Bǐdé彼得hòu shū

Zhāng : 1 2 3


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 ZuòYēsū耶稣Jīdū基督púrén仆人shǐtú使徒de西ménBǐdé彼得xiěxìn写信gěiyīnwǒmen我们deshényǒujuànjiùzhǔ救主Yēsū耶稣Jīdū基督zhīwǒmen我们tóngdeyíyàng一样bǎoguì宝贵xìnxīn信心derén
2 Yuànēnhuìpíng’ān平安yīnnǐmen你们rènshi认识shénwǒmen我们zhǔYēsū耶稣duōduōdejiāgěinǐmen你们
3 Shéndeshénnéngjiāngyíqiè一切guānshēngmìng生命qiánjìngdeshìcìgěi赐给wǒmen我们jiēyīnwǒmen我们rènshi认识yòngzìjǐ自己róngyào荣耀měidé美德shàowǒmen我们dezhǔ
4 Yīncǐ因此jiāngyòubǎoguì宝贵yòujídà极大deyìngxǔ应许cìgěi赐给wǒmen我们jiàowǒmen我们tuōlí脱离shìshàngcóngqíngyù情欲láidebàihuài败坏jiùdeshéndexìngqing性情yǒufēn
5 Zhèngyīnzhèyuángù缘故nǐmen你们yàofènwài分外deyīnqín殷勤Yǒulexìnxīn信心yòuyàojiāshàng加上xíngYǒulexíngyòuyàojiāshàng加上zhīshi知识
6 Yǒulezhīshi知识yòuyàojiāshàng加上jiézhì节制Yǒulejiézhì节制yòuyàojiāshàng加上rěnnài忍耐Yǒulerěnnài忍耐yòuyàojiāshàng加上qiánjìng
7 Yǒuleqiánjìngyòuyàojiāshàng加上àidìxiōng弟兄dexīnYǒuleàidìxiōng弟兄dexīnyòuyàojiāshàng加上àizhòngrén众人dexīn
8 Nǐmen你们ruòchōngchōngzú充足deyǒuzhèjǐyàng几样jiùshǐ使nǐmen你们zàirènshi认识wǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督shàngbùzhìyú不至于xiánlǎnbùjiéguǒ不结果le
9 Rénruòméiyǒu没有zhèjǐyàng几样jiùshì就是yǎnxiāzhīkànjiàn看见jìnchǔdewànglejiùdezuìyǐjīng已经déle得了jiéjìng洁净
10 Suǒyǐ所以dìxiōngmén弟兄们yīngdāng应当gèngjiā更加yīnqín殷勤shǐ使nǐmen你们suǒméngdeēnshàojiǎnxuǎn拣选jiāndìng坚定Nǐmen你们ruòxíngzhèjǐyàng几样jiùyǒngshījiǎo
11 Zhèyàng这样jiàonǐmen你们fēngfēngfù丰富dedéyǐ得以jìnrù进入wǒmen我们zhǔjiùzhǔ救主Yēsū耶稣Jīdū基督yǒngyuǎn永远deguó
12 Nǐmen你们suīrán虽然xiǎode晓得zhèxie这些shìbìngqiě并且zàinǐmen你们yǒude有的zhēndàoshàngjiāngù坚固quèyàojiāngzhèxie这些shìchángcháng常常tíxǐng提醒nǐmen你们
13 yǐwéi以为yīngdāng应当chènháizàizhèzhàngpéngdeshíhòu的时候tíxǐng提醒nǐmen你们jīfā激发nǐmen你们
14 Yīnwèi因为zhīdao知道tuōlí脱离zhèzhàngpéngdeshíhòu的时候kuàidàole到了zhèngrú正如wǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督suǒzhǐshì指示wǒde我的
15 Bìngqiě并且yàojìnxīnjiélì竭力shǐ使nǐmen你们zàiqùshì去世yǐhòu以后shícháng时常niànzhèxie这些shì
16 Wǒmen我们cóngqián从前jiāngwǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督dedànéng大能jiànglìn降临deshìgàosu告诉nǐmen你们bìngbù并不shìsuícóngguāiqiǎoniēzào捏造deyánnǎishì乃是qīnyǎn亲眼jiànguòtāde他的wēiróng
17 cóngshéndezūnguìróngyào荣耀deshíhòu的时候cóngjídà极大róngguāngzhīzhōng之中yǒushēngyīn声音chūlai出来xiàngshuōzhèshìwǒde我的àisuǒxǐyuè喜悦de
18 Wǒmen我们tóngzàishèngshāndeshíhòu的时候qīnzì亲自tīngjiàn听见zhèshēngyīn声音cóngtiānshàng天上chūlai出来
19 Wǒmen我们bìngyǒuxiānzhī先知gèngquèdeyùyán预言rútóng如同dēngzhàozàiànchǔNǐmen你们zàizhèyùyán预言shàngliúyì留意zhíděngdào等到tiānfāliàng发亮chénxīngzàinǐmen你们xīnlǐ心里chūxiàn出现deshíhòu的时候cáishìhǎode好的
20 Dìyī第一yàojǐn要紧degāizhīdao知道jīngshàngsuǒyǒu所有deyùyán预言méiyǒu没有suíjiěshuō解说de
21 Yīnwèi因为yùyán预言cónglái从来méiyǒu没有chūyú出于réndenǎishì乃是rénbèishènglíng圣灵gǎndòng感动shuōchū说出shéndehuà的话láiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Cóngqián从前zàibǎixìng百姓zhōngyǒujiǎxiānzhī先知qǐlai起来jiānglái将来zàinǐmen你们zhōngjiān中间yǒujiǎshīfu师傅sīzì私自yǐnjìn引进xiànhài陷害réndeyìduān异端liánmǎitāmen他们dezhǔtāmen他们yěbù也不chéngrèn承认demièwáng灭亡
2 Jiāngyǒuxǔduō许多rénsuícóngtāmen他们xiéyíndexíngwéi行为biàn便jiàozhēndàoyīntāmen他们deyuángù缘故bèihuǐbàng毁谤
3 Tāmen他们yīnyǒutānxīn贪心yàoyòngniēzào捏造deyányǔ言语zàinǐmen你们shēnshàngTāmen他们dexíngfá刑罚zìgǔ自古yǐlái以来bìngbù并不chíyán迟延tāmen他们demièwáng灭亡láidào来到yuánwénzuòyěbù也不dǔn)。
4 Jiùshì就是tiānshǐ天使fànlezuìshénméiyǒu没有kuānróng宽容céngtāmen他们diūzàidìyù地狱jiāozàihēi’àn黑暗kēngzhōngděnghòu等候shěnpàn审判
5 Shénméiyǒu没有kuānróng宽容shàngdeshìdài世代céngjiàohóngshuǐ洪水líndàojìngqiándeshìdài世代quèbǎohù保护lechuándàodenuójiākǒu
6 Yòupàndìng判定Suǒduō所多éjiāngèrchéngqīngfénshāo焚烧chénghuīzuòwéi作为hòushìjìngqiánréndejiànjiè鉴戒
7 Zhīdājiù搭救lechángwéiěrényínxíngyōushāngderénluóde
8 Yīnwèi因为rénzhùzàitāmen他们zhōngjiān中间kànjiàn看见tīngjiàn听见tāmen他们bùfǎ不法deshìtāde他的xīnjiùtiāntiān天天shāngtòng
9 Zhǔzhīdao知道dājiù搭救jìngqiánderéntuōlí脱离shìtàn试探derénliúzàixíngfá刑罚zhīxià之下děnghòu等候shěnpàn审判derìzi日子
10 Nàxiē那些suíròushēnzōngwūhuì污秽deqíngyù情欲qīngmànzhǔzhìzhīréndegèngshìrúcǐ如此Tāmen他们dǎndà胆大rènxìng任性huǐbàng毁谤zàizūnwèideyěbù也不zhī
11 Jiùshì就是tiānshǐ天使suīrán虽然lìliang力量quánnéng权能gèngdà更大háibùyòng不用huǐbàng毁谤dehuà的话zàizhǔmiànqián面前gàotāmen他们
12 Dànzhèxie这些rénhǎoxiàng好像méiyǒu没有língxìng灵性shēngláijiùshì就是chùlèi畜类bèizhuōná捉拿zǎishā宰杀deTāmen他们huǐbàng毁谤suǒxiǎode晓得deshìzhèngzài正在bàihuài败坏réndeshíhòu的时候zìjǐ自己zāoyù遭遇bàihuài败坏
13 Xíngdejiùdéle得了degōngjiàZhèxie这些rénxǐ’ài喜爱báizhòu白昼yànyuètāmen他们bèidiànyòuyǒuxiácī瑕疵zhèngnǐmen你们yītóng一同zuòjiùzìjǐ自己deguǐzhàwéikuàilè快乐
14 Tāmen他们mǎnyǎnshìyínyínyuánwénzuòyín),zhǐbúzhù不住fànzuì犯罪Yǐnyòu引诱xīnjiāngù坚固derénxīnzhōng心中xíguàn习惯letānlán贪婪zhèngshìbèizhòudezhǒnglèi种类
15 Tāmen他们líqì离弃zhèngjiùzǒuchālesuícóngěrzhīlándelánjiùshì就是tānàizhīgōngjiàdexiānzhī先知
16 quèwéizìjǐ自己deguòfànshòulezébèi责备bùnéng不能shuōhuàderényánlánxiānzhī先知dekuángwàng狂妄
17 Zhèxie这些rénshìshuǐdejǐngshìkuángfēng狂风cuīdeyǒuhēideyōu’àn幽暗wéitāmen他们cúnliú
18 Tāmen他们shuōwàngjīnkuādehuàyòngròushēndeqíngyù情欲xiéyíndeshìyǐnyòu引诱nàxiē那些gāngcái刚才tuōlí脱离wàngxíngderén
19 Tāmen他们yìngxǔ应许réndéyǐ得以zìyóu自由zìjǐ自己quèzuòbàihuài败坏deYīnwèi因为rénbèishéizhìjiùshì就是shéide
20 Tǎngruò倘若tāmen他们yīnrènshi认识zhǔjiùzhǔ救主Yēsū耶稣Jīdū基督déyǐ得以tuōlí脱离shìshàngdewūhuì污秽hòulái后来yòuzàiqízhōng在其中bèichánzhùzhìtāmen他们hòudejǐngkuàngjiùxiānqián先前gèngbùhǎo不好le
21 Tāmen他们xiǎode晓得jìngbèiqì背弃lechuángěitāmen他们deshèngmìngdǎobùrú不如xiǎode晓得wéimiào
22 Súyǔ俗语shuōdezhēnbùcuò不错gǒusuǒdezhuǎnguòlái过来yòuchīZhūjìngleyòuhuídào回到gǔnZhèhuàzàitāmen他们shēnshàngzhèngshìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Qīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄axiànzài现在xiěgěinǐmen你们deshìdì’èr第二fēngxìnZhèliǎngfēngdōushìtíxǐng提醒nǐmen你们jīfā激发nǐmen你们chéngshí诚实dexīn
2 Jiàonǐmen你们niànshèngxiānzhī先知yùxiān预先suǒshuōdehuà的话zhǔjiùzhǔ救主demìnglìng命令jiùshì就是shǐtú使徒suǒchuángěinǐmen你们de
3 Dìyī第一yàojǐn要紧degāizhīdao知道zàishìyǒuhǎojīqiào讥诮derénsuícóngzìjǐ自己dechūlai出来jīqiào讥诮shuō
4 Zhǔyào主要jiànglìn降临deyìngxǔ应许zàinǎli哪里neyīnwèi因为cónglièshuìleyǐlái以来wànqǐchū起初chuàngzào创造deshíhòu的时候réngshìyíyàng一样
5 Tāmen他们gùyì故意wàngjì忘记cóngtàigǔ太古píngshéndemìngyǒuletiānbìngcóngshuǐérchūjièshuǐérchéngdede
6 Gùcǐ故此dāngshíde当时的shìjiè世界bèishuǐyānmò淹没jiùxiāomiè消灭le
7 Dànxiànzài现在detiāndì天地háishì还是píngzhemìngcúnliúzhíliúdàojìngqiánzhīrénshòushěnpàn审判zāochénlúnderìzi日子yònghuǒfénshāo焚烧
8 Qīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄ayǒujiànshìnǐmen你们bùkě不可wàngjì忘记jiùshì就是zhǔkànqiānnián千年qiānnián千年
9 Zhǔsuǒyìngxǔ应许deshàngwèi尚未chéngjiù成就yǒurén有人yǐwéi以为shìdānyánqíshí其实búshì不是dānyánnǎishì乃是kuānróng宽容nǐmen你们bùyuàn不愿yǒurénchénlúnnǎiyuànrénréndōu人人都huǐgǎi悔改
10 Dànzhǔderìzi日子yàoxiàngzéiláidào来到yíyàng一样tiānyǒuxiǎngshēng响声fèiyǒuxíngzhìdedōuyàobèilièhuǒ烈火xiāohuàDeshàngdedōuyàoshāojìnle
11 Zhèyíqiè一切jìrán既然dōuyàorúcǐ如此xiāohuànǐmen你们wéiréngāidāngzěnyàng怎样shèngjiézěnyàng怎样jìngqián
12 Qiēqiēyǎngwàngshénderìzi日子láidào来到Zàitiānbèihuǒshāojiùxiāohuàleyǒuxíngzhìdedōuyàobèilièhuǒ烈火rónghuà
13 Dànwǒmen我们zhàotāde他的yìngxǔ应许pànwàng盼望xīntiānxīndeyǒuzàiqízhōng在其中
14 Qīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄anǐmen你们pànwàng盼望zhèxie这些shìjiùdāngyīnqín殷勤shǐ使zìjǐ自己méiyǒu没有diànzhǐzhāiānrán安然jiànzhǔ
15 Bìngqiě并且yàozhǔchángjiǔ长久rěnnài忍耐wéidejiùdeyīnyóujiùwǒmen我们suǒqīn’àide亲爱的xiōngdì兄弟Bǎoluó保罗zhàozhesuǒcìgěi赐给tāde他的zhìhuì智慧xiělexìngěinǐmen你们
16 yíqiè一切dexìnshàngdōushìjiǎnglùnzhèshìXìnzhōngyǒuxiē有些nánmíngbai明白dexuéwèn学问jiāngù坚固derénqiángjiěqiángjiěbiéde别的jīngshūyíyàng一样jiùchénlún
17 Qīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄anǐmen你们jìrán既然yùxiān预先zhīdao知道zhèshìjiùdāngfángbèikǒngpà恐怕bèiěréndecuòmiùyòuhuò诱惑jiùcóngzìjǐ自己jiāngù坚固dedìbù地步shàngzhuìluò坠落
18 Nǐmen你们quèyàozàiwǒmen我们zhǔjiùzhǔ救主Yēsū耶稣Jīdū基督deēndiǎn恩典zhīshi知识shàngyǒuchángjìnYuànróngyào荣耀guīgěicóngjīnzhídào直到yǒngyuǎn永远Āmén阿们