Yuēhàn约翰shū

Zhāng : 1 2 3 4 5


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Lùndàocóngqǐchū起初yuányǒude有的shēngmìng生命zhīdàojiùshì就是wǒmen我们suǒtīngjiàn听见suǒkànjiàn看见qīnyǎn亲眼kànguòqīnshǒu亲手guòde
2 Zhèshēngmìng生命yǐjīng已经xiǎnxiàn显现chūlai出来wǒmen我们kànjiàn看见guòxiànzài现在yòuzuòjiànzhèng见证jiāngyuántóngzàiqiěxiǎnxiàn显现wǒmen我们yǒngyuǎn永远deshēngmìng生命chuángěinǐmen你们)。
3 Wǒmen我们jiāngsuǒkànjiàn看见suǒtīngjiàn听见dechuángěinǐmen你们shǐ使nǐmen你们wǒmen我们xiāngjiāo相交Wǒmen我们nǎishì乃是bìngérzi儿子Yēsū耶稣Jīdū基督xiāngjiāo相交de
4 Wǒmen我们jiāngzhèxie这些huàxiěgěinǐmen你们shǐ使nǐmen你们yǒujuànzuòwǒmen我们deyuèchōngzú充足
5 Shénjiùshì就是guāngzàiháowú毫无hēi’àn黑暗Zhèshìwǒmen我们cóngzhǔsuǒtīngjiàn听见yòubàogěinǐmen你们dexìnxī信息
6 Wǒmen我们ruòshuōshìshénxiāngjiāo相交quèréngzàihēi’àn黑暗xíngjiùshìshuō就是说huǎnghuà谎话bùxíng不行zhēnlǐ真理le
7 Wǒmen我们ruòzàiguāngmíng光明zhōngxíngrútóng如同shénzàiguāngmíng光明zhōngjiùbǐcǐ彼此xiāngjiāo相交érzi儿子Yēsū耶稣dexuèjìngwǒmen我们yíqiè一切dezuì
8 Wǒmen我们ruòshuōzìjǐ自己zuìbiàn便shìzhēnlǐ真理bùzài不在wǒmen我们xīnlǐ心里le
9 Wǒmen我们ruòrènzìjǐ自己dezuìshénshìxìnshídeshìgōngdebìyào必要shèmiǎn赦免wǒmen我们dezuìjìngwǒmen我们yíqiè一切de
10 Wǒmen我们ruòshuōzìjǐ自己méiyǒu没有fànguòzuìbiàn便shìshénwéishuōhuǎng说谎deTāde他的dàoyěbù也不zàiwǒmen我们xīnlǐ心里lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 xiǎozi小子menjiāngzhèxie这些huàxiěgěinǐmen你们shìyàojiàonǐmen你们fànzuì犯罪Ruòyǒurén有人fànzuì犯罪zàinàli那里wǒmen我们yǒuwèizhòngbǎo中保jiùshì就是zhěYēsū耶稣Jīdū基督
2 wéiwǒmen我们dezuìzuòlewǎnhuíBúshì不是dānwéiwǒmen我们dezuìshìwéitiānxià天下réndezuì
3 Wǒmen我们ruòzūnshǒu遵守tāde他的jièmìng诫命jiùxiǎode晓得shìrènshi认识
4 Rénruòshuōrènshi认识quèzūnshǒu遵守tāde他的jièmìng诫命biàn便shìshuōhuǎng说谎huàdeZhēnlǐ真理yěbù也不zàixīnlǐ心里le
5 Fánzūnshǒu遵守zhǔdàodeàishéndexīnzàilǐmiàn里面shízài实在shìwánquán完全decóngcǐ从此wǒmen我们zhīdao知道wǒmen我们shìzàizhǔlǐmiàn里面
6 Rénruòshuōzhùzàizhǔlǐmiàn里面jiùgāizìjǐ自己zhàozhǔsuǒxíngdexíng
7 Qīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄axiěgěinǐmen你们debúshì不是tiáoxīnmìnglìng命令nǎishì乃是nǐmen你们cóngqǐchū起初suǒshòudejiùmìnglìng命令Zhèjiùmìnglìng命令jiùshì就是nǐmen你们suǒtīngjiàn听见dedào
8 Zàizhě再者xiěgěinǐmen你们deshìtiáoxīnmìnglìng命令zàizhǔshìzhēndezàinǐmen你们shìzhēndeYīnwèi因为hēi’àn黑暗jiànjiàn渐渐guòqu过去zhēnguāngyǐjīng已经zhàoyào照耀
9 Rénruòshuōzìjǐ自己zàiguāngmíng光明zhōngQuèhèntāde他的dìxiōng弟兄dàorújīn如今háishì还是zàihēi’àn黑暗
10 Àidìxiōng弟兄dejiùshì就是zhùzàiguāngmíng光明zhōngzàibìngméiyǒu没有bàndiēdeyuányóu缘由
11 Wéidú惟独hèndìxiōng弟兄deshìzàihēi’àn黑暗qiězàihēi’àn黑暗xíngyěbù也不zhīdao知道wǎngnǎli哪里yīnwèi因为hēi’àn黑暗jiàoyǎnjīng眼睛xiāle
12 Xiǎozi小子menxiěxìn写信gěinǐmen你们yīnwèi因为nǐmen你们dezuìjièzhezhǔmíngdéle得了shèmiǎn赦免
13 lǎoaxiěxìn写信gěinǐmen你们yīnwèi因为nǐmen你们rènshi认识cóngqǐchū起初yuányǒude有的Shàonián少年rénxiěxìn写信gěinǐmen你们yīnwèi因为nǐmen你们shèngleězhěXiǎozi小子mencéngxiěxìn写信gěinǐmen你们yīnwèi因为nǐmen你们rènshi认识
14 lǎoacéngxiěxìn写信gěinǐmen你们yīnwèi因为nǐmen你们rènshi认识cóngqǐchū起初yuányǒude有的Shàonián少年réncéngxiěxìn写信gěinǐmen你们yīnwèi因为nǐmen你们gāngqiáng刚强shéndedàochángcúnzài存在nǐmen你们xīnlǐ心里nǐmen你们shèngleězhě
15 Bùyào不要àishìjiè世界shìjièshàng世界上deshìRénruòàishìjiè世界àidexīnjiùbùzài不在lǐmiàn里面le
16 Yīnwèi因为fánshìjièshàng世界上deshìjiùxiàngròutǐ肉体deqíngyù情欲yǎnmùdì目的qíngyù情欲bìngjīnshēng今生dejiāo’ào骄傲dōubúshì不是cóngláidenǎishì乃是cóngshìjiè世界láide
17 Zhèshìjiè世界shàngdeqíngyù情欲dōuyàoguòqu过去Wéidú惟独zūnxíngshénzhǐyì旨意deshìyǒngyuǎn永远chángcún
18 Xiǎozi小子menrújīn如今shìshíleNǐmen你们céngtīngjiàn听见shuōJīdū基督deyàoláixiànzài现在yǐjīng已经yǒuhǎoxiē好些Jīdū基督dechūlai出来leCóngcǐ从此wǒmen我们jiùzhīdao知道rújīn如今shìshíle
19 Tāmen他们cóngwǒmen我们zhōngjiān中间chūqù出去quèbúshì不是shǔwǒmen我们deRuòshì若是shǔwǒmen我们dejiùréngjiù仍旧wǒmen我们tóngzàiTāmen他们chūqù出去xiǎnmíng显明dōubúshì不是shǔwǒmen我们de
20 Nǐmen你们cóngshèngzhěshòuleēngāobìngqiě并且zhīdao知道zhèyíqiè一切deshì。(Huòzuòdōuyǒuzhīshi知识
21 xiěxìn写信gěinǐmen你们búshì不是yīnnǐmen你们bùzhīdào不知道zhēnlǐ真理zhèngshìyīnnǐmen你们zhīdao知道bìngqiě并且zhīdao知道méiyǒu没有huǎngshìcóngzhēnlǐ真理chūlai出来de
22 Shéishìshuōhuǎng说谎huàdenebúshì不是rènYēsū耶稣wéiJīdū基督demarèndezhèjiùshì就是Jīdū基督de
23 Fánrèndejiùméiyǒu没有Rèndeliányǒule
24 Lùndàonǐmen你们yàojiāngcóngqǐchū起初suǒtīngjiàn听见dechángcúnzài存在xīnlǐ心里Ruòjiāngcóngqǐchū起初suǒtīngjiàn听见decúnzài存在xīnlǐ心里nǐmen你们jiùzhùzàilǐmiàn里面zhùzàilǐmiàn里面
25 Zhǔsuǒyìngxǔ应许wǒmen我们dejiùshì就是yǒngshēng
26 jiāngzhèxie这些huàxiěgěinǐmen你们shìzhǐzheyǐnyòu引诱nǐmen你们derénshuōde
27 Nǐmen你们cóngzhǔsuǒshòudeēngāochángcúnzài存在nǐmen你们xīnlǐ心里bìngbù并不yòngrén用人jiàoxun教训nǐmen你们yǒuzhǔdeēngāozàifánshìshàngjiàoxun教训nǐmen你们Zhèēngāoshìzhēndebúshì不是jiǎde假的Nǐmen你们yàoànzhèēngāodejiàoxun教训zhùzàizhǔlǐmiàn里面
28 Xiǎozi小子mennǐmen你们yàozhùzàizhǔlǐmiàn里面Zhèyàng这样ruòxiǎnxiàn显现wǒmen我们jiùkěyǐ可以tǎnrán坦然Dāngláideshíhòu的时候zàimiànqián面前yěbù也不zhìyú至于cánkuì惭愧
29 Nǐmen你们ruòzhīdao知道shìgōngdejiùzhīdao知道fánxínggōngzhīréndōushìsuǒshēngdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 kàncìgěi赐给wǒmen我们shìhéděng何等decí’ài慈爱shǐ使wǒmen我们dechēngwéi称为shéndeérnǚ儿女Wǒmen我们zhēnshì真是tāde他的érnǚ儿女Shìrén世人suǒyǐ所以rènshi认识wǒmen我们shìyīnwèicéngrènshi认识
2 Qīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄awǒmen我们xiànzài现在shìshéndeérnǚ儿女jiānglái将来rúhé如何háiwèixiǎnmíng显明Dànwǒmen我们zhīdao知道zhǔruòxiǎnxiàn显现wǒmen我们bìyào必要xiàngYīnwèi因为bìděi必得jiàntāde他的zhēn
3 Fánxiàngyǒuzhèzhǐwàng指望dejiùjiéjìng洁净zìjǐ自己xiàngjiéjìng洁净yíyàng一样
4 Fánfànzuì犯罪dejiùshì就是wéibèi违背Wéibèi违背jiùshì就是zuì
5 Nǐmen你们zhīdao知道zhǔcéngxiǎnxiàn显现shìyàochúdiàoréndezuìZàibìngméiyǒu没有zuì
6 Fánzhùzàilǐmiàn里面dejiùfànzuì犯罪Fánfànzuì犯罪deshìwèicéngkànjiàn看见wèicéngrènshi认识
7 Xiǎozi小子menbùyào不要bèirényòuhuò诱惑xíngdecáishìrénZhèngrú正如zhǔshìdeyíyàng一样
8 Fànzuì犯罪deshìshǔmóguǐ魔鬼yīnwèi因为móguǐ魔鬼cóngqǐchū起初jiùfànzuì犯罪Shéndeérzi儿子xiǎnxiàn显现chūlai出来wéiyàochúmièmóguǐ魔鬼dezuòwéi作为
9 Fáncóngshénshēngdejiùfànzuì犯罪yīnshéndedàoyuánwénzuòzhǒngcúnzài存在xīnlǐ心里yěbù也不néngfànzuì犯罪yīnwèi因为shìyóushénshēngde
10 Cóngcǐ从此jiùxiǎnchūshéishìshéndeérnǚ儿女shéishìmóguǐ魔鬼deérnǚ儿女Fánbùxíng不行dejiùshǔshénàidìxiōng弟兄deshìrúcǐ如此
11 Wǒmen我们yīngdāng应当bǐcǐ彼此xiāngàiZhèjiùshì就是nǐmen你们cóngqǐchū起初suǒtīngjiàn听见demìnglìng命令
12 Bùkě不可xiànggāiyǐnshìshǔězhěshāletāde他的xiōngdì兄弟Wèishénme为什么shāleneyīnzìjǐ自己dexíngwéi行为shìědexiōngdì兄弟dexíngwéi行为shìshànde
13 Dìxiōngmén弟兄们shìrén世人ruòhènnǐmen你们bùyào不要yǐwéi以为
14 Wǒmen我们yīnwèi因为àidìxiōng弟兄jiùxiǎode晓得shìyǐjīng已经chūshēngleMéiyǒu没有àixīn爱心deréngzhùzàizhōng
15 Fánhèndìxiōng弟兄dejiùshì就是shārén杀人deNǐmen你们xiǎode晓得fánshārén杀人deméiyǒu没有yǒngshēngcún生存zàilǐmiàn里面
16 Zhǔwéiwǒmen我们shěmìng舍命wǒmen我们cóngcǐ从此jiùzhīdao知道wéiàiWǒmen我们dāngwéidìxiōng弟兄shěmìng舍命
17 Fányǒushìshàngcáiwù财物dekànjiàn看见dìxiōng弟兄qióngquèsàizhùliándexīnàishéndexīnzěnnéngcúnzài存在lǐmiàn里面ne
18 Xiǎozi小子menwǒmen我们xiāngàibùyào不要zhīzàiyányǔ言语shétóu舌头shàngZǒngyàozàixíngwéi行为chéngshí诚实shàng
19 Cóngcǐ从此jiùzhīdao知道wǒmen我们shìshǔzhēnlǐ真理debìngqiě并且wǒmen我们dexīnzàishénmiànqián面前kěyǐ可以ānwěn安稳
20 Wǒmen我们dexīnruòzébèi责备wǒmen我们shénwǒmen我们dexīnyíqiè一切shìméiyǒu没有bùzhīdào不知道de
21 Qīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄awǒmen我们dexīnruòzébèi责备wǒmen我们jiùkěyǐ可以xiàngshéntǎnrán坦然le
22 Bìngqiě并且wǒmen我们yíqiè一切suǒqiúdejiùcóngdezheYīnwèi因为wǒmen我们zūnshǒu遵守tāde他的mìnglìng命令xíngsuǒxǐyuè喜悦deshì
23 Shéndemìnglìng命令jiùshì就是jiàowǒmen我们xìnérzi儿子Yēsū耶稣Jīdū基督demíngqiězhàosuǒcìgěi赐给wǒmen我们demìnglìng命令bǐcǐ彼此xiāngài
24 Zūnshǒu遵守shénmìnglìng命令dejiùzhùzàishénlǐmiàn里面Shénzhùzàilǐmiàn里面Wǒmen我们suǒyǐ所以zhīdao知道shénzhùzàiwǒmen我们lǐmiàn里面shìyīnsuǒcìgěi赐给wǒmen我们deshènglíng圣灵Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Qīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄ayíqiè一切delíngnǐmen你们bùkě不可dōuxìnZǒngyàoshìyàn试验nàxiē那些língshìchūyú出于shéndebúshì不是Yīnwèi因为shìshàngyǒuxǔduō许多jiǎxiānzhī先知yǐjīng已经chūlai出来le
2 FánlíngrènYēsū耶稣Jīdū基督shìchéngleròushēnláidejiùshì就是chūyú出于shéndeCóngcǐ从此nǐmen你们kěyǐ可以rènchū认出shéndelínglái
3 FánlíngrènYēsū耶稣jiùbúshì不是chūyú出于shénZhèshìJīdū基督zhědelíngNǐmen你们cóngqián从前tīngjiàn听见yàoláiXiànzài现在yǐjīng已经zàishì在世shàngle
4 Xiǎozi小子mennǐmen你们shìshǔshéndebìngqiě并且shèngletāmen他们Yīnwèi因为zàinǐmen你们lǐmiàn里面dezàishì在世jièshàngdegèngdà更大
5 Tāmen他们shìshǔshìjiè世界deSuǒyǐ所以lùnshìjiè世界deshìshìrén世人tīngcóng听从tāmen他们
6 Wǒmen我们shìshǔshéndeRènshi认识shéndejiùtīngcóng听从wǒmen我们shǔshéndejiùtīngcóng听从wǒmen我们Cóngcǐ从此wǒmen我们kěyǐ可以rènchū认出zhēnlǐ真理delíngmiùwàngdelínglái
7 Qīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄awǒmen我们yīngdāng应当bǐcǐ彼此xiāngàiYīnwèi因为àishìcóngshénláideFányǒuàixīn爱心dedōushìyóushénérshēngbìngqiě并且rènshi认识shén
8 Méiyǒu没有àixīn爱心dejiùrènshi认识shénYīnwèi因为shénjiùshì就是ài
9 Shénchāshēngdàoshìjiānláishǐ使wǒmen我们jièzhedeshēngshénàiwǒmen我们dexīnzàicǐ在此jiùxiǎnmíng显明le
10 Búshì不是wǒmen我们àishénnǎishì乃是shénàiwǒmen我们chātāde他的érzi儿子wéiwǒmen我们dezuìzuòlewǎnhuízhèjiùshì就是àile
11 Qīn’àide亲爱的dìxiōng弟兄ashénshìzhèyàng这样àiwǒmen我们wǒmen我们dāngbǐcǐ彼此xiāngài
12 Cónglái从来méiyǒurén没有人jiànguòshénWǒmen我们ruòbǐcǐ彼此xiāngàishénjiùzhùzàiwǒmen我们lǐmiàn里面àitāde他的xīnzàiwǒmen我们lǐmiàn里面déyǐ得以wánquán完全le
13 Shénjiāngtāde他的língcìgěi赐给wǒmen我们cóngcǐ从此jiùzhīdao知道wǒmen我们shìzhùzàilǐmiàn里面zhùzàiwǒmen我们lǐmiàn里面
14 chāzuòshìrén世人dejiùzhǔ救主zhèshìwǒmen我们suǒkànjiàn看见qiězuòjiànzhèng见证de
15 FánrènYēsū耶稣wéishénérzi儿子deshénjiùzhùzàilǐmiàn里面zhùzàishénlǐmiàn里面
16 Shénàiwǒmen我们dexīnwǒmen我们zhīdao知道xìnShénjiùshì就是àiZhùzàiàilǐmiàn里面dejiùshì就是zhùzàishénlǐmiàn里面shénzhùzàilǐmiàn里面
17 Zhèyàng这样àizàiwǒmen我们lǐmiàn里面déyǐ得以wánquán完全wǒmen我们jiùkěyǐ可以zàishěnpàn审判derìzi日子tǎnrán坦然Yīnwèi因为rúhé如何wǒmen我们zàizhèshìshàngrúhé如何
18 Àiméiyǒu没有Àiwánquán完全jiùchúqù除去Yīnwèi因为hánzhexíngfá刑罚derénzàiàiwèidewánquán完全
19 Wǒmen我们àiyīnwèi因为shénxiānàiwǒmen我们
20 Rénruòshuōàishénquèhèntāde他的dìxiōng弟兄jiùshìshuō就是说huǎnghuà谎话deàisuǒkànjiàn看见dedìxiōng弟兄jiùbùnéng不能àiméiyǒu没有kànjiàn看见deshén。(Yǒujuànzuòzěnnéngàiméiyǒu没有kànjiàn看见deshénne)。
21 Àishéndedāngàidìxiōng弟兄zhèshìwǒmen我们cóngshénsuǒshòudemìnglìng命令Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 FánxìnYēsū耶稣shìJīdū基督dedōushìcóngshénérshēngFánàishēngzhīshéndeàicóngshénshēngde
2 Wǒmen我们ruòàishényòuzūnshǒu遵守tāde他的jièmìng诫命cóngcǐ从此jiùzhīdao知道wǒmen我们àishéndeérnǚ儿女
3 Wǒmen我们zūnshǒu遵守shéndejièmìng诫命zhèjiùshì就是àileBìngqiě并且tāde他的jièmìng诫命búshì不是nánshǒude
4 Yīnwèi因为fáncóngshénshēngdejiùshèngguò胜过shìjiè世界Shǐ使wǒmen我们shèngleshìjiè世界dejiùshì就是wǒmen我们dexìnxīn信心
5 Shèngguò胜过shìjiè世界deshìshéinebúshì不是xìnYēsū耶稣shìshénérzi儿子dema
6 Zhèjièzheshuǐxuèérláidejiùshì就是Yēsū耶稣Jīdū基督Búshì不是dānyòngshuǐnǎishì乃是yòngshuǐyòuyòngxuè
7 Bìngqiě并且yǒushènglíng圣灵zuòjiànzhèng见证yīnwèi因为shènglíng圣灵jiùshì就是zhēnlǐ真理
8 Zuòjiànzhèng见证deyuánlái原来yǒusānjiùshì就是shènglíng圣灵shuǐxuèZhèsānyàngdōuguī
9 Wǒmen我们lǐngshòu领受réndejiànzhèng见证shéndejiànzhèng见证gènggāilǐngshòu领受le。(Gāilǐngshòu领受yuánwénzuò)。Yīnshéndejiànzhèng见证shìwéiérzi儿子zuòde
10 Xìnshénérzi儿子dejiùyǒuzhèjiànzhèng见证zàixīnlǐ心里xìnshéndejiùshì就是jiāngshéndàngzuò当作shuōhuǎng说谎deYīnxìnshénwéiérzi儿子zuòdejiànzhèng见证
11 Zhèjiànzhèng见证jiùshì就是shéncìgěi赐给wǒmen我们yǒngshēngzhèyǒngshēngshìzàiérzi儿子lǐmiàn里面
12 Rényǒuleshéndeérzi儿子jiùyǒushēngmìng生命Méiyǒu没有shéndeérzi儿子jiùméiyǒu没有shēngmìng生命
13 jiāngzhèxie这些huàxiěgěinǐmen你们xìnfèng信奉shénérzi儿子zhīmíngderényàojiàonǐmen你们zhīdao知道zìjǐ自己yǒuyǒngshēng
14 Wǒmen我们ruòzhàotāde他的zhǐyì旨意qiúshénme什么jiùtīngwǒmen我们Zhèshìwǒmen我们xiàngsuǒcúntǎnrán坦然dexīn
15 Jìrán既然zhīdao知道tīngwǒmen我们yíqiè一切suǒqiúdejiùzhīdao知道wǒmen我们suǒqiútāde他的bùdé不得zhe
16 Rénruòkànjiàn看见dìxiōng弟兄fànlebùzhìyú不至于dezuìjiùdāngwéiqíqiú祈求shénbìjiāng必将shēngmìng生命cìgěi赐给Yǒuzhìyú至于dezuìshuōdāngwéizhèzuìqíqiú祈求
17 Fándeshìdōushìzuìyǒubùzhìyú不至于dezuì
18 Wǒmen我们zhīdao知道fáncóngshénshēngdefànzuì犯罪Cóngshénshēngdebǎoshǒu保守zìjǐ自己,(yǒujuànzuòcóngshénshēngdebǎohù保护),ězhějiùwúfǎ无法hài
19 Wǒmen我们zhīdao知道wǒmen我们shìshǔshéndequánshìjiè全世界dōuzàiězhěshǒuxià手下
20 Wǒmen我们zhīdao知道shéndeérzi儿子yǐjīng已经láidào来到qiějiāngzhìhuì智慧cìgěi赐给wǒmen我们shǐ使wǒmen我们rènshi认识wèizhēnshí真实dewǒmen我们zàiwèizhēnshí真实delǐmiàn里面jiùshì就是zàiérzi儿子Yēsū耶稣Jīdū基督lǐmiàn里面Zhèshìzhēnshénshìyǒngshēng
21 Xiǎozi小子mennǐmen你们yàoshǒuyuǎnǒuxiàng偶像