Yēlìmǐ耶利米shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Biàn便mǐndechéngdejìsī祭司zhōngjiādeérzi儿子Yēlìmǐ耶利米dehuà的话zàixiàmiàn在下面
2 Yóudà犹大wángYàmén亚们deérzi儿子Yuēxīyà约西亚zàiwèishísān十三niánYēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoYēlìmǐ耶利米
3 CóngYóudà犹大wángYuēxīyà约西亚deérzi儿子yuējìngzàiwèideshíhòu的时候zhídào直到Yóudà犹大wángYuēxīyà约西亚deérzi儿子西dejiāzàiwèideniánjiùshì就是shíyīnián十一年wǔyuè五月jiānlěngrénbèideshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华dehuà的话chánglíndàoYēlìmǐ耶利米
4 Yēlìmǐ耶利米shuōYēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
5 wèijiāngzàozàizhōngxiǎode晓得wèichūtāifēnbié分别wéishèngpàizuòlièguódexiānzhī先知
6 jiùshuōzhǔYēhéhuá耶和华abùzhī不知zěnyàng怎样shuōyīnwèi因为shìniányòude
7 Yēhéhuá耶和华duìshuōbùyào不要shuōshìniányòudeyīnwèi因为chāqiǎndàoshéinàli那里dōuyàofēnfù吩咐shuōshénme什么huàdōuyàoshuō
8 bùyào不要tāmen他们yīnwèi因为tóngzàiyàozhěngjiù拯救ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
9 Yúshì于是Yēhéhuá耶和华shēnshǒu伸手ànwǒde我的kǒuduìshuōjiāngdāngshuōdehuà的话chuángěi
10 Kànjīnrì今日zàilièbānglièguózhīshàng之上wéiyàoshīxíng施行chūchāihuǐhuǐhuài毁坏qīngyòuyàojiànlì建立zāizhí栽植
11 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàoshuōYēlìmǐ耶利米kànjiàn看见shénme什么shuōkànjiàn看见gēnxìngshùzhī
12 Yēhéhuá耶和华duìshuōkàndebùcuò不错Yīnwèi因为liúyì留意bǎoshǒu保守wǒde我的huàshǐde使得chéngjiù成就
13 Yēhéhuá耶和华dehuà的话dì’èrcì第二次líndàoshuōkànjiàn看见shénme什么shuōkànjiàn看见yīgè一个shāokāi烧开deguōcóngběiérqīng
14 Yēhéhuá耶和华duìshuōyǒuzāihuòcóngběifāng北方fāchū发出líndàozhèdedeyíqiè一切jūmín居民
15 Yēhéhuá耶和华shuōkànyàoshàoběifāng北方lièguódezhòngTāmen他们yàoláiānzuòwèi座位zàilěngdechéngmén城门kǒuzhōuwéi周围gōngjī攻击chéngqiáng城墙yòuyàogōngjī攻击Yóudà犹大deyíqiè一切chéng
16 Zhìyú至于zhèmíndeyíqiè一切ějiùshì就是líqì离弃xiàngbiéshénshāoxiāngguìbàizìjǐ自己shǒusuǒzàodeyàofāchū发出wǒde我的pàngōngjī攻击tāmen他们
17 Suǒyǐ所以dāngshùyāo束腰qǐlai起来jiāngsuǒfēnfù吩咐deyíqiè一切huàgàosu告诉tāmen他们Bùyào不要yīntāmen他们jīnghuángmiǎnde免得shǐ使zàitāmen他们miànqián面前jīnghuáng
18 Kànjīnrì今日shǐ使chéngwéi成为jiānchéngtiězhùtóngqiángquándeYóudà犹大dejūnwángshǒulǐng首领jìsī祭司bìngdìshang地上dezhòngmínfǎnduì反对
19 Tāmen他们yàogōngjī攻击quèbùnéng不能shèngYīnwèi因为tóngzàiyàozhěngjiù拯救ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
2 qùxiàng去向lěngréndeěrzhōnghǎnjiào喊叫shuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyòuniándeēn’ài恩爱hūnyīn婚姻deàiqíng爱情zěnyàng怎样zàikuàngzàiwèicénggēngzhòng耕种zhīdegēnsuí跟随dōujìde记得
3 Nàshí那时Yǐsèliè以色列guīYēhéhuá耶和华wéishèngzuòwéi作为chǎnchūshúdeguǒFántūnchīdesuànwéiyǒuzuì有罪zāihuòlíndàotāmen他们ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
4 Yǎgè雅各jiāYǐsèliè以色列jiādeanǐmen你们dāngtīngYēhéhuá耶和华dehuà的话
5 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们delièjiànyǒushénme什么jìngyuǎnlí远离suícóngdeshénzìjǐ自己chéngwéi成为wàngdene
6 Tāmen他们yěbù也不shuōlǐngwǒmen我们cóngĀijí埃及dìshang地上láiyǐndǎo引导wǒmen我们jīngguò经过kuàngshāmò沙漠yǒushēnkēngzhīdegānhàn干旱yìnwúrén无人jīngguò经过wúrén无人jūzhù居住zhīdedeYēhéhuá耶和华zàinǎli哪里ne
7 lǐngnǐmen你们jìnrù进入féiměizhīdeshǐ使nǐmen你们dechīqízhōng其中deguǒměiDànnǐmen你们jìnrù进入deshíhòu的时候jiùdiànwǒde我的deshǐ使wǒde我的chǎnyè产业chéngwéi成为zēngde
8 Jìsī祭司dōushuōYēhéhuá耶和华zàinǎli哪里nechuánjiǎngdedōurènshi认识Guānchángwéibèi违背Xiānzhī先知jièBālì巴力shuōyùyán预言suícóngwúyì无益deshén
9 Yēhéhuá耶和华shuōyīncǐ因此nǐmen你们zhēngbiàn争辩nǐmen你们dezǐsūn子孙zhēngbiàn争辩
10 Nǐmen你们qiěguòdàohǎidǎo海岛chákàn察看dǎfa打发rénwǎngliúxīn留心chákǎokàncéngyǒuzhèyàng这样deshìméiyǒu没有
11 yǒuguóhuànletāde他的shénmaqíshí其实zhèbúshì不是shénDànwǒde我的bǎixìng百姓jiāngtāmen他们deróngyào荣耀huànlewúyì无益deshén
12 Zhūtiānyàoyīncǐ因此jīngqí惊奇jíqí极其kǒnghuāng恐慌shénwéiqīliáng凄凉ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
13 Yīnwèi因为wǒde我的bǎixìng百姓zuòleliǎngjiàněshìjiùshì就是líqì离弃zhèhuóshuǐdequányuánwéizìjǐ自己záochūchízi池子shìpòliè破裂bùnéng不能cúnshuǐdechízi池子
14 Yǐsèliè以色列shìpúrén仆人mashìjiāzhōngshēngdemawèihé为何chéngwéi成为luène
15 Shàozhuàngshīzi狮子xiàngpáoxiāo咆哮dàshēng大声hǒujiàoshǐ使tāde他的dehuāngliáng荒凉Chéngdōufénshāo焚烧wúrén无人jūzhù居住
16 Nuórénréndǎpò打破detóu
17 Zhèshìlíndàoshēnshàngbúshì不是zhāodemabúshì不是yīnYēhéhuá耶和华shényǐnxíngdeshíhòu的时候líqì离弃ma
18 Xiànjīn现今wèihé为何zàiĀijí埃及lùshang路上yào西deshuǐnewèihé为何zàishùlùshang路上yàodeshuǐne
19 Nǐzìjǐ你自己deěchéngzhìbèidàodeshìzébèi责备Yóucǐ由此zhīkějiàn可见líqì离弃Yēhéhuá耶和华deshéncúnjìngwèi敬畏wǒde我的xīnnǎiwéiěshìwéishìZhèshìzhǔwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde
20 zàishízhéduàn折断deèjiěkāi解开deshéngsuǒ绳索shuōshìfèngYēhéhuá耶和华Yīnwèi因为zàigāogāngshàngqīngcuìshùxiàshēnxíngyín。(Huòzuòzàishízhéduàn折断deèjiěkāi解开deshéngsuǒ绳索jiùshuōshìfèngbiéshénShéizhīzàigāogāngshàngqīngcuìshùxiàréngshēnxíngyín。)
21 Rán’ér然而zāishìshàngděng上等depútao葡萄shùquánrán全然shìzhēnzhǒngzi种子zěnme怎么xiàngbiànwéiwàibāngpútao葡萄shùdehuàizhīne
22 suīyòngjiǎnduōyòngféizào肥皂zhuózuìnièdehénjī痕迹réngrán仍然zàimiànqián面前xiǎnchūZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
23 zěnnéngshuōméiyǒu没有diànméiyǒu没有suícóngzhòngBālì巴力kànzhòngdì中的jiùzhīdao知道suǒxíngderúhé如何shìkuàixíngdefēngtuókuángbēnluànzǒu
24 shìguànzàikuàngxīnfādòng发动jiùfēngxìngdeshíhòu的时候shéinéngshǐ使zhuǎnnefánxúnzhǎo寻找dezhìpífá疲乏Zàideyuèfēnnéngxúnjiàn
25 shuōbùyào不要shǐ使jiǎoshàngxiéhóulóng喉咙gāndǎoshuōzhèshìwǎngránxǐ’ài喜爱biéshénsuícóngtāmen他们
26 Zéibèizhuōná捉拿zěnyàng怎样xiūkuì羞愧Yǐsèliè以色列jiātāmen他们dejūnwángshǒulǐng首领jìsī祭司xiānzhī先知dōuzhàoyàng照样xiūkuì羞愧
27 Tāmen他们xiàngmùtou木头shuōshìwǒde我的Xiàngshítou石头shuōshìshēngwǒde我的Tāmen他们bèixiàngmiànxiàng面向zhìzāoyù遭遇huànnàn患难deshíhòu的时候quèshuōqǐlai起来zhěngjiù拯救wǒmen我们
28 wéizìjǐ自己zuòdeshénzàinǎli哪里nezāoyù遭遇huànnàn患难deshíhòu的时候jiàotāmen他们qǐlai起来zhěngjiù拯救Yóudà犹大ashéndeshùmù数目chéngdeshùmù数目xiāngděng相等
29 Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们wèihé为何zhēngbiàn争辩nenǐmen你们dōuwéibèi违背le
30 nǐmen你们deérnǚ儿女shìrándetāmen他们shòuchéngzhìNǐmen你们zìjǐ自己dedāotūnmiènǐmen你们dexiānzhī先知hǎoxiàng好像cánhàideshīzi狮子
31 Zhèshìdài世代derénnǐmen你们yàokànmíngYēhéhuá耶和华dehuà的话xiàngYǐsèliè以色列zuòkuàngnehuòzuòyōu’àn幽暗zhīdenewǒde我的bǎixìng百姓wèihé为何shuōwǒmen我们tuōlí脱离yuēshù约束zàiguīxiàngle
32 Chǔnǚ处女néngwàngjì忘记tāde她的zhuāngshìnexīnnéngwàngjì忘记tāde她的měinewǒde我的bǎixìng百姓quèwàngjì忘记lewúshù无数derìzi日子
33 zěnme怎么xiūshì修饰dedàolù道路yāoqiú要求àiqíng爱情nejiùshì就是èliè恶劣defùrén妇人jiàotāmen她们xíngde
34 Bìngqiě并且dejīnshàngyǒuwúgū无辜qióngrén穷人dexuèshātāmen他们bìngbù并不shìyùjiàn遇见tāmen他们kūlong窟窿nǎishì乃是yīnzhèyíqiè一切deshì
35 háishuō还说wúgū无辜Yēhéhuá耶和华debìdìng必定xiàngxiāoleKànshěnwèn审问Yīnshuōméiyǒu没有fànzuì犯罪
36 wèihé为何dōngpǎo西bēnyàogēnghuàn更换deneyīnĀijí埃及méngxiūxiàngcóngqián从前yīnshùméngxiūyíyàng一样
37 liǎngshǒu两手bàotóucóngĀijí埃及chūlai出来Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经juésuǒyǐkào倚靠deyīntāmen他们deshùnlì顺利Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yǒuhuàshuōrénruòxiūérzuòlebiérén别人deqiánnéngzàishōuhuí收回láiruòshōuhuí收回láideqǐbù岂不shìdàdà大大diànlemadànxǔduō许多qīn’àide亲爱的xíngxiéyínháikěyǐ可以guīxiàngZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
2 xiàngjìngguāngdegāochǔguānkàn观看zàihéchǔ何处méiyǒu没有yínxíngnezuòzàidàopángděnghòu等候hǎoxiàng好像rénzàikuàngmáifú埋伏yíyàng一样bìngqiě并且deyínxíngxié’è邪恶diànlequánde
3 Yīncǐ因此gānlíntíngzhǐ停止chūnyuánwénzuòwǎnjiàngháishì还是yǒuchāngzhīliǎnbùgù不顾xiūchǐ羞耻
4 Cóngjīnyǐhòu以后qǐbù岂不xiànghūjiào呼叫shuōashìyòuniándeēnzhǔ
5 Yēhéhuá耶和华yǒngyuǎn永远huái怀cúnliúdàodǐ到底makànyòuěyányòuxínghuàishì坏事suízìjǐ自己deérxínghuòzuòsuīzhèyàng这样shuōháishì还是xíngěfàngzòng放纵xīn)。
6 Yuēxīyà约西亚wángzàiwèideshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华yòuduìshuōbèidàodeYǐsèliè以色列suǒxíngdekànjiàn看见méiyǒu没有shànggāoshān高山zàiqīngcuìshùxiàxíngyín
7 xíngzhèxie这些shìyǐhòu以后shuōguīxiàngquèguīxiàngjiānzhàdemèimei妹妹Yóudà犹大kànjiàn看见le
8 BèidàodeYǐsèliè以色列xíngyínwéizhèyuángù缘故gěixiūshūxiūkànjiàn看见jiānzhàdemèimei妹妹Yóudà犹大háixíngyín
9 YīnYǐsèliè以色列qīngletāde她的yínluànshítou石头mùtou木头xíngyíndejiùbèidiànle
10 Suīyǒuzhèyíqiè一切deshìjiānzhàdemèimei妹妹Yóudà犹大háibùyī不一xīnguīxiàngbùguò不过shìjiǎguīZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
11 Yēhéhuá耶和华duìshuōbèidàodeYǐsèliè以色列jiānzhàdeYóudà犹大háixiǎnwéi
12 qùxiàng去向běifāng北方xuāngào宣告shuōYēhéhuá耶和华shuōbèidàodeYǐsèliè以色列ahuílai回来nùmù怒目kànnǐmen你们Yīnwèi因为shìcí’ài慈爱deyǒngyuǎn永远cúnZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
13 Zhǐyào只要chéngrèn承认dezuìnièjiùshì就是wéibèi违背Yēhéhuá耶和华deshénzàiqīngcuìshùxiàxiàngbiéshéndōngbēn西pǎoméiyǒu没有tīngcóng听从wǒde我的huàZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
14 Yēhéhuá耶和华shuōbèidàodeérnǚ儿女ahuílai回来Yīnwèi因为zuònǐmen你们dezhàngfu丈夫bìngqiě并且bìjiāng必将nǐmen你们cóngchéngréncóngliǎngréndàidàoXī’ān锡安
15 bìjiāng必将xīndezhěcìgěi赐给nǐmen你们Tāmen他们zhīshi知识zhìhuì智慧yǎngnǐmen你们
16 Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们zàiguózhōngshēngyǎngzhòngduō众多Dāngnàxiē那些rìzi日子rénbùzài不再shuōYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜zhuīxiǎngniànbùjué不觉quēshǎo缺少yěbù也不zàizhìzào制造
17 Nàshí那时rénchēnglěngwéiYēhéhuá耶和华debǎozuò宝座WànguódàolěngzàiYēhéhuá耶和华míngdedìfang地方jùjí聚集Tāmen他们bùzài不再suícóngzìjǐ自己wángěngdeěxīn恶心xíngshì
18 Dāngnàxiē那些rìzi日子Yóudà犹大jiāyàoYǐsèliè以色列jiātóngháng同行cóngběifāng北方zhīdeyītóng一同láidào来到cìgěi赐给nǐmen你们lièwéizhīde
19 shuōzěnyàng怎样jiāngānzhì安置zàiérnǚ儿女zhīzhōng之中cìgěi赐给měidejiùshì就是wànguózhōngféiměidechǎnyè产业yòushuōnǐmen你们chēngwéiyěbù也不zàizhuǎngēncóng跟从
20 Yǐsèliè以色列jiānǐmen你们xiàngxíngguǐzhàzhēnxiàngqīzi妻子xíngguǐzhàlíkāi离开zhàngfu丈夫yíyàng一样ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
21 Zàijìngguāngdegāochǔtīngjiàn听见rénshēngjiùshì就是Yǐsèliè以色列rénkūqì哭泣kěnqiú恳求zhīshēngnǎiyīntāmen他们zǒuwānqǔ弯曲zhīdàowàngjì忘记Yēhéhuá耶和华tāmen他们deshén
22 Nǐmen你们zhèbèidàodeérnǚ儿女ahuílai回来yàoyīzhì医治nǐmen你们bèidàodebìngKànwǒmen我们láidào来到zhèlǐ这里yīnshìYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshén
23 Yǎngwàngcóngxiǎo从小shānhuòcóngdàshān大山dexuānrǎngzhōngdebāngzhù帮助zhēnshì真是wǎngrándeYǐsèliè以色列dejiùchéngránzàihu在乎Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshén
24 Cóngwǒmen我们yòuniányǐlái年以来kěchǐ可耻deǒuxiàng偶像jiāngwǒmen我们lièsuǒláodeláideyángqúnniúqúntāmen他们deérnǚ儿女dōutūnchīle
25 Wǒmen我们zàixiūchǐ羞耻zhōngtǎngYuàncánkuì惭愧jiāngwǒmen我们zhēgài遮盖Yīnwèi因为cóngguóyuánwénzuòyòuniányǐlái以来wǒmen我们wǒmen我们delièchángcháng常常dézuì得罪Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénméiyǒu没有tīngcóng听从Yēhéhuá耶和华wǒmen我们shéndehuà的话Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yēhéhuá耶和华shuōYǐsèliè以色列aruòhuílai回来guīxiàngruòcóngyǎnqián眼前chúdiàozēngdeǒuxiàng偶像jiùbèiqiānyí迁移
2 píngchéngshí诚实gōngpíng公平gōngzhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìLièguóyīnYēhéhuá耶和华chēngzìjǐ自己wéiyǒuyīnkuāyào夸耀
3 Yēhéhuá耶和华duìYóudàhé犹大和lěngrénrúcǐ如此shuōyàokāikěn开垦nǐmen你们dehuāngdì荒地bùyào不要zhǒngzàijīngjí荆棘zhōng
4 Yóudà犹大rénlěngdejūmín居民nǐmen你们dāngzìxíng自行gēlǐ割礼guīYēhéhuá耶和华jiāngxīnlǐ心里dewūhuì污秽chúdiàoKǒngpà恐怕wǒde我的fèn忿yīnnǐmen你们deèxíng恶行fāzuò发作rúhuǒ如火zheshènzhì甚至wúrén无人néngxīmiè熄灭
5 Nǐmen你们dāngchuányángzàiYóudà犹大xuāngào宣告zàilěngshuōnǐmen你们dāngzàiguózhōngchuījiǎogāoshēng高声hūjiào呼叫shuōnǐmen你们dāngjùjí聚集Wǒmen我们hǎojìnrù进入jiāngù坚固chéng
6 Yīngdāng应当xiàngXī’ān锡安shùYàotáobì逃避bùyào不要chíyán迟延yīnshǐ使zāihuòhuǐmiè毁灭cóngběifāng北方láidào来到
7 Yǒushīzi狮子cónglínzhōngshànglái上来shìhuǐhuài毁坏lièguódeyǐjīng已经dòngshēn动身chūběnchǔyàoshǐ使dedehuāngliáng荒凉shǐ使dechéngbiànwéihuāngchǎngwúrén无人jūzhù居住
8 Yīncǐ因此nǐmen你们dāngyāoshùdàshēng大声āiháo哀号yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华delièméiyǒu没有xiàngwǒmen我们zhuǎnxiāo
9 Yēhéhuá耶和华shuōdàonàshí那时jūnwángshǒulǐng首领dexīndōuyàoxiāomiè消灭Jìsī祭司dōuyàojīngqí惊奇xiānzhī先知dōuyàochàyì诧异
10 shuōāizāiZhǔYēhéhuá耶和华azhēnshì真是dàdà大大dehōngzhèbǎixìng百姓lěngshuōnǐmen你们bìděi必得píng’ān平安Qíshí其实dāojiànhàixìngmìng性命le
11 Nàshí那时yǒuhuàduìzhèbǎixìng百姓lěngshuōyǒuyīzhèn一阵fēngcóngkuàngjìngguāngdegāochǔxiàngwǒde我的zhòngmínyuánwénzuòmínguāláibúshì不是wéibǒyáng簸扬yěbù也不shìwéiyángjìng
12 yǒuyīzhèn一阵gèngdà更大defēngcóngzhèxie这些dìfang地方wéiguāláiXiànzài现在yòufāchū发出pàngōngjī攻击tāmen他们
13 Kànchóuyúnshànglái上来Tāde他的zhànchē战车xuánfēng旋风tāde他的yīnggèngkuàiWǒmen我们yǒuhuòleWǒmen我们bàiluò败落le
14 lěngadāngxīnzhōng心中deěshǐ使kěyǐ可以dejiùĚniàncúnzài存在xīnlǐ心里yàodàoshíne
15 Yǒushēngyīn声音cóngdànchuányángcóngYǐfǎlián以法莲shānbàohuòhuàn
16 Nǐmen你们dāngchuángěilièguóbàogào报告gōngjī攻击lěngdeshìshuōyǒutànwàng探望deréncóngyuǎnfāng远方láidào来到xiàngYóudà犹大dechéngdàshēng大声hǎn
17 Tāmen他们zhōuwéi周围gōngjī攻击lěnghǎoxiàng好像kānshǒu看守tiányuándeyīnwèi因为bèipàn背叛leZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
18 dexíngdòng行动dezuòwéi作为zhāozhèshìZhèshìzuì’è罪恶dejiéguǒ结果shízài实在shìshìhàixīnle
19 Wǒde我的fèiawǒde我的fèiaxīnténg心疼tòngxīnzàilǐmiàn里面fánzào烦躁bù’ān不安bùnéng不能jìngmò静默yányīnwèi因为yǐjīng已经tīngjiàn听见jiǎoshēngdǎzhàng打仗dehǎnshēng
20 Huǐhuài毁坏dexìnxī信息liánlàojuéyīnwèi因为quándehuāngfèiWǒde我的zhàngpénghūrán忽然huǐhuài毁坏Wǒde我的mànzi幔子qǐngpòliè破裂
21 kànjiàn看见tīngjiàn听见jiǎoshēngyàodàoshíne
22 Yēhéhuá耶和华shuōwǒde我的bǎixìngwánrènshi认识Tāmen他们shìyúmèi愚昧wúzhī无知deérnǚ儿女yǒuzhìhuì智慧xíngěméiyǒu没有zhīshi知识xíngshàn
23 Xiānzhī先知shuōguānkàn观看debùliào不料deshìkōngxū空虚hùndùn混沌guānkàn观看tiāntiānguāng
24 guānkàn观看dàshān大山bùliào不料jìndōuzhèndòng震动xiǎoshāndōuyáoláiyáo
25 guānkàn观看bùliào不料wúrén无人Kōngzhōng空中defēiniǎodōuduǒbì躲避
26 guānkàn观看bùliào不料féitiánbiànwéihuāngdì荒地Yíqiè一切chéngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yīntāde他的lièdōubèichāihuǐ
27 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōquándebìrán必然huāngliáng荒凉quèhuǐmiè毁灭jìngjìn
28 Yīncǐ因此deyàobēi’āi悲哀zàishàngdetiānhēi’àn黑暗Yīnwèi因为yánchūdìnghòuhuǐ后悔yěbù也不zhuǎnzuò
29 chéngderényīnbīnggōngjiànshǒu弓箭手dexiǎngshēng响声jiùdōutáopǎo逃跑jìnrù进入línshàngpánshíchéngbèipiēxiàwúrén无人zhùzàiqízhōng在其中
30 qīliáng凄凉deshíhòu的时候yàozěnyàng怎样xíngnesuīchuān穿shàngzhūhóngyīfu衣服pèidài佩戴huángjīn黄金zhuāngshì装饰yòngyánliào颜料xiūshì修饰yǎnzhèyàng这样Biāozhì标致shìwǎngrándeLiàn’ài恋爱demiǎoshìbìngqiě并且xúnsuǒdexìngmìng性命
31 tīngjiàn听见yǒushēngyīn声音fǎngfú仿佛fùrén妇人chǎnnándeshēngyīn声音hǎoxiàng好像shēngtóutāiténgtòng疼痛deshēngyīn声音shìXī’ān锡安nǚzǐ女子deshēngyīn声音nǚzǐ女子jiùshì就是zhǐmíndeyìsī意思)。chuǎnzhe,??suōshǒushuōyǒuhuòleZàishārén杀人degēnqián跟前wǒde我的xīnhūnlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Nǐmen你们dāngzàilěngdejiēshàngpǎoláipǎozàikuānkuò宽阔chǔxúnzhǎo寻找kànkan看看yǒurénxínggōngqiúchéngshí诚实méiyǒu没有Ruòyǒujiùshèmiǎn赦免zhèchéng
2 Qízhōng其中derénsuīrán虽然zhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìsuǒdeshìshízài实在shìjiǎde假的
3 Yēhéhuá耶和华adeyǎnbúshì不是kàngù看顾chéngshí诚实matāmen他们tāmen他们quèshāngtònghuǐmiè毁灭tāmen他们tāmen他们réngshòuchéngzhìTāmen他们shǐ使liǎngāngyìngguòyú过于pánshíkěnhuítóu回头
4 shuōzhèxie这些rénshízài实在shìpínqióng贫穷deshìyúmèi愚昧deyīnwèi因为xiǎode晓得Yēhéhuá耶和华dezuòwéi作为tāmen他们shéndefǎzé法则
5 yàojiànzūnderénduìtāmen他们shuōhuàyīnwèi因为tāmen他们xiǎode晓得Yēhéhuá耶和华dezuòwéi作为tāmen他们shéndefǎzé法则zhīzhèxie这些rénxīnjiāngèzhéduàn折断zhēngkāishéngsuǒ绳索
6 Yīncǐ因此línzhòngdì中的shīzi狮子hàitāmen他们Wǎnshang晚上huòzuòdedecháilángmièjué灭绝tāmen他们Bàozi豹子yàozàichéngwàikuītāmen他们FánchūchéngdebèisuìYīnwèi因为tāmen他们dezuìguòduōbèidàodeshìjiāzēngle
7 zěnnéngshèmiǎn赦免nedeérnǚ儿女líqì离弃yòuzhǐzhebúshì不是shéndeshìshǐ使tāmen他们bǎotāmen他们jiùxíngjiānyín奸淫chéngqún成群dejùjí聚集zàichāngjiā
8 Tāmen他们xiàngwèibǎodedàochù到处luànpǎoxiànglínshědeshēng
9 Yēhéhuá耶和华shuōqǐbù岂不yīnzhèxie这些shìtǎozuìneqǐbù岂不bàofù报复zhèyàng这样deguómín国民ne
10 Nǐmen你们yàoshàngpútáoyuán葡萄园deqiángshīxíng施行huǐhuài毁坏dànbùkě不可huǐhuài毁坏jìngjìnzhīchúdiàotāde她的zhīyīnwèi因为shǔYēhéhuá耶和华
11 Yuánlái原来Yǐsèliè以色列jiāYóudà犹大jiāxíngguǐzhàgōngjī攻击ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
12 Tāmen他们rènYēhéhuá耶和华shuōzhèbìngbù并不shìzāihuòlíndàowǒmen我们Dāojiànjīhuang饥荒wǒmen我们kànbújiàn看不见
13 Xiānzhī先知dehuà的话chéngwéi成为fēngDàoyěbù也不zàitāmen他们lǐmiàn里面Zhèzāilíndàotāmen他们shēnshàng
14 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénrúcǐ如此shuōyīnwèi因为bǎixìng百姓shuōzhèhuàshǐ使wǒde我的huàzàikǒuzhōngwéihuǒshǐ使tāmen他们wéicháiZhèhuǒbiàn便jiāngtāmen他们shāomiè
15 Yēhéhuá耶和华shuōYǐsèliè以色列jiāashǐ使guódemíncóngyuǎnfāng远方láigōngjī攻击shìqiángshèng强盛deguóshìcóngéryǒude有的guóTāmen他们deyányǔ言语xiǎode晓得tāmen他们dehuà的话bùmíngbái不明白
16 Tāmen他们dejiàndàishìchǎngkāi敞开defénmù坟墓Tāmendōu他们都shìyǒngshì勇士
17 Tāmen他们chījìndezhuāngjia庄稼deliángshi粮食shìérnǚ儿女gāichīdechījìndeniúyángchījìndepútao葡萄wúhuāguǒ无花果Yòuyòngdāohuǐhuài毁坏suǒyǐkào倚靠dejiāngù坚固chéng
18 Yēhéhuá耶和华shuōjiùshì就是dàonàshí那时yěbù也不jiāngnǐmen你们huǐmiè毁灭jìngjìn
19 Bǎixìng百姓ruòshuōYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénwèishénme为什么xiàngwǒmen我们xíngzhèyíqiè一切shìnejiùduìtāmen他们shuōnǐmen你们zěnyàng怎样líqì离弃Yēhéhuá耶和华yuánwénzuò),zàinǐmen你们dedìshang地上shìfèngwàibāngshénzhàoyàng照样zàishǔnǐmen你们dedìshang地上shìfèngwàibāngrén外邦人
20 DāngchuányángzàiYǎgè雅各jiābàogào报告zàiYóudà犹大shuō
21 Yúmèi愚昧wúzhī无知debǎixìng百姓anǐmen你们yǒuyǎnkànyǒuěrtīngxiànzài现在dāngtīngzhèhuà
22 Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们zěnme怎么neyǒngyuǎn永远dedìngyòngshāwéihǎidejièxiàn界限shuǐbùdé不得yuèguò越过Yīncǐ因此nǐmen你们zàimiànqián面前háizhànjīngmabōlàng波浪suīrán虽然fānténg翻腾quèbùnéng不能yuèSuīrán虽然??hōngquèbùnéng不能guòqu过去
23 Dànzhèbǎixìng百姓yǒubèipàn背叛wǔnì忤逆dexīnTāmen他们pànér
24 Xīnnèiyěbù也不shuōwǒmen我们yīngdāng应当jìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénànshí按时jiùshì就是qiūchūnyòuwéiwǒmen我们dìngshōugē收割dejiélìngyǒngcún永存fèi
25 Nǐmen你们dezuìnièshǐ使zhèxie这些shìzhuǎnnǐmen你们Nǐmen你们dezuì’è罪恶shǐ使nǐmen你们bùnéng不能de
26 Yīnwèi因为zàimínzhōngyǒuěrénTāmen他们máifú埋伏kuītànhǎoxiàng好像niǎoderénTāmen他们shèlì设立juāntào圈套xiànhài陷害rén
27 Lóngnèizěnyàng怎样mǎnleqiāoniǎotāmen他们defángzhōngzhàoyàng照样chōngmǎn充满guǐzhàSuǒyǐ所以tāmen他们dechéngwéi成为érqiě而且fùzú富足
28 Tāmen他们féipán肥胖guāngrùnzuòěguòshénwéirénshēnyuānJiùshì就是wéigū’er孤儿shēnyuānshǐ使hēngtōngyěbù也不wéiqióngrén穷人biàn
29 Yēhéhuá耶和华shuōqǐbù岂不yīnzhèxie这些shìtǎozuìneqǐbù岂不bàofù报复zhèyàng这样deguómín国民ne
30 Guózhōngyǒukějīng可惊hàizēngwù憎恶deshì
31 Jiùshì就是xiānzhī先知shuōjiǎyùyán预言jìsī祭司jiètāmen他们bǎchí把持quánbǐng权柄Wǒde我的bǎixìng百姓xǐ’ài喜爱zhèxie这些shìdàole到了jiéjú结局nǐmen你们zěnyàng怎样xíngnePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Biàn便mǐnrénnǐmen你们yàotáochūlěngzàichuījiǎozàilínhàoYīnwèi因为yǒuzāihuòhuǐmiè毁灭cóngběifāng北方zhāngwàng张望
2 xiùměijiāonèndeXī’ān锡安nǚzǐ女子jiǎnchúnǚzǐ女子jiùshì就是zhǐmíndeyìsī意思)。
3 Mùrén牧人yǐntāmen他们deyángqúndàonàli那里zàizhōuwéi周围zhīzhàngpéngzàizìjǐ自己suǒzhànzhīdeshǐ使yángchīcǎo
4 Nǐmen你们yàozhǔnbèi准备gōngjī攻击Qǐlai起来wǒmen我们kěyǐ可以chènshíshàngqù上去Āizāijiànxiéwǎnyǐngtuōchángle
5 Qǐlai起来wǒmen我们yèjiān夜间shàngqù上去huǐhuài毁坏tāde她的gōngdiàn宫殿
6 Yīnwèi因为wànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们yàokǎnfá砍伐shùmù树木zhúlěigōngdǎ攻打lěngZhèjiùshì就是gāidechéngqízhōng其中jìnshìqīyā欺压
7 Jǐngzěnyàng怎样yǒngchūshuǐláizhèchéngzhàoyàng照样yǒngchūěláiZàiqíjiān其间chángtīngjiàn听见yǒuqiángbào强暴huǐmiè毁灭deshìbìnghuànsǔnshāng损伤chángzàimiànqián面前
8 lěngadāngshòujiàomiǎnde免得xīnshēngshū生疏miǎnde免得shǐ使huāngliáng荒凉chéngwéi成为wúrén无人jūzhù居住zhīde
9 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华céngrúcǐ如此shuōdírén敌人jìnYǐsèliè以色列shèngxià剩下demínrútóng如同zhāijìngpútao葡萄yíyàng一样yàoxiàngzhāipútao葡萄derénzhāileyòuzhāihuíshǒufàngzài放在kuāng
10 Xiànzài现在kěyǐ可以xiàngshéishuōhuàzuòjiànzhèng见证shǐ使tāmen他们tīngnetāmen他们deěrduo耳朵wèishòugēlǐ割礼bùnéng不能tīngjiàn听见KànYēhéhuá耶和华dehuà的话tāmen他们yǐwéi以为xiūrù羞辱yǐwéi以为xǐyuè喜悦
11 Yīncǐ因此bèiYēhéhuá耶和华defèn忿chōngmǎn充满nányǐ难以hánrěnyàoqīngzàijiēzhòngdì中的háitóngjùhuì聚会deshàonián少年rénshēn人身shàngliándàibìngniánlǎo年老derìzi日子mǎnzú满足dedōubèiqín
12 Tāmen他们defángwū房屋tiándì田地qīzi妻子dōuzhuǎnguībiérén别人yàoshēnshǒu伸手gōngjī攻击zhèdedejūmín居民ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
13 Yīnwèi因为tāmen他们cóngzuìxiǎodedàozhìdedōuwèidetānlán贪婪cóngxiānzhī先知dàojìsī祭司dōuxíngshìhuǎng
14 Tāmen他们qīngqīng轻轻deyīzhì医治bǎixìng百姓desǔnshāng损伤shuōpíng’ān平安lePíng’ān平安leQíshí其实méiyǒu没有píng’ān平安
15 Tāmen他们xíngzēngdeshìzhīdao知道cánkuì惭愧mabùrán不然tāmen他们háobú毫不cánkuì惭愧yěbù也不zhīxiūchǐ羞耻Yīncǐ因此tāmen他们zàidǎoderénzhōngdǎoxiàngtāmen他们tǎozuìdeshíhòu的时候tāmen他们zhìdiēdǎoZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
16 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们dāngzhànzàilùshang路上chákàn察看fǎngwèn访问dàoshìshàndàobiàn便xíngzàiqíjiān其间Zhèyàng这样nǐmen你们xīnlǐ心里bìděi必得ānxí安息Tāmen他们quèshuōwǒmen我们bùxíng不行zàiqíjiān其间
17 shèlì设立shǒuwàngderénzhàoguǎnnǐmen你们shuōyàotīngjiǎoshēngTāmen他们quèshuōwǒmen我们tīng
18 Lièguóayīncǐ因此nǐmen你们dāngtīngHuìzhòngayàozhīdao知道tāmen他们zāoyù遭遇deshì
19 Deadāngtīngshǐ使zāihuòlíndàozhèbǎixìng百姓jiùshì就是tāmen他们yìniàn意念suǒjiédeguǒYīnwèi因为tāmen他们tīngcóng听从wǒde我的yányǔ言语zhìyú至于wǒde我的xùnhuìhuòzuò),tāmen他们yànle
20 Cóngshìchūderǔxiāng乳香cóngyuǎnfāng远方chūdechānghuòzuògānzhè甘蔗fèngláigěiyǒunenǐmen你们defánméngyuèNǐmen你们depíng’ān平安yěbù也不xǐyuè喜悦
21 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyàojiāngbànjiǎoshí绊脚石fàngzài放在zhèbǎixìng百姓qiánmian前面Fùqīn父亲érzi儿子yàoyītóng一同diēzàishàngLínshěpéngyou朋友dōumièwáng灭亡
22 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōkànyǒuzhǒngmíncóngběifāng北方érláibìngyǒudàguó大国bèijīdòng激动cóngdeláidào来到
23 Tāmen他们gōngqiāngxìngqing性情cánrěn残忍shīliánmǐn怜悯Tāmen他们deshēngyīn声音xiànghǎilàng海浪??hōngXī’ān锡安chéngachéngyuánwénzuònǚzǐ女子),tāmen他们qímǎ骑马dōubǎiduìwǔ队伍shàngzhànchǎng战场derényàogōngjī攻击
24 Wǒmen我们tīngjiàn听见tāmen他们defēngshēngshǒujiùruǎnTòngkǔ痛苦jiāngwǒmen我们zhuāzhù抓住téngtòng疼痛fǎngfú仿佛chǎnnándefùrén妇人
25 Nǐmen你们bùyào不要wǎngtiányě田野yěbù也不yàoxíngzàilùshang路上yīnwéiyǒuchóudedāojiànjīngxià惊吓
26 mínmínyuánwénzuòmín),yīngdāng应当yāoshùgǔnzàihuīzhōngyàobēishāng悲伤sāngshēngtòngtòngkū痛哭hàoyīnwèi因为mièmìngdeyàohūrán忽然líndàowǒmen我们
27 shǐ使zàimínzhōngwéiGāotái高台wéibǎozhàng保障Gāotái高台huòzuòshìyàn试验rénde),shǐ使zhīdao知道shìyàn试验tāmen他们dexíngdòng行动
28 Tāmendōu他们都shìbèidewǎnglái往来chánbàngrénTāmen他们shìtóngshìtiědōuxínghuàishì坏事
29 Fēngxiāng风箱chuīhuǒqiānbèishāohuǐ烧毁Tāmen他们liànéryòuliànzhōngshìránYīnwèi因为èliè恶劣deháiwèichúdiào
30 Rénchēngtāmen他们wéibèideyínzhāyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经diàotāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoYēlìmǐ耶利米shuō
2 dāngzhànzàiYēhéhuá耶和华diàn殿deménkǒu门口zàinàli那里xuānchuán宣传zhèhuàshuōnǐmen你们jìnzhèxie这些ménjìngbàiYēhéhuá耶和华deyíqiè一切Yóudà犹大réndāngtīngYēhéhuá耶和华dehuà的话
3 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōnǐmen你们gǎizhèng改正xíngdòng行动zuòwéi作为jiùshǐ使nǐmen你们zàizhèdìfang地方réngrán仍然jūzhù居住
4 Nǐmen你们bùyào不要yǐkào倚靠huǎngdehuà的话shuōzhèxie这些shìYēhéhuá耶和华dediàn殿shìYēhéhuá耶和华dediàn殿shìYēhéhuá耶和华dediàn殿
5 Nǐmen你们ruòshízài实在gǎizhèng改正xíngdòng行动zuòwéi作为zàirénlínshězhōngjiān中间chéngránshīxíng施行gōngpíng公平
6 qīyā欺压degū’er孤儿guǎfu寡妇Zàizhèdìfang地方liúwúgū无辜réndexuèyěbù也不suícóngbiéshénxiànhài陷害zìjǐ自己
7 jiùshǐ使nǐmen你们zàizhèdìfang地方réngrán仍然jūzhù居住jiùshì就是shísuǒcìgěi赐给nǐmen你们lièdedezhídào直到yǒngyuǎn永远
8 Kànnǐmen你们yǐkào倚靠huǎngwúyì无益dehuà的话
9 Nǐmen你们tōudàoshāhài杀害jiānyín奸淫jiǎshìxiàngBālì巴力shāoxiāngbìngsuícóngrènshi认识debiéshén
10 Qiěláidào来到zhèchēngwéi称为míngxiàdediàn殿zàimiànqián面前jìngbàiYòushuōwǒmen我们kěyǐ可以zìyóu自由leNǐmen你们zhèyàng这样dejǔdòng举动shìyàoxíngnàxiē那些zēngdeshìma
11 Zhèchēngwéi称为míngxiàdediàn殿zàinǐmen你们yǎnzhōngkànwéizéimadōukànjiàn看见leZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
12 Nǐmen你们qiěwǎngshìluójiùshì就是xiānqián先前wéimíngdejūsuǒ居所chákàn察看yīnzhèbǎixìng百姓Yǐsèliè以色列dezuì’è罪恶xiàngdesuǒxíngderúhé如何
13 Yēhéhuá耶和华shuōxiànzài现在yīnnǐmen你们xínglezhèyíqiè一切deshìcóngzǎoqǐlai起来jǐngjiè警戒nǐmen你们nǐmen你们quètīngcóng听从Hūhuàn呼唤nǐmen你们nǐmen你们quèdāying答应
14 Suǒyǐ所以yàoxiàngzhèchēngwéimíngxiànǐmen你们suǒyǐkào倚靠dediàn殿suǒcìgěi赐给nǐmen你们nǐmen你们lièdedeshīxíng施行zhàocóngqián从前xiàngshìluósuǒxíngdeyíyàng一样
15 bìjiāng必将nǐmen你们cóngyǎnqián眼前gǎnchūzhèngrú正如gǎnchūnǐmen你们dezhòngdìxiōng弟兄jiùshì就是Yǐfǎlián以法莲deyíqiè一切hòuyì后裔
16 Suǒyǐ所以bùyào不要wéizhèbǎixìng百姓qídǎo祈祷Bùyào不要wéitāmen他们qiúdǎogào祷告yěbù也不yàoxiàngwéitāmen他们qíqiú祈求yīntīngyǔn
17 Tāmen他们zàiYóudà犹大chéngZhōnghé中和lěngjiēshàngsuǒxíngdeméiyǒu没有kànjiàn看见ma
18 Háizi孩子jiǎncháifùqīn父亲shāohuǒfùnǚ妇女tuánmiànzuòbǐngxiàngěiTiānhòu天后yòuxiàngbiéshénjiāodiànfānù发怒
19 Yēhéhuá耶和华shuōtāmen他们shìfānù发怒nebúshì不是zìjǐ自己huòyǐzhì以致liǎnshàngcánkuì惭愧ma
20 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōkànbìjiāng必将wǒde我的fèn忿qīngzàizhèdìfang地方derénshēngchù牲畜shēnshàngbìngtiányě田野deshùmù树木dedechūchǎn出产shàngrúhuǒ如火zhebùnéng不能xīmiè熄灭
21 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōnǐmen你们jiāngfánjiāzàipíng’ān平安shàngchīròu
22 Yīnwèi因为jiāngnǐmen你们liècóngĀijí埃及delǐngchūlai出来defánpíng’ān平安deshìbìngméiyǒu没有shuōméiyǒu没有fēnfù吩咐tāmen他们
23 zhīfēnfù吩咐tāmen他们zhèjiànshuōnǐmen你们dāngtīngcóng听从wǒde我的huàjiùzuònǐmen你们deshénnǐmen你们zuòwǒde我的zǐmín子民Nǐmen你们xíngsuǒfēnfù吩咐deyíqiè一切dàojiùkěyǐ可以de
24 Tāmen他们quètīngcóng听从cè’ěr侧耳értīngjìngsuícóngzìjǐ自己dejìmóu计谋wángěngdeěxīn恶心xiànghòu向后xiàngqián向前
25 Zìcóng自从nǐmen你们lièchūĀijí埃及dedezhídào直到jīnrì今日chāqiǎnwǒde我的púrén仆人zhòngxiānzhī先知dàonǐmen你们nàli那里měirì每日cóngzǎoqǐlai起来chāqiǎntāmen他们
26 Nǐmen你们quètīngcóng听从cè’ěr侧耳értīngjìngyìngzhejǐngxiàng颈项xíngěnǐmen你们liègèngshén
27 yàojiāngzhèyíqiè一切dehuà的话gàosu告诉tāmen他们tāmen他们quètīngcóng听从Hūhuàn呼唤tāmen他们tāmen他们quèdāying答应
28 yàoduìtāmen他们shuōzhèjiùshì就是tīngcóng听从Yēhéhuá耶和华tāmen他们shéndehuà的话shòujiàoxun教训deguómín国民Cóngtāmen他们dekǒuzhōngchéngshí诚实mièjué灭绝le
29 lěngayàojiǎnpāoqì抛弃zàijìngguāngdegāochǔāiYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华diūdiào丢掉líqì离弃lefèn忿deshìdài世代
30 Yēhéhuá耶和华shuōYóudà犹大rénxíngyǎnzhōngkànwéiědeshìjiāngzēngzhīshèlì设立zàichēngwéi称为míngxiàdediàn殿zhōngwūhuì污秽zhèdiàn殿
31 Tāmen他们zàixīnnènjiànzhù建筑tuófěideqiūtánhǎozài好在huǒzhōngfénshāo焚烧zìjǐ自己deérnǚ儿女Zhèbìngbù并不shìsuǒfēnfù吩咐deyěbù也不shìxīnsuǒde
32 Yēhéhuá耶和华shuōyīncǐ因此rìzi日子jiāngdàozhèdìfang地方bùzài不再chēngwéi称为tuófěixīnnènfǎndào反倒chēngwéi称为shālù杀戮Yīnwèi因为yàozàituófěizàngmáishīshou尸首shènzhì甚至wúchù无处zàng
33 Bìngqiě并且zhèbǎixìng百姓deshīshou尸首gěikōngzhōng空中defēiniǎodìshang地上deyěshòu野兽zuòshíwù食物bìngwúrén无人hōnggǎn
34 Nàshí那时shǐ使Yóudà犹大chéngZhōnghé中和lěngjiēshànghuānxǐ欢喜kuàilè快乐deshēngyīn声音xīnláng新郎xīndeshēngyīn声音dōuzhǐleyīnwèi因为dechéngwéi成为huāngchǎngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Yēhéhuá耶和华shuōdàonàshí那时rénbìjiāng必将Yóudà犹大wángdeháishǒulǐng首领deháijìsī祭司deháixiānzhī先知deháibìnglěngjūmín居民deháidōucóngfénmù坟墓zhōngchūlai出来
2 Pāosǎnzàitóuyuèliàng月亮tiānshàng天上zhòngxīngzhīxià之下jiùshì就是tāmen他们cóngqián从前suǒxǐ’ài喜爱suǒshìfèngsuǒsuícóngsuǒqiúwènsuǒjìngbàideZhèxie这些háibùzài不再shōuliànbùzài不再zàngmáizàidìmiàn地面shàngchéngwéi成为fèntǔ粪土
3 Bìngqiě并且zhèěsuǒshèngxià剩下demínzàisuǒgǎntāmen他们dàodegèchù各处nìngkě宁可jiǎnjiǎnshēngZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde
4 yàoduìtāmen他们shuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōréndiēdǎobùzài不再qǐlai起来marénzhuǎnbùzài不再zhuǎnláima
5 Zhèlěngdemínwèihé为何héngjiǔbèidàonetāmen他们shǒudìngguǐzhàkěnhuítóu回头
6 liúxīn留心tīngtīngjiàn听见tāmen他们shuōzhèngzhí正直dehuà的话Wúrén无人huǐgǎi悔改èxíng恶行shuōzuòdeshìshénme什么netāmen他们rénzhuǎnbēnzhíchuǎngzhànchǎng战场
7 Kōngzhōng空中deguànniǎozhīdao知道láidedìngqī定期Bānjiūyànzi燕子báihè白鹤shǒuhòu守候dāngláideshílìng时令Wǒde我的bǎixìng百姓quèbùzhīdào不知道Yēhéhuá耶和华defǎzé法则
8 Nǐmen你们zěnme怎么shuōwǒmen我们yǒuzhìhuì智慧Yēhéhuá耶和华dezàiwǒmen我们zhèlǐ这里Kànwénshìdejiǎwǔnòng舞弄xūjiǎ虚假
9 Zhìhuì智慧réncánkuì惭愧jīnghuángbèiqínTāmen他们diàoYēhéhuá耶和华dehuà的话xīnlǐ心里háiyǒu还有shénme什么zhìhuì智慧ne
10 Suǒyǐ所以bìjiāng必将tāmen他们deqīzi妻子gěibiérén别人jiāngtāmen他们detiándì田地gěibiérén别人wéiYīnwèi因为tāmen他们cóngzuìxiǎodedàozhìdedōuwèidetānlán贪婪cóngxiānzhī先知dàojìsī祭司dōuxíngshìhuǎng
11 Tāmen他们qīngqīng轻轻deyīzhì医治bǎixìng百姓desǔnshāng损伤shuōpíng’ān平安lePíng’ān平安leQíshí其实méiyǒu没有píng’ān平安
12 Tāmen他们xíngzēngdeshìzhīdao知道cánkuì惭愧mabùrán不然tāmen他们háobú毫不cánkuì惭愧yěbù也不zhīxiūchǐ羞耻Yīncǐ因此tāmen他们zàidǎoderénzhōngdǎoxiàngtāmen他们tǎozuìdeshíhòu的时候tāmen他们zhìdiēdǎoZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
13 Yēhéhuá耶和华shuōshǐ使tāmen他们quánrán全然mièjué灭绝Pútao葡萄shùshàngméiyǒu没有pútao葡萄wúhuāguǒ无花果shùshàngméiyǒu没有guǒyèzi叶子gānsuǒcìgěi赐给tāmen他们delíkāi离开tāmen他们guòqu过去
14 Wǒmen我们wèihé为何jìngzuòbùdòng不动newǒmen我们dāngjùjí聚集jìnrù进入jiāngù坚固chéngzàinàli那里jìngmò静默yánYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénshǐ使wǒmen我们jìngmò静默yányòujiāngdǎnshuǐgěiwǒmen我们dōuyīnwǒmen我们dézuì得罪leYēhéhuá耶和华
15 Wǒmen我们zhǐwàng指望píng’ān平安quèdezhehǎochu好处Zhǐwàng指望quándeshíhòu的时候bùliào不料shòulejīnghuáng
16 Tīngjiàn听见cóngdànnàli那里dírén敌人depēntāde他的zhuàngshēngquándejiùdōuzhèndòng震动Yīnwèi因为tāmen他们láitūnmièzhèdeshàngsuǒyǒu所有detūnmièzhèchéngyǔqí与其zhòngdì中的jūmín居民
17 Kànshǐ使dúshé毒蛇dàonǐmen你们zhōngjiān中间shìbùfú不服shùdeyǎonǐmen你们ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
18 yǒuyōuchóuyuànnéngzìwèi自慰xīnzàilǐmiàn里面hūn
19 Tīngashìbǎixìng百姓deāishēngcóngyuǎnzhīdeérláishuōYēhéhuá耶和华bùzài不在Xī’ān锡安maXī’ān锡安dewángbùzài不在qízhōng其中maYēhéhuá耶和华shuōtāmen他们wèishénme为什么diāokè雕刻deǒuxiàng偶像wàibāngdeshénfānù发怒ne
20 Màiqiūguòxiàlìng夏令wánwǒmen我们háiwèidejiù
21 Xiānzhī先知shuōyīnbǎixìng百姓desǔnshāng损伤shòulesǔnshāng损伤āitòng哀痛jīnghuángjiāngzhuāzhù抓住
22 Zàilièméiyǒu没有rǔxiāng乳香nezàinàli那里méiyǒu没有yīshēng医生nebǎixìng百姓wèihé为何bùdé不得quánnePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Dànyuàn但愿wǒde我的tóuwéishuǐwǒde我的yǎnwéilèidequányuánhǎowéibǎixìng百姓yuánwénzuòmínjiétóngzhōngbèishāderénzhòuyè昼夜kūqì哭泣
2 Wéiyuànzàikuàngyǒuxínglùrén路人zhùsù住宿zhīchǔshǐ使kěyǐ可以líkāi离开wǒde我的mínchūqù出去Yīntāmendōu他们都shìxíngjiānyín奸淫deshìxíngguǐzhàdedǎng
3 Tāmen他们wānshétóu舌头xiànggōngyíyàng一样wéiyàoshuōhuǎng说谎huàTāmen他们zàiguózhōngzēngzhǎng增长shìli势力búshì不是wéixíngchéngshí诚实nǎishì乃是ěshàngjiāěbìngbù并不rènshi认识ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
4 Nǐmen你们réndāngjǐnfánglínshěbùkě不可xìnkàodìxiōng弟兄Yīnwèi因为dìxiōng弟兄jìnxíngqīpiàn欺骗línshědōuwǎnglái往来chánbàngrén
5 Tāmen他们rénhōnglínshěshuōzhēnhuàTāmen他们jiàoshétóu舌头xuéxí学习shuōhuǎng说谎láoláodezuòniè
6 dezhùchù住处zàiguǐzhàderénzhōngTāmen他们yīnxíngguǐzhàkěnrènshi认识ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
7 Suǒyǐ所以wànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōkànyàojiāngtāmen他们rónghuà融化āoliànBùrán不然yīnbǎixìng百姓dezuìgāizěnyàng怎样xíngne
8 Tāmen他们deshétóu舌头shìjiànshuōhuàguǐzhàRénlínshěkǒushuōhépíng和平huàxīnquèmóuhài
9 Yēhéhuá耶和华shuōqǐbù岂不yīnzhèxie这些shìtǎotāmen他们dezuìneqǐbù岂不bàofù报复zhèyàng这样deguómín国民ne
10 yàowéishānlǐng山岭kūqì哭泣bēi’āi悲哀wéikuàngdecǎochǎngyángshēngāiháo哀号Yīnwèi因为dōugānjiāoshènzhì甚至wúrén无人jīngguò经过Réntīngbùjiàn不见shēngchù牲畜míngjiào鸣叫kōngzhōng空中defēiniǎodìshang地上deyěshòu野兽dōutáo
11 shǐ使lěngbiànwéiluànduīwéigǒudezhùchù住处shǐ使Yóudà犹大dechéngbiànwéihuāngchǎngwúrén无人jūzhù居住
12 Shéishìzhìhuì智慧rénkěyǐ可以míngbai明白zhèshìYēhéhuá耶和华dekǒuxiàngshéishuōguòshǐ使kěyǐ可以chuánshuō传说biàndì遍地wèihé为何mièwáng灭亡gānjiāohǎoxiàng好像kuàngshènzhì甚至wúrén无人jīngguò经过ne
13 Yēhéhuá耶和华shuōyīnwèi因为zhèbǎixìng百姓líqì离弃zàitāmen他们miànqián面前suǒshèlì设立deméiyǒu没有zūnxíngméiyǒu没有tīngcóng听从wǒde我的huà
14 Zhīsuícóngzìjǐ自己wángěngdexīnxíngshìzhàotāmen他们lièsuǒjiàoxun教训desuícóngzhòngBālì巴力
15 Suǒyǐ所以wànjūnzhīYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōkànbìjiāng必将yīnchéngěizhèbǎixìng百姓chīyòujiāngdǎnshuǐgěitāmen他们
16 yàotāmen他们sǎnzàilièbāngzhōngjiùshì就是tāmen他们tāmen他们lièrènshi认识delièbāngyàoshǐ使dāojiànzhuīshātāmen他们zhídào直到jiāngtāmen他们mièjìn
17 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们yīngdāng应当sīxiǎng思想jiāngshànchàngāigē哀歌defùnǚ妇女shàoláiyòudǎfa打发rénshàoshàndefùnǚ妇女lái
18 Jiàotāmen她们wéiwǒmen我们āishǐ使wǒmen我们yǎnlèi眼泪wāngwāngshǐ使wǒmen我们deyǎnpí眼皮yǒngchūshuǐlái
19 Yīnwèi因为tīngjiàn听见āishēngchūyú出于Xī’ān锡安shuōwǒmen我们zěnyàng怎样bàiluò败落leWǒmen我们dàdà大大decánkuì惭愧Wǒmen我们piēxiàdeRénchāihuǐlewǒmen我们defángwū房屋
20 Fùnǚ妇女mennǐmen你们dāngtīngYēhéhuá耶和华dehuà的话lǐngshòu领受kǒuzhòngdì中的yányǔ言语Yòudāngjiàodǎo教导nǐmen你们deérnǚ儿女āirénjiàodǎo教导línshěchàngāigē哀歌
21 Yīnwèi因为sǐwáng死亡shànglái上来jìnlewǒmen我们dechuānghu窗户lewǒmen我们degōngdiàn宫殿Yàocóngwàibian外边jiǎnchúháitóngcóngjiēshàngjiǎnchúshàonián少年rén
22 dāngshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōréndeshīshou尸首dǎozàitiányě田野xiàngfèntǔ粪土yòuxiàngshōugē收割deréndejiàwúrén无人shōu
23 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhìhuì智慧rénbùyào不要yīntāde他的zhìhuì智慧kuākǒuyǒngshì勇士bùyào不要yīntāde他的yǒngkuākǒucáizhǔ财主bùyào不要yīntāde他的cáiwù财物kuākǒu
24 Kuākǒudequèyīnyǒucōngmíng聪明rènshi认识shìYēhéhuá耶和华yòuzhīdao知道xǐyuè喜悦zàishì在世shàngshīxíng施行cí’ài慈爱gōngpíng公平gōngkuākǒuZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
25 Yēhéhuá耶和华shuōkànrìzi日子jiāngdàoyàoxíngfá刑罚yíqiè一切shòuguògēlǐ割礼xīnquèwèishòugēlǐ割礼de
26 Jiùshì就是Āijí埃及Yóudà犹大dōngménrénrényíqiè一切zhùzàikuàngzhōuwéi周围tóufa头发deYīnwèi因为lièguóréndōuméiyǒu没有shòugēlǐ割礼Yǐsèliè以色列rénxīn人心zhōngméiyǒu没有shòugēlǐ割礼Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Yǐsèliè以色列jiāayàotīngYēhéhuá耶和华duìnǐmen你们suǒshuōdehuà的话
2 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们bùyào不要xiàofǎ效法lièguódexíngwéi行为yěbù也不yàowéitiānxiàngjīnghuángyīnlièguówèicǐ为此shìjīnghuáng
3 Zhòngmíndefēngsú风俗shìkōngdeTāmen他们zàishùlín树林zhōngyòngfǔzi斧子kǎnfá砍伐shùjiàngrényòngshǒugōng手工zàochéng造成ǒuxiàng偶像
4 Tāmen他们yòngjīnyínzhuāngshìyòngdīngzi钉子chuídīngwěnshǐ使bùdòngyáo不动摇
5 hǎoxiàng好像zōngshùshìxuànchéngdebùnéng不能shuōhuàbùnéng不能xíngzǒu行走bìxū必须yǒurén有人táizheNǐmen你们bùyào不要bùnéng不能jiànghuòwúlì无力jiàngfú降福
6 Yēhéhuá耶和华améiyǒu没有néngdeběnwéiyǒudànéng大能dàlì大力demíng
7 Wànguódewángashéijìngwèi敬畏Jìngwèi敬畏běnshìdeYīnwèi因为zàilièguódezhìhuì智慧rénzhōngsuīyǒuzhèngquán政权dezūnróngyěbù也不néng
8 Tāmen他们jìndōushìchùlèi畜类shìyúmèi愚昧deǑuxiàng偶像dexùnhuìsuànshénme什么neǒuxiàng偶像bùguò不过shìmùtou木头
9 Yǒuyínchéngpiànshìcóngshīdàilái带来debìngyǒucóngláidejīndōushìjiàngrényínjiàngdeshǒugōng手工yòuyǒulánsè蓝色zǐsè紫色liàodeyīfu衣服dōushìqiǎojiàngdegōngzuò工作
10 WéiYēhéhuá耶和华shìzhēnshénshìhuóshénshìyǒngyuǎn永远dewángfānù发怒dàdìzhèn大地震dòngnǎohènlièguódū国都dàndāng
11 Nǐmen你们yàoduìtāmen他们rúcǐ如此shuōbúshì不是chuàngzào创造tiāndì天地deshéncóngdìshang地上cóngtiānxià天下bèichúmiè
12 Yēhéhuá耶和华yòngnénglì能力chuàngzào创造dàdì大地yòngzhìhuì智慧jiànlì建立shìjiè世界yòngcōngmíng聪明zhāngqióngcāng
13 fāshēng发声kōngzhōng空中biàn便yǒuduōshuǐjīdòng激动shǐ使yúncóngdeshàngténgzàodiànsuíérshǎncóngzhōngdàichūfēnglái
14 réndōuchénglechùlèi畜类háowú毫无zhīshi知识yínjiàngdōuyīndiāokè雕刻deǒuxiàng偶像xiūkuì羞愧suǒzhùdeǒuxiàng偶像běnshìxūjiǎ虚假deqízhōng其中bìngqìxī气息
15 Dōushìdeshìmíhuo迷惑réndegōngzuò工作Dàozhuītǎodeshíhòu的时候bèichúmiè
16 Yǎgè雅各defēnxiàngzhèxie这些yīnshìzàozuòwànyǒude有的zhǔYǐsèliè以色列shìchǎnyè产业dezhīpàiwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shìtāde他的míng
17 Shòuwéikǔnderéndāngshōushi收拾decáiwù财物cóngguózhōngdàichūqù出去
18 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhèshíhou时候bìjiāng必将dedejūmín居民hǎoxiàng好像yòngxiánshuǎichūqù出去yòujiāhàizàitāmen他们shēnshàngshǐ使tāmen他们juéwù觉悟
19 Mínshuōhuòzāishòusǔnshāng损伤Wǒde我的shānghén伤痕jíqí极其zhòngdà重大quèshuōzhèzhēnshì真是wǒde我的tòngkǔ痛苦bìxū必须rěnshòu忍受
20 Wǒde我的zhàngpénghuǐhuài毁坏Wǒde我的shéngsuǒ绳索zhéduàn折断Wǒde我的érnǚ儿女chūqù出去méiyǒu没有leWúrén无人zàizhīwǒde我的zhàngpéngguàwǒde我的mànzi幔子
21 Yīnwèi因为mùrén牧人dōuchéngwéi成为chùlèi畜类méiyǒu没有qiúwènYēhéhuá耶和华suǒyǐ所以bùdé不得shùnlì顺利Tāmen他们deyángqúndōufēnsàn分散
22 Yǒufēng有风shēngKàndírén敌人láileYǒurǎoluàn扰乱cóngběifāng北方chūlai出来yàoshǐ使Yóudà犹大chéngbiànwéihuāngliáng荒凉chéngwéi成为gǒudezhùchù住处
23 Yēhéhuá耶和华axiǎode晓得réndedàolù道路yóuzìjǐ自己xíngderényěbù也不néngdìngzìjǐ自己dejiǎobù脚步
24 Yēhéhuá耶和华aqiúcóngkuānchéngzhìbùyào不要zàidezhōngchéngzhìkǒngpà恐怕shǐ使guīyǒu
25 Yuànjiāngfèn忿qīngzàirènshi认识delièguózhōngqiúgàomíngdeshàngYīnwèi因为tāmen他们tūnleYǎgè雅各bùdàn不但tūnleérqiě而且mièjué灭绝tāde他的zhùchù住处biànwéihuāngchǎngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoYēlìmǐ耶利米shuō
2 Dāngtīngzhèyuēdehuà的话gàosu告诉Yóudà犹大rénlěngdejūmín居民
3 Duìtāmen他们shuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōtīngcóng听从zhèyuēzhīhuàderénshòuzhòu
4 Zhèyuēshìjiāngnǐmen你们liècóngĀijí埃及delǐngchūlai出来tuōlí脱离tiědesuǒfēnfù吩咐tāmen他们deshuōnǐmen你们yàotīngcóng听从wǒde我的huàzhàoyíqiè一切suǒfēnfù吩咐dexíngZhèyàng这样nǐmen你们jiùzuòwǒde我的zǐmín子民zuònǐmen你们deshén
5 hǎojiāndìng坚定xiàngnǐmen你们lièsuǒdeshìgěitāmen他们liúnǎizhīdezhèngrú正如jīnrì今日yíyàng一样jiùhuídá回答shuōYēhéhuá耶和华aāmén阿们
6 Yēhéhuá耶和华duìshuōyàozàiYóudà犹大chéngZhōnghé中和lěngjiēshìshàngxuāngào宣告zhèyíqiè一切huàshuōnǐmen你们dāngtīngcóng听从zūnxíngzhèyuēdehuà的话
7 Yīnwèi因为jiāngnǐmen你们liècóngĀijí埃及delǐngchūlai出来dezhídào直到jīnrì今日dōushìcóngzǎoqǐlai起来qiēqiēgàojiètāmen他们shuōnǐmen你们dāngtīngcóng听从wǒde我的huà
8 Tāmen他们quètīngcóng听从cè’ěr侧耳értīngjìngsuícóngzìjǐ自己wángěngdeěxīn恶心xíngSuǒyǐ所以shǐ使zhèyuēzhōngyíqiè一切zhòudehuà的话líndàotāmen他们shēnshàngZhèyuēshìfēnfù吩咐tāmen他们xíngdetāmen他们quèxíng
9 Yēhéhuá耶和华duìshuōzàiYóudà犹大rénlěngjūmín居民zhōngyǒutóngmóu同谋bèipàn背叛deshì
10 Tāmen他们zhuǎnxiàofǎ效法tāmen他们dexiānkěntīngwǒde我的huàfànzuì犯罪zuònièyòusuícóngbiéshénshìfèngYǐsèliè以色列jiāYóudà犹大jiābèiletāmen他们lièsuǒdeyuē
11 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōshǐ使zāihuòlíndàotāmen他们shìtāmen他们bùnéng不能táotuō逃脱deTāmen他们xiàngāiqiú哀求quètīng
12 Nàshí那时Yóudà犹大chéngderénlěngdejūmín居民yàoāiqiú哀求tāmen他们shāoxiāngsuǒgòngfèng供奉deshénZhǐshì只是zāonándeshíhòu的时候zhèxie这些shénháobú毫不zhěngjiù拯救tāmen他们
13 Yóudà犹大ashéndeshùmù数目chéngdeshùmù数目xiāngděng相等wéikěchǐ可耻deBālì巴力suǒzhúshāoxiāngdetánlěngjiēdào街道deshùmù数目xiāngděng相等
14 Suǒyǐ所以bùyào不要wéizhèbǎixìng百姓qídǎo祈祷bùyào不要wéitāmen他们qiúdǎogào祷告Yīnwèi因为tāmen他们zāonánxiàngāiqiú哀求deshíhòu的时候yīngyǔn
15 suǒqīn’àide亲爱的xíngxǔduō许多yínluànshèngròulezàidiàn殿zhōngzuòshénme什么nezuòějiùyuè
16 Cóngqián从前Yēhéhuá耶和华gěimíngjiào名叫qīnggǎnlǎnshù橄榄树yòuhuáměiyòujiéhǎoguǒRújīn如今tāyòng他用hōngrǎngzhīshēngdiǎnhuǒ点火zàishàngzhībèizhéduàn折断
17 Yuánlái原来zāipéi栽培dewànjūnzhīYēhéhuá耶和华yǐjīng已经shuōyàojiànghuògōngjī攻击shìyīnYǐsèliè以色列jiāYóudà犹大jiāxíngěxiàngBālì巴力shāoxiāngfānù发怒shìzuòshòu
18 Yēhéhuá耶和华zhǐshì指示jiùzhīdao知道jiāngtāmen他们suǒxíngdegěizhǐmíng指明
19 quèxiàngróushùndeyánggāobèiqiāndàozǎishā宰杀zhīdebìngbù并不zhīdao知道tāmen他们shèjì设计móuhàishuōwǒmen我们shùliánguǒdōumièleJiāngcónghuórénzhīdejiǎnchúshǐ使tāde他的míngbùzài不再bèiniàn
20 Àngōngpànduàn判断cháyànrénfèixīncháng心肠dewànjūnzhīYēhéhuá耶和华aquèyàojiànzàitāmen他们shēnshàngbào上报chóuyīnjiāngwǒde我的ànjiàn案件xiàngbǐngmíngle
21 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华lùndàoxúnsuǒmìngderénrúcǐ如此shuōtāmen他们shuōbùyào不要fèngYēhéhuá耶和华demíngshuōyùyán预言miǎnde免得zàiwǒmen我们shǒuzhōng
22 Suǒyǐ所以wànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōkànxíngfá刑罚tāmen他们Tāmen他们deshàonián少年rénbèidāojiànshātāmen他们deérnǚ儿女yīnjīhuang饥荒mièwáng灭亡
23 Bìngqiě并且méiyǒu没有shèngderénliúgěitāmen他们Yīnwèi因为zàizhuītǎozhīniánshǐ使zāihuòlíndàorénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yēhéhuá耶和华azhēngbiàn争辩deshíhòu的时候xiǎnwéiDànyǒujiànháiyàolǐlùn理论ěréndedàolù道路wèihé为何hēngtōngnexíngguǐzhàdewèihé为何deānyì安逸ne
2 zāipéi栽培letāmen他们tāmen他们zhālegēnzhǎngdà长大érqiě而且jiéguǒ结果Tāmen他们dekǒushìxiāngjìn相近xīnquèyuǎnlí远离
3 Yēhéhuá耶和华axiǎode晓得kànjiàn看见cháyànxiàngshìzěnyàng怎样dexīnQiújiāngtāmen他们chūlai出来hǎoxiàng好像jiāngzǎideyángjiàotāmen他们děnghòu等候shālù杀戮derìzi日子
4 Zhèdebēi’āi悲哀tōngguódeqīngcǎo青草gānyàodàoshíneyīnshàngjūmín居民deèxíng恶行shēngchù牲畜fēiniǎodōumièjué灭绝leTāmen他们céngshuōkànbújiàn看不见wǒmen我们dejiéjú结局
5 Yēhéhuá耶和华shuōruòbùxíng步行deréntóngpǎoshàngqiějiàoléizěnnéngMǎsài马赛pǎonezàipíng’ān平安zhīdesuīrán虽然ānwěn安稳zàiYuēdànhé约旦河biāndecónglín丛林yàozěnyàng怎样xíngne
6 Yīnwèi因为liándìxiōng弟兄jiādōuyòngjiānzhàdàiTāmen他们zàihòubiān后边dàshēng大声hǎnjiào喊叫suīxiàngshuōhǎohuàyěbù也不yàoxìntāmen他们
7 lewǒde我的diàn殿piēwǒde我的chǎnyè产业jiāngxīnlǐ心里suǒqīn’àide亲爱的jiāozàichóudeshǒuzhōng
8 Wǒde我的chǎnyè产业xiànglínzhòngdì中的shīzi狮子fāshēng发声gōngjī攻击yīncǐ因此hèně
9 Wǒde我的chǎnyè产业xiàngbāndiǎn斑点dezhìniǎonezhìniǎozàiwéigōng围攻nenǐmen你们yàojùjí聚集tiányě田野debǎishòudàilái带来tūnchī
10 Xǔduō许多mùrén牧人huǐhuài毁坏wǒde我的pútáoyuán葡萄园jiàntà践踏wǒde我的fēnshǐ使měihǎo美好defēnbiànwéihuāngliáng荒凉dekuàng
11 Tāmen他们shǐ使dehuāngliáng荒凉Dehuāngliáng荒凉biàn便xiàngbēi’āi悲哀Quándehuāngliáng荒凉yīnwúrén无人jièyì介意
12 Mièmìngdedōuláidào来到kuàngzhōngyíqiè一切jìngguāngdegāochǔYēhéhuá耶和华dedāocóngdezhèbiān这边zhídào直到denàbian那边jìnxíngshāmièFányǒuxuèdedōubùdé不得píng’ān平安
13 Tāmen他们zhǒngdeshìmàizi麦子shōudeshìjīngjí荆棘Láoláoquèháowú毫无yìchu益处YīnYēhéhuá耶和华deliènǐmen你们wéizìjǐ自己dechǎnxiūkuì羞愧
14 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyíqiè一切ělínjiùshì就是zhànjù占据shǐ使bǎixìng百姓Yǐsèliè以色列suǒchéngshòu承受chǎnyè产业deyàojiāngtāmen他们chūběndì本地yòuyàojiāngYóudà犹大jiācóngtāmen他们zhōngjiān中间chūlai出来
15 chūtāmen他们yǐhòu以后zhuǎnguòlái过来liánmǐn怜悯tāmen他们tāmen他们zàidàihuílai回来guīběnguī
16 Tāmen他们ruòyīnqín殷勤xuéxí学习bǎixìng百姓dedàozhǐzhewǒde我的míngshìshuōzhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìzhèngrú正如tāmen他们cóngqián从前jiàobǎixìng百姓zhǐzheBālì巴力shìtāmen他们jiùjiànlì建立zàibǎixìng百姓zhōngjiān中间
17 Tāmen他们ruòshì若是tīngchūguóchūérqiě而且huǐmiè毁灭ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Yēhéhuá耶和华duìrúcǐ如此shuōmǎigēndàizi带子shùyāo束腰bùkě不可fàngzài放在shuǐzhōng
2 jiùzhàozheYēhéhuá耶和华dehuà的话mǎilegēndàizi带子shùyāo束腰
3 Yēhéhuá耶和华dehuà的话dì’èrcì第二次líndàoshuō
4 Yàozhesuǒmǎideyāodài腰带jiùshì就是yāoshàngdedàizi带子qǐlai起来wǎngjiāngyāodài腰带cángzàinàli那里depánshíxuézhōng
5 jiùzhàozheYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐wǒde我的jiāngyāodài腰带cángzàibiān
6 GuòleduōYēhéhuá耶和华duìshuōqǐlai起来wǎngjiāngfēnfù吩咐cángzàinàli那里deyāodài腰带chūlai出来
7 jiùwǎngjiāngyāodài腰带cóngsuǒcángdedìfang地方bàochūlai出来jiànyāodài腰带yǐjīng已经biànhuàiháowú毫无yòngle
8 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
9 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhàoyàng照样bàihuài败坏Yóudà犹大dejiāo’ào骄傲lěngdejiāo’ào骄傲
10 Zhèěmínkěntīngwǒde我的huàànzìjǐ自己wángěngdexīnérxíngsuícóngbiéshénshìfèngjìngbàitāmen他们xiàngzhèyāodài腰带biànwéiwúyòng无用
11 Yēhéhuá耶和华shuōyāodài腰带zěnyàng怎样jǐntiērényāozhàoyàng照样shǐ使Yǐsèliè以色列quánjiāYóudà犹大quánjiājǐntiē,,hǎojiàotāmen他们shǔwéizǐmín子民shǐ使demíngshēng名声desòngzànDéróng得荣yào耀Tāmen他们quèkěntīng
12 Suǒyǐ所以yàoduìtāmen他们shuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōtándōuyàochéngmǎnlejiǔTāmen他们duìshuōwǒmen我们qǐbù岂不quèzhītándōuyàochéngmǎnlejiǔne
13 jiùyàoduìtāmen他们shuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōshǐ使zhèdedeyíqiè一切jūmín居民jiùshì就是zuòDàwèi大卫bǎozuò宝座dejūnwángjìsī祭司xiānzhī先知bìnglěngdeyíqiè一切jūmín居民dōudǐngzuì
14 Yēhéhuá耶和华shuōyàoshǐ使tāmen他们bǐcǐ彼此xiāngpèngjiùshì就是bǐcǐ彼此xiāngpèngbùkě不可liánbùgù不顾liánmǐn怜悯yǐzhì以致mièjué灭绝tāmen他们
15 Nǐmen你们dāngtīngdāngcè’ěr侧耳értīngBùyào不要jiāo’ào骄傲yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经shuōle
16 Yēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénwèishǐ使hēi’àn黑暗láidào来到nǐmen你们dejiǎowèizàihūn’àn昏暗shānshàngbàndiēzhīxiāndāngjiāngróngyào荣耀guīgěiMiǎnde免得nǐmen你们pànwàng盼望guāngmíng光明shǐ使guāngmíng光明biànwéiyìnchéngwéi成为yōu’àn幽暗
17 Nǐmen你们ruòtīngzhèhuàyīnnǐmen你们dejiāo’ào骄傲zàiàndekūqì哭泣yǎntòngkū痛哭liúlèi流泪yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华deqúnzhòng群众bèile
18 yàoduìjūnwángtàihòushuōnǐmen你们dāngzìbēi自卑zuòzàixià在下biānYīnnǐmen你们detóujīn头巾jiùshì就是nǐmen你们dehuáguànyǐjīng已经tuōluò脱落le
19 Nánfāng南方dechéngjìndōuguānbì关闭wúrén无人kāifàng开放Yóudà犹大quánbèiluèqiěluèjìngjìn
20 Nǐmen你们yàoguānkàn观看cóngběifāng北方láiderénXiānqián先前cìgěi赐给deqúnzhòng群众jiùshì就是jiāměideqúnzhòng群众rújīn如今zàinǎli哪里ne
21 Yēhéhuá耶和华nǐzìjǐ你自己suǒjiāodepéngyou朋友wéishǒu为首xiázhìnàshí那时háiyǒu还有shénme什么huàshuōnetòngkǔ痛苦qǐbù岂不jiāngzhuāzhù抓住xiàngchǎnnándefùrén妇人ma
22 ruòxīnlǐ心里shuōzhèyíqiè一切shìwèihé为何líndàonedejīnjiēdejiǎogēn脚跟shòushāng受伤shìyīndezuìnièshénduō
23 shírénnénggǎibiàn改变pífū皮肤nebàonénggǎibiàn改变bāndiǎn斑点neruònéngnǐmen你们zhèxíguàn习惯xíngědebiàn便néngxíngshànle
24 Suǒyǐ所以yòngkuàngdefēngchuīsǎntāmen他们xiàngchuīguòdesuìjiēyíyàng一样
25 Yēhéhuá耶和华shuōzhèshìsuǒdāngdedeshìliánggěidefēnYīnwèi因为wàngjì忘记yǐkào倚靠xūjiǎ虚假huòzuòǒuxiàng偶像)。
26 Suǒyǐ所以yàojiēdejīnméngzàiliǎnshàngxiǎnchūdechǒulòu
27 nàxiē那些zēngwù憎恶zhīshìjiùshì就是zàitiányě田野deshānshàngxíngjiānyín奸淫shēngzuòyínluàndeshìdōukànjiàn看见lelěngayǒuhuòlekěnjiéjìng洁净háiyàodàoshínePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Yēhéhuá耶和华lùndàogānhàn干旱zhīzāidehuà的话líndàoYēlìmǐ耶利米
2 Yóudà犹大bēi’āi悲哀chéngmén城门shuāibài衰败Zhòngrén众人shànghēizuòzàidìshang地上lěngdeāishēngshàng
3 Tāmen他们deguìzhòudǎfa打发jiātóngshuǐTāmen他们láidào来到shuǐchí水池jiànméiyǒu没有shuǐjiùzhekōngmǐnméngxiūcánkuì惭愧bàotóuérhuí
4 Gēngdì耕地deméngxiūbàotóuYīnwèi因为jiàngzàidìshang地上dedōugānliè
5 Tiányě田野de鹿shēngxiàxiǎo鹿jiùpiēyīnwèi因为cǎo
6 zhànzàijìngguāngdegāochǔchuǎnqì喘气hǎoxiàng好像gǒuYīnwèi因为cǎoyǎnshīmíng失明
7 Yēhéhuá耶和华awǒmen我们dezuìnièsuīrán虽然zuòjiànzhèng见证gàowǒmen我们háiqiúwéimíngdeyuángù缘故xíngshìWǒmen我们běnshìduōcì多次bèidàodézuì得罪le
8 Yǐsèliè以色列suǒpànwàng盼望zàihuànnàn患难shízuòjiùzhǔ救主deawèihé为何zàizhèdexiàngdeyòuxiàngxíngdezhīzhùxiāone
9 wèihé为何xiàngshòujīngderénxiàngbùnéng不能jiùréndeyǒngshì勇士neYēhéhuá耶和华aréngzàiwǒmen我们zhōngjiān中间Wǒmen我们chēngwéi称为míngxiàderénqiúbùyào不要líkāi离开wǒmen我们
10 Yēhéhuá耶和华duìzhèbǎixìng百姓rúcǐ如此shuōzhèbǎixìng百姓xǐ’ài喜爱wàngxíngyuánwénzuòpiāoliú),bùjīn不禁zhǐjiǎobù脚步suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华yuètāmen他们Xiànjīn现今yàoniàntāmen他们dezuìnièzhuītǎotāmen他们dezuì’è罪恶
11 Yēhéhuá耶和华yòuduìshuōbùyào不要wéizhèbǎixìng百姓qídǎo祈祷qiúhǎochu好处
12 Tāmen他们jìnshí禁食deshíhòu的时候tīngtāmen他们deqiúTāmen他们xiànfányěbù也不yuèquèyàoyòngdāojiànjīhuang饥荒wēnyì瘟疫mièjué灭绝tāmen他们
13 jiùshuōāiZhǔYēhéhuá耶和华anàxiē那些xiānzhī先知chángduìtāmen他们shuōnǐmen你们kànjiàn看见dāojiànyěbù也不zāoyù遭遇jīhuang饥荒Yēhéhuá耶和华yàozàizhèdìfang地方nǐmen你们chángjiǔ长久depíng’ān平安
14 Yēhéhuá耶和华duìshuōnàxiē那些xiānzhī先知tuōwǒde我的míngshuōjiǎyùyán预言bìngméiyǒu没有dǎfa打发tāmen他们méiyǒu没有fēnfù吩咐tāmen他们méiyǒu没有duìtāmen他们shuōhuàTāmen他们xiàngnǐmen你们yùyán预言denǎishì乃是xūjiǎ虚假deyìxiàng异象zhānbǔ占卜bìngdeshìyǐjí以及běnxīndeguǐzhà
15 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōlùndàotuōmíngshuōyùyán预言denàxiē那些xiānzhī先知bìngméiyǒu没有dǎfa打发tāmen他们Tāmen他们háishuō还说zhèdebùnéng不能yǒudāojiànjīhuang饥荒qíshí其实nàxiē那些xiānzhī先知bèidāojiànjīhuang饥荒mièjué灭绝
16 Tīngtāmen他们shuōyùyán预言debǎixìng百姓yīnjīhuang饥荒dāojiànpāozàilěngdejiēdào街道shàngwúrén无人zàngmáiTāmen他们liánqīzi妻子dài’er带儿dōushìrúcǐ如此bìjiāng必将tāmen他们deědǎozàitāmen他们shēnshànghuòzuòshǐ使tāmen他们zuì’è罪恶debàoyìng报应líndàotāmen他们shēnshàng)。
17 yàojiāngzhèhuàduìtāmen他们shuōyuànyǎnlèi眼泪wāngwāngzhòuyè昼夜yīnwèi因为bǎixìng百姓yuánwénzuòmíndechǔnǚ处女shòulelièkǒupòhuài破坏deshāng
18 ruòchūwǎngtiánjiān田间jiùjiànyǒubèidāoshāderuòjìnrù进入chéngnèijiùjiànyǒuyīnjīhuang饥荒huànbìng患病deLiánxiānzhī先知dàijìsī祭司zàiguózhōngwǎnglái往来shìháowú毫无zhīshi知识huòzuòbùzhī不知zěnyàng怎样cáihǎo)。
19 quánrán全然diàoYóudà犹大maxīnyànwù厌恶Xī’ān锡安mawèihé为何wǒmen我们yǐzhì以致wúfǎ无法yīzhì医治newǒmen我们zhǐwàng指望píng’ān平安quèdezhehǎochu好处Zhǐwàng指望quánbùliào不料shòulejīnghuáng
20 Yēhéhuá耶和华awǒmen我们chéngrèn承认zìjǐ自己dezuì’è罪恶wǒmen我们lièdezuìnièyīnwǒmen我们dézuì得罪le
21 Qiúwéimíngdeyuángù缘故bùyàn不厌ěwǒmen我们méiróngyào荣耀debǎozuò宝座Qiúzhuīniànbùyào不要bèilewǒmen我们suǒdeyuē
22 Wàibāngrén外邦人deshénzhōngyǒunéngjiàngyǔ降雨dematiānnéngjiànggānlínmaYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénanéngrúcǐ如此debúshì不是masuǒyǐ所以wǒmen我们réngyàoděnghòu等候yīnwèi因为zhèyíqiè一切dōushìsuǒzàodePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Yēhéhuá耶和华duìshuōsuīyǒuMóxī摩西ěrzhànzàimiànqián面前dàiqiúwǒde我的xīnyěbù也不zhèbǎixìng百姓jiāngtāmen他们cóngyǎnqián眼前gǎnchūjiàotāmen他们
2 Tāmen他们wènshuōwǒmen我们wǎngnǎli哪里nebiàn便gàosu告诉tāmen他们Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōdìngwéisǐwáng死亡dezhìsǐwáng死亡DìngwéidāoshādejiāodāoshāDìngwéijīhuang饥荒dezāojīhuang饥荒Dìngwéiluèdebèiluè
3 Yēhéhuá耶和华shuōmìngdìngyànghàitāmen他们jiùshì就是dāojiànshālù杀戮gǒulèisīliè撕裂kōngzhōng空中defēiniǎodìshang地上deyěshòu野兽tūnchīhuǐmiè毁灭
4 Yòushǐ使tāmen他们zàitiānxià天下wànguózhōngpāoláipāodōuyīnYóudà犹大wángXīxījiā希西家deérzi儿子Mǎnáxī玛拿西zàilěngsuǒxíngdeshì
5 lěngashéikělián可怜neshéiwéibēishāng悲伤neshéizhuǎnshēn转身wèndeānne
6 Yēhéhuá耶和华shuōjuélezhuǎnshēn转身tuì退hòuYīncǐ因此shēnshǒu伸手gōngjī攻击huǐhuài毁坏hòuhuǐ后悔shénbúnàifán不耐烦
7 zàijìngnèi境内chéngmén城门kǒuhuòzuòzàizhèdebiānjiè边界deguānkǒu),yòngbòjī簸箕lewǒde我的bǎixìng百姓shǐ使tāmen他们sāngdiàoérnǚ儿女huǐmiè毁灭tāmen他们tāmen他们réngzhuǎnsuǒxíngdedào
8 Tāmen他们deguǎfu寡妇zàimiànqián面前hǎishāgèngduō更多shǐ使mièmìngdejiānláigōngjī攻击shàonián少年réndemǔqīn母亲shǐ使tòngkǔ痛苦jīngxià惊吓hūrán忽然líndàoshēnshàng
9 Shēngguòdefùrén妇人cuījuéShàngzàibáizhòu白昼tóubàokuì抱愧méngxiūQíyú其余derénzàitāmen他们dírén敌人gēnqián跟前jiāodāojiànZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
10 Wǒde我的mǔqīn母亲yǒuhuòleYīnshēngzuòwéi作为biàndì遍地xiāngzhēngxiāngjìngderénsùlái素来méiyǒu没有jièdài借贷rénrénméiyǒu没有jièdài借贷rénrén人人quèdōuzhòumà咒骂
11 Yēhéhuá耶和华shuōbìyào必要jiāngù坚固shǐ使dehǎochu好处Zāihuòkǔnàn苦难líndàodeshíhòu的时候bìyào必要shǐ使chóuyāngqiú
12 Rénnéngjiāngtóngtiějiùshì就是běifāng北方detiězhéduàn折断ne
13 yīnzàijìngzhīnèi之内suǒfàndeyíqiè一切zuìdehuòwù货物cáibǎo财宝dāngluèbáibái白白dejiāogěi交给chóu
14 shǐ使chóudàizhèluèdàosuǒrènshi认识dedeyīnzhōngdehuǒyàojiāngnǐmen你们fénshāo焚烧
15 Yēhéhuá耶和华ashìzhīdao知道deQiúniànjuàngù眷顾xiàngbīpò逼迫wǒde我的rénwéi人为bàochóu报仇Bùyào不要xiàngtāmen他们rěnwǒde我的mìngyàozhīdao知道wéideyuángù缘故shòulelíngrǔ凌辱
16 Yēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénadezhedeyányǔ言语jiùdāngshíwù食物chīledeyányǔ言语shìxīnzhōng心中dehuānxǐ欢喜kuàilè快乐yīnshìchēngwéi称为míngxiàderén
17 méiyǒu没有zuòzàiyànyuèréndehuìzhōngméiyǒu没有huānlè欢乐yīndegǎndòng感动gǎndòng感动yuánwénzuòshǒudúzì独自jìngzuòyīnshǐ使mǎnxīnfènhèn愤恨
18 Wǒde我的tòngkǔ痛苦wèihé为何chángjiǔ长久bùzhǐ不止newǒde我的shānghén伤痕wèihé为何wúfǎ无法yīzhì医治bùnéng不能quánnenándào难道dàiyǒuguǐzhàxiàngliúgāndehédào河道ma
19 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōruòguīhuíjiùjiāngzàidàilái带来shǐ使zhànzàimiànqián面前ruòjiāngbǎoguì宝贵dexiàjiàndefēnbié分别chūlai出来jiùkěyǐ可以dàngzuò当作wǒde我的kǒuTāmen他们guīxiàngquèbùkě不可guīxiàngtāmen他们
20 shǐ使xiàngzhèbǎixìng百姓chéngwéi成为jiāngù坚固detóngqiángTāmen他们gōngjī攻击quèbùnéng不能shèngYīntóngzàiyàozhěngjiù拯救dājiù搭救ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
21 dājiù搭救tuōlí脱离ěréndeshǒujiùshútuōlí脱离qiángbào强暴réndeshǒuPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 16

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàoshuō
2 zàizhèdìfang地方bùkě不可shēngéryǎng
3 Yīnwèi因为lùndàozàizhèdìfang地方suǒshēngdeérnǚ儿女yòulùndàozàizhèguózhōngshēngyǎngtāmen他们defùmǔ父母Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuō
4 Tāmen他们deshénwúrén无人āibùdé不得zàngmáizàidìshang地上xiàngfèntǔ粪土bèidāojiànjīhuang饥荒mièjué灭绝Tāmen他们deshīshou尸首gěikōngzhōng空中defēiniǎodìshang地上deyěshòu野兽zuòshíwù食物
5 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōbùyào不要jìnrù进入sāngjiābùyào不要āiyěbù也不yàowéitāmen他们bēishāng悲伤yīnjiāngwǒde我的píng’ān平安cí’ài慈爱liánmǐn怜悯cóngzhèbǎixìng百姓duóleZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
6 Liándàixiǎodōuzàizhèdesǐwáng死亡bùdé不得zàngmáiRénwéitāmen他们āibùyòng不用dāohuáshēnyěbù也不shǐ使tóuguāng
7 Tāmen他们yǒusāngshìrénwéitāmen他们bāibǐngyīnrénānwèi安慰tāmen他们Tāmen他们sāngsāngrényěbù也不gěitāmen他们bēijiǔānwèi安慰tāmen他们
8 bùkě不可jìnrù进入yànyuèdejiātāmen他们tóngzuòchī
9 Yīnwèi因为wànjūnzhīYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōnǐmen你们háihuózhe活着derìzi日子zàinǐmen你们yǎnqián眼前shǐ使huānxǐ欢喜kuàilè快乐deshēngyīn声音xīnláng新郎xīndeshēngyīn声音cóngzhèdìfang地方zhǐle
10 jiāngzhèyíqiè一切dehuà的话zhǐshì指示zhèbǎixìng百姓Tāmen他们wènshuōYēhéhuá耶和华wèishénme为什么shuōyàojiàngzhèdàzāi大灾huògōngjī攻击wǒmen我们newǒmen我们yǒushénme什么zuìniènewǒmen我们xiàngYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénfànleshénme什么zuìne
11 jiùduìtāmen他们shuōYēhéhuá耶和华shuōyīnwèi因为nǐmen你们lièlíqì离弃suícóngbiéshénshìfèngjìngbàizūnshǒu遵守wǒde我的
12 Érqiě而且nǐmen你们xíngěnǐmen你们liègèngshénYīnwèi因为rénsuícóngzìjǐ自己wángěngdeěxīn恶心xíngshìshènzhì甚至tīngcóng听从
13 Suǒyǐ所以bìjiāng必将nǐmen你们cóngzhèdegǎnchūzhígǎndàonǐmen你们nǐmen你们lièrènshi认识dedeNǐmen你们zàinàli那里zhòuyè昼夜shìfèngbiéshényīnwèi因为xiàngnǐmen你们shīēn
14 Yēhéhuá耶和华shuōrìzi日子jiāngdàorénbùzài不再zhǐzhelǐngYǐsèliè以色列réncóngĀijí埃及dìshang地上láizhīyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shì
15 QuèyàozhǐzhelǐngYǐsèliè以色列réncóngběifāng北方zhīdebìnggǎntāmen他们dàodegèguó各国shànglái上来zhīyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìbìngqiě并且yàolǐng要领tāmen他们zàirù再入cóngqián从前cìgěi赐给tāmen他们lièzhīde
16 Yēhéhuá耶和华shuōyàoshàoxǔduō许多deYǐsèliè以色列rénshànglái上来ránhòu然后yàoshàoxǔduō许多dǎliè打猎decóngshānshànggāngshàng