Míjiāshū弥迦书

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 DāngYóudà犹大wángYuētǎn约坦Yàhāsī亚哈斯Xīxījiā希西家zàiwèideshíhòu的时候shārénjiādeYēhéhuá耶和华deshìlùnlěng
2 Wànmínnǐmen你们dōuyàotīngDeshàngsuǒyǒu所有dedōuyàocè’ěr侧耳értīngZhǔYēhéhuá耶和华cóngtāde他的shèngdiàn圣殿yàojiànzhèng见证nǐmen你们debúshì不是
3 KànYēhéhuá耶和华chūletāde他的jūsuǒ居所jiànglìn降临bùxíng步行dedegāochǔ
4 Zhòngshānzàiyǐxià以下xiāohuà消化zhūbēngliè崩裂huàzàihuǒzhōngshuǐchōngxiàshānpō山坡
5 ZhèdōuyīnYǎgè雅各dezuìguòYǐsèliè以色列jiādezuì’è罪恶Yǎgè雅各dezuìguòzàinǎli哪里neqǐbù岂不shìzàimaYóudà犹大deqiūtánzàinǎli哪里neqǐbù岂不shìzàilěngma
6 Suǒyǐ所以shǐ使biànwéitiányě田野deluànduīyòuzuòwéi作为zhǒngpútao葡萄zhīchǔbìjiāng必将tāde她的shítou石头dǎozàizhōnglùchū露出gēnlái
7 yíqiè一切diāokè雕刻deǒuxiàng偶像bèidǎsuì打碎suǒdé所得decáiwù财物bèihuǒshāosuǒyǒu所有deǒuxiàng偶像huǐmiè毁灭Yīnwèi因为shìcóngjìnǚ妓女jiàsuǒláidehòuguīwéijìnǚ妓女dejià
8 Xiānzhī先知shuōyīncǐ因此dàshēng大声āiháo哀号chìjiǎo赤脚érxíngYòuyàohūhào呼号gǒuāimíng哀鸣tuóniǎo鸵鸟
9 Yīnwèi因为deshānghén伤痕wúfǎ无法yīzhì医治yánYóudàhé犹大和lěngmíndechéngmén城门
10 Bùyào不要zàijiābàogào报告zhèshìzǒngbùyào不要kūqì哭泣zàigǔnhuīchén灰尘zhīzhōng之中
11 Shāfěidejūmín居民nǐmen你们yàochìshēnméngxiūguòqu过去nándejūmín居民gǎnchūlai出来xuēréndeāishǐ使nǐmen你们wúchù无处zhàn
12 dejūmín居民xīnshényōuqiēwàng切望dehǎochu好处yīnwèi因为zāihuòcóngYēhéhuá耶和华nàli那里líndàolěngdechéngmén城门
13 dejūmín居民yàoyòngkuàitàochēXī’ān锡安mínmínyuánwénzuònǚzǐ女子dezuìyóuérYǐsèliè以色列réndezuìguòzàinàli那里xiǎnchū
14 Yóudà犹大ayàojiānglǐwù礼物sònggěishèjiādezhòngyòngguǐzhàdàiYǐsèliè以色列zhūwáng
15 shādejūmín居民shǐ使duóqǔ夺取deláidào来到zhèlǐ这里Yǐsèliè以色列dezūnguìrényuánwénzuòróngyào荣耀dàolán
16 Yóudà犹大ayàowéisuǒxǐ’ài喜爱deérnǚ儿女jiǎnchúdetóufa头发shǐ使tóuguāngYàodàdà大大deguāngrútóng如同tūyīng秃鹰Yīnwèi因为tāmendōu他们都bèilíkāi离开


Print This Page

Shàngshēng上升 | Xiàzhāng | Mùlù目录 | Shǒuyè首页


WordProject
- "Tàichūyǒudào ..." -
JS

*


*


*


*


*


*


*
Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Huòzāinàxiē那些zàichuángshàngtúmóu图谋zuìnièzàozuòjiānědeTiānfāliàng发亮yīnshǒuyǒunénglì有能力jiùxíngchūlai出来le
2 Tāmen他们tāntiándì田地jiùzhànjù占据Tānfángwū房屋biàn便duóqǔ夺取Tāmen他们qīyā欺压rénbàzhàn霸占fángwū房屋chǎnyè产业
3 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōchóuhuà筹划zāihuòjiàngzhèzhèhuòzàinǐmen你们dejǐngxiàng颈项shàngbùnéng不能jiětuō解脱nǐmen你们yěbù也不néngángshǒuérxíngYīnwèi因为zhèshíshìshìěde
4 Dàoyǒurén有人xiàngnǐmen你们bēicǎn悲惨deāigē哀歌shuōwǒmen我们quánrán全然bàiluò败落leYēhéhuá耶和华jiāngwǒmen我们defēnzhuǎnguībiérén别人jìngshǐ使zhèfēnlí分离kāiwǒmen我们jiāngwǒmen我们detiándì田地fēngěi分给bèiderén
5 Suǒyǐ所以zàiYēhéhuá耶和华dehuìzhōngméiyǒurén没有人jiūzhǔnshéng
6 Tāmen他们huòzuòjiǎxiānzhī先知shuōnǐmen你们bùkě不可shuōyùyán预言bùkě不可xiàngzhèxie这些rénshuōyùyán预言búzhù不住dexiūrù羞辱wǒmen我们
7 Yǎgè雅各jiāashuōYēhéhuá耶和华dexīnbùrěn不忍nàimahuòzuòxīncháng心肠xiázhǎi狭窄ma)?zhèxie这些shìshìsuǒxíngdemaYēhéhuá耶和华deyányǔ言语qǐbù岂不shìxíngdòng行动zhèngzhí正直derényǒuyì有益ma
8 Rán’ér然而jìnlái近来wǒde我的mínxīngqǐ兴起chóucóngnàxiē那些ānrán安然jīngguò经过bùyuàn不愿dǎzhàng打仗zhīrénshēn人身shàngwàiyī外衣
9 Nǐmen你们jiāngmínzhòngdì中的fùrén妇人cóngānlè安乐jiāzhōnggǎnchūyòujiāngwǒde我的róngyào荣耀cóngtāmen她们dexiǎohái小孩jìnxíngduó
10 Nǐmen你们qǐlai起来Zhèbúshì不是nǐmen你们ānxí安息zhīsuǒYīnwèi因为wūhuì污秽shǐ使rénhuòzuòdehuǐmiè毁灭érqiě而且dàdà大大huǐmiè毁灭
11 Ruòyǒurén有人xīncúnxūjiǎ虚假yònghuǎngyán谎言shuōyàoxiàngnǐmen你们yùyán预言deqīngjiǔ清酒nóngjiǔrénjiùzuòzhèmíndexiānzhī先知
12 Yǎgè雅各jiāabìyào必要jùjí聚集nǐmen你们bìyào必要zhāoYǐsèliè以色列shèngxià剩下derénānzhì安置zàichǔBōsī波斯deyángyòurúcǎo如草chǎngshàngdeyángqúnYīnwèi因为rénshù人数zhòngduō众多jiùdàdà大大xuānhuá喧哗
13 Kāidehuòzuòchéngdezàitāmen他们qiánmian前面shàngqù上去Tāmen他们zhíchuǎngguòchéngmén城门cóngchéngmén城门chūqù出去Tāmen他们dewángzàiqián在前miànxíngYēhéhuá耶和华yǐndǎo引导tāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 shuōYǎgè雅各deshǒulǐng首领Yǐsèliè以色列jiādeguānchánganǐmen你们yàotīngNǐmen你们bùdàng不当zhīdao知道gōngpíng公平ma
2 Nǐmen你们ěshànhǎoěCóngrénshēn人身shàngbōpí剥皮cóngréngútou骨头shàngròu
3 Chīmínderòutāmen他们deshétāmen他们degútou骨头fēnchéngkuàixiàngyàoxiàguōyòuxiàngzhòngdì中的ròu
4 Dàole到了zāozāideshíhòu的时候zhèxie这些rénāiqiú哀求Yēhéhuá耶和华quèyīngyǔntāmen他们Nàshí那时zhàotāmen他们suǒxíngdeěshìxiàngtāmen他们yǎnmiàn
5 Lùndàoshǐ使mínzǒuchādexiānzhī先知tāmen他们yáchǐ牙齿yǒusuǒ有所jiáodetāmen他们jiùhūhǎn呼喊shuōpíng’ān平安leFángōnggěi供给tāmen他们chīdetāmen他们jiùyùbèi预备gōngjī攻击yùbèi预备gōngjī攻击huòzuòshuōzāoyù遭遇dāobīngYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuō
6 Nǐmen你们zāoyù遭遇hēiyè黑夜yǐzhì以致bùjiàn不见yìxiàng异象Yòuzāoyù遭遇yōu’àn幽暗yǐzhì以致bùnéng不能zhānbǔ占卜tóuxiàngnǐmen你们chénluò沉落báizhòu白昼biànwéihēi’àn黑暗
7 Xiānjiànbàokuì抱愧zhānbǔ占卜deméngxiūdōuzhezuǐchún嘴唇yīnwèi因为shényīngyǔntāmen他们
8 Zhìyú至于jièYēhéhuá耶和华delíngmǎnyǒulì有力liánggōngpíng公平cáinéng才能kěyǐ可以xiàngYǎgè雅各shuōmíng说明tāde他的guòfànxiàngYǐsèliè以色列zhǐchū指出tāde他的zuì’è罪恶
9 Yǎgè雅各jiādeshǒulǐng首领Yǐsèliè以色列jiādeguānchángadāngtīngwǒde我的huàNǐmen你们yànwù厌恶gōngpíng公平zàiyíqiè一切shìshàngwǎngzhèngzhí正直
10 rénxuèjiànlì建立Xī’ān锡安zuìnièjiànzào建造lěng
11 Shǒulǐng首领wéihuìlù贿赂xíngshěnpàn审判jìsī祭司wéijiàshīxùnhuìxiānzhī先知wéiyínqiánxíngzhānbǔ占卜Tāmen他们quèlàiYēhéhuá耶和华shuōYēhéhuá耶和华búshì不是zàiwǒmen我们zhōngjiān中间mazāihuòlíndàowǒmen我们
12 Suǒyǐ所以yīnnǐmen你们deyuángù缘故Xī’ān锡安bèigēngzhòng耕种xiàngyīkuài一块tiánlěngbiànwéiluànduīzhèdiàn殿deshānxiàngcónglín丛林degāochǔPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 hòuderìzi日子Yēhéhuá耶和华diàn殿deshānjiānchāozhūshāngāoguòyú过于wànlǐngWànmíndōuyàoliúguīzhèshān
2 yǒuxǔduō许多guódemínqiánwǎng前往shuōláiwǒmen我们dēngYēhéhuá耶和华deshānbēnYǎgè雅各shéndediàn殿Zhǔbìjiāng必将tāde他的dàojiào道教xùnwǒmen我们wǒmen我们yàoxíngtāde他的Yīnwèi因为xùnhuìchūyú出于Xī’ān锡安Yēhéhuá耶和华deyányǔ言语chūyú出于lěng
3 zàiduōguódemínzhōngshīxíng施行shěnpàn审判wéiyuǎnfāng远方qiángshèng强盛deguóduàndìng断定shìfēi是非Tāmen他们yàojiāngdāochéngtóuqiāngchéngliándāo镰刀Zhèguódāogōngjī攻击guótāmen他们yěbù也不zàixuéxí学习zhànshì战事
4 Rénréndōu人人都yàozuòzàizìjǐ自己pútao葡萄shùxiàwúhuāguǒ无花果shùxiàwúrén无人jīngxià惊吓ZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华qīnkǒu亲口shuōde
5 WànmínfèngshéndemíngérxíngWǒmen我们quèyǒngyǒngyuǎn永远yuǎnfèngYēhéhuá耶和华wǒmen我们shéndemíngérxíng
6 Yēhéhuá耶和华shuōdàojùjí聚集quétuǐdezhāobèigǎnchūdesuǒchéngzhìde
7 shǐ使quétuǐdewéishèngzhīmínshǐ使gǎndàoyuǎnfāng远方dewéiqiángshèng强盛zhīmínYēhéhuá耶和华yàozàixí’ānshān锡安山zuòwángzhìlǐ治理tāmen他们cóngjīnzhídào直到yǒngyuǎn永远
8 zhèyángqúndeGāotái高台Xī’ān锡安chéngdeshānchéngyuánwénzuònǚzǐ女子),cóngqián从前dequánbǐng权柄jiùshì就是lěngmíndeguóquánmínyuánwénzuònǚzǐ女子),guī
9 Xiànzài现在wèihé为何dàshēng大声hàoneténgtòng疼痛zhuāzhù抓住fǎngfú仿佛chǎnnándefùrén妇人Shìyīnzhōngjiān中间méiyǒu没有jūnwángmademóushìmièwáng灭亡lema
10 Xī’ān锡安demínmínyuánwénzuònǚzǐ女子),yàoténgtòng疼痛láofǎngfú仿佛chǎnnándefùrén妇人Yīnwèi因为cóngchéngchūlai出来zhùzàitiányě田野dàoBābǐlún巴比伦Zàinàli那里yàoméngjiějiù解救zàinàli那里Yēhéhuá耶和华jiùshútuōlí脱离chóudeshǒu
11 Xiànzài现在yǒuxǔduō许多guódemínjùjí聚集gōngjī攻击shuōyuànXī’ān锡安bèidiànyuànwǒmen我们qīnyǎn亲眼jiànzāobào
12 Tāmen他们quèbùzhīdào不知道Yēhéhuá耶和华deyìniàn意念yěbù也不míngbai明白tāde他的chóuhuà筹划jùjí聚集tāmen他们hǎoxiàng好像kǔndàochǎngyíyàng一样
13 Xī’ān锡安demínmínyuánwénzuònǚzǐ女子),qǐlai起来chuàishǐ使dejiǎochéngwéi成为tiěshǐ使dechéngwéi成为tóngdǎsuì打碎duōguódemínJiāngtāmen他们decáixiànYēhéhuá耶和华jiāngtāmen他们dehuòxiàntiānxià天下dezhǔPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Chéngqún成群demínmínyuánwénzuònǚzǐ女子),xiànzài现在yàojùjí聚集chéngduìYīnwèi因为chóuwéigōng围攻wǒmen我们yàoyòngzhàngYǐsèliè以色列shěnpàn审判zhědeliǎn
2 Bólìhéng伯利恒azàiYóudà犹大Zhūchéng诸城zhōngwéixiǎoJiānglái将来yǒuwèicóngnàli那里chūlai出来zàiYǐsèliè以色列zhōngwéizuòzhǎngquán掌权deTāde他的gēnyuán根源cónggèncóngtàichūjiùyǒu
3 Yēhéhuá耶和华bìjiāng必将Yǐsèliè以色列rénjiāofù交付dírén敌人zhíděngshēngchǎn生产defùrén妇人shēngxiàláiNàshí那时zhǎngquán掌权zhěyuánwénzuòqíyú其余dedìxiōng弟兄guīdàoYǐsèliè以色列rénnàli那里
4 qǐlai起来yǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华dedànéng大能bìngYēhéhuá耶和华shénzhīmíngdewēiyán威严yǎngtāde他的yángqúnTāmen他们yàoānrán安然jūzhù居住Yīnwèi因为jiànzūnzhídào直到de
5 Zhèwèi这位zuòwǒmen我们depíng’ān平安Dāngshùrénjìnrù进入wǒmen我们dedejìngjiàntà践踏gōngdiàn宫殿deshíhòu的时候wǒmen我们jiùzhěshǒulǐng首领gōngjī攻击
6 Tāmen他们yòngdāojiànhuǐhuài毁坏shùdeníngdedeguānkǒushùrénjìnrù进入wǒmen我们dedejìngjiàntà践踏deshíhòu的时候zhěngjiù拯救wǒmen我们
7 Yǎgè雅各shèngderénzàiduōguódemínzhōngcóngYēhéhuá耶和华nàli那里jiàngxià降下delùshui露水yòugānlínjiàngzàicǎoshàngzhànglàirénlì人力yěbù也不děnghòu等候shìrén世人zhīgōng
8 Yǎgè雅各shèngderénzàiduōguóduōmínzhōnglínjiānbǎishòuzhòngdì中的shīzi狮子yòushàozhuàngshīzi狮子zàiyángqúnzhōngruòjīngguò经过jiùjiàntà践踏sīliè撕裂wúrén无人dājiù搭救
9 Yuàndeshǒujǔqǐ举起gāoguòdírén敌人yuàndechóudōubèijiǎnchú
10 Yēhéhuá耶和华shuōdàocóngzhōngjiān中间jiǎnchúhuǐhuài毁坏chēliàng车辆
11 cóngguózhōngchúmièchéngchāihuǐyíqiè一切debǎozhàng保障
12 Yòuchúdiàoshǒuzhòngdì中的xiéshùnàli那里yěbù也不zàiyǒuzhānbǔ占卜de
13 cóngzhōngjiān中间chúmièdiāokè雕刻deǒuxiàng偶像zhùxiàngjiùbùzài不再guìbàizìjǐ自己shǒusuǒzàode
14 cóngzhōngjiān中间chūmù’ǒu木偶Yòuhuǐmiè毁灭dechéng
15 zàifèn忿zhōngxiàngtīngcóng听从delièguóshībàoPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yǐsèliè以色列réndāngtīngYēhéhuá耶和华dehuà的话Yàoqǐlai起来xiàngshānlǐng山岭zhēngbiàn争辩shǐ使gānglíngtīngdehuà的话
2 Shānlǐng山岭deyǒngjiǔ永久degēnayàotīngYēhéhuá耶和华zhēngbiàn争辩dehuà的话Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yàotāde他的bǎixìng百姓zhēngbiàn争辩Yǐsèliè以色列zhēnglùn争论
3 Wǒde我的bǎixìng百姓axiàngzuòleshénme什么nezàishénme什么shìshàngshǐ使yànfánkěyǐ可以duìzhèngmíng证明
4 céngjiāngcóngĀijí埃及delǐngchūlai出来cóngzuòzhījiājiùshúchāqiǎnMóxī摩西Yàlún亚伦ànzàiqiánmian前面xíng
5 Wǒde我的bǎixìng百姓anǐmen你们dāngzhuīniànwángsuǒshèdemóuěrdeérzi儿子lánhuídá回答tāde他的huàbìngnǐmen你们cóngshítíngdàosuǒyùjiàn遇见deshìhǎoshǐ使nǐmen你们zhīdao知道Yēhéhuá耶和华gōngdezuòwéi作为
6 cháojiànYēhéhuá耶和华zàizhìgāo至高shénmiànqián面前guìbàidāngxiànshàngshénme什么nexiànsuìdeniúwéifánma
7 Yēhéhuá耶和华xǐyuè喜悦qiānqiāndegōngyáng公羊huòshì或是wànwàn万万deyóumawéizìjǐ自己dezuìguòxiànwǒde我的Zhǎngzǐ长子mawéixīnzhōng心中dezuì’è罪恶xiànshēnsuǒshēngdema
8 Shìrén世人Yēhéhuá耶和华zhǐshì指示wéishànxiàngsuǒyàodeshìshénme什么nezhǐyào只要xínggōnghǎoliánmǐn怜悯cúnqiānbēidexīndeshéntóngháng同行
9 Yēhéhuá耶和华xiàngzhèchénghūjiào呼叫zhìhuì智慧rénjìngwèi敬畏tāde他的míngNǐmen你们dāngtīngshìshéipàidìngxíngzhàngdechéngfá惩罚
10 Ěrénjiā人家zhōngréngyǒufēizhīcáikěwù可恶dexiǎoshēngdǒuma
11 ruòyòngbùgōng不公dàodetiānpíngnángzhōngguǐzhàdesuànwéiqīngjié清洁ne
12 Chéngdemǎnxíngqiángbào强暴qízhōng其中dejūmín居民shuōhuǎng说谎yánkǒuzhòngdì中的shétóu舌头shìguǐzhàde
13 Yīncǐ因此shǐ使deshānghén伤痕shénzhòngShǐ使yīndezuì’è罪恶huāngliáng荒凉
14 yàochīquèchībǎodexūruò虚弱xiǎnzàizhōngjiān中间nuóquèbùdé不得jiùhù救护Suǒjiùhù救护dejiāogěi交给dāojiàn
15 zhǒngquèbùdé不得shōugē收割Chuàigǎnlǎn橄榄quèbùdé不得yóushēnChuàipútao葡萄quèbùdé不得jiǔ
16 Yīnwèi因为shǒuàndeěguīxíngjiāyíqiè一切suǒxíngdeshùncóng顺从tāmen他们dejìmóu计谋Yīncǐ因此shǐ使huāngliáng荒凉shǐ使dejūmín居民lìngrén令人chīxiàoNǐmen你们dàndāngmíndexiūrù羞辱Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 ĀizāihuòzhǐYǐsèliè以色列hǎoxiàng好像xiàtiān夏天deguǒbèishōujìnyòuxiàngzhāilepútao葡萄suǒshèngxià剩下deMéiyǒu没有guàchīdexīnxiànmù羡慕chūshúdewúhuāguǒ无花果
2 Dìshang地上qiánchéng虔诚rénmièjìnshìjiānméiyǒu没有zhèngzhí正直rénrénmáifú埋伏yàoshārén杀人liúxuè流血Dōuyòngwǎngluólièdìxiōng弟兄
3 Tāmen他们shuāngshǒu双手zuòěJūnwángxùnqíngmiànshěnpàn审判guānyàohuìlù贿赂Wèifēndechūèyì恶意Dōubǐcǐ彼此jiéliánxíngě
4 Tāmen他们zuìhǎo最好debùguò不过shìZuìzhèngzhí正直debùguò不过shìjīngjí荆棘líbā篱笆shǒuwàngzhěshuōjiàngderìzi日子yǐjīng已经láidào来到Tāmen他们rǎoluàn扰乱bù’ān不安
5 Bùyào不要làilínshěBùyào不要xìnkàomìyǒu密友Yàoshǒuzhùdekǒubùyào不要xiànghuái怀zhòngdì中的shuō
6 Yīnwèi因为érzi儿子miǎoshìfùqīn父亲nǚ’ér女儿kàngjù抗拒mǔqīn母亲xífù媳妇kàngjù抗拒pópo婆婆Réndechóujiùshì就是zìjǐ自己jiāderén
7 Zhìyú至于yàoyǎngwàngYēhéhuá耶和华yàoděnghòu等候jiùwǒde我的shénWǒde我的shényīngyǔn
8 Wǒde我的chóuabùyào不要xiàngkuāyào夸耀suīdiēdǎoquèyàoqǐlai起来suīzuòzàihēi’àn黑暗Yēhéhuá耶和华quèzuòwǒde我的guāng
9 yàorěnshòu忍受Yēhéhuá耶和华denǎoyīndézuì得罪leZhíděngwéibiànwéishēnyuānlǐngdàoguāngmíng光明zhōngbìděi必得jiàntāde他的gōng
10 Nàshí那时wǒde我的chóujiùshì就是céngduìshuōYēhéhuá耶和华shénzàinǎli哪里dekànjiàn看见zhèshìjiùbèixiūkuì羞愧zhēgài遮盖qīnyǎn亲眼jiànzāobàobèijiàntà践踏rútóng如同jiēshàngdenítǔ泥土
11 Yǐsèliè以色列arìzi日子dàodeqiángyuánzhòngxiūDàodejìngjiè境界kāizhǎn开展huòzuòmìnglìng命令chuándàoyuǎnfāng远方)。
12 DāngréncóngshùcóngĀijí埃及dechéngcóngĀijí埃及dàocóngzhèhǎidàohǎicóngzhèshāndàoshāndōuguīdàozhèlǐ这里
13 Rán’ér然而zhèdeyīnjūmín居民deyuángù缘故yòuyīntāmen他们xíngshìdejiéguǒ结果bìrán必然huāngliáng荒凉
14 QiúYēhéhuá耶和华zàijiāMìshān密山deshùlín树林zhōngyòngdezhàngfàngdemínjiùshì就是chǎnyè产业deyángqúnQiúróngtāmen他们zàishānlièdeshíwù食物xiàngshíyíyàng一样
15 Yēhéhuá耶和华shuōyàoqíshì奇事xiǎngěitāmen他们kànhǎoxiàng好像chūĀijí埃及dedeshíhòu的时候yíyàng一样
16 Lièguókànjiàn看见zhèshìjiùwéizìjǐ自己deshìli势力cánkuì惭愧Tāmen他们yòngshǒukǒuyǎněrtīng
17 Tāmen他们tiǎnshéyòuzhōngxíngdezhànzhànjīngjīngdechūtāmen他们deyíngzhàiTāmen他们zhàntóuxiáng投降Yēhéhuá耶和华yīnwǒmen我们deshénér
18 Shénayǒushénxiàngshèmiǎn赦免zuìnièráoshù饶恕chǎnyè产业zhīmíndezuìguòyǒngyuǎn永远huái怀xǐ’ài喜爱shīēn
19 zàiliánmǐn怜悯wǒmen我们jiāngwǒmen我们dezuìnièzàijiǎoxiàyòujiāngwǒmen我们deyíqiè一切zuìtóushēnhǎi
20 ànshíshìyìngxǔ应许wǒmen我们lièdehuà的话xiàngYǎgè雅各chéngshí诚实xiàngYàbó亚伯hǎnshīcí’ài慈爱