láishū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Shénzàishíjièzhezhòngxiānzhī先知duōcì多次duōfāng多方dexiǎoliè
2 Jiùzàizhèshìjièzheérzi儿子xiǎowǒmen我们yòuzǎoyǐ早已wéichéngshòu承受wànyǒude有的céngjièzhechuàngzào创造zhūshìjiè世界
3 shìshénróngyào荣耀suǒdeguānghuī光辉shìshénběntǐ本体dezhēnxiàngchángyòng常用quánnéng权能demìnglìng命令tuōzhùwànyǒujìngleréndezuìjiùzuòzàigāotiānzhìzhědeyòubiān右边
4 suǒchéngshòu承受demíngtiānshǐ天使demínggèngzūnguìjiùyuǎnchāoguò远超过tiānshǐ天使
5 Suǒyǒu所有detiānshǐ天使shéncónglái从来duìyīgè一个shuōshìwǒde我的érzi儿子jīnrì今日shēngYòuzhǐzheyīgè一个shuōyàozuòtāde他的yàozuòwǒde我的
6 Zàizhě再者shénshǐ使Zhǎngzǐ长子dàoshìshànglái上来deshíhòu的时候,(huòzuòshénzàishǐ使Zhǎngzǐ长子dàoshìshànglái上来deshíhòu的时候jiùshuōshéndeshǐzhě使者dōuyàobài
7 Lùndàoshǐzhě使者yòushuōshénfēngwéishǐzhě使者huǒyán火焰wéi
8 Lùndàoquèshuōshénadebǎozuò宝座shìyǒngyǒngyuǎn永远yuǎndedeguóquánshìzhèngzhí正直de
9 xǐ’ài喜爱gōnghènězuì’è罪恶Suǒyǐ所以shénjiùshì就是deshényòngyuèyóugào油膏shèngguò胜过gāodetóngbàn同伴
10 Yòushuōzhǔaqǐchū起初lededegēntiānshìshǒusuǒzàode
11 Tiāndì天地dōuyàomièméiquèyàochángcúnTiāndì天地dōuyàoxiàngyīfu衣服jiànjiàn渐渐jiùle
12 yàojiāngtiāndì天地juànqǐlai起来xiàngjiànwàiyī外衣tiāndì天地jiùdōugǎibiàn改变leWéiyǒuyǒnggǎibiàn改变deniánshùméiyǒu没有qióngjìn穷尽
13 Suǒyǒu所有detiānshǐ天使shéncónglái从来duìyīgè一个shuōzuòzàiwǒde我的yòubiān右边děngshǐ使chóuzuòdejiǎodèng脚凳
14 Tiānshǐ天使qǐbù岂不dōushìfúyì服役delíngfèngchāqiǎnwéijiāngyào将要chéngshòu承受jiù’ēn救恩derénxiàolì效力maPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Suǒyǐ所以wǒmen我们dāngyuèzhèngzhòng郑重suǒtīngjiàn听见dedàolǐ道理kǒngpà恐怕wǒmen我们suíliúshī流失
2 jièzhetiānshǐ天使suǒchuándehuà的话shìquèdìng确定defángānfànbèidedōushòulegāishòudebàoyìng报应
3 Wǒmen我们ruòhūluè忽略zhème这么dejiù’ēn救恩zěnnéngtáozuìnezhèjiù’ēn救恩xiānshìzhǔqīnzì亲自jiǎngdehòulái后来shìtīngjiàn听见deréngěiwǒmen我们zhèngshí证实le
4 Shényòuànzìjǐ自己dezhǐyì旨意yòngshénjī神迹qíshì奇事bǎibān百般denéngbìngshènglíng圣灵deēntóngtāmen他们zuòjiànzhèng见证
5 Wǒmen我们suǒshuōjiānglái将来deshìjiè世界shényuánméiyǒu没有jiāogěi交给tiānshǐ天使guǎnxiá管辖
6 Dànyǒurén有人zàijīngshàngmǒuchù某处zhèngmíng证明shuōrénsuànshénme什么jìngniànshìrén世人suànshénme什么jìngjuàngù眷顾
7 jiàotiānshǐ天使wēixiǎo微小yīdiǎn一点,(huòzuòjiàozànshí暂时tiānshǐ天使xiǎoróngyào荣耀zūnguìwéiguānmiǎn冠冕bìngjiāngshǒusuǒzàodedōupàiguǎnlǐ管理
8 Jiàowàndōuzàitāde他的jiǎoxiàjiàowàndōujiùméiyǒu没有shèngxià剩下yíyàng一样bùfú不服tāde他的Zhǐshì只是rújīn如今wǒmen我们háibùjiàn不见wàndōu
9 Wéidú惟独jiànchéngwéi成为tiānshǐ天使xiǎoyīdiǎn一点deYēsū耶稣,(huòzuòwéidú惟独jiànYēsū耶稣zànshí暂时tiānshǐ天使xiǎoyīnwèi因为shòudejiùdéle得了zūnguìróngyào荣耀wéiguānmiǎn冠冕jiàoyīnzheshéndeēnwéirénrén人人chánglewèi
10 Yuánlái原来wéiwànsuǒshǔ所属wéiwànsuǒběndeyàolǐng要领xǔduō许多deérzi儿子jìnróngyào荣耀shǐ使jiùtāmen他们deyuánshuài元帅yīnshòukǔ受苦nándé难得wánquán完全běnshìde
11 Yīnshǐ使rénchéngshèngdenàxiē那些déyǐ得以chéngshèngdedōushìchūyú出于Suǒyǐ所以chēngtāmen他们wéidìxiōng弟兄yěbù也不yǐwéi以为chǐ
12 Shuōyàojiāngdemíngchuánwǒde我的dìxiōng弟兄zàihuìzhōngyàosòngyáng颂扬
13 YòushuōyàolàiYòushuōkànshénsuǒgěiwǒde我的érnǚ儿女
14 Érnǚ儿女tóngyǒuxuèròu血肉zhīzhàoyàng照样qīnzì亲自chénglexuèròu血肉zhīyàojièzhebàihuài败坏zhǎngquándejiùshì就是móguǐ魔鬼
15 Bìngyàoshìfàng释放nàxiē那些yīshēng一生yīnérwéiderén
16 bìngbù并不jiùtiānshǐ天使nǎishì乃是jiùYàbó亚伯hǎndehòuyì后裔
17 Suǒyǐ所以fánshìgāitāde他的dìxiōng弟兄xiāngtóng相同wéiyàozàishéndeshìshàngchéngwéi成为cíbēi慈悲zhōngxìndejìsī祭司wéibǎixìng百姓dezuìxiànshàngwǎnhuí
18 Tāzìjǐ他自己jìrán既然bèishìtàn试探érshòukǔ受苦jiùnéngdājiù搭救bèishìtàn试探derénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Tóngméngtiānshàodeshèngjiédìxiōng弟兄anǐmen你们yīngdāng应当sīxiǎng思想wǒmen我们suǒrènwéi认为shǐzhě使者wéijìsī祭司deYēsū耶稣
2 wéishèlì设立tāde他的jìnzhōngrútóng如同Móxī摩西zàishéndequánjiājìnzhōngyíyàng一样
3 Móxī摩西suànshì算是gèngpèiduōDéróng得荣yào耀hǎoxiàng好像jiànzào建造fángwū房屋defángwū房屋gèngzūnróng
4 Yīnwèi因为fángwū房屋dōuyǒurén有人jiànzào建造Dànjiànzào建造wàndejiùshì就是shén
5 Móxī摩西wéipúrén仆人zàishéndequánjiāchéngránjìnzhōngwéiyàozhèngmíng证明jiānglái将来chuánshuō传说deshì
6 DànJīdū基督wéiérzi儿子zhìlǐ治理shéndejiāWǒmen我们ruòjiāngkuādepànwàng盼望dǎnliàng胆量jiānchí坚持dàodǐ到底biàn便shìtāde他的jiāle
7 Shènglíng圣灵yǒuhuàshuōnǐmen你们jīnrì今日ruòtīngtāde他的huà
8 Jiùbùkě不可yìngzhexīnxiàngzàikuàngfānù发怒shìtàn试探tāde他的shíhou时候yíyàng一样
9 Zàinàli那里nǐmen你们dezǔzōng祖宗shìtànbìngqiě并且guānkàn观看wǒde我的zuòwéi作为yǒusìshí四十niánzhījiǔ年之久
10 Suǒyǐ所以yànfánshìdài世代derénshuōtāmen他们xīnlǐ心里chángcháng常常míhu迷糊jìngxiǎode晓得wǒde我的zuòwéi作为
11 jiùzàizhōngshìshuōtāmen他们duànbùkě不可jìnrù进入wǒde我的ānxí安息
12 Dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们yàojǐnshèn谨慎miǎnde免得nǐmen你们zhōngjiān中间huòyǒurén有人cúnzhexìndeěxīn恶心yǒngshēngshénlíqì离弃le
13 Zǒngyàochènzheháiyǒu还有jīnrì今日tiāntiān天天bǐcǐ彼此xiāngquànmiǎnde免得nǐmen你们zhōngjiān中间yǒurén有人bèizuìmíhuo迷惑xīnlǐ心里jiùgāngyìngle
14 Wǒmen我们ruòjiāngqǐchū起初quèshí确实dexìnxīn信心jiānchí坚持dàodǐ到底jiùzàiJīdū基督yǒufēnle
15 Jīngshàngshuōnǐmen你们jīnrì今日ruòtīngtāde他的huàjiùbùkě不可yìngzhexīnxiàngfānù发怒derìzi日子yíyàng一样
16 Nàshí那时tīngjiàn听见huàfānù发怒deshìshéineqǐbù岂不shìgēnzhe跟着Móxī摩西cóngĀijí埃及chūlai出来dezhòngrén众人ma
17 Shénsìshí四十niánzhījiǔ年之久yòuyànfánshéineqǐbù岂不shìnàxiē那些fànzuì犯罪shīshou尸首dǎozàikuàngderénma
18 Yòuxiàngshéishìbùróng不容tāmen他们jìnrù进入tāde他的ānxí安息neqǐbù岂不shìxiàngnàxiē那些xìncóngderénma
19 Zhèyàng这样kànlai看来tāmen他们bùnéng不能jìnrù进入ānxí安息shìyīnwèi因为xìndeyuángù缘故lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Wǒmen我们méngliúxià留下yǒujìnrù进入ānxí安息deyìngxǔ应许jiùdāngwèijù畏惧miǎnde免得wǒmen我们zhōngjiān中间,(wǒmen我们yuánwénzuònǐmen你们huòyǒurén有人sìhu似乎shìgǎnbùshàng赶不上le
2 Yīnwèi因为yǒufúyīn福音chuángěiwǒmen我们xiàngchuángěitāmen他们yíyàng一样Zhǐshì只是suǒtīngjiàn听见dedàotāmen他们wúyì无益yīnwèi因为tāmen他们méiyǒu没有xìnxīn信心suǒtīngjiàn听见dedàotiáohé调和
3 Dànwǒmen我们yǐjīng已经xiāngxìn相信deréndéyǐ得以jìnrù进入ānxí安息zhèngrú正如shénsuǒshuōzàizhōngshìshuōtāmen他们duànbùkě不可jìnrù进入wǒde我的ānxí安息Qíshí其实zàozhīgōngcóngchuàngshìyǐlái以来yǐjīng已经chéngquánle
4 Lùndàodìqī第七yǒuchǔshuōdàodìqī第七shénjiùxiēleyíqiè一切degōng
5 Yòuyǒuchǔshuōtāmen他们duànbùkě不可jìnrù进入wǒde我的ānxí安息
6 yǒujìnānxí安息derénxiānqián先前tīngjiàn听见fúyīn福音deyīnwèi因为xìncóngbùdé不得jìnqù进去
7 Suǒyǐ所以guòleduōnián多年jiùzàiDàwèi大卫deshūshàngyòuxiàndìng限定yǐshàng以上suǒyǐndeshuōnǐmen你们jīnrì今日ruòtīngtāde他的huàjiùbùkě不可yìngzhexīn
8 Ruòshì若是yuēshūjiàotāmen他们xiǎngleānxí安息hòulái后来shénjiùbùzài不再biéde别的rìzi日子le
9 Zhèyàng这样kànlai看来lìngyǒuānxírì安息日deānxí安息wéishéndezǐmín子民cúnliú
10 Yīnwèi因为jìnrù进入ānxí安息denǎishì乃是xiēlezìjǐ自己degōngzhèngrú正如shénxiēletāde他的gōngyíyàng一样
11 Suǒyǐ所以wǒmen我们wùbì务必jiélì竭力jìnrù进入ānxí安息miǎnde免得yǒurén有人xuéxìncóngdeyàngzi样子diēdǎole
12 Shéndedàoshìhuópo活泼deshìyǒugōngxiào功效deyíqiè一切liǎngrèndejiàngèngkuàishènzhì甚至húnlíngjiégǔsuǐ骨髓dōunéngpōukāiliánxīnzhōng心中desīniàn思念zhǔyi主意dōunéngbiànmíng
13 Bìngqiě并且bèizàodeméiyǒu没有yíyàng一样zàimiànqián面前xiǎnran显然deYuánlái原来wànzàiwǒmen我们yǒuguānxi有关系dezhǔyǎnqián眼前dōushìchìchǎngkāi敞开de
14 Wǒmen我们jìrán既然yǒuwèiyǐjīng已经shēnggāotiānzūnróngdejìsī祭司jiùshì就是shéndeérzi儿子Yēsū耶稣biàndāng便当chídìngsuǒchéngrèn承认dedào
15 Yīnwǒmen我们dejìsī祭司bìngfēi并非bùnéng不能wǒmen我们deruǎnruò软弱céngfánshìshòuguòshìtàn试探wǒmen我们yíyàng一样Zhǐshì只是méiyǒu没有fànzuì犯罪
16 Suǒyǐ所以wǒmen我们zhǐguǎn只管tǎnrán坦然deláidào来到shīēndebǎozuò宝座qiánwéiyàodé要得liánméngēnhuìzuòsuíshí随时debāngzhù帮助Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Fáncóngrénjiān人间tiāoxuǎn挑选dejìsī祭司shìfèngpàirénbànlǐ办理shǔshéndeshìwéiyàoxiànshànglǐwù礼物shúzuì赎罪。(Huòzuòyàowéizuìxiànshànglǐwù礼物
2 néngtǐliàng体谅méngdeshīderényīnwèi因为tāzìjǐ他自己shìbèiruǎnruò软弱suǒkǔn
3 Gùcǐ故此dāngwéibǎixìng百姓zìjǐ自己xiànshúzuì赎罪
4 Zhèjìsī祭司dezūnróngméiyǒurén没有人wéiyàoméngshénsuǒshàoxiàngYàlún亚伦yíyàng一样
5 Rúcǐ如此Jīdū基督yěbù也不shìróngyào荣耀zuòjìsī祭司nǎishì乃是zàihu在乎xiàngshuōshìwǒde我的érzi儿子jīnrì今日shēngDewèi
6 Jiùjīngshàngyòuyǒuchǔshuōshìzhàozhemàideděngyǒngyuǎn永远wéijìsī祭司
7 Jīdū基督zàiròutǐ肉体deshíhòu的时候dàshēng大声āiliúlèi流泪dǎogào祷告kěnqiú恳求néngjiùmiǎndezhǔjiùyīntāde他的qiánchéng虔诚méngleyīngyǔn
8 suīrán虽然wéiérzi儿子háishì还是yīnsuǒshòudekǔnàn苦难xuéleshùncóng顺从
9 déyǐ得以wánquán完全jiùwéifánshùncóng顺从tāde他的rénchéngleyǒngyuǎn永远dejiùdegēnyuán根源
10 Bìngméngshénzhàozhemàideděngchēngwéijìsī祭司
11 Lùndàomàiwǒmen我们yǒuhǎoxiē好些huàbìngqiě并且nányǐ难以jiěmíngyīnwèi因为nǐmen你们tīngjìnqù进去
12 Kànnǐmen你们xuéxí学习degōngfu工夫běngāizuòshīfu师傅shéizhīháideyǒurén有人jiāngshénshèng神圣yánxiǎoxué小学dekāiduān开端lìngjiàodǎo教导nǐmen你们Bìngqiě并且chénglebìxū必须chīnǎibùnéng不能chīgānliángderén
13 Fánzhǐnéng只能chīnǎidedōushúliàn熟练réndedàolǐ道理Yīnwèi因为shìyīnghái
14 Wéidú惟独zhǎngdà长大chéngrén成人decáinéng才能chīgānliángtāmen他们dexīnqiàoliàndetōngdá通达jiùnéngfēnbiàn分辨hǎodǎilePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Suǒyǐ所以wǒmen我们yīngdāng应当líkāi离开Jīdū基督dàolǐ道理dekāiduān开端jiélì竭力jìndàowánquán完全dedìbù地步Bùbì不必zàigēnjiùàohuǐ懊悔xíngxìnkàoshén
2 yàngxǐlǐ洗礼ànshǒuzhīrénfùhuó复活yǐjí以及yǒngyuǎn永远shěnpàn审判děngjiàoxun教训
3 Shénruòwǒmen我们wǒmen我们rúcǐ如此xíng
4 Lùndàonàxiē那些yǐjīng已经méngleguāngzhàochángguòtiānēndezīwèi滋味yòushènglíng圣灵yǒufēn
5 Bìngchángguòshénshàndàodezīwèi滋味juéwù觉悟láishìquánnéng权能derén
6 Ruòshì若是líqì离弃dàolǐ道理jiùbùnéng不能jiàotāmen他们cóngxīnàohuǐ懊悔leYīnwèi因为tāmen他们shéndeérzi儿子zhòngdīngshízìjià十字架míngmíng明明dexiūrù羞辱
7 Jiùyīkuài一块tiándì田地chīguòlǚcì屡次xiàdeyǔshuǐ雨水shēngzhǎng生长càishū菜蔬héhū合乎gēngzhòng耕种derényòngjiùcóngshénde
8 Ruòchángjīngjí荆棘bèifèiqì废弃jìnzhòujiéjú结局jiùshì就是fénshāo焚烧
9 Qīn’àide亲爱的dìxiōngmén弟兄们wǒmen我们suīshìzhèyàng这样shuōquèshēnxìn深信nǐmen你们dexíngwéi行为qiángguòzhèxie这些érqiě而且jìnhu近乎dejiù
10 Yīnwèi因为shénbìngfēi并非bùgōng不公jìngwàngjì忘记nǐmen你们suǒzuòdegōngnǐmen你们wéimíngsuǒxiǎndeàixīn爱心jiùshì就是xiānqián先前cìhòu伺候shèngtú圣徒rújīn如今háishì还是cìhòu伺候
11 Wǒmen我们yuànnǐmen你们réndōuxiǎnchūzhèyàng这样deyīnqín殷勤shǐ使nǐmen你们yǒumǎnzú满足dezhǐwàng指望yīzhí一直dàodǐ到底
12 Bìngqiě并且bùxiè不懈dàiZǒngyàoxiàofǎ效法nàxiē那些píngxìnxīn信心rěnnài忍耐chéngshòu承受yìngxǔ应许derén
13 Dāngchū当初shényìngxǔ应许Yàbó亚伯hǎndeshíhòu的时候yīnwèi因为méiyǒu没有zìjǐ自己gèngdà更大kěyǐ可以zhǐzheshìdejiùzhǐzhezìjǐ自己shìshuō
14 LùngěiLùnzǐsūn子孙jiàodezǐsūn子孙duōqǐlai起来
15 Zhèyàng这样Yàbó亚伯hǎnhéngjiǔrěnnài忍耐jiùdéle得了suǒyìngxǔ应许de
16 Réndōushìzhǐzhezìjǐ自己deshìBìngqiě并且shìwéishílejiéyàngdezhēnglùn争论
17 Zhàoyàng照样shényuànyì愿意wéichéngshòu承受yìngxǔ应许deréngéwài格外xiǎnmíng显明tāde他的zhǐyì旨意shìgēnggǎi更改dejiùshìwéizhèng
18 Jièzhèliǎngjiàngēnggǎi更改deshìshénjuébù决不néngshuōhuǎng说谎hǎojiàowǒmen我们zhètáowǎngbìnánsuǒ避难所chídìngbǎizàiwǒmen我们qiántou前头zhǐwàng指望derénkěyǐ可以demiǎnlì勉励
19 Wǒmen我们yǒuzhèzhǐwàng指望rútóng如同línghún灵魂demáoyòujiāngù坚固yòuláokàoqiětōngmànnèi
20 Zuòxiānfēng先锋deYēsū耶稣zhàozhemàideděngchéngleyǒngyuǎn永远dejìsī祭司jiùwéiwǒmen我们jìnrù进入mànnèiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Zhèmàijiùshì就是lěngwángyòushìzhìgāo至高shéndejìsī祭司běnshìchángyuǎn长远wéijìsī祭司dedāngYàbó亚伯hǎnshābàizhūwánghuílai回来deshíhòu的时候jiùyíngjiē迎接gěizhùfú祝福
2 Yàbó亚伯hǎnjiāngzìjǐ自己suǒdé所得láideshífēn十分zhīyī之一gěitóuyīgè一个míngfānchūlai出来jiùshì就是rénwángyòumínglěngwángjiùshì就是píng’ān平安wángdeyìsī意思
3 shēngzhīshǐmìngzhīzhōngnǎishì乃是shéndeérzi儿子xiāngsì相似
4 Nǐmen你们xiǎngxiǎngxiānYàbó亚伯hǎnjiāngzìjǐ自己suǒláishàngděng上等zhīshífēn十分zhīyī之一gěizhèrénshìhéděng何等zūnguìne
5 dejìsī祭司zhírèndewèizǐsūn子孙lǐngmìngzhàolì照例xiàngbǎixìng百姓shífēn十分zhīyī之一zhèbǎixìng百姓shìzìjǐ自己dedìxiōng弟兄suīshìcóngYàbó亚伯hǎnshēnzhōngshēngde,(shēnyuánwénzuòyāo),háishì还是zhàolì照例shífēn十分zhīyī之一
6 yǒumàitāmen他们tóngdǎoshōuYàbó亚伯hǎndeshífēn十分zhīyī之一wéiméngyìngxǔ应许deYàbó亚伯hǎnzhùfú祝福
7 Cónglái从来wèifēndegěiwèifēnxiǎodezhùfú祝福zhèshìdǎode
8 Zàizhèlǐ这里shōushífēn十分zhīyī之一dedōushìderénDànzàinàli那里shōushífēn十分zhīyī之一deyǒuwéizuòjiànzhèng见证deshuōshìhuóde
9 Bìngqiě并且shuōshòushífēn十分zhīyī之一dewèishìjièzheYàbó亚伯hǎnleshífēn十分zhīyī之一
10 Yīnwèi因为màiyíngjiē迎接Yàbó亚伯hǎndeshíhòu的时候wèiyǐjīng已经zàixiāndeshēnzhōng。(Shēnyuánwénzuòyāo
11 Cóngqián从前bǎixìng百姓zàiwèirénjìsī祭司zhírènyǐxià以下shòutǎngruò倘若jièzhèzhírènnéngdewánquán完全yòuyònglìngwài另外xīngqǐ兴起wèijìsī祭司zhàomàideděngzhàoYàlún亚伦deděngne
12 Jìsī祭司dezhírèngēnggǎi更改bìxū必须gēnggǎi更改
13 Yīnwèi因为zhèhuàsuǒzhǐderénběnshǔbiéde别的zhīpàizhīpàicónglái从来méiyǒu没有réncìhòu伺候jìtán祭坛
14 Wǒmen我们dezhǔfēnmíng分明shìcóngYóudà犹大chūlai出来deDànzhèzhīpàiMóxī摩西bìngméiyǒu没有tídào提到jìsī祭司
15 Tǎngruò倘若zhàomàideyàngshì样式lìngwài另外xīngqǐ兴起wèijìsī祭司láiwǒde我的huàgèngshìxiǎnérjiàndele
16 chéngwéi成为jìsī祭司bìngbù并不shìzhàoshǔròutǐ肉体detiáolì条例nǎishì乃是zhàowúqióng无穷zhīshēngmìng生命dedànéng大能。(Wúqióng无穷yuánwénzuòbùnéng不能huǐhuài毁坏)。
17 Yīnwèi因为yǒugěizuòjiànzhèng见证deshuōshìzhàozhemàideděngyǒngyuǎn永远wéijìsī祭司
18 Xiānqián先前detiáolì条例yīnruǎnruò软弱wúyì无益suǒyǐ所以fèidiàole
19 yuánlái原来suǒchéngjiùyǐnjìn引进legèngměidezhǐwàng指望kàozhèzhǐwàng指望wǒmen我们biàn便kěyǐ可以jìndàoshénmiànqián面前
20 Zàizhě再者Yēsū耶稣wéijìsī祭司bìngbù并不shìshìde
21 Zhìyú至于nàxiē那些jìsī祭司yuánbúshì不是shìdezhǐyǒu只有Yēsū耶稣shìshìdeYīnwèi因为tāde他的duìshuōzhǔleshìjuébù决不hòuhuǐ后悔shìyǒngyuǎn永远wéijìsī祭司
22 shìshìdeYēsū耶稣jiùzuòlegèngměizhīyuēdezhòngbǎo中保
23 Nàxiē那些chéngwéi成为jìsī祭司deshùmù数目běnlái本来duōshìyīnwèi因为yǒuzǔgé阻隔bùnéng不能chángjiǔ长久
24 Zhèwèi这位shìyǒngyuǎn永远chángcúndejìsī祭司dezhírènjiùchángjiǔ长久gēnghuàn更换
25 Fánkàozhejìndàoshénmiànqián面前deréndōunéngzhěngjiù拯救dàodǐ到底Yīnwèi因为shìchángyuǎn长远huózhe活着tāmen他们qíqiú祈求
26 Xiàngzhèyàng这样shèngjiéxié’è邪恶diànyuǎnlí远离zuìrén罪人gāoguòzhūtiāndejìsī祭司yuánshìwǒmen我们de
27 xiàngnàxiē那些jìsī祭司měirì每日bìxū必须xiānwéizìjǐ自己dezuìhòuwéibǎixìng百姓dezuìxiànyīnwèi因为zhīyīcì一次jiāngzìjǐ自己xiànshàngjiùzhèshìchéngquánle
28 běnshìruǎnruò软弱derénwéi人为jìsī祭司Dànzàiyǐhòu以后shìdehuà的话shìérzi儿子wéijìsī祭司nǎishì乃是chéngquándàoyǒngyuǎn永远dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Wǒmen我们suǒjiǎngdeshìqízhōng其中dìyī第一yàojǐn要紧dejiùshì就是wǒmen我们yǒuzhèyàng这样dejìsī祭司yǐjīng已经zuòzàitiānshàng天上zhìzhěbǎozuò宝座deyòubiān右边
2 Zàishèngsuǒjiùshì就是zhēnzhàngzuòzhíshì执事Zhèzhàngshìzhǔsuǒzhīdebúshì不是rénsuǒzhīde
3 Fánjìsī祭司dōushìwéixiànlǐwù礼物shèlì设立deSuǒyǐ所以zhèwèi这位jìsī祭司bìxū必须yǒusuǒ有所xiànde
4 ruòzàidìshang地上bùdé不得wéijìsī祭司yīnwèi因为yǐjīng已经yǒuzhàoxiànlǐwù礼物dejìsī祭司
5 Tāmen他们gòngfèng供奉deshìběnshìtiānshàng天上shìdexíngzhuàng形状yǐngxiàng影像zhèngrú正如Móxī摩西jiāngyào将要zàozhàngdeshíhòu的时候méngshénjǐngjiè警戒shuōyàojǐnshèn谨慎zuòyàngdewùjiàn物件dōuyàozhàozhezàishānshàngzhǐshì指示deyàngshì样式
6 Rújīn如今Yēsū耶稣suǒdé所得dezhírènshìgèngměidezhèngrú正如zuògèngměizhīyuēdezhòngbǎo中保Zhèyuēyuánshìpínggèngměizhīyìngxǔ应许de
7 qiányuēruòméiyǒu没有xiácī瑕疵jiùwúchù无处xúnqiú寻求hòuyuēle
8 Suǒyǐ所以zhǔzhǐzé指责tāde他的bǎixìng百姓shuō,(huòzuòsuǒyǐ所以zhǔzhǐqiányuēdequēqiànshuōrìzi日子jiāngdàoyàoYǐsèliè以色列jiāYóudà犹大jiālìngxīnyuē
9 xiàngzhetāmen他们zǔzōng祖宗deshǒulǐngtāmen他们chūĀijí埃及deshíhòu的时候tāmen他们suǒdeyuēYīnwèi因为tāmen他们héngxīnshǒuwǒde我的yuēyěbù也不tāmen他们Zhèshìzhǔshuōde
10 Zhǔyòushuōnàxiē那些rìzi日子yǐhòu以后Yǐsèliè以色列jiāsuǒdeyuēnǎishì乃是zhèyàng这样yàojiāngwǒde我的fàngzài放在tāmen他们lǐmiàn里面xiězàitāmen他们xīnshàngyàozuòtāmen他们deshéntāmen他们yàozuòwǒde我的zǐmín子民
11 Tāmen他们bùyòng不用rénjiàodǎo教导zìjǐ自己dexiānglínzìjǐ自己dedìxiōng弟兄shuōgāirènshi认识zhǔYīnwèi因为tāmen他们cóngzuìxiǎodedàozhìdedōurènshi认识
12 yàokuānshù宽恕tāmen他们debùzài不再niàntāmen他们dezuìqiān
13 shuōxīnyuējiùyǐqián以前yuēwéijiùleDànjiànjiùjiàncuīdejiùkuàiguīyǒulePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yuánlái原来qiányuēyǒulǐbài礼拜detiáolì条例shǔshìjiè世界deshèng
2 Yīnwèi因为yǒuyùbèi预备dezhàngtóuyīcéng一层jiàozuòshèngsuǒLǐmiàn里面yǒudēngtáizhuōzi桌子chénshè陈设bǐng
3 Dì’èr第二mànzi幔子hòuyòuyǒuyīcéng一层zhàngjiàozuòzhìshèngsuǒ
4 Yǒujīnxiānglú香炉,(huòzuòtányǒubāojīn包金deyuēguì约柜guìyǒuchéngmadejīnguànYàlún亚伦guòdezhàngbìngliǎngkuàiyuēbǎn
5 Guìshàngmian上面yǒuróngyào荣耀deyǐngzhàozheshīēnzuò。(Shīēnyuánwénzuòzuìzhèjiànxiànzài现在bùnéng不能yīyī一一shuō
6 Zhèxie这些wùjiàn物件rúcǐ如此yùbèi预备lezhòngjìsī祭司jiùchángjìntóuyīcéng一层zhàngxíngbàishénde
7 Zhìyú至于dì’èr第二céngzhàngwéiyǒujìsī祭司niányīcì一次dúzì独自jìnqù进去méiyǒu没有dàizhexuèwéizìjǐ自己bǎixìng百姓deguòcuòxiànshàng
8 Shènglíng圣灵yòngzhǐmíng指明tóuyīcéng一层zhàngréngcúndeshíhòu的时候jìnrù进入zhìshèngsuǒdeháiwèixiǎnmíng显明
9 tóuyīcéng一层zhàngzuòxiànjīn现今deyīgè一个biǎoyàngsuǒxiàndelǐwù礼物jiùzheliángxīn良心shuōdōubùnéng不能jiàolǐbài礼拜deréndéyǐ得以wánquán完全
10 Zhèxie这些shìliányǐnshí饮食zhūbānzhuódeguīju规矩dōubùguò不过shìshǔròutǐ肉体detiáolì条例mìngdìngdàozhènxīng振兴deshíhòu的时候wéizhǐ为止
11 Dànxiànzài现在Jīdū基督yǐjīng已经láidào来到zuòlejiānglái将来měishìdejìsī祭司jīngguò经过gèngdà更大gèngquánbèidezhàngbúshì不是rénshǒu人手suǒzàoyěbù也不shìshǔzhèshìjiè世界de
12 Bìngqiě并且bùyòng不用shānyáng山羊niúdexuènǎiyòngzìjǐ自己dexuèzhīyīcì一次jìnrù进入shèngsuǒchéngleyǒngyuǎn永远shúzuì赎罪deshì
13 Ruòshānyáng山羊gōngniú公牛dexuèbìngmǔniú母牛dehuīzàijiéderénshēn人身shàngshàngqiějiàorénchéngshèngshēntǐ身体jiéjìng洁净
14 Hékuàng何况Jīdū基督jièzheyǒngyuǎn永远delíngjiāngzìjǐ自己xiáxiàngěishéntāde他的xuèqǐbù岂不gèngnéngjìngnǐmen你们dexīn。(Yuánwénzuòliángxīn良心chúqù除去nǐmen你们dexíngshǐ使nǐmen你们shìfèngyǒngshēngshénma
15 Wèicǐ为此zuòlexīnyuēdezhòngbǎo中保Jìrán既然shòushúlerénzàiqián在前yuēzhīshísuǒfàndezuìguòbiàn便jiàoméngshàozhīréndezhesuǒyìngxǔ应许yǒngyuǎn永远dechǎnyè产业
16 Fányǒumìngbìxū必须děngdào等到liúmìngderénle。(mìngyuánwényuētóng
17 Yīnwèi因为rénlemìngcáiyǒuxiào有效ruòliúmìngdeshàngzàimìngháiyǒu还有yòngchu用处ma
18 Suǒyǐ所以qiányuēyěbù也不shìbùyòng不用xuède
19 Yīnwèi因为Móxī摩西dāngRìzhào日照zhejiāngyàngjièmìng诫命chuángěizhòngbǎixìng百姓jiùzhūhóngsè红色róngniúcǎoniúshānyáng山羊dexuèshuǐzàishūshàngyòuzàizhòngbǎixìng百姓shēnshàngshuō
20 Zhèxuèjiùshì就是shénnǐmen你们yuēdepíng
21 yòuzhàoyàng照样xuèzàizhàngyàngmǐnshàng
22 Ànzhefánchàbuduō差不多dōushìyòngxuèjiéjìng洁净deruòliúxuè流血zuìjiùbùdé不得shèmiǎn赦免le
23 Zhàozhetiānshàng天上yàngshì样式zuòdewùjiàn物件bìxū必须yòngzhèxie这些jiéjìng洁净Dàntiānshàng天上deběnzìrán自然dāngyònggèngměidejiéjìng洁净
24 Yīnwèi因为Jīdū基督bìngbù并不shìjìnlerénshǒu人手suǒzàodeshèngsuǒ,(zhèbùguò不过shìzhēnshèngsuǒdeyǐngxiàng影像nǎishì乃是jìnletiāntáng天堂rújīn如今wéiwǒmen我们xiǎnzàishénmiànqián面前
25 Yěbù也不shìduōcì多次jiāngzìjǐ自己xiànshàngxiàngjìsī祭司měinián每年dàizheniúyángdexuèjìnrù进入shèngsuǒniúyángdexuèyuánwénzuòbúshì不是zìjǐ自己dexuè)。
26 Rúguǒ如果zhèyàng这样cóngchuàngshìyǐlái以来jiùduōcì多次shòukǔ受苦leDànrújīn如今zàizhèshìxiǎnxiàn显现yīcì一次zìjǐ自己xiànwéihǎochúdiàozuì
27 Ànzhedìngmìngrénréndōu人人都yǒuhòuqiěyǒushěnpàn审判
28 Xiàngzhèyàng这样Jīdū基督jìrán既然yīcì一次bèixiàndàndāngleduōréndezuìjiānglái将来yàoxiàngděnghòu等候tāde他的réndì’èrcì第二次xiǎnxiàn显现bìngzuìwúguān无关nǎishì乃是wéizhěngjiù拯救tāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 shìjiānglái将来měishìdeyǐngérbúshì不是běndezhēnxiàngzǒngbùnéng不能jièzheměinián每年chángxiànyíyàng一样dejiàojìnqiánláideréndéyǐ得以wánquán完全
2 Ruòbùrán不然xiàndeshìqǐbù岂不zǎoyǐ早已zhǐzhùlemayīnwèi因为lǐbài礼拜derénliángxīn良心bèijiéjìng洁净jiùbùzài不再juéde觉得yǒuzuì有罪le
3 Dànzhèxie这些shìjiàorénměinián每年xiǎngzuìlái
4 Yīnwèi因为gōngniú公牛shānyáng山羊dexuèduànbùnéng不能chúzuì
5 Suǒyǐ所以Jīdū基督dàoshìshànglái上来deshíhòu的时候jiùshuōshénalǐwù礼物shìbùyuàn不愿decénggěiyùbèi预备leshēntǐ身体
6 Fánshúzuì赎罪shìxǐhuan喜欢de
7 Nàshí那时shuōshénaláilewéiyàozhàodezhǐyì旨意xíngWǒde我的shìzàijīngjuànshàngyǐjīng已经jìzǎi记载le
8 Yǐshàng以上shuōlǐwù礼物fánshúzuì赎罪shìbùyuàn不愿deshìxǐhuan喜欢de,(zhèdōushìànzhexiànde)。
9 Hòuyòushuōláilewéiyàozhàodezhǐyì旨意xíngKějiàn可见shìchúqù除去zàixiāndewéiyàodìngzàihòu在后de
10 Wǒmen我们píngzhèzhǐyì旨意kàoYēsū耶稣Jīdū基督zhīyīcì一次xiànshàngtāde他的shēntǐ身体jiùdéyǐ得以chéngshèng
11 Fánjìsī祭司tiāntiān天天zhànzheshìfèngshénlǚcì屡次xiànshàngyíyàng一样deZhèyǒngbùnéng不能chúzuì
12 DànJīdū基督xiànleyīcì一次yǒngyuǎn永远deshúzuì赎罪jiùzàishéndeyòubiān右边zuòxia坐下le
13 Cóngcǐ从此děnghòu等候chóuchéngletāde他的jiǎodèng脚凳
14 Yīnwèi因为yīcì一次xiànbiàn便jiàodéyǐ得以chéngshèngderényǒngyuǎn永远wánquán完全
15 Shènglíng圣灵duìwǒmen我们zuòjiànzhèng见证Yīnwèi因为shuōguò
16 Zhǔshuōnàxiē那些rìzi日子yǐhòu以后tāmen他们suǒdeyuēnǎishì乃是zhèyàng这样yàojiāngwǒde我的xiězàitāmen他们xīnshàngyòuyàofàngzài放在tāmen他们delǐmiàn里面
17 Yǐhòu以后jiùshuōbùzài不再niàntāmen他们dezuìqiāntāmen他们deguòfàn
18 Zhèxie这些zuìguòshèmiǎn赦免jiùbùyòng不用zàiwéizuìxiànle
19 Dìxiōngmén弟兄们wǒmen我们yīnYēsū耶稣dexuèdéyǐ得以tǎnrán坦然jìnrù进入zhìshèngsuǒ
20 Shìjièzhegěiwǒmen我们kāiletiáoyòuxīnyòuhuódecóngmànzi幔子jīngguò经过zhèmànzi幔子jiùshì就是tāde他的shēntǐ身体
21 Yòuyǒuwèijìsī祭司zhìlǐ治理shéndejiā
22 Bìngwǒmen我们xīnzhōng心中tiānliángdekuīqiàn亏欠yǐjīng已经shēntǐ身体yòngQīngshuǐ清水jìnglejiùdāngcúnzhechéngxīnchōngzú充足dexìnxīn信心láidào来到shénmiànqián面前
23 yàojiānshǒuwǒmen我们suǒchéngrèn承认dezhǐwàng指望zhìyáodòng摇动Yīnwèi因为yìngxǔ应许wǒmen我们deshìxìnshíde
24 Yòuyàobǐcǐ彼此xiāngjīfā激发àixīn爱心miǎnlì勉励xíngshàn
25 Nǐmen你们bùkě不可tíngzhǐ停止jùhuì聚会hǎoxiàng好像nàxiē那些tíngzhǐ停止guànlederéndǎoyàobǐcǐ彼此quànmiǎnzhīdao知道yuánwénzuòkànjiàn看见rìzi日子línjìn临近jiùgèngdāngrúcǐ如此
26 Yīnwèi因为wǒmen我们dézhī得知zhēndàoyǐhòu以后ruògùyì故意fànzuì犯罪shúzuì赎罪dejiùzàiméiyǒu没有le
27 Wéiyǒuzhànděnghòu等候shěnpàn审判shāomièzhòngdírén敌人delièhuǒ烈火
28 RéngānfànMóxī摩西depíngliǎngsānjiànzhèngrén见证人shàngqiěbùdé不得liánér
29 Hékuàng何况rénjiàntà践踏shéndeérzi儿子jiāngshǐ使chéngshèngzhīyuēdexuèdàngzuò当作píngcháng平常yòuxièmànshīēndeshènglíng圣灵nǐmen你们xiǎngyàoshòudexíngfá刑罚gāizěnyàng怎样jiāzhòng加重ne
30 Yīnwèi因为wǒmen我们zhīdao知道shéishuōshēnyuānzàibàoyìng报应Yòushuōzhǔyào主要shěnpàn审判tāde他的bǎixìng百姓
31 zàiyǒngshēngshéndeshǒulǐ手里zhēnshì真是kěpà可怕de
32 Nǐmen你们yàozhuīniànwǎngrì往日méngleguāngzhàoyǐhòu以后suǒrěnshòu忍受zhēngzhàndeyàngkǔnàn苦难
33 Yímiàn一面bèihuǐbàng毁谤zāohuànnàn患难chénglejǐngjiàozhòngrén众人guānkàn观看Yímiàn一面péibàn陪伴nàxiē那些shòuzhèyàng这样kǔnàn苦难derén
34 Yīnwèi因为nǐmen你们lenàxiē那些bèikǔnsuǒderénbìngqiě并且nǐmen你们dejiābèirénqiānggānxīn甘心rěnshòu忍受zhīdao知道zìjǐ自己yǒugèngměichángcúndejiā
35 Suǒyǐ所以nǐmen你们bùkě不可diūqì丢弃yǒnggǎn勇敢dexīncúnzhèyàng这样dexīnbìděi必得shǎng
36 Nǐmen你们bìxū必须rěnnài忍耐shǐ使nǐmen你们xíngwánleshéndezhǐyì旨意jiùkěyǐ可以dezhesuǒyìngxǔ应许de
37 Yīnwèi因为háiyǒu还有yīdiǎndiǎn一点点shíhou时候yàoláidejiùláibìngbù并不chíyán迟延
38 Zhǐshì只是rényīnxìndeshēng。(rényǒujuànzuòwǒde我的rénruòtuì退hòuxīnlǐ心里jiùxǐhuan喜欢
39 Wǒmen我们quèbúshì不是tuì退hòuchénlúndeděngrénnǎishì乃是yǒuxìnxīn信心yǐzhì以致línghún灵魂dejiùderénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Xìnjiùshì就是suǒwàngzhīshìdeshídeshìwèijiànzhīshìdíquè的确
2 Gǔrén古人zàizhèxìnshàngdéle得了měihǎo美好dezhèngjù证据
3 Wǒmen我们yīnzhexìnjiùzhīdao知道zhūshìjiè世界shìjièshénhuà神话zàochéng造成deZhèyàng这样suǒkànjiàn看见debìngbù并不shìcóngxiǎnran显然zhīzàochūlai出来de
4 Yàbó亚伯yīnzhexìnxiànshéngāiyǐnsuǒxiàndegèngměiyīncǐ因此biàn便déle得了chēngdejiànzhèng见证jiùshì就是shénzhǐlǐwù礼物zuòdejiànzhèng见证suīrán虽然lequèyīnzhèxìnréngjiù仍旧shuōhuà
5 nuòyīnzhexìnbèijiēbùzhìyú不至于jiànRénzhǎozheyīnwèi因为shényǐjīng已经jiēleZhǐshì只是bèijiēxiānyǐjīng已经déle得了shénxǐyuè喜悦tāde他的míngzhèng
6 Rénfēiyǒuxìnjiùbùnéng不能deshéndexǐyuè喜悦Yīnwèi因为dàoshénmiànqián面前láiderénbìxū必须xìnyǒushénqiěxìnshǎngxúnqiú寻求tāde他的rén
7 Nuóyīnzhexìnméngshénzhǐshì指示wèijiàndeshìdònglejìngwèi敬畏dexīnyùbèi预备lezhīfāngzhōu方舟shǐ使quánjiādejiùYīncǐ因此jiùdìngleshìdài世代dezuìzìjǐ自己chéngshòu承受lecóngxìnérláide
8 Yàbó亚伯hǎnyīnzhexìnméngshàodeshíhòu的时候jiùzūnmìngchūqù出去wǎngjiānglái将来yàodé要得wéidedìfang地方Chūqù出去deshíhòu的时候háibùzhī不知wǎngnǎli哪里
9 yīnzhexìnjiùzàisuǒyìngxǔ应许zhīdezuòkè作客hǎoxiàng好像zàidejūzhù居住zhàngpéngtóngméngyīgè一个yìngxǔ应许deYǐsǎ以撒Yǎgè雅各yíyàng一样
10 Yīnwèi因为děnghòu等候zuòyǒugēndechéngjiùshì就是shénsuǒjīngyíng经营suǒjiànzào建造de
11 Yīnzhexìnliánzìjǐ自己suīrán虽然guòleshēngyù生育desuìshu岁数háinénghuáiyùn怀孕Yīnyǐwéi以为yìngxǔ应许tāde他的shìkěxìn可信de
12 Suǒyǐ所以cóngyīgè一个fǎngfú仿佛derénjiùshēngchū生出zǐsūn子孙rútóng如同tiānshàng天上dexīngnàyàng那样zhòngduō众多hǎibiān海边deshānàyàng那样wúshù无数
13 Zhèxie这些réndōushìcúnzhexìnxīn信心debìngméiyǒu没有dezhesuǒyìngxǔ应许dequècóngyuǎnchǔwàngjiànqiěhuānxǐ欢喜yíngjiē迎接yòuchéngrèn承认zìjǐ自己zàishì在世shàngshìshìde
14 Shuōzhèyàng这样huàderénshìbiǎomíng表明zìjǐ自己yàozhǎoyīgè一个jiāxiāng家乡
15 Tāmen他们ruòxiǎngniàn想念suǒlíkāi离开dejiāxiāng家乡háiyǒu还有kěyǐ可以huíqu回去dejīhuì机会
16 Tāmen他们quèxiànmù羡慕yīgè一个gèngměidejiāxiāng家乡jiùshì就是zàitiānshàng天上deSuǒyǐ所以shénbèichēngwéi称为tāmen他们deshénbìngbù并不yǐwéi以为chǐYīnwèi因为yǐjīng已经gěitāmen他们yùbèi预备lezuòchéng
17 Yàbó亚伯hǎnyīnzhexìnbèishìyàn试验deshíhòu的时候jiùYǐsǎ以撒xiànshàngZhèbiàn便shìhuānxǐ欢喜lǐngshòu领受yìngxǔ应许dejiāngzìjǐ自己shēngdeérzi儿子xiànshàng
18 Lùndàozhèr这儿céngyǒuhuàshuōcóngYǐsǎ以撒shēngdecáiyàochēngwéi称为dehòuyì后裔
19 yǐwéi以为shénháinéngjiàoréncóngfùhuó复活fǎngfú仿佛cóngzhōngdehuítāde他的érzi儿子lái
20 Yǐsǎ以撒yīnzhexìnjiùzhǐzhejiānglái将来deshìgěiYǎgè雅各sǎozhùfú祝福
21 Yǎgè雅各yīnzhexìnlíndeshíhòu的时候gěiyuēdeliǎngérzi儿子gèzi各自zhùfú祝福zhezhàngtóujìngbàishén
22 Yuēyīnzhexìnlínzhōngdeshíhòu的时候tídào提到Yǐsèliè以色列jiānglái将来yàochūĀijí埃及bìngwéizìjǐ自己deháiliúxià留下mìng
23 Móxī摩西shēngxialai下来tāde他的fùmǔ父母jiànshìjùnměideháizi孩子jiùyīnzhexìncánglesānyuèbìngbù并不wángmìng
24 Móxī摩西yīnzhexìnzhǎngdà长大lejiùkěnchēngwéi称为fǎlǎo法老nǚ’ér女儿zhī
25 nìngkě宁可shéndebǎixìng百姓tóngshòukǔ受苦hàiyěbù也不yuànzànshí暂时xiǎngshòu享受zuìzhōngzhīyuè
26 kànwéiJīdū基督shòudelíngrǔ凌辱Āijí埃及decáiwù财物gèngbǎoguì宝贵Yīnxiǎngwàngsuǒyàodé要得deshǎng
27 yīnzhexìnjiùlíkāi离开Āijí埃及búpà不怕wángYīnwèi因为héngxīnrěnnài忍耐rútóng如同kànjiàn看见bùnéng不能kànjiàn看见dezhǔ
28 yīnzhexìnjiùshǒuyuèjié,(shǒuhuòzuòxíngxuèdemiǎnde免得mièZhǎngzǐ长子delínjìn临近Yǐsèliè以色列rén
29 Tāmen他们yīnzhexìnguòhónghǎi红海xínggāndeĀijí埃及rénshìzheyàoguòqu过去jiùbèitūnmièle
30 Yǐsèliè以色列rényīnzhexìnwéirǎo围绕chéngchéngqiáng城墙jiùdǎotā倒塌le
31 Jìnǚ妓女Lǎhé喇合yīnzhexìncénghépíng和平píngdejiēdài接待tànjiùnàxiē那些shùncóng顺从derényītóng一同mièwáng灭亡
32 yòuhébì何必zàishuō再说neruòyàoyīyī一一shuōdiàncānsūnDàwèi大卫ěrzhòngxiānzhī先知deshìshíhou时候jiùbùgòu不够le
33 Tāmen他们yīnzhexìnzhìleguóxínglegōngdéle得了yìngxǔ应许leshīzi狮子dekǒu
34 Mièlelièhuǒ烈火deměngshìtuōledāojiàndefēngrènruǎnruò软弱biànwéigāngqiáng刚强zhēngzhànxiǎnchūyǒnggǎn勇敢tuì退wàibāngdequánjūn全军
35 Yǒufùrén妇人dezìjǐ自己derénfùhuó复活yòuyǒurén有人rěnshòu忍受yánxíngkěngǒuqiědeshìfàng释放,(shìfàng释放yuánwénzuòshúwéiyàodé要得zhegèngměidefùhuó复活
36 Yòuyǒurén有人rěnshòu忍受xìnòng戏弄biāndǎ鞭打kǔnsuǒjiānjìn监禁děngdeliàn
37 Bèishítou石头dǎsǐ打死bèishòushìtàn试探bèidāoshāzhemiányángshānyáng山羊degèchù各处bēnpǎo奔跑shòuqiónghuànnàn患难hài
38 Zàikuàngshānlǐng山岭shāndòngdexuépiāoliúdìngBěnshìshìjiè世界pèiyǒude有的rén
39 Zhèxie这些réndōushìyīnxìndéle得了měihǎo美好dezhèngjù证据quèréngwèidezhesuǒyìngxǔ应许de
40 Yīnwèi因为shéngěiwǒmen我们yùbèi预备legèngměideshìjiàotāmen他们ruòwǒmen我们tóngdejiùbùnéng不能wánquán完全Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Wǒmen我们yǒuzhèxǔduō许多dejiànzhèngrén见证人rútóng如同yúncai云彩wéizhewǒmen我们jiùdāngfàngxia放下yàngdezhòngdàntuōróngyì容易chánléiwǒmen我们dezuìcúnxīn存心rěnnài忍耐bēnbǎizàiwǒmen我们qiántou前头delùchéng路程
2 Yǎngwàngwéiwǒmen我们xìnxīn信心chuàngshǐchéngzhōngdeYēsū耶稣。(HuòzuòyǎngwàngjiāngzhēndàochuàngshǐchéngzhōngdeYēsū耶稣yīnbǎizàiqián在前miàndeyuèjiùqīngkànxiūrù羞辱rěnshòu忍受leshízìjià十字架dekǔnàn苦难biàn便zuòzàishénbǎozuò宝座deyòubiān右边
3 rěnshòu忍受zuìrén罪人zhèyàng这样zhuàngdenǐmen你们yàosīxiǎng思想miǎnde免得píjuàn疲倦huīxīn灰心
4 Nǐmen你们zuì’è罪恶xiāngzhēngháiméiyǒu没有dǐdǎng抵挡dàoliúxuè流血dedìbù地步
5 Nǐmen你们yòuwànglequànnǐmen你们rútóng如同quànérzi儿子dehuà的话shuōérbùkě不可qīngkànzhǔdeguǎnjiào管教bèizébèi责备deshíhòu的时候yěbù也不huīxīn灰心
6 Yīnwèi因为zhǔsuǒàideguǎnjiào管教yòubiāndǎ鞭打fánsuǒshōudeérzi儿子
7 Nǐmen你们suǒrěnshòu忍受deshìshénguǎnjiào管教nǐmen你们dàinǐmen你们rútóng如同dàiérzi儿子Yānyǒuérzi儿子bèifùqīn父亲guǎnjiào管教dene
8 Guǎnjiào管教yuánshìzhòngsuǒgòngshòudenǐmen你们ruòshòuguǎnjiào管教jiùshì就是búshì不是érzi儿子le
9 Zàizhě再者wǒmen我们céngyǒushēngshēndeguǎnjiào管教wǒmen我们wǒmen我们shàngqiějìngzhòng敬重hékuàng何况wànlíngdewǒmen我们qǐbù岂不gèngdāngshùnfú顺服deshēngma
10 Shēngshēndedōushìzànsuíguǎnjiào管教wǒmen我们Wéiyǒuwànlíngdeguǎnjiào管教wǒmen我们shìyàowǒmen我们deyìchu益处shǐ使wǒmen我们zàitāde他的shèngjiéshàngyǒufēn
11 Fánguǎnjiào管教deshìdāngshí当时bùjué不觉dekuàilè快乐fǎnjuéde觉得chóuHòulái后来quèwéijīngliànguòderénjiéchūpíng’ān平安deguǒjiùshì就是
12 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàoxiàchuí下垂deshǒusuāndetuǐtǐngqǐlai起来
13 yàowéizìjǐ自己dejiǎodàolù道路xiūzhíleshǐ使quézhìwāijiǎofǎndequán。(Wāijiǎohuòzuòchā
14 Nǐmen你们yàozhuīqiú追求zhòngrén众人hémù和睦bìngyàozhuīqiú追求shèngjiéFēishèngjiéméiyǒurén没有人néngjiànzhǔ
15 Yòuyàojǐnshèn谨慎kǒngpà恐怕yǒurén有人shīleshéndeēnKǒngpà恐怕yǒudú有毒gēnshēngchū生出láirǎoluàn扰乱nǐmen你们yīncǐ因此jiàozhòngrén众人zhānrǎn沾染wūhuì污秽
16 Kǒngpà恐怕yǒuyínluàndeyǒutānliànshìsú世俗sǎodeyīnyīdiǎn一点shíwù食物zìjǐ自己Zhǎngzǐ长子demíngfēnmàile
17 Hòulái后来xiǎngyàochéngshòu承受suǒzhùdejìngbèijuésuīrán虽然hàoqiēqiúquèdezheménshǐ使fùqīn父亲dexīnyì心意huízhuǎnzhèshìnǐmen你们zhīdao知道de
18 Nǐmen你们yuánbúshì不是láidào来到néngdeshānshānyǒuhuǒyán火焰Mìyún密云hēi’àn黑暗bàofēng暴风
19 Jiǎoshēngshuōhuàdeshēngyīn声音Nàxiē那些tīngjiàn听见zhèshēngyīn声音deDōuqiúbùyào不要zàixiàngtāmen他们shuōhuà
20 Yīnwèi因为tāmen他们dāngsuǒmìngtāmen他们dehuà的话shuōkàojìn靠近zhèshāndejíbiàn即便shìzǒushòuyàoyòngshítou石头dǎsǐ打死
21 Suǒjiàndejíqí极其kěpà可怕shènzhì甚至Móxī摩西shuōshénshìkǒngjù恐惧zhànjīng
22 Nǐmen你们nǎishì乃是láidào来到xí’ānshān锡安山yǒngshēngshéndechéngjiùshì就是tiānshàng天上delěngNàli那里yǒuqiānwàn千万detiānshǐ天使
23 Yǒumíng有名zàitiānshàng天上zhūZhǎngzǐ长子zhīhuìsuǒgòngdezǒnghuìyǒushěnpàn审判zhòngrén众人deshénbèichéngquánzhīréndelínghún灵魂
24 Bìngxīnyuēdezhòngbǎo中保Yēsū耶稣yǐjí以及suǒdexuèZhèxuèsuǒshuōdeBǐyà比亚dexuèsuǒshuōdegèngměi
25 Nǐmen你们zǒngyàojǐnshèn谨慎bùkě不可juéxiàngnǐmen你们shuōhuàdeYīnwèi因为nàxiē那些juézàidìshang地上jǐngjiè警戒tāmen他们deshàngqiěbùnéng不能táozuìhékuàng何况wǒmen我们wéibèi违背cóngtiānshàng天上jǐngjiè警戒wǒmen我们dene
26 Dāngshí当时tāde他的shēngyīn声音zhèndòng震动ledeDànrújīn如今yìngxǔ应许shuōzàiyīcì再一次bùdān不单yàozhèndòng震动deháiyàozhèndòng震动tiān
27 Zhèzàiyīcì再一次dehuà的话shìzhǐmíng指明bèizhèndòng震动dejiùshì就是shòuzàozhīdōuyàonuóshǐ使bèizhèndòng震动dechángcún
28 Suǒyǐ所以wǒmen我们déle得了bùnéng不能zhèndòng震动deguójiùdānggǎn’ēn感恩zhàoshénsuǒxǐyuè喜悦deyòngqiánchéng虔诚jìngwèi敬畏dexīnshì心事fèngshén
29 Yīnwèi因为wǒmen我们deshénnǎishì乃是lièhuǒ烈火Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Nǐmen你们yàochángcúndìxiōng弟兄xiāngàidexīn
2 Bùkě不可wàngjì忘记yòngàixīn爱心jiēdài接待Yīnwèi因为céngyǒujiēdài接待debùzhī不知bùjué不觉jiùjiēdài接待letiānshǐ天使
3 Nǐmen你们yàoniànbèikǔnbǎng捆绑derénhǎoxiàng好像tāmen他们tóngshòukǔnbǎng捆绑yàoniànzāohàiderénxiǎngdào想到zìjǐ自己zàiròushēnzhīnèi之内
4 Hūnyīn婚姻rénréndōu人人都dāngzūnzhòng尊重chuángyěbù也不wūhuì污秽Yīnwèi因为gǒuxíngyínderénshénbìyào必要shěnpàn审判
5 Nǐmen你们cúnxīn存心bùkě不可tānàiqiáncái钱财Yàozìjǐ自己suǒyǒu所有dewéiYīnwèi因为zhǔcéngshuōzǒngpiēxiàyěbù也不diūqì丢弃
6 Suǒyǐ所以wǒmen我们kěyǐ可以fàngdǎnshuōzhǔshìbāngzhù帮助wǒde我的Rénnéngzěnmeyàng怎么样ne
7 Cóngqián从前yǐndǎo引导nǐmen你们chuánshén传神zhīdàogěinǐmen你们derénnǐmen你们yàoxiǎngniàn想念tāmen他们xiàofǎ效法tāmen他们dexìnxīn信心liúxīn留心kàntāmen他们wéiréndejiéjú结局
8 Yēsū耶稣Jīdū基督zuórì昨日jīnrì今日yīzhí一直dàoyǒngyuǎn永远shìyíyàng一样de
9 Nǐmen你们bùyào不要bèizhūbānguàiyì怪异dejiàoxun教训gōuyǐn勾引leYīnwèi因为rénxīn人心kàoēndejiāngù坚固cáishìhǎode好的Bìngbù并不shìkàoyǐnshí饮食zàiyǐnshí饮食shàngzhuānxīn专心decónglái从来méiyǒu没有dezheyìchu益处
10 Wǒmen我们yǒujìtán祭坛shàngmian上面deshìnàxiē那些zàizhàngzhōnggòngzhí供职derénbùkě不可tóngchīde
11 Yuánlái原来shēngchù牲畜dexuèbèijìsī祭司dàishèngsuǒzuòshúzuì赎罪shēngchù牲畜deshēnzi身子bèishāozàiyíngwài
12 Suǒyǐ所以Yēsū耶稣yàoyòngzìjǐ自己dexuèjiàobǎixìng百姓chéngshèngjiùzàichéngmén城门wàishòukǔ受苦
13 Zhèyàng这样wǒmen我们dāngchūdàoyíngwàijiùlerěnshòu忍受suǒshòudelíngrǔ凌辱
14 Wǒmen我们zàizhèlǐ这里běnméiyǒu没有chángcúndechéngnǎishì乃是xúnqiú寻求jiānglái将来dechéng
15 Wǒmen我们yīngdāng应当kàozheYēsū耶稣chángcháng常常sòngzànwéixiàngěishénzhèjiùshì就是chéngrèn承认zhǔmíngzhīrénzuǐchún嘴唇deguǒ
16 Zhǐshì只是bùkě不可wàngjì忘记xíngshànjuānshūdeshìYīnwèi因为zhèyàng这样deshìshénsuǒxǐyuè喜悦de
17 Nǐmen你们yàocóngnàxiē那些yǐndǎo引导nǐmen你们deqiěyàoshùnfú顺服Yīntāmen他们wéinǐmen你们delínghún灵魂shíkè时刻jǐngxǐnghǎoxiàng好像jiānglái将来jiāozhàngderénNǐmen你们yàoshǐ使tāmen他们jiāodeshíhòu的时候yǒukuàilè快乐zhìyōuchóuRuòyōuchóujiùnǐmen你们wúyì无益le
18 Qǐngnǐmen你们wéiwǒmen我们dǎogào祷告Yīnwǒmen我们zìjué自觉liángxīn良心kuīyuànyì愿意fánshìànzhèngdàoérxíng
19 gèngqiúnǐmen你们wéidǎogào祷告shǐ使kuàixiēhuídào回到nǐmen你们nàli那里
20 Dànyuàn但愿píng’ān平安deshénjiùshì就是píngyǒngyuēzhīxuèshǐ使qúnyángdemùrén牧人zhǔYēsū耶稣cóngfùhuó复活deshén
21 Zàiyàngshànshìshàngchéngquánnǐmen你们jiàonǐmen你们zūnxíngtāde他的zhǐyì旨意yòujièzheYēsū耶稣Jīdū基督zàinǐmen你们xīnlǐ心里xíngsuǒxǐyuè喜悦deshìYuànróngyào荣耀guīgěizhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎnĀmén阿们
22 Dìxiōngmén弟兄们luèluè略略xiěxìn写信gěinǐmen你们wàngnǐmen你们tīngquànmiǎndehuà的话
23 Nǐmen你们gāizhīdao知道wǒmen我们dexiōngdì兄弟tàiyǐjīng已经shìfàng释放leruòkuàiláitóngjiànnǐmen你们
24 Qǐngnǐmen你们wènyǐndǎo引导nǐmen你们dezhūwèi诸位zhòngshèngtú圣徒ānCóngláiderénwènnǐmen你们ān
25 Yuànēnhuìchángnǐmen你们zhòngrén众人tóngzàiĀmén阿们