Chuándàoshū传道书

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 ZàilěngzuòwángDàwèi大卫deérzi儿子chuándàozhě传道者deyányǔ言语
2 Chuándàozhě传道者shuōkōngdekōngkōngdekōngFánshìdōushìkōng
3 Rényíqiè一切deláojiùshì就是zàirìguāng日光zhīxià之下deláoyǒushénme什么yìchu益处ne
4 Yīdài一代guòqu过去yīdài一代yòuláiDequèyǒngyuǎn永远chángcún
5 tóuchūlai出来tóuluòxià落下guīsuǒchūzhīde
6 Fēngwǎngnánguāyòuxiàngběi向北zhuǎnbúzhù不住dexuánzhuǎn旋转érqiě而且fǎnhuí返回zhuǎnxíngyuándào
7 Jiāngdōuwǎnghǎilǐ海里liúhǎiquèbùmǎn不满Jiāngcónghéchǔ何处liúréngguīhuán归还héchǔ何处
8 Wànshìlìngrén令人yànfán。(Huòzuòwànmǎnyǒukǔnrénbùnéng不能shuōjìnYǎnkàn眼看kànbǎoěrtīngtīngbùzú不足
9 yǒude有的shìhòuzàiyǒuxíngdeshìhòuzàixíngRìguāng日光zhīxià之下bìngxīnshì
10 yǒujiànshìrénnéngzhǐzheshuōzhèshìxīndezhīzàiwǒmen我们yǐqián以前deshìdài世代zǎoyǐ早已yǒule
11 guòdeshìdài世代wúrén无人niànjiānglái将来deshìdài世代hòulái后来derényěbù也不niàn
12 chuándàozhě传道者zàilěngzuòguòYǐsèliè以色列dewáng
13 zhuānxīn专心yòngzhìhuì智慧xúnqiú寻求chájiūtiānxià天下suǒzuòdeyíqiè一切shìnǎizhīshénjiàoshìrén世人suǒjīngliàndeshìzhòngdeláo
14 jiànrìguāng日光zhīxià之下suǒzuòdeyíqiè一切shìdōushìkōngdōushìfēng
15 Wānqǔ弯曲debùnéng不能biànzhíquēshǎo缺少debùnéng不能shù
16 xīnlǐ心里yìlùn议论shuōdéle得了zhìhuì智慧shèngguò胜过yǐqián以前zàilěngdezhòngrén众人Érqiě而且xīnzhōng心中duōjīnglì经历zhìhuì智慧zhīshi知识deshì
17 yòuzhuānxīn专心chámíngzhì明智huìkuángwàng狂妄yúmèi愚昧Nǎizhīzhèshìfēng
18 Yīnwèi因为duōyǒuzhìhuì智慧jiùduōyǒuchóufánJiāzēngzhīshi知识dejiùjiāzēngyōushāngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 xīnlǐ心里shuōláiyuèshìshìnǐhǎo你好xiǎngfú享福Shéizhīzhèshìkōng
2 zhǐxiàoshuōzhèshìkuángwàng狂妄Lùnyuèshuōyǒugōngxiào功效ne
3 xīnlǐ心里chájiūrúhé如何yòngjiǔshǐ使ròutǐ肉体shūchàng舒畅xīnquèréngzhìhuì智慧yǐndǎo引导Yòurúhé如何chízhùyúmèi愚昧děngkànmíngshìrén世人zàitiānxià天下yīshēng一生dāngxíngshìwéiměi
4 wéizìjǐ自己dònggōngchéng工程jiànzào建造fángwū房屋zāizhòng栽种pútáoyuán葡萄园
5 Xiūzàoyuányòuzàiqízhōng在其中zāizhòng栽种yàngguǒshù
6 zàoshuǐchí水池yòngyǐ用以jiāoguàn浇灌nènxiǎodeshùmù树木
7 mǎileyǒushēngzàijiāzhòngdì中的Yòuyǒuxǔduō许多niúqúnyángqúnshèngguò胜过yǐqián以前zàilěngzhòngrén众人suǒyǒu所有de
8 yòuwéizìjǐ自己jīnyínjūnwángdecáibǎo财宝bìngshěngdecáibǎo财宝Yòudechànggē唱歌denánnǚ男女shìrén世人suǒxǐ’ài喜爱debìngxǔduō许多defēipín
9 Zhèyàng这样jiùjiànchāngshèng昌盛shèngguò胜过yǐqián以前zàilěngdezhòngrén众人Wǒde我的zhìhuì智慧réngrán仍然cúnliú
10 Fányǎnsuǒqiúdeméiyǒu没有liúxià留下gěitāde他的xīnsuǒyuèdeméiyǒu没有jìnzhǐ禁止xiǎngshòu享受deYīnwǒde我的xīnwéiyíqiè一切suǒláodekuàilè快乐Zhèjiùshì就是cóngláozhōngsuǒdé所得defēn
11 Hòulái后来chákàn察看shǒusuǒjīngyíng经营deyíqiè一切shìláosuǒchéngdegōngShéizhīdōushìkōngdōushìfēngzàirìguāng日光zhīxià之下háowú毫无yìchu益处
12 zhuǎnniànguānkàn观看zhìhuì智慧kuángwàng狂妄yúmèi愚昧Zàiwángyǐhòu以后érláiderénháinéngzuòshénme什么neyěbù也不guòxíngzǎoxiān早先suǒxíngdejiùshì就是le
13 biàn便kànchūzhìhuì智慧shèngguò胜过yúmèi愚昧rútóng如同guāngmíng光明shèngguò胜过hēi’àn黑暗
14 Zhìhuì智慧réndeyǎnmùguāng目光míng,(guāngmíng光明yuánwénzuòzàitóushàngyúmèi愚昧rénzàihēi’àn黑暗xíngquèkànmíngyǒujiànshìzhèliǎngděngréndōuyùjiàn遇见
15 jiùxīnlǐ心里shuōyúmèi愚昧rénsuǒyùjiàn遇见deyùjiàn遇见wèihé为何gèngyǒuzhìhuì智慧nexīnlǐ心里shuōzhèshìkōng
16 Zhìhuì智慧rényúmèi愚昧rényíyàng一样yǒngyuǎn永远wúrén无人niànYīnwèi因为rìhòu日后dōubèiwàngjì忘记tànzhìhuì智慧rénsǐwáng死亡yúmèi愚昧rén
17 suǒyǐ所以hèněshēngmìng生命yīnwèi因为zàirìguāng日光zhīxià之下suǒxíngdeshìdōuyǐwéi以为fánnǎo烦恼Dōushìkōngdōushìfēng
18 hèněyíqiè一切deláojiùshì就是zàirìguāng日光zhīxià之下deláoYīnwèi因为deláideliúgěiyǐhòu以后derén
19 rénshìzhìhuì智慧shìyúmèi愚昧shéinéngzhīdao知道jìngyàoguǎnlǐ管理láosuǒdé所得dejiùshì就是zàirìguāng日光zhīxià之下yòngzhìhuì智慧suǒdé所得deZhèshìkōng
20 Gùcǐ故此zhuǎnxiǎngzàirìguāng日光zhīxià之下suǒláodeyíqiè一切gōngzuò工作xīnbiàn便juéwàng绝望
21 Yīnwèi因为yǒurén有人yòngzhìhuì智慧zhīshi知识língqiǎo灵巧suǒláodeláidequèyàoliúgěiwèicéngláoderénwéi人为fēnZhèshìkōngshìhuàn
22 Rénzàirìguāng日光zhīxià之下láoléixīnzàiyíqiè一切deláoshàngdezheshénme什么ne
23 Yīnwèi因为yōulǜ忧虑tāde他的láochéngwéi成为chóufánLiányè连夜jiānxīnyěbù也不ānZhèshìkōng
24 Rénqiángchīqiězàiláozhōngxiǎngfú享福kànzhèshìchūyú出于shéndeshǒu
25 Lùndàochīyòngxiǎngfú享福shéinéngshèngguò胜过ne
26 Shénxǐyuè喜悦shéijiùgěishéizhìhuì智慧zhīshi知识yuèWéiyǒuzuì有罪rénshénshǐ使láojiàojiāngsuǒshōudesuǒduījī堆积deguīgěishénsuǒxǐyuè喜悦derénZhèshìkōngshìfēngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Fánshìdōuyǒudìngqī定期tiānxià天下wàndōuyǒudìngshí
2 Shēngyǒushí有时yǒushí有时Zāizhòng栽种yǒushí有时chūsuǒzāizhòng栽种deyǒushí有时
3 Shālù杀戮yǒushí有时yīzhì医治yǒushí有时Chāihuǐyǒushí有时jiànzào建造yǒushí有时
4 yǒushí有时xiàoyǒushí有时Āitòngyǒushí有时tiàowǔ跳舞yǒushí有时
5 Pāozhìshítou石头yǒushí有时duīshítou石头yǒushí有时Huáibào怀抱yǒushí有时huáibào怀抱yǒushí有时
6 Xúnzhǎo寻找yǒushí有时shīyǒushí有时Bǎoshǒu保守yǒushí有时shěqì舍弃yǒushí有时
7 Sīliè撕裂yǒushí有时fèngbǔ缝补yǒushí有时Jìngmò静默yǒushí有时yányǔ言语yǒushí有时
8 Xǐ’ài喜爱yǒushí有时hèněyǒushí有时Zhēngzhànyǒushí有时héhǎo和好yǒushí有时
9 Zhèyàng这样kànlai看来zuòshìderénzàitāde他的láoshàngyǒushénme什么yìchu益处ne
10 jiànshénjiàoshìrén世人láoshǐ使tāmen他们zàiqízhōng在其中shòujīngliàn
11 Shénzàowànànshíchéngwéi成为měihǎo美好Yòujiāngyǒngshēngānzhì安置zàishì在世rénxīn人心。(Yǒngshēngyuánwénzuòyǒngyuǎn永远rán’ér然而shéncóngshǐzhìzhōngdezuòwéi作为rénbùnéng不能cāntòu
12 zhīdao知道shìrén世人qiángzhōngshēn终身yuèxíngshàn
13 Bìngqiě并且rénrén人人chīzàiyíqiè一切láozhōngxiǎngfú享福Zhèshìshéndeēn
14 zhīdao知道shényíqiè一切suǒzuòdedōuyǒngcún永存suǒzēngtiān增添suǒjiǎnshǎo减少Shénzhèyàng这样xíngshìyàorén要人zàimiànqián面前cúnjìngwèi敬畏dexīn
15 Xiànjīn现今deshìzǎoxiān早先jiùyǒuleJiānglái将来deshìzǎoyǐ早已yǒuleBìngqiě并且shénshǐ使guòdeshìchóngxīn重新zàilái。(Huòzuòbìngqiě并且shénzàixúnhuíguòdeshì
16 yòujiànrìguāng日光zhīxià之下zàishěnpàn审判zhīchǔyǒujiāněZàigōngzhīchǔyǒujiāně
17 xīnlǐ心里shuōshénshěnpàn审判réněrénYīnwèi因为zàinàli那里yàngshìwù事务yíqiè一切gōngzuò工作dōuyǒudìngshí
18 xīnlǐ心里shuōzhènǎiwéishìrén世人deyuángù缘故shìshényàoshìyàn试验tāmen他们shǐ使tāmen他们juéde觉得zìjǐ自己bùguò不过xiàngshòuyíyàng一样
19 Yīnwèi因为shìrén世人zāoyù遭遇deshòuzāoyù遭遇Suǒzāoyù遭遇dedōushìyíyàng一样Zhègè这个zěnyàng怎样nèigè那个zěnyàng怎样Qìxī气息dōushìyíyàng一样Rénbùnéng不能qiángshòuDōushìkōng
20 DōuguīchǔDōushìchūyú出于chéntǔ尘土dōuguīchéntǔ尘土
21 Shéizhīdao知道réndelíngshìwǎngshàngshēng上升shòudehúnshìxiàdene
22 Gùcǐ故此jiànrénqiángzàijīngyíng经营deshìshàngyuèYīnwèi因为zhèshìtāde他的fēnshēnhòudeshìshéinéngshǐ使huílai回来dejiànnePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 yòuzhuǎnniànjiànrìguāng日光zhīxià之下suǒxíngdeyíqiè一切qīyā欺压Kànshòuqīyā欺压deliúlèi流泪qiěwúrén无人ānwèi安慰Qīyā欺压tāmen他们deyǒushìli势力wúrén无人ānwèi安慰tāmen他们
2 Yīncǐ因此zàntàn赞叹zǎoyǐ早已derénshèngguò胜过háihuózhe活着dehuórén
3 Bìngqiě并且yǐwéi以为wèicéngshēngdejiùshì就是wèijiànguòrìguāng日光zhīxià之下ěshìdezhèliǎngděngréngèngqiáng
4 yòujiànrénwéi人为yíqiè一切deláoyànglíngqiǎo灵巧degōngzuò工作jiùbèilínshějídù嫉妒Zhèshìkōngshìfēng
5 Yúmèi愚昧rénbàozhūshǒu着手chīzìjǐ自己deròu
6 Mǎnledexiǎngānjìng安静qiángmǎnleliǎngláofēng
7 yòuzhuǎnniànjiànrìguāng日光zhīxià之下yǒujiànkōngdeshì
8 Yǒurén有人gūdān孤单èrxiōngjìngláoyǎnyěbù也不qiáncái钱财wéishuōláoláokèkǔ刻苦zìjǐ自己xiǎngfú享福yuèdàodǐ到底shìwéishéinezhèshìkōngshìzhòngdeláo
9 Liǎnggèrén个人zǒngyīgè一个rénhǎoyīnwèi因为èrrénláotóngdeměihǎo美好deguǒxiào
10 Ruòshì若是diēdǎozhèrénkěyǐ可以tāde他的tóngbàn同伴Ruòshì若是shēndiēdǎoméiyǒu没有biérén别人láiZhèrénjiùyǒuhuòle
11 Zàizhě再者èrréntóngshuìjiùdōunuǎnhuó暖和rénshuìzěnnéngnuǎnhuó暖和ne
12 Yǒurén有人gōngshèngshēnrénruòyǒuèrrénbiàn便néngdǎngSānhéchéng合成deshéngzi绳子bùróngyì不容易zhéduàn折断
13 Pínqióng贫穷éryǒuzhìhuì智慧deshàonián少年rénshèngguò胜过niánlǎo年老kěnjiàndeyúmèi愚昧wáng
14 Zhèrénshìcóngjiānláo监牢zhōngchūlai出来zuòwángZàiguózhōngshēngláiyuánshìpínqióng贫穷de
15 jiànrìguāng日光zhīxià之下yíqiè一切xíngdòng行动dehuóréndōusuícóngdì’èrwèi第二位jiùshì就是qǐlai起来dàitì代替lǎowángdeshàonián少年rén
16 suǒzhìlǐ治理dezhòngrén众人jiùshì就是tāde他的bǎixìng百姓duōdewúshù无数Zàihòulái后来derénshàngqiěxǐyuè喜悦Zhèzhēnshì真是kōngshìfēngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 dàoshéndediàn殿yàojǐnshèn谨慎jiǎobù脚步Yīnwèi因为jìnqiántīngshèngguò胜过yúmèi愚昧rénxiàn,(huòzuòshèngguò胜过xiànyúmèi愚昧réndetāmen他们běnbùzhīdào不知道suǒzuòdeshìě
2 zàishénmiànqián面前bùkě不可màoshīkāikǒu开口yěbù也不xīnfāyán发言Yīnwèi因为shénzàitiānshàng天上zàidìxià在地下suǒyǐ所以deyányǔ言语yàoguǎshào
3 Shìwù事务duōjiùlìngrén令人zuòmèngyányǔ言语duōjiùxiǎnchūyúmèi愚昧
4 xiàngshényuànchánghuán偿还bùkě不可chíyán迟延Yīnxǐyuè喜悦yúmèi愚昧rénSuǒyǐ所以deyuànyīngdāng应当chánghuán偿还
5 yuànháibùrú不如bùxǔ不许
6 Bùkě不可rèndekǒushǐ使ròutǐ肉体fànzuì犯罪Yěbù也不zàijìsī祭司yuánwénzuòshǐzhě使者miànqián面前shuōshìcuòleWèihé为何shǐ使shényīndeshēngyīn声音fānù发怒bàihuài败坏shǒusuǒzuòdene
7 Duōmèngduōyánqízhōng其中duōyǒuhuànzhǐyào只要jìngwèi敬畏shén
8 ruòzàishěngzhīzhōng之中jiànqióngrén穷人shòuqīyā欺压bìngduógōnggōngpíng公平deshìbùyào不要yīncǐ因此chàyì诧异YīnyǒuwèigāoguògāowèidejiàncháZàitāmen他们yǐshàng以上háiyǒu还有gènggāo更高de
9 Kuàngqiě况且dedeyìchu益处guīzhòngrén众人Jiùshì就是jūnwángshòutiándì田地degōngyìng供应
10 TānàiyíndeyīndeyínzhīTānàifēngfù丰富deyěbù也不yīndelìyì利益zhīZhèshìkōng
11 Huòwù货物zēngtiān增添chīderénzēngtiān增添Wùzhǔ物主deshénme什么yìchu益处nebùguò不过yǎnkàn眼看éryǐ而已
12 Láoderénbùjū不拘chīduōchīshàoshuìdexiāngtiánFùzú富足réndefēngmǎn丰满quèbùróng不容shuìjiào睡觉
13 jiànrìguāng日光zhīxià之下yǒuzōnghuòhuànjiùshì就是cáizhǔ财主cúncáifǎnhàizìjǐ自己
14 Yīnzāoyù遭遇huòhuànzhèxie这些cáijiùxiāomiè消灭rénruòshēngleérzi儿子shǒulǐ手里suǒyǒu所有
15 zěnyàng怎样cóngtāichìshēnérláizhàoyàng照样chìshēnérsuǒláodeláideShǒuzhōngfēnháobú毫不néngdài
16 láideqíngxing情形zěnyàng怎样deqíngxing情形zěnyàng怎样Zhèshìzōnghuòhuànwéifēngláoyǒushénme什么yìchu益处ne
17 Bìngqiě并且zhōngshēn终身zàihēi’àn黑暗zhōngchīduōyǒufánnǎo烦恼yòuyǒubìnghuànǒu
18 suǒjiànwéishànwéiměidejiùshì就是rénzàishényīshēng一生derìzi日子chīxiǎngshòu享受rìguāng日光zhīxià之下láodeláidehǎochu好处Yīnwèi因为zhèshìtāde他的fēn
19 Shénréncáifēngfù丰富shǐ使néngchīyòngnéngzìjǐ自己defēnzàiláozhōngyuèZhènǎishì乃是shéndeēn
20 duōsīniàn思念zìjǐ自己yīshēng一生deniánYīnwèi因为shényīngtāde他的xīnshǐ使yuèPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 jiànrìguāng日光zhīxià之下yǒuzōnghuòhuànzhòngzàirénshēn人身shàng
2 Jiùshì就是rénméngshéncáifēngfù丰富zūnróngyǐzhì以致xīnlǐ心里suǒyuàndeyíyàng一样dōuquēzhǐshì只是shénshǐ使bùnéng不能chīyòngfǎnyǒuwàirénláichīyòngZhèshìkōngshìhuòhuàn
3 Rénruòshēngyībǎi一百érzi儿子huóxǔduō许多suìshu岁数yǐzhì以致tāde他的niánshénduōxīnlǐ心里quèbùdé不得mǎnxiǎngfú享福yuèyòubùdé不得máizàng埋葬shuōdàoqī到期érdetāidǎohǎo
4 Yīnwèi因为érláiàn’àn暗暗érmíngzi名字bèihēi’àn黑暗zhē
5 Bìngqiě并且méiyǒu没有jiànguòtiānháowú毫无zhījué知觉Zhètāiréndǎoxiǎngānxí安息
6 rénsuīrán虽然huóqiānnián千年zàihuóqiānnián千年quèxiǎngfú享福zhòngrén众人qǐbù岂不dōuguīyīgè一个dìfang地方ma
7 Réndeláodōuwéikǒuxīnlǐ心里quèbùzhī不知
8 Zhèyàng这样kànlai看来zhìhuì智慧rényúmèi愚昧rényǒushénme什么chángchù长处neqióngrén穷人zàizhòngrén众人miànqián面前zhīdao知道rúhé如何xíngyǒushénme什么chángchù长处ne
9 Yǎnjīng眼睛suǒkàndexīnlǐ心里wàngxiǎng妄想dedǎohǎoZhèshìkōngshìfēng
10 Xiānqián先前suǒyǒu所有dezǎoyǐ早已lemíngBìngzhīdao知道wéirényěbù也不néngzìjǐ自己dexiāngzhēng
11 Jiāzēngdeshìduōzhèrényǒushénme什么yìchu益处ne
12 Rényīshēng一生derìzi日子jiùyǐngérjīngguò经过Shéizhīdao知道shénme什么yǒuyì有益neshéinénggàosu告诉shēnhòuzàirìguāng日光zhīxià之下yǒushénme什么shìnePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Míngyù名誉qiángměihǎo美好degāoyóuRénderìzi日子shèngguò胜过rénshēng人生derìzi日子
2 Wǎngzāosāngdejiāqiángwǎngyànyuèdejiāyīnwèi因为shìzhòngrén众人dejiéjú结局Huórénbìjiāng必将zhèshìfàngzài放在xīnshàng
3 Yōuchóuqiángxiàoyīnwèi因为miàndàichóuróngzhōngshǐ使xīnyuè
4 Zhìhuì智慧réndexīnzàizāosāngzhījiāYúmèi愚昧réndexīnzàikuàilè快乐zhījiā
5 Tīngzhìhuì智慧réndezébèi责备qiángtīngyúmèi愚昧réndegēchàng歌唱
6 Yúmèi愚昧réndexiàoshēng笑声hǎoxiàng好像guōxiàshāojīngjí荆棘debàoshēng爆声zhèshìkōng
7 Lèsuǒ勒索shǐ使zhìhuì智慧rénbiànwéiwàngHuìlù贿赂néngbàihuài败坏réndehuìxīn
8 Shìqing事情dezhōngqiángshìqing事情detóuCúnxīn存心rěnnài忍耐deshèngguò胜过xīnjiāo’ào骄傲de
9 bùyào不要xīnlǐ心里jízào急躁nǎoyīnwèi因为nǎocúnzài存在yúmèi愚昧réndehuái怀zhōng
10 Bùyào不要shuōxiānqián先前derìzi日子qiángguòrújīn如今derìzi日子shìshénme什么yuángù缘故nezhèyàng这样wènbúshì不是chūyú出于zhìhuì智慧
11 Zhìhuì智慧chǎnyè产业bìnghǎoÉrqiě而且jiàntiānderéndezhìhuì智慧gèngwéiyǒuyì有益
12 Yīnwèi因为zhìhuì智慧rénhǎoxiàng好像yínqiánrényíyàng一样Wéidú惟独zhìhuì智慧néngbǎoquán保全zhìhuì智慧réndeshēngmìng生命zhèjiùshì就是zhīshi知识deyìchu益处
13 yàochákàn察看shéndezuòwéi作为yīnshénshǐ使wéideshéinéngbiànwéizhíne
14 hēngtōngderìzi日子dāngyuèZāohuànnàn患难derìzi日子dāngsīxiǎng思想Yīnwèi因为shénshǐ使zhèliǎngyàngbìngliè并列wéideshìjiàoréncháchūshēn出身hòuyǒushénme什么shì
15 Yǒurénxíngfǎnzhìmièwáng灭亡Yǒuěrénxíngědǎoxiǎngchángshòu长寿Zhèdōushìzàizhīrìzhōng日中suǒjiànguòde
16 Bùyào不要xíngguòfèn过分Yěbù也不yàoguòyú过于chěngzhìhuì智慧Hébì何必bàiwángne
17 Bùyào不要xíngěguòfèn过分Yěbù也不yàowéirényúmèi愚昧Hébì何必dàoqī到期érne
18 chíshǒuzhègè这个wéiměiNèigè那个yěbù也不yàosōngshǒuYīnwèi因为jìngwèi敬畏shénderéncóngzhèliǎngyàngchūlai出来
19 Zhìhuì智慧shǐ使yǒuzhìhuì智慧derénchéngzhōngshíguānchánggèngyǒunénglì有能力
20 Shícháng时常xíngshànérfànzuì犯罪derénshìshàngshízài实在méiyǒu没有
21 Rénsuǒshuōdeyíqiè一切huàbùyào不要fàngzài放在xīnshàngkǒngpà恐怕tīngjiàn听见depúrén仆人zhòu
22 Yīnwèi因为xīnlǐ心里zhīdao知道zìjǐ自己cénglǚcì屡次zhòubiérén别人
23 céngyòngzhìhuì智慧shìyàn试验zhèyíqiè一切shìshuōyàodé要得zhìhuì智慧zhìhuì智慧quèyuǎn
24 Wànshìzhīshényuǎnérqiě而且zuìshēnshéinéngtòune
25 zhuǎnniànyīxīn一心yàozhīdao知道yàokǎochá考察yàoxúnqiú寻求zhìhuì智慧wànshìdelǐyóu理由Yòuyàozhīdao知道xié’è邪恶wéiyúmèi愚昧yúmèi愚昧wéikuángwàng狂妄
26 dézhī得知yǒuděngfùrén妇人háitāde她的xīnshìwǎngluóshǒushìsuǒliànFánméngshénxǐyuè喜悦derénnéngduǒbì躲避
27 Yǒuzuì有罪derénquèbèichánzhùleChuándàozhě传道者shuōkànyīqiān一千nánzǐ男子zhōngzhǎodào找到yīgè一个zhèngzhí正直rénDànzhòngnǚzǐ女子zhōngméiyǒu没有zhǎodào找到yīgè一个jiāngzhèshìyīyī一一bǐjiào比较yàoxúnqiú寻求xīnréngyàoxúnzhǎo寻找quèwèicéngzhǎodào找到
28
29 suǒzhǎodào找到dezhǐyǒu只有jiànjiùshì就是shénzàorényuánshìzhèngzhí正直dàntāmen他们xúnchūxǔduō许多qiǎojì巧计Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Shéizhìhuì智慧rénneshéizhīdao知道shìqing事情dejiěshì解释neréndezhìhuì智慧shǐ使tāde他的liǎnfāguāng发光bìngshǐ使liǎnshàngdebàogǎibiàn改变
2 quànzūnshǒu遵守wángdemìnglìng命令zhǐshénshìdāngrúcǐ如此
3 Bùyào不要jízào急躁líkāi离开wángdemiànqián面前Bùyào不要gùzhí固执xíngěYīnwèi因为fánshìdōusuízìjǐ自己dexīnyì心意érxíng
4 Wángdehuà的话běnyǒuquánlì权力shéigǎnwènshuōzuòshénme什么ne
5 Fánzūnshǒu遵守mìnglìng命令dejīnglì经历huòhuànZhìhuì智慧réndexīnnéngbiànmíngshíhou时候dìnglǐ定理。(Yuánwénzuòshěnpàn审判xiàjiétóng
6 yàngshìwù事务chéngjiù成就dōuyǒushíhou有时候dìnglǐ定理Yīnwèi因为réndekǔnàn苦难zhòngzàishēnshàng
7 bùzhīdào不知道jiānglái将来deshìyīnwèi因为jiānglái将来rúhé如何shéinénggàosu告诉ne
8 Wúrén无人yǒuquánlì权力zhǎngguǎn掌管shēngmìng生命jiāngshēngmìng生命liúzhùwúrén无人yǒuquánlì权力zhǎngguǎn掌管Zhèchǎngzhēngzhànwúrén无人néngmiǎnxié’è邪恶yěbù也不néngjiùhǎoxíngxié’è邪恶derén
9 Zhèyíqiè一切dōujiànguòzhuānxīn专心chákǎorìguāng日光zhīxià之下suǒzuòdeyíqiè一切shìYǒushí有时zhèrénguǎnxiá管辖rénlìngrén令人shòuhài受害
10 jiàněrénmáizàng埋葬guīrù归入fénmù坟墓Yòujiànxíngzhèngzhí正直shìdelíkāi离开shèngdì圣地zàichéngzhōngbèirénwàngjì忘记Zhèshìkōng
11 Yīnwèi因为duàndìng断定zuìmíng罪名lìkè立刻shīxíngsuǒyǐ所以shìrén世人mǎnxīnzuòě
12 Zuìrén罪人suīrán虽然zuòěbǎidǎoxiǎngchángjiǔ长久deniánRán’ér然而zhǔnzhīdao知道jìngwèi敬畏shéndejiùshì就是zàimiànqián面前jìngwèi敬畏derénzhōngjiǔbìděi必得yuè
13 Ěrénquèbùdé不得yuèyěbù也不dechángjiǔ长久deniánZhèniánhǎoxiàng好像yǐngéryīnjìngwèi敬畏shén
14 Shìshàngyǒujiànkōngdeshìjiùshì就是rénsuǒzāoyù遭遇defǎnzhàoěrénsuǒxíngdeYòuyǒuěrénsuǒzāoyù遭遇defǎnzhàorénsuǒxíngdeshuōzhèshìkōng
15 jiùchēngzàn称赞kuàilè快乐yuánlái原来rénzàirìguāng日光zhīxià之下qiángchīkuàilè快乐Yīnwèi因为zàirìguāng日光zhīxià之下shényīshēng一生deniányàocóngláozhōngshícháng时常xiǎngshòu享受suǒdé所得de
16 zhuānxīn专心qiúzhìhuì智慧yàokànshìshàngsuǒzuòdeshì。(Yǒuzhòuyè昼夜shuìjiào睡觉bùhé不合yǎnde)。
17 jiùkànmíngshényíqiè一切dezuòwéi作为Zhīdao知道réncháchūrìguāng日光zhīxià之下suǒzuòdeshìRènpíng任凭fèiduōshǎo多少xúnchádōucháchūlai出来Jiùshì就是zhìhuì智慧rénsuīxiǎngzhīdao知道shìcháchūlai出来Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 jiāngzhèyíqiè一切shìfàngzài放在xīnshàngxiángxì详细kǎojiūjiùzhīdao知道rénzhìhuì智慧rénbìngtāmen他们dezuòwéi作为dōuzàishénshǒuzhōngHuòshì或是àihuòshì或是hèndōuzàitāmen他们deqiánmian前面rénbùnéng不能zhīdao知道
2 Fánlíndàozhòngrén众人deshìdōushìyíyàng一样réněréndōuzāoyù遭遇yíyàng一样deshìHǎorénjiéjìng洁净rénjiéjìng洁净rénxiàndexiàndeshìyíyàng一样Hǎorénrúhé如何zuìrén罪人rúhé如何shìderúhé如何shìderúhé如何
3 Zàirìguāng日光zhīxià之下suǒxíngdeyíqiè一切shìshàngyǒujiànhuòhuànjiùshì就是zhòngrén众人suǒzāoyù遭遇dedōushìyíyàng一样Bìngqiě并且shìrén世人dexīnchōngmǎn充满leěHuózhe活着deshíhòu的时候xīnlǐ心里kuángwàng狂妄hòulái后来jiùguīrénnàli那里le
4 yíqiè一切huórénxiānglián相连derénháiyǒu还有zhǐwàng指望Yīnwèi因为huózhe活着degǒuledeshīzi狮子gèngqiáng
5 Huózhe活着derénzhīdao知道lederénháowú毫无suǒzhīYěbù也不zàideshǎngtāmen他们demíngwúrén无人niàn
6 Tāmen他们deàitāmen他们dehèntāmen他们dejídù嫉妒zǎodōuxiāomiè消灭leZàirìguāng日光zhīxià之下suǒxíngdeyíqiè一切shìshàngtāmen他们yǒngbùzài不再yǒufēnle
7 zhǐguǎn只管huānhuānxǐ欢喜chīdefànXīnzhōng心中kuàilè快乐dejiǔYīnwèi因为shényǐjīng已经yuèdezuòwéi作为
8 deyīfu衣服dāngshí当时chángjiébái洁白tóushàngyěbù也不yàoquēshǎo缺少gāoyóu
9 Zàiyīshēng一生kōngdeniánjiùshì就是shénzàirìguāng日光zhīxià之下kōngdeniándāngtóngsuǒàidekuàihuo快活dùrì度日Yīnwèi因为shìshēngqián生前zàirìguāng日光zhīxià之下láodeshìshàngsuǒdé所得defēn
10 Fánshǒusuǒdàngzuò当作deshìyàojìnlì尽力zuòYīnwèi因为zàisuǒdeyīnjiānméiyǒu没有gōngzuò工作méiyǒu没有móusuànméiyǒu没有zhīshi知识méiyǒu没有zhìhuì智慧
11 yòuzhuǎnniànjiànrìguāng日光zhīxià之下kuàipǎodewèibì未必néngyíngzhàndewèibì未必déshèng得胜zhìhuì智慧dewèibì未必deliángshi粮食míngzhédewèibì未必decáilíngqiǎo灵巧dewèibì未必dexǐyuè喜悦Suǒlíndàozhòngrén众人deshìzàihu在乎dāngshíde当时的jīhuì机会
12 Yuánlái原来rényěbù也不zhīdao知道zìjǐ自己dedìngqī定期bèiěwǎngquānzhùniǎobèiwǎngluózhuōzhùhuòhuànhūrán忽然líndàodeshíhòu的时候shìrén世人xiànzàiqízhōng在其中shìrúcǐ如此
13 jiànrìguāng日光zhīxià之下yǒuyíyàng一样zhìhuì智慧kànnǎishì乃是guǎngdà广大
14 Jiùshì就是yǒuxiǎochéngqízhōng其中derénshù人数xīshǎo稀少yǒujūnwángláigōngjī攻击xiūzhù修筑yínglěijiāngchéngwéikǔn
15 Chéngzhōngyǒuyīgè一个pínqióng贫穷dezhìhuì智慧réntāyòng他用zhìhuì智慧jiùlechéngquèméiyǒurén没有人niànqióngrén穷人
16 jiùshuōzhìhuì智慧shèngguò胜过yǒngRán’ér然而pínqióng贫穷réndezhìhuì智慧bèirénmiǎoshìtāde他的huàwúrén无人tīngcóng听从
17 Nìngkě宁可zàiānjìng安静zhīzhōng之中tīngzhìhuì智慧réndeyányǔ言语tīngzhǎngguǎn掌管yúmèi愚昧réndehǎnshēng
18 Zhìhuì智慧shèngguò胜过dǎzhàng打仗debīngqì兵器Dànyīgè一个zuìrén罪人néngbàihuài败坏xǔduō许多shànshìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 cāngying苍蝇shǐ使zuòxiāngdegāoyóufāchū发出chòuZhèyàng这样yīdiǎn一点yúmèi愚昧néngbàihuài败坏zhìhuì智慧zūnróng
2 Zhìhuì智慧réndexīnyòuYúmèi愚昧réndexīnzuǒ
3 Bìngqiě并且yúmèi愚昧rénxíngxiǎnchūwúzhī无知Duìzhòngrén众人shuōshìyúmèi愚昧rén
4 Zhǎngquán掌权zhědexīnruòxiàngfānù发怒bùyào不要líkāi离开deběnwèi本位yīnwèi因为róuhé柔和néngmiǎnguò
5 jiànrìguāng日光zhīxià之下yǒujiànhuòhuànsìhu似乎chūyú出于zhǎngquán掌权decuòwù错误
6 Jiùshì就是yúmèi愚昧rénzàigāowèiFùzú富足rénzuòzàiwèi
7 jiànguòpúrén仆人qímǎ骑马wángzǐ王子xiàngpúrén仆人zàidìshang地上bùxíng步行
8 xiànkēngdezìjǐ自己diàozàiqízhōng在其中Chāiqiángyuándewéishésuǒyǎo
9 Záokāihuòzuònuóshítou石头deshòusǔnshāng损伤Pǐkāi劈开mùtou木头dezāowēixiǎn危险
10 Tiěqì铁器dùnleruòjiāngrènkuàijiùduōfèiqìlì气力Dàndezhìhuì智慧zhǐjiàobiàn便yǒuyìchu有益处
11 Wèixíngshùxiānshéruòyǎorénhòuxíngshùshìwúyì无益
12 Zhìhuì智慧réndekǒushuōchū说出ēnyánYúmèi愚昧réndezuǐtūnmièzìjǐ自己
13 kǒuzhòngdì中的yányǔ言语tóushìyúmèi愚昧huàdewěishìjiānědekuángwàng狂妄
14 Yúmèi愚昧rénduōyǒuyányǔ言语rénquèbùzhī不知jiānglái将来yǒushénme什么shìshēnhòudeshìshéinénggàosu告诉ne
15 Fányúmèi愚昧réntāde他的láoshǐ使zìjǐ自己kǔnYīnwèi因为liánjìnchéngdeyěbù也不zhīdao知道
16 Bāngguóadewángruòshì若是háitóngdeqúnchénzǎochén早晨yànyuèjiùyǒuhuòle
17 Bāngguóadewángruòshì若是guìzhòuzhīdeqúnchénànshí按时chīwéiyàowéijiǔzuìjiùyǒule
18 Yīnrénlǎnduò懒惰fángdǐng房顶tāxià塌下Yīnrénshǒu人手lǎnfángwū房屋lòu
19 ShèbǎiyánshìwéixiàoJiǔnéngshǐ使rénkuàihuo快活qiánnéngjiàowànshìyīngxīn
20 bùkě不可zhòujūnwángyěbù也不xīnhuái怀niànZàiwòfáng卧房yěbù也不zhòuYīnwèi因为kōngzhōng空中deniǎochuányángzhèshēngyīn声音Yǒuchìbǎng翅膀deshùshuōzhèshìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Dāngjiāngdeliángshi粮食zàishuǐmiàn水面yīnwèi因为jiǔnéngdezhe
2 yàofēngěi分给rénhuòfēngěi分给rényīnwèi因为bùzhīdào不知道jiānglái将来yǒushénme什么zāihuòlíndàodìshang地上
3 Yúnruòmǎnlejiùqīngdào倾倒zàidìshang地上Shùruòxiàngnán向南dǎohuòxiàngběi向北dǎoshùdǎozàihéchǔ何处jiùcúnzài存在héchǔ何处
4 KànfēngdezhǒngWàngyúndeshōugē收割
5 Fēngcóngdàoláigútou骨头zàihuáiyùn怀孕fùrén妇人detāizhōngrúhé如何chángchéngshàngqiěbùdé不得zhīdao知道zhèyàng这样xíngwànshìzhīshéndezuòwéi作为gèngbùdé不得zhīdao知道
6 Zǎochén早晨yàodezhǒngwǎnshang晚上yěbù也不yàoxiēdeshǒuyīnwèi因为bùzhīdào不知道yíyàng一样wànghuòshì或是zǎodehuòshì或是wǎndehuòshì或是liǎngyàngdōuhǎo
7 Guāngběnshìjiāměideyǎnjiànrìguāng日光shìyuède
8 Rénhuóduōnián多年jiùdāngkuàilè快乐duōnián多年Rán’ér然而dāngxiǎngdào想到hēi’àn黑暗derìzi日子yīnwèi因为zhèrìzi日子duōsuǒyàoláidedōushìkōng
9 Shàonián少年rénzàiyòuniánshídāngkuàilè快乐Zàiyòuniánderìzi日子shǐ使dexīnhuānchàngxíngxīnsuǒyuànxíngdekànyǎnsuǒàikàndequèyàozhīdao知道wéizhèyíqiè一切deshìshénshěnwèn审问
10 Suǒyǐ所以dāngcóngxīnzhōng心中chúdiàochóufánCóngròutǐ肉体xié’è邪恶Yīnwèi因为yīshēng一生dekāiduān开端yòuniánzhīshídōushìkōngdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 chènzheniányòushuāibài衰败derìzi日子shàngwèi尚未láidào来到jiùshì就是suǒshuōháowú毫无yuèdenàxiē那些niánwèicénglínjìn临近zhīxiāndāngniànzàodezhǔ
2 Bùyào不要děngdào等到tóuguāngmíng光明yuèliàng月亮Xīngsù星宿biànwéihēi’àn黑暗hòuyúncai云彩fǎnhuí
3 Kānshǒu看守fángwū房屋dezhànyǒulì有力deshēntuīdexīshǎo稀少jiùzhǐcóngchuānghu窗户wǎngwàikàndedōuhūn’àn昏暗
4 Jiēménguānbì关闭tuīdexiǎngshēng响声wēixiǎo微小qiāoniǎojiàorénjiùqǐlai起来gēchàng歌唱denǚzǐ女子dōushuāiwēi衰微
5 Réngāochǔlùshang路上yǒujīnghuāng惊慌xìngshùkāihuāzhàměng蚱蜢chéngwéi成为zhòngdànrénsuǒyuàndedōufèidiàoyīnwèi因为rénguīyǒngyuǎn永远dejiādiàosāngdezàijiēshàngwǎnglái往来
6 Yínliànzhéduàn折断jīnguànpòliè破裂píngzi瓶子zàiquánpángsǔnhuài损坏shuǐlúnzàijǐngkǒupòlàn破烂
7 Chéntǔ尘土réngguīdelíngréngguīlíngdeshén
8 Chuándàozhě传道者shuōkōngdekōngfánshìdōushìkōng
9 Zàizhě再者chuándàozhě传道者yīnyǒuzhìhuì智慧réngjiāngzhīshi知识jiàoxun教训zhòngrén众人Yòuxiǎngyòukǎochá考查yòuchénshuōxǔduō许多zhēnyán箴言
10 Chuándàozhě传道者zhuānxīn专心xúnqiú寻求kěxǐ可喜yuèdeyányǔ言语shìpíngzhèngzhí正直xiědechéngshí诚实huà
11 Zhìhuì智慧réndeyányǔ言语hǎoxiàng好像gùnHuìzhōngzhīshīdeyányǔ言语yòuxiàngdīngwěndedīngzi钉子Dōushìyīgè一个zhěsuǒde
12 érháiyǒu还有yīcéng一层dāngshòuquànjièZheshūduōméiyǒu没有qióngjìn穷尽Dúshū读书duōshēntǐ身体píjuàn疲倦
13 Zhèxie这些shìdōutīngjiàn听见leZǒngjiùshì就是jìngwèi敬畏shénjǐnshǒutāde他的jièmìng诫命zhèshìrénsuǒdāngjìndeběnfēn。(Huòzuòzhèshìzhòngrén众人deběnfēn
14 Yīnwèi因为rénsuǒzuòdeshìliányíqiè一切yǐncáng隐藏deshìwúlùn无论shìshànshìěshéndōushěnwèn审问