Héxī’ā何西阿shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Dāng西Yuētǎn约坦Yàhāsī亚哈斯Xīxījiā希西家zuòYóudà犹大wángyuēashīdeérzi儿子luóānzuòYǐsèliè以色列wángdeshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàobèideérzi儿子Héxī’ā何西阿
2 Yēhéhuá耶和华chūHéxī’ā何西阿shuōhuàduìshuōyínwéishōucóngyínluànsuǒshēngdeérnǚ儿女yīnwèi因为zhèdexíngyínluànlíqì离弃Yēhéhuá耶和华
3 Yúshì于是Héxī’ā何西阿leyīndenǚ’ér女儿mièZhèfùrén妇人huáiyùn怀孕gěishēngleyīgè一个érzi儿子
4 Yēhéhuá耶和华duìHéxī’ā何西阿shuōgěimíngjiào名叫lièyīnwèi因为zàiguòpiànshítǎojiāzàilièshārén杀人liúxuè流血dezuìshǐ使Yǐsèliè以色列jiādeguómièjué灭绝
5 Dàozàilièpíngyuán平原zhéduàn折断Yǐsèliè以色列degōng
6 mièyòuhuáiyùn怀孕shēngleyīgè一个nǚ’ér女儿Yēhéhuá耶和华duìHéxī’ā何西阿shuōgěimíngjiào名叫luójiùshì就是méngliánmǐn怜悯deyìsī意思),yīnwèi因为bùzài不再liánmǐn怜悯Yǐsèliè以色列jiājuébù决不shèmiǎn赦免tāmen他们
7 quèyàoliánmǐn怜悯Yóudà犹大jiāshǐ使tāmen他们kàoYēhéhuá耶和华tāmen他们deshéndejiùshǐ使tāmen他们kàogōngdāozhēngzhànbīngdejiù
8 miègěiluóduànnǎiyǐhòu以后yòuhuáiyùn怀孕shēngleyīgè一个érzi儿子
9 Yēhéhuá耶和华shuōgěimíngjiào名叫luóajiùshì就是fēimíndeyìsī意思),yīnwèi因为nǐmen你们zuòwǒde我的zǐmín子民yěbù也不zuònǐmen你们deshén
10 Rán’ér然而Yǐsèliè以色列derénshù人数hǎishābùkě不可liángbùkě不可shùCóngqián从前zàishénme什么dìfang地方duìtāmen他们shuōnǐmen你们búshì不是wǒde我的zǐmín子民jiānglái将来zàinàli那里duìtāmen他们shuōnǐmen你们shìyǒngshēngshéndeérzi儿子
11 Yóudà犹大rénYǐsèliè以色列rényītóng一同jùjí聚集wéizìjǐ自己yīgè一个shǒulǐng首领cóngzhèdìshang地上huòzuòcóngbèizhīdìshang地上lái),yīnwèi因为lièderìzi日子wéiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Nǐmen你们yàochēngnǐmen你们dedìxiōng弟兄wéiajiùshì就是míndeyìsī意思),chēngnǐmen你们dejiěmèi姐妹wéijiùshì就是méngliánmǐn怜悯deyìsī意思)。
2 Nǐmen你们yàonǐmen你们demǔqīn母亲dàdà大大zhēngbiàn争辩yīnwèi因为búshì不是wǒde我的qīzi妻子yěbù也不shìtāde她的zhàngfu丈夫Jiàochúdiàoliǎnshàngdeyínxiàngxiōngjiāndeyíntài
3 Miǎnde免得tāde她的yīfu衣服shǐ使chìcáishēngdeshíhòu的时候yíyàng一样shǐ使kuànggānhàn干旱zhīdeyīnér
4 liánmǐn怜悯tāde她的érnǚ儿女yīnwèi因为tāmen他们shìcóngyínluànérshēngde
5 Tāmen他们demǔqīn母亲xíngleyínluànhuái怀tāmen他们dezuòlexiūchǐ羞耻deshìyīnwèi因为shuōyàosuícóngsuǒàidewǒde我的bǐngshuǐyángmáo羊毛yóujiǔdōushìtāmen他们gěide
6 Yīncǐ因此yòngjīngjí荆棘dǔsè堵塞tāde她的dàozhúqiángdǎngzhùshǐ使zhǎozhe
7 zhuīsuí追随suǒàidequèzhuīshàngxúnzhǎo寻找tāmen他们quèxúnbùjiàn不见biàn便shuōyàoguīhuíqiányīnnàshí那时deguāngjǐngbǐrú比如jīnháihǎo还好
8 bùzhīdào不知道shìgěixīnjiǔyóuyòujiāzēngtāde她的jīnyínquègòngfèng供奉huòzuòzhìzào制造Bālì巴力
9 Yīncǐ因此dàole到了shōugē收割derìzi日子chūjiǔdeshíhòu的时候bìjiāng必将wǒde我的xīnjiǔshōuhuí收回bìjiāng必将yīngdāng应当zhēdeyángmáo羊毛duóhuílai回来
10 Rújīn如今zàisuǒàideyǎnqián眼前xiǎntāde她的chǒutàiwúrén无人néngjiùtuōlí脱离wǒde我的shǒu
11 shǐ使tāde她的yànyuèjiéqī节期yuèshuòānxírì安息日bìngtāde她的yíqiè一切dàhuì大会dōuzhǐle
12 huǐhuài毁坏tāde她的pútao葡萄shùwúhuāguǒ无花果shùjiùshì就是shuōzhèshìsuǒàidegěiwéishǎngdeshǐ使zhèxie这些shùbiànwéihuānglínwéitiányě田野dezǒushòusuǒchī
13 zhuītǎogěizhūBālì巴力shāoxiāngdezuìnàshí那时pèidài佩带ěrhuán耳环biéyàngzhuāngshìsuícóngsuǒàidequèwàngjì忘记ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
14 Hòulái后来quàndǎo劝导lǐngdàokuàngduìshuōānwèi安慰dehuà的话
15 cóngnàli那里chūlai出来pútáoyuán葡萄园yòuzuòwéi作为zhǐwàng指望deménzàinàli那里yīngshēnghuòzuògēchàng歌唱),yòuniánderìzi日子yíyàng一样cóngĀijí埃及dìshang地上láideshíhòu的时候xiāngtóng相同
16 Yēhéhuá耶和华shuōchēnghu称呼shījiùshì就是deyìsī意思),bùzài不再chēnghu称呼Bālì巴力jiùshì就是zhǔdeyìsī意思)。
17 Yīnwèi因为cóngmíndekǒuzhōngchúdiàozhūBālì巴力demínghào名号zhèmínghào名号bùzài不再
18 Dāngwéiwǒde我的míntiányě田野dezǒushòukōngzhōng空中defēiniǎobìngdìshang地上dekūnchóng昆虫yuēYòuzàiguózhōngzhéduàn折断gōngdāozhǐzhēngzhànshǐ使tāmen他们ānrán安然tǎng
19 pìnyǒngyuǎn永远guīwéiréngōngpíng公平cí’ài慈爱liánmǐn怜悯pìnguī
20 chéngshí诚实pìnguījiùrènshi认识Yēhéhuá耶和华
21 Yēhéhuá耶和华shuōyīngyǔnyīngyǔntiāntiānyīngyǔnde
22 Deyīngyǔnxīnjiǔyóuzhèxie这些yīngyǔnlièmínlièjiùshì就是shénzāizhòng栽种deyìsī意思)。
23 bìjiāng必将zhǒngzàizhèdeméngliánmǐn怜悯deliánmǐn怜悯běnfēimíndeduìshuōshìwǒde我的mínshuōshìwǒde我的shénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yēhéhuá耶和华duìshuōzàiàiyīgè一个yínjiùshì就是qíngrén情人suǒàidehǎoxiàng好像Yǐsèliè以色列rénSuīrán虽然piānxiàng偏向biéshénxǐ’ài喜爱pútao葡萄bǐngYēhéhuá耶和华háishì还是àitāmen他们
2 biàn便yòngyínshíwǔ十五shědàmài大麦méiěrbànmǎiguī
3 duìshuōdāngduōwéibùkě不可xíngyínbùkě不可guībiérén别人wéixiàngzhèyàng这样
4 Yǐsèliè以色列rénduōjūnwángshǒulǐng首领jìsì祭祀zhùxiàngdejiāzhòngdì中的shénxiàng
5 Hòulái后来Yǐsèliè以色列rénguīhuíhuòzuòhuíxīnzhuǎn),xúnqiú寻求tāmen他们deshénYēhéhuá耶和华tāmen他们dewángDàwèi大卫Zàihòuderìzi日子jìngwèi敬畏dexīnguīxiàngYēhéhuá耶和华lǐngshòu领受tāde他的ēnhuìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yǐsèliè以色列rénnǐmen你们dāngtīngYēhéhuá耶和华dehuà的话Yēhéhuá耶和华zhèdedejūmín居民zhēngbiàn争辩yīnzhèdìshang地上chéngshí诚实liángshànwúrén无人rènshi认识shén
2 Dànjiǎshìjiànqiányán前言shāhài杀害tōudàojiānyín奸淫xíngqiángbào强暴shārén杀人liúxuè流血jiēlián接连bùduàn不断
3 Yīncǐ因此zhèdebēi’āi悲哀shàngdemíntiányě田野deshòukōngzhōng空中deniǎodōushuāiwēi衰微hǎizhòngdì中的xiāomiè消灭
4 Rán’ér然而réndōubùbì不必zhēngbiàn争辩yěbù也不zhǐzé指责yīnwèi因为zhèmínkàngjù抗拒jìsī祭司derényíyàng一样
5 zhèjìsī祭司rìjiàn日间diēdǎoxiānzhī先知yèjiān夜间yītóng一同diēdǎomièjué灭绝demǔqīn母亲
6 Wǒde我的mínyīnwúzhī无知shíérmièwáng灭亡diàozhīshi知识diàoshǐ使bùzài不再gěizuòjìsī祭司wàngleshéndewàngjì忘记deérnǚ儿女
7 Jìsī祭司yuèzēngduō增多jiùyuèdézuì得罪shǐ使tāmen他们deróngyào荣耀biànwéixiūrù羞辱
8 Tāmen他们chīmíndeshúzuì赎罪mǎnxīnyuàn心愿mínfànzuì犯罪
9 Jiānglái将来mínrúhé如何jìsī祭司rúhé如何yīntāmen他们suǒxíngdechéngfá惩罚tāmen他们zhàotāmen他们suǒzuòdebàoyìng报应tāmen他们
10 Tāmen他们chīquèbùdé不得bǎoXíngyínérbùdé不得hòuYīnwèi因为tāmen他们líqì离弃Yēhéhuá耶和华zūntāde他的mìng
11 Jiānyín奸淫jiǔbìngxīnjiǔduóréndexīn
12 Wǒde我的mínqiúwènmù’ǒu木偶yǐwéi以为zhàngnéngzhǐshì指示tāmen他们yīnwèi因为tāmen他们deyínxīnshǐ使tāmen他们shītāmen他们jiùxíngyínlíqì离弃shénshǒuyuēshù约束
13 Zàishāndǐng山顶gāogāngdexiàngshù橡树yángshù杨树shùzhīxià之下xiànshāoxiāngyīnwèi因为shùyǐngměihǎo美好Suǒyǐ所以nǐmen你们denǚ’ér女儿yínluànnǐmen你们dexīnhuòzuòérxiàtóngxíngyín
14 Nǐmen你们denǚ’ér女儿yínluànnǐmen你们dexīnxíngyínquèchéngfá惩罚tāmen她们yīnwèi因为nǐmen你们zìjǐ自己qúnchāngtóngjū同居jìnǚ妓女yītóng一同xiànZhèwúzhī无知demínzhìqīngdào倾倒
15 Yǐsèliè以色列asuīrán虽然xíngyínYóudà犹大quèbùkě不可fànzuì犯罪Bùyào不要wǎngbùyào不要shàngdàowényěbù也不yàozhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shì
16 Yǐsèliè以色列juéjiàng倔强yóurú犹如juéjiàng倔强demǔniú母牛Xiànzài现在Yēhéhuá耶和华yàofàngtāmen他们rútóng如同fàngyánggāozàikuānkuò宽阔zhīde
17 Yǐfǎlián以法莲qīnjìn亲近ǒuxiàng偶像rènpíng任凭
18 Tāmen他们suǒdeyǐjīng已经suānTāmen他们shícháng时常xíngyíntāmen他们deguānchángzuìàixiūchǐ羞耻deshì
19 Fēngtāmen他们guǒzàichìbǎng翅膀Tāmen他们yīnsuǒxiàndezhìméngxiūPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Zhòngjìsī祭司ayàotīngwǒde我的huàYǐsèliè以色列jiāayàoliúxīn留心tīngWángjiā王家ayàocè’ěr侧耳értīngShěnpàn审判yàolíndàonǐmen你们yīnnǐmen你们zàiwǎngluózàishānzhāngdewǎng
2 Zhèxie这些bèiderénxíngshālù杀戮zuìnièshēnquèchìzé斥责tāmen他们zhòngrén众人
3 Yǐfǎlián以法莲wéisuǒzhīYǐsèliè以色列bùnéng不能xiàngyǐncáng隐藏Yǐfǎlián以法莲xiànzài现在xíngyínleYǐsèliè以色列bèidiànle
4 Tāmen他们suǒxíngdeshǐ使tāmen他们bùnéng不能guīxiàngshényīnyǒuyínxīnzàitāmen他们lǐmiàn里面tāmen他们yěbù也不rènshi认识Yēhéhuá耶和华
5 Yǐsèliè以色列dejiāo’ào骄傲dāngmiàn当面jiànzhèng见证zìjǐ自己Gùcǐ故此Yǐsèliè以色列Yǐfǎlián以法莲yīnzìjǐ自己dezuìnièdiēdǎoYóudà犹大tāmen他们yītóng一同diēdǎo
6 Tāmen他们qiānzheniúyángxúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华quèxúnbùjiàn不见yǐjīng已经zhuǎnlíkāi离开tāmen他们
7 Tāmen他们xiàngYēhéhuá耶和华xíngshìguǐzhàshēngleDàole到了yuèshuòtāmen他们tāmen他们dedebèitūnmiè
8 Nǐmen你们dāngzàiBǐyà比亚chuījiǎozàichuīhàozàiwénchuīchūdàshēng大声shuōbiàn便mǐnyǒuchóuzàihòutou后头
9 Zàiderìzi日子Yǐfǎlián以法莲biànwéihuāngchǎngzàiYǐsèliè以色列zhīpàizhōngZhǐshì指示jiānglái将来chéngdeshì
10 Yóudà犹大deshǒulǐng首领rútóng如同nuódejièderénbìjiāng必将fèn忿dǎozàitāmen他们shēnshàngshuǐyìbān一般
11 Yǐfǎlián以法莲yīnyuècóngréndemìnglìng命令jiùshòuqīyā欺压bèishěnpàn审判yāsuì压碎
12 shǐ使Yǐfǎlián以法莲chóngzhùzhīshǐ使Yóudà犹大jiāxiǔlànzhī
13 Yǐfǎlián以法莲jiànzìjǐ自己yǒubìngYóudà犹大jiànzìjǐ自己yǒushāngtāmen他们jiùdǎfa打发rénwǎngshùjiànléiwángquèbùnéng不能yīzhì医治nǐmen你们bùnéng不能zhìhǎonǐmen你们deshāng
14 xiàngYǐfǎlián以法莲shīzi狮子xiàngYóudà犹大jiāshàozhuàngshīzi狮子sīliè撕裂éryàoduówúrén无人dājiù搭救
15 yàohuídào回到yuánchù原处děngtāmen他们zìjué自觉yǒuzuì有罪huòzuòchéngrèn承认zuì),xúnqiú寻求miàntāmen他们zàinándeshíhòu的时候qiēqiēxúnqiú寻求Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Láiwǒmen我们guīxiàngYēhéhuá耶和华sīliè撕裂wǒmen我们yīzhì医治dǎshāng打伤wǒmen我们chánguǒ
2 Guòliǎngtiānshǐ使wǒmen我们sūxǐng苏醒dìsān第三tiānshǐ使wǒmen我们xīngqǐ兴起wǒmen我们jiùzàimiànqián面前déyǐ得以cúnhuó
3 Wǒmen我们yàorènshi认识Yēhéhuá耶和华jiélì竭力zhuīqiú追求rènshi认识chūxiàn出现quèchénguānglíndàowǒmen我们xiànggānxiàngrùntiándì田地dechūn
4 ZhǔshuōYǐfǎlián以法莲xiàngzěnyàng怎样xíngneYóudà犹大axiàngzěnyàng怎样zuòneyīnwèi因为nǐmen你们deliángshànrútóng如同zǎochén早晨deyúnyòusǎndegān
5 Yīncǐ因此jièxiānzhī先知kǎnfá砍伐tāmen他们kǒuzhòngdì中的huàshālù杀戮tāmen他们shīxíng施行deshěnpàn审判guāngfāchū发出
6 xǐ’ài喜爱liángshànhuòzuòlián),xǐ’ài喜爱jìsì祭祀xǐ’ài喜爱rènshi认识shénshèngfán
7 Tāmen他们quèYǎdāng亚当bèiyuē背约zàijìngnèi境内xiàngxíngshìguǐzhà
8 lièshìzuònièzhīréndechéngBèixuèzhānrǎn沾染
9 Qiángdào强盗chéngqún成群zěnyàng怎样máifú埋伏shārén杀人Jìsī祭司jiédǎngzhàoyàng照样zàishìjiàndelùshang路上shālù杀戮xínglexié’è邪恶
10 ZàiYǐsèliè以色列jiājiànlezēngdeshìZàiYǐfǎlián以法莲nàli那里yǒuyínxíngYǐsèliè以色列bèidiàn
11 Yóudà犹大ashǐ使bèizhīmínguīhuídeshíhòu的时候yǒuwéisuǒmìngdìngdeshōucháng收场Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 xiǎngyīzhì医治Yǐsèliè以色列deshíhòu的时候Yǐfǎlián以法莲dezuìnièdezuì’è罪恶jiùxiǎnlùchū露出láiTāmen他们xíngshìhuǎngnèiyǒuzéirénshìtōuqiè偷窃wàiyǒuqiángdào强盗chéngqún成群sāorǎo骚扰
2 Tāmen他们xīnlǐ心里bìngbù并不sīxiǎng思想niàntāmen他们deyíqiè一切ětāmen他们suǒxíngdexiànzài现在chánrǎo缠绕tāmen他们dōuzàimiànqián面前
3 Tāmen他们xíngěshǐ使jūnwánghuānxǐ欢喜shuōhuǎng说谎shǐ使shǒulǐng首领yuè
4 Tāmendōu他们都shìxíngyíndexiànghuǒlú火炉bèikǎobǐngdeshāocóngtuánmiàndàomiàndeshíhòu的时候zànshǐ使huǒzhewàng
5 Zàiwǒmen我们wángyànyuèderìzi日子shǒulǐng首领yīnjiǔdelièxìngchéngbìngWángxièmànrénshǒu
6 Shǒulǐng首领máifú埋伏deshíhòu的时候xīnzhōng心中rúhuǒ如火jiùkǎobǐngdezhěngshuìdàole到了zǎochén早晨huǒyányán炎炎
7 Zhòngmínrúhuǒ如火shāomiètāmen他们deguānchángTāmen他们dejūnwángdōudǎoérTāmen他们zhōngjiān中间rénqiúgào
8 Yǐfǎlián以法莲lièbāngrénchānYǐfǎlián以法莲shìméiyǒu没有fānguòdebǐng
9 Wàibāngrén外邦人tūnchīláodeláidequèbùzhīdào不知道tóufa头发bānbái斑白yěbù也不juéde觉得
10 Yǐsèliè以色列dejiāo’ào骄傲dāngmiàn当面jiànzhèng见证zìjǐ自己suīzāoyù遭遇zhèyíqiè一切tāmen他们réngguīxiàngYēhéhuá耶和华tāmen他们deshényěbù也不xúnqiú寻求
11 Yǐfǎlián以法莲hǎoxiàng好像gēzǐ鸽子yúchǔn愚蠢wúzhī无知Tāmen他们qiúgàoĀijí埃及tóubēn投奔shù
12 Tāmen他们deshíhòu的时候bìjiāng必将wǒde我的wǎngzàitāmen他们shēnshàngyàoxiàtāmen他们rútóng如同kōngzhōng空中deniǎoàntāmen他们huìzhòngsuǒtīngjiàn听见dechéngfá惩罚tāmen他们
13 Tāmen他们yīnlíqì离弃bìdìng必定yǒuhuòyīnwéibèi违背bèihuǐmiè毁灭suīyàojiùshútāmen他们tāmen他们quèxiàngshuōhuǎng说谎
14 Tāmen他们bìngbù并不chéngxīnāiqiú哀求nǎizàichuángshànghūhào呼号Tāmen他们wéiqiúxīnjiǔjùjí聚集réngrán仍然bèi
15 suījiàodǎo教导tāmen他们jiāngù坚固tāmen他们debǎngbì膀臂tāmen他们jìngtúmóu图谋kàngjù抗拒
16 Tāmen他们guīxiàngquèguīxiàngzhìshàng至上zhěTāmen他们rútóng如同fānbèidegōngTāmen他们deshǒulǐng首领yīnshétóu舌头dekuángàodǎozàidāoxiàzhèzàiĀijí埃及dezuòréndejīxiào讥笑Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 yòngkǒuchuījiǎoDírén敌人yīngláigōngdǎ攻打Yēhéhuá耶和华dejiāyīnwèi因为zhèmínwéibèi违背wǒde我的yuēgānfànwǒde我的
2 Tāmen他们hūjiào呼叫shuōwǒde我的shénawǒmen我们Yǐsèliè以色列rènshi认识le
3 Yǐsèliè以色列diūqì丢弃liángshànhuòzuòfēn),chóuzhuī
4 Tāmen他们jūnwángquèyóutāmen他们shǒulǐng首领quèrènTāmen他们yòngjīnyínwéizìjǐ自己zhìzào制造ǒuxiàng偶像yǐzhì以致bèijiǎnchú
5 aYēhéhuá耶和华yǐjīng已经diūqì丢弃deniúWǒde我的xiàngbàiniúderénfāzuò发作Tāmen他们dàoshífāngnéngzuìne
6 Zhèniúchūyú出于Yǐsèliè以色列shìjiàngrénsuǒzàodebìngbù并不shìshéndeniúbèidǎsuì打碎
7 Tāmen他们suǒzhǒngdeshìfēngsuǒshōudeshìbàofēng暴风suǒzhǒngdebùchéng不成jiàjiùshì就是miáoyěbù也不jiēshi结实Jíbiàn即便jiēshi结实wàibāngrén外邦人tūnchī
8 Yǐsèliè以色列bèitūnchīxiànjīn现今zàilièguózhōnghǎoxiàng好像rénxǐyuè喜悦demǐn
9 Tāmen他们tóubēn投奔shùrútóng如同xíngdeYǐfǎlián以法莲huì贿mǎipéngdǎng朋党
10 Tāmen他们suīzàilièbāngzhōnghuì贿mǎirénxiànzài现在quèyàojùjí聚集chéngfá惩罚tāmen他们Tāmen他们yīnjūnwángshǒulǐng首领suǒjiādezhòngdànrìjiàn日渐shuāiwēi衰微
11 Yǐfǎlián以法莲zēngtiān增添jìtán祭坛zuìyīncǐ因此jìtán祭坛shǐ使fànzuì犯罪
12 wéixiělewàntiáoquèyǐwéi以为háowú毫无guānshè
13 Zhìyú至于xiàngěiwǒde我的tāmen他们shíròuYēhéhuá耶和华quèyuètāmen他们Xiànzài现在niàntāmen他们dezuìnièzhuītǎotāmen他们dezuì’è罪恶tāmen他们guīhuíĀijí埃及
14 Yǐsèliè以色列wàngjì忘记zàotāde他的zhǔjiànzào建造gōngdiàn宫殿Yóudà犹大duōzàojiāngù坚固chéngquèyàojiànghuǒfénshāo焚烧tāde他的chéngshāomièqízhōng其中degōngdiàn宫殿Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yǐsèliè以色列abùyào不要xiàngwàibāngrén外邦人huānxǐ欢喜kuàilè快乐yīnwèi因为xíngxiéyínlíqì离弃deshénzàichǎngshàngjìnǚ妓女xǐ’ài喜爱shǎng
2 chǎngjiǔzhàdōubùgòu不够Yǐsèliè以色列rénshǐyòng使用xīnjiǔquēfá缺乏
3 Tāmen他们bùdé不得zhùYēhéhuá耶和华dedeYǐfǎlián以法莲quèyàoguīhuíĀijí埃及zàishùchījiéjìng洁净deshíwù食物
4 Tāmen他们bùdé不得xiàngYēhéhuá耶和华diànjiǔjíbiàn即便diànjiǔyěbù也不méngyuèTāmen他们desāngzhědeshíwù食物fánchīdebèidiànyīntāmen他们deshíwù食物zhīwéizìjǐ自己dekǒufèngYēhéhuá耶和华dediàn殿
5 Zàidàhuì大会derìzi日子dàoYēhéhuá耶和华dejiéqī节期nǐmen你们zěnyàng怎样xíngne
6 Kàntāmen他们táobì逃避zāinàn灾难Āijí埃及rénshōuliàntāmen他们deshīshou尸首rénzàngmáitāmen他们deháiTāmen他们yòngyínzuòdeměishàngchángtāmen他们dezhàngpéngzhōngshēngjīngjí荆棘
7 Yǐsèliè以色列rénzhīdao知道jiàngderìzi日子línjìn临近bàoyìng报应deshíhòu的时候láidào来到。(Mínshuōzuòxiānzhī先知deshìyúmèi愚昧shòulínggǎn灵感deshìkuángwàng狂妄jiēyīntāmen他们duōduōzuònièhuái怀yuànhèn怨恨
8 Yǐfǎlián以法莲céngzuòshénshǒuwàngdezhìyú至于xiānzhī先知zàiyíqiè一切dedàoshàngzuòwéi作为niǎoréndewǎngluózàishéndejiāzhōnghuái怀yuànhèn怨恨
9 Yǐfǎlián以法莲shēnshēn深深debàihuài败坏zàiBǐyà比亚derìzi日子yíyàng一样Yēhéhuá耶和华niàntāmen他们dezuìnièzhuītǎotāmen他们dezuì’è罪恶
10 Zhǔshuōyùjiàn遇见Yǐsèliè以色列pútao葡萄zàikuàngkànjiàn看见nǐmen你们delièwúhuāguǒ无花果shùshàngchūnjì春季chūshúdeguǒTāmen他们quèláidào来到Bālì巴力ěrzhuānbàixiūchǐ羞耻dejiùchéngwéi成为zēngwù憎恶detāmen他们suǒàideyíyàng一样
11 Zhìyú至于Yǐfǎlián以法莲réntāmen他们deróngyào荣耀niǎofēishēngchǎn生产huái怀tāibùchéng不成yùn
12 Zòngrán纵然yǎngérnǚ儿女quèshǐ使tāmen他们sāngshènzhì甚至liúyīgè一个líqì离弃tāmen他们tāmen他们jiùyǒuhuòle
13 kànYǐfǎlián以法莲tuīluózāiměideYǐfǎlián以法莲quèyàojiāngzìjǐ自己deérnǚ儿女dàichūlai出来jiāoxíngshālù杀戮derén
14 Yēhéhuá耶和华aqiújiāgěitāmen他们jiāshénme什么neyàoshǐ使tāmen他们tāizhuìgān
15 Yēhéhuá耶和华shuōtāmen他们yíqiè一切deěshìdōuzàizàinàli那里zēngwù憎恶tāmen他们yīntāmen他们suǒxíngdeěcóngdìshang地上gǎnchūtāmen他们bùzài不再liánàitāmen他们tāmen他们deshǒulǐng首领dōushìbèide
16 Yǐfǎlián以法莲shòugēnběn根本gānbùnéng不能jiéguǒ结果huòshēngchǎn生产shātāmen他们suǒshēngdeài
17 Wǒde我的shénjuétāmen他们yīnwèi因为tāmen他们tīngcóng听从tāmen他们piāoliúzàilièguózhōngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Yǐsèliè以色列shìmàoshèng茂盛depútao葡萄shùjiéguǒ结果fánduō繁多guǒyuèduōjiùyuèzēngtiān增添jìtán祭坛Deyuèféiměijiùyuèzàoměilì美丽dezhùxiàng
2 Tāmen他们xīnhuái怀èrxiànjīn现今yàodìngwéiyǒuzuì有罪Yēhéhuá耶和华chāihuǐtāmen他们dejìtán祭坛huǐhuài毁坏tāmen他们dezhùxiàng
3 Tāmen他们shuōwǒmen我们méiyǒu没有wángyīnwèi因为wǒmen我们jìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华Wángnéngwéiwǒmen我们zuòshénme什么ne
4 Tāmen他们wéiyuēshuōhuǎng说谎yánjiǎshìyīncǐ因此zāicàishēngzàitiánjiān田间degōuzhōng
5 dejūmín居民yīnwéndeniújīngkǒng惊恐chóngbài崇拜niúdemínxǐ’ài喜爱niúdejìsī祭司dōuyīnróngyào荣耀líkāi离开wéibēi’āi悲哀
6 Rénbìjiāng必将niúdàidàoshùdàngzuò当作lǐwù礼物xiàngěiléiwángYǐfǎlián以法莲méngxiūYǐsèliè以色列yīnzìjǐ自己dejìmóu计谋cánkuì惭愧
7 Zhìyú至于tāde她的wángmièméishuǐmiàn水面deyíyàng一样
8 wéndeqiūtánjiùshì就是Yǐsèliè以色列zuìdedìfang地方bèihuǐmiè毁灭jīngjí荆棘chángzàitāmen他们dejìtán祭坛shàngtāmen他们duìdàshān大山shuōzhēgài遮盖wǒmen我们duìxiǎoshānshuōdǎozàiwǒmen我们shēnshàng
9 Yǐsèliè以色列acóngBǐyà比亚derìzi日子yǐlái以来shícháng时常fànzuì犯罪Nǐmen你们dexiānréncéngzhànzàinàli那里xiànjīn现今zhùBǐyà比亚derényǐwéi以为gōngjī攻击zuìnièzhībèidezhànshì战事líndàozìjǐ自己
10 suíyì随意chéngfá惩罚tāmen他们Tāmen他们wéiliǎngyàngdezuìsuǒchánlièbāngdemínjùjí聚集gōngjī攻击tāmen他们
11 Yǐfǎlián以法莲shìxúnliángdemǔniú母牛xǐ’ài喜爱chuàiquèjiāngèjiāzàiféiměidejǐngxiàng颈项shàngyàoshǐ使Yǐfǎlián以法莲tàohuòzuòbèi)。Yóudà犹大gēngtiánYǎgè雅各de
12 Nǐmen你们yàowéizìjǐ自己zāizhòng栽种gōngjiùnéngshōugē收割cí’ài慈爱Xiànjīn现今zhèngshìxúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华deshíhòu的时候nǐmen你们yàokāikěn开垦huāngdì荒地děnglíndàoshǐ使gōngjiàngzàinǐmen你们shēnshàng
13 Nǐmen你们gēngzhòng耕种deshìjiāněshōugē收割deshìzuìnièchīdeshìhuǎnghuà谎话deguǒYīnyǐkào倚靠zìjǐ自己dexíngwéi行为yǎnglàiyǒngshì勇士zhòngduō众多
14 Suǒyǐ所以zàizhèmínzhōngyǒuhōngrǎngzhīshēngyíqiè一切debǎozhàng保障bèichāihuǐjiùshāmànzàizhēngzhànderìzi日子chāihuǐjiāngqízhōng其中deyītóng一同shuāi
15 Yīntāmen他们deěshǐ使nǐmen你们zāoyù遭遇rúcǐ如此Dàole到了límíng黎明Yǐsèliè以色列dewángquánrán全然mièjué灭绝Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Yǐsèliè以色列niányòudeshíhòu的时候àijiùcóngĀijí埃及shàochūwǒde我的érzi儿子lái
2 Xiānzhī先知yuèzhāohu招呼tāmen他们tāmen他们yuèzǒukāi走开xiàngzhūBālì巴力xiàngěidiāokè雕刻deǒuxiàng偶像shāoxiāng
3 yuánjiàodǎo教导Yǐfǎlián以法莲xíngzǒu行走yòngbǎngbì膀臂bàozhetāmen他们tāmen他们quèbùzhīdào不知道shìyīzhì医治tāmen他们
4 yòngshéngyuánwénshìréndeàisuǒqiānyǐn牵引tāmen他们dàitāmen他们rénfàngsōng放松niúdeliǎngsāijiābǎnliángshi粮食fàngzài放在tāmen他们miànqián面前
5 Tāmen他们guīhuíĀijí埃及deshùrénquèyàozuòtāmen他们dewángyīntāmen他们kěnguīxiàng
6 Dāojiànlíndàotāmen他们dechénghuǐhuài毁坏ménshuān门闩réntūnmièdōuyīntāmen他们suícóngzìjǐ自己dejìmóu计谋
7 Wǒde我的mínpiānyàobèidàolíkāi离开zhòngxiānzhī先知suīrán虽然zhāohu招呼tāmen他们guīxiàngzhìshàng至上dezhǔquèwúrén无人zūnchóngzhǔ
8 Yǐfǎlián以法莲zěnnéngshěqì舍弃Yǐsèliè以色列azěnnéngjuézěnnéngshǐ使zěnnéngshǐ使biǎnhuíxīnzhuǎnwǒde我的liánàidàdà大大fādòng发动
9 měngliè猛烈deyěbù也不zàihuǐmiè毁灭Yǐfǎlián以法莲yīnshìshénbìngfēi并非shìrén世人shìnǐmen你们zhōngjiān中间deshèngzhěbùzài不在zhōnglíndàonǐmen你们
10 Yēhéhuá耶和华shīzi狮子hǒujiàozǐmín子民gēnsuí跟随hǒujiàotāmen他们jiùcóngxīfāng西方érlái
11 Tāmen他们qiāoniǎocóngĀijí埃及érláiyòugēzǐ鸽子cóngshùdeláidào来到shǐ使tāmen他们zhùzìjǐ自己defángwū房屋ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
12 Yǐfǎlián以法莲yònghuǎnghuà谎话Yǐsèliè以色列jiāyòng家用guǐjì诡计wéirǎo围绕Yóudà犹大quèkàoshénzhǎngquán掌权xiàngshèngzhěyǒuzhōngxīn忠心。(HuòzuòYóudà犹大xiàngshénxiàngchéngshí诚实deshèngzhěyóubùdìng不定)。Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yǐfǎlián以法莲chīfēngqiězhuīgǎn追赶dōngfēng东风Shícháng时常zēngtiān增添huǎngqiángbào强暴shùyuēyóusòngdàoĀijí埃及
2 Yēhéhuá耶和华Yóudà犹大zhēngbiàn争辩zhàoYǎgè雅各suǒxíngdechéngfá惩罚ànsuǒzuòdebàoyìng报应
3 zàizhōngzhuāzhù抓住gēge哥哥dejiǎogēn脚跟zhuàngniándeshíhòu的时候shénjiào
4 tiānshǐ天使jiàobìngqiě并且déshèng得胜kūqì哭泣kěnqiú恳求zàiyùjiàn遇见Yēhéhuá耶和华Yēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénzàinàli那里xiǎowǒmen我们Yǐsèliè以色列rénYēhéhuá耶和华shìniàndemíng
5
6 Suǒyǐ所以dāngguī当归xiàngdeshénjǐnshǒurénàigōngpíng公平chángcháng常常děnghòu等候deshén
7 Yǐfǎlián以法莲shìshāngrén商人shǒulǐ手里yǒuguǐzhàdetiānpíngàixíngqīpiàn欺骗
8 Yǐfǎlián以法莲shuōguǒrán果然chénglefùzú富足déle得了cáibǎo财宝suǒláodeláiderénbùjiàn不见yǒushénme什么suànwéizuìde
9 Zìcóng自从chūĀijí埃及deyǐlái以来jiùshì就是Yēhéhuá耶和华deshénshǐ使zàizhùzhàngpéngzàidàhuì大会derìzi日子yíyàng一样
10 xiǎozhòngxiānzhī先知bìngqiě并且jiāzēngshìjièxiānzhī先知shèlì设立bǐyù比喻
11 lièrénméiyǒu没有zuìnièmatāmen他们quánrán全然shìxūjiǎ虚假deRénzàixiànniúwéitāmen他们dejìtán祭坛hǎoxiàng好像tiánjiān田间gōuzhòngdì中的luànduī
12 Cóngqián从前Yǎgè雅各táodàoYàlán亚兰deYǐsèliè以色列wéideshìrénwéiderénfàngyáng
13 Yēhéhuá耶和华jièxiānzhī先知lǐngYǐsèliè以色列cóngĀijí埃及shànglái上来Yǐsèliè以色列jièxiānzhī先知érdebǎocún保存
14 Yǐfǎlián以法莲dàdà大大dòngzhǔsuǒyǐ所以liúxuè流血dezuìguīzàishēnshàngzhǔbìjiāng必将yīnYǐfǎlián以法莲suǒshòudexiūrù羞辱guīhuán归还Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Cóngqián从前Yǐfǎlián以法莲shuōhuàréndōuzhànjīngzàiYǐsèliè以色列zhōngchǔgāowèidànzàishìfèngBālì巴力deshìshàngfànzuì犯罪jiùle
2 Xiànjīn现今tāmen他们zuìshàngjiāzuìyòngyínwéizìjǐ自己zhùzào铸造ǒuxiàng偶像jiùshì就是zhàozìjǐ自己decōngmíng聪明zhìzào制造Dōushìjiàngréndegōngzuò工作yǒurén有人lùnshuōxiànderénkěyǐ可以xiàngniúqīnzuǐ
3 Yīncǐ因此tāmen他们zǎochén早晨deyúnyòusǎndegānxiàngchǎngshàngdekāngbèikuángfēng狂风chuīyòuxiàngyānténgchuāngwài
4 Zìcóng自从chūĀijí埃及deyǐlái以来jiùshì就是Yēhéhuá耶和华deshénZàiyǐwài以外bùkě不可rènshi认识biéshénchúyǐwài以外bìngméiyǒu没有jiùzhǔ救主
5 céngzàikuànggānhàn干旱zhīderènshi认识
6 Zhèxie这些mínzhàosuǒdeshíwù食物déle得了bǎodebǎoxīnjiùgāoàowàngjì忘记le
7 Yīncǐ因此xiàngtāmen他们shīzi狮子yòubàozàidàopáng
8 yùjiàn遇见tāmen他们xiàngdiūzǎidexióngsīliè撕裂tāmen他们dexiōngtáng胸膛huòzuòxīn),zàinàli那里xiàngshītūnchītāmen他们Yěshòu野兽sīliè撕裂tāmen他们
9 Yǐsèliè以色列afǎnduì反对jiùshì就是fǎnduì反对bāngzhù帮助debàihuài败坏
10 céngqiúshuōgěiwángshǒulǐng首领xiànzài现在dewángzàinǎli哪里nezhìlǐ治理dezàinǎli哪里neràngzàisuǒyǒu所有dechéngzhōngzhěngjiù拯救
11 zàizhōngjiàng中将wángyòuzàilièzhōngjiàng中将wángfèi
12 Yǐfǎlián以法莲dezuìnièbāoguǒ包裹tāde他的zuì’è罪恶shōucáng收藏
13 Chǎndeténgtòng疼痛líndàoshēnshàngshìzhìhuì智慧zhīdàole到了chǎnbùdàng不当chíyán迟延
14 jiùshútāmen他们tuōlí脱离yīnjiānjiùshútāmen他们tuōlí脱离sǐwáng死亡Sǐwáng死亡adezāihài灾害zàinǎli哪里neyīnjiāndehuǐmiè毁灭zàinǎli哪里nezàiyǎnqián眼前juéhòuhuǐ后悔zhīshì
15 zàidìxiōng弟兄zhōngsuīrán虽然màoshèng茂盛yǒudōngfēng东风guāláijiùshì就是Yēhéhuá耶和华defēngcóngkuàngshànglái上来tāde他的quányuángāntāde他的yuántóujiéchóuluèsuǒdeyíqiè一切bǎo
16 dàndāngzìjǐ自己dezuìyīnwèi因为bèitāde她的shéndǎozàidāoxiàyīngháibèishuāiYùnfù孕妇bèipōukāiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Yǐsèliè以色列ayàoguīxiàngYēhéhuá耶和华deshénshìyīnzìjǐ自己dezuìnièdiēdǎole
2 Dāngguī当归xiàngYēhéhuá耶和华yòngyányǔ言语dǎogào祷告shuōqiúchújìngzuìnièyuèshànxíngzhèyàng这样Wǒmen我们jiùzuǐchún嘴唇dedàitì代替niúxiànshàng
3 Wǒmen我们xiàngshùqiújiùĀijí埃及deYěbù也不zàiduìwǒmen我们shǒusuǒzàodeshuōshìwǒmen我们deshénYīnwèi因为gū’er孤儿zàiYēhéhuá耶和华nàli那里deméngliánmǐn怜悯
4 yīzhì医治tāmen他们bèidàodebìnggānxīn甘心àitāmen他们yīnwèi因为wǒde我的xiàngtāmen他们zhuǎnxiāo
5 xiàngYǐsèliè以色列gānbǎihéhuā百合花kāifàng开放nèndeshùmù树木zhāgēn
6 Tāde他的zhītiáoyáncháng延长tāde他的rónghuágǎnlǎnshù橄榄树tāde他的xiāngqì香气nèndexiāngbǎishù柏树
7 CéngzhùzàiyìnxiàdeguīhuíwàngKāihuāpútao葡萄shùTāde他的xiāngqì香气nèndejiǔ
8 Yǐfǎlián以法莲shuōǒuxiàng偶像háiyǒu还有shénme什么guānshèneYēhéhuá耶和华huídá回答niànqīngcuìdesōngshù松树deguǒcóngérde
9 Shéishìzhìhuì智慧rénkěyǐ可以míngbai明白zhèxie这些shìshéishìtōngdá通达rénkěyǐ可以zhīdao知道zhèyíqiè一切Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华dedàoshìzhèngzhí正直derénzàiqízhōng在其中xíngzǒu行走zuìrén罪人quèzàishàngdiēdǎo