Yǎgē雅歌

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Suǒluómén所罗门deshìzhòngdì中的yǎgē雅歌
2 Yuàntāyòng他用kǒuqīnzuǐYīndeàiqíng爱情jiǔgèngměi
3 degāoyóuxīnxiāngdemíngrútóng如同dǎochūlai出来dexiānggāosuǒyǐ所以zhòngtóngdōuài
4 Yuànxīyǐn吸引wǒmen我们jiùkuàipǎogēnsuí跟随Wángdàijìnlenèishìwǒmen我们yīnhuānxǐ欢喜kuàilè快乐Wǒmen我们yàochēngzàn称赞deàiqíng爱情shèngchēngzàn称赞měijiǔTāmen他们àishìsuǒdāngrán当然de
5 lěngdezhòngnǚzǐ女子asuīrán虽然hēiquèshìxiùměirútóng如同dezhàngpénghǎoxiàng好像Suǒluómén所罗门demànzi幔子
6 Bùyào不要yīntóushàihēilejiùqīngkàntóngdedìxiōng弟兄xiàngfānù发怒tāmen他们shǐ使kānshǒu看守pútáoyuán葡萄园wǒzìjǐ我自己depútáoyuán葡萄园quèméiyǒu没有kānshǒu看守
7 xīnsuǒàideaqiúgàosu告诉zàihéchǔ何处yángshǎngwu晌午zàihéchǔ何处shǐ使yángxiēhébì何必zàitóngbàn同伴deyángqúnpángbiān旁边hǎoxiàng好像méngzheliǎnderénne
8 zhènǚzǐ女子zhōngměilì美丽deruòbùzhīdào不知道zhǐguǎn只管gēnsuí跟随yángqúndejiǎozōngdeshānyáng山羊gāofàngzài放在mùrén牧人zhàngpéngdepángbiān旁边
9 Wǒde我的jiāǒujiāngfǎlǎo法老chēshàngtàodejùnmǎ骏马
10 deliǎngsāiyīnfǎbiàn发辫érxiùměidejǐngxiàng颈项yīnzhūchuànérhuálì华丽
11 Wǒmen我们yàowéibiānshàngjīnbiànxiāngshàngyíndīng
12 Wángzhèngzuòdeshíhòu的时候wǒde我的xiānggāofāchū发出xiāngwèi香味
13 wǒde我的liángrénwéi人为dàiméiyàochángzàihuái怀zhōng
14 wǒde我的liángrénwéi人为fèngxiānhuāzàiyǐndepútáoyuán葡萄园zhōng
15 Wǒde我的jiāǒushénměilì美丽shénměilì美丽deyǎnhǎoxiàng好像gēzǐ鸽子yǎn
16 Wǒde我的liángrénshénměilì美丽kě’ài可爱wǒmen我们qīngcǎo青草wéichuáng
17 xiāngbǎishù柏树wéifángwū房屋dedòngliáng栋梁sōngshù松树wéichuánPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 shìshālúndeméiguī玫瑰huāhuòzuòshuǐxiānhuā水仙花),shìzhòngdì中的bǎihéhuā百合花
2 Wǒde我的jiāǒuzàinǚzǐ女子zhōnghǎoxiàng好像bǎihéhuā百合花zàijīngjí荆棘nèi
3 Wǒde我的liángrénzàinánzǐ男子zhōngrútóng如同píngguǒ苹果shùzàishùlín树林zhōnghuānhuānxǐ欢喜zuòzàitāde他的yìnxiàchángguǒdezīwèi滋味juéde觉得gāntián
4 dàiyányànsuǒàiwéizàiyǐshàng以上
5 Qiúnǐmen你们gěipútao葡萄gānzēngbǔ增补gěipíngguǒ苹果chàngkuàixīnyīnàichéngbìng
6 Tāde他的zuǒshǒuzàitóuxiàtāde他的yòushǒu右手jiāngbàozhù
7 lěngdezhòngnǚzǐ女子azhǐzhelíngyáng羚羊huòtiányě田野de鹿zhǔfù嘱咐nǐmen你们bùyào不要jīngdòng惊动bùyào不要jiàoxǐng叫醒suǒqīn’àide亲爱的děngtāzìjǐ他自己qíngyuàn情愿bùyào不要jiàoxǐng叫醒yúnyúnhuòzuòbùyào不要jīdòng激动àiqíng爱情děngzìfā自发)。
8 Tīngashìliángréndeshēngyīn声音Kàncuān蹿shānyuèlǐngérlái
9 Wǒde我的liángrénhǎoxiàng好像língyáng羚羊huòxiàngxiǎo鹿zhànzàiwǒmen我们qiángbì墙壁hòucóngchuānghu窗户wǎngguānkàn观看cóngchuānglíngwǎngkuītàn
10 liángrénduìshuōwǒde我的jiāǒuwǒde我的měirén美人qǐlai起来tóng
11 Yīnwèi因为dōngtiān冬天wǎngYǔshuǐ雨水zhǐzhùguòqu过去le
12 Dìshang地上bǎihuākāi花开fàngBǎiniǎomíngjiào鸣叫deshíhòu的时候huòzuòxiūlǐ修理pútao葡萄shùdeshíhòu的时候yǐjīng已经láidào来到bānjiūdeshēngyīn声音zàiwǒmen我们jìngnèi境内tīngjiàn听见le
13 Wúhuāguǒ无花果shùdeguǒjiànjiàn渐渐chéngshú成熟pútao葡萄shùkāihuāfàngxiāngWǒde我的jiāǒuwǒde我的měirén美人qǐlai起来tóng
14 Wǒde我的gēzǐ鸽子azàipánshíxuézhōngzàidǒuyándeyǐnmì隐密chǔQiúróngdejiàndemiànmào面貌detīngdeshēngyīn声音Yīnwèi因为deshēngyīn声音róuhé柔和demiànmào面貌xiùměi
15 Yàogěiwǒmen我们qínhúli狐狸jiùshì就是huǐhuài毁坏pútáoyuán葡萄园dexiǎohúli狐狸Yīnwèi因为wǒmen我们depútao葡萄zhèngzài正在kāihuā
16 Liángrénshǔshǔzàibǎihéhuā百合花zhōngfàngqúnyáng
17 Wǒde我的liángrénqiúděngdào等到tiānliángfēngyǐngfēideshíhòu的时候yàozhuǎnhuíhǎoxiàng好像língyáng羚羊huòxiàngxiǎo鹿zàishānshàngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 yèjiān夜间tǎngzàichuángshàngxúnzhǎo寻找xīnsuǒàidexúnzhǎo寻找quèxúnbùjiàn不见
2 shuōyàoqǐlai起来yóuxíng游行chéngzhōngzàijiēshìshàngzàikuānkuò宽阔chǔxúnzhǎo寻找xīnsuǒàidexúnzhǎo寻找quèxúnbùjiàn不见
3 Chéngzhōngxúnluó巡逻kānshǒu看守derényùjiàn遇见wèntāmen他们nǐmen你们kànjiàn看见xīnsuǒàideméiyǒu没有
4 gānglíkāi离开tāmen他们jiùyùjiàn遇见xīnsuǒàidezhùbùróng不容zǒulǐngjiādàohuái怀zhědenèishì
5 lěngdezhòngnǚzǐ女子azhǐzhelíngyáng羚羊huòtiányě田野de鹿zhǔfù嘱咐nǐmen你们bùyào不要jīngdòng惊动bùyào不要jiàoxǐng叫醒suǒqīn’àide亲爱的děngtāzìjǐ他自己qíngyuàn情愿bùyào不要jiàoxǐng叫醒yúnyúnhuòzuòbùyào不要jīdòng激动àiqíng爱情děngzìfā自发)。
6 cóngkuàngshànglái上来xíngzhuàng形状yānzhùméiyàorǔxiāng乳香bìngshāngrén商人yàngxiāngfěnxūndeshìshéine
7 KànshìSuǒluómén所罗门dejiào轿wéiyǒuliùshí六十yǒngshì勇士dōushìYǐsèliè以色列zhòngdì中的yǒngshì勇士
8 Shǒudōuchídāoshànyú善于zhēngzhànyāojiānpèidāofángbèiyèjiān夜间yǒujīnghuāng惊慌
9 Suǒluómén所罗门wángyòngnènwéizìjǐ自己zhìzào制造chénghuájiào轿
10 Jiào轿zhùshìyòngyínzuòdejiào轿deshìyòngjīnzuòdeZuòdiànshìzǐsè紫色deqízhōng其中suǒdenǎilěngzhòngnǚzǐ女子deàiqíng爱情
11 Xī’ān锡安dezhòngnǚzǐ女子anǐmen你们chūqù出去guānkàn观看Suǒluómén所罗门wángtóudàiguānmiǎn冠冕jiùshì就是zàihūnyánderìzi日子xīnzhōng心中yuèdeshíhòu的时候mǔqīn母亲gěidàishàngdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Wǒde我的jiāǒushénměilì美丽shénměilì美丽deyǎnzàinèihǎoxiàng好像gēzǐ鸽子yǎndetóufa头发rútóng如同shānyáng山羊qúnzàilièshānpáng
2 deyáchǐ牙齿xīnjiǎnmáodeyīqún一群mǔyáng母羊jìngshànglái上来dōuyǒushuāngshēng双生méiyǒu没有zhīsāngdiàode
3 dechúnhǎoxiàng好像tiáozhūhóngxiàn线dezuǐxiùměideliǎngtàiyáng太阳zàinèirútóng如同yīkuài一块shíliu石榴
4 dejǐngxiàng颈项hǎoxiàng好像Dàwèi大卫jiànzào建造shōucáng收藏jūndeGāotái高台shàngxuánguà悬挂yīqiān一千dùnpái盾牌dōushìyǒngshì勇士deténgpái
5 deliǎnghǎoxiàng好像bǎihéhuā百合花zhōngchīcǎodeyīduì一对xiǎo鹿jiùshì就是鹿shuāngshēng双生de
6 yàowǎngméiyàoshānrǔxiāng乳香gāngzhíděngdào等到tiānliángfēngyǐngfēideshíhòu的时候huílai回来
7 Wǒde我的jiāǒuquánrán全然měilì美丽háowú毫无xiácī瑕疵
8 Wǒde我的xīnqiúyītóng一同líkāi离开nènyītóng一同líkāi离开nènCóngcóngshìěrhēiméncóngyǒushīzi狮子dedòngcóngyǒubàozi豹子deshānwǎngxiàguānkàn观看
9 mèixīnduólewǒde我的xīnyòngyǎnkànyòngxiàngshàngdetiáojīnliànduólewǒde我的xīn
10 mèixīndeàiqíng爱情měideàiqíng爱情jiǔgèngměigāoyóudexiāngqì香气shèngguò胜过yíqiè一切xiāngpǐn
11 xīndezuǐchún嘴唇Hǎoxiàng好像fēngfáng蜂房deshéxiàyǒuyǒunǎiyīfu衣服dexiāngqì香气nèndexiāngqì香气
12 mèixīnnǎishì乃是guānsuǒdeyuánjīndejǐngfēngbì封闭dequányuán
13 yuánnèisuǒzhǒngdejiéleshíliu石榴yǒujiāměideguǒbìngfèngxiānhuāshù
14 Yǒufānhónghuā红花chāngguìshùbìngyàngrǔxiāng乳香méiyàochénxiāngyíqiè一切shàngděng上等deguǒpǐn
15 shìyuánzhòngdì中的quánhuóshuǐdejǐngcóngnènliúxialai下来deshuǐ
16 Běifēngaxīngqǐ兴起NánfēngachuīláiChuīzàiwǒde我的yuánnèishǐ使qízhōng其中dexiāngqì香气fāchū发出láiYuànwǒde我的liángrénjìnrù进入zìjǐ自己yuánchījiāměideguǒPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 mèixīnjìnlewǒde我的yuánzhōngcǎilewǒde我的méiyàoxiāngliào香料chīlewǒde我的fángfēngmì蜂蜜lewǒde我的jiǔnǎiWǒde我的péngyou朋友menqǐngchīsuǒqīn’àide亲爱的qǐngqiěduōduōde
2 shēnshuìxīnquèxǐngZhèshìliángréndeshēngyīn声音qiāoménshuōwǒde我的mèiwǒde我的jiāǒuwǒde我的gēzǐ鸽子wǒde我的wánquán完全rénqiúgěikāimén开门yīnwǒde我的tóumǎnlelùshui露水wǒde我的tóufa头发bèishī湿
3 huídá回答shuōtuōleyīshang衣裳zěnnéngzàichuān穿shàngnelejiǎozěnnéngzàidiànne
4 Wǒde我的liángréncóngménkǒngshēnjìnshǒuláibiàn便yīndònglexīn
5 qǐlai起来yàogěiliángrénkāimén开门Wǒde我的liǎngshǒu两手dīxià滴下méiyàowǒde我的zhǐtou指头yǒuméiyàozhīzàiménshuān门闩shàng
6 gěiwǒde我的liángrénkāileménWǒde我的liángrénquèzhuǎnshēn转身zǒuleshuōhuàdeshíhòu的时候shénshǒushěxúnzhǎo寻找jìngxúnbùjiàn不见hūjiào呼叫quèhuídá回答
7 Chéngzhōngxúnluó巡逻kānshǒu看守derényùjiàn遇见leshāngleKānshǒu看守chéngqiáng城墙derénduówǒde我的jiān
8 lěngdezhòngnǚzǐ女子azhǔfù嘱咐nǐmen你们Ruòyùjiàn遇见wǒde我的liángrényàogàosu告诉yīnàichéngbìng
9 zhènǚzǐ女子zhōngměilì美丽dedeliángrénbiérén别人deliángrényǒuqiángchǔdeliángrénbiérén别人deliángrényǒuqiángchǔjiùzhèyàng这样zhǔfù嘱咐wǒmen我们
10 Wǒde我的liángrénbáiérqiě而且hóngchāowànrénzhīshàng之上
11 Tāde他的tóuxiàngzhìjīngdejīnTāde他的tóufa头发hòuléichuíhēiwūyā乌鸦
12 Tāde他的yǎnshuǐpángdegēzǐ鸽子yǎnyòngnǎijìngāndeshì
13 Tāde他的liǎngsāixiānghuāxiāngcǎo香草táiTāde他的zuǐchún嘴唇xiàngbǎihéhuā百合花qiědīxià滴下méiyàozhī
14 Tāde他的liǎngshǒu两手hǎoxiàng好像jīnguǎnxiāngqiàn镶嵌shuǐcāngTāde他的shēntǐ身体rútóng如同diāokè雕刻dexiàngyá象牙zhōuwéi周围xiāngqiàn镶嵌lánbǎoshí蓝宝石
15 Tāde他的tuǐhǎoxiàng好像Báiyù白玉Shízhù石柱ānzàijīngjīnzuòshàngTāde他的xíngzhuàng形状nènqiějiāměixiāngbǎishù柏树
16 Tāde他的kǒujíqí极其gāntiánquánrán全然kě’ài可爱lěngdezhòngnǚzǐ女子azhèshìwǒde我的liángrénzhèshìwǒde我的péngyou朋友Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 zhènǚzǐ女子zhōngměilì美丽dedeliángrénwǎnghéchǔ何处ledeliángrénzhuǎnxiàng转向héchǔ何处lewǒmen我们hǎotóngxúnzhǎo寻找
2 Wǒde我的liángrénxiàzìjǐ自己yuánzhōngdàoxiānghuāzàiyuánnèifàngqúnyángcǎibǎihéhuā百合花
3 shǔwǒde我的liángrénwǒde我的liángrénshǔzàibǎihéhuā百合花zhōngfàngqúnyáng
4 Wǒde我的jiāǒuaměilì美丽dexiùměilěngwēizhǎnkāi展开jīngdejūnduì军队
5 Qiúdiàozhuǎnyǎn转眼kànyīndeyǎnshǐ使jīngluàndetóufa头发rútóng如同shānyáng山羊qúnzàilièshānpáng
6 deyáchǐ牙齿yīqún一群mǔyáng母羊jìngshànglái上来dōuyǒushuāngshēng双生méiyǒu没有zhīsāngdiàode
7 deliǎngtàiyáng太阳zàinèirútóng如同yīkuài一块shíliu石榴
8 Yǒuliùshí六十wánghòu王后bāshí八十fēipínbìngyǒuwúshù无数detóng
9 Wǒde我的gēzǐ鸽子wǒde我的wánquán完全rénzhǐyǒu只有zhèyīgè一个shìmǔqīn母亲shēngdeShìshēngyǎngzhěsuǒbǎoàideZhòngnǚzǐ女子jiànlejiùchēngyǒuWánghòu王后fēipínjiànlezànměi赞美
10 xiàngwàiguān外观kànchénguāngfāxiàn发现měilì美丽yuèliàng月亮jiǎojié皎洁tóuwēizhǎnkāi展开jīngjūnduì军队deshìshéine
11 xiàhétao核桃yuányàokànzhōngqīng绿dezhíwù植物yàokànpútao葡萄fāyá发芽méiyǒu没有shíliu石榴kāihuāméiyǒu没有
12 Bùzhī不知bùjué不觉wǒde我的xīnjiāngānzhì安置zàizūnchángdechēzhōng
13 Huílai回来huílai回来shūhuílai回来huílai回来shǐ使wǒmen我们deguānkàn观看Nǐmen你们wèihé为何yàoguānkàn观看shūxiàngguānkàn观看niàntiàowǔ跳舞denePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Wángadejiǎozàixiézhōngměihǎo美好dedàtuǐ大腿yuánrùnhǎoxiàng好像měishìqiǎojiàngdeshǒuzuòchéngde
2 dedùqí肚脐yuánbēiquētiáohé调和dejiǔdeyāoyīduī一堆màizi麦子zhōuwéi周围yǒubǎihéhuā百合花
3 deliǎnghǎoxiàng好像yīduì一对xiǎo鹿jiùshì就是鹿shuāngshēng双生de
4 dejǐngxiàng颈项xiàngyá象牙táideyǎnxiàngshíběnBātè巴特bìngménpángdeshuǐchí水池debízi鼻子fǎngfú仿佛cháodenèn
5 detóuzàishēnshànghǎoxiàng好像jiāMìshān密山tóushàngdeshìhēisè黑色Wángdexīnyīnzhèxiàchuí下垂deliǔzhùle
6 suǒàideměihǎo美好yuèshǐ使rénhuānchàngyuè
7 deshēnliánghǎoxiàng好像zōngshùdeliǎngrútóng如同shàngdeguǒléiléixiàchuí下垂
8 shuōyàoshàngzhèzōngshùzhuāzhù抓住zhīYuàndeliǎnghǎoxiàng好像pútao葡萄léiléixiàchuí下垂bízi鼻子deqìwèi气味xiāngpíngguǒ苹果
9 dekǒushànghǎode好的jiǔnǚzǐ女子shuōwéiwǒde我的liángrénxiàyànshūchàng舒畅liúrù流入shuìjiào睡觉réndezuǐzhōng
10 shǔwǒde我的liángrénliàn
11 Wǒde我的liángrénláikěyǐ可以wǎngtiánjiān田间kěyǐ可以zàicūnzhuāng村庄zhùsù住宿
12 Wǒmen我们zǎochén早晨qǐlai起来wǎngpútáoyuán葡萄园kànkan看看pútao葡萄fāyá发芽kāihuāméiyǒu没有shíliu石榴fàngruǐméiyǒu没有zàinàli那里yàojiāngwǒde我的àiqíng爱情gěi
13 Fēngqiéfàngxiāngzàiwǒmen我们deménnèiyǒuyàngxīnchénjiāměideguǒWǒde我的liángrénzhèdōushìwéicúnliúdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Bābùdé巴不得xiàngwǒde我的xiōngdì兄弟xiàngchīmǔqīn母亲nǎidexiōngdì兄弟zàiwài在外tóuyùjiàn遇见jiùqīnzuǐshéiyěbù也不qīngkàn
2 yǐndǎo引导lǐngjìnmǔqīn母亲dejiākěyǐ可以lǐngshòu领受jiàoxun教训jiùshǐ使shíliu石榴zhīniàngdexiāngjiǔ
3 Tāde他的zuǒshǒuzàitóuxiàtāde他的yòushǒu右手bìjiāng必将bàozhù
4 lěngdezhòngnǚzǐ女子azhǔfù嘱咐nǐmen你们bùyào不要jīngdòng惊动bùyào不要jiàoxǐng叫醒suǒqīn’àide亲爱的děngtāzìjǐ他自己qíngyuàn情愿bùyào不要jiàoxǐng叫醒yúnyúnhuòzuòbùyào不要jīdòng激动àiqíng爱情děngzìfā自发)。
5 kàozheliángréncóngkuàngshànglái上来deshìshéinezàipíngguǒ苹果shùxiàjiàoxǐng叫醒mǔqīn母亲zàinàli那里wéiláoshēngyǎngdezàinàli那里wéiláo
6 Qiújiāngfàngzài放在xīnshàngyìndàizàishàngchuōYīnwèi因为àiqíng爱情zhījiānqiáng坚强hènyīnjiānzhīcánrěn残忍Suǒdediànguāngshìhuǒyán火焰dediànguāngshìYēhéhuá耶和华delièyàn
7 Àiqíng爱情zhòngshuǐbùnéng不能mièdàshuǐ大水yěbù也不néngyānmò淹没Ruòyǒurén有人jiāzhōngsuǒyǒu所有decáibǎo财宝yàohuànàiqíng爱情jiùquánbèimiǎoshì
8 Wǒmen我们yǒuxiǎomèitāde她的liǎngshàngwèi尚未chángchéngRénláiqīnderìzi日子wǒmen我们dāngwéizěnyàng怎样bànlǐ办理
9 ruòshì若是qiángwǒmen我们yàozàishàngjiànzào建造yínruòshì若是ménwǒmen我们yàoyòngxiāngbǎimùbǎn木板wéi
10 shìqiángliǎngxiàngshàngdelóuNàshí那时zàiyǎnzhōngxiàngdepíng’ān平安derén
11 Suǒluómén所罗门zàiBālì巴力menyǒupútáoyuán葡萄园jiāngzhèpútáoyuán葡萄园jiāogěi交给kānshǒu看守derénwéiqízhōng其中deguǒjiāoyīqiān一千shěyín
12 Wǒzìjǐ我自己depútáoyuán葡萄园zàimiànqián面前Suǒluómén所罗门yīqiān一千shěguīèrbǎi二百shěguīkānshǒu看守guǒderén
13 zhèzhùzàiyuánzhòngdì中的tóngbàn同伴dōuyàotīngdeshēngyīn声音qiúshǐ使detīngjiàn听见
14 Wǒde我的liángrénqiúkuàiláilíngyáng羚羊huòxiǎo鹿zàixiāngcǎo香草shānshàng