Tiē luó jiā hòu shū

Zhāng : 1 2 3


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Bǎoluó保罗西tàixiěxìn写信gěitiēluójiāzàishénwǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督dejiàohuì教会
2 Yuànēnhuìpíng’ān平安cóngshénzhǔYēsū耶稣Jīdū基督guīnǐmen你们
3 Dìxiōngmén弟兄们wǒmen我们gāiwéinǐmen你们chángcháng常常gǎnxiè感谢shénzhèběnshìdeYīnnǐmen你们dexìnxīn信心géwài格外zēngzhǎng增长bìngqiě并且nǐmen你们zhòngrén众人bǐcǐ彼此xiāngàidexīndōuchōngzú充足
4 Shènzhì甚至wǒmen我们zàishéndejiàohuì教会wéinǐmen你们kuākǒudōuyīnnǐmen你们zàisuǒshòudeyíqiè一切bīpò逼迫huànnàn患难zhōngréngjiù仍旧cúnrěnnài忍耐xìnxīn信心
5 Zhèzhèngshìshéngōngpànduàn判断demíngzhèngJiàonǐmen你们suànpèideshéndeguónǐmen你们jiùshì就是wéizhèguóshòukǔ受苦
6 Shénshìgōngdejiùbìjiāng必将huànnàn患难bàoyìng报应jiāhuànnàn患难gěinǐmen你们derén
7 shǐ使nǐmen你们zhèshòuhuànnàn患难derénwǒmen我们tóngdepíng’ān平安Nàshí那时zhǔYēsū耶稣tóngyǒunénglì有能力detiānshǐ天使cóngtiānshàng天上zàihuǒyán火焰zhōngxiǎnxiàn显现
8 Yàobàoyìng报应rènshi认识shéntīngcóng听从zhǔYēsū耶稣fúyīn福音derén
9 Tāmen他们yàoshòuxíngfá刑罚jiùshì就是yǒngyuǎn永远chénlúnlíkāi离开zhǔdemiànquánnéng权能deróngguāng
10 Zhèzhèngshìzhǔjiànglìn降临yàozàishèngtú圣徒deshēnshàngDéróng得荣yào耀yòuzàiyíqiè一切xìnderénshēn人身shàngxiǎnwéiderìzi日子。(Wǒmen我们duìnǐmen你们zuòdejiànzhèng见证nǐmen你们xìnle。)
11 Yīncǐ因此wǒmen我们chángwéinǐmen你们dǎogào祷告yuànwǒmen我们deshénkànnǐmen你们pèideguòsuǒméngdeshàoYòuyòngdànéng大能chéngjiù成就nǐmen你们yíqiè一切suǒxiànmù羡慕deliángshànyíqiè一切yīnxìnxīn信心suǒzuòdegōngfu工夫
12 Jiàowǒmen我们zhǔYēsū耶稣demíngzàinǐmen你们shēnshàngDéróng得荣yào耀nǐmen你们zàishēnshàngDéróng得荣yào耀dōuzhàozhewǒmen我们deshénbìngzhǔYēsū耶稣Jīdū基督deēnPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Dìxiōngmén弟兄们lùndàowǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督jiànglìn降临wǒmen我们dàonàli那里jùjí聚集
2 quànnǐmen你们wúlùn无论yǒulíngyǒuyányǔ言语yǒumàomíngdeshūxìn书信shuōzhǔderìzi日子xiànzài现在dàole到了,(xiànzài现在huòzuòjiùbùyào不要qīngyì轻易dòngxīnyěbù也不yàojīnghuāng惊慌
3 Rénbùjū不拘yòngshénme什么fǎzi法子nǐmen你们zǒngbùyào不要bèiyòuhuò诱惑yīnwèi因为rìzi日子yǐqián以前yǒudàofǎnjiàodeshìbìngyǒuzuìrén罪人jiùshì就是chénlúnzhīxiǎnlùchū露出lái
4 shìdǐdǎng抵挡zhǔgāotáizìjǐ自己chāoguò超过yíqiè一切chēngwéi称为shéndeyíqiè一切shòurénjìngbàideShènzhì甚至zuòzàishéndediàn殿zìchēng自称shìshén
5 háizàinǐmen你们nàli那里deshíhòu的时候céngzhèxie这些shìgàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们jìde记得ma
6 Xiànzài现在nǐmen你们zhīdao知道lántāde他的shìshénme什么shìjiàodàole到了deshíhòu的时候cáikěyǐ可以xiǎn
7 Yīnwèi因为bùfǎ不法deyǐnyǐjīng已经fādòng发动Zhǐshì只是xiànzài现在yǒuyīgè一个lándeděngdào等到lándebèichúqù除去
8 Nàshí那时zhèbùfǎ不法derénxiǎnlùchū露出láiZhǔYēsū耶稣yàoyòngkǒuzhòngdì中的mièjué灭绝yòngjiànglìn降临deróngguāngfèidiào
9 Zhèbùfǎ不法derénláishìzhàosādàn撒但deyùndòng运动xíngyàngdenéngshénjī神迹yíqiè一切xūjiǎ虚假deqíshì奇事
10 Bìngqiě并且zàichénlúnderénshēn人身shàngxíngyàngchūyú出于deguǐzhàYīntāmen他们lǐngshòu领受àizhēnlǐ真理dexīnshǐ使tāmen他们dejiù
11 Gùcǐ故此shénjiùgěitāmen他们yīgè一个shēngcuòwù错误dexīnjiàotāmen他们xìncónghuǎng
12 Shǐ使yíqiè一切xìnzhēnlǐ真理dǎoxǐ’ài喜爱deréndōubèidìngzuì定罪
13 Zhǔsuǒàidedìxiōngmén弟兄们wǒmen我们běngāichángwéinǐmen你们gǎnxiè感谢shénYīnwèi因为cóngqǐchū起初jiǎnxuǎn拣选lenǐmen你们jiàonǐmen你们yīnxìnzhēndàoyòubèishènglíng圣灵gǎndòng感动chéngwéi成为shèngjiénéngdejiù
14 Shénjièwǒmen我们suǒchuándefúyīn福音shàonǐmen你们dàozhèdìbù地步hǎodezhewǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督deróngguāng
15 Suǒyǐ所以dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们yàozhàndewěnfánsuǒlǐngshòu领受dejiàoxun教训bùjū不拘shìwǒmen我们kǒuchuándeshìxìnshàngxiědedōuyàojiānshǒu
16 Dànyuàn但愿wǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督àiwǒmen我们kāiēnjiāngyǒngyuǎn永远deānwèi安慰bìngměihǎo美好depànwàng盼望cìgěi赐给wǒmen我们deshén
17 Ānwèi安慰nǐmen你们dexīnbìngqiě并且zàiyíqiè一切shànxíngshànyánshàngjiāngù坚固nǐmen你们Chapter 3

1 Dìxiōng men , wǒ hái yǒu huà shuō , qǐng nǐmen wèi wǒmen dǎogào , hǎo jiào zhǔ de dàolǐ kuaì kuaì xíng kāi , dé zhaó róngyào , zhèng rú zaì nǐmen zhōngjiān yíyàng . 弟兄们,我还有话说,请你们为我们祷告,好叫主的道理快快行开,得着荣耀,正如在你们中间一样。
2 Yĕ jiào wǒmen tuōlí wú lǐ zhī è rén de shǒu . yīnwei rén bù dōu shì yǒu xìnxīn . 也叫我们脱离无理之恶人的手。因为人不都是有信心。
3 Dàn zhǔ shì xìnshí de , yào jiāngù nǐmen , bǎohù nǐmen tuōlí nà è zhĕ . ( huò zuò tuōlí xiōngè ) 但主是信实的,要坚固你们,保护你们脱离那恶者。(或作脱离凶恶)
4 Wǒmen kào zhǔ shēnxìn nǐmen xiànzaì shì zūnxíng wǒmen suǒ fēnfu de , hòulái yĕ bìyào zūnxíng . 我们靠主深信你们现在是遵行我们所吩咐的,后来也必要遵行。
5 Yuàn zhǔ yǐndǎo nǐmen de xīn , jiào nǐmen aì shén bìng xué Jīdū de rĕnnaì . 愿主引导你们的心,叫你们爱神并学基督的忍耐。
6 Dìxiōng men , wǒmen fèng zhǔ Yēsū Jīdū de míng fēnfu nǐmen , fán yǒu dìxiōng bú àn guīju ér xíng , bù zūnshǒu cóng wǒmen suǒ shòu de jiàoxun , jiù dāng yuǎn lí tā . 弟兄们,我们奉主耶稣基督的名吩咐你们,凡有弟兄不按规矩而行,不遵守从我们所受的教训,就当远离他。
7 Nǐmen zìjǐ yuán zhīdào yīngdāng zĕnyàng xiàofǎ wǒmen . yīnwei wǒmen zaì nǐmen zhōngjiān , wèi cháng bú àn guīju ér xíng . 你们自己原知道应当怎样效法我们。因为我们在你们中间,未尝不按规矩而行。
8 Yĕ wèi cháng bái chī rén de fàn . dào shì xīnkǔ laólù , zhòuyè zuò gōng , miǎndé jiào nǐmen yī rén shòu léi . 也未尝白吃人的饭。倒是辛苦劳碌,昼夜作工,免得叫你们一人受累。
9 Zhè bìng bú shì yīn wǒmen méiyǒu quánbǐng , nǎi shì yào gĕi nǐmen zuò bǎngyàng , jiào nǐmen xiàofǎ wǒmen . 这并不是因我们没有权柄,乃是要给你们作榜样,叫你们效法我们。
10 Wǒmen zaì nǐmen nàli de shíhou , céng fēnfu nǐmen shuō , ruò yǒu rén bù kĕn zuò gōng , jiù bùkĕ chī fàn . 我们在你们那里的时候,曾吩咐你们说,若有人不肯作工,就不可吃饭。
11 Yīn wǒmen tīngshuō , zaì nǐmen zhōngjiān yǒu rén bú àn guīju ér xíng , shénme gōng dōu bú zuò , fǎn dào zhuān guǎn xiánshì . 因我们听说,在你们中间有人不按规矩而行,什么工都不作,反倒专管闲事。
12 Wǒmen kào zhǔ Yēsū Jīdū , fēnfu quànjiè zhèyàng de rén , yào ānjìng zuò gōng , chī zìjǐ de fàn . 我们靠主耶稣基督,吩咐劝戒这样的人,要安静作工,吃自己的饭。
13 Dìxiōng men , nǐmen xíng shàn bùkĕ sàngzhì . 弟兄们,你们行善不可丧志。
14 Ruò yǒu rén bù tīng cóng wǒmen zhè xìn shang de huà , yào jì xià tā , bù hé tā jiāowǎng , jiào tā zì jiào xiūkuì . 若有人不听从我们这信上的话,要记下他,不和他交往,叫他自觉羞愧。
15 Dàn búyào yǐ tā wéi chóurén , yào quàn tā rú dìxiōng . 但不要以他为仇人,要劝他如弟兄。
16 Yuàn cì píngān de zhǔ , suí shí suí shì qīnzì gĕi nǐmen píngān . yuàn zhǔ cháng yǔ nǐmen zhòngrén tóng zaì . 愿赐平安的主,随时随事亲自给你们平安。愿主常与你们众人同在。
17Bǎoluó qīn bǐ wèn nǐmen ān . fán wǒde xìn dōu yǐ cǐ wéi jì . wǒde bǐ jī jiù shì zhèyàng . 我保罗亲笔问你们安。凡我的信都以此为记。我的笔迹就是这样。
18 Yuàn wǒmen zhǔ Yēsū Jīdū de ēn , cháng yǔ nǐmen zhòngrén tóng zaì . 愿我们主耶稣基督的恩,常与你们众人同在。