fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Shéndeérzi儿子Yēsū耶稣Jīdū基督fúyīn福音detóu
2 Zhèngrú正如xiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚shūshàngzheshuō,(yǒujuànYǐsàiyà以赛亚sānkànyàochāqiǎnwǒde我的shǐzhě使者zàiqiánmian前面yùbèi预备dàolù道路
3 Zàikuàngyǒurén有人shēnghǎnzheshuōyùbèi预备zhǔdedàoxiūzhítāde他的
4 ZhàozhèhuàYuēhàn约翰láilezàikuàngshīxǐ施洗chuánhuǐgǎi悔改dexǐlǐ洗礼shǐ使zuìdeshè
5 Yóutài犹太quándelěngderéndōuchūqù出去dàoYuēhàn约翰nàli那里chéngrèn承认tāmen他们dezuìzàiyuēdànshòutāde他的
6 Yuēhàn约翰chuān穿luòtuo骆驼máodeyīfu衣服yāoshùpídài皮带chīdeshìhuángchóng蝗虫
7 chuándào传道shuōyǒuwèizàiyǐhòu以后láidenénglì能力gèngdà更大jiùshì就是wānyāo弯腰gěijiěxiédàishìpèide
8 shìyòngshuǐgěinǐmen你们shīxǐ施洗quèyàoyòngshènglíng圣灵gěinǐmen你们shīxǐ施洗
9 Nàshí那时Yēsū耶稣cóngjiādeláizàiyuēdànshòuleYuēhàn约翰de
10 cóngshuǐshànglái上来jiùkànjiàn看见tiānlièkāileshènglíng圣灵fǎngfú仿佛gēzǐ鸽子jiàngzàishēnshàng
11 Yòuyǒushēngyīn声音cóngtiānshàng天上láishuō来说shìwǒde我的àixǐyuè喜悦
12 Shènglíng圣灵jiùYēsū耶稣cuīdàokuàng
13 zàikuàngsìshí四十tiānshòusādàn撒但deshìtàn试探Bìngyěshòu野兽tóngzàichǔQiěyǒutiānshǐ天使láicìhòu伺候
14 Yuēhàn约翰xiàjiànyǐhòu以后Yēsū耶稣láidào来到jiāxuānchuán宣传shéndefúyīn福音
15 Shuōrìqī日期mǎnleshéndeguójìnleNǐmen你们dānghuǐgǎi悔改xìnfúyīn福音
16 Yēsū耶稣shùnzhejiādehǎibiān海边zǒukànjiàn看见西mén西méndexiōngdì兄弟āndelièzàihǎilǐ海里wǎngTāmen他们běnshìde
17 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōláigēncóng跟从yàojiàonǐmen你们deréndeyíyàng一样
18 Tāmen他们jiùlìkè立刻shělewǎnggēncóng跟从le
19 Yēsū耶稣shāowǎngqiánzǒuyòujiàn西tàideérzi儿子Yǎgè雅各Yǎgè雅各dexiōngdì兄弟Yuēhàn约翰zàichuánshàng船上wǎng
20 Yēsū耶稣suíjí随即zhāohu招呼tāmen他们Tāmen他们jiùfùqīn父亲西tàigōngrén工人liúzàichuánshàng船上gēncóng跟从Yēsū耶稣le
21 Dàole到了jiābǎinóngYēsū耶稣jiùzàiānxírì安息日jìnlehuìtángjiàoxun教训rén
22 Zhòngrén众人hěntāde他的jiàoxun教训Yīnwèi因为jiàoxun教训tāmen他们zhèngxiàngyǒuquánbǐng权柄derénxiàngwénshì
23 Zàihuìtángyǒuyīgè一个rénbèiguǐfùzhe附着hǎnjiào喊叫shuō
24 rénYēsū耶稣wǒmen我们yǒushénme什么xiānggānláimièwǒmen我们mazhīdao知道shìshéinǎishì乃是shéndeshèngzhě
25 Yēsū耶稣zébèi责备shuōbùyào不要zuòshēngcóngzhèrénshēn人身shàngchūlai出来
26 guǐjiàorénchōuleyīzhèn一阵fēngdàshēng大声hǎnjiào喊叫jiùchūlai出来le
27 Zhòngrén众人dōujīngyà惊讶yǐzhì以致bǐcǐ彼此duìwènshuōzhèshìshénme什么shìshìxīndàolǐ道理aTāyòng他用quánbǐng权柄fēnfù吩咐guǐliánguǐtīngcóng听从le
28 Yēsū耶稣demíngshēng名声jiùchuánbiàn传遍lejiādesìfāng四方
29 Tāmen他们chūhuìtángjiùtóngzheYǎgè雅各Yuēhàn约翰jìnle西ménāndelièdejiā
30 西méndeyuèmǔ岳母zhènghàirèbìng热病tǎngzheJiùyǒurén有人gàosu告诉Yēsū耶稣
31 Yēsū耶稣jìnqiánzhetāde她的shǒuqǐlai起来jiùtuì退lejiùshìtāmen他们
32 Tiānwǎnrìluò日落deshíhòu的时候yǒurén有人dàizheyíqiè一切hàibìngdebèiguǐdeláidào来到Yēsū耶稣gēnqián跟前
33 chéngderéndōujùjí聚集zàiménqián
34 Yēsū耶稣zhìhǎolexǔduō许多hàiyàngbìngderényòugǎnchūxǔduō许多guǐbùxǔ不许guǐshuōhuàyīnwèi因为guǐrènshi认识
35 zǎochén早晨tiānwèiliàngdeshíhòu的时候Yēsū耶稣qǐlai起来dàokuàngdìfang地方zàinàli那里dǎogào祷告
36 西méntóngbàn同伴zhuīle
37 Yùjiàn遇见lejiùduìshuōzhòngrén众人dōuzhǎo
38 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōwǒmen我们kěyǐ可以wǎngbiéchù别处dàolínjìn邻近dexiāngcūn乡村hǎozài好在nàli那里chuándào传道Yīnwèi因为shìwéizhèshìchūlai出来de
39 Yúshì于是zàijiāquándejìnlehuìtángchuándào传道gǎnguǐ
40 Yǒuyīgè一个zhǎngdà长大fēngdeláiqiúYēsū耶稣xiàngguìxiàshuōruòkěnnéngjiàojiéjìng洁净le
41 Yēsū耶稣dònglexīnjiùshēnshǒu伸手shuōkěnjiéjìng洁净le
42 Dàmá大麻fēngjíshí即时líkāi离开jiùjiéjìng洁净le
43 Yēsū耶稣yányándezhǔfù嘱咐jiùdǎfa打发zǒu
44 Duìshuōyàojǐnshèn谨慎shénme什么huàdōubùkě不可gàosu告诉rénZhǐyào只要shēntǐ身体gěijìsī祭司chákàn察看yòuyīnwèi因为jiéjìng洁净lexiànshàngMóxī摩西suǒfēnfù吩咐delǐwù礼物duìzhòngrén众人zuòzhèng作证
45 rénchūqù出去dǎoshuōxǔduō许多dehuà的话zhèjiànshìchuányángkāilejiàoYēsū耶稣yǐhòu以后bùdé不得zàimíngmíng明明dejìnchéngzhǐhǎo只好zàiwài在外biānkuàngdìfang地方Réncónggèchù各处dōujiùleláiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Guòlexiērìzi日子Yēsū耶稣yòujìnlejiābǎinóngRéntīngjiàn听见zàifángzi房子
2 Jiùyǒuxǔduō许多rénjùjí聚集shènzhì甚至liánménqiándōuméiyǒu没有kōngdeYēsū耶稣jiùduìtāmen他们jiǎngdào讲道
3 Yǒurén有人dàizheyīgè一个tānzi瘫子láijiànYēsū耶稣shìyònggèrén个人táiláide
4 Yīnwèi因为rénduōbùdé不得jìnqiánjiùYēsū耶稣suǒzài所在defángzi房子chāilefángdǐng房顶chāitōnglejiùtānzi瘫子liánsuǒtǎngderùzi褥子dōuzhuìxialai下来
5 Yēsū耶稣jiàntāmen他们dexìnxīn信心jiùduìtānzi瘫子shuōxiǎozi小子dezuìshèle
6 Yǒujǐge几个wénshìzuòzàinàli那里xīnlǐ心里yìlùn议论shuō
7 Zhègè这个rénwéi人为shénme什么zhèyàng这样shuōneshuōjiànwàngdehuà的话leChúle除了shényǐwài以外shéinéngshèzuìne
8 Yēsū耶稣xīnzhōng心中zhīdao知道tāmen他们xīnlǐ心里zhèyàng这样yìlùn议论jiùshuōnǐmen你们xīnlǐ心里wèishénme为什么zhèyàng这样yìlùn议论ne
9 Huòduìtānzi瘫子shuōdezuìshèlehuòshuōqǐlai起来derùzi褥子xíngzǒu行走yíyàng一样róngyì容易ne
10 Dànyàojiàonǐmen你们zhīdao知道rénzàidìshang地上yǒushèzuìdequánbǐng权柄jiùduìtānzi瘫子shuō
11 fēnfù吩咐qǐlai起来derùzi褥子huíjiā回家
12 rénjiùqǐlai起来lìkè立刻zherùzi褥子dāngzhòng当众rénmiànqián面前chūqù出去leYǐzhì以致zhòngrén众人dōujīngqí惊奇guīróngyào荣耀shénshuōwǒmen我们cónglái从来méiyǒu没有jiànguòzhèyàng这样deshì
13 Yēsū耶稣yòuchūdàohǎibiān海边zhòngrén众人dōujiùleláibiàn便jiàoxun教训tāmen他们
14 Yēsū耶稣jīngguò经过deshíhòu的时候kànjiàn看见féideérzi儿子wèizuòzàishuìguān税关shàngjiùduìshuōgēncóng跟从láijiùqǐlai起来gēncóng跟从leYēsū耶稣
15 Yēsū耶稣zàiwèijiāzuòdeshíhòu的时候yǒuhǎoxiē好些shuìzuìrén罪人Yēsū耶稣bìngméntú门徒yītóng一同zuòYīnwèi因为zhèyàng这样derénduōtāmen他们gēnsuí跟随Yēsū耶稣
16 sàirénzhòngdì中的wénshì,(yǒujuànzuòwén作文shìsàirénkànjiàn看见Yēsū耶稣zuìrén罪人bìngshuìyītóng一同chīfàn吃饭jiùduìméntú门徒shuōshuìbìngzuìrén罪人yītóng一同chīma
17 Yēsū耶稣tīngjiàn听见jiùduìtāmen他们shuōjiànkāng健康derényòngbuzháo用不着yīshēng医生yǒubìngderéncái人才yòngdezheláiběnbúshì不是shàorénnǎishì乃是shàozuìrén罪人
18 DāngxiàYuēhàn约翰deméntú门徒sàirénjìnshí禁食Tāmen他们láiwènYēsū耶稣shuōYuēhàn约翰deméntú门徒sàiréndeméntú门徒jìnshí禁食deméntú门徒dǎobùjīn不禁shízhèshìwèishénme为什么ne
19 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōxīnláng新郎péibàn陪伴zhīréntóngzàideshíhòu的时候péibàn陪伴zhīrénnéngjìnshí禁食nexīnláng新郎háitóngzàitāmen他们bùnéng不能jìnshí禁食
20 Dànrìzi日子jiāngdàoxīnláng新郎yàolíkāi离开tāmen他们tāmen他们jiùyàojìnshí禁食
21 Méiyǒurén没有人xīnfèngzàijiùyīfu衣服shàngKǒngpà恐怕suǒshàngdexīndàihuàilejiùyīfu衣服dejiùgèngdà更大le
22 méiyǒurén没有人xīnjiǔzhuāngzàijiùdàiKǒngpà恐怕jiǔdàilièkāijiǔdàijiùdōuhuàileWéixīnjiǔzhuāngzàixīndài
23 Yēsū耶稣dāngānxírì安息日cóngmàidejīngguò经过méntú门徒xíngdeshíhòu的时候qiālemàisuì
24 sàirénduìYēsū耶稣shuōkàntāmen他们zàiānxírì安息日wèishénme为什么zuòbùkě不可zuòdeshìne
25 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōjīngshàngzheDàwèi大卫gēncóng跟从tāde他的rénquēfá缺乏jī’è饥饿zhīshísuǒzuòdeshìnǐmen你们méiyǒu没有niànguòma
26 dāngBǐyà比亚zuòjìsī祭司deshíhòu的时候zěnme怎么jìnleshéndediàn殿chīlechénshè陈设bǐngyòugěigēncóng跟从tāde他的rénchīZhèbǐngchúle除了jìsī祭司yǐwài以外réndōubùkě不可chī
27 Yòuduìtāmen他们shuōānxírì安息日shìwéirénshèlì设立derénbúshì不是wéiānxírì安息日shèlì设立de
28 Suǒyǐ所以rénshìānxírì安息日dezhǔPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yēsū耶稣yòujìnlehuìtángZàinàli那里yǒuyīgè一个réngānlezhīshǒu
2 Zhòngrén众人kuītànYēsū耶稣zàiānxírì安息日yīzhì医治yīzhì医治yìsī意思shìyàokònggào控告Yēsū耶稣
3 Yēsū耶稣duìgānzhīshǒuderénshuōqǐlai起来zhànzàidāngzhōng当中
4 Yòuwènzhòngrén众人shuōzàiānxírì安息日xíngshànxíngějiùmìnghàimìngnàyàng那样shìkěyǐ可以denetāmendōu他们都zuòshēng
5 Yēsū耶稣nùmù怒目zhōuwéi周围kàntāmen他们yōuchóutāmen他们dexīngāngyìngjiùduìrénshuōshēnchū伸出shǒuláibǎshǒu把手shēnshǒujiùleyuán
6 sàirénchūqù出去tóngdǎngderénshāngyì商议zěnyàng怎样kěyǐ可以chúmièYēsū耶稣
7 Yēsū耶稣méntú门徒tuì退dàohǎibiān海边Yǒuxǔduō许多réncóngjiāgēnsuí跟随
8 Háiyǒu还有xǔduō许多réntīngjiàn听见suǒzuòdedàshì大事jiùcóngYóutài犹太lěngmǎiyuēdànwàibìngtuīluó西dùndesìfāng四方láidào来到nàli那里
9 yīnwèi因为rénduōjiùfēnfù吩咐méntú门徒jiàozhīxiǎochuán小船cìhòu伺候zhemiǎnde免得zhòngrén众人yōngjǐ拥挤
10 zhìhǎolexǔduō许多rénsuǒyǐ所以fányǒuzāibìngdedōujǐjìn挤进láiyào
11 guǐwúlùn无论héshí何时kànjiàn看见jiùzàimiànqián面前hǎnzheshuōshìshéndeérzi儿子
12 Yēsū耶稣zàisān再三dezhǔfù嘱咐tāmen他们bùyào不要xiǎnlùchū露出lái
13 Yēsū耶稣shàngleshānsuízìjǐ自己deyìsī意思jiàorénláitāmen他们biàn便láidào来到nàli那里
14 jiùshèlì设立shí’èr十二gèrén个人yàotāmen他们chángzìjǐ自己tóngzàiyàochātāmen他们chuándào传道
15 Bìnggěitāmen他们quánbǐng权柄gǎnguǐ
16 Zhèshí’èr十二gèrén个人yǒu西ménYēsū耶稣yòugěimíngjiào名叫Bǐdé彼得
17 Háiyǒu还有西tàideérzi儿子Yǎgè雅各Yǎgè雅各dexiōngdì兄弟Yuēhàn约翰Yòugěizhèliǎnggèrén个人míngjiào名叫bànjiùshì就是léideyìsī意思
18 YòuyǒuāndelièFéilì腓力duōluómǎitàiduōféideérzi儿子Yǎgè雅各tàibìngfènruìdǎngde西mén
19 Háiyǒu还有màiYēsū耶稣dejiāluèrénYóudà犹大
20 Yēsū耶稣jìnleyīgè一个wūzi屋子zhòngrén众人yòujùjí聚集shènzhì甚至liánfàngùbude顾不得chī
21 Yēsū耶稣deqīnshǔ亲属tīngjiàn听见jiùchūlai出来yàozhùyīnwèi因为tāmen他们shuōdiānkuángle
22 Cónglěngxialai下来dewénshìshuōshìbèibié西bofùzhe附着Yòushuōshìkàozheguǐwánggǎnguǐ
23 Yēsū耶稣jiàotāmen他们láiyòngbǐyù比喻duìtāmen他们shuōsādàn撒但zěnnénggǎnchūsādàn撒但ne
24 Ruòguóxiāngfēnzhēngguójiùzhànbúzhù不住
25 Ruòjiāxiāngfēnzhēngjiājiùzhànbúzhù不住
26 Ruòsādàn撒但xiānggōngdǎ攻打fēnzhēngjiùzhànbúzhù不住bìyào必要mièwáng灭亡
27 Méiyǒurén没有人néngjìnzhuàngshìjiāqiǎngduó抢夺tāde他的jiājù家具xiānkǔnzhùzhuàngshìcáikěyǐ可以qiǎngduó抢夺tāde他的jiā
28 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们shìrén世人yíqiè一切dezuìyíqiè一切xièdú亵渎dehuà的话dōudeshèmiǎn赦免
29 Fánxièdú亵渎shènglíng圣灵dequèyǒngbùdé不得shèmiǎn赦免nǎiyàodàndāngyǒngyuǎn永远dezuì
30 Zhèhuàshìyīnwèi因为tāmen他们shuōshìbèiguǐfùzhe附着de
31 DāngxiàYēsū耶稣demǔqīn母亲dìxiōng弟兄láizhànzàiwài在外biāndǎfa打发rénjiào
32 Yǒuxǔduō许多rénzàiYēsū耶稣zhōuwéi周围zuòzheTāmen他们jiùgàosu告诉shuōkànmǔqīn母亲dìxiōng弟兄zàiwài在外biānzhǎo
33 Yēsū耶稣huídá回答shuōshéishìwǒde我的mǔqīn母亲shéishìwǒde我的dìxiōng弟兄
34 Jiùmiànguānkàn观看zhōuwéi周围zuòzhederénshuōkànwǒde我的mǔqīn母亲wǒde我的dìxiōng弟兄
35 Fánzūnxíngshénzhǐyì旨意derénjiùshì就是wǒde我的dìxiōng弟兄jiěmèi姐妹mǔqīn母亲lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yēsū耶稣yòuzàihǎibiān海边jiàoxun教训rénYǒuxǔduō许多réndàonàli那里jùjí聚集zhǐdé只得shàngchuánzuòxia坐下Chuánzàihǎilǐ海里zhòngrén众人dōukàojìn靠近hǎizhànzàiànshàng岸上
2 Yēsū耶稣jiùyòngbǐyù比喻jiàoxun教训tāmen他们xǔduō许多dàolǐ道理Zàijiàoxun教训zhījiān之间duìtāmen他们shuō
3 Nǐmen你们tīngaYǒuyīgè一个zhǒngdeChūqù出去zhǒng
4 deshíhòu的时候yǒuzàipángdefēiniǎoláichījìnle
5 Yǒuzàijiānshítou石头dìshang地上deshēnmiáozuìkuài
6 tóuchūlai出来shàiyīnwèi因为méiyǒu没有gēnjiùgānle
7 Yǒuzàijīngjí荆棘dejīngjí荆棘chángqǐlai起来zhùlejiùjiēshi结实
8 Yòuyǒuzàihǎodejiùfāshēng发生zhǎngdà长大jiēshi结实yǒusānshí三十bèideyǒuliùshí六十bèideyǒuyībǎi一百bèide
9 Yòushuōyǒuěrtīngdejiùyīngdāng应当tīng
10 Wúrén无人deshíhòu的时候gēnsuí跟随Yēsū耶稣derénshí’èr十二méntú门徒wènzhèbǐyù比喻deyìsī意思
11 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōshénguódeàomì奥秘zhījiàonǐmen你们zhīdao知道ruòshì若是duìwài对外rénjiǎngfánshìjiùyòngbǐyù比喻
12 Jiàotāmen他们kànshìkànjiàn看见quèxiǎode晓得Tīngshìtīngjiàn听见quèbùmíngbái不明白Kǒngpà恐怕tāmen他们huízhuǎnguòlái过来jiùdeshèmiǎn赦免
13 Yòuduìtāmen他们shuōnǐmen你们bùmíngbái不明白zhèbǐyù比喻mazhèyàng这样zěnnéngmíngbai明白yíqiè一切debǐyù比喻ne
14 zhǒngzhīrénsuǒdejiùshì就是dào
15 zàipángdejiùshì就是réntīngledàosādàn撒但lìkè立刻láizàixīnlǐ心里dedàoduóle
16 zàishítou石头dìshang地上dejiùshì就是réntīngledàolìkè立刻huānxǐ欢喜lǐngshòu领受
17 Dànxīnlǐ心里méiyǒu没有gēnbùguò不过shìzànshí暂时dezhìwéidàozāolehuànnàn患难huòshì或是shòulebīpò逼迫lìkè立刻jiùdiēdǎole
18 Háiyǒu还有zàijīngjí荆棘dejiùshì就是réntīngledào
19 Hòulái后来yǒushìshàngdeqiáncái钱财demíhuo迷惑biéyàngdejìnlái进来dàozhùlejiùbùnéng不能jiēshi结实
20 zàihǎodìshang地上dejiùshì就是réntīngdàoyòulǐngshòu领受bìngqiě并且jiēshi结实yǒusānshí三十bèideyǒuliùshí六十bèideyǒuyībǎi一百bèide
21 Yēsū耶稣yòuduìtāmen他们shuōréndēngláishìyàofàngzài放在dǒudǐxia底下chuángdǐxia底下fàngzài放在dēngtáishàngma
22 Yīnwèi因为yǎncángdeshìméiyǒu没有xiǎnchūlai出来deYǐnmán隐瞒deshìméiyǒu没有lùchū露出láide
23 Yǒuěrtīngdejiùyīngdāng应当tīng
24 Yòushuōnǐmen你们suǒtīngdeyàoliúxīn留心Nǐmen你们yòngshénme什么liángliánggěirényòngshénme什么liángliánggěinǐmen你们bìngqiě并且yàoduōgěinǐmen你们
25 Yīnwèi因为yǒude有的háiyàogěiMéiyǒu没有deliánsuǒyǒu所有deyàoduó
26 Yòushuōshéndeguórútóng如同rénzhǒngzàidìshang地上
27 Hēiyè黑夜shuìjiào睡觉báiqǐlai起来zhèzhǒng这种jiùfāyá发芽jiànchángrénquèxiǎode晓得rúhé如何zhèyàng这样
28 Deshēngshìchūyú出于zìrán自然deXiānmiáohòuchángsuìzàihòusuìshàngjiéchéng结成bǎomǎn饱满de
29 shúlejiùyòngliándāo镰刀yīnwèi因为shōucheng收成deshíhòu的时候dàole到了
30 Yòushuōshéndeguówǒmen我们yòngshénme什么bǐjiào比较neyòngshénme什么bǐyù比喻biǎomíng表明ne
31 Hǎoxiàng好像jiècài芥菜zhǒngzhǒngzàidedeshíhòu的时候suīdìshang地上debǎizhǒngdōuxiǎo
32 Dànzhǒngshàngyǐhòu以后jiùchángqǐlai起来yàngdecàidōuyòuzhǎngchū长出zhīláiShènzhì甚至tiānshàng天上defēiniǎokěyǐ可以宿zàideyìnxià
33 Yēsū耶稣yòngxǔduō许多zhèyàng这样debǐyù比喻zhàotāmen他们suǒnéngtīngdeduìtāmen他们jiǎngdào讲道
34 Ruòbùyòng不用bǐyù比喻jiùbùduì不对tāmen他们jiǎngMéiyǒurén没有人deshíhòu的时候jiùyíqiè一切dedàojiǎnggěiméntú门徒tīng
35 Dāngtiānwǎnshang晚上Yēsū耶稣duìmén对门shuōwǒmen我们dàonàbian那边
36 Méntú门徒líkāi离开zhòngrén众人Yēsū耶稣réngzàichuánshàng船上tāmen他们jiùyītóng一同dàiyǒubiéde别的chuántóngháng同行
37 Hūrán忽然lebàofēng暴风bōlàng波浪chuánnèishènzhì甚至chuányàomǎnleshuǐ
38 Yēsū耶稣zàichuánwěishàngzhěnzhezhěntou枕头shuìjiào睡觉Méntú门徒jiàoxǐng叫醒leshuōfūzǐ夫子wǒmen我们sāngmìngbùgù不顾ma
39 Yēsū耶稣xǐnglechìzé斥责fēngxiànghǎishuōzhùlejìngleFēngjiùzhǐzhùdàdà大大depíngjìng平静le
40 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōwèishénme为什么dǎnqiè胆怯Nǐmen你们háiméiyǒu没有xìnxīn信心ma
41 Tāmen他们jiùdàdà大大debǐcǐ彼此shuōzhèdàodǐ到底shìshéiliánfēnghǎitīngcóng听从lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Tāmen他们láidào来到hǎinàbian那边Gélā格拉sēnréndedìfang地方
2 Yēsū耶稣yīxià一下chuánjiùyǒuyīgè一个bèiguǐfùzhe附着deréncóngfényíngchūlai出来yíngzhe
3 rénchángzhùzàifényíngméiyǒurén没有人néngkǔnzhùjiùshì就是yòngtiěliànyěbù也不néng
4 Yīnwèi因为rénlǚcì屡次yòngjiǎoliào脚镣tiěliànkǔnsuǒtiěliànjìngbèizhēngduànlejiǎoliào脚镣bèinòngsuì弄碎leZǒngméiyǒurén没有人néngzhì
5 zhòuyè昼夜chángzàifényíngshānzhōnghǎnjiào喊叫yòuyòngshítou石头kǎnzìjǐ自己
6 yuǎnyuǎndekànjiàn看见Yēsū耶稣jiùpǎoguòqu过去bài
7 Dàshēng大声hūjiào呼叫shuōzhìgāo至高shéndeérzi儿子Yēsū耶稣yǒushénme什么xiānggānzhǐzheshénkěnqiú恳求bùyào不要jiàoshòukǔ受苦
8 ShìyīnYēsū耶稣céngfēnfù吩咐shuōguǐacóngzhèrénshēn人身shàngchūlai出来
9 Yēsū耶稣wènshuōmíngjiào名叫shénme什么Huídá回答shuōmíngjiào名叫qúnyīnwèi因为wǒmen我们duōdeyuángù缘故
10 Jiùzàisān再三deqiúYēsū耶稣bùyào不要jiàotāmen他们líkāi离开dìfang地方
11 Zàinàli那里shānpō山坡shàngyǒuqúnzhūchīshí
12 GuǐjiùyāngqiúYēsū耶稣shuōqiúdǎfa打发wǒmen我们wǎngzhūqúnfùzhe附着zhū
13 Yēsū耶稣zhǔnletāmen他们guǐjiùchūlai出来jìnrù进入zhūYúshì于是qúnzhūchuǎngxiàshānyá山崖tóuzàihǎilǐ海里yānleZhūdeshùmù数目yuēyǒuèrqiān
14 Fàngzhūdejiùtáopǎo逃跑legàosu告诉chéngxiāngxià乡下derénZhòngrén众人jiùláiyàokànshìshénme什么shì
15 Tāmen他们láidào来到Yēsū耶稣nàli那里kànjiàn看见bèiguǐfùzhe附着derénjiùshì就是cóngqián从前bèiqúnguǐsuǒdezuòzhechuān穿shàngyī上衣xīnlǐ心里míngbai明白guòlái过来Tāmen他们jiùhàipà害怕
16 Kànjiàn看见zhèshìdebiàn便jiāngguǐzhīrénsuǒyùjiàn遇见deqúnzhūdeshìdōugàosu告诉lezhòngrén众人
17 Zhòngrén众人jiùyāngqiúYēsū耶稣líkāi离开tāmen他们dejìngjiè境界
18 Yēsū耶稣shàngchuándeshíhòu的时候cóngqián从前bèiguǐfùzhe附着derénkěnqiú恳求Yēsū耶稣tóngzài
19 Yēsū耶稣bùxǔ不许quèduìshuōhuíjiā回家dàodeqīnshǔ亲属nàli那里jiāngzhǔwéisuǒzuòdeshìhéděng何等deshìshìzěnyàng怎样liánmǐn怜悯dōugàosu告诉tāmen他们
20 rénjiùzǒulezàijiāchuányángYēsū耶稣wéizuòlehéděng何等deshìzhòngrén众人jiùdōu
21 Yēsū耶稣zuòchuányòudàonàbian那边jiùyǒuxǔduō许多réndàonàli那里jùjí聚集zhèngzài正在hǎibiān海边shàng
22 Yǒuyīgè一个guǎnhuìtángderénmíngjiào名叫láijiànYēsū耶稣jiùzàijiǎoqián
23 Zàisān再三deqiúshuōwǒde我的xiǎonǚ’ér女儿kuàiyào快要leqiúànshǒuzàishēnshàngshǐ使quándéyǐ得以huóle
24 Yēsū耶稣jiùtóngyǒuxǔduō许多réngēnsuí跟随yōngjǐ拥挤
25 Yǒuyīgè一个nǚrén女人huànleshí’èr十二niándexuèlòu
26 Zàihǎoxiē好些yīshēng医生shǒulǐ手里shòulexǔduō许多deYòuhuājìnlesuǒyǒu所有deyīdiǎn一点yěbù也不jiànhǎobìngshì病势fǎndào反倒gèngzhòngle
27 tīngjiàn听见Yēsū耶稣deshìjiùcónghòutou后头láizàizhòngrén众人zhōngjiān中间Yēsū耶稣deyīshang衣裳
28 Yìsī意思shuōzhītāde他的yīshang衣裳jiùquán
29 Yúshì于是xuèlòudeyuántóulìkè立刻gānlebiàn便juéde觉得shēnshàngdezāibìnghǎole
30 Yēsū耶稣dùnshí顿时xīnlǐ心里juéde觉得yǒunénglì有能力cóngzìjǐ自己shēnshàngchūqù出去jiùzàizhòngrén众人zhōngjiān中间zhuǎnguòlái过来shuōshéiwǒde我的yīshang衣裳
31 Méntú门徒duìshuōkànzhòngrén众人yōngjǐ拥挤háishuō还说shéima
32 Yēsū耶稣zhōuwéi周围guānkàn观看yàojiànzuòzhèshìdenǚrén女人
33 nǚrén女人zhīdao知道zàizìjǐ自己shēnshàngsuǒchéngdeshìjiùkǒngjù恐惧zhànjīngláizàiYēsū耶稣gēnqián跟前jiāngshíqíngquángàosu告诉
34 Yēsū耶稣duìshuōnǚ’ér女儿dexìnjiùlepíngpíng’ān平安āndehuíqu回去dezāibìngquánle
35 Háishuō还说huàdeshíhòu的时候yǒurén有人cóngguǎnhuìtángdejiāláishuō来说denǚ’ér女儿lehébì何必háiláodòng劳动xiānsheng先生ne
36 Yēsū耶稣tīngjiàn听见suǒshuōdehuà的话jiùduìguǎnhuìtángdeshuōbùyào不要Zhǐyào只要xìn
37 Yúshì于是dàizheBǐdé彼得Yǎgè雅各Yǎgè雅各dexiōngdì兄弟Yuēhàn约翰tóngbùxǔ不许biérén别人gēnsuí跟随
38 Tāmen他们láidào来到guǎnhuìtángdejiāYēsū耶稣kànjiàn看见nàli那里luànrǎngbìngyǒurén有人dàdà大大dekūqì哭泣āiháo哀号
39 Jìndàolǐmiàn里面jiùduìtāmen他们shuōwèishénme为什么luànrǎngkūqì哭泣neháizi孩子búshì不是leshìshuìzhāo睡着le
40 Tāmen他们jiùchīxiàoYēsū耶稣Yēsū耶稣tāmendōu他们都niǎnchūqù出去jiùdàizheháizi孩子defùmǔ父母gēnsuí跟随derénjìnleháizi孩子suǒzài所在dedìfang地方
41 Jiùzheháizi孩子deshǒuduìshuōFānchūlai出来jiùshìshuō就是说guīnǚ闺女fēnfù吩咐qǐlai起来
42 guīnǚ闺女shíqǐlai起来zǒuTāmen他们jiùdàdà大大dejīngqí惊奇Guīnǚ闺女yǐjīng已经shí’èr十二suìle
43 Yēsū耶稣qiēqiēdezhǔfù嘱咐tāmen他们bùyào不要jiàorénzhīdao知道zhèshìYòufēnfù吩咐gěidōngxī东西chīPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yēsū耶稣líkāi离开nàli那里láidào来到zìjǐ自己dejiāxiāng家乡Méntú门徒gēncóng跟从
2 Dàole到了ānxírì安息日zàihuìtángjiàoxun教训rénZhòngrén众人tīngjiàn听见jiùshénshuōzhèréncóngnǎli哪里yǒuzhèxie这些shìnesuǒcìgěi赐给tāde他的shìshénme什么zhìhuì智慧shǒusuǒzuòdeshìhéděng何等denéngne
3 Zhèbúshì不是mùjiàng木匠mabúshì不是deérzi儿子Yǎgè雅各yuē西Yóudà犹大西méndezhǎngxiōng长兄mamèimei妹妹menshìzàiwǒmen我们zhèlǐ这里matāmen他们jiùyàn。(Yànyuánwénzuòyīndiēdǎo
4 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōfánxiānzhī先知chúle除了běndì本地qīnshǔ亲属běnjiā本家zhīwài之外méiyǒu没有bèirénzūnjìng尊敬de
5 Yēsū耶稣jiùzàinàli那里bùdé不得xíngshénme什么néngbùguò不过ànshǒuzàijǐge几个bìngrén病人shēnshàngzhìhǎotāmen他们
6 chàyì诧异tāmen他们xìnjiùwǎngzhōuwéi周围xiāngcūn乡村jiàoxun教训rénle
7 Yēsū耶稣jiàoleshí’èr十二méntú门徒láichāqiǎntāmen他们liǎngliǎngdechūqù出去cìgěi赐给tāmen他们quánbǐng权柄zhìguǐ
8 Bìngqiě并且zhǔfù嘱咐tāmen他们xíngdeshíhòu的时候bùyào不要dàishíwù食物kǒudài口袋yāodàiyěbù也不yàodàiqiánchúle除了guǎizhàng拐杖yǐwài以外shénme什么dōubùyào不要dài
9 Zhǐyào只要chuān穿xiéYěbù也不yàochuān穿liǎngjiànguà
10 Yòuduìtāmen他们shuōnǐmen你们wúlùn无论dàohéchǔ何处jìnleréndejiājiùzhùzàinàli那里zhídào直到líkāi离开dìfang地方
11 Héchǔ何处derénjiēdài接待nǐmen你们tīngnǐmen你们nǐmen你们líkāi离开nàli那里deshíhòu的时候jiùjiǎoshàngdechéntǔ尘土duòxiàqu下去duìtāmen他们zuòjiànzhèng见证
12 Méntú门徒jiùchūqù出去chuándào传道jiàorénhuǐgǎi悔改
13 Yòugǎnchūxǔduō许多deguǐyòngyóulexǔduō许多bìngrén病人zhìhǎotāmen他们
14 Yēsū耶稣demíngshēng名声chuányángchūlai出来wángtīngjiàn听见lejiùshuōshīxǐ施洗deYuēhàn约翰cóngfùhuó复活lesuǒyǐ所以zhèxie这些néngyóulǐmiàn里面fāchū发出lái
15 Dànbiérén别人shuōshìYòuyǒurén有人shuōshìxiānzhī先知zhèngxiàngxiānzhī先知zhòngdì中的wèi
16 tīngjiàn听见quèshuōshìsuǒzhǎndeYuēhàn约翰fùhuó复活le
17 Xiānshìwéixiōngdì兄弟Féilì腓力deqīzi妻子luódedeyuángù缘故chārénzhùYuēhàn约翰suǒzàijiànyīnwèi因为yǐjīng已经lefùrén妇人
18 Yuēhàn约翰céngduìshuōxiōngdì兄弟deqīzi妻子shìbùhélǐ不合理de
19 Yúshì于是luódehuái怀hènxiǎngyàoshāZhǐshì只是bùnéng不能
20 Yīnwèi因为zhīdao知道Yuēhàn约翰shìrénshìshèngrén圣人suǒyǐ所以jìngwèi敬畏bǎohù保护TīngjiǎnglùnjiùduōzhàozhexíngBìngqiě并且lèyì乐意tīng。(Duōzhàozhexíngyǒujuànzuòyóubùdìng不定
21 Yǒuyītiān一天qiàqiǎo恰巧shìdeshēngrì生日bǎishè摆设yánqǐngledàchén大臣qiānchángbìngjiāzuòshǒulǐng首领de
22 luódedenǚ’ér女儿jìnlái进来tiàowǔ跳舞shǐ使tóngderéndōuhuānxǐ欢喜Wángjiùduìnǚzǐ女子shuōsuíyì随意xiàngqiúshénme什么gěi
23 Yòuduìshìshuōsuíxiàngqiúshénme什么jiùshì就是wǒguó我国deyībàn一半gěi
24 jiùchūqù出去duìmǔqīn母亲shuōkěyǐ可以qiúshénme什么nemǔqīn母亲shuōshīxǐ施洗Yuēhàn约翰detóu
25 jiùjímáng急忙jìnqù进去jiànwángqiúshuōyuànwángshíshīxǐ施洗Yuēhàn约翰detóufàngzài放在pánzi盘子gěi
26 WángjiùshényōuchóuDànyīnsuǒdeshìyòuyīntóngderénjiùkěntuīcí推辞
27 Suíjí随即chāyīgè一个hùwèi护卫bīngfēnfù吩咐Yuēhàn约翰detóuláiHùwèi护卫bīngjiùzàijiànzhǎnleYuēhàn约翰
28 Bǎtóu把头fàngzài放在pánzi盘子láigěinǚzǐ女子nǚzǐ女子jiùgěimǔqīn母亲
29 Yuēhàn约翰deméntú门徒tīngjiàn听见lejiùláitāde他的shīshou尸首lǐngzàngzàifénmù坟墓
30 Shǐtú使徒jùjí聚集dàoYēsū耶稣nàli那里jiāngyíqiè一切suǒzuòdeshìsuǒchuándedàoquángàosu告诉
31 jiùshuōnǐmen你们láitóngàn’àn暗暗dedàokuàngdìfang地方xiēxiēZhèshìyīnwèi因为láiwǎng来往derénduōtāmen他们liánchīfàn吃饭méiyǒu没有gōngfu工夫
32 Tāmen他们jiùzuòchuánàn’àn暗暗dewǎngkuàngdìfang地方
33 Zhòngrén众人kànjiàn看见tāmen他们yǒuxǔduō许多rènshi认识tāmen他们dejiùcóngchéngbùxíng步行yītóng一同pǎodàonàlǐ到那里tāmen他们xiāngǎndàole到了
34 Yēsū耶稣chūlai出来jiànyǒuxǔduō许多derénjiùliánmǐn怜悯tāmen他们Yīnwèi因为tāmen他们rútóng如同yángméiyǒu没有mùrén牧人yìbān一般Yúshì于是kāikǒu开口jiàoxun教训tāmen他们xǔduō许多dàolǐ道理
35 Tiānyǐjīng已经wǎnleméntú门徒jìnqiánláishuō来说zhèshìdetiānyǐjīng已经wǎnle
36 Qǐngjiàozhòngrén众人sǎnkāitāmen他们hǎowǎngmiànxiāngcūn乡村zìjǐ自己mǎishénme什么chī
37 Yēsū耶稣huídá回答shuōnǐmen你们gěitāmen他们chīMéntú门徒shuōwǒmen我们kěyǐ可以mǎièrshí二十liǎngyíndebǐnggěitāmen他们chīma
38 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们yǒuduōshǎo多少bǐngkěyǐ可以kànkan看看Tāmen他们zhīdao知道lejiùshuōbǐngliǎngtiáo
39 Yēsū耶稣fēnfù吩咐tāmen他们jiàozhòngrén众人bāngbāngdezuòzàiqīngcǎo青草dìshang地上
40 Zhòngrén众人jiùyīpái一排yīpái一排dezuòxia坐下yǒuyībǎi一百yīpái一排deyǒuwǔshí五十yīpái一排de
41 Yēsū耶稣zhezhèbǐngliǎngtiáowàngzhetiānzhùfú祝福bāikāi掰开bǐnggěiméntú门徒bǎizàizhòngrén众人miànqián面前liǎngtiáofēngěi分给zhòngrén众人
42 Tāmendōu他们都chībìngqiě并且chībǎole
43 Méntú门徒jiùsuìbǐngsuìshōushi收拾qǐlai起来zhuāngmǎnleshí’èr十二lánzi篮子
44 Chībǐngdenánrén男人gòngyǒu共有qiān
45 Yēsū耶稣suíjí随即cuīméntú门徒shàngchuánxiāndàonàbian那边Bósàidà伯赛大děngjiàozhòngrén众人sǎnkāi
46 biéletāmen他们jiùwǎngshānshàngqù上去dǎogào祷告
47 Dàole到了wǎnshang晚上chuánzàihǎizhōngYēsū耶稣dúzì独自zàiànshàng岸上
48 Kànjiàn看见méntú门徒yīnfēngshùnyáoshénYèlǐ夜里yuēyǒugèngtiānjiùzàihǎimiàn海面shàngzǒuwǎngtāmen他们nàli那里yìsī意思yàozǒuguòtāmen他们
49 Dànméntú门徒kànjiàn看见zàihǎimiàn海面shàngzǒuyǐwéi以为shìguǐguàijiùhǎnjiào喊叫qǐlai起来
50 Yīnwèi因为tāmendōu他们都kànjiàn看见leqiěshénjīnghuāng惊慌Yēsū耶稣liánmáng连忙duìtāmen他们shuōnǐmen你们fàngxīn放心Shìbùyào不要
51 Yúshì于是dàotāmen他们nàli那里shànglechuánfēngjiùzhùleTāmen他们xīnlǐ心里shífēn十分jīngqí惊奇
52 Zhèshìyīnwèi因为tāmen他们bùmíngbái不明白fēnbǐngdeshìxīnlǐ心里háishì还是wán
53 dùguò渡过láidào来到dìfang地方jiùkàoleàn
54 Yīxià一下chuánzhòngrén众人rènde认得shìYēsū耶稣
55 Jiùpǎobiànyīdài一带dìfang地方tīngjiàn听见zàihéchǔ何处biàn便jiāngyǒubìngderényòngrùzi褥子táidàonàlǐ到那里
56 FánYēsū耶稣suǒdàodedìfang地方huòcūnzhōnghuòchénghuòxiāngjiāntāmendōu他们都jiāngbìngrén病人fàngzài放在jiēshìshàngqiúYēsū耶稣zhīróngtāmen他们tāde他的yīshang衣裳zhuìFánzhederénjiùdōuhǎolePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Yǒusàirénjǐge几个wénshìcónglěngláidàoYēsū耶稣nàli那里jùjí聚集
2 Tāmen他们céngkànjiàn看见tāde他的méntú门徒zhōngyǒurén有人yòngshǒujiùshì就是méiyǒu没有deshǒuchīfàn吃饭
3 Yuánlái原来sàirénYóutàirén犹太人dōushǒugǔrén古人deyíchuán遗传ruòzǐxì仔细shǒujiùchīfàn吃饭
4 Cóngshìshànglái上来ruòyěbù也不chīfàn吃饭háiyǒu还有hǎoxiē好些biéde别的guīju规矩tāmen他们lìdài历代shǒujiùshì就是bēiguàntóngděng)。
5 sàirénwénshìwènshuōdeméntú门徒wèishénme为什么zhàogǔrén古人deyíchuán遗传yòngshǒuchīfàn吃饭ne
6 Yēsū耶稣shuōYǐsàiyà以赛亚zhǐzhenǐmen你们jiǎmào假冒wéishànzhīrénsuǒshuōdeyùyán预言shìbùcuò不错dejīngshàngshuōzhèbǎixìng百姓yòngzuǐchún嘴唇zūnjìng尊敬xīnquèyuǎnlí远离
7 Tāmen他们jiāngréndefēnfù吩咐dàngzuò当作dàolǐ道理jiàodǎo教导rénsuǒyǐ所以bàishìwǎngrán
8 Nǐmen你们shìlíqì离弃shéndejièmìng诫命shǒuréndeyíchuán遗传
9 Yòushuōnǐmen你们chéngránshìfèiqì废弃shéndejièmìng诫命yàoshǒuzìjǐ自己deyíchuán遗传
10 Móxī摩西shuōdāngxiàojìng孝敬fùmǔ父母Yòushuōzhòumà咒骂fùmǔ父母dezhì
11 Nǐmen你们dǎoshuōrénruòduìfùmǔ父母shuōsuǒdāngfènggěideyǐjīng已经zuòleěrbǎn,(ěrbǎnjiùshì就是gòngxiàndeyìsī意思
12 Yǐhòu以后nǐmen你们jiùbùróng不容zàifèngyǎngfù养父
13 Zhèjiùshì就是nǐmen你们chéngjiēyíchuán遗传fèileshéndedàoNǐmen你们háizuòxǔduō许多zhèyàng这样deshì
14 Yēsū耶稣yòujiàozhòngrén众人láiduìtāmen他们shuōnǐmen你们dōuyàotīngwǒde我的huàyàomíngbai明白
15 Cóngwàimian外面jìnqù进去debùnéng不能wūhuì污秽rénwéiyǒucónglǐmiàn里面chūlai出来denǎinéngwūhuì污秽rén。(Yǒujuànzàicǐ在此yǒu
16 Yǒuěrtīngdejiùyīngdāng应当tīng)。
17 Yēsū耶稣líkāi离开zhòngrén众人jìnlewūzi屋子méntú门徒jiùwènzhèbǐyù比喻deyìsī意思
18 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōnǐmen你们shìzhèyàng这样bùmíngbái不明白maqǐbù岂不xiǎode晓得fáncóngwàimian外面jìnrù进入debùnéng不能wūhuì污秽rén
19 Yīnwèi因为búshì不是tāde他的xīnnǎishì乃是tāde他的dǔfù肚腹yòudàomáoZhèshìshuōyàngdeshíwù食物dōushìjiéjìng洁净de
20 Yòushuōcóngrénlǐmiàn里面chūlai出来decáinéng才能wūhuì污秽rén
21 Yīnwèi因为cónglǐmiàn里面jiùshì就是cóngrénxīn人心fāchū发出ěniàngǒu
22 Tōudàoxiōngshājiānyín奸淫tānlán贪婪xié’è邪恶guǐzhàyíndàng淫荡jídù嫉妒bàng??,jiāo’ào骄傲kuángwàng狂妄
23 Zhèyíqiè一切deědōushìcónglǐmiàn里面chūlai出来qiěnéngwūhuì污秽rén
24 Yēsū耶稣cóngnàli那里qǐshēn起身wǎngtuīluó西dùndejìngnèi境内Jìnlejiābùyuàn不愿rénzhīdao知道quèyǐncáng隐藏búzhù不住
25 Dāngxiàyǒuyīgè一个fùrén妇人tāde她的xiǎonǚ’ér女儿bèiguǐfùzhe附着tīngjiàn听见Yēsū耶稣deshìjiùláizàijiǎoqián
26 Zhèfùrén妇人shìrénshǔfēiqiúYēsū耶稣gǎnchūguǐlíkāi离开tāde她的nǚ’ér女儿
27 Yēsū耶稣duìshuōràngérnǚ儿女menxiānchībǎoBùhǎo不好érnǚ儿女debǐngdiūgěigǒuchī
28 Fùrén妇人huídá回答shuōzhǔabùcuò不错Dànshì但是gǒuzàizhuōzi桌子dǐxia底下chīháizi孩子mendesuìzhāér
29 Yēsū耶稣duìshuōyīnzhèhuàhuíqu回去Guǐyǐjīng已经líkāi离开denǚ’ér女儿le
30 jiùhuíjiā回家jiànxiǎohái小孩tǎngzàichuángshàngguǐyǐjīng已经chūqù出去le
31 Yēsū耶稣yòuletuīluódejìngjiè境界jīngguò经过西dùnjiùcóngjiājìngnèi境内láidào来到jiāhǎi
32 Yǒurén有人dàizheyīgè一个ěrlóngshéjiéderénláijiànYēsū耶稣qiúànshǒuzàishēnshàng
33 Yēsū耶稣lǐnglíkāi离开zhòngrén众人dàoyībiān一边jiùyòngzhǐtou指头tàntāde他的ěrduo耳朵tuòmo唾沫tāde他的shétóu舌头
34 Wàngtiāntànxī叹息duìshuōjiùshìshuō就是说kāile
35 Tāde他的ěrduo耳朵jiùkāileshéjiéjiěleshuōhuàqīngchu清楚le
36 Yēsū耶稣zhǔfù嘱咐tāmen他们bùyào不要gàosu告诉rénDànyuèzhǔfù嘱咐tāmen他们yuèchuányángkāile
37 Zhòngrén众人fènwài分外shuōsuǒzuòdeshìdōuhǎoliánlóngjiàotāmen他们tīngjiàn听见jiàotāmen他们shuōhuàPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Nàshí那时yòuyǒuxǔduō许多rénjùjí聚集bìngméiyǒu没有shénme什么chīdeYēsū耶稣jiàoméntú门徒láishuō
2 liánmǐn怜悯zhèzhòngrén众人yīnwèi因为tāmen他们tóngzàizhèlǐ这里yǐjīng已经sāntiān三天méiyǒu没有chīdele
3 ruòdǎfa打发tāmen他们è饿zhehuíjiā回家jiùzàilùshang路上kǔnYīnwèi因为qízhōng其中yǒucóngyuǎnchǔláide
4 Méntú门徒huídá回答shuōzàizhèdecóngnǎli哪里néngdebǐngjiàozhèxie这些rénchībǎone
5 Yēsū耶稣wèntāmen他们shuōnǐmen你们yǒuduōshǎo多少bǐngtāmen他们shuō
6 fēnfù吩咐zhòngrén众人zuòzàidìshang地上jiùzhezhèbǐngzhùxièlebāikāi掰开gěiméntú门徒jiàotāmen他们bǎikāiméntú门徒jiùbǎizàizhòngrén众人miànqián面前
7 YòuyǒutiáoxiǎoYēsū耶稣zhùlejiùfēnfù吩咐bǎizàizhòngrén众人miànqián面前
8 Zhòngrén众人dōuchībìngqiě并且chībǎoleShōushi收拾shèngxià剩下delíngsuì零碎yǒukuāng
9 Rénshù人数yuēyǒusìqiān四千Yēsū耶稣dǎfa打发tāmen他们zǒule
10 Suíjí随即tóngméntú门徒shàngchuánláidào来到jìngnèi境内
11 sàirénchūlai出来pánwèn盘问Yēsū耶稣qiúcóngtiānshàng天上xiǎnshénjī神迹gěitāmen他们kànxiǎngyàoshìtàn试探
12 Yēsū耶稣xīnlǐ心里shēnshēn深深detànxī叹息shuōzhèshìdài世代wèishénme为什么qiúshénjī神迹neshízài实在gàosu告诉nǐmen你们méiyǒu没有shénjī神迹gěizhèshìdài世代kàn
13 jiùlíkāi离开tāmen他们yòushàngchuánwǎnghǎinàbian那边le
14 Méntú门徒wàngledàibǐngZàichuánshàng船上chúle除了yīgè一个bǐngméiyǒu没有biéde别的shíwù食物
15 Yēsū耶稣zhǔfù嘱咐tāmen他们shuōnǐmen你们yàojǐnshèn谨慎fángbèisàiréndejiàodejiào
16 Tāmen他们bǐcǐ彼此yìlùn议论shuōzhèshìyīnwèi因为wǒmen我们méiyǒu没有bǐng
17 Yēsū耶稣kànchūlai出来jiùshuōnǐmen你们wèishénme为什么yīnwèi因为méiyǒu没有bǐngjiùyìlùn议论nenǐmen你们háixǐngwù省悟háibùmíngbái不明白manǐmen你们dexīnháishì还是wánma
18 Nǐmen你们yǒuyǎnjīng眼睛kànbújiàn看不见mayǒuěrduo耳朵tīngbùjiàn不见mayěbù也不jìde记得ma
19 bāikāi掰开bǐngfēngěi分给qiānrénnǐmen你们shōushi收拾delíngsuì零碎zhuāngmǎnleduōshǎo多少lánzi篮子netāmen他们shuōshí’èr十二
20 Yòubāikāi掰开bǐngfēngěi分给sìqiān四千rénnǐmen你们shōushi收拾delíngsuì零碎zhuāngmǎnleduōshǎo多少kuāngnetāmen他们shuō
21 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们háishì还是bùmíngbái不明白ma
22 Tāmen他们láidào来到Bósàidà伯赛大yǒurén有人dàiyīgè一个xiāláiqiúYēsū耶稣
23 Yēsū耶稣zhexiādeshǒulǐngdàocūnwàiJiùtuòmo唾沫zàiyǎnjīng眼睛shàngànshǒuzàishēnshàngwènshuōkànjiàn看见shénme什么le
24 jiùtáitóu抬头kànshuōkànjiàn看见rénleTāmen他们hǎoxiàng好像shùmù树木bìngqiě并且xíngzǒu行走
25 Suíhòu随后yòuànshǒuzàiyǎnjīng眼睛shàngdìngjīngkànjiùleyuányàngyàngdōukàndeqīngchu清楚le
26 Yēsū耶稣dǎfa打发huíjiā回家shuōliánzhècūnzi村子yěbù也不yàojìnqù进去
27 Yēsū耶稣méntú门徒chūqù出去wǎnggāiféidecūnzhuāng村庄Zàilùshang路上wènméntú门徒shuōrénshuōshìshéi
28 Tāmen他们shuōyǒurén有人shuōshìshīxǐ施洗deYuēhàn约翰Yǒurén有人shuōshìYòuyǒurén有人shuōshìxiānzhī先知dewèi
29 Yòuwèntāmen他们shuōnǐmen你们shuōshìshéiBǐdé彼得huídá回答shuōshìJīdū基督
30 Yēsū耶稣jiùjīnjiètāmen他们bùyào不要gàosu告诉rén
31 Cóngcǐ从此jiàoxun教训tāmen他们shuōrénbìxū必须shòuxǔduō许多debèizhǎnglǎo长老jìsī祭司chángwénshìjuébìngqiě并且bèishāguòsāntiān三天fùhuó复活
32 Yēsū耶稣míngmíng明明deshuōzhèhuàBǐdé彼得jiùzhequàn
33 Yēsū耶稣zhuǎnguòlái过来kànzheméntú门徒jiùzébèi责备Bǐdé彼得shuōsādàn撒但tuì退hòubiān后边Yīnwèi因为tǐtiē体贴shéndeyìsī意思zhītǐtiē体贴réndeyìsī意思
34 Yúshì于是jiàozhòngrén众人méntú门徒láiduìtāmen他们shuōruòyǒurén有人yàogēncóng跟从jiùdāngshěbèitāde他的shízìjià十字架láigēncóng跟从
35 Yīnwèi因为fányàojiùzìjǐ自己shēngmìng生命de,(shēngmìng生命huòzuòlínghún灵魂xiàtóngsāngdiàoshēngmìng生命Fánwéifúyīn福音sāngdiàoshēngmìng生命dejiùleshēngmìng生命
36 Rénjiùshì就是zhuàndé赚得quánshìjiè全世界péishàngzìjǐ自己deshēngmìng生命yǒushénme什么yìchu益处ne
37 Rénháinéngshénme什么huànshēngmìng生命ne
38 Fánzàizhèyínluànzuì’è罪恶deshìdài世代wǒde我的dàodàngzuò当作kěchǐ可耻derénzàideróngyào荣耀tóngshèngtiānshǐ天使jiànglìn降临deshíhòu的时候yàoréndàngzuò当作kěchǐ可耻dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yēsū耶稣yòuduìtāmen他们shuōshízài实在gàosu告诉nǐmen你们zhànzàizhèlǐ这里deyǒurén有人zàiméichángwèiyǐqián以前bìyào必要kànjiàn看见shéndeguóyǒunénglì有能力líndào
2 GuòleliùtiānYēsū耶稣dàizheBǐdé彼得Yǎgè雅各Yuēhàn约翰àn’àn暗暗dìshang地上legāoshān高山jiùzàitāmen他们miànqián面前biànlexíngxiàng形像
3 Yīfu衣服fàngguāngjíqí极其jiébái洁白Dìshang地上piāodeméiyǒu没有yīgè一个néngpiāodenàyàng那样bái
4 Hūrán忽然yǒutóngMóxī摩西xiàngtāmen他们xiǎnxiàn显现Bìngqiě并且Yēsū耶稣shuōhuà
5 Bǐdé彼得duìYēsū耶稣shuōlābǐ拉比,(lābǐ拉比jiùshì就是fūzǐ夫子wǒmen我们zàizhèlǐ这里zhēnhǎoKěyǐ可以sānzuòpéngzuòwéizuòwéiMóxī摩西zuòwéi
6 Bǐdé彼得bùzhīdào不知道shuōshénme什么cáihǎoYīnwèi因为tāmen他们shénshì
7 Yǒuduǒyúncai云彩láizhēgài遮盖tāmen他们yǒushēngyīn声音cóngyúncai云彩chūlai出来shuōzhèshìwǒde我的àinǐmen你们yàotīng
8 Méntú门徒hūrán忽然zhōuwéi周围kànbùzài不再jiànrénzhījiànYēsū耶稣tóngtāmen他们zàinàli那里
9 Xiàshāndeshíhòu的时候Yēsū耶稣zhǔfù嘱咐tāmen他们shuōrénháiméiyǒu没有cóngfùhuó复活nǐmen你们bùyào不要jiāngsuǒkànjiàn看见degàosu告诉rén
10 Méntú门徒jiāngzhèhuàcúnzàixīnbǐcǐ彼此yìlùn议论cóngfùhuó复活shìshénme什么yìsī意思
11 Tāmen他们jiùwènYēsū耶稣shuōwénshìwèishénme为什么shuōbìxū必须xiānlái
12 Yēsū耶稣shuōgùrán固然xiānláifùxīng复兴wànshìJīngshàngbúshì不是zhǐzherénshuōyàoshòuxǔduō许多debèirénqīngmànne
13 gàosu告诉nǐmen你们yǐjīng已经láiletāmen他们rènyì任意dàizhèngrú正如jīngshàngsuǒzhǐzhetāde他的huà
14 Yēsū耶稣dàole到了méntú门徒nàli那里kànjiàn看见yǒuxǔduō许多rénwéizhetāmen他们yòuyǒuwénshìtāmen他们biànlùn辩论
15 Zhòngrén众人jiànYēsū耶稣dōushénjiùpǎoshàngqù上去wèntāde他的ān
16 Yēsū耶稣wèntāmen他们shuōnǐmen你们tāmen他们biànlùn辩论deshìshénme什么
17 Zhòngrén众人zhōngjiān中间yǒuyīgè一个rénhuídá回答shuōfūzǐ夫子dàilewǒde我的érzi儿子dàozhèlǐ这里láibèiguǐfùzhe附着
18 Wúlùn无论zàinǎli哪里guǐzhuōlòngshuāidǎo摔倒jiùkǒuzhōngliúyǎoqiēchǐ齿shēntǐ身体gānqǐngguòdeméntú门徒guǐgǎnchūqù出去tāmen他们quèshìbùnéng不能
19 Yēsū耶稣shuōǎixìndeshìdài世代azàinǐmen你们zhèlǐ这里yàodàoshínerěnnài忍耐nǐmen你们yàodàoshínedàidàozhèlǐ这里lái
20 Tāmen他们jiùdàileláijiànYēsū耶稣guǐbiàn便jiàochóngchóng重重dechōufēngDǎozàidìshang地上fānláikǒuzhōngliú
21 Yēsū耶稣wènfùqīn父亲shuōdezhèbìngyǒuduōshǎo多少rìzi日子nehuídá回答shuōcóngxiǎo从小deshíhòu的时候
22 Guǐlǚcì屡次rēngzàihuǒshuǐyàomièruònéngzuòshénme什么qiúliánmǐn怜悯wǒmen我们bāngzhù帮助wǒmen我们
23 Yēsū耶稣duìshuōruònéngxìnzàixìnderénfánshìdōunéng
24 Háizi孩子defùqīn父亲shíhǎnzheshuōxìnDànxìnbùzú不足qiúzhǔbāngzhù帮助。(Yǒujuànzuòshíliúlèi流泪dehǎnzheshuō
25 Yēsū耶稣kànjiàn看见zhòngrén众人dōupǎoshànglái上来jiùchìzé斥责guǐshuōzhèlóngdeguǐfēnfù吩咐cónglǐtou里头chūlai出来zàibùyào不要jìnqù进去
26 guǐhǎnjiào喊叫shǐ使háizi孩子dàdà大大dechōuleyīzhèn一阵fēngjiùchūlai出来leHáizi孩子hǎoxiàng好像leyìbān一般yǐzhì以致zhòngrén众人duōbàn多半shuōshìle
27 DànYēsū耶稣zhetāde他的shǒuqǐlai起来jiùzhànqǐlai起来le
28 Yēsū耶稣jìnlewūzi屋子méntú门徒jiùàn’àn暗暗dewènshuōwǒmen我们wèishénme为什么bùnéng不能gǎnchūne
29 Yēsū耶稣shuōfēiyòngdǎogào祷告,(yǒujuànzàicǐ在此yǒujìnshí禁食èrzhèlèideguǐzǒngbùnéng不能chūlai出来。(Huòzuòbùnéng不能gǎnchūlai出来
30 Tāmen他们líkāi离开dìfang地方jīngguò经过jiāYēsū耶稣bùyuàn不愿rénzhīdao知道
31 Yúshì于是jiàoxun教训méntú门徒shuōrénjiāngyào将要bèijiāozàirénshǒu人手tāmen他们yàoshāhài杀害Bèishāyǐhòu以后guòsāntiān三天yàofùhuó复活
32 Méntú门徒quèbùmíngbái不明白zhèhuàyòugǎnwèn
33 Tāmen他们láidào来到jiābǎinóngYēsū耶稣zàiwènméntú门徒shuōnǐmen你们zàilùshang路上yìlùn议论deshìshénme什么
34 Méntú门徒zuòshēngyīnwèi因为tāmen他们zàilùshang路上bǐcǐ彼此zhēnglùn争论shéiwéi
35 Yēsū耶稣zuòxia坐下jiàoshí’èr十二méntú门徒láishuōruòyǒurén有人yuànyì愿意zuòshǒuxiān首先dezuòzhòngrén众人hòudezuòzhòngrén众人deyòngrén用人
36 Yúshì于是lǐngguòyīgè一个xiǎohái小孩láijiàozhànzàiméntú门徒zhōngjiān中间Yòubàoláiduìtāmen他们shuō
37 Fánwéimíngjiēdài接待yīgè一个xiàngzhèxiǎohái小孩dejiùshì就是jiēdài接待Fánjiēdài接待wǒde我的búshì不是jiēdài接待nǎishì乃是jiēdài接待chāláide
38 Yuēhàn约翰duìYēsū耶稣shuōfūzǐ夫子wǒmen我们kànjiàn看见yīgè一个rénfèngdemínggǎnguǐwǒmen我们jiùjìnzhǐ禁止yīnwèi因为gēncóng跟从wǒmen我们
39 Yēsū耶稣shuōbùyào不要jìnzhǐ禁止Yīnwèi因为méiyǒurén没有人fèngmíngxíngnéngfǎndào反倒qīngyì轻易huǐbàng毁谤
40 dǎngwǒmen我们dejiùshì就是bāngzhù帮助wǒmen我们de
41 Fányīnnǐmen你们shìshǔJīdū基督gěinǐmen你们bēishuǐdeshízài实在gàosu告诉nǐmen你们bùnéngbù不能不deshǎng
42 Fánshǐ使zhèxìnwǒde我的yīgè一个xiǎozi小子diēdǎodedǎobùrú不如mòshí磨石shuānzàizhèréndejǐngxiàng颈项shàngrēngzàihǎilǐ海里
43 Tǎngruò倘若zhīshǒujiàodiēdǎojiùkǎnxialai下来
44 quēlezhījìnrù进入yǒngshēngqiángyǒuliǎngzhīshǒudàodìyù地狱mièdehuǒ
45 Tǎngruò倘若zhījiǎojiàodiēdǎojiùkǎnxialai下来
46 quétuǐjìnrù进入yǒngshēngqiángyǒuliǎngzhījiǎobèidiūzàidìyù地狱
47 Tǎngruò倘若zhīyǎnjiàodiēdǎojiùqùdiào去掉zhǐyǒu只有zhīyǎnjìnrù进入shéndeguóqiángyǒuliǎngzhīyǎnbèidiūzàidìyù地狱
48 Zàinàli那里chóngshìdehuǒshìmiède
49 Yīnwèi因为yònghuǒdāngyányānrén。(Yǒujuànzàicǐ在此yǒufányòngyányān
50 Yánběnshìhǎode好的ruòshīlewèiyòngshénme什么jiàozàixiánnenǐmen你们lǐtou里头yīngdāng应当yǒuyánbǐcǐ彼此hémù和睦Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Yēsū耶稣cóngnàli那里qǐshēn起身láidào来到Yóutài犹太dejìngjiè境界bìngyuēdànwàiZhòngrén众人yòujùjí聚集dàonàli那里yòuzhàocháng照常jiàoxun教训tāmen他们
2 Yǒusàirénláiwènshuōrénxiūkěyǐ可以bùkěyǐ不可以yìsī意思yàoshìtàn试探
3 Yēsū耶稣huídá回答shuōMóxī摩西fēnfù吩咐nǐmen你们deshìshénme什么
4 Tāmen他们shuōMóxī摩西rénxiělexiūshūbiàn便kěyǐ可以xiū
5 Yēsū耶稣shuōMóxī摩西yīnwèi因为nǐmen你们dexīnyìngsuǒyǐ所以xiězhètiáolì条例gěinǐmen你们
6 Dàncóngqǐchū起初chuàngzào创造deshíhòu的时候shénzàorénshìzàonánzào
7 Yīncǐ因此rényàolíkāi离开fùmǔ父母qīzi妻子liánèrrénchéngwéi成为
8 Jìrán既然rúcǐ如此fūqī夫妻bùzài不再shìliǎnggèrén个人nǎishì乃是dele
9 Suǒyǐ所以shénpèihé配合derénbùkě不可fēnkāi分开
10 Dàole到了méntú门徒jiùwènzhèshì
11 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōfánxiūlìngdejiùshì就是fànjiānyín奸淫gūfù辜负tāde他的qīzi妻子
12 Qīzi妻子ruòlíqì离弃zhàngfu丈夫lìngjiàshìfànjiānyín奸淫le
13 Yǒurén有人dàizhexiǎohái小孩láijiànYēsū耶稣yàoYēsū耶稣tāmen他们méntú门徒biàn便zébèi责备nàxiē那些rén
14 Yēsū耶稣kànjiàn看见jiùnǎoduìmén对门shuōràngxiǎohái小孩dàozhèlǐ这里láibùyào不要jìnzhǐ禁止tāmen他们Yīnwèi因为zàishénguódezhèngshìzhèyàng这样derén
15 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们fányàochéngshòu承受shénguóderuòxiàngxiǎohái小孩duànbùnéng不能jìnqù进去
16 Yúshì于是bàozhexiǎohái小孩gěitāmen他们ànshǒuwéitāmen他们zhùfú祝福
17 Yēsū耶稣chūlai出来xíngdeshíhòu的时候yǒuyīgè一个rénpǎoláiguìzàimiànqián面前wènshuōliángshàndefūzǐ夫子dàngzuò当作shénme什么shìcáikěyǐ可以chéngshòu承受yǒngshēng
18 Yēsū耶稣duìshuōwèishénme为什么chēngshìliángshàndeChúle除了shénwèizhīwài之外zàiméiyǒu没有liángshànde
19 Jièmìng诫命shìxiǎode晓得debùkě不可shārén杀人bùkě不可jiānyín奸淫bùkě不可tōudàobùkě不可zuòjiǎjiànzhèng见证bùkě不可kuīréndāngxiàojìng孝敬fùmǔ父母
20 duìYēsū耶稣shuōfūzǐ夫子zhèyíqiè一切cóngxiǎo从小dōuzūnshǒu遵守le
21 Yēsū耶稣kànzhejiùàiduìshuōháiquēshǎo缺少jiànbiànmài变卖suǒyǒu所有defēngěi分给qióngrén穷人jiùyǒucáibǎo财宝zàitiānshàng天上háiyàoláigēncóng跟从
22 tīngjiàn听见zhèhuàliǎnshàngjiùbiànleyōuyōuchóuchóudezǒuleYīnwèi因为tāde他的chǎnyè产业hěnduō很多
23 Yēsū耶稣zhōuwéi周围kànduìmén对门shuōyǒuqiáncái钱财derénjìnshéndeguóshìhéděng何等denán
24 Méntú门徒tāde他的huàYēsū耶稣yòuduìtāmen他们shuōxiǎozi小子yǐkào倚靠qiáncái钱财derénjìnshéndeguóshìhéděng何等denán
25 Luòtuo骆驼chuānguò穿过zhēndeyǎncáizhǔ财主jìnshéndeguóháiróngyì容易ne
26 Méntú门徒jiùfènwài分外duìshuōzhèyàng这样shéinéngdejiùne
27 Yēsū耶稣kànzhetāmen他们shuōzàirénshìbùnéng不能zàishénquèbùrán不然Yīnwèi因为shénfánshìdōunéng
28 Bǐdé彼得jiùduìshuōkànwǒmen我们yǐjīng已经piēxiàsuǒyǒu所有degēncóng跟从le
29 Yēsū耶稣shuōshízài实在gàosu告诉nǐmen你们rénwéi人为fúyīn福音piēxiàfángwū房屋huòshì或是dìxiōng弟兄jiěmèi姐妹fùmǔ父母érnǚ儿女tiándì田地
30 Méiyǒu没有bùzài不在jīnshì今世debǎibèi百倍dejiùshì就是fángwū房屋dìxiōng弟兄jiěmèi姐妹mǔqīn母亲érnǚ儿女tiándì田地bìngqiě并且yàoshòubīpò逼迫Zàiláishìbìděi必得yǒngshēng
31 Rán’ér然而yǒuxǔduō许多zàiqián在前dejiāngyào将要zàihòu在后zàihòu在后dejiāngyào将要zàiqián在前
32 Tāmen他们xínglùshang路上lěngYēsū耶稣zàiqián在前tóuzǒuméntú门徒jiùgēncóng跟从derénhàipà害怕Yēsū耶稣yòujiàoguòshí’èr十二méntú门徒láizìjǐ自己jiāngyào将要zāoyù遭遇deshìgàosu告诉tāmen他们shuō
33 Kànwǒmen我们shànglěngrénjiāngyào将要bèijiāogěi交给jìsī祭司chángwénshìtāmen他们yàodìngzuìjiāogěi交给wàibāngrén外邦人
34 Tāmen他们yàoxìnòng戏弄tuòmo唾沫zàiliǎnshàngbiāndǎ鞭打shāhài杀害Guòlesāntiān三天yàofùhuó复活
35 西tàideérzi儿子Yǎgè雅各Yuēhàn约翰jìnqiánláiduìYēsū耶稣shuōfūzǐ夫子wǒmen我们wúlùn无论qiúshénme什么yuàngěiwǒmen我们zuò
36 Yēsū耶稣shuōyàogěinǐmen你们zuòshénme什么
37 Tāmen他们shuōwǒmen我们zàideróngyào荣耀yīgè一个zuòzàiyòubiān右边yīgè一个zuòzàizuǒbiān左边
38 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们bùzhīdào不知道suǒqiúdeshìshénme什么suǒdebēiNǐmen你们néngmasuǒshòudenǐmen你们néngshòuma
39 Tāmen他们shuōwǒmen我们néngYēsū耶稣shuōsuǒdebēinǐmen你们yàosuǒshòudenǐmen你们yàoshòu
40 Zhǐshì只是zuòzàiwǒde我的zuǒyòu左右búshì不是kěyǐ可以deNǎishì乃是wéishéiyùbèi预备dejiùcìgěi赐给shéi
41 shíméntú门徒tīngjiàn听见jiùnǎoYǎgè雅各Yuēhàn约翰
42 Yēsū耶稣jiàotāmen他们láiduìtāmen他们shuōnǐmen你们zhīdao知道wàibāngrén外邦人yǒuzūnwéijūnwángdezhìlǐ治理tāmen他们Yǒudàchén大臣cāoquánguǎnshùtāmen他们
43 Zhǐshì只是zàinǐmen你们zhōngjiān中间búshì不是zhèyàng这样Nǐmen你们zhōngjiān中间shéiyuànwéijiùzuònǐmen你们deyòngrén用人
44 Zàinǐmen你们zhōngjiān中间shéiyuànwéishǒu为首jiùzuòzhòngrén众人depúrén仆人
45 Yīnwèi因为rénláibìngbù并不shìyàoshòuréndeshìnǎishì乃是yàoshìrénbìngqiě并且yàoshěmìng舍命zuòduōréndeshújià
46 Dàole到了Yēsū耶稣tóngméntú门徒bìngxǔduō许多rénchūdeshíhòu的时候yǒuyīgè一个tǎofàn讨饭dexiāshìdemǎideérzi儿子demǎizuòzàipáng
47 tīngjiàn听见shìdeYēsū耶稣jiùhǎnzheshuōDàwèi大卫dezǐsūn子孙Yēsū耶稣akělián可怜
48 Yǒuxǔduō许多rénzébèi责备bùxǔ不许zuòshēngquèyuèdàshēng大声hǎnzheshuōDàwèi大卫dezǐsūn子孙kělián可怜
49 Yēsū耶稣jiùzhànzhù站住shuōjiàoguòláiTāmen他们jiùjiàoxiāduìshuōfàngxīn放心qǐlai起来jiàola
50 Xiājiùdiūxià丢下yīfu衣服tiàoqǐlai起来zǒudàoYēsū耶稣nàli那里
51 Yēsū耶稣shuōyàowéizuòshénme什么Xiāshuōyàonéngkànjiàn看见。(jiùshì就是fūzǐ夫子
52 Yēsū耶稣shuōdexìnjiùleleXiālìkè立刻kànjiàn看见lejiùzàilùshang路上gēnsuí跟随Yēsū耶稣Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Yēsū耶稣méntú门徒jiāngjìn将近lěngdàole到了zàigǎnlǎn橄榄shānnàli那里Yēsū耶稣jiùdǎfa打发liǎngméntú门徒
2 Duìtāmen他们shuōnǐmen你们wǎngduìmiàn对面cūnzi村子jìnqù进去deshíhòu的时候kànjiàn看见shuānzàinàli那里shìcónglái从来méiyǒurén没有人guòdeKěyǐ可以jiěkāi解开qiānlái
3 Ruòyǒurén有人duìnǐmen你们shuōwèishénme为什么zuòzhèshìNǐmen你们jiùshuōzhǔyào主要yòngrénshíràngnǐmen你们qiānlái
4 Tāmen他们lebiàn便kànjiàn看见shuānzàiménwàijiēdào街道shàngjiùjiěkāi解开
5 Zàinàli那里zhànzhederényǒujǐge几个shuōnǐmen你们jiězuòshénme什么
6 Méntú门徒zhàozheYēsū耶稣suǒshuōdehuídá回答nàxiē那些rénjiùrèn就任píngtāmen他们qiānle
7 Tāmen他们qiāndàoYēsū耶稣nàli那里zìjǐ自己deyīfu衣服zàishàngmian上面Yēsū耶稣jiùshàng
8 Yǒuxǔduō许多rényīfu衣服zàilùshang路上yǒurén有人tiánjiān田间deshùzhīkǎnxialai下来zàilùshang路上
9 Qiánxínghòusuíderéndōuhǎnzheshuōsǎn,(sǎnyuányǒuqiújiùdeyìsī意思zàicǐ在此nǎishì乃是chēngsòngdehuà的话fèngzhǔmíngláideshìyīngdāng应当chēngsòngde
10 jiāngyào将要láideDàwèi大卫zhīguóshìyīngdāng应当chēngsòngdeGāogāozàishàngsǎn
11 Yēsū耶稣jìnlelěngleshèngdiàn圣殿zhōuwéi周围kànleyàngwùjiàn物件Tiānsè天色wǎnjiùshí’èr十二méntú门徒chūchéngwǎngle
12 Dì’èr第二tiāntāmen他们cóngchūlai出来Yēsū耶稣è饿le
13 Yuǎnyuǎndekànjiàn看见wúhuāguǒ无花果shùshùshàngyǒuyèzi叶子jiùwǎngnàli那里huòzhě或者zàishùshàngkěyǐ可以zhǎozheshénme什么Dàole到了shùxiàjìngzhǎozheshénme什么bùguò不过yǒuyèzi叶子Yīnwèi因为búshì不是shōuwúhuāguǒ无花果deshíhòu的时候
14 Yēsū耶稣jiùduìshùshuōcóngjīnyǐhòu以后yǒngméiyǒurén没有人chīdeguǒTāde他的méntú门徒tīngjiàn听见le
15 Tāmen他们láidào来到lěngYēsū耶稣jìnrù进入shèngdiàn圣殿gǎnchūdiàn殿zuòmǎimài买卖deréntuīdǎo推倒duìhuàn兑换yínqiánzhīréndezhuōzi桌子màigēzǐ鸽子zhīréndedèngzǐ凳子
16 Yěbù也不rénzheqìjù器具cóngdiàn殿jīngguò经过
17 Biàn便jiàoxun教训tāmen他们shuōjīngshàngbúshì不是zheshuōwǒde我的diàn殿chēngwéi称为wànguódǎogào祷告dediàn殿manǐmen你们dǎoshǐ使chéngwéi成为zéile
18 Jìsī祭司chángwénshìtīngjiàn听见zhèhuàjiùxiǎngfǎ想法yàochúmièYēsū耶稣Quèyòuyīnwèi因为zhòngrén众人dōutāde他的jiàoxun教训
19 Měitiān每天wǎnshang晚上Yēsū耶稣chūchéng
20 Zǎochén早晨tāmen他们cóngnàli那里jīngguò经过kànjiàn看见wúhuāguǒ无花果shùliángēndōugānle
21 Bǐdé彼得xiǎngYēsū耶稣dehuà的话láijiùduìshuōlābǐ拉比qǐngkàn请看suǒzhòudewúhuāguǒ无花果shùyǐjīng已经gānle
22 Yēsū耶稣huídá回答shuōnǐmen你们dāngxìnfú信服shén
23 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们wúlùn无论hérén何人duìzhèzuòshānshuōnuókāidetóuzàihǎilǐ海里ruòxīnlǐ心里yíhuò疑惑zhīxìnsuǒshuōdechéngjiùgěichéngle
24 Suǒyǐ所以gàosu告诉nǐmen你们fánnǐmen你们dǎogào祷告qíqiú祈求dewúlùn无论shìshénme什么zhǐyào只要xìnshìdezhedejiùbìděi必得zhe
25 Nǐmen你们zhànzhedǎogào祷告deshíhòu的时候ruòxiǎngyǒurén有人dézuì得罪nǐmen你们jiùdāngráoshù饶恕hǎojiàonǐmen你们zàitiānshàng天上deráoshù饶恕nǐmen你们deguòfàn
26 Nǐmen你们ruòráoshù饶恕rénnǐmen你们zàitiānshàng天上deyěbù也不ráoshù饶恕nǐmen你们deguòfàn。(Yǒujuànjié
27 Tāmen他们yòuláidào来到lěngYēsū耶稣zàidiàn殿xíngzǒu行走deshíhòu的时候jìsī祭司chángwénshìbìngzhǎnglǎo长老jìnqiánlái
28 Wènshuōzhàngzheshénme什么quánbǐng权柄zuòzhèxie这些shìgěizhèquánbǐng权柄deshìshéine
29 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōyàowènnǐmen你们yījù一句huànǐmen你们huídá回答jiùgàosu告诉nǐmen你们zhàngzheshénme什么quánbǐng权柄zuòzhèxie这些shì
30 Yuēhàn约翰dexǐlǐ洗礼shìcóngtiānshàng天上láideshìcóngrénjiān人间láidenenǐmen你们kěyǐ可以huídá回答
31 Tāmen他们bǐcǐ彼此shāngyì商议shuōwǒmen我们ruòshuōcóngtiānshàng天上láishuōzhèyàng这样nǐmen你们wèishénme为什么xìnne
32 Ruòshuōcóngrénjiān人间láiquèyòubǎixìng百姓Yīnwèi因为zhòngrén众人zhēnYuēhàn约翰wéixiānzhī先知
33 Yúshì于是huídá回答Yēsū耶稣shuōwǒmen我们bùzhīdào不知道Yēsū耶稣shuōyěbù也不gàosu告诉nǐmen你们zhàngzheshénme什么quánbǐng权柄zuòzhèxie这些shìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Yēsū耶稣jiùyòngbǐyù比喻duìtāmen他们shuōyǒurén有人zāileyīgè一个pútáoyuán葡萄园zhōuwéi周围quānshànglíbā篱笆leyīgè一个jiǔchígàilezuòlóugěiyuánjiùwǎngwàiguó外国le
2 Dàole到了shíhou时候dǎfa打发yīgè一个púrén仆人dàoyuánnàli那里yàocóngyuánshōupútáoyuán葡萄园deguǒ
3 Yuánzhùlejiàokōngshǒuhuíqu回去
4 Zàidǎfa打发yīgè一个púrén仆人dàotāmen他们nàli那里Tāmen他们dǎshāng打伤tāde他的tóubìngqiě并且língrǔ凌辱
5 Yòudǎfa打发yīgè一个púrén仆人Tāmen他们jiùshāleHòuyòudǎfa打发hǎoxiē好些púrén仆人Yǒubèitāmen他们dǎdí打的yǒubèitāmen他们shāde
6 Yuánzhǔháiyǒu还有wèishìtāde他的àihòuyòudǎfa打发yìsī意思shuōtāmen他们zūnjìng尊敬wǒde我的érzi儿子
7 Bùliào不料nàxiē那些yuánbǐcǐ彼此shuōzhèshìchéngshòu承受chǎnyè产业deLáiwǒmen我们shāchǎnyè产业jiùguīwǒmen我们le
8 Yúshì于是zhùshālediūzàiyuánwài
9 Zhèyàng这样pútáoyuán葡萄园dezhǔrén主人yàozěnyàng怎样bànneyàoláichúmiènàxiē那些yuánjiāngpútáoyuán葡萄园zhuǎngěibiérén别人
10 Jīngshàngxiězheshuōjiàngrénsuǒdeshítou石头zuòlefángjiǎodetóukuàishítou石头
11 Zhèshìzhǔsuǒzuòdezàiwǒmen我们yǎnzhōngkànwéiZhèjīngnǐmen你们méiyǒu没有niànguòma
12 Tāmen他们kànchūzhèbǐyù比喻shìzhǐzhetāmen他们shuōdejiùxiǎngyàozhuōná捉拿zhǐshì只是bǎixìng百姓Yúshì于是líkāi离开zǒule
13 Hòulái后来tāmen他们dǎfa打发jǐge几个sàirénjǐge几个dǎngderéndàoYēsū耶稣nàli那里yàojiùzhetāde他的huàxiànhài陷害
14 Tāmen他们láilejiùduìshuōfūzǐ夫子wǒmen我们zhīdao知道shìchéngshí诚实deshénme什么réndōuxùnqíngmiànYīnwèi因为kànréndewàimào外貌nǎishì乃是chéngchéngshí诚实shíchuánshén传神dedàoNàshuì纳税gěigāikěyǐ可以bùkěyǐ不可以
15 Wǒmen我们gāigāiYēsū耶稣zhīdao知道tāmen他们dejiǎjiùduìtāmen他们shuōnǐmen你们wèishénme为什么shìtàn试探yīgè一个yínqiánláigěikàn
16 Tāmen他们jiùleláiYēsū耶稣shuōzhèxiàngzhèhàoshìshéideTāmen他们shuōshìgāide
17 Yēsū耶稣shuōgāidedāngguī当归gěigāishéndedāngguī当归gěishénTāmen他们jiùhěn
18 dōugāirénchángshuōméiyǒu没有fùhuó复活deshìTāmen他们láiwènYēsū耶稣shuō
19 Fūzǐ夫子Móxī摩西wéiwǒmen我们xiězheshuōrénruòlepiēxiàqīzi妻子méiyǒu没有háizi孩子xiōngdì兄弟dāngtāde他的wéigēge哥哥shēnghòu
20 Yǒudìxiōng弟兄réndìyī第一leleméiyǒu没有liúxià留下háizi孩子
21 Dì’èr第二leleméiyǒu没有liúxià留下háizi孩子Dìsān第三shìzhèyàng这样
22 gèrén个人dōuméiyǒu没有liúxià留下háizi孩子lefùrén妇人le
23 Dāngfùhuó复活deshíhòu的时候shìnǎyīge哪一个deqīzi妻子neyīnwèi因为tāmen他们gèrén个人dōuguò
24 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们suǒyǐ所以cuòleqǐbù岂不shìyīnwèi因为bùmíngbái不明白Shèngjīng圣经xiǎode晓得shéndedànéng大能ma
25 Réncóngfùhuó复活yěbù也不yěbù也不jiànǎixiàngtiānshàng天上deshǐzhě使者yíyàng一样
26 Lùndàorénfùhuó复活nǐmen你们méiyǒu没有niànguòMóxī摩西deshūjīngjí荆棘piānshàngsuǒzǎidemashénduìMóxī摩西shuōshìYàbó亚伯hǎndeshénYǐsǎ以撒deshénYǎgè雅各deshén
27 Shénbúshì不是réndeshénnǎishì乃是huóréndeshénNǐmen你们shìdàcuò大错le
28 Yǒuyīgè一个wénshìláitīngjiàn听见tāmen他们biànlùn辩论xiǎode晓得Yēsū耶稣huídá回答dehǎojiùwènshuōjièmìng诫命zhōngshìdìyī第一yàojǐn要紧dene
29 Yēsū耶稣huídá回答shuōdìyī第一yàojǐn要紧dejiùshìshuō就是说Yǐsèliè以色列ayàotīngZhǔwǒmen我们shénshìdezhǔ
30 yàojìnxīnjìnxìngjìnjìnlì尽力àizhǔdeshén
31 Qícì其次jiùshìshuō就是说yàoàiren爱人Zàiméiyǒu没有zhèliǎngtiáojièmìng诫命gèngdà更大dele
32 wénshìduìYēsū耶稣shuōfūzǐ夫子shuōshénshìwèishízài实在bùcuò不错Chúle除了yǐwài以外zàiméiyǒu没有biéde别的shén
33 Bìngqiě并且jìnxīnjìnzhìjìnlì尽力àiyòuàiren爱人jiùyíqiè一切fányàngjìsì祭祀hǎodeduō
34 Yēsū耶稣jiànhuídá回答deyǒuzhìhuì智慧jiùduìshuōshéndeguóyuǎnleCóngcǐ从此yǐhòu以后méiyǒurén没有人gǎnzàiwènshénme什么
35 Yēsū耶稣zàidiàn殿jiàoxun教训rénjiùwèntāmen他们shuōwénshìzěnme怎么shuōJīdū基督shìDàwèi大卫dezǐsūn子孙ne
36 Dàwèi大卫bèishènglíng圣灵gǎndòng感动shuōzhǔduìzhǔshuōzuòzàiwǒde我的yòubiān右边děngshǐ使chóuzuòdejiǎodèng脚凳
37 Dàwèi大卫zìjǐ自己chēngwéizhǔzěnme怎么yòushìDàwèi大卫dezǐsūn子孙nezhòngrén众人dōuxǐhuan喜欢tīng
38 Yēsū耶稣zàijiàoxun教训zhījiān之间shuōnǐmen你们yàofángbèiwénshìtāmen他们hǎochuān穿chángyóuxíng游行xǐ’ài喜爱rénzàijiēshìshàngwèntāmen他们deān
39 Yòuxǐ’ài喜爱huìtángdegāowèiyánshàngdeshǒuzuò
40 Tāmen他们qīntūn侵吞guǎfu寡妇dejiāchǎnjiǎzuòhěnchángdedǎogào祷告Zhèxie这些rényàoshòugèngzhòngdexíngfá刑罚
41 Yēsū耶稣duìyínzuòzhekànzhòngrén众人zěnyàng怎样tóuqiánYǒuhǎoxiē好些cáizhǔ财主wǎngtóuleruògān若干deqián
42 Yǒuyīgè一个qióngguǎfu寡妇láiwǎngtóuleliǎngxiǎoqiánjiùshì就是yīgè一个qián
43 Yēsū耶稣jiàoméntú门徒láishuōshízài实在gàosu告诉nǐmen你们zhèqióngguǎfu寡妇tóurù投入dezhòngrén众人suǒtóudegèngduō更多
44 Yīnwèi因为tāmendōu他们都shìzìjǐ自己yǒuchūlai出来tóuzàilǐtou里头Dànzhèguǎfu寡妇shìzìjǐ自己bùzú不足yíqiè一切yǎngshēngdedōutóushànglePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Yēsū耶稣cóngdiàn殿chūlai出来deshíhòu的时候yǒuyīgè一个méntú门徒duìshuōfūzǐ夫子qǐngkàn请看zhèshìhéděng何等deshítou石头héděng何等dediàn殿
2 Yēsū耶稣duìshuōkànjiàn看见zhèdiàn殿majiānglái将来zàizhèlǐ这里méiyǒu没有yīkuài一块shítou石头liúzàishítou石头shàngbèichāihuǐle
3 Yēsū耶稣zàigǎnlǎn橄榄shānshàngduìshèngdiàn圣殿érzuòBǐdé彼得Yǎgè雅各Yuēhàn约翰āndelièàn’àn暗暗dewènshuō
4 Qǐnggàosu告诉wǒmen我们shénme什么shíhou时候yǒuzhèxie这些shìnezhèyíqiè一切shìjiāngchéngdeshíhòu的时候yǒushénme什么yùzhào预兆ne
5 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们yàojǐnshèn谨慎miǎnde免得yǒurén有人míhuo迷惑nǐmen你们
6 Jiānglái将来yǒuhǎoxiē好些rénmàowǒde我的míngláishuōshìJīdū基督Bìngqiě并且yàomíhuo迷惑xǔduō许多rén
7 Nǐmen你们tīngjiàn听见dǎzhàng打仗dǎzhàng打仗defēngshēngbùyào不要jīnghuāng惊慌Zhèxie这些shìshìbìxū必须yǒude有的zhǐshì只是háiméiyǒu没有dào
8 Mínyàogōngdǎ攻打mínguóyàogōngdǎ攻打guóduōchǔyǒudìzhèn地震jīhuang饥荒Zhèdōushìzāinàn灾难detóu。(Zāinàn灾难yuánwénzuòshēngchǎn生产zhīnán
9 Dànnǐmen你们yàojǐnshèn谨慎Yīnwèi因为rényàonǐmen你们jiāogěi交给gōnghuì公会bìngqiě并且nǐmen你们zàihuìtángyàoshòubiāndǎ鞭打Yòuwéiwǒde我的yuángù缘故zhànzàizhūhóujūnwángmiànqián面前duìtāmen他们zuòjiànzhèng见证
10 Rán’ér然而fúyīn福音bìxū必须xiānchuángěiwànmín
11 Rénnǐmen你们jiāoguāndeshíhòu的时候bùyào不要yùxiān预先shuōshénme什么Dàonàshí那时hòucìgěi赐给nǐmen你们shénme什么huànǐmen你们jiùshuōshénme什么yīnwèi因为shuōhuàdebúshì不是nǐmen你们nǎishì乃是shènglíng圣灵
12 Dìxiōng弟兄yàodìxiōng弟兄fùqīn父亲yàoérzi儿子sòngdàodeÉrnǚ儿女yàoqǐlai起来fùmǔ父母wéihàitāmen他们
13 Bìngqiě并且nǐmen你们yàowéiwǒde我的míngbèizhòngrén众人hèněwéiyǒurěnnài忍耐dàodǐ到底debìrán必然dejiù
14 Nǐmen你们kànjiàn看见xínghuǐhuài毁坏zēngdezhànzàibùdàng不当zhàndedìfang地方。(zhèjīngderénxūyào须要huìnàshí那时zàiYóutài犹太deyīngdāng应当táodàoshānshàng
15 Zàifángshàngdebùyào不要xialai下来yěbù也不yàojìnqù进去jiādedōngxī东西
16 Zàitiándeyěbù也不yàohuíqu回去yīshang衣裳
17 Dāngnàxiē那些rìzi日子huáiyùn怀孕denǎiháizi孩子deyǒuhuòle
18 Nǐmen你们yīngdāng应当qíqiú祈求jiàozhèxie这些shìbùzài不在dōngtiān冬天líndào
19 Yīnwèi因为zàinàxiē那些rìzi日子yǒuzāinàn灾难zìcóng自从shénchuàngzào创造wànzhídào直到rújīn如今bìngméiyǒu没有zhèyàng这样dezāinàn灾难Hòulái后来méiyǒu没有
20 Ruòbúshì不是zhǔjiǎnshǎo减少rìzi日子fányǒuxuèdezǒngméiyǒu没有yīgè一个dejiùdeZhǐshì只是wéizhǔdexuǎnmín选民jiāngrìzi日子jiǎnshǎo减少le
21 Nàshí那时ruòyǒurén有人duìnǐmen你们shuōkànJīdū基督zàizhèlǐ这里HuòshuōJīdū基督zàinàli那里Nǐmen你们bùyào不要xìn
22 Yīnwèi因为jiǎJīdū基督jiǎxiānzhī先知jiāngyào将要qǐlai起来xiǎnshénjī神迹qíshì奇事Tǎngruò倘若néngxíngjiùxuǎnmín选民míhuo迷惑le
23 Nǐmen你们yàojǐnshèn谨慎Kànfánshìdōuyùxiān预先gàosu告诉nǐmen你们le
24 Zàinàxiē那些rìzi日子zāinàn灾难yǐhòu以后tóuyàobiànhēi变黑leyuèliàng月亮yěbù也不fàngguāng
25 Zhòngxīngyàocóngtiānshàng天上zhuìluò坠落tiānshìdōuyàozhèndòng震动
26 Nàshí那时tāmen他们tàièrshísì二十四zhāngsānshí三十jiézuòdìshang地上dewànyàokànjiàn看见rényǒudànéng大能róngyào荣耀jiàyúnjiànglìn降临
27 yàochāqiǎntiānshǐ天使tāde他的xuǎnmín选民cóngsìfāng四方cóngdezhídào直到tiānbiān天边dōuzhāolelái。(Fāngyuánwénzuòfēng作风
28 Nǐmen你们kěyǐ可以cóngwúhuāguǒ无花果shùxuébǐfang比方Dāngshùzhīnènchángdeshíhòu的时候nǐmen你们jiùzhīdao知道xiàtiān夏天jìnle
29 Zhèyàng这样nǐmen你们shíkànjiàn看见zhèxie这些shìchéngjiù成就gāizhīdao知道rénjìnle,(rénhuòzuòshéndeguózhèngzài正在ménkǒu门口le
30 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们zhèshìdài世代háiméiyǒu没有guòqu过去zhèxie这些shìdōuyàochéngjiù成就
31 Tiāndì天地yàofèiWǒde我的huàquèbùnéng不能fèi
32 Dànrìzi日子nàshí那时chénméiyǒurén没有人zhīdao知道liántiānshàng天上deshǐzhě使者yěbù也不zhīdao知道yěbù也不zhīdao知道wéiyǒuzhīdao知道
33 Nǐmen你们yàojǐnshèn谨慎jǐngxǐngqídǎo祈祷yīnwèi因为nǐmen你们xiǎode晓得rìqī日期shíláidào来到
34 Zhèshìzhèngrú正如yīgè一个rénlíkāi离开běnjiā本家wàibāngquánbǐng权柄jiāogěi交给púrén仆人fēnpài分派réndàngzuò当作degōngyòufēnfù吩咐kànméndejǐngxǐng
35 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàojǐngxǐngyīnwèi因为nǐmen你们bùzhīdào不知道jiāzhǔshénme什么shíhou时候láihuòwǎnshang晚上huòbànyè半夜huòjiàohuòzǎochén早晨
36 Kǒngpà恐怕hūrán忽然láidào来到kànjiàn看见nǐmen你们shuìzhāo睡着le
37 duìnǐmen你们suǒshuōdehuà的话shìduìzhòngrén众人shuōyàojǐngxǐngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 GuòliǎngtiānshìyuèjiéyòushìchújiàojiéJìsī祭司chángwénshìxiǎngfǎ想法zěnme怎么yòngguǐjì诡计zhuōná捉拿Yēsū耶稣shā
2 Zhǐshì只是shuōdāngjiéderìzi日子bùkě不可kǒngpà恐怕bǎixìng百姓shēngluàn
3 Yēsū耶稣zàizhǎngdà长大fēngde西ménjiāzuòdeshíhòu的时候yǒuyīgè一个nǚrén女人zhepíngzhìguìdezhēnxiānggāoláidǎpò打破pínggāojiāozàiYēsū耶稣detóushàng
4 Yǒujǐge几个rénxīn人心zhōnghěnbù很不xǐyuè喜悦shuōyòngzhèyàng这样wǎngfèixiānggāone
5 Zhèxiānggāokěyǐ可以màisānshí三十duōliǎngyínzhōuqióngrén穷人Tāmen他们jiùxiàngnǚrén女人shēngqì生气
6 Yēsū耶稣shuōyóuWèishénme为什么nánwéinezàishēnshàngzuòdeshìjiànměishì
7 Yīnwèi因为chángyǒuqióngrén穷人nǐmen你们tóngzàiyàoxiàngtāmen他们xíngshànsuíshí随时dōukěyǐ可以Zhǐshì只是nǐmen你们chángyǒu
8 suǒzuòdeshìjìnsuǒnéngdeshìwéiānzàng安葬deshìxiānggāoyùxiān预先jiāozàishēnshàng
9 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们tiānzhīxià之下wúlùn无论zàishénme什么dìfang地方chuánzhèfúyīn福音yàoshùshuōzhènǚrén女人suǒzuòdeyǐwéi以为niàn
10 Shí’èr十二méntú门徒zhīzhōng之中yǒuyīgè一个jiāluèrénYóudà犹大jiànjìsī祭司chángyàoYēsū耶稣jiāogěi交给tāmen他们
11 Tāmen他们tīngjiàn听见jiùhuānxǐ欢喜yòuyìngxǔ应许gěiyínjiùxúnrúhé如何debiàn便Yēsū耶稣jiāogěi交给tāmen他们
12 Chújiàojiédedìyī第一tiānjiùshì就是zǎiyuèyánggāodeyītiān一天méntú门徒duìYēsū耶稣shuōchīyuèjié