshàng天上léiZhìgāo至高zhěfāchū发出shēngyīn声音biàn便yǒubīngbáo冰雹Huǒ Tàn火炭
14 shèchū射出jiànláishǐ使chóusǎnDuōduōfāchū发出shǎndiàn闪电shǐ使tāmen他们rǎoluàn扰乱
15 Yēhéhuá耶和华adechìzé斥责bíkǒng鼻孔dechūhǎidǐ海底jiùchūxiàn出现dàdì大地degēnxiǎn
16 cónggāotiānshēnshǒu伸手zhuāzhù抓住cóngdàshuǐ大水zhōngshànglái上来
17 jiùtuōlí脱离wǒde我的jìngnàxiē那些hènwǒde我的rénYīnwèi因为tāmen他们qiángshèng强盛
18 zāoyù遭遇zāinàn灾难derìzi日子tāmen他们láigōngjī攻击DànYēhéhuá耶和华shìwǒde我的yǐkào倚靠
19 yòulǐngdàokuānkuò宽阔zhīchǔjiùyīnxǐyuè喜悦
20 Yēhéhuá耶和华ànzhewǒde我的gōngbàodá报答ànzheshǒuzhòngdì中的qīngjié清洁shǎng
21 Yīnwèi因为zūnshǒu遵守leYēhéhuá耶和华dedàowèicéngzuòělíkāi离开wǒde我的shén
22 Tāde他的yíqiè一切diǎnzhāngchángzàimiànqián面前Tāde他的wèicéngdiūqì丢弃
23 zàimiànqián面前zuòlewánquán完全rénbǎoshǒu保守zìjǐ自己yuǎnlí远离wǒde我的zuìniè
24 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华ànwǒde我的gōngànzàiyǎnqián眼前shǒuzhòngdì中的qīngjié清洁chánghuán偿还
25 Cí’ài慈爱deréncí’ài慈爱dàiWánquán完全derénwánquán完全dài
26 Qīngjié清洁derénqīngjié清洁dàiGuāiderénwānqǔ弯曲dài
27 Kùnkǔ困苦debǎixìng百姓zhěngjiù拯救Gāoàodeyǎnshǐ使jiàngbēi
28 diǎnzhewǒde我的dēngYēhéhuá耶和华wǒde我的shénzhàomíng照明wǒde我的hēi’àn黑暗
29 jièzhechōngjūnjièzhewǒde我的shéntiàoguòqiángyuán
30 Zhìyú至于shéntāde他的dàoshìwánquán完全deYēhéhuá耶和华dehuà的话shìliànjìngdeFántóukàotāde他的biàn便zuòtāmen他们dedùnpái盾牌
31 Chúle除了Yēhéhuá耶和华shéishìshénnechúle除了wǒmen我们deshénshéishìpánshíne
32 Wéiyǒulìliang力量shùwǒde我的yāoshǐ使xíngwéi行为wánquán完全deshìshén
33 shǐ使wǒde我的jiǎokuài鹿deyòushǐ使zàigāochù在高处ānwěn安稳
34 jiàodǎo教导wǒde我的shǒunéngzhēngzhànshènzhì甚至wǒde我的bǎngbì膀臂néngkāitónggōng
35 dejiù’ēn救恩gěizuòdùnpái盾牌deyòushǒu右手fúchí扶持dewēnhé温和shǐ使wéi
36 shǐ使jiǎoxiàdedìbù地步kuānkuò宽阔Wǒde我的jiǎowèicénghuádiē
37 yàozhuīgǎn追赶wǒde我的chóubìngyàozhuīshàng追上tāmen他们jiāngtāmen他们mièjué灭绝zǒngguīhuí
38 yàodǎshāng打伤tāmen他们shǐ使tāmen他们bùnéng不能qǐlai起来Tāmen他们dǎozàiwǒde我的jiǎoxià
39 Yīnwèi因为cénglìliang力量shùwǒde我的yāoshǐ使néngzhēngzhànshǐ使qǐlai起来gōngjī攻击wǒde我的dōuzàiyǐxià以下
40 yòushǐ使wǒde我的chóuzàimiànqián面前zhuǎnbèitáopǎo逃跑jiàonéngjiǎnchúhènwǒde我的rén
41 Tāmen他们qiúquèwúrén无人zhěngjiù拯救jiùshì就是qiúYēhéhuá耶和华yěbù也不yīngyǔn
42 dǎosuì捣碎tāmen他们rútóng如同fēngqiándehuīchén灰尘dǎochūtāmen他们rútóng如同jiēshàngdenítǔ泥土
43 jiùtuōlí脱离bǎixìng百姓dezhēngjìngzuòlièguódeyuánshǒu元首rènshi认识demínshìfèng
44 Tāmen他们tīngjiàn听见wǒde我的míngshēng名声jiùshùncóng顺从Wàibāngrén外邦人yàotóuxiáng投降
45 Wàibāngrén外邦人yàocuīcánzhànzhànjīngjīngdechūtāmen他们deyíngzhài
46 Yēhéhuá耶和华shìhuóshénYuànwǒde我的pánshíbèirénchēngsòngYuànjiùwǒde我的shénbèirénzūnchóng
47 Zhèwèi这位shénjiùshì就是wéishēnyuānshǐ使zhòngmínzàiyǐxià以下de
48 jiùtuōlí脱离chóuYòujǔqǐ举起gāoguònàxiē那些qǐlai起来gōngjī攻击wǒde我的jiùtuōlí脱离qiángbào强暴derén
49 Yēhéhuá耶和华ayīncǐ因此yàozàiwài在外bāngzhōngchēngxiègēsòng歌颂demíng
50 Yēhéhuá耶和华jídà极大dejiù’ēn救恩gěisuǒdewángshīcí’ài慈爱gěitāde他的shòugāozhějiùshì就是gěiDàwèi大卫tāde他的hòuyì后裔zhídào直到yǒngyuǎn永远Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 19

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngcháng。)Zhūtiānshùshuōshénderóngyào荣耀qióngcāngchuányángtāde他的shǒuduàn手段
2 Zhèdàofāchū发出yányǔ言语Zhèdàochuánchūzhīshi知识
3 yánwúshēng无声yīntīng
4 Tāde他的liángdàitōngbiàntiānxià天下tāde他的yányǔ言语chuándàodeShénzàiqíjiān其间wéitàiyáng太阳ānshè安设zhàng
5 Tàiyáng太阳rútóng如同xīnláng新郎chūdòngfángyòuyǒngshì勇士huānránbēn
6 cóngtiānzhèbiān这边chūlai出来ràodàotiānnàbian那边Méiyǒu没有bèiyǐncáng隐藏bùdé不得tāde他的rèqì热气
7 Yēhéhuá耶和华dequánbèinéngsūxǐng苏醒rénxīn人心Yēhéhuá耶和华dequèdìng确定néngshǐ使rényǒuzhìhuì智慧
8 Yēhéhuá耶和华dexùnzhèngzhí正直néngkuàihuo快活réndexīnYēhéhuá耶和华demìnglìng命令qīngjié清洁néngmíngliàng明亮réndeyǎn
9 Yēhéhuá耶和华dedàolǐ道理jiéjìng洁净cúndàoyǒngyuǎn永远Yēhéhuá耶和华dediǎnzhāngzhēnshí真实quánrán全然gōng
10 Dōujīnxiànmù羡慕qiěduōdejīngjīnxiànmù羡慕gāntiánqiěfēngfáng蜂房xiàdegāntián
11 Kuàngqiě况且depúrén仆人yīncǐ因此shòujǐngjiè警戒Shǒuzhezhèxie这些biàn便yǒushǎng
12 Shéinéngzhīdao知道zìjǐ自己decuòshīneyuànshèmiǎn赦免yǐnérwèixiàndeguòcuò
13 Qiúlánpúrén仆人fànrènyì任意wàngwéidezuìBùróng不容zhèzuìxiázhìbiàn便wánquán完全miǎnfànzuì
14 Yēhéhuá耶和华wǒde我的pánshíwǒde我的jiùshúzhǔ救赎主ayuànkǒuzhòngdì中的yányǔ言语xīnlǐ心里deyìniàn意念zàimiànqián面前méngyuèPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 20

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngcháng。)YuànYēhéhuá耶和华zàizāonánderìzi日子yīngyǔnYuànmíngwèi名为Yǎgè雅各shéndegāo
2 Yuàncóngshèngsuǒjiùzhù救助cóngXī’ān锡安jiāngù坚固
3 niàndeyíqiè一切gòngxiànyuèdefán。(
4 Jiāngxīnsuǒyuàndecìgěi赐给chéngjiù成就deyíqiè一切chóusuàn
5 Wǒmen我们yàoyīndejiù’ēn救恩kuāshèngyàofèngwǒmen我们shéndemíngshùjīngYuànYēhéhuá耶和华chéngjiù成就yíqiè一切suǒqiúde
6 Xiànzài现在zhīdao知道Yēhéhuá耶和华jiùhù救护tāde他的shòugāozhěcóngtāde他的shèngtiānshàng天上yīngyǔnyòngyòushǒu右手denénglì能力jiùhù救护
7 Yǒurén有人kàochēyǒurén有人kàoDànwǒmen我们yàotídào提到Yēhéhuá耶和华wǒmen我们shéndemíng
8 Tāmendōu他们都shēndǎowǒmen我们quèqǐlai起来dezhèngzhí正直
9 QiúYēhéhuá耶和华shīxíng施行zhěngjiù拯救Wǒmen我们qiúdeshíhòu的时候yuànwángyīngyǔnwǒmen我们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 21

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngcháng。)Yēhéhuá耶和华awángyīndenénglì能力huānxǐ欢喜Yīndejiù’ēn救恩tāde他的kuàilè快乐
2 xīnlǐ心里suǒyuàndeyǐjīng已经cìgěi赐给zuǐchún嘴唇suǒqiúdewèichángyīngyǔn。(
3 měiyíngjiē迎接jīngjīndeguānmiǎn冠冕dàizàitóushàng
4 xiàngqiúshòu寿biàn便cìgěi赐给jiùshì就是rìzi日子chángjiǔ长久zhídào直到yǒngyuǎn永远
5 yīndejiù’ēn救恩yǒuróngyào荣耀yòujiāngzūnróngwēiyán威严jiāzàishēnshàng
6 shǐ使yǒuhóngzhídào直到yǒngyuǎn永远Yòushǐ使zàimiànqián面前huānxǐ欢喜kuàilè快乐
7 Wángyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华yīnzhìgāo至高zhědecí’ài慈爱yáodòng摇动
8 deshǒuyàosōuchūdeyíqiè一切chóudeyòushǒu右手yàosōuchūnàxiē那些hènderén
9 fānù发怒deshíhòu的时候yàoshǐ使tāmen他们zàiyánrè炎热dehuǒlú火炉zhōngYēhéhuá耶和华yàozàitāde他的zhènzhōngtūnmiètāmen他们huǒyàotāmen他们shāojìnle
10 cóngshìshàngmièjué灭绝tāmen他们dezǐsūn子孙zǐsūn子孙yuánwénzuòguǒ),cóngrénjiān人间mièjué灭绝tāmen他们dehòuyì后裔
11 Yīnwèi因为tāmen他们yǒuyì有意jiāhàiTāmen他们xiǎngchūjìmóu计谋quèbùnéng不能zuòchéng
12 shǐ使tāmen他们zhuǎnbèitáopǎo逃跑xiàngtāmen他们deliǎnjiànzàixián
13 Yēhéhuá耶和华ayuànyīnzìjǐ自己denénglì能力xiǎnwéizhìgāo至高Zhèyàng这样wǒmen我们jiùchàngshīgēsòng歌颂dedànéng大能Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 22

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngchángDiàoyòngcháo鹿。)Wǒde我的shénwǒde我的shénwèishénme为什么líqì离弃Wèishénme为什么yuǎnlí远离jiùtīngāihēngdeyányǔ言语
2 Wǒde我的shénabáiqiúyīngyǔnYèjiān夜间qiúbìngbù并不zhùshēng
3 Dànshìshèngjiédeshìyòngyǐ用以lièdezànměi赞美wéibǎozuò宝座debǎozuò宝座huòzuòjūsuǒ居所)。
4 Wǒmen我们dezǔzōng祖宗yǐkào倚靠Tāmen他们yǐkào倚靠biàn便jiějiù解救tāmen他们
5 Tāmen他们āiqiú哀求biàn便méngjiějiù解救Tāmen他们yǐkào倚靠jiùxiūkuì羞愧
6 Dànshìchóngbúshì不是rénBèizhòngrén众人xiūrù羞辱bèibǎixìng百姓miǎoshì
7 Fánkànjiàn看见wǒde我的dōuchīxiàoTāmen他们piēzuǐyáotóushuō
8 zìjǐ自己jiāotuōYēhéhuá耶和华Yēhéhuá耶和华kěyǐ可以jiùYēhéhuá耶和华xǐyuè喜悦kěyǐ可以dājiù搭救
9 Dànshìjiàochūdezàihuái怀jiùshǐ使yǒuyǐkào倚靠dexīn
10 chūtāijiùbèijiāozàishǒulǐ手里Cóngmǔqīn母亲shēngjiùshì就是wǒde我的shén
11 Qiúbùyào不要yuǎnlí远离Yīnwèi因为nánlínjìn临近leméiyǒurén没有人bāngzhù帮助
12 Yǒuxǔduō许多gōngniú公牛wéirǎo围绕shāndàlì大力degōngniú公牛miànkǔnzhù
13 Tāmen他们xiàngzhāngkǒuhǎoxiàng好像zhuāhǒujiàodeshīzi狮子
14 shuǐbèidǎochūlai出来Wǒde我的gútou骨头dōutuōlejiéxīnzàilǐmiàn里面rónghuà
15 Wǒde我的jīnglì精力gānrútóng如同piànWǒde我的shétóu舌头tiēzàiyáchuáng牙床shàngjiāngānzhì安置zàidedechéntǔ尘土zhōng
16 QuǎnlèiwéizheĚdǎnghuánrào环绕Tāmen他们zhālewǒde我的shǒuwǒde我的jiǎo
17 Wǒde我的gútou骨头dōunéngshùguòTāmen他们dèngzhuóyǎn着眼kàn
18 Tāmen他们fēnwǒde我的wàiyī外衣wéiwǒde我的jiū
19 Yēhéhuá耶和华aqiúbùyào不要yuǎnlí远离Wǒde我的jiùzhǔ救主aqiúkuàiláibāngzhù帮助
20 Qiújiùwǒde我的línghún灵魂tuōlí脱离dāojiànjiùwǒde我的shēngmìng生命tuōlí脱离quǎnlèishēngmìng生命yuánwénzuòzhě)。
21 Jiùtuōlí脱离shīzi狮子dekǒuyǐjīng已经yīngyǔnshǐ使tuōlí脱离yěniú野牛dejiǎo
22 yàojiāngdemíngchuánwǒde我的dìxiōng弟兄Zàihuìzhōngyàozànměi赞美
23 Nǐmen你们jìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华derényàozànměi赞美Yǎgè雅各dehòuyì后裔dōuyàoróngyào荣耀Yǐsèliè以色列dehòuyì后裔dōuyào
24 Yīnwèi因为méiyǒu没有miǎoshìzēngwù憎恶shòukǔ受苦derénméiyǒu没有xiàngyǎnmiànshòukǔ受苦zhīrénhūyù呼吁deshíhòu的时候jiùchuítīng
25 zàidàhuì大会zhōngzànměi赞美dehuà的话shìcóngérláideyàozàijìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华derénmiànqián面前háiwǒde我的yuàn
26 QiānbēiderénchīdebǎoXúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华derénzànměi赞美Yuànnǐmen你们dexīnyǒngyuǎn永远huózhe活着
27 Dededōuyàoxiǎngniàn想念Yēhéhuá耶和华bìngqiě并且guīshùn归顺Lièguódewàndōuyàozàimiànqián面前jìngbài
28 Yīnwèi因为guóquánshìYēhéhuá耶和华deshìguǎnlǐ管理wànguóde
29 Dìshang地上yíqiè一切fēngféiderénchīérjìngbàiFánxiàdàochéntǔ尘土zhōngbùnéng不能cúnhuózìjǐ自己xìngmìng性命deréndōuyàozàimiànqián面前xiàbài
30 yǒuhòuyì后裔shìfèngZhǔsuǒxíngdeshìchuánhòudài后代
31 Tāmen他们láitāde他的gōngchuángěijiāngyào将要shēngdemínyánmíng言明zhèshìshìsuǒxíngdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 23

1 Dàwèi大卫deshī。)Yēhéhuá耶和华shìwǒde我的zhězhìquēfá缺乏
2 shǐ使tǎngzàiqīngcǎo青草dìshang地上lǐngzàiānxiē安歇deshuǐbiān
3 shǐ使wǒde我的línghún灵魂sūxǐng苏醒wéizìjǐ自己demíngyǐndǎo引导zǒu
4 suīrán虽然xíngguòyìndeyōugǔ幽谷yěbù也不zāohàiYīnwèi因为tóngzàidezhàngdegān竿dōuānwèi安慰
5 Zàidírén敌人miànqián面前wéibǎishè摆设yányòngyóugào油膏lewǒde我的tóushǐ使wǒde我的bēimǎn
6 yīshēng一生shìyǒuēnhuìcí’ài慈爱suízhe随着qiěyàozhùzàiYēhéhuá耶和华dediàn殿zhōngzhídào直到yǒngyuǎn永远Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 24

1 Dàwèi大卫deshī。)Deqízhōng其中suǒchōngmǎn充满deshìjiè世界zhùzàiqíjiān其间dedōushǔYēhéhuá耶和华
2 dejiànlì建立zàihǎishàng海上āndìng安定zàidàshuǐ大水zhīshàng之上
3 ShéinéngdēngYēhéhuá耶和华deshānShéinéngzhànzàitāde他的shèngsuǒ
4 Jiùshì就是shǒujiéxīnqīngxiàngwàngshìhuái怀guǐzhàderén
5 méngYēhéhuá耶和华yòuméngjiùtāde他的shénshǐ使chéng
6 Zhèshìxúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华dezúlèi族类shìxúnqiú寻求miàndeYǎgè雅各)。
7 Zhòngchéngmén城门nǐmen你们yàotáiqǐ抬起tóuláiYǒngjiǔ永久deménhù门户nǐmen你们yàobèijǔqǐ举起róngyào荣耀dewángjiāngyào将要jìnlái进来
8 Róngyào荣耀dewángshìshéinejiùshì就是yǒulì有力yǒunéngdeYēhéhuá耶和华zàizhànchǎng战场shàngyǒunéngdeYēhéhuá耶和华
9 Zhòngchéngmén城门nǐmen你们yàotáiqǐ抬起tóuláiYǒngjiǔ永久deménhù门户nǐmen你们yàobǎtóu把头táiqǐ抬起róngyào荣耀dewángjiāngyào将要jìnlái进来
10 Róngyào荣耀dewángshìshéinewànjūnzhīYēhéhuá耶和华shìróngyào荣耀dewáng。(Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 25

1 Dàwèi大卫deshī。)Yēhéhuá耶和华awǒde我的xīnyǎngwàng
2 Wǒde我的shénasùlái素来yǐkào倚靠Qiúbùyào不要jiàoxiūkuì羞愧Bùyào不要jiàowǒde我的chóuxiàngkuāshèng
3 Fánděnghòu等候dexiūkuì羞愧Wéiyǒuxíngjiānzhàdebìyào必要xiūkuì羞愧
4 Yēhéhuá耶和华aqiújiāngdedàozhǐ道指shìjiāngdejiàoxun教训
5 Qiúdezhēnlǐ真理yǐndǎo引导jiàoxun教训Yīnwèi因为shìjiùwǒde我的shénzhōngrì终日děnghòu等候
6 Yēhéhuá耶和华aqiúniàndeliánmǐn怜悯cí’ài慈爱Yīnwèi因为zhèshìgènyǐlái以来suǒchángyǒude有的
7 Qiúbùyào不要niànyòuniándezuìqiānwǒde我的guòfànYēhéhuá耶和华aqiúyīndeēnhuìàndecí’ài慈爱niàn
8 Yēhéhuá耶和华shìliángshànzhèngzhí正直deSuǒyǐ所以zhǐshì指示zuìrén罪人zǒuzhèng
9 àngōngpíng公平yǐnlǐngqiānbēirénjiāngtāde他的dàojiào道教xùntāmen他们
10 Fánzūnshǒu遵守tāde他的yuēderénYēhéhuá耶和华dōucí’ài慈爱chéngshí诚实dài
11 Yēhéhuá耶和华aqiúyīndemíngshèmiǎn赦免wǒde我的zuìyīnwèi因为wǒde我的zuìzhòngdà重大
12 Shéijìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华Yēhéhuá耶和华zhǐshì指示dāngxuǎn当选dedàolù道路
13 ānrán安然jūzhù居住Tāde他的hòuyì后裔chéngshòu承受de
14 Yēhéhuá耶和华jìngwèi敬畏tāde他的rénqīnmì亲密bìjiāng必将zìjǐ自己deyuēzhǐshì指示tāmen他们
15 Wǒde我的yǎnshícháng时常yǎngwàngYēhéhuá耶和华Yīnwèi因为bìjiāng必将wǒde我的jiǎocóngwǎngchūlai出来
16 Qiúzhuǎnxiàng转向liányīnwèi因为shìgūdú孤独kùnkǔ困苦
17 xīnlǐ心里dechóushénduōQiújiùtuōlí脱离wǒde我的huòhuàn
18 Qiúkàngù看顾wǒde我的kùnkǔ困苦wǒde我的jiānnán艰难shèmiǎn赦免yíqiè一切dezuì
19 Qiúchákàn察看wǒde我的chóuyīnwèi因为tāmen他们rénduōBìngqiě并且tòngtòngdehèn
20 Qiúbǎohù保护wǒde我的xìngmìng性命dājiù搭救shǐ使zhìxiūkuì羞愧yīnwèi因为tóukào
21 Yuànchúnquánzhèngzhí正直bǎoshǒu保守yīnwèi因为děnghòu等候
22 ShénaqiújiùshúYǐsèliè以色列tuōlí脱离yíqiè一切dechóuPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 26

1 Dàwèi大卫deshī。)Yēhéhuá耶和华aqiúwéishēnyuānyīnxiànglái向来xíngshìchúnquányòuyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华bìngbù并不yáodòng摇动
2 Yēhéhuá耶和华aqiúchákàn察看shìyàn试验āoliànwǒde我的fèixīncháng心肠
3 Yīnwèi因为decí’ài慈爱chángzàiyǎnqián眼前àndezhēnlǐ真理érxíng
4 méiyǒu没有huǎngréntóngzuòYěbù也不mánhōngréndetóngqún
5 hèněěréndehuìěréntóngzuò
6 Yēhéhuá耶和华ayàoshǒubiǎo手表míngwúgū无辜cáihuánrào环绕dejìtán祭坛
7 hǎochēngxièdeshēngyīn声音yàoshùshuōyíqiè一切qímiào奇妙dezuòwéi作为
8 Yēhéhuá耶和华axǐ’ài喜爱suǒzhùdediàn殿xiǎnróngyào荣耀dejūsuǒ居所
9 Bùyào不要wǒde我的línghún灵魂zuìrén罪人yītóng一同chúdiàobùyào不要wǒde我的xìngmìng性命liúrénxuèdeyītóng一同chúdiào
10 Tāmen他们deshǒuzhōngyǒujiāněyòushǒu右手mǎnyǒuhuìlù贿赂
11 Zhìyú至于quèyàoxíngshìchúnquánQiújiùshúlián
12 Wǒde我的jiǎozhànzàipíngtǎn平坦dìfang地方ZàizhònghuìzhōngyàochēngsòngYēhéhuá耶和华Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 27

1 Dàwèi大卫deshī。)Yēhéhuá耶和华shìwǒde我的liàngguāng亮光shìwǒde我的zhěngjiù拯救háishéineYēhéhuá耶和华shìxìngmìng性命debǎozhàng保障bǎozhàng保障huòzuòlìliang力量),háishéine
2 zuòědejiùshì就是wǒde我的chóuqiánláichīròudeshíhòu的时候jiùbàndiēdǎo
3 Suīyǒujūnbīngānyíng安营gōngjī攻击wǒde我的xīnyěbù也不hàipà害怕Suīrán虽然xīngqǐ兴起dāobīnggōngjī攻击réngjiù仍旧ānwěn安稳
4 YǒujiànshìcéngqiúYēhéhuá耶和华réngyàoxúnqiú寻求Jiùshì就是yīshēng一生shìzhùzàiYēhéhuá耶和华dediàn殿zhōngzhānyǎng瞻仰tāde他的róngměizàitāde他的diàn殿qiúwèn
5 Yīnwèi因为zāoyù遭遇huànnàn患难àn’àn暗暗debǎoshǒu保守Zàitíngzi亭子cángzàizhàngdeyǐnmì隐密chǔjiānggāozàipánshíshàng
6 Xiànzài现在déyǐ得以ángshǒugāoguòmiàndechóuyàozàitāde他的zhànghuānránxiànyàochàngshīgēsòng歌颂Yēhéhuá耶和华
7 Yēhéhuá耶和华ayòngshēngyīn声音hūyù呼吁deshíhòu的时候qiúchuítīngBìngqiúliányīngyǔn
8 shuōnǐmen你们dāngxúnqiú寻求wǒde我的miànNàshí那时xīnxiàngshuōYēhéhuá耶和华ademiànzhèngyàoxúnqiú寻求
9 Bùyào不要xiàngyǎnmiànbùyào不要fānù发怒gǎnzhúpúrén仆人xiànglái向来shìbāngzhù帮助wǒde我的Jiùwǒde我的shénabùyào不要diūdiào丢掉yěbù也不yàolíqì离弃
10 fùmǔ父母líqì离弃Yēhéhuá耶和华shōuliú
11 Yēhéhuá耶和华aqiújiāngdedàozhǐ道指jiàoyīnchóudeyuángù缘故yǐndǎo引导zǒupíngtǎn平坦de
12 Qiúbùyào不要jiāogěi交给dírén敌人suìsuǒyuànyīnwèi因为wàngzuòjiànzhèng见证dekǒuxiōngyándeqǐlai起来gōngjī攻击
13 ruòxìnzàihuórénzhīdedejiànYēhéhuá耶和华deēnhuìjiùzǎoyǐ早已sāngdǎnle
14 Yàoděnghòu等候Yēhéhuá耶和华Dāngzhuàngdǎnjiāngù坚固dexīnzàishuō再说yàoděnghòu等候Yēhéhuá耶和华Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 28

1 Dàwèi大卫deshī。)Yēhéhuá耶和华ayāoqiú要求gàoWǒde我的pánshíabùyào不要xiàngjiānTǎngruò倘若xiàngkǒujiùjiāngderényíyàng一样
2 qiúxiàngzhìshèngsuǒshǒudeshíhòu的时候qiúchuítīngkěnqiú恳求deshēngyīn声音
3 Bùyào不要ěrénbìngzuònièdeyītóng一同chúdiàoTāmen他们línshěshuōhépíng和平huàxīnlǐ心里quèshìjiāně
4 Yuànànzhetāmen他们suǒzuòdebìngtāmen他们suǒxíngdeěshìdàitāmen他们Yuànzhàozhetāmen他们shǒusuǒzuòdedàitāmen他们Jiāngtāmen他们suǒyīngdé应得debàoyìng报应jiāgěitāmen他们
5 Tāmen他们jìrán既然liúxīn留心Yēhéhuá耶和华suǒxíngdeshǒusuǒzuòdejiùhuǐhuài毁坏tāmen他们jiànlì建立tāmen他们
6 Yēhéhuá耶和华shìyīngdāng应当chēngsòngdeyīnwèi因为tīnglekěnqiú恳求deshēngyīn声音
7 Yēhéhuá耶和华shìwǒde我的lìliang力量shìwǒde我的dùnpái盾牌xīnlǐ心里yǐkào倚靠jiùdebāngzhù帮助Suǒyǐ所以xīnzhōng心中huānlè欢乐yòngshīgē诗歌sòngzàn
8 Yēhéhuá耶和华shìbǎixìng百姓delìliang力量yòushìshòugāozhědejiùdebǎozhàng保障
9 Qiúzhěngjiù拯救debǎixìng百姓gěidechǎnyè产业yǎngtāmen他们fúchí扶持tāmen他们zhídào直到yǒngyuǎn永远Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 29

1 Dàwèi大卫deshī。)Shéndezhònganǐmen你们yàojiāngróngyào荣耀nénglì能力guīgěiYēhéhuá耶和华GuīgěiYēhéhuá耶和华
2 YàojiāngYēhéhuá耶和华demíngsuǒdāngdederóngyào荣耀guīgěishèngjiédezhuāngshìdehuòzuòwéi作为jìngbàiYēhéhuá耶和华
3 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音zàishuǐshàngRóngyào荣耀deshénléiYēhéhuá耶和华léizàidàshuǐ大水zhīshàng之上
4 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音yǒunénglì有能力Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音mǎnyǒuwēiyán威严
5 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音zhènxiāngbǎishù柏树Yēhéhuá耶和华zhènsuìnèndexiāngbǎishù柏树
6 shǐ使zhītiàoyuè跳跃niúshǐ使nèn西liántiàoyuè跳跃yěniú野牛
7 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音shǐ使huǒyán火焰fēnchà
8 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音zhèndòng震动kuàngYēhéhuá耶和华zhèndòng震动jiādekuàng
9 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音jīngdòng惊动鹿tāishùmù树木tuōluò脱落jìngguāngFánzàidiàn殿zhòngdì中的dōuchēngshuōtāde他的róngyào荣耀
10 Hóngshuǐ洪水fànlàn泛滥zhīshíYēhéhuá耶和华zuòzhewéiwángYēhéhuá耶和华zuòzhewéiwángzhídào直到yǒngyuǎn永远
11 Yēhéhuá耶和华lìliang力量gěitāde他的bǎixìng百姓Yēhéhuá耶和华píng’ān平安degěitāde他的bǎixìng百姓Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 30

1 Dàwèi大卫zàixiàndiàn殿deshíhòu的时候zuòzhèshīgē诗歌。)Yēhéhuá耶和华ayàozūnchóngyīnwèi因为céngtíbá提拔jiàochóuxiàngkuāyào夸耀
2 Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénacéngqiúyīzhì医治le
3 Yēhéhuá耶和华acéngwǒde我的línghún灵魂cóngyīnjiānjiùshànglái上来shǐ使cúnhuóbùzhìyú不至于xiàkēng
4 Yēhéhuá耶和华deshèngmínnǐmen你们yàogēsòng歌颂chēngzàn称赞niàndeshèngmíng
5 Yīnwèi因为tāde他的bùguò不过shìzhuǎnyǎn转眼zhījiān之间Tāde他的ēndiǎn恩典nǎishì乃是yīshēng一生zhījiǔ宿suīrán虽然yǒukūqì哭泣zǎochén早晨biàn便huānhū欢呼
6 Zhìyú至于fánshìPíngshùn平顺biàn便shuōyǒngbùdòngyáo不动摇
7 Yēhéhuá耶和华acéngshīēnjiàowǒde我的Jiāngshān江山wěnyǎnlemiànjiùjīnghuáng
8 Yēhéhuá耶和华acéngqiúgàoxiàngYēhéhuá耶和华kěnqiú恳求shuō
9 bèihàiliúxuè流血xiàdàokēngzhōngyǒushénme什么yìchu益处nechéntǔ尘土néngchēngzàn称赞chuánshuō传说dechéngshí诚实ma
10 Yēhéhuá耶和华aqiúyīngyǔnliánYēhéhuá耶和华aqiúbāngzhù帮助
11 jiāngwǒde我的āibiànwéitiàowǔ跳舞jiāngwǒde我的tuōgěishàngyuè
12 Hǎojiàowǒde我的língyuánwénzuòróngyào荣耀gēsòng歌颂bìngbù并不zhùshēngYēhéhuá耶和华wǒde我的shénayàochēngxièzhídào直到yǒngyuǎn永远Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 31

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngcháng。)Yēhéhuá耶和华atóukàoqiúshǐ使yǒngxiūkuì羞愧píngdegōngdājiù搭救
2 Qiúcè’ěr侧耳értīngkuàikuàijiùzuòjiāngù坚固depánshízhěngjiù拯救wǒde我的bǎozhàng保障
3 Yīnwèi因为shìwǒde我的yánshí岩石wǒde我的shānzhàiSuǒyǐ所以qiúwéimíngdeyuángù缘故yǐndǎo引导zhǐdiǎn指点
4 Qiújiùtuōlí脱离rénwéi人为ànshèdewǎngluóYīnwèi因为shìwǒde我的bǎozhàng保障
5 jiāngwǒde我的línghún灵魂jiāozàishǒulǐ手里Yēhéhuá耶和华chéngshí诚实deshénajiùshúle
6 hèněxìnfèng信奉zhīshénderénquèyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华
7 yàowéidecí’ài慈爱gāoxìng高兴huānxǐ欢喜Yīnwèi因为jiànguòwǒde我的kùnkǔ困苦zhīdao知道xīnzhōng心中dejiānnán艰难
8 wèicéngjiāozàichóudíshǒu敌手shǐ使wǒde我的jiǎozhànzàikuānkuò宽阔zhīchǔ
9 Yēhéhuá耶和华aqiúliányīnwèi因为zàinánzhīzhōng之中Wǒde我的yǎnjīng眼睛yīnyōuchóuérgānbiěliánwǒde我的shēnxīnyěbù也不ānshū
10 Wǒde我的shēngmìng生命wéichóusuǒxiāohào消耗Wǒde我的niánsuìwéitànxī叹息suǒkuàngfèiWǒde我的lìliang力量yīnwǒde我的zuìnièshuāibài衰败Wǒde我的gútou骨头gān
11 yīnyíqiè一切dírén敌人chénglexiūrù羞辱zàiwǒde我的línshěgēnqián跟前gèngshénrènshi认识wǒde我的dōuZàiwài在外tóukànjiàn看见wǒde我的dōuduǒbì躲避
12 bèirénwàngjì忘记rútóng如同rénwúrén无人niànhǎoxiàng好像pòsuì破碎demǐn
13 tīngjiàn听见lexǔduō许多réndechánbàngwéidōushìjīngxià惊吓Tāmen他们yītóng一同shāngyì商议gōngjī攻击wǒde我的shíhou时候jiùtúmóu图谋yàohàiwǒde我的xìngmìng性命
14 Yēhéhuá耶和华aréngjiù仍旧yǐkào倚靠shuōshìwǒde我的shén
15 zhōngshēn终身deshìzàishǒuzhōngQiújiùtuōlí脱离chóudeshǒunàxiē那些bīpò逼迫wǒde我的rén
16 Qiúshǐ使deliǎnguāngzhàopúrén仆人píngdecí’ài慈爱zhěngjiù拯救
17 Yēhéhuá耶和华aqiújiàozhìxiūkuì羞愧Yīnwèi因为cénghūyù呼吁Qiúshǐ使ěrénxiūkuì羞愧shǐ使tāmen他们zàiyīnjiānjiānwúshēng无声
18 sāhuǎng撒谎derénchěngjiāo’ào骄傲qīngmànchūkuángwàng狂妄dehuà的话gōngjī攻击rénYuàntāde他的zuǐéryán
19 Jìngwèi敬畏tóukàoderénwéitāmen他们suǒcúndezàishì在世rénmiànqián面前suǒshīxíng施行deēnhuìshìhéděng何等ne
20 tāmen他们cángzàimiànqián面前deyǐnmì隐密chǔmiǎnde免得yùjiàn遇见réndejìmóu计谋àn’àn暗暗debǎoshǒu保守tāmen他们zàitíngzi亭子miǎnshòukǒushédezhēngnào
21 Yēhéhuá耶和华shìyīngdāng应当chēngsòngdeYīnwèi因为zàijiāngù坚固chéngxiàngshīzhǎn施展qímiào奇妙decí’ài慈爱
22 Zhìyú至于céngjícù急促deshuōcóngyǎnqián眼前bèigéjué隔绝Rán’ér然而qiúdeshíhòu的时候réngtīngkěnqiú恳求deshēngyīn声音
23 Yēhéhuá耶和华deshèngmínnǐmen你们dōuyàoàiYēhéhuá耶和华bǎohù保护chéngshí诚实rénbàoyìng报应xíngshìjiāo’ào骄傲derén
24 FányǎngwàngYēhéhuá耶和华derénnǐmen你们dōuyàozhuàngdǎnjiāngù坚固nǐmen你们dexīnPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 32

1 Dàwèi大卫dexùnhuìshī。)Deshèmiǎn赦免guòzhēgài遮盖zuìdezhèrénshìyǒude
2 Fánxīnlǐ心里méiyǒu没有guǐzhàYēhéhuá耶和华suànwéiyǒuzuì有罪dezhèrénshìyǒude
3 kǒurènzuì认罪deshíhòu的时候yīnzhōngrì终日āihēngérgútou骨头gān
4 Hēiyè黑夜báideshǒuzàishēnshàngchénzhòng沉重Wǒde我的jīngyè精液hàojìnrútóng如同xiàtiān夏天degānhàn干旱。(
5 xiàngchénmíngwǒde我的zuìyǐnmán隐瞒wǒde我的ěshuōyàoxiàngYēhéhuá耶和华chéngrèn承认wǒde我的guòfànjiùshèmiǎn赦免wǒde我的zuì’è罪恶。(
6 Wèicǐ为此fánqiánchéng虔诚réndōudāngchènxúnzhǎo寻找deshíhòu的时候dǎogào祷告Dàshuǐ大水fàndeshíhòu的时候bùnéng不能dàonàli那里
7 shìcángshēn藏身zhīchǔbǎoyòu保佑tuōlí脱离kǔnàn苦难dejiùdeyuèmiànhuánrào环绕。(
8 yàojiàodǎo教导zhǐshì指示dāngxíngdeyàodìngjīngzàishēnshàngquànjiè
9 bùkě不可xiàngwúzhī无知deluóyòngjiáohuánpèitóuzhùbùrán不然jiùbùnéng不能xùnfù驯服
10 Ěrénduōshòukǔ受苦chǔWéidú惟独yǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华deyǒucí’ài慈爱miànhuánrào环绕
11 Nǐmen你们rényīngdāng应当kàoYēhéhuá耶和华huānxǐ欢喜kuàilè快乐Nǐmen你们xīnlǐ心里zhèngzhí正直deréndōudānghuānhū欢呼Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 33

1 rénnǐmen你们yīngdāng应当kàoYēhéhuá耶和华huānlè欢乐Zhèngzhí正直réndezànměi赞美shìde
2 Nǐmen你们yīngdāng应当tánqín弹琴chēngxièYēhéhuá耶和华yòngshíxiángēsòng歌颂
3 Yīngdāng应当xiàngchàngxīndàndeqiǎomiào巧妙shēngyīn声音hóngliàng洪亮
4 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华deyányǔ言语zhèngzhí正直Fánsuǒzuòdejìndōuchéngshí诚实
5 xǐ’ài喜爱réngōngpíng公平Biàndì遍地mǎnleYēhéhuá耶和华decí’ài慈爱
6 ZhūtiānjièYēhéhuá耶和华demìngérzàowànxiàng万象jièkǒuzhòngdì中的érchéng
7 jùjí聚集hǎishuǐ海水lěishōucáng收藏shēnyángzàikùfáng库房
8 Yuànquándedōujìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华Yuànshìshàngdejūmín居民dōu
9 Yīnwèi因为shuōyǒujiùyǒuMìngjiù
10 Yēhéhuá耶和华shǐ使lièguódechóusuànguīyǒushǐ使zhòngmíndesīniàn思念yǒugōngxiào功效
11 Yēhéhuá耶和华deshòu寿suànyǒngyuǎn永远dìngxīnzhōng心中desīniàn思念Wàndài万代chángcún
12 Yēhéhuá耶和华wéishéndeguóshìyǒudesuǒjiǎnxuǎn拣选wéizìjǐ自己chǎnyè产业demínshìyǒude
13 Yēhéhuá耶和华cóngtiānshàng天上guānkàn观看kànjiàn看见yíqiè一切deshìrén世人
14 Cóngtāde他的jūsuǒ居所wǎngwàichákàn察看dìshang地上yíqiè一切dejūmín居民
15 shìzàochéng造成tāmen他们zhòngrén众人xīndeliúyì留意tāmen他们yíqiè一切zuòwéi作为de
16 Jūnwángbùnéng不能yīnbīngduōdéshèng得胜Yǒngshì勇士bùnéng不能yīndejiù
17 Kàodejiùshìwǎngrándeyěbù也不néngyīnjiùrén
18 Yēhéhuá耶和华deyǎnkàngù看顾jìngwèi敬畏tāde他的rényǎngwàngcí’ài慈爱derén
19 Yàojiùtāmen他们demìngtuōlí脱离sǐwáng死亡bìngshǐ使tāmen他们zàijīhuang饥荒zhōngcúnhuó
20 Wǒmen我们dexīnxiànglái向来děnghòu等候Yēhéhuá耶和华shìwǒmen我们debāngzhù帮助wǒmen我们dedùnpái盾牌
21 Wǒmen我们dexīnkàohuānxǐ欢喜yīnwèi因为wǒmen我们xiànglái向来yǐkào倚靠tāde他的shèngmíng
22 Yēhéhuá耶和华aqiúzhàozhewǒmen我们suǒyǎngwàngdexiàngwǒmen我们shīxíng施行cí’ài慈爱Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 34

1 Dàwèi大卫zàimiànqián面前zhuāngfēngbèigǎnchūqù出去jiùzuòzhèshī。)yàoshíshí时时chēngsòngYēhéhuá耶和华Zànměi赞美tāde他的huàchángzàikǒuzhōng
2 Wǒde我的xīnyīnYēhéhuá耶和华kuāyào夸耀Qiānbēiréntīngjiàn听见jiùyàoyuè
3 Nǐmen你们dāngchēngYēhéhuá耶和华wéiyītóng一同gāotāde他的míng
4 céngxúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华jiùyīngyǔnjiùtuōlí脱离leyíqiè一切dekǒngjù恐惧
5 Fányǎngwàngtāde他的biàn便yǒuguāngróng光荣Tāmen他们deliǎnméngxiū
6 zhèkùnkǔ困苦rénqiúYēhéhuá耶和华biàn便chuítīngjiùtuōlí脱离yíqiè一切huànnàn患难
7 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者zàijìngwèi敬畏tāde他的rénwéiānyíng安营dājiù搭救tāmen他们
8 Nǐmen你们yàochángchángzhǔēndezīwèi滋味biàn便zhīdao知道shìměishànTóukàotāde他的rényǒule
9 Yēhéhuá耶和华deshèngmínnǐmen你们dāngjìngwèi敬畏yīnjìngwèi敬畏tāde他的suǒquē
10 Shàozhuàngshīzi狮子háiquēshírěnè饿Dànxúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华deShénme什么hǎochu好处dōuquē
11 Zhòngdìzǐ弟子anǐmen你们dāngláitīngwǒde我的huàyàojiāngjìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华dedàojiào道教xùnnǐmen你们
12 Yǒuhérén何人hǎocúnhuóàimù爱慕chángshòu长寿dexiǎngměi
13 Jiùyàojìnzhǐ禁止shétóu舌头chūěyánzuǐchún嘴唇shuōguǐzhàdehuà的话
14 Yàoèxíng恶行shànxúnqiú寻求hémù和睦yīxīn一心zhuīgǎn追赶
15 Yēhéhuá耶和华deyǎnkàngù看顾réntāde他的ěrduo耳朵tīngtāmen他们deqiú
16 Yēhéhuá耶和华xiàngxíngěderénbiànliǎn变脸yàocóngshìshàngchúmiètāmen他们demínghào名号
17 rénqiúYēhéhuá耶和华tīngjiàn听见lebiàn便jiùtāmen他们tuōlí脱离yíqiè一切huànnàn患难
18 Yēhéhuá耶和华kàojìn靠近shāngxīn伤心derénzhěngjiù拯救língxìng灵性tònghuǐderén
19 rénduōyǒukǔnàn苦难DànYēhéhuá耶和华jiùtuōlí脱离zhèyíqiè一切
20 Yòubǎoquán保全yīshēn一身degútou骨头liángēnyěbù也不zhéduàn折断
21 ĚhàiěrénHèněréndebèidìngzuì定罪
22 Yēhéhuá耶和华jiùshúpúrén仆人delínghún灵魂Fántóukàotāde他的zhìdìngzuì定罪Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 35

1 Dàwèi大卫deshī。)Yēhéhuá耶和华axiāngzhēngdeqiútāmen他们xiāngzhēngxiāngzhàndeqiútāmen他们xiāngzhàn
2 zhedàxiǎo大小dedùnpái盾牌qǐlai起来bāngzhù帮助
3 Chōuchū抽出qiāngláidǎngzhùzhuīgǎn追赶wǒde我的Qiúduìwǒde我的línghún灵魂shuōshìzhěngjiù拯救de
4 YuànxúnsuǒmìngdeméngxiūshòuYuànmóuhàiwǒde我的tuì退hòuxiūkuì羞愧
5 Yuàntāmen他们xiàngfēngqiándekāngyǒuYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者gǎnzhútāmen他们
6 Yuàntāmen他们dedàolù道路yòuànyòuhuáyǒuYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者zhuīgǎn追赶tāmen他们
7 Yīntāmen他们dewéiànshèwǎngluódekēngyàohàiwǒde我的xìngmìng性命
8 Yuànzāihuòhūrán忽然líndàoshēnshàngYuànànshèdewǎngchánzhùzìjǐ自己Yuànzàiqízhōng在其中zāozāihuò
9 Wǒde我的xīnkàoYēhéhuá耶和华kuàilè快乐kàotāde他的jiù’ēn救恩gāoxìng高兴
10 Wǒde我的gútou骨头dōuyàoshuōYēhéhuá耶和华ashéinéngxiàngjiùhù救护kùnkǔ困苦réntuōlí脱离qiángzhuàngdejiùhù救护kùnkǔ困苦qióngréntuōlí脱离qiǎngduó抢夺tāde他的
11 Xiōng’è凶恶dejiànzhèngrén见证人qǐlai起来pánwèn盘问suǒbùzhīdào不知道deshì
12 Tāmen他们xiàngěbàoshànshǐ使wǒde我的línghún灵魂
13 Zhìyú至于dāngtāmen他们yǒubìngdeshíhòu的时候biàn便chuān穿jìnshí禁食kèkǔ刻苦xīnsuǒqiúdedōuguīdàozìjǐ自己dehuái怀zhōng
14 zhèyàng这样xínghǎoxiàng好像shìwǒde我的péngyou朋友wǒde我的dìxiōng弟兄shēnbēi’āi悲哀rútóng如同rénwéi人为mǔqīn母亲āitòng哀痛
15 zàihuànnàn患难zhōngtāmen他们quèhuānxǐ欢喜dàjiā大家jùjí聚集suǒrènshi认识denàxiē那些xiàliú下流rénjùjí聚集gōngjī攻击Tāmen他们búzhù不住desīliè撕裂
16 Tāmen他们rútóng如同shànghǎoxiàodekuángwàng狂妄rénxiàngyǎo
17 Zhǔakànzhebùlǐ不理yàodàoshíneqiújiùwǒde我的línghún灵魂tuōlí脱离tāmen他们decánhàijiùwǒde我的shēngmìng生命tuōlí脱离shàozhuàngshīzi狮子。(Shēngmìng生命yuánwénzuòzhě
18 zàidàhuì大会zhōngyàochēngxièzàizhòngmínzhōngyàozànměi赞美
19 Qiúbùróng不容wúlǐ无理wéichóudexiàngkuāyào夸耀Bùróng不容hènwǒde我的xiàngyǎn
20 Yīnwèi因为tāmen他们shuōhépíng和平huàDǎoxiǎngchūguǐzhàdeyányǔ言语hàidìshang地上deānjìng安静rén
21 Tāmen他们dàdà大大zhāngkǒugōngjī攻击shuōaawǒmen我们deyǎnyǐjīng已经kànjiàn看见le
22 Yēhéhuá耶和华ayǐjīng已经kànjiàn看见leQiúbùyào不要kǒuZhǔaqiúbùyào不要yuǎnlí远离
23 Wǒde我的shénwǒde我的zhǔaqiúfènxīngxǐngpànqīngwǒde我的shìshēnmíngwǒde我的yuān
24 Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénaqiúàndegōngpànduàn判断bùróng不容tāmen他们xiàngkuāyào夸耀
25 Bùróng不容tāmen他们xīnlǐ心里shuōasuìwǒmen我们dexīnyuàn心愿leBùróng不容tāmen他们shuōwǒmen我们yǐjīng已经tūnle
26 Yuànxǐhuan喜欢zāonándeyītóng一同bàokuì抱愧méngxiūYuànxiàngwàngzìzūn自尊decánkuì惭愧méngxiūrù羞辱
27 Yuànxǐyuè喜悦yuāndeshēnde,(yuāndeshēnyuánwénzuògōng),huānhū欢呼kuàilè快乐Yuàntāmen他们chángshuōdāngzūnYēhéhuá耶和华wéiYēhéhuá耶和华xǐyuè喜悦tāde他的púrén仆人píng’ān平安
28 Wǒde我的shétóu舌头yàozhōngrì终日lùnshuōdegōngshícháng时常zànměi赞美Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 36

1 Yēhéhuá耶和华depúrén仆人Dàwèi大卫deshījiāolíngcháng。)Ěréndezuìguòzàixīnlǐ心里shuōyǎnzhōngbúpà不怕shén
2 zìkuā自夸mèiyǐwéi以为tāde他的zuìnièzhōngxiǎnbèihèně
3 kǒuzhòngdì中的yányǔ言语jìnshìzuìnièguǐzhàzhìhuì智慧shànxíngyǐjīng已经duànjué断绝
4 zàichuángshàngtúmóu图谋zuìnièdìngxíngbùshàn不善dedàozēngwù憎恶ěshì
5 Yēhéhuá耶和华adecí’ài慈爱shàngzhūtiāndexìnshídádào达到qióngcāng
6 degōnghǎoxiàng好像gāoshān高山depànduàn判断rútóng如同shēnyuānYēhéhuá耶和华arénmín人民shēngchù牲畜dōujiùhù救护
7 Shénadecí’ài慈爱bǎoguì宝贵Shìrén世人tóukàozàichìbǎng翅膀deyìnxià
8 Tāmen他们yīndiàn殿deféigāndéyǐ得以bǎojiàotāmen他们yuèdeshuǐ
9 Yīnwèi因为zàinàli那里yǒushēngmìng生命deyuántóuZàideguāngzhōngwǒmen我们bìděi必得jiànguāng
10 Yuànchángshīcí’ài慈爱gěirènshi认识derénChánggōngdàixīnlǐ心里zhèngzhí正直derén
11 Bùróng不容jiāo’ào骄傲réndejiǎojiàntà践踏bùróng不容xiōng’è凶恶réndeshǒugǎnzhú
12 Zàinàli那里zuònièderényǐjīng已经dǎoTāmen他们bèituīdǎo推倒bùnéng不能zàiqǐlai起来Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 37

1 Dàwèi大卫deshī。)Bùyào不要wéizuòědexīnhuái怀bùpíng不平yěbù也不yàoxiàngxíngdeshēngchū生出jídù嫉妒
2 Yīnwèi因为tāmen他们rúcǎo如草kuàibèixiàyòuqīngcài青菜kuàiyào快要gān
3 dāngyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华érxíngshànZhùzàidìshang地上tāde他的xìnshíwéiliáng
4 YòuyàoYēhéhuá耶和华wéiyuèjiùjiāngxīnlǐ心里suǒqiúdecìgěi赐给
5 DāngjiāngdeshìjiāotuōYēhéhuá耶和华bìngyǐkào倚靠jiùchéngquán
6 yàoshǐ使degōngguāngfāchū发出shǐ使degōngpíng公平míngzhèngwǔ正午
7 dāngrányǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华nàixìngděnghòu等候Bùyào不要yīndàolù道路tōngdá通达deěmóuchéngjiù成就dexīnhuái怀bùpíng不平
8 Dāngzhǐzhùlíqì离弃fèn忿Bùyào不要xīnhuái怀bùpíng不平yǐzhì以致zuòě
9 Yīnwèi因为zuòědebèijiǎnchúWéiyǒuděnghòu等候Yēhéhuá耶和华dechéngshòu承受de
10 Háiyǒu还有piànshíěrényàoguīyǒujiùshì就是chátāde他的zhùchù住处yàoguīyǒu
11 Dànqiānbēirénchéngshòu承受defēngchéngdepíng’ān平安wéiyuè
12 Ěrénshèmóuhàirényòuxiàngyǎo
13 Zhǔyào主要xiàoyīnjiànshòuderìzi日子jiāngyào将要láidào来到
14 Ěrényǐjīng已经gōngshàngxián上弦dāochūqiàoyàodǎdǎo打倒kùnkǔ困苦qióngderényàoshāhài杀害xíngdòng行动zhèngzhí正直derén
15 Tāmen他们dedāozìjǐ自己dexīntāmen他们degōngbèizhéduàn折断
16 Yīgè一个rénsuǒyǒu所有desuīshàoqiángguòxǔduō许多ěréndefùyu富余
17 Yīnwèi因为ěréndebǎngbì膀臂bèizhéduàn折断DànYēhéhuá耶和华shìfúchí扶持rén
18 Yēhéhuá耶和华zhīdao知道wánquán完全rénderìzi日子Tāmen他们dechǎnyè产业yàocúndàoyǒngyuǎn永远
19 Tāmen他们zàinándeshíhòu的时候zhìxiūkuì羞愧zàijīhuang饥荒derìzi日子bìděi必得bǎo
20 Ěrénquèyàomièwáng灭亡Yēhéhuá耶和华dechóuyàoxiàngyánggāodezhīyóu。(Huòzuòxiàngcǎodì草地dehuáměitāmen他们yàoxiāomiè消灭yàoyānxiāomiè消灭
21 Ěrénjièdài借贷érchánghuán偿还rénquèēndàirénbìngqiě并且shīshě
22 MéngYēhéhuá耶和华dechéngshòu承受deBèizhòudebèijiǎnchú
23 réndejiǎobù脚步bèiYēhéhuá耶和华dìngTāde他的dàolù道路Yēhéhuá耶和华xǐ’ài喜爱
24 suīshījiǎoyěbù也不zhìquánshēn全身dǎoYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yòngshǒuchān。(Huòzuòchāntāde他的shǒu
25 cóngqián从前niányòuxiànzài现在niánlǎo年老quèwèijiànguòrénbèiwèijiànguòtāde他的hòuyì后裔tǎofàn讨饭
26 zhōngrì终日ēndàirénjiègěirénTāde他的hòuyì后裔méng
27 dāngèxíng恶行shànjiùyǒngyuǎn永远ān
28 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华xǐ’ài喜爱gōngpíng公平piētāde他的shèngmínTāmen他们yǒngméngbǎoyòu保佑Dàněréndehòuyì后裔bèijiǎnchú
29 rénchéngshòu承受deyǒngshàng
30 réndekǒutánlùn谈论zhìhuì智慧tāde他的shétóu舌头jiǎngshuōgōngpíng公平
31 Shéndezàixīnlǐ心里Tāde他的jiǎozǒnghuádiē
32 Ěrénkuītànrénxiǎngyàoshā
33 Yēhéhuá耶和华piēzàiěrénshǒu人手zhōngdāngshěnpàn审判deshíhòu的时候yěbù也不dìngtāde他的zuì
34 dāngděnghòu等候Yēhéhuá耶和华zūnshǒu遵守tāde他的dàojiùtáishǐ使chéngshòu承受deĚrénbèijiǎnchúdeshíhòu的时候kànjiàn看见
35 jiànguòěréndà人大yǒushìli势力hǎoxiàng好像gēnqīngcuìshùzàiběntǔ本土shēng
36 Yǒurén有人cóngnàli那里jīngguò经过bùliào不料méiyǒu没有lexúnzhǎo寻找quèxúnzhe
37 yàocháwánquán完全rénguānkàn观看zhèngzhí正直rénYīnwèi因为hépíng和平rényǒuhǎojiéjú结局
38 Zhìyú至于fànfǎ犯法derényītóng一同mièjué灭绝Ěrénzhōngjiǎnchú
39 Dànréndejiùshìyóuyú由于Yēhéhuá耶和华zàihuànnàn患难shízuòtāmen他们deyíngzhài
40 Yēhéhuá耶和华bāngzhù帮助tāmen他们jiějiù解救tāmen他们jiějiù解救tāmen他们tuōlí脱离ěréntāmen他们jiùchū救出láiyīnwèi因为tāmen他们tóukàoPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 38

1 Dàwèi大卫deniànshīYēhéhuá耶和华aqiúbùyào不要zàizhōngzébèi责备Bùyào不要zàilièzhōngchéngfá惩罚
2 Yīnwèi因为dejiànshèshēndeshǒuzhù
3 Yīndenǎowǒde我的ròuwánquán完全Yīnwǒde我的zuìguòwǒde我的gútou骨头yěbù也不ānníng安宁
4 Wǒde我的zuìniègāoguòwǒde我的tóurútóng如同zhòngdànjiàodàndāng
5 Yīnwǒde我的yúmèi愚昧wǒde我的shāngchòuliúnóng
6 téngtòng疼痛dàdà大大quánzhōngrì终日āitòng哀痛
7 mǎnyāoshìhuǒWǒde我的ròuwánquán完全
8 bèishāngshēntǐ身体píjuàn疲倦Yīnxīnlǐ心里bù’ān不安jiùāihēng
9 Zhǔawǒde我的xīnyuàn心愿dōuzàimiànqián面前Wǒde我的tànxī叹息xiàngyǐnmán隐瞒
10 xīntiào心跳dòngshuāiwēi衰微liányǎnzhòngdì中的guāngméiyǒu没有le
11 Wǒde我的liángpéngmìyǒu密友yīnwǒde我的zāibìngdōuduǒzàipángbiān在旁边zhànzheWǒde我的qīnqi亲戚běnjiā本家yuǎnyuǎndezhàn
12 xúnsuǒmìngdeshèxiàwǎngluóxiǎngyàohàiwǒde我的kǒuchūěyánzhōngrì终日sīxiǎng思想guǐjì诡计
13 Dànlóngtīngxiàngkāikǒu开口
14 tīngjiàn听见derénkǒuzhōngméiyǒu没有huíhuà
15 Yēhéhuá耶和华ayǎngwàngZhǔwǒde我的shénayīngyǔn
16 céngshuōkǒngpà恐怕tāmen他们xiàngkuāyào夸耀shījiǎodeshíhòu的时候tāmen他们xiàngkuādà夸大
17 jīhū几乎diēdǎowǒde我的tòngkǔ痛苦chángzàimiànqián面前
18 yàochéngrèn承认wǒde我的zuìnièyàoyīnwǒde我的zuìyōuchóu
19 Dànwǒde我的chóuyòuhuópo活泼yòuqiángzhuàngWúlǐ无理hènwǒde我的zēngduō增多le
20 ěbàoshàndezuòduì作对yīnshìzhuīqiú追求liángshàn
21 Yēhéhuá耶和华aqiúbùyào不要piēWǒde我的shénaqiúbùyào不要yuǎnlí远离
22 Zhěngjiù拯救wǒde我的zhǔaqiúkuàikuàibāngzhù帮助Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 39

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngchángdùn。)céngshuōyàojǐnshèn谨慎wǒde我的yánxíngmiǎnde免得shétóu舌头fànzuì犯罪Ěrénzàimiànqián面前deshíhòu的时候yàoyòngjiáohuánzhùwǒde我的kǒu
2 ránwúshēng无声liánhǎohuàyěbù也不chūkǒu出口Wǒde我的chóujiùfādòng发动le
3 Wǒde我的xīnzàilǐmiàn里面fārè发热xiǎngdeshíhòu的时候huǒjiùshāobiàn便yòngshétóu舌头shuōhuà
4 Yēhéhuá耶和华aqiújiàoxiǎode晓得shēnzhīzhōngwǒde我的shòu寿shùjǐhé几何jiàozhīdao知道wǒde我的shēngmìng生命cháng
5 shǐ使wǒde我的niánzhǎishǒuzhǎng手掌yīshēng一生deniánshùzàimiànqián面前rútóng如同yǒurénzuìwěntuǒ稳妥deshíhòu的时候zhēnshì真是quánrán全然huàn。(
6 Shìrén世人xíngdòng行动shíhuànyǐng幻影Tāmen他们mángluànzhēnshì真是wǎngráncáibǎo财宝bùzhī不知jiānglái将来yǒushéishōu
7 Zhǔarújīn如今děngshénme什么newǒde我的zhǐwàng指望zàihu在乎
8 Qiújiùtuōlí脱离yíqiè一切deguòfànBùyào不要shǐ使shòuwánréndexiūrù羞辱
9 Yīnsuǒzāoyù遭遇deshìchūyú出于jiùrán
10 QiúdecóngshēnshàngmiǎnYīnshǒudebiàn便xiāomiè消灭
11 yīnréndezuì’è罪恶chéngfá惩罚tāde他的shíhou时候jiàotāde他的xiàoróng笑容xiāomiè消灭,(dexiàoróng笑容huòzuòsuǒxǐ’ài喜爱debèichóngsuǒyǎoShìrén世人zhēnshì真是huàn。(
12 Yēhéhuá耶和华aQiútīngwǒde我的dǎogào祷告liúxīn留心tīngwǒde我的qiúliúlèi流泪qiúbùyào不要jìngmò静默wúshēng无声Yīnwèi因为zàimiànqián面前shìshìdexiànglièyìbān一般
13 Qiúkuānróng宽容shǐ使zàiérfǎnzhīxiānkěyǐ可以lìliang力量fùyuán复原Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 40

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngchángcéngnàixìngděnghòu等候Yēhéhuá耶和华chuítīngwǒde我的qiú
2 cónghuòkēngcóngyūní淤泥zhōngshànglái上来shǐ使wǒde我的jiǎozàipánshíshàngshǐ使jiǎobù脚步wěndang稳当
3 shǐ使kǒuchàngxīnjiùshì就是zànměi赞美wǒmen我们shéndehuà的话Xǔduō许多rénkànjiàn看见érbìngyàoyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华
4 yǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华bùlǐ不理huìkuángàopiānxiàng偏向xūjiǎ虚假zhībèidezhèrénbiàn便wéiyǒu
5 Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénasuǒxíngdeqíshì奇事bìngxiàngwǒmen我们suǒhuái怀deyìniàn意念shénduōbùnéng不能xiàngchénmíngRuòyàochénmíngshìbùkě不可shèngshù
6 lǐwù礼物xǐyuè喜悦yǐjīng已经kāitong开通wǒde我的ěrduo耳朵Fánshúzuì赎罪fēisuǒyào