Yǐxījié以西结shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Dāngsānshí三十niánsìyuè四月chūYǐxījié以西结yuánwénzuòzàijiābiānbèiderénzhōngtiānjiùkāiledejiànshéndeyìxiàng异象
2 Zhèngshìyuējīnwángbèidìwǔ第五niánsìyuè四月chū
3 ZàijiāderénzhīdejiābiānYēhéhuá耶和华dehuà的话líndào西deérzi儿子jìsī祭司Yǐxījié以西结Yēhéhuá耶和华delíngyuánwénzuòshǒujiàngzàishēnshàng
4 guānkàn观看jiànkuángfēng狂风cóngběifāng北方guāláisuízhe随着yǒuduǒbāokuò包括shǎnshuò闪烁huǒdeyúnzhōuwéi周围yǒuguānghuī光辉Cóngqízhōng其中dehuǒnèifāchū发出hǎoxiàng好像guāngyào耀dejīngjīn
5 Yòucóngqízhōng其中xiǎnchūhuódexíngxiàng形像láiTāmen他们dexíngzhuàng形状shìzhèyàng这样yǒurén有人dexíngxiàng形像
6 yǒuliǎnmiànchìbǎng翅膀
7 Tāmen他们detuǐshìzhídejiǎozhǎnghǎoxiàng好像niúzhīdōucànlàn灿烂guāngmíng光明detóng
8 Zàimiàndechìbǎng翅膀yǐxià以下yǒurén有人deshǒuZhèhuódeliǎnchìbǎng翅膀nǎishì乃是zhèyàng这样
9 Chìbǎng翅膀bǐcǐ彼此xiāngjiēxíngzǒu行走bìngbù并不zhuǎnshēn转身zhíwǎngqiánxíng
10 Zhìyú至于liǎndexíngxiàng形像qiánmian前面yǒurén有人deliǎnyòumiànyǒushīzi狮子deliǎnzuǒmiàn左面yǒuniúdeliǎnhòumian后面yǒuyīngdeliǎn
11 zhǎnkāi展开shàngbian上边deliǎngchìbǎng翅膀xiāngjiēyǐxià以下biāndeliǎngchìbǎng翅膀zhē
12 Tāmen他们zhíwǎngqiánxíngLíngwǎngnǎli哪里tāmen他们jiùwǎngnàli那里xíngzǒu行走bìngbù并不zhuǎnshēn转身
13 Zhìyú至于huódexíngxiàng形像jiùshāozháohuǒ着火tàndexíngzhuàng形状yòurúhuǒ如火dexíngzhuàng形状Huǒzàihuózhōngjiān中间shàngqù上去xialai下来zhèhuǒyǒuguānghuī光辉cónghuǒzhōngfāchū发出shǎndiàn闪电
14 Zhèhuówǎnglái往来bēnzǒu奔走hǎoxiàng好像diànguāngshǎn
15 zhèngguānkàn观看huódeshíhòu的时候jiànhuódeliǎnpángyǒuyīlún一轮zàidìshang地上
16 Lúndexíngzhuàng形状yánsè颜色yuánwénzuòzuòfǎ作法hǎoxiàng好像shuǐcānglúndōushìyīgè一个yàngshì样式xíngzhuàng形状zuòfǎ作法hǎoxiàng好像lúnzhōngtàolún
17 Lúnxíngzǒu行走deshíhòu的时候xiàngsìfāng四方dōunéngzhíxíngbìngbù并不diàozhuǎn
18 Zhìyú至于lúnwǎnggāoérwèilúnwǎngzhōuwéi周围mǎnyǒuyǎnjīng眼睛
19 Huóxíngzǒu行走lúnzàipángbiān在旁边xíngzǒu行走Huócóngdìshang地上shēnglúndōushàngshēng上升
20 Língwǎngnǎli哪里huójiùwǎngnàli那里Huóshàngshēng上升lúnzàihuópángbiān旁边shàngshēng上升yīnwèi因为huódelíngzàilúnzhōng
21 Nàxiē那些xíngzǒu行走zhèxie这些xíngzǒu行走Nàxiē那些zhànzhù站住zhèxie这些zhànzhù站住Nàxiē那些cóngdìshang地上shēnglúnzàipángbiān在旁边shàngshēng上升yīnwèi因为huódelíngzàilúnzhōng
22 Huódetóuyǐshàng以上yǒuqióngcāngdexíngxiàng形像kànzhexiàngwèideshuǐjīng水晶zhāngzàihuódetóuyǐshàng以上
23 Qióngcāngyǐxià以下huódechìbǎng翅膀zhízhāngbǐcǐ彼此xiāngduì相对Měihuóyǒuliǎngchìbǎng翅膀zhē
24 Huóxíngzǒu行走deshíhòu的时候tīngjiàn听见chìbǎng翅膀dexiǎngshēng响声xiàngdàshuǐ大水deshēngyīn声音xiàngquánnéngzhědeshēngyīn声音xiàngjūnduì军队hōngrǎngdeshēngyīn声音Huózhànzhù站住deshíhòu的时候biàn便jiāngchìbǎng翅膀chuíxià垂下
25 Zàitāmen他们tóuyǐshàng以上deqióngcāngzhīshàng之上yǒushēngyīn声音Tāmen他们zhànzhù站住deshíhòu的时候biàn便jiāngchìbǎng翅膀chuíxià垂下
26 Zàitāmen他们tóuyǐshàng以上deqióngcāngzhīshàng之上yǒubǎozuò宝座dexíngxiàng形像fǎngfú仿佛lánbǎoshí蓝宝石Zàibǎozuò宝座xíngxiàng形像yǐshàng以上yǒufǎngfú仿佛réndexíngzhuàng形状
27 jiàncóngyāoyǐshàng以上yǒufǎngfú仿佛guāngyào耀dejīngjīnzhōuwéi周围dōuyǒuhuǒdexíngzhuàng形状yòujiàncóngyāoyǐxià以下yǒufǎngfú仿佛huǒdexíngzhuàng形状zhōuwéi周围yǒuguānghuī光辉
28 Xiàyǔ下雨derìzi日子yúnzhōnghóngdexíngzhuàng形状zěnyàng怎样zhōuwéi周围guānghuī光辉dexíngzhuàng形状shìzěnyàng怎样Zhèjiùshì就是Yēhéhuá耶和华róngyào荣耀dexíngxiàng形像kànjiàn看见jiùzàideyòutīngjiàn听见wèishuōhuàdeshēngyīn声音Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 duìshuōrénazhànqǐlai起来yàoshuōhuà
2 duìshuōhuàdeshíhòu的时候língjiùjìnrù进入lǐmiàn里面shǐ使zhànqǐlai起来biàn便tīngjiàn听见wèiduìshuōhuàdeshēngyīn声音
3 duìshuōrénachāwǎngbèideguómín国民Yǐsèliè以色列rénnàli那里Tāmen他们shìbèiwǒde我的tāmen他们tāmen他们delièwéibèi违背zhídào直到jīnrì今日
4 Zhèzhòngmiànxiūchǐ羞耻xīnlǐ心里gāngyìngchāwǎngtāmen他们nàli那里yàoduìtāmen他们shuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuō
5 Tāmen他们huòtīnghuòtīng,(tāmen他们shìbèizhījiā),zhīdao知道zàitāmen他们zhōngjiān中间yǒulexiānzhī先知
6 Rénasuīyǒujīngjí荆棘zàinàli那里yòuzhùzàixiēzi蝎子zhōngjiān中间zǒngbùyào不要tāmen他们yěbù也不yàotāmen他们dehuà的话Tāmen他们suīshìbèizhījiāháibùyào不要tāmen他们dehuà的话yěbù也不yàoyīntāmen他们deliǎnsè脸色jīnghuáng
7 Tāmen他们huòtīnghuòtīngzhǐguǎn只管jiāngwǒde我的huàgàosu告诉tāmen他们Tāmen他们shìjíqí极其bèide
8 Rénayàotīngduìsuǒshuōdehuà的话bùyào不要bèixiàngbèizhījiāyàokāikǒu开口chīsuǒcìgěi赐给de
9 guānkàn观看jiànyǒuzhīshǒuxiàngshēnchū伸出láishǒuzhōngyǒushūjuàn
10 jiāngshūjuànzàimiànqián面前zhǎnkāi展开nèiwàidōuxiězheshàngsuǒxiědeyǒuāiháo哀号tànxī叹息bēitòng悲痛dehuà的话Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 duìshuōrénayàochīsuǒdé所得deyàochīzhèshūjuànhǎoduìYǐsèliè以色列jiājiǎngshuō
2 Yúshì于是kāikǒu开口jiùshǐ使chīzhèshūjuàn
3 Yòuduìshuōrénayàochīsuǒcìgěi赐给dezhèshūjuànchōngmǎn充满dedǔfù肚腹jiùchīlekǒuzhōngjuéde觉得tián
4 duìshuōrénawǎngYǐsèliè以色列jiānàli那里jiāngwǒde我的huàduìtāmen他们jiǎngshuō
5 fèngchāqiǎnbúshì不是wǎngshuōhuàshēn’ào深奥yányǔ言语nándǒngdemínnàli那里nǎishì乃是wǎngYǐsèliè以色列jiā
6 Búshì不是wǎngshuōhuàshēn’ào深奥yányǔ言语nándǒngdeduōguótāmen他们dehuà的话shìbùdǒng不懂dederuòchāwǎngtāmen他们nàli那里tāmen他们tīngcóng听从
7 Yǐsèliè以色列jiāquèkěntīngcóng听从yīnwèi因为tāmen他们kěntīngcóng听从Yuánlái原来Yǐsèliè以色列quánjiāshìéjiānxīnyìngderén
8 Kànshǐ使deliǎnyìngguòtāmen他们deliǎnshǐ使deéyìngguòtāmen他们deé
9 shǐ使deéxiàngjīngāngzuānhuǒshígèngyìngTāmen他们suīshìbèizhījiābùyào不要tāmen他们yěbù也不yàoyīntāmen他们deliǎnsè脸色jīnghuáng
10 yòuduìshuōrénaduìsuǒshuōdeyíqiè一切huàyàoxīnlǐ心里lǐnghuì领会ěrzhōngtīngwén
11 wǎngběnguó本国bèidezǐmín子民nàli那里tāmen他们huòtīnghuòtīngyàoduìtāmen他们jiǎngshuōgàosu告诉tāmen他们zhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
12 Nàshí那时língjiāngjǔqǐ举起jiùtīngjiàn听见zàishēnhòuyǒuzhèndòng震动hōnghōngdeshēngyīn声音shuōcóngYēhéhuá耶和华desuǒzài所在xiǎnchūlai出来deróngyào荣耀shìgāichēngsòngde
13 yòutīngjiàn听见huóchìbǎng翅膀xiāngpènghuópángbiān旁边lúnzi轮子xuánzhuǎn旋转zhèndòng震动hōnghōngdexiǎngshēng响声
14 Yúshì于是língjiāngjǔqǐ举起dàiérxīnzhōng心中shénlíngxìng灵性fèn忿bìngqiě并且Yēhéhuá耶和华delíngyuánwénzuòshǒuzàishēnshàngyǒunénglì有能力
15 jiùláidào来到zhùzàijiābiānbèiderénnàli那里dàotāmen他们suǒzhùdedìfang地方zàitāmen他们zhōngjiān中间yōuyōumēnmēndezuòle
16 GuòleYēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
17 RénazuòYǐsèliè以色列jiāshǒuwàngderénsuǒyǐ所以yàotīngkǒuzhòngdì中的huàjǐngjiè警戒tāmen他们
18 héshí何时zhǐzheěrénshuōbìyào必要ruòjǐngjiè警戒yěbù也不quànjièshǐ使líkāi离开èxíng恶行zhěngjiù拯救tāde他的xìngmìng性命zhèěrénzàizuìnièzhīzhōng之中quèyàoxiàngtǎosāngmìngdezuìyuánwénzuòxuè)。
19 Tǎngruò倘若jǐngjiè警戒ěrénréngzhuǎnzuì’è罪恶yěbù也不líkāi离开èxíng恶行zàizuìnièzhīzhōng之中quèjiùzìjǐ自己tuōlí脱离lezuì
20 Zàizhě再者rénhéshí何时érfànzuì犯罪jiāngbànjiǎoshí绊脚石fàngzài放在miànqián面前jiùYīnméiyǒu没有jǐngjiè警戒zàizuìzhōngsùlái素来suǒxíngdebèiniànquèyàoxiàngtǎosāngmìngdezuìyuánwénzuòxuè)。
21 Tǎngruò倘若jǐngjiè警戒rénshǐ使fànzuì犯罪jiùfànzuì犯罪yīnshòujǐngjiè警戒jiùcúnhuójiùzìjǐ自己tuōlí脱离lezuì
22 Yēhéhuá耶和华delíngyuánwénzuòshǒuzàinàli那里jiàngzàishēnshàngduìshuōqǐlai起来wǎngpíngyuán平原yàozàinàli那里shuōhuà
23 Yúshì于是qǐlai起来wǎngpíngyuán平原bùliào不料Yēhéhuá耶和华deróngyào荣耀zhèngrú正如zàijiābiānsuǒjiàndeyíyàng一样tíngzàinàli那里jiùde
24 Língjiùjìnrù进入lǐmiàn里面shǐ使zhànqǐlai起来Yēhéhuá耶和华duìshuōjìnfángwū房屋jiāngménguānshàng
25 Rénarényòngshéngsuǒ绳索kǔnbǎng捆绑jiùbùnéng不能chūqù出去zàitāmen他们zhōngjiān中间láiwǎng来往
26 shǐ使deshétóu舌头tiēzhùshàngtángyǐzhì以致kǒubùnéng不能zuòzébèi责备tāmen他们derénTāmen他们yuánshìbèizhījiā
27 Dànduìshuōhuàdeshíhòu的时候shǐ使kāikǒu开口jiùyàoduìtāmen他们shuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōTīngdekěyǐ可以tīngtīngderèntīngyīnwèi因为tāmen他们shìbèizhījiāPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Rénayàoyīkuài一块zhuānbǎizàimiànqián面前jiāngzuòlěngchénghuàzàishàng
2 Yòuwéikǔnzhèchéngzàotáizhúlěiānyíng安营gōngjī攻击zàiwéiānshè安设zhuàngchuígōngchéng
3 Yòuyàotiě鏊,fàngzài放在chéngdezhōngjiān中间zuòwéi作为tiěqiángyàoduìmiàn对面gōngjī攻击zhèchéngshǐ使chéngbèikǔnZhèyàng这样hǎozuòYǐsèliè以色列jiādeyùzhào预兆
4 yàoxiàngzuǒ向左chéngdāngYǐsèliè以色列jiādezuìnièYàoànxiàngzuǒ向左deshùdàndāngtāmen他们dezuìniè
5 Yīnwèi因为jiāngtāmen他们zuònièdeniánshùdìngwéixiàngzuǒ向左deshùjiùshì就是sānbǎi三百jiǔshí九十yàozhèyàng这样dàndāngYǐsèliè以色列jiādezuìniè
6 Zàizhě再者mǎnlezhèxie这些rìzi日子háiyàoxiàngyòudàndāngYóudà犹大jiādezuìniègěidìngguīsìshí四十nián
7 yàolùchū露出bǎngbì膀臂miànxiàng面向bèikǔndelěngshuōyùyán预言gōngjī攻击zhèchéng
8 yòngshéngsuǒ绳索kǔnbǎng捆绑shǐ使bùnéng不能zhǎnzhuǎnzhíděngmǎnlekǔnchéngderìzi日子
9 yàoxiǎomài小麦dàmài大麦dòuzi豆子hóngdòu红豆xiǎomǐ小米màizhuāngzàiyīgè一个mǐnzhōngyòngyǐ用以wéizìjǐ自己zuòbǐngYàoàndesānbǎi三百jiǔshí九十chīzhèbǐng
10 suǒchīdeyàoànfēnliǎngchīměirì每日èrshí二十shěànshí按时érchī
11 shuǐyàoànzhìměirì每日xīnliùfēnzhī分之ànshí按时ér
12 chīzhèbǐngxiàngchīdàmài大麦bǐngyíyàng一样yàoyòngrén用人fènzàizhòngrén众人yǎnqián眼前shāokǎo烧烤
13 Yēhéhuá耶和华shuōYǐsèliè以色列rénzàisuǒgǎntāmen他们dàodegèguó各国zhōngzhèyàng这样chījiéjìng洁净deshíwù食物
14 shuōāiZhǔYēhéhuá耶和华asùlái素来wèicéngbèidiàncóngyòuniándàorújīn如今méiyǒu没有chīguòdehuòbèiyěshòu野兽sīliè撕裂dezēngderòuwèicéngwǒde我的kǒu
15 Yúshì于是duìshuōkàngěiniúfèndàitì代替rénfènyàojiāngdebǐngkǎozàishàng
16 yòuduìshuōrénazàilěngzhéduàn折断tāmen他们dezhàngjiùshì就是duànjué断绝tāmen他们deliángTāmen他们chībǐngyàoànfēnliǎngyōulǜ忧虑érchīshuǐyàoànzhìjīnghuángér
17 Shǐ使tāmen他们quēliángquēshuǐbǐcǐ彼此jīnghuángyīnzìjǐ自己dezuìnièxiāomiè消灭Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Rénayàokuàidāodàngzuò当作tóudāoyòngzhèdāodetóufa头发dehúxū胡须yòngtiānpíngjiāngpíngfēn平分
2 Wéikǔnchéngderìzi日子mǎnleyàojiāngsānfēnzhī分之zàichéngzhōngyònghuǒfénshāo焚烧jiāngsānfēnzhī分之zàichéngdewéiyòngdāokǎnsuìjiāngsānfēnzhī分之rènfēngchuīsǎnyàodāozhuīgǎn追赶
3 yàocóngqízhōng其中gēnbāozàijīn
4 Zàicóngzhègēnzhōngxiērēngzàihuǒzhōngfénshāo焚烧cónglǐmiàn里面yǒuhuǒchūlai出来shāoYǐsèliè以色列quánjiā
5 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhèjiùshì就是lěngcéngjiāngānzhì安置zàilièbāngzhīzhōng之中Lièguódū国都zàitāde她的wéi
6 xíngěwéibèi违背wǒde我的diǎnzhāngguòyú过于lièguóGānfànwǒde我的guòyú过于wéidelièbāngyīnwèi因为diàowǒde我的diǎnzhāngZhìyú至于wǒde我的bìngméiyǒu没有zūnxíng
7 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyīnwèi因为nǐmen你们fēnzhēngguòyú过于wéidelièguóyěbù也不zūnxíngwǒde我的jǐnshǒuwǒde我的diǎnzhāngbìngzūncóngwéilièguódeěguīshàngbùmǎn不满
8 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōkànfǎnduì反对zàilièguódeyǎnqián眼前zàizhōngjiān中间shīxíng施行shěnpàn审判
9 Bìngqiě并且yīnyíqiè一切zēngdeshìyàozàizhōngjiān中间xíngsuǒwèicéngxíngdeyǐhòu以后yěbù也不zàizhàozhexíng
10 Zàizhōngjiān中间fùqīn父亲yàochīérzi儿子érzi儿子yàochīfùqīn父亲xiàngshīxíng施行shěnpàn审判bìjiāng必将suǒshèngxià剩下defēnsàn分散sìfāng四方fāngyuánwénzuòfēng作风)。
11 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìyīnyòngyíqiè一切zēngdeyàndeshìdiànlewǒde我的shèngsuǒgùcǐ故此dìngyàoshǐ使rénshù人数jiǎnshǎo减少yǎnbùgù不顾yěbù也不kělián可怜
12 demínsānfēnzhī分之zāowēnyì瘟疫érzàizhōngjiān中间yīnjīhuang饥荒xiāomiè消灭Sānfēnzhī分之zàiwéidǎozàidāoxiàbìjiāng必将sānfēnzhī分之fēnsàn分散sìfāng四方fāngyuánwénzuòfēng作风),bìngyàodāozhuīgǎn追赶tāmen他们
13 yàozhèyàng这样chéngjiù成就zhōngsuǒdìngdexiàngtāmen他们defèn忿zhǐlezìjǐ自己jiùdezheānwèi安慰zàitāmen他们shēnshàngchéngjiù成就zhōngsuǒdìngdenàshí那时tāmen他们jiùzhīdao知道Yēhéhuá耶和华suǒshuōdeshìchūyú出于rèxīn热心
14 Bìngqiě并且shǐ使zàiwéidelièguózhōngzàijīngguò经过dezhòngrén众人yǎnqián眼前chénglehuāngliáng荒凉xiūrù羞辱
15 Zhèyàng这样fèn忿bìnglièdezébèi责备xiàngshīxíng施行shěnpàn审判Nàshí那时jiùzàiwéidelièguózhōngchéngwéi成为xiūrù羞辱jǐngjiè警戒jīnghài惊骇ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
16 Nàshí那时yàojiāngmièrénshǐ使rénjīhuang饥荒deějiànjiùshì就是shèmièréndeshèzàinǐmen你们shēnshàngbìngyàojiāzēngnǐmen你们dejīhuang饥荒duànjué断绝nǐmen你们suǒyǐkào倚靠deliángshi粮食
17 Yòuyàoshǐ使jīhuang饥荒ěshòudàonàli那里jiàosāngwēnyì瘟疫liúxuè流血deshìshèngxíng盛行zàinàli那里yàoshǐ使dāojiànlíndàoZhèshìYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
2 Rénayàomiànxiàng面向Yǐsèliè以色列dezhòngshānshuōyùyán预言
3 ShuōYǐsèliè以色列dezhòngshānyàotīngzhǔYēhéhuá耶和华dehuà的话ZhǔYēhéhuá耶和华duìdàshān大山xiǎogāngshuǐgōushāngǔ山谷rúcǐ如此shuōshǐ使dāojiànlíndàonǐmen你们huǐmiè毁灭nǐmen你们deqiūtán
4 Nǐmen你们dejìtán祭坛bìrán必然huāngliáng荒凉nǐmen你们dexiàngbèidǎsuì打碎yàoshǐ使nǐmen你们bèishāderéndǎozàinǐmen你们deǒuxiàng偶像miànqián面前
5 yàojiāngYǐsèliè以色列réndeshīshou尸首fàngzài放在tāmen他们deǒuxiàng偶像miànqián面前jiāngnǐmen你们deháipāosǎnzàinǐmen你们jìtán祭坛dewéi
6 Zàinǐmen你们yíqiè一切dezhùchù住处chéngyàobiànwéihuāngchǎngqiūtánbìrán必然qīliáng凄凉shǐ使nǐmen你们dejìtán祭坛huāngfèijiāngnǐmen你们deǒuxiàng偶像dǎsuì打碎Nǐmen你们dexiàngbèikǎndǎonǐmen你们degōngzuò工作bèihuǐmiè毁灭
7 Bèishāderéndǎozàinǐmen你们zhōngjiān中间nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
8 Nǐmen你们fēnsàn分散zàigèguó各国deshíhòu的时候zàilièbāngzhōngshǐ使nǐmen你们yǒushèngxià剩下tuōlí脱离dāojiànderén
9 tuōlí脱离dāojiànderénzàisuǒdàodegèguó各国zhōngniànwéitāmen他们xīnzhōng心中héděng何等shāngshìyīntāmen他们yínxīnyuǎnlí远离yǎnduìǒuxiàng偶像xíngxiéyínTāmen他们yīnxíngyíqiè一切zēngdeěshìyànwù厌恶zìjǐ自己
10 Tāmen他们zhīdao知道shìYēhéhuá耶和华shuōyàoshǐ使zhèzāihuòlíndàotāmen他们shēnshàngbìngfēi并非kōnghuà空话
11 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōdāngpāishǒu拍手dùnzú顿足shuōāizāiYǐsèliè以色列jiāxíngzhèyíqiè一切zēngdeěshìtāmen他们dǎozàidāojiànjīhuang饥荒wēnyì瘟疫zhīxià之下
12 Zàiyuǎnchǔdezāowēnyì瘟疫érZàijìnchǔdedǎozàidāojiànzhīxià之下cúnliúbèiwéikǔndeyīnjīhuang饥荒érzhèyàng这样zàitāmen他们shēnshàngchéngjiù成就zhōngsuǒdìngde
13 Tāmen他们bèishāderéndǎozàitāmen他们jìtán祭坛wéideǒuxiàng偶像zhōngjiùshì就是gāogāngshāndǐng山顶qīngcuìshùxiàmàomì茂密dexiàngshù橡树xiànǎishì乃是tāmen他们xiànxīnxiāngdeshēnggěiyíqiè一切ǒuxiàng偶像dedìfang地方Nàshí那时tāmen他们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
14 shēnshǒu伸手gōngjī攻击tāmen他们shǐ使tāmen他们dedecóngkuàngdàoyíqiè一切zhùchù住处jíqí极其huāngliáng荒凉tāmen他们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàoshuō
2 RénazhǔYēhéhuá耶和华duìYǐsèliè以色列derúcǐ如此shuōjiéjú结局dàole到了jiéjú结局dàole到了dedejìng
3 Xiànzài现在dejiéjú结局yǐjīng已经líndàoshǐ使wǒde我的guīàndexíngwéi行为shěnpàn审判zhàoyíqiè一切zēngdeshìxíngfá刑罚
4 yǎnbùgù不顾yěbù也不kělián可怜quèyàoànsuǒxíngdebàoyìng报应zhàozhōngjiān中间zēngdeshìxíngfá刑罚jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
5 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyǒuzāiyǒuzāiKànlínjìn临近le
6 Jiéjú结局láilejiéjú结局láilexiàngxīngqǐ兴起Kànláidào来到le
7 Jìngnèi境内dejūmín居民suǒdìngdezāilíndàoshíhou时候dàole到了rìzi日子jìnlenǎishì乃是hōngrǎngbìngfēi并非zàishānshànghuānhū欢呼derìzi日子
8 kuàiyào快要jiāngwǒde我的fèn忿qīngzàishēnshàngxiàngchéngjiù成就zhōngsuǒdìngdeàndexíngwéi行为shěnpàn审判zhàoyíqiè一切zēngdeshìxíngfá刑罚
9 yǎnbùgù不顾yěbù也不kělián可怜ànsuǒxíngdebàoyìng报应zhàozhōngjiān中间zēngdeshìxíngfá刑罚jiùzhīdao知道deshìYēhéhuá耶和华
10 Kànkànrìzi日子kuàidàole到了suǒdìngdezāiyǐjīng已经fāchū发出Zhàngyǐjīng已经kāihuājiāo’ào骄傲yǐjīng已经fāyá发芽
11 Qiángbào强暴xīngqǐ兴起chéngleědezhàngYǐsèliè以色列rénhuòshì或是tāmen他们deqúnzhòng群众huòshì或是tāmen他们decáibǎo财宝cúnliútāmen他们zhōngjiān中间méiyǒu没有dezūnróngde
12 Shíhou时候dàole到了rìzi日子jìnlemǎizhǔ买主bùkě不可huānxǐ欢喜màizhǔ卖主bùkě不可chóufányīnwèi因为lièyǐjīng已经líndàotāmen他们zhòngrén众人shēnshàng
13 Màizhǔ卖主suīrán虽然cúnhuóquèbùnéng不能guīhuízàidesuǒmàideyīnwèi因为zhèyìxiàng异象guāntāmen他们zhòngrén众人Shéidōubùdé不得guīhuíméiyǒurén没有人zàitāde他的zuìnièzhōngjiānzìjǐ自己
14 Tāmen他们yǐjīng已经chuījiǎoyùbèi预备quánquèrénchūzhànyīnwèi因为wǒde我的lièlíndàotāmen他们zhòngrén众人shēnshàng
15 Zàiwài在外yǒudāojiànzàinèi在内yǒuwēnyì瘟疫jīhuang饥荒Zàitiányě田野dezāodāojiànérZàichéngzhòngdì中的yǒujīhuang饥荒wēnyì瘟疫tūnmiè
16 Qízhōng其中suǒtáotuō逃脱dejiùtáotuō逃脱rényīnzìjǐ自己dezuìnièzàishānshàngfāchū发出bēishēnghǎoxiàng好像zhòngdì中的gēzǐ鸽子āimíng哀鸣
17 Shǒudōuruǎnruòshuǐ
18 Yàoyòngshùyāo束腰bèizhànjīngsuǒgàirénliǎnshàngxiūkuì羞愧tóushàngguāng
19 Tāmen他们yàojiāngyínpāozàijiēshàngjīnkànwūhuì污秽zhīDāngYēhéhuá耶和华fānù发怒derìzi日子tāmen他们dejīnyínbùnéng不能jiùtāmen他们bùnéng不能shǐ使xīnlǐ心里zhīyěbù也不néngshǐ使dǔfù肚腹bǎomǎn饱满yīnwèi因为zhèjīnyínzuòletāmen他们zuìnièdebànjiǎoshí绊脚石
20 LùndàoYēhéhuá耶和华zhuāngshìhuáměidediàn殿jiànlì建立dewēiyán威严tāmen他们quèzàiqízhōng在其中zhìzào制造zēngyàndeǒuxiàng偶像suǒyǐ所以zhèdiàn殿shǐ使tāmen他们kànwūhuì污秽zhī
21 bìjiāng必将zhèdiàn殿jiāofù交付wàibāngrén外邦人wéiluèjiāofù交付dìshang地上deěrénwéi人为Tāmen他们xièdú亵渎zhèdiàn殿
22 zhuǎnliǎnbùgù不顾Yǐsèliè以色列réntāmen他们xièdú亵渎yǐnmì隐密zhīsuǒqiángdào强盗jìnqù进去xièdú亵渎
23 Yàozhìzào制造suǒliànYīnwèi因为zhèdebiànmǎnliúxuè流血dezuìchéngchōngmǎn充满qiángbào强暴deshì
24 Suǒyǐ所以shǐ使lièguózhōngzuìěderénláizhànjù占据tāmen他们defángwū房屋shǐ使qiángbào强暴réndejiāo’ào骄傲zhǐtāmen他们deshèngsuǒdōuyàobèixièdú亵渎
25 Huǐmiè毁灭línjìn临近letāmen他们yāoqiú要求píng’ān平安quèpíng’ān平安de
26 Zāihài灾害jiāshàng加上zāihài灾害fēngshēngjiēlián接连fēngshēngTāmen他们xiàngxiānzhī先知qiúyìxiàng异象dànjìsī祭司jiǎngdezhǎnglǎo长老shèdemóuluèdōuduànjué断绝
27 Jūnyàobēi’āi悲哀wángyàoqīliáng凄凉wéiguómín国民deshǒudōuzhànzhàotāmen他们dexíngwéi行为dàitāmen他们àntāmen他们yīngdé应得deshěnpàn审判tāmen他们tāmen他们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Dìliù第六niánliùyuè六月chūzuòzàijiāzhōngYóudà犹大dezhòngzhǎnglǎo长老zuòzàimiànqián面前Zàinàli那里zhǔYēhéhuá耶和华delíngyuánwénzuòshǒujiàngzàishēnshàng
2 guānkàn观看jiànyǒuxíngxiàng形像fǎngfú仿佛huǒdexíngzhuàng形状cóngyāoyǐxià以下dexíngzhuàng形状yǒuhuǒcóngyāoyǐshàng以上yǒuguānghuī光辉dexíngzhuàng形状fǎngfú仿佛guāngyào耀dejīngjīn
3 shēnchū伸出fǎngfú仿佛zhīshǒudeyàngshì样式zhuāzhù抓住wǒde我的liǔtóufa头发língjiùjiāngdàotiāndì天地zhōngjiān中间zàishéndeyìxiàng异象zhōngdàidàolěngcháoběidenèiyuàn内院ménkǒu门口zàinàli那里yǒuchùdòngzhǔǒuxiàng偶像dezuòwèijiùshì就是dòngxiéde
4 Shéizhīzàinàli那里yǒuYǐsèliè以色列shénderóngyào荣耀xíngzhuàng形状zàipíngyuán平原suǒjiàndeyíyàng一样
5 Shénduìshuōrénaxiàngběi向北guānkàn观看jiùxiàngběi向北guānkàn观看jiànjìtán祭坛méndeběibiān北边zàiménkǒu门口yǒuzhèxiédeǒuxiàng偶像
6 YòuduìshuōrénaYǐsèliè以色列jiāsuǒxíngdejiùshì就是zàicǐ在此xíngzhèzēngdeshìshǐ使yuǎnlí远离wǒde我的shèngsuǒkànjiàn看见lemaháiyàokànjiàn看见lìngyǒuzēngdeshì
7 lǐngdàoyuànménkǒu门口guānkàn观看jiànqiángshàngyǒukūlong窟窿
8 duìshuōrénayàoqiángqiángjiànyǒumén
9 shuōjìnqù进去kàntāmen他们zàizhèlǐ这里suǒxíngzēngdeěshì
10 jìnqù进去kànshéizhīzàimiànqiángshànghuàzheyàngzēngdezǒushòubìngYǐsèliè以色列jiāyíqiè一切deǒuxiàng偶像
11 Zàizhèxie这些xiàngqiányǒuYǐsèliè以色列jiādeqīshí七十zhǎnglǎo长老zhànShāfān沙番deérzi儿子zhànzàiqízhōng在其中rénshǒu人手xiānglú香炉yānyúndexiāngqì香气shàngténg
12 duìshuōrénaYǐsèliè以色列jiādezhǎnglǎo长老ànzhōng暗中zàirénhuàxiàng画像suǒxíngdekànjiàn看见lematāmen他们chángshuōYēhéhuá耶和华kànbújiàn看不见wǒmen我们Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经líqì离弃zhède
13 yòushuōháiyàokànjiàn看见tāmen他们lìngwài另外xíngzēngdeshì
14 lǐngdàoYēhéhuá耶和华diàn殿wàiyuàncháoběideménkǒu门口Shéizhīzàinàli那里yǒufùnǚ妇女zuòzhewéikūqì哭泣
15 duìshuōrénakànjiàn看见lemaháiyàokànjiàn看见zhègèngzēngdeshì
16 yòulǐngdàoYēhéhuá耶和华diàn殿denèiyuàn内院ShéizhīzàiYēhéhuá耶和华dediàn殿ménkǒu门口lángjìtán祭坛zhōngjiān中间yuēyǒuèrshíwǔ二十五gèrén个人bèixiàngYēhéhuá耶和华dediàn殿miànxiàng面向dōngfāng东方bàitóu
17 duìshuōrénakànjiàn看见lemaYóudà犹大jiāzàicǐ在此xíngzhèzēngdeshìháisuànwéixiǎomatāmen他们zàizhèdebiànxíngqiángbào强暴zàisān再三fānù发怒tāmen他们shǒuzhītiáoxiàngqián
18 Yīncǐ因此yàofèn忿xíngshìyǎnbùgù不顾yěbù也不kělián可怜tāmen他们Tāmen他们suīxiàngěrzhōngdàshēng大声qiúháishì还是tīngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 xiàngěrzhōngdàshēng大声hǎnjiào喊叫shuōyàoshǐ使jiānguǎn监管zhèchéngderénshǒu人手zhōngmièmìngdebīngqì兵器qiánlái
2 Hūrán忽然yǒuliùgèrén个人cóngcháoběideshàngmén上门érláirénshǒu人手shārén杀人debīngqì兵器Nèizhōngyǒurénshēn人身chuān穿yāojiāndàizhehézi盒子Tāmen他们jìnlái进来zhànzàitóngjìtán祭坛páng
3 Yǐsèliè以色列shénderóngyào荣耀běnzàishàngxiànjīn现今cóngnàli那里shēngdàodiàn殿deménjiànShénjiāngshēnchuān穿yāojiāndàizhehézi盒子derénshàolái
4 Yēhéhuá耶和华duìshuōzǒubiànlěngquánchéngnàxiē那些yīnchéngzhōngsuǒxíngzēngzhīshìtànxī叹息āiderénhuàjìhao记号zàiéshàng
5 ěrzhōngtīngjiàn听见duìqíyú其余derénshuōyàogēnsuí跟随zǒubiànquánchéngxíngshāNǐmen你们deyǎnbùyào不要yěbù也不yàokělián可怜tāmen他们
6 Yàojiāngniánlǎo年老deniánshàodebìngchǔnǚ处女yīngháifùnǚ妇女cóngshèngsuǒquándōu全都shājìnzhǐshì只是fányǒujìhao记号derénbùyào不要āijìn挨近Yúshì于是tāmen他们cóngdiàn殿qiándezhǎnglǎo长老shā
7 duìtāmen他们shuōyàowūhuì污秽zhèdiàn殿shǐ使yuànzhōngchōngmǎn充满bèishāderénNǐmen你们chūqù出去Tāmen他们jiùchūqù出去zàichéngzhōngshā
8 Tāmen他们shādeshíhòu的时候bèiliúxià留下jiùzàideshuōāiZhǔYēhéhuá耶和华ajiāngfèn忿qīngzàilěngyàojiāngYǐsèliè以色列suǒshèngxià剩下deréndōumièjué灭绝ma
9 duìshuōYǐsèliè以色列jiāYóudà犹大jiādezuìnièjíqí极其zhòngdà重大Biàndì遍地yǒuliúxuè流血deshìMǎnchéng满城yǒuyuānyīnwèi因为tāmen他们shuōYēhéhuá耶和华yǐjīng已经líqì离弃zhèdekànbújiàn看不见wǒmen我们
10 Gùcǐ故此yǎnbùgù不顾yěbù也不kělián可怜tāmen他们yàozhàotāmen他们suǒxíngdebàoyìng报应zàitāmen他们tóushàng
11 chuān穿yāojiāndàizhehézi盒子derénjiāngzhèshìhuíshuōyǐjīng已经zhàosuǒfēnfù吩咐dexínglePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 guānkàn观看jiàntóushàngdeqióngcāngzhīzhōng之中xiǎnchūlánbǎoshí蓝宝石dexíngzhuàng形状fǎngfú仿佛bǎozuò宝座dexíngxiàng形像
2 Zhǔduìchuān穿derénshuōjìnqù进去zàixuánzhuǎn旋转delúnnèiyǐxià以下cóngzhōngjiān中间jiāngHuǒ Tàn火炭mǎnliǎngshǒu两手zàichéngshàngjiùjiànjìnqù进去
3 rénjìnqù进去deshíhòu的时候zhànzàidiàn殿deyòubiān右边yúncai云彩chōngmǎn充满lenèiyuàn内院
4 Yēhéhuá耶和华deróngyào荣耀cóngnàli那里shàngshēng上升tíngzàiménjiànyǐshàng以上Diàn殿nèimǎnleyúncai云彩yuànbèiYēhéhuá耶和华róngyào荣耀deguānghuī光辉chōngmǎn充满
5 chìbǎng翅膀dexiǎngshēng响声tīngdào听到wàiyuànhǎoxiàng好像quánnéngshénshuōhuàdeshēngyīn声音
6 fēnfù吩咐chuān穿derénshuōyàocóngxuánzhuǎn旋转delúnnèizhōngjiān中间huǒrénjiùjìnqù进去zhànzàiyīgè一个lúnzi轮子pángbiān旁边
7 Yǒuyīgè一个cóngzhōngshēnshǒu伸手dàozhōngjiān中间dehuǒnàli那里xiēfàngzài放在chuān穿derénliǎngshǒu两手zhōngrénjiùchūqù出去le
8 Zàichìbǎng翅膀zhīxià之下xiǎnchūyǒurén有人shǒudeyàngshì样式
9 yòuguānkàn观看jiànpángbiān旁边yǒulúnzi轮子Zhèpángyǒuyīgè一个lúnzi轮子pángyǒuyīgè一个lúnzi轮子měidōushìrúcǐ如此Lúnzi轮子deyánsè颜色yuánwénzuòxíngzhuàng形状fǎngfú仿佛shuǐcāng
10 Zhìyú至于lúndexíngzhuàng形状dōushìyīgè一个yàngshì样式fǎngfú仿佛lúnzhōngtàolún
11 Lúnxíngzǒu行走deshíhòu的时候xiàngsìfāng四方dōunéngzhíxíngbìngbù并不diàozhuǎnTóuxiàngfāngtāmen他们suíxiàngfāngxíngzǒu行走deshíhòu的时候bìngbù并不diàozhuǎn
12 Tāmen他们quánshēn全身liánbēidài背带shǒuchìbǎng翅膀bìnglúnzhōuwéi周围dōumǎnleyǎnjīng眼睛Zhèdelúnzi轮子dōushìrúcǐ如此
13 Zhìyú至于zhèxie这些lúnzi轮子ěrzhōngtīngjiàn听见shuōshìxuánzhuǎn旋转de
14 yǒuliǎndìyī第一shìdeliǎndì’èr第二shìréndeliǎndìsān第三shìshīzi狮子deliǎndìsì第四shìyīngdeliǎn
15 shēngshàngqù上去leZhèshìzàijiābiānsuǒjiàndehuó
16 xíngzǒu行走lúnzàipángbiān在旁边xíngzǒu行走zhǎnkāi展开chìbǎng翅膀dìshang地上shēnglúnyěbù也不zhuǎntāmen他们pángbiān旁边
17 Nàxiē那些zhànzhù站住zhèxie这些zhànzhù站住Nàxiē那些shàngshēng上升zhèxie这些yītóng一同shàngshēng上升yīnwèi因为huódelíngzàilúnzhōng
18 Yēhéhuá耶和华deróngyào荣耀cóngdiàn殿deménjiànnàli那里chūqù出去tíngzàiyǐshàng以上
19 chūqù出去deshíhòu的时候jiùzhǎnkāi展开chìbǎng翅膀zàiyǎnqián眼前dìshang地上shēngLúnzàitāmen他们depángbiān旁边dōutíngzàiYēhéhuá耶和华diàn殿dedōngménkǒu门口Zàitāmen他们yǐshàng以上yǒuYǐsèliè以色列shénderóngyào荣耀
20 ZhèshìzàijiābiānsuǒjiànYǐsèliè以色列shénróngyào荣耀yǐxià以下dehuójiùzhīdao知道tāmen他们shì
21 yǒuliǎnmiànchìbǎng翅膀chìbǎng翅膀yǐxià以下yǒurén有人shǒudeyàngshì样式
22 Zhìyú至于tāmen他们liǎndemúyàng模样bìngshēntǐ身体dexíngxiàng形像shìcóngqián从前zàijiābiānsuǒkànjiàn看见deTāmen他们zhíwǎngqiánxíngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Língjiāngjǔqǐ举起dàidàoYēhéhuá耶和华diàn殿xiàngdōng向东dedōngménShéizhīzàiménkǒu门口yǒuèrshíwǔ二十五gèrén个人jiànqízhōng其中yǒumínjiān民间deshǒulǐng首领shuòdeérzi儿子deérzi儿子
2 Yēhéhuá耶和华duìshuōrénazhèjiùshì就是túmóu图谋zuìnièderénzàizhèchéngzhōnggěirénshèěmóu
3 Tāmen他们shuōgàifángwū房屋deshíhòu的时候shàngwèi尚未línjìn临近Zhèchéngshìguōwǒmen我们shìròu
4 Rénayīncǐ因此dāngshuōyùyán预言shuōyùyán预言gōngjī攻击tāmen他们
5 Yēhéhuá耶和华delíngjiàngzàishēnshàngduìshuōdāngshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōYǐsèliè以色列jiāanǐmen你们kǒuzhōngsuǒshuōdexīnlǐ心里suǒxiǎngdedōuzhīdao知道
6 Nǐmen你们zàizhèchéngzhōngshārén杀人zēngduō增多shǐ使bèishāderénchōngmǎn充满jiēdào街道
7 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们shāzàichéngzhòngdì中的rénjiùshì就是ròuzhèchéngjiùshì就是guōNǐmen你们quèyàocóngqízhōng其中bèidàichūqù出去
8 Nǐmen你们dāojiànshǐ使dāojiànlíndàonǐmen你们ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
9 cóngzhèchéngzhōngdàichūnǐmen你们jiāozàiwài在外bāngréndeshǒuzhōngqiěyàozàinǐmen你们zhōngjiān中间shīxíng施行shěnpàn审判
10 Nǐmen你们dǎozàidāoxiàzàiYǐsèliè以色列dejìngjiè境界shěnpàn审判nǐmen你们nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
11 Zhèchéngzuònǐmen你们deguōnǐmen你们yěbù也不zuòqízhōng其中deròuzàiYǐsèliè以色列dejìngjiè境界shěnpàn审判nǐmen你们
12 Nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华Yīnwèi因为nǐmen你们méiyǒu没有zūnxíngwǒde我的méiyǒu没有shùncóng顺从wǒde我的diǎnzhāngquèsuícóngnǐmen你们wéilièguódeěguī
13 zhèngshuōyùyán预言deshíhòu的时候deérzi儿子leYúshì于是zàidedàshēng大声hūjiào呼叫shuōāiZhǔYēhéhuá耶和华ayàojiāngYǐsèliè以色列shèngxià剩下derénmièjué灭绝jìngjìnma
14 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
15 Rénalěngdejūmín居民duìdedìxiōng弟兄deběndeqīnshǔ亲属Yǐsèliè以色列quánjiājiùshì就是duìdàzhòng大众shuōnǐmen你们yuǎnlí远离Yēhéhuá耶和华Zhèdeshìcìgěi赐给wǒmen我们wéide
16 Suǒyǐ所以dāngshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōsuījiāngYǐsèliè以色列quánjiāyuǎnyuǎnqiānyí迁移dàolièguózhōngjiāngtāmen他们fēnsàn分散zàilièbāngnèiháiyàozàitāmen他们suǒdàodelièbāngzànzuòtāmen他们deshèngsuǒ
17 dāngshuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōcóngwànmínzhōngzhāonǐmen你们cóngfēnsàn分散delièguónèi国内jùjí聚集nǐmen你们yòuyàojiāngYǐsèliè以色列decìgěi赐给nǐmen你们
18 Tāmen他们dàonàlǐ到那里cóngqízhōng其中chúdiàoyíqiè一切zēngyànde
19 yàoshǐ使tāmen他们yǒuhéyī合一dexīnyàojiāngxīnlíngfàngzài放在tāmen他们lǐmiàn里面yòucóngtāmen他们ròutǐ肉体zhōngchúdiàoshíxīncìgěi赐给tāmen他们ròuxīn
20 Shǐ使tāmen他们shùncóng顺从wǒde我的jǐnshǒuzūnxíngwǒde我的diǎnzhāngTāmen他们yàozuòwǒde我的zǐmín子民yàozuòtāmen他们deshén
21 Zhìyú至于nàxiē那些xīnzhōng心中suícóngzēngyànzhīdezhàotāmen他们suǒxíngdebàoyìng报应zàitāmen他们tóushàngZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
22 Yúshì于是zhǎnkāi展开chìbǎng翅膀lúnzi轮子dōuzàitāmen他们pángbiān旁边Zàitāmen他们yǐshàng以上yǒuYǐsèliè以色列shénderóngyào荣耀
23 Yēhéhuá耶和华deróngyào荣耀cóngchéngzhōngshàngshēng上升tíngzàichéngdōngdezuòshānshàng
24 Língjiāngjǔqǐ举起zàiyìxiàng异象zhōngjièzheshéndelíngjiāngdàijìnjiādededàobèiderénnàli那里suǒjiàndeyìxiàng异象jiùshàngshēng上升le
25 biàn便jiāngYēhéhuá耶和华suǒzhǐshì指示wǒde我的yíqiè一切shìdōushuōgěibèideréntīngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàoshuō
2 RénazhùzàibèidejiāzhōngTāmen他们yǒuyǎnjīng眼睛kànbújiàn看不见yǒuěrduo耳朵tīngbùjiàn不见yīnwèi因为tāmen他们shìbèizhījiā
3 Suǒyǐ所以rénayàoyùbèi预备shǐyòng使用dewùjiàn物件zàibáidāngtāmen他们yǎnqián眼前cóngsuǒzhùdedìfang地方dàobiéchù别处Tāmen他们suīshìbèizhījiāhuòzhě或者kěyǐ可以chuāisīxiǎng思想
4 yàozàibáidāngtāmen他们yǎnqián眼前dàichūdewùjiàn物件hǎoxiàng好像yùbèi预备shǐyòng使用dewùjiàn物件Dàole到了wǎnshang晚上yàozàitāmen他们yǎnqián眼前qīnzì亲自chūqù出去xiàngbèiderénchūqù出去yíyàng一样
5 yàozàitāmen他们yǎnqián眼前tōngleqiángcóngqízhōng其中jiāngwùjiàn物件dàichūqù出去
6 Dàotiānhēishíyàodāngtāmen他们yǎnqián眼前zàijiāntóushàngdàichūqù出去bìngyàoméngzhùliǎnkànbújiàn看不见deyīnwèi因为zuòYǐsèliè以色列jiādeyùzhào预兆
7 jiùzhàozhesuǒfēnfù吩咐dexíngbáidàichūwǒde我的wùjiàn物件hǎoxiàng好像yùbèi预备shǐyòng使用dewùjiàn物件Dàole到了wǎnshang晚上yòngshǒutōngleqiángTiānhēideshíhòu的时候jiùdāngtāmen他们yǎnqián眼前zàijiāntóushàngdàichūqù出去
8 zǎochén早晨Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
9 RénaYǐsèliè以色列jiājiùshì就是bèizhījiāqǐbù岂不shìwènshuōzuòshénme什么ne
10 yàoduìtāmen他们shuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhèshìguānlěngdejūnwángzhōuwéi周围Yǐsèliè以色列quánjiādebiǎoyuánwénzuòdànzi担子)。
11 yàoshuōzuònǐmen你们deyùzhào预兆zěnyàng怎样xíngtāmen他们suǒzāoyù遭遇dezěnyàng怎样tāmen他们bèi
12 Tāmen他们zhōngjiān中间dejūnwángzàitiānhēideshíhòu的时候jiāngwùjiàn物件zàijiāntóushàngdàichūqù出去Tāmen他们yàotōngleqiángcóngqízhōng其中dàichūqù出去méngzhùliǎnyǎnkàn眼看bùjiàn不见de
13 bìjiāng必将wǒde我的wǎngzàishēnshàngzàiwǒde我的wǎngluózhōngchánzhùdàidàojiāderénzhīdedeBābǐlún巴比伦suīzàinàli那里quèkànbújiàn看不见de
14 Zhōuwéi周围yíqiè一切bāngzhù帮助tāde他的suǒyǒu所有dejūnduì军队fēnsàn分散sìfāng四方fāngyuánwénzuòfēng作风),yàodāozhuīgǎn追赶tāmen他们
15 jiāngtāmen他们sǎnzàilièguófēnsàn分散zàilièbāngdeshíhòu的时候tāmen他们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
16 quèyàoliúxià留下tāmen他们jǐge几个réndemiǎndāojiànjīhuang饥荒wēnyì瘟疫shǐ使tāmen他们zàisuǒdàodegèguó各国zhōngshùshuōtāmen他们yíqiè一切zēngdeshìrénjiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
17 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàoshuō
18 Rénachīfàn吃饭dǎnzhànshuǐhuánghuángyōulǜ忧虑
19 yàoduìzhèdedebǎixìng百姓shuōzhǔYēhéhuá耶和华lùnlěngYǐsèliè以色列dedejūmín居民rúcǐ如此shuōtāmen他们chīfàn吃饭yōulǜ忧虑shuǐjīnghuángYīnqízhōng其中jūzhù居住dezhòngrén众人suǒxíngqiángbào强暴deshìzhèdebìrán必然huāngfèisuǒcún
20 Yǒujūmín居民dechéngbiànwéihuāngchǎngdebiànwéihuāngfèiNǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
21 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
22 Rénazàinǐmen你们Yǐsèliè以色列dezěnme怎么yǒuzhèsúyǔ俗语shuōrìzi日子chíyán迟延yíqiè一切yìxiàng异象dōulekōngne
23 yàogàosu告诉tāmen他们shuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōshǐ使zhèsúyǔ俗语zhǐYǐsèliè以色列zhōngbùzài不再yòngzhèsúyǔ俗语quèyàoduìtāmen他们shuōrìzi日子línjìn临近yíqiè一切deyìxiàng异象dōuyīngyàn
24 Cóngcǐ从此zàiYǐsèliè以色列jiāzhōngbùzài不再yǒuxūjiǎ虚假deyìxiàng异象fèngchéng奉承dezhānbǔ占卜
25 Yēhéhuá耶和华shuōhuàsuǒshuōdebìdìng必定chéngjiù成就bùzài不再dānyánNǐmen你们zhèbèizhījiāsuǒshuōdehuà的话chènnǐmen你们zàishì在世derìzi日子chéngjiù成就ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
26 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàoshuō
27 RénaYǐsèliè以色列jiāderénshuōsuǒjiàndeyìxiàng异象shìguānhòulái后来xǔduō许多derìzi日子suǒshuōdeyùyán预言shìzhǐzheyuǎndeshíhòu的时候
28 Suǒyǐ所以yàoduìtāmen他们shuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōwǒde我的huàméiyǒu没有yījù一句zàidānyándesuǒshuōdebìdìng必定chéngjiù成就ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
2 Rénayàoshuōyùyán预言gōngjī攻击Yǐsèliè以色列zhōngshuōyùyán预言dexiānzhī先知duìnàxiē那些běnxīnyùyán预言deshuōnǐmen你们dāngtīngYēhéhuá耶和华dehuà的话
3 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōwándexiānzhī先知yǒuhuòletāmen他们suícóngzìjǐ自己dexīnyì心意quèsuǒjiàn
4 Yǐsèliè以色列adexiānzhī先知hǎoxiàng好像huāngchǎngzhòngdì中的húli狐狸
5 Méiyǒu没有shàngqù上去dǎngkǒuméiyǒu没有wéiYǐsèliè以色列jiāzhòngxiūqiángyuánshǐ使tāmen他们dāngYēhéhuá耶和华derìzi日子zàizhènshàngzhàndezhù
6 Zhèxie这些rénsuǒjiàndeshìxūjiǎ虚假shìhuǎngzhàdezhānbǔ占卜Tāmen他们shuōshìYēhéhuá耶和华shuōdeqíshí其实Yēhéhuá耶和华bìngméiyǒu没有chāqiǎntāmen他们tāmen他们dǎoshǐ使rénzhǐwàng指望huàbìrán必然dìng
7 Nǐmen你们qǐbù岂不shìjiànlexūjiǎ虚假deyìxiàng异象maqǐbù岂不shìshuōlehuǎngzhàdezhānbǔ占卜manǐmen你们shuōzhèshìYēhéhuá耶和华shuōdeqíshí其实méiyǒu没有shuō
8 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyīnnǐmen你们shuōdeshìxūjiǎ虚假jiàndeshìhuǎngzhàjiùnǐmen你们fǎnduì反对ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
9 Wǒde我的shǒugōngjī攻击jiànxūjiǎ虚假yìxiàng异象yònghuǎngzhàzhānbǔ占卜dexiānzhī先知tāmen他们lièzàibǎixìng百姓dehuìzhōngzàiYǐsèliè以色列jiādeshàngyěbù也不jìnrù进入Yǐsèliè以色列deNǐmen你们jiùzhīdao知道shìzhǔYēhéhuá耶和华
10 Yīnwèi因为tāmen他们yòuhuò诱惑wǒde我的bǎixìng百姓shuōpíng’ān平安Qíshí其实méiyǒu没有píng’ān平安jiùxiàngyǒurén有人qiángbì墙壁tāmen他们dǎoyòngwèipāotòudehuīshàng
11 Suǒyǐ所以yàoduìnàxiē那些shàngwèipāotòuhuīderénshuōqiángyàodǎotā倒塌yǒubàoyǔ暴雨mànguòbīngbáo冰雹anǐmen你们yàojiàngxià降下kuángfēng狂风yàochuīlièzhèqiáng
12 Zhèqiángdǎotā倒塌zhīhòu之后rénqǐbù岂不wènnǐmen你们shuōnǐmen你们shàngwèipāotòudehuīzàinǎli哪里ne
13 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyàofānù发怒shǐ使kuángfēng狂风chuīlièzhèqiángzàizhōngshǐ使bàoyǔ暴雨mànguòyòufānù发怒jiàngxià降下bīngbáo冰雹huǐmiè毁灭zhèqiáng
14 yàozhèyàng这样chāihuǐnǐmen你们wèipāotòuhuīsuǒdeqiángchāipíngdàodeyǐzhì以致gēnlùchū露出qiángdǎotā倒塌nǐmen你们zàiqízhōng在其中mièwáng灭亡Nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
15 yàozhèyàng这样xiàngqiángyòngwèipāotòuhuīqiángderénchéngjiù成就zhōngsuǒdìngdebìngyàoduìnǐmen你们shuōqiángqiángderéndōuméiyǒu没有le
16 Zhèqiángdejiùshì就是Yǐsèliè以色列dexiānzhī先知tāmen他们zhǐzhelěngshuōyùyán预言wéizhèchéngjiànlepíng’ān平安deyìxiàng异象qíshí其实méiyǒu没有píng’ān平安ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
17 Rénayàomiànxiàng面向běnmínzhōngcóngxīnyùyán预言denǚzǐ女子shuōyùyán预言gōngjī攻击tāmen她们
18 ShuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhèxie这些fùnǚ妇女yǒuhuòleTāmen她们wéizhòngrén众人debǎngbì膀臂fèngkàozhěngěigāoǎizhīrénzuòxiàchuí下垂detóujīn头巾wéiyàolièréndexìngmìng性命Nándào难道nǐmen你们yàolièbǎixìng百姓dexìngmìng性命wéijiāngrénjiùhuóma
19 Nǐmen你们wéiliǎngdàmài大麦wéikuàibǐngzàimínzhōngxièdú亵渎duìkěntīnghuǎngyán谎言demínshuōhuǎng说谎shāgāiderénjiùhuógāihuóderén
20 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōkànnǐmen你们dekàozhěnfǎnduì反对jiùshì就是nǐmen你们yòngyǐ用以lièrénshǐ使réndexìngmìng性命niǎofēideyàojiāngkàozhěncóngnǐmen你们debǎngbì膀臂shàngchěshìfàng释放nǐmen你们lièniǎofēiderén
21 sīliè撕裂nǐmen你们xiàchuí下垂detóujīn头巾jiùbǎixìng百姓tuōlí脱离nǐmen你们deshǒubùzài不再bèilièzàinǐmen你们shǒuzhōngNǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
22 shǐ使rénshāngxīn伤心nǐmen你们quèhuǎnghuà谎话shǐ使shāngxīn伤心yòujiāngù坚固ěréndeshǒushǐ使huítóu回头líkāi离开ědàodéyǐ得以jiùhuó
23 Nǐmen你们jiùbùzài不再jiànxūjiǎ虚假deyìxiàng异象yěbù也不zàixíngzhānbǔ占卜deshìjiùwǒde我的bǎixìng百姓tuōlí脱离nǐmen你们deshǒuNǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Yǒujǐge几个Yǐsèliè以色列zhǎnglǎo长老dàozhèlǐ这里láizuòzàimiànqián面前
2 Yēhéhuá耶和华dehuà的话jiùlíndàoshuō
3 Rénazhèxie这些rénjiāngtāmen他们dejiǎshénjiēdào接到xīnlǐ心里xiànyú陷于zuìdebànjiǎoshí绊脚石fàngzài放在miànqián面前néngsīháo丝毫bèitāmen他们qiúwènma
4 Suǒyǐ所以yàogàosu告诉tāmen他们zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōYǐsèliè以色列jiāderénzhōngfánjiāngtāde他的jiǎshénjiēdào接到xīnlǐ心里xiànyú陷于zuìdebànjiǎoshí绊脚石fàngzài放在miànqián面前yòujiùlexiānzhī先知láideYēhéhuá耶和华zàisuǒqiúdeshìshàngànzhòngduō众多dejiǎshénhuídá回答huòzuòànbàixǔduō许多jiǎshéndezuìbàoyìng报应),
5 Hǎozài好在Yǐsèliè以色列jiādexīnshì心事shàngzhuōzhùtāmen他们yīnwèi因为tāmendōu他们都jièzhejiǎshénshēngshū生疏
6 Suǒyǐ所以yàogàosu告诉Yǐsèliè以色列jiāshuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōhuítóu回头Líkāi离开nǐmen你们deǒuxiàng偶像zhuǎnliǎncóngnǐmen你们yíqiè一切zēngdeshì
7 Yīnwèi因为Yǐsèliè以色列jiāderénhuòzàiYǐsèliè以色列zhōngdewàirénfángéjué隔绝jiāngtāde他的jiǎshénjiēdào接到xīnlǐ心里xiànyú陷于zuìdebànjiǎoshí绊脚石fàngzài放在miànqián面前yòujiùlexiānzhī先知láiyàowéizìjǐ自己deshìqiúwènwǒde我的Yēhéhuá耶和华qīnzì亲自huídá回答
8 xiàngrénbiànliǎn变脸shǐ使zuòlejǐngjiè警戒xiàotánlìngrén令人jīnghài惊骇bìngqiě并且yàojiāngcóngmínzhōngjiǎnchúNǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
9 Xiānzhī先知ruòbèimíhuo迷惑shuōyījù一句yùyán预言shìYēhéhuá耶和华rènxiānzhī先知shòumíhuo迷惑xiàngshēnshǒu伸手jiāngcóngmínYǐsèliè以色列zhōngchúmiè
10 Tāmen他们dàndāngzìjǐ自己dezuìnièXiānzhī先知dezuìnièqiúwènzhīréndezuìnièdōushìyíyàng一样
11 Hǎoshǐ使Yǐsèliè以色列jiābùzài不再zǒulíkāi离开bùzài不再yīnyàngdezuìguòdiànzìjǐ自己zhǐyào只要zuòwǒde我的zǐmín子民zuòtāmen他们deshénZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
12 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
13 Rénaruòyǒuguófànzuì犯罪gānfànxiàngshēnshǒu伸手zhéduàn折断tāmen他们dezhàngjiùshì就是duànjué断绝tāmen他们deliángshǐ使jīhuang饥荒líndàodejiāngrénshēngchù牲畜cóngqízhōng其中jiǎnchú
14 Qízhōng其中suīyǒunuódànYuēbó约伯zhèsānréntāmen他们zhǐnéng只能yīntāmen他们dejiùzìjǐ自己dexìngmìng性命ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
15 ruòshǐ使ěshòujīngguò经过zāojiàndeshǐ使dehuāngliáng荒凉yǐzhì以致yīnzhèxie这些shòuréndōubùdé不得jīngguò经过
16 Suīyǒuzhèsānrénzàiqízhōng在其中zhǔYēhéhuá耶和华shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìtāmen他们liánérdàidōubùnéng不能dejiùzhǐnéng只能zìjǐ自己dejiùderéngrán仍然huāngliáng荒凉
17 Huòzhě或者shǐ使dāojiànlíndàodeshuōdāojiànyàojīngguò经过deyǐzhì以致jiāngrénshēngchù牲畜cóngqízhōng其中jiǎnchú
18 Suīyǒuzhèsānrénzàiqízhōng在其中zhǔYēhéhuá耶和华shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìtāmen他们liánérdàidōubùnéng不能dejiùzhǐnéng只能zìjǐ自己dejiù
19 Huòzhě或者jiàowēnyì瘟疫liúxíng流行deshǐ使mièmìngyuánwénzuòdàixuèdefèn忿qīngzàishànghǎojiāngrénshēngchù牲畜cóngqízhōng其中jiǎnchú
20 SuīyǒunuódànYuēbó约伯zàiqízhōng在其中zhǔYēhéhuá耶和华shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìtāmen他们liánérdàidōubùnéng不能jiùzhǐnéng只能yīntāmen他们dejiùzìjǐ自己dexìngmìng性命
21 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōjiāngzhèyàngdàzāi大灾jiùshì就是dāojiànjīhuang饥荒ěshòuwēnyì瘟疫jiàngzàilěngjiāngrénshēngchù牲畜cóngqízhōng其中jiǎnchúqǐbù岂不gèngzhòngma
22 Rán’ér然而qízhōng其中yǒushèngxià剩下deréntāmen他们liánérdàidàidàonǐmen你们zhèlǐ这里láinǐmen你们kànjiàn看见tāmen他们suǒxíngsuǒwéideyàoyīnjiànggěilěngdeyíqiè一切zāihuòbiàn便déle得了ānwèi安慰
23 Nǐmen你们kànjiàn看见tāmen他们suǒxíngsuǒwéidedéle得了ānwèi安慰jiùzhīdao知道zàilěngzhōngsuǒxíngdebìngfēi并非ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
2 Rénapútao葡萄shùbiéyàngshùyǒushénme什么qiángchǔPútao葡萄zhīzhòngshùzhīyǒushénme什么hǎochu好处
3 shàngkěyǐ可以mùliào木料zuòshénme什么gōngyòngkěyǐ可以láizuòdīngzi钉子guàshénme什么mǐnma
4 Kànyǐjīng已经pāozàihuǒzhōngdàngzuò当作cháishāohuǒshāoleliǎngtóuzhōngjiān中间bèishāoleháiyǒu还有gōngyòngma
5 Wánquán完全deshíhòu的时候shàngqiěbùhé不合shénme什么gōngyònghékuàng何况bèihuǒshāohuàiháinénghéhū合乎shénme什么gōngyòngma
6 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhòngshùyǐnèi以内depútao葡萄shùzěnyàng怎样shǐ使zàihuǒzhōngdāngcháizhàoyàng照样dàilěngdejūmín居民
7 xiàngtāmen他们biànliǎn变脸Tāmen他们suīcónghuǒzhōngchūlai出来huǒquèyàoshāomiètāmen他们xiàngtāmen他们biànliǎn变脸deshíhòu的时候nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
8 shǐ使dehuāngliáng荒凉yīnwèi因为tāmen他们xíngshìgānfànZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 16

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàoshuō
2 Rénayàoshǐ使lěngzhīdao知道nàxiē那些zēngdeshì
3 ShuōzhǔYēhéhuá耶和华duìlěngrúcǐ如此shuōgēnběn根本chūshì出世shìzàijiānándefùqīn父亲shìrénmǔqīn母亲shìrén
4 Lùndàochūshì出世dejǐngkuàngzàichūshēngderìzi日子méiyǒu没有wéiduànqídài脐带méiyǒu没有yòngshuǐshǐ使jiéjìng洁净sīháo丝毫méiyǒu没有yánzàishēnshàngméiyǒu没有yòngguǒ
5 Shéideyǎnyěbù也不kělián可怜wéizuòjiànzhèyàng这样deshìliánDànchūshēngderìzi日子rēngzàitiányě田野shìyīnbèiyànwù厌恶
6 cóngpángbiān旁边jīngguò经过jiàngǔnzàixuèzhōngjiùduìshuōsuīzàixuèzhōngréngcúnhuósuīzàixuèzhōngréngcúnhuó
7 shǐ使shēngzhǎng生长hǎoxiàng好像tiánjiān田间suǒzhǎng所长dejiùjiànjiàn渐渐zhǎngdà长大yǐzhì以至jíqí极其jùnměiliǎngchéngxíngtóufa头发chángchéngquèréngrán仍然chìshēn
8 cóngpángbiān旁边jīngguò经过kànjiàn看见deshíhòu的时候zhèngdòngàiqíng爱情biàn便yòngjīnzàishēnshàngzhēgài遮盖dechìYòuxiàngshìjiéméng结盟jiùguīZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
9 Nàshí那时yòngshuǐjìngshēnshàngdexuèyòuyòngyóu
10 shǐ使shēnchuān穿xiùhuā绣花yīfu衣服jiǎochuān穿hǎigǒu海狗píxié皮鞋bìngyònggěishùyāo束腰yòngsīchóu丝绸wéizàishēnshàng
11 Yòuyòngzhuāngshìdǎbàn打扮jiāngzhuódàizàishǒushàngjiāngjīnliàndàizàixiàngshàng
12 jiānghuándàizàibízi鼻子shàngjiāngěrhuán耳环dàizàiěrduo耳朵shàngjiānghuáguàndàizàitóushàng
13 Zhèyàng这样jiùyǒujīnyíndezhuāngshìchuān穿deshìsīchóu丝绸bìngxiùhuā绣花Chīdeshìmiànfēngmì蜂蜜bìngyóujíqí极其měimào美貌fādá发达dàowánghòu王后dezūnróng
14 měimào美貌demíngshēng名声chuánzàilièbāngzhōngshífēn十分měimào美貌shìyīnjiāzàishēnshàngdewēiróngZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
15 Zhǐshì只是zhàngzhezìjǐ自己deměimào美貌yòuyīndemíngshēng名声jiùxíngxiéyínzōngqíngyínluànshǐ使guòderènyì任意érxíng
16 yòngyīfu衣服wéizìjǐ自己zàigāochù在高处jiécǎizàishàngxíngxiéyínZhèyàng这样deshìjiānglái将来méiyǒu没有bùzài不再xíngle
17 yòujiāngsuǒgěihuáměidejīnyínbǎowéizìjǐ自己zhìzào制造rénxiàngxíngxiéyín
18 Yòuyòngdexiùhuā绣花yīfu衣服gěishàngbìngjiāngwǒde我的gāoyóuxiāngliào香料bǎizàigēnqián跟前
19 Yòujiāngcìgěi赐给deshíwù食物jiùshì就是cìgěi赐给chīdemiànyóufēngmì蜂蜜dōubǎizàigēnqián跟前wéixīnxiāngdegòngZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
20 Bìngqiě并且jiānggěisuǒshēngdeérnǚ儿女fénxiàngěi
21 xíngyínluànshìxiǎoshìjìngjiāngwǒde我的érnǚ儿女shāleshǐ使tāmen他们jīnghuǒguīma
22 xíngzhèyíqiè一切zēngyínluàndeshìbìngwèizhuīniànyòuniánchìshēngǔnzàixuèzhòngdì中的rìzi日子
23 xíngzhèyíqiè一切ěshìzhīhòu之后zhǔYēhéhuá耶和华shuōyǒuhuòleYǒuhuòle。)
24 Yòuwéizìjǐ自己jiànzào建造yuándǐng圆顶huālóuzàijiēshàngzuòleGāotái高台
25 zàiyíqiè一切shìkǒushàngjiànzào建造Gāotái高台shǐ使deměimào美貌biànwéizēngdeyòuyíqiè一切guòdeduōxíngyínluàn
26 línbāngfàngzòng放纵qíngyù情欲deĀijí埃及rénxíngyínjiāzēngdeyínluànfānù发怒
27 Yīncǐ因此shēnshǒu伸手gōngjī攻击jiǎnshǎo减少yìngyòng应用deliángshi粮食yòujiāngjiāogěi交给hèndefēishìzhòngzhòngshìchéngdeyìsī意思běnzhāngxiàtóng),shǐ使tāmen她们rènyì任意dàiTāmen她们jiàndeyínxíngwéixiūchǐ羞耻
28 yīntānyànyòushùrénxíngyíntāmen他们xíngyínzhīhòu之后réngbùmǎn不满
29 Bìngqiě并且duōxíngyínluànzhídào直到màoyì贸易zhīdejiùshì就是jiāderéngbùmǎn不满
30 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōxíngzhèyíqiè一切shìdōushìbùzhī不知xiūchǐ羞耻jìnǚ妓女suǒxíngdekějiàn可见dexīnshìhéděng何等nuòruò
31 Yīnzàiyíqiè一切shìkǒushàngjiànzào建造yuándǐng圆顶huālóuzàijiēshàngzuòleGāotái高台quèmiǎoshìshǎngxiàngjìnǚ妓女
32 Āizhèxíngyíndeanìngkěn宁肯jiēwàirénjiēzhàngfu丈夫
33 Fánjìnǚ妓女shìderénzèngsòng赠送fǎndào反倒zèngsòng赠送suǒàiderénhuìlù贿赂tāmen他们cóngwéiláixíngyín
34 xíngyínbiéde别的fùnǚ妇女xiāngfǎn相反yīnwèi因为búshì不是réncóngxíngyínzèngsòng赠送rénrénbìngbù并不zèngsòng赠送Suǒyǐ所以biéde别的fùnǚ妇女xiāngfǎn相反
35 zhèjìnǚ妓女ayàotīngYēhéhuá耶和华dehuà的话
36 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyīndewūhuì污秽qīngxièlesuǒàidexíngyínlùchū露出xiàyòuyīnbàiyíqiè一切zēngdeǒuxiàng偶像liúérnǚ儿女dexuèxiàngěi
37 jiùyàojiāngyíqiè一切xiānghuānxiāngàideyíqiè一切suǒhèndedōujùjí聚集láicóngwéigōng围攻Yòujiāngdexiàlùchū露出shǐ使tāmen他们kànjìnle
38 yàoshěnpàn审判hǎoxiàng好像guānchángshěnpàn审判yínliúrénxuèdefùnǚ妇女yíyàng一样yīnfèn忿jìhèn忌恨shǐ使liúxuè流血dezuìguīdàoshēnshàng
39 yòuyàojiāngjiāozàitāmen他们shǒuzhōngTāmen他们chāihuǐdeyuándǐng圆顶huālóuhuǐhuài毁坏deGāotái高台deyīfu衣服duóqǔ夺取dehuáměibǎoliúxià留下chìshēn
40 Tāmen他们dàiduōrénláigōngjī攻击yòngshítou石头dǎsǐ打死yòngdāojiàntòu
41 Yònghuǒfénshāo焚烧defángwū房屋zàixǔduō许多fùrén妇人yǎnqián眼前xiàngshīxíng施行shěnpàn审判shǐ使bùzài不再xíngyínyěbù也不zàizèngsòng赠送rén
42 Zhèyàng这样jiùzhǐxiàngdefèn忿wǒde我的jìhèn忌恨yàolíkāi离开yàoānjìng安静bùzài不再nǎo
43 Yīnzhuīniànyòuniánderìzi日子zàizhèyíqiè一切deshìshàngxiànglièsuǒyǐ所以zhàosuǒxíngdebàoyìng报应zàitóushàngjiùbùzài不再tānyínxíngyíqiè一切zēngdeshìZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
44 Fánshuōsúyǔ俗语deyòngsúyǔ俗语gōngjī攻击shuōmǔqīn母亲zěnyàng怎样nǚ’ér女儿zěnyàng怎样
45 zhèngshìmǔqīn母亲denǚ’ér女儿yànzhàngfu丈夫érnǚ儿女zhèngshìjiěmèi姐妹dejiěmèi姐妹yànzhàngfu丈夫érnǚ儿女mǔqīn母亲shìrénfùqīn父亲shìrén
46 dejiějie姐姐shìtāde她的zhòngzhùzàizuǒbiān左边demèimei妹妹shìSuǒduō所多tāde她的zhòngzhùzàiyòubiān右边
47 méiyǒu没有xiàofǎ效法tāmen她们dexíngwéi行为méiyǒu没有zhàotāmen她们zēngdeshìzuòwéixiǎoshìyíqiè一切suǒxíngdedǎotāmen她们gènghuài更坏
48 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìmèimei妹妹Suǒduō所多tāde她的zhòngshàngwèi尚未xíngzhòngsuǒxíngdeshì
49 Kànmèimei妹妹Suǒduō所多dezuìnièshìzhèyàng这样tāde她的zhòngdōuxīnjiāoqi骄气àoliángshi粮食bǎoxiǎngānyì安逸bìngméiyǒu没有zhùkùnkǔ困苦qióngréndeshǒu
50 Tāmen她们kuángàozàimiànqián面前xíngzēngdeshìkànjiàn看见biàn便jiāngtāmen她们chúdiào
51 méiyǒu没有fànyībàn一半dezuìxíngzēngdeshìgèngduō更多shǐ使dejiěmèi姐妹yīnsuǒxíngyíqiè一切zēngdeshìdǎoxiǎnwéi
52 duàndìng断定jiěmèi姐妹wéiwéihuòzuòdāngshòuxiūrù羞辱),jiùyàodàndāngzìjǐ自己dexiūrù羞辱Yīnsuǒfàndezuìtāmen她们gèngwéizēngtāmen她们jiùgèngxiǎnwéishǐ使dejiěmèi姐妹xiǎnwéijiùyàobàokuì抱愧dàndāngzìjǐ自己dexiūrù羞辱
53 jiàotāmen她们bèideguīhuíjiùshì就是jiàoSuǒduō所多tāde她的zhòngtāde她的zhòngbìngnǐmen你们zhōngjiān中间bèidedōuyàoguīhuí
54 Hǎoshǐ使dàndāngzìjǐ自己dexiūrù羞辱bìngyīnyíqiè一切suǒxíngdeshǐ使tāmen她们deānwèi安慰jiùbàokuì抱愧
55 demèimei妹妹Suǒduō所多tāde她的zhòngguīhuíyuánwèitāde她的zhòngdezhòngguīhuíyuánwèi
56 Zàijiāo’ào骄傲derìzi日子deèxíng恶行méiyǒu没有xiǎnxiāndekǒujiùdemèimei妹妹Suǒduō所多shòulelíngrǔ凌辱deYàlán亚兰zhòngYàlán亚兰wéifēishìdezhòngdōuhèněmiǎoshì
57
58 Yēhéhuá耶和华shuōtānyínzēngdeshìyǐjīng已经dàndāngle
59 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhèqīngkànshìyán誓言bèiqì背弃méngyuēdezhàosuǒxíngdedài
60 Rán’ér然而yàozhuīniànzàiyòuniánshísuǒdeyuēyàodìngyǒngyuē
61 jiēdài接待jiějie姐姐mèimei妹妹deshíhòu的时候yàozhuīniànsuǒxíngdezìjué自觉cánkuì惭愧Bìngqiě并且yàojiāngtāmen她们wéinǚ’ér女儿quèbúshì不是ànzheqiányuē
62 yàojiāndìng坚定suǒdeyuējiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华),
63 Hǎoshǐ使zàishèmiǎn赦免yíqiè一切suǒxíngdeshíhòu的时候xīnlǐ心里zhuīniànzìjué自觉bàokuì抱愧yòuyīndexiūrù羞辱jiùbùzài不再kāikǒu开口ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 17

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
2 RénayàoxiàngYǐsèliè以色列jiāchūmíyǔ谜语shèbǐyù比喻
3 ShuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyǒuyīngchìbǎng翅膀língmáochángyǔmáo羽毛fēngmǎn丰满cǎisè彩色bèiláidào来到nènjiāngxiāngbǎishù柏树shāoníng
4 Jiùshì就是shéxiāngbǎishù柏树jìnjiāndenènzhīdiāodàomàoyì贸易zhīdefàngzài放在mǎimài买卖chéngzhōng
5 YòujiāngYǐsèliè以色列dedezhīzāiféitiánchāzàidàshuǐ大水pángchāliǔshù柳树
6 Jiùjiànjiàn渐渐shēngzhǎng生长chéngwéi成为mànyán蔓延ǎixiǎo矮小depútao葡萄shùzhīzhuǎnxiàng转向yīnggēnzàiyīngyǐxià以下yúshì于是chénglepútao葡萄shùshēngchū生出zhīfāchū发出xiǎozhī
7 Yòuyǒuyīngchìbǎng翅膀yǔmáo羽毛duōZhèpútao葡萄shùcóngzāizhòng栽种dezhōngxiàngzhèyīngwānguògēnláifāchū发出zhīhǎodedejiāoguàn浇灌
8 Zhèshùzāiféitiánduōshuǐdepángbiān旁边hǎoshēngzhījiéguǒ结果chéngwéi成为jiāměidepútao葡萄shù
9 yàoshuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhèpútao葡萄shùnéngwàngneyīngqǐbù岂不chūdegēnláishānchúdeguǒshǐ使gānshǐ使denèndōugānlemayěbù也不yòngdàlì大力duōmínjiùchūdegēnlái
10 Pútao葡萄shùsuīrán虽然zāizhòng栽种néngwàngnejīngdōngfēng东风qǐbù岂不quánrán全然gānmazàishēngzhǎng生长dezhōnggānle
11 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
12 duìbèizhījiāshuōnǐmen你们bùzhīdào不知道zhèxie这些shìshìshénme什么yìsī意思mayàogàosu告诉tāmen他们shuōBābǐlún巴比伦wángcéngdàolěngjiāngqízhōng其中dejūnwángshǒulǐng首领dàidàoBābǐlún巴比伦zìjǐ自己nàli那里
13 CóngYǐsèliè以色列dezōngshìzhōngrényuēshǐ使fāshì发誓bìngjiāngguózhōngyǒushìli势力derén
14 Shǐ使guówēibùnéng不能zìqiáng自强wéiyīnshǒuméngyuēdéyǐ得以cún
15 quèbèipàn背叛Bābǐlún巴比伦wángdǎfa打发shǐzhě使者wǎngĀijí埃及yàotāmen他们gěiduōmínnénghēngtōngnexíngzhèyàng这样shìderénnéngtáotuō逃脱nebèiyuē背约néngtáotuō逃脱ne
16 qīngkànxiàngwángsuǒdeshìbèiqì背弃wángsuǒdeyuēZhǔYēhéhuá耶和华shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìdìngyàozàizuòwángBābǐlún巴比伦wángdejīngdū京都
17 Dírén敌人zhúlěizàotáidǎzhàng打仗deshíhòu的时候wéiyàojiǎnchúduōrénfǎlǎo法老suīlǐngjūnduì军队qúnzhòng群众háishì还是bùnéng不能bāngzhù帮助
18 qīngkànshìyán誓言bèiqì背弃méngyuēyǐjīng已经tóuxiáng投降quèyòuzuòzhèyíqiè一切deshìbùnéng不能táotuō逃脱
19 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìqīngkànzhǐsuǒdeshìbèiqì背弃zhǐsuǒdeyuēbìyào必要shǐ使zhèzuìguīzàitóushàng
20 bìjiāng必将wǒde我的wǎngzàishēnshàngzàiwǒde我的wǎngluózhōngchánzhùdàidàoBābǐlún巴比伦bìngyàozàinàli那里yīngānfànwǒde我的zuìxíngfá刑罚
21 Tāde他的yíqiè一切jūnduì军队fántáopǎo逃跑dedōudǎozàidāoxiàSuǒshèngxià剩下defēnsàn分散sìfāng四方fāngyuánwénzuòfēng作风)。Nǐmen你们jiùzhīdao知道shuōzhèhuàdeshìYēhéhuá耶和华
22 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyàojiāngxiāngbǎishù柏树shāoníngzāishàngjiùshì就是cóngjìnjiāndenènzhīzhōngshénènzhīzāigāodeshānshàng
23 ZàiYǐsèliè以色列gāochǔdeshānzāishàngjiùshēngzhījiéguǒ结果chéngwéi成为jiāměidexiāngbǎishù柏树gèlèi各类fēiniǎodōu宿zàixiàjiùshì就是宿zàizhīdeyìnxià
24 Tiányě田野deshùmù树木dōuzhīdao知道Yēhéhuá耶和华shǐ使gāoshùǎixiǎo矮小ǎishùgāodà高大QīngshùgānshùwàngYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōrúcǐ如此xínglePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 18

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàoshuō
2 Nǐmen你们zàiYǐsèliè以色列dezěnme怎么yòngzhèsúyǔ俗语shuōfùqīn父亲chīlesuānpútao葡萄érzi儿子desuāndǎolene
3 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìnǐmen你们zàiYǐsèliè以色列zhōngbùzài不再yǒuyòng有用zhèsúyǔ俗语deyīnyóu
4 Kànshìrén世人dōushìshǔwǒde我的Wéidezěnyàng怎样shǔwéidezhàoyàng照样shǔFànzuì犯罪desǐwáng死亡
5 Rénruòshì若是gōngqiěxíngzhèngzhí正直hélǐ合理deshì
6 Wèicéngzàishānshàngchīguòǒuxiàng偶像zhīwèicéngyǎngwàngYǐsèliè以色列jiādeǒuxiàng偶像wèicéngdiànlínshědewèicéngzàifùrén妇人dejīngnèiqīnjìn亲近
7 WèicéngkuīrénnǎijiāngqiànzhàizhīréndedāngtóuháigěiWèicéngqiǎngduó抢夺réndewùjiàn物件quèjiāngshíwù食物gěijī’è饥饿derénchījiāngyīfu衣服gěichìshēnderénchuān穿
8 Wèicéngxiàngjièqiándedìxiōng弟兄wèicéngxiàngjièliángdedìxiōng弟兄duōyàosuōshǒuzuòzuìnièzàiliǎngrénzhījiān之间ànzhìpànduàn判断
9 Zūnxíngwǒde我的jǐnshǒuwǒde我的diǎnzhāngànchéngshí诚实xíngshìzhèrénshìgōngdebìdìng必定cúnhuóZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
10 ruòshēngyīgè一个érzi儿子zuòqiángdào强盗shìliúrénxuèdebùxíng不行yǐshàng以上suǒshuōzhīshànfǎnxíngqízhōng其中zhīěnǎizàishānshàngchīguòǒuxiàng偶像zhībìngdiànlínshěde
11
12 Kuīkùnkǔ困苦qióngderénqiǎngduó抢夺réndewèicéngjiāngdāngtóuháigěirényǎngwàngǒuxiàng偶像bìngxíng并行zēngdeshì
13 Xiàngjièqiándedìxiōng弟兄xiàngjièliángdedìxiōng弟兄duōyàozhèrénnéngcúnhuónebùnéng不能cúnhuóxíngzhèyíqiè一切zēngdeshìbìyào必要sǐwáng死亡tāde他的zuìguīdàoshēnshàngzuìyuánwénzuòxuè)。
14 ruòshēngyīgè一个érzi儿子jiànfùqīn父亲suǒfàndeyíqiè一切zuìbiàn便yǒujuànzuòliáng),zhàoyàng照样zuò
15 Wèicéngzàishānshàngchīguòǒuxiàng偶像zhīwèicéngyǎngwàngYǐsèliè以色列jiādeǒuxiàng偶像wèicéngdiànlínshěde
16 Wèicéngkuīrénwèicéngréndedāngtóuwèicéngqiǎngduó抢夺réndewùjiàn物件quèjiāngshíwù食物gěijī’è饥饿derénchījiāngyīfu衣服gěichìshēnderénchuān穿
17 Suōshǒuhàipínqióng贫穷rénwèicéngxiàngjièqiándedìxiōng弟兄wèicéngxiàngjièliángdedìxiōng弟兄duōyàoshùncóng顺从wǒde我的diǎnzhāngzūnxíngwǒde我的jiùyīnfùqīn父亲dezuìnièsǐwáng死亡dìngyàocúnhuó
18 Zhìyú至于fùqīn父亲Yīnwèi因为réntàishénqiǎngduó抢夺dìxiōng弟兄zàiběnguó本国demínzhōngxíngbùshàn不善yīnzìjǐ自己dezuìnièsǐwáng死亡
19 Nǐmen你们háishuō还说érzi儿子wèihé为何dàndāngfùqīn父亲dezuìnièneérzi儿子xíngzhèngzhí正直hélǐ合理deshìjǐnshǒuzūn<