lín duō qián shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Fèngshénzhǐyì旨意méngshàozuòYēsū耶稣Jīdū基督shǐtú使徒deBǎoluó保罗tóngxiōngdì兄弟suǒ
2 Xiěxìn写信gěizàilínduōshéndejiàohuì教会jiùshì就是zàiJīdū基督Yēsū耶稣chéngshèngméngshàozuòshèngtú圣徒deyǐjí以及suǒyǒu所有zàigèchù各处qiúgàozhǔYēsū耶稣Jīdū基督zhīmíngderénJīdū基督shìtāmen他们dezhǔshìwǒmen我们dezhǔ
3 Yuànēnhuìpíng’ān平安cóngshénwǒmen我们debìngzhǔYēsū耶稣Jīdū基督guīnǐmen你们
4 chángwéinǐmen你们gǎnxiè感谢wǒde我的shényīnshénzàiJīdū基督Yēsū耶稣suǒcìgěi赐给nǐmen你们deēnhuì
5 Yòuyīnnǐmen你们zàilǐmiàn里面fánshìfùzú富足kǒucái口才zhīshi知识dōuquánbèi
6 Zhèngrú正如wéiJīdū基督zuòdejiànzhèng见证zàinǐmen你们xīnlǐ心里déyǐ得以jiāngù坚固
7 Yǐzhì以致nǐmen你们zàiēnshàngméiyǒu没有yíyàng一样bùjí不及réndeDěnghòu等候wǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督xiǎnxiàn显现
8 jiāngù坚固nǐmen你们dàodǐ到底jiàonǐmen你们zàiwǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督derìzi日子zébèi责备
9 Shénshìxìnshídenǐmen你们yuánshìbèisuǒshàohǎoérzi儿子wǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督yītóng一同défēn得分
10 Dìxiōngmén弟兄们jièwǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督demíngquànnǐmen你们dōushuōyíyàng一样dehuà的话Nǐmen你们zhōngjiān中间yěbù也不fēndǎngZhǐyào只要yīxīn一心bǐcǐ彼此xiāng
11 Yīnwèi因为láishìjiāderéncéngduìdìxiōngmén弟兄们láishuōnǐmen你们zhōngjiān中间yǒufēnzhēng
12 Wǒde我的yìsī意思jiùshì就是nǐmen你们rénshuōshìshǔBǎoluó保罗deshìshǔluódeshìshǔdeshìshǔJīdū基督de
13 Jīdū基督shìfēnkāi分开demaBǎoluó保罗wéinǐmen你们dīngleshízìjià十字架manǐmen你们shìfèngBǎoluó保罗demíngshòulema
14 gǎnxiè感谢shénchúle除了bìnggāiyóuyǐwài以外méiyǒu没有gěinǐmen你们yīgè一个rénshīxǐ施洗
15 Miǎnde免得yǒurén有人shuōnǐmen你们shìfèngwǒde我的míngshòu
16 gěifǎnjiāshīguòCǐwài此外gěibiérén别人shīxǐ施洗méiyǒu没有quèqīng
17 Jīdū基督chāqiǎnyuánbúshì不是wéishīxǐ施洗nǎishì乃是wéichuánfúyīn福音Bìngbù并不yòngzhìhuì智慧deyányǔ言语miǎnde免得Jīdū基督deshízìjià十字架lekōng
18 Yīnwèi因为shízìjià十字架dedàolǐ道理zàimièwáng灭亡derénwéi人为zhuóZàiwǒmen我们dejiùderénquèwéishéndedànéng大能
19 Jiùjīngshàngsuǒyàomièjué灭绝zhìhuì智慧réndezhìhuì智慧fèiqì废弃cōngmíng聪明réndecōngmíng聪明
20 Zhìhuì智慧rénzàinǎli哪里wénshìzàinǎli哪里zhèshìshàngdebiànshìzàinǎli哪里shénqǐbù岂不shìjiàozhèshìshàngdezhìhuì智慧biànchéng变成zhuóma
21 Shìrén世人píngzìjǐ自己dezhìhuì智慧rènshi认识shénshénjiùlèyì乐意yòngrén用人suǒdàngzuò当作zhuódedàolǐ道理zhěngjiù拯救nàxiē那些xìnderénZhèjiùshì就是shéndezhìhuì智慧le
22 Yóutàirén犹太人shìyàoshénjī神迹rénshìqiúzhìhuì智慧
23 Wǒmen我们quèshìchuándīngshízìjià十字架deJīdū基督zàiYóutàirén犹太人wéibànjiǎoshí绊脚石zàiwài在外bāngrénwéi人为zhuó
24 Dànzàiméngshàodewúlùn无论shìYóutàirén犹太人rénJīdū基督zǒngwéishéndenénglì能力shéndezhìhuì智慧
25 Yīnshéndezhuózǒngrénzhìhuì智慧Shénderuǎnruò软弱zǒngrénqiángzhuàng
26 Dìxiōngmén弟兄们kějiàn可见nǐmen你们méngshàodeànzheròutǐ肉体yǒuzhìhuì智慧deduōyǒunénglì有能力deduōyǒuzūnguìdeyěbù也不duō
27 Shénquèjiǎnxuǎn拣选leshìshàngzhuódejiàoyǒuzhìhuì智慧dexiūkuì羞愧Yòujiǎnxuǎn拣选leshìshàngruǎnruò软弱dejiàoqiángzhuàngdexiūkuì羞愧
28 Shénjiǎnxuǎn拣选leshìshàngbēijiàn卑贱debèirényànwù厌恶deyǐjí以及yǒude有的wéiyàofèidiàoyǒude有的
29 Shǐ使yíqiè一切yǒuxuèdezàishénmiànqián面前yīgè一个yěbù也不néngzìkuā自夸
30 Dànnǐmen你们dezàiJīdū基督Yēsū耶稣shìběnshénshényòushǐ使chéngwéi成为wǒmen我们dezhìhuì智慧gōngshèngjiéjiùshú
31 jīngshàngsuǒkuākǒudedāngzhǐzhezhǔkuākǒuPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Dìxiōngmén弟兄们cóngqián从前dàonǐmen你们nàli那里bìngméiyǒu没有yònggāoyánzhìduìnǐmen你们xuānchuán宣传shéndeàomì奥秘
2 Yīnwèi因为céngdìnglezhǔyi主意zàinǐmen你们zhōngjiān中间bùzhīdào不知道biéde别的zhīzhīdao知道Yēsū耶稣Jīdū基督bìngdīngshízìjià十字架
3 zàinǐmen你们nàli那里yòuruǎnruò软弱yòuyòushénzhànjīng
4 shuōdehuà的话jiǎngdedàobúshì不是yòngzhìhuì智慧wěiwǎn委婉deyányǔ言语nǎishì乃是yòngshènglíng圣灵dànéng大能demíngzhèng
5 Jiàonǐmen你们dexìnbùzàihū不在乎réndezhìhuì智慧zhīzàihu在乎shéndedànéng大能
6 Rán’ér然而zàiwánquán完全derénzhōngwǒmen我们jiǎngzhìhuì智慧Dànbúshì不是zhèshìshàngdezhìhuì智慧yěbù也不shìzhèshìshàngyǒuquányǒuwèijiāngyào将要bàiwángzhīréndezhìhuì智慧
7 Wǒmen我们jiǎngdenǎishì乃是cóngqián从前suǒyǐncáng隐藏shénàomì奥秘dezhìhuì智慧jiùshì就是shénzàiwànshìyǐqián以前yùdìng预定shǐ使wǒmen我们Déróng得荣yào耀de
8 Zhèzhìhuì智慧shìshàngyǒuquányǒuwèiderénméiyǒu没有yīgè一个zhīdao知道deTāmen他们ruòzhīdao知道jiùróngyào荣耀dezhǔdīngzàishízìjià十字架shàngle
9 jīngshàngsuǒshénwéiàitāde他的rénsuǒyùbèi预备deshìyǎnjīng眼睛wèicéngkànjiàn看见ěrduo耳朵wèicéngtīngjiàn听见rénxīn人心wèicéngxiǎngdào想到de
10 Zhǐyǒu只有shénjièzheshènglíng圣灵xiàngwǒmen我们xiǎnmíng显明leYīnwèi因为shènglíng圣灵cāntòuwànshìjiùshì就是shénshēn’ào深奥deshìcāntòule
11 Chúle除了zàirénlǐtou里头delíngshéizhīdao知道réndeshìXiàngzhèyàng这样chúle除了shéndelíngméiyǒurén没有人zhīdao知道shéndeshì
12 Wǒmen我们suǒlǐngshòu领受debìngbù并不shìshìshàngdelíngnǎishì乃是cóngshénláidelíngjiàowǒmen我们néngzhīdao知道shénkāiēncìgěi赐给wǒmen我们deshì
13 Bìngqiě并且wǒmen我们jiǎngshuōzhèxie这些shìbúshì不是yòngrén用人zhìhuì智慧suǒzhǐjiàodeyányǔ言语nǎishì乃是yòngshènglíng圣灵suǒzhǐjiàodeyányǔ言语jiāngshǔlíngdehuà的话jiěshì解释shǔlíngdeshì。(Huòzuòjiāngshǔlíngdeshìjiǎngshǔlíngderén
14 Rán’ér然而shǔxuèderénlǐnghuì领会shénshèng神圣língdeshìfǎndào反倒yǐwéi以为zhuóBìngqiě并且bùnéng不能zhīdao知道yīnwèi因为zhèxie这些shìwéiyǒushǔlíngderéncái人才néngkàntòu
15 Shǔlíngderénnéngkàntòuwànshìquèméiyǒu没有rénnéngkàntòule
16 Shéicéngzhīdao知道zhǔdexīnjiàodǎo教导nedànwǒmen我们shìyǒuJīdū基督dexīnlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Dìxiōngmén弟兄们cóngqián从前duìnǐmen你们shuōhuàbùnéng不能nǐmen你们dàngzuò当作shǔlíngdezhǐdé只得nǐmen你们dàngzuò当作shǔròutǐ肉体zàiJīdū基督wéiyīngháide
2 shìyòngnǎiwèinǐmen你们méiyǒu没有yòngfànwèinǐmen你们Nàshí那时nǐmen你们bùnéng不能chījiùshì就是rújīn如今háishì还是bùnéng不能
3 Nǐmen你们réngshìshǔròutǐ肉体deYīnwèi因为zàinǐmen你们zhōngjiān中间yǒujídù嫉妒fēnzhēngzhèqǐbù岂不shìshǔròutǐ肉体zhàozheshìrén世人deyàngzi样子xíngma
4 YǒushuōshìshǔBǎoluó保罗deYǒushuōshìshǔluódeZhèqǐbù岂不shìnǐmen你们shìrén世人yíyàng一样ma
5 luósuànshénme什么Bǎoluó保罗suànshénme什么Wúfēi无非shìzhíshì执事zhàozhǔsuǒcìgěi赐给tāmen他们réndeyǐndǎo引导nǐmen你们xiāngxìn相信
6 zāizhòng栽种leluójiāoguàn浇灌leWéiyǒushénjiàoshēngzhǎng生长
7 Kějiàn可见zāizhòng栽种desuànbùdé算不得shénme什么jiāoguàn浇灌desuànbùdé算不得shénme什么Zhīzàijiàoshēngzhǎng生长deshén
8 Zāizhòng栽种dejiāoguàn浇灌dedōushìyíyàng一样Dànjiānglái将来rényàozhàozìjǐ自己degōngfu工夫dezìjǐ自己deshǎng
9 Yīnwèi因为wǒmen我们shìshéntónggōngdeNǐmen你们shìshénsuǒgēngzhòng耕种detiándì田地suǒjiànzào建造defángwū房屋
10 zhàoshénsuǒgěiwǒde我的ēnhǎoxiàng好像yīgè一个cōngmíng聪明degōngtóu工头hǎolegēnyǒubiérén别人zàishàngmian上面jiànzào建造Zhǐshì只是rényàojǐnshèn谨慎zěnyàng怎样zàishàngmian上面jiànzào建造
11 Yīnwèi因为yǐjīng已经hǎode好的gēnjiùshì就是Yēsū耶稣Jīdū基督cǐwài此外méiyǒurén没有人néngbiéde别的gēn
12 Ruòyǒurén有人yòngjīnyínbǎoshí宝石cǎokǎizàizhègēnshàngjiànzào建造
13 réndegōngchéng工程bìrán必然xiǎnYīnwèi因为rìzi日子yàojiāngbiǎomíng表明chūlai出来yǒuhuǒfāxiàn发现Zhèhuǒyàoshìyàn试验réndegōngchéng工程zěnyàng怎样
14 Rénzàigēnshàngsuǒjiànzào建造degōngchéng工程ruòcúndezhùjiùyàodé要得shǎng
15 Réndegōngchéng工程ruòbèishāolejiùyàoshòukuīsǔn亏损Zìjǐ自己quèyàodé要得jiùSuīrán虽然dejiùnǎixiàngcónghuǒjīngguò经过deyíyàng一样
16 Qǐbù岂不zhīnǐmen你们shìshéndediàn殿shéndelíngzhùzàinǐmen你们lǐtou里头ma
17 Ruòyǒurén有人huǐhuài毁坏shéndediàn殿shénbìyào必要huǐhuài毁坏rénYīnwèi因为shéndediàn殿shìshèngdezhèdiàn殿jiùshì就是nǐmen你们
18 Rénbùkě不可Nǐmen你们zhōngjiān中间ruòyǒurén有人zàizhèshìjiè世界yǐwéi以为yǒuzhìhuì智慧dǎobùrú不如biànzuòzhuóhǎochéngwéi成为yǒuzhìhuì智慧de
19 Yīnzhèshìjiè世界dezhìhuì智慧zàishénkànshìzhuójīngshàngzheshuōzhǔjiàoyǒuzhìhuì智慧dezhōnglezìjǐ自己deguǐjì诡计
20 Yòushuōzhǔzhīdao知道zhìhuì智慧réndeyìniàn意念shìwàngde
21 Suǒyǐ所以wúlùn无论shéidōubùkě不可rénkuākǒuYīnwèi因为wànyǒuquánshìnǐmen你们de
22 HuòBǎoluó保罗huòluóhuòhuòshìjiè世界huòshēnghuòhuòxiànjīn现今deshìhuòjiānglái将来deshìquánshìnǐmen你们de
23 Bìngqiě并且nǐmen你们shìshǔJīdū基督deJīdū基督yòushìshǔshéndePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Rényīngdāng应当wǒmen我们wéiJīdū基督dezhíshì执事wéishénàomì奥秘shìdeguǎnjiā
2 Suǒqiúguǎnjiādeshìyàoyǒuzhōngxīn忠心
3 bèinǐmen你们lùnduàn论断huòbèibiérén别人lùnduàn论断dōuyǐwéi以为xiǎodeshìLiánwǒzìjǐ我自己yěbù也不lùnduàn论断zìjǐ自己
4 suībùjué不觉dezìjǐ自己yǒucuòquèyěbù也不néngyīncǐ因此déyǐ得以chēngDànpànduàn判断wǒde我的nǎishì乃是zhǔ
5 Suǒyǐ所以shíhou时候wèidàoshénme什么dōubùyào不要lùnduàn论断zhīděngzhǔláiyàozhàochūànzhōng暗中deyǐnqíngxiǎnmíng显明rénxīn人心deyìniàn意念Nàshí那时rényàocóngshénnàli那里dezhechēngzàn称赞
6 Dìxiōngmén弟兄们wéinǐmen你们deyuángù缘故zhèxie这些shìzhuǎnzìjǐ自己luóJiàonǐmen你们xiàofǎ效法wǒmen我们bùkě不可guòyú过于Shèngjīng圣经suǒMiǎnde免得nǐmen你们gāoguìzhòng贵重zhègè这个qīngkànnèigè那个
7 Shǐ使rénbùtóng不同deshìshéineyǒushénme什么búshì不是lǐngshòu领受deneruòshì若是lǐngshòu领受dewèihé为何zìkuā自夸fǎngfú仿佛búshì不是lǐngshòu领受dene
8 Nǐmen你们yǐjīng已经bǎoleyǐjīng已经fēngfù丰富lebùyòng不用wǒmen我们zìjǐ自己jiùzuòwángleyuànyì愿意nǐmen你们guǒzhēn果真zuòwángjiàowǒmen我们denǐmen你们yītóng一同zuòwáng
9 xiǎngshénwǒmen我们shǐtú使徒míngmíng明明lièzàihòuhǎoxiàng好像dìngzuìdeqiúfàn囚犯Yīnwèi因为wǒmen我们chéngletáigěishìrén世人tiānshǐ天使guānkàn观看
10 Wǒmen我们wéiJīdū基督deyuángù缘故suànshì算是zhuódenǐmen你们zàiJīdū基督dǎoshìcōngmíng聪明dewǒmen我们ruǎnruò软弱nǐmen你们dǎoqiángzhuàngNǐmen你们yǒuróngyào荣耀wǒmen我们dǎobèimiǎoshì
11 Zhídào直到rújīn如今wǒmen我们háishì还是yòuyòuyòuchìshēnyòuáidǎ挨打yòuméiyǒu没有yīdìng一定dezhùchù住处
12 Bìngqiě并且láoqīnshǒu亲手zuògōngbèirénzhòumà咒骂wǒmen我们jiùzhùfú祝福Bèirénbīpò逼迫wǒmen我们jiùrěnshòu忍受
13 Bèirénhuǐbàng毁谤wǒmen我们jiùshànquànZhídào直到rújīn如今rénháiwǒmen我们kànzuò看作shìjièshàng世界上dewūhuì污秽wànzhòngdì中的zhā
14 xiězhèhuàbúshì不是jiàonǐmen你们xiūkuì羞愧nǎishì乃是jǐngjiè警戒nǐmen你们hǎoxiàng好像suǒqīn’àide亲爱的érnǚ儿女yíyàng一样
15 Nǐmen你们xuéJīdū基督deshīfu师傅suīyǒuyīwàn一万wéidequèshìduōyīnzàiJīdū基督Yēsū耶稣yòngfúyīn福音shēnglenǐmen你们
16 Suǒyǐ所以qiúnǐmen你们xiàofǎ效法
17 Yīncǐ因此dǎfa打发tàidàonǐmen你们nàli那里zàizhǔlǐmiàn里面shìsuǒqīn’ài亲爱yǒuzhōngxīn忠心deérzi儿子tíxǐng提醒nǐmen你们niànzàiJīdū基督zěnyàng怎样xíngshìzàigèchù各处jiàohuì教会zhōngzěnyàng怎样jiàodǎo教导rén
18 Yǒuxiērén有些人gāoyǐwéi以为dàonǐmen你们nàli那里
19 Rán’ér然而zhǔruòkuàidàonǐmen你们nàli那里Bìngqiě并且suǒyàozhīdao知道debúshì不是nàxiē那些gāozhīréndeyányǔ言语nǎishì乃是tāmen他们dequánnéng权能
20 Yīnwèi因为shéndeguóbùzàihū不在乎yányǔ言语nǎizàihu在乎quánnéng权能
21 Nǐmen你们yuànyì愿意zěnmeyàng怎么样neshìyuànyì愿意dàizhexíngzhàngdàonǐmen你们nàli那里neháishì还是yàocúncí’ài慈爱wēnróu温柔dexīnnePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Fēngwénzàinǐmen你们zhōngjiān中间yǒuyínluàndeshìZhèyàng这样deyínluànliánwàibāngrén外邦人zhōngméiyǒu没有jiùshì就是yǒurén有人shōuletāde他的jìmǔ继母
2 Nǐmen你们háishì还是gāobìngbù并不āitòng哀痛xíngzhèshìderéncóngnǐmen你们zhōngjiān中间gǎnchūqù出去
3 shēnzi身子suībùzài不在nǐmen你们nàli那里xīnquèzàinǐmen你们nàli那里hǎoxiàng好像qīnzì亲自nǐmen你们tóngzàiyǐjīng已经pànduàn判断lexíngzhèshìderén
4 Jiùshì就是nǐmen你们jùhuì聚会deshíhòu的时候wǒde我的xīntóngzàifèngwǒmen我们zhǔYēsū耶稣demíngbìngyòngwǒmen我们zhǔYēsū耶稣dequánnéng权能
5 Yàozhèyàng这样derénjiāogěi交给sādàn撒但bàihuài败坏tāde他的ròutǐ肉体shǐ使tāde他的línghún灵魂zàizhǔYēsū耶稣derìzi日子kěyǐ可以dejiù
6 Nǐmen你们zhèzìkuā自夸shìbùhǎo不好deQǐbù岂不zhīyīdiǎn一点miànjiàonéngshǐ使quántuánfāqǐ发起láima
7 Nǐmen你们shìjiàodemiànyīngdāng应当jiùjiàochújìnghǎoshǐ使nǐmen你们chéngwéi成为xīntuánYīnwèi因为wǒmen我们yuèjiédegāoyángJīdū基督yǐjīng已经bèishāxiànle
8 Suǒyǐ所以wǒmen我们shǒuzhèjiébùkě不可yòngjiùjiàoyěbù也不yòngèdú恶毒huòzuòyīn),xié’è邪恶dejiàozhīyòngchéngshí诚实zhēnzhèng真正dejiàobǐng
9 xiānqián先前xiěxìn写信gěinǐmen你们shuōbùkě不可yínluànderénxiāngjiāo相交
10 huàbúshì不是zhǐzhèshìshàngyīgài一概xíngyínluàndehuòtānlán贪婪delèsuǒ勒索dehuòbàiǒuxiàng偶像deruòshì若是zhèyàng这样nǐmen你们chúfēi除非líkāi离开shìjiè世界fāng
11 Dànrújīn如今xiěxìn写信gěinǐmen你们shuōruòyǒuchēngwéi称为dìxiōng弟兄shìxíngyínluàndehuòtānlán贪婪dehuòbàiǒuxiàng偶像dehuòrǔmà辱骂dehuòzuìjiǔdehuòlèsuǒ勒索deZhèyàng这样derénbùkě不可xiāngjiāo相交Jiùshì就是chīfàn吃饭dōubùkě不可
12 Yīnwèi因为shěnpàn审判jiàowàideréngānJiàonèiderénqǐbù岂不shìnǐmen你们shěnpàn审判dema
13 Zhìyú至于wàirényǒushénshěnpàn审判tāmen他们Nǐmen你们yīngdāng应当ěréncóngnǐmen你们zhōngjiān中间gǎnchūqù出去Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Nǐmen你们zhōngjiān中间yǒubǐcǐ彼此xiāngzhēngdeshìzěngǎnzàiderénmiànqián面前qiúshěnbùzài不在shèngtú圣徒miànqián面前qiúshěnne
2 Qǐbù岂不zhīshèngtú圣徒yàoshěnpàn审判shìjiè世界maruòshìjiè世界wéinǐmen你们suǒshěnnándào难道nǐmen你们pèishěnpàn审判zhèzuìxiǎodeshìma
3 Qǐbù岂不zhīwǒmen我们yàoshěnpàn审判tiānshǐ天使mahékuàng何况jīnshēng今生deshìne
4 shìzhèyàng这样nǐmen你们ruòyǒujīnshēng今生deshìdāngshěnpàn审判shìpàijiàohuì教会suǒqīngkànderénshěnpàn审判ma
5 shuōzhèhuàshìyàojiàonǐmen你们xiūchǐ羞耻Nándào难道nǐmen你们zhōngjiān中间méiyǒu没有yīgè一个zhìhuì智慧rénnéngshěnduàndìxiōngmén弟兄们deshìma
6 Nǐmen你们jìngshìdìxiōng弟兄dìxiōng弟兄gàozhuàng告状érqiě而且gàozàixìnzhǔderénmiànqián面前
7 Nǐmen你们bǐcǐ彼此gàozhuàng告状zhèyǐjīng已经shìnǐmen你们dedàcuò大错leWèishénme为什么bùqíngyuàn不情愿shòunewèishénme为什么bùqíngyuàn不情愿chīkuī吃亏ne
8 Nǐmen你们dǎoshìqīyā欺压rénkuīrénkuàngqiě况且suǒqīyā欺压suǒkuīdejiùshì就是dìxiōng弟兄
9 Nǐmen你们qǐbù岂不zhīderénbùnéng不能chéngshòu承受shéndeguómabùyào不要Wúlùn无论shìyínluàndebàiǒuxiàng偶像dejiānyín奸淫dezuòluántóngdeqīnnánde
10 Tōuqiè偷窃detānlán贪婪dezuìjiǔderǔmà辱骂delèsuǒ勒索dedōubùnéng不能chéngshòu承受shéndeguó
11 Nǐmen你们zhōngjiān中间yǒurén有人cóngqián从前shìzhèyàng这样Dànrújīn如今nǐmen你们fèngzhǔYēsū耶稣Jīdū基督demíngbìngjièzhewǒmen我们shéndelíngyǐjīng已经jìngchéngshèngchēngle
12 Fánshìdōukěxíng可行Dàndōuyǒuyìchu有益处Fánshìdōukěxíng可行dànwúlùn无论jiànzǒngshòutāde他的xiázhì
13 Shíwù食物shìwéidǔfù肚腹dǔfù肚腹shìwéishíwù食物DànshényàojiàozhèliǎngyàngdōufèihuàiShēnzi身子búshì不是wéiyínluànnǎishì乃是wéizhǔZhǔshìwéishēnzi身子
14 Bìngqiě并且shényǐjīng已经jiàozhǔfùhuó复活yàoyòngzìjǐ自己denénglì能力jiàowǒmen我们fùhuó复活
15 Qǐbù岂不zhīnǐmen你们deshēnzi身子shìJīdū基督dezhīmakěyǐ可以jiāngJīdū基督dezhīzuòwéi作为chāngdezhīmaduànbùkě不可
16 Qǐbù岂不zhīchāngliánhé联合debiàn便shìchéngwéi成为mayīnwèi因为zhǔshuōèrrényàochéngwéi成为
17 Dànzhǔliánhé联合debiàn便shìzhǔchéngwéi成为líng
18 Nǐmen你们yàotáobì逃避yínxíngRénsuǒfàndewúlùn无论shénme什么zuìdōuzàishēnzi身子yǐwài以外Wéiyǒuxíngyíndeshìdézuì得罪zìjǐ自己deshēnzi身子
19 Qǐbù岂不zhīnǐmen你们deshēnzi身子jiùshì就是shènglíng圣灵dediàn殿mazhèshènglíng圣灵shìcóngshénérláizhùzàinǐmen你们lǐtou里头deBìngqiě并且nǐmen你们búshì不是zìjǐ自己derén
20 Yīnwèi因为nǐmen你们shìzhòngjiàmǎiláideSuǒyǐ所以yàozàinǐmen你们deshēnzi身子shàngróngyào荣耀shénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Lùndàonǐmen你们xìnshàngsuǒdeshìshuōnánjìndǎohǎo
2 Dànyàomiǎnyínluàndeshìnánzǐ男子dāngyǒuzìjǐ自己deqīzi妻子nǚzǐ女子dāngyǒuzìjǐ自己dezhàngfu丈夫
3 Zhàngfu丈夫dāngyòngzhīfēndàiqīzi妻子qīzi妻子dàizhàngfu丈夫yàorúcǐ如此
4 Qīzi妻子méiyǒu没有quánbǐng权柄zhǔzhāng主张zìjǐ自己deshēnzi身子nǎizàizhàngfu丈夫Zhàngfu丈夫méiyǒu没有quánbǐng权柄zhǔzhāng主张zìjǐ自己deshēnzi身子nǎizàiqīzi妻子
5 Fūqī夫妻bùkě不可bǐcǐ彼此kuīchúfēi除非liǎngxiāngqíngyuàn情愿zànshí暂时fēnfángwéiyàozhuānxīn专心dǎogào祷告fāngyǐhòu以后réngyàotóngfángmiǎnde免得sādàn撒但chènzhenǐmen你们qíngjīnyǐnyòu引诱nǐmen你们
6 shuōzhèhuàyuánshìzhǔnnǐmen你们debúshì不是mìngnǐmen你们de
7 yuànyì愿意zhòngrén众人xiàngyíyàng一样Zhǐshì只是rénlǐngshòu领受shéndeēnyīgè一个shìzhèyàng这样yīgè一个shìnàyàng那样
8 duìzheméiyǒu没有jiàdeguǎfu寡妇shuōruòtāmen他们chángxiàngjiùhǎo
9 Tǎngruò倘若zìjǐ自己jìnzhǐ禁止búzhù不住jiùkěyǐ可以jiàYǔqí与其huǒgōngxīndǎobùrú不如jiàwéimiào
10 Zhìyú至于yǐjīng已经jiàdefēnfù吩咐tāmen他们qíshí其实búshì不是fēnfù吩咐nǎishì乃是zhǔfēnfù吩咐shuōqīzi妻子bùkě不可líkāi离开zhàngfu丈夫
11 Ruòshì若是líkāi离开lebùkě不可zàijiàHuòshì或是réngtóngzhàngfu丈夫héhǎo和好Zhàngfu丈夫yěbù也不líqì离弃qīzi妻子
12 duìqíyú其余derénshuōbúshì不是zhǔshuōtǎngruò倘若mǒudìxiōng弟兄yǒuxìndeqīzi妻子qīzi妻子qíngyuàn情愿tóngzhùjiùbùyào不要líqì离弃qīzi妻子
13 Qīzi妻子yǒuxìndezhàngfu丈夫zhàngfu丈夫qíngyuàn情愿tóngzhùjiùbùyào不要líqì离弃zhàngfu丈夫
14 Yīnwèi因为xìndezhàngfu丈夫jiùyīnzheqīzi妻子chéngleshèngjiéBìngqiě并且xìndeqīzi妻子jiùyīnzhezhàngfu丈夫chéngleshèngjié。(Zhàngfu丈夫yuánwénzuòdìxiōng弟兄bùrán不然nǐmen你们deérnǚ儿女jiùjiéjìng洁净Dànrújīn如今tāmen他们shìshèngjiédele
15 Tǎngruò倘若xìnderényàolíqù离去jiùyóulíqù离去Wúlùn无论shìdìxiōng弟兄shìjiěmèi姐妹zhezhèyàng这样deshìdōubùbì不必jūshù拘束Shénshàowǒmen我们yuánshìyàowǒmen我们hémù和睦
16 zhèzuòqīzi妻子dezěnme怎么zhīdao知道bùnéng不能jiùdezhàngfu丈夫nezhèzuòzhàngfu丈夫dezěnme怎么zhīdao知道bùnéng不能jiùdeqīzi妻子ne
17 Zhǐyào只要zhàozhǔsuǒfēngěi分给réndeshénsuǒshàoréndeérxíngfēnfù吩咐jiàohuì教会dōushìzhèyàng这样
18 Yǒurén有人shòugēlǐ割礼méngshàonejiùbùyào不要fèigēlǐ割礼Yǒurén有人wèishòugēlǐ割礼méngshàonejiùbùyào不要shòugēlǐ割礼
19 Shòugēlǐ割礼suànbùdé算不得shénme什么shòugēlǐ割礼suànbùdé算不得shénme什么Zhǐyào只要shǒushéndejièmìng诫命jiùshì就是le
20 rénméngshàodeshíhòu的时候shìshénme什么shēnfèn身分réngyàoshǒuzhùzhèshēnfèn身分
21 shìzuònúlì奴隶méngshàodemabùyào不要yīncǐ因此yōulǜ忧虑Ruònéngzìyóu自由jiùqiúzìyóu自由gènghǎo更好
22 Yīnwèi因为zuòméngshàozhǔdejiùshì就是zhǔsuǒshìfàng释放derénZuòzìyóu自由zhīrénméngshàodejiùshì就是Jīdū基督de
23 Nǐmen你们shìzhòngjiàmǎiláideBùyào不要zuòrénde
24 Dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们rénméngshàodeshíhòu的时候shìshénme什么shēnfèn身分réngyàozàishénmiànqián面前shǒuzhùzhèshēnfèn身分
25 Lùndàotóngshēnderénméiyǒu没有zhǔdemìnglìng命令dànméngzhǔliánnéngzuòzhōngxīn忠心derénjiùzìjǐ自己deyìjiàn意见gàosu告诉nǐmen你们
26 Yīnxiànjīn现今dejiānnán艰难kànlai看来rénbùrú不如shǒuānchángcáihǎo
27 yǒuqīzi妻子chánzhenejiùbùyào不要qiútuōlí脱离méiyǒu没有qīzi妻子chánzhenejiùbùyào不要qiúqīzi妻子
28 ruòbìngbù并不shìfànzuì犯罪Chǔnǚ处女ruòchūjiàyěbù也不shìfànzuì犯罪Rán’ér然而zhèděngrénròushēnshòukǔ受苦nánquèyuànyì愿意nǐmen你们miǎnzhèkǔnàn苦难
29 Dìxiōngmén弟兄们duìnǐmen你们shuōshíhou时候jiǎnshǎo减少leCóngcǐ从此yǐhòu以后yǒuqīzi妻子deyàoxiàngméiyǒu没有qīzi妻子
30 ĀideyàoxiàngāiKuàilè快乐deyàoxiàngbùkuài不快yuèZhìmǎideyàoxiàngyǒusuǒ有所de
31 Yòngshìdeyàoxiàngbùyòng不用shìYīnwèi因为zhèshìjiè世界deyàngzi样子jiāngyào将要guòqu过去le
32 yuànnǐmen你们suǒguàMéiyǒu没有deshìwéizhǔdeshìguàxiǎngzěnyàng怎样jiàozhǔxǐyuè喜悦
33 ledeshìwéishìshàngdeshìguàxiǎngzěnyàng怎样jiàoqīzi妻子xǐyuè喜悦
34 Fùrén妇人chǔnǚ处女yǒufēnbié分别Méiyǒu没有chūjiàdeshìwéizhǔdeshìguàyàoshēntǐ身体línghún灵魂dōushèngjiéYǐjīng已经chūjiàdeshìwéishìshàngdeshìguàxiǎngzěnyàng怎样jiàozhàngfu丈夫xǐyuè喜悦
35 shuōzhèhuàshìwéinǐmen你们deyìchu益处Búshì不是yàoláolóngnǐmen你们nǎishì乃是yàojiàonǐmen你们xíngdeshìdéyǐ得以yīnqín殷勤shìzhǔméiyǒu没有fēnxīndeshì
36 Ruòyǒurén有人yǐwéi以为zìjǐ自己dàitāde他的nǚ’ér女儿bùhé不合nǚ’ér女儿guòleniánsuìshìyòudāngxíngjiùsuíyì随意bànlǐ办理suànyǒuzuì有罪jiàoèrrénchéngqīnjiùshì就是le
37 Tǎngruò倘若rénxīn人心jiāndìng坚定méiyǒu没有bùdéyǐ不得已deshìbìngqiě并且yóudezìjǐ自己zuòzhǔ作主xīnlǐ心里yòujuédìng决定leliúxià留下nǚ’ér女儿chūjiàrúcǐ如此xínghǎo
38 Zhèyàng这样kànlai看来jiàozìjǐ自己denǚ’ér女儿chūjiàshìhǎojiàochūjiàgèngshìhǎo
39 Zhàngfu丈夫huózhe活着deshíhòu的时候qīzi妻子shìbèiyuēshù约束deZhàngfu丈夫ruòleqīzi妻子jiùkěyǐ可以zìyóu自由suíyì随意zàijiàZhǐshì只是yàojiàzhèzàizhǔlǐmiàn里面derén
40 Rán’ér然而ànwǒde我的yìjiàn意见ruòchángshǒujiégèngyǒufúqì福气xiǎngzìjǐ自己shìbèishéndelínggǎn灵感dònglePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Lùndàoǒuxiàng偶像zhīwǒmen我们xiǎode晓得wǒmen我们dōuyǒuzhīshi知识Dànzhīshi知识shìjiàoréngāowéiyǒuàixīn爱心néngzàojiùrén
2 Ruòyǒurén有人yǐwéi以为zìjǐ自己zhīdao知道shénme什么ànsuǒdāngzhīdao知道deréngshìbùzhīdào不知道
3 Ruòyǒurén有人àishénzhèrénnǎishì乃是shénsuǒzhīdao知道de
4 Lùndàochīǒuxiàng偶像zhīwǒmen我们zhīdao知道ǒuxiàng偶像zàishì在世shàngsuànbùdé算不得shénme什么zhīdao知道shénzhǐyǒu只有wèizàiméiyǒu没有biéde别的shén
5 Suīyǒuchēngwéi称为shéndehuòzàitiānhuòzàideJiùxǔduō许多deshénxǔduō许多dezhǔ
6 Rán’ér然而wǒmen我们zhǐyǒu只有wèishénjiùshì就是wàndōuběnwǒmen我们guīBìngyǒuwèizhǔjiùshì就是Yēsū耶稣Jīdū基督wàndōushìjièzheyǒude有的wǒmen我们shìjièzheyǒude有的
7 Dànréndōuyǒuzhèděngzhīshi知识Yǒurén有人dàorújīn如今yīnbàiguànleǒuxiàng偶像jiùyǐwéi以为suǒchīdeshìǒuxiàng偶像zhīTāmen他们deliángxīn良心jìrán既然ruǎnruò软弱jiùwūhuì污秽le
8 Qíshí其实shíwù食物bùnéng不能jiàoshénkànzhōngwǒmen我们Yīnwèi因为wǒmen我们chīsǔnchīwúyì无益
9 Zhǐshì只是nǐmen你们yàojǐnshèn谨慎kǒngpà恐怕nǐmen你们zhèzìyóu自由jìngchéngleruǎnruò软弱réndebànjiǎoshí绊脚石
10 Ruòyǒurén有人jiànzhèyǒuzhīshi知识dezàiǒuxiàng偶像demiàozuòzhèréndeliángxīn良心ruòshì若是ruǎnruò软弱qǐbù岂不fàngdǎnchīǒuxiàng偶像zhīma
11 Yīncǐ因此Jīdū基督wéideruǎnruò软弱dìxiōng弟兄jiùyīndezhīshi知识chénlúnle
12 Nǐmen你们zhèyàng这样dézuì得罪dìxiōngmén弟兄们shāngletāmen他们ruǎnruò软弱deliángxīn良心jiùshì就是dézuì得罪Jīdū基督
13 Suǒyǐ所以shíwù食物ruòjiàodìxiōng弟兄diēdǎojiùyǒngyuǎn永远chīròumiǎnde免得jiàodìxiōng弟兄diēdǎolePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 búshì不是zìyóu自由demabúshì不是shǐtú使徒mabúshì不是jiànguòwǒmen我们dezhǔYēsū耶稣manǐmen你们búshì不是zàizhǔlǐmiàn里面suǒzuòzhīgōngma
2 Jiǎruò假若zàibiérén别人búshì不是shǐtú使徒zàinǐmen你们zǒngshì总是shǐtú使徒Yīnwèi因为nǐmen你们zàizhǔzhèngshìzuòshǐtú使徒deyìnzhèng印证
3 duìpánwèn盘问wǒde我的rénjiùshì就是zhèyàng这样fēn
4 Nándào难道wǒmen我们méiyǒu没有quánbǐng权柄kàofúyīn福音chīma
5 Nándào难道wǒmen我们méiyǒu没有quánbǐng权柄xìnzhǔdezǐmèi姊妹wéidàizheyītóng一同wǎnglái往来fǎngfú仿佛qíyú其余deshǐtú使徒zhǔdedìxiōng弟兄bìngyíyàng一样ma
6 yǒuméiyǒu没有quánbǐng权柄zuògōngma
7 Yǒushéidāngbīngbèiliángxiǎngneyǒushéizāipútáoyuán葡萄园chīyuándeguǒneyǒushéiyǎngniúyángchīniúyángdenǎine
8 shuōzhèhuàshìzhàoréndeyìjiàn意见shìzhèyàng这样shuōma
9 JiùMóxī摩西dezheshuōniúzàichǎngshàngchuàideshíhòu的时候bùkě不可lóngzhùdezuǐNándào难道shénsuǒguàniàn挂念deshìniúma
10 quánshìwéiwǒmen我们shuōdemafēnmíng分明shìwéiwǒmen我们shuōdeYīnwèi因为gēngzhòng耕种dedāngcúnzhezhǐwàng指望gēngzhòng耕种chǎngdedāngcúndeliángdezhǐwàng指望chǎng
11 Wǒmen我们ruòshǔlíngdezhǒngzi种子zàinǐmen你们zhōngjiān中间jiùshì就是cóngnǐmen你们shōugē收割fèngyǎngròushēnzhīzhèháisuàndàshì大事ma
12 Ruòbiérén别人zàinǐmen你们shēnshàngyǒuzhèquánbǐng权柄hékuàng何况wǒmen我们nerán’ér然而wǒmen我们méiyǒu没有yòngguòzhèquánbǐng权柄dǎofánshìrěnshòu忍受miǎnde免得Jīdū基督defúyīn福音bèizǔgé阻隔
13 Nǐmen你们qǐbù岂不zhīwéishèngshìláodejiùchīdiàn殿zhòngdì中的macìhòu伺候jìtán祭坛dejiùfēnlǐngtánshàngdema
14 Zhǔshìzhèyàng这样mìngdìngjiàochuánfúyīn福音dekàozhefúyīn福音yǎngshēng
15 Dànzhèquánbǐng权柄quánméiyǒu没有yòngguòxiězhèhuàbìngfēi并非yàonǐmen你们zhèyàng这样dàiYīnwèi因为nìngkě宁可yěbù也不jiàorénshǐ使suǒkuādelekōng
16 chuánfúyīn福音yuánméiyǒu没有kuādeYīnwèi因为shìbùdéyǐ不得已deRuòchuánfúyīn福音biàn便yǒuhuòle
17 ruògānxīn甘心zuòzhèshìjiùyǒushǎngRuòbùgānxīn不甘心zérèn责任quèyǐjīng已经tuōfù托付le
18 shìzhèyàng这样wǒde我的shǎngshìshénme什么nejiùshì就是chuánfúyīn福音deshíhòu的时候jiàorénhuāqiándefúyīn福音miǎnde免得yòngjìn用尽chuánfúyīn福音dequánbǐng权柄
19 suīshìzìyóu自由dewúrén无人xiáguǎnrán’ér然而gānxīn甘心zuòlezhòngrén众人depúrén仆人wéiyàoduōderén
20 XiàngYóutàirén犹太人jiùzuòYóutàirén犹太人wéiyàodé要得Yóutàirén犹太人Xiàngyǐxià以下derénsuībùzài不在yǐxià以下háishì还是zuòyǐxià以下derénwéiyàodé要得yǐxià以下derén
21 Xiàngméiyǒu没有derénjiùzuòméiyǒu没有derénwéiyàodé要得méiyǒu没有derénQíshí其实zàishénmiànqián面前búshì不是méiyǒu没有zàiJīdū基督miànqián面前zhèngzài正在zhīxià之下
22 Xiàngruǎnruò软弱derénjiùzuòruǎnruò软弱derénwéiyàodé要得ruǎnruò软弱derénXiàngshénmeyàng什么样derénjiùzuòshénmeyàng什么样derénWúlùn无论rúhé如何zǒngyàojiùxiērén
23 Fánsuǒxíngdedōushìwéifúyīn福音deyuángù缘故wéiyàoréntóngdezhèfúyīn福音dehǎochu好处
24 Qǐbù岂不zhīzàichǎngshàngsàipǎo赛跑dedōupǎodàndejiǎngshǎng奖赏dezhǐyǒu只有rénNǐmen你们dāngzhèyàng这样pǎohǎojiàonǐmen你们dezhejiǎngshǎng奖赏
25 Fánjiàolìzhēng力争shèngdezhūshìdōuyǒujiézhì有节制Tāmen他们bùguò不过shìyàodé要得nénghuàideguānmiǎn冠冕Wǒmen我们quèshìyàodé要得bùnéng不能huàideguānmiǎn冠冕
26 Suǒyǐ所以bēnpǎo奔跑xiàngdìngxiàng定向dedǒuquánxiàngkōngqì空气de
27 shìgōngkè攻克shēnjiàoshēnKǒngpà恐怕chuánfúyīn福音gěibiérén别人zìjǐ自己fǎnbèijuélePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 Dìxiōngmén弟兄们bùyuàn不愿nǐmen你们xiǎode晓得wǒmen我们dezǔzōng祖宗cóngqián从前dōuzàiyúnxiàdōucónghǎizhōngjīngguò经过
2 DōuzàiyúnLǐhǎi里海shòuguīleMóxī摩西
3 Bìngqiě并且dōuchīleyíyàng一样delíngshí
4 dōuleyíyàng一样delíngshuǐSuǒdeshìchūyú出于suízhe随着tāmen他们delíngpánshípánshíjiùshì就是Jīdū基督
5 Dàntāmen他们zhōngjiān中间duōbàn多半shìshénxǐhuan喜欢derénSuǒyǐ所以zàikuàngdǎo
6 Zhèxie这些shìdōushìwǒmen我们dejiànjiè鉴戒jiàowǒmen我们bùyào不要tānliàněshìxiàngtāmen他们nàyàng那样tānliànde
7 Yěbù也不yàobàiǒuxiàng偶像xiàngtāmen他们yǒurén有人bàidejīngshàngsuǒbǎixìng百姓zuòxia坐下chīqǐlai起来wánshuǎ
8 Wǒmen我们yěbù也不yàoxíngjiānyín奸淫xiàngtāmen他们yǒurén有人xíngdeyītiān一天jiùdǎoleèrwànsānqiānrén
9 Yěbù也不yàoshìtàn试探zhǔ,(zhǔyǒujuànzuòJīdū基督xiàngtāmen他们yǒurén有人shìtàn试探dejiùbèishésuǒmiè
10 Nǐmen你们yěbù也不yàoyuànyán怨言xiàngtāmen他们yǒuyuànyán怨言dejiùbèimièmìngdesuǒmiè
11 Tāmen他们zāoyù遭遇zhèxie这些shìdōuyàozuòwéi作为jiànjiè鉴戒Bìngqiě并且xiězàijīngshàngzhèngshìjǐngjiè警戒wǒmen我们zhèshìderén
12 Suǒyǐ所以zìjǐ自己yǐwéi以为zhàndewěndexūyào须要jǐnshèn谨慎miǎnde免得diēdǎo
13 Nǐmen你们suǒyùjiàn遇见deshìtàn试探wúfēi无非shìrénsuǒnéngshòudeShénshìxìnshídejiàonǐmen你们shòushìtàn试探guòyú过于suǒnéngshòudeZàishòushìtàn试探deshíhòu的时候zǒngyàogěinǐmen你们kāitiáochūlù出路jiàonǐmen你们néngrěnshòu忍受dezhù
14 suǒqīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄anǐmen你们yàotáobì逃避bàiǒuxiàng偶像deshì
15 hǎoxiàng好像duìmíngbai明白rénshuōdenǐmen你们yàoshěncháwǒde我的huà
16 Wǒmen我们suǒzhùfú祝福debēiqǐbù岂不shìtónglǐngJīdū基督dexuèmawǒmen我们suǒbāikāi掰开debǐngqǐbù岂不shìtónglǐngJīdū基督deshēntǐ身体ma
17 Wǒmen我们suīduōréngshìyīgè一个bǐngyīgè一个shēntǐ身体Yīnwèi因为wǒmen我们dōushìfēnshòuzhèyīgè一个bǐng
18 Nǐmen你们kànshǔròutǐ肉体deYǐsèliè以色列rénchīdeqǐbù岂不shìzàijìtán祭坛shàngyǒufēnma
19 shìzěnme怎么shuōneshìshuōǒuxiàng偶像zhīsuàndeshénme什么nehuòshuōǒuxiàng偶像suàndeshénme什么ne
20 nǎishì乃是shuōwàibāngrén外邦人suǒxiàndeshìguǐbúshì不是shénbùyuàn不愿nǐmen你们guǐxiāngjiāo相交
21 Nǐmen你们bùnéng不能zhǔdebēiyòuguǐdebēiBùnéng不能chīzhǔdeyányòuchīguǐdeyán
22 Wǒmen我们zhǔdefènhèn愤恨mawǒmen我们háiyǒu还有nénglì能力ma
23 Fánshìdōukěxíng可行Dàndōuyǒuyìchu有益处Fánshìdōukěxíng可行Dàndōuzàojiùrén
24 Wúlùn无论hérén何人bùyào不要qiúzìjǐ自己deyìchu益处nǎiyāoqiú要求biérén别人deyìchu益处
25 Fánshìshàngsuǒmàidenǐmen你们zhǐguǎn只管chībùyào不要wéiliángxīn良心deyuángù缘故wènshénme什么huà
26 Yīnwèi因为deqízhōng其中suǒchōngmǎn充满dedōushǔzhǔ
27 Tǎngyǒuyīgè一个xìnderénqǐngnǐmen你们nǐmen你们ruòyuànyì愿意fánbǎizàinǐmen你们miànqián面前dezhǐguǎn只管chībùyào不要wéiliángxīn良心deyuángù缘故wènshénme什么huà
28 Ruòyǒurén有人duìnǐmen你们shuōzhèshìxiànguòdejiùyàowéigàosu告诉nǐmen你们derénbìngwéiliángxīn良心deyuángù缘故chī
29 shuōdeliángxīn良心búshì不是denǎishì乃是tāde他的zhèzìyóu自由wèishénme为什么bèibiérén别人deliángxīn良心lùnduàn论断ne
30 ruòxièēnérchīwèishénme为什么yīnxièēndebèirénhuǐbàng毁谤ne
31 Suǒyǐ所以nǐmen你们huòchīhuòwúlùn无论zuòshénme什么dōuyàowéiróngyào荣耀shénérxíng
32 Bùjū不拘shìYóutàirén犹太人shìrénshìshéndejiàohuì教会nǐmen你们dōubùyào不要shǐ使diēdǎo
33 Jiùhǎoxiàng好像fánshìdōujiàozhòngrén众人xǐhuan喜欢qiúzìjǐ自己deyìchu益处zhīqiúzhòngrén众人deyìchu益处jiàotāmen他们dejiùPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Nǐmen你们gāixiàofǎ效法xiàngxiàofǎ效法Jīdū基督yíyàng一样
2 chēngzàn称赞nǐmen你们yīnnǐmen你们fánshìniànyòujiānshǒusuǒchuángěinǐmen你们de
3 yuànyì愿意nǐmen你们zhīdao知道Jīdū基督shìréndetóuNánrén男人shìnǚrén女人detóushénshìJīdū基督detóu
4 Fánnánrén男人dǎogào祷告huòshì或是jiǎngdào讲道jiǎngdào讲道huòzuòshuōyùyán预言xiàtóng),ruòméngzhetóujiùxiūrù羞辱zìjǐ自己detóu
5 Fánnǚrén女人dǎogào祷告huòshì或是jiǎngdào讲道ruòméngzhetóujiùxiūrù羞辱zìjǐ自己detóuYīnwèi因为zhèjiùrútóng如同letóufa头发yíyàng一样
6 Nǚrén女人ruòméngzhetóujiùgāijiǎnletóufa头发Nǚrén女人ruòjiǎnwéixiūkuì羞愧jiùgāiméngzhetóu
7 Nánrén男人běngāiméngzhetóuyīnwèi因为shìshéndexíngxiàng形像róngyào荣耀dànnǚrén女人shìnánrén男人deróngyào荣耀
8 Qǐchū起初nánrén男人búshì不是yóunǚrén女人érchūNǚrén女人nǎishì乃是yóunánrén男人érchū
9 Bìngqiě并且nánrén男人búshì不是wéinǚrén女人zàodeNǚrén女人nǎishì乃是wéinánrén男人zàode
10 Yīncǐ因此nǚrén女人wéitiānshǐ天使deyuángù缘故yīngdāng应当zàitóushàngyǒuquánbǐng权柄dejìhao记号
11 Rán’ér然而zhàozhǔdeānpái安排yěbù也不shìnánnányěbù也不shì
12 Yīnwèi因为nǚrén女人yuánshìyóunánrén男人érchūnánrén男人shìyóunǚrén女人érchūDànwànyǒudōushìchūshén
13 Nǐmen你们zìjǐ自己shěnchánǚrén女人dǎogào祷告shénméngzhetóushìdema
14 Nǐmen你们deběnxìng本性zhǐshì指示nǐmen你们nánrén男人ruòyǒuchángtóufa头发biàn便shìtāde他的xiūrù羞辱ma
15 Dànnǚrén女人yǒuchángtóufa头发nǎishì乃是tāde她的róngyào荣耀Yīnwèi因为zhètóufa头发shìgěizuògàitóude
16 Ruòyǒurén有人xiǎngyàobiànbó辩驳wǒmen我们quèméiyǒu没有zhèyàng这样deguīju规矩shéndezhòngjiàohuì教会shìméiyǒu没有de
17 xiànjīn现今fēnfù吩咐nǐmen你们dehuà的话búshì不是chēngzàn称赞nǐmen你们Yīnwèi因为nǐmen你们jùhuì聚会búshì不是shòuyì受益nǎishì乃是zhāosǔn
18 Dìyī第一tīngshuō听说nǐmen你们jùhuì聚会deshíhòu的时候bǐcǐ彼此fēnménbiélèishāowēi稍微dexìnzhèhuà
19 Zàinǐmen你们zhōngjiān中间bùmiǎn不免yǒufēnménjiédǎngdeshìhǎojiàonàxiē那些yǒujīngyàn有经验derénxiǎnmíng显明chūlai出来
20 Nǐmen你们jùhuì聚会deshíhòu的时候suànbùdé算不得chīzhǔdewǎncān晚餐
21 Yīnwèi因为chīdeshíhòu的时候rénxiānchīzìjǐ自己defànshènzhì甚至zhègè这个jī’è饥饿nèigè那个jiǔzuì
22 Nǐmen你们yàochīnándào难道méiyǒu没有jiāmaháishì还是miǎoshìshéndejiàohuì教会jiàoméiyǒu没有dexiūkuì羞愧nexiàngnǐmen你们zěnme怎么shuōneyīncǐ因此chēngzàn称赞nǐmen你们machēngzàn称赞
23 dāngchuángěinǐmen你们deyuánshìcóngzhǔlǐngshòu领受dejiùshì就是zhǔYēsū耶稣bèimàidebǐnglái
24 Zhùxièlejiùbāikāi掰开shuōzhèshìwǒde我的shēntǐ身体wéinǐmen你们shědeshěyǒujuànzuòbāikāi掰开)。Nǐmen你们yīngdāng应当rúcǐ如此xíngwéideshìniàn
25 Fànhòuzhàoyàng照样bēiláishuōzhèbēishìyòngwǒde我的xuèsuǒdexīnyuēNǐmen你们měiféngdeshíhòu的时候yàorúcǐ如此xíngwéideshìniàn
26 Nǐmen你们měiféngchīzhèbǐngzhèbēishìbiǎomíng表明zhǔdezhíděngdào等到lái
27 Suǒyǐ所以wúlùn无论hérén何人ànlǐ按理chīzhǔdebǐngzhǔdebēijiùshì就是gānfànzhǔdeshēnzhǔdexuèle
28 Rényīngdāng应当zìjǐ自己shěngcháránhòu然后chīzhèbǐngzhèbēi
29 Yīnwèi因为rénchīruòbùfēn不分biànshìzhǔdeshēntǐ身体jiùshì就是chīzìjǐ自己dezuìle
30 Yīncǐ因此zàinǐmen你们zhōngjiān中间yǒuhǎoxiē好些ruǎnruò软弱dehuànbìng患病dedeyěbù也不shàoyuánwénzuòshuì)。
31 Wǒmen我们ruòshì若是xiānfēnbiàn分辨zìjǐ自己jiùbùzhìyú不至于shòushěn
32 Wǒmen我们shòushěndeshíhòu的时候nǎishì乃是bèizhǔchéngzhìMiǎnde免得wǒmen我们shìrén世人yītóng一同dìngzuì定罪
33 Suǒyǐ所以dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们jùhuì聚会chīdeshíhòu的时候yàobǐcǐ彼此děngdài等待
34 Ruòyǒurén有人jī’è饥饿kěyǐ可以zàijiāxiānchīMiǎnde免得nǐmen你们jùhuì聚会zìjǐ自己zuìQíyú其余deshìláideshíhòu的时候zàiānpái安排Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Dìxiōngmén弟兄们lùndàoshǔlíngdeēnbùyuàn不愿nǐmen你们bùmíngbái不明白
2 Nǐmen你们zuòwàibāngrén外邦人deshíhòu的时候suíshìbèiqiānyǐn牵引shòumíhuo迷惑shìǒuxiàng偶像Zhèshìnǐmen你们zhīdao知道de
3 Suǒyǐ所以gàosu告诉nǐmen你们bèishéndelínggǎn灵感dòngdeméiyǒu没有shuōYēsū耶稣shìzhòudeRuòbúshì不是bèishènglíng圣灵gǎndòng感动deméiyǒu没有néngshuōYēsū耶稣shìzhǔde
4 Ēnyuányǒufēnbié分别shènglíng圣灵quèshìwèi
5 Zhíshìyǒufēnbié分别zhǔquèshìwèi
6 Gōngyòngyǒufēnbié分别shénquèshìwèizàizhòngrén众人lǐmiàn里面yùnxíng运行yíqiè一切deshì
7 Shènglíng圣灵xiǎnzàirénshēn人身shàngshìjiàoréndeyìchu益处
8 Zhèrénméngshènglíng圣灵zhìhuì智慧deyányǔ言语rénméngzhèwèi这位shènglíng圣灵zhīshi知识deyányǔ言语
9 Yòuyǒurénméngzhèwèi这位shènglíng圣灵xìnxīn信心Háiyǒu还有rénméngzhèwèi这位shènglíng圣灵bìngdeēn
10 YòujiàorénnéngxíngnéngYòujiàorénnéngzuòxiānzhī先知Yòujiàorénnéngbiànbié辨别zhūlíngYòujiàorénnéngshuōfāngyán方言Yòujiàorénnéngfānfāngyán方言
11 Zhèyíqiè一切dōushìzhèwèi这位shènglíng圣灵suǒyùnxíng运行suífēngěi分给rénde
12 Jiùshēnzi身子shìyīgè一个quèyǒuxǔduō许多zhīÉrqiě而且zhīsuīduōréngshìyīgè一个shēnzi身子Jīdū基督shìzhèyàng这样
13 Wǒmen我们bùjū不拘shìYóutàirén犹太人shìrénshìwéideshìzìzhǔ自主dedōucóngwèishènglíng圣灵shòuchéngleyīgè一个shēntǐ身体Yǐnwèishènglíng圣灵
14 Shēnzi身子yuánbúshì不是yīgè一个zhīnǎishì乃是xǔduō许多zhī
15 Shèruòjiǎoshuōbúshì不是shǒusuǒyǐ所以shǔshēnzi身子bùnéng不能yīncǐ因此jiùshǔshēnzi身子
16 Shèruòěrshuōbúshì不是yǎnsuǒyǐ所以shǔshēnzi身子yěbù也不néngyīncǐ因此jiùshǔshēnzi身子
17 Ruòquánshēn全身shìyǎncóngnǎli哪里tīngshēngneruòquánshēn全身shìěrcóngnǎli哪里wénwèine
18 Dànrújīn如今shénsuízìjǐ自己deyìsī意思zhīānpái安排zàishēnshàngle
19 Ruòdōushìyīgè一个zhīshēnzi身子zàinǎli哪里ne
20 Dànrújīn如今zhīshìduōdeshēnzi身子quèshìyīgè一个
21 Yǎnbùnéng不能duìshǒu对手shuōyòngbuzháo用不着Tóuyěbù也不néngduìjiǎoshuōyòngbuzháo用不着
22 Bùdàn不但rúcǐ如此shēnshàngzhī上肢rényǐwéi以为ruǎnruò软弱degèngshìbùkě不可shàode
23 Shēnshàngzhī上肢wǒmen我们kànwéibùtǐmiàn不体面deyuègěijiāshàng加上tǐmiàn体面jùnměideyuèdezhejùnměi
24 Wǒmen我们jùnměidezhīzìrán自然yòngbuzháo用不着zhuāngshì装饰Dànshénpèizhèshēnzi身子jiābèi加倍detǐmiàn体面gěiyǒuquēqiàndezhī
25 Miǎnde免得shēnshàngfēnménbiélèiZǒngyàozhībǐcǐ彼此xiāng
26 Ruòyīgè一个zhīshòukǔ受苦suǒyǒu所有dezhījiùyītóng一同shòukǔ受苦Ruòyīgè一个zhīDéróng得荣yào耀suǒyǒu所有dezhījiùyītóng一同kuàilè快乐
27 Nǐmen你们jiùshì就是Jīdū基督deshēnzi身子bìngqiě并且gèzi各自zuòzhī
28 Shénzàijiàohuì教会suǒshèlì设立dedìyī第一shìshǐtú使徒Dì’èr第二shìxiānzhī先知dìsān第三shìjiàoshī教师Qícì其次shìxíngnéngdeZàicì再次shìdeēnbìngdeBāngzhù帮助réndeZhìlǐ治理shìdeShuōfāngyán方言de
29 dōushìshǐtú使徒madōushìxiānzhī先知madōushìjiàoshī教师madōushìxíngnéngdema
30 dōushìdeēnbìngdemadōushìshuōfāngyán方言demadōushìfānfāngyán方言dema
31 Nǐmen你们yàoqiēqiēdeqiúgèngdà更大deēnxiànjīn现今zuìmiàodedàozhǐ道指shìnǐmen你们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 ruònéngshuōwànréndefāngyán方言bìngtiānshǐ天使dehuà的话quèméiyǒu没有àijiùchénglemíngdeluóxiǎngdeyìbān一般
2 ruòyǒuxiānzhī先知jiǎngdào讲道zhīnéngmíngbai明白yàngdeàomì奥秘yàngdezhīshi知识Érqiě而且yǒuquánbèidexìnjiàonénggòu能够shānquèméiyǒu没有àijiùsuàn就算bùdé不得shénme什么
3 ruòjiāngsuǒyǒu所有dezhōuqióngrén穷人yòushěshēnjiàorénfénshāo焚烧quèméiyǒu没有àiréngrán仍然wúyì无益
4 Àishìhéngjiǔrěnnài忍耐yòuyǒuēnÀishìjídù嫉妒Àishìzìkuā自夸zhāngkuáng
5 zuòhàixiū害羞deshìqiúzìjǐ自己deyìchu益处qīngyì轻易fānù发怒jìsuàn计算réndeě
6 xǐhuan喜欢Zhīxǐhuan喜欢zhēnlǐ真理
7 Fánshìbāoróng包容Fánshìxiāngxìn相信Fánshìpànwàng盼望Fánshìrěnnài忍耐
8 Àishìyǒngbùzhǐ不止Xiānzhī先知jiǎngdào讲道zhīnéngzhōngguīyǒuShuōfāngyán方言zhīnéngzhōngtíngzhǐ停止zhīshi知识zhōngguīyǒu
9 Wǒmen我们xiànzài现在suǒzhīdao知道deyǒuxiàn有限xiānzhī先知suǒjiǎngdeyǒuxiàn有限
10 Děngwánquán完全deláidào来到zhèyǒuxiàn有限deguīyǒule
11 zuòháizi孩子deshíhòu的时候huàxiàngháizi孩子xīnsi心思xiàngháizi孩子yìniàn意念xiàngháizi孩子chénglerénjiùháizi孩子deshìdiūqì丢弃le
12 Wǒmen我们rújīn如今fǎngfú仿佛duìzhejìngzi镜子guānkàn观看móhu模糊qīngmóhu模糊Qīngyuán清原wénzuòrútóng如同cāi)。Dàonàshí那时jiùyàomiànduìmiàn面对面lerújīn如今suǒzhīdao知道deyǒuxiàn有限Dàonàshí那时jiùquánzhīdao知道rútóng如同zhǔzhīdao知道yíyàng一样
13 Rújīn如今chángcúndeyǒuxìnyǒuwàngyǒuàizhèsānyàngqízhōng其中zuìdà最大deshìàiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 Nǐmen你们yàozhuīqiú追求àiyàoqiēshǔlíngdeēnqízhōng其中gèngyàoxiànmù羡慕deshìzuòxiānzhī先知jiǎngdào讲道。(Yuánwénzuòshìshuōyùyán预言xiàtóng
2 shuōfāngyán方言deyuánbúshì不是duìrénshuōnǎishì乃是duìshénshuōYīnwèi因为méiyǒurén没有人tīngchūlai出来Rán’ér然而zàixīnlíng心灵quèshìjiǎngshuōyàngdeàomì奥秘
3 Dànzuòxiānzhī先知jiǎngdào讲道deshìduìrénshuōyàozàojiùānwèi安慰quànmiǎnrén
4 Shuōfāngyán方言deshìzàojiùzìjǐ自己Zuòxiānzhī先知jiǎngdào讲道denǎishì乃是zàojiùjiàohuì教会
5 yuànyì愿意nǐmen你们dōushuōfāngyán方言Gèngyuànyì愿意nǐmen你们zuòxiānzhī先知jiǎngdào讲道Yīnwèi因为shuōfāngyán方言deruòfānchūlai出来shǐ使jiàohuì教会bèizàojiùzuòxiānzhī先知jiǎngdào讲道dejiùqiángle
6 Dìxiōngmén弟兄们dàonǐmen你们nàli那里ruòzhīshuōfāngyán方言bùyòng不用qǐshì启示huòzhīshi知识huòyùyán预言huòjiàoxun教训gěinǐmen你们jiǎngjiě讲解nǐmen你们yǒushénme什么yìchu益处ne
7 Jiùshì就是yǒushēngdehuòxiāohuòqínruòfāchū发出láideshēngyīn声音méiyǒu没有fēnbié分别zěnnéngzhīdao知道suǒchuīsuǒdàndeshìshénme什么ne
8 Ruòchuīdìngdehàoshēngshéinéngyùbèi预备dǎzhàng打仗ne
9 Nǐmen你们shìrúcǐ如此shétóu舌头ruòshuōróngyì容易míngbai明白dehuà的话zěnnéngzhīdao知道suǒshuōdeshìshénme什么nezhèjiùshì就是xiàngkōngshuōhuàle
10 Shìshàngdeshēngyīn声音huòzhě或者shénduōquèméiyǒu没有yíyàng一样shìwúyì无意de
11 ruòbùmíngbái不明白shēngyīn声音deyìsī意思zhèshuōhuàderénwéihuàwàizhīrénwéihuàwàizhīrén
12 Nǐmen你们shìrúcǐ如此shìqiēshǔlíngdeēnjiùdāngqiúduōdezàojiùjiàohuì教会deēn
13 Suǒyǐ所以shuōfāngyán方言dejiùdāngqiúzhenéngfānchūlai出来
14 ruòyòngfāngyán方言dǎogào祷告shìwǒde我的língdǎogào祷告Dànwǒde我的xìngméiyǒu没有guǒxiào
15 Zhèquèzěnmeyàng怎么样neyàoyònglíngdǎogào祷告yàoyòngxìngdǎogào祷告yàoyònglínggēchàng歌唱yàoyòngxìnggēchàng歌唱
16 Bùrán不然yònglíngzhùxièzàizuò在座bùtōng不通fāngyán方言derénjìrán既然bùmíngbái不明白dehuà的话zěnnéngzàigǎnxiè感谢deshíhòu的时候shuōāmén阿们ne
17 gǎnxiè感谢degùrán固然shìhǎowúnài无奈bùnéng不能zàojiùbiérén别人
18 gǎnxiè感谢shénshuōfāngyán方言nǐmen你们zhòngrén众人háiduō
19 Dànzàijiàohuì教会zhōngnìngkě宁可yòngxìngshuōjiàodǎo教导réndehuà的话qiángshuōwànfāngyán方言
20 Dìxiōngmén弟兄们zàixīnzhìshàngbùyào不要zuòxiǎohái小孩Rán’ér然而zàiěshìshàngyàozuòyīngháiZàixīnzhìshàngzǒngyàozuòdàren大人
21 shàngzhezhǔshuōyàoyòngwàibāngrén外邦人deshétóu舌头wàibāngrén外邦人dezuǐchún嘴唇xiàngzhèbǎixìng百姓shuōhuàSuīrán虽然rúcǐ如此tāmen他们háishì还是tīngcóng听从
22 Zhèyàng这样kànlai看来shuōfāngyán方言búshì不是wéixìnderénzuòzhèng作证nǎishì乃是wéixìnderénZuòxiānzhī先知jiǎngdào讲道búshì不是wéixìnderénzuòzhèng作证nǎishì乃是wéixìnderén
23 Suǒyǐ所以quánjiàohuì教会zàichǔdeshíhòu的时候ruòdōushuōfāngyán方言ǒurán偶然yǒubùtōng不通fāngyán方言dehuòshì或是xìnderénjìnlái进来qǐbù岂不shuōnǐmen你们diānkuánglema
24 Ruòdōuzuòxiānzhī先知jiǎngdào讲道ǒurán偶然yǒuxìndehuòshì或是bùtōng不通fāngyán方言derénjìnlái进来jiùbèizhòngrén众人quànxǐngbèizhòngrén众人shěnmíng
25 xīnlǐ心里deyǐnqíngxiǎnlùchū露出láijiùbìjiāng必将liǎndejìngbàishénshuōshénzhēnshì真是zàinǐmen你们zhōngjiān中间le
26 Dìxiōngmén弟兄们zhèquèzěnmeyàng怎么样nenǐmen你们jùhuì聚会deshíhòu的时候rénhuòyǒushīgē诗歌huòyǒujiàoxun教训huòyǒuqǐshì启示huòyǒufāngyán方言huòyǒufānchūlai出来dehuà的话Fánshìdōudāngzàojiùrén
27 Ruòyǒushuōfāngyán方言dezhǐhǎo只好liǎnggèrén个人zhìduō至多sāngèrén个人qiěyàolúnliú轮流zheshuōyàoyīgè一个rénfānchūlai出来
28 Ruòméiyǒurén没有人fānjiùdāngzàihuìzhōngkǒuZhīduìzìjǐ自己shénshuōjiùshì就是le
29 Zhìyú至于zuòxiānzhī先知jiǎngdào讲道dezhǐhǎo只好liǎnggèrén个人huòshì或是sāngèrén个人qíyú其余dejiùdāngshènmíngbiàn
30 Ruòpángbiān旁边zuòzhededéle得了qǐshì启示xiānshuōhuàdejiùdāngkǒuyán
31 Yīnwèi因为nǐmen你们dōukěyǐ可以yīgè一个yīgè一个dezuòxiānzhī先知jiǎngdào讲道jiàozhòngrén众人xuédàolǐ道理jiàozhòngrén众人dequànmiǎn
32 Xiānzhī先知delíngyuánshìshùnfú顺服xiānzhī先知de
33 Yīnwèi因为shénbúshì不是jiàorénhùnluàn混乱nǎishì乃是jiàorénānjìng安静
34 Fùnǚ妇女zàihuìzhōngyàokǒuyánxiàngzàishèngtú圣徒dezhòngjiàohuì教会yíyàng一样Yīnwèi因为bùzhǔn不准tāmen她们shuōhuàTāmen她们zǒngyàoshùnfú顺服zhèngrú正如suǒshuōde
35 Tāmen她们ruòyàoxuéshénme什么kěyǐ可以zàijiāwènzìjǐ自己dezhàngfu丈夫Yīnwèi因为fùnǚ妇女zàihuìzhōngshuōhuàyuánshìkěchǐ可耻de
36 Shéndedàolǐ道理shìcóngnǐmen你们chūlai出来mashìdānlíndàonǐmen你们ma
37 Ruòyǒurén有人yǐwéi以为zìjǐ自己shìxiānzhī先知huòshì或是shǔlíngdejiùgāizhīdao知道suǒxiěgěinǐmen你们deshìzhǔdemìnglìng命令
38 Ruòyǒubùzhīdào不知道dejiùyóubùzhīdào不知道
39 Suǒyǐ所以dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们yàoqiēzuòxiānzhī先知jiǎngdào讲道yěbù也不yàojìnzhǐ禁止shuōfāngyán方言
40 Fánshìdōuyàoguīguīju规矩deànzhecìxù次序xíngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Dìxiōngmén弟兄们rújīn如今xiānqián先前suǒchuángěinǐmen你们defúyīn福音gàosu告诉nǐmen你们zhīdao知道zhèfúyīn福音nǐmen你们lǐngshòu领受leyòukàozhezhàndezhù
2 Bìngqiě并且nǐmen你们ruòbúshì不是ránxiāngxìn相信néngchíshǒusuǒchuángěinǐmen你们dejiùyīnzhèfúyīn福音dejiù
3 dāngsuǒlǐngshòu领受yòuchuángěinǐmen你们dedìyī第一jiùshì就是Jīdū基督zhàoShèngjīng圣经suǒshuōwéiwǒmen我们dezuìle
4 Érqiě而且máizàng埋葬leYòuzhàoShèngjīng圣经suǒshuōdìsān第三tiānfùhuó复活le
5 Bìngqiě并且xiǎngěikànRánhòu然后xiǎngěishí’èr十二shǐtú使徒kàn
6 Hòulái后来yīshí一时xiǎngěiwǔbǎi五百duōdìxiōng弟兄kànqízhōng其中dàbàn大半dàorújīn如今háizàiquèyǒuyǐjīng已经shuìlede
7 Yǐhòu以后xiǎngěiYǎgè雅各kànZàixiǎngěizhòngshǐtú使徒kàn
8 lexiǎngěikànrútóng如同wèidàochǎnérshēngderényìbān一般
9 yuánshìshǐtú使徒zhōngzuìxiǎodepèichèng配称wéishǐtú使徒yīnwèi因为cóngqián从前bīpò逼迫shéndejiàohuì教会
10 Rán’ér然而jīnrì今日chénglehéděng何等rénshìméngshéndeēncáichéngdeBìngqiě并且suǒwǒde我的ēnbúshì不是rándezhòngshǐtú使徒géwài格外láoZhèyuánbúshì不是nǎishì乃是shéndeēntóngzài
11 Bùjū不拘shìshìzhòngshǐtú使徒wǒmen我们rúcǐ如此chuánnǐmen你们rúcǐ如此xìnle
12 chuánJīdū基督shìcóngfùhuó复活lezěnme怎么zàinǐmen你们zhōngjiān中间yǒurén有人shuōméiyǒu没有rénfùhuó复活deshìne
13 Ruòméiyǒu没有rénfùhuó复活deshìJīdū基督jiùméiyǒu没有fùhuó复活le
14 RuòJīdū基督méiyǒu没有fùhuó复活wǒmen我们suǒchuándebiàn便shìwǎngránnǐmen你们suǒxìndeshìwǎngrán
15 Bìngqiě并且míngxiǎn明显wǒmen我们shìwéishénwàngzuòjiànzhèng见证deYīnwǒmen我们jiànzhèng见证shénshìjiàoJīdū基督fùhuó复活leRuòrénzhēnfùhuó复活shénjiùméiyǒu没有jiàoJīdū基督fùhuó复活le
16 Yīnwèi因为rénruòfùhuó复活Jīdū基督jiùméiyǒu没有fùhuó复活le
17 Jīdū基督ruòméiyǒu没有fùhuó复活nǐmen你们dexìnbiàn便shìránNǐmen你们réngzàizuì
18 Jiùshì就是zàiJīdū基督shuìlederénmièwáng灭亡le
19 Wǒmen我们ruòkàoJīdū基督zhīzàijīnshēng今生yǒuzhǐwàng指望jiùsuàn就算zhòngrén众人gèngkělián可怜
20 DànJīdū基督yǐjīng已经cóngfùhuó复活chéngwéi成为shuìlezhīrénchūshúdeguǒ
21 shìyīnrénérláirénfùhuó复活shìyīnrénérlái
22 ZàiYǎdāng亚当zhòngrén众人dōuleZhàoyàng照样zàiJīdū基督zhòngrén众人dōuyàofùhuó复活
23 Dànrénshìànzhezìjǐ自己decìxù次序fùhuó复活ChūshúdeguǒshìJīdū基督Yǐhòu以后zàiláideshíhòu的时候shìnàxiē那些shǔJīdū基督de
24 Zàihòudàole到了nàshí那时Jīdū基督jiāngyíqiè一切zhízhèng执政dezhǎngquán掌权deyǒunéngdedōuhuǐmiè毁灭lejiùguójiāoshén
25 Yīnwèi因为Jīdū基督bìyào必要zuòwángděngshényíqiè一切chóudōufàngzài放在tāde他的jiǎoxià
26 Jìnlesuǒhuǐmiè毁灭dechóujiùshì就是
27 Yīnwèi因为jīngshàngshuōshénjiàowàndōuzàitāde他的jiǎoxiàshuōwàndōulemíngxiǎn明显jiàowàntāde他的bùzài不在nèile
28 Wànlenàshí那时yàozìjǐ自己jiàowàntāde他的jiàoshénzàiwànzhīshàng之上wéiwànzhīzhǔ
29 Bùrán不然nàxiē那些wéirénshòudejiānglái将来zěnyàng怎样neruòrénzǒngfùhuó复活yīnwéitāmen他们shòune
30 Wǒmen我们yòuyīnhéshí何时màoxiǎn冒险ne
31 Dìxiōngmén弟兄们zàizhǔJīdū基督Yēsū耶稣zhǐzhenǐmen你们suǒkuādekǒujílì极力deshuōshìtiāntiān天天mào
32 ruòdāngxiàngxúncháng寻常rénzàisuǒtóngyěshòu野兽zhàndòu战斗yǒushénme什么yìchu益处neruòrénfùhuó复活wǒmen我们jiùchīchīYīnwèi因为míngtiān明天yàole
33 Nǐmen你们bùyào不要Lànjiāoshìbàihuài败坏shànxíng
34 Nǐmen你们yàoxǐngwù醒悟wéishànbùyào不要fànzuì犯罪Yīnwèi因为yǒurén有人rènshi认识shénshuōzhèhuàshìyàojiàonǐmen你们xiūkuì羞愧
35 Huòyǒurén有人wènrénzěnyàng怎样fùhuó复活Dàizheshénme什么shēntǐ身体láine
36 Wúzhī无知derénsuǒzhǒngderuòjiùbùnéng不能shēng
37 Bìngqiě并且suǒzhǒngdebúshì不是jiānglái将来dexíngbùguò不过shìmàizi麦子huòshì或是biéyàngde
38 Dànshénsuízìjǐ自己deyìsī意思gěiyīgè一个xíngbìngjiàoděngyǒuzìjǐ自己dexíng
39 Fánròutǐ肉体yǒubùtóng不同Rénshìyíyàng一样shòuyòushìyíyàng一样niǎoyòushìyíyàng一样yòushìyíyàng一样
40 Yǒutiānshàng天上dexíngyǒudìshang地上dexíngDàntiānshàng天上xíngderóngguāngshì光是yíyàng一样dìshang地上xíngderóngguāngyòushìyíyàng一样
41 yǒuderóngguāngyuèyǒuyuèderóngguāngxīngyǒuxīngderóngguāngZhèxīngxīngderóngguāngyǒufēnbié分别
42 rénfùhuó复活shìzhèyàng这样Suǒzhǒngdeshìxiǔhuàidefùhuó复活deshìbùxiǔ不朽huàide
43 Suǒzhǒngdeshìxiūrù羞辱defùhuó复活deshìróngyào荣耀deSuǒzhǒngdeshìruǎnruò软弱defùhuó复活deshìqiángzhuàngde
44 Suǒzhǒngdeshìxuèdeshēntǐ身体fùhuó复活deshìlíngxìng灵性deshēntǐ身体Ruòyǒuxuèdeshēntǐ身体yǒulíngxìng灵性deshēntǐ身体
45 Jīngshàngshìzhèyàng这样zheshuōshǒuxiān首先derénYǎdāng亚当chéngleyǒulíngdehuórén。(LínghuòzuòxuèhòudeYǎdāng亚当chénglejiàorénhuódelíng
46 Dànshǔlíngdebùzài不在xiānshǔxuèdezàixiānYǐhòu以后cáiyǒushǔlíngde
47 Tóuyīgè一个rénshìchūyú出于denǎishǔDì’èr第二gèrén个人shìchūyú出于tiān
48 shǔdezěnyàng怎样fánshǔdejiùzěnyàng怎样Shǔtiāndezěnyàng怎样fánshǔtiāndejiùzěnyàng怎样
49 Wǒmen我们yǒushǔdexíngzhuàng形状jiānglái将来yǒushǔtiāndexíngzhuàng形状
50 Dìxiōngmén弟兄们gàosu告诉nǐmen你们shuōxuèròu血肉zhībùnéng不能chéngshòu承受shéndeguóxiǔhuàidebùnéng不能chéngshòu承受bùxiǔ不朽huàide
51 rújīn如今jiànàomì奥秘deshìgàosu告诉nǐmen你们Wǒmen我们búshì不是dōuyàoshuìjiào睡觉nǎishì乃是dōuyàogǎibiàn改变
52 Jiùzàishàshízhǎyǎn眨眼zhījiān之间hàotǒngchuīxiǎngdeshíhòu的时候Yīnhàotǒngyàoxiǎngrényàofùhuó复活chéngwéi成为bùxiǔ不朽huàidewǒmen我们yàogǎibiàn改变
53 Zhèxiǔhuàidezǒngyàobiànchéng变成bùxiǔ不朽huàide。(Biànchéng变成yuánwénzuòchuān穿xiàtóngzhèdezǒngyàobiànchéng变成de
54 Zhèxiǔhuàidebiànchéng变成bùxiǔ不朽huàideZhèdebiànchéng变成deNàshí那时jīngshàngsuǒbèidéshèng得胜tūnmièdehuà的话jiùyīngyànle
55 adéshèng得胜dequánshìzàinǎli哪里adegōuzàinǎli哪里
56 degōujiùshì就是zuìZuìdequánshìjiùshì就是
57 Gǎnxiè感谢shénshǐ使wǒmen我们jièzhewǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督déshèng得胜
58 Suǒyǐ所以qīn’àide亲爱的dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们yàojiāngù坚固bùkě不可yáodòng摇动chángcháng常常jiélì竭力duōzuòzhǔ作主gōngyīnwèi因为zhīdao知道nǐmen你们deláozàizhǔlǐmiàn里面búshì不是rándePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 16

1 Lùndàowéishèngtú圣徒juānqiáncóngqián从前zěnyàng怎样fēnfù吩咐jiātàidezhòngjiàohuì教会nǐmen你们dāngzěnyàng怎样xíng
2 Měiféngdedìyī第一rényàozhàozìjǐ自己dejìnxiàngchōuchū抽出láiliúzheMiǎnde免得láideshíhòu的时候xiàncòu
3 zhìláidào来到lenǐmen你们xiěxìn写信jǔjiàn举荐shéijiùdǎfa打发tāmen他们nǐmen你们dejuānsòngdàolěng
4 Ruògāitāmen他们kěyǐ可以tóng
5 yàocóngMǎqídùn马其顿jīngguò经过jīngguò经过lejiùyàodàonǐmen你们nàli那里
6 Huòzhě或者nǐmen你们tóngzhùshíhuòzhě或者guòdōngWúlùn无论wǎngnǎli哪里nǐmen你们jiùkěyǐ可以gěisòngxíng送行
7 rújīn如今bùyuàn不愿lùguò路过jiànnǐmen你们Zhǔruòjiùzhǐwàng指望nǐmen你们tóngzhùshí
8 Dànyàoréngjiù仍旧zhùzàisuǒzhíděngdào等到xúnjié
9 Yīnwèi因为yǒukuāndà宽大yòuyǒugōngxiào功效deménwéikāilebìngqiě并且fǎnduì反对derénduō
10 Ruòshì若是tàiláidào来到nǐmen你们yàoliúxīn留心jiàozàinǐmen你们nàli那里suǒYīnwèi因为láozuòzhǔ作主degōngxiàngyíyàng一样
11 Suǒyǐ所以wúlùn无论shéidōubùkě不可miǎoshìZhǐyào只要sòngpíng’ān平安qiánxíngjiàodàozhèlǐ这里láiYīnzhǐwàng指望dìxiōngmén弟兄们tónglái
12 Zhìyú至于xiōngdì兄弟luózàisān再三dequàntóngdìxiōngmén弟兄们dàonǐmen你们nàli那里Dànzhèshíjuébù决不yuànyì愿意shíyǒulejīhuì机会
13 Nǐmen你们yàojǐngxǐngzàizhēndàoshàngzhàndewěnyàozuòzhàngfu丈夫yàogāngqiáng刚强
14 Fánnǐmen你们suǒzuòdedōuyàopíngàixīn爱心érzuò
15 Dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们xiǎode晓得fǎnjiāshìgāichūjiédeguǒBìngqiě并且tāmen他们zhuānshìshèngtú圣徒wéiniàn
16 quànnǐmen你们shùnfú顺服zhèyàng这样derénbìngyíqiè一切tónggōngtóngláoderén
17 fǎndōubìnggāidàozhèlǐ这里láihěnxǐhuan喜欢Yīnwèi因为nǐmen你们dàiyǒubùjí不及zhīchǔtāmen他们shàngle
18 Tāmen他们jiàonǐmen你们xīnlǐ心里dōukuàihuo快活Zhèyàng这样derénnǐmen你们yàojìngzhòng敬重
19 Xī Yà西亚dezhòngjiàohuì教会wènnǐmen你们ānbǎibìngzàitāmen他们jiādejiàohuì教会yīnzhǔduōduōdewènnǐmen你们ān
20 Zhòngdìxiōng弟兄dōuwènnǐmen你们ānNǐmen你们yàoqīnzuǐwènānbǐcǐ彼此yàoshèngjié
21 Bǎoluó保罗qīnbǐ亲笔wènān
22 Ruòyǒurén有人àizhǔzhèrénzhòuZhǔbìyào必要lái
23 YuànzhǔYēsū耶稣Jīdū基督deēnchángnǐmen你们zhòngrén众人tóngzài
24 zàiJīdū基督Yēsū耶稣deàinǐmen你们zhòngrén众人tóngzàiĀmén阿们