Hāgāishū哈该书

Zhāng : 1 2


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 wángdì’èr第二niánliùyuè六月chūyī初一Yēhéhuá耶和华dehuà的话jièxiānzhī先知gāixiàngYóudà犹大shěngzhǎng省长Sǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluóhéyuē和约deérzi儿子jìsī祭司yuēshūshuō
2 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhèbǎixìng百姓shuōjiànzào建造Yēhéhuá耶和华diàn殿deshíhòu的时候shàngwèi尚未láidào来到
3 Nàshí那时Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoxiānzhī先知gāishuō
4 Zhèdiàn殿réngrán仍然huāngliáng荒凉nǐmen你们zìjǐ自己háizhùtiānhuābǎn天花板defángwū房屋ma
5 Xiànzài现在wànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们yàoshěngcházìjǐ自己dexíngwéi行为
6 Nǐmen你们dezhǒngduōshōudequèshàoNǐmen你们chīquèbùdé不得bǎoquèbùdé不得Chuān穿yīfu衣服quèbùdé不得nuǎnDegōngqián工钱dejiānggōngqián工钱zhuāngzàilòudenángzhōng
7 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们yàoshěngcházìjǐ自己dexíngwéi行为
8 Nǐmen你们yàoshàngshānmùliào木料jiànzào建造zhèdiàn殿jiùyīncǐ因此yuèqiěDéróng得荣yào耀ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
9 Nǐmen你们pànwàng盼望duōdesuǒdé所得dequèshàoNǐmen你们shōudào收到jiāzhōngjiùchuīZhèshìwèishénme为什么neyīnwèi因为wǒde我的diàn殿huāngliáng荒凉nǐmen你们rénquèzìjǐ自己defángwū房屋yuánwénzuòbēn)。ZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde
10 Suǒyǐ所以wéinǐmen你们deyuángù缘故tiānjiùjiànggāndeyěbù也不chūtǔ出土chǎn
11 mìnggānhàn干旱líndàodeshāngāng山冈xīnjiǔyóubìngdìshang地上dechūchǎn出产rénmín人民shēngchù牲畜yǐjí以及rénshǒu人手yíqiè一切láodeláide
12 Nàshí那时Sǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluóhéyuē和约deérzi儿子jìsī祭司yuēshūbìngshèngxià剩下debǎixìng百姓dōutīngcóng听从Yēhéhuá耶和华tāmen他们shéndehuà的话xiānzhī先知gāifèngYēhéhuá耶和华tāmen他们shénchāláisuǒshuōdehuà的话Bǎixìng百姓zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前cúnjìngwèi敬畏dexīn
13 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者gāifèngYēhéhuá耶和华chāqiǎnduìbǎixìng百姓shuōYēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们tóngzài
14 Yēhéhuá耶和华jīdòng激动Yóudà犹大shěngzhǎng省长Sǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluóhéyuē和约deérzi儿子jìsī祭司yuēshūbìngshèngxià剩下zhībǎixìng百姓dexīnTāmen他们jiùláiwéiwànjūnzhīYēhéhuá耶和华tāmen他们shéndediàn殿zuògōng做工
15 Zhèshìzàiwángdì’èr第二niánliùyuè六月èrshísì二十四Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Qīyuè七月èrshíyī二十一Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoxiānzhī先知gāishuō
2 yàoxiǎoYóudà犹大shěngzhǎng省长Sǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluóhéyuē和约deérzi儿子jìsī祭司yuēshūBìngshèngxià剩下debǎixìng百姓shuō
3 Nǐmen你们zhōngjiān中间cúnliúdeyǒushéijiànguòzhèdiàn殿cóngqián从前deróngyào荣耀nexiànzài现在nǐmen你们kànzherúhé如何qǐbù岂不zàiyǎnzhōngkànyǒuma
4 Yēhéhuá耶和华shuōsuǒluóasuīrán虽然rúcǐ如此dānggāngqiáng刚强Yuēdeérzi儿子jìsī祭司yuēshūadānggāngqiáng刚强Zhèdedebǎixìng百姓nǐmen你们dōudānggāngqiáng刚强zuògōng做工yīnwèi因为nǐmen你们tóngzàiZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde
5 Zhèshìzhàozhenǐmen你们chūĀijí埃及nǐmen你们yuēdehuà的话Nàshí那时wǒde我的língzhùzàinǐmen你们zhōngjiān中间Nǐmen你们bùyào不要
6 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōguòduōshízàiyīcì再一次zhèndòng震动tiāndì天地cānghǎihànde
7 zhèndòng震动wànguóWànguódezhēnbǎodōuyùnláihuòzuòwànguósuǒxiànmù羡慕deláidào来到),jiùshǐ使zhèdiàn殿mǎnleróngyào荣耀ZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde
8 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōyínshìwǒde我的jīnshìwǒde我的
9 Zhèdiàn殿hòulái后来deróngyào荣耀guòxiānqián先前deróngyào荣耀Zàizhèdìfang地方píng’ān平安ZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde
10 wángdì’èr第二niánjiǔyuè九月èrshísì二十四Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoxiānzhī先知gāishuō
11 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyàoxiàngjìsī祭司wèn
12 Shuōruòyǒurén有人yòngjīndōushèngròuzhèjīnāizhebǐnghuòtānghuòjiǔhuòyóuhuòbiéde别的shíwù食物biàn便suànwéishèngmajìsī祭司shuōsuànwéishèng
13 gāiyòushuōruòyǒurén有人yīnsǐshī死尸rǎnlewūhuì污秽ránhòu然后āizhezhèxie这些deyíyàng一样zhèsuànwūhuì污秽majìsī祭司shuōsuànwūhuì污秽
14 Yúshì于是gāishuōYēhéhuá耶和华shuōzhèmínzhèguózàimiànqián面前shìrúcǐ如此Tāmen他们shǒuxià手下deyànggōngzuò工作dōushìrúcǐ如此Tāmen他们zàitánshàngsuǒxiàndeshìrúcǐ如此
15 Xiànzài现在nǐmen你们yàozhuīxiǎngyǐqián以前Yēhéhuá耶和华dediàn殿méiyǒu没有yīkuài一块shítou石头lěizàishítou石头shàngdeguāngjǐng
16 Zàiyíqiè一切rìzi日子yǒurén有人láidào来到duīxiǎngdeèrshí二十dǒuzhǐdé只得leshídǒuYǒurén有人láidào来到jiǔchíxiǎngdewǔshí五十tǒngzhǐdé只得leèrshí二十tǒng
17 Zàinǐmen你们shǒuxià手下deyànggōngzuò工作shànghànfēngméilànbīngbáo冰雹gōngjī攻击nǐmen你们Nǐmen你们réngguīxiàngZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
18 Nǐmen你们yàozhuīxiǎngyǐqián以前jiùshì就是cóngzhèjiǔyuè九月èrshísì二十四zhuīxiǎngdào想到Yēhéhuá耶和华diàn殿gēnderìzi日子
19 Cāngyǒuzhǒngmapútao葡萄shùwúhuāguǒ无花果shùshíliu石榴shùgǎnlǎnshù橄榄树dōuméiyǒu没有jiéguǒ结果Cóngjīnrì今日nǐmen你们
20 Zhèyuèèrshísì二十四Yēhéhuá耶和华dehuà的话èrcì二次líndàogāishuō
21 yàogàosu告诉Yóudà犹大shěngzhǎng省长suǒluóshuōzhèndòng震动tiāndì天地
22 qīnglièguódebǎozuò宝座chúmièlièbāngdeshìli势力bìngqīngzhànchē战车zuòzàishàngdediēdǎoqímǎ骑马debàiluò败落rénbèidìxiōng弟兄dedāosuǒshā
23 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōpúrén仆人Sǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluóadàowéiyìnyīnjiǎnxuǎn拣选leZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde