tàifúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yàbó亚伯hǎndehòuyì后裔Dàwèi大卫dezǐsūn子孙Yēsū耶稣Jīdū基督dejiāpǔ家谱。(Hòuyì后裔zǐsūn子孙yuánwéndōuzuòérzi儿子xiàtóng
2 Yàbó亚伯hǎnshēngYǐsǎ以撒Yǐsǎ以撒shēngYǎgè雅各Yǎgè雅各shēngYóudàhé犹大和tāde他的dìxiōng弟兄
3 Yóudà犹大cóngshìshēngFǎlèsī法勒斯Xièlā谢拉Fǎlèsī法勒斯shēngXīsīlún希斯仑Xīsīlún希斯仑shēngYàlán亚兰
4 Yàlán亚兰shēngshēngNáshùn拿顺Náshùn拿顺shēngSǎmén撒门
5 Sǎmén撒门cóngLǎhé喇合shìshēngBō’āsī波阿斯Bō’āsī波阿斯cóngLùdé路得shìshēngÉbèidé俄备得Ébèidé俄备得shēngYēxī耶西
6 Yēxī耶西shēngDàwèi大卫wángDàwèi大卫cóngdeqīzi妻子shēngSuǒluómén所罗门
7 Suǒluómén所罗门shēngluóānLuóānshēng安生shēng
8 shēngyuēshāYuēshāshēngyuēlánYuēlánshēngWūxīyà乌西亚
9 Wūxīyà乌西亚shēngYuētǎn约坦Yuētǎn约坦shēngYàhāsī亚哈斯Yàhāsī亚哈斯shēngXīxījiā希西家
10 Xīxījiā希西家shēngMǎnáxī玛拿西Mǎnáxī玛拿西shēngYàmén亚们Yàmén亚们shēngYuēxīyà约西亚
11 Bǎixìng百姓bèiqiāndàoBābǐlún巴比伦deshíhòu的时候Yuēxīyà约西亚shēngtāde他的dìxiōng弟兄
12 QiāndàoBābǐlún巴比伦zhīhòu之后shēngSǎlātiě撒拉铁Sǎlātiě撒拉铁shēngsuǒluó
13 SuǒluóshēngYàbǐyù亚比玉Yàbǐyù亚比玉shēngjìngjìngshēngYàsuǒ亚所
14 Yàsuǒ亚所shēngSǎdū撒督Sǎdū撒督shēngYàjīn亚金Yàjīn亚金shēngYǐlǜ以律
15 Yǐlǜ以律shēngshēngMǎdàn马但Mǎdàn马但shēngYǎgè雅各
16 Yǎgè雅各shēngyuējiùshì就是dezhàngfu丈夫chēngwéi称为Jīdū基督deYēsū耶稣shìcóngshēngde
17 Zhèyàng这样cóngYàbó亚伯hǎndàoDàwèi大卫gòngyǒu共有shísì十四dàiCóngDàwèi大卫dàoqiānzhìBābǐlún巴比伦deshíhòu的时候yǒushísì十四dàiCóngqiānzhìBābǐlún巴比伦deshíhòu的时候dàoJīdū基督yòuyǒushísì十四dài
18 Yēsū耶稣Jīdū基督jiàngshēngdeshìzàixiàmiàn在下面mǔqīn母亲yǐjīng已经pèileyuēháiméiyǒu没有yíngjiùcóngshènglíng圣灵huái怀leyùn
19 zhàngfu丈夫yuēshìrénbùyuàn不愿míngmíng明明dexiūrù羞辱xiǎngyàoàn’àn暗暗dexiūle
20 Zhèngsīniàn思念zhèshìdeshíhòu的时候yǒuzhǔdeshǐzhě使者xiàngmèngzhōngxiǎnxiàn显现shuōDàwèi大卫dezǐsūn子孙yuēbùyào不要zhǐguǎn只管guòdeqīzi妻子láiYīnsuǒhuái怀deyùnshìcóngshènglíng圣灵láide
21 jiāngyào将要shēngyīgè一个érzi儿子yàogěimíngjiào名叫Yēsū耶稣Yīnyàojiāngzìjǐ自己debǎixìng百姓cóngzuì’è罪恶jiùchū救出lái
22 Zhèyíqiè一切deshìchéngjiù成就shìyàoyīngyànzhǔjièxiānzhī先知suǒshuōdehuà的话
23 Shuōyǒutónghuáiyùn怀孕shēngrényàochēngtāde他的míngwèi名为nèi。(nèifānchūlai出来jiùshì就是shénwǒmen我们tóngzài。)
24 Yuēxǐngleqǐlai起来jiùzūnzhezhǔshǐzhě使者defēnfù吩咐qīzi妻子guòlái过来
25 Zhǐshì只是méiyǒu没有tóngfángděngshēngleérzi儿子,(yǒujuànzuòděngshēngletóutāideérzi儿子jiùgěimíngjiào名叫Yēsū耶稣Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Dāngwángdeshíhòu的时候Yēsū耶稣shēngzàiYóutài犹太deBólìhéng伯利恒Yǒujǐge几个bóshì博士cóngdōngfāng东方láidào来到lěngshuō
2 shēngxialai下来zuòYóutàirén犹太人zhīwángdezàinǎli哪里wǒmen我们zàidōngfāng东方kànjiàn看见tāde他的xīngláibài
3 wángtīngjiàn听见lejiùxīnlǐ心里bù’ān不安lěngchéngderéndōubù’ān不安
4 jiùshàolejìsī祭司chángmínjiān民间dewénshìwèntāmen他们shuōJīdū基督dāngshēngzàihéchǔ何处
5 Tāmen他们huídá回答shuōzàiYóutài犹太deBólìhéng伯利恒Yīnwèi因为yǒuxiānzhī先知zheshuō
6 Yóudà犹大dedeBólìhéng伯利恒azàiYóudà犹大Zhūchéng诸城zhōngbìngbù并不shìzuìxiǎodeYīnwèi因为jiānglái将来yǒuwèijūnwángyàocóngnàli那里chūlai出来yǎngYǐsèliè以色列mín
7 Dāngxiààn’àn暗暗deshàolebóshì博士láiwènxīngshìshénme什么shíhou时候chūxiàn出现de
8 Jiùchātāmen他们wǎngBólìhéng伯利恒shuōnǐmen你们zǐxì仔细xúnfǎng寻访xiǎohái小孩Xúndàole到了jiùláibàoxìn报信hǎobài
9 Tāmen他们tīngjiàn听见wángdehuà的话jiùleZàidōngfāng东方suǒkànjiàn看见dexīnghūrán忽然zàitāmen他们qiántou前头xíngzhíxíngdàoxiǎohái小孩dedìfang地方jiùzàishàngtou上头tíngzhùle
10 Tāmen他们kànjiàn看见xīngjiùdàdà大大dehuānxǐ欢喜
11 Jìnlefángzi房子kànjiàn看见xiǎohái小孩mǔqīn母亲jiùbàixiǎohái小孩jiēkāibǎohuángjīn黄金rǔxiāng乳香méiyàowéilǐwù礼物xiàngěi
12 Bóshì博士yīnwèi因为zàimèngzhōngbèizhǔzhǐshì指示bùyào不要huíqu回去jiànjiùcóngbiéde别的huíběndì本地le
13 Tāmen他们hòuyǒuzhǔdeshǐzhě使者xiàngyuēmèngzhōngxiǎnxiàn显现shuōqǐlai起来dàizhexiǎohái小孩tóngmǔqīn母亲táowǎngĀijí埃及zhùzàinàli那里děngfēnfù吩咐Yīnwèi因为xúnzhǎo寻找xiǎohái小孩yàochúmiè
14 Yuējiùqǐlai起来yèjiān夜间dàizhexiǎohái小孩mǔqīn母亲wǎngĀijí埃及
15 Zhùzàinàli那里zhídào直到leZhèshìyàoyīngyànzhǔjièxiānzhī先知suǒshuōdehuà的话shuōcóngĀijí埃及shàochūwǒde我的érzi儿子lái
16 jiànzìjǐ自己bèibóshì博士yúnòng愚弄jiùdàdà大大fānù发怒chārénjiāngBólìhéng伯利恒chéngbìngjìngsuǒyǒu所有denánhái男孩zhàozhexiàngbóshì博士zǐxì仔细cháwèndeshíhòu的时候fánliǎngsuìdedōushājìnle
17 Zhèjiùyīnglexiānzhī先知Yēlìmǐ耶利米dehuà的话shuō
18 Zàitīngjiàn听见hàotáodeshēngyīn声音shìjiéérnǚ儿女kěnshòuānwèi安慰yīnwèi因为tāmendōu他们都bùzàile不在了
19 leyǐhòu以后yǒuzhǔdeshǐzhě使者zàiĀijí埃及xiàngyuēmèngzhōngxiǎnxiàn显现shuō
20 Qǐlai起来dàizhexiǎohái小孩mǔqīn母亲wǎngYǐsèliè以色列deYīnwèi因为yàohàixiǎohái小孩xìngmìng性命derényǐjīng已经le
21 Yuējiùqǐlai起来xiǎohái小孩mǔqīn母亲dàidàoYǐsèliè以色列de
22 Zhīyīntīngjiàn听见lǎojiēzhe接着fùqīn父亲zuòleYóutài犹太wángjiùwǎngnàli那里Yòuzàimèngzhōngbèizhǔzhǐshì指示biàn便wǎngjiājìngnèi境内le
23 Dàole到了zuòchéngmíngjiào名叫jiùzhùzàinàli那里Zhèshìyàoyīngyànxiānzhī先知suǒshuōjiāngchēngwéi称为réndehuà的话lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Nàshí那时yǒushīxǐ施洗deYuēhàn约翰chūlai出来zàiYóutài犹太dekuàngchuándào传道shuō
2 Tiānguó天国jìnlenǐmen你们yīngdāng应当huǐgǎi悔改
3 Zhèrénjiùshì就是xiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚suǒshuōdeshuōzàikuàngyǒurén有人shēnghǎnzheshuōyùbèi预备zhǔdedàoxiūzhítāde他的
4 ZhèYuēhàn约翰shēnchuān穿luòtuo骆驼máodeyīfu衣服yāoshùpídài皮带chīdeshìhuángchóng蝗虫
5 Nàshí那时lěngYóutài犹太quándebìngyuēdànyīdài一带dìfang地方deréndōuchūqù出去dàoYuēhàn约翰nàli那里
6 Chéngrèn承认tāmen他们dezuìzàiyuēdànshòutāde他的
7 Yuēhàn约翰kànjiàn看见xǔduō许多sàiréndōugāirénláishòujiùduìtāmen他们shuōdúshé毒蛇dezhǒnglèi种类shéizhǐshì指示nǐmen你们táobì逃避jiānglái将来defèn忿ne
8 Nǐmen你们yàojiéchūguǒláihuǐgǎi悔改dexīnxiāngchèn相称
9 Bùyào不要zìjǐ自己xīnlǐ心里shuōyǒuYàbó亚伯hǎnwéiwǒmen我们dezǔzōng祖宗gàosu告诉nǐmen你们shénnéngcóngzhèxie这些shítou石头zhōnggěiYàbó亚伯hǎnxīngqǐ兴起zǐsūn子孙lái
10 Xiànzài现在fǔzi斧子yǐjīng已经fàngzài放在shùgēnshàngfánjiéhǎoguǒdeshùjiùkǎnxialai下来diūzàihuǒ
11 shìyòngshuǐgěinǐmen你们shīxǐ施洗jiàonǐmen你们huǐgǎi悔改Dànzàiyǐhòu以后láidenénglì能力gèngdà更大jiùshì就是gěixiéyěbù也不pèiyàoyòngshènglíng圣灵huǒgěinǐmen你们shīxǐ施洗
12 shǒulǐ手里zhebòjī簸箕yàoyángjìngtāde他的chǎngmàizi麦子shōuzàicāngkāngyòngmièdehuǒshāojìnle
13 DāngxiàYēsū耶稣cóngjiāláidào来到yuēdànjiànleYuēhàn约翰yàoshòutāde他的
14 Yuēhàn约翰xiǎngyàolánzhù拦住shuōdāngshòudefǎndào反倒shàngzhèlǐ这里láima
15 Yēsū耶稣huídá回答shuōzànqiě暂且Yīnwèi因为wǒmen我们dāngzhèyàng这样jìnzhūbānde。(Huòzuòyúshì于是Yuēhàn约翰le
16 Yēsū耶稣shòulesuíjí随即cóngshuǐshànglái上来Tiānhūrán忽然wéikāilejiùkànjiàn看见shéndelíngfǎngfú仿佛gēzǐ鸽子jiàngxià降下zàishēnshàng
17 Cóngtiānshàng天上yǒushēngyīn声音shuōzhèshìwǒde我的àisuǒxǐyuè喜悦dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Dāngshí当时Yēsū耶稣bèishènglíng圣灵yǐndàokuàngshòumóguǐ魔鬼deshìtàn试探
2 jìnshí禁食sìshí四十zhòuyè昼夜hòulái后来jiùè饿le
3 shìtàn试探réndejìnqiánláiduìshuōruòshì若是shéndeérzi儿子kěyǐ可以fēnfù吩咐zhèxie这些shítou石头biànchéng变成shíwù食物
4 Yēsū耶稣quèhuídá回答shuōjīngshàngzheshuōrénhuózhe活着búshì不是dānkàoshíwù食物nǎishì乃是kàoshénkǒusuǒchūdeyíqiè一切huà
5 Móguǐ魔鬼jiùdàijìnleshèngchéng圣城jiàozhànzàidiàn殿shàng,(yuánwénzuòchì
6 Duìshuōruòshì若是shéndeérzi儿子kěyǐ可以tiàoxiàqu下去Yīnwèi因为jīngshàngzheshuōzhǔyào主要wéifēnfù吩咐tāde他的shǐzhě使者yòngshǒutuōzhemiǎnde免得dejiǎopèngzàishítou石头shàng
7 Yēsū耶稣duìshuōjīngshàngyòuzheshuōbùkě不可shìtàn试探zhǔdeshén
8 Móguǐ魔鬼yòudàishànglezuòzuìgāo最高deshānjiāngshìshàngdewànguówànguóderónghuádōuzhǐgěikàn
9 Duìshuōruòbàijiùzhèyíqiè一切dōucìgěi赐给
10 Yēsū耶稣shuōsādàn撒但tuì退。(Sādàn撒但jiùshì就是dǐdǎng抵挡deyìsī意思nǎimóguǐ魔鬼debiémíng别名yīnwèi因为jīngshàngzheshuōdāngbàizhǔdeshéndānyàoshìfèng
11 Yúshì于是móguǐ魔鬼leYēsū耶稣yǒutiānshǐ天使láicìhòu伺候
12 Yēsū耶稣tīngjiàn听见Yuēhàn约翰xiàlejiànjiùtuì退dàojiā
13 Hòuyòulíkāi离开wǎngjiābǎinóngjiùzhùzàinàli那里dìfang地方kàohǎizài西lúndebiānjiè边界shàng
14 Zhèshìyàoyīngyànxiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚dehuà的话
15 Shuō西lúndedejiùshì就是yánhǎi沿海deyuēdànwàiwàibāngrén外邦人dejiāde
16 zuòzàihēi’àn黑暗debǎixìng百姓kànjiàn看见leguāngzuòzàiyìnzhīdederényǒuguāngfāxiàn发现zhàozhetāmen他们
17 Cóngnàshí那时hòuYēsū耶稣jiùchuándàoláishuōtiānguó天国jìnlenǐmen你们yīngdāng应当huǐgǎi悔改
18 Yēsū耶稣zàijiāhǎibiān海边xíngzǒu行走kànjiàn看见dìxiōng弟兄èrrénjiùshì就是chēnghu称呼Bǐdé彼得de西ménxiōngdì兄弟āndelièzàihǎilǐ海里wǎngTāmen他们běnshìde
19 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōláigēncóng跟从yàojiàonǐmen你们deréndeyíyàng一样
20 Tāmen他们jiùlìkè立刻shělewǎnggēncóng跟从le
21 Cóngnàli那里wǎngqiánzǒuyòukànjiàn看见dìxiōng弟兄èrrénjiùshì就是西tàideérzi儿子Yǎgè雅各xiōngdì兄弟Yuēhàn约翰tóngtāmen他们defùqīn父亲西tàizàichuánshàng船上wǎngYēsū耶稣jiùzhāohu招呼tāmen他们
22 Tāmen他们lìkè立刻shělechuánbiélefùqīn父亲gēncóng跟从leYēsū耶稣
23 Yēsū耶稣zǒubiànjiāzàihuìtángjiàoxun教训rénchuántiānguó天国defúyīn福音yīzhì医治bǎixìng百姓yàngdebìngzhèng病症
24 Tāde他的míngshēng名声jiùchuánbiàn传遍lexùlìyà叙利亚Nàli那里derényíqiè一切hàibìngdejiùshì就是hàiyàngjíbìng疾病yàngténgtòng疼痛debèiguǐdediānxián癫痫detānhuàn瘫痪dedōudàileláiYēsū耶稣jiùzhìhǎoletāmen他们
25 Dāngxiàyǒuxǔduō许多réncóngjiājiālěngYóutài犹太yuēdànwàiláigēnzhe跟着Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yēsū耶稣kànjiàn看见zhèxǔduō许多derénjiùshàngleshānzuòxia坐下méntú门徒dàogēnqián跟前lái
2 jiùkāikǒu开口jiàoxun教训tāmen他们shuō
3 Xūxīn虚心derényǒuleyīnwèi因为tiānguó天国shìtāmen他们de
4 Āitòngderényǒuleyīnwèi因为tāmen他们bìděi必得ānwèi安慰
5 Wēnróu温柔derényǒuleyīnwèi因为tāmen他们chéngshòu承受de
6 Jīkě饥渴derényǒuleyīnwèi因为tāmen他们bìděi必得bǎo
7 Liánrénderényǒuleyīnwèi因为tāmen他们ménglián
8 Qīngxīnderényǒuleyīnwèi因为tāmen他们bìděi必得jiànshén
9 Shǐ使rénhémù和睦derényǒuleyīnwèi因为tāmen他们chēngwéi称为shéndeérzi儿子
10 Wéishòubīpò逼迫derényǒuleyīnwèi因为tiānguó天国shìtāmen他们de
11 Rénruòyīnrǔmà辱骂nǐmen你们bīpò逼迫nǐmen你们niēzào捏造yànghuàihuàhuǐbàng毁谤nǐmen你们nǐmen你们jiùyǒule
12 Yīngdāng应当huānxǐ欢喜kuàilè快乐yīnwèi因为nǐmen你们zàitiānshàng天上deshǎngshìdeZàinǐmen你们yǐqián以前dexiānzhī先知rénshìzhèyàng这样bīpò逼迫tāmen他们
13 Nǐmen你们shìshìshàngdeyánYánruòshīlewèizěnnéngjiàozàixiánneyǐhòu以后wúyòng无用bùguò不过diūzàiwài在外miànbèirénjiàntà践踏le
14 Nǐmen你们shìshìshàngdeguāngChéngzàozàishānshàngshìbùnéng不能yǐncáng隐藏de
15 Réndiǎndēngfàngzài放在dǒudǐxia底下shìfàngzài放在dēngtáishàngjiùzhàoliàng照亮jiāderén
16 Nǐmen你们deguāngdāngzhèyàng这样zhàozàirénqiánjiàotāmen他们kànjiàn看见nǐmen你们dehǎoxíngwéi行为biàn便jiāngróngyào荣耀guīgěinǐmen你们zàitiānshàng天上de
17 xiǎngláiyàofèidiàoxiānzhī先知láibúshì不是yàofèidiàonǎishì乃是yàochéngquán
18 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们jiùshì就是dàotiāndì天地dōufèiledeyīdiǎn一点huàyěbù也不néngfèidōuyàochéngquán
19 Suǒyǐ所以wúlùn无论hérén何人fèidiàozhèjièmìng诫命zhōngzuìxiǎodetiáoyòujiàoxun教训rénzhèyàng这样zuòzàitiānguó天国yàochēngwéi称为zuìxiǎodeDànwúlùn无论hérén何人zūnxíngzhèjièmìng诫命yòujiàoxun教训rénzūnxíngzàitiānguó天国yàochēngwéi称为de
20 gàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们deruòbùshèng不胜wénshìsàiréndeduànbùnéng不能jìntiānguó天国
21 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒufēnfù吩咐gǔrén古人dehuà的话shuōbùkě不可shārén杀人yòushuōfánshārén杀人denánmiǎn难免shòushěnpàn审判
22 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们fánxiàngdìxiōng弟兄dòngdenánmiǎn难免shòushěnpàn审判。(Yǒujuànzàifánxiàtiānyuándefándìxiōng弟兄shìjiādenánmiǎn难免gōnghuì公会deshěnduànFándìxiōng弟兄shìdenánmiǎn难免dìyù地狱dehuǒ
23 Suǒyǐ所以zàijìtán祭坛shàngxiànlǐwù礼物deshíhòu的时候ruòxiǎngdìxiōng弟兄xiànghuái怀yuàn
24 Jiùlǐwù礼物liúzàitánqiánxiāntóngdìxiōng弟兄héhǎo和好ránhòu然后láixiànlǐwù礼物
25 tónggàodeduìtóu对头háizàilùshang路上jiùgǎnjǐn赶紧Kǒngpà恐怕sònggěishěnpàn审判guānshěnpàn审判guānjiāofù交付jiùxiàzàijiànle
26 shízài实在gàosu告诉ruòyǒuwénqiánméiyǒu没有háiqīngduànbùnéng不能cóngnàli那里chūlai出来
27 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒuhuàshuōbùkě不可jiānyín奸淫
28 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们fánkànjiàn看见fùnǚ妇女jiùdòngyínniàndezhèrénxīn人心yǐjīng已经fànjiānyín奸淫le
29 Ruòshì若是deyòuyǎnjiàodiēdǎojiùwānchūlai出来diūdiào丢掉Nìngkě宁可shīqù失去bǎizhòngdì中的jiàoquánshēn全身diūzàidìyù地狱
30 Ruòshì若是yòushǒu右手jiàodiēdǎojiùkǎnxialai下来diūdiào丢掉Nìngkě宁可shīqù失去bǎizhòngdì中的jiàoquánshēn全身xiàdìyù地狱
31 Yòuyǒuhuàshuōrénruòxiūjiùdānggěixiūshū
32 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们fánxiūderuòbúshì不是wéiyínluàndeyuángù缘故jiùshì就是jiàozuòyínleRénruòzhèbèixiūdefùrén妇人shìfànjiānyín奸淫le
33 Nǐmen你们yòutīngjiàn听见yǒufēnfù吩咐gǔrén古人dehuà的话shuōbùkě不可bèishìsuǒdeshìzǒngyàoxiàngzhǔjǐnshǒu
34 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们shénme什么shìdōubùkě不可bùkě不可zhǐzhetiānshìyīnwèi因为tiānshìshéndezuòwèi座位
35 Bùkě不可zhǐzhedeshìyīnwèi因为deshìtāde他的jiǎodèng脚凳Yěbù也不zhǐzhelěngshìyīnwèi因为lěngshìjūndejīngchéng
36 Yòubùkě不可zhǐzhedetóushìyīnwèi因为bùnéng不能shǐ使gēntóufa头发biànhēi变黑biànbáile
37 Nǐmen你们dehuà的话shìjiùshuōshìbúshì不是jiùshuōbúshì不是Ruòzàiduōshuōjiùshì就是chūyú出于ězhě。(Huòzuòshìcóngěchūlai出来de
38 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒuhuàshuōyǎnháiyǎnhái
39 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们bùyào不要ěrénzuòduì作对Yǒurén有人deyòuliǎnliánzuǒliǎnzhuǎnguòlái过来yóu
40 Yǒurén有人xiǎngyàogàoyàodeliánwàiyī外衣yóu
41 Yǒurén有人qiángzǒujiùtóngzǒuèr
42 YǒuqiúdejiùgěiYǒuxiàngjièdài借贷debùkě不可tuīcí推辞
43 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒuhuàshuōdāngàidelínshěhèndechóu
44 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们yàoàinǐmen你们dechóuWéibīpò逼迫nǐmen你们dedǎogào祷告
45 Zhèyàng这样jiùkěyǐ可以zuònǐmen你们tiānfù天父deérzi儿子Yīnwèi因为jiàotóuzhàohǎorénzhàodǎirénjiàngyǔ降雨gěiréngěiderén
46 Nǐmen你们ruòdānàiàinǐmen你们derénYǒushénme什么shǎngnejiùshì就是shuìshìzhèyàng这样xíngma
47 Nǐmen你们ruòdānqǐngdìxiōng弟兄deānrényǒushénme什么chángchù长处nejiùshì就是wàibāngrén外邦人shìzhèyàng这样xíngma
48 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàowánquán完全xiàngnǐmen你们detiānfù天父wánquán完全yíyàng一样Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Nǐmen你们yàoxiǎoxīn小心bùkě不可jiāngshànshìxíngzàiréndemiànqián面前gùyì故意jiàotāmen他们kànjiàn看见Ruòshì若是zhèyàng这样jiùbùnéng不能denǐmen你们tiānfù天父deshǎngle
2 Suǒyǐ所以shīshědeshíhòu的时候bùkě不可zàiqiánmian前面chuīhàoxiàngjiǎmào假冒wéishànderénzàihuìtángjiēdào街道shàngsuǒxíngdegùyì故意yàodé要得rénderóngyào荣耀shízài实在gàosu告诉nǐmen你们tāmen他们yǐjīng已经déle得了tāmen他们deshǎng
3 shīshědeshíhòu的时候bùyào不要jiàozuǒshǒuzhīdao知道yòushǒu右手suǒzuòde
4 Yàojiàoshīshědeshìxíngzàiànzhōng暗中zàiànzhōng暗中chákàn察看bìrán必然bàodá报答。(Yǒujuànzuòzàimíngchǔbàodá报答
5 Nǐmen你们dǎogào祷告deshíhòu的时候bùkě不可xiàngjiǎmào假冒wéishànderénàizhànzàihuìtángshízì十字lùkǒu路口shàngdǎogào祷告gùyì故意jiàorénkànjiàn看见shízài实在gàosu告诉nǐmen你们tāmen他们yǐjīng已经déle得了tāmen他们deshǎng
6 dǎogào祷告deshíhòu的时候yàojìndenèiguānshàngmén上门dǎogào祷告zàiànzhōng暗中dezàiànzhōng暗中chákàn察看bìrán必然bàodá报答
7 Nǐmen你们dǎogào祷告bùkě不可xiàngwàibāngrén外邦人yòngxǔduō许多chóngfù重复huàTāmen他们yǐwéi以为huàduōleméngchuítīng
8 Nǐmen你们bùkě不可xiàofǎ效法tāmen他们Yīnwèi因为nǐmen你们méiyǒu没有qíqiú祈求xiānnǐmen你们suǒxū所需yòngdenǐmen你们dezǎoyǐ早已zhīdao知道le
9 Suǒyǐ所以nǐmen你们dǎogào祷告yàozhèyàng这样shuōwǒmen我们zàitiānshàng天上deyuànréndōuzūndemíngwèi名为shèng
10 Yuàndeguójiànglìn降临yuàndezhǐyì旨意xíngzàidìshang地上rútóng如同xíngzàitiānshàng天上
11 Wǒmen我们rìyòng日用deyǐnshí饮食jīnrì今日cìgěi赐给wǒmen我们
12 Miǎnwǒmen我们dezhàirútóng如同wǒmen我们miǎnleréndezhài
13 jiàowǒmen我们yùjiàn遇见shìtàn试探jiùwǒmen我们tuōlí脱离xiōng’è凶恶,(huòzuòtuōlí脱离ězhěyīnwèi因为guóquánbǐng权柄róngyào荣耀quánshìdezhídào直到yǒngyuǎn永远āmén阿们。(Yǒujuànyīnwèi因为zhìāmén阿们děng
14 Nǐmen你们ráoshù饶恕réndeguòfànnǐmen你们detiānfù天父ráoshù饶恕nǐmen你们deguòfàn
15 Nǐmen你们ráoshù饶恕réndeguòfànnǐmen你们detiānfù天父ráoshù饶恕nǐmen你们deguòfàn
16 Nǐmen你们jìnshí禁食deshíhòu的时候bùkě不可xiàngjiǎmào假冒wéishànderénliǎnshàngdàizhechóuróngYīnwèi因为tāmen他们liǎnlòngdenánkàn难看gùyì故意jiàorénkànchūtāmen他们shìjìnshí禁食shízài实在gàosu告诉nǐmen你们tāmen他们yǐjīng已经déle得了tāmen他们deshǎng
17 jìnshí禁食deshíhòu的时候yàoshūtóuliǎn
18 jiàorénkànchūjìnshí禁食láizhījiàoànzhōng暗中dekànjiàn看见zàiànzhōng暗中chákàn察看bìrán必然bàodá报答
19 Bùyào不要wéizìjǐ自己cuáncáibǎo财宝zàidìshang地上dìshang地上yǒuchóngzi虫子yǎonéngxiùhuàiyǒuzéikūlong窟窿láitōu
20 Zhǐyào只要cuáncáibǎo财宝zàitiānshàng天上tiānshàng天上méiyǒu没有chóngzi虫子yǎobùnéng不能xiùhuàiméiyǒu没有zéikūlong窟窿láitōu
21 Yīnwèi因为decáibǎo财宝zàinǎli哪里dexīnzàinǎli哪里
22 Yǎnjīng眼睛jiùshì就是shēnshàngdedēngdeyǎnjīng眼睛ruòleliàngquánshēn全身jiùguāngmíng光明
23 deyǎnjīng眼睛ruòhūnhuāquánshēn全身jiùhēi’àn黑暗lǐtou里头deguāngruòhēi’àn黑暗lehēi’àn黑暗shìhéděng何等ne
24 Yīgè一个rénbùnéng不能shìfèngliǎngzhǔBúshì不是ězhègè这个àinèigè那个jiùshì就是zhòngzhègè这个qīngnèigè那个Nǐmen你们bùnéng不能yòushìfèngshényòushìfèngmén。(ménshìcáideyìsī意思
25 Suǒyǐ所以gàosu告诉nǐmen你们bùyào不要wéishēng为生mìngyōulǜ忧虑chīshénme什么shénme什么Wéishēntǐ身体yōulǜ忧虑chuān穿shénme什么Shēngmìng生命bùshèng不胜yǐnshí饮食mashēntǐ身体bùshèng不胜yīshang衣裳ma
26 Nǐmen你们kàntiānshàng天上defēiniǎoyěbù也不zhǒngyěbù也不shōuyěbù也不zàicāngnǐmen你们detiānfù天父shàngqiěyǎnghuo养活Nǐmen你们bùbǐ不比fēiniǎoguìzhòng贵重deduōma
27 Nǐmen你们nǎyīge哪一个néngyòngshǐ使shòu寿shùduōjiāne?(huòzuòshǐ使shēnliángduōjiāzhǒune
28 Hébì何必wéiyīshang衣裳yōulǜ忧虑nexiǎngdedebǎihéhuā百合花zěnme怎么chángqǐlai起来yěbù也不láoyěbù也不fǎngxiàn线
29 Rán’ér然而gàosu告诉nǐmen你们jiùshì就是Suǒluómén所罗门rónghuádeshíhòu的时候suǒchuāndài穿戴deháibùrú不如zhèhuāduǒne
30 Nǐmen你们zhèxiǎoxìnderéndedecǎojīntiān今天háizàimíngtiān明天jiùdiūzàishénháigěizhèyàng这样dezhuāngshìhékuàng何况nǐmen你们ne
31 Suǒyǐ所以bùyào不要yōulǜ忧虑shuōchīshénme什么shénme什么chuān穿shénme什么
32 Zhèdōushìwàibāngrén外邦人suǒqiúdeNǐmen你们yòngdezhèyíqiè一切dōngxī东西nǐmen你们detiānfù天父shìzhīdao知道de
33 Nǐmen你们yàoxiānqiútāde他的guótāde他的Zhèxie这些dōngxī东西dōuyàojiāgěinǐmen你们le
34 Suǒyǐ所以bùyào不要wéimíngtiān明天yōulǜ忧虑Yīnwèi因为míngtiān明天yǒumíngtiān明天deyōulǜ忧虑Yītiān一天denánchu难处yītiān一天dāngjiùgòulePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Nǐmen你们bùyào不要lùnduàn论断rénmiǎnde免得nǐmen你们bèilùnduàn论断
2 Yīnwèi因为nǐmen你们zěnyàng怎样lùnduàn论断rénzěnyàng怎样bèilùnduàn论断Nǐmen你们yòngshénme什么liángliánggěirényòngshénme什么liángliánggěinǐmen你们
3 Wèishénme为什么kànjiàn看见dìxiōng弟兄yǎnzhōngyǒuquèxiǎngzìjǐ自己yǎnzhōngyǒuliángne
4 Nǐzìjǐ你自己yǎnzhōngyǒuliángzěnnéngduìdìxiōng弟兄shuōróngqùdiào去掉yǎnzhòngdì中的ne
5 zhèjiǎmào假冒wéishànderénxiānqùdiào去掉zìjǐ自己yǎnzhòngdì中的liángránhòu然后cáinéng才能kàndeqīngchu清楚qùdiào去掉dìxiōng弟兄yǎnzhòngdì中的
6 Bùyào不要shènggěigǒuyěbù也不yàonǐmen你们dezhēnzhū珍珠diūzàizhūqiánkǒngpà恐怕jiàntà践踏lezhēnzhū珍珠zhuǎnguòlái过来yǎonǐmen你们
7 Nǐmen你们qíqiú祈求jiùgěinǐmen你们Xúnzhǎo寻找jiùxúnjiànKòuménjiùgěinǐmen你们kāimén开门
8 Yīnwèi因为fánqíqiú祈求dejiùdezheXúnzhǎo寻找dejiùxúnjiànKòuméndejiùgěikāimén开门
9 Nǐmen你们zhōngjiān中间shéiyǒuérzi儿子qiúbǐngfǎngěishítou石头ne
10 Qiúfǎngěishéne
11 Nǐmen你们suīrán虽然bùhǎo不好shàngqiězhīdao知道hǎodōngxī东西gěiérnǚ儿女hékuàng何况nǐmen你们zàitiānshàng天上deqǐbù岂不gènghǎodōngxī东西gěiqiútāde他的rénma
12 Suǒyǐ所以wúlùn无论shìnǐmen你们yuànyì愿意rénzěnyàng怎样dàinǐmen你们nǐmen你们yàozěnyàng怎样dàirénYīnwèi因为zhèjiùshì就是xiānzhī先知dedàolǐ道理
13 Nǐmen你们yàojìnzhǎiménYīnwèi因为yǐndàomièwáng灭亡ménshìkuāndeshìdejìnqù进去derénduō
14 Yǐndàoyǒngshēngménshìzhǎideshìxiǎodezhǎozhederénshào
15 Nǐmen你们yàofángbèijiǎxiānzhī先知Tāmen他们dàonǐmen你们zhèlǐ这里láiwàimian外面zheyánglǐmiàn里面quèshìcánbào残暴deláng
16 Píngzhetāmen他们deguǒjiùkěyǐ可以rènchū认出tāmen他们láiJīngjí荆棘shàngnéngzhāipútao葡萄nenéngzhāiwúhuāguǒ无花果ne
17 Zhèyàng这样fánhǎoshùdōujiéhǎoguǒwéidú惟独huàishùjiéhuàiguǒ
18 Hǎoshùbùnéng不能jiéhuàiguǒhuàishùbùnéng不能jiéhǎoguǒ
19 Fánjiéhǎoguǒdeshùjiùkǎnxialai下来diūzàihuǒ
20 Suǒyǐ所以píngzhetāmen他们deguǒjiùkěyǐ可以rènchū认出tāmen他们lái
21 Fánchēnghu称呼zhǔazhǔaderénbùnéng不能dōujìntiānguó天国Wéidú惟独zūnxíngtiānfù天父zhǐyì旨意deréncáinéng才能jìnqù进去
22 Dāngyǒuxǔduō许多rénduìshuōzhǔazhǔawǒmen我们búshì不是fèngdemíngchuándào传道fèngdemínggǎnguǐfèngdemíngxíngxǔduō许多néngma
23 jiùmíngmíng明明degàosu告诉tāmen他们shuōcóngláibù从来不rènshi认识nǐmen你们nǐmen你们zhèxie这些zuòěderénlíkāi离开
24 Suǒyǐ所以fántīngjiàn听见zhèhuàjiùxíngdehǎobǐ好比yīgè一个cōngmíng聪明rénfángzi房子gàizàipánshíshàng
25 lìnshuǐchōngfēngchuīzhuàngzhefángzi房子fángzi房子zǒngdǎotā倒塌Yīnwèi因为gēnzàipánshíshàng
26 Fántīngjiàn听见zhèhuàxíngdehǎobǐ好比yīgè一个wúzhī无知derénfángzi房子gàizàishātǔ沙土shàng
27 lìnshuǐchōngfēngchuīzhuàngzhefángzi房子fángzi房子jiùdǎotā倒塌leBìngqiě并且dǎotā倒塌dehěn得很
28 Yēsū耶稣jiǎngwánlezhèxie这些huàzhòngrén众人dōutāde他的jiàoxun教训
29 Yīnwèi因为jiàoxun教训tāmen他们zhèngxiàngyǒuquánbǐng权柄derénxiàngtāmen他们dewénshìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Yēsū耶稣xiàleshānyǒuxǔduō许多réngēnzhe跟着
2 Yǒuyīgè一个zhǎngdà长大fēngdeláibàishuōzhǔruòkěnnéngjiàojiéjìng洁净le
3 Yēsū耶稣shēnshǒu伸手shuōkěnjiéjìng洁净leTāde他的dàmá大麻fēnglìkè立刻jiùjiéjìng洁净le
4 Yēsū耶稣duìshuōqiēbùkě不可gàosu告诉rénZhǐyào只要shēntǐ身体gěijìsī祭司chákàn察看xiànshàngMóxī摩西suǒfēnfù吩咐delǐwù礼物duìzhòngrén众人zuòzhèng作证
5 Yēsū耶稣jìnlejiābǎinóngyǒuyīgè一个bǎichángjìnqiánláiqiúshuō
6 Zhǔawǒde我的púrén仆人hàitānhuàn瘫痪bìngtǎngzàijiāshénshìténg
7 Yēsū耶稣shuōyīzhì医治
8 Bǎichánghuídá回答shuōzhǔadàoshěxiàbùgǎndāng不敢当Zhǐyào只要shuōyījù一句huàwǒde我的púrén仆人jiùhǎole
9 Yīnwèi因为zàiréndequánxiàyǒubīngzàiyǐxià以下Duìzhègè这个shuōjiùDuìnèigè那个shuōláijiùláiDuìwǒde我的púrén仆人shuōzuòzhèshìjiùzuò
10 Yēsū耶稣tīngjiàn听见jiùduìgēncóng跟从derénshuōshízài实在gàosu告诉nǐmen你们zhème这么dexìnxīn信心jiùshì就是zàiYǐsèliè以色列zhōngméiyǒu没有yùjiàn遇见guò
11 yòugàosu告诉nǐmen你们cóngdōngcóng西jiāngyǒuxǔduō许多rénláizàitiānguó天国Yàbó亚伯hǎnYǐsǎ以撒Yǎgè雅各yītóng一同zuò
12 Wéiyǒuběnguó本国dezǐmín子民jìngbèigǎndàowàibian外边hēi’àn黑暗Zàinàli那里bìyào必要āiqiēchǐ齿le
13 Yēsū耶稣duìbǎichángshuōhuíqu回去Zhàodexìnxīn信心gěichéngquánleNàshí那时tāde他的púrén仆人jiùhǎole
14 Yēsū耶稣dàole到了Bǐdé彼得jiājiànBǐdé彼得deyuèmǔ岳母hàirèbìng热病tǎngzhe
15 Yēsū耶稣tāde她的shǒujiùtuì退lejiùqǐlai起来shìYēsū耶稣
16 Dàole到了wǎnshang晚上yǒurén有人dàizhexǔduō许多bèiguǐdeláidào来到Yēsū耶稣gēnqián跟前zhīyòngyījù一句huàjiùguǐdōugǎnchūqù出去Bìngqiě并且zhìhǎoleyíqiè一切yǒubìngderén
17 Zhèshìyàoyīngyànxiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚dehuà的话shuōdàitì代替wǒmen我们deruǎnruò软弱dàndāngwǒmen我们dejíbìng疾病
18 Yēsū耶稣jiànxǔduō许多rénwéizhejiùfēnfù吩咐dàonàbian那边
19 Yǒuyīgè一个wénshìláiduìshuōfūzǐ夫子wúlùn无论wǎngnǎli哪里yàogēncóng跟从
20 Yēsū耶稣shuōhúli狐狸yǒudòngtiānkōng天空defēiniǎoyǒurénquèméiyǒu没有zhěntou枕头dedìfang地方
21 Yòuyǒuyīgè一个méntú门徒duìYēsū耶稣shuōzhǔaróngxiānhuíqu回去máizàng埋葬wǒde我的fùqīn父亲
22 Yēsū耶稣shuōrènpíng任凭rénmáizàng埋葬tāmen他们deréngēncóng跟从
23 Yēsū耶稣shànglechuánméntú门徒gēnzhe跟着
24 Hǎilǐ海里hūrán忽然lebàofēng暴风shènzhì甚至chuánbèibōlàng波浪yǎngài掩盖Yēsū耶稣quèshuìzhāo睡着le
25 Méntú门徒láijiàoxǐng叫醒leshuōzhǔajiùwǒmen我们wǒmen我们sāngmìngla
26 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们zhèxiǎoxìnderénwèishénme为什么dǎnqiè胆怯neyúshì于是qǐlai起来chìzé斥责fēnghǎifēnghǎijiùdàdà大大depíngjìng平静le
27 Zhòngrén众人shuōzhèshìzěnyàng怎样derénliánfēnghǎitīngcóng听从le
28 Yēsū耶稣dàonàbian那边láidào来到jiādà加大réndedìfang地方jiùyǒuliǎngbèiguǐderéncóngfényíngchūlai出来yíngzhejíqí极其xiōngměng凶猛shènzhì甚至méiyǒurén没有人néngcóngtiáolùshang路上jīngguò经过
29 Tāmen他们hǎnzheshuōshéndeérzi儿子wǒmen我们yǒushénme什么xiānggānShíhou时候háiméiyǒu没有dàojiùshàngzhèlǐ这里láijiàowǒmen我们shòukǔ受苦ma
30 tāmen他们hěnyuǎnyǒuqúnzhūchīshí
31 GuǐjiùyāngqiúYēsū耶稣shuōruòwǒmen我们gǎnchūqù出去jiùdǎfa打发wǒmen我们jìnrù进入zhūqún
32 Yēsū耶稣shuōGuǐjiùchūlai出来jìnrù进入zhūqúnQuánqúnhūrán忽然chuǎngxiàshānyá山崖tóuzàihǎilǐ海里yānle
33 Fàngzhūdejiùtáopǎo逃跑jìnchéngjiāngzhèyíqiè一切shìbèiguǐderénsuǒzāoyù遭遇dedōugàosu告诉rén
34 chéngderéndōuchūlai出来yíngjiànYēsū耶稣jiànlejiùyāngqiúlíkāi离开tāmen他们dejìngjiè境界Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yēsū耶稣shànglechuándùguò渡过hǎiláidào来到zìjǐ自己dechéng
2 Yǒurén有人yòngrùzi褥子táizheyīgè一个tānzi瘫子dàoYēsū耶稣gēnqián跟前láiYēsū耶稣jiàntāmen他们dexìnxīn信心jiùduìtānzi瘫子shuōxiǎozi小子fàngxīn放心dezuìshèle
3 Yǒujǐge几个wénshìxīnlǐ心里shuōzhègè这个rénshuōjiànwàngdehuà的话le
4 Yēsū耶稣zhīdao知道tāmen他们dexīnyì心意jiùshuōnǐmen你们wèishénme为什么xīnlǐ心里huái怀zheěniànne
5 HuòshuōdezuìshèleHuòshuōqǐlai起来xíngzǒu行走yíyàng一样róngyì容易ne
6 Dànyàojiàonǐmen你们zhīdao知道rénzàidìshang地上yǒushèzuìdequánbǐng权柄jiùduìtānzi瘫子shuōqǐlai起来derùzi褥子huíjiā回家
7 rénjiùqǐlai起来huíjiā回家le
8 Zhòngrén众人kànjiàn看见dōujīngqí惊奇jiùguīróngyào荣耀shénYīnwèi因为jiāngzhèyàng这样dequánbǐng权柄cìgěi赐给rén
9 Yēsū耶稣cóngnàli那里wǎngqiánzǒukànjiàn看见yīgè一个rénmíng人名jiàotàizuòzàishuìguān税关shàngjiùduìshuōgēncóng跟从láijiùqǐlai起来gēncóng跟从leYēsū耶稣
10 Yēsū耶稣zàizuòdeshíhòu的时候yǒuhǎoxiē好些shuìzuìrén罪人láiYēsū耶稣tāde他的méntú门徒yītóng一同zuò
11 sàirénkànjiàn看见jiùduìYēsū耶稣deméntú门徒shuōnǐmen你们dexiānsheng先生wèishénme为什么shuìbìngzuìrén罪人yītóng一同chīfàn吃饭ne
12 Yēsū耶稣tīngjiàn听见jiùshuōkāngjiànderényòngbuzháo用不着yīshēng医生yǒubìngderéncái人才yòngdezhe
13 Jīngshàngshuōxǐ’ài喜爱liánxǐ’ài喜爱jìsì祭祀Zhèhuàdeyìsī意思nǐmen你们qiěchuāiláiběnbúshì不是shàorénnǎishì乃是shàozuìrén罪人
14 Nàshí那时Yuēhàn约翰deméntú门徒láijiànYēsū耶稣shuōwǒmen我们sàirénchángcháng常常jìnshí禁食deméntú门徒dǎobùjīn不禁shízhèshìwèishénme为什么ne
15 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōxīnláng新郎péibàn陪伴zhīréntóngzàideshíhòu的时候péibàn陪伴zhīrénnéngāitòngnedànrìzi日子jiāngdàoxīnláng新郎yàolíkāi离开tāmen他们nàshí那时hòutāmen他们jiùyàojìnshí禁食
16 Méiyǒurén没有人xīnzàijiùyīfu衣服shàngYīnwèi因为suǒshàngdefǎndàihuàileyīfu衣服dejiùgèngdà更大le
17 méiyǒurén没有人xīnjiǔzhuāngzàijiùdàiRuòshì若是zhèyàng这样dàijiùlièkāijiǔlòuchūlai出来liándàihuàileWéidú惟独xīnjiǔzhuāngzàixīndàiliǎngyàngjiùdōubǎoquán保全le
18 Yēsū耶稣shuōzhèhuàdeshíhòu的时候yǒuyīgè一个guǎnhuìtángdeláibàishuōnǚ’ér女儿gāngcái刚才leqiúànshǒuzàishēnshàngjiùhuóle
19 Yēsū耶稣biàn便qǐlai起来gēnzhe跟着méntú门徒gēnle
20 Yǒuyīgè一个nǚrén女人huànleshí’èr十二niándexuèlòuláidào来到Yēsū耶稣bèihòu背后tāde他的yīshang衣裳??
21 Yīnwèi因为xīnlǐ心里shuōzhītāde他的yīshang衣裳jiùquán
22 Yēsū耶稣zhuǎnguòlái过来kànjiàn看见jiùshuōnǚ’ér女儿fàngxīn放心dexìnjiùleCóngnàshí那时hòunǚrén女人jiùquánle
23 Yēsū耶稣dàole到了guǎnhuìtángdejiākànjiàn看见yǒuchuīshǒuyòuyǒuxǔduō许多rénluànrǎng
24 Jiùshuōtuì退Zhèguīnǚ闺女búshì不是leshìshuìzhāo睡着leTāmen他们jiùchīxiào
25 Zhòngrén众人bèiniǎnchūYēsū耶稣jiùjìnqù进去zheguīnǚ闺女deshǒuguīnǚ闺女biàn便qǐlai起来le
26 Yúshì于是zhèfēngshēngchuánbiàn传遍ledìfang地方
27 Yēsū耶稣cóngnàli那里wǎngqiánzǒuyǒuliǎngxiāgēnzhe跟着hǎnjiào喊叫shuōDàwèi大卫dezǐsūn子孙kělián可怜wǒmen我们
28 Yēsū耶稣jìnlefángzi房子xiājiùláidào来到gēnqián跟前Yēsū耶稣shuōnǐmen你们xìnnéngzuòzhèshìmatāmen他们shuōzhǔawǒmen我们xìn
29 Yēsū耶稣jiùtāmen他们deyǎnjīng眼睛shuōzhàozhenǐmen你们dexìngěinǐmen你们chéngquánle
30 Tāmen他们deyǎnjīng眼睛jiùkāileYēsū耶稣qiēqiēdezhǔfù嘱咐tāmen他们shuōnǐmen你们yàoxiǎoxīn小心bùkě不可jiàorénzhīdao知道
31 Tāmen他们chūqù出去jìngtāde他的míngshēng名声chuánbiàn传遍ledìfang地方
32 Tāmen他们chūqù出去deshíhòu的时候yǒurén有人jiāngguǐsuǒdeyīgè一个dàidàoYēsū耶稣gēnqián跟前lái
33 Guǐbèigǎnchūqù出去jiùshuōchū说出huàláiZhòngrén众人dōushuōzàiYǐsèliè以色列zhōngcónglái从来méiyǒu没有jiànguòzhèyàng这样deshì
34 sàirénquèshuōshìkàozheguǐwánggǎnguǐ
35 Yēsū耶稣zǒubiànchéngxiāngzàihuìtángjiàoxun教训rénxuānjiǎngtiānguó天国defúyīn福音yòuyīzhì医治yàngdebìngzhèng病症
36 kànjiàn看见xǔduō许多derénjiùliánmǐn怜悯tāmen他们Yīnwèi因为tāmen他们kùnkǔ困苦liúrútóng如同yángméiyǒu没有mùrén牧人yìbān一般
37 Yúshì于是duìmén对门shuōyàoshōudezhuāngjia庄稼duōzuògōngderénshào
38 Suǒyǐ所以nǐmen你们dāngqiúzhuāngjia庄稼dezhǔdǎfa打发gōngrén工人chūqù出去shōutāde他的zhuāngjia庄稼Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Yēsū耶稣jiàoleshí’èr十二méntú门徒láigěitāmen他们quánbǐng权柄nénggǎnzhúguǐbìngyīzhì医治yàngdebìngzhèng病症
2 Zhèshí’èr十二shǐtú使徒demíngtóuyīgè一个jiào西ményòuchēngBǐdé彼得háiyǒu还有xiōngdì兄弟āndeliè西tàideérzi儿子Yǎgè雅各Yǎgè雅各dexiōngdì兄弟Yuēhàn约翰
3 Féilì腓力duōluómǎiduōshuìtàiféideérzi儿子Yǎgè雅各tài
4 Fènruìdǎngde西ménháiyǒu还有màiYēsū耶稣dejiāluèrénYóudà犹大
5 Yēsū耶稣chāzhèshí’èr十二gèrén个人fēnfù吩咐tāmen他们shuōwàibāngrén外邦人denǐmen你们bùyào不要zǒuréndechéngnǐmen你们bùyào不要jìn
6 Nìngkě宁可wǎngYǐsèliè以色列jiāmíshī迷失deyángnàli那里
7 Suízǒusuíchuánshuōtiānguó天国jìnle
8 Yīzhì医治bìngrén病人jiàorénfùhuó复活jiàozhǎngdà长大fēngdejiéjìng洁净guǐgǎnchūqù出去Nǐmen你们báibái白白dedeláiyàobáibái白白deshě
9 Yāodàibùyào不要dàijīnyíntóngqián
10 Xíngbùyào不要dàikǒudài口袋bùyào不要dàiliǎngjiànguàyěbù也不yàodàixiéguǎizhàng拐杖Yīnwèi因为gōngrén工人deyǐnshí饮食shìyīngdāng应当de
11 Nǐmen你们wúlùn无论jìnchéngcūnyàodǎting打听nàli那里shéishìhǎorénjiùzhùzàijiāzhízhùdàozǒudeshíhòu的时候
12 Jìnjiāyàoqǐngtāde他的ān
13 jiāruòpèidepíng’ān平安nǐmen你们suǒqiúdepíng’ān平安jiùlíndàojiāRuòpèidenǐmen你们suǒqiúdepíng’ān平安réngguīnǐmen你们
14 Fánjiēdài接待nǐmen你们tīngnǐmen你们huàderénnǐmen你们líkāi离开jiāhuòshì或是chéngdeshíhòu的时候jiùjiǎoshàngdechéntǔ尘土duòxiàqu下去
15 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们dāngshěnpàn审判derìzi日子Suǒduō所多ésuǒshòudechéngháiróngyì容易shòune
16 chānǐmen你们rútóng如同yángjìnrù进入lángqúnSuǒyǐ所以nǐmen你们yàolíngqiǎo灵巧xiàngshéxúnliángxiànggēzǐ鸽子
17 Nǐmen你们yàofángbèirénYīnwèi因为tāmen他们yàonǐmen你们jiāogěi交给gōnghuì公会yàozàihuìtángbiāndǎ鞭打nǐmen你们
18 Bìngqiě并且nǐmen你们yàowéiwǒde我的yuángù缘故bèisòngdàozhūhóujūnwángmiànqián面前duìtāmen他们wàibāngrén外邦人zuòjiànzhèng见证
19 Nǐmen你们bèijiāodeshíhòu的时候bùyào不要zěnyàng怎样shuōhuàhuòshuōshénme什么huàDàonàshí那时hòucìgěi赐给nǐmen你们dāngshuōdehuà的话
20 Yīnwèi因为búshì不是nǐmen你们zìjǐ自己shuōdenǎishì乃是nǐmen你们delíngzàinǐmen你们lǐtou里头shuōde
21 Dìxiōng弟兄yàodìxiōng弟兄fùqīn父亲yàoérzi儿子sòngdàodeÉrnǚ儿女yàofùmǔ父母wéihàitāmen他们
22 Bìngqiě并且nǐmen你们yàowéiwǒde我的míngbèizhòngrén众人hèněwéiyǒurěnnài忍耐dàodǐ到底debìrán必然dejiù
23 Yǒurén有人zàizhèchéngbīpò逼迫nǐmen你们jiùtáodàochéngshízài实在gàosu告诉nǐmen你们Yǐsèliè以色列dechéngnǐmen你们háiméiyǒu没有zǒubiànrénjiùdàole到了
24 Xuésheng学生bùnéng不能gāoguòxiānsheng先生púrén仆人bùnéng不能gāoguòzhǔrén主人
25 Xuésheng学生xiānsheng先生yíyàng一样púrén仆人zhǔrén主人yíyàng一样jiùbàle罢了Rénjiāzhǔshìbié西bohékuàng何况tāde他的jiārén家人ne?(bié西boshìguǐwángdemíng
26 Suǒyǐ所以bùyào不要tāmen他们Yīnwèi因为yǎngài掩盖deshìméiyǒu没有lùchū露出láideYǐncáng隐藏deshìméiyǒu没有bèirénzhīdao知道de
27 zàiànzhōng暗中gàosu告诉nǐmen你们denǐmen你们yàozàimíngchǔshuōchū说出láiNǐmen你们ěrzhōngsuǒtīngdeyàozàifángshàngxuānyáng宣扬chūlai出来
28 shāshēntǐ身体bùnéng不能shālínghún灵魂debùyào不要tāmen他们Wéiyǒunéngshēntǐ身体línghún灵魂dōumièzàidìyù地狱dezhèngyào
29 Liǎngmáquè麻雀búshì不是màifēnyínmaruòshì若是nǐmen你们debùxǔ不许yīgè一个yěbù也不néngdiàozàidìshang地上
30 Jiùshì就是nǐmen你们detóufa头发dōubèishùguòle
31 Suǒyǐ所以bùyào不要Nǐmen你们xǔduō许多máquè麻雀háiguìzhòng贵重
32 Fánzàirénmiànqián面前rènwǒde我的zàitiānshàng天上demiànqián面前rèn
33 Fánzàirénmiànqián面前rènwǒde我的zàitiānshàng天上demiànqián面前rèn
34 Nǐmen你们bùyào不要xiǎngláishìjiàodìshang地上tàipíng太平láibìngbù并不shìjiàodìshang地上tàipíng太平nǎishì乃是jiàodìshang地上dòngdāobīng
35 Yīnwèi因为láishìjiàorénfùqīn父亲shēngshū生疏nǚ’ér女儿mǔqīn母亲shēngshū生疏xífù媳妇pópo婆婆shēngshū生疏
36 Réndechóujiùshì就是zìjǐ自己jiāderén
37 Àifùmǔ父母guòyú过于àiwǒde我的pèizuòwǒde我的méntú门徒àiérnǚ儿女guòyú过于àiwǒde我的pèizuòwǒde我的méntú门徒
38 bèizhetāde他的shízìjià十字架gēncóng跟从wǒde我的yěbù也不pèizuòwǒde我的méntú门徒
39 Dezheshēngmìng生命dejiāngyào将要shīsàngshēng丧生mìngWéishīsàngshēng丧生mìngdejiāngyào将要dezheshēngmìng生命
40 Rénjiēdài接待nǐmen你们jiùshì就是jiēdài接待Jiēdài接待jiùshì就是jiēdài接待chāláide
41 Rényīnwèi因为xiānzhī先知demíngjiēdài接待xiānzhī先知bìděi必得xiānzhī先知suǒdé所得deshǎngrényīnwèi因为réndemíngjiēdài接待rénbìděi必得rénsuǒdé所得deshǎng
42 Wúlùn无论hérén何人yīnwèi因为méntú门徒demíngzhībēiliángshuǐ凉水gěizhèxiǎozi小子deyīgè一个shízài实在gàosu告诉nǐmen你们zhèrénbùnéngbù不能不deshǎngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Yēsū耶稣fēnfù吩咐wánleshí’èr十二méntú门徒jiùlíkāi离开nàli那里wǎngchéngchuándào传道jiàoxun教训rén
2 Yuēhàn约翰zàijiàntīngjiàn听见Jīdū基督suǒzuòdeshìjiùdǎfa打发liǎngméntú门徒
3 Wènshuōjiāngyào将要láideshìmaháishì还是wǒmen我们děnghòu等候biérén别人ne
4 Yēsū耶稣huídá回答shuōnǐmen你们suǒtīngjiàn听见suǒkànjiàn看见deshìgàosu告诉Yuēhàn约翰
5 Jiùshì就是xiākànjiàn看见quéxíngzǒu行走zhǎngdà长大fēngdejiéjìng洁净lóngtīngjiàn听见rénfùhuó复活qióngrén穷人yǒufúyīn福音chuángěitāmen他们
6 Fányīndiēdǎodejiùyǒule
7 Tāmen他们zǒudeshíhòu的时候Yēsū耶稣jiùduìzhòngrén众人jiǎnglùnYuēhàn约翰shuōnǐmen你们cóngqián从前chūdàokuàngshìyàokànshénme什么neyàokànfēngchuīdòngdelúwěi芦苇ma
8 Nǐmen你们chūqù出去dàodǐ到底shìyàokànshénme什么yàokànchuān穿ruǎnyīfu衣服derénmachuān穿ruǎnyīfu衣服derénshìzàiwánggōng
9 Nǐmen你们chūqù出去jiūjìng究竟shìwèishénme为什么shìyàokànxiānzhī先知magàosu告诉nǐmen你们shìde是的xiānzhī先知dàduō大多le
10 Jīngshàngzheshuōyàochāqiǎnwǒde我的shǐzhě使者zàiqiánmian前面yùbèi预备dàolù道路Suǒshuōdejiùshì就是zhègè这个rén
11 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们fánfùrén妇人suǒshēngdeméiyǒu没有yīgè一个xīngqǐ兴起láiguòshīxǐ施洗Yuēhàn约翰deRán’ér然而tiānguó天国zuìxiǎodehái
12 Cóngshīxǐ施洗Yuēhàn约翰deshíhòu的时候dàorújīn如今tiānguó天国shìnǔlì努力jìnrù进入denǔlì努力derénjiùdezhele
13 Yīnwèi因为zhòngxiānzhī先知shuōyùyán预言dàoYuēhàn约翰wéizhǐ为止
14 Nǐmen你们ruòkěnlǐngshòu领受zhèrénjiùshì就是yīngdāng应当láide
15 Yǒuěrtīngdejiùyīngdāng应当tīng
16 yòngshénme什么zhèshìdài世代nehǎoxiàng好像háitóngzuòzàijiēshìshàngzhāohu招呼tóngbàn同伴shuō
17 Wǒmen我们xiàngnǐmen你们chuīnǐmen你们tiàowǔ跳舞Wǒmen我们xiàngnǐmen你们āinǐmen你们chuíxiōng
18 Yuēhàn约翰láileyěbù也不chīyěbù也不rénjiùshuōshìbèiguǐfùzhe附着de
19 Rénláilechīrényòushuōshìtānshíhǎojiǔderénshìshuìzuìrén罪人depéngyou朋友Dànzhìhuì智慧zhīzǒngzhìhuì智慧wéishì。(Yǒujuànzuòdànzhìhuì智慧zàixíngwéi行为shàngjiùxiǎnwéishì
20 Yēsū耶稣zàiZhūchéng诸城zhōngxínglexǔduō许多néngnàxiē那些chéngderénzhōnghuǐgǎi悔改jiùzàinàshí那时hòuzébèi责备tāmen他们shuō
21 xùnyǒuhuòleBósàidà伯赛大ayǒuhuòleyīnwèi因为zàinǐmen你们zhōngjiān中间suǒxíngdenéngruòxíngzàituīluó西dùntāmen他们zǎoyǐ早已ménghuīhuǐgǎi悔改le
22 Dàngàosu告诉nǐmen你们dāngshěnpàn审判derìzi日子tuīluó西dùnsuǒshòudenǐmen你们háiróngyì容易shòune
23 Jiābǎinóngayǐjīng已经shēngdàotiānshàng天上。(Huòzuòjiāngyào将要shēngdàotiānshàng天上majiānglái将来zhuìluò坠落yīnjiānYīnwèi因为zàinàli那里suǒxíngdenéngruòxíngzàiSuǒduō所多háikěyǐ可以cúndàojīnrì今日
24 Dàngàosu告诉nǐmen你们dāngshěnpàn审判derìzi日子Suǒduō所多suǒshòudeháiróngyì容易shòune
25 Nàshí那时Yēsū耶稣shuōatiāndì天地dezhǔgǎnxiè感谢yīnwèi因为jiāngzhèxie这些shìxiàngcōngmíng聪明tōngdá通达rénjiùcángqǐlai起来xiàngyīngháijiùxiǎnchūlai出来
26 ashìde是的yīnwèi因为deměiběnshìrúcǐ如此
27 Yíqiè一切suǒyǒu所有dedōushìjiāofù交付wǒde我的Chúle除了méiyǒurén没有人zhīdao知道Chúle除了suǒyuànyì愿意zhǐshì指示deméiyǒurén没有人zhīdao知道
28 Fánláodànzhòngdànderénkěyǐ可以dàozhèlǐ这里láijiùshǐ使nǐmen你们deānxí安息
29 xīnlǐ心里róuhé柔和qiānbēinǐmen你们dāngwǒde我的èxuéwǒde我的yàngshì样式zhèyàng这样nǐmen你们xīnlǐ心里jiùbìděi必得xiǎngānxí安息
30 Yīnwèi因为wǒde我的èshìróngyì容易dewǒde我的dànzi担子shìqīngsheng轻省dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Nàshí那时Yēsū耶稣zàiānxírì安息日cóngmàidejīngguò经过Tāde他的méntú门徒è饿lejiùqiāmàisuìláichī
2 sàirénkànjiàn看见jiùduìYēsū耶稣shuōkàndeméntú门徒zuòānxírì安息日bùkě不可zuòdeshìle
3 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōjīngshàngzheDàwèi大卫gēncóng跟从tāde他的rénjī’è饥饿zhīshísuǒzuòdeshìnǐmen你们méiyǒu没有niànguòma
4 zěnme怎么jìnleshéndediàn殿chīlechénshè陈设bǐngzhèbǐngbúshì不是gēncóng跟从tāde他的rénkěyǐ可以chīdewéidú惟独jìsī祭司cáikěyǐ可以chī
5 Zàizhě再者shàngsuǒdedāngānxírì安息日jìsī祭司zàidiàn殿fànleānxírì安息日háishì还是méiyǒu没有zuìnǐmen你们méiyǒu没有niànguòma
6 Dàngàosu告诉nǐmen你们zàizhèlǐ这里yǒuréndiàn殿gèngdà更大
7 xǐ’ài喜爱liánxǐ’ài喜爱jìsì祭祀Nǐmen你们ruòmíngbai明白zhèhuàdeyìsī意思jiùjiāngzuìdedàngzuò当作yǒuzuì有罪dele
8 Yīnwèi因为rénshìānxírì安息日dezhǔ
9 Yēsū耶稣líkāi离开dìfang地方jìnleyīgè一个huìtáng
10 Nàli那里yǒuyīgè一个réngānlezhīshǒuYǒurén有人wènYēsū耶稣shuōānxírì安息日zhìbìng治病kěyǐ可以bùkěyǐ不可以Yìsī意思shìyàokònggào控告
11 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们zhōngjiān中间shéiyǒuzhīyángdāngānxírì安息日diàozàikēngzhuāzhù抓住shànglái上来ne
12 Rényánghéděng何等guìzhòng贵重neSuǒyǐ所以zàiānxírì安息日zuòshànshìshìkěyǐ可以de
13 Yúshì于是duìrénshuōshēnchū伸出shǒuláibǎshǒu把手shēnshǒujiùleyuánzhīshǒuyíyàng一样
14 sàirénchūqù出去shāngyì商议zěnyàng怎样kěyǐ可以chúmièYēsū耶稣
15 Yēsū耶稣zhīdao知道lejiùlíkāi离开nàli那里yǒuxǔduō许多réngēnzhe跟着qízhōng其中yǒubìngderéndōuzhìhǎole
16 Yòuzhǔfù嘱咐tāmen他们bùyào不要gěichuánmíng
17 Zhèshìyàoyīngyànxiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚dehuà的话shuō
18 Kànwǒde我的púrén仆人suǒjiǎnxuǎn拣选suǒqīn’ài亲爱xīnlǐ心里suǒxǐyuè喜悦deyàojiāngwǒde我的língcìgěi赐给bìjiāng必将gōnglǐ公理chuángěiwàibāng
19 zhēngjìngxuānrǎngJiēshàngméiyǒurén没有人tīngjiàn听见tāde他的shēngyīn声音
20 shāngdelúwěi芦苇zhéduàn折断Jiāngcándedēnghuǒ灯火chuīmièDěngshīxíng施行gōnglǐ公理jiàogōnglǐ公理déshèng得胜
21 Wàibāngrén外邦人dōuyàoyǎngwàngtāde他的míng
22 Dāngxiàyǒurén有人jiāngyīgè一个bèiguǐfùzhe附着yòuxiāyòuderéndàidàoYēsū耶稣nàli那里Yēsū耶稣jiùyīzhì医治shènzhì甚至yòunéngshuōhuàyòunéngkànjiàn看见
23 Zhòngrén众人dōujīngqí惊奇shuōzhèbúshì不是Dàwèi大卫dezǐsūn子孙ma
24 Dànsàiréntīngjiàn听见jiùshuōzhègè这个réngǎnguǐwúfēi无非shìkàozheguǐwángbié西boa
25 Yēsū耶稣zhīdao知道tāmen他们deyìniàn意念jiùduìtāmen他们shuōfánguóxiāngfēnzhēngjiùchéngwéi成为huāngchǎngchéngjiāxiāngfēnzhēngzhànbúzhù不住
26 Ruòsādàn撒但gǎnzhúsādàn撒但jiùshì就是xiāngfēnzhēngtāde他的guózěnnéngzhàndezhùne
27 ruòkàozhebié西bogǎnguǐnǐmen你们dezǐdì子弟gǎnguǐyòukàozheshéinezhèyàng这样tāmen他们jiùyàoduàndìng断定nǐmen你们deshìfēi是非
28 ruòkàozheshéndelínggǎnguǐzhèjiùshì就是shéndeguólíndàonǐmen你们le
29 Rénzěnnéngjìnzhuàngshìjiāqiǎngduó抢夺tāde他的jiājù家具nechúfēi除非xiānkǔnzhùzhuàngshìcáikěyǐ可以qiǎngduó抢夺tāde他的jiācái
30 xiāngdejiùshì就是wǒde我的bùtóng不同shōudejiùshì就是fēnsàn分散de
31 Suǒyǐ所以gàosu告诉nǐmen你们rényíqiè一切dezuìxièdú亵渎dehuà的话dōudeshèmiǎn赦免Wéidú惟独xièdú亵渎shènglíng圣灵zǒngbùdé不得shèmiǎn赦免
32 Fánshuōhuàgānfànrén犯人deháideshèmiǎn赦免Wéidú惟独shuōhuàgānfànshènglíng圣灵dejīnshì今世láishìzǒngbùdé不得shèmiǎn赦免
33 Nǐmen你们huòyǐwéi以为shùhǎoguǒhǎoShùhuàiguǒhuàiYīnwèi因为kànguǒjiùkěyǐ可以zhīdao知道shù
34 Dúshé毒蛇dezhǒnglèi种类nǐmen你们shìěrénzěnnéngshuōchū说出hǎohuàláineyīnwèi因为xīnlǐ心里suǒchōngmǎn充满dekǒujiùshuōchū说出lái
35 Shànréncóngxīnlǐ心里suǒcúndeshànjiùfāchū发出shànláiĚréncóngxīnlǐ心里suǒcúndeějiùfāchū发出ělái
36 yòugàosu告诉nǐmen你们fánrén凡人suǒshuōdexiánhuà闲话dāngshěnpàn审判derìzi日子bìyào必要gòngchūlai出来
37 Yīnwèi因为yàopíngdehuà的话dìngwéiyàopíngdehuà的话dìngyǒuzuì有罪
38 Dāngshí当时yǒujǐge几个wénshìsàirénduìYēsū耶稣shuōfūzǐ夫子wǒmen我们yuànyì愿意xiǎnshénjī神迹gěiwǒmen我们kàn
39 Yēsū耶稣huídá回答shuōyīgè一个xié’è邪恶yínluàndeshìdài世代qiúkànshénjī神迹Chúle除了xiānzhī先知yuēdeshénjī神迹yǐwài以外zàiméiyǒu没有shénjī神迹gěitāmen他们kàn
40 Yuēsānsānzàidǔfù肚腹zhōngrényàozhèyàng这样sānsānzàidelǐtou里头
41 Dāngshěnpàn审判deshíhòu的时候wēirényàoqǐlai起来dìngzhèshìdài世代dezuìyīnwèi因为wēiréntīngleyuēsuǒchuándejiùhuǐgǎi悔改leKànzàizhèlǐ这里yǒurényuēgèngdà更大
42 Dāngshěnpàn审判deshíhòu的时候nánfāng南方denǚwáng女王yàoqǐlai起来dìngzhèshìdài世代dezuìyīnwèi因为cóngdeérláiyàotīngSuǒluómén所罗门dezhìhuì智慧huàKànzàizhèlǐ这里yǒurénSuǒluómén所罗门gèngdà更大
43 guǐlerénshēn人身jiùzàishuǐzhīdeguòlái过来guòqu过去xúnqiú寻求ānxiē安歇zhīchǔquèxúnzhe
44 Yúshì于是shuōyàohuídào回到suǒchūlai出来deDàole到了jiùkànjiàn看见lǐmiàn里面kōngxiándǎsǎo打扫gānjìng干净xiūshì修饰hǎole
45 Biàn便lìngdàilezìjǐ自己gèngědeguǐláidōujìnqù进去zhùzàinàli那里rénhòudejǐngkuàngxiānqián先前gèngbùhǎo不好leZhèxié’è邪恶deshìdài世代yàorúcǐ如此
46 Yēsū耶稣háiduìzhòngrén众人shuōhuàdeshíhòu的时候bùliào不料mǔqīn母亲dìxiōng弟兄zhànzàiwài在外biānyàoshuōhuà
47 Yǒurén有人gàosu告诉shuōkànmǔqīn母亲dìxiōng弟兄zhànzàiwài在外biānyàoshuōhuà
48 quèhuídá回答rénshuōshéishìwǒde我的mǔqīn母亲Shéishìwǒde我的dìxiōng弟兄
49 Jiùshēnshǒu伸手zhǐzheméntú门徒shuōkànwǒde我的mǔqīn母亲wǒde我的dìxiōng弟兄
50 Fánzūnxíngtiānfù天父zhǐyì旨意derénjiùshì就是wǒde我的dìxiōng弟兄jiěmèi姐妹mǔqīn母亲lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Dāngyītiān一天Yēsū耶稣cóngfángzi房子chūlai出来zuòzàihǎibiān海边
2 Yǒuxǔduō许多réndàonàli那里jùjí聚集zhǐdé只得shàngchuánzuòxia坐下Zhòngrén众人dōuzhànzàiànshàng岸上
3 Tāyòng他用bǐyù比喻duìtāmen他们jiǎngxǔduō许多dàolǐ道理shuōyǒuyīgè一个zhǒngdechūqù出去zhǒng
4 deshíhòu的时候yǒuzàipángdefēiniǎoláichījìnle
5 Yǒuzàijiānshítou石头dìshang地上deshēnmiáozuìkuài
6 tóuchūlai出来shàiyīnwèi因为méiyǒu没有gēnjiùgānle
7 Yǒuzàijīngjí荆棘deJīngjí荆棘chángqǐlai起来zhùle
8 Yòuyǒuzàihǎodejiùjiēshi结实yǒuyībǎi一百bèideyǒuliùshí六十bèideyǒusānshí三十bèide
9 Yǒuěrtīngdejiùyīngdāng应当tīng
10 Méntú门徒jìnqiánláiwènYēsū耶稣shuōduìzhòngrén众人jiǎnghuà讲话wèishénme为什么yòngbǐyù比喻ne
11 Yēsū耶稣huídá回答shuōyīnwèi因为tiānguó天国deàomì奥秘zhījiàonǐmen你们zhīdao知道jiàotāmen他们zhīdao知道
12 Fányǒude有的háiyàojiāgěijiàoyǒuFánméiyǒu没有deliánsuǒyǒu所有deyàoduó
13 Suǒyǐ所以yòngbǐyù比喻duìtāmen他们jiǎngshìyīntāmen他们kànkànbújiàn看不见tīngtīngbùjiàn不见yěbù也不míngbai明白
14 Zàitāmen他们shēnshàngzhèngyīngleYǐsàiyà以赛亚deyùyán预言shuōnǐmen你们tīngshìyàotīngjiàn听见quèbùmíngbái不明白Kànshìyàokànjiàn看见quèxiǎode晓得
15 Yīnwèi因为zhèbǎixìng百姓yóuménglexīněrduo耳朵chényǎnjīng眼睛zheKǒngpà恐怕yǎnjīng眼睛kànjiàn看见ěrduo耳朵tīngjiàn听见xīnlǐ心里míngbai明白huízhuǎnguòlái过来jiùyīzhì医治tāmen他们
16 Dànnǐmen你们deyǎnjīng眼睛shìyǒudeyīnwèi因为kànjiàn看见leNǐmen你们deěrduo耳朵shìyǒudeyīnwèi因为tīngjiàn听见le
17 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们cóngqián从前yǒuxǔduō许多xiānzhī先知rényàokànnǐmen你们suǒkàndequèméiyǒu没有kànjiàn看见Yàotīngnǐmen你们suǒtīngdequèméiyǒu没有tīngjiàn听见
18 Suǒyǐ所以nǐmen你们dāngtīngzhèzhǒngdebǐyù比喻
19 Fántīngjiàn听见tiānguó天国dàolǐ道理bùmíngbái不明白deězhějiùláisuǒzàixīnlǐ心里deduóleZhèjiùshì就是zàipángdele
20 zàishítou石头dìshang地上dejiùshì就是réntīngledàodāngxiàhuānxǐ欢喜lǐngshòu领受
21 Zhīyīnxīnlǐ心里méiyǒu没有gēnbùguò不过shìzànshí暂时dezhìwéidàozāolehuànnàn患难huòshì或是shòulebīpò逼迫lìkè立刻jiùdiēdǎole
22 zàijīngjí荆棘dejiùshì就是réntīngledàohòulái后来yǒushìshàngdeqiáncái钱财demíhuo迷惑dàozhùlebùnéng不能jiēshi结实
23 zàihǎodìshang地上dejiùshì就是réntīngdàomíngbai明白lehòulái后来jiēshi结实yǒuyībǎi一百bèideyǒuliùshí六十bèideyǒusānshí三十bèide
24 Yēsū耶稣yòushèbǐyù比喻duìtāmen他们shuōtiānguó天国hǎoxiàng好像rénhǎozhǒngzàitián
25 zhìrénshuìjiào睡觉deshíhòu的时候yǒuchóuláijiāngbàizàimàizi麦子jiùzǒule
26 Dàochángmiáotǔsuì吐穗deshíhòu的时候bàixiǎnchūlai出来
27 Tiánzhǔdepúrén仆人láigàosu告诉shuōzhǔabúshì不是hǎozhǒngzàitiánmacóngnǎli哪里láidebàine
28 Zhǔrén主人shuōzhèshìchóuzuòdePúrén仆人shuōyàowǒmen我们hāochūlai出来ma
29 Zhǔrén主人shuōbùbì不必kǒngpà恐怕hāobàiliánmàizi麦子chūlai出来
30 Róngzhèliǎngyàngyīqí一齐chángděngzheshōugē收割Dāngshōugē收割deshíhòu的时候yàoduìshōugē收割derénshuōxiānjiāngbàihāochūlai出来kǔnchéngkǔnliúzheshāoWéiyǒumàizi麦子yàoshōuzàicāng
31 yòushèbǐyù比喻duìtāmen他们shuōtiānguó天国hǎoxiàng好像jiècài芥菜zhǒngyǒurén有人zhǒngzàitián
32 ZhèyuánshìbǎizhǒngzuìxiǎodeDěngdào等到chángqǐlai起来quèyàngdecàidōuqiěchéngleshùTiānshàng天上defēiniǎolái宿zàitāde他的zhīshàng
33 yòuduìtāmen他们jiǎngbǐyù比喻shuōtiānguó天国hǎoxiàng好像miànjiàoyǒufùrén妇人láicángzàisāndǒumiànzhíděngquántuándōufāqǐ发起lái
34 ZhèdōushìYēsū耶稣yòngbǐyù比喻duìzhòngrén众人shuōdehuà的话Ruòbùyòng不用bǐyù比喻jiùbùduì不对tāmen他们shuōshénme什么
35 Zhèshìyàoyīngyànxiānzhī先知dehuà的话shuōyàokāikǒu开口yòngbǐyù比喻chuàngshìyǐlái以来suǒyǐncáng隐藏deshìfāmíng发明chūlai出来
36 DāngxiàYēsū耶稣líkāi离开zhòngrén众人jìnlefángzi房子Tāde他的méntú门徒jìnqiánláishuō来说qǐngtiánjiān田间bàidebǐyù比喻jiǎnggěiwǒmen我们tīng
37 huídá回答shuōhǎozhǒngdejiùshì就是rén
38 Tiándì田地jiùshì就是shìjiè世界Hǎozhǒngjiùshì就是tiānguó天国zhīBàijiùshì就是ězhězhī
39 bàidechóujiùshì就是móguǐ魔鬼Shōugē收割deshíhòu的时候jiùshì就是shìjiè世界deleShōugē收割derénjiùshì就是tiānshǐ天使
40 Jiāngbàihāochūlai出来yònghuǒfénshāo焚烧Shìjiè世界deleyàorúcǐ如此
41 Rényàochāqiǎnshǐzhě使者yíqiè一切jiàoréndiēdǎodezuòědecóngguótiāochūlai出来
42 Diūzàihuǒlú火炉Zàinàli那里bìyào必要āiqiēchǐ齿le
43 Nàshí那时rénzàitāmen他们deguóyàofāchū发出guāngláixiàngtàiyáng太阳yíyàng一样Yǒuěrtīngdejiùyīngdāng应当tīng
44 Tiānguó天国hǎoxiàng好像bǎobèi宝贝cángzàideRényùjiàn遇见lejiùcángqǐlai起来Huānhuānxǐ欢喜debiànmài变卖yíqiè一切suǒyǒu所有demǎizhèkuàide
45 Tiānguó天国yòuhǎoxiàng好像mǎimài买卖rénxúnzhǎo寻找hǎozhūzi珠子
46 Yùjiàn遇见zhòngjiàdezhūzi珠子jiùbiànmài变卖yíqiè一切suǒyǒu所有demǎilezhèzhūzi珠子
47 Tiānguó天国yòuhǎoxiàng好像wǎngzàihǎilǐ海里jùlǒng聚拢yàngShuǐzú水族
48 Wǎngmǎnlerénjiùshàng’àn上岸láiZuòxia坐下jiǎnhǎode好的shōuzàiqìjù器具jiāngbùhǎo不好dediūqì丢弃le
49 Shìjiè世界deleyàozhèyàng这样Tiānshǐ天使yàochūlai出来cóngrénzhōngěrénfēnbié分别chūlai出来
50 Diūzàihuǒlú火炉Zàinàli那里bìyào必要āiqiēchǐ齿le
51 Yēsū耶稣shuōzhèyíqiè一切dehuà的话nǐmen你们dōumíngbai明白lematāmen他们shuōwǒmen我们míngbai明白le
52 shuōfánwénshìshòujiàozuòtiānguó天国deméntú门徒jiùxiàngyīgè一个jiāzhǔcóngchūxīnjiùdedōngxī东西lái
53 Yēsū耶稣shuōwánlezhèxie这些bǐyù比喻jiùlíkāi离开nàli那里
54 Láidào来到zìjǐ自己dejiāxiāng家乡zàihuìtángjiàoxun教训rénshènzhì甚至tāmendōu他们都shuōzhèréncóngnǎli哪里yǒuzhèděngzhìhuì智慧néngne
55 Zhèbúshì不是mùjiàng木匠deérzi儿子mamǔqīn母亲búshì不是jiàomadìxiōngmén弟兄们búshì不是jiàoYǎgè雅各yuē西,(yǒujuànzuòyuē),西ménYóudà犹大ma
56 mèimei妹妹menbúshì不是dōuzàiwǒmen我们zhèlǐ这里mazhèréncóngnǎli哪里yǒuzhèyíqiè一切deshìne
57 Tāmen他们jiùyàn。(YànyuánwénzuòyīndiēdǎoYēsū耶稣duìtāmen他们shuōfánxiānzhī先知chúle除了běndì本地běnjiā本家zhīwài之外méiyǒu没有bèirénzūnjìng尊敬de
58 Yēsū耶稣yīnwèi因为tāmen他们xìnjiùzàinàli那里duōxíngnénglePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Nàshí那时fēnfēngdewángtīngjiàn听见Yēsū耶稣demíngshēng名声
2 Jiùduìchénshuōzhèshìshīxǐ施洗deYuēhàn约翰cóngfùhuó复活suǒyǐ所以zhèxie这些néngcónglǐmiàn里面fāchū发出lái
3 xiānwéixiōngdì兄弟Féilì腓力deqīzi妻子luódedeyuángù缘故Yuēhàn约翰zhùsuǒzàijiàn
4 Yīnwèi因为Yuēhàn约翰céngduìshuōzhèfùrén妇人shìbùhélǐ不合理de
5 jiùxiǎngyàoshāzhǐshì只是bǎixìng百姓Yīnwèi因为tāmen他们Yuēhàn约翰wéixiānzhī先知
6 Dàole到了deshēngrì生日luódedenǚ’ér女儿zàizhòngrén众人miànqián面前tiàowǔ跳舞shǐ使huānxǐ欢喜
7 jiùshìyìngxǔ应许suísuǒqiúdegěi
8 Nǚ’ér女儿bèimǔqīn母亲suǒshǐ使jiùshuōqǐngshīxǐ施洗Yuēhàn约翰detóufàngzài放在pánzi盘子láigěi
9 Wángbiàn便yōuchóudànyīnsuǒdeshìyòuyīntóngderénjiùfēnfù吩咐gěi
10 Yúshì于是dǎfa打发rénzàijiànzhǎnleYuēhàn约翰
11 Bǎtóu把头fàngzài放在pánzi盘子láigěilenǚzǐ女子Nǚzǐ女子gěimǔqīn母亲
12 Yuēhàn约翰deméntú门徒láishīshou尸首lǐngmáizàng埋葬leJiùgàosu告诉Yēsū耶稣
13 Yēsū耶稣tīngjiàn听见lejiùshàngchuáncóngnàli那里dúzì独自tuì退dàodeZhòngrén众人tīngjiàn听见jiùcóngchéngbùxíng步行gēnsuí跟随
14 Yēsū耶稣chūlai出来jiànyǒuxǔduō许多derénjiùliánmǐn怜悯tāmen他们zhìhǎoletāmen他们debìngrén病人
15 Tiānjiāngwǎndeshíhòu的时候méntú门徒jìnqiánláishuō来说zhèshìdeshíhou时候yǐjīng已经guòleQǐngjiàozhòngrén众人sǎnkāitāmen他们hǎowǎngcūnzi村子zìjǐ自己mǎichīde
16 Yēsū耶稣shuōbùyòng不用tāmen他们nǐmen你们gěitāmen他们chī
17 Méntú门徒shuōwǒmen我们zhèlǐ这里zhǐyǒu只有bǐngliǎngtiáo
18 Yēsū耶稣shuōguòlái过来gěi
19 Yúshì于是fēnfù吩咐zhòngrén众人zuòzàicǎodì草地shàngJiùzhezhèbǐngliǎngtiáowàngzhetiānzhùfú祝福bāikāi掰开bǐnggěiméntú门徒Méntú门徒yòugěizhòngrén众人
20 Tāmendōu他们都chībìngqiě并且chībǎoleshèngxià剩下delíngsuì零碎shōushi收拾qǐlai起来zhuāngmǎnleshí’èr十二lánzi篮子
21 Chīderénchúle除了fùnǚ妇女háizi孩子yuēyǒuqiān
22 Yēsū耶稣suíjí随即cuīméntú门徒shàngchuánxiāndàonàbian那边děngjiàozhòngrén众人sǎnkāi
23 Sǎnlezhòngrén众人yǐhòu以后jiùdúzì独自shàngshāndǎogào祷告Dàole到了wǎnshang晚上zhǐyǒu只有rénzàinàli那里
24 Nàshí那时chuánzàihǎizhōngyīnfēngshùnbèilàngyáohàn
25 Yèlǐ夜里gèngtiānYēsū耶稣zàihǎimiàn海面shàngzǒuwǎngméntú门徒nàli那里
26 Méntú门徒kànjiàn看见zàihǎimiàn海面shàngzǒujiùjīnghuāng惊慌leshuōshìguǐguàiBiàn便hàipà害怕hǎnjiào喊叫qǐlai起来
27 Yēsū耶稣liánmáng连忙duìtāmen他们shuōnǐmen你们fàngxīn放心Shìbùyào不要
28 Bǐdé彼得shuōzhǔrúguǒ如果shìqǐngjiàocóngshuǐmiàn水面shàngzǒudàonàli那里
29 Yēsū耶稣shuōláiBǐdé彼得jiùcóngchuánshàng船上xiàqu下去zàishuǐmiàn水面shàngzǒuyàodàoYēsū耶稣nàli那里
30 Zhīyīnjiànfēngshénjiùhàipà害怕Jiāngyào将要chénxiàqu下去biàn便hǎnzheshuōzhǔajiù
31 Yēsū耶稣gǎnjǐn赶紧shēnshǒu伸手zhùshuōzhèxiǎoxìnderénwèishénme为什么yíhuò疑惑ne
32 Tāmen他们shànglechuánfēngjiùzhùle
33 Zàichuánshàng船上deréndōubàishuōzhēnshì真是shéndeérzi儿子le
34 Tāmen他们guòlehǎiláidào来到dìfang地方
35 Nàli那里derénrènchū认出shìYēsū耶稣jiùdǎfa打发réndàozhōuwéi周围dìfang地方suǒyǒu所有debìngrén病人dàidàonàli那里
36 ZhīqiúYēsū耶稣zhǔntāmen他们tāde他的yīshang衣裳??zhederénjiùdōuhǎolePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Nàshí那时yǒusàirénwénshìcónglěngláijiànYēsū耶稣shuō
2 deméntú门徒wèishénme为什么fàngǔrén古人deyíchuán遗传neyīnwèi因为chīfàn吃饭deshíhòu的时候tāmen他们shǒu
3 Yēsū耶稣huídá回答shuōnǐmen你们wèishénme为什么yīnzhenǐmen你们deyíchuán遗传fànshéndejièmìng诫命ne
4 Shénshuōdāngxiàojìng孝敬fùmǔ父母Yòushuōzhòumà咒骂fùmǔ父母dezhì
5 Nǐmen你们dǎoshuōwúlùn无论hérén何人duìfùmǔ父母shuōsuǒdāngfènggěideyǐjīng已经zuòlegòngxiàn
6 jiùkěyǐ可以xiàojìng孝敬fùmǔ父母Zhèjiùshì就是nǐmen你们jièzheyíchuán遗传fèileshéndejièmìng诫命
7 Jiǎmào假冒wéishànderénYǐsàiyà以赛亚zhǐzhenǐmen你们shuōdeyùyán预言shìbùcuò不错deshuō
8 Zhèbǎixìng百姓yòngzuǐchún嘴唇zūnjìng尊敬xīnquèyuǎnlí远离
9 Tāmen他们jiāngréndefēnfù吩咐dàngzuò当作dàolǐ道理jiàodǎo教导rénsuǒyǐ所以bàishìwǎngrán
10 Yēsū耶稣jiùjiàolezhòngrén众人láiduìtāmen他们shuōnǐmen你们yàotīngyàomíngbai明白
11 Rùkǒu入口debùnéng不能wūhuì污秽rénchūkǒu出口denǎinéngwūhuì污秽rén
12 Dāngshí当时méntú门徒jìnqiánláiduìshuōsàiréntīngjiàn听见zhèhuàbùfú不服zhīdao知道ma?(bùfú不服yuánwénzuòdiēdǎo
13 Yēsū耶稣huídá回答shuōfánzāizhòng栽种deruòbúshì不是tiānfù天父zāizhòng栽种debìyào必要chūlai出来
14 Rènpíng任凭tāmen他们Tāmen他们shìxiāyǎnlǐngdeRuòshì若是xiālǐngxiāliǎnggèrén个人dōuyàodiàozàikēng
15 Bǐdé彼得duìYēsū耶稣shuōqǐngjiāngzhèbǐyù比喻jiǎnggěiwǒmen我们tīng
16 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们dàorújīn如今háibùmíngbái不明白ma
17 Qǐbù岂不zhīfánrùkǒu入口deshìyùndàodùzi肚子yòuzàimáoma
18 Wéidú惟独chūkǒu出口deshìcóngxīnlǐ心里fāchū发出láidezhècáiwūhuì污秽rén
19 Yīnwèi因为cóngxīnlǐ心里fāchū发出láideyǒuěniànxiōngshājiānyín奸淫gǒutōudàowàngzhèngbàng??。
20 Zhèdōushìwūhuì污秽réndeZhìyú至于shǒuchīfàn吃饭quèwūhuì污秽rén
21 Yēsū耶稣líkāi离开nàli那里tuì退dàotuīluó西dùndejìngnèi境内
22 Yǒuyīgè一个jiānánfùrén妇人cóngdìfang地方chūlai出来hǎnzheshuōzhǔaDàwèi大卫dezǐsūn子孙kělián可怜nǚ’ér女儿bèiguǐdeshén
23 Yēsū耶稣quèyánMéntú门徒jìnqiánláiqiúshuōzhèfùrén妇人zàiwǒmen我们hòutou后头hǎnjiào喊叫Qǐngdǎfa打发zǒu
24 Yēsū耶稣shuōfèngchāqiǎnbùguò不过shìdàoYǐsèliè以色列jiāmíshī迷失deyángnàli那里
25 fùrén妇人láibàishuōzhǔabāngzhù帮助
26 huídá回答shuōbùhǎo不好érnǚ儿女debǐngdiūgěigǒuchī
27 Fùrén妇人shuōzhǔabùcuò不错Dànshì但是gǒuchīzhǔrén主人zhuōzi桌子shàngdiàoxialai下来desuìzhāér
28 Yēsū耶稣shuōfùrén妇人dexìnxīn信心shìdeZhàosuǒyàodegěichéngquánleCóngnàshí那时hòunǚ’ér女儿jiùhǎole
29 Yēsū耶稣líkāi离开dìfang地方láidào来到kàojìn靠近jiādehǎibiān海边jiùshàngshānzuòxia坐下
30 Yǒuxǔduō许多réndàonàli那里dàizhequéxiāyǒucánji残疾dehéhǎo和好xiēbiéde别的bìngrén病人dōufàngzài放在jiǎoqiánjiùzhìhǎoletāmen他们
31 Shènzhì甚至zhòngrén众人dōuYīnwèi因为kànjiàn看见shuōhuàcánji残疾dequánquéxíngzǒu行走xiākànjiàn看见tāmen他们jiùguīróngyào荣耀gěiyǐ给以lièdeshén
32 Yēsū耶稣jiàoméntú门徒láishuō来说liánmǐn怜悯zhèzhòngrén众人yīnwèi因为tāmen他们tóngzàizhèlǐ这里yǐjīng已经sāntiān三天méiyǒu没有chīdelebùyuàn不愿jiàotāmen他们è饿zhehuíqu回去kǒngpà恐怕zàilùshang路上kǔn
33 Méntú门徒shuōwǒmen我们zàizhèdenǎli哪里yǒuzhème这么duōdebǐngjiàozhèxǔduō许多rénchībǎone
34 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们yǒuduōshǎo多少bǐngtāmen他们shuōyǒuháiyǒu还有tiáoxiǎo
35 jiùfēnfù吩咐zhòngrén众人zuòzàidìshang地上
36 zhezhèbǐngtiáozhùxièlebāikāi掰开gěiméntú门徒Méntú门徒yòugěizhòngrén众人
37 Zhòngrén众人dōuchībìngqiě并且chībǎoleShōushi收拾shèngxià剩下delíngsuì零碎zhuāngmǎnlekuāng
38 Chīderénchúle除了fùnǚ妇女háizi孩子gòngyǒu共有sìqiān四千
39 Yēsū耶稣jiàozhòngrén众人sǎnjiùshàngchuánláidào来到jiādāndejìngjiè境界Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 16

1 sàiréndōugāirénláishìtàn试探Yēsū耶稣qǐngcóngtiānshàng天上xiǎnshénjī神迹gěitāmen他们kàn
2 Yēsū耶稣huídá回答shuōwǎnshang晚上tiānfāhóng发红nǐmen你们jiùshuōtiānbìyào必要qíng
3 Zǎochén早晨tiānfāhóng发红yòuhēinǐmen你们jiùshuōjīnrì今日yǒufēng有风Nǐmen你们zhīdao知道fēnbiàn分辨tiānshàng天上deqìsè气色dǎobùnéng不能fēnbiàn分辨zhèshíhou时候deshénjī神迹
4 Yīgè一个xié’è邪恶yínluàndeshìdài世代qiúshénjī神迹chúle除了yuēdeshénjī神迹yǐwài以外zàiméiyǒu没有shénjī神迹gěikànYēsū耶稣jiùlíkāi离开tāmen他们le
5 Méntú门徒dàonàbian那边wàngledàibǐng
6 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōnǐmen你们yàojǐnshèn谨慎fángbèisàiréndōugāiréndejiào
7 Méntú门徒bǐcǐ彼此yìlùn议论shuōzhèshìyīnwèi因为wǒmen我们méiyǒu没有dàibǐng
8 Yēsū耶稣kànchūlai出来jiùshuōnǐmen你们zhèxiǎoxìnderénwèishénme为什么yīnwèi因为méiyǒu没有bǐngbǐcǐ彼此yìlùn议论ne
9 Nǐmen你们háibùmíngbái不明白majìde记得bǐngfēngěi分给qiānrényòushōushi收拾leduōshǎo多少lánzi篮子delíngsuì零碎ma
10 Yěbù也不jìde记得bǐngfēngěi分给sìqiān四千rényòushōushi收拾leduōshǎo多少kuāngdelíngsuì零碎ma
11 duìnǐmen你们shuōyàofángbèisàiréndōugāiréndejiàozhèhuàbúshì不是zhǐ