Luómǎshū罗马书

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yēsū耶稣Jīdū基督depúrén仆人Bǎoluó保罗fèngshàowéishǐtú使徒tèpài特派chuánshén传神defúyīn福音
2 Zhèfúyīn福音shìshéncóngqián从前jièzhòngxiānzhī先知zàiShèngjīng圣经shàngsuǒyìngxǔ应许de
3 Lùndàoérzi儿子zhǔYēsū耶稣Jīdū基督Ànròutǐ肉体shuōshìcóngDàwèi大卫hòuyì后裔shēngde
4 Ànshèngshàndelíngshuōyīncóngfùhuó复活dànéng大能xiǎnmíng显明shìshéndeérzi儿子
5 Wǒmen我们cóngshòuleēnhuìbìngshǐtú使徒dezhífēnzàiwànguózhīzhōng之中jiàorénwéi人为tāde他的míngxìnfú信服zhēndào
6 Qízhōng其中yǒunǐmen你们zhèméngshàoshǔYēsū耶稣Jīdū基督derén
7 xiěxìn写信gěinǐmen你们zàiLuómǎ罗马wéishénsuǒàifèngshàozuòshèngtú圣徒dezhòngrén众人Yuànēnhuìpíng’ān平安cóngwǒmen我们deshénbìngzhǔYēsū耶稣Jīdū基督guīnǐmen你们
8 Dìyī第一kàozheYēsū耶稣Jīdū基督wéinǐmen你们zhòngrén众人gǎnxiè感谢wǒde我的shénYīnnǐmen你们dexìnchuánbiàn传遍letiānxià天下
9 zàiérzi儿子fúyīn福音shàngyòngxīn用心língsuǒshìfèngdeshénkěyǐ可以jiànzhèng见证zěnyàng怎样búzhù不住detídào提到nǐmen你们
10 Zàidǎogào祷告zhījiān之间chángcháng常常kěnqiú恳求huòzhě或者zhàoshéndezhǐyì旨意zhōngnéngdepíngtǎn平坦dedàolù道路wǎngnǐmen你们nàli那里
11 Yīnwèi因为qiēqiēdexiǎngjiànnǐmen你们yàoxiēshǔlíngdeēnfēngěi分给nǐmen你们shǐ使nǐmen你们kěyǐ可以jiāngù坚固
12 Zhèyàng这样zàinǐmen你们zhōngjiān中间yīnbǐcǐ彼此dexìnxīn信心jiùkěyǐ可以tóngdeānwèi安慰
13 Dìxiōngmén弟兄们bùyuàn不愿nǐmen你们bùzhīdào不知道lǚcì屡次dìngwǎngnǐmen你们nàli那里yàozàinǐmen你们zhōngjiān中间dexiēguǒrútóng如同zàiqíyú其余dewàibāngrén外邦人zhōngyíyàng一样Zhǐshì只是dàorújīn如今réngyǒuzǔgé阻隔
14 Wúlùn无论shìrénhuàwàiréncōngmíng聪明rénzhuóréndōuqiàntāmen他们dezhài
15 Suǒyǐ所以qíngyuàn情愿jìnwǒde我的lìliang力量jiāngfúyīn福音chuángěinǐmen你们zàiLuómǎ罗马derén
16 fúyīn福音wéichǐZhèfúyīn福音běnshìshéndedànéng大能yàojiùyíqiè一切xiāngxìn相信dexiānshìYóutàirén犹太人hòushìrén
17 Yīnwèi因为shéndezhèngzài正在zhèfúyīn福音shàngxiǎnmíng显明chūlai出来Zhèshìběnxìnyǐzhì以致xìnjīngshàngsuǒrényīnxìndeshēng
18 Yuánlái原来shéndefèn忿cóngtiānshàng天上xiǎnmíng显明zàiyíqiè一切qiánderénshēn人身shàngjiùshì就是nàxiē那些xíngzǔdǎng阻挡zhēnlǐ真理derén
19 Shéndeshìqing事情rénsuǒnéngzhīdao知道deyuánxiǎnmíng显明zàirénxīn人心Yīnwèi因为shényǐjīng已经gěitāmen他们xiǎnmíng显明
20 Zìcóng自从zàotiāndì天地yǐlái以来shéndeyǒngnéngshénxìng神性shìmíngmíng明明zhīdesuīshìyǎnbùnéng不能jiàndànjièzhesuǒzàozhījiùkěyǐ可以xiǎode晓得jiàoréntuīwěi诿
21 Yīnwèi因为tāmen他们suīrán虽然zhīdao知道shénquèbùdàng不当zuòshénróngyào荣耀yěbù也不gǎnxiè感谢Tāmen他们desīniàn思念biànwéiwàngwúzhī无知dexīnjiùhūn’àn昏暗le
22 Zìchēng自称wéicōngmíng聪明fǎnchénglezhuó
23 Jiāngbùnéng不能xiǔhuàizhīshénderóngyào荣耀biànwéiǒuxiàng偶像fǎngfú仿佛xiǔhuàiderénfēiqínzǒushòukūnchóng昆虫deyàngshì样式
24 Suǒyǐ所以shénrènpíng任凭tāmen他们chěngzhexīnlǐ心里deqíngyù情欲xíngwūhuì污秽deshìyǐzhì以致bǐcǐ彼此diànzìjǐ自己deshēntǐ身体
25 Tāmen他们jiāngshéndezhēnshí真实biànwéihuǎngjìngbàishìfèngshòuzàozhījìngfèngzàodezhǔZhǔnǎishì乃是chēngsòngdezhídào直到yǒngyuǎn永远Āmén阿们
26 Yīncǐ因此shénrènpíng任凭tāmen他们fàngzòng放纵xiūchǐ羞耻deqíngyù情欲Tāmen他们denǚrén女人shùnxìngdeyòngchu用处biànwéixìngdeyòngchu用处
27 Nánrén男人shìrúcǐ如此lenǚrén女人shùnxìngdeyòngchu用处huǒgōngxīnbǐcǐ彼此tānliànnánnánxíngxiūchǐ羞耻deshìjiùzàizìjǐ自己shēnshàngshòuzhèwàngwéidāngdedebàoyìng报应
28 Tāmen他们jìrán既然gùyì故意rènshi认识shénshénjiùrèn就任píngtāmen他们cúnxiédexīnxíngnàxiē那些bùhélǐ不合理deshì
29 Zhuāngmǎnleyàngxié’è邪恶tānlán贪婪èdú恶毒huòzuòyīn)。Mǎnxīnshìjídù嫉妒xiōngshāzhēngjìngguǐzhàhèn
30 Yòushìchánhuǐdebèihòu背后shuōréndeyuànhèn怨恨shéndehuòzuòbèishénsuǒzēngwù憎恶de),mànréndekuángàodezìkuā自夸deniēzào捏造ěshìdewéibèi违背fùmǔ父母de
31 Wúzhī无知debèiyuē背约deqīnqíngdeliánmǐn怜悯rénde
32 Tāmen他们suīzhīdao知道shénpàndìng判定xíngzhèyàng这样shìderénshìdāngderán’ér然而tāmen他们bùdàn不但zìjǐ自己xíngháixǐhuan喜欢biérén别人xíngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 zhèlùnduàn论断réndewúlùn无论shìshéituīwěi诿zàishénme什么shìshànglùnduàn论断rénjiùzàishénme什么shìshàngdìngzìjǐ自己dezuìYīnzhèlùnduàn论断réndezìjǐ自己suǒxíngquèbiérén别人yíyàng一样
2 Wǒmen我们zhīdao知道zhèyàng这样xíngderénshénzhàozhēnlǐ真理shěnpàn审判
3 zhèrénlùnduàn论断xíngzhèyàng这样shìderénzìjǐ自己suǒxíngdequèbiérén别人yíyàng一样yǐwéi以为néngtáotuō逃脱shéndeshěnpàn审判ma
4 Háishì还是miǎoshìfēngfù丰富deēnkuānróng宽容rěnnài忍耐xiǎode晓得tāde他的ēnshìlǐnghuǐgǎi悔改ne
5 jìngrènzhegāngyìnghuǐgǎi悔改dexīnwéizìjǐ自己fèn忿yǐzhì以致shénzhènxiǎngōngshěnpàn审判derìzi日子láidào来到
6 zhàoréndexíngwéi行为bàoyìng报应rén
7 Fánhéngxīnxíngshànxúnqiú寻求róngyào荣耀zūnguìbùnéng不能xiǔhuàizhīdejiùyǒngshēngbàoyìng报应tāmen他们
8 Wéiyǒujiédǎngshùncóng顺从zhēnlǐ真理fǎnshùncóng顺从dejiùfèn忿nǎohènbàoyìng报应tāmen他们
9 Jiānghuànnàn患难kùnkǔ困苦jiāgěiyíqiè一切zuòěderénxiānshìYóutàirén犹太人hòushìrén
10 Quèjiāngróngyào荣耀zūnguìpíng’ān平安jiāgěiyíqiè一切xíngshànderénxiānshìYóutàirén犹太人hòushìrén
11 Yīnwèi因为shénpiāndàirén
12 Fánméiyǒu没有fànlezuìdeànmièwáng灭亡Fánzàiyǐxià以下fànlezuìdeànshòushěnpàn审判
13 Yuánlái原来zàishénmiànqián面前búshì不是tīngdewéinǎishì乃是xíngdechēng
14 Méiyǒu没有dewàibāngrén外邦人ruòshùnzheběnxìng本性xíngshàngdeshìtāmen他们suīrán虽然méiyǒu没有zìjǐ自己jiùshì就是zìjǐ自己de
15 Zhèshìxiǎnchūdegōngyòngzàitāmen他们xīnlǐ心里tāmen他们shìfēi是非zhīxīntóngzuòjiànzhèng见证bìngqiě并且tāmen他们desīniàn思念hùxiāng互相jiàoliàng较量huòyǐwéi以为shìhuòyǐwéi以为fēi。)
16 JiùzàishénjièYēsū耶稣Jīdū基督shěnpàn审判rényǐnmì隐秘shìderìzi日子zhàozhewǒde我的fúyīn福音suǒyán
17 chēngwéi称为Yóutàirén犹太人yòuyǐkào倚靠qiězhǐzheshénkuākǒu
18 cóngzhōngshòulejiàoxun教训jiùxiǎode晓得shéndezhǐyì旨意néngfēnbié分别shìfēi是非huòzuòxǐ’ài喜爱měihǎo美好deshì
19 Yòushēnxìn深信zìjǐ自己shìgěixiālǐngdeshìhēi’àn黑暗zhōngréndeguāng
20 Shìchǔnbènréndeshīfu师傅shìxiǎohái小孩dexiānsheng先生zàishàngyǒuzhīshi知识zhēnlǐ真理demófàn模范
21 shìjiàodǎo教导biérén别人háijiàodǎo教导zìjǐ自己majiǎngshuōrénbùkě不可tōuqiè偷窃zìjǐ自己háitōuqiè偷窃ma
22 shuōrénbùkě不可jiānyín奸淫zìjǐ自己háijiānyín奸淫mayànwù厌恶ǒuxiàng偶像zìjǐ自己háitōuqiè偷窃miàozhōngzhīma
23 zhǐzhekuākǒuzìjǐ自己dǎofàndiànshénma
24 Shéndemíngzàiwài在外bāngrénzhōngyīnnǐmen你们shòulexièdú亵渎zhèngrú正如jīngshàngsuǒde
25 ruòshì若是xíngdegēlǐ割礼gùrán固然yǒuyì有益Ruòshì若是fàndedegēlǐ割礼jiùsuàn就算bùdé不得gēlǐ割礼
26 Suǒyǐ所以wèishòugēlǐ割礼deruòzūnshǒu遵守detiáolì条例suīrán虽然wèishòugēlǐ割礼qǐbù岂不suànshì算是yǒugēlǐ割礼ma
27 Érqiě而且běnlái本来wèishòugēlǐ割礼deruònéngquánshǒuqǐbù岂不shìyàoshěnpàn审判zhèyǒuwéngēlǐ割礼jìngfànderénma
28 Yīnwèi因为wàimian外面zuòYóutàirén犹太人debúshì不是zhēnYóutàirén犹太人wàimian外面ròushēndegēlǐ割礼yěbù也不shìzhēngēlǐ割礼
29 Wéiyǒulǐmiàn里面zuòdecáishìzhēnYóutàirén犹太人Zhēngēlǐ割礼shìxīnlǐ心里dezàihu在乎língbùzàihū不在乎wénZhèréndechēngzàn称赞búshì不是cóngrénláidenǎishì乃是cóngshénláidePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Zhèyàng这样shuōláiYóutàirén犹太人yǒushénme什么chángchù长处gēlǐ割礼yǒushénme什么yìchu益处ne
2 Fánshìyǒuhǎochu好处Dìyī第一shìshéndeshèngyánjiāotuōtāmen他们
3 Jíbiàn即便yǒuxìndezhèyǒufángnenándào难道tāmen他们dexìnjiùfèidiàoshéndexìnma
4 Duànbùnéng不能Bùrú不如shuōshénshìzhēnshí真实deréndōushìhuǎngdejīngshàngsuǒzébèi责备réndeshíhòu的时候xiǎnwéigōngBèirényìlùn议论deshíhòu的时候kěyǐ可以déshèng得胜
5 qiězhàozheréndechánghuàshuōwǒmen我们deruòxiǎnchūshén出神deláiwǒmen我们kěyǐ可以zěnme怎么shuōneshénjiàngshìma
6 Duànbúshì不是Ruòshì若是zhèyàng这样shénzěnnéngshěnpàn审判shìjiè世界ne
7 Ruòshéndezhēnshí真实yīnwǒde我的huǎngyuèxiǎnchūtāde他的róngyào荣耀wèishénme为什么háishòushěnpàn审判hǎoxiàng好像zuìrén罪人ne
8 Wèishénme为什么shuōwǒmen我们kěyǐ可以zuòěchéngshànnezhèshìhuǐbàng毁谤wǒmen我们derénshuōwǒmen我们yǒuzhèhuàZhèděngréndìngzuì定罪shìgāidāngde
9 Zhèquèzěnmeyàng怎么样newǒmen我们tāmen他们qiángmajuébù决不shìde是的Yīnwǒmen我们yǐjīng已经zhèngmíng证明Yóutàirén犹太人réndōuzàizuì’è罪恶zhīxià之下
10 Jiùjīngshàngsuǒméiyǒu没有rénliányīgè一个méiyǒu没有
11 Méiyǒu没有míngbai明白deméiyǒu没有xúnqiú寻求shénde
12 Dōushìpiānlí偏离zhèngyītóng一同biànwéiwúyòng无用Méiyǒu没有xíngshàndeliányīgè一个méiyǒu没有
13 Tāmen他们dehóulóng喉咙shìchǎngkāi敞开defénmù坟墓Tāmen他们yòngshétóu舌头lòngguǐzhàZuǐchún嘴唇yǒuhuīshédedúqì毒气
14 Mǎnkǒushìzhòumà咒骂
15 Shārén杀人liúxuè流血tāmen他们dejiǎofēipǎo
16 Suǒjīngguò经过debiàn便xíngcánhàibàonuè暴虐deshì
17 Píng’ān平安detāmen他们wèicéngzhīdao知道
18 Tāmen他们yǎnzhōngbúpà不怕shén
19 Wǒmen我们xiǎode晓得shàngdehuà的话dōushìduìyǐxià以下zhīrénshuōdehǎosàizhùréndekǒujiàoshìderéndōuzàishénshěnpàn审判zhīxià之下
20 Suǒyǐ所以fányǒuxuèdeméiyǒu没有yīgè一个yīnxíngnéngzàishénmiànqián面前chēngYīnwèi因为běnshìjiàorénzhīzuì
21 Dànrújīn如今shéndezàiyǐwài以外yǐjīng已经xiǎnmíng显明chūlai出来yǒuxiānzhī先知wéizhèng
22 Jiùshì就是shéndeyīnxìnYēsū耶稣Jīdū基督jiāgěiyíqiè一切xiāngxìn相信derénbìngméiyǒu没有fēnbié分别
23 Yīnwèi因为shìrén世人dōufànlezuìkuīquē亏缺leshénderóngyào荣耀
24 Rújīn如今quèméngshéndeēndiǎn恩典yīnJīdū基督Yēsū耶稣dejiùshújiùbáibái白白dechēng
25 Shénshèlì设立Yēsū耶稣zuòwǎnhuíshìpíngzheYēsū耶稣dexuèjièzheréndexìnyàoxiǎnmíng显明shéndeYīnwèi因为tāyòng他用rěnnài忍耐dexīnkuānróng宽容rénxiānshísuǒfàndezuì
26 Hǎozài好在jīnshíxiǎnmíng显明tāde他的shǐ使rénzhīdao知道tāzìjǐ他自己wéichēngxìnYēsū耶稣derénwéi人为
27 shìzhèyàng这样nǎli哪里néngkuākǒuneméiyǒu没有kuādeleYòngméiyǒu没有deneshìyònggōngzhīmabúshì不是nǎiyòngxìnzhǔzhī
28 Suǒyǐ所以yǒujuànzuòyīnwèi因为wǒmen我们kàndìnglerénchēngshìyīnzhexìnbùzàihū不在乎zūnxíng
29 Nándào难道shénzhīzuòYóutàirén犹太人deshénmashìzuòwàibāngrén外邦人deshénmashìde是的zuòwàibāngrén外邦人deshén
30 Shénshìwèijiùyàoyīnxìnchēngshòugēlǐ割礼dewéiyàoyīnxìnchēngwèishòugēlǐ割礼dewéi
31 Zhèyàng这样wǒmen我们yīnxìnfèilemaduànbúshì不是gèngshìjiāngù坚固Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Rúcǐ如此shuōláiwǒmen我们dezǔzōng祖宗Yàbó亚伯hǎnpíngzheròutǐ肉体déle得了shénme什么ne
2 Tǎngruò倘若Yàbó亚伯hǎnshìyīnxíngwéi行为chēngjiùyǒukuādeZhǐshì只是zàishénmiànqián面前bìngkuā
3 Jīngshàngshuōshénme什么neshuōYàbó亚伯hǎnxìnshénzhèjiùsuàn就算wéitāde他的
4 Zuògōngdedegōngjiàsuànēndiǎn恩典nǎishì乃是gāidede
5 Wéiyǒuzuògōngdezhīxìnchēngzuìrén罪人wéideshéntāde他的xìnjiùsuàn就算wéi
6 Zhèngrú正如Dàwèi大卫chēngzàixíngwéi行为yǐwài以外méngshénsuànwéiderénshìyǒude
7 shuōdeshèmiǎn赦免guòzhēgài遮盖zuìdezhèrénshìyǒude
8 Zhǔsuànwéiyǒuzuì有罪dezhèrénshìyǒude
9 Rúcǐ如此kànlai看来zhèshìdānjiāgěishòugēlǐ割礼derénmashìjiāgěiwèishòugēlǐ割礼derénmayīnwǒmen我们suǒshuōYàbó亚伯hǎndexìnjiùsuàn就算wéitāde他的
10 Shìzěnme怎么suàndeneshìzàishòugēlǐ割礼deshíhòu的时候neshìzàiwèishòugēlǐ割礼deshíhòu的时候nebúshì不是zàishòugēlǐ割礼deshíhòu的时候nǎishì乃是zàiwèishòugēlǐ割礼deshíhòu的时候
11 Bìngqiě并且shòulegēlǐ割礼dejìhao记号zuòwèishòugēlǐ割礼deshíhòu的时候yīnxìnchēngdeyìnzhèng印证jiàozuòyíqiè一切wèishòugēlǐ割礼érxìnzhīréndeshǐ使tāmen他们suànwéi
12 Yòuzuòshòugēlǐ割礼zhīréndejiùshì就是nàxiē那些bùdàn不但shòugēlǐ割礼bìngqiě并且ànwǒmen我们dezǔzōng祖宗Yàbó亚伯hǎnwèishòugēlǐ割礼érxìnzhīzōngjī踪迹xíngderén
13 Yīnwèi因为shényìngxǔ应许Yàbó亚伯hǎnhòuyì后裔bìděi必得chéngshòu承受shìjiè世界búshì不是yīnnǎishì乃是yīnxìnérdede
14 Ruòshì若是shǔderéncáidewéihòuxìnjiùguīkōngyìngxǔ应许jiùfèiqì废弃le
15 Yīnwèi因为shìdòngfèn忿de。(Huòzuòjiàorénshòuxíngdenǎli哪里méiyǒu没有nǎli哪里jiùméiyǒu没有guòfàn
16 Suǒyǐ所以réndewéihòushìběnxìnYīncǐ因此jiùshǔēnJiàoyìngxǔ应许dìngránguīgěiyíqiè一切hòuyì后裔Bùdàn不但guīgěishǔdeguīgěixiàofǎ效法Yàbó亚伯hǎnzhīxìnde
17 Yàbó亚伯hǎnsuǒxìndeshìjiàorénfùhuó复活shǐ使biànwéiyǒude有的shénzàizhǔmiànqián面前zuòwǒmen我们shìrén世人dejīngshàngsuǒyǐjīng已经zuòduōguóde
18 zàizhǐwàng指望deshíhòu的时候yīnxìnréngyǒuzhǐwàng指望jiùdéyǐ得以zuòduōguódezhèngrú正如xiānqián先前suǒshuōdehòuyì后裔jiāngyào将要rúcǐ如此
19 jiāngjìn将近bǎisuìdeshíhòu的时候suīrán虽然xiǎngdào想到zìjǐ自己deshēntǐ身体rútóng如同deshēngyù生育yǐjīng已经duànjué断绝tāde他的xìnxīn信心háishì还是ruǎnruò软弱
20 Bìngqiě并且yǎngwàngshéndeyìngxǔ应许zǒngméiyǒu没有yīnxìnxīnlǐ心里yíhuò疑惑Fǎndào反倒yīnxìnxīnlǐ心里dejiāngù坚固jiāngróngyào荣耀guīgěishén
21 Qiěmǎnxīnxiāngxìn相信shénsuǒyìngxǔ应许denéngzuòchéng
22 Suǒyǐ所以zhèjiùsuàn就算wéitāde他的
23 Suànwéidezhèhuàbúshì不是dānwéixiěde
24 shìwéiwǒmen我们jiānglái将来desuànwéizhīrénxiědeJiùshì就是wǒmen我们zhèxìnshénshǐ使wǒmen我们dezhǔYēsū耶稣cóngfùhuó复活derén
25 Yēsū耶稣bèijiāogěi交给rénshìwéiwǒmen我们deguòfànfùhuó复活shìwéijiàowǒmen我们chēng。(HuòzuòYēsū耶稣shìwéiwǒmen我们deguòfànjiāofù交付leshìwéiwǒmen我们chēngfùhuó复活lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Wǒmen我们yīnxìnchēngjiùjièzhewǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督deshénxiāng
2 Wǒmen我们yòujièzheyīnxìndejìnrù进入xiànzài现在suǒzhàndezhèēndiǎn恩典zhōngbìngqiě并且huānhuānxǐ欢喜pànwàng盼望shénderóngyào荣耀
3 Bùdàn不但rúcǐ如此jiùshì就是zàihuànnàn患难zhōngshìhuānhuānxǐ欢喜deYīnwèi因为zhīdao知道huànnàn患难shēngrěnnài忍耐
4 Rěnnài忍耐shēnglǎoliànLǎoliànshēngpànwàng盼望
5 Pànwàng盼望bùzhìyú不至于xiūchǐ羞耻yīnwèi因为suǒcìgěi赐给wǒmen我们deshènglíng圣灵jiāngshéndeàijiāoguàn浇灌zàiwǒmen我们xīnlǐ心里
6 Yīnwǒmen我们háiruǎnruò软弱deshíhòu的时候Jīdū基督jiùànsuǒdìngderìqī日期wéizuìrén罪人
7 Wéirénshìshǎoyǒu少有dewéirénrénhuòzhě或者yǒugǎnzuòde
8 WéiyǒuJīdū基督zàiwǒmen我们háizuòzuìrén罪人deshíhòu的时候wéiwǒmen我们shéndeàijiùzàicǐ在此xiàngwǒmen我们xiǎnmíng显明le
9 Xiànzài现在wǒmen我们kàozhetāde他的xuèchēngjiùgèngyàojièzhemiǎnshéndefèn忿
10 Yīnwèi因为wǒmen我们zuòchóudeshíhòu的时候qiějièzheshénérzi儿子dedeshénhéhǎo和好héhǎo和好jiùgèngyàoyīntāde他的shēngdejiùle
11 Bùdàn不但rúcǐ如此wǒmen我们jièzhezhǔYēsū耶稣Jīdū基督deshénhéhǎo和好jiùjièzheshénwéiyuè
12 Zhèjiùzuìshìcóngrénleshìjiè世界yòushìcóngzuìláideyúshì于是jiùlíndàozhòngrén众人yīnwèi因为zhòngrén众人dōufànlezuì
13 Méiyǒu没有zhīxiānzuìyǐjīng已经zàishì在世shàngDànméiyǒu没有zuìyěbù也不suànzuì
14 Rán’ér然而cóngYǎdāng亚当dàoMóxī摩西jiùzuòlewángliánnàxiē那些Yǎdāng亚当fànyíyàng一样zuìguòdezàitāde他的quánxiàYǎdāng亚当nǎishì乃是yǐhòu以后yàoláizhīréndexiàng
15 Zhǐshì只是guòfànbùrú不如ēnRuòyīnréndeguòfànzhòngrén众人dōulehékuàng何况shéndeēndiǎn恩典yīnYēsū耶稣Jīdū基督rénēndiǎn恩典zhòngdì中的shǎngqǐbù岂不gèngjiā更加bèidelíndàozhòngrén众人ma
16 Yīnrénfànzuì犯罪jiùdìngzuì定罪yěbù也不ēnYuánlái原来shěnpàn审判shìyóurénérdìngzuì定罪ēnnǎishì乃是yóuxǔduō许多guòfànérchēng
17 Ruòyīnréndeguòfànjiùyīnzhèrénzuòlewánghékuàng何况nàxiē那些shòuhóngēnyòuméngsuǒzhīdeqǐbù岂不gèngyàoyīnYēsū耶稣Jīdū基督rénzàishēngmìng生命zhōngzuòwángma
18 Rúcǐ如此shuōláiyīnyīcì一次deguòfànzhòngrén众人dōubèidìngzuì定罪zhàoyàng照样yīnyīcì一次dexíngzhòngrén众人jiùbèichēngdeshēngmìng生命le
19 Yīnréndebèizhòngrén众人chéngwéi成为zuìrén罪人zhàoyàng照样yīnréndeshùncóng顺从zhòngrén众人chéngwéi成为le
20 běnshìwàitiāndejiàoguòfànxiǎnduōZhǐshì只是zuìzàinǎli哪里xiǎnduōēndiǎn恩典jiùgèngxiǎnduōle
21 Jiùzuìzuòwángjiàorénzhàoyàng照样ēndiǎn恩典jièzhezuòwángjiàorényīnwǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督deyǒngshēngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Zhèyàng这样zěnme怎么shuōnewǒmen我们kěyǐ可以réngzàizuìzhōngjiàoēndiǎn恩典xiǎnduōma
2 Duànbùkě不可Wǒmen我们zàizuìshànglederénréngzàizuìzhōnghuózhe活着ne
3 Qǐbù岂不zhīwǒmen我们zhèshòuguīrù归入Jīdū基督Yēsū耶稣derénshìshòuguīrù归入tāde他的ma
4 Suǒyǐ所以wǒmen我们jièzhexǐlǐ洗礼guīrù归入yītóng一同máizàng埋葬yuánshìjiàowǒmen我们yījǔ一举dòngyǒuxīnshēng新生deyàngshì样式xiàngJīdū基督jièzhederóngyào荣耀cóngfùhuó复活yíyàng一样
5 Wǒmen我们ruòzàidexíngzhuàng形状shàngliánhé联合yàozàifùhuó复活dexíngzhuàng形状shàngliánhé联合
6 Yīnwèi因为zhīdao知道wǒmen我们dejiùréntóngdīngshízìjià十字架shǐ使zuìshēnmièjué灭绝jiàowǒmen我们bùzài不再zuòzuìde
7 Yīnwèi因为derénshìtuōlí脱离lezuì
8 Wǒmen我们ruòshì若是Jīdū基督tóngjiùxìntónghuó
9 Yīnwèi因为zhīdao知道Jīdū基督cóngfùhuó复活jiùbùzài不再yěbù也不zàizuòtāde他的zhǔle
10 shìxiàngzuìlezhǐyǒu只有yīcì一次huóshìxiàngshénhuózhe活着
11 Zhèyàng这样nǐmen你们xiàngzuìdāngkànzìjǐ自己shìdeXiàngshénzàiJīdū基督Yēsū耶稣quèdāngkànzìjǐ自己shìhuóde
12 Suǒyǐ所以bùyào不要róngzuìzàinǐmen你们deshēnshàngzuòwángshǐ使nǐmen你们shùncóng顺从shēnzi身子de
13 Yěbù也不yàojiāngnǐmen你们dezhīxiàngěizuìzuòdeqìjù器具Dǎoyàoxiàngcóngfùhuó复活derénjiāngzìjǐ自己xiàngěishénBìngjiāngzhīzuòdeqìjù器具xiàngěishén
14 Zuìbùnéng不能zuònǐmen你们dezhǔYīnnǐmen你们bùzài不在zhīxià之下nǎizàiēndiǎn恩典zhīxià之下
15 Zhèquèzěnmeyàng怎么样newǒmen我们zàiēndiǎn恩典zhīxià之下bùzài不在zhīxià之下jiùkěyǐ可以fànzuì犯罪maduànbùkě不可
16 Qǐbù岂不xiǎode晓得nǐmen你们xiànshàngzìjǐ自己zuòshùncóng顺从shéijiùzuòshéidemahuòzuòzuìdeyǐzhìyú以至于Huòzuòshùnmìngdeyǐzhì以至chéng
17 Gǎnxiè感谢shényīnwèi因为nǐmen你们cóngqián从前suīrán虽然zuòzuìdexiànjīn现今quècóngxīnlǐ心里shùnfú顺服lesuǒchuángěinǐmen你们dàolǐ道理demófàn模范
18 Nǐmen你们cóngzuìdéle得了shìfàng释放jiùzuòlede
19 yīnnǐmen你们ròutǐ肉体deruǎnruò软弱jiùzhàoréndechánghuàduìnǐmen你们shuōnǐmen你们cóngqián从前zěnyàng怎样jiāngzhīxiàngěijiébùfǎ不法zuòyǐzhìyú以至于bùfǎ不法Xiànjīn现今yàozhàoyàng照样jiāngzhīxiàngěizuòyǐzhìyú以至于chéngshèng
20 Yīnwèi因为nǐmen你们zuòzuìzhīdeshíhòu的时候jiùbèiyuēshù约束le
21 Nǐmen你们xiànjīn现今suǒkànwéixiūchǐ羞耻deshìdāngyǒushénme什么guǒnenàxiē那些shìdejiéjú结局jiùshì就是
22 Dànxiànjīn现今nǐmen你们cóngzuìdéle得了shìfàng释放zuòleshéndejiùyǒuchéngshèngdeguǒjiéjú结局jiùshì就是yǒngshēng
23 Yīnwèi因为zuìdegōngjiànǎishì乃是Wéiyǒushéndeēnzàiwǒmen我们dezhǔJīdū基督Yēsū耶稣nǎishì乃是yǒngshēngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Dìxiōngmén弟兄们xiànzài现在duìmíngbai明白derénshuōnǐmen你们qǐbù岂不xiǎode晓得guǎnrénshìzàihuózhe活着deshíhòu的时候ma
2 Jiùnǚrén女人yǒulezhàngfu丈夫zhàngfu丈夫háihuózhe活着jiùbèiyuēshù约束Zhàngfu丈夫ruòlejiùtuōlí脱离lezhàngfu丈夫de
3 Suǒyǐ所以zhàngfu丈夫huózhe活着ruòguībiérén别人biàn便jiàoyínZhàngfu丈夫ruòlejiùtuōlí脱离lezhàngfu丈夫desuīrán虽然guībiérén别人yěbù也不shìyín
4 Wǒde我的dìxiōngmén弟兄们zhèyàng这样shuōláinǐmen你们jièzheJīdū基督deshēntǐ身体zàishàngshìleJiàonǐmen你们guībiérén别人jiùshì就是guīcóngfùhuó复活dejiàowǒmen我们jiéguǒ结果gěishén
5 Yīnwèi因为wǒmen我们shǔròutǐ肉体deshíhòu的时候yīnérshēngdeějiùzàiwǒmen我们zhīzhōngfādòng发动yǐzhì以致jiéchéng结成sǐwáng死亡deguǒ
6 Dànwǒmen我们jìrán既然zàikǔnwǒmen我们deshànglexiànjīn现今jiùtuōlí脱离lejiàowǒmen我们shìzhǔyàoànzhexīnlíng心灵dexīnyàngànzhewéndejiùyàngxīnlíng心灵huòzuòshènglíng圣灵)。
7 Zhèyàng这样wǒmen我们shuōshénme什么neshìzuìmaduànbúshì不是Zhǐshì只是fēiyīnjiùbùzhī不知wéizuìFēishuōbùkě不可tānxīn贪心jiùbùzhī不知wéitānxīn贪心
8 Rán’ér然而zuìchènzhejīhuì机会jiùjièzhejièmìng诫命jiàozhūbāndetānxīn贪心zàilǐtou里头fādòng发动Yīnwèi因为méiyǒu没有zuìshìde
9 yǐqián以前méiyǒu没有shìhuózhe活着dedànshì但是jièmìng诫命láidào来到zuìyòuhuólejiùle
10 běnlái本来jiàorénhuódejièmìng诫命fǎndào反倒jiào
11 Yīnwèi因为zuìchènzhejīhuì机会jiùjièzhejièmìng诫命yǐnyòu引诱bìngqiě并且shāle
12 Zhèyàng这样kànlai看来shìshèngjiédejièmìng诫命shìshèngjiégōngliángshànde
13 Jìrán既然rúcǐ如此liángshàndeshìjiàomaduànbúshì不是Jiàodenǎishì乃是zuìDànzuìjièzheliángshàndejiàojiùxiǎnchūzhēnshì真是zuìJiàozuìyīnzhejièmìng诫命gèngxiǎnchūshìějíle极了
14 Wǒmen我们yuánxiǎode晓得shìshǔlíngdedànshìshǔròutǐ肉体deshìyǐjīng已经màigěizuìle
15 Yīnwèi因为suǒzuòdewǒzìjǐ我自己bùmíngbái不明白suǒyuànyì愿意debìngbù并不zuòsuǒhènědedǎozuò
16 Ruòsuǒzuòdeshìsuǒbùyuàn不愿dejiùyīngchéngshìshànde
17 shìzhèyàng这样jiùbúshì不是zuòdenǎishì乃是zhùzàilǐtou里头dezuìzuòde
18 zhīdao知道zàilǐtou里头jiùshì就是ròutǐ肉体zhīzhōng之中méiyǒu没有liángshànYīnwèi因为zhìwéishànyóudezhǐshì只是xíngchūlai出来yóubùdé不得
19 Gùcǐ故此suǒyuànyì愿意deshànfǎnzuòsuǒbùyuàn不愿deědǎozuò
20 Ruòzuòsuǒbùyuàn不愿zuòdejiùbúshì不是zuòdenǎishì乃是zhùzàilǐtou里头dezuìzuòde
21 juéde觉得yǒujiùshì就是yuànyì愿意wéishàndeshíhòu的时候biàn便yǒuětóngzài
22 Yīnwèi因为ànzhelǐmiàn里面deyìsī意思。(Yuánwénzuòrénshìxǐhuan喜欢shénde
23 Dànjuéde觉得zhīzhōnglìngyǒuxīnzhōng心中dejiāozhàn交战jiàocóngzhīzhōngfànzuì犯罪de
24 zhēnshì真是ashéinéngjiùtuōlí脱离zhèdeshēntǐ身体ne
25 Gǎnxiè感谢shénkàozhewǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督jiùnéngtuōlí脱离lezhèyàng这样kànlai看来yǐnèi以内xīnshùnfú顺服shénderòutǐ肉体quèshùnfú顺服zuìdelePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Rújīn如今nàxiē那些zàiJīdū基督Yēsū耶稣dejiùbùdìng不定zuìle
2 Yīnwèi因为shēngmìng生命shènglíng圣灵dezàiJīdū基督Yēsū耶稣shìfàng释放leshǐ使tuōlí脱离zuìdele
3 yīnròutǐ肉体ruǎnruò软弱yǒusuǒ有所bùnéng不能xíngdeshénjiùchāqiǎnzìjǐ自己deérzi儿子chéngwéi成为zuìshēndexíngzhuàng形状zuòleshúzuì赎罪zàiròutǐ肉体zhōngdìnglezuìàn
4 Shǐ使dechéngjiù成就zàiwǒmen我们zhèsuícóngròutǐ肉体zhīsuícóngshènglíng圣灵derénshēn人身shàng
5 Yīnwèi因为suícóngròutǐ肉体deréntǐ人体tiēròutǐ肉体deshìsuícóngshènglíng圣灵deréntǐ人体tiēshènglíng圣灵deshì
6 Tǐtiē体贴ròutǐ肉体dejiùshì就是tǐtiē体贴shènglíng圣灵denǎishì乃是shēngmìng生命píng’ān平安
7 Yuánlái原来tǐtiē体贴ròutǐ肉体dejiùshì就是shénwéichóuYīnwèi因为bùfú不服shéndeshìbùnéng不能
8 Érqiě而且shǔròutǐ肉体derénbùnéng不能deshéndexǐhuan喜欢
9 Rúguǒ如果shéndelíngzhùzàinǐmen你们xīnlǐ心里nǐmen你们jiùshǔròutǐ肉体nǎishǔshènglíng圣灵leRénruòméiyǒu没有Jīdū基督delíngjiùbúshì不是shǔJīdū基督de
10 Jīdū基督ruòzàinǐmen你们xīnlǐ心里shēntǐ身体jiùyīnzuìérxīnlíng心灵quèyīnérhuó
11 Rán’ér然而jiàoYēsū耶稣cóngfùhuó复活zhědelíngruòzhùzàinǐmen你们xīnlǐ心里jiàoJīdū基督Yēsū耶稣cóngfùhuó复活dejièzhezhùzàinǐmen你们xīnlǐ心里deshènglíng圣灵shǐ使nǐmen你们deshēntǐ身体yòuhuóguòlái过来
12 Dìxiōngmén弟兄们zhèyàng这样kànlai看来wǒmen我们bìngbù并不shìqiànròutǐ肉体dezhàishùncóng顺从ròutǐ肉体huózhe活着
13 Nǐmen你们ruòshùncóng顺从ròutǐ肉体huózhe活着bìyào必要Ruòkàozheshènglíng圣灵zhìshēntǐ身体deèxíng恶行bìyào必要huózhe活着
14 Yīnwèi因为fánbèishéndelíngyǐndǎo引导dedōushìshéndeérzi儿子
15 Nǐmen你们suǒshòudebúshì不是dexīnréngjiù仍旧hàipà害怕Suǒshòudenǎishì乃是érzi儿子dexīnyīncǐ因此wǒmen我们hūjiào呼叫Ābà阿爸
16 Shènglíng圣灵wǒmen我们dexīntóngzhèngwǒmen我们shìshéndeérnǚ儿女
17 shìérnǚ儿女biàn便shìhòujiùshì就是shéndehòuJīdū基督tóngzuòhòuRúguǒ如果wǒmen我们yītóng一同shòukǔ受苦yītóng一同Déróng得荣yào耀
18 xiǎngxiànzài现在dechǔruòbǐqǐ比起jiānglái将来yàoxiǎnwǒmen我们deróngyào荣耀jiùbùzú不足jièyì介意le
19 Shòuzàozhīqiēwàng切望děnghòu等候shéndezhòngxiǎnchūlai出来
20 Yīnwèi因为shòuzàozhīzàikōngzhīxià之下búshì不是zìjǐ自己yuànyì愿意nǎishì乃是yīnjiàorúcǐ如此de
21 Dànshòuzàozhīréngrán仍然zhǐwàng指望tuōlí脱离bàihuài败坏dexiázhìdexiǎngshénérnǚ儿女zìyóu自由deróngyào荣耀。(Xiǎngyuánwénzuò
22 Wǒmen我们zhīdao知道yíqiè一切shòuzàozhīyītóng一同tànxī叹息láozhídào直到rújīn如今
23 Bùdàn不但rúcǐ如此jiùshì就是wǒmen我们zhèyǒushènglíng圣灵chūjiéguǒ结果deshìzìjǐ自己xīnlǐ心里tànxī叹息děnghòu等候dezheérzi儿子demíngfēnnǎishì乃是wǒmen我们deshēntǐ身体deshú
24 Wǒmen我们dejiùshìzàihu在乎pànwàng盼望Zhǐshì只是suǒjiàndepànwàng盼望búshì不是pànwàng盼望Shéiháipànwàng盼望suǒjiàndene?(yǒujuànzuòrénsuǒkànjiàn看见dehébì何必zàipànwàng盼望ne
25 Dànwǒmen我们ruòpànwàng盼望suǒbùjiàn不见dejiùrěnnài忍耐děnghòu等候
26 Kuàngqiě况且wǒmen我们deruǎnruò软弱yǒushènglíng圣灵bāngzhù帮助wǒmen我们běnxiǎode晓得dāngzěnyàng怎样dǎogào祷告zhǐshì只是shènglíng圣灵qīnzì亲自yòngshuōbùchū说不出láidetànxī叹息wǒmen我们dǎogào祷告
27 Jiànchárénxīn人心dexiǎode晓得shènglíng圣灵deyìsī意思yīnwèi因为shènglíng圣灵zhàozheshéndezhǐyì旨意shèngtú圣徒qíqiú祈求
28 Wǒmen我们xiǎode晓得wànshìdōuhùxiāng互相xiàolì效力jiàoàishénderéndeyìchu益处jiùshì就是ànzhǐyì旨意bèishàoderén
29 Yīnwèi因为yùxiān预先suǒzhīdao知道derénjiùyùxiān预先dìngxiàxiàofǎ效法érzi儿子demúyàng模样shǐ使érzi儿子zàixǔduō许多dìxiōng弟兄zhōngzuòZhǎngzǐ长子
30 Yùxiān预先suǒdìngxiàderényòushàotāmen他们láiSuǒshàoláiderényòuchēngtāmen他们wéiSuǒchēngwéi称为derényòujiàotāmen他们Déróng得荣yào耀
31 shìzhèyàng这样háiyǒu还有shénme什么shuōdeneshénruòbāngzhù帮助wǒmen我们shéinéngdǎngwǒmen我们ne
32 Shénàixí爱惜zìjǐ自己deérzi儿子wéiwǒmen我们zhòngrén众人shěleqǐbù岂不wànyītóng一同báibái白白decìgěi赐给wǒmen我们ma
33 Shéinéngkònggào控告shénsuǒjiǎnxuǎn拣选derénneyǒushénchēngtāmen他们wéile。(Huòzuòshìchēngtāmen他们wéideshénma?)
34 Shéinéngdìngtāmen他们dezuìneyǒuJīdū基督Yēsū耶稣yǐjīng已经leérqiě而且cóngfùhuó复活xiànjīn现今zàishéndeyòubiān右边wǒmen我们qíqiú祈求。(YǒuJīdū基督yúnyúnhuòzuòshìyǐjīng已经leérqiě而且cóngfùhuó复活xiànjīn现今zàishéndeyòubiān右边wǒmen我们qíqiú祈求deJīdū基督Yēsū耶稣ma
35 Shéinéngshǐ使wǒmen我们Jīdū基督deàigéjué隔绝nenándào难道shìhuànnàn患难mashìkùnkǔ困苦mashìbīpò逼迫mashìjī’è饥饿mashìchìshēnmashìwēixiǎn危险mashìdāojiànma
36 jīngshàngsuǒwǒmen我们wéideyuángù缘故zhōngrì终日bèishāRénkànwǒmen我们jiāngzǎideyáng
37 Rán’ér然而kàozheàiwǒmen我们dezhǔzàizhèyíqiè一切deshìshàngyǐjīng已经déshèng得胜yǒule
38 Yīnwèi因为shēnxìn深信wúlùn无论shìshìshēngshìtiānshǐ天使shìzhǎngquán掌权deshìyǒunéngdeshìxiànzài现在deshìshìjiānglái将来deshì
39 Shìgāochǔdeshìchǔdeshìbiéde别的shòuzàozhīdōubùnéng不能jiàowǒmen我们shéndeàigéjué隔绝Zhèàishìzàiwǒmen我们dezhǔJīdū基督Yēsū耶稣dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 zàiJīdū基督shuōzhēnhuàbìngbù并不huǎngyán谎言yǒuliángxīn良心bèishènglíng圣灵gǎndòng感动gěizuòjiànzhèng见证
2 shìyǒuyōuchóuxīnlǐ心里shícháng时常shāngtòng
3 Wéidìxiōng弟兄gǔròu骨肉zhīqīnjiùshì就是zìjǐ自己bèizhòuJīdū基督fēnlí分离yuànyì愿意
4 Tāmen他们shìYǐsèliè以色列rénNà5r那儿demíngfēnróngyào荣耀zhūyuēlǐyí礼仪yìngxǔ应许dōushìtāmen他们de
5 Lièjiùshì就是tāmen他们dezǔzōng祖宗ànròutǐ肉体shuōJīdū基督shìcóngtāmen他们chūlai出来deshìzàiwànyǒuzhīshàng之上yǒngyuǎn永远chēngsòngdeshénĀmén阿们
6 Zhèbúshì不是shuōshéndehuà的话lekōngYīnwèi因为cóngYǐsèliè以色列shēngdedōushìYǐsèliè以色列rén
7 Yěbù也不yīnwèi因为shìYàbó亚伯hǎndehòuyì后裔jiùdōuzuòtāde他的érnǚ儿女Wéidú惟独cóngYǐsǎ以撒shēngdecáiyàochēngwéi称为dehòuyì后裔
8 Zhèjiùshìshuō就是说ròushēnsuǒshēngdeérnǚ儿女búshì不是shéndeérnǚ儿女Wéidú惟独yìngxǔ应许deérnǚ儿女cáisuànshì算是hòuyì后裔
9 Yīnwèi因为suǒyìngxǔ应许dehuà的话shìzhèyàng这样shuōdàomíngnián明年zhèshíhou时候yàoláishēngyīgè一个érzi儿子
10 Bùdàn不但rúcǐ如此háiyǒu还有bǎijiācóngyīgè一个rénjiùshì就是cóngwǒmen我们dezǔzōng祖宗Yǐsǎ以撒huái怀leyùn
11 Shuāngzǐ双子háiméiyǒu没有shēngxialai下来shàněháiméiyǒu没有zuòchūlai出来zhīyīnyàoxiǎnmíng显明shénjiǎnxuǎn拣选réndezhǐyì旨意bùzàihū不在乎réndexíngwéi行为nǎizàihu在乎shàoréndezhǔ)。
12 Shénjiùduìbǎijiāshuōjiānglái将来deyàoshìxiǎode
13 Zhèngrú正如jīngshàngsuǒYǎgè雅各shìsuǒàidesǎoshìsuǒěde
14 Zhèyàng这样wǒmen我们shuōshénme什么nenándào难道shényǒushénme什么bùgōngpíng不公平maduànméiyǒu没有
15 YīnduìMóxī摩西shuōyàoliánmǐn怜悯shéijiùliánmǐn怜悯shéiyàoēndàishéijiùēndàishéi
16 Jùcǐ据此kànlai看来zhèbùzàihū不在乎dìngdeyěbù也不zàihu在乎bēnpǎo奔跑dezhīzàihu在乎liánmǐn怜悯deshén
17 Yīnwèi因为jīngshàngyǒuhuàxiàngfǎlǎo法老shuōjiāngxīngqǐ兴起láiyàozàishēnshàngzhāngxiǎn彰显wǒde我的quánnéng权能bìngyàoshǐ使wǒde我的míngchuánbiàn传遍tiānxià天下
18 Rúcǐ如此kànlai看来shényàoliánmǐn怜悯shéijiùliánmǐn怜悯shéiyàojiàoshéigāngyìngjiùjiàoshéigāngyìng
19 Zhèyàng这样duìshuōwèishénme为什么háizhǐzé指责rénneyǒushéikàngjù抗拒tāde他的zhǐyì旨意ne
20 zhègè这个rénshìshéijìnggǎnxiàngshénqiángzuǐneshòuzàozhīnéngduìzàotāde他的shuōwèishénme为什么zhèyàng这样zàone
21 Yáojiàngnándào难道méiyǒu没有quánbǐng权柄cóngyītuán一团yīkuài一块zuòchéngguìzhòng贵重demǐnyòuyīkuài一块zuòchéngbēijiàn卑贱demǐnma
22 Tǎngruò倘若shényàoxiǎnmíng显明tāde他的fèn忿zhāngxiǎn彰显tāde他的quánnéng权能jiùduōduōrěnnài忍耐kuānróng宽容yùbèi预备zāohuǐmiè毁灭demǐn
23 Yòuyàojiāngfēngchéngderóngyào荣耀zhāngxiǎn彰显zàiméngliánmǐn怜悯zǎoyùbèi预备Déróng得荣yào耀demǐnshàng
24 Zhèmǐnjiùshì就是wǒmen我们bèishénsuǒshàodebùdàn不但shìcóngYóutàirén犹太人zhōngshìcóngwàibāngrén外邦人zhōngzhèyǒushénme什么bùkě不可ne
25 JiùxiàngshénzàiHéxī’ā何西阿shūshàngshuōběnlái本来búshì不是zǐmín子民deyàochēngwéi称为wǒde我的zǐmín子民Běnlái本来búshì不是méngàideyàochēngwéi称为méngàide
26 Cóngqián从前zàishénme什么dìfang地方duìtāmen他们shuōnǐmen你们búshì不是wǒde我的zǐmín子民jiānglái将来jiùzàinàli那里chēngtāmen他们wéiyǒngshēngshéndeérzi儿子
27 Yǐsàiyà以赛亚zhǐzheYǐsèliè以色列rénhǎnzheshuōYǐsèliè以色列rénsuīduōhǎishādejiùdebùguò不过shìshèngxià剩下deshù
28 Yīnwèi因为zhǔyào主要zàishì在世shàngshīxíng施行tāde他的huàjiàotāde他的huàdōuchéngquándewánjié完结
29 YòuYǐsàiyà以赛亚xiānqián先前shuōguòruòbúshì不是wànjūnzhīzhǔgěiwǒmen我们cúnliúzhǒngwǒmen我们zǎoyǐ早已xiàngSuǒduō所多édeyàngzi样子le
30 Zhèyàng这样wǒmen我们shuōshénme什么neběnlái本来zhuīqiú追求dewàibāngrén外邦人fǎndéle得了jiùshì就是yīnxìnérdede
31 DànYǐsèliè以色列rénzhuīqiú追求defǎndezhede
32 Zhèshìshénme什么yuángù缘故neshìyīnwèi因为tāmen他们píngzhexìnxīn信心qiúzhīpíngzhexíngwéi行为qiúTāmen他们zhèngdiēzàibànjiǎoshí绊脚石shàng
33 JiùjīngshàngsuǒzàiXī’ān锡安fàngyīkuài一块bànjiǎodeshítou石头diēréndepánshíXìnkàotāde他的rénbùzhìyú不至于xiūkuì羞愧Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Dìxiōngmén弟兄们xīnlǐ心里suǒyuàndexiàngshénsuǒqiúdeshìyàoYǐsèliè以色列réndejiù
2 kěyǐ可以zhèngmíng证明tāmen他们xiàngshényǒurèxīn热心dànbúshì不是ànzhezhēnzhīshi知识
3 Yīnwèi因为bùzhīdào不知道shéndexiǎngyàozìjǐ自己dejiùbùfú不服shéndele
4 dezǒngjié总结jiùshì就是Jīdū基督shǐ使fánxìntāde他的dōudezhe
5 Móxī摩西xiězheshuōrénruòxíngchūyú出于dejiùyīncǐ因此huózhe活着
6 Wéiyǒuchūyú出于xìnxīn信心derúcǐ如此shuōbùyào不要xīnlǐ心里shuōshéiyàoshēngdàotiānshàng天上nejiùshì就是yàolǐng要领xiàJīdū基督lái
7 Shéiyàoxiàdàoyīnjiānnejiùshì就是yàolǐng要领Jīdū基督cóngshànglái上来
8 dàodǐ到底zěnme怎么shuōneshuōzhèdàoyuǎnzhèngzài正在kǒuzàixīnlǐ心里Jiùshì就是wǒmen我们suǒchuánxìnzhǔdedào
9 ruòkǒurènYēsū耶稣wéizhǔxīnlǐ心里xìnshénjiàocóngfùhuó复活jiùbìděi必得jiù
10 Yīnwèi因为rénxīn人心xiāngxìn相信jiùkěyǐ可以chēngKǒuchéngrèn承认jiùkěyǐ可以dejiù
11 Jīngshàngshuōfánxìntāde他的rénbùzhìyú不至于xiūkuì羞愧
12 Yóutàirén犹太人rénbìngméiyǒu没有fēnbié分别Yīnwèi因为zhòngrén众人tóngyǒuwèizhǔhòudàiyíqiè一切qiúgàotāde他的rén
13 Yīnwèi因为fánqiúgàozhǔmíngdejiùbìděi必得jiù
14 Rán’ér然而rénwèicéngxìnzěnnéngqiúnewèicéngtīngjiàn听见zěnnéngxìnneméiyǒu没有chuándào传道dezěnnéngtīngjiàn听见ne
15 Ruòméiyǒu没有fèngchāqiǎnzěnnéngchuándào传道nejīngshàngsuǒbàofúyīn福音chuánxìnderéntāmen他们dejiǎozōnghéděng何等jiāměi
16 Zhǐshì只是rénméiyǒu没有dōutīngcóng听从fúyīn福音Yīnwèi因为Yǐsàiyà以赛亚shuōzhǔawǒmen我们suǒchuándeyǒushéixìnne
17 Kějiàn可见xìndào信道shìcóngtīngdàoláidetīngdàoshìcóngJīdū基督dehuà的话láide
18 Dànshuōrénméiyǒu没有tīngjiàn听见machéngrántīngjiàn听见leTāmen他们deshēngyīn声音chuánbiàn传遍tiānxià天下tāmen他们deyányǔ言语chuándàode
19 zàishuō再说Yǐsèliè以色列rénbùzhīdào不知道maxiānyǒuMóxī摩西shuōyàoyòngbùchéng不成zǐmín子民dedòngnǐmen你们defènhèn愤恨yàoyòngwúzhī无知demínchùdòngnǐmen你们de
20 YòuyǒuYǐsàiyà以赛亚fàngdǎnshuōméiyǒu没有xúnzhǎo寻找wǒde我的jiàotāmen他们yùjiàn遇见Méiyǒu没有fǎngwèn访问wǒde我的xiàngtāmen他们xiǎnxiàn显现
21 Zhìyú至于Yǐsèliè以色列rénshuōzhěngtiān整天shēnshǒu伸手zhāohu招呼bèizuǐdebǎixìng百姓Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 qiěshuōshénjuéletāde他的bǎixìng百姓maduànméiyǒu没有Yīnwèi因为shìYǐsèliè以色列rénYàbó亚伯hǎndehòuyì后裔shǔbiàn便mǐnzhīpàide
2 Shénbìngméiyǒu没有juéyùxiān预先suǒzhīdao知道debǎixìng百姓Nǐmen你们qǐbù岂不xiǎode晓得jīngshànglùndàoshìzěnme怎么shuōdenezàishénmiànqián面前zěnyàng怎样kònggào控告Yǐsèliè以色列rénshuō
3 Zhǔatāmen他们shāledexiānzhī先知chāiledejìtán祭坛zhīshèngxià剩下yīgè一个réntāmen他们háiyàoxúnsuǒwǒde我的mìng
4 Shéndehuíhuàshìzěnme怎么shuōdeneshuōwéizìjǐ自己liúxià留下qiānrénshìwèicéngxiàngBālì巴力de
5 Rújīn如今shìzhèyàng这样zhàozhejiǎnxuǎn拣选deēndiǎn恩典háiyǒu还有suǒliúdeshù
6 shìchūyú出于ēndiǎn恩典jiùbùzàihū不在乎xíngwéi行为Bùrán不然ēndiǎn恩典jiùbúshì不是ēndiǎn恩典le
7 Zhèshìzěnmeyàng怎么样neYǐsèliè以色列rénsuǒqiúdetāmen他们méiyǒu没有dezheWéiyǒuméngjiǎnxuǎn拣选deréndezheleqíyú其余dejiùchénglewángěnghuàde
8 jīngshàngsuǒshéngěitāmen他们hūnmí昏迷dexīnyǎnjīng眼睛bùnéng不能kànjiàn看见ěrduo耳朵bùnéng不能tīngjiàn听见zhídào直到jīnrì今日
9 Dàwèi大卫shuōyuàntāmen他们deyánbiànwéiwǎngluóbiànwéijiànbiànwéibànjiǎoshí绊脚石zuòtāmen他们debàoyìng报应
10 Yuàntāmen他们deyǎnjīng眼睛hūnméngbùdé不得kànjiàn看见Yuànshícháng时常wānxiàtāmen他们deyāo
11 qiěshuōtāmen他们shījiǎoshìyàotāmen他们diēdǎomaduànbúshì不是Fǎndào反倒yīntāmen他们deguòshī过失jiù’ēn救恩biàn便líndàowàibāngrén外邦人yàojīdòng激动tāmen他们fèn
12 Ruòtāmen他们deguòshī过失wéitiānxià天下defùzú富足tāmen他们dequēfá缺乏wéiwàibāngrén外邦人defùzú富足Hékuàng何况tāmen他们defēngmǎn丰满ne
13 duìnǐmen你们wàibāngrén外邦人shuōzhèhuàYīnshìwàibāngrén外邦人deshǐtú使徒suǒyǐ所以jìngzhòng敬重wǒde我的zhífēn。(Jìngzhòng敬重yuánwénzuòróngyào荣耀
14 Huòzhě或者kěyǐ可以jīdòng激动gǔròu骨肉zhīqīnfènhǎojiùtāmen他们yīxiē一些rén
15 Ruòtāmen他们bèidiūqì丢弃tiānxià天下jiùdeshénhéhǎo和好tāmen他们bèishōuqǐbù岂不shìérshēngma
16 Suǒxiàndexīnmiànruòshì若是shèngjiéquántuánjiùshèngjiéleShùgēnruòshì若是shèngjiéshùzhījiùshèngjiéle
17 Ruòyǒugēnzhībèishéxialai下来zhègǎnlǎn橄榄dejiēzàiqízhōng在其中yītóng一同dezhegǎnlǎn橄榄gēndeféizhī
18 jiùbùkě不可xiàngjiùzhīkuākǒuruòshì若是kuākǒudāngzhīdao知道búshì不是tuōzhegēnnǎishì乃是gēntuōzhe
19 ruòshuōzhībèishéxialai下来shìwéijiàojiēshàng
20 Bùcuò不错Tāmen他们yīnwèi因为xìnsuǒyǐ所以bèishéxialai下来yīnwèi因为xìnsuǒyǐ所以dezhùbùkě不可gāofǎnyào
21 Shénàixí爱惜yuánlái原来dezhīàixí爱惜
22 Kějiàn可见shéndeēnyánlì严厉Xiàngdiēdǎoderénshìyánlì严厉deXiàngshìyǒuēndezhǐyào只要chángjiǔ长久zàitāde他的ēnBùrán不然yàobèikǎnxialai下来
23 Érqiě而且tāmen他们ruòbúshì不是chángjiǔ长久xìnréngyàobèijiēshàngYīnwèi因为shénnénggòu能够tāmen他们cóngxīnjiēshàng
24 shìcóngtiānshēng天生degǎnlǎn橄榄shàngkǎnxialai下来deshàngqiězhexìngdejiēzàihǎogǎnlǎn橄榄shànghékuàng何况zhèběnshùdezhīyàojiēzàiběnshùshàngne
25 Dìxiōngmén弟兄们bùyuàn不愿nǐmen你们bùzhīdào不知道zhèàomì奥秘,(kǒngpà恐怕nǐmen你们yǐwéi以为cōngmíng聪明jiùshì就是Yǐsèliè以色列rényǒufēnshìyìngxīndeděngdào等到wàibāngrén外邦人deshùmù数目tiānmǎnle
26 Yúshì于是Yǐsèliè以色列quánjiādōuyàodé要得jiùjīngshàngsuǒyǒuwèijiùzhǔ救主cóngXī’ān锡安chūlai出来yàoxiāochú消除Yǎgè雅各jiādeyíqiè一切zuì’è罪恶
27 Yòushuōchúqù除去tāmen他们zuìdeshíhòu的时候zhèjiùshì就是tāmen他们suǒdeyuē
28 Jiùzhefúyīn福音shuōtāmen他们wéinǐmen你们deyuángù缘故shìchóuJiùzhejiǎnxuǎn拣选shuōtāmen他们wéilièdeyuángù缘故shìméngàide
29 Yīnwèi因为shéndeēnxuǎnshàoshìméiyǒu没有hòuhuǐ后悔de
30 Nǐmen你们cóngqián从前shùnfú顺服shénrújīn如今yīntāmen他们deshùnfú顺服nǐmen你们dǎoménglelián
31 Zhèyàng这样tāmen他们shìshùnfú顺服jiàotāmen他们yīnzheshīgěinǐmen你们deliánxiànzài现在jiùménglián
32 Yīnwèi因为shénjiāngzhòngrén众人dōuquānzàishùnfú顺服zhīzhōng之中tèyì特意yàoliánzhòngrén众人
33 Shēnzāishénfēngfù丰富dezhìhuì智慧zhīshi知识Tāde他的pànduàn判断nántāde他的zōngjī踪迹nánxún
34 Shéizhīdao知道zhǔdexīnshéizuòguòtāde他的móushìne
35 Shéishìxiāngěileshǐ使hòulái后来chánghuán偿还ne
36 Yīnwèi因为wànyǒudōushìběnyǐkào倚靠guīYuànróngyào荣耀guīgěizhídào直到yǒngyuǎn永远Āmén阿们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Suǒyǐ所以dìxiōngmén弟兄们shéndecíbēi慈悲quànnǐmen你们jiāngshēntǐ身体xiànshàngdàngzuò当作huóshìshèngjiédeshìshénsuǒxǐyuè喜悦deNǐmen你们rúcǐ如此shìfèngnǎishì乃是suǒdāngrán当然de
2 Bùyào不要xiàofǎ效法zhègè这个shìjiè世界Zhǐyào只要xīnyì心意gēngxīn更新érbiànhuà变化jiàonǐmen你们cháyànwéishéndeshànliáng善良chúnquánkěxǐ可喜yuèdezhǐyì旨意
3 píngzhesuǒwǒde我的ēnduìnǐmen你们rénshuōbùyào不要kànzìjǐ自己guòyú过于suǒdāngkàndeYàozhàozheshénsuǒfēngěi分给rénxìnxīn信心dedàxiǎo大小kàndehéhū合乎zhōngdào
4 Zhèngrú正如wǒmen我们yīgè一个shēnzi身子shàngyǒuhǎoxiē好些zhīzhīyěbù也不dōushìyíyàng一样deyòngchu用处
5 Wǒmen我们zhèxǔduō许多rénzàiJīdū基督chéngwéi成为yīshēn一身hùxiāng互相liánluò联络zuòzhīshìrúcǐ如此
6 Ànwǒmen我们suǒdé所得deēnyǒubùtóng不同Huòshuōyùyán预言jiùdāngzhàozhexìnxīn信心dechéngdù程度shuōyùyán预言
7 Huòzuòzhíshì执事jiùdāngzhuānzhíshì执事Huòzuòjiàodǎo教导dejiùdāngzhuānjiàodǎo教导
8 HuòzuòquànhuàdejiùdāngzhuānquànhuàShīshědejiùdāngchéngshí诚实Zhìlǐ治理dejiùdāngyīnqín殷勤Liánmǐn怜悯réndejiùdānggānxīn甘心
9 Àiren爱人bùkě不可xūjiǎ虚假ěyàoyànwù厌恶shànyàoqīnjìn亲近
10 Àidìxiōng弟兄yàobǐcǐ彼此qīnrè亲热Gōngjìng恭敬rényàobǐcǐ彼此tuīràng
11 Yīnqín殷勤bùkě不可lǎnduò懒惰Yàoxīnlǐ心里huǒChángcháng常常shìzhǔ
12 Zàizhǐwàng指望zhōngyàoyuèZàihuànnàn患难zhōngyàorěnnài忍耐Dǎogào祷告yàohéngqiē
13 Shèngtú圣徒quēfá缺乏yàobāngyàowèidekuǎndài款待
14 Bīpò逼迫nǐmen你们deyàogěitāmen他们zhùfú祝福Zhǐyào只要zhùfú祝福bùkě不可zhòu
15 yuèderényàotóngyuèāiderényàotóng
16 Yàobǐcǐ彼此Tóngxīn同心Bùyào不要zhìqì志气gāodà高大dǎoyàojiùbēiwēi卑微derén。(Rénhuòzuòshìbùyào不要yǐwéi以为cōngmíng聪明
17 Bùyào不要ěbàoězhòngrén众人yǐwéi以为měideshìyàoliúxīn留心zuò
18 Ruòshì若是néngxíngzǒngyàojìnlì尽力zhòngrén众人hémù和睦
19 Qīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄bùyào不要zìjǐ自己shēnyuānnìngkě宁可ràngbù让步tīngpíng听凭zhǔ。(Huòzuòràngrénfānù发怒yīnwèi因为jīngshàngzhezhǔshuōshēnyuānzàibàoyìng报应
20 Suǒyǐ所以dechóuruòè饿lejiùgěichīRuòlejiùgěiYīnwèi因为zhèyàng这样xíngjiùshì就是tànhuǒduīzàitāde他的tóushàng
21 bùkě不可wéiěsuǒshèngfǎnyàoshànshèngěPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Zàishàngyǒuquánbǐng权柄derénrén人人dāngshùnfú顺服Yīnwèi因为méiyǒu没有quánbǐng权柄búshì不是chūyú出于shéndeFánzhǎngquán掌权dedōushìshénsuǒmìngde
2 Suǒyǐ所以kàngjù抗拒zhǎngquán掌权dejiùshì就是kàngjù抗拒shéndemìngKàngjù抗拒dexíngfá刑罚
3 Zuòguāndeyuánbúshì不是jiàoxíngshàndenǎishì乃是jiàozuòědeyuànyì愿意zhǎngquán掌权demazhǐyào只要xíngshànjiùdetāde他的chēngzàn称赞
4 Yīnwèi因为shìshéndeyòngrén用人shìyǒuyì有益deruòzuòěquèdāngYīnwèi因为búshì不是kōngkōngdepèijiàn佩剑shìshéndeyòngrén用人shìshēnyuāndexíngfá刑罚zuòěde
5 Suǒyǐ所以nǐmen你们bìxū必须shùnfú顺服bùdàn不但shìyīnwèi因为xíngfá刑罚shìyīnwèi因为liángxīn良心
6 Nǐmen你们liángwéizhègè这个yuángù缘故Yīntāmen他们shìshéndechāchángcháng常常guǎnzhèshì
7 Fánrén凡人suǒdāngdedejiùgěiDāngdeliángdegěiliángDāngdeshuìdegěishàngshuìDāngdeDānggōngjìng恭敬degōngjìng恭敬
8 Fánshìdōubùkě不可kuīqiàn亏欠rénwéiyǒubǐcǐ彼此xiāngàiyàochángyǐwéi以为kuīqiàn亏欠Yīnwèi因为àiren爱人dejiùwánquán完全le
9 Xiàngbùkě不可jiānyín奸淫bùkě不可shārén杀人bùkě不可tōudàobùkě不可tānlán贪婪huòyǒubiéde别的jièmìng诫命dōubāozàiàiren爱人zhèyījù一句huàzhīnèi之内le
10 Àishìjiāhàiréndesuǒyǐ所以àijiùwánquán完全le
11 Zàizhě再者nǐmen你们xiǎode晓得xiànjīn现今jiùshì就是gāichènzǎoshuìxǐngdeshíhòu的时候yīnwèi因为wǒmen我们dejiùxiànjīn现今chūxìndeshíhòu的时候gèngjìnle
12 Hēiyè黑夜shēnbáizhòu白昼jiāngjìn将近Wǒmen我们jiùdāngtuōànmèidexíngwéi行为dàishàngguāngmíng光明debīngqì兵器
13 Xíngshìwéirényàoduānzhèng端正hǎoxiàng好像xíngzàibáizhòu白昼Bùkě不可huāngyànzuìjiǔBùkě不可hǎoxiédàngBùkě不可zhēngjìngjídù嫉妒
14 ZǒngyàodàizhǔYēsū耶稣Jīdū基督bùyào不要wéiròutǐ肉体ānpái安排fàngzòng放纵Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Xìnxīn信心ruǎnruò软弱denǐmen你们yàojiēnà接纳dànbùyào不要biànlùn辩论suǒyíhuò疑惑deshì
2 Yǒurén有人xìnbǎidōuchīDànruǎnruò软弱dezhīchīshūcài蔬菜
3 Chīderénbùkě不可qīngkànchīderénchīderénbùkě不可lùnduàn论断chīderénYīnwèi因为shényǐjīng已经shōule
4 shìshéijìnglùnduàn论断biérén别人depúrén仆人nehuòzhànzhù站住huòdiēdǎoyǒutāde他的zhǔrén主人zàiÉrqiě而且bìyào必要zhànzhù站住Yīnwèi因为zhǔnéngshǐ使zhànzhù站住
5 Yǒurén有人kànzhèqiángyǒurén有人kàndōushìyíyàng一样Zhǐshì只是rénxīn人心yàoyìjiàn意见jiāndìng坚定
6 ShǒuderénshìwéizhǔshǒudeChīderénshìwéizhǔchīdeyīngǎnxiè感谢shénchīderénshìwéizhǔchīdegǎnxiè感谢shén
7 Wǒmen我们méiyǒu没有yīgè一个rénwéi人为zìjǐ自己huóméiyǒu没有yīgè一个rénwéi人为zìjǐ自己
8 Wǒmen我们ruòhuózhe活着shìwéizhǔérhuóRuòleshìwéizhǔérSuǒyǐ所以wǒmen我们huòhuóhuòzǒngshì总是zhǔderén
9 Yīncǐ因此Jīdū基督leyòuhuólewéiyàozuòrénbìnghuóréndezhǔ
10 zhègè这个rénwèishénme为什么lùnduàn论断dìxiōng弟兄neyòuwèishénme为什么qīngkàndìxiōng弟兄neyīnwǒmen我们dōuyàozhànzàishéndeTáiqián台前
11 Jīngshàngxiězhezhǔshuōpíngzhewǒde我的yǒngshēngshìwànxiàngguìbàiwànkǒuxiàngchéngrèn承认
12 Zhèyàng这样kànlai看来wǒmen我们rénbìyào必要jiāngzìjǐ自己deshìzàishénmiànqián面前shuōmíng说明
13 Suǒyǐ所以wǒmen我们bùkě不可zàibǐcǐ彼此lùnduàn论断Nìngkě宁可dìngshéiyěbù也不gěidìxiōng弟兄fàngxia放下bànjiǎodiērénzhī
14 píngzhezhǔYēsū耶稣quèzhīshēnxìn深信fánběnlái本来méiyǒu没有jiéjìng洁净deWéidú惟独rényǐwéi以为jiéjìng洁净dezàijiùjiéjìng洁净le
15 ruòyīnshíwù食物jiàodìxiōng弟兄yōuchóujiùbúshì不是ànzheàiren爱人dedàolǐ道理xíngJīdū基督yǐjīng已经bùkě不可yīndeshíwù食物jiàobàihuài败坏
16 Bùkě不可jiàodeshànbèirénhuǐbàng毁谤
17 Yīnwèi因为shéndeguóbùzàihū不在乎chīzhīzàihu在乎gōnghépíng和平bìngshènglíng圣灵zhòngdì中的yuè
18 Zàizhèjǐyàng几样shàngshìJīdū基督dejiùwéishénsuǒxǐyuè喜悦yòuwéirénsuǒchēng
19 Suǒyǐ所以wǒmen我们yàozhuīqiú追求hémù和睦deshìbǐcǐ彼此jiànlì建立xíngdeshì
20 Bùkě不可yīnshíwù食物huǐhuài毁坏shéndegōngchéng工程Fángùrán固然jiéjìng洁净dànyǒurén有人yīnshíwù食物jiàoréndiēdǎojiùshì就是tāde他的zuìle
21 Wúlùn无论shìchīròushìhējiǔ喝酒shìshénme什么biéde别的shìjiàodìxiōng弟兄diēdǎoyīgài一概zuòcáihǎo
22 yǒuxìnxīn信心jiùdāngzàishénmiànqián面前shǒuzheRénzàizìjǐ自己yǐwéi以为kěxíng可行deshìshàngnéngjiùyǒule
23 Ruòyǒuyíxīn疑心érchīdejiùyǒuzuì有罪Yīnwèi因为chībúshì不是chūyú出于xìnxīn信心Fánchūyú出于xìnxīn信心dedōushìzuìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Wǒmen我们jiāngù坚固derényīnggāi应该dàndàijiāngù坚固rénderuǎnruò软弱qiúzìjǐ自己dexǐyuè喜悦
2 Wǒmen我们rényàojiàolínshěxǐyuè喜悦shǐ使deyìchu益处jiànlì建立xíng
3 Yīnwèi因为Jīdū基督yěbù也不qiúzìjǐ自己dexǐyuè喜悦jīngshàngsuǒrǔmà辱骂rénderǔmà辱骂dōuzàishēnshàng
4 Cóngqián从前suǒxiědeShèngjīng圣经dōushìwéijiàoxun教训wǒmen我们xiědejiàowǒmen我们yīnShèngjīng圣经suǒshēngderěnnài忍耐ānwèi安慰kěyǐ可以dezhepànwàng盼望
5 Dànyuàn但愿rěnnài忍耐ānwèi安慰deshénjiàonǐmen你们bǐcǐ彼此Tóngxīn同心xiàofǎ效法Jīdū基督Yēsū耶稣
6 Yīxīn一心yīkǒu一口róngyào荣耀shénwǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督de
7 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàobǐcǐ彼此jiēnà接纳rútóng如同Jīdū基督jiēnà接纳nǐmen你们yíyàng一样shǐ使róngyào荣耀guīshén
8 shuōJīdū基督shìwéishénzhēnlǐ真理zuòleshòugēlǐ割礼réndezhíshì执事yàozhèngshí证实suǒyìngxǔ应许lièdehuà的话
9 Bìngjiàowàibāngrén外邦人yīntāde他的liánmǐn怜悯róngyào荣耀shénjīngshàngsuǒyīncǐ因此yàozàiwài在外bāngzhōngchēngzàn称赞gēsòng歌颂demíng
10 Yòushuōnǐmen你们wàibāngrén外邦人dāngzhǔdebǎixìng百姓yītóng一同huānlè欢乐
11 Yòushuōwàibānganǐmen你们dāngzànměi赞美zhǔWànmínnǐmen你们dōudāngsòngzàn
12 YòuyǒuYǐsàiyà以赛亚shuōjiānglái将来yǒuYēxī耶西degēnjiùshì就是xīngqǐ兴起láiyàozhìlǐ治理wàibāngdeWàibāngrén外邦人yàoyǎngwàng
13 Dànyuàn但愿shǐ使rényǒupànwàng盼望deshényīnxìnjiāngzhūbāndeLèpíng乐平ānchōngmǎn充满nǐmen你们dexīnshǐ使nǐmen你们jièzheshènglíng圣灵denénglì能力yǒupànwàng盼望
14 Dìxiōngmén弟兄们wǒzìjǐ我自己shēnxìn深信nǐmen你们shìmǎnyǒuliángshànchōngzú充足lezhūbāndezhīshi知识néngbǐcǐ彼此quànjiè
15 Dànshāowēi稍微fàngdǎnxiěxìn写信gěinǐmen你们shìyàotíxǐng提醒nǐmen你们dejìxìng记性yīnshénsuǒgěiwǒde我的ēndiǎn恩典
16 Shǐ使wéiwàibāngrén外邦人zuòJīdū基督Yēsū耶稣dezuòshénfúyīn福音dejìsī祭司jiàosuǒxiànshàngdewàibāngrén外邦人yīnzheshènglíng圣灵chéngwéi成为shèngjiéméngyuè
17 Suǒyǐ所以lùndàoshéndeshìzàiJīdū基督Yēsū耶稣yǒukuāde
18 Chúle除了Jīdū基督jièzuòdenàxiē那些shìshénme什么dōugǎnZhījièyányǔ言语zuòwéi作为yòngshénjī神迹qíshì奇事denénglì能力bìngshènglíng圣灵denénglì能力shǐ使wàibāngrén外邦人shùnfú顺服
19 Shènzhì甚至cónglěngzhízhuǎndàodàochù到处chuánleJīdū基督defúyīn福音
20 lezhìxiàngbùzài不在Jīdū基督demíngbèichēngguòdedìfang地方chuánfúyīn福音miǎnde免得jiànzào建造zàibiérén别人degēnshàng
21 Jiùjīngshàngsuǒwèicéngwénzhīxìnxī信息dejiāngyào将要kànjiàn看见Wèicéngtīngguòdejiāngyào将要míngbai明白
22 yīnduōcì多次bèilánzǒngbùdé不得dàonǐmen你们nàli那里
23 Dànrújīn如今zàizhèlǐ这里zàiméiyǒu没有chuándedìfang地方érqiě而且zhèhǎojǐnián好几年qiēxīnxiǎngwàngdàoshìbāndeshíhòu的时候kěyǐ可以dàonǐmen你们nàli那里
24 Pànwàng盼望cóngnǐmen你们nàli那里jīngguò经过dejiànnǐmen你们xiānnǐmen你们bǐcǐ彼此jiāowǎng交往xīnlǐ心里shāowēi稍微mǎnzú满足ránhòu然后méngnǐmen你们sòngxíng送行
25 Dànxiànzài现在wǎnglěnggōnggěi供给shèngtú圣徒
26 Yīnwèi因为Mǎqídùn马其顿gāirénlèyì乐意còuchūjuānxiànggěilěngshèngtú圣徒zhòngdì中的qióngrén穷人
27 Zhègùrán固然shìtāmen他们lèyì乐意deQíshí其实suànshì算是suǒqiàndezhàiYīnwàibāngrén外邦人jìrán既然zàitāmen他们shǔlíngdehǎochu好处shàngyǒufēnjiùdāngyǎngshēnzhīgōnggěi供给tāmen他们
28 Děngbànwánlezhèshìzhèshànguǒxiàngtāmen他们jiāofù交付míngbai明白jiùyàolùguò路过nǐmen你们nàli那里wǎngshìbān
29 xiǎode晓得deshíhòu的时候dàizheJīdū基督fēngchéngdeēndiǎn恩典ér
30 Dìxiōngmén弟兄们jièzhewǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督yòujièzheshènglíng圣灵deàiquànnǐmen你们yītóng一同jiélì竭力wéiqíqiú祈求shén
31 Jiàotuōlí脱离zàiYóutài犹太shùncóng顺从derénjiàowéilěngsuǒbàndejuānxiàngméngshèngtú圣徒yuè
32 Bìngjiàoshùnzheshéndezhǐyì旨意huānhuānxǐ欢喜dedàonǐmen你们nàli那里nǐmen你们tóngdeānxí安息
33 Yuànpíng’ān平安deshénchángnǐmen你们zhòngrén众人tóngzàiāmén阿们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 16

1 duìnǐmen你们jǔjiàn举荐wǒmen我们dezǐmèi姊妹fēishìjiānjiàohuì教会zhòngdì中的zhíshì执事
2 Qǐngnǐmen你们wéizhǔjiēdài接待héhū合乎shèngtú圣徒detǒngzàishìshàngyàonǐmen你们bāngzhù帮助nǐmen你们jiùbāngzhù帮助Yīnsùlái素来bāngzhù帮助xǔduō许多rénbāngzhù帮助le
3 WènbǎiānTāmen他们zàiJīdū基督Yēsū耶稣tónggōng
4 wéiwǒde我的mìngjiāngzìjǐ自己dejǐngxiàng颈项zhìzhīwàiBùdàn不但gǎnxiè感谢tāmen他们jiùshì就是wàibāngdezhòngjiàohuì教会gǎnxiè感谢tāmen他们
5 Yòuwènzàitāmen他们jiāzhòngdì中的jiàohuì教会ānWènsuǒqīn’àide亲爱的bàiānzàiXī Yà西亚shìguīJīdū基督chūjiédeguǒ
6 Yòuwènānwéinǐmen你们duōshòuláo
7 Yòuwènqīnshǔ亲属yītóng一同zuòjiàndeĀnduō安多yóuānTāmen他们zàishǐtú使徒zhōngshìyǒumíng有名wàngdeshìxiānzàiJīdū基督
8 Yòuwènzàizhǔlǐmiàn里面suǒqīn’àide亲爱的ànān
9 YòuwènzàiJīdū基督wǒmen我们tónggōngdeěrbìngsuǒqīn’àide亲爱的shìān
10 YòuwènzàiJīdū基督jīngguò经过shìyàn试验deBǐlì比利ānWènduōjiāderénān
11 Yòuwènqīnshǔ亲属luótiānānWènshùjiāzàizhǔderénān
12 YòuwènwéizhǔláodefēishìshìānWènkěqīn可亲àiwéizhǔduōshòuláodeshìān
13 Yòuwènzàizhǔméngjiǎnxuǎn拣选demǔqīn母亲ānTāde他的mǔqīn母亲jiùshì就是wǒde我的mǔqīn母亲
14 Yòuwènxùngānhēiluóhēimǎ黑马bìngtāmen他们zàichǔdedìxiōngmén弟兄们ān
15 Yòuwènfēiluóluóyóuzǐmèi姊妹tóngalínbìngtāmen他们zàichǔdezhòngshèngtú圣徒ān
16 Nǐmen你们qīnzuǐwènānbǐcǐ彼此yàoshèngjiéJīdū基督dezhòngjiàohuì教会dōuwènnǐmen你们ān
17 Dìxiōngmén弟兄们nàxiē那些jiānnǐmen你们jiàonǐmen你们diēdǎobèisuǒxuézhīdàoderénquànnǐmen你们yàoliúyì留意duǒbì躲避tāmen他们
18 Yīnwèi因为zhèyàng这样derénbùfú不服shìwǒmen我们dezhǔJīdū基督zhīshìzìjǐ自己dedǔfù肚腹Yònghuāyánqiǎoyòuhuò诱惑nàxiē那些lǎoshíréndexīn
19 Nǐmen你们deshùnfú顺服yǐjīng已经chuánzhòngrén众人suǒyǐ所以wéinǐmen你们huānxǐ欢喜Dànyuànyì愿意nǐmen你们zàishànshàngcōngmíng聪明zàiěshàngzhuó
20 píng’ān平安deshénkuàiyào快要jiāngsādàn撒但jiàntà践踏zàinǐmen你们jiǎoxiàYuànzhǔYēsū耶稣Jīdū基督deēnchángnǐmen你们tóngzài
21 tónggōngdetàiwǒde我的qīnshǔ亲属qiúsūnsuǒ西wènnǐmen你们ān
22 zhèdàixiěxìn写信dediūzàizhǔlǐmiàn里面wènnǐmen你们ān
23 jiēdài接待jiēdài接待quánjiàohuì教会degāiyóuwènnǐmen你们ān
24 Chéngnèiguǎnyíndedōuxiōngdì兄弟kuòwènnǐmen你们ān
25 Wéiyǒushénnéngzhàosuǒchuándefúyīn福音suǒjiǎngdeYēsū耶稣Jīdū基督bìngzhàoyǒngyǐncáng隐藏yándeàomì奥秘jiāngù坚固nǐmen你们dexīn
26 Zhèàomì奥秘rújīn如今xiǎnmíng显明chūlai出来érqiě而且ànzheyǒngshēngshéndemìngjièzhòngxiānzhī先知deshūzhǐshì指示wànguódemínshǐ使tāmen他们xìnfú信服zhēndào
27 Yuànróngyào荣耀yīnYēsū耶稣Jīdū基督guīquánzhìdeshénzhídào直到yǒngyuǎn永远Āmén阿们