luó西shū

Zhāng : 1 2 3 4


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Fèngshénzhǐyì旨意zuòJīdū基督Yēsū耶稣shǐtú使徒deBǎoluó保罗xiōngdì兄弟tài
2 Xiěxìn写信gěiluó西deshèngtú圣徒zàiJīdū基督yǒuzhōngxīn忠心dedìxiōng弟兄Yuànēnhuìpíng’ān平安cóngshénwǒmen我们deguīnǐmen你们
3 Wǒmen我们gǎnxiè感谢shénwǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督dechángcháng常常wéinǐmen你们dǎogào祷告
4 Yīntīngjiàn听见nǐmen你们zàiJīdū基督Yēsū耶稣dexìnxīn信心bìngxiàngzhòngshèngtú圣徒deàixīn爱心
5 Shìwéigěinǐmen你们cúnzài存在tiānshàng天上depànwàng盼望Zhèpànwàng盼望jiùshì就是nǐmen你们cóngqián从前zàifúyīn福音zhēnlǐ真理dedàoshàngsuǒtīngjiàn听见de
6 Zhèfúyīn福音chuándàonǐmen你们nàli那里chuándàotiānzhīxià之下bìngqiě并且jiéguǒ结果zēngzhǎng增长rútóng如同zàinǐmen你们zhōngjiān中间zìcóng自从nǐmen你们tīngjiàn听见fúyīn福音zhēnzhīdao知道shénēnhuìderìzi日子yíyàng一样
7 Zhèngrú正如nǐmen你们cóngwǒmen我们suǒqīn’ài亲爱yītóng一同zuòpúrén仆人desuǒxuédewéiwǒmen我们yǒujuànzuònǐmen你们zuòleJīdū基督zhōngxīn忠心dezhíshì执事
8 nǐmen你们yīnshènglíng圣灵suǒcúndeàixīn爱心gàosu告诉lewǒmen我们
9 Yīncǐ因此wǒmen我们zìcóng自从tīngjiàn听见derìzi日子jiùwéinǐmen你们búzhù不住dedǎogào祷告qíqiú祈求yuànnǐmen你们zàiyíqiè一切shǔlíngdezhìhuì智慧xìngshàngmǎnxīnzhīdao知道shéndezhǐyì旨意
10 Hǎojiàonǐmen你们xíngshìwéirénduìdeqǐ对得起zhǔfánshìméngxǐyuè喜悦zàiyíqiè一切shànshìshàngjiéguǒ结果jiànjiàn渐渐deduōzhīdao知道shén
11 Zhàoróngyào荣耀dequánnéng权能déyǐ得以zàiyàngdeshàngjiāhǎojiàonǐmen你们fánshìhuānhuānxǐ欢喜derěnnài忍耐kuānróng宽容
12 Yòugǎnxiè感谢jiàowǒmen我们néngzhòngshèngtú圣徒zàiguāngmíng光明zhōngtóngde
13 jiùlewǒmen我们tuōlí脱离hēi’àn黑暗dequánshìwǒmen我们qiāndàoàideguó
14 Wǒmen我们zàiàideméngjiùshúzuìguòdéyǐ得以shèmiǎn赦免
15 Àishìbùnéng不能kànjiàn看见zhīshéndexiàngshìshǒushēngdezàiyíqiè一切bèizàodexiān
16 Yīnwèi因为wànyǒudōushìkàozàodewúlùn无论shìtiānshàng天上dedìshang地上denéngkànjiàn看见debùnéng不能kànjiàn看见dehuòshì或是yǒuwèidezhǔzhìdezhízhèng执政dezhǎngquán掌权deyīgài一概dōushìjièzhezàodeyòushìwéizàode
17 zàiwànyǒuzhīxiānwànyǒukàoér
18 shìjiàohuì教会quántǐ全体zhīshǒushìyuánshǐshìcóngshǒuxiān首先shēngdeshǐ使kěyǐ可以zàifánshìshàngshǒuwèi
19 Yīnwèi因为xǐhuan喜欢jiàoyíqiè一切defēngchéngzàilǐmiàn里面jūzhù居住
20 Jìrán既然jièzhezàishízìjià十字架shàngsuǒliúdexuèchéngjiù成就lehépíng和平biàn便jièzhejiàowànyǒuwúlùn无论shìdìshang地上detiānshàng天上dedōuzìjǐ自己héhǎo和好le
21 Nǐmen你们cóngqián从前shéngéjué隔绝yīnzheèxíng恶行xīnlǐ心里wéi
22 Dànrújīn如今jièzheJīdū基督deròushēnshòujiàonǐmen你们zìjǐ自己héhǎo和好dōuchéngleshèngjiéméiyǒu没有xiácī瑕疵zébèi责备nǐmen你们yǐndàozìjǐ自己miànqián面前
23 Zhǐyào只要nǐmen你们zàisuǒxìndedàoshànghéngxīngēnwěnjiāndìng坚定zhìbèiyǐndòngshīqù失去yuánwénzuòlíkāi离开fúyīn福音depànwàng盼望Zhèfúyīn福音jiùshì就是nǐmen你们suǒtīngguòdeshìchuántiānxià天下wànréntīngdeWànrényuánwénzuòfánshòuzàodeBǎoluó保罗zuòlezhèfúyīn福音dezhíshì执事
24 Xiànzài现在wéinǐmen你们shòukǔ受苦dǎojiàohuānlè欢乐bìngqiě并且wéiJīdū基督deshēntǐ身体jiùshì就是wéijiàohuì教会yàozàiròushēnshàngmǎnJīdū基督huànnàn患难dequēqiàn
25 zhàoshénwéinǐmen你们suǒwǒde我的zhífēnzuòlejiàohuì教会dezhíshì执事yàoshéndedàolǐ道理chuándequánbèi
26 Zhèdàolǐ道理jiùshì就是shìlìdài历代suǒyǐncáng隐藏deàomì奥秘dànrújīn如今xiàngtāde他的shèngtú圣徒xiǎnmíng显明le
27 Shényuànyì愿意jiàotāmen他们zhīdao知道zhèàomì奥秘zàiwài在外bāngrénzhōngyǒuhéděng何等fēngchéngderóngyào荣耀Jiùshì就是Jīdū基督zàinǐmen你们xīnlǐ心里chéngleyǒuróngyào荣耀depànwàng盼望
28 Wǒmen我们chuányángshìyòngzhūbāndezhìhuì智慧quànjièrénjiàodǎo教导rénYàorénzàiJīdū基督wánwánquán完全quándeyǐndàoshénmiànqián面前
29 wèicǐ为此láozhàozhezàilǐmiàn里面yùnyòng运用dedànéng大能jìnxīnjiélì竭力Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 yuànyì愿意nǐmen你们xiǎode晓得wéinǐmen你们lǎodejiārénbìngyíqiè一切méiyǒu没有qīnzì亲自jiànmiàn见面derénshìhéděng何等dejìnxīnjiélì竭力
2 Yàojiàotāmen他们dexīndé心得ānwèi安慰yīnàixīn爱心hùxiāng互相liánluò联络yǐzhì以致fēngfēngzàixìngzhōngyǒuchōngzú充足dexìnxīn信心shǐ使tāmen他们zhēnzhīshéndeàomì奥秘jiùshì就是Jīdū基督
3 Suǒdeyíqiè一切zhìhuì智慧zhīshi知识dōuzàilǐmiàn里面cángzhe
4 shuōzhèhuàmiǎnde免得yǒurén有人yònghuāyánqiǎomíhuo迷惑nǐmen你们
5 shēnzi身子suīnǐmen你们xiāngxīnquènǐmen你们tóngzàijiànnǐmen你们xúnguīdǎoxìnJīdū基督dexīnjiāngù坚固jiùhuānxǐ欢喜le
6 Nǐmen你们jìrán既然jiēshòu接受lezhǔJīdū基督Yēsū耶稣jiùdāngzūnérxíng
7 Zàilǐmiàn里面shēnggēnjiànzào建造xìnxīn信心jiāngù坚固zhèngrú正如nǐmen你们suǒlǐngdejiàoxun教训gǎnxiè感谢dexīngèngzēngzhǎng增长le
8 Nǐmen你们yàojǐnshèn谨慎kǒngpà恐怕yǒurén有人yòngtāde他的xuékōngdewàngyánzhàozheJīdū基督nǎizhàorénjiān人间deyíchuán遗传shìshàngdexiǎoxué小学jiùnǐmen你们
9 Yīnwèi因为shénběnxìng本性yíqiè一切defēngchéngdōuyǒuxíngyǒudejūzhù居住zàiJīdū基督lǐmiàn里面
10 Nǐmen你们zàilǐmiàn里面déle得了fēngchéngshìyàngzhízhèng执政zhǎngquán掌权zhědeyuánshǒu元首
11 Nǐmen你们zàilǐmiàn里面shòulebúshì不是rénshǒu人手suǒxíngdegēlǐ割礼nǎishì乃是Jīdū基督shǐ使nǐmen你们tuōròutǐ肉体qíngyù情欲degēlǐ割礼
12 Nǐmen你们shòuyītóng一同máizàng埋葬jiùzàicǐ在此yītóng一同fùhuó复活Dōuyīnxìnjiàocóngfùhuó复活shéndegōngyòng
13 Nǐmen你们cóngqián从前zàiguòfànwèishòugēlǐ割礼deròutǐ肉体zhōngleshénshèmiǎn赦免lenǐmen你们huòzuòwǒmen我们yíqiè一切guòfànbiàn便jiàonǐmen你们Jīdū基督yītóng一同huóguòlái过来
14 Yòutúmǒ涂抹lezàishàngsuǒxiěgōngjī攻击wǒmen我们yǒuàiwǒmen我们dechèdīngzàishízìjià十字架shàng
15 jiāngyíqiè一切zhízhèng执政dezhǎngquán掌权deláimíngxiǎn明显gěizhòngrén众人kànjiùzhàngzheshízìjià十字架kuāshèng
16 Suǒyǐ所以bùjū不拘zàiyǐnshí饮食shànghuòjiéqī节期yuèshuòānxírì安息日dōubùkě不可ràngrénlùnduàn论断nǐmen你们
17 Zhèxie这些yuánshìhòushìdeyǐngérxíngquèshìJīdū基督
18 Bùkě不可ràngrényīnzhegùyì故意qiānxū谦虚jìngbàitiānshǐ天使jiùduónǐmen你们dejiǎngshǎng奖赏Zhèděngrénzàisuǒjiànguòde,(yǒujuànzuòzhèděngrénkuīchásuǒméiyǒu没有jiànguòdesuízhe随着zìjǐ自己dexīndegāo
19 chídìngyuánshǒu元首quánshēn全身jìrán既然kàozhejīnjiédéyǐ得以xiāngzhùliánluò联络jiùyīnshéndechángjìn
20 Nǐmen你们ruòshì若是Jīdū基督tóngtuōlí脱离leshìshàngdexiǎoxué小学wèishénme为什么réngxiàngzàishì在世zhōnghuózhe活着fúcóng服从bùkě不可bùkě不可chángbùkě不可děnglèideguītiáone
21
22 Zhèdōushìzhàorénsuǒfēnfù吩咐suǒjiàodǎo教导deShuōdàozhèyíqiè一切zhèngyòngdeshíhòu的时候jiùdōubàihuài败坏le
23 Zhèxie这些guītiáoshǐ使rényǒuzhìhuì智慧zhīmíngyòngchóngbài崇拜biǎoqiānbēidàishēnqíshí其实zàikèzhì克制ròutǐ肉体deqíngyù情欲shàngshìháowú毫无gōngxiào功效Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Suǒyǐ所以nǐmen你们ruòzhēnJīdū基督yītóng一同fùhuó复活jiùdāngqiúzàishàngmian上面deshìNàli那里yǒuJīdū基督zuòzàishéndeyòubiān右边
2 Nǐmen你们yàosīniàn思念shàngmian上面deshìbùyào不要sīniàn思念dìshang地上deshì
3 Yīnwèi因为nǐmen你们yǐjīng已经lenǐmen你们deshēngmìng生命Jīdū基督yītóng一同cángzàishénlǐmiàn里面
4 Jīdū基督shìwǒmen我们deshēngmìng生命xiǎnxiàn显现deshíhòu的时候nǐmen你们yàoyītóng一同xiǎnxiàn显现zàiróngyào荣耀
5 Suǒyǐ所以yàozhìnǐmen你们zàidìshang地上dezhīJiùyínluànwūhuì污秽xiéqíngětānlán贪婪tānlán贪婪jiùbàiǒuxiàng偶像yíyàng一样
6 Yīnzhèxie这些shìshéndefèn忿líndàobèizhī
7 Dāngnǐmen你们zàizhèxie这些shìzhōnghuózhe活着deshíhòu的时候céngzhèyàng这样xíngguò
8 Dànxiànzài现在nǐmen你们yàojuézhèyíqiè一切deshìyǐjí以及nǎohènfèn忿èdú恶毒,(huòzuòyīnhuǐbàng毁谤bìngkǒuzhōngwūhuì污秽deyányǔ言语
9 Bùyào不要bǐcǐ彼此shuōhuǎng说谎yīnnǐmen你们yǐjīng已经tuōjiùrénjiùréndexíngwéi行为
10 Chuān穿shànglexīnrén新人Zhèxīnrén新人zàizhīshi知识shàngjiànjiàn渐渐gēngxīn更新zhèngrú正如zàozhǔdexíngxiàng形像
11 Zàicǐ在此bìngbù并不fēnrénYóutàirén犹太人shòugēlǐ割礼dewèishòugēlǐ割礼dehuàwàirén西rénwéidezìzhǔ自主dewéiyǒuJīdū基督shìbāokuò包括yíqiè一切yòuzhùzàirénzhīnèi之内
12 Suǒyǐ所以nǐmen你们shìshéndexuǎnmín选民shèngjiéméngàiderénjiùyàocúnyuánwénzuòchuān穿xiàtóngliánmǐn怜悯ēnqiānxū谦虚wēnróu温柔rěnnài忍耐dexīn
13 Tǎngruò倘若zhèrénrényǒuxiánzǒngyàobǐcǐ彼此bāoróng包容bǐcǐ彼此ráoshù饶恕Zhǔzěnyàng怎样ráoshù饶恕lenǐmen你们nǐmen你们yàozěnyàng怎样ráoshù饶恕rén
14 Zàizhèyíqiè一切zhīwài之外yàocúnzheàixīn爱心Àixīn爱心jiùshì就是liánluò联络quánde
15 YòuyàojiàoJīdū基督depíng’ān平安zàinǐmen你们xīnlǐ心里zuòzhǔ作主Nǐmen你们wèicǐ为此méngshàoguīwéiQiěyàocúngǎnxiè感谢dexīn
16 Dāngyòngyàngdezhìhuì智慧Jīdū基督dedàolǐ道理fēngfēngfù丰富decúnzài存在xīnlǐ心里,(huòzuòdāngJīdū基督dedàolǐ道理fēngfēngfù丰富decúnzài存在xīnlǐ心里yàngdezhìhuì智慧yòngshīzhāngsòngcí颂词língbǐcǐ彼此jiàodǎo教导hùxiāng互相quànjièxīnbèiēngǎngēsòng歌颂shén
17 Wúlùn无论zuòshénme什么huòshuōhuàhuòxíngshìdōuyàofèngzhǔYēsū耶稣demíngjièzhegǎnxiè感谢shén
18 Nǐmen你们zuòqīzi妻子dedāngshùnfú顺服zìjǐ自己dezhàngfu丈夫zhèzàizhǔlǐmiàn里面shìxiāngde
19 Nǐmen你们zuòzhàngfu丈夫deyàoàinǐmen你们deqīzi妻子bùkě不可dàitāmen她们
20 Nǐmen你们zuòérnǚ儿女deyàofánshìtīngcóng听从fùmǔ父母yīnwèi因为zhèshìzhǔsuǒxǐyuè喜悦de
21 Nǐmen你们zuòfùqīn父亲debùyào不要érnǚ儿女dekǒngpà恐怕tāmen他们shīlezhìqì志气
22 Nǐmen你们zuòpúrén仆人deyàofánshìtīngcóng听从nǐmen你们ròushēndezhǔrén主人bùyào不要zhīzàiyǎnqián在眼前shìfèngxiàngshìtǎorénxǐhuan喜欢dezǒngyàocúnxīn存心chéngshí诚实jìngwèi敬畏zhǔ
23 Wúlùn无论zuòshénme什么dōuyàocóngxīnlǐ心里zuòxiàngshìgěizhǔzuòdebúshì不是gěirénzuòde
24 Yīnnǐmen你们zhīdao知道cóngzhǔnàli那里bìděi必得zhewéishǎngNǐmen你们suǒshìfèngdenǎishì乃是zhǔJīdū基督
25 xíngdeshòudebàoyìng报应Zhǔbìngbù并不piāndàirénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Nǐmen你们zuòzhǔ作主réndeyàogōnggong公公píngpíngdedàipúrén仆人yīnwèi因为zhīdao知道nǐmen你们yǒuwèizhǔzàitiānshàng天上
2 Nǐmen你们yàohéngqiēdǎogào祷告zàicǐ在此jǐngxǐnggǎn’ēn感恩
3 yàowéiwǒmen我们dǎogào祷告qiúshéngěiwǒmen我们kāichuándào传道deménnéngjiǎngJīdū基督deàomì奥秘,(wèicǐ为此bèikǔnsuǒ)。
4 Jiàoànzhesuǒgāishuōdehuà的话jiāngzhèàomì奥秘fāmíng发明chūlai出来
5 Nǐmen你们yàoàixí爱惜guāngyīnyòngzhìhuì智慧wàirénjiāowǎng交往
6 Nǐmen你们deyányǔ言语yàochángcháng常常dàizhehéqi和气hǎoxiàng好像yòngyántiáohé调和jiùzhīdao知道gāizěnyàng怎样huídá回答rén
7 Yǒuqīn’àide亲爱的xiōngdì兄弟tuīyàojiāngyíqiè一切deshìdōugàosu告诉nǐmen你们shìzhōngxīn忠心dezhíshì执事yītóng一同zuòzhǔ作主depúrén仆人
8 tèyì特意dǎfa打发dàonǐmen你们nàli那里hǎojiàonǐmen你们zhīdao知道wǒmen我们deguāngjǐngyòujiàoānwèi安慰nǐmen你们dexīn
9 yòudǎfa打发wèiqīn’ài亲爱zhōngxīn忠心dexiōngdì兄弟a西tóngshìnǐmen你们nàli那里derénTāmen他们yàozhèlǐ这里yíqiè一切deshìdōugàosu告诉nǐmen你们
10 yītóng一同zuòjiàndewènnǐmen你们āndebiǎowènnǐmen你们ān。(Shuōdàozhènǐmen你们yǐjīng已经shòulefēnfù吩咐ruòdàole到了nǐmen你们nàli那里nǐmen你们jiùjiēdài接待。)
11 shùyòuchēngwéi称为yóushìdōuwènnǐmen你们ānFènggēlǐ割礼derénzhōngzhǐyǒu只有zhèsāngèrén个人shìwéishéndeguóyītóng一同zuògōngdeshìjiàoxīnlǐ心里deānwèi安慰de
12 Yǒunǐmen你们nàli那里derénzuòJīdū基督Yēsū耶稣púrén仆人dewènnǐmen你们ānzàidǎogào祷告zhījiān之间chángwéinǐmen你们jiélì竭力deqíqiú祈求yuànnǐmen你们zàishényíqiè一切dezhǐyì旨意shàngdéyǐ得以wánquán完全Xìnxīn信心chōngzú充足néngzhàndewěn
13 wéinǐmen你们lǎodejiābìngdedìxiōng弟兄duōduōdeláoZhèshìkěyǐ可以gěizuòjiànzhèng见证de
14 Suǒqīn’àide亲爱的yīshēng医生jiādewènnǐmen你们ān
15 Qǐngwèn请问lǎodejiādedìxiōng弟兄níngbìngjiādejiàohuì教会ān
16 Nǐmen你们niànlezhèshūxìn书信biàn便jiāogěi交给lǎodejiādejiàohuì教会jiàotāmen他们niànNǐmen你们yàoniàncónglǎodejiāláideshūxìn书信
17 Yàoduìshuōyàojǐnshèn谨慎jìncóngzhǔsuǒshòudezhífēn
18 Bǎoluó保罗qīnbǐ亲笔wènnǐmen你们ānNǐmen你们yàoniànwǒde我的kǔnsuǒYuànēnhuìchángnǐmen你们tóngzài