Yēlìmǐ耶利米āigē哀歌

Zhāng : 1 2 3 4 5


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Xiānqián先前mǎnyǒurén有人míndechéngxiànzài现在jìngzuòXiānqián先前zàilièguózhōngwéidexiànzài现在jìngguǎfu寡妇Xiānqián先前zàizhūshěngzhōngwéiwánghòu王后dexiànzài现在chéngwéi成为jìngòngde
2 yèjiān夜间tòngkū痛哭lèiliúmǎnsāiZàiyíqiè一切suǒqīn’àide亲爱的zhōngjiān中间méiyǒu没有yīgè一个ānwèi安慰tāde她的Tāde她的péngyou朋友dōuguǐzhàdàichéngwéi成为tāde她的chóu
3 Yóudà犹大yīnzāoyù遭遇kǔnàn苦难yòuyīnduōláojiùqiāndàowàibāngzhùzàilièguózhōngxúnzheānxí安息Zhuītāde她的dōuzàixiázhǎi狭窄zhīdejiāngzhuīshàng追上
4 Xī’ān锡安delùjìng路径yīnwúrén无人láishǒushèngjiéjiùbēishāng悲伤Tāde她的chéngmén城门qīliáng凄凉Tāde她的jìsī祭司tànxī叹息Tāde她的chǔnǚ处女shòujiānnán艰难zìjǐ自己chóu
5 Tāde她的dírén敌人wéishǒu为首Tāde她的chóuhēngtōngYīnYēhéhuá耶和华wéixǔduō许多dezuìguòshǐ使shòukǔ受苦Tāde她的háitóngbèidírén敌人
6 Xī’ān锡安chéngdewēiróngchéngyuánwénzuònǚzǐ女子xiàtóngquándōu全都shīqù失去Tāde她的shǒulǐng首领xiàngzhǎozhecǎochǎngde鹿Zàizhuīgǎn追赶derénqiánwúlì无力xíngzǒu行走
7 lěngzàikùnkǔ困苦jiǒngpò窘迫zhīshíjiùzhuīxiǎngshíyíqiè一切deyuèjìngbǎixìng百姓zàidírén敌人shǒuzhōngwúrén无人jiùjì救济Dírén敌人kànjiàn看见jiùyīntāde她的huāngliáng荒凉chīxiào
8 lěngdàdà大大fànzuì犯罪suǒyǐ所以chéngwéi成为jiézhīSùlái素来zūnjìng尊敬tāde她的jiànchìjiùdōumiǎoshìTāzìjǐ她自己tànxī叹息tuì退hòu
9 Tāde她的wūhuì污秽shìzàijīnshàngsīxiǎng思想zìjǐ自己dejiéjú结局suǒyǐ所以fēicháng非常debàiluò败落wúrén无人ānwèi安慰shuōYēhéhuá耶和华aqiúkànwǒde我的kǔnàn苦难yīnwèi因为chóukuādà夸大
10 Dírén敌人shēnshǒu伸手duóqǔ夺取tāde她的měiyǎnjiànwàibāngrén外邦人jìnrù进入tāde她的shèngsuǒlùnzhèwàibāngrén外邦人céngfēnfù吩咐bùkě不可dehuìzhōng
11 Tāde她的míndōutànxī叹息xúnqiú寻求shíwù食物Tāmen他们yòngměihuànliángshi粮食yàojiùxìngmìng性命Tāmen他们shuōYēhéhuá耶和华aqiúguānkàn观看yīnwèi因为shénshìbēijiàn卑贱
12 Nǐmen你们yíqiè一切guòderénzhèshìnǐmen你们jièyì介意manǐmen你们yàoguānkàn观看yǒuxiàngzhèlíndàowǒde我的tòngkǔ痛苦méiyǒu没有jiùshì就是Yēhéhuá耶和华zàilièderìzi日子shǐ使suǒshòude
13 cónggāotiānshǐ天使huǒjìnrù进入wǒde我的gútou骨头kèzhì克制lexiàwǎngluóbànwǒde我的jiǎoshǐ使zhuǎnhuíshǐ使zhōngrì终日qīliáng凄凉hūn
14 zuìguòdeèshìshǒusuǒbǎngdeyóurú犹如èshéngzàijǐngxiàng颈项shàngshǐ使wǒde我的lìliang力量shuāibài衰败Zhǔjiāngjiāozàisuǒbùnéng不能dǎngderénshǒu人手zhōng
15 Zhǔqīngzhōngjiān中间deyíqiè一切yǒngshì勇士zhāoduōrényuánwénzuòdàhuì大会gōngjī攻击yàoyāsuì压碎wǒde我的shàonián少年rénZhǔjiāngYóudà犹大jūmín居民chuàixiàxiàngzàijiǔzhàzhōngyíyàng一样
16 yīnzhèxie这些shìkūqì哭泣yǎnlèi眼泪wāngwāngYīnwèi因为dāngānwèi安慰jiùxìngmìng性命deshényuǎnWǒde我的érnǚ儿女yīnwèi因为chóudéle得了shèng
17 Xī’ān锡安shǒuwúrén无人ānwèi安慰Yēhéhuá耶和华lùnYǎgè雅各yǐjīng已经chūlìngshǐ使wéiderénzuòchóulěngzàitāmen他们zhōngjiān中间xiàngjiézhī
18 Yēhéhuá耶和华shìgōngdezhèyàng这样dàishìyīnwéibèi违背tāde他的mìnglìng命令Zhòngmínqǐngtīngwǒde我的huàkànwǒde我的tòngkǔ痛苦Wǒde我的chǔnǚ处女shàonián少年réndōubèi
19 zhāohu招呼suǒqīn’àide亲爱的tāmen他们quèyúnòng愚弄Wǒde我的jìsī祭司zhǎnglǎo长老zhèngxúnqiú寻求shíwù食物jiùxìngmìng性命deshíhòu的时候jiùzàichéngzhōngjuéqì绝气
20 Yēhéhuá耶和华aqiúguānkàn观看yīnwèi因为zàinánzhōngxīncháng心肠rǎoluàn扰乱xīnzàilǐmiàn里面fānzhuǎnyīndàdà大大bèiZàiwài在外dāojiànshǐ使rénsāngZàijiāyóurú犹如sǐwáng死亡
21 Tīngjiàn听见tànxī叹息deyǒurén有人Ānwèi安慰wǒde我的quèwúrén无人Wǒde我的chóudōutīngjiàn听见suǒzāodehuànnàn患难Yīnzuòzhèshìtāmendōu他们都yuèshǐ使bàogào报告derìzi日子láidào来到tāmen他们jiùxiàngyíyàng一样
22 Yuàntāmen他们deèxíng恶行dōuchéngzàimiànqián面前zěnyàng怎样yīnwǒde我的yíqiè一切zuìguòdàiqiúzhàoyàng照样dàitāmen他们Yīntànxī叹息shénduōxīnzhōng心中hūnPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Zhǔjìngfānù发怒shǐ使hēiyúnzhēXī’ān锡安chéngjiāngYǐsèliè以色列dehuáměicóngtiānrēngzàidìshang地上Zàifānù发怒derìzi日子bìngbù并不niànzìjǐ自己dejiǎodèng脚凳
2 ZhǔtūnmièYǎgè雅各yíqiè一切dezhùchù住处bìngbù并不fānù发怒qīngYóudà犹大míndebǎozhàng保障shǐ使zhèbǎozhàng保障tāndǎozàideméizhèguóqízhōng其中deshǒulǐng首领
3 lièYǐsèliè以色列dejiǎoquánrán全然kǎnduànzàichóumiànqián面前shōuhuí收回yòushǒu右手xiànghuǒyán火焰wéitūnmièjiāngYǎgè雅各shāohuǐ烧毁
4 zhānggōnghǎoxiàng好像chóuzhànzhejǔqǐ举起yòushǒu右手rútóng如同dírén敌人jiāngyuèrényǎnmùdì目的jìnxíngshālù杀戮ZàiXī’ān锡安bǎixìng百姓dezhàngpéngshàngdǎochūtāde他的fèn忿xiànghuǒyíyàng一样
5 ZhǔchóutūnmièYǐsèliè以色列Xī’ān锡安deyíqiè一切gōngdiàn宫殿chāihuǐbǎixìng百姓debǎozhàng保障ZàiYóudà犹大mínzhōngjiāzēngbēishāng悲伤hào
6 qiángzìjǐ自己dezhànghǎoxiàng好像shìyuánzhòngdì中的pénghuǐhuài毁坏tāde他的jùhuì聚会zhīchǔYēhéhuá耶和华shǐ使shèngjiéānxírì安息日zàiXī’ān锡安dōubèiwàngjì忘记yòuzàidefènhèn愤恨zhōngmiǎoshìjūnwángjìsī祭司
7 Yēhéhuá耶和华diūqì丢弃zìjǐ自己dejìtán祭坛zēngwù憎恶zìjǐ自己deshèngsuǒjiānggōngdiàn宫殿deqiángyuánjiāofù交付chóuTāmen他们zàiYēhéhuá耶和华dediàn殿zhōngxuānrǎngxiàngzàishènghuìzhīyíyàng一样
8 Yēhéhuá耶和华dìngchāihuǐXī’ān锡安dechéngqiáng城墙lezhǔnshéngjiāngshǒushōuhuí收回dìngyàohuǐmiè毁灭shǐ使wàiguōchéngqiáng城墙dōubēi’āi悲哀yītóng一同shuāibài衰败
9 Xī’ān锡安deméndōuxiànrù陷入denèiZhǔjiāngtāde她的ménshuān门闩huǐhuài毁坏zhéduàn折断Tāde她的jūnwángshǒulǐng首领zàiméiyǒu没有delièguózhōngTāde她的xiānzhī先知bùdé不得jiànYēhéhuá耶和华deyìxiàng异象
10 Xī’ān锡安chéngdezhǎnglǎo长老zuòzàidìshang地上wúshēng无声Tāmen他们yángchéntǔ尘土zàitóushàngyāoshùlěngdechǔnǚ处女chuítóuzhìde
11 yǎnzhōngliúlèi流泪yǐzhì以致shīmíng失明wǒde我的xīncháng心肠rǎoluàn扰乱gāndǎndedōuyīnzhòngmínzāohuǐmiè毁灭yòuyīnháitóngchīnǎidezàichéngnèijiēshànghūn
12 Nàshí那时tāmen他们zàichéngnèijiēshànghūnhǎoxiàng好像shòushāng受伤dezàimǔqīn母亲dehuái怀jiāngyào将要sāngmìngDuìmǔqīn母亲shuōjiǔzàinǎli哪里ne
13 lěngdemínyòngshénme什么xiàngzhèngmíng证明neyòngshénme什么xiāngbǐ相比neXī’ān锡安demínshénme什么bǐjiào比较hǎoānwèi安慰neyīnwèi因为delièkǒuhǎishéinéngyīzhì医治ne
14 dexiānzhī先知wéijiànxūjiǎ虚假yúmèi愚昧deyìxiàng异象bìngméiyǒu没有xiǎndezuìnièshǐ使bèideguīhuíQuèwéijiànxūjiǎ虚假deshìshǐ使bèigǎnchūběnjìngdeyuángù缘故
15 FánguòdedōuxiàngpāizhǎngTāmen他们xiànglěngchéngchīxiàoyáotóushuōnándào难道rénsuǒchēngwéi称为quánměidechēngwéi称为quándesuǒxǐyuè喜悦dejiùshì就是zhèchéngma
16 dechóudōuxiàngdàdà大大zhāngkǒuTāmen他们chīxiàoyòuqiēchǐ齿shuōwǒmen我们tūnmièZhèzhēnshì真是wǒmen我们suǒpànwàng盼望derìzi日子líndàole到了Wǒmen我们qīnyǎn亲眼kànjiàn看见le
17 Yēhéhuá耶和华chéngjiù成就lesuǒdìngdeyīngyànleshísuǒmìngdìngdeqīnglebìngbù并不shǐ使dechóuxiàngkuāyào夸耀Shǐ使dírén敌人dejiǎobèigāo
18 Xī’ān锡安míndexīnāiqiú哀求zhǔXī’ān锡安dechéngqiáng城墙ayuànliúlèi流泪zhòuyè昼夜Yuànyǎnzhòngdì中的tóngrénlèiliúbùzhǐ不止
19 Yèjiān夜间měiféngjiāogèngdeshíhòu的时候yàoqǐlai起来hūhǎn呼喊zàizhǔmiànqián面前qīngxīnshuǐdeháitóngzàishìkǒushàngshòuè饿hūnyàowéitāmen他们dexìngmìng性命xiàngzhǔshǒudǎogào祷告
20 Yēhéhuá耶和华aqiúguānkàn观看Jiànxiàngshéizhèyàng这样xíngFùrén妇人chīzìjǐ自己suǒshēngyù生育shǒulǐ手里suǒyáolòngdeyīngháimajìsī祭司xiānzhī先知zàizhǔdeshèngsuǒzhōngbèishālù杀戮ma
21 Shàonián少年rénlǎoniánrén老年人dōuzàijiēshàngtǎngWǒde我的chǔnǚ处女zhuàngdīngdōudǎozàidāoxiàfānù发怒derìzi日子shātāmen他们shālebìngbù并不
22 zhāowéijīngxià惊吓wǒde我的xiàngzàidàhuì大会derìzi日子zhāorényíyàng一样Yēhéhuá耶和华fānù发怒derìzi日子wúrén无人táotuō逃脱wúrén无人cúnliúsuǒyáolòngsuǒyǎngyù养育deyīngháichóudōushājìnglePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 shìyīnYēhéhuá耶和华fèn忿dezhàngzāoyù遭遇kùnkǔ困苦derén
2 yǐndǎo引导shǐ使xíngzàihēi’àn黑暗zhōngbùxíng不行zàiguāngmíng光明
3 zhēnshì真是zhōngrì终日zàisān再三fǎnshǒugōngjī攻击
4 shǐ使wǒde我的ròugānzhéduàn折断huòzuòshāngwǒde我的gútou骨头
5 zhúlěigōngjī攻击yòngchǔyuánwénzuòdǎnjiānnán艰难wéikǔn
6 shǐ使zhùzàiyōu’àn幽暗zhīchǔxiànglejiǔderényíyàng一样
7 Tāyòng他用líbā篱笆wéizhù围住shǐ使bùnéng不能chūqù出去shǐ使wǒde我的tóngliànchénzhòng沉重
8 āiháo哀号qiújiùshǐ使wǒde我的dǎogào祷告bùdé不得shàng
9 Tāyòng他用záoguòdeshítou石头dǎngzhùwǒde我的dàoshǐ使wǒde我的wānqǔ弯曲
10 xiàngxióngmáifú埋伏shīzi狮子zàiyǐnmì隐密chǔ
11 shǐ使zhuǎnzhèngjiāngsuìshǐ使qīliáng凄凉
12 zhānggōngjiāngdàngzuò当作jiànbǎzǐ靶子
13 jiàndàizhòngdì中的jiànshèwǒde我的fèi
14 chénglezhòngmíndexiàohuà笑话Tāmen他们zhōngrì终日wéigēqǔ歌曲
15 Tāyòng他用chǔchōngmǎn充满shǐ使bǎoyòngyīnchén
16 yòuyòngshāshí沙石chěnduànwǒde我的yònghuīchén灰尘jiāngméng
17 shǐ使yuǎnlí远离píng’ān平安wàngjì忘记hǎochu好处
18 jiùshuōwǒde我的lìliang力量shuāibài衰败zàiYēhéhuá耶和华nàli那里háowú毫无zhǐwàng指望
19 Yēhéhuá耶和华aqiúniànyīnchéndǎndekùnkǔ困苦jiǒngpò窘迫
20 xīnxiǎngniàn想念zhèxie这些jiùzàilǐmiàn里面yōumēn
21 xiǎngzhèshìxīnlǐ心里jiùyǒuzhǐwàng指望
22 Wǒmen我们zhìxiāomiè消灭shìchūyú出于Yēhéhuá耶和华zhūbāndecí’ài慈爱Shìyīntāde他的liánmǐn怜悯zhìduànjué断绝
23 Měizǎochén早晨zhèdōushìxīndedechéngshí诚实jíqí极其guǎngdà广大
24 xīnlǐ心里shuōYēhéhuá耶和华shìwǒde我的fēnyīncǐ因此yàoyǎngwàng
25 Fánděnghòu等候Yēhéhuá耶和华xīnlǐ心里xúnqiú寻求tāde他的Yēhéhuá耶和华shīēngěi
26 RényǎngwàngYēhéhuá耶和华jìngmò静默děnghòu等候tāde他的jiù’ēn救恩zhèyuánshìhǎode好的
27 Rénzàiyòuniánèzhèyuánshìhǎode好的
28 dāngzuòyányīnwèi因为zhèshìYēhéhuá耶和华jiāzàishēnshàngde
29 dāngkǒutiēchén’āi尘埃huòzhě或者yǒuzhǐwàng指望
30 dāngyóuréntāde他的sāijiáyàomǎnshòulíngrǔ凌辱
31 Yīnwèi因为zhǔyǒngyuǎn永远diūqì丢弃rén
32 Zhǔsuīshǐ使rényōuchóuháiyàozhàozhūbāndecí’ài慈爱liánmǐn怜悯
33 Yīnbìngbù并不gānxīn甘心shǐ使rénshòukǔ受苦shǐ使rényōuchóu
34 Rénjiāngshìshàngbèiqiúdechuàiyuánwénzuòzàijiǎoxià
35 Huòzàizhìgāo至高zhěmiànqián面前wǎngrén
36 Huòzàiréndesòngshìshàngdiāndǎo颠倒shìfēi是非zhèdōushìzhǔkànshàngde
37 Chúfēi除非zhǔmìngdìngshéinéngshuōchéngjiù成就chéngne
38 Huòdōuchūyú出于zhìgāo至高zhědekǒuma
39 Huórényīnzìjǐ自己dezuìshòuwèihé为何yuànyán怨言ne
40 Wǒmen我们dāngshēnshēn深深kǎochá考察zìjǐ自己dexíngwéi行为zàiguīxiàngYēhéhuá耶和华
41 Wǒmen我们dāngchéngxīnxiàngtiānshàng天上deshénshǒudǎogào祷告
42 Wǒmen我们fànzuì犯罪bèibìngbù并不shèmiǎn赦免
43 bèizhēzhuīgǎn追赶wǒmen我们shīxíng施行shālù杀戮bìngbù并不
44 hēiyúnzhēzìjǐ自己yǐzhì以致dǎogào祷告bùdé不得tòu
45 shǐ使wǒmen我们zàiwànmínzhōngchéngwéi成为wūhuì污秽zhā
46 Wǒmen我们dechóudōuxiàngwǒmen我们dàdà大大zhāngkǒu
47 Kǒngjù恐惧xiànkēngcánhàihuǐmiè毁灭dōulínjìn临近wǒmen我们
48 Yīnzhòngmínzāodehuǐmiè毁灭jiùyǎnlèi眼泪xiàliú下流
49 Wǒde我的yǎnduōduōliúlèi流泪zǒngbùzhǐ不止
50 ZhíděngYēhéhuá耶和华chuícóngtiānguānkàn观看
51 Yīnběnchéngdezhòngmínwǒde我的yǎnshǐ使wǒde我的xīnshāngtòng
52 wéichóudezhuīxiàngzhuīqiāoniǎoyíyàng一样
53 Tāmen他们shǐ使wǒde我的mìngzàiláozhōngduàn中断juébìngjiāngyīkuài一块shítou石头pāozàishēnshàng
54 Zhòngshuǐliúguòtóushuōmìngduànjué断绝le
55 Yēhéhuá耶和华acóngshēnláozhōngqiúgàodemíng
56 céngtīngjiàn听见wǒde我的shēngyīn声音qiújiějiù解救bùyào不要yǎněrtīng
57 qiúgàoderìzi日子línjìn临近shuōbùyào不要
58 Zhǔashēnmínglewǒde我的yuānjiùshúlewǒde我的mìng
59 Yēhéhuá耶和华ajiànleshòudewěiqū委屈Qiúwéishēnyuān
60 Tāmen他们chóuhèn仇恨móuhàidōukànjiàn看见le
61 Yēhéhuá耶和华atīngjiàn听见tāmen他们rǔmà辱骂wǒde我的huàzhīdao知道tāmen他们xiàngsuǒshède
62 Bìngnàxiē那些qǐlai起来gōngjī攻击wǒde我的rénkǒu人口zhōngsuǒshuōdehuà的话yǐjí以及zhōngrì终日xiàngsuǒshèdejìmóu计谋
63 Qiúguānkàn观看tāmen他们zuòxia坐下qǐlai起来dōuwéigēqǔ歌曲
64 Yēhéhuá耶和华ayàoànzhetāmen他们shǒusuǒzuòdexiàngtāmen他们shīxíng施行bàoyìng报应
65 yàoshǐ使tāmen他们xīnlǐ心里gāngyìngshǐ使dezhòulíndàotāmen他们
66 yàofānù发怒zhuīgǎn追赶tāmen他们cóngYēhéhuá耶和华detiānxià天下chúmiètāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Huángjīn黄金shīguāngchúnjīnbiànsè变色Shèngsuǒdeshítou石头dǎozàishìkǒushàng
2 Xī’ān锡安bǎoguì宝贵dezhònghǎobǐ好比jīngjīnxiànzài现在jìngsuànwéiyáojiàngshǒusuǒzuòdepíng
3 gǒushàngqiěnǎimíndefùrén妇人dǎochéngwéi成为cánrěn残忍hǎoxiàng好像kuàngdetuóniǎo鸵鸟yìbān一般
4 Chīnǎiháizi孩子deshétóu舌头yīngāntiēzhùshàngtángHáitóngqiúbǐngwúrén无人bāigěitāmen他们
5 Sùlái素来chīměihǎo美好shíwù食物dexiànjīn现今zàijiēshàngbiànwéihánSùlái素来zhūhóngrùzi褥子dexiànjīn现今tǎngfènduī
6 DōuyīnzhòngmíndezuìnièSuǒduō所多dezuìháiSuǒduō所多suīrán虽然wúrén无人jiāshǒuháishì还是zhuǎnyǎn转眼zhījiān之间bèiqīng
7 Xī’ān锡安deguìzhòusùlái素来xuěchúnjìng纯净nǎigèngbáiTāmen他们deshēntǐ身体hóngbǎohuòzuòshānhú珊瑚gènghóngxiàngguāngrùndelánbǎoshí蓝宝石yíyàng一样
8 Xiànzài现在tāmen他们demiànmào面貌méitàn煤炭gènghēiyǐzhì以致zàijiēshàngwúrén无人rènshi认识Tāmen他们depífū皮肤jǐntiēgútou骨头gānrútóng如同gǎo
9 Èsǐ饿死debùrú不如bèidāoshādeyīnwèi因为zhèshìquēletiánjiān田间dechǎnjiùshēntǐ身体shuāiruò衰弱jiànjiàn渐渐xiāomiè消灭
10 Cíbēi慈悲defùrén妇人dāngzhòngmínbèihuǐmiè毁灭deshíhòu的时候qīnshǒu亲手zhǔzìjǐ自己deérnǚ儿女zuòwéi作为shíwù食物
11 Yēhéhuá耶和华fānù发怒chéngjiù成就suǒdìngdedǎochūtāde他的lièZàiXī’ān锡安shǐ使huǒzheshāohuǐ烧毁Xī’ān锡安degēn
12 Dìshang地上dejūnwángshìshàngdejūmín居民dōuxìndírén敌人chóunéngjìnlěngdechéngmén城门
13 Zhèdōuyīnxiānzhī先知dezuì’è罪恶jìsī祭司dezuìnièTāmen他们zàichéngzhōngliúleréndexuè
14 Tāmen他们zàijiēshàngxiāluànzǒuyòubèixuèdiànyǐzhì以致rénbùnéng不能tāmen他们deyīfu衣服
15 Rénxiàngtāmen他们hǎnzheshuōjiéjìng洁净deduǒkāiduǒkāiBùyào不要āijìn挨近Tāmen他们táozǒu逃走piāoliúdeshíhòu的时候lièguózhōngyǒurén有人shuōtāmen他们bùkě不可réngzàizhèlǐ这里
16 Yēhéhuá耶和华fānù发怒jiāngtāmen他们fēnsàn分散bùzài不再juàngù眷顾tāmen他们Rénzhòngkànjìsī祭司yěbù也不hòudàizhǎnglǎo长老
17 Wǒmen我们yǎngwàngrénláibāngzhù帮助yǐzhì以致yǎnshīmíng失明háishì还是wǎngránWǒmen我们suǒpànwàng盼望dejìngpànwàng盼望yīgè一个bùnéng不能jiùréndeguó
18 Chóuzhuīgǎn追赶wǒmen我们dejiǎobù脚步xiàngdǎliè打猎deyǐzhì以致wǒmen我们gǎnzàizìjǐ自己dejiēshàngxíngzǒu行走Wǒmen我们dejiéjú结局línjìn临近Wǒmen我们derìzi日子mǎnzú满足Wǒmen我们dejiéjú结局láidào来到le
19 Zhuīgǎn追赶wǒmen我们dekōngzhōng空中deyīnggèngkuàiTāmen他们zàishānshàngzhuīwǒmen我们zàikuàngmáifú埋伏děnghòu等候wǒmen我们
20 Yēhéhuá耶和华deshòugāozhěhǎobǐ好比wǒmen我们zhòngdì中的zàitāmen他们dekēngzhōngbèizhuōzhùWǒmen我们cénglùndàoshuōwǒmen我们zàiyìnxiàzàilièguózhōngcúnhuó
21 Zhùdededōngmínzhǐguǎn只管huānxǐ欢喜kuàilè快乐bēichuándàonàli那里zuìyǐzhì以致
22 Xī’ān锡安demínzuìnièdexíngfá刑罚shòuleYēhéhuá耶和华shǐ使zàibèidōngdemínzhuītǎodezuìnièxiǎndezuì’è罪恶Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yēhéhuá耶和华aqiúniànwǒmen我们suǒzāoyù遭遇deshìguānkàn观看wǒmen我们suǒshòudelíngrǔ凌辱
2 Wǒmen我们dechǎnyè产业guīwàibāngrén外邦人Wǒmen我们defángwū房屋guīwàilùrén路人
3 Wǒmen我们shìdegū’er孤儿Wǒmen我们demǔqīn母亲hǎoxiàng好像guǎfu寡妇
4 Wǒmen我们chūqián出钱cáideshuǐWǒmen我们decháishìrénmàigěiwǒmen我们de
5 Zhuīgǎn追赶wǒmen我们dedàole到了wǒmen我们dejǐngxiàng颈项shàngWǒmen我们pífá疲乏bùdé不得xiē
6 Wǒmen我们tóuxiáng投降Āijí埃及rénshùrénwéiyàodé要得liángchībǎo
7 Wǒmen我们lièfànzuì犯罪érjīn而今bùzàile不在了Wǒmen我们dàndāngtāmen他们dezuìniè
8 xiázhìwǒmen我们wúrén无人jiùwǒmen我们tuōlí脱离tāmen他们deshǒu
9 Yīnwèi因为kuàngdedāojiànwǒmen我们màozhexiǎncáideliángshi粮食
10 Yīnjī’è饥饿zàowǒmen我们depífū皮肤jiùhēi
11 Dírén敌人zàiXī’ān锡安diànfùrén妇人zàiYóudà犹大dechéngdiànchǔnǚ处女
12 Tāmen他们diàoshǒulǐng首领deshǒuyěbù也不zūnjìng尊敬lǎorén老人demiàn
13 Shàonián少年rénkángmòshí磨石háitóngbèicháidōubàndiēle
14 Lǎoniánrén老年人zàichéngmén城门kǒuduànjué断绝Shàonián少年rénbùzài不再zuòyuè
15 Wǒmen我们xīnzhōng心中dekuàilè快乐zhǐtiàowǔ跳舞biànwéibēi’āi悲哀
16 Guānmiǎn冠冕cóngwǒmen我们detóushàngluòxià落下Wǒmen我们fànzuì犯罪lewǒmen我们yǒuhuòle
17 Zhèxie这些shìwǒmen我们xīnlǐ心里hūnwǒmen我们deyǎnjīng眼睛hūnhuā
18 Xí’ānshān锡安山huāngliáng荒凉gǒuhuòzuòhúli狐狸xíngzàishàng
19 Yēhéhuá耶和华acúndàoyǒngyuǎn永远debǎozuò宝座cúndàoWàndài万代
20 wèihé为何yǒngyuǎn永远wàngjì忘记wǒmen我们Wèihé为何jiǔlíqì离弃wǒmen我们
21 Yēhéhuá耶和华aqiúshǐ使wǒmen我们xiànghuízhuǎnwǒmen我们biàn便dehuízhuǎnQiúxīnwǒmen我们derìzi日子xiàngshíyíyàng一样
22 jìngquánrán全然juéwǒmen我们xiàngwǒmen我们liè