Ashū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 DāngYóudà犹大wáng西Yǐsèliè以色列wángyuēashīdeérzi儿子luóānzàiwèideshíhòu的时候dàdìzhèn大地震qiánèrniánmùrén牧人zhòngdì中的adeshìlùnYǐsèliè以色列
2 shuōYēhéhuá耶和华cóngXī’ān锡安hǒujiàocónglěngfāshēng发声Mùrén牧人decǎochǎngyàobēi’āi悲哀jiādeshāndǐng山顶yàogān
3 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōsānfāndefànzuì犯罪bùmiǎn不免tāde她的xíngfá刑罚Yīnwèi因为liángshi粮食detiěqì铁器guòliè
4 quèyàojiànghuǒzàixuēdejiāzhōngshāomièbiàn便degōngdiàn宫殿
5 zhéduàn折断deménshuān门闩jiǎnchúwénpíngyuán平原dejūmín居民diànzhǎngquán掌权deYàlán亚兰rénbèidàoěrZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
6 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōjiāsānfāndefànzuì犯罪bùmiǎn不免tāde她的xíngfá刑罚Yīnwèi因为luèzhòngmínjiāogěi交给dōng
7 quèyàojiànghuǒzàijiādechéngnèishāomièqízhōng其中degōngdiàn宫殿
8 jiǎnchúshídejūmín居民shílúnzhǎngquán掌权defǎnshǒugōngjī攻击lúnFēishìrénsuǒshèngdedōumièwáng灭亡ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
9 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōtuīluósānfāndefànzuì犯罪bùmiǎn不免tāde她的xíngfá刑罚Yīnwèi因为jiāngzhòngmínjiāogěi交给dōngbìngbù并不niàndìxiōng弟兄deméngyuē
10 quèyàojiànghuǒzàituīluódechéngnèishāomièqízhōng其中degōngdiàn宫殿
11 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōdōngsānfāndefànzuì犯罪bùmiǎn不免tāde她的xíngfá刑罚Yīnwèi因为dāozhuīgǎn追赶xiōngdì兄弟háowú毫无liánmǐn怜悯fānù发怒sīliè撕裂yǒnghuái怀fèn忿
12 quèyàojiànghuǒzàimànshāomièBōsī波斯degōngdiàn宫殿
13 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōménrénsānfāndefànzuì犯罪bùmiǎn不免tāmen他们dexíngfá刑罚Yīnwèi因为tāmen他们pōukāilièdeyùnfù孕妇kuòzhāng扩张zìjǐ自己dejìngjiè境界
14 quèyàozàizhēngzhànhǎnderìzi日子xuánfēng旋风kuángbào狂暴deshíhòu的时候diǎnhuǒ点火zàidechéngnèishāomièqízhōng其中degōngdiàn宫殿
15 Tāmen他们dewángshǒulǐng首领yītóng一同bèiZhèshìYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōsānfāndefànzuì犯罪bùmiǎn不免tāde她的xíngfá刑罚Yīnwèi因为jiāngdōngwángdeháifénshāo焚烧chénghuī
2 quèyàojiànghuǒzàishāomièjiāluèdegōngdiàn宫殿zàihōngrǎnghǎnchuījiǎozhīzhōng之中sǐwáng死亡
3 jiǎnchúzhòngdì中的shěnpàn审判zhějiāngqízhōng其中deyíqiè一切shǒulǐng首领yītóng一同shālù杀戮ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
4 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōYóudà犹大rénsānfāndefànzuì犯罪bùmiǎn不免tāmen他们dexíngfá刑罚Yīnwèi因为tāmen他们yànYēhéhuá耶和华dexùnhuìzūnshǒu遵守tāde他的Tāmen他们lièsuǒsuícóngxūjiǎ虚假deǒuxiàng偶像shǐ使tāmen他们zǒule
5 quèyàojiànghuǒzàiYóudà犹大shāomièlěngdegōngdiàn宫殿
6 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōYǐsèliè以色列rénsānfāndefànzuì犯罪bùmiǎn不免tāmen他们dexíngfá刑罚Yīntāmen他们wéiyínmàilerénwéishuāngxiémàileqióngrén穷人
7 Tāmen他们jiànqióngrén穷人tóushàngsuǒméngdehuīdōuchuíxiánZǔ’ài阻碍qiānbēiréndedàolù道路tóngyī同一nǚzǐ女子xíngyínxièdú亵渎wǒde我的shèngmíng
8 Tāmen他们zàitánpángrénsuǒdāngdeyīfu衣服zàishàngYòuzàitāmen他们shéndemiàozhōngshòuzhīréndejiǔ
9 cóngYǐsèliè以色列rénmiànqián面前chúmièrénsuīgāodà高大xiāngbǎishù柏树jiāngù坚固xiàngshù橡树quèshàngmiètāde他的guǒxiàjuétāde他的gēnběn根本
10 jiāngnǐmen你们cóngĀijí埃及delǐngshànglái上来zàikuàngyǐndǎo引导nǐmen你们sìshí四十niánshǐ使nǐmen你们derénzhīdewéi
11 cóngnǐmen你们zǐdì子弟zhōngxīngqǐ兴起xiānzhī先知yòucóngnǐmen你们shàonián少年rénzhōngxīngqǐ兴起ěrrénYǐsèliè以色列rénbúshì不是zhèyàng这样mazhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
12 Nǐmen你们quègěiěrrénjiǔzhǔfù嘱咐xiānzhī先知shuōbùyào不要shuōyùyán预言
13 Kànzàinǐmen你们suǒzhùzhīdenǐmen你们rútóng如同zhuāngmǎnkǔndechēyíyàng一样
14 Kuàipǎodebùnéng不能táotuō逃脱yǒulì有力debùnéng不能yònglì用力gāngyǒngdeyěbù也不néngjiù
15 gōngdebùnéng不能zhàntuǐkuàidebùnéng不能táotuō逃脱Qímǎ骑马deyěbù也不néngjiù
16 Dàoyǒngshì勇士zhōngzuìyǒudǎnliàng有胆量dechìshēntáopǎo逃跑ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yǐsèliè以色列rénnǐmen你们quánjiāshìcóngĀijí埃及delǐngshànglái上来dedāngtīngYēhéhuá耶和华gōngjī攻击nǐmen你们dehuà的话
2 Zàidìshang地上wànzhōngzhīrènshi认识nǐmen你们Yīncǐ因此zhuītǎonǐmen你们deyíqiè一切zuìniè
3 Èrrénruòbùtóng不同xīnnéngtóngháng同行ne
4 Shīzi狮子ruòfēizhuāshínéngzàilínzhōngpáoxiāo咆哮neshàozhuàngshīzi狮子ruòsuǒdé所得néngcóngdòngzhōngfāshēng发声ne
5 Ruòméiyǒu没有jiànqiāoniǎonéngxiànzàiwǎngluónewǎngluóruòsuǒdé所得néngcóngdìshang地上fānne
6 Chéngzhōngruòchuījiǎobǎixìng百姓qǐbù岂不jīngkǒng惊恐nezāihuòruòlíndàochéngfēiYēhéhuá耶和华suǒjiàngdema
7 ZhǔYēhéhuá耶和华ruòjiāngàomì奥秘zhǐshì指示tāde他的púrén仆人zhòngxiānzhī先知jiùsuǒxíng
8 Shīzi狮子hǒujiàoshéinezhǔYēhéhuá耶和华mìngshéinéngshuōyùyán预言ne
9 Yàozàishídegōngdiàn宫殿zhōngĀijí埃及dedegōngdiàn宫殿chuányángshuōnǐmen你们yàojùjí聚集zàideshānshàngjiùkànjiàn看见chéngzhōngyǒuhéděng何等derǎoluàn扰乱qīyā欺压deshì
10 Nàxiē那些qiángbào强暴qiǎngduó抢夺cáiwù财物zàizìjǐ自己jiāzhòngdì中的rénbùzhīdào不知道xíngzhèngzhí正直deshìZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
11 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōdírén敌人láiwéigōng围攻zhèdeshǐ使deshìli势力shuāiwēi衰微qiāngluèdejiāzhái
12 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōmùrén牧人zěnyàng怎样cóngshīzi狮子kǒuzhōngqiānghuíliǎngtiáoyángtuǐhuòbàněrduo耳朵zhùdeYǐsèliè以色列réntǎngzàichuángjiǎoshànghuòxiùhuā绣花tǎndeshàngtāmen他们dejiùyěbù也不guòrúcǐ如此
13 ZhǔYēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénshuōdāngtīngzhèhuàjǐngjiè警戒Yǎgè雅各jiā
14 tǎoYǐsèliè以色列zuìderìzi日子yàotǎojìtán祭坛dezuìTánjiǎobèikǎnxiàzhuìluò坠落de
15 yàochāihuǐguòdōngguòxiàdefángwū房屋xiàngyá象牙defángwū房屋huǐmiè毁灭gāodà高大defángwū房屋dōuguīyǒuZhèshìYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Nǐmen你们zhùshānshānmǔniú母牛deadāngtīngwǒde我的huànǐmen你们qīfu欺负pínhándeyāsuì压碎qióngdeduìjiāzhǔshuōjiǔláiwǒmen我们
2 ZhǔYēhéhuá耶和华zhǐzhezìjǐ自己deshèngjiéshìshuōrìzi日子kuàidàorényònggōuzi钩子jiāngnǐmen你们gōuyònggōujiāngnǐmen你们shèngdegōu
3 Nǐmen你们réncóngkǒuzhíwǎngqiánxíngtóurù投入ménZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
4 Yǐsèliè以色列rénrènnǐmen你们wǎngfànzuì犯罪dàojiāzēngzuìguòMěirì每日zǎochén早晨xiànshàngnǐmen你们deměisānfèngshàngnǐmen你们deshífēn十分zhīyī之一
5 Rènnǐmen你们xiànyǒujiàodegǎnxiè感谢gānxīn甘心xuānchuán宣传bàogào报告gěizhòngrén众人yīnwèi因为shìnǐmen你们suǒxǐ’ài喜爱deZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
6 shǐ使nǐmen你们zàiyíqiè一切chéngzhōngyáchǐ牙齿gānjìng干净zàinǐmen你们gèchù各处liángshi粮食quēfá缺乏nǐmen你们réngguīxiàngZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
7 Zàishōugē收割deqiánsānyuè三月shǐ使tíngzhǐ停止jiàngzàinǐmen你们nàli那里jiàngyǔ降雨zàizhèchéngjiàngyǔ降雨zàichéngZhèkuàideyǒukuàidedejiùgānle
8 Zhèyàng这样liǎngsānchéngderéncòudàochéngzhǎoshuǐquèbùzú不足Nǐmen你们réngguīxiàngZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
9 hànfēngméilàngōngjī攻击nǐmen你们Nǐmen你们yuánzhōngxǔduō许多càishū菜蔬pútao葡萄shùwúhuāguǒ无花果shùgǎnlǎnshù橄榄树dōubèijiǎnchóngsuǒchīNǐmen你们réngguīxiàngZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
10 jiàngwēnyì瘟疫zàinǐmen你们zhōngjiān中间xiàngzàiĀijí埃及yíyàng一样Yòngdāoshālù杀戮nǐmen你们deshàonián少年rénshǐ使nǐmen你们debèiluèyíngzhōngshīshou尸首dechòuNǐmen你们réngguīxiàngZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
11 qīngnǐmen你们zhōngjiān中间dechéngrútóng如同cóngqián从前qīngSuǒduō所多éyíyàng一样shǐ使nǐmen你们hǎoxiàng好像cónghuǒzhōngchōuchū抽出láidegēncháiNǐmen你们réngguīxiàngZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
12 Yǐsèliè以色列axiàngrúcǐ如此xíngYǐsèliè以色列azhèyàng这样xíngdāngyùbèi预备yíngjiàndeshén
13 chuàngshānzàofēngjiāngxīnyì心意zhǐshì指示rénshǐ使chénguāngbiànwéiyōu’àn幽暗jiǎozàidezhīgāochǔdeTāde他的míngshìYēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yǐsèliè以色列jiāayàotīngwéinǐmen你们suǒzuòdeāigē哀歌
2 Yǐsèliè以色列mínyuánwénzuòchǔnǚ处女diēdǎobùdé不得zàitǎngzàidìshang地上wúrén无人chān
3 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōYǐsèliè以色列jiādechéngfāchū发出yīqiān一千bīngdezhīshèngyībǎi一百fāchū发出yībǎi一百dezhīshèngshí
4 Yēhéhuá耶和华xiàngYǐsèliè以色列jiārúcǐ如此shuōnǐmen你们yàoxúnqiú寻求jiùcúnhuó
5 Bùyào不要wǎngxúnqiú寻求bùyào不要jìnrù进入bùyào不要guòdàobiéshìYīnwèi因为bèiluèguīyǒu
6 Yàoxúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华jiùcúnhuóMiǎnde免得zàiyuējiāxiànghuǒfāchū发出zàifénshāo焚烧wúrén无人pūmiè扑灭
7 Nǐmen你们zhèshǐ使gōngpíng公平biànwéiyīnchénjiānggōngdiūqì丢弃dede
8 Yàoxúnqiú寻求zàomǎoxīngcānxīngshǐ使yìnbiànwéichénguāngshǐ使báibiànwéihēiyè黑夜mìnghǎishuǐ海水láijiāozàidìshang地上de,(Yēhéhuá耶和华shìtāde他的míng
9 shǐ使qiángdezāomièwáng灭亡yǐzhì以致bǎozhàng保障zāoyù遭遇huǐhuài毁坏
10 Nǐmen你们yuànhèn怨恨zàichéngmén城门kǒuzébèi责备réndezēngwù憎恶shuōzhèngzhí正直huàde
11 Nǐmen你们jiàntà践踏pínmín贫民xiàngtāmen他们lèsuǒ勒索màizi麦子Nǐmen你们yòngzáoguòdeshítou石头jiànzào建造fángwū房屋quèbùdé不得zhùzàinèizāizhòng栽种měihǎo美好depútáoyuán葡萄园quèbùdé不得suǒchūdejiǔ
12 zhīdao知道nǐmen你们dezuìguòhéděng何等duōnǐmen你们dezuì’è罪恶héděng何等Nǐmen你们dàirénshōushòuhuì受贿zàichéngmén城门kǒuwǎngqióngrén
13 Suǒyǐ所以tōngdá通达rénjiànzhèyàng这样deshíshìjìngmò静默yánYīnwèi因为shíshìzhēně
14 Nǐmen你们yāoqiú要求shànbùyào不要qiúějiùcúnhuóZhèyàng这样Yēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénzhàonǐmen你们suǒshuōdenǐmen你们tóngzài
15 Yàoěěhǎoshànzàichéngmén城门kǒubǐnggōng秉公xíngHuòzhě或者Yēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénxiàngyuēdemínshīēn
16 ZhǔYēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénrúcǐ如此shuōzàiyíqiè一切kuānkuò宽阔chǔyǒuāiháo哀号deshēngyīn声音Zàijiēshìshàngyǒurén有人shuōāizāiāizāiYòujiàonóngfū农夫láihàojiàoshànchàngāigē哀歌deláiāi
17 Zàipútáoyuán葡萄园yǒuāiháo哀号deshēngyīn声音Yīnwèi因为cóngzhōngjiān中间jīngguò经过ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
18 XiǎngwàngYēhéhuá耶和华rìzi日子láidào来到deyǒuhuòleNǐmen你们wèihé为何xiǎngwàngYēhéhuá耶和华derìzi日子nehēi’àn黑暗méiyǒu没有guāngmíng光明
19 Jǐngkuànghǎoxiàng好像rénduǒbì躲避shīzi狮子yòuyùjiàn遇见xióngHuòshì或是jìnfángwū房屋shǒukàoqiángjiùbèishéyǎo
20 Yēhéhuá耶和华derìzi日子búshì不是hēi’àn黑暗méiyǒu没有guāngmíng光明mabúshì不是yōu’àn幽暗háowú毫无guānghuī光辉ma
21 yànwù厌恶nǐmen你们dejiéqī节期yěbù也不xǐyuè喜悦nǐmen你们deyánsù严肃huì
22 Nǐmen你们suīrán虽然xiàngxiànfánquèyuèYěbù也不nǐmen你们yòngféichùxiàndepíng’ān平安
23 Yàoshǐ使nǐmen你们gēchàng歌唱deshēngyīn声音yuǎnlí远离Yīnwèi因为tīngnǐmen你们tánqín弹琴dexiǎngshēng响声
24 Wéiyuàngōngpíng公平dàshuǐ大水gǔngǔnshǐ使gōngjiāngtāotāo
25 Yǐsèliè以色列jiāanǐmen你们zàikuàngsìshí四十niánshìjiānggòngxiàngěine
26 Nǐmen你们táizhewéizìjǐ自己suǒzàozhīluòdezhàngǒuxiàng偶像dekānbìngnǐmen你们deshénxīng
27 Suǒyǐ所以yàonǐmen你们dàoyǐwài以外ZhèshìYēhéhuá耶和华míngwèi名为wànjūnzhīshénshuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 GuówéilièguózhīshǒurénzuìzhemíngqiěwéiYǐsèliè以色列jiāsuǒguīxiàngzàiXī’ān锡安shānānyì安逸deyǒuhuòle
2 Nǐmen你们yàoguòdàochákàn察看cóngnàli那里wǎngchéngyòuxiàdàofēishìréndejiākànnàxiē那些guónǐmen你们deguóháiqiángmajìngjiè境界nǐmen你们dejìngjiè境界háikuānma
3 Nǐmen你们yǐwéi以为jiànghuòderìzi日子háiyuǎnzuòzàiwèishàngjìnxíngqiángbào强暴huòzuòxíngqiángbào强暴shǐ使shěnpàn审判línjìn临近)。
4 Nǐmen你们tǎngzàixiàngyá象牙chuángshàngshūshēnzàishàngchīqúnzhòngdì中的yánggāopéngdeniú
5 Tánqín弹琴chàngxiāoxiándegēqǔ歌曲wéizìjǐ自己zhìzào制造yuèqì乐器rútóng如同Dàwèi大卫suǒzàode
6 wǎnhējiǔ喝酒yòngshàngděng上等deyóushēnQuèwéiyuēdekǔnàn苦难dānyōu担忧
7 Suǒyǐ所以zhèxie这些rénzàibèiderénzhōngshǒuxiān首先bèiShūshēnderénhuāngyànzhīyuèxiāomiè消灭le
8 ZhǔYēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénzhǐzhezìjǐ自己shìshuōzēngwù憎恶Yǎgè雅各derónghuáyàntāde他的gōngdiàn宫殿Yīncǐ因此bìjiāng必将chéngqízhōng其中suǒyǒu所有dedōujiāofù交付dírén敌人
9 Nàshí那时ruòzàifángzhīnèi之内shèngxià剩下shígèrén个人dōu
10 réndeshūjiùshì就是shāoshīshou尸首deyàojiāngzhèshīshou尸首bāndàofángwàiwènfángwū房屋nèijiānderénshuōnàli那里háiyǒu还有rénméiyǒu没有shuōméiyǒu没有Yòushuōbùyào不要zuòshēngyīnwèi因为wǒmen我们bùkě不可Yēhéhuá耶和华demíng
11 KànYēhéhuá耶和华chūlìngfángjiùbèigōngxiǎowū小屋jiùbèiliè
12 néngzàiyáishíshàngbēnpǎo奔跑rénnéngzàinàli那里yòngniúgēngzhòng耕种nenǐmen你们quèshǐ使gōngpíng公平biànwéidǎnshǐ使gōngdeguǒbiànwéiyīnchén
13 Nǐmen你们xǐ’ài喜爱deshìzìkuā自夸shuōwǒmen我们búshì不是píngzìjǐ自己delìliang力量lejiǎoma
14 Yēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénshuōYǐsèliè以色列jiāaxīngqǐ兴起guógōngjī攻击nǐmen你们Tāmen他们qīyā欺压nǐmen你们cóngkǒuzhídào直到dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 ZhǔYēhéhuá耶和华zhǐshì指示jiànshìWéiwángcàizhīhòu之后càihuòzuòcǎo),càiyòufāshēng发生gāngfāshēng发生deshíhòu的时候zhǔzàohuángchóng蝗虫
2 Huángchóng蝗虫chījìndedeqīngjiùshuōzhǔYēhéhuá耶和华aqiúshèmiǎn赦免Yīnwèi因为Yǎgè雅各wēiruò微弱zěnnéngzhàndezhùne
3 Yēhéhuá耶和华jiùhòuhuǐ后悔shuōzhèzāikěyǐ可以miǎnle
4 ZhǔYēhéhuá耶和华yòuzhǐshì指示jiànshìmìnghuǒláichéngfá惩罚Yǐsèliè以色列huǒjiùtūnmièshēnyuānxiǎnxiē险些jiāngdeshāomiè
5 jiùshuōzhǔYēhéhuá耶和华aqiúzhǐYīnwèi因为Yǎgè雅各wēiruò微弱zěnnéngzhàndezhùne
6 Yēhéhuá耶和华jiùhòuhuǐ后悔shuōzhèzāimiǎnle
7 yòuzhǐshì指示jiànshìYǒuyīdào一道qiángshìànzhǔnshéngjiànzhù建筑dezhǔshǒuzhǔnshéngzhànzàishàng
8 Yēhéhuá耶和华duìshuōaakànjiàn看见shénme什么shuōkànjiàn看见zhǔnshéngZhǔshuōyàodiàozhǔnshéngzàimínYǐsèliè以色列zhōngbùzài不再kuānshù宽恕tāmen他们
9 Yǐsǎ以撒deqiūtánbìrán必然qīliáng凄凉Yǐsèliè以色列deshèngsuǒbìrán必然huāngfèixīngqǐ兴起yòngdāogōngjī攻击luóāndejiā
10 dejìsī祭司xièdǎfa打发réndàoYǐsèliè以色列wángluóānnàli那里shuōazàiYǐsèliè以色列jiāzhōngtúmóu图谋bèipàn背叛suǒshuōdeyíqiè一切huàzhèguódàndāng
11 Yīnwèi因为arúcǐ如此shuōluóānbèidāoshāYǐsèliè以色列míndìngbèilíkāi离开běndì本地
12 xièyòuduìashuōzhèxiānjiànyàotáowǎngYóudà犹大dezàinàli那里kǒuzàinàli那里shuōyùyán预言
13 Quèbùyào不要zàizàishuō再说yùyán预言yīnwèi因为zhèlǐ这里yǒuwángdeshèngsuǒyǒuwángdegōngdiàn宫殿
14 Aduìxièshuōyuánbúshì不是xiānzhī先知yěbù也不shìxiānzhī先知deméntú门徒yuánwénzuòérzi儿子)。shìmùrén牧人yòushìxiūlǐ修理sāngshù桑树de
15 Yēhéhuá耶和华xuǎnshàoshǐ使gēncóng跟从yángqúnduìshuōqùxiàng去向mínYǐsèliè以色列shuōyùyán预言
16 xièaxiànzài现在yàotīngYēhéhuá耶和华dehuà的话shuōbùyào不要xiàngYǐsèliè以色列shuōyùyán预言yěbù也不yàoxiàngYǐsǎ以撒jiādīxià滴下yùyán预言
17 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōdeqīzi妻子zàichéngzhōngzuòjìnǚ妓女deérnǚ儿女dǎozàidāoxiàdedeyǒurén有人yòngshéngzi绳子liánglefēnnǐzìjǐ你自己zàiwūhuì污秽zhīdeYǐsèliè以色列míndìngbèilíkāi离开běndì本地Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 ZhǔYēhéhuá耶和华yòuzhǐshì指示jiànshìkànjiàn看见kuāngxiàtiān夏天deguǒ
2 shuōaakànjiàn看见shénme什么shuōkànjiàn看见kuāngxiàtiān夏天deguǒYēhéhuá耶和华shuōmínYǐsèliè以色列dejiéjú结局dàole到了bùzài不再kuānshù宽恕tāmen他们
3 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōdiàn殿zhòngdì中的shīgē诗歌biànwéiāiháo哀号yǒuxǔduō许多shīshou尸首zàigèchù各处pāoqì抛弃wúrén无人zuòshēng
4 Nǐmen你们zhèxie这些yàotūnchīqióngrénshǐ使kùnkǔ困苦rénshuāibài衰败dedāngtīngwǒde我的huà
5 Nǐmen你们shuōyuèshuòshíguòqu过去wǒmen我们hǎomàiliángĀnxírì安息日shíguòqu过去wǒmen我们hǎobǎikāimàizi麦子màichūyòngxiǎoshēngdǒushōuyín收银yòngděngyòngguǐzhàdetiānpínghōngrén
6 Hǎoyòngyínmǎipínhánrényòngshuāngxiéhuànqióngrénjiānghuàiledemàizi麦子màigěirén
7 Yēhéhuá耶和华zhǐzheYǎgè雅各deróngyào荣耀shìshuōtāmen他们deyíqiè一切xíngwéi行为yǒngyuǎn永远wàng
8 Deqǐbù岂不yīnzhèshìzhèndòng震动shàngdejūmín居民bēi’āi悲哀madequánrán全然xiàngNíluóhé尼罗河zhǎngrútóng如同Āijí埃及yǒngshàngluòxià落下
9 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōdàoshǐ使tóuzàijiānluòxià落下shǐ使dezàibáizhòu白昼hēi’àn黑暗
10 shǐ使nǐmen你们dejiéqī节期biànwéibēi’āi悲哀gēqǔ歌曲biànwéiāigē哀歌Zhòngrén众人yāoshùtóushàngguāngshǐ使zhèchǎngbēi’āi悲哀sāngshēngzhìzhōngtòngkǔ痛苦derìzi日子yíyàng一样
11 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōrìzi日子jiāngdàomìngjīhuang饥荒jiàngzàidìshang地上Rénjī’è饥饿fēiyīnbǐnggānfēiyīnshuǐnǎiyīntīngYēhéhuá耶和华dehuà的话
12 Tāmen他们piāoliúcóngzhèhǎidàohǎicóngběibiān北边dàodōngbiān东边wǎnglái往来bēnpǎo奔跑xúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华dehuà的话quèxúnzhe
13 Dāngměimào美貌dechǔnǚ处女shàonián少年denánzǐ男子yīngānhūn
14 zhǐzheniúyuánwénzuòzuìshìdeshuōdànwǒmen我们zhǐzhenàli那里dehuóshénshìYòushuōwǒmen我们zhǐzhebiéshìdeshéndào神道shényuánwénzuòhuóshìZhèxie这些réndōudǎoyǒngbùzài不再qǐlai起来Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 kànjiàn看见zhǔzhànzàijìtán祭坛pángbiān旁边shuōyàozhùshǐ使ménjiànzhèndòng震动dǎsuì打碎zhùzàizhòngrén众人tóushàngSuǒshèngxià剩下derényòngdāoshālù杀戮rénnéngtáobì逃避rénnéngtáotuō逃脱
2 Tāmen他们suīrán虽然tòuyīnjiānwǒde我的shǒuchūtāmen他们láiSuīrán虽然shàngtiānxiàtāmen他们lái
3 Suīrán虽然cángzàijiāMìshān密山sōuxún搜寻zhuōchūtāmen他们láiSuīrán虽然cóngyǎnqián眼前cángzàihǎidǐ海底mìngshéyǎotāmen他们
4 Suībèichóumìngdāojiànshālù杀戮tāmen他们xiàngtāmen他们dìngzhùyǎnJiànghuòjiàngfú降福
5 ZhǔwànjūnzhīYēhéhuá耶和华dedejiùxiāohuà消化fánzhùzàidìshang地上dedōubēi’āi悲哀Dequánrán全然xiàngNíluóhé尼罗河zhǎngrútóng如同Āijí埃及luòxià落下
6 zàitiānshàng天上jiànzào建造lóuzàidìshang地上āndìng安定qióngcāngmìnghǎishuǐ海水jiāozàidìshang地上deYēhéhuá耶和华shìtāde他的míng
7 Yēhéhuá耶和华shuōYǐsèliè以色列rénqǐbù岂不kànnǐmen你们shírénmaqǐbù岂不shìlǐngYǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及delǐngfēishìrénchūjiāfěituōlǐngYàlán亚兰rénchūěrma
8 ZhǔYēhéhuá耶和华deyǎnchákàn察看zhèyǒuzuì有罪deguóBìjiāng必将zhèguócóngdìshang地上mièjué灭绝quèjiāngYǎgè雅各jiāmièjué灭绝jìngjìnZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
9 chūlìngjiāngYǐsèliè以色列jiāfēnsàn分散zàilièguózhōnghǎoxiàng好像yòngshāizi筛子shāiliányěbù也不zàidìshang地上
10 mínzhòngdì中的yíqiè一切zuìrén罪人shuōzāihuòzhuīshàngwǒmen我们yíngzhewǒmen我们Tāmen他们zàidāoxià
11 Dàojiànlì建立Dàwèi大卫dǎotā倒塌dezhàngzhùqízhōng其中dekǒupòhuài破坏dejiànlì建立qǐlai起来chóngxīn重新xiūzàoxiàngshíyíyàng一样
12 Shǐ使Yǐsèliè以色列réndéyǐ得以dōngsuǒshèngdesuǒyǒu所有chēngwéi称为míngxiàdeguónǎixíngzhèshìdeYēhéhuá耶和华shuōde
13 Yēhéhuá耶和华shuōrìzi日子jiāngdàogēngzhòng耕种dejiēxù接续shōugē收割dechuàipútao葡萄dejiēxù接续zhǒngdeDàshān大山yàodīxià滴下tiánjiǔ甜酒xiǎoshāndōuliúnǎiyuánwénzuòxiāohuà消化jiànYuē’ěrshū约珥书dìsān第三zhāngshíbā十八jié)。
14 shǐ使mínYǐsèliè以色列bèideguīhuítāmen他们zhòngxiūhuāngfèidechéngjūzhù居住zāizhòng栽种pútáoyuán葡萄园qízhōng其中suǒchūdejiǔxiūzàoguǒyuánchīqízhōng其中deguǒ
15 yàojiāngtāmen他们zāiběndì本地tāmen他们bùzài不再cóngsuǒcìgěi赐给tāmen他们dedìshang地上chūlai出来ZhèshìYēhéhuá耶和华deshénshuōde