Shǐtú使徒xíngchuán

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 afēiluóayǐjīng已经zuòleqiánshūlùndàoYēsū耶稣kāitóu开头yíqiè一切suǒxíngsuǒjiàoxun教训de
2 Zhídào直到jièzheshènglíng圣灵fēnfù吩咐suǒjiǎnxuǎn拣选deshǐtú使徒yǐhòu以后bèijiēshàngshēng上升derìzi日子wéizhǐ为止
3 shòuhài受害zhīhòu之后yòngxǔduō许多depíngjiāngzìjǐ自己huóhuódexiǎngěishǐtú使徒kànsìshí四十tiānzhījiǔxiàngtāmen他们xiǎnxiàn显现jiǎngshuōshénguódeshì
4 Yēsū耶稣tāmen他们jùjí聚集deshíhòu的时候zhǔfù嘱咐tāmen他们shuōbùyào不要líkāi离开lěngyàoděnghòu等候suǒyìngxǔ应许dejiùshì就是nǐmen你们tīngjiàn听见shuōguòde
5 Yuēhàn约翰shìyòngshuǐshīxǐ施洗Dànduōnǐmen你们yàoshòushènglíng圣灵de
6 Tāmen他们jùjí聚集deshíhòu的时候wènYēsū耶稣shuōzhǔafùxīng复兴Yǐsèliè以色列guójiùzàizhèshíhou时候ma
7 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōpíngzhezìjǐ自己dequánbǐng权柄suǒdìngdeshíhòu的时候rìqī日期búshì不是nǐmen你们kěyǐ可以zhīdao知道de
8 Dànshènglíng圣灵jiànglìn降临zàinǐmen你们shēnshàngnǐmen你们jiùbìděi必得zhenénglì能力BìngyàozàilěngYóutài犹太quándezhídào直到dezuòwǒde我的jiànzhèng见证
9 Shuōlezhèhuàtāmen他们zhèngkàndeshíhòu的时候jiùbèishàngshēng上升yǒuduǒyúncai云彩jiēbiàn便kànbújiàn看不见le
10 Dāngwǎngshàngqù上去tāmen他们dìngjīngwàngtiāndeshíhòu的时候hūrán忽然yǒuliǎnggèrén个人shēnchuān穿báizhànzàipángbiān在旁边shuō
11 Jiārénnǐmen你们wèishénme为什么zhànzhewàngtiānnezhèlíkāi离开nǐmen你们bèijiēshēngtiān升天deYēsū耶稣nǐmen你们jiànzěnyàng怎样wǎngtiānshàng天上háiyàozěnyàng怎样lái
12 Yǒuzuòshānmíngjiào名叫gǎnlǎn橄榄shānlěngyuǎnyuēyǒuānxírì安息日zǒudelùchéng路程Dāngxiàméntú门徒cóngnàli那里huílěng
13 Jìnlechéngjiùshànglesuǒzhùdejiānlóufáng楼房Zàinàli那里yǒuBǐdé彼得Yuēhàn约翰Yǎgè雅各āndelièFéilì腓力duōduōluómǎitàiféideérzi儿子Yǎgè雅各fènruìdǎngde西ménYǎgè雅各deérzi儿子huòzuòxiōngdì兄弟Yóudà犹大
14 Zhèxie这些réntóngzhejǐge几个fùrén妇人Yēsū耶稣demǔqīn母亲bìngYēsū耶稣dedìxiōng弟兄dōuTóngxīn同心héyì合意dehéngqiēdǎogào祷告
15 Nàshí那时yǒuxǔduō许多rénjùhuì聚会yuēyǒuyībǎi一百èrshí二十míngBǐdé彼得jiùzàidìxiōng弟兄zhōngjiān中间zhànqǐlai起来shuō
16 Dìxiōngmén弟兄们shènglíng圣灵jièDàwèi大卫dekǒuzàiShèngjīng圣经shàngyùyán预言lǐngrénzhuōná捉拿Yēsū耶稣deYóudà犹大Zhèhuàshìbìxū必须yīngyànde
17 běnlái本来lièzàiwǒmen我们shùzhōngbìngqiě并且zàishǐtú使徒dezhírènshàngdéle得了fēn
18 Zhèrényòngzuòědegōngjiàmǎileyīkuài一块tiányǐhòu以后shēnzi身子dǎodǔfù肚腹bēngliè崩裂chángdōuliúchū流出lái
19 Zhùzàilěngdezhòngrén众人dōuzhīdao知道zhèshìsuǒyǐ所以ànzhetāmen他们nàli那里dehuà的话gěikuàitiánmíngjiào名叫jiùshì就是xuètiándeyìsī意思
20 Yīnwèi因为shīpiān诗篇shàngxiězheshuōyuàntāde他的zhùchù住处biànwéihuāngchǎngwúrén无人zàinèi在内jūzhù居住Yòushuōyuànbiérén别人detāde他的zhífēn
21 Suǒyǐ所以zhǔYēsū耶稣zàiwǒmen我们zhōngjiān中间shǐzhōng始终chūrù出入deshíhòu的时候
22 Jiùshì就是cóngYuēhàn约翰shīxǐ施洗zhídào直到zhǔlíkāi离开wǒmen我们bèijiēshàngshēng上升derìzi日子wéizhǐ为止bìxū必须cóngchángwǒmen我们zuòbànderénzhōngwèiwǒmen我们tóngzuòYēsū耶稣fùhuó复活dejiànzhèng见证
23 Yúshì于是xuǎnjǔ选举liǎnggèrén个人jiùshì就是jiàozuòyòuchēnghu称呼yóushìdōudeyuē
24 Zhòngrén众人jiùdǎogào祷告shuōzhǔazhīdao知道wànréndexīnqiúcóngzhèliǎnggèrén个人zhōngzhǐmíng指明suǒjiǎnxuǎn拣选deshìshéijiàodezhèshǐtú使徒dewèifēnZhèwèi这位fēnYóudà犹大yǐjīng已经diūqì丢弃wǎngzìjǐ自己dedìfang地方le
25
26 Yúshì于是zhòngrén众人wéitāmen他们yáoqiānyáochūláijiùshíyī十一shǐtú使徒tónglièPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 xúnjiédàole到了méntú门徒dōujùjí聚集zàichǔ
2 Hūrán忽然cóngtiānshàng天上yǒuxiǎngshēng响声xialai下来hǎoxiàng好像yīzhèn一阵fēngchuīguòchōngmǎn充满letāmen他们suǒzuòdewūzi屋子
3 Yòuyǒushétóu舌头rúhuǒ如火yànxiǎnxiàn显现chūlai出来fēnkāi分开zàitāmen他们réntóu人头shàng
4 Tāmen他们jiùdōubèishènglíng圣灵chōngmǎn充满ànzheshènglíng圣灵suǒdekǒucái口才shuōbiéguódehuà的话lái
5 Nàshí那时yǒuqiánchéng虔诚deYóutàirén犹太人cóngtiānxià天下gèguó各国láizhùzàilěng
6 Zhèshēngyīn声音xiǎngzhòngrén众人dōuláijùjí聚集réntīngjiàn听见méntú门徒yòngzhòngrén众人dexiāngtánshuōhuàjiùshénnàmèn纳闷
7 Dōujīngyà惊讶shuōkànzhèshuōhuàdedōushìjiārénma
8 Wǒmen我们rénzěnme怎么tīngjiàn听见tāmen他们shuōwǒmen我们shēngláisuǒyòngdexiāngtánne
9 Wǒmen我们réndàirénlánrénzhùzàisuǒdàmǐ大米Yóutài犹太jiāduōjiāběndōuXī Yà西亚
10 jiāpángfēiĀijí埃及derénbìngkàojìn靠近nàideyīdài一带dìfang地方deréncóngLuómǎ罗马láidezhōnghuòshì或是Yóutàirén犹太人huòshì或是jìnYóutàijiào犹太教derén
11 deréndōutīngjiàn听见tāmen他们yòngwǒmen我们dexiāngtánjiǎngshuōshéndezuòwéi作为
12 Zhòngrén众人jiùdōujīngyà惊讶cāiyí猜疑bǐcǐ彼此shuōzhèshìshénme什么yìsī意思ne
13 Háiyǒu还有rénjīqiào讥诮shuōtāmen他们wúfēi无非shìxīnjiǔguànmǎnle
14 Bǐdé彼得shíyī十一shǐtú使徒zhàngāoshēng高声shuōYóutàirén犹太人yíqiè一切zhùzàilěngderénzhèjiànshìnǐmen你们dāngzhīdao知道dāngcè’ěr侧耳tīngwǒde我的huà
15 Nǐmen你们xiǎngzhèxie这些rénshìzuìleqíshí其实búshì不是zuìleyīnwèi因为shíhou时候gāngdàochū
16 Zhèzhèngshìxiānzhī先知yuēěrsuǒshuōde
17 Shénshuōzàihòuderìzi日子yàojiāngwǒde我的língjiāoguàn浇灌fányǒuxuèdeNǐmen你们deérnǚ儿女yàoshuōyùyán预言Nǐmen你们deshàonián少年rényàojiànyìxiàng异象Lǎoniánrén老年人yàozuòmèng
18 Zàinàxiē那些rìzi日子yàojiāngwǒde我的língjiāoguàn浇灌wǒde我的púrén仆人shǐ使tāmen他们jiùyàoshuōyùyán预言
19 Zàitiānshàng天上yàoxiǎnchūqíshì奇事zàidìxià在地下yàoxiǎnchūshén出神yǒuxuèyǒuhuǒyǒuyānwù烟雾
20 tóuyàobiànwéihēi’àn黑暗yuèliàng月亮yàobiànwéixuèzhèdōuzàizhǔérmíngxiǎn明显derìzi日子wèidàoyǐqián以前
21 Dàonàshí那时hòufánqiúgàozhǔmíngdejiùbìděi必得jiù
22 Yǐsèliè以色列rénqǐngtīngwǒde我的huàShénjièzherénYēsū耶稣zàinǐmen你们zhōngjiān中间shīxíng施行néngqíshì奇事shénjī神迹jiāngzhèngmíng证明chūlai出来zhèshìnǐmen你们zìjǐ自己zhīdao知道de
23 ànzheshéndedìngzhǐxiānjiànbèijiāorénnǐmen你们jiùjièzhewúfǎ无法zhīréndeshǒudīngzàishízìjià十字架shàngshāle
24 Shénquèjiāngdetòngkǔ痛苦jiěshì解释lejiàofùhuó复活Yīnwèi因为yuánbùnéng不能bèijūjīn拘禁
25 Dàwèi大卫zhǐzheshuōkànjiàn看见zhǔchángzàiyǎnqián眼前zàiyòubiān右边jiàobùzhìyú不至于yáodòng摇动
26 Suǒyǐ所以xīnlǐ心里huānxǐ欢喜wǒde我的língyuánwénzuòshékuàilè快乐Bìngqiě并且wǒde我的ròushēnyàoānzàizhǐwàng指望zhōng
27 Yīnjiāngwǒde我的línghún灵魂piēzàiyīnjiānyěbù也不jiàodeshèngzhějiànxiǔhuài
28 jiāngshēngmìng生命dedàolù道路zhǐshì指示jiàoyīnjiàndemiàn,(huòzuòjiàozàimiànqián面前dezhemǎnzú满足dekuàilè快乐
29 Dìxiōngmén弟兄们xiānDàwèi大卫deshìkěyǐ可以míngmíng明明deduìnǐmen你们shuōlezàngmáilebìngqiě并且tāde他的fénmù坟墓zhídào直到jīnrì今日háizàiwǒmen我们zhèlǐ这里
30 Dàwèi大卫shìxiānzhī先知yòuxiǎode晓得shéncéngxiàngshìyàocóngtāde他的hòuyì后裔zhōngwèizuòzàitāde他的bǎozuò宝座shàng
31 Jiùyùxiān预先kànmíngzhèshìjiǎnglùnJīdū基督fùhuó复活shuōtāde他的línghún灵魂piēzàiyīnjiāntāde他的ròushēnyěbù也不jiànxiǔhuài
32 ZhèYēsū耶稣shényǐjīng已经jiàofùhuó复活lewǒmen我们dōuwéizhèshìzuòjiànzhèng见证
33 bèishéndeyòushǒu右手gāo,(huòzuògāozàishéndeyòubiān右边yòucóngshòulesuǒyìngxǔ应许deshènglíng圣灵jiùnǐmen你们suǒkànjiàn看见suǒtīngjiàn听见dejiāoguàn浇灌xialai下来
34 Dàwèi大卫bìngméiyǒu没有shēngdàotiānshàng天上dànzìjǐ自己shuōzhǔduìzhǔshuōzuòzàiwǒde我的yòubiān右边
35 Děngshǐ使chóuzuòdejiǎodèng脚凳
36 Gùcǐ故此Yǐsèliè以色列quánjiādāngquèshí确实dezhīdao知道nǐmen你们dīngzàishízìjià十字架shàngdezhèwèi这位Yēsū耶稣shényǐjīng已经wéizhǔwéiJīdū基督le
37 Zhòngrén众人tīngjiàn听见zhèhuàjuéde觉得zhāxīnjiùduìBǐdé彼得qíyú其余deshǐtú使徒shuōdìxiōngmén弟兄们wǒmen我们dāngzěnyàng怎样xíng
38 Bǐdé彼得shuōnǐmen你们rényàohuǐgǎi悔改fèngYēsū耶稣Jīdū基督demíngshòujiàonǐmen你们dezuìdeshèjiùlǐngshòu领受suǒdeshènglíng圣灵
39 Yīnwèi因为zhèyìngxǔ应许shìgěinǐmen你们nǐmen你们deérnǚ儿女bìngyíqiè一切zàiyuǎnfāng远方derénjiùshì就是zhǔwǒmen我们shénsuǒshàoláide
40 Bǐdé彼得háiyòngxǔduō许多huàzuòjiànzhèng见证quànmiǎntāmen他们shuōnǐmen你们dāngjiùzìjǐ自己tuōlí脱离zhèwānqǔ弯曲deshìdài世代
41 Yúshì于是lǐngshòu领受huàderénjiùshòuleyītiān一天méntú门徒yuētiānlesānqiānrén
42 Dōuhéngxīnzūnshǒu遵守shǐtú使徒dejiàoxun教训bǐcǐ彼此jiāojiē交接bāibǐngqídǎo祈祷
43 Zhòngrén众人dōuShǐtú使徒yòuxínglexǔduō许多qíshì奇事shénjī神迹
44 Xìnderéndōuzàichǔfángōngyòng公用
45 Bìngqiě并且màiletiánchǎnjiāzhàorénsuǒxū所需yòngdefēngěi分给rén
46 Tāmen他们tiāntiān天天Tóngxīn同心héyì合意héngqiēdezàidiàn殿qiězàijiāzhōngbāibǐngcúnzhehuānxǐ欢喜chéngshí诚实dexīnyòngfàn
47 Zànměi赞美shéndezhòngmíndexǐ’ài喜爱Zhǔjiāngdejiùderéntiāntiān天天jiāgěitāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Shēnchūdǎogào祷告deshíhòu的时候Bǐdé彼得Yuēhàn约翰shàngshèngdiàn圣殿
2 Yǒuyīgè一个rénshēngláishìquétuǐdetiāntiān天天bèiréntáiláifàngzài放在diàn殿deyīgè一个ménkǒu门口ménmíngjiào名叫měiményāoqiú要求jìndiàn殿derénzhōu
3 kànjiàn看见Bǐdé彼得Yuēhàn约翰jiāngyào将要jìndiàn殿jiùqiútāmen他们zhōu
4 Bǐdé彼得Yuēhàn约翰dìngjīngkànBǐdé彼得shuōkànwǒmen我们
5 rénjiùliúyì留意kàntāmen他们zhǐwàng指望dezheshénme什么
6 Bǐdé彼得shuōjīnyíndōuméiyǒu没有zhīsuǒyǒu所有degěifèngrénYēsū耶稣Jīdū基督demíngjiàoqǐlai起来xíngzǒu行走
7 Yúshì于是zhetāde他的yòushǒu右手qǐlai起来tāde他的jiǎohuáilìkè立刻jiànzhuàng健壮le
8 Jiùtiàoqǐlai起来zhànzheyòuxíngzǒu行走Tóngtāmen他们jìnlediàn殿zǒuzhetiàozhezànměi赞美shén
9 Bǎixìng百姓dōukànjiàn看见xíngzǒu行走zànměi赞美shén
10 Rènde认得shìchángzuòzàidiàn殿deměiménkǒu门口qiúzhōudejiùyīnsuǒzhedeshìmǎnxīnjīngyà惊讶
11 rénzhèngzài正在chēngwéi称为Suǒluómén所罗门delángxiàzheBǐdé彼得Yuēhàn约翰Zhòngbǎixìng百姓yīqí一齐pǎodàotāmen他们nàli那里hěnjiào
12 Bǐdé彼得kànjiàn看见jiùduìbǎixìng百姓shuōYǐsèliè以色列rénwèishénme为什么zhèshìdàngzuò当作newèishénme为什么dìngjīngkànwǒmen我们yǐwéi以为wǒmen我们píngzìjǐ自己denénglì能力qiánchéng虔诚shǐ使zhèrénxíngzǒu行走ne
13 Yàbó亚伯hǎnYǐsǎ以撒Yǎgè雅各deshénjiùshì就是wǒmen我们lièdeshényǐjīng已经róngyào荣耀letāde他的púrén仆人Yēsū耶稣。(Púrén仆人huòzuòérzi儿子nǐmen你们quèjiāofù交付duōduōdìngyàoshìfàng释放nǐmen你们jìngzàiduōmiànqián面前juéle
14 Nǐmen你们juéleshèngjiégōngzhěfǎnqiúzheshìfàng释放yīgè一个xiōngshǒu凶手gěinǐmen你们
15 Nǐmen你们shāleshēngmìng生命dezhǔshénquèjiàocóngfùhuó复活leWǒmen我们dōushìwéizhèshìzuòjiànzhèng见证
16 Wǒmen我们yīnxìntāde他的míngtāde他的míngbiàn便jiàonǐmen你们suǒkànjiàn看见suǒrènshi认识dezhèrénjiànzhuàng健壮leZhèngshìsuǒdexìnxīn信心jiàozhèrénzàinǐmen你们zhòngrén众人miànqián面前quánrán全然hǎole
17 Dìxiōngmén弟兄们xiǎode晓得nǐmen你们zuòzhèshìshìchūyú出于bùzhī不知nǐmen你们deguānchángshìrúcǐ如此
18 Dànshéncéngjièzhòngxiānzhī先知dekǒuyùyán预言Jīdū基督jiāngyào将要shòuhài受害jiùzhèyàng这样yīngyànle
19 Suǒyǐ所以nǐmen你们dānghuǐgǎi悔改guīzhèngshǐ使nǐmen你们dezuìdéyǐ得以túmǒ涂抹zhèyàng这样ānshūderìzi日子jiùcóngzhǔmiànqián面前láidào来到
20 Zhǔchāqiǎnsuǒyùdìng预定gěinǐmen你们deJīdū基督Yēsū耶稣jiànglìn降临
21 Tiānliúděngdào等到wànfùxīng复兴deshíhòu的时候jiùshì就是shéncóngchuàngshìyǐlái以来jièzheshèngxiānzhī先知dekǒusuǒshuōde
22 Móxī摩西céngshuōzhǔshényàocóngnǐmen你们dìxiōng弟兄zhōngjiān中间gěinǐmen你们xīngqǐ兴起wèixiānzhī先知xiàngfánxiàngnǐmen你们suǒshuōdenǐmen你们dōuyàotīngcóng听从
23 Fántīngcóng听从xiānzhī先知debìyào必要cóngmínzhōngquánrán全然mièjué灭绝
24 Cóngěryǐlái以来dezhòngxiānzhī先知fánshuōyùyán预言dedōushuōdàozhèxie这些rìzi日子
25 Nǐmen你们shìxiānzhī先知dezǐsūn子孙chéngshòu承受shénnǐmen你们zǔzōng祖宗suǒdeyuējiùshì就是duìYàbó亚伯hǎnshuōdìshang地上wàndōuyàoyīndehòuyì后裔de
26 Shénxīngqǐ兴起tāde他的púrén仆人,(huòzuòérzi儿子jiùxiānchādàonǐmen你们zhèlǐ这里láigěinǐmen你们jiàonǐmen你们rénhuízhuǎnlíkāi离开zuì’è罪恶Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Shǐtú使徒duìbǎixìng百姓shuōhuàdeshíhòu的时候jìsī祭司menshǒudiàn殿guānbìngdōugāirénhūrán忽然láile
2 Yīntāmen他们jiàoxun教训bǎixìng百姓běnzhe本着Yēsū耶稣chuánshuō传说rénfùhuó复活jiùhěnfánnǎo烦恼
3 Yúshì于是xiàshǒu下手zhùtāmen他们Yīnwèi因为tiānyǐjīng已经wǎnlejiùtāmen他们dàodì’èr第二tiān
4 Dàntīngdàozhīrényǒuxǔduō许多xìndenándīngshùmù数目yuēdàoqiān
5 Dì’èr第二tiānguānzhǎnglǎo长老wénshìzàilěngjùhuì聚会
6 Yòuyǒujìsī祭司gāiYuēhàn约翰shānbìngjìsī祭司deqīndōuzàinàli那里
7 Jiàoshǐtú使徒zhànzàidāngzhōng当中jiùwèntāmen他们shuōnǐmen你们yòngshénme什么nénglì能力fèngshéidemíngzuòzhèshìne
8 Nàshí那时Bǐdé彼得bèishènglíng圣灵chōngmǎn充满duìtāmen他们shuō
9 Zhìmíndeguānzhǎnglǎo长老atǎngruò倘若jīnrì今日yīnwèi因为zàicánji残疾rénshēn人身shàngsuǒxíngdeshànshìcháwènwǒmen我们shìzěnme怎么déle得了quán
10 Nǐmen你们zhòngrén众人Yǐsèliè以色列bǎixìng百姓dōudāngzhīdao知道zhànzàinǐmen你们miànqián面前dezhèréndequánshìyīnnǐmen你们suǒdīngshízìjià十字架shénjiàocóngfùhuó复活derénYēsū耶稣Jīdū基督demíng
11 shìnǐmen你们jiàngrénsuǒdeshítou石头chénglefángjiǎodetóukuàishítou石头
12 Chúyǐwài以外biéwú别无zhěngjiù拯救Yīnwèi因为zàitiānxià天下rénjiān人间méiyǒu没有xiàbiéde别的míngwǒmen我们kěyǐ可以kàozhedejiù
13 Tāmen他们jiànBǐdé彼得Yuēhàn约翰dedǎnliàng胆量yòukànchūtāmen他们yuánshìméiyǒu没有xuéwèn学问dexiǎomínjiùrènmíngtāmen他们shìgēnguòYēsū耶稣de
14 Yòukànjiàn看见zhìhǎolederéntāmen他们yītóng一同zhànzhejiùhuà
15 Yúshì于是fēnfù吩咐tāmen他们cónggōnghuì公会chūqù出去jiùbǐcǐ彼此shāngyì商议shuō
16 Wǒmen我们dāngzěnyàng怎样bànzhèliǎnggèrén个人neyīnwèi因为tāmen他们chéngránxínglejiànmíngxiǎn明显deshénjī神迹fánzhùlěngderéndōuzhīdao知道wǒmen我们yěbù也不néngshuōméiyǒu没有
17 Wéikǒngzhèshìyuèchuányángzàimínjiān民间wǒmen我们bìxū必须kǒnghè恐吓tāmen他们jiàotāmen他们bùzài不再fèngzhèmíngduìrénjiǎnglùn
18 Yúshì于是jiàoletāmen他们láijìnzhǐ禁止tāmen他们zǒngbùkě不可fèngYēsū耶稣demíngjiǎnglùnjiàoxun教训rén
19 Bǐdé彼得Yuēhàn约翰shuōtīngcóng听从nǐmen你们tīngcóng听从shénzhèzàishénmiànqián面前hélǐ合理bùhélǐ不合理nǐmen你们zìjǐ自己zhuóliáng
20 Wǒmen我们suǒkànjiàn看见suǒtīngjiàn听见debùnéngbù不能不shuō
21 Guānchángwéibǎixìng百姓deyuángù缘故xiǎngchūfǎzi法子xíngfá刑罚tāmen他们yòukǒnghè恐吓fāntāmen他们shìfàng释放leZhèshìyīnzhòngrén众人wéisuǒxíngdeqíshì奇事dōuguīróngyào荣耀shén
22 Yuánlái原来jièzheshénjī神迹hǎode好的rényǒusìshíduō四十多suìle
23 Èrrénbèishìfàng释放jiùdàohuìyǒu会友nàli那里jìsī祭司chángzhǎnglǎo长老suǒshuōdehuà的话dōugàosu告诉tāmen他们
24 Tāmen他们tīngjiàn听见lejiùTóngxīn同心héyì合意degāoshēng高声xiàngshénshuōzhǔashìzàotiāndehǎiqízhōng其中wànde
25 céngjièzheshènglíng圣灵tuōpúrén仆人wǒmen我们zǔzōng祖宗Dàwèi大卫dekǒushuōwàibāngwèishénme为什么zhēngnàowànmínwèishénme为什么móusuànwàngdeshì
26 Shìshàngdejūnwángyīqí一齐qǐlai起来chénzǎijùjí聚集yàodǎngzhǔbìngzhǔdeshòugāozhě。(HuòzuòJīdū基督
27 běndiūduōwàibāngrén外邦人Yǐsèliè以色列mínguǒrán果然zàizhèchéngjùjí聚集yàogōngdǎ攻打suǒgāodeshèngYēsū耶稣,(huòzuò)。
28 Chéngjiù成就shǒuzhǐsuǒyùdìng预定yǒude有的shì
29 Tāmen他们kǒnghè恐吓wǒmen我们xiànzài现在qiúzhǔjiàncháYímiàn一面jiàopúrén仆人fàngdǎnliàng胆量jiǎngdedàoyímiàn一面shēnchū伸出deshǒuláiyīzhì医治jíbìng疾病bìngqiě并且shǐ使shénjī神迹qíshì奇事yīnzheshèngYēsū耶稣demíngxíngchūlai出来huòzuò)。
30
31 Dǎogào祷告wánlejùhuì聚会dedìfang地方zhèndòng震动tāmen他们jiùdōubèishènglíng圣灵chōngmǎn充满fàngdǎnjiǎnglùnshéndedào
32 xǔduō许多xìnderéndōushìyīxīn一心deméiyǒu没有rénshuōtāde他的dōngxī东西yǒuyíyàng一样shìzìjǐ自己dedōushìdàjiā大家gōngyòng公用
33 Shǐtú使徒yǒunénglì有能力jiànzhèng见证zhǔYēsū耶稣fùhuó复活Zhòngrén众人dōuméngēn
34 Nèizhōngméiyǒu没有yīgè一个quēfá缺乏deyīnwèi因为rénrén人人jiāngtiánchǎnfángwū房屋dōumàilesuǒmàidejiàyínláifàngzài放在shǐtú使徒jiǎoqián
35 Zhàorénsuǒxū所需yòngdefēngěi分给rén
36 Yǒuyīgè一个wèirénshēngzàimíngjiào名叫yuēshǐtú使徒chēngwéi。(fānchūlai出来jiùshì就是quànwèi)。
37 yǒutiándì田地màilejiàyínláifàngzài放在shǐtú使徒jiǎoqiánPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yǒuyīgè一个rénmíngjiào名叫tóngtāde他的qīzi妻子fēimàiletiánchǎn
2 jiàyínsīzì私自liúxià留下fēntāde他的qīzi妻子zhīdao知道qíyú其余defēnláifàngzài放在shǐtú使徒jiǎoqián
3 Bǐdé彼得shuōwèishénme为什么sādàn撒但chōngmǎn充满ledexīnjiàohōngshènglíng圣灵tiándì田地dejiàyínsīzì私自liúxià留下fēnne
4 Tiándì田地háiméiyǒu没有màibúshì不是nǐzìjǐ你自己demamàilejiàyínbúshì不是zuòzhǔ作主mazěnme怎么xīnlǐ心里zhèyìniàn意念nebúshì不是hōngrénshìhōngshénle
5 tīngjiàn听见zhèhuàjiùdǎoduànleTīngjiàn听见deréndōushén
6 Yǒuxiē有些shàonián少年rénqǐlai起来bāoguǒ包裹táichūqù出去máizàng埋葬le
7 Yuēguòlesānxiǎoshí小时tāde他的qīzi妻子jìnlái进来háibùzhīdào不知道zhèshì
8 Bǐdé彼得duìshuōgàosu告诉nǐmen你们màitiándì田地dejiàyínjiùshì就是zhèxie这些mashuōjiùshì就是zhèxie这些
9 Bǐdé彼得shuōnǐmen你们wèishénme为什么Tóngxīn同心shìtàn试探zhǔdelíngnemáizàng埋葬zhàngfu丈夫zhīréndejiǎodàoménkǒu门口tāmen他们yàotáichūqù出去
10 Fùrén妇人lìkè立刻dǎozàiBǐdé彼得jiǎoqiánduànleNàxiē那些shàonián少年rénjìnlái进来jiànyǐjīng已经lejiùtáichūqù出去máizàizhàngfu丈夫pángbiān旁边
11 Quánjiàohuì教会tīngjiàn听见zhèshìderéndōushén
12 Zhǔjièshǐtú使徒deshǒuzàimínjiān民间xínglexǔduō许多shénjī神迹qíshì奇事,(tāmen他们huòzuòxìnderéndōuTóngxīn同心héyì合意dezàiSuǒluómén所罗门delángxià
13 Qíyú其余derénméiyǒu没有yīgè一个gǎntiējìn贴近tāmen他们Bǎixìng百姓quèzūnzhòng尊重tāmen他们
14 Xìnérguīzhǔderényuèzēngtiān增添liánnándàihěnduō很多)。
15 Shènzhì甚至yǒurén有人jiāngbìngrén病人táidàojiēshàngfàngzài放在chuángshànghuòrùzi褥子shàngzhǐwàng指望Bǐdé彼得guòlái过来deshíhòu的时候huòzhě或者detāde他的yǐngérzhàozàishénme什么rénshēn人身shàng
16 Háiyǒu还有xǔduō许多réndàizhebìngrén病人bèiguǐchándecónglěngwéidechéngláiquándōu全都déle得了yīzhì医治
17 jìsī祭司tāde他的yíqiè一切tóngrénjiùshì就是dōugāijiàoménderéndōuqǐlai起来mǎnxīnjìhèn忌恨
18 Jiùxiàshǒu下手zhùshǐtú使徒shōuzàiwài在外jiàn
19 Dànzhǔdeshǐzhě使者yèjiān夜间kāilejiànménlǐngtāmen他们chūlai出来
20 Shuōnǐmen你们zhànzàidiàn殿zhèshēngmìng生命dedàodōujiǎnggěibǎixìng百姓tīng
21 Shǐtú使徒tīnglezhèhuàtiānjiāngliàngdeshíhòu的时候jiùjìndiàn殿jiàoxun教训rénjìsī祭司tāde他的tóngrénláilejiàogōnghuì公会derénYǐsèliè以色列dezhòngzhǎnglǎo长老jiùchāréndàojiànyàoshǐtú使徒tíchū提出lái
22 Dànchādàole到了bùjiàn不见tāmen他们zàijiànjiùhuílai回来bǐngbàoshuō
23 Wǒmen我们kànjiàn看见jiānláo监牢guāndetuǒdàng妥当kānshǒu看守derénzhànzàiménwàizhìkāileménlǐmiàn里面yīgè一个réndōubùjiàn不见
24 Shǒudiàn殿guānjìsī祭司chángtīngjiàn听见zhèhuàxīnlǐ心里fànnánbùzhī不知zhèshìjiānglái将来rúhé如何
25 Yǒuyīgè一个rénláibǐngbàoshuōnǐmen你们shōuzàijiànderénxiànzài现在zhànzàidiàn殿jiàoxun教训bǎixìng百姓
26 Yúshì于是shǒudiàn殿guānchādàishǐtú使徒láibìngméiyǒu没有yòngqiángbào强暴Yīnwèi因为bǎixìng百姓yòngshítou石头tāmen他们
27 Dàidàole到了biàn便jiàoshǐtú使徒zhànzàigōnghuì公会qiánjìsī祭司wèntāmen他们shuō
28 Wǒmen我们búshì不是yányándejìnzhǐ禁止nǐmen你们bùkě不可fèngzhèmíngjiàoxun教训rénmanǐmen你们dǎonǐmen你们dedàolǐ道理chōngmǎn充满lelěngxiǎngyàojiàozhèréndexuèguīdàowǒmen我们shēnshàng
29 Bǐdé彼得zhòngshǐtú使徒huídá回答shuōshùncóng顺从shénshùncóng顺从rénshìyīngdāng应当de
30 Nǐmen你们guàzàimùtou木头shàngshāhài杀害deYēsū耶稣wǒmen我们zǔzōng祖宗deshényǐjīng已经jiàofùhuó复活
31 Shénqiěyòngyòushǒu右手jiānggāo,(huòzuòjiùshì就是shéngāozàizìjǐ自己deyòubiān右边jiàozuòjūnwángzuòjiùzhǔ救主jiānghuǐgǎi悔改dexīnshèzuìdeēncìgěi赐给Yǐsèliè以色列rén
32 Wǒmen我们wéizhèshìzuòjiànzhèng见证Shéncìgěi赐给shùncóng顺从zhīréndeshènglíng圣灵wéizhèshìzuòjiànzhèng见证
33 Gōnghuì公会deréntīngjiàn听见jiùjíqí极其nǎoxiǎngyàoshātāmen他们
34 Dànyǒuyīgè一个sàirénmíngjiào名叫jiālièshìzhòngbǎixìng百姓suǒjìngzhòng敬重dejiàoshīzàigōnghuì公会zhōngzhànqǐlai起来fēnfù吩咐rénshǐtú使徒zànqiě暂且dàidàowàimian外面
35 Jiùduìzhòngrén众人shuōYǐsèliè以色列rénlùndàozhèxie这些rénnǐmen你们yīngdāng应当xiǎoxīn小心zěnyàng怎样bànlǐ办理
36 Cóngqián从前diūqǐlai起来zìkuā自夸wéicóngtāde他的rényuēyǒubǎibèishāhòucóngtāde他的quándōu全都sǎnleguīyǒu
37 Cǐhòu此后bàomíng报名shàngdeshíhòu的时候yòuyǒujiādeYóudà犹大qǐlai起来yǐnyòu引诱xiēbǎixìng百姓gēncóng跟从mièwáng灭亡cóngtāde他的réndōusǎnle
38 Xiànzài现在quànnǐmen你们bùyào不要guǎnzhèxie这些rénrènpíng任凭tāmen他们tāmen他们suǒmóudesuǒxíngderuòshì若是chūyú出于rénbìyào必要bàihuài败坏
39 Ruòshì若是chūyú出于shénnǐmen你们jiùbùnéng不能bàihuài败坏tāmen他们Kǒngpà恐怕nǐmen你们dǎoshìgōngjī攻击shénle
40 Gōnghuì公会deréntīngcóng听从lebiàn便jiàoshǐtú使徒láitāmen他们leyòufēnfù吩咐tāmen他们bùkě不可fèngYēsū耶稣demíngjiǎngdào讲道jiùtāmen他们shìfàng释放le
41 Tāmen他们líkāi离开gōnghuì公会xīnlǐ心里huānxǐ欢喜Yīnbèisuànshì算是pèiwéizhèmíngshòu
42 Tāmen他们jiùměirì每日zàidiàn殿zàijiābúzhù不住dejiàoxun教训rénchuánYēsū耶稣shìJīdū基督Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Nàshí那时méntú门徒zēngduō增多yǒushuōhuàdeYóutàirén犹太人xiàngláirényuànyán怨言Yīnwèi因为zàitiāntiān天天degōnggěi供给shànghūluè忽略letāmen他们deguǎfu寡妇
2 Shí’èr十二shǐtú使徒jiàozhòngméntú门徒láiduìtāmen他们shuōwǒmen我们piēxiàshéndedàoguǎnlǐ管理fànshíyuánshìbùhé不合de
3 Suǒyǐ所以dìxiōngmén弟兄们dāngcóngnǐmen你们zhōngjiān中间xuǎnchūyǒuhǎomíngshēng名声bèishènglíng圣灵chōngmǎn充满zhìhuì智慧chōngzú充足derénwǒmen我们jiùpàitāmen他们guǎnlǐ管理zhèshì
4 Dànwǒmen我们yàozhuānxīn专心qídǎo祈祷chuándào传道wéishì
5 Dàzhòng大众dōuxǐyuè喜悦zhèhuàjiùjiǎnxuǎn拣选lefǎnnǎishì乃是yǒuxìnxīn信心shènglíng圣灵chōngmǎn充满derényòujiǎnxuǎn拣选féiluóluójiānuóménbìngjìnYóutàijiào犹太教deānarén
6 Jiàotāmen他们zhànzàishǐtú使徒miànqián面前Shǐtú使徒dǎogào祷告lejiùànshǒuzàitāmen他们tóushàng
7 Shéndedàoxīngwàng兴旺qǐlai起来Zàilěngméntú门徒shùmù数目jiāzēngdeshénduōyǒuxǔduō许多jìsī祭司xìncónglezhèdào
8 fǎnmǎndeēnhuìnénglì能力zàimínjiān民间xíngleqíshì奇事shénjī神迹
9 Dāngshí当时yǒuchēngbǎidehuìtángdejǐge几个rénbìngyǒunàishāntàijiāXī Yà西亚gèchù各处huìtángdejǐge几个réndōuqǐlai起来fǎnbiànlùn辩论
10 fǎnshìzhìhuì智慧shènglíng圣灵shuōhuàzhòngrén众人dǎngbúzhù不住
11 Jiùmǎichūrénláishuō来说wǒmen我们tīngjiàn听见shuōbàng??Móxī摩西shéndehuà的话
12 Tāmen他们yòusǒngdòng耸动lebǎixìng百姓zhǎnglǎo长老bìngwénshìjiùhūrán忽然láizhuōná捉拿dàidàogōnghuì公会
13 Shèxiàjiǎjiànzhèng见证shuōzhègè这个rénshuōhuàbúzhù不住dezāojiànshèngsuǒ
14 Wǒmen我们céngtīngjiàn听见shuōzhèrénYēsū耶稣yàohuǐhuài毁坏deyàogǎibiàn改变Móxī摩西suǒjiāogěi交给wǒmen我们deguītiáo
15 Zàigōnghuì公会zuòzhederéndōudìngjīngkànjiàntāde他的miànmào面貌hǎoxiàng好像tiānshǐ天使demiànmào面貌Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 jìsī祭司jiùshuōzhèxie这些shìguǒrán果然yǒuma
2 fǎnshuōzhūwèi诸位xiōngqǐngtīngDāngwǒmen我们dezǔzōng祖宗Yàbó亚伯hǎnzàisuǒdàmǐ大米háiwèizhùlándeshíhòu的时候róngyào荣耀deshénxiàngxiǎnxiàn显现
3 Duìshuōyàolíkāi离开běndì本地qīnwǎngsuǒyàozhǐshì指示dedìfang地方
4 jiùlíkāi离开jiāderénzhīdezhùzàilánfùqīn父亲leyǐhòu以后shénshǐ使cóngnàli那里bāndàonǐmen你们xiànzài现在suǒzhùzhīde
5 Zàizhèdìfang地方shénbìngméiyǒu没有gěichǎnyè产业liánzhīdeméiyǒu没有gěiDànyìngxǔ应许yàojiāngzhèdecìgěi赐给tāde他的hòuyì后裔wéiNàshí那时háiméiyǒu没有érzi儿子
6 Shénshuōtāde他的hòuyì后裔wàibāngnàli那里derényàojiàotāmen他们zuòdàitāmen他们bǎinián百年
7 Shényòushuōshǐ使tāmen他们zuòdeguóyàochéngfá惩罚yǐhòu以后tāmen他们yàochūlai出来zàizhèdìfang地方shìfèng
8 Shényòugēlǐ割礼deyuēYúshì于是Yàbó亚伯hǎnshēngleYǐsǎ以撒dìbā第八gěixínglegēlǐ割礼Yǐsǎ以撒shēngYǎgè雅各Yǎgè雅各shēngshí’èr十二wèixiān
9 Xiānjídù嫉妒yuēmàidàoĀijí埃及Shénquètóngzài
10 Jiùtuōlí脱离yíqiè一切kǔnàn苦难yòushǐ使zàiĀijí埃及wángfǎlǎo法老miànqián面前deēndiǎn恩典yǒuzhìhuì智慧Fǎlǎo法老jiùpàizuòĀijí埃及guódezǎixiàng宰相jiānguǎnquánjiā
11 Hòulái后来Āijí埃及jiānánquándezāoyù遭遇jīhuang饥荒shòujiānnán艰难wǒmen我们dezǔzōng祖宗jiùjuéleliáng
12 Yǎgè雅各tīngjiàn听见zàiĀijí埃及yǒuliángjiùdǎfa打发wǒmen我们dezǔzōng祖宗chūwǎngnàli那里
13 Dì’èrcì第二次yuēdìxiōngmén弟兄们xiāngrèntāde他的qīnbèifǎlǎo法老zhīdao知道le
14 Yuējiùdǎfa打发dìxiōng弟兄qǐngfùqīn父亲Yǎgè雅各quánjiāqīshí七十gèrén个人dōulái
15 Yúshì于是Yǎgè雅各xiàleĀijí埃及hòulái后来wǒmen我们dezǔzōng祖宗dōuzàinàli那里
16 YòubèidàidàoshìjiànzàngYàbó亚伯hǎnzàishìjiànyòngyíncóngzǐsūn子孙mǎiláidefénmù坟墓
17 zhìshényìngxǔ应许Yàbó亚伯hǎnderìqī日期jiāngdàoYǐsèliè以色列mínzàiĀijí埃及xīngshèng兴盛zhòngduō众多
18 Zhídào直到yǒuxiǎode晓得yuēdexīnwángxīngqǐ兴起
19 Tāyòng他用guǐjì诡计dàiwǒmen我们dezōngzú宗族hàiwǒmen我们dezǔzōng祖宗jiàotāmen他们diūqì丢弃yīngháishǐ使yīngháibùnéng不能cúnhuó
20 Nàshí那时Móxī摩西shēngxialai下来jùnměifēifán非凡zàifùqīn父亲jiāfǔyǎng抚养lesānyuè
21 bèidiūqì丢弃deshíhòu的时候fǎlǎo法老denǚ’ér女儿shíleyǎngwéizìjǐ自己deérzi儿子
22 Móxī摩西xuéleĀijí埃及rényíqiè一切dexuéwèn学问shuōhuàxíngshìdōuyǒucáinéng才能
23 jiāngdàosìshí四十suìxīnzhōng心中kànwàng看望tāde他的dìxiōng弟兄Yǐsèliè以色列rén
24 Dàole到了nàli那里jiàntāmen他们yīgè一个rénshòuyuānjiùwéishòuqīyā欺压derénbàochóu报仇dǎsǐ打死leĀijí埃及rén
25 yǐwéi以为dìxiōng弟兄míngbai明白shénshìjiètāde他的shǒudājiù搭救tāmen他们Tāmen他们quèbùmíngbái不明白
26 Dì’èr第二tiānyùjiàn遇见liǎngYǐsèliè以色列rénzhēngdòu争斗jiùquàntāmen他们hémù和睦shuōnǐmen你们èrwèishìdìxiōng弟兄wèishénme为什么bǐcǐ彼此qīfu欺负ne
27 qīfu欺负línshědetuīkāishuōshéizuòwǒmen我们deshǒulǐng首领shěnpàn审判guānne
28 Nándào难道yàoshāxiàngzuótiān昨天shāĀijí埃及rénma
29 Móxī摩西tīngjiàn听见zhèhuàjiùtáozǒu逃走lediànZàinàli那里shēngleliǎngérzi儿子
30 Guòlesìshí四十niánzàixīnǎishān西乃山dekuàngyǒuwèitiānshǐ天使cóngjīngjí荆棘huǒyán火焰zhōngxiàngMóxī摩西xiǎnxiàn显现
31 Móxī摩西jiànleyìxiàng异象biàn便jiàoZhèngjìnqiánguānkàn观看deshíhòu的时候yǒuzhǔdeshēngyīn声音shuō
32 shìlièdeshénjiùshì就是Yàbó亚伯hǎndeshénYǐsǎ以撒deshénYǎgè雅各deshénMóxī摩西zhànzhànjīngjīnggǎnguānkàn观看
33 Zhǔduìshuōjiǎoshàngdexiétuōxialai下来Yīnwèi因为suǒzhànzhīdeshìshèngdì圣地
34 Wǒde我的bǎixìng百姓zàiĀijí埃及suǒshòudekùnkǔ困苦shízài实在kànjiàn看见leTāmen他们bēitàn悲叹deshēngyīn声音tīngjiàn听见lexialai下来yàojiùtāmen他们láiyàochāwǎngĀijí埃及
35 ZhèMóxī摩西jiùshì就是bǎixìng百姓juéshuōshéizuòwǒmen我们deshǒulǐng首领shěnpàn审判guāndeShénquèjièzàijīngjí荆棘zhōngxiǎnxiàn显现zhīshǐzhě使者deshǒuchāpàizuòshǒulǐng首领zuòjiùshúde
36 Zhèrénlǐngbǎixìng百姓chūlai出来zàiĀijí埃及zàihónghǎi红海zàikuàngsìshí四十niánjiānxíngleqíshì奇事shénjī神迹
37 céngduìYǐsèliè以色列rénshuōshényàocóngnǐmen你们dìxiōng弟兄zhōngjiān中间gěinǐmen你们xīngqǐ兴起wèixiānzhī先知xiàngwǒde我的jiùshì就是zhèwèi这位Móxī摩西
38 Zhèréncéngzàikuànghuìzhōngxīnǎishān西乃山shàngduìshuōhuàdetiānshǐ天使tóngzàiyòuwǒmen我们dezǔzōng祖宗tóngzàibìngqiě并且lǐngshòu领受huópo活泼deshèngyánchuángěiwǒmen我们
39 Wǒmen我们dezǔzōng祖宗kěntīngcóng听从fǎnjuéxīnlǐ心里guīxiàngĀijí埃及
40 DuìYàlún亚伦shuōqiěwéiwǒmen我们zàoxiēshénxiàngzàiwǒmen我们qiánmian前面yǐnYīnwèi因为lǐngwǒmen我们chūĀijí埃及dedenèigè那个Móxī摩西wǒmen我们bùzhīdào不知道zāoleshénme什么shì
41 Nàshí那时tāmen他们zàoleyīgè一个niúyòuxiàngěixiànghuānxǐ欢喜zìjǐ自己shǒuzhòngdì中的gōngzuò工作
42 Shénjiùzhuǎnliǎnbùgù不顾rènpíng任凭tāmen他们shìfèngtiān奉天shàngdeyuèxīngchén星辰zhèngrú正如xiānzhī先知shūshàngsuǒxiědeshuōYǐsèliè以色列jiāanǐmen你们sìshí四十niánjiānzàikuàngshìjiāngxīshēng牺牲xiàngěima
43 Nǐmen你们táizheluòdezhàngfānshéndexīngJiùshì就是nǐmen你们suǒzàowéiyàojìngbàidexiàngYīncǐ因此yàonǐmen你们qiāndàoBābǐlún巴比伦wài
44 Wǒmen我们dezǔzōng祖宗zàikuàngyǒuguìdezhàngshìshénfēnfù吩咐Móxī摩西jiàozhàosuǒkànjiàn看见deyàngshì样式zuòde
45 Zhèzhàngwǒmen我们dezǔzōng祖宗xiāngjì相继chéngshòu承受dāngshénzàitāmen他们miànqián面前gǎnchūwàibāngrén外邦人deshíhòu的时候tāmen他们tóngyuēshūzhàngbānjìnchéngshòu承受wéizhīdezhícúndàoDàwèi大卫derìzi日子
46 Dàwèi大卫zàishénmiànqián面前méngēnqíqiú祈求wéiYǎgè雅各deshényùbèi预备jūsuǒ居所
47 QuèshìSuǒluómén所罗门wéishénzàochéng造成diàn殿
48 Qíshí其实zhìgāo至高zhěbìngbù并不zhùrénshǒu人手suǒzàodeJiùxiānzhī先知suǒyán
49 Zhǔshuōtiānshìwǒde我的zuòwèi座位deshìwǒde我的jiǎodèng脚凳Nǐmen你们yàowéizàohéděng何等dediàn殿nǎli哪里shìānxí安息dedìfang地方ne
50 Zhèyíqiè一切dōushìshǒusuǒzàodema
51 Nǐmen你们zhèyìngzhejǐngxiàng颈项xīněrwèishòugēlǐ割礼derénchángshíkàngjù抗拒shènglíng圣灵Nǐmen你们dezǔzōng祖宗zěnyàng怎样nǐmen你们zěnyàng怎样
52 yīgè一个xiānzhī先知búshì不是nǐmen你们zǔzōng祖宗bīpò逼迫netāmen他们yùxiān预先chuánshuō传说zhěyàoláiderénshāleRújīn如今nǐmen你们yòuzhěmàileshāle
53 Nǐmen你们shòuletiānshǐ天使suǒchuándejìngzūnshǒu遵守
54 Zhòngrén众人tīngjiàn听见zhèhuàjiùjíqí极其nǎoxiàngfǎnyǎoqiēchǐ齿
55 Dànfǎnbèishènglíng圣灵chōngmǎn充满dìngjīngwàngtiānkànjiàn看见shénderóngyào荣耀yòukànjiàn看见Yēsū耶稣zhànzàishéndeyòubiān右边
56 Jiùshuōkànjiàn看见tiānkāilerénzhànzàishéndeyòubiān右边
57 Zhòngrén众人dàshēng大声hǎnjiào喊叫zheěrduo耳朵xīnyōngshàngqián上前
58 tuīdàochéngwàiyòngshítou石头Zuòjiànzhèng见证derényīshang衣裳fàngzài放在yīgè一个shàonián少年rénmíng人名jiàosǎoluódejiǎoqián
59 Tāmen他们zhèngyòngshítou石头dǎdí打的shíhou时候fǎnhūyù呼吁zhǔshuōqiúzhǔYēsū耶稣jiēshōu接收wǒde我的línghún灵魂
60 Yòuguìxiàdàshēng大声hǎnzheshuōzhǔabùyào不要jiāngzhèzuìguītāmen他们ShuōlezhèhuàjiùshuìleSǎoluóxǐyuè喜悦bèihàiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Cóngzhèlěngdejiàohuì教会zāobīpò逼迫Chúle除了shǐtú使徒yǐwài以外méntú门徒dōufēnsàn分散zàiYóutài犹太gèchù各处
2 Yǒuqiánchéng虔诚derénfǎnmáizàng埋葬lewéichuíxiōng
3 Sǎoluóquècánhàijiàohuì教会jìnréndejiāzhenánnǚ男女xiàzàijiàn
4 Nàxiē那些fēnsàn分散derénwǎnggèchù各处chuándào传道
5 FéixiàchéngxuānjiǎngJīdū基督
6 Zhòngrén众人tīngjiàn听见leyòukànjiàn看见féisuǒxíngdeshénjī神迹jiùTóngxīn同心héyì合意detīngcóng听从tāde他的huà
7 Yīnwèi因为yǒuxǔduō许多rénbèiguǐfùzhe附着nàxiē那些guǐdàshēng大声hūjiào呼叫cóngtāmen他们shēnshàngchūlai出来Háiyǒu还有xǔduō许多tānhuàn瘫痪dequétuǐdedōudéle得了yīzhì医治
8 Zàichéngjiùyǒuhuānxǐ欢喜
9 Yǒuyīgè一个rénmíngjiào名叫西ménxiànglái向来zàichéngxíngxiéshùwàngzìzūn自尊shǐ使debǎixìng百姓jīngqí惊奇
10 Wúlùn无论dàxiǎo大小dōutīngcóng听从shuōzhèrénjiùshì就是chēngwéi称为shéndedànéng大能zhě
11 Tāmen他们tīngcóng听从yīnjiǔyòngxiéshùshǐ使tāmen他们jīngqí惊奇
12 zhìtāmen他们xìnleféisuǒchuánshén传神guódefúyīn福音Yēsū耶稣Jīdū基督demíngliánnándàijiùshòule
13 西ménzìjǐ自己xìnleshòulejiùchángféizàichǔKànjiàn看见suǒxíngdeshénjī神迹néngjiùshénjīngqí惊奇
14 Shǐtú使徒zàilěngtīngjiàn听见rénlǐngshòu领受leshéndedàojiùdǎfa打发Bǐdé彼得Yuēhàn约翰wǎngtāmen他们nàli那里
15 Liǎnggèrén个人dàole到了jiùwéitāmen他们dǎogào祷告yàojiàotāmen他们shòushènglíng圣灵
16 Yīnwèi因为shènglíng圣灵háiméiyǒu没有jiàngzàitāmen他们yīgè一个rénshēn人身shàngTāmen他们zhīfèngzhǔYēsū耶稣demíngshòule
17 Yúshì于是shǐtú使徒ànshǒuzàitāmen他们tóushàngtāmen他们jiùshòuleshènglíng圣灵
18 西ménkànjiàn看见shǐtú使徒ànshǒubiàn便yǒushènglíng圣灵xiàJiùqiángěishǐtú使徒
19 Shuōzhèquánbǐng权柄gěijiàoshǒuànzheshéiShéijiùkěyǐ可以shòushènglíng圣灵
20 Bǐdé彼得shuōdeyínyītóng一同mièwáng灭亡Yīnxiǎngshéndeēnshìkěyǐ可以yòngqiánmǎide
21 zàizhèdàoshàngfēnwúguān无关Yīnwèi因为zàishénmiànqián面前dexīnzhèng
22 dāngàohuǐ懊悔zhèzuì’è罪恶qíqiú祈求zhǔHuòzhě或者xīnlǐ心里deyìniàn意念deshèmiǎn赦免
23 kànchūzhèngzài正在dǎnzhīzhōng之中bèizuì’è罪恶kǔnbǎng捆绑
24 西ménshuōyuànnǐmen你们wéiqiúzhǔjiàonǐmen你们suǒshuōdeméiyǒu没有yíyàng一样líndàoshēnshàng
25 Shǐtú使徒zhèngmíng证明zhǔdàoérqiě而且chuánjiǎngjiùhuílěngzàihǎoxiē好些cūnzhuāng村庄chuányángfúyīn福音
26 Yǒuzhǔdeyīgè一个shǐzhě使者duìféishuōqǐlai起来xiàngnán向南zǒuwǎngcónglěngxiàjiādelùshang路上shìkuàng
27 Féijiùqǐshēn起身leBùliào不料yǒuyīgè一个āiashíjiànYǐsàiyà以赛亚shíbā十八zhāngjiérénshìyǒudàquán大权detàijiàn太监zàiāianǚwáng女王gāndeshǒuxià手下zǒngguǎnyínshànglěnglǐbài礼拜le
28 Xiànzài现在huílai回来zàichē在车shàngzuòzheniànxiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚deshū
29 Shènglíng圣灵duìféishuōtiējìn贴近chēzǒu
30 Féijiùpǎodàotàijiàn太监nàli那里tīngjiàn听见niànxiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚deshūbiàn便wènshuōsuǒniàndemíngbai明白ma
31 shuōméiyǒurén没有人zhǐjiàozěnnéngmíngbai明白neyúshì于是qǐngféishàngchē上车tóngzuò
32 suǒniàndeduànjīngshuōxiàngyángbèiqiāndàozǎishā宰杀zhīdeyòuxiàngyánggāozàijiǎnmáoderénshǒu人手xiàwúshēng无声shìzhèyàng这样kāikǒu开口
33 bēiwēi卑微deshíhòu的时候rénàngōngshěnpàn审判。(Yuánwénzuòtāde他的shěnpàn审判bèiduóshéinéngshùshuōtāde他的shìdài世代yīnwèi因为tāde他的shēngmìng生命cóngdìshang地上duó
34 Tàijiàn太监duìféishuōqǐngwèn请问xiānzhī先知shuōzhèhuàshìzhǐzheshéishìzhǐzhezìjǐ自己neshìzhǐzhebiérén别人ne
35 Féijiùkāikǒu开口cóngzhèjīngshàngduìchuánjiǎngYēsū耶稣
36 Èrrénzhèngwǎngqiánzǒudàole到了yǒushuǐdedìfang地方tàijiàn太监shuōkànzhèlǐ这里yǒushuǐshòuyǒushénme什么fáng’ài妨碍ne?(yǒujuànzàicǐ在此yǒu
37 Féishuōruòshì若是yīxīn一心xiāngxìn相信jiùkěyǐ可以huídá回答shuōxìnYēsū耶稣Jīdū基督shìshéndeérzi儿子
38 Yúshì于是fēnfù吩咐chēzhàn车站zhùféitàijiàn太监èrréntóngxiàshuǐ下水féijiùgěishīxǐ施洗
39 Cóngshuǐshànglái上来zhǔdelíngféiletàijiàn太监yěbù也不zàijiàn再见lejiùhuānhuānxǐ欢喜dezǒu
40 Hòulái后来yǒurén有人zàisuǒdōuyùjiàn遇见féizǒubiàndìfang地方zàichéngxuānchuán宣传fúyīn福音zhídào直到gāiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Sǎoluóréngrán仍然xiàngzhǔdeméntú门徒kǒuwēixiàxiōngshādehuà的话jiànjìsī祭司
2 Qiúwénshū文书gěidehuìtángruòshì若是zhǎozhexìnfèng信奉zhèdàoderénwúlùn无论nánnǚ男女dōuzhǔnkǔnbǎng捆绑dàidàolěng
3 Sǎoluóxíngjiāngdàohūrán忽然cóngtiānshàng天上fāguāng发光miànzhàozhe
4 jiùdǎozàidetīngjiàn听见yǒushēngyīn声音duìshuōsǎoluósǎoluówèishénme为什么bīpò逼迫
5 shuōzhǔashìshéiZhǔshuōjiùshì就是suǒbīpò逼迫deYēsū耶稣
6 Qǐlai起来jìnchéngsuǒdàngzuò当作deshìyǒurén有人gàosu告诉
7 Tóngháng同行derénzhànzàinàli那里shuōbùchū说不出huàláitīngjiàn听见shēngyīn声音quèkànbújiàn看不见rén
8 Sǎoluócóngdìshang地上qǐlai起来zhēngkāiyǎn开眼jīngjìngbùnéng不能kànjiàn看见shénme什么Yǒurén有人tāde他的shǒulǐngjìnle
9 Sānbùnéng不能kànjiàn看见yěbù也不chīyěbù也不
10 Dāngxiàzàiyǒuyīgè一个méntú门徒míngjiào名叫Zhǔzàiyìxiàng异象zhōngduìshuōshuōzhǔzàizhèlǐ这里
11 Zhǔduìshuōqǐlai起来wǎngzhíjiēzàiYóudà犹大dejiāfǎngwèn访问yīgè一个Dàshù大数rénmíng人名jiàosǎoluózhèngdǎogào祷告
12 Yòukànjiàn看见leyīgè一个rénmíngjiào名叫jìnlái进来ànshǒuzàishēnshàngjiàonéngkànjiàn看见
13 huídá回答shuōzhǔatīngjiàn听见xǔduō许多rénshuōzhèrénzěnyàng怎样zàilěngduōduōhàideshèngtú圣徒
14 Bìngqiě并且zàizhèlǐ这里yǒucóngjìsī祭司chángdeláidequánbǐng权柄kǔnbǎng捆绑yíqiè一切qiúgàomíngderén
15 Zhǔduìshuōzhǐguǎn只管shìsuǒjiǎnxuǎn拣选demǐnyàozàiwài在外bāngrénjūnwángbìngYǐsèliè以色列rénmiànqián面前xuānyáng宣扬wǒde我的míng
16 yàozhǐshì指示wéiwǒde我的míngbìxū必须shòuxǔduō许多dekǔnàn苦难
17 jiùlejìnrù进入jiābǎshǒu把手ànzàisǎoluóshēnshàngshuōxiōngdì兄弟sǎoluózàiláidelùshang路上xiàngxiǎnxiàn显现dezhǔjiùshì就是Yēsū耶稣dǎfa打发láijiàonéngkànjiàn看见yòubèishènglíng圣灵chōngmǎn充满
18 Sǎoluódeyǎnjīng眼睛shànghǎoxiàng好像yǒulínlìkè立刻diàoxialai下来jiùnéngkànjiàn看见yúshì于是qǐlai起来shòule
19 Chīguòfànjiùjiànzhuàng健壮leSǎoluódeméntú门徒tóngzhùlexiērìzi日子
20 Jiùzàihuìtángxuānchuán宣传Yēsū耶稣shuōshìshéndeérzi儿子
21 Fántīngjiàn听见deréndōujīngqí惊奇shuōzàilěngcánhàiqiúgàozhèmíngdebúshì不是zhèrénmabìngqiě并且dàozhèlǐ这里láiyàokǔnbǎng捆绑tāmen他们dàidàojìsī祭司chángnàli那里
22 Dànsǎoluóyuèyǒunénglì有能力bódǎo驳倒zhùdeYóutàirén犹太人zhèngmíng证明Yēsū耶稣shìJīdū基督
23 Guòlehǎoxiē好些rìzi日子Yóutàirén犹太人shāngyì商议yàoshāsǎoluó
24 Dàntāmen他们dejìmóu计谋bèisǎoluózhīdao知道leTāmen他们yòuzhòuyè昼夜zàichéngmén城门shǒuhòu守候yàoshā
25 Tāde他的méntú门徒jiùzàiyèjiān夜间yòngkuāngcóngchéngqiáng城墙shàngzhuìxiàqu下去
26 Sǎoluódàole到了lěngxiǎngméntú门徒jiéjiāo结交Tāmen他们quèdōuxìnshìméntú门徒
27 Wéiyǒujiēdài接待lǐngjiànshǐtú使徒zàilùshang路上zěnme怎么kànjiàn看见zhǔzhǔzěnme怎么xiàngshuōhuàzàizěnme怎么fèngYēsū耶稣demíngfàngdǎnchuándào传道dōushùshuōchū说出lái
28 Yúshì于是sǎoluózàilěngméntú门徒chūrù出入láiwǎng来往
29 Fèngzhǔdemíngfàngdǎnchuándào传道BìngshuōhuàdeYóutàirén犹太人jiǎnglùnbiànbó辩驳Tāmen他们quèxiǎngfǎ想法yàoshā
30 Dìxiōngmén弟兄们zhīdao知道lejiùsòngxiàgāidǎfa打发wǎngDàshù大数
31 Nàshí那时Yóutài犹太jiāgèchù各处dejiàohuì教会dōudepíng’ān平安bèijiànlì建立Fánshìjìngwèi敬畏zhǔméngshènglíng圣灵deānwèi安慰rénshù人数jiùzēngduō增多le
32 Bǐdé彼得zhōuliúsìfāng四方deshíhòu的时候dàole到了jūzhù居住deshèngtú圣徒nàli那里
33 Yùjiàn遇见yīgè一个rénmíngjiào名叫déle得了tānhuàn瘫痪zàirùzi褥子shàngtǎngbānián八年
34 Bǐdé彼得duìshuōYēsū耶稣Jīdū基督hǎoleQǐlai起来shōushi收拾derùzi褥子jiùlìkè立刻qǐlai起来le
35 Fánzhùdàhé大和shālúnderéndōukànjiàn看见lejiùguīzhǔ
36 Zàiyuēyǒuyīgè一个míngjiào名叫fānhuàjiùshì就是duōjiā。(Duōjiājiùshì就是língyáng羚羊deyìsī意思guǎng广xíngshànshìduōshīzhōu
37 Dāngshí当时huànbìng患病érYǒurén有人leTíngzàilóushàng
38 yuányuēxiāngjìn相近Méntú门徒tīngjiàn听见Bǐdé彼得zàinàli那里jiùdǎfa打发liǎnggèrén个人jiànyāngqiúshuōkuàidàowǒmen我们nàli那里bùyào不要dānyán
39 Bǐdé彼得jiùqǐshēn起身tāmen他们tóngDàole到了biàn便yǒurén有人lǐngshànglóuZhòngguǎfu寡妇dōuzhànzàiBǐdé彼得pángbiān旁边duōjiātāmen她们tóngzàishísuǒzuòdewàiyī外衣gěikàn
40 Bǐdé彼得jiàotāmen她们dōuchūqù出去jiùguìxiàdǎogào祷告zhuǎnshēn转身duìzherénshuōqǐlai起来jiùzhēngkāiyǎn开眼jīngjiànleBǐdé彼得biàn便zuòqǐlai起来
41 Bǐdé彼得shēnshǒu伸手qǐlai起来jiàozhòngshèngtú圣徒guǎfu寡妇jìnqù进去duōjiāhuóhuódejiāogěi交给tāmen他们
42 Zhèshìchuánbiàn传遍leyuējiùyǒuxǔduō许多rénxìnlezhǔ
43 Cǐhòu此后Bǐdé彼得zàiyuēyīgè一个xiāojiàng西méndejiāzhùleduōPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Zàigāiyǒuyīgè一个rénmíngjiào名叫liúshìyíngdebǎicháng
2 shìqiánchéng虔诚rénquánjiādōujìngwèi敬畏shénduōduōzhōubǎixìng百姓chángcháng常常dǎogào祷告shén
3 Yǒuyītiān一天yuēzàishēnchūzàiyìxiàng异象zhōngmíngmíng明明kànjiàn看见shéndeyīgè一个shǐzhě使者jìnqù进去dàonàli那里shuōliú
4 liúdìngjīngkànjīngshuōzhǔashénme什么shìnetiānshǐ天使shuōdedǎogào祷告dezhōudádào达到shénmiànqián面前méngniànle
5 Xiànzài现在dāngdǎfa打发rénwǎngyuēqǐngchēnghu称呼Bǐdé彼得de西ménlái
6 zhùzàihǎibiān海边yīgè一个xiāojiàng西méndejiāFángzi房子zàihǎibiān海边shàng
7 Xiàngshuōhuàdetiānshǐ天使hòuliújiàoleliǎngjiārén家人chángcìhòu伺候tāde他的yīgè一个qiánchéng虔诚bīnglái
8 zhèshìdōushùshuōgěitāmen他们tīngjiùdǎfa打发tāmen他们wǎngyuē
9 Dì’èr第二tiāntāmen他们xíngjiāngjìn将近chéngBǐdé彼得yuēzàizhèngshàngfángdǐng房顶dǎogào祷告
10 Juéde觉得è饿lexiǎngyàochījiāderénzhèngyùbèi预备fàndeshíhòu的时候Bǐdé彼得húnyóuxiàngwài
11 Kànjiàn看见tiānkāileyǒujiàngxià降下hǎoxiàng好像yīkuài一块zhejiǎozhuìzàidìshang地上
12 Lǐmiàn里面yǒudìshang地上yàngdezǒushòukūnchóng昆虫bìngtiānshàng天上defēiniǎo
13 Yòuyǒushēngyīn声音xiàngshuōBǐdé彼得qǐlai起来zǎilechī
14 Bǐdé彼得quèshuōzhǔazhèshìbùkě不可defánsú凡俗jiéjìng洁净decónglái从来méiyǒu没有chīguò
15 Dì’èrcì第二次yǒushēngyīn声音xiàngshuōshénsuǒjiéjìng洁净debùkě不可dàngzuò当作
16 Zhèyàng这样yīlián一连sāncì三次suíjí随即shōuhuí收回tiānshàng天上le
17 Bǐdé彼得xīnlǐ心里zhèngzài正在cāiyí猜疑zhījiān之间bùzhī不知suǒkànjiàn看见deyìxiàng异象shìshénme什么yìsī意思liúsuǒchāláiderényǐjīng已经fǎngwèn访问dào西méndejiāzhànzàiménwài
18 Hǎnzhewènyǒuchēnghu称呼Bǐdé彼得de西ménzhùzàizhèlǐ这里méiyǒu没有
19 Bǐdé彼得háisīxiǎng思想yìxiàng异象deshíhòu的时候shènglíng圣灵xiàngshuōyǒusāngèrén个人láizhǎo
20 Qǐlai起来xiàqu下去tāmen他们tóngwǎngbùyào不要yíhuò疑惑Yīnwèi因为shìchātāmen他们láide
21 Yúshì于是Bǐdé彼得xiàqu下去jiànnàxiē那些rénshuōjiùshì就是nǐmen你们suǒzhǎoderénNǐmen你们láishìwèishénme为什么yuángù缘故
22 Tāmen他们shuōbǎichángliúshìrénjìngwèi敬畏shénwéiYóutài犹太tōngguósuǒchēngzàn称赞méngwèishèngtiānshǐ天使zhǐshì指示jiàoqǐngdàojiātīngdehuà的话
23 Bǐdé彼得jiùqǐngtāmen他们jìnqù进去zhùle宿qǐshēn起身tāmen他们tóngháiyǒu还有yuēdejǐge几个dìxiōng弟兄tóngzhe
24 Yòutāmen他们jìnrù进入gāiliúyǐjīng已经qǐngletāde他的qīnshǔ亲属mìyǒu密友děnghòu等候tāmen他们
25 Bǐdé彼得jìnqù进去liújiùyíngjiē迎接zàijiǎoqiánbài
26 Bǐdé彼得quèshuōqǐlai起来shìrén
27 Bǐdé彼得shuōzhehuàjìnqù进去jiànyǒuhǎoxiē好些rénzàinàli那里jùjí聚集
28 Jiùduìtāmen他们shuōnǐmen你们zhīdao知道Yóutàirén犹太人biéguóderénqīnjìn亲近láiwǎng来往běnshìbùhé不合deDànshényǐjīng已经zhǐshì指示wúlùn无论shénme什么réndōubùkě不可kànzuò看作érjiéjìng洁净de
29 Suǒyǐ所以bèiqǐngdeshíhòu的时候jiùtuīcí推辞érláiXiànzài现在qǐngwèn请问nǐmen你们jiàoláiyǒushénme什么yìsī意思ne
30 liúshuōqiánsìtiān四天zhègè这个shíhou时候zàijiāzhōngshǒuzheshēnchūdedǎogào祷告hūrán忽然yǒuyīgè一个rénchuānzhuó穿着guāngmíng光明deyīshang衣裳zhànzàimiànqián面前
31 Shuōliúdedǎogào祷告méngchuítīngdezhōudádào达到shénmiànqián面前méngniànle
32 dāngdǎfa打发rénwǎngyuēqǐngchēnghu称呼Bǐdé彼得de西ménláizhùzàihǎibiān海边yīgè一个xiāojiàng西méndejiā
33 Suǒyǐ所以shídǎfa打发rénqǐngláilehěnhǎo很好Xiànjīn现今wǒmen我们dōuzàishénmiànqián面前yàotīngzhǔsuǒfēnfù吩咐deyíqiè一切huà
34 Bǐdé彼得jiùkāikǒu开口shuōzhēnkànchūshén出神shìpiāndàirén
35 Yuánlái原来gèguó各国zhōngjìngwèi敬畏zhǔxíngderéndōuwéizhǔsuǒyuè
36 ShénjièzheYēsū耶稣Jīdū基督shìwànyǒude有的zhǔchuánhépíng和平defúyīn福音jiāngzhèdàocìgěi赐给Yǐsèliè以色列rén
37 ZhèhuàzàiYuēhàn约翰xuānchuán宣传xǐlǐ洗礼yǐhòu以后cóngjiāchuánbiàn传遍leYóutài犹太
38 Shénzěnyàng怎样shènglíng圣灵nénglì能力gāorénYēsū耶稣zhèdōushìnǐmen你们zhīdao知道dezhōuliúsìfāng四方xíngshànshìhǎofánbèimóguǐ魔鬼yāzhì压制derénYīnwèi因为shéntóngzài
39 zàiYóutàirén犹太人zhīdebìnglěngsuǒxíngdeyíqiè一切shìyǒuwǒmen我们zuòjiànzhèng见证Tāmen他们jìngguàzàimùtou木头shàngshāle
40 Dìsān第三shénjiàofùhuó复活xiǎnxiàn显现chūlai出来
41 Búshì不是xiǎnxiàn显现gěizhòngrén众人kànnǎishì乃是xiǎnxiàn显现gěishényùxiān预先suǒjiǎnxuǎn拣选wéizuòjiànzhèng见证derénkànjiùshì就是wǒmen我们zhèxie这些zàicóngfùhuó复活yǐhòu以后tóngchītóngderén
42 fēnfù吩咐wǒmen我们chuándào传道gěizhòngrén众人zhèngmíng证明shìshénsuǒdìngdeyàozuòshěnpàn审判huórénréndezhǔ
43 Zhòngxiānzhī先知wéizuòjiànzhèng见证shuōfánxìntāde他的rényīntāde他的míngdeméngshèzuì
44 Bǐdé彼得háishuō还说zhèhuàdeshíhòu的时候shènglíng圣灵jiàngzàiyíqiè一切tīngdàoderénshēn人身shàng
45 Nàxiē那些fènggēlǐ割礼Bǐdé彼得tóngláidexìntú信徒jiànshènglíng圣灵deēnjiāozàiwài在外bāngrénshēn人身shàngjiùdōu
46 Yīntīngjiàn听见tāmen他们shuōfāngyán方言chēngzàn称赞shénwéi
47 Yúshì于是Bǐdé彼得shuōzhèxie这些rénshòuleshènglíng圣灵wǒmen我们yíyàng一样shéinéngjìnzhǐ禁止yòngshuǐgěitāmen他们shīxǐ施洗ne
48 Jiùfēnfù吩咐fèngYēsū耶稣Jīdū基督demínggěitāmen他们shīxǐ施洗Tāmen他们yòuqǐngBǐdé彼得zhùlejǐtiān几天Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Shǐtú使徒zàiYóutài犹太dezhòngdìxiōng弟兄tīngshuō听说wàibāngrén外邦人lǐngshòu领受leshéndedào
2 zhìBǐdé彼得shànglelěngnàxiē那些fènggēlǐ割礼deméntú门徒zhēngbiàn争辩shuō
3 jìnrù进入wèishòugēlǐ割礼zhīréndejiātāmen他们yītóng一同chīfàn吃饭le
4 Bǐdé彼得jiùkāikǒu开口zhèshìāicì挨次gěitāmen他们jiǎngjiě讲解shuō
5 zàiyuēchéngdǎogào祷告deshíhòu的时候húnyóuxiàngwàikànjiàn看见yìxiàng异象yǒujiàngxià降下hǎoxiàng好像yīkuài一块zhejiǎocóngtiānzhuìxiàzhíláidào来到gēnqián跟前
6 dìngjīngguānkàn观看jiànnèizhōngyǒudìshang地上deshēngchù牲畜yěshòu野兽kūnchóng昆虫bìngtiānshàng天上defēiniǎo
7 qiětīngjiàn听见yǒushēngyīn声音xiàngshuōBǐdé彼得qǐlai起来zǎilechī
8 shuōzhǔazhèshìbùkě不可deFánsú凡俗érjiéjìng洁净decónglái从来méiyǒu没有guòwǒde我的kǒu
9 Dì’èrcì第二次yǒushēngyīn声音cóngtiānshàng天上shuōshénsuǒjiéjìng洁净debùkě不可dàngzuò当作
10 Zhèyàng这样yīlián一连sāncì三次jiùdōushōuhuí收回tiānshàng天上le
11 Zhèngdāng正当nàshí那时yǒusāngèrén个人zhànzàiwǒmen我们suǒzhùdefángménqiánshìcónggāichāláijiànwǒde我的
12 Shènglíng圣灵fēnfù吩咐tāmen他们tóngbùyào不要yíhuò疑惑。(Huòzuòbùyào不要fēnbié分别děnglèitóngzhedeháiyǒu还有zhèliùwèidìxiōng弟兄Wǒmen我们dōujìnleréndejiā
13 rénjiùgàosu告诉wǒmen我们rúhé如何kànjiàn看见wèitiānshǐ天使zhànzàishuōdǎfa打发rénwǎngyuēqǐngchēnghu称呼Bǐdé彼得de西ménlái
14 yǒuhuàgàosu告诉kěyǐ可以jiàodequánjiādejiù
15 kāijiǎngshènglíng圣灵biàn便jiàngzàitāmen他们shēnshàngzhèngxiàngdāngchū当初jiàngzàiwǒmen我们shēnshàngyíyàng一样
16 jiùxiǎngzhǔdehuà的话shuōYuēhàn约翰shìyòngshuǐshīxǐ施洗dànnǐmen你们yàoshòushènglíng圣灵de
17 Shénjìrán既然gěitāmen他们ēnxiàngzàiwǒmen我们xìnzhǔYēsū耶稣Jīdū基督deshíhòu的时候gěilewǒmen我们yíyàng一样shìshéinénglánshénne
18 Zhòngrén众人tīngjiàn听见zhèhuàjiùyányǔ言语leZhīguīróngyào荣耀shénshuōzhèyàng这样kànlai看来shénēngěiwàibāngrén外邦人jiàotāmen他们huǐgǎi悔改deshēngmìng生命le
19 Nàxiē那些yīnfǎndeshìzāohuànnàn患难sǎndeméntú门徒zhízǒudàoféibìngānaTāmen他们xiàngbiérén别人jiǎngdào讲道zhīxiàngYóutàirén犹太人jiǎng
20 Dànnèizhōngyǒunàiréntāmen他们dàole到了ānaxiàngrénchuánjiǎngzhǔYēsū耶稣。(YǒujuànzuòxiàngshuōhuàdeYóutàirén犹太人chuánjiǎngzhǔYēsū耶稣
21 Zhǔtāmen他们tóngzàixìnérguīzhǔderénjiùhěnduō很多le
22 Zhèfēngshēngchuándàolěngjiàohuì教会réndeěrzhōngtāmen他们jiùdǎfa打发chūqù出去zǒudàoānawéizhǐ为止
23 dàole到了nàli那里kànjiàn看见shénsuǒdeēnjiùhuānxǐ欢喜quànmiǎnzhòngrén众人dìngxīnzhìhéngjiǔkàozhǔ
24 Zhèyuánshìhǎorénbèishènglíng圣灵chōngmǎn充满yǒuxìnxīn信心Yúshì于是yǒuxǔduō许多rénguīlezhǔ
25 yòuwǎngDàshù大数zhǎosǎoluó
26 ZhǎozhelejiùdàidàoānaTāmen他们yǒuniándegōngfu工夫jiàohuì教会yītóng一同jùjí聚集jiàoxun教训lexǔduō许多rénMéntú门徒chēngwéi称为Jīdūtú基督徒shìcóngānashǒu
27 Dāngnàxiē那些rìzi日子yǒuwèixiānzhī先知cónglěngxiàdàoāna
28 Nèizhōngyǒuwèimíngjiào名叫jiāzhànqǐlai起来jièzheshènglíng圣灵zhǐmíng指明tiānxià天下jiāngyǒujīhuang饥荒Zhèshìdàolǎodiūniánjiānguǒrán果然yǒule
29 Yúshì于是méntú门徒dìngzhàoréndelìliang力量juānqiánsònggōnggěi供给zhùzàiYóutài犹太dedìxiōng弟兄
30 Tāmen他们jiùzhèyàng这样xíngjuānxiàngtuōsǎoluósòngdàozhòngzhǎnglǎo长老nàli那里Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Nàshí那时wángxiàshǒu下手hàijiàohuì教会zhōngjǐge几个rén
2 YòngdāoshāleYuēhàn约翰degēge哥哥Yǎgè雅各
3 jiànYóutàirén犹太人xǐhuan喜欢zhèshìyòuzhuōná捉拿Bǐdé彼得Nàshí那时zhèngshìchújiàoderìzi日子
4 leBǐdé彼得shōuzàijiànjiāofù交付bānbīngdīngkānshǒu看守měibāngèrén个人yìsī意思yàozàiyuèjiéhòutíchū提出láidāngzhebǎixìng百姓bàn
5 Yúshì于是Bǐdé彼得bèiqiúzàijiànJiàohuì教会quèwéiqiēqiēdedǎogào祷告shén
6 jiāngyào将要chūlai出来deqiánBǐdé彼得bèiliǎngtiáotiěliànsuǒzheshuìzàiliǎngbīngdīngdāngzhōng当中Kānshǒu看守derénzàiménwàikānshǒu看守
7 Hūrán忽然yǒuzhǔdeyīgè一个shǐzhě使者zhànzàipángbiān在旁边yǒuguāngzhàoyào照耀Tiānshǐ天使pāiBǐdé彼得delèipángpāixǐngleshuōkuàikuàiqǐlai起来tiěliànjiùcóngshǒushàngtuōluò脱落xialai下来
8 Tiānshǐ天使duìshuōshùshàngdàizi带子Chuān穿shàngxiéjiùnàyàng那样zuòTiānshǐ天使yòushuōshàngwàiyī外衣gēnzhe跟着lái
9 Bǐdé彼得jiùchūlai出来gēnzhe跟着bùzhīdào不知道tiānshǐ天使suǒzuòshìzhēndezhīdāngjiànleyìxiàng异象
10 Guòledìyī第一céngdì’èr第二céngjiānláo监牢jiùláidào来到línjiēdetiěménménzìjǐ自己kāileTāmen他们chūlai出来zǒuguòtiáojiētiānshǐ天使biàn便líkāi离开le
11 Bǐdé彼得xǐngwù醒悟guòlái过来shuōxiànzài现在zhēnzhīdao知道zhǔchāqiǎntāde他的shǐzhě使者jiùtuōlí脱离deshǒuYóutài犹太bǎixìng百姓yíqiè一切suǒpànwàng盼望de
12 Xiǎnglexiǎngjiùwǎngchēnghu称呼deYuēhàn约翰mǔqīn母亲jiāZàinàli那里yǒuhǎoxiē好些rénjùjí聚集dǎogào祷告
13 Bǐdé彼得qiāowàiményǒuyīgè一个shǐ使míngjiào名叫luóchūlai出来tàntīng
14 TīngdeshìBǐdé彼得deshēngyīn声音jiùhuānxǐ欢喜degùbude顾不得kāimén开门pǎojìnqù进去gàosu告诉zhòngrén众人shuōBǐdé彼得zhànzàiménwài
15 Tāmen他们shuōshìfēngleShǐ使jílì极力deshuōzhēnshì真是Tāmen他们shuōshìtāde他的tiānshǐ天使
16 Bǐdé彼得búzhù不住deqiāoménTāmen他们kāileménkànjiàn看见jiùshénjīngqí惊奇
17 Bǐdé彼得bǎishǒubùyào不要tāmen他们zuòshēngjiùgàosu告诉tāmen他们zhǔzěnyàng怎样lǐngchūjiànYòushuōnǐmen你们zhèshìgàosu告诉Yǎgè雅各zhòngdìxiōng弟兄Yúshì于是chūqù出去wǎngbiéchù别处le
18 Dàole到了tiānliàng天亮bīngdīngrǎoluàn扰乱dehěn得很bùzhīdào不知道Bǐdé彼得wǎngnǎli哪里le
19 zhǎozhǎozhejiùshěnwèn审问kānshǒu看守derénfēnfù吩咐tāmen他们shāleHòulái后来líkāi离开Yóutài犹太xiàgāizhùzàinàli那里
20 nǎotuīluó西dùnderénTāmen他们yīdài一带dìfang地方shìcóngwángdededeliángyīncǐ因此jiùtuōlewángdenèishìchéndōudeqíngyīxīn一心láiqiú
21 zàisuǒdìngderìzi日子chuān穿shàngcháozuòzàiwèishàngduìtāmen他们jiǎnglùnfān
22 Bǎixìng百姓hǎnzheshuōzhèshìshéndeshēngyīn声音búshì不是réndeshēngyīn声音
23 guīróngyào荣耀gěishénsuǒyǐ所以zhǔdeshǐzhě使者lìkè立刻bèichóngsuǒyǎojiùjuéle
24 Shéndedàojiànxīngwàng兴旺yuèguǎngchuán广传
25 sǎoluóbànwánletāmen他们gōnggěi供给deshìjiùcónglěnghuílai回来dàizhechēnghu称呼deYuēhàn约翰tóngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Zàiānadejiàohuì教会zhōngyǒuwèixiānzhī先知jiàoshī教师jiùshì就是chēnghu称呼jiédexīmiàn西面nàirénqiúfēnfēngzhīwángtóngyǎngdeniànbìngsǎoluó
2 Tāmen他们shìfèngzhǔjìnshí禁食deshíhòu的时候shènglíng圣灵shuōyàowéifēnpài分派sǎoluózuòshàotāmen他们suǒzuòdegōng
3 Yúshì于是jìnshí禁食dǎogào祷告ànshǒuzàitāmen他们tóushàngjiùdǎfa打发tāmen他们le
4 Tāmen他们bèishènglíng圣灵chāqiǎnjiùxiàdào西liúcóngnàli那里zuòchuánwǎng
5 Dàole到了jiùzàiYóutàirén犹太人huìtángchuánjiǎngshéndedàoyǒuYuēhàn约翰zuòtāmen他们debāngshou帮手
6 Jīngguò经过quándǎozhídào直到zàinàli那里yùjiàn遇见yīgè一个yǒushùjiǎchōngxiānzhī先知deYóutàirén犹太人míngjiào名叫Yēsū耶稣
7 ZhèrénchángfāngshìqiúBǎoluó保罗tóngzàishìqiúBǎoluó保罗shìtōngdá通达rénqǐnglesǎoluóláiyàotīngshéndedào
8 Zhǐshì只是xíngshùde,(zhèmíngfānchūlai出来jiùshì就是xíngshùdeyìsī意思dǎngshǐtú使徒yàojiàofāngxìnzhēndào
9 SǎoluóyòumíngBǎoluó保罗bèishènglíng圣灵chōngmǎn充满dìngjīngkàn
10 Shuōzhèchōngmǎn充满yàngguǐzhàjiāněmóguǐ魔鬼deérzi儿子zhòngshàndechóuhùnluàn混乱zhǔdezhèngdàoháibùzhǐ不止zhùma
11 Xiànzài现在zhǔdeshǒujiāzàishēnshàngyàoxiāyǎnzànqiě暂且bùjiàn不见rìguāng日光Tāde他的yǎnjīng眼睛lìkè立刻hūnménghēi’àn黑暗xiàqiúrénzhūshǒu着手lǐng
12 Fāngkànjiàn看见suǒzuòdeshìhěnzhǔdedàojiùxìnle
13 Bǎoluó保罗tāde他的tóngréncóngkāichuánláidào来到pángfēidebiéjiāYuēhàn约翰jiùlíkāi离开tāmen他们huílěng
14 Tāmen他们lebiéjiāwǎngqiánxíngláidào来到西dedeānaZàiānxírì安息日jìnhuìtángzuòxia坐下
15 wánlexiānzhī先知deshūguǎnhuìtángdejiàorénguòqu过去duìtāmen他们shuōèrwèixiōngtáiruòyǒushénme什么quànmiǎnzhòngrén众人dehuà的话qǐngshuō
16 Bǎoluó保罗jiùzhànqǐlai起来shǒushuōYǐsèliè以色列rényíqiè一切jìngwèi敬畏shénderénqǐngtīng
17 ZhèYǐsèliè以色列míndeshénjiǎnxuǎn拣选lewǒmen我们dezǔzōng祖宗dāngmínĀijí埃及deshíhòu的时候táitāmen他们yòngdànéng大能deshǒulǐngtāmen他们chūlai出来
18 Yòuzàikuàngróngrěn容忍tāmen他们yuēyǒusìshí四十nián。(Róngrěn容忍huòzuòfǔyǎng抚养
19 mièlejiānándederénjiùdefēngěi分给tāmen他们wéi
20 Cǐhòu此后gěitāmen他们shèlì设立shìshīyuēyǒubǎiwǔshí五十niánzhídào直到xiānzhī先知ěrdeshíhòu的时候
21 Hòulái后来tāmen他们qiúyīgè一个wángshénjiùjiāngbiàn便mǐnzhīpàizhōngshìdeérzi儿子sǎoluógěitāmen他们zuòwángsìshí四十nián
22 fèilesǎoluójiùxuǎnDàwèi大卫zuòtāmen他们dewángYòuwéizuòjiànzhèng见证shuōxúndeYēxī耶西deérzi儿子Dàwèi大卫shìxīnyì心意derénfánshìyàozūnxíngwǒde我的zhǐyì旨意
23 Cóngzhèréndehòuyì后裔zhōngshényǐjīng已经zhàozhesuǒyìngxǔ应许dewéiYǐsèliè以色列rénlewèijiùzhǔ救主jiùshì就是Yēsū耶稣
24 Zàiméiyǒu没有chūlai出来xiānYuēhàn约翰xiàngYǐsèliè以色列zhòngmínxuānjiǎnghuǐgǎi悔改dexǐlǐ洗礼
25 Yuēhàn约翰jiāngxíngjìntāde他的chéngshuōnǐmen你们yǐwéi以为shìshéibúshì不是Jīdū基督Zhǐshì只是yǒuwèizàiyǐhòu以后láidejiějiǎoshàngdexiédàishìpèide
26 Dìxiōngmén弟兄们Yàbó亚伯hǎndezǐsūn子孙nǐmen你们zhōngjiān中间jìngwèi敬畏shénderénzhèjiùshì救世dedàoshìchuángěiwǒmen我们de
27 lěngjūzhù居住deréntāmen他们deguānchángyīnwèi因为rènshi认识Jīdū基督yěbù也不míngbai明白měiānxírì安息日suǒzhòngxiānzhī先知deshūjiùJīdū基督dìnglezuìzhèngyīnglexiānzhī先知deyùyán预言
28 Suīrán虽然cháchūyǒudāngdezuìláiháishì还是qiúduōshā
29 chéngjiù成就lejīngshàngzhǐzhesuǒdeyíqiè一切huàjiùcóngmùtou木头shàngxialai下来fàngzài放在fénmù坟墓
30 Shénquèjiàocóngfùhuó复活
31 cóngjiātóngshànglěngderénduōkànjiàn看见zhèxie这些rénrújīn如今zàimínjiān民间shìtāde他的jiànzhèng见证
32 Wǒmen我们bàohǎoxìnxī信息gěinǐmen你们jiùshì就是yìngxǔ应许zǔzōng祖宗dehuà的话
33 Shényǐjīng已经xiàngwǒmen我们zhèzuòérnǚ儿女deyīngyànjiàoYēsū耶稣fùhuó复活leZhèngrú正如shīpiān诗篇dì’èr第二piānshàngzheshuōshìwǒde我的érzi儿子jīnrì今日shēng
34 Lùndàoshénjiàocóngfùhuó复活bùzài不再guīxiǔhuàijiùzhèyàng这样shuōbìjiāng必将suǒyìngxǔ应许Dàwèi大卫shèngjiékěkào可靠deēndiǎn恩典cìgěi赐给nǐmen你们
35 Yòuyǒuyīpiān一篇shàngshuōjiàodeshèngzhějiànxiǔhuài
36 Dàwèi大卫zàishì在世deshíhòu的时候zūnxíngleshéndezhǐyì旨意jiùshuìle,(huòzuòDàwèi大卫ànshéndezhǐyì旨意shìleshìderénjiùshuìle)。Guīdàozǔzōng祖宗nàli那里jiànxiǔhuài
37 Wéidú惟独shénsuǒfùhuó复活debìngwèijiànxiǔhuài
38 Suǒyǐ所以dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们dāngxiǎode晓得shèzuìdedàoshìyóuzhèrénchuángěinǐmen你们de
39 Nǐmen你们kàoMóxī摩西dezàiyíqiè一切bùdé不得chēngdeshìshàngxìnkàozhèrénjiùdōudechēngle
40 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàoxiǎoxīn小心miǎnde免得xiānzhī先知shūshàngsuǒshuōdelíndàonǐmen你们
41 Zhǔshuōnǐmen你们zhèqīngmànderényàoguānkàn观看yàojīngqí惊奇yàomièwáng灭亡Yīnwèi因为zàinǐmen你们deshíhòu的时候xíngjiànshìsuīyǒurén有人gàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们zǒngshì总是xìn
42 Tāmen他们chūhuìtángdeshíhòu的时候zhòngrén众人qǐngtāmen他们dàoxiàānxírì安息日zàijiǎngzhèhuàgěitāmen他们tīng
43 Sǎnhuìyǐhòu以后Yóutàirén犹太人jìngqiánjìnYóutàijiào犹太教derénduōyǒugēncóng跟从Bǎoluó保罗deèrrénduìtāmen他们jiǎngdào讲道quàntāmen他们yàohéngjiǔzàishéndeēnzhōng
44 Dàoxiàānxírì安息日chéngderénjīhū几乎dōuláijùjí聚集yàotīngshéndedào
45 DànYóutàirén犹太人kànjiàn看见rénzhèyàng这样duōjiùmǎnxīnjídù嫉妒yìngBǎoluó保罗suǒshuōdehuà的话bìngqiě并且huǐbàng毁谤
46 Bǎoluó保罗fàngdǎnshuōshéndedàoxiānjiǎnggěinǐmen你们yuánshìyīngdāng应当dezhīyīnnǐmen你们juézhèdàoduàndìng断定zìjǐ自己pèideyǒngshēngwǒmen我们jiùzhuǎnxiàng转向wàibāngrén外邦人
47 Yīnwèi因为zhǔcéngzhèyàng这样fēnfù吩咐wǒmen我们shuōyǐjīng已经zuòwàibāngrén外邦人deguāngjiàoshīxíng施行jiù’ēn救恩zhídào直到de
48 Wàibāngrén外邦人tīngjiàn听见zhèhuàjiùhuānxǐ欢喜lezànměi赞美shéndedàofányùdìng预定deyǒngshēngderén