jiā

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 wángdì’èr第二niánbāyuè八月Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoduōdesūnzi孙子Bǐlì比利jiādeérzi儿子xiānzhī先知jiāshuō
2 Yēhéhuá耶和华céngxiàngnǐmen你们lièdàdà大大fānù发怒
3 Suǒyǐ所以yàoduìYǐsèliè以色列rénshuōwànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们yàozhuǎnxiàng转向jiùzhuǎnxiàng转向nǐmen你们ZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde
4 Bùyào不要xiàofǎ效法nǐmen你们lièCóngqián从前dexiānzhī先知hūjiào呼叫tāmen他们shuōwànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们yàohuítóu回头líkāi离开nǐmen你们deědàoèxíng恶行Tāmen他们quètīngyěbù也不shùncóng顺从ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
5 Nǐmen你们delièzàinǎli哪里nenàxiē那些xiānzhī先知néngyǒngyuǎn永远cúnhuóma
6 Zhǐshì只是wǒde我的yányǔ言语jiùshì就是suǒfēnfù吩咐púrén仆人zhòngxiānzhī先知deqǐbù岂不líndàonǐmen你们lièmatāmen他们jiùhuítóu回头shuōwànjūnzhīYēhéhuá耶和华dìngànwǒmen我们dexíngdòng行动zuòwéi作为xiàngwǒmen我们zěnyàng怎样xíngzhàoyàng照样xíngle
7 dì’èr第二niánshíyīyuè十一月jiùshì就是yuèèrshísì二十四Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoduōdesūnzi孙子Bǐlì比利jiādeérzi儿子xiānzhī先知jiāshuō
8 yèjiān夜间guānkàn观看jiànrénzhehóngzhànzàidefānshíliu石榴shùzhōngjiān中间Zàishēnhòuyòuyǒuhónghuángbái
9 duìshuōhuàdetiānshǐ天使shuōzhǔazhèshìshénme什么yìsī意思shuōyàozhǐshì指示zhèshìshénme什么yìsī意思
10 zhànzàifānshíliu石榴shùzhōngjiān中间derénshuōzhèshìfèngYēhéhuá耶和华chāqiǎnzàibiàndì遍地zǒuláizǒude
11 Nàxiē那些qímǎ骑马deduìzhànzàifānshíliu石榴shùzhōngjiān中间Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者shuōwǒmen我们zàibiàndì遍地zǒuláizǒujiànquándedōuānxí安息píngjìng平静
12 Yúshì于是Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者shuōwànjūnzhīYēhéhuá耶和华anǎohènlěngYóudà犹大dechéngyǐjīng已经qīshí七十niánshīliánmǐn怜悯yàodàoshíne
13 Yēhéhuá耶和华jiùyòngměishàndeānwèi安慰huàhuídá回答shuōhuàdetiānshǐ天使
14 shuōhuàdetiānshǐ天使duìshuōyàoxuāngào宣告shuōwànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōwéilěngwéiXī’ān锡安xīnlǐ心里jíqí极其huǒ
15 shénnǎoānyì安逸delièguóYīncóngqián从前shāowēi稍微nǎomíntāmen他们jiùjiāhàiguòfèn过分
16 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōxiànjīn现今huídào回到lěngréngshīliánmǐn怜悯Wǒde我的diàn殿chóngjiàn重建zàiqízhōng在其中zhǔnshéngzàilěngzhīshàng之上ZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde
17 yàozàixuāngào宣告shuōwànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōwǒde我的chéngzàifēngchéngfādá发达Yēhéhuá耶和华zàiānwèi安慰Xī’ān锡安jiǎnxuǎn拣选lěng
18 guānkàn观看jiànyǒujiǎo
19 jiùwènshuōhuàdetiānshǐ天使shuōzhèshìshénme什么yìsī意思huídá回答shuōzhèshìsǎnYóudà犹大Yǐsèliè以色列lěngdejiǎo
20 Yēhéhuá耶和华yòuzhǐjiàngréngěikàn
21 shuōtāmen他们láizuòshénme什么neshuōzhèshìsǎnYóudà犹大dejiǎoshǐ使réngǎntáitóu抬头Dànzhèxie这些jiàngrénláiwēixiàlièguódiàotāmen他们dejiǎojiùshì就是jǔqǐ举起sǎnYóudà犹大dedejiǎoPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 yòuguānkàn观看jiànrénshǒu人手zhǔnshéng
2 shuōwǎngnǎli哪里duìshuōyàoliánglěngkànyǒuduōkuānduōcháng
3 shuōhuàdetiānshǐ天使deshíhòu的时候yòuyǒuwèitiānshǐ天使yíngzhelái
4 Duìshuōpǎogàosu告诉shàonián少年rénshuōlěngyǒurén有人jūzhù居住hǎoxiàng好像chéngqiáng城墙dexiāngcūn乡村yīnwèi因为rénmín人民shēngchù牲畜shénduō
5 Yēhéhuá耶和华shuōyàozuòlěngwéidehuǒchéngbìngyàozuòqízhōng其中deróngyào荣耀
6 Yēhéhuá耶和华shuōcóngqián从前fēnsàn分散nǐmen你们zàitiāndesìfāng四方。(Yuánwénzuòyóurú犹如tiāndefēng),xiànzài现在nǐmen你们yàocóngběifāng北方zhīdetáohuíZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
7 Bābǐlún巴比伦réntóngzhùdeXī’ān锡安mínyīngdāng应当táotuō逃脱
8 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōzàixiǎnchūróngyào荣耀zhīhòu之后chāqiǎnchéngfá惩罚luènǐmen你们delièguónǐmen你们dejiùshì就是yǎnzhòngdì中的tóngrén
9 Kànhuòzuòyàoxiàngtāmen他们lūnshǒutāmen他们jiùzuòshìtāmen他们zhīréndenǐmen你们biàn便zhīdao知道wànjūnzhīYēhéhuá耶和华chāqiǎnle
10 Xī’ān锡安chéngayīngdāng应当huānlè欢乐gēchàng歌唱yīnwèi因为láiyàozhùzàizhōngjiān中间ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
11 Nàshí那时yǒuxǔduō许多guóguīYēhéhuá耶和华zuòyuánwénzuòdezǐmín子民yuánwénzuòyàozhùzàizhōngjiān中间jiùzhīdao知道wànjūnzhīYēhéhuá耶和华chāqiǎndàonàli那里le
12 Yēhéhuá耶和华shōuhuí收回Yóudà犹大zuòshèngdì圣地defēnzàijiǎnxuǎn拣选lěng
13 FányǒuxuèdedōudāngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前jìngmò静默wúshēng无声Yīnwèi因为xīngqǐ兴起cóngshèngsuǒchūlai出来lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Tiānshǐ天使yuánwénzuòyòuzhǐgěikànjìsī祭司yuēshūzhànzàiYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者miànqián面前sādàn撒但zhànzàiyuēshūdeyòubiān右边zuòduì作对
2 Yēhéhuá耶和华xiàngsādàn撒但shuōsādàn撒但Yēhéhuá耶和华zébèi责备jiùshì就是jiǎnxuǎn拣选lěngdeYēhéhuá耶和华zébèi责备Zhèbúshì不是cónghuǒzhōngchōuchū抽出láidegēncháima
3 Yuēshūchuānzhuó穿着wūhuì污秽deyīfu衣服zhànzàishǐzhě使者miànqián面前
4 Shǐzhě使者fēnfù吩咐zhànzàimiànqián面前deshuōnǐmen你们yàotuōwūhuì污秽deyīfu衣服Yòuduìyuēshūshuōshǐ使tuōlí脱离zuìnièyàogěichuān穿shànghuáměideyīfu衣服
5 shuōyàojiāngjiéjìng洁净deguānmiǎn冠冕dàizàitóushàngTāmen他们jiùjiéjìng洁净deguānmiǎn冠冕dàizàitóushànggěichuān穿shànghuáměideyīfu衣服Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者zàipángbiān在旁边zhàn
6 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者gàojiè告诫yuēshūshuō
7 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōruòzūnxíngwǒde我的dàojǐnshǒuwǒde我的mìnglìng命令jiùkěyǐ可以guǎnlǐ管理wǒde我的jiākānshǒu看守wǒde我的yuànyàoshǐ使zàizhèxie这些zhànderénzhōngjiān中间láiwǎng来往
8 jìsī祭司yuēshūazuòzàimiànqián面前detóngbàn同伴dōudāngtīng。(Tāmen他们shìzuòyùzhào预兆de)。shǐ使púrén仆人Dàwèi大卫demiáofāchū发出
9 Kànzàiyuēshūmiànqián面前suǒdeshítou石头zàiyīkuài一块shítou石头shàngyǒuyǎnWànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōyàoqīnzì亲自diāokè雕刻zhèshítou石头bìngyàozàizhījiān之间chúdiàozhèdedezuìniè
10 Dāngnǐmen你们rényàoqǐnglínshězuòzàipútao葡萄shùwúhuāguǒ无花果shùxiàZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 shuōhuàdetiānshǐ天使yòuláijiàoxǐng叫醒hǎoxiàng好像rénshuìjiào睡觉bèihuànxǐng唤醒yíyàng一样
2 wènshuōkànjiàn看见leshénme什么shuōkànjiàn看见leyīgè一个chúnjīndedēngtáishàngyǒudēngzhǎndēngtáishàngyǒuzhǎndēngměizhǎnyǒuguǎnzi管子
3 Pángbiān旁边yǒuliǎnggǎnlǎnshù橄榄树zàidēngzhǎndeyòubiān右边zàidēngzhǎndezuǒbiān左边
4 wènshuōhuàdetiānshǐ天使shuōzhǔazhèshìshénme什么yìsī意思
5 shuōhuàdetiānshǐ天使huídá回答shuōbùzhīdào不知道zhèshìshénme什么yìsī意思mashuōzhǔabùzhīdào不知道
6 duìshuōzhèshìYēhéhuá耶和华zhǐshì指示suǒluódeWànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōbúshì不是yǐkào倚靠shìli势力búshì不是yǐkào倚靠cáinéng才能nǎishì乃是yǐkào倚靠wǒde我的língfāngnéngchéngshì
7 Dàshān大山suànshénme什么nezàisuǒluómiànqián面前chéngwéi成为píngdì平地bānchūyīkuài一块shítou石头ānzàidiàn殿shàngRénqiědàshēng大声huānhū欢呼shuōyuànēnhuìēnhuìguīzhèdiàn殿diàn殿huòzuòshí)。
8 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàoshuō
9 Suǒluódeshǒulezhèdiàn殿degēnTāde他的shǒuwánchéng完成zhègōngjiùzhīdao知道wànjūnzhīYēhéhuá耶和华chāqiǎndàonǐmen你们zhèlǐ这里láile
10 Shéimiǎoshìzhèdeshìwéixiǎonezhèyǎnnǎishì乃是Yēhéhuá耶和华deyǎnjīng眼睛biàncháquándejiànsuǒluóshǒuxiàn线jiùhuānxǐ欢喜
11 yòuwèntiānshǐ天使shuōzhèdēngtáizuǒyòu左右deliǎnggǎnlǎnshù橄榄树shìshénme什么yìsī意思
12 èrcì二次wènshuōzhèliǎnggēngǎnlǎnzhī橄榄枝zàiliǎngliúchū流出jīnsè金色yóudejīnzuǐpángbiān旁边shìshénme什么yìsī意思
13 duìshuōbùzhīdào不知道zhèshìshénme什么yìsī意思mashuōzhǔabùzhīdào不知道
14 shuōzhèshìliǎngshòugāozhězhànzàitiānxià天下zhǔdepángbiān旁边Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 yòuguānkàn观看jiànyǒufēixíng飞行deshūjuàn
2 wènshuōkànjiàn看见shénme什么huídá回答shuōkànjiàn看见fēixíng飞行deshūjuànchángèrshí二十zhǒuKuānshízhǒu
3 duìshuōzhèshìfāchū发出xíngzàibiàndì遍地shàngdezhòuFántōuqiè偷窃deànjuànshàngzhèmiàndehuà的话chúmièFánjiǎshìdeànjuànshàngmiàndehuà的话chúmiè
4 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōshǐ使zhèshūjuànchūqù出去jìnrù进入tōuqiè偷窃réndejiāzhǐmíngjiǎshìréndejiāchángzàijiāliánfángwū房屋dàishídōuhuǐmiè毁灭le
5 shuōhuàdetiānshǐ天使chūlai出来duìshuōyàoguānkàn观看jiànsuǒchūlai出来deshìshénme什么
6 shuōzhèshìshénme什么neshuōzhèchūlai出来deshìliángyòushuōzhèshìěrénzàibiàndì遍地dexíngzhuàng形状
7 jiànyǒuyīpiàn一片yuánqiānbèijǔqǐ举起láizhèzuòzàiliángzhòngdì中的shìfùrén妇人
8 Tiānshǐ天使shuōzhèshìzuì’è罪恶jiùfùrén妇人rēngzàiliángzhōngjiāngpiànyuánqiānrēngzàiliángdekǒushàng
9 yòuguānkàn观看jiànyǒuliǎngfùrén妇人chūlai出来zàitāmen她们chìbǎng翅膀zhōngyǒufēng有风fēideshénkuàiChìbǎng翅膀rútóng如同guànniǎodechìbǎng翅膀Tāmen她们jiāngliángtáiqǐ抬起láixuánzàitiāndì天地zhōngjiān中间
10 wènshuōhuàdetiānshǐ天使shuōtāmen她们yàojiāngliángtáidàonǎli哪里ne
11 duìshuōyàowǎngshìdewéigàizàofángwū房屋Děngfángwū房屋bèijiùānzhì安置zàizìjǐ自己dedìfang地方Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 yòuguānkàn观看jiànyǒuliàngchēcóngliǎngshānzhōngjiān中间chūlai出来shānshìTóngshān铜山
2 Dìyī第一liàngchētàozhehóngdì’èr第二liàngchētàozhehēimǎ黑马
3 Dìsān第三liàngchētàozhebáidìsì第四liàngchētàozheyǒubāndiǎn斑点dezhuàng
4 jiùwènshuōhuàdetiānshǐ天使shuōzhǔazhèshìshénme什么yìsī意思
5 Tiānshǐ天使huídá回答shuōzhèshìtiāndefēngshìcóngtiānxià天下dezhǔmiànqián面前chūlai出来de
6 Tàozhehēimǎ黑马dechēwǎngběifāng北方báigēnsuí跟随zàihòu在后Yǒubāndiǎn斑点dewǎngnánfāng南方
7 Zhuàngchūlai出来yàozàibiàndì遍地zǒuláizǒuTiānshǐ天使shuōnǐmen你们zhǐguǎn只管zàibiàndì遍地zǒuláizǒuTāmen它们jiùzhàoyàng照样xíngle
8 yòuhūjiào呼叫shuōkànwǎngběifāng北方dezàiběifāng北方ānwèi安慰wǒde我的xīn
9 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
10 yàocóngbèizhīrénzhōnghēidàiduōdejīnyínZhèsānrénshìcóngBābǐlún巴比伦láidào来到西fāndeérzi儿子Yuēxīyà约西亚dejiāDāngyàojìntāde他的jiā
11 zhèjīnyínzuòguānmiǎn冠冕dàizàiyuēdeérzi儿子jìsī祭司yuēshūdetóushàng
12 DuìshuōwànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōkànmíngchēng名称wéiDàwèi大卫miáodeyàozàiběnchǔchángqǐlai起来Bìngyàojiànzào建造Yēhéhuá耶和华dediàn殿
13 yàojiànzào建造Yēhéhuá耶和华dediàn殿bìngdānfù担负zūnróngzuòzàiwèishàngzhǎngwángquán王权Yòuzàiwèishàngzuòjìsī祭司shǐ使liǎngzhízhījiān之间chóudìnghépíng和平
14 Zhèguānmiǎn冠冕yàoguīliánjiùshì就是hēidài),duō西fāndeérzi儿子xiánxiánjiùshì就是Yuēxīyà约西亚),fàngzài放在Yēhéhuá耶和华dediàn殿wéiniàn
15 Yuǎnfāng远方derényàoláijiànzào建造Yēhéhuá耶和华dediàn殿Nǐmen你们jiùzhīdao知道wànjūnzhīYēhéhuá耶和华chāqiǎndàonǐmen你们zhèlǐ这里láiNǐmen你们ruòliúyì留意tīngcóng听从Yēhéhuá耶和华nǐmen你们shéndehuà的话zhèshìbìrán必然chéngjiù成就Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 wángdìsì第四niánjiǔyuè九月jiùshì就是liúyuèchūYēhéhuá耶和华dehuà的话líndàojiā
2 Nàshí那时rényǐjīng已经dǎfa打发shājiānbìnggēncóng跟从tāmen他们derénkěnqiú恳求Yēhéhuá耶和华deēn
3 BìngwènwànjūnzhīYēhéhuá耶和华diàn殿zhòngdì中的jìsī祭司xiānzhī先知shuōlìnián历年yǐlái以来zàiwǔyuè五月jiānkūqì哭泣zhāijièxiànzài现在háidāngzhèyàng这样xíngma
4 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华dehuà的话jiùlíndàoshuō
5 yàoxuāngào宣告guónèi国内dezhòngmínjìsī祭司shuōnǐmen你们zhèqīshí七十niánzàiwǔyuè五月qīyuè七月jìnshí禁食bēi’āi悲哀shìsīháo丝毫xiàngjìnshí禁食ma
6 Nǐmen你们chībúshì不是wéizìjǐ自己chīwéizìjǐ自己ma
7 Dānglěngwéidechéngyǒujūmín居民zhèngxīngshèng兴盛nándegāoyuán高原yǒurén有人jūzhù居住deshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华jiècóngqián从前dexiānzhī先知suǒxuāngào宣告dehuà的话nǐmen你们bùdàng不当tīngma
8 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàojiāshuō
9 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华céngduìnǐmen你们delièrúcǐ如此shuōyàoànzhìpànduàn判断réncí’ài慈爱liánmǐn怜悯dìxiōng弟兄
10 Bùkě不可qīyā欺压guǎfu寡妇gū’er孤儿depínqióng贫穷rénShéidōubùkě不可xīnlǐ心里móuhàidìxiōng弟兄
11 Tāmen他们quèkěntīngcóng听从niǔzhuǎn扭转jiāntóusàiěrtīng
12 Shǐ使xīnyìngjīngāngshítīngwànjūnzhīYēhéhuá耶和华yònglíngjiècóngqián从前dexiānzhī先知suǒshuōdehuà的话Gùcǐ故此wànjūnzhīYēhéhuá耶和华liè
13 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōcénghūhuàn呼唤tāmen他们tāmen他们tīngJiānglái将来tāmen他们qiúyěbù也不tīng
14 xuánfēng旋风chuīsǎntāmen他们dàorènshi认识dewànguózhōngZhèyàng这样tāmen他们dedejiùhuāngliáng荒凉shènzhì甚至wúrén无人láiwǎng来往jīngguò经过Yīnwèi因为tāmen他们shǐ使měihǎo美好zhīdehuāngliáng荒凉lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
2 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōwéiXī’ān锡安xīnlǐ心里jíqí极其huǒwéihuǒxiàngtāde她的chóuliè
3 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōxiànzài现在huídào回到Xī’ān锡安yàozhùzàilěngzhōnglěngchēngwéi称为chéngshí诚实dechéngwànjūnzhīYēhéhuá耶和华deshānchēngwéi称为shèngshān
4 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōjiānglái将来yǒuniánlǎo年老denánnǚ男女zuòzàilěngjiēshàngYīnwèi因为niánjì年纪lǎomàijiùshǒuguǎizhàng拐杖
5 Chéngzhōngjiēshàngmǎnyǒunánhái男孩nǚhái女孩wánshuǎ
6 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōdàozhèshìzàishèngdemínyǎnzhōngkànwéizàiyǎnzhōngkànwéimazhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde
7 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyàocóngdōngfāng东方cóngxīfāng西方jiùhuíwǒde我的mín
8 yàolǐng要领tāmen他们láishǐ使tāmen他们zhùzàilěngzhōngTāmen他们yàozuòwǒde我的zǐmín子民yàozuòtāmen他们deshéndōupíngchéngshí诚实gōng
9 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōdāngjiànzào建造wànjūnzhīYēhéhuá耶和华dediàn殿gēnzhīdexiānzhī先知suǒshuōdehuà的话xiànzài现在nǐmen你们tīngjiàn听见yīngdāng应当shǒulǐ手里qiángzhuàng
10 xiānréndezhejiàshēngchù牲畜shìrúcǐ如此Qiěyīndírén敌人deyuángù缘故chūrù出入zhīrénbùdé不得píng’ān平安Nǎiyīnshǐ使zhòngrén众人hùxiāng互相gōngjī攻击
11 Dànrújīn如今dàizhèshèngdemínxiàngcóngqián从前ZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde
12 Yīnwèi因为tāmen他们píng’ān平安zhǒngPútao葡萄shùjiéguǒ结果deyǒuchūchǎn出产tiānjiànggānyàoshǐ使zhèshèngdemínxiǎngshòu享受zhèyíqiè一切de
13 Yóudà犹大jiāYǐsèliè以色列jiāanǐmen你们cóngqián从前zàilièguózhōngzěnyàng怎样chéngwéi成为zhòudezhàoyàng照样yàozhěngjiù拯救nǐmen你们shǐ使rénchēngnǐmen你们wéiyǒudehuòzuòshǐ使nǐmen你们jiàorénde)。Nǐmen你们bùyào不要shǒuyàoqiángzhuàng
14 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们lièfānù发怒deshíhòu的时候zěnyàng怎样dìngjiànghuòbìngbù并不hòuhuǐ后悔
15 Xiànzài现在zhàoyàng照样dìngshīēnlěngYóudà犹大jiānǐmen你们bùyào不要
16 Nǐmen你们suǒdāngxíngdeshìzhèyàng这样rénlínshěshuōhuàchéngshí诚实zàichéngmén城门kǒuànzhìpànduàn判断shǐ使rénhémù和睦
17 Shéidōubùkě不可xīnlǐ心里móuhàilínshěyěbù也不kěxǐ可喜àijiǎshìYīnwèi因为zhèxie这些shìdōuwéisuǒhèněZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
18 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
19 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōsìyuè四月wǔyuè五月jìnshí禁食derìzi日子qīyuè七月shíyuè十月jìnshí禁食derìzi日子biànwéiYóudà犹大jiāhuānxǐ欢喜kuàilè快乐derìzi日子huānlè欢乐dejiéqī节期Suǒyǐ所以nǐmen你们yàoxǐ’ài喜爱chéngshí诚实hépíng和平
20 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōjiānglái将来yǒulièguóderénduōchéngdejūmín居民láidào来到
21 Zhèchéngdejūmín居民dàochéngshuōwǒmen我们yàokuàikěnqiú恳求Yēhéhuá耶和华deēnxúnqiú寻求wànjūnzhīYēhéhuá耶和华yào
22 yǒulièbāngderénqiángguó强国demínláidào来到lěngxúnqiú寻求wànjūnzhīYēhéhuá耶和华Kěnqiú恳求Yēhéhuá耶和华deēn
23 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzàinàxiē那些rìzi日子yǒushígèrén个人cónglièguózhūzhōngchūlai出来yuánwénzuòfāngyán方言),zhùyīgè一个Yóudà犹大réndejīnshuōwǒmen我们yàonǐmen你们tóngyīnwèi因为wǒmen我们tīngjiàn听见shénnǐmen你们tóngzàilePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yēhéhuá耶和华deshìyīngyànzàidedeshìrén世人Yǐsèliè以色列zhīpàideyǎndōuyǎngwàngYēhéhuá耶和华)。
2 kàojìn靠近debìngtuīluó西dùnyīnwèi因为zhèèrchéngderéndà人大yǒuzhìhuì智慧
3 Tuīluówéizìjǐ自己xiūzhù修筑bǎozhàng保障yínchénshāduījīngjīnjiēshàngdenítǔ泥土
4 Zhǔgǎnchūdǎbài打败hǎishàng海上dequánlì权力bèihuǒshāomiè
5 shílúnkànjiàn看见Jiākànjiàn看见shéntòngkǔ痛苦lúnyīnshīlepànwàng盼望méngxiūJiābùzài不再yǒujūnwángshílúnyěbù也不zàiyǒujūmín居民
6 shēnghuòzuòwàirénzhùzàishíchúmièfēishìréndejiāo’ào骄傲
7 chúqù除去kǒuzhōngdàixuèzhīròuyáchǐ牙齿nèizēngzhīzuòwéi作为shèngderénguīwǒmen我们deshénzàiYóudà犹大xiàngchánglúnrénrén
8 zàijiādewéiānyíng安营shǐ使jūnbùdé不得rènyì任意wǎnglái往来Bàonuè暴虐derényěbù也不zàijīngguò经过yīnwèi因为qīnyǎn亲眼kàngù看顾wǒde我的jiā
9 Xī’ān锡安demínyīngdāng应当dàdà大大yuèlěngdemínyīngdāng应当huānhū欢呼Kàndewángláidào来到zhèlǐ这里shìgōngdebìngqiě并且shīxíng施行zhěngjiù拯救qiānqiānhé谦和dezhejiùshì就是zhede
10 chúmièYǐfǎlián以法莲dezhànchē战车lěngdezhànZhēngzhàndegōngchúmièxiànglièguójiǎnghépíng和平Tāde他的quánbǐng权柄cóngzhèhǎiguǎndàohǎicóngguǎndàode
11 Xī’ān锡安yīnyuēdexuèjiāngzhōngjiān中间bèiérqiúderéncóngshuǐdekēngzhōngshìfàng释放chūlai出来
12 Nǐmen你们bèiqiúéryǒuzhǐwàng指望deréndōuyàozhuǎnhuíbǎozhàng保障jīnrì今日shuōmíng说明jiābèi加倍gěinǐmen你们
13 Yóudà犹大zuòshàngxián上弦degōngYǐfǎlián以法莲wéizhānggōngdejiànXī’ān锡安yàojīfā激发dezhònggōngjī攻击xīlà希腊yuánwénzuòwándezhòngshǐ使yǒngshì勇士dedāo
14 Yēhéhuá耶和华xiǎnxiàn显现zàitāmen他们yǐshàng以上Tāde他的jiànshèchū射出xiàngshǎndiàn闪电ZhǔYēhéhuá耶和华chuījiǎochéngnánfāng南方dexuánfēng旋风érxíng
15 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华bǎohù保护tāmen他们Tāmen他们tūnmièchóujiàntà践踏dànshíTāmen他们xuèhǎnyóurú犹如yǐnjiǔ饮酒Tāmen他们xiàngchéngmǎnxuèdewǎnyòuxiàngtándejiǎomǎnlexuè
16 DāngYēhéhuá耶和华tāmen他们deshénkàntāde他的mínqúnyángzhěngjiù拯救tāmen他们Yīnwèi因为tāmen他们xiàngguānmiǎn冠冕shàngdebǎoshí宝石gāozàitāde他的deyǐshàng以上gāoyúnyúnhuòzuòzàitāde他的dìshang地上fāguāng发光huī)。
17 Tāde他的ēnhéděng何等tāde他的róngměichéngjiànzhuàng健壮shàonánxīnjiǔpéiyǎng培养chǔnǚ处女Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Dāngchūndeshíhòu的时候nǐmen你们yàoxiàngshǎndiàn闪电deYēhéhuá耶和华qiúwéizhòngrén众人jiàngxià降下gānlínshǐ使tiányuánshēngzhǎng生长càishū菜蔬
2 Yīnwèi因为jiāshénsuǒyándeshìkōngboshìsuǒjiàndeshìxūjiǎ虚假zuòmèng做梦zhěsuǒshuōdeshìjiǎmèngTāmen他们báibái白白deānwèi安慰rénSuǒyǐ所以zhòngrén众人yángliúyīnmùrén牧人jiùshòukǔ受苦
3 Wǒde我的xiàngmùrén牧人fāzuò发作chéngfá惩罚gōngshānyáng山羊YīnwànjūnzhīYēhéhuá耶和华juàngù眷顾zìjǐ自己deyángqúnjiùshì就是Yóudà犹大jiāshǐ使tāmen他们jùnmǎ骏马zàizhènshàng
4 Fángjiǎoshídīngzi钉子zhēngzhàndegōngyíqiè一切zhǎngquán掌权dedōucóngérchū
5 Tāmen他们yǒngshì勇士zàizhènshàngjiàng上将chóujiàntà践踏zàijiēshàngdenítǔ泥土zhōngTāmen他们zhēngzhànyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华tāmen他们tóngzàiQímǎ骑马dexiūkuì羞愧
6 yàojiāngù坚固Yóudà犹大jiāzhěngjiù拯救yuējiāyàolǐng要领tāmen他们guīhuíyàoliántāmen他们tāmen他们xiàngwèicéngjuédeyíyàng一样DōuyīnshìYēhéhuá耶和华tāmen他们deshényīngyǔntāmen他们dedǎogào祷告
7 Yǐfǎlián以法莲rényǒngshì勇士tāmen他们xīnzhōng心中chàngkuàirútóng如同hējiǔ喝酒Tāmen他们deérnǚ儿女kànjiàn看见érkuàihuo快活Tāmen他们dexīnyīnYēhéhuá耶和华yuè
8 yàoshēngjùjí聚集tāmen他们Yīnyǐjīng已经jiùshútāmen他们Tāmen他们derénshù人数jiāzēngcóngqián从前jiāzēngyíyàng一样
9 suīrán虽然huòzuòsǎntāmen他们zàilièguózhōngtāmen他们zàiyuǎnfāng远方niànTāmen他们érnǚ儿女dōucúnhuóqiědeguīhuí
10 zàilǐngtāmen他们chūĀijí埃及dezhāotāmen他们chūshùlǐngtāmen他们dàoliènènzhèdeshàngqiěbùgòu不够tāmen他们jūzhù居住
11 Yēhéhuá耶和华jīngguò经过hǎihǎilàng海浪shǐ使Níluóhé尼罗河deshēnchù深处dōugānshùdejiāo’ào骄傲zhìbēiwēi卑微Āijí埃及dequánbǐng权柄bìrán必然mièméi
12 shǐ使tāmen他们yǐkào倚靠déyǐ得以jiāngù坚固Yījǔ一举dòngfèngwǒde我的míngZhèshìYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 nènkāikāideménrènhuǒshāomièdexiāngbǎishù柏树
2 Sōngshù松树ayīngdāng应当āiháo哀号yīnwèi因为xiāngbǎishù柏树qīngdào倾倒jiāměideshùhuǐhuài毁坏shāndexiàngshù橡树ayīngdāng应当āiháo哀号yīnwèi因为màoshèng茂盛deshùlín树林yǐjīng已经dǎole
3 Tīngayǒumùrén牧人āiháo哀号deshēngyīn声音yīntāmen他们rónghuádecǎochǎnghuǐhuài毁坏leYǒushàozhuàngshīzi狮子páoxiāo咆哮deshēngyīn声音yīnYuēdànhé约旦河pángdecónglín丛林huāngfèile
4 Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénrúcǐ如此shuōjiāyàoyǎngzhèjiāngzǎideqúnyáng
5 Mǎitāmen他们dezǎiletāmen他们zìjǐ自己wéizuìMàitāmen他们deshuōYēhéhuá耶和华shìyīngdāng应当chēngsòngdeyīnchéngwéi成为fùzú富足yǎngtāmen他们debìngbù并不liántāmen他们
6 Yēhéhuá耶和华shuōbùzài不再liánzhèdedejūmín居民Bìjiāng必将zhèmínjiāogěi交给réndelínshětāmen他们wángdeshǒuzhōngTāmen他们huǐmiè毁灭zhèdeyěbù也不jiùzhèmíntuōlí脱离tāmen他们deshǒu
7 Yúshì于是yǎngzhèjiāngzǎideqúnyángjiùshì就是qúnzhōngzuìkùnkǔ困苦deyángzheliǎnggēnzhànggēnchēngwéi称为róngměigēnchēngwéi称为liánsuǒZhèyàng这样yǎngleqúnyáng
8 Yīyuè一月zhīnèi之内chúmièsānmùrén牧人Yīnwèi因为wǒde我的xīnyànfántāmen他们tāmen他们dexīnzēngxián
9 jiùshuōyǎngnǐmen你们YàodeyóuYàosāngwángdeyóusāngwángshèngdeyóutāmen他们bǐcǐ彼此xiāngshí
10 zhéduàn折断chēngwéi称为róngměidezhàngbiǎomíng表明fèiqì废弃wànmínsuǒdeyuē
11 Dāngjiùfèiqì废弃leZhèyàng这样nàxiē那些yǎngwàngwǒde我的kùnkǔ困苦yángjiùzhīdao知道suǒshuōdeshìYēhéhuá耶和华dehuà的话
12 duìtāmen他们shuōnǐmen你们ruòyǐwéi以为měijiùgěigōngjiàbùrán不然jiùbàle罢了Yúshì于是tāmen他们gěilesānshí三十kuàiqiánzuòwéi作为wǒde我的gōngjià
13 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐shuōyàozhòngrén众人suǒdìngměihǎo美好dejiàzhí价值diūgěiyáobiàn便jiāngzhèsānshí三十kuàiqiánzàiYēhéhuá耶和华dediàn殿zhōngdiūgěiyáole
14 yòuzhéduàn折断chēngwéi称为liánsuǒdegēnzhàngbiǎomíng表明fèiqì废弃Yóudà犹大Yǐsèliè以色列dìxiōng弟兄deqíngyì情谊
15 Yēhéhuá耶和华yòufēnfù吩咐shuōzàiyúmèi愚昧rénsuǒyòngdeqìjù器具
16 Yīnyàozàizhèdexīngqǐ兴起yīgè一个mùrén牧人kàngù看顾sāngwángdexúnzhǎo寻找fēnsàn分散deyīzhì医治shòushāng受伤deyěbù也不yǎngqiángzhuàngdeQuèyàochīféiyángderòusīliè撕裂de
17 Wúyòng无用demùrén牧人diūqì丢弃yángqúnyǒuhuòleDāolíndàotāde他的bǎngbì膀臂yòuyǎnshàngTāde他的bǎngbì膀臂quánrán全然gāntāde他的yòuyǎnhūn’àn昏暗shīmíng失明Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yēhéhuá耶和华lùnYǐsèliè以色列deshìzhāngzhūtiānjiànlì建立dìjī地基zàorénlǐmiàn里面zhīlíngdeYēhéhuá耶和华shuō
2 shǐ使lěngbèiwéikǔndeshíhòu的时候xiàngwéilièguódemínchéngwéi成为lìngrén令人hūnzuìdebēizhèshìlùndàoYóudà犹大huòzuòYóudà犹大shìrúcǐ如此)。
3 shǐ使lěngxiàngjùjí聚集gōngjī攻击tāde他的wànmíndàngzuò当作yīkuài一块zhòngshítou石头Fánjǔqǐ举起deshòuzhòngshāng重伤
4 Yēhéhuá耶和华shuōdàoshǐ使yíqiè一切jīnghuángshǐ使qímǎ骑马dediānkuángkàngù看顾Yóudà犹大jiāshǐ使lièguódeyíqiè一切xiāyǎn
5 Yóudà犹大dechángxīnlǐ心里shuōlěngdejūmín居民yǐkào倚靠wànjūnzhīYēhéhuá耶和华tāmen他们deshénjiùzuòwǒmen我们denénglì能力
6 shǐ使Yóudà犹大dechángrúhuǒ如火pénzàicháizhōngyòurúhuǒ如火zàikǔnTāmen他们zuǒyòu左右shāomièwéilièguódemínlěngrénréngzhùběnchǔjiùshì就是lěng
7 Yēhéhuá耶和华xiānzhěngjiù拯救Yóudà犹大dezhàngpéngmiǎnde免得Dàwèi大卫jiāderóngyào荣耀lěngjūmín居民deróngyào荣耀shèngguò胜过Yóudà犹大
8 Yēhéhuá耶和华bǎohù保护lěngdejūmín居民Tāmen他们zhōngjiān中间ruǎnruò软弱deDàwèi大卫Dàwèi大卫dejiāshénxíngzàitāmen他们qiánmian前面zhīYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者
9 bìdìng必定mièjué灭绝láigōngjī攻击lěnggèguó各国demín
10 bìjiāng必将shīēnjiàorénkěnqiú恳求delíngjiāoguàn浇灌Dàwèi大卫jiālěngdejūmín居民Tāmen他们yǎngwànghuòzuòběnjiétóngjiùshì就是tāmen他们suǒzhādewéibēi’āi悲哀sāngshēngyòuwéichóusāngZhǎngzǐ长子
11 lěngyǒudàdà大大debēi’āi悲哀duōpíngyuán平原zhīlínméndebēi’āi悲哀
12 Jìngnèi境内jiājiādedōubēi’āi悲哀Dàwèi大卫jiānándezàichǔdezàichǔdānjiānándezàichǔdezàichǔ
13 wèijiānándezàichǔdezàichǔShìměijiānándezàichǔdezàichǔ
14 Qíyú其余dejiānándezàichǔdezàichǔPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 gěiDàwèi大卫jiālěngdejūmín居民kāiyīgè一个quányuánchúzuì’è罪恶wūhuì污秽
2 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōcóngdìshang地上chúmièǒuxiàng偶像demíngbùzài不再bèirénniànshǐ使zhèdebùzài不再yǒujiǎxiānzhī先知wūhuì污秽delíng
3 Ruòzàiyǒurén有人shuōyùyán预言shēngtāde他的fùmǔ父母duìshuōbùdé不得cúnhuóyīnwèi因为tuōYēhéhuá耶和华demíngshuōjiǎyùyán预言Shēngtāde他的fùmǔ父母zàishuōyùyán预言deshíhòu的时候yàojiāngtòu
4 fánzuòxiānzhī先知shuōyùyán预言deyīnsuǒlùndeyìxiàng异象xiūkuì羞愧bùzài不再chuān穿máoyī毛衣hōngpiànrén
5 shuōbúshì不是xiānzhī先知shìgēngdì耕地decóngyòuniánzuòrénde
6 yǒurén有人wènshuōliǎngzhōngjiān中间shìshénme什么shāngnehuídá回答shuōzhèshìzàiqīnyǒu亲友jiāzhōngsuǒshòudeshāng
7 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōdāojiànyīngdāng应当xīngqǐ兴起gōngjī攻击wǒde我的mùrén牧人wǒde我的tóngbàn同伴mùrén牧人yángjiùfēnsàn分散fǎnshǒujiāzàiwēixiǎo微小zhědeshēnshàng
8 Yēhéhuá耶和华shuōzhèquándederénsānfēnzhī分之èrjiǎnchúérsānfēnzhī分之réngcúnliú
9 yàoshǐ使zhèsānfēnzhī分之jīnghuǒāoliàntāmen他们āoliànyínshìliàntāmen他们shìliànjīnTāmen他们qiúgàowǒde我的míngyīngyǔntāmen他们yàoshuōzhèshìwǒde我的zǐmín子民Tāmen他们yàoshuōYēhéhuá耶和华shìwǒmen我们deshénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Yēhéhuá耶和华derìzi日子línjìn临近decáiwù财物bèiqiāngluèzàizhōngjiān中间fēnsàn分散
2 Yīnwèi因为jùjí聚集wànguólěngzhēngzhànChéngbèigōngfángwū房屋bèiqiǎngduó抢夺fùnǚ妇女bèidiànchéngzhòngdì中的mínyībàn一半bèishèngxià剩下demínréngzàichéngzhōngzhìjiǎnchú
3 Nàshí那时Yēhéhuá耶和华chūqù出去nàxiē那些guózhēngzhànhǎoxiàng好像cóngqián从前zhēngzhànyíyàng一样
4 tāde他的jiǎozhànzàilěngqiánmian前面cháodōngdegǎnlǎn橄榄shānshàngZhèshāncóngzhōng从中jiānfēnliè分裂Dōngzhì东至西chéngwéi成为jídà极大deShāndeyībàn一半xiàngběi向北nuóyībàn一半xiàngnán向南nuó
5 Nǐmen你们yàocóngshāndezhōngtáopǎo逃跑yīnwèi因为shāngǔ山谷yándàoNǐmen你们táopǎo逃跑Yóudà犹大wáng西niánjiānderéntáobì逃避dàdìzhèn大地震yíyàng一样Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénjiànglìn降临yǒuyíqiè一切shèngzhětónglái
6 méiyǒu没有guāngSānguāngtuìsuō退缩
7 shìYēhéhuá耶和华suǒzhīdao知道deBúshì不是báizhòu白昼yěbù也不shìhēiyè黑夜dàole到了wǎnshang晚上cáiyǒuguāngmíng光明
8 yǒuhuóshuǐcónglěngchūlai出来yībàn一半wǎngdōnghǎi东海liúyībàn一半wǎng西hǎiliúDōngxiàdōushìrúcǐ如此
9 Yēhéhuá耶和华zuòquándedewángYēhéhuá耶和华wéièrdeTāde他的míngshìèrde
10 Quándecóngjiāzhídào直到lěngnánfāng南方delínményàobiànwéilěngrénggāowèijiùshì就是cóngbiàn便mǐnméndàodìyī第一ménzhīchǔyòudàojiǎoménbìngcóngnánlóuzhídào直到wángdejiǔzhà
11 Rénzhùzàiqízhōng在其中bùzài不再yǒuzhòulěngrénānrán安然jūzhù居住
12 Yēhéhuá耶和华yòngzāiyānggōngjī攻击lěngzhēngzhàndelièguórénshìzhèyàng这样Tāmen他们liǎngjiǎozhàndeshíhòu的时候ròuxiāoméiyǎnzàikuàngzhōnggānbiěshézàikǒuzhōngkuìlàn溃烂
13 Yēhéhuá耶和华shǐ使tāmen他们dàdà大大rǎoluàn扰乱Tāmen他们rénbǐcǐ彼此jiūzhùshǒugōngjī攻击
14 Yóudà犹大zàilěngzhēngzhànNàshí那时wéigèguó各国decáiwù财物jiùshì就是xǔduō许多jīnyínyīfu衣服bèishōu
15 líndàoluózi骡子luòtuo骆驼yíngzhōngyíqiè一切shēngchù牲畜dezāiyāngshìzāiyāngyìbān一般
16 Suǒyǒu所有láigōngjī攻击lěnglièguózhōngshèngxià剩下derénniánnián年年shànglái上来jìngbàijūnwángwànjūnzhīYēhéhuá耶和华bìngshǒuzhùpéngjié
17 Dìshang地上wànzhōngfánshànglěngjìngbàijūnwángwànjūnzhīYēhéhuá耶和华dejiàngzàitāmen他们dedìshang地上
18 Āijí埃及ruòshànglái上来yěbù也不jiàngzàitāmen他们dedìshang地上Fánshànglái上来shǒuzhùpéngjiédelièguórénYēhéhuá耶和华yòngzhèzāigōngjī攻击tāmen他们
19 Zhèjiùshì就是Āijí埃及dexíngfá刑罚shànglái上来shǒuzhùpéngjiézhīlièguódexíngfá刑罚
20 Dāngdelíngdāng铃铛shàngyǒuguīYēhéhuá耶和华wéishèngdezhèhuàYēhéhuá耶和华diàn殿nèideguōjìtán祭坛qiándewǎnyíyàng一样
21 FánlěngYóudà犹大deguōdōuguīwànjūnzhīYēhéhuá耶和华wéishèngFánxiàndedōuláizhèguōzhǔròuzàiqízhōng在其中DāngzàiwànjūnzhīYēhéhuá耶和华dediàn殿zhōngbùzài不再yǒujiānánrén