Yǎgèshū雅各书

Zhāng : 1 2 3 4 5


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 ZuòshénzhǔYēsū耶稣Jīdū基督púrén仆人deYǎgè雅各qǐngsǎnzhùshí’èr十二zhīpàizhīréndeān
2 Wǒde我的dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们zàibǎibān百般shìliànzhōngdōuyàoyǐwéi以为dàxǐ大喜yuè
3 Yīnwèi因为zhīdao知道nǐmen你们dexìnxīn信心jīngguò经过shìyàn试验jiùshēngrěnnài忍耐
4 Dànrěnnài忍耐dàngchéng当成gōngshǐ使nǐmen你们chéngquánwánbèi完备háowú毫无quēqiàn
5 Nǐmen你们zhōngjiān中间ruòyǒuquēshǎo缺少zhìhuì智慧deyīngdāng应当qiúhòuzhòngrén众人yěbù也不chìzé斥责réndeshénzhǔjiùcìgěi赐给
6 Zhǐyào只要píngzhexìnxīn信心qiúyīdiǎn一点yíhuò疑惑Yīnwèi因为yíhuò疑惑derénjiùxiànghǎizhòngdì中的bōlàng波浪bèifēngchuīdòngfānténg翻腾
7 Zhèyàng这样derénbùyào不要xiǎngcóngzhǔnàli那里deshénme什么
8 Xīnhuái怀èrderénzàiyíqiè一切suǒxíngdelùshang路上dōuméiyǒu没有dìngjiàn
9 Bēiwēi卑微dedìxiōng弟兄shēnggāojiùgāiyuè
10 Fùzú富足dejiàngbēigāirúcǐ如此Yīnwèi因为bìyào必要guòqu过去rútóng如同cǎoshàngdehuāyíyàng一样
11 Tàiyáng太阳chūlai出来fēngguācǎojiùgānhuādiāoxiè凋谢měiróngjiùxiāoméilefùzú富足derénzàisuǒxíngdeshìshàngyàozhèyàng这样cuīcán
12 Rěnshòu忍受shìtàn试探derénshìyǒudeYīnwèi因为jīngguò经过shìyàn试验yǐhòu以后bìděi必得shēngmìng生命deguānmiǎn冠冕zhèshìzhǔyìngxǔ应许gěinàxiē那些àizhīrénde
13 Rénbèishìtàn试探bùkě不可shuōshìbèishénshìtàn试探Yīnwèi因为shénbùnéng不能bèiěshìtàn试探yěbù也不shìtàn试探rén
14 Dànrénbèishìtàn试探nǎishì乃是bèizìjǐ自己deqiānyǐn牵引yòuhuò诱惑de
15 huái怀letāijiùshēngchū生出zuìláiZuìchángchéngjiùshēngchū生出lái
16 qīn’àide亲爱的dìxiōngmén弟兄们bùyào不要kàncuòle
17 yàngměishàndeēnyàngquánbèideshǎngdōushìcóngshàngtou上头láideCóngzhòngguāngzhīnàli那里jiàngxià降下láideZàibìngméiyǒu没有gǎibiàn改变méiyǒu没有zhuǎndòng转动deyǐngér
18 ànzìjǐ自己dezhǐyì旨意yòngzhēndàoshēnglewǒmen我们jiàowǒmen我们zàisuǒzàodewànzhōnghǎoxiàng好像chūshúdeguǒ
19 qīn’àide亲爱的dìxiōngmén弟兄们zhèshìnǐmen你们suǒzhīdao知道deDànnǐmen你们rényàokuàikuàidetīngmànmàndeshuōmànmàndedòng
20 Yīnwèi因为réndebìngbù并不chéngjiù成就shénde
21 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàotuōyíqiè一切dewūhuì污秽yíngyú盈余dexié’è邪恶cúnwēnróu温柔dexīnlǐngshòu领受suǒzāizhòng栽种dedàojiùshì就是néngjiùnǐmen你们línghún灵魂dedào
22 Zhǐshì只是nǐmen你们yàoxíngdàobùyào不要dāndāntīngdàozìjǐ自己hōngzìjǐ自己
23 Yīnwèi因为tīngdàoérbùxíng不行dàodejiùxiàngrénduìzhejìngzi镜子kànzìjǐ自己běnlái本来demiànmù面目
24 Kànjiàn看见zǒuhòusuíjí随即wàngletāde他的xiàngmào相貌rúhé如何
25 Wéiyǒuxiángxì详细chákàn察看quánbèishǐ使rénzìyóu自由zhīdebìngqiě并且shícháng时常rúcǐ如此zhèrénbúshì不是tīnglejiùwàngnǎishì乃是shízài实在xíngchūlai出来jiùzàisuǒxíngdeshìshàngbìrán必然de
26 Ruòyǒurén有人yǐwéi以为qiánchéng虔诚quèzhùtāde他的shétóu舌头fǎnhōngzìjǐ自己dexīnzhèréndeqiánchéng虔诚shìde
27 Zàishénwǒmen我们demiànqián面前qīngjié清洁méiyǒu没有diàndeqiánchéng虔诚jiùshì就是kàngù看顾zàihuànnàn患难zhòngdì中的gū’er孤儿guǎfu寡妇bìngqiě并且bǎoshǒu保守zìjǐ自己zhānrǎn沾染shìsú世俗Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Wǒde我的dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们xìnfèng信奉wǒmen我们róngyào荣耀dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督biàn便bùkě不可ànzhewàimào外貌dàirén
2 Ruòyǒuyīgè一个réndàizhejīnjièzhi戒指chuānzhuó穿着huáměiyīfu衣服jìnnǐmen你们dehuìtángYòuyǒuyīgè一个qióngrén穷人chuānzhuó穿着āngzāng肮脏yīfu衣服jìnqù进去
3 Nǐmen你们jiùzhòngkànchuān穿huáměiyīfu衣服derénshuōqǐngzuòzàizhèhǎowèishàngYòuduìqióngrén穷人shuōzhànzàinàli那里huòzuòzàijiǎodèng脚凳xiàbiān下边
4 Zhèqǐbù岂不shìnǐmen你们piānxīndàirényòngèyì恶意duàndìng断定rénma
5 qīn’àide亲爱的dìxiōngmén弟兄们qǐngtīngshénqǐbù岂不shìjiǎnxuǎn拣选leshìshàngdepínqióng贫穷rénjiàotāmen他们zàixìnshàngfùzú富足bìngchéngshòu承受suǒyìngxǔ应许gěinàxiē那些àizhīréndeguóma
6 Nǐmen你们fǎndào反倒xiūrù羞辱pínqióng贫穷rénfùzú富足rénqǐbù岂不shìqīyā欺压nǐmen你们nǐmen你们dàogōngtángma
7 Tāmen他们búshì不是xièdú亵渎nǐmen你们suǒjìngfèngdezūnmíngma?(suǒjìngfènghuòzuòbèichēng
8 Jīngshàngzheshuōyàoàiren爱人Nǐmen你们ruòquánshǒuzhèzhìzūndecáishìhǎode好的
9 Dànnǐmen你们ruòànwàimào外貌dàirénbiàn便shìfànzuì犯罪bèifǎdìng法定wéifànfǎ犯法de
10 Yīnwèi因为fánzūnshǒu遵守quándezhīzàitiáoshàngdiēdǎojiùshì就是fànlezhòngtiáo
11 Yuánlái原来shuōbùkě不可jiānyín奸淫deshuōbùkě不可shārén杀人jiùshì就是jiānyín奸淫quèshārén杀人réngshìchénglefànde
12 Nǐmen你们jìrán既然yàoànshǐ使rénzìyóu自由deshòushěnpàn审判jiùgāizhàozhèshuōhuàxíngshì
13 Yīnwèi因为liánmǐn怜悯réndeyàoshòuliánmǐn怜悯deshěnpàn审判Liánmǐn怜悯yuánshìxiàngshěnpàn审判kuāshèng
14 Wǒde我的dìxiōngmén弟兄们ruòyǒurén有人shuōzìjǐ自己yǒuxìnxīn信心quèméiyǒu没有xíngwéi行为yǒushénme什么yìchu益处nezhèxìnxīn信心néngjiùma
15 Ruòshì若是dìxiōng弟兄huòshì或是jiěmèi姐妹chìshēnyòuquēlerìyòng日用deyǐnshí饮食
16 Nǐmen你们zhōngjiān中间yǒurén有人duìtāmen他们shuōpíngpíng’ān平安āndeyuànnǐmen你们chuān穿denuǎnchīdebǎoQuègěitāmen他们shēntǐ身体suǒxū所需yòngdezhèyǒushénme什么yìchu益处ne
17 Zhèyàng这样xìnxīn信心ruòméiyǒu没有xíngwéi行为jiùshì就是de
18 yǒurén有人shuōyǒuxìnxīn信心yǒuxíngwéi行为jiāngméiyǒu没有xíngwéi行为dexìnxīn信心zhǐgěikànbiàn便jièzhewǒde我的xíngwéi行为jiāngwǒde我的xìnxīn信心zhǐgěikàn
19 xìnshénzhǐyǒu只有wèixìndebùcuò不错Guǐxìnquèshìzhànjīng
20 derényuànyì愿意zhīdao知道méiyǒu没有xíngwéi行为dexìnxīn信心shìdema
21 Wǒmen我们dezǔzōng祖宗Yàbó亚伯hǎnérzi儿子Yǐsǎ以撒xiànzàitánshàngqǐbù岂不shìyīnxíngwéi行为chēngma
22 Kějiàn可见xìnxīn信心shìtāde他的xíngwéi行为bìngxíng并行érqiě而且xìnxīn信心yīnzhexíngwéi行为cáidechéngquán
23 ZhèjiùyīngyànjīngshàngsuǒshuōYàbó亚伯hǎnxìnshénzhèjiùsuàn就算wéitāde他的yòudechēngwéi称为shéndepéngyou朋友
24 Zhèyàng这样kànlai看来rénchēngshìyīnzhexíngwéi行为búshì不是dānyīnzhexìn
25 Jìnǚ妓女Lǎhé喇合jiēdài接待shǐzhě使者yòufàngtāmen他们cóngbiéde别的lùshang路上chūqù出去shìyíyàng一样yīnxíngwéi行为chēngma
26 Shēntǐ身体méiyǒu没有línghún灵魂shìdexìnxīn信心méiyǒu没有xíngwéi行为shìdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Wǒde我的dìxiōngmén弟兄们bùyào不要duōrénzuòshīfu师傅yīnwèi因为xiǎode晓得wǒmen我们yàoshòugèngzhòngdepànduàn判断
2 Yuánlái原来wǒmen我们zàixǔduō许多shìshàngdōuyǒuguòshī过失Ruòyǒurén有人zàihuàshàngméiyǒu没有guòshī过失jiùshì就是wánquán完全rénnéngzhùzìjǐ自己dequánshēn全身
3 Wǒmen我们ruòjiáohuánfàngzài放在zuǐjiàoshùnfú顺服jiùnéngdiàodòng调动dequánshēn全身
4 Kànchuánzhī船只suīrán虽然shényòubèifēngcuīzhīyòngxiǎoxiǎodeduòjiùsuízhe随着zhǎngduòdeyìsī意思zhuǎndòng转动
5 Zhèyàng这样shétóu舌头zàibǎishìzuìxiǎodequènéngshuōhuàKànzuìxiǎodehuǒnéngdiǎnzhezuìdà最大deshùlín树林
6 Shétóu舌头jiùshì就是huǒzàiwǒmen我们bǎizhōngshétóu舌头shìzuì’è罪恶deshìjiè世界néngwūhuì污秽quánshēn全身néngshēngmìng生命delúnzi轮子diǎnqǐlai起来bìngqiě并且shìcóngdìyù地狱diǎnzhede
7 Gèlèi各类dezǒushòufēiqínkūnchóng昆虫Shuǐzú水族běnlái本来dōukěyǐ可以zhìyǐjīng已经bèirénzhìle
8 Wéidú惟独shétóu舌头méiyǒurén没有人néngzhìshìbùzhǐ不止deěmǎnlehàiréndedúqì毒气
9 Wǒmen我们yòngshétóu舌头sòngzànwéizhǔwéideyòuyòngshétóu舌头zhòuzhàozheshénxíngxiàng形像bèizàoderén
10 Sòngzànzhòucóngyīgè一个kǒuchūlai出来wǒde我的dìxiōngmén弟兄们zhèshìyīngdāng应当de
11 Quányuáncóngyīgè一个yǎnnéngfāchū发出tiánliǎngyàngdeshuǐma
12 Wǒde我的dìxiōngmén弟兄们wúhuāguǒ无花果shùnéngshēnggǎnlǎn橄榄mapútao葡萄shùnéngjiéwúhuāguǒ无花果maxiánshuǐ咸水yěbù也不néngfāchū发出tiánshuǐlái
13 Nǐmen你们zhōngjiān中间shéishìyǒuzhìhuì智慧yǒujiànshi见识denejiùdāngzàizhìhuì智慧dewēnróu温柔shàngxiǎnchūtāde他的shànxínglái
14 Nǐmen你们xīnlǐ心里ruòhuái怀zhedejídù嫉妒fēnzhēngjiùbùkě不可zìkuā自夸yěbù也不shuōhuǎng说谎huàdǐdǎng抵挡zhēndào
15 Zhèyàng这样dezhìhuì智慧búshì不是cóngshàngtou上头láidenǎishì乃是shǔdì属地deshǔqíngyù情欲deshǔguǐde
16 Zàihéchǔ何处yǒujídù嫉妒fēnzhēngjiùzàihéchǔ何处yǒurǎoluàn扰乱yàngdehuàishì坏事
17 Wéidú惟独cóngshàngtou上头láidezhìhuì智慧xiānshìqīngjié清洁hòushìhépíng和平wēnliángróushùnmǎnyǒuliánmǐn怜悯duōjiéshànguǒméiyǒu没有piānjiàn偏见méiyǒu没有jiǎmào假冒
18 Bìngqiě并且shǐ使rénhépíng和平deshìyònghépíng和平suǒzāizhòng栽种deguǒPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Nǐmen你们zhōngjiān中间dezhēngzhàndòu战斗ōushìcóngnǎli哪里láidenebúshì不是cóngnǐmen你们bǎizhōngzhàndòu战斗zhīláidema
2 Nǐmen你们tānliànháishì还是dezheNǐmen你们shāhài杀害jídù嫉妒yòudǒuōuzhēngzhànyěbù也不néngdeNǐmen你们dezheshìyīnwèi因为nǐmen你们qiú
3 Nǐmen你们qiúdezheshìyīnwèi因为nǐmen你们wàngqiúyàolàngfèi浪费zàinǐmen你们deyànyuèzhōng
4 Nǐmen你们zhèxie这些yínluànderén,(yínluànderényuánwénzuòyínqǐbù岂不zhīshìsú世俗wéiyǒujiùshì就是shénwéimasuǒyǐ所以fánxiǎngyàoshìsú世俗wéiyǒudejiùshì就是shénwéile
5 Nǐmen你们xiǎngjīngshàngsuǒshuōshìrándemashénsuǒzhùzàiwǒmen我们lǐmiàn里面delíngshìliàn’ài恋爱zhìyú至于jídù嫉妒ma
6 Dàngèngduō更多deēndiǎn恩典Suǒyǐ所以jīngshàngshuōshénzǔdǎng阻挡jiāo’ào骄傲derénēngěiqiānbēiderén
7 Gùcǐ故此nǐmen你们yàoshùnfú顺服shényàodǐdǎng抵挡móguǐ魔鬼móguǐ魔鬼jiùlíkāi离开nǐmen你们táopǎo逃跑le
8 Nǐmen你们qīnjìn亲近shénshénjiùqīnjìn亲近nǐmen你们Yǒuzuì有罪derényàojiéjìng洁净nǐmen你们deshǒuXīnhuái怀èrderényàoqīngjié清洁nǐmen你们dexīn
9 Nǐmen你们yàochóubēi’āi悲哀kūqì哭泣Jiāngxiàobiànzuòbēi’āi悲哀huānlè欢乐biànzuòchóumēn
10 yàozàizhǔmiànqián面前zìbēi自卑zhǔjiùjiàonǐmen你们shēnggāo
11 Dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们bùkě不可bǐcǐ彼此pīpíng批评Rénruòpīpíng批评dìxiōng弟兄lùnduàn论断dìxiōng弟兄jiùshì就是pīpíng批评lùnduàn论断ruòlùnduàn论断jiùbúshì不是zūnxíngnǎishì乃是pànduàn判断rénde
12 Shèlì设立pànduàn判断réndezhǐyǒu只有wèijiùshì就是néngjiùrénnéngmièréndeshìshéijìnggǎnlùnduàn论断biérén别人ne
13 ??,Nǐmen你们yǒuhuàshuōjīntiān今天míngtiān明天wǒmen我们yàowǎngmǒuchéngzàinàli那里zhùniánzuòmǎimài买卖de
14 Qíshí其实míngtiān明天rúhé如何nǐmen你们háibùzhīdào不知道Nǐmen你们deshēngmìng生命shìshénme什么nenǐmen你们yuánlái原来shìyīpiàn一片yúnchūxiàn出现shàoshíjiùbùjiànle不见了
15 Nǐmen你们zhīdāngshuōzhǔruòyuànyì愿意wǒmen我们jiùkěyǐ可以huózhe活着kěyǐ可以zuòzhèshìhuòzuòshì
16 Xiànjīn现今nǐmen你们jìngzhāngkuángkuākǒuFánzhèyàng这样kuākǒudōushìěde
17 Rénruòzhīdao知道xíngshànquèxíngzhèjiùshì就是tāde他的zuìlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Āinǐmen你们zhèxie这些fùzú富足rényīngdāng应当kūqì哭泣hàotáoyīnwèi因为jiāngyǒukǔnàn苦难líndàonǐmen你们shēnshàng
2 Nǐmen你们decáiwù财物huàileyīfu衣服bèichóngzi虫子yǎole
3 Nǐmen你们dejīnyíndōuchánglexiùxiùyàozhèngmíng证明nǐmen你们debúshì不是yòuyàochīnǐmen你们deròurútóng如同huǒshāoNǐmen你们zàizhèshìzhīzhīcuánqiáncái钱财
4 Gōngrén工人gěinǐmen你们shōugē收割zhuāngjia庄稼nǐmen你们kuīqiàn亏欠tāmen他们degōngqián工钱Zhègōngqián工钱yǒushēngyīn声音hūjiào呼叫Bìngqiě并且shōugē收割zhīréndeyuānshēngyǐjīng已经lewànjūnzhīzhǔdeěrle
5 Nǐmen你们zàishì在世shàngxiǎngměihǎoyànyuèdāngzǎishā宰杀derìzi日子jìngjiāoyǎngnǐmen你们dexīn
6 Nǐmen你们dìngleréndezuìshāhài杀害yěbù也不dǐdǎng抵挡nǐmen你们
7 Dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们yàorěnnài忍耐zhídào直到zhǔláiKànnóngfū农夫rěnnài忍耐děnghòu等候debǎoguì宝贵dechūchǎn出产zhídào直到déle得了qiūchūn
8 Nǐmen你们dāngrěnnài忍耐jiāngù坚固nǐmen你们dexīnYīnwèi因为zhǔláiderìzi日子jìnle
9 Dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们bùyào不要bǐcǐ彼此mányuàn埋怨miǎnde免得shòushěnpàn审判Kànshěnpàn审判dezhǔzhànzàiménqiánle
10 Dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们yàoxiānqián先前fèngzhǔmíngshuōhuàdezhòngxiānzhī先知dàngzuò当作néngshòukǔ受苦néngrěnnài忍耐debǎngyàng榜样
11 xiānqián先前rěnnài忍耐derénwǒmen我们chēngtāmen他们shìyǒudenǐmen你们tīngjiàn听见guòYuēbó约伯derěnnài忍耐zhīdao知道zhǔgěitāde他的jiéjú结局míngxiǎn明显zhǔshìmǎnxīnliánmǐn怜悯yǒucíbēi慈悲
12 Wǒde我的dìxiōngmén弟兄们zuìyàojǐn要紧deshìbùkě不可shìBùkě不可zhǐzhetiānshìyěbù也不zhǐzhedeshìwúlùn无论shìdōubùkě不可Nǐmen你们shuōhuàshìjiùshuōshìbúshì不是jiùshuōbúshì不是miǎnde免得nǐmen你们zàishěnpàn审判zhīxià之下
13 Nǐmen你们zhōngjiān中间yǒushòukǔ受苦denejiùgāidǎogào祷告Yǒuyuèdenejiùgāigēsòng歌颂
14 Nǐmen你们zhōngjiān中间yǒubìngledenejiùgāiqǐngjiào请教huìdezhǎnglǎo长老láiTāmen他们kěyǐ可以fèngzhǔdemíngyòngyóuwéidǎogào祷告
15 Chūyú出于xìnxīn信心deqídǎo祈祷yàojiùbìngrén病人zhǔjiàoqǐlai起来ruòfànlezuìméngshèmiǎn赦免
16 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàobǐcǐ彼此rènzuì认罪hùxiāng互相dàiqiúshǐ使nǐmen你们kěyǐ可以deyīzhì医治rénqídǎo祈祷suǒdelìliang力量shìyǒugōngxiào功效de
17 wǒmen我们shìyíyàng一样xìngqing性情derénkěnqiè恳切dǎogào祷告qiúbùyào不要xiàyǔ下雨jiùsānnián三年língliùyuèxiàzàidìshang地上
18 yòudǎogào祷告tiānjiùjiàngxià降下láideshēngchū生出chǎn
19 Wǒde我的dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们zhōngjiān中间ruòyǒushīzhēndàodeyǒurén有人shǐ使huízhuǎn
20 Zhèréngāizhīdao知道jiàoyīgè一个zuìrén罪人cónglùshang路上zhuǎnhuíbiàn便shìjiùyīgè一个línghún灵魂bìngqiě并且zhēgài遮盖xǔduō许多dezuì