Yuēhàn约翰fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Tàichūyǒudàodàoshéntóngzàidàojiùshì就是shén
2 Zhèdàotàichūshéntóngzài
3 WànshìjièzhezàodeFánbèizàodeméiyǒu没有yíyàng一样búshì不是jièzhezàode
4 Shēngmìng生命zàilǐtou里头Zhèshēngmìng生命jiùshì就是réndeguāng
5 Guāngzhàozàihēi’àn黑暗hēi’àn黑暗quèjiēshòu接受guāng
6 Yǒuyīgè一个rénshìcóngshénnàli那里chāláidemíngjiào名叫Yuēhàn约翰
7 Zhèrénláiwéiyàozuòjiànzhèng见证jiùshì就是wéiguāngzuòjiànzhèng见证jiàozhòngrén众人yīnkěyǐ可以xìn
8 búshì不是guāngnǎishì乃是yàowéiguāngzuòjiànzhèng见证
9 guāngshì光是zhēnguāngzhàoliàng照亮yíqiè一切shēngzàishì在世shàngderén
10 zàishì在世jièshìjiè世界shìjièzhezàodeshìjiè世界quèrènshi认识
11 dàozìjǐ自己dedìfang地方láizìjǐ自己deréndǎojiēdài接待
12 Fánjiēdài接待tāde他的jiùshì就是xìnmíngderénjiùtāmen他们quánbǐng权柄zuòshéndeérnǚ儿女
13 Zhèděngrénbúshì不是cóngxuèshēngdebúshì不是cóngqíngyù情欲shēngdeyěbù也不shìcóngrénshēngdenǎishì乃是cóngshénshēngde
14 Dàochéngleròushēnzhùzàiwǒmen我们zhōngjiān中间chōngchōngmǎn充满mǎndeyǒuēndiǎn恩典yǒuzhēnlǐ真理Wǒmen我们jiànguòtāde他的róngguāngzhèngshìshēngderóngguāng
15 Yuēhàn约翰wéizuòjiànzhèng见证hǎnzheshuōzhèjiùshì就是céngshuōzàiyǐhòu以后láidefǎnchénglezàiyǐqián以前deYīnběnlái本来zàiyǐqián以前
16 Cóngfēngmǎn丰满deēndiǎn恩典wǒmen我们dōulǐngshòu领受leérqiě而且ēnshàngjiāēn
17 běnshìjièzheMóxī摩西chuándeēndiǎn恩典zhēnlǐ真理dōushìyóuYēsū耶稣Jīdū基督láide
18 Cónglái从来méiyǒurén没有人kànjiàn看见shénZhǐyǒu只有zàihuái怀deshēngjiāngbiǎomíng表明chūlai出来
19 Yuēhàn约翰suǒzuòdejiànzhèng见证zàixiàmiàn在下面Yóutàirén犹太人cónglěngchājìsī祭司wèiréndàoYuēhàn约翰nàli那里wènshuōshìshéi
20 jiùmíngshuōbìngbù并不yǐnmán隐瞒Míngshuōbúshì不是Jīdū基督
21 Tāmen他们yòuwènshuōzhèyàng这样shìshéineshìmashuōbúshì不是Shìxiānzhī先知mahuídá回答shuōbúshì不是
22 Yúshì于是tāmen他们shuōdàodǐ到底shìshéijiàowǒmen我们hǎohuíchāwǒmen我们láiderénNǐzìjǐ你自己shuōshìshéi
23 shuōjiùshì就是zàikuàngyǒurén有人shēnghǎnzheshuōxiūzhízhǔdedàolù道路zhèngrú正如xiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚suǒshuōde
24 Nàxiē那些rénshìsàirénchāláide。(Huòzuòchāláideshìsàirén
25 Tāmen他们jiùwènshuōbúshì不是Jīdū基督búshì不是yěbù也不shìxiānzhī先知wèishénme为什么shīxǐ施洗ne
26 Yuēhàn约翰huídá回答shuōshìyòngshuǐshīxǐ施洗dànyǒuwèizhànzàinǐmen你们zhōngjiān中间shìnǐmen你们rènshi认识de
27 Jiùshì就是zàiyǐhòu以后láidegěijiěxiédàiyěbù也不pèi
28 Zhèshìzàiyuēdànwài,(yǒujuànzuòYuēhàn约翰shīxǐ施洗dedìfang地方zuòdejiànzhèng见证
29 Yuēhàn约翰kànjiàn看见Yēsū耶稣láidào来到nàli那里jiùshuōkànshéndegāoyángchúqù除去huòzuòbēifù背负shìrén世人zuìniède
30 Zhèjiùshì就是céngshuōyǒuwèizàiyǐhòu以后láifǎnchénglezàiyǐqián以前deYīnběnlái本来zàiyǐqián以前
31 xiānqián先前rènshi认识rújīn如今láiyòngshuǐshīxǐ施洗wéiyàojiàoxiǎnmíng显明gěiyǐ给以lièrén
32 Yuēhàn约翰yòuzuòjiànzhèng见证shuōcéngkànjiàn看见shènglíng圣灵fǎngfú仿佛gēzǐ鸽子cóngtiānjiàngxià降下zhùzàitāde他的shēnshàng
33 xiānqián先前rènshi认识Zhǐshì只是chāláiyòngshuǐshīxǐ施洗deduìshuōkànjiàn看见shènglíng圣灵jiàngxià降下láizhùzàishéideshēnshàngshéijiùshì就是yòngshènglíng圣灵shīxǐ施洗de
34 kànjiàn看见lejiùzhèngmíng证明zhèshìshéndeérzi儿子
35 Zàicì再次Yuēhàn约翰tóngliǎngméntú门徒zhànzàinàli那里
36 jiànYēsū耶稣xíngzǒu行走jiùshuōkànzhèshìshéndegāoyáng
37 Liǎngméntú门徒tīngjiàn听见tāde他的huàjiùgēncóng跟从leYēsū耶稣
38 Yēsū耶稣zhuǎnguòshēnláikànjiàn看见tāmen他们gēnzhe跟着jiùwèntāmen他们shuōnǐmen你们yàoshénme什么tāmen他们shuōlābǐ拉比zàinǎli哪里zhù?(lābǐ拉比fānchūlai出来jiùshì就是fūzǐ夫子
39 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们láikàn来看Tāmen他们jiùkànzàinǎli哪里zhùzhèyītiān一天biàn便tóngzhùnàshí那时yuēyǒushēnzhèngle
40 Tīngjiàn听见Yuēhàn约翰dehuà的话gēncóng跟从Yēsū耶稣deliǎnggèrén个人yīgè一个shì西ménBǐdé彼得dexiōngdì兄弟āndeliè
41 xiānzhǎozhezìjǐ自己degēge哥哥西ménduìshuōwǒmen我们yùjiàn遇见Mísàiyà弥赛亚le,(Mísàiyà弥赛亚fānchūlai出来jiùshì就是Jīdū基督
42 Yúshì于是lǐngjiànYēsū耶稣Yēsū耶稣kànzheshuōshìYuēhàn约翰deérzi儿子西mén,(Yuēhàn约翰tàishíliù十六zhāngshíqī十七jiéchēngyuēyàochēngwéi称为。(fānchūlai出来jiùshì就是Bǐdé彼得
43 YòuYēsū耶稣xiǎngyàowǎngjiāyùjiàn遇见Féilì腓力jiùduìshuōláigēncóng跟从
44 ZhèFéilì腓力shìBósàidà伯赛大rénāndelièBǐdé彼得tóngchéng
45 Féilì腓力zhǎozhedànduìshuōMóxī摩西zàishàngsuǒxiědezhòngxiānzhī先知suǒdewèiwǒmen我们yùjiàn遇见lejiùshì就是yuēdeérzi儿子rénYēsū耶稣
46 dànduìshuōháinéngchūshénme什么hǎode好的maFéilì腓力shuōláikàn来看
47 Yēsū耶稣kànjiàn看见dànláijiùzhǐzheshuōkànzhèshìzhēnYǐsèliè以色列rénxīnlǐ心里shìméiyǒu没有guǐzhàde
48 dànduìYēsū耶稣shuōcóngnǎli哪里zhīdao知道neYēsū耶稣huídá回答shuōFéilì腓力háiméiyǒu没有zhāohu招呼zàiwúhuāguǒ无花果shùdǐxia底下jiùkànjiàn看见le
49 dànshuōlābǐ拉比shìshéndeérzi儿子shìYǐsèliè以色列dewáng
50 Yēsū耶稣duìshuōyīnwèi因为shuōzàiwúhuāguǒ无花果shùdǐxia底下kànjiàn看见jiùxìnmajiāngyào将要kànjiàn看见zhègèngdà更大deshì
51 Yòushuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们jiāngyào将要kànjiàn看见tiānkāileshéndeshǐzhě使者shàngqù上去xialai下来zàirénshēnshàngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Dìsān第三zàijiādejiāyǒuqīndeyánYēsū耶稣demǔqīn母亲zàinàli那里
2 Yēsū耶稣tāde他的méntú门徒bèiqǐng
3 Jiǔyòngjìn用尽leYēsū耶稣demǔqīn母亲duìshuōtāmen他们méiyǒu没有jiǔle
4 Yēsū耶稣shuōmǔqīn母亲,(yuánwénzuòfùrén妇人yǒushénme什么xiānggānWǒde我的shíhou时候háiméiyǒu没有dào
5 mǔqīn母亲duìyòngrén用人shuōgàosu告诉nǐmen你们shénme什么nǐmen你们jiùzuòshénme什么
6 ZhàoYóutàirén犹太人jiéjìng洁净deguīju规矩yǒuliùkǒushígāngbǎizàinàli那里měikǒukěyǐ可以chéngliǎngsāntǒngshuǐ
7 Yēsū耶稣duìyòngrén用人shuōgāngdǎomǎnleshuǐTāmen他们jiùdǎomǎnlezhídào直到gāngkǒu
8 Yēsū耶稣yòushuōxiànzài现在kěyǐ可以yǎochūlai出来sònggěiguǎnyándeTāmen他们jiùsòngle
9 Guǎnyándechángleshuǐbiàndejiǔbìngbù并不zhīdao知道shìnǎli哪里láidezhǐyǒu只有yǎoshuǐdeyòngrén用人zhīdao知道Guǎnyándebiàn便jiàoxīnláng新郎lái
10 DuìshuōréndōushìxiānbǎishànghǎojiǔDěnglecáibǎishàngcì上次dedǎohǎojiǔliúdàorújīn如今
11 ZhèshìYēsū耶稣suǒxíngdetóujiànshénjī神迹shìzàijiādejiāxíngdexiǎnchūtāde他的róngyào荣耀láiTāde他的méntú门徒jiùxìnle
12 Zhèshìyǐhòu以后Yēsū耶稣tāde他的mǔqīn母亲dìxiōng弟兄méntú门徒dōuxiàjiābǎinóngZàinàli那里zhùleduō
13 Yóutàirén犹太人deyuèjiéjìnleYēsū耶稣jiùshànglěng
14 Kànjiàn看见diàn殿yǒumàiniúyánggēzǐ鸽子debìngyǒuduìhuàn兑换yínqiánderénzuòzàinàli那里
15 Yēsū耶稣jiùshéngzi绳子zuòchéngbiānzǐ鞭子niúyángdōugǎnchūdiàn殿Dǎochūduìhuàn兑换yínqiánzhīréndeyínqiántuīfān推翻tāmen他们dezhuōzi桌子
16 Yòuduìmàigēzǐ鸽子deshuōzhèxie这些dōngxī东西Bùyào不要jiāngdediàn殿dàngzuò当作mǎimài买卖dedìfang地方
17 Tāde他的méntú门徒jiùxiǎngjīngshàngzheshuōwéidediàn殿xīnlǐ心里jiāojí焦急rútóng如同huǒshāo
18 Yīncǐ因此Yóutàirén犹太人wènshuōzuòzhèxie这些shìháixiǎnshénme什么shénjī神迹gěiwǒmen我们kànne
19 Yēsū耶稣huídá回答shuōnǐmen你们chāihuǐzhèdiàn殿sānnèiyàozàijiànlì建立qǐlai起来
20 Yóutàirén犹太人biàn便shuōzhèdiàn殿shìsìshíliù四十六niáncáizàochéng造成desānnèijiùzàijiànlì建立qǐlai起来ma
21 DànYēsū耶稣zhèhuàshìtāde他的shēntǐ身体wéidiàn殿
22 Suǒyǐ所以dàocóngfùhuó复活yǐhòu以后méntú门徒jiùxiǎngshuōguòzhèhuàbiàn便xìnleShèngjīng圣经Yēsū耶稣suǒshuōde
23 DāngYēsū耶稣zàilěngguòyuèjiédeshíhòu的时候yǒuxǔduō许多rénkànjiàn看见suǒxíngdeshénjī神迹jiùxìnletāde他的míng
24 Yēsū耶稣quèjiāngzìjǐ自己jiāotuōtāmen他们yīnwèi因为zhīdao知道wànrén
25 yòngbuzháo用不着shéijiànzhèngrén见证人zěnyàng怎样Yīnzhīdao知道rénxīn人心suǒcúndePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yǒuyīgè一个sàirénmíngjiào名叫deshìYóutàirén犹太人deguān
2 Zhèrényèlǐ夜里láijiànYēsū耶稣shuōlābǐ拉比wǒmen我们zhīdao知道shìyóushénnàli那里láizuòshīfu师傅deYīnwèi因为suǒxíngdeshénjī神迹ruòméiyǒu没有shéntóngzàiwúrén无人néngxíng
3 Yēsū耶稣huídá回答shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉rénruòchóngshēng重生jiùbùnéng不能jiànshéndeguó
4 deshuōrényǐjīng已经lǎolerúhé如何néngchóngshēng重生nenéngzàijìnshēngchū生出láima
5 Yēsū耶稣shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉rénruòbúshì不是cóngshuǐshènglíng圣灵shēngdejiùbùnéng不能jìnshéndeguó
6 Cóngròushēnshēngdejiùshì就是ròushēnCónglíngshēngdejiùshì就是líng
7 shuōnǐmen你们bìxū必须chóngshēng重生bùyào不要yǐwéi以为
8 Fēngsuízhe随着yìsī意思chuītīngjiàn听见fēngdexiǎngshēng响声quèxiǎode晓得cóngnǎli哪里láiwǎngnǎli哪里Fáncóngshènglíng圣灵shēngdeshìrúcǐ如此
9 dewènshuōzěnnéngyǒuzhèshìne
10 Yēsū耶稣huídá回答shuōshìYǐsèliè以色列réndexiānsheng先生háibùmíngbái不明白zhèshìma
11 shíshízài实在zàidegàosu告诉wǒmen我们suǒshuōdeshìwǒmen我们zhīdao知道dewǒmen我们suǒjiànzhèng见证deshìwǒmen我们jiànguòdeNǐmen你们quèlǐngshòu领受wǒmen我们dejiànzhèng见证
12 duìnǐmen你们shuōdìshang地上deshìnǐmen你们shàngqiěxìnruòshuōtiānshàng天上deshìrúhé如何néngxìnne
13 Chúle除了cóngtiānjiàngxià降下réngjiù仍旧zàitiānderénméiyǒurén没有人shēngguòtiān
14 Móxī摩西zàikuàngzěnyàng怎样shérénzhàoyàng照样bèijǔqǐ举起lái
15 Jiàoyíqiè一切xìntāde他的dōudeyǒngshēng。(Huòzuòjiàoyíqiè一切xìnderénzàilǐmiàn里面deyǒngshēng
16 Shénàishìrén世人shènzhì甚至jiāngtāde他的shēngcìgěi赐给tāmen他们jiàoyíqiè一切xìntāde他的zhìmièwáng灭亡fǎndeyǒngshēng
17 Yīnwèi因为shénchātāde他的érzi儿子jiàngshì降世búshì不是yàodìngshìrén世人dezuì,(huòzuòshěnpàn审判shìrén世人xiàtóngnǎishì乃是yàojiàoshìrén世人yīndejiù
18 Xìntāde他的rénbèidìngzuì定罪xìnderénzuìyǐjīng已经dìngleyīnwèi因为xìnshénshēngdemíng
19 Guāngláidào来到shìjiānshìrén世人yīnzìjǐ自己dexíngwéi行为shìědeàiguāngdǎoàihēi’àn黑暗dìngtāmen他们dezuìjiùshì就是zàicǐ在此
20 Fánzuòědebiàn便hènguāngbìngbù并不láijiùguāngkǒngpà恐怕tāde他的xíngwéi行为shòuzébèi责备
21 Dànxíngzhēnlǐ真理deláijiùguāngyàoxiǎnmíng显明suǒxíngdeshìkàoshénérxíng
22 Zhèshìyǐhòu以后Yēsū耶稣méntú门徒dàole到了Yóutài犹太dezàinàli那里jūzhù居住shīxǐ施洗
23 Yuēhàn约翰zàikàojìn靠近lěngdeāinènshīxǐ施洗yīnwèi因为nàli那里shuǐduōZhòngrén众人dōushòu
24 Nàshí那时Yuēhàn约翰háiméiyǒu没有xiàzàijiàn
25 Yuēhàn约翰deméntú门徒yīgè一个Yóutàirén犹太人biànlùn辩论jiéjìng洁净de
26 JiùláijiànYuēhàn约翰shuōlābǐ拉比cóngqián从前tóngzàiyuēdànwàisuǒjiànzhèng见证dewèixiànzài现在shīxǐ施洗zhòngrén众人dōuwǎngnàli那里le
27 Yuēhàn约翰shuōruòbúshì不是cóngtiānshàng天上derénjiùbùnéng不能deshénme什么
28 céngshuōbúshì不是Jīdū基督shìfèngchāqiǎnzàiqiánmian前面denǐmen你们zìjǐ自己kěyǐ可以gěizuòjiànzhèng见证
29 xīndejiùshì就是xīnláng新郎Xīnláng新郎depéngyou朋友zhànzhetīngjiàn听见xīnláng新郎deshēngyīn声音jiùshényuèGùcǐ故此zhèyuèmǎnzú满足le
30 xīngwàng兴旺shuāiwēi衰微
31 Cóngtiānshàng天上láideshìzàiwànyǒuzhīshàng之上Cóngdìshang地上láideshìshǔdesuǒshuōdeshìshǔdecóngtiānshàng天上láideshìzàiwànyǒuzhīshàng之上
32 jiāngsuǒjiànsuǒwéndejiànzhèng见证chūlai出来zhǐshì只是méiyǒurén没有人lǐngshòu领受tāde他的jiànzhèng见证
33 lǐngshòu领受jiànzhèng见证dejiùyìnshàngyìnzhèngmíng证明shénshìzhēnde
34 Shénsuǒchāláidejiùshuōshéndehuà的话Yīnwèi因为shénshènglíng圣灵gěishìméiyǒu没有xiànliángde
35 àijiāngwànyǒujiāozàishǒulǐ手里
36 Xìnderényǒuyǒngshēngxìnderéndezheyǒngshēng,(yuánwénzuòbùdé不得jiànyǒngshēngshéndezhènchángzàishēnPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Zhǔzhīdao知道sàiréntīngjiàn听见shōuméntú门徒shīxǐ施洗Yuēhàn约翰háiduō
2 Qíshí其实búshì不是Yēsū耶稣qīnzì亲自shīxǐ施洗nǎishì乃是tāde他的méntú门徒shīxǐ施洗
3 jiùleYóutài犹太yòuwǎngjiā
4 Bìxū必须jīngguò经过
5 Yúshì于是dàole到了dezuòchéngmíngjiào名叫jiākàojìn靠近Yǎgè雅各gěiérzi儿子yuēdekuàide
6 Zàinàli那里yǒuYǎgè雅各jǐngYēsū耶稣yīnzǒukǔnjiùzuòzàijǐngpángNàshí那时yuēyǒuzhèng
7 Yǒuyīgè一个defùrén妇人láishuǐYēsū耶稣duìshuōqǐnggěishuǐ
8 Nàshí那时méntú门徒jìnchéngmǎishíwù食物le
9 defùrén妇人duìshuōshìYóutàirén犹太人zěnme怎么xiàngyīgè一个fùrén妇人yàoshuǐneyuánlái原来Yóutàirén犹太人rénméiyǒu没有láiwǎng来往
10 Yēsū耶稣huídá回答shuōruòzhīdao知道shéndeēnduìshuōgěishuǐdeshìshéizǎoqiúzǎogěilehuóshuǐ
11 Fùrén妇人shuōxiānsheng先生méiyǒu没有shuǐdeqìjù器具jǐngyòushēncóngnǎli哪里dehuóshuǐne
12 Wǒmen我们dezǔzōng祖宗Yǎgè雅各jiāngzhèjǐngliúgěiwǒmen我们Tāzìjǐ他自己érzi儿子bìngshēngchù牲畜dōuzhèjǐngdeshuǐnándào难道háima
13 Yēsū耶稣huídá回答shuōfánzhèshuǐdeháiyàozài
14 Rénruòsuǒdeshuǐjiùyǒngyuǎn永远suǒdeshuǐyàozàilǐtou里头chéngwéi成为quányuánzhíyǒngdàoyǒngshēng
15 Fùrén妇人shuōxiānsheng先生qǐngzhèshuǐcìgěi赐给jiàoyěbù也不yòngláizhème这么yuǎnshuǐ
16 Yēsū耶稣shuōjiàozhàngfu丈夫dàozhèlǐ这里lái
17 Fùrén妇人shuōméiyǒu没有zhàngfu丈夫Yēsū耶稣shuōshuōméiyǒu没有zhàngfu丈夫shìbùcuò不错de
18 yǐjīng已经yǒuzhàngfu丈夫xiànzài现在yǒude有的bìngbù并不shìdezhàngfu丈夫zhèhuàshìzhēnde
19 Fùrén妇人shuōxiānsheng先生kànchūshìxiānzhī先知
20 Wǒmen我们dezǔzōng祖宗zàizhèshānshànglǐbài礼拜Nǐmen你们dǎoshuōyīngdāng应当lǐbài礼拜dedìfang地方shìzàilěng
21 Yēsū耶稣shuōfùrén妇人dāngxìnshíhou时候jiāngdàonǐmen你们bàiyěbù也不zàizhèshānshàngyěbù也不zàilěng
22 Nǐmen你们suǒbàidenǐmen你们bùzhīdào不知道Wǒmen我们suǒbàidewǒmen我们zhīdao知道Yīnwèi因为jiù’ēn救恩shìcóngYóutàirén犹太人chūlai出来de
23 Shíhou时候jiāngdàorújīn如今jiùshì就是lezhēnzhèng真正bàideyàoyòngxīn用心língchéngshí诚实bàiyīnwèi因为yàozhèyàng这样derénbài
24 Shénshìlínghuòsuǒyǐ所以bàitāde他的bìxū必须yòngxīn用心língchéngshí诚实bài
25 Fùrén妇人shuōzhīdao知道Mísàiyà弥赛亚,(jiùshì就是chēngwéi称为Jīdū基督deyàoláiláilebìjiāng必将yíqiè一切deshìdōugàosu告诉wǒmen我们
26 Yēsū耶稣shuōzhèshuōhuàdejiùshì就是
27 Dāngxiàméntú门徒huílai回来jiùYēsū耶稣yīgè一个fùrén妇人shuōhuàZhǐshì只是méiyǒurén没有人shuōshìyàoshénme什么huòshuōwèishénme为什么shuōhuà
28 fùrén妇人jiùliúxià留下shuǐguànwǎngchéngduìzhòngrén众人shuō
29 Nǐmen你们láikàn来看yǒuyīgè一个rénjiāngsùlái素来suǒxíngdeyíqiè一切shìdōugěishuōchū说出láilemòfēi莫非zhèjiùshì就是Jīdū基督ma
30 Zhòngrén众人jiùchūchéngwǎngYēsū耶稣nàli那里
31 Zhèqíjiān其间méntú门徒duìYēsū耶稣shuōlābǐ拉比qǐngchī
32 Yēsū耶稣shuōyǒushíwù食物chīshìnǐmen你们bùzhīdào不知道de
33 Méntú门徒jiùbǐcǐ彼此duìwènshuōmòfēi莫非yǒurén有人shénme什么gěichīma
34 Yēsū耶稣shuōwǒde我的shíwù食物jiùshì就是zūnxíngchāláizhědezhǐyì旨意zuòchéngtāde他的gōng
35 Nǐmen你们qǐbù岂不shuōdàoshōugē收割deshíhòu的时候háiyǒu还有yuèmagàosu告诉nǐmen你们xiàngtiánguānkàn观看zhuāngjia庄稼yǐjīng已经shúle,(yuánwénzuòbáikěyǐ可以shōugē收割le
36 Shōugē收割deréndegōngjiàdàoyǒngshēngJiàozhǒngdeshōugē收割deyītóng一同kuàilè快乐
37 Súyǔ俗语shuōrénzhǒngzhèrénshōugē收割zhèhuàkějiàn可见shìzhēnde
38 chānǐmen你们shōunǐmen你们suǒméiyǒu没有láodeBiérén别人láonǐmen你们xiǎngshòu享受tāmen他们suǒláode
39 chéngyǒuhǎoxiē好些rénxìnleYēsū耶稣yīnwèi因为fùrén妇人zuòjiànzhèng见证shuōjiāngsùlái素来suǒxíngdeyíqiè一切shìdōugěishuōchū说出láile
40 Yúshì于是rénláijiànYēsū耶稣qiúzàitāmen他们nàli那里zhùxiàbiàn便zàinàli那里zhùleliǎngtiān
41 YīnYēsū耶稣dehuà的话xìnderénjiùgèngduō更多le
42 Biàn便duìfùrén妇人shuōxiànzài现在wǒmen我们xìnbúshì不是yīnwèi因为dehuà的话shìwǒmen我们qīnzì亲自tīngjiàn听见lezhīdao知道zhèzhēnshì真是jiùshì救世zhǔ
43 GuòleliǎngtiānYēsū耶稣ledìfang地方wǎngjiā
44 Yīnwèi因为Yēsū耶稣zìjǐ自己zuòguòjiànzhèng见证shuōxiānzhī先知zàiběndì本地shìméiyǒurén没有人zūnjìng尊敬de
45 Dàole到了jiājiārénjìrán既然kànjiàn看见zàilěngguòjiésuǒxíngdeyíqiè一切shìjiùjiēdài接待Yīnwèi因为tāmen他们shìshàngqù上去guòjié
46 Yēsū耶稣yòudàole到了jiādejiājiùshì就是cóngqián从前biànshuǐwéijiǔdedìfang地方Yǒuyīgè一个dàchén大臣tāde他的érzi儿子zàijiābǎinónghuànbìng患病
47 tīngjiàn听见Yēsū耶稣cóngYóutài犹太dàole到了jiājiùláijiànqiúxiàqu下去yīzhì医治tāde他的érzi儿子Yīnwèi因为érzi儿子kuàiyào快要le
48 Yēsū耶稣jiùduìshuōruòkànjiàn看见shénjī神迹qíshì奇事nǐmen你们zǒngshì总是xìn
49 dàchén大臣shuōxiānsheng先生qiúchènzhewǒde我的háizi孩子háiméiyǒu没有jiùxiàqu下去
50 Yēsū耶稣duìshuōhuíqu回去deérzi儿子huólerénxìnYēsū耶稣suǒshuōdehuà的话jiùhuíqu回去le
51 Zhèngxiàqu下去deshíhòu的时候tāde他的púrén仆人yíngjiànshuōtāde他的érzi儿子huóle
52 jiùwènshénme什么shíhou时候jiànhǎode好的Tāmen他们shuōzuórì昨日wèishíjiùtuì退le
53 biàn便zhīdao知道zhèzhèngshìYēsū耶稣duìshuōérzi儿子huóledeshíhòu的时候tāzìjǐ他自己quánjiājiùdōuxìnle
54 ZhèshìYēsū耶稣zàijiāxíngdedì’èr第二jiànshénjī神迹shìcóngYóutài犹太huíqu回去yǐhòu以后xíngdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Zhèshìyǐhòu以后dàole到了Yóutàirén犹太人deyīgè一个jiéqī节期Yēsū耶稣jiùshànglěng
2 Zàilěngkàojìn靠近yángményǒuyīgè一个chízi池子láihuàjiàozuòshìpángbiān旁边yǒuláng
3 Lǐmiàn里面tǎngzhexiāyǎndequétuǐdexuègāndexǔduō许多bìngrén病人。(Yǒujuànzàicǐ在此yǒuděnghòu等候shuǐdòng
4 Yīnwèi因为yǒutiānshǐ天使ànshí按时xiàchízi池子jiǎodǒng搅动shuǐshuǐdòngzhīhòu之后shéixiānxiàqu下去wúlùn无论hàishénme什么bìngjiùquánle)。
5 Zàinàli那里yǒuyīgè一个rénbìnglesānshí三十bānián八年
6 Yēsū耶稣kànjiàn看见tǎngzhezhīdao知道bìnglejiǔjiùwènshuōyàoquánma
7 Bìngrén病人huídá回答shuōxiānsheng先生shuǐdòngdeshíhòu的时候méiyǒurén没有人fàngzài放在chízi池子zhèngdeshíhòu的时候jiùyǒubiérén别人xiānxiàqu下去
8 Yēsū耶稣duìshuōqǐlai起来derùzi褥子zǒu
9 rénlìkè立刻quánjiùrùzi褥子láizǒule
10 tiānshìānxírì安息日suǒyǐ所以Yóutàirén犹太人duìhǎode好的rénshuōjīntiān今天shìānxírì安息日rùzi褥子shìbùkě不可de
11 quèhuídá回答shuōshǐ使quándeduìshuōderùzi褥子zǒu
12 Tāmen他们wènshuōduìshuōrùzi褥子zǒudeshìshénme什么rén
13 hǎode好的rénbùzhīdào不知道shìshéiYīnwèi因为nàli那里derénduōYēsū耶稣yǐjīng已经duǒkāile
14 Hòulái后来Yēsū耶稣zàidiàn殿yùjiàn遇见duìshuōyǐjīng已经quánleBùyào不要zàifànzuì犯罪Kǒngpà恐怕zāoyù遭遇degèngjiā更加lìhài利害
15 rénjiùgàosu告诉Yóutàirén犹太人shǐ使quándeshìYēsū耶稣
16 Suǒyǐ所以Yóutàirén犹太人bīpò逼迫Yēsū耶稣yīnwèi因为zàiānxírì安息日zuòlezhèshì
17 Yēsū耶稣jiùduìtāmen他们shuōzuòshìzhídào直到rújīn如今zuòshì
18 Suǒyǐ所以Yóutàirén犹太人yuèxiǎngyàoshāYīnbùdàn不但fànleānxírì安息日bìngqiě并且chēngshénwéitāde他的jiāngzìjǐ自己shéndàngzuò当作píngděng平等
19 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们píngzhezìjǐ自己bùnéng不能zuòshénme什么wéiyǒukànjiàn看见suǒzuòdecáinéng才能zuòsuǒzuòdeshìzhàoyàng照样zuò
20 àijiāngzìjǐ自己suǒzuòdeyíqiè一切shìzhǐgěikànHáiyàojiāngzhègèngdà更大deshìzhǐgěikànjiàonǐmen你们
21 zěnyàng怎样jiàorénqǐlai起来shǐ使tāmen他们huózhe活着zhàoyàng照样suízìjǐ自己deyìsī意思shǐ使rénhuózhe活着
22 shěnpàn审判shénme什么rénnǎijiāngshěnpàn审判deshìquánjiāo
23 Jiàoréndōuzūnjìng尊敬rútóng如同zūnjìng尊敬yíyàng一样zūnjìng尊敬dejiùshì就是zūnjìng尊敬chāláide
24 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们tīnghuàyòuxìnchāi信差láizhědejiùyǒuyǒngshēngbùzhìyú不至于dìngzuì定罪shìyǐjīng已经chūshēngle
25 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们shíhou时候jiāngdàoxiànzài现在jiùshì就是lerényàotīngjiàn听见shénérzi儿子deshēngyīn声音Tīngjiàn听见derénjiùyàohuóle
26 Yīnwèi因为zěnyàng怎样zàizìjǐ自己yǒushēngmìng生命jiùcìgěi赐给érzi儿子zhàoyàng照样zàizìjǐ自己yǒushēngmìng生命
27 Bìngqiě并且yīnwèi因为shìrénjiùcìgěi赐给xíngshěnpàn审判dequánbǐng权柄
28 Nǐmen你们bùyào不要zhèshìkànzuò看作Shíhou时候yàodàofánzàifénmù坟墓dedōuyàotīngjiàn听见tāde他的shēngyīn声音jiùchūlai出来
29 Xíngshàndefùhuó复活deshēngzuòědefùhuó复活dìngzuì定罪
30 píngzhezìjǐ自己bùnéng不能zuòshénme什么zěnme怎么tīngjiàn听见jiùzěnme怎么shěnpàn审判Wǒde我的shěnpàn审判shìgōngpíng公平deYīnwèi因为qiúzìjǐ自己deyìsī意思zhīqiúchāláizhědeyìsī意思
31 ruòwéizìjǐ自己zuòjiànzhèng见证wǒde我的jiànzhèng见证jiùzhēn
32 Lìngyǒuwèigěizuòjiànzhèng见证zhīdao知道gěizuòdejiànzhèng见证shìzhēnde
33 Nǐmen你们céngchāréndàoYuēhàn约翰nàli那里wéizhēnlǐ真理zuòguòjiànzhèng见证
34 Qíshí其实suǒshòudejiànzhèng见证búshì不是cóngrénláideRán’ér然而shuōzhèxie这些huàwéiyàojiàonǐmen你们dejiù
35 Yuēhàn约翰shìdiǎnzhedemíngdēngNǐmen你们qíngyuàn情愿zànshí暂时xǐhuan喜欢tāde他的guāng
36 DànyǒuYuēhàn约翰gèngdà更大dejiànzhèng见证Yīnwèi因为jiāogěi交给yàochéngjiù成就deshìjiùshì就是suǒzuòdeshìzhèbiàn便jiànzhèng见证shìsuǒchāláide
37 Chāláidewéizuòguòjiànzhèng见证Nǐmen你们cónglái从来méiyǒu没有tīngjiàn听见tāde他的shēngyīn声音méiyǒu没有kànjiàn看见tāde他的xíngxiàng形像
38 Nǐmen你们bìngméiyǒu没有tāde他的dàocúnzài存在xīnlǐ心里Yīnwèi因为suǒchāláidenǐmen你们xìn
39 Nǐmen你们chákǎoShèngjīng圣经。(Huòzuòyīngdāng应当chákǎoShèngjīng圣经yīnnǐmen你们yǐwéi以为nèizhōngyǒuyǒngshēngGěizuòjiànzhèng见证dejiùshì就是zhèjīng
40 Rán’ér然而nǐmen你们kěndàozhèlǐ这里láideshēngmìng生命
41 shòucóngrénláideróngyào荣耀
42 Dànzhīdao知道nǐmen你们xīnlǐ心里méiyǒu没有shéndeài
43 fèngdemíngláinǐmen你们bìngbù并不jiēdài接待Ruòyǒubiérén别人fèngzìjǐ自己demíngláinǐmen你们dǎoyàojiēdài接待
44 Nǐmen你们hùxiāng互相shòuróngyào荣耀quèqiúcóngzhīshénláideróngyào荣耀zěnnéngxìnne
45 Bùyào不要xiǎngzàimiànqián面前yàogàonǐmen你们Yǒuwèigàonǐmen你们dejiùshì就是nǐmen你们suǒyǎnglàideMóxī摩西
46 Nǐmen你们rúguǒ如果xìnMóxī摩西xìnYīnwèi因为shūshàngyǒuzhǐzhexiědehuà的话
47 Nǐmen你们ruòxìntāde他的shūzěnnéngxìnwǒde我的huànePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Zhèshìyǐhòu以后Yēsū耶稣dùguò渡过jiāhǎijiùshì就是hǎi
2 Yǒuxǔduō许多rényīnwèi因为kànjiàn看见zàibìngrén病人shēnshàngsuǒxíngdeshénjī神迹jiùgēnsuí跟随
3 Yēsū耶稣shàngleshānméntú门徒yītóng一同zuòzàinàli那里
4 Nàshí那时Yóutàirén犹太人deyuèjiéjìnle
5 Yēsū耶稣kànjiàn看见xǔduō许多rénláijiùduìFéilì腓力shuōwǒmen我们cóngnǎli哪里mǎibǐngjiàozhèxie这些rénchīne
6 shuōzhèhuàshìyàoshìyàn试验Féilì腓力Tāzìjǐ他自己yuánzhīdao知道yàozěnyàng怎样xíng
7 Féilì腓力huídá回答shuōjiùshì就是èrshí二十liǎngyíndebǐngjiàotāmen他们rénchīyīdiǎn一点shìbùgòu不够de
8 Yǒuyīgè一个méntú门徒jiùshì就是西ménBǐdé彼得dexiōngdì兄弟āndelièduìYēsū耶稣shuō
9 Zàizhèlǐ这里yǒuyīgè一个háitóngdàizhedàmài大麦bǐngliǎngtiáoZhǐshì只是fēngěi分给zhèxǔduō许多rénháisuànshénme什么ne
10 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们jiàozhòngrén众人zuòxia坐下Yuánlái原来dìfang地方decǎoduōzhòngrén众人jiùzuòxia坐下Shùmù数目yuēyǒuqiān
11 Yēsū耶稣bǐngláizhùxièlejiùfēngěi分给zuòzhederénFēnshìzhèyàng这样dōusuízhe随着tāmen他们suǒyàode
12 Tāmen他们chībǎoleYēsū耶稣duìmén对门shuōshèngxià剩下delíngsuì零碎shōushi收拾qǐlai起来miǎnde免得yǒuzāotà糟蹋de
13 Tāmen他们biàn便jiāngdàmài大麦bǐngdelíngsuì零碎jiùshì就是zhòngrén众人chīleshèngxià剩下deshōushi收拾qǐlai起来zhuāngmǎnleshí’èr十二lánzi篮子
14 Zhòngrén众人kànjiàn看见Yēsū耶稣suǒxíngdeshénjī神迹Jiùshuōzhèzhēnshì真是yàodàoshìjiānláidexiānzhī先知
15 Yēsū耶稣zhīdao知道zhòngrén众人yàoláiqiángzuòwángjiùdúzì独自yòutuì退dàoshānshàngqù上去le
16 Dàole到了wǎnshang晚上tāde他的méntú门徒xiàhǎibiān海边
17 ShànglechuányàoguòhǎiwǎngjiābǎinóngTiānyǐjīng已经hēileYēsū耶稣háiméiyǒu没有láidào来到tāmen他们nàli那里
18 Hūrán忽然kuángfēng狂风zuòhǎijiùfānténg翻腾qǐlai起来
19 Méntú门徒yáoyuēxíngleshíduōkànjiàn看见Yēsū耶稣zàihǎimiàn海面shàngzǒujiànjiàn渐渐jìnlechuántāmen他们jiùhàipà害怕
20 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōshìBùyào不要
21 Méntú门徒jiùxǐhuan喜欢jiēshàngchuánchuánshídàole到了tāmen他们suǒyàodedìfang地方
22 Dì’èr第二zhànzàihǎinàbian那边dezhòngrén众人zhīdao知道nàli那里méiyǒu没有biéde别的chuánzhǐyǒu只有zhīxiǎochuán小船yòuzhīdao知道Yēsū耶稣méiyǒu没有tóngtāde他的méntú门徒shàngchuánnǎishì乃是méntú门徒zìjǐ自己de
23 Rán’ér然而yǒuzhīxiǎochuán小船cóngláikàojìn靠近zhǔzhùxièhòufēnbǐnggěirénchīdedìfang地方
24 Zhòngrén众人jiànYēsū耶稣méntú门徒dōubùzài不在nàli那里jiùshànglechuánwǎngjiābǎinóngzhǎoYēsū耶稣
25 zàihǎinàbian那边zhǎozhelejiùduìshuōlābǐ拉比shìshídàozhèlǐ这里láide
26 Yēsū耶稣huídá回答shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们zhǎobìngbù并不shìyīnjiànleshénjī神迹nǎishì乃是yīnchībǐngdebǎo
27 Bùyào不要wéihuàideshíwù食物láoyàowéicúndàoyǒngshēngdeshíwù食物láojiùshì就是rényàocìgěi赐给nǐmen你们deYīnwèi因为rénshìshénsuǒyìnzhèng印证de
28 Zhòngrén众人wènshuōwǒmen我们dāngxíngshénme什么cáisuànzuòshéndegōngne
29 Yēsū耶稣huídá回答shuōxìnshénsuǒchāláidezhèjiùshì就是zuòshéndegōng
30 Tāmen他们yòushuōxíngshénme什么shénjī神迹jiàowǒmen我们kànjiàn看见jiùxìndàodǐ到底zuòshénme什么shìne
31 Wǒmen我们dezǔzōng祖宗zàikuàngchīguòmajīngshàngxiězheshuōcóngtiānshàng天上xiàliángláigěitāmen他们chī
32 Yēsū耶稣shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们cóngtiānshàng天上láideliángbúshì不是Móxī摩西cìgěi赐给nǐmen你们denǎishì乃是jiāngtiānshàng天上láidezhēnliángcìgěi赐给nǐmen你们
33 Yīnwèi因为shéndeliángjiùshì就是cóngtiānshàng天上jiàngxià降下láishēngmìng生命gěishìjiè世界de
34 Tāmen他们shuōzhǔachángjiāngzhèliángcìgěi赐给wǒmen我们
35 Yēsū耶稣shuōjiùshì就是shēngmìng生命deliángDàozhèlǐ这里láidebìdìng必定è饿Xìnwǒde我的yǒngyuǎn永远
36 Zhǐshì只是duìnǐmen你们shuōguònǐmen你们yǐjīng已经kànjiàn看见háishì还是xìn
37 Fánsuǒcìgěi赐给wǒde我的réndàozhèlǐ这里láiDàozhèlǐ这里láidezǒngdiūqì丢弃
38 Yīnwèi因为cóngtiānshàng天上jiàngxià降下láibúshì不是yàoànzìjǐ自己deyìsī意思xíngnǎishì乃是yàoànchāláizhědeyìsī意思xíng
39 Chāláizhědeyìsī意思jiùshì就是suǒcìgěi赐给wǒde我的jiàoyīgè一个yěbù也不shīzàiquèjiàofùhuó复活
40 Yīnwèi因为deyìsī意思shìjiàoyíqiè一切jiànérxìnderéndeyǒngshēngBìngqiě并且zàiyàojiàofùhuó复活
41 Yóutàirén犹太人yīnwèi因为Yēsū耶稣shuōshìcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láideliángjiùsīxià私下yìlùn议论
42 Shuōzhèbúshì不是yuēdeérzi儿子Yēsū耶稣matāde他的fùmǔ父母wǒmen我们qǐbù岂不rènde认得marújīn如今zěnme怎么shuōshìcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láidene
43 Yēsū耶稣huídá回答shuōnǐmen你们bùyào不要dàjiā大家yìlùn议论
44 Ruòbúshì不是chāláidexīyǐn吸引rénjiùméiyǒu没有néngdàozhèlǐ这里láideDàozhèlǐ这里láidezàiyàojiàofùhuó复活
45 Zàixiānzhī先知shūshàngxiězheshuōtāmendōu他们都yàoméngshéndejiàoxun教训Fántīngjiàn听见zhījiàoxun教训yòuxuéxí学习dejiùdàozhèlǐ这里lái
46 Zhèbúshì不是shuōyǒurén有人kànjiàn看见guòwéidú惟独cóngshénláidekànjiàn看见guò
47 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们xìnderényǒuyǒngshēng
48 jiùshì就是shēngmìng生命deliáng
49 Nǐmen你们dezǔzōng祖宗zàikuàngchīguòmaháishì还是le
50 Zhèshìcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láideliángjiàorénchīlejiù
51 shìcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láishēngmìng生命deliángRénruòchīzhèliángjiùyǒngyuǎn永远huózhe活着suǒyàodeliángjiùshì就是wǒde我的ròuwéishìrén世人zhīshēngmìng生命suǒde
52 Yīncǐ因此Yóutàirén犹太人bǐcǐ彼此zhēnglùn争论shuōzhègè这个rénzěnnéngtāde他的ròugěiwǒmen我们chīne
53 Yēsū耶稣shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们ruòchīrénderòuréndexuèjiùméiyǒu没有shēngmìng生命zàinǐmen你们lǐmiàn里面
54 ChīròuxuèderénjiùyǒuyǒngshēngZàiyàojiàofùhuó复活
55 Wǒde我的ròuzhēnshì真是chīdewǒde我的xuèzhēnshì真是de
56 Chīròuxuèderénchángzàilǐmiàn里面chángzàilǐmiàn里面
57 Yǒnghuódezěnyàng怎样chāláiyòuyīnhuózhe活着zhàoyàng照样chīròuderényàoyīnhuózhe活着
58 Zhèjiùshì就是cóngtiānshàng天上jiàngxià降下láideliángChīzhèliángderénjiùyǒngyuǎn永远huózhe活着xiàngnǐmen你们dezǔzōng祖宗chīguòmaháishì还是le
59 Zhèxie这些huàshìYēsū耶稣zàijiābǎinónghuìtángjiàoxun教训rénshuōde
60 Tāde他的méntú门徒zhōngyǒuhǎoxiē好些réntīngjiàn听见lejiùshuōzhèhuàshénnánshéinéngtīngne
61 Yēsū耶稣xīnlǐ心里zhīdao知道méntú门徒wéizhèhuàyìlùn议论jiùduìtāmen他们shuōzhèhuàshìjiàonǐmen你们yànma?(yànyuánwénzuòdiēdǎo
62 Tǎnghuònǐmen你们kànjiàn看见rénshēngdàoyuánlái原来suǒzài所在zhīchǔzěnmeyàng怎么样ne
63 Jiàorénhuózhe活着denǎishì乃是língròutǐ肉体shìwúyì无益deduìnǐmen你们suǒshuōdehuà的话jiùshì就是língjiùshì就是shēngmìng生命
64 Zhǐshì只是nǐmen你们zhōngjiān中间yǒuxìnderénYēsū耶稣cóngtóujiùzhīdao知道shéixìnshéiyàomài
65 Yēsū耶稣yòushuōsuǒyǐ所以duìnǐmen你们shuōguòruòbúshì不是méngdeēnméiyǒurén没有人néngdàozhèlǐ这里lái
66 Cóngcǐ从此méntú门徒zhōngduōyǒutuì退debùzài不再tóngháng同行
67 Yēsū耶稣jiùduìshí’èr十二méntú门徒shuōnǐmen你们yàoma
68 西ménBǐdé彼得huídá回答shuōzhǔayǒuyǒngshēngzhīdàowǒmen我们háiguīcóngshéine
69 Wǒmen我们yǐjīng已经xìnleyòuzhīdao知道shìshéndeshèngzhě
70 Yēsū耶稣shuōbúshì不是jiǎnxuǎn拣选lenǐmen你们shí’èr十二méntú门徒madànnǐmen你们zhōngjiān中间yǒuyīgè一个shìmóguǐ魔鬼
71 Yēsū耶稣zhèhuàshìzhǐzhejiāluèrén西méndeérzi儿子Yóudà犹大shuōdeběnshìshí’èr十二méntú门徒deyīgè一个hòulái后来yàomàiYēsū耶稣dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Zhèshìyǐhòu以后Yēsū耶稣zàijiāyóuxíng游行bùyuàn不愿zàiYóutài犹太yóuxíng游行Yīnwèi因为Yóutàirén犹太人xiǎngyàoshā
2 Dāngshí当时Yóutàirén犹太人dezhùpéngjiéjìnle
3 Yēsū耶稣dedìxiōng弟兄jiùduìshuōlíkāi离开zhèlǐ这里Shàngyóu上犹tàijiàodeméntú门徒kànjiàn看见suǒxíngdeshì
4 Rényàoxiǎnyángmíngshēng名声méiyǒu没有zàiànchǔxíngshìderúguǒ如果xíngzhèxie这些shìjiùdāngjiāngzìjǐ自己xiǎnmíng显明gěishìrén世人kàn
5 Yīnwèi因为liántāde他的dìxiōng弟兄shuōzhèhuàshìyīnwèi因为xìn
6 Yēsū耶稣jiùduìtāmen他们shuōwǒde我的shíhou时候háiméiyǒu没有dàoNǐmen你们deshíhòu的时候chángshìfāngbiàn方便de
7 Shìrén世人bùnéng不能hènnǐmen你们quèshìhènYīnwèi因为zhǐzhèngtāmen他们suǒzuòdeshìshìěde
8 Nǐmen你们shàngqù上去guòjiéxiànzài现在shàngqù上去guòzhèjiéYīnwèi因为wǒde我的shíhou时候háiméiyǒu没有mǎn
9 Yēsū耶稣shuōlezhèhuàréngjiù仍旧zhùzàijiā
10 Dàndìxiōng弟兄shàngqù上去yǐhòu以后shàngqù上去guòjiébúshì不是míngsìhu似乎shìànde
11 Zhèngzài正在jiéqī节期Yóutàirén犹太人xúnzhǎo寻找Yēsū耶稣shuōzàinàli那里
12 Zhòngrén众人wéifēnfēn纷纷yìlùn议论Yǒude有的shuōshìhǎorénYǒude有的shuōbùrán不然shìmíhuo迷惑zhòngrén众人de
13 Zhǐshì只是méiyǒurén没有人míngmíng明明dejiǎnglùnyīnwèi因为Yóutàirén犹太人
14 Dàole到了jiéqī节期Yēsū耶稣shàngdiàn殿jiàoxun教训rén
15 Yóutàirén犹太人jiùshuōzhègè这个rénméiyǒu没有xuéguòzěnme怎么míngbai明白shūne
16 Yēsū耶稣shuōwǒde我的jiàoxun教训búshì不是wǒzìjǐ我自己denǎishì乃是chāláizhěde
17 Rénruòzhìzūnzhetāde他的zhǐyì旨意xíngjiùxiǎode晓得zhèjiàoxun教训huòshì或是chūyú出于shénhuòshì或是píngzhezìjǐ自己shuōde
18 Rénpíngzhezìjǐ自己shuōshìqiúzìjǐ自己deróngyào荣耀Wéiyǒuqiúchāláizhěderóngyào荣耀zhèrénshìzhēndezàixīnlǐ心里méiyǒu没有
19 Móxī摩西qǐbù岂不shìchuángěinǐmen你们manǐmen你们quèméiyǒu没有yīgè一个rénshǒuWèishénme为什么xiǎngyàoshāne
20 Zhòngrén众人huídá回答shuōshìbèiguǐfùzhe附着leShéixiǎngyàoshā
21 Yēsū耶稣shuōzuòlejiànshìnǐmen你们dōuyǐwéi以为
22 Móxī摩西chuángēlǐ割礼gěinǐmen你们,(qíshí其实búshì不是cóngMóxī摩西denǎishì乃是cóngzǔxiān祖先deyīncǐ因此nǐmen你们zàiānxírì安息日gěirénxínggēlǐ割礼
23 Rénruòzàiānxírì安息日shòugēlǐ割礼miǎnde免得wéibèi违背Móxī摩西dezàiānxírì安息日jiàoyīgè一个rénquánrán全然hǎolenǐmen你们jiùxiàngshēngqì生气ma
24 Bùkě不可ànwàimào外貌duàndìng断定shìfēi是非zǒngyàoàngōngpíng公平duàndìng断定shìfēi是非
25 lěngrénzhōngyǒude有的shuōzhèbúshì不是tāmen他们xiǎngyàoshāderénma
26 kànháimíngmíng明明dejiǎngdào讲道tāmen他们yěbù也不xiàngshuōshénme什么Nándào难道guānchángzhēnzhīdao知道zhèshìJīdū基督ma
27 Rán’ér然而wǒmen我们zhīdao知道zhègè这个réncóngnǎli哪里láiZhǐshì只是Jīdū基督láideshíhòu的时候méiyǒurén没有人zhīdao知道cóngnǎli哪里lái
28 Nàshí那时Yēsū耶稣zàidiàn殿jiàoxun教训réndàshēng大声shuōnǐmen你们zhīdao知道zhīdao知道cóngnǎli哪里láiláibìngbù并不shìyóuyú由于zìjǐ自己dànchāláideshìzhēndeNǐmen你们rènshi认识
29 quèrènshi认识Yīnwèi因为shìcóngláideshìchālelái
30 Tāmen他们jiùxiǎngyàozhuōná捉拿Yēsū耶稣Zhǐshì只是méiyǒurén没有人xiàshǒu下手yīnwèi因为tāde他的shíhou时候háiméiyǒu没有dào
31 Dànzhòngrén众人zhōngjiān中间yǒuhǎoxiē好些xìntāde他的shuōJīdū基督láideshíhòu的时候suǒxíngdeshénjī神迹néngzhèrénsuǒxíngdegèngduō更多ma
32 sàiréntīngjiàn听见zhòngrén众人wéiYēsū耶稣zhèyàng这样fēnfēn纷纷yìlùn议论jìsī祭司chángsàirénjiùdǎfa打发chāzhuōná捉拿
33 Yúshì于是Yēsū耶稣shuōháiyǒu还有duōdeshíhòu的时候nǐmen你们tóngzàiyǐhòu以后jiùhuídào回到chāláidenàli那里
34 Nǐmen你们yàozhǎoquèzhǎozhesuǒzài所在dedìfang地方nǐmen你们bùnéng不能dào
35 Yóutàirén犹太人jiùbǐcǐ彼此duìwènshuōzhèrényàowǎngnǎli哪里jiàowǒmen我们zhǎozhenenándào难道yàowǎngsǎnzhùzhòngdì中的Yóutàirén犹太人nàli那里jiàoxun教训rénma
36 shuōnǐmen你们yàozhǎoquèzhǎozhesuǒzài所在dedìfang地方nǐmen你们bùnéng不能dàoZhèhuàshìshénme什么yìsī意思ne
37 Jiéqī节期dejiùshì就是zuìdà最大zhīYēsū耶稣zhànzhegāoshēng高声shuōrénruòlekěyǐ可以dàozhèlǐ这里lái
38 Xìnwǒde我的rénjiùjīngshàngsuǒshuōcóngzhōngyàoliúchū流出huóshuǐdejiānglái
39 Yēsū耶稣zhèhuàshìzhǐzhexìnzhīrényàoshòushènglíng圣灵shuōdenàshí那时háiméiyǒu没有xiàshènglíng圣灵láiyīnwèi因为Yēsū耶稣shàngwèi尚未dezheróngyào荣耀
40 Zhòngrén众人tīngjiàn听见zhèhuàyǒude有的shuōzhèzhēnshì真是xiānzhī先知
41 Yǒude有的shuōzhèshìJīdū基督Dànyǒude有的shuōJīdū基督shìcóngjiāchūlai出来dema
42 Jīngshàngqǐbù岂不shìshuōJīdū基督shìDàwèi大卫dehòuyì后裔cóngDàwèi大卫běnxiāngBólìhéng伯利恒chūlai出来dema
43 Yúshì于是zhòngrén众人yīnzheYēsū耶稣lefēnzhēng
44 Qízhōng其中yǒurén有人yàozhuōná捉拿Zhǐshì只是wúrén无人xiàshǒu下手
45 Chāhuídào回到jìsī祭司chángsàirénnàli那里Tāmen他们duìchāshuōnǐmen你们wèishénme为什么méiyǒu没有dàiláine
46 Chāhuídá回答shuōcónglái从来méiyǒu没有xiàngzhèyàng这样shuōhuàde
47 sàirénshuōnǐmen你们shòulemíhuo迷惑ma
48 Guānchánghuòshì或是sàirényǒuxìntāde他的ne
49 Dànzhèxie这些bùmíngbái不明白debǎixìng百姓shìbèizhòude
50 Nèizhōngyǒudejiùshì就是cóngqián从前jiànYēsū耶稣deduìtāmen他们shuō
51 xiāntīngběnrén本人dekǒugòngbùzhīdào不知道suǒzuòdeshìnándào难道wǒmen我们deháidìngtāde他的zuìma
52 Tāmen他们huídá回答shuōshìchūyú出于jiāmaqiěchákǎojiùzhīdao知道jiāméiyǒu没有chūguòxiānzhī先知
53 (8:1) Yúshì于是réndōuhuíjiā回家lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Yēsū耶稣quèwǎnggǎnlǎn橄榄shān
2 Qīngzǎo清早yòuhuídào回到diàn殿Zhòngbǎixìng百姓dōudàonàli那里jiùzuòxia坐下jiàoxun教训tāmen他们
3 Wénshìsàiréndàizheyīgè一个xíngyínshíbèidefùrén妇人láijiàozhànzàidāngzhōng当中
4 JiùduìYēsū耶稣shuōfūzǐ夫子zhèfùrén妇人shìzhèngxíngyínzhīshíbèide
5 Móxī摩西zàishàngfēnfù吩咐wǒmen我们zhèyàng这样defùrén妇人yòngshítou石头dǎsǐ打死shuōgāizěnmeyàng怎么样ne
6 Tāmen他们shuōzhèhuànǎishìtàn试探Yēsū耶稣yàodé要得zhegàotāde他的bǎbǐng把柄Yēsū耶稣quèwānzheyāoyòngzhǐtou指头zàidìshang地上huà
7 Tāmen他们háishì还是búzhù不住dewènYēsū耶稣jiùzhíyāoláiduìtāmen他们shuōnǐmen你们zhōngjiān中间shéishìméiyǒu没有zuìdeshéijiùkěyǐ可以xiānshítou石头
8 Yúshì于是yòuwānzheyāoyòngzhǐtou指头zàidìshang地上huà
9 Tāmen他们tīngjiàn听见zhèhuàjiùcónglǎodàoshàoyīgè一个yīgè一个dedōuchūqù出去leZhīshèngxià剩下Yēsū耶稣rénHáiyǒu还有fùrén妇人réngrán仍然zhànzàidāngzhōng当中
10 Yēsū耶稣jiùzhíyāoláiduìshuōfùrén妇人nàxiē那些rénzàinǎli哪里neméiyǒurén没有人dìngdezuìma
11 shuōzhǔaméiyǒu没有Yēsū耶稣shuōyěbù也不dìngdezuìCóngcǐ从此bùyào不要zàifànzuì犯罪le
12 Yēsū耶稣yòuduìzhòngrén众人shuōshìshìjiè世界deguāngGēncóng跟从wǒde我的jiùbùzài不在hēi’àn黑暗zǒubìyào必要dezheshēngmìng生命deguāng
13 sàirénduìshuōshìwéizìjǐ自己zuòjiànzhèng见证dejiànzhèng见证zhēn
14 Yēsū耶稣shuōsuīrán虽然wéizìjǐ自己zuòjiànzhèng见证wǒde我的jiànzhèng见证háishì还是zhēndeYīnzhīdao知道cóngnǎli哪里láiwǎngnǎli哪里Nǐmen你们quèbùzhīdào不知道cóngnǎli哪里láiwǎngnǎli哪里
15 Nǐmen你们shìyǐwài以外màoyuánwénzuòpíngròushēnpànduàn判断rénquèpànduàn判断rén
16 Jiùshì就是pànduàn判断rénwǒde我的pànduàn判断shìzhēndeYīnwèi因为búshì不是dúzì独自zàizhèlǐ这里háiyǒu还有chāláidetóngzài
17 Nǐmen你们deshàngzheshuōliǎnggèrén个人dejiànzhèng见证shìzhēnde
18 shìwéizìjǐ自己zuòjiànzhèng见证háiyǒu还有chāláideshìwéizuòjiànzhèng见证
19 Tāmen他们jiùwènshuōdezàinǎli哪里Yēsū耶稣huídá回答shuōnǐmen你们rènshi认识yěbù也不rènshi认识wǒde我的Ruòshì若是rènshi认识jiùrènshi认识wǒde我的
20 Zhèxie这些huàshìYēsū耶稣zàidiàn殿dekùfáng库房jiàoxun教训rénshísuǒshuōdeméiyǒurén没有人Yīnwèi因为tāde他的shíhou时候háiméiyǒu没有dào
21 Yēsū耶稣yòuduìtāmen他们shuōyàolenǐmen你们yàozhǎobìngqiě并且nǐmen你们yàozàizuìzhōngsuǒdedìfang地方nǐmen你们bùnéng不能dào
22 Yóutàirén犹太人shuōshuōsuǒdedìfang地方nǐmen你们bùnéng不能dàonándào难道yàojìnma
23 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōnǐmen你们shìcóngxiàtóuláideshìcóngshàngtou上头láideNǐmen你们shìshǔzhèshìjiè世界debúshì不是shǔzhèshìjiè世界de
24 Suǒyǐ所以duìnǐmen你们shuōnǐmen你们yàozàizuìzhōngnǐmen你们ruòxìnshìJīdū基督bìyào必要zàizuìzhōng
25 Tāmen他们jiùwènshuōshìshéiYēsū耶稣duìtāmen他们shuōjiùshì就是cóngqǐchū起初suǒgàosu告诉nǐmen你们de
26 yǒuxǔduō许多shìjiǎnglùnnǐmen你们pànduàn判断nǐmen你们dànchāláideshìzhēndezàinàli那里suǒtīngjiàn听见dejiùchuángěishìrén世人
27 Tāmen他们bùmíngbái不明白Yēsū耶稣shìzhǐzheshuōde
28 Suǒyǐ所以Yēsū耶稣shuōnǐmen你们jǔqǐ举起rényǐhòu以后zhīdao知道shìJīdū基督bìngqiě并且zhīdao知道méiyǒu没有jiànshìshìpíngzhezìjǐ自己zuòdeshuōzhèxie这些huànǎishì乃是zhàozhesuǒjiàoxun教训wǒde我的
29 chāláideshìtóngzàiméiyǒu没有piēxiàdúzì独自zàizhèlǐ这里yīnwèi因为chángzuòsuǒxǐyuè喜悦deshì
30 Yēsū耶稣shuōzhèhuàdeshíhòu的时候jiùyǒuxǔduō许多rénxìn
31 Yēsū耶稣duìxìntāde他的Yóutàirén犹太人shuōnǐmen你们ruòchángcháng常常zūnshǒu遵守wǒde我的dàojiùzhēnshì真是wǒde我的méntú门徒
32 Nǐmen你们xiǎode晓得zhēnlǐ真理zhēnlǐ真理jiàonǐmen你们déyǐ得以zìyóu自由
33 Tāmen他们huídá回答shuōwǒmen我们shìYàbó亚伯hǎndehòuyì后裔cónglái从来méiyǒu没有zuòguòshéidezěnme怎么shuōnǐmen你们bìděi必得zìyóu自由ne
34 Yēsū耶稣huídá回答shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们Suǒyǒu所有fànzuì犯罪dejiùshì就是zuìde
35 bùnéng不能yǒngyuǎn永远zhùzàijiāérzi儿子shìyǒngyuǎn永远zhùzàijiā
36 Suǒyǐ所以tiānfù天父deérzi儿子ruòjiàonǐmen你们zìyóu自由nǐmen你们jiùzhēnzìyóu自由le
37 zhīdao知道nǐmen你们shìYàbó亚伯hǎndezǐsūn子孙nǐmen你们quèxiǎngyàoshāYīnwèi因为nǐmen你们xīnlǐ心里róngxiàwǒde我的dào
38 suǒshuōdeshìzàinàli那里kànjiàn看见deNǐmen你们suǒxíngdeshìzàinǐmen你们denàli那里tīngjiàn听见de
39 Tāmen他们shuōwǒmen我们dejiùshì就是Yàbó亚伯hǎnYēsū耶稣shuōnǐmen你们ruòshì若是Yàbó亚伯hǎndeérzi儿子jiùxíngYàbó亚伯hǎnsuǒxíngdeshì
40 jiāngzàishénnàli那里suǒtīngjiàn听见dezhēnlǐ真理gàosu告诉lenǐmen你们xiànzài现在nǐmen你们quèxiǎngyàoshāZhèbúshì不是Yàbó亚伯hǎnsuǒxíngdeshì
41 Nǐmen你们shìxíngnǐmen你们suǒxíngdeshìTāmen他们shuōwǒmen我们búshì不是cóngyínluànshēngdeWǒmen我们zhǐyǒu只有wèijiùshì就是shén
42 Yēsū耶稣shuōtǎngruò倘若shénshìnǐmen你们denǐmen你们jiùàiYīnwèi因为běnshìchūyú出于shénshìcóngshénérláibìngbù并不shìyóuzhezìjǐ自己láinǎishì乃是chālái
43 Nǐmen你们wèishénme为什么bùmíngbái不明白wǒde我的huànewúfēi无非shìyīnnǐmen你们bùnéng不能tīngwǒde我的dào
44 Nǐmen你们shìchūyú出于nǐmen你们demóguǐ魔鬼nǐmen你们denǐmen你们piānyàoxíngcóngqǐchū起初shìshārén杀人deshǒuzhēnlǐ真理Yīnxīnlǐ心里méiyǒu没有zhēnlǐ真理shuōhuǎng说谎shìchūyú出于zìjǐ自己yīnběnlái本来shìshuōhuǎng说谎deshìshuōhuǎng说谎zhīrénde
45 jiāngzhēnlǐ真理gàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们jiùyīncǐ因此xìn
46 Nǐmen你们zhōngjiān中间shéinéngzhǐzhèngyǒuzuì有罪nejìrán既然jiāngzhēnlǐ真理gàosu告诉nǐmen你们wèishénme为什么xìnne
47 Chūyú出于shéndetīngshéndehuà的话Nǐmen你们tīngyīnwèi因为nǐmen你们búshì不是chūyú出于shén
48 Yóutàirén犹太人huídá回答shuōwǒmen我们shuōshìrénbìngqiě并且shìguǐfùzhe附着dezhèhuàqǐbù岂不zhèngduìma
49 Yēsū耶稣shuōbúshì不是guǐfùzhe附着dezūnjìng尊敬wǒde我的nǐmen你们dǎoqīngmàn
50 qiúzìjǐ自己deróngyào荣耀Yǒuwèiwéiqiúróngyào荣耀dìngshìfēi是非de
51 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们rénruòzūnshǒu遵守wǒde我的dàojiùyǒngyuǎn永远bùjiàn不见
52 Yóutàirén犹太人duìshuōxiànzài现在wǒmen我们zhīdao知道shìguǐfùzhe附着deYàbó亚伯hǎnlezhòngxiānzhī先知leháishuō还说rénruòzūnshǒu遵守wǒde我的dàojiùyǒngyuǎn永远chángwèi
53 Nándào难道wǒmen我们dezǔzōng祖宗Yàbó亚伯hǎnháimalezhòngxiānzhī先知lejiāngzìjǐ自己dàngzuò当作shénme什么rénne
54 Yēsū耶稣huídá回答shuōruòróngyào荣耀zìjǐ自己wǒde我的róngyào荣耀jiùsuàn就算bùdé不得shénme什么Róngyào荣耀wǒde我的nǎishì乃是wǒde我的jiùshì就是nǐmen你们suǒshuōshìnǐmen你们deshén
55 Nǐmen你们wèicéngrènshi认识quèrènshi认识ruòshuōrènshi认识jiùshìshuō就是说huǎngdexiàngnǐmen你们yíyàng一样dànrènshi认识zūnshǒu遵守tāde他的dào
56 Nǐmen你们dezǔzōng祖宗Yàbó亚伯hǎnhuānhuānxǐ欢喜deyǎngwàngwǒde我的rìzi日子kànjiàn看见lejiùkuàilè快乐
57 Yóutàirén犹太人shuōháiméiyǒu没有wǔshí五十suìjiànguòYàbó亚伯hǎnne
58 Yēsū耶稣shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们háiméiyǒu没有Yàbó亚伯hǎnjiùyǒule
59 Yúshì于是tāmen他们shítou石头yàoYēsū耶稣quèduǒcáng躲藏cóngdiàn殿chūqù出去lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yēsū耶稣guòqu过去deshíhòu的时候kànjiàn看见yīgè一个rénshēng人生láishìxiāyǎnde
2 Méntú门徒wènYēsū耶稣shuōlābǐ拉比zhèrénshēng人生láishìxiāyǎndeshìshéifànlezuìshìzhèrénneshìfùmǔ父母ne
3 Yēsū耶稣huídá回答shuōyěbù也不shìzhèrénfànlezuìyěbù也不shìfùmǔ父母fànlezuìshìyàozàishēnshàngxiǎnchūshén出神dezuòwéi作为lái
4 Chènzhebáiwǒmen我们bìxū必须zuòchāláizhědegōngHēiyè黑夜jiāngdàojiùméiyǒurén没有人néngzuògōngle
5 zàishì在世shàngdeshíhòu的时候shìshìshàngdeguāng
6 Yēsū耶稣shuōlezhèhuàjiùtuòmo唾沫zàidìshang地上yòngtuòmo唾沫zàixiādeyǎnjīng眼睛shàng
7 Duìshuōwǎng西luóchízi池子,(西luófānchūlai出来jiùshì就是fèngchāqiǎnhuítóu回头jiùkànjiàn看见le
8 Tāde他的línshěchángjiàn常见shìtǎofàn讨饭dejiùshuōzhèbúshì不是cóngqián从前zuòzhetǎofàn讨饭derénma
9 Yǒurén有人shuōshìYòuyǒurén有人shuōbúshì不是quèshìxiàngTāzìjǐ他自己shuōshì
10 Tāmen他们duìshuōdeyǎnjīng眼睛shìzěnme怎么kāidene
11 huídá回答shuōyǒuyīgè一个rénmíng人名jiàoYēsū耶稣wǒde我的yǎnjīng眼睛duìshuōwǎng西luóchízi池子jiùkànjiàn看见le
12 Tāmen他们shuōnèigè那个rénzàinǎli哪里shuōbùzhīdào不知道
13 Tāmen他们cóngqián从前xiāyǎnderéndàidàosàirénnàli那里
14 Yēsū耶稣kāiyǎnjīng眼睛derìzi日子shìānxírì安息日
15 sàirénwènshìzěnme怎么dekànjiàn看见deXiāduìtāmen他们shuōzàiwǒde我的yǎnjīng眼睛shàngjiùkànjiàn看见le
16 sàirénzhōngyǒude有的shuōzhègè这个rénbúshì不是cóngshénláideyīnwèi因为shǒuānxírì安息日Yòuyǒurén有人shuōyīgè一个zuìrén罪人zěnnéngxíngzhèyàng这样deshénjī神迹netāmen他们jiùlefēnzhēng
17 Tāmen他们yòuduìxiāshuōjìrán既然kāiledeyǎnjīng眼睛shuōshìzěnyàng怎样derénneshuōshìxiānzhī先知
18 Yóutàirén犹太人xìncóngqián从前shìxiāyǎnhòulái后来néngkànjiàn看见deděngdào等到jiàoletāde他的fùmǔ父母lái
19 Wèntāmen他们shuōzhèshìnǐmen你们deérzi儿子manǐmen你们shuōshēngláishìxiāyǎnderújīn如今zěnme怎么néngkànjiàn看见lene
20 fùmǔ父母huídá回答shuōshìwǒmen我们deérzi儿子shēngláijiùxiāyǎnzhèshìwǒmen我们zhīdao知道de
21 Zhìyú至于rújīn如今zěnme怎么néngkànjiàn看见wǒmen我们quèbùzhīdào不知道Shìshéikāiletāde他的yǎnjīng眼睛wǒmen我们yěbù也不zhīdao知道yǐjīng已经chénglerénnǐmen你们wènTāzìjǐ他自己néngshuō
22 fùmǔ父母shuōzhèhuàshìYóutàirén犹太人yīnwèi因为Yóutàirén犹太人yǐjīng已经shāngyì商议dìngleruòyǒurènYēsū耶稣shìJīdū基督deyàogǎnchūhuìtáng
23 Yīncǐ因此fùmǔ父母shuōyǐjīng已经chénglerénnǐmen你们wèn
24 Suǒyǐ所以sàiréndì’èrcì第二次jiàolecóngqián从前xiāyǎnderénláiduìshuōgāijiāngróngyào荣耀guīgěishénWǒmen我们zhīdao知道zhèrénshìzuìrén罪人
25 shuōshìzuìrén罪人búshì不是bùzhīdào不知道Yǒujiànshìzhīdao知道cóngqián从前shìyǎnxiāderújīn如今néngkànjiàn看见le
26 Tāmen他们jiùwènshuōxiàngzuòshénme什么shìzěnme怎么kāiledeyǎnjīng眼睛ne
27 huídá回答shuōfāngcáigàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们tīngWèishénme为什么yòuyàotīngnemòfēi莫非nǐmen你们yàozuòtāde他的méntú门徒ma
28 Tāmen他们jiùshuōshìtāde他的méntú门徒Wǒmen我们shìMóxī摩西deméntú门徒
29 ShénduìMóxī摩西shuōhuàshìwǒmen我们zhīdao知道deZhǐshì只是zhègè这个rénwǒmen我们bùzhīdào不知道cóngnǎli哪里lái
30 rénhuídá回答shuōkāilewǒde我的yǎnjīng眼睛nǐmen你们jìngbùzhīdào不知道cóngnǎli哪里láizhèzhēnshì真是qíguài奇怪
31 Wǒmen我们zhīdao知道shéntīngzuìrén罪人Wéiyǒujìngfèngshénzūnxíngzhǐyì旨意deshéncáitīng
32 Cóngchuàngshìyǐlái以来wèicéngtīngjiàn听见yǒurén有人shēngláishìxiādeyǎnjīng眼睛kāile
33 Zhèrénruòbúshì不是cóngshénláideshénme什么yěbù也不néngzuò
34 Tāmen他们huídá回答shuōquánrán全然shēngzàizuìnièzhōngháiyàojiàoxun教训wǒmen我们mayúshì于是gǎnchūqù出去le
35 Yēsū耶稣tīngshuō听说tāmen他们gǎnchūqù出去Hòulái后来yùjiàn遇见jiùshuōxìnshéndeérzi儿子ma
36 huídá回答shuōzhǔashéishìshéndeérzi儿子jiàoxìnne
37 Yēsū耶稣shuōyǐjīng已经kànjiàn看见xiànzài现在shuōhuàdejiùshì就是
38 shuōzhǔaxìnJiùbàiYēsū耶稣
39 Yēsū耶稣shuōwéishěnpàn审判dàozhèshìshànglái上来jiàobùnéng不能kànjiàn看见dekěyǐ可以kànjiàn看见Néngkànjiàn看见defǎnxiāleyǎn
40 Tóngzàinàli那里desàiréntīngjiàn听见zhèhuàjiùshuōnándào难道wǒmen我们xiāleyǎnma
41 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōnǐmen你们ruòxiāleyǎnjiùméiyǒu没有zuìleDànrújīn如今nǐmen你们shuōwǒmen我们néngkànjiàn看见suǒyǐ所以nǐmen你们dezuìháizàiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们rénjìnyángquāncóngménjìnqù进去dǎocóngbiéchù别处jìnqù进去rénjiùshì就是zéijiùshì就是qiángdào强盗
2 Cóngménjìnqù进去decáishìyángdemùrén牧人
3 Kànméndejiùgěikāimén开门Yángtīngtāde他的shēngyīn声音ànzhemíngjiào名叫zìjǐ自己deyángyánglǐngchūlai出来
4 fàngchū放出zìjǐ自己deyángláijiùzàiqián在前tóuzǒuyánggēnzhe跟着yīnwèi因为rènde认得tāde他的shēngyīn声音
5 Yánggēnzhe跟着shēngrén生人yīnwèi因为rènde认得tāde他的shēngyīn声音Bìyào必要táopǎo逃跑
6 Yēsū耶稣jiāngzhèbǐyù比喻gàosu告诉tāmen他们Dàntāmen他们bùmíngbái不明白suǒshuōdeshìshénme什么yìsī意思
7 Suǒyǐ所以Yēsū耶稣yòuduìtāmen他们shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们jiùshì就是yángdemén
8 Fánzàixiānláidedōushìzéishìqiángdào强盗Yángquètīngtāmen他们
9 jiùshì就是ménFáncóngjìnlái进来debìrán必然dejiùbìngqiě并且chūrù出入decǎochī
10 Dàozéiláiwúfēi无非yàotōuqiè偷窃shāhài杀害huǐhuài毁坏láileshìyàojiàoyánghuòzuòréndeshēngmìng生命bìngqiě并且dedegèngfēngchéng
11 shìhǎomùrén牧人hǎomùrén牧人wéiyángshěmìng舍命
12 Ruòshì若是gōngbúshì不是mùrén牧人yángyěbù也不shìtāzìjǐ他自己dekànjiàn看见lángláijiùpiēxiàyángtáozǒu逃走Lángzhuāzhù抓住yánggǎnsǎnleyángqún
13 gōngtáozǒu逃走yīnshìgōngbìngbù并不niànyáng
14 shìhǎomùrén牧人rènshi认识wǒde我的yángwǒde我的yángrènshi认识
15 Zhèngrú正如rènshi认识rènshi认识yíyàng一样Bìngqiě并且wéiyángshěmìng舍命
16 lìngwài另外yǒuyángbúshì不是zhèquāndebìxū必须lǐngtāmen他们láitāmen他们yàotīngwǒde我的shēngyīn声音Bìngqiě并且yàohéchéng合成yīqún一群guīyīgè一个mùrén牧人le
17 àiyīnjiāngmìngshěhǎozàihuílai回来
18 Méiyǒurén没有人duówǒde我的mìngshìwǒzìjǐ我自己shědeyǒuquánbǐng权柄shěleyǒuquánbǐng权柄huílai回来Zhèshìcóngsuǒshòudemìnglìng命令
19 Yóutàirén犹太人wéizhèxie这些huàyòulefēnzhēng
20 Nèizhōngyǒuhǎoxiē好些rénshuōshìbèiguǐfùzhe附着érqiě而且fēngleWèishénme为什么tīngne
21 Yòuyǒurén有人shuōzhèbúshì不是guǐzhīrénsuǒshuōdehuà的话Guǐnéngjiàoxiādeyǎnjīng眼睛kāilene
22 Zàilěngyǒuxiūdiàn殿jiéShìdōngtiān冬天deshíhòu的时候
23 Yēsū耶稣zàidiàn殿Suǒluómén所罗门delángxiàxíngzǒu行走
24 Yóutàirén犹太人wéizheshuōjiàowǒmen我们yóubùdìng不定dàoshíneruòshì若是Jīdū基督jiùmíngmíng明明degàosu告诉wǒmen我们
25 Yēsū耶稣huídá回答shuōyǐjīng已经gàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们xìnfèngzhīmíngsuǒxíngdeshìkěyǐ可以wéizuòjiànzhèng见证
26 Zhǐshì只是nǐmen你们xìnyīnwèi因为nǐmen你们búshì不是wǒde我的yáng
27 Wǒde我的yángtīngwǒde我的shēngyīn声音rènshi认识tāmen他们tāmen他们gēnzhe跟着
28 yòucìgěi赐给tāmen他们yǒngshēngTāmen他们yǒngmièwáng灭亡shéiyěbù也不néngcóngshǒulǐ手里tāmen他们duó
29 yángcìgěi赐给wànyǒudōuShéiyěbù也不néngcóngshǒulǐ手里tāmen他们duó
30 yuánwéi
31 Yóutàirén犹太人yòushítou石头láiyào
32 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōcóngxiǎnchūxǔduō许多shànshìgěinǐmen你们kànnǐmen你们shìwéijiànshítou石头ne
33 Yóutàirén犹太人huídá回答shuōwǒmen我们búshì不是wéishànshìshítou石头shìwéishuōjiànwàngdehuà的话Yòuwéishìgèrén个人fǎnjiāngzìjǐ自己dàngzuò当作shén
34 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们deshàngqǐbù岂不shìxiězhecéngshuōnǐmen你们shìshénma
35 Jīngshàngdehuà的话shìbùnéng不能fèideRuònàxiē那些chéngshòu承受shéndào神道derénshàngqiěchēngwéi称为shén
36 suǒfēnbié分别wéishèngyòuchādàoshìjiānláidezìchēng自称shìshéndeérzi儿子nǐmen你们háixiàngshuōshuōjiànwàngdehuà的话ma
37 ruòbùxíng不行deshìnǐmen你们jiùbùbì不必xìn
38 ruòxínglenǐmen你们zòngrán纵然xìndāngxìnzhèxie这些shìJiàonǐmen你们yòuzhīdao知道yòumíngbai明白zàilǐmiàn里面zàilǐmiàn里面
39 Tāmen他们yòuyàoquètáochūtāmen他们deshǒuzǒule
40 Yēsū耶稣yòuwǎngyuēdànwàidàole到了Yuēhàn约翰qǐchū起初shīxǐ施洗dedìfang地方jiùzhùzàinàli那里
41 Yǒuxǔduō许多rénláidào来到nàli那里Tāmen他们shuōYuēhàn约翰jiànshénjī神迹méiyǒu没有xíngguòDànYuēhàn约翰zhǐzhezhèrénsuǒshuōdeyíqiè一切huàdōushìzhēnde
42 Zàinàli那里xìnYēsū耶稣derénjiùduōlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Yǒuyīgè一个huànbìng患病derénmíngjiào名叫zhùzàijiùshì就是jiějie姐姐decūnzhuāng村庄
2 Zhèjiùshì就是yòngxiānggāozhǔyòuyòngtóufa头发jiǎodeHuànbìng患病deshìtāde她的xiōngdì兄弟
3 zǐmèi姊妹liǎngjiùdǎfa打发rénjiànYēsū耶稣shuōzhǔasuǒàiderénbìngle
4 Yēsū耶稣tīngjiàn听见jiùshuōzhèbìngbùzhìyú不至于nǎishì乃是wéishénderóngyào荣耀jiàoshéndeérzi儿子yīncǐ因此Déróng得荣yào耀
5 Yēsū耶稣sùlái素来àimèibìng
6 Tīngjiàn听见bìnglejiùzàisuǒzhīderéngzhùleliǎngtiān
7 Ránhòu然后duìmén对门shuōwǒmen我们zàiwǎngYóutài犹太
8 Méntú门徒shuōlābǐ拉比Yóutàirén犹太人jìnlái近来yàoshítou石头háiwǎngnàli那里ma
9 Yēsū耶稣huídá回答shuōbáibúshì不是yǒushí’èr十二xiǎoshí小时marénzàibáizǒujiùzhìdiēdǎoyīnwèi因为kànjiàn看见zhèshìshàngdeguāng
10 Ruòzàihēiyè黑夜zǒujiùdiēdǎoyīnwèi因为méiyǒu没有guāng
11 Yēsū耶稣shuōlezhèhuàsuíhòu随后duìtāmen他们shuōwǒmen我们depéngyou朋友shuìlejiàoxǐng叫醒
12 Méntú门徒shuōzhǔaruòshuìlejiùhǎole
13 Yēsū耶稣zhèhuàshìzhǐzheshuōdeTāmen他们quèyǐwéi以为shìshuōzhàocháng照常shuìle
14 Yēsū耶稣jiùmíngmíng明明degàosu告诉tāmen他们shuōle
15 méiyǒu没有zàinàli那里jiùhuānxǐ欢喜zhèshìwéinǐmen你们deyuángù缘故hǎojiàonǐmen你们xiāngxìn相信Rújīn如今wǒmen我们kěyǐ可以wǎngnàli那里
16 Duōyòuchēngwéi称为jiùduìtóngzuòméntú门徒deshuōwǒmen我们tóng
17 Yēsū耶稣dàole到了jiùzhīdao知道zàifénmù坟墓yǐjīng已经sìtiān四天le
18 lěngyuǎnyuēyǒuliù
19 Yǒuhǎoxiē好些Yóutàirén犹太人láikàn来看dàhé大和yàowéitāmen她们dexiōngdì兄弟ānwèi安慰tāmen她们
20 tīngjiàn听见Yēsū耶稣láilejiùchūqù出去yíngjiē迎接quèréngrán仍然zuòzàijiā
21 duìYēsū耶稣shuōzhǔaruòzǎozàizhèlǐ这里xiōngdì兄弟
22 Jiùshì就是xiànzài现在zhīdao知道wúlùn无论xiàngshénqiúshénme什么shéncìgěi赐给
23 Yēsū耶稣shuōxiōngdì兄弟bìrán必然fùhuó复活
24 shuōzhīdao知道zàifùhuó复活deshíhòu的时候fùhuó复活
25 Yēsū耶稣duìshuōfùhuó复活zàishēngmìng生命zàiXìnwǒde我的rénsuīrán虽然lefùhuó复活
26 Fánhuózhe活着xìnwǒde我的rényǒngyuǎn永远xìnzhèhuàma
27 shuōzhǔashìde是的xìnshìJīdū基督shìshéndeérzi儿子jiùshì就是yàolíndàoshìjiè世界de
28 shuōlezhèhuàjiùhuíqu回去àn’àn暗暗dejiàomèishuōfūzǐ夫子láilejiào
29 tīngjiàn听见lejiùjímáng急忙qǐlai起来dàoYēsū耶稣nàli那里
30 Nàshí那时Yēsū耶稣háiméiyǒu没有jìncūnzi村子réngzàiyíngjiē迎接tāde他的dìfang地方
31 Nàxiē那些tóngzàijiāānwèi安慰tāde她的Yóutàirén犹太人jiànjímáng急忙qǐlai起来chūqù出去jiùgēnzhe跟着yǐwéi以为yàowǎngfénmù坟墓nàli那里
32 dàole到了Yēsū耶稣nàli那里kànjiàn看见jiùzàijiǎoqiánshuōzhǔaruòzǎozàizhèlǐ这里xiōngdì兄弟
33 Yēsū耶稣kànjiàn看见bìngkànjiàn看见tóngláideYóutàirén犹太人jiùxīnlǐ心里bēitàn悲叹yòushényōuchóu
34 Biàn便shuōnǐmen你们ānfàng安放zàinǎli哪里tāmen他们huídá回答shuōqǐngzhǔláikàn来看
35 Yēsū耶稣le
36 Yóutàirén犹太人jiùshuōkànàizhèrénshìhéděng何等kěnqiè恳切
37 Qízhōng其中yǒurén有人shuōjìrán既然kāilexiādeyǎnjīng眼睛qǐbù岂不néngjiàozhèrénma
38 Yēsū耶稣yòuxīnlǐ心里bēitàn悲叹láidào来到fénmù坟墓qiánfénmù坟墓shìdòngyǒuyīkuài一块shítou石头dǎngzhe
39 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们shítou石头nuókāiréndejiějie姐姐duìshuōzhǔaxiànzài现在shìchòuleyīnwèi因为leyǐjīng已经sìtiān四天le
40 Yēsū耶稣shuōbúshì不是duìshuōguòruòxìnjiùkànjiàn看见shénderóngyào荣耀ma
41 Tāmen他们jiùshítou石头nuókāiYēsū耶稣wàngtiānshuōagǎnxiè感谢yīnwèi因为yǐjīng已经tīng
42 zhīdao知道chángtīngdànshuōzhèhuàshìwéizhōuwéi周围zhànzhedezhòngrén众人jiàotāmen他们xìnshìchālelái
43 Shuōlezhèhuàjiùdàshēng大声hūjiào呼叫shuōchūlai出来
44 rénjiùchūlai出来leshǒujiǎo手脚guǒzheliǎnshàngbāozhūshǒu着手jīnYēsū耶稣duìtāmen他们shuōjiěkāi解开jiàozǒu
45 Nàxiē那些láikàn来看deYóutàirén犹太人jiànleYēsū耶稣suǒzuòdeshìjiùduōyǒuxìntāde他的
46 Dànqízhōng其中yǒujiànsàiréndejiāngYēsū耶稣suǒzuòdeshìgàosu告诉tāmen他们
47 Jìsī祭司chángsàirénjùjí聚集gōnghuì公会shuōzhèrénxínghǎoxiē好些shénjī神迹wǒmen我们zěnmebàn怎么办ne
48 Ruòzhèyàng这样yóuzherénréndōu人人都yàoxìnLuómǎ罗马rényàoláiduówǒmen我们dedewǒmen我们debǎixìng百姓
49 Nèizhōngyǒuyīgè一个rénmíngjiào名叫gāiběnniánzuòjìsī祭司duìtāmen他们shuōnǐmen你们bùzhīdào不知道shénme什么
50 xiǎngyīgè一个rénbǎixìng百姓miǎnde免得tōngguómièwáng灭亡jiùshì就是nǐmen你们deyìchu益处
51 zhèhuàbúshì不是chūyú出于zìjǐ自己shìyīnběnniánzuòjìsī祭司suǒyǐ所以yùyán预言Yēsū耶稣jiāngyào将要zhèguó
52 Yěbù也不dànzhèguóbìngyàojiāngshénsǎndezǐmín子民dōujùjí聚集guī
53 Cóngtāmen他们jiùshāngyì商议yàoshāYēsū耶稣
54 Suǒyǐ所以Yēsū耶稣bùzài不再xiǎnran显然xíngzàiYóutàirén犹太人zhōngjiān中间jiùlíkāi离开nàli那里wǎngkàojìn靠近kuàngdedìfang地方Dàole到了zuòchéngmíngjiào名叫Yǐfǎlián以法莲jiùzàinàli那里méntú门徒tóngzhù
55 Yóutàirén犹太人deyuèjiéjìnleYǒuxǔduō许多réncóngxiāngxià乡下shànglěngyàozàijiéqiánjiéjìng洁净zìjǐ自己
56 Tāmen他们jiùxúnzhǎo寻找Yēsū耶稣zhànzàidiàn殿bǐcǐ彼此shuōnǐmen你们deyìsī意思rúhé如何láiguòjiéma
57 Nàshí那时jìsī祭司chángsàirénzǎoyǐ早已fēnfù吩咐shuōruòyǒurén有人zhīdao知道Yēsū耶稣zàinǎli哪里jiùyàobàomínghǎoPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 yuèjiéqiánliùYēsū耶稣láidào来到jiùshì就是jiàocóngfùhuó复活zhīchǔ
2 Yǒurén有人zàinàli那里gěiYēsū耶稣yùbèi预备yáncìhòu伺候zàitóngYēsū耶稣zuòderénzhōng
3 jiùzhejīnguìdezhēnxiānggāoYēsū耶稣dejiǎoyòuyòngzìjǐ自己tóufa头发jiùmǎnlegāodexiāngqì香气
4 Yǒuyīgè一个méntú门徒jiùshì就是jiāngyào将要màiYēsū耶稣dejiāluèrénYóudà犹大
5 Shuōzhèxiānggāowèishénme为什么màisānshí三十liǎngyínzhōuqióngrén穷人ne
6 shuōzhèhuàbìngbù并不shìguàniàn挂念qióngrén穷人nǎiyīnshìzéiyòudàizheqiánnángchángqízhōng其中suǒcúnde
7 Yēsū耶稣shuōyóushìwéiānzàng安葬zhīcúnliúde
8 Yīnwèi因为chángyǒuqióngrén穷人nǐmen你们tóngzàiZhǐshì只是nǐmen你们chángyǒu
9 Yǒuxǔduō许多Yóutàirén犹太人zhīdao知道Yēsū耶稣zàinàli那里jiùláilebùdàn不但shìwéiYēsū耶稣deyuángù缘故shìyàokàncóngsuǒfùhuó复活de
10 Dànjìsī祭司chángshāngyì商议liányàoshāle
11 Yīnyǒuhǎoxiē好些Yóutàirén犹太人wéideyuángù缘故huíqu回去xìnleYēsū耶稣
12 Dì’èr第二tiānyǒuxǔduō许多shànglái上来guòjiéderéntīngjiàn听见Yēsū耶稣jiāngdàolěng
13 Jiùzhezōngshùzhīchūqù出去yíngjiē迎接hǎnzheshuōsǎnfèngzhǔmíngláideYǐsèliè以色列wángshìyīngdāng应当chēngsòngde
14 Yēsū耶稣déle得了yīgè一个jiùshàngjīngshàngsuǒdeshuō
15 Xī’ān锡安demín,(mínyuánwénzuònǚzǐ女子bùyào不要dewángzheláile
16 Zhèxie这些shìméntú门徒xiānbùmíngbái不明白Děngdào等到Yēsū耶稣déle得了róngyào荣耀yǐhòu以后cáixiǎngzhèhuàshìzhǐzhexiědebìngqiě并且zhòngrén众人guǒrán果然xiàngzhèyàng这样xíngle
17 DāngYēsū耶稣hūhuàn呼唤jiàocóngfùhuó复活chūfénmù坟墓deshíhòu的时候tóngYēsū耶稣zàinàli那里dezhòngrén众人jiùzuòjiànzhèng见证
18 Zhòngrén众人yīntīngjiàn听见Yēsū耶稣xínglezhèshénjī神迹jiùyíngjiē迎接
19 sàirénbǐcǐ彼此shuōkànnǐmen你们shìtúláo徒劳wúyì无益shìrén世人dōusuícóngle
20 Nàshí那时shànglái上来guòjiélǐbài礼拜derénzhōngyǒujǐge几个rén
21 Tāmen他们láijiànjiāBósàidà伯赛大deFéilì腓力qiúshuōxiānsheng先生wǒmen我们yuànyì愿意jiànYēsū耶稣
22 Féilì腓力gàosu告诉āndelièāndeliètóngFéilì腓力gàosu告诉Yēsū耶稣
23 Yēsū耶稣shuōrénDéróng得荣yào耀deshíhòu的时候dàole到了
24 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们màizi麦子zàideleréngjiù仍旧shìRuòshì若是lejiùjiéchūxǔduō许多lái
25 Àixí爱惜zìjǐ自己shēngmìng生命dejiùshīsàngshēng丧生mìngZàizhèshìshànghènězìjǐ自己shēngmìng生命dejiùyàobǎoshǒu保守shēngmìng生命dàoyǒngshēng
26 Ruòyǒurén有人shìjiùdānggēncóng跟从zàinǎli哪里shìwǒde我的rényàozàinǎli哪里Ruòyǒurén有人shìzūnzhòng尊重
27 xiànzài现在xīnlǐ心里yōuchóushuōshénme什么cáihǎoneajiùtuōlí脱离zhèshíhou时候Dànyuánshìwéizhèshíhou时候láide
28 ayuànróngyào荣耀demíngDāngshí当时jiùyǒushēngyīn声音cóngtiānshàng天上láishuō来说yǐjīng已经róngyào荣耀