Yuē’ěrshū约珥书

Zhāng : 1 2 3


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoěrdeérzi儿子yuēěr
2 Lǎoniánrén老年人dāngtīngwǒde我的huàGuózhòngdì中的jūmín居民dōuyàocè’ěr侧耳értīngZàinǐmen你们derìzi日子huònǐmen你们lièderìzi日子céngyǒuzhèyàng这样deshìma
3 Nǐmen你们yàojiāngzhèshìchuánchuánsūnsūnchuánhòudài后代
4 Jiǎnchóngshèngxià剩下dehuángchóng蝗虫láichīHuángchóng蝗虫shèngxià剩下denǎnláichīNǎnshèngxià剩下dezhàláichī
5 Jiǔzuìderényàoqīngxǐng清醒kūqì哭泣Hǎojiǔderéndōuyàowéitiánjiǔ甜酒āiháo哀号Yīnwèi因为cóngnǐmen你们dekǒuzhōngduàn中断juéle
6 Yǒuduìhuángchóng蝗虫yuánwénshìmínyòuqiángshèng强盛yòuwúshù无数qīnfàn侵犯wǒde我的dedeyáchǐ牙齿shīzi狮子deyáchǐ牙齿shīde
7 huǐhuài毁坏wǒde我的pútao葡萄shùlewúhuāguǒ无花果shùdejìnérdiūqì丢弃shǐ使zhītiáobái
8 Wǒde我的míndāngāiháo哀号xiàngchǔnǚ处女yāoshùwéiyòuniándezhàngfu丈夫āiháo哀号
9 diàncóngYēhéhuá耶和华dediàn殿zhōngduàn中断juéShìfèngYēhéhuá耶和华dejìsī祭司dōubēi’āi悲哀
10 Tiánhuāngliáng荒凉debēi’āi悲哀yīnwèi因为huǐhuài毁坏xīnjiǔgānjiéyóuquēfá缺乏
11 Nóngfū农夫anǐmen你们yàocánkuì惭愧xiūlǐ修理pútáoyuán葡萄园deanǐmen你们yàoāiháo哀号yīnwèi因为dàmài大麦xiǎomài小麦tiánjiān田间dezhuāngjia庄稼dōumièjué灭绝le
12 Pútao葡萄shùgānwúhuāguǒ无花果shùcuīcánShíliu石榴shùzōngshùpíngguǒ苹果shùliántiányě田野yíqiè一切deshùmù树木dōugānZhòngrén众人deyuèjìndōuxiāomiè消灭
13 Jìsī祭司anǐmen你们dāngyāoshùtòngkū痛哭Cìhòu伺候jìtán祭坛deanǐmen你们yàoāiháo哀号Shìfèngshéndeanǐmen你们yàoláishàngguòyè过夜Yīnwèi因为diàncóngnǐmen你们shéndediàn殿zhōngduàn中断juéle
14 Nǐmen你们yàofēndìngjìnshí禁食derìzi日子xuāngào宣告yánsù严肃huìzhāozhǎnglǎo长老guózhòngdì中的yíqiè一切jūmín居民dàoYēhéhuá耶和华nǐmen你们shéndediàn殿xiàngYēhéhuá耶和华āiqiú哀求
15 ĀizāiYēhéhuá耶和华derìzi日子línjìn临近leZhèláidào来到hǎoxiàng好像huǐmiè毁灭cóngquánnéngzhěláidào来到
16 Liángshi粮食búshì不是zàiwǒmen我们yǎnqián眼前duànjué断绝lemahuānxǐ欢喜kuàilè快乐búshì不是cóngwǒmen我们shéndediàn殿zhōngzhǐ中止lema
17 zhǒngzàikuàixiàxiǔlànCānghuāngliáng荒凉lǐnpòhuài破坏Yīnwèi因为gānle
18 Shēngchù牲畜āimíng哀鸣niúqúnhùnluàn混乱yīnwèi因为cǎoYángqúnshòulekùnkǔ困苦
19 Yēhéhuá耶和华axiàngqiúgàoYīnwèi因为huǒshāomièkuàngdecǎochǎnghuǒyán火焰shāojìntiányě田野deshùmù树木
20 Tiányě田野dezǒushòuxiàngchuǎnYīnwèi因为shuǐgānhuǒshāomièkuàngdecǎochǎngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Nǐmen你们yàozàiXī’ān锡安chuījiǎozàishèngshānchuīchūdàshēng大声Guózhòngdì中的jūmín居民dōuyàozhànYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华derìzi日子jiāngdàoyǐjīng已经línjìn临近
2 shìhēi’àn黑暗yōumíngMìyún密云hēiderìzi日子hǎoxiàng好像chénguāngmǎnshānlǐng山岭Yǒuduìhuángchóng蝗虫yuánwénzuòmínyòuyòuqiángCónglái从来méiyǒu没有zhèyàng这样deyǐhòu以后zhídào直到Wàndài万代méiyǒu没有
3 Tāmen他们qiánmian前面rúhuǒ如火shāomièhòumian后面rúhuǒ如火yànshāojìnWèidàoyǐqián以前deyīdiànyuán伊甸园guòqu过去yǐhòu以后chénglehuāngliáng荒凉dekuàngMéiyǒu没有yíyàng一样néngduǒbì躲避tāmen他们de
4 Tāmen他们dexíngzhuàng形状bēnpǎo奔跑bīng
5 Zàishāndǐng山顶bèngtiàodexiǎngshēng响声chēliàng车辆dexiǎngshēng响声yòurúhuǒ如火yànshāosuìjiēdexiǎngshēng响声hǎoxiàng好像qiángshèng强盛demínbǎizhènyùbèi预备dǎzhàng打仗
6 Tāmen他们láizhòngmínshāngtòngliǎndōubiànsè变色
7 Tāmen他们yǒngshì勇士bēnpǎo奔跑xiàngzhànshì战士chéngdōubùxíng步行luànduìwǔ队伍
8 Bǐcǐ彼此bìngbù并不yōngjǐ拥挤xiàngqián向前xíngZhíchuǎngbīngqì兵器piānzuǒyòu左右
9 Tāmen他们bèngshàngchéngcuān蹿shàngqiángshàngfángwū房屋jìnrù进入chuānghu窗户rútóng如同dàozéi
10 Tāmen他们láidìzhèn地震tiāndòngyuèhūn’àn昏暗Xīngsù星宿guāng
11 Yēhéhuá耶和华zàijūnqiánfāshēng发声Tāde他的duìwǔ队伍shénChéngjiù成就mìngdeshìqiángshèng强盛zhěYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华derìzi日子érwèiShéinéngdāngdene
12 Yēhéhuá耶和华shuōsuīrán虽然rúcǐ如此Nǐmen你们yīngdāng应当jìnshí禁食kūqì哭泣bēi’āi悲哀yīxīn一心guīxiàng
13 Nǐmen你们yàosīliè撕裂xīncháng心肠sīliè撕裂yīfu衣服GuīxiàngYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénYīnwèi因为yǒuēndiǎn恩典Yǒuliánmǐn怜悯qīngyì轻易fānù发怒yǒufēngchéngdecí’ài慈爱bìngqiě并且hòuhuǐ后悔jiàngsuǒshuōdezāi
14 Huòzhě或者zhuǎnhòuhuǐ后悔liúxià留下jiùshì就是liúxià留下xiàngěiYēhéhuá耶和华nǐmen你们shéndediànwèikě未可zhī
15 Nǐmen你们yàozàiXī’ān锡安chuījiǎofēndìngjìnshí禁食derìzi日子xuāngào宣告yánsù严肃huì
16 Jùjí聚集zhòngmínshǐ使huìzhòngjiézhāolǎozhějùjí聚集háitóngchīnǎideShǐ使xīnláng新郎chūdòngfángxīnchūnèishì
17 ShìfèngYēhéhuá耶和华dejìsī祭司yàozàilángjìtán祭坛zhōngjiān中间kūqì哭泣shuōYēhéhuá耶和华aqiúdebǎixìng百姓bùyào不要shǐ使dechǎnyè产业shòuxiūrù羞辱lièbāngguǎnxiá管辖tāmen他们Wèihé为何rónglièguóderénshuōtāmen他们deshénzàinǎli哪里ne
18 Yēhéhuá耶和华jiùwéizìjǐ自己dedefārè发热xīnliántāde他的bǎixìng百姓
19 Yēhéhuá耶和华yīngyǔntāde他的bǎixìng百姓shuōcìgěi赐给nǐmen你们xīnjiǔyóushǐ使nǐmen你们bǎoyěbù也不zàishǐ使nǐmen你们shòulièguódexiūrù羞辱
20 Quèyàoshǐ使běifāng北方láidejūnduì军队yuǎnlí远离nǐmen你们jiāngtāmen他们gǎndàogānhàn干旱huāngfèizhīdeqiánduìgǎndōnghǎi东海hòuduìgǎn西hǎiYīnwèi因为tāmen他们suǒxíngdeěyuánwénshìshì),chòushàngshēng上升xīngwèiténgkōng
21 Deabùyào不要yàohuānxǐ欢喜kuàilè快乐Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华xíngledàshì大事
22 Tiányě田野dezǒushòuabùyào不要Yīnwèi因为kuàngdecǎofāshēng发生shùmù树木jiéguǒ结果wúhuāguǒ无花果shùPútao葡萄shùdōuxiàolì效力
23 Xī’ān锡安demínnǐmen你们yàokuàilè快乐wéiYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénhuānxǐ欢喜Yīncìgěi赐给nǐmen你们deqiūwéinǐmen你们jiàngxià降下gānlínjiùshì就是qiūchūnxiānqián先前yíyàng一样
24 chǎngmǎnlemàizi麦子jiǔzhàyóuzhàyǒuxīnjiǔyóuyíng
25 dǎfa打发dàonǐmen你们zhōngjiān中间dejūnduì军队jiùshì就是huángchóng蝗虫nǎnzhàjiǎnchóngnàxiē那些niánsuǒchīdeyàoháinǐmen你们
26 Nǐmen你们duōchīérdebǎojiùzànměi赞美wéinǐmen你们xíngqímiào奇妙shìzhīYēhéhuá耶和华nǐmen你们shéndemíngWǒde我的bǎixìng百姓yǒngyuǎn永远zhìxiūkuì羞愧
27 Nǐmen你们zhīdao知道shìzàiYǐsèliè以色列zhōngjiān中间yòuzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénzàiyǐwài以外bìngbiéshénWǒde我的bǎixìng百姓yǒngyuǎn永远zhìxiūkuì羞愧
28 Yǐhòu以后yàojiāngwǒde我的língjiāoguàn浇灌fányǒuxuèdeNǐmen你们deérnǚ儿女yàoshuōyùyán预言Nǐmen你们delǎoniánrén老年人yàozuòmèngShàonián少年rényàojiànyìxiàng异象
29 Zàinàxiē那些rìzi日子yàojiāngwǒde我的língjiāoguàn浇灌wǒde我的púrén仆人shǐ使
30 Zàitiānshàng天上dìxià地下yàoxiǎnchūqíshì奇事yǒuxuèyǒuhuǒyǒuyānzhù
31 tóuyàobiànwéihēi’àn黑暗yuèliàng月亮yàobiànwéixuèzhèdōuzàiYēhéhuá耶和华érwèiderìzi日子wèidàoyǐqián以前
32 Dàonàshí那时hòufánqiúgàoYēhéhuá耶和华míngdejiùbìděi必得jiùYīnwèi因为zhàoYēhéhuá耶和华suǒshuōdezàixí’ānshān锡安山lěngyǒutáotuō逃脱derénzàishèngxià剩下derénzhōngyǒuYēhéhuá耶和华suǒshàodePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Dàoshǐ使Yóudàhé犹大和lěngbèizhīrénguīhuídeshíhòu的时候
2 yàojùjí聚集wànmíndàitāmen他们xiàdàoyuēshāZàinàli那里shīxíng施行shěnpàn审判yīnwèi因为tāmen他们jiāngwǒde我的bǎixìng百姓jiùshì就是wǒde我的chǎnyè产业Yǐsèliè以色列fēnsàn分散zàilièguózhōngyòufēnwǒde我的de
3 Qiěwéiwǒde我的bǎixìng百姓jiūjiāngtónghuànjìnǚ妓女màitóngmǎijiǔ
4 Tuīluó西dùnfēishìjìngderénnǐmen你们gānNǐmen你们yàobàofù报复maruòbàofù报复shǐ使bàoyìng报应guīdàonǐmen你们detóushàng
5 Nǐmen你们jìrán既然duóqǔ夺取wǒde我的jīnyínyòujiāngkě’ài可爱debǎowù宝物dàinǐmen你们gōngdiàn宫殿,(huòzuòmiàozhōng),
6 BìngjiāngYóudà犹大rénlěngrénmàigěixīlà希腊rényuánwénshìwánrén),shǐ使tāmen他们yuǎnlí远离zìjǐ自己dejìngjiè境界
7 jīdòng激动tāmen他们líkāi离开nǐmen你们suǒmàidàozhīdeyòushǐ使bàoyìng报应guīdàonǐmen你们detóushàng
8 bìjiāng必将nǐmen你们deérnǚ儿女màizàiYóudà犹大réndeshǒuzhōngtāmen他们màigěiyuǎnfāng远方shìguóderénZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
9 Dāngzàiwànmínzhōngxuāngào宣告shuōyàoyùbèi预备dǎzhàng打仗Jīdòng激动yǒngshì勇士Shǐ使yíqiè一切zhànshì战士shàngqián上前lái
10 Yàojiāngtóuchéngdāojiànjiāngliándāo镰刀chéngmáoRuǎnruò软弱deyàoshuōyǒuyǒng
11 wéidelièguóanǐmen你们yàodeláiyītóng一同jùjí聚集Yēhéhuá耶和华aqiúshǐ使dedànéng大能zhějiànglìn降临
12 Wànmíndōudāngxīngqǐ兴起shàngdàoyuēshāYīnwèi因为zuòzàinàli那里shěnpàn审判wéidelièguó
13 KāiliánYīnwèi因为zhuāngjia庄稼shúleJiàntà践踏Yīnwèi因为jiǔzhàmǎnlejiǔchíyíngTāmen他们dezuì’è罪恶shén
14 Xǔduō许多xǔduō许多derénzàiduàndìng断定Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华derìzi日子línjìn临近duàndìng断定
15 yuèhūn’àn昏暗Xīngsù星宿guāng
16 Yēhéhuá耶和华cóngXī’ān锡安hǒujiàocónglěngfāshēng发声Tiāndì天地jiùzhèndòng震动Yēhéhuá耶和华quèyàozuòbǎixìng百姓debìnánsuǒ避难所zuòYǐsèliè以色列réndebǎozhàng保障
17 Nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénqiěyòuzhùzàiXī’ān锡安wǒde我的shèngshānNàshí那时lěngchéngwéi成为shèngwàibāngrén外邦人bùzài不再cóngqízhōng其中jīngguò经过
18 Dàodàshān大山yàotiánjiǔ甜酒Xiǎoshānyàoliúnǎizi奶子Yóudà犹大dōuyǒushuǐliúyǒuquányuáncóngYēhéhuá耶和华dediàn殿zhōngliúchū流出láirùnshítíng
19 Āijí埃及bìrán必然huāngliáng荒凉dōngbiànwéiqīliáng凄凉dekuàngdōuyīnxiàngYóudà犹大rénsuǒxíngdeqiángbào强暴yòuyīnzàiběndì本地liúwúgū无辜réndexuè
20 DànYóudà犹大cúndàoyǒngyuǎn永远lěngcúndàoWàndài万代
21 wèicéngbàofù报复huòzuòchúxiàtóngliúxuè流血dezuìxiànzài现在yàobàofù报复Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华zhùzàiXī’ān锡安