Yuēnáshū约拿书

Zhāng : 1 2 3 4


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàotàideérzi儿子yuēshuō
2 qǐlai起来wǎngwēichéngxiàngqízhōng其中dejūmín居民hūhǎn呼喊Yīnwèi因为tāmen他们deědádào达到miànqián面前
3 Yuēquèqǐlai起来táowǎngshīduǒbì躲避Yēhéhuá耶和华Xiàdàoyuēyùjiàn遇见zhīchuányàowǎngshījiùgěilechuánjiàshànglechuányàochuánshàng船上deréntóngwǎngshīduǒbì躲避Yēhéhuá耶和华
4 Rán’ér然而Yēhéhuá耶和华shǐ使hǎizhōngfēnghǎijiùkuángfēng狂风zuòshènzhì甚至chuánjīhū几乎pòhuài破坏
5 Shuǐshǒu水手biàn便rénāiqiú哀求zìjǐ自己deshénTāmen他们jiāngchuánshàng船上dehuòwù货物pāozàihǎizhōngwéiyàoshǐ使chuánqīngxiēYuēxiàdàodǐ到底cāngtǎngchénshuì
6 Chuánzhǔdàonàli那里duìshuōzhèchénshuìderénwèihé为何zhèyàng这样neqǐlai起来qiúgàodeshénhuòzhě或者shénniànwǒmen我们shǐ使wǒmen我们zhìmièwáng灭亡
7 Chuánshàng船上derénbǐcǐ彼此shuōláiwǒmen我们chèqiānkànkan看看zhèzāilíndàowǒmen我们shìyīnshéideyuángù缘故Yúshì于是tāmen他们chèqiānchèchūyuēlái
8 Zhòngrén众人duìshuōqǐnggàosu告诉wǒmen我们zhèzāilíndàowǒmen我们shìyīnshéideyuángù缘故shìwéicóngnǎli哪里láishìguóshǔderén
9 shuōshìláirénjìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华chuàngzào创造cānghǎihàndezhītiānshàng天上deshén
10 Tāmen他们jiùdàdà大大duìshuōzuòdeshìshénme什么shìnetāmen他们yǐjīng已经zhīdao知道duǒbì躲避Yēhéhuá耶和华yīnwèi因为gàosu告诉letāmen他们
11 Tāmen他们wènshuōwǒmen我们dāngxiàngzěnyàng怎样xíngshǐ使hǎilàng海浪píngjìng平静nezhèhuàshìyīnhǎilàng海浪yuèfānténg翻腾
12 duìtāmen他们shuōnǐmen你们jiāngtáiqǐ抬起láipāozàihǎizhōnghǎijiùpíngjìng平静lezhīdao知道nǐmen你们zāozhèfēngshìyīnwǒde我的yuángù缘故
13 Rán’ér然而nàxiē那些rénjiélì竭力dàngjiǎngyàochuánlǒngànquèshìbùnéng不能Yīnwèi因为hǎilàng海浪yuèxiàngtāmen他们fānténg翻腾
14 Tāmen他们biàn便qiúgàoYēhéhuá耶和华shuōYēhéhuá耶和华awǒmen我们kěnqiú恳求bùyào不要yīnzhèréndexìngmìng性命shǐ使wǒmen我们sǐwáng死亡bùyào不要shǐ使liúwúgū无辜xuèdezuìguīwǒmen我们Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华shìsuízìjǐ自己dezhǐxíngshì
15 Tāmen他们suìjiāngyuētáiqǐ抬起pāozàihǎizhōnghǎidekuánglàngjiùpíngxī平息le
16 Nàxiē那些rénbiàn便dàdà大大jìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华xiàngYēhéhuá耶和华xiànbìngqiě并且yuàn
17 Yēhéhuá耶和华ānpái安排tiáotūnleyuēzàizhōngsānsānPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yuēzàizhōngdǎogào祷告Yēhéhuá耶和华tāde他的shén
2 Shuōzāoyù遭遇huànnàn患难qiúgàoYēhéhuá耶和华jiùyīngyǔnCóngyīnjiāndeshēnchù深处qiújiùtīngwǒde我的shēngyīn声音
3 jiāngtóuxiàshēnyuānjiùshì就是hǎideshēnchù深处Dàshuǐ大水huánrào环绕debōlàng波浪hóngtāodōumànguòshēn
4 shuōcóngyǎnqián眼前suībèiqūzhú驱逐réngyàoyǎngwàngdeshèngdiàn圣殿
5 Zhūshuǐhuánrào环绕jīhū几乎yānmò淹没Shēnyuānwéizhù围住hǎicǎochánrǎo缠绕wǒde我的tóu
6 xiàdàoshāngēnDedeménjiāngyǒngyuǎn永远guānzhùYēhéhuá耶和华wǒde我的shénaquèjiāngwǒde我的xìngmìng性命cóngkēngzhōngjiùchū救出lái
7 xīnzàilǐmiàn里面hūndeshíhòu的时候jiùxiǎngniàn想念Yēhéhuá耶和华Wǒde我的dǎogào祷告jìnrù进入deshèngdiàn圣殿dádào达到demiànqián面前
8 xìnfèng信奉zhīshénderénlíqì离弃liánàitāmen他们dezhǔ
9 Dànyònggǎnxiè感谢deshēngyīn声音xiànsuǒdeyuànchánghuán偿还Jiù’ēn救恩chūyú出于Yēhéhuá耶和华
10 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐jiùyuēzàihàndìshang地上

 arrowup Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话èrcì二次líndàoyuēshuō
2 qǐlai起来wǎngwēichéngxiàngqízhōng其中dejūmín居民xuāngào宣告suǒfēnfù吩咐dehuà的话
3 Yuēbiàn便zhàoYēhéhuá耶和华dehuà的话qǐlai起来wǎngwēiZhèwēishìjídà极大dechéngyǒusāndelùchéng路程
4 Yuējìnchéngzǒulexuāngào宣告shuōzàiděngsìshí四十wēiqīngle
5 wēirénxìnfú信服shénbiàn便xuāngào宣告jìnshí禁食cóngzuìdà最大dedàozhìxiǎodedōuchuān穿huòzuòshàng)。
6 Zhèxìnxī信息chuándàowēiwángdeěrzhōngjiùxiàlebǎozuò宝座tuōxiàcháoshàngzuòzàihuīzhōng
7 yòushǐ使rénbiàngàowēiTōngchéng通城shuōwángdàchén大臣yǒulìngrénbùkě不可chángshénme什么shēngchù牲畜niúyángbùkě不可chīcǎoyěbù也不shuǐ
8 Rénshēngchù牲畜dōudāngshàngrényàoqiēqiēqiúgàoshénrénhuítóu回头líkāi离开suǒxíngdeědàodiūqì丢弃shǒuzhòngdì中的qiángbào强暴
9 Huòzhě或者shénzhuǎnhòuhuǐ后悔lièshǐ使wǒmen我们zhìmièwáng灭亡wèikě未可zhī
10 Yúshì于是shénchákàn察看tāmen他们dexíngwéi行为jiàntāmen他们líkāi离开ědàojiùhòuhuǐ后悔suǒshuōdezāihuòjiàngtāmen他们le

 arrowup Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Zhèshìyuēdàdà大大yuèqiěshénfānù发怒
2 Jiùdǎogào祷告Yēhéhuá耶和华shuōYēhéhuá耶和华azàiběnguó本国deshíhòu的时候qǐbù岂不shìzhèyàng这样shuōmazhīdao知道shìyǒuēndiǎn恩典yǒuliánmǐn怜悯deshénqīngyì轻易fānù发怒yǒufēngchéngdecí’ài慈爱bìngqiě并且hòuhuǐ后悔jiàngsuǒshuōdezāisuǒyǐ所以táowǎngshī
3 Yēhéhuá耶和华axiànzài现在qiúwǒde我的mìngYīnwèi因为lehuózhe活着háihǎo还好
4 Yēhéhuá耶和华shuōzhèyàng这样fānù发怒héhū合乎ma
5 Yúshì于是yuēchūchéngzuòzàichéngdedōngbiān东边zàinàli那里wéizìjǐ自己lezuòpéngzuòzàipéngdeyìnxiàyàokànkan看看chéngjiūjìng究竟rúhé如何
6 Yēhéhuá耶和华shénānpái安排bìmá蓖麻shǐ使fāshēng发生gāoguòyuēyǐngérzhēgài遮盖tāde他的tóujiùtuōlí脱离chǔYuēyīnzhèbìmá蓖麻dàdà大大yuè
7 límíng黎明shénquèānpái安排tiáochóngzi虫子yǎozhèbìmá蓖麻yǐzhì以致gǎo
8 tóuchūlai出来deshíhòu的时候shénānpái安排yánrè炎热dedōngfēng东风tóushàiyuēdetóushǐ使hūnjiùwéizìjǐ自己qiúshuōlehuózhe活着háihǎo还好
9 Shénduìyuēshuōyīnzhèbìmá蓖麻fānù发怒héhū合乎mashuōfānù发怒yǐzhìyú以至于dōuhéhū合乎
10 Yēhéhuá耶和华shuōzhèbìmá蓖麻búshì不是zāizhòng栽种deyěbù也不shìpéiyǎng培养defāshēng发生gānshàngqiěàixí爱惜
11 Hékuàng何况zhèwēichéngqízhōng其中bùnéng不能fēnbiàn分辨zuǒshǒuyòushǒu右手deyǒushí’èr十二wànduōrénbìngyǒuxǔduō许多shēngchù牲畜néngàixí爱惜ne

 arrowup