Jiātàishū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Zuòshǐtú使徒deBǎoluó保罗,(búshì不是yóuyú由于rényěbù也不shìjièzherénnǎishì乃是jièzheYēsū耶稣Jīdū基督jiàocóngfùhuó复活deshén
2 yíqiè一切tóngzàidezhòngdìxiōng弟兄xiěxìn写信gěijiātàidejiàohuì教会
3 Yuànēnhuìpíng’ān平安cóngshénwǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督guīnǐmen你们
4 Jīdū基督zhàowǒmen我们shéndezhǐyì旨意wéiwǒmen我们dezuìshěyàojiùwǒmen我们tuōlí脱离zhèzuì’è罪恶deshìdài世代
5 Dànyuàn但愿róngyào荣耀guīshénzhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎnĀmén阿们
6 nǐmen你们zhème这么kuàilíkāi离开jièzheJīdū基督zhīēnshàonǐmen你们decóngbiéde别的fúyīn福音
7 bìngbù并不shìfúyīn福音bùguò不过yǒuxiērén有些人jiǎorǎo搅扰nǐmen你们yàoJīdū基督defúyīn福音gēnggǎi更改le
8 Dànwúlùn无论shìwǒmen我们shìtiānshàng天上láideshǐzhě使者ruòchuánfúyīn福音gěinǐmen你们wǒmen我们suǒchuángěinǐmen你们debùtóng不同jiùyīngdāng应当bèizhòu
9 Wǒmen我们yǐjīng已经shuōlexiànzài现在yòushuōruòyǒurén有人chuánfúyīn福音gěinǐmen你们nǐmen你们suǒlǐngshòu领受debùtóng不同jiùyīngdāng应当bèizhòu
10 xiànzài现在shìyàodé要得réndexīnneháishì还是yàodé要得shéndexīnneshìtǎoréndexǐhuan喜欢maruòréngjiù仍旧tǎoréndexǐhuan喜欢jiùbúshì不是Jīdū基督depúrén仆人le
11 Dìxiōngmén弟兄们gàosu告诉nǐmen你们sùlái素来suǒchuándefúyīn福音búshì不是chūyú出于réndeyìsī意思
12 Yīnwèi因为búshì不是cóngrénlǐngshòu领受deyěbù也不shìrénjiàodǎo教导wǒde我的nǎishì乃是cóngYēsū耶稣Jīdū基督qǐshì启示láide
13 Nǐmen你们tīngjiàn听见cóngqián从前zàiYóutàijiào犹太教zhōngsuǒxíngdeshìzěnyàng怎样jílì极力bīpò逼迫cánhàishéndejiàohuì教会
14 yòuzàiYóutàijiào犹太教zhōngběnguó本国xǔduō许多tóngsuìderéngèngyǒuchángjìnwéizǔzōng祖宗deyíchuán遗传gèngjiā更加rèxīn热心
15 Rán’ér然而cóngfēnbié分别chūlai出来yòushīēnshàowǒde我的shén
16 Jìrán既然lèyì乐意jiāngérzi儿子qǐshì启示zàixīnlǐ心里jiàochuánzàiwài在外bāngrénzhōngjiùméiyǒu没有shǔxuèderénshāngliàng商量
17 méiyǒu没有shànglěngjiànnàxiē那些xiānzuòshǐtú使徒deWéidú惟独wǎngHòuyòuhuídào回到
18 Guòlesānnián三年cáishànglěngjiàntóngzhùleshíwǔ十五tiān
19 Zhìyú至于biéde别的shǐtú使徒chúle除了zhǔdexiōngdì兄弟Yǎgè雅各dōuméiyǒu没有kànjiàn看见
20 xiěgěinǐmen你们debúshì不是huǎnghuà谎话zhèshìzàishénmiànqián面前shuōde
21 Yǐhòu以后dàole到了xùlìyà叙利亚jiājìngnèi境内
22 Nàshí那时Yóutài犹太xìnJīdū基督dejiàohuì教会dōuméiyǒu没有jiànguòwǒde我的miàn
23 Bùguò不过tīngshuō听说cóngqián从前bīpò逼迫wǒmen我们dexiànzài现在chuányángyuánxiān原先suǒcánhàidezhēndào
24 Tāmen他们jiùwéiwǒde我的yuángù缘故guīróngyào荣耀gěishénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Guòleshísì十四niántóngyòushànglěngbìngdàizheduōtóng
2 shìfèngqǐshì启示shàngqù上去dezàiwài在外bāngrénzhōngsuǒchuándefúyīn福音duìdìxiōngmén弟兄们chénshuōQuèshìbèideduìyǒumíng有名wàngzhīrénshuōdeWéikǒngxiànzài现在huòshì或是cóngqián从前ránbēnpǎo奔跑
3 Dàntóngdeduōsuīshìrénméiyǒu没有miǎnqiǎng勉强shòugēlǐ割礼
4 Yīnwèi因为yǒutōuzheyǐnjìn引进láidejiǎdìxiōng弟兄sīxià私下kuītànwǒmen我们zàiJīdū基督Yēsū耶稣dezìyóu自由yàojiàowǒmen我们zuò
5 Wǒmen我们jiùshì就是degōngfu工夫méiyǒu没有róngràngshùnfú顺服tāmen他们wéiyàojiàofúyīn福音dezhēnlǐ真理réngcúnzài存在nǐmen你们zhōngjiān中间
6 Zhìyú至于nàxiē那些yǒumíng有名wàngdebùlùn不论shìhéděng何等réndōugānShényǐwài以外màorénNàxiē那些yǒumíng有名wàngdebìngméiyǒu没有jiāzēngshénme什么
7 Fǎndào反倒kànjiàn看见lezhǔtuōchuánfúyīn福音gěiwèishòugēlǐ割礼derénzhèngrú正如tuōBǐdé彼得chuánfúyīn福音gěishòugēlǐ割礼derén
8 gǎndòng感动Bǐdé彼得jiàowéishòugēlǐ割礼zhīrénzuòshǐtú使徒degǎndòng感动jiàowéiwàibāngrén外邦人zuòshǐtú使徒
9 Yòuzhīdao知道suǒcìgěi赐给wǒde我的ēndiǎn恩典chēngwéi称为jiàohuì教会zhùshídeYǎgè雅各Yuēhàn约翰jiùxiàngyòngyòushǒu右手xíngxiāngjiāo相交zhījiàowǒmen我们wǎngwàibāngrén外邦人nàli那里tāmen他们wǎngshòugēlǐ割礼derénnàli那里
10 Zhǐshì只是yuànyì愿意wǒmen我们niànqióngrén穷人Zhèshìběnlái本来rèxīn热心xíngde
11 Hòulái后来dàole到了ānayīnyǒuzhīchǔjiùdāngmiàn当面dǐdǎng抵挡
12 CóngYǎgè雅各nàli那里láiderénwèidàoxiānwàibāngrén外邦人yītóng一同chīfàn吃饭zhìtāmen他们láidào来到yīnfènggēlǐ割礼derénjiùtuì退wàibāngrén外邦人gékāi隔开le
13 Qíyú其余deYóutàirén犹太人dōusuízhe随着zhuāngjiǎShènzhì甚至liánsuíhuǒzhuāngjiǎ
14 Dànkànjiàn看见tāmen他们xíngdezhèngfúyīn福音dezhēnlǐ真理bùhé不合jiùzàizhòngrén众人miànqián面前duìshuōshìYóutàirén犹太人ruòsuíwàibāngrén外邦人xíngshìsuíYóutàirén犹太人xíngshìzěnme怎么háimiǎnqiǎng勉强wàibāngrén外邦人suíYóutàirén犹太人ne
15 Wǒmen我们zhèshēngláideYóutàirén犹太人búshì不是wàibāngdezuìrén罪人
16 zhīdao知道rénchēngbúshì不是yīnxíngnǎishì乃是yīnxìnYēsū耶稣Jīdū基督liánwǒmen我们xìnleJīdū基督Yēsū耶稣shǐ使wǒmen我们yīnxìnJīdū基督chēngyīnxíngchēngyīnwèi因为fányǒuxuèdeméiyǒu没有rényīnxíngchēng
17 Wǒmen我们ruòqiúzàiJīdū基督chēngquèréngjiù仍旧shìzuìrén罪人nándào难道Jīdū基督shìjiàorénfànzuì犯罪demaduànbúshì不是
18 sùlái素来suǒchāihuǐderuòchóngxīn重新jiànzào建造zhèjiùzhèngmíng证明zìjǐ自己shìfànzuì犯罪derén
19 yīnjiùxiànglejiàokěyǐ可以xiàngshénhuózhe活着
20 yǐjīng已经Jīdū基督tóngdīngshízìjià十字架Xiànzài现在huózhe活着debùzài不再shìnǎishì乃是Jīdū基督zàilǐmiàn里面huózhe活着Bìngqiě并且rújīn如今zàiròushēnhuózhe活着shìyīnxìnshéndeérzi儿子érhuóshìàiwéishě
21 fèidiàoshéndeēnruòshì若是jièzhededeJīdū基督jiùshì就是ránlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Wúzhī无知dejiātàirénYēsū耶稣Jīdū基督dīngshízìjià十字架yǐjīng已经huóhuàzàinǐmen你们yǎnqián眼前shéiyòumíhuo迷惑lenǐmen你们ne
2 zhǐyào只要wènnǐmen你们zhèjiànnǐmen你们shòuleshènglíng圣灵shìyīnxíngneshìyīntīngxìnfúyīn福音ne
3 Nǐmen你们kàoshènglíng圣灵rùmén入门rújīn如今háikàoròushēnchéngquánmanǐmen你们shìzhèyàng这样dewúzhī无知ma
4 Nǐmen你们shòukǔ受苦rúcǐ如此zhīduōdōushìrándemanándào难道guǒzhēn果真shìrándema
5 cìgěi赐给nǐmen你们shènglíng圣灵yòuzàinǐmen你们zhōngjiān中间xíngnéngdeshìyīnnǐmen你们xíngneshìyīnnǐmen你们tīngxìnfúyīn福音ne
6 Zhèngrú正如Yàbó亚伯hǎnxìnshénzhèjiùsuàn就算wéitāde他的
7 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàozhīdao知道xìnwéiběnderénjiùshì就是Yàbó亚伯hǎndezǐsūn子孙
8 Bìngqiě并且Shèngjīng圣经jìrán既然yùxiān预先kànmíngshényàojiàowàibāngrén外邦人yīnxìnchēngjiùzǎoyǐ早已chuánfúyīn福音gěiYàbó亚伯hǎnshuōwànguódū国都yīnde
9 Kějiàn可见xìnwéiběnderényǒuxìnxīn信心deYàbó亚伯hǎnyītóng一同de
10 FánxíngwéiběndedōushìbèizhòudeYīnwèi因为jīngshàngzhefánchángzhàoshūshàngsuǒyíqiè一切zhīshìxíngdejiùbèizhòu
11 Méiyǒu没有yīgè一个rénkàozhezàishénmiànqián面前chēngzhèshìmíngxiǎn明显deYīnwèi因为jīngshàngshuōrényīnxìndeshēng
12 yuánběnxìnzhīshuōxíngzhèxie这些shìdejiùyīncǐ因此huózhe活着
13 Jīdū基督wéiwǒmen我们shòulezhòu,(shòuyuánwénzuòchéngjiùshúchūwǒmen我们tuōlí脱离dezhòuYīnwèi因为jīngshàngzhefánguàzàimùtou木头shàngdōushìbèizhòude
14 Zhèbiàn便jiàoYàbó亚伯hǎndeyīnJīdū基督Yēsū耶稣kěyǐ可以líndàowàibāngrén外邦人shǐ使wǒmen我们yīnxìndezhesuǒyìngxǔ应许deshènglíng圣灵
15 Dìxiōngmén弟兄们qiězhàozheréndechánghuàshuōsuīrán虽然shìréndewényuēruòyǐjīng已经dìnglejiùméiyǒu没有néngfèiqì废弃huòjiāzēngde
16 Suǒyìngxǔ应许deyuánshìxiàngYàbó亚伯hǎnzǐsūn子孙shuōdeShénbìngbù并不shìshuōzhòngzǐsūn子孙zhǐzhexǔduō许多rénnǎishì乃是shuōyīgè一个zǐsūn子孙zhǐzheyīgè一个rénjiùshì就是Jīdū基督
17 shìzhème这么shuōshényùxiān预先suǒdeyuēbùnéng不能bèibǎisānshí三十niányǐhòu以后defèidiàojiàoyìngxǔ应许guīkōng
18 Yīnwèi因为chéngshòu承受chǎnyè产业ruòběnjiùběnyìngxǔ应许Dànshénshìpíngzheyìngxǔ应许chǎnyè产业cìgěi赐给Yàbó亚伯hǎn
19 Zhèyàng这样shuōláishìwèishénme为什么yǒude有的neyuánshìwéiguòfàntiānshàngdeděnghòu等候méngyìngxǔ应许dezǐsūn子孙láidào来到Bìngqiě并且shìjiètiānshǐ天使jīngzhòngbǎo中保zhīshǒushèlì设立de
20 Dànzhòngbǎo中保běnbúshì不是wéiyímiàn一面zuòdeShénquèshìwèi
21 Zhèyàng这样shìshéndeyìngxǔ应许fǎnduì反对maduànbúshì不是Ruòcéngchuányīgè一个néngjiàoréndeshēngdejiùchéngránběnle
22 DànShèngjīng圣经zhòngrén众人dōuquānzàizuìshǐ使suǒyìngxǔ应许deyīnxìnYēsū耶稣Jīdū基督guīgěixìnderén
23 Dànzhèyīnxìndejiùdeháiwèilái未来xiānwǒmen我们bèikānshǒu看守zàizhīxià之下zhíquāndàojiānglái将来dezhēndàoxiǎnmíng显明chūlai出来
24 Zhèyàng这样shìwǒmen我们xùnméngdeshīfu师傅yǐnwǒmen我们dàoJīdū基督nàli那里shǐ使wǒmen我们yīnxìnchēng
25 Dànzhèyīnxìndejiùdejìrán既然láidào来到wǒmen我们cóngcǐ从此jiùbùzài不在shīfu师傅deshǒuxià手下le
26 Suǒyǐ所以nǐmen你们yīnxìnJīdū基督Yēsū耶稣dōushìshéndeérzi儿子
27 Nǐmen你们shòuguīrù归入Jīdū基督dedōushìdàiJīdū基督le
28 Bìngbù并不fēnYóutàirén犹太人rénzìzhǔ自主dewéidehuònánhuòYīnwèi因为nǐmen你们zàiJīdū基督Yēsū耶稣dōuchéngwéi成为le
29 Nǐmen你们shǔJīdū基督jiùshì就是Yàbó亚伯hǎndehòuyì后裔shìzhàozheyìngxǔ应许chéngshòu承受chǎnyè产业delePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 shuōchéngshòu承受chǎnyè产业desuīrán虽然shìquándezhǔrén主人dànwéiháitóngdeshíhòu的时候quèháowú毫无fēnbié分别
2 Nǎizàishīfu师傅guǎnjiādeshǒuxià手下zhíděngfùqīn父亲yùdìng预定deshíhòu的时候láidào来到
3 Wǒmen我们wéiháitóngdeshíhòu的时候shòuguǎnshìsú世俗xiǎoxué小学zhīxià之下shìrúcǐ如此
4 zhìshíhou时候mǎnzú满足shénjiùchāqiǎntāde他的érzi儿子wéinǚzǐ女子suǒshēngqiěshēngzàiyǐxià以下
5 Yàoyǐxià以下derénshúchūlai出来jiàowǒmen我们dezheérzi儿子demíngfēn
6 Nǐmen你们wéiérzi儿子shénjiùchāérzi儿子delíngjìnrù进入nǐmen你们yuánwénzuòwǒmen我们dexīnhūjiào呼叫Ābà阿爸
7 Kějiàn可见cóngcǐ从此yǐhòu以后búshì不是nǎishì乃是érzi儿子leshìérzi儿子jiùkàozheshénwéihòu
8 Dàncóngqián从前nǐmen你们rènshi认识shéndeshíhòu的时候shìgěinàxiē那些běnlái本来búshì不是shéndezuò
9 Xiànzài现在nǐmen你们jìrán既然rènshi认识shéngèngshuōshìbèishénsuǒrènshi认识dezěnme怎么háiyàoguīhuínuòruòwúyòng无用dexiǎoxué小学qíngyuàn情愿zàigěizuòne
10 Nǐmen你们jǐnshǒurìzi日子yuèfēnjiéqī节期niánfēn
11 wéinǐmen你们hàipà害怕Wéikǒngzàinǐmen你们shēnshàngshìwǎngfèilegōngfu工夫
12 Dìxiōngmén弟兄们quànnǐmen你们yàoxiàngyíyàng一样yīnwèi因为xiàngnǐmen你们yíyàng一样Nǐmen你们yīdiǎn一点méiyǒu没有kuī
13 Nǐmen你们zhīdao知道tóuyīcì一次chuánfúyīn福音gěinǐmen你们shìyīnwèi因为shēntǐ身体yǒujíbìng疾病
14 Nǐmen你们wéishēntǐ身体deyuángù缘故shòushìliànméiyǒu没有qīngkànméiyǒu没有yànFǎndào反倒jiēdài接待rútóng如同shéndeshǐzhě使者rútóng如同Jīdū基督Yēsū耶稣
15 Nǐmen你们dāngsuǒkuādefúqì福气zàinǎli哪里nenàshí那时nǐmen你们ruònéngxíngjiùshì就是zìjǐ自己deyǎnjīng眼睛wānchūlai出来gěidōuqíngyuàn情愿Zhèshìkěyǐ可以gěinǐmen你们zuòjiànzhèng见证de
16 Rújīn如今jiāngzhēnlǐ真理gàosu告诉nǐmen你们jiùchénglenǐmen你们dechóuma
17 Nàxiē那些rénrèxīn热心dàinǐmen你们quèbúshì不是hǎoshìyàojiānyuánwénzuònǐmen你们guānzàiwài在外miànnǐmen你们jiàonǐmen你们rèxīn热心dàitāmen他们
18 Zàishànshìshàngchángyòng常用rèxīn热心dàirényuánshìhǎode好的quèbùdān不单nǐmen你们tóngzàideshíhòu的时候cáizhèyàng这样
19 xiǎozi小子awéinǐmen你们zàishòushēngchǎn生产zhīzhíděngdào等到Jīdū基督chéngxíngzàinǐmen你们xīnlǐ心里
20 bābùdé巴不得xiànjīn现今zàinǐmen你们nàli那里gǎihuànkǒuqì口气yīnwéinǐmen你们xīnlǐ心里zuònán
21 Nǐmen你们zhèyuànyì愿意zàiyǐxià以下derénqǐnggàosu告诉nǐmen你们méiyǒu没有tīngjiàn听见ma
22 Yīnwèi因为shàngzheYàbó亚伯hǎnyǒuliǎngérzi儿子yīgè一个shìshǐ使nǚshēng女生deyīgè一个shìzìzhǔ自主zhīfùrén妇人shēngde
23 Rán’ér然而shǐ使suǒshēngdeshìànzhexuèshēngdezìzhǔ自主zhīfùrén妇人suǒshēngdeshìpíngzheyìngxǔ应许shēngde
24 Zhèdōushìbǐfang比方liǎngfùrén妇人jiùshì就是liǎngyuēyuēshìchūyú出于xīnǎishān西乃山shēngwéinǎishì乃是xià
25 Zhèxiàèrshìzhǐzhedexīnǎishān西乃山xiànzài现在delěngtónglèi同类Yīnlěngtāde她的érnǚ儿女dōushìwéide
26 Dànzàishàngdelěngshìzìzhǔ自主deshìwǒmen我们de
27 Yīnwèi因为jīngshàngzhehuáiyùn怀孕shēngyǎngdeyàohuānlè欢乐Wèicéngjīng曾经guòchǎnnándeyàogāoshēng高声huānhū欢呼yīnwèi因为méiyǒu没有zhàngfu丈夫deyǒuzhàngfu丈夫deérnǚ儿女gèngduō更多
28 Dìxiōngmén弟兄们wǒmen我们shìpíngzheyìngxǔ应许zuòérnǚ儿女rútóng如同Yǐsǎ以撒yíyàng一样
29 Dāngshí当时ànzhexuèshēngdebīpò逼迫leànzheshènglíng圣灵shēngdeXiànzài现在shìzhèyàng这样
30 Rán’ér然而jīngshàngshìzěnme怎么shuōdeneshìshuōshǐ使érzi儿子gǎnchūqù出去yīnwèi因为shǐ使deérzi儿子bùkě不可zìzhǔ自主fùrén妇人deérzi儿子yītóng一同chéngshòu承受chǎnyè产业
31 Dìxiōngmén弟兄们zhèyàng这样kànlai看来wǒmen我们búshì不是shǐ使deérnǚ儿女nǎishì乃是zìzhǔ自主fùrén妇人deérnǚ儿女lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Jīdū基督shìfàng释放lewǒmen我们jiàowǒmen我们déyǐ得以zìyóu自由suǒyǐ所以yàozhàndewěnbùyào不要zàibèideèjiāzhì
2 Bǎoluó保罗gàosu告诉nǐmen你们ruòshòugēlǐ割礼Jīdū基督jiùnǐmen你们wúyì无益le
3 zàizhǐzhefánshòugēlǐ割礼derénquèshí确实deshuōshìqiànzhexíngquándezhài
4 Nǐmen你们zhèyàokàochēngdeshìJīdū基督géjué隔绝cóngēndiǎn恩典zhōngzhuìluò坠落le
5 Wǒmen我们kàozheshènglíng圣灵píngzhexìnxīn信心děnghòu等候suǒpànwàng盼望de
6 Yuánlái原来zàiJīdū基督Yēsū耶稣shòugēlǐ割礼shòugēlǐ割礼quángōngxiào功效Wéidú惟独shǐ使rénshēng人生rénàidexìnxīn信心cáiyǒugōngxiào功效
7 Nǐmen你们xiànglái向来pǎodehǎoYǒushéilánnǐmen你们jiàonǐmen你们shùncóng顺从zhēnlǐ真理ne
8 Zhèyàng这样dequàndǎo劝导búshì不是chūyú出于shàonǐmen你们de
9 Yīdiǎn一点miànjiàonéngshǐ使quántuándōufāqǐ发起lái
10 zàizhǔhěnxìnnǐmen你们huái怀biéyàngdexīndànjiǎorǎo搅扰nǐmen你们dewúlùn无论shìshéidàndāngtāde他的zuìmíng罪名
11 Dìxiōngmén弟兄们ruòréngjiù仍旧chuángēlǐ割礼wèishénme为什么háishòubīpò逼迫neruòshì若是zhèyàng这样shízìjià十字架tǎoyàn讨厌dedìfang地方jiùméiyǒu没有le
12 Hènbude恨不得jiǎoluàn搅乱nǐmen你们derénzìjǐ自己juéle
13 Dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们méngshàoshìyàodé要得zìyóu自由Zhǐshì只是bùkě不可jiāngnǐmen你们dezìyóu自由dàngzuò当作fàngzòng放纵qíngyù情欲dejīhuì机会Zǒngyàoyòngàixīn爱心hùxiāng互相shì
14 Yīnwèi因为quándōubāozàiàiren爱人zhèyījù一句huàzhīnèi之内le
15 Nǐmen你们yàojǐnshèn谨慎Ruòxiāngyǎoxiāngtūnzhīyàobǐcǐ彼此xiāomiè消灭le
16 shuōnǐmen你们dāngshùnzheshènglíng圣灵érxíngjiùfàngzòng放纵ròutǐ肉体deqíngyù情欲le
17 Yīnwèi因为qíngyù情欲shènglíng圣灵xiāngzhēngshènglíng圣灵qíngyù情欲xiāngzhēngZhèliǎngshìbǐcǐ彼此xiāngshǐ使nǐmen你们bùnéng不能zuòsuǒyuànyì愿意zuòde
18 Dànnǐmen你们ruòbèishènglíng圣灵yǐndǎo引导jiùbùzài不在yǐxià以下
19 Qíngyù情欲deshìdōushìxiǎnérjiàndeJiùjiānyín奸淫wūhuì污秽xiédàng
20 Bàiǒuxiàng偶像xiéshùchóuhèn仇恨zhēngjìngjìhèn忌恨nǎojiédǎngfēnzhēngyìduān异端
21 Jídù嫉妒,(yǒujuànzàicǐ在此yǒuxiōngshāèrzuìjiǔhuāngyànděnglèicóngqián从前gàosu告诉nǐmen你们xiànzài现在yòugàosu告诉nǐmen你们xíngzhèyàng这样shìderénbùnéng不能chéngshòu承受shéndeguó
22 Shènglíng圣灵suǒjiédeguǒjiùshì就是rénàiyuèhépíng和平rěnnài忍耐ēnliángshànxìnshí
23 Wēnróu温柔jiézhì节制Zhèyàng这样deshìméiyǒu没有jìnzhǐ禁止
24 FánshǔJīdū基督Yēsū耶稣derénshìyǐjīng已经ròutǐ肉体liánròutǐ肉体dexiéqíngtóngdīngzàishízìjià十字架shàngle
25 Wǒmen我们ruòshì若是kàoshènglíng圣灵deshēngjiùdāngkàoshènglíng圣灵xíngshì
26 Bùyào不要tānmíngbǐcǐ彼此hùxiāng互相jídù嫉妒Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Dìxiōngmén弟兄们ruòyǒurén有人ǒurán偶然bèiguòfànsuǒshèngnǐmen你们shǔlíngderénjiùdāngyòngwēnróu温柔dexīnwǎnhuíguòlái过来Yòudāngzìjǐ自己xiǎoxīn小心kǒngpà恐怕bèiyǐnyòu引诱
2 Nǐmen你们réndezhòngdànyàohùxiāng互相dàndāngrúcǐ如此jiùwánquán完全leJīdū基督de
3 Rénruòyǒuzìjǐ自己háiyǐwéi以为yǒujiùshì就是le
4 rényīngdāng应当cháyànzìjǐ自己dexíngwéi行为zhèyàng这样suǒkuādejiùzhuānzàizìjǐ自己bùzài不在biérén别人le
5 Yīnwèi因为réndàndāngzìjǐ自己dedànzi担子
6 Zàidàolǐ道理shàngshòujiàodedāngyíqiè一切yòngdegōnggěi供给shījiàoderén
7 Bùyào不要shénshìqīngmànbùdé不得deRénzhǒngdeshìshénme什么shōudeshìshénme什么
8 Shùnzheqíngyù情欲zhǒngdecóngqíngyù情欲shōubàihuài败坏shùnzheshènglíng圣灵zhǒngdecóngshènglíng圣灵shōuyǒngshēng
9 Wǒmen我们xíngshànbùkě不可sāngzhìRuòhuīxīn灰心dàole到了shíhou时候jiùyàoshōucheng收成
10 Suǒyǐ所以yǒulejīhuì机会jiùdāngxiàngzhòngrén众人xíngshànXiàngxìntú信徒jiāderéngèngdāngzhèyàng这样
11 Qǐngkàn请看qīnshǒu亲手xiěgěinǐmen你们deshìhéděng何等dene
12 Fánwàimào外貌tǐmiàn体面deréndōumiǎnqiǎng勉强nǐmen你们shòugēlǐ割礼Wúfēi无非shìzìjǐ自己wéiJīdū基督deshízìjià十字架shòubīpò逼迫
13 Tāmen他们nàxiē那些shòugēlǐ割礼deliánzìjǐ自己yěbù也不shǒuTāmen他们yuànyì愿意nǐmen你们shòugēlǐ割礼bùguò不过yàojièzhenǐmen你们deròutǐ肉体kuākǒu
14 Dànduànbiéde别的kuākǒuzhīkuāwǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督deshízìjià十字架Yīnzhèshízìjià十字架jiùérlùnshìjiè世界yǐjīng已经dīngzàishízìjià十字架shàngJiùshìjiè世界érlùnyǐjīng已经dīngzàishízìjià十字架shàng
15 Shòugēlǐ割礼shòugēlǐ割礼dōuwúguān无关jǐnyàoyàojǐn要紧dejiùshì就是zuòxīnzàoderén
16 Fánzhàoérxíngdeyuànpíng’ān平安liánmǐn怜悯jiāgěitāmen他们shéndeYǐsèliè以色列mín
17 Cóngjīnyǐhòu以后réndōubùyào不要jiǎorǎo搅扰Yīnwèi因为shēnshàngdàizheYēsū耶稣deyìn
18 Dìxiōngmén弟兄们yuànzhǔYēsū耶稣Jīdū基督deēnchángzàinǐmen你们xīnlǐ心里Āmén阿们