shū

Zhāng : 1 2 3


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Xiānzhī先知suǒdé所得deshì
2 shuōYēhéhuá耶和华aqiúyīngyǔnyàodàoshíneyīnqiángbào强暴āiqiú哀求háizhěngjiù拯救
3 wèihé为何shǐ使kànjiàn看见zuìnièwèihé为何kànzhejiāněérbùlǐ不理nehuǐmiè毁灭qiángbào强暴zàimiànqián面前Yòulezhēngduān争端xiāngdǒudeshì
4 Yīncǐ因此fàngsōng放松gōnglǐ公理yěbù也不xiǎnmíng显明ĚrénwéikǔnrénSuǒyǐ所以gōnglǐ公理xiǎnran显然diāndǎo颠倒
5 Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们yàoxiànglièguózhōngguānkàn观看dàdà大大jīngqí惊奇Yīnwèi因为zàinǐmen你们deshíhòu的时候xíngjiànshìsuīyǒurén有人gàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们zǒngshì总是xìn
6 xīngqǐ兴起jiāderénjiùshì就是cánrěn残忍bàozào暴躁zhīmíntōngxíng通行biàndì遍地zhànjù占据shǔzìjǐ自己dezhùchù住处
7 wēiwèiPànduàn判断shìli势力dōurènyì任意fāchū发出
8 Tāde他的bàogèngkuàiwǎnshang晚上decháilánggèngměngbīngyǒngyuè踊跃zhēngxiāndōucóngyuǎnfāng远方érláitāmen他们fēipǎoyīngzhuāshí
9 Dōuwéixíngqiángbào强暴érláiDìngzhùliǎnmiànxiàng面向qiánjiāngluèderénjùjí聚集duōchénshā
10 Tāmen他们jīqiào讥诮jūnwángxiàohuà笑话shǒulǐng首领chīxiàoyíqiè一切bǎozhàng保障zhúlěigōng
11 zìjǐ自己deshìli势力wéishénxiàngfēngměngrán猛然sǎoguòxiǎnwéiyǒuzuì有罪
12 Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénwǒde我的shèngzhěabúshì不是cónggènéryǒumawǒmen我们zhìsǐ致死Yēhéhuá耶和华apàidìngwéiyàoxíngfá刑罚rénPánshíashèlì设立wéiyàochéngzhìrén
13 yǎnqīngjié清洁kànxiékànjiāněXíngguǐzhàdewèihé为何kànzhebùlǐ不理neěréntūnmièzìjǐ自己gōngdewèihé为何jìngmò静默ne
14 wèihé为何shǐ使rénhǎizhòngdì中的yòuméiyǒu没有guǎnxiá管辖dene
15 Tāyòng他用gōugōuzhùyòngwǎngbǔhuò捕获yòngwǎngjùjí聚集tāmen他们Yīncǐ因此huānxǐ欢喜kuàilè快乐
16 JiùxiàngwǎngxiànxiàngwǎngshāoxiāngYīnyóucǐ由此deféiměidefēnfùyù富裕deshíwù食物
17 lǚcì屡次dǎokōngwǎngluójiānglièguóderénshícháng时常shālù杀戮háobú毫不nePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 yàozhànzàishǒuwàngsuǒzàiwànglóushàngguānkàn观看kànYēhéhuá耶和华duìshuōshénme什么huàyòngshénme什么huàxiàngyuān。(Xiàngyuānhuòzuòhuídá回答suǒyíwèn疑问de)。
2 duìshuōjiāngzhèshìmíngmíng明明dexiězàibǎnshàngshǐ使derénróngyì容易huòzuòsuípǎosuí)。
3 Yīnwèi因为zhèshìyǒuyīdìng一定derìqī日期kuàiyào快要yīngyànbìngbù并不huǎngSuīrán虽然chíyán迟延háiyàoděnghòu等候Yīnwèi因为bìrán必然líndàobùzài不再chíyán迟延
4 Jiāderéngāoxīnzhèngzhí正直Wéirényīnxìndeshēng
5 Jiāderényīnjiǔguǐzhàkuángàobúzhù不住zàijiāzhōngkuòchōng扩充xīnhǎoxiàng好像yīnjiānbùnéng不能zhījùjí聚集wànguóduījī堆积wànmíndōuguīzìjǐ自己
6 Zhèxie这些guódemínqǐbù岂不dōuyàoshīgē诗歌bìngsúyǔ俗语shuōhuòzāijiāderénzēngtiān增添shǔzìjǐ自己decáiwù财物duōduōréndedāngtóuyàodàoshíwéizhǐ为止ne
7 Yǎoshāngdeqǐbù岂不hūrán忽然qǐlai起来rǎohàideqǐbù岂不xīngqǐ兴起jiùzuòtāmen他们dema
8 Yīnqiǎngduó抢夺xǔduō许多deguóshārén杀人liúxuè流血xiàngguónèi国内dechéngbìngchéngzhōngyíqiè一切jūmín居民shīxíng施行qiángbào强暴suǒyǐ所以gèguó各国shèngxià剩下demíndōuqiǎngduó抢夺
9 Wéiběnjiā本家zhīcáizàigāochù在高处zhǐwàng指望miǎnzāideyǒuhuòle
10 túmóu图谋jiǎnchúduōguódemínfànlezuìshǐ使dejiāméngxiūhàimìng
11 Qiángdeshítou石头hūjiào呼叫fángnèidedòngliáng栋梁yīngshēng
12 rénxuèjiànchéngzuìnièdeyǒuhuòle
13 Zhòngmínsuǒláodeláidebèihuǒfénshāo焚烧lièguóyóuláoérdedeguīkōngdōushìchūyú出于wànjūnzhīYēhéhuá耶和华ma
14 Rènshi认识Yēhéhuá耶和华róngyào荣耀dezhīshi知识yàochōngmǎn充满biàndì遍地hǎoxiàng好像shuǐchōngmǎn充满yánghǎiyìbān一般
15 Gěirénjiǔyòujiāshàng加上dúwù毒物shǐ使zuìhǎokàn好看jiànxiàdeyǒuhuòle
16 mǎnshòuxiūrù羞辱bùdé不得róngyào荣耀xiǎnchūshìwèishòugēlǐ割礼deYēhéhuá耶和华yòushǒu右手debēichuándàonàli那里deróngyào荣耀jiùbiànwéidàdà大大dexiūrù羞辱
17 xiàngnènxíngqiángbào强暴cánhàijīngxià惊吓yěshòu野兽deshìzhēgài遮盖Yīnshārén杀人liúxuè流血xiàngguónèi国内dechéngbìngchéngzhōngyíqiè一切jūmín居民shīxíng施行qiángbào强暴
18 Diāokè雕刻deǒuxiàng偶像rénjiāngchūlai出来yǒushénme什么yìchu益处nezhùzào铸造deǒuxiàng偶像jiùshì就是huǎngdeshīfu师傅Zhìzàozhē制造者yǐkào倚靠zhèǒuxiàng偶像yǒushénme什么yìchu益处ne
19 Duìmù’ǒu木偶shuōxǐngduìshíxiàngshuōqǐlai起来rényǒuhuòleZhègè这个háinéngjiàoxun教训rénmakànshìbāoguǒ包裹jīnyíndeqízhōng其中háowú毫无qìxī气息
20 WéiYēhéhuá耶和华zàitāde他的shèngdiàn圣殿zhōngQuándederéndōudāngzàimiànqián面前jìngjìngmò静默Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Xiānzhī先知dedǎogào祷告diàoyòngliú
2 Yēhéhuá耶和华atīngjiàn听见demíngshēng名声míngshēng名声huòzuòyányǔ言语),jiùYēhéhuá耶和华aqiúzàizhèxie这些niánjiānfùxīng复兴dezuòwéi作为zàizhèxie这些niánjiānxiǎnmíng显明chūlai出来zàifānù发怒deshíhòu的时候liánmǐn怜悯wéiniàn
3 Shéncóngmànérláishèngzhěcónglánshānlíndào。(tāde他的róngguāngzhēzhūtiānsòngzànchōngmǎn充满dàdì大地
4 Tāde他的huīhuáng辉煌rútóng如同rìguāng日光Cóngshǒulǐ手里shèchū射出guāngxiàn光线Zàiqízhōng在其中cángzhetāde他的nénglì能力
5 Zàiqiánmian前面yǒuwēnyì瘟疫liúxíng流行zàijiǎoxiàyǒuzhēngfāchū发出
6 zhànliángledàdì大地huòzuòshǐ使dìzhèn地震dòng),guānkàn观看gǎnsǎnwànmínYǒngjiǔ永久deshānbēng山崩lièchángcúndelǐngxiànTāde他的zuòwéi作为shíyíyàng一样
7 jiànshāndezhàngpéngzāonándiàndemànzi幔子zhànjīng
8 Yēhéhuá耶和华achéngzàimǎshàng马上zuòzàidéshèng得胜dechēshàngshìxǐyuè喜悦jiāngxiàngjiāngfānù发怒xiàngyánghǎifènhèn愤恨ma
9 degōngquánrán全然xiǎnXiàngzhòngzhīpàisuǒdeshìdōushìkěxìn可信de。(jiāngfēnkāi分开dàdì大地
10 Shānlǐng山岭jiànzhànDàshuǐ大水fànlàn泛滥guòqu过去shēnyuānfāshēng发声xiōngyǒng汹涌fānténg翻腾。(Yuánwénzuòxiàngshàng向上shǒu)。
11 Yīndejiànshèchū射出fāguāng发光deqiāngshǎnchūguāngyào耀yuèdōuzàiběngōngtíngzhù
12 fènhèn愤恨tōngxíng通行dàdì大地Fānù发怒lièguórútóng如同liáng
13 chūlai出来yàozhěngjiù拯救debǎixìng百姓zhěngjiù拯救deshòugāozhědǎpò打破ěrénjiā人家chángdetóuLùchū露出tāde他的jiǎo,(jiǎoyuánwénzuògēn),zhídào直到jǐngxiàng颈项。(
14 yòngdírén敌人demáotòuzhànshì战士detóuTāmen他们láixuánfēng旋风yàojiāngwǒmen我们fēnsàn分散Tāmen他们suǒxǐ’ài喜爱deshìànzhōng暗中tūnchīpínmín贫民
15 chéngjiàntà践踏hónghǎi红海jiùshì就是jiàntà践踏xiōngyǒng汹涌dedàshuǐ大水
16 tīngjiàn听见Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音shēntǐ身体zhànjīngzuǐchún嘴唇zhànzhōngxiǔlànzàisuǒzhīchǔzhànjīngzhīānjìng安静děnghòu等候zāinàn灾难zhīlíndàofànjìngzhīmínshànglái上来
17 Suīrán虽然wúhuāguǒ无花果shùwàngpútao葡萄shùbùjiéguǒ不结果gǎnlǎnshù橄榄树yěbù也不xiàolì效力tiándì田地chūliángshi粮食quānzhōngjuéleyángpéngnèiméiyǒu没有niú
18 Rán’ér然而yàoyīnYēhéhuá耶和华huānxīnyīnjiùwǒde我的shényuè
19 ZhǔYēhéhuá耶和华shìwǒde我的lìliang力量shǐ使wǒde我的jiǎokuài鹿deYòushǐ使wěnxíngzàigāochù在高处Zhèjiāolíngchángyòngxiándeyuèqì乐器