Qǐshìlù启示录

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yēsū耶稣Jīdū基督deqǐshì启示jiùshì就是shéncìgěi赐给jiàojiāngbìyào必要kuàichéngdeshìzhǐshì指示tāde他的zhòngpúrén仆人jiùchāqiǎnshǐzhě使者xiǎotāde他的púrén仆人Yuēhàn约翰
2 Yuēhàn约翰biàn便jiāngshéndedàoYēsū耶稣Jīdū基督dejiànzhèng见证fánzìjǐ自己suǒkànjiàn看见dedōuzhèngmíng证明chūlai出来
3 Niànzhèshūshàngyùyán预言denàxiē那些tīngjiàn听见yòuzūnshǒu遵守qízhōng其中suǒjìzǎi记载dedōushìyǒudeYīnwèi因为rìqī日期jìnle
4 Yuēhàn约翰xiěxìn写信gěiXī Yà西亚dejiàohuì教会Dànyuàn但愿cóngzàijīnzàiyǐhòu以后yǒngzàideshénbǎozuò宝座qiándelíng
5 Bìngchéngshí诚实zuòjiànzhèng见证decóngshǒuxiān首先fùhuó复活wéishìshàngjūnwángyuánshǒu元首deYēsū耶稣Jīdū基督Yǒuēnhuìpíng’ān平安guīnǐmen你们àiwǒmen我们yòngzìjǐ自己dexuèshǐ使wǒmen我们tuōlí脱离zuì’è罪恶。(Tuōlí脱离yǒujuànzuò
6 Yòushǐ使wǒmen我们chéngwéi成为guómín国民zuòshéndejìsī祭司Dànyuàn但愿róngyào荣耀quánnéng权能guīgěizhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎnĀmén阿们
7 Kànjiàyúnjiànglìn降临Zhòngyàokànjiàn看见liántāde他的rényàokànjiàn看见Dìshang地上dewàndōuyàoyīnāiZhèhuàshìzhēnshí真实deĀmén阿们
8 Zhǔshénshuōshìashìéméijiáaéméijiánǎixīlà希腊zìmǔ字母shǒuèr),shìzàijīnzàiyǐhòu以后yǒngzàidequánnéngzhě
9 Yuēhàn约翰jiùshì就是nǐmen你们dedìxiōng弟兄nǐmen你们zàiYēsū耶稣dehuànnàn患难guórěnnài忍耐yītóng一同yǒufēnWéishéndedàobìngwéigěiYēsū耶稣zuòdejiànzhèng见证céngzàimíngjiào名叫dehǎidǎo海岛shàng
10 Dāngzhǔrì主日bèishènglíng圣灵gǎndòng感动tīngjiàn听见zàihòumian后面yǒudàshēng大声yīnchuīhàoshuō
11 suǒkànjiàn看见dedāngxiězàishūshàngsuǒshìměibiéjiātuītuīfēitiěfēilǎodejiājiàohuì教会
12 zhuǎnguòshēnláiyàokànshìshéifāshēng发声shuōhuàzhuǎnguòlái过来jiùkànjiàn看见jīndēngtái
13 DēngTáizhōng台中jiānyǒuwèihǎoxiàng好像rénshēnchuān穿chángzhíchuídàojiǎoxiōngjiānshùzhejīndài
14 Tāde他的tóujiēbáibáiyángmáo羊毛xuěYǎnrútóng如同huǒyán火焰
15 Jiǎohǎoxiàng好像zàizhōngduànliàn锻炼guāngmíng光明detóngShēngyīn声音rútóng如同zhòngshuǐdeshēngyīn声音
16 yòushǒu右手zhexīngCóngkǒuzhōngchūlai出来liǎngrèndejiànMiànmào面貌rútóng如同lièfàngguāng
17 kànjiàn看见jiùdǎozàijiǎoqiánxiàngleyíyàng一样Tāyòng他用yòushǒu右手ànzheshuōbùyào不要shìshǒuxiān首先deshìhòude
18 Yòushìcúnhuódecéngguòxiànzài现在yòuhuólezhíhuódàoyǒngyǒngyuǎn永远yuǎnBìngqiě并且zhesǐwáng死亡yīnjiāndeyàoshi钥匙
19 Suǒyǐ所以yàosuǒkànjiàn看见dexiànzài现在deshìbìngjiānglái将来chéngdeshìdōuxiěchūlai出来
20 Lùndàosuǒkànjiàn看见zàiyòushǒu右手zhòngdì中的xīngjīndēngtáideàomì奥秘xīngjiùshì就是jiàohuì教会deshǐzhě使者dēngtáijiùshì就是jiàohuì教会Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 yàoxiěxìn写信gěiyǐ给以suǒjiàohuì教会deshǐzhě使者shuōyòushǒu右手zhexīngzàijīndēngTáizhōng台中jiānxíngzǒu行走deshuō
2 zhīdao知道dexíngwéi行为láorěnnài忍耐zhīdao知道bùnéng不能róngrěn容忍ěréncéngshìyàn试验zìchēng自称wéishǐtú使徒quèbúshì不是shǐtú使徒dekànchūtāmen他们shìjiǎde假的lái
3 néngrěnnài忍耐céngwéiwǒde我的míngláobìngbù并不juàn
4 Rán’ér然而yǒujiànshìyàozébèi责备jiùshì就是qǐchū起初deàixīn爱心líqì离弃le
5 Suǒyǐ所以yīngdāng应当huíxiǎng回想shìcóngnǎli哪里zhuìluò坠落debìngyàohuǐgǎi悔改xíngqǐchū起初suǒxíngdeshìruòhuǐgǎi悔改jiùlíndàonàli那里dedēngtáicóngyuánchù原处nuó
6 Rán’ér然而háiyǒu还有jiàndeshìjiùshì就是hènědǎngréndexíngwéi行为zhèshìsuǒhèněde
7 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīngDéshèng得胜debìjiāng必将shénlèyuán乐园zhōngshēngmìng生命shùdeguǒcìgěi赐给chī
8 yàoxiěxìn写信gěishìměijiàohuì教会deshǐzhě使者shuōshǒuxiān首先dehòudeguòyòuhuódeshuō
9 zhīdao知道dehuànnàn患难depínqióng贫穷,(quèshìfùzú富足dezhīdao知道zìchēng自称shìYóutàirén犹太人suǒshuōdehuǐbàng毁谤huàqíshí其实tāmen他们búshì不是Yóutàirén犹太人nǎishì乃是sādàn撒但yīhuì一会derén
10 jiāngyào将要shòudebùyòng不用Móguǐ魔鬼yàonǐmen你们zhōngjiān中间jǐge几个rénxiàzàijiànjiàonǐmen你们bèishìliànNǐmen你们shòuhuànnàn患难shíyàozhìzhōngxīn忠心jiùcìgěi赐给shēngmìng生命deguānmiǎn冠冕
11 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīngDéshèng得胜deshòudì’èrcì第二次dehài
12 yàoxiěxìn写信gěibiéjiājiàohuì教会deshǐzhě使者shuōyǒuliǎngrènjiàndeshuō
13 zhīdao知道dejūsuǒ居所jiùshì就是yǒusādàn撒但zuòwèi座位zhīchǔDāngzhōngxīn忠心dejiànzhèngrén见证人ānzàinǐmen你们zhōngjiān中间sādàn撒但suǒzhùdedìfang地方bèishāzhīshíháijiānshǒuwǒde我的míngméiyǒu没有juéwǒde我的dào
14 Rán’ér然而yǒujiànshìyàozébèi责备yīnwèi因为zàinàli那里yǒurén有人fúcóng服从lelándejiàoxun教训Zhèláncéngjiàodǎo教导jiāngbànjiǎoshí绊脚石fàngzài放在Yǐsèliè以色列rénmiànqián面前jiàotāmen他们chīǒuxiàng偶像zhīxíngjiānyín奸淫deshì
15 nàli那里yǒurén有人zhàoyàng照样fúcóng服从ledǎngréndejiàoxun教训
16 Suǒyǐ所以dānghuǐgǎi悔改Ruòhuǐgǎi悔改jiùkuàilíndàonàli那里yòngkǒuzhòngdì中的jiàngōngjī攻击tāmen他们
17 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīngDéshèng得胜debìjiāng必将yǐncáng隐藏demacìgěi赐给Bìngyīkuài一块báishíshíshàngxiězhexīnmíngChúle除了lǐngshòu领受deyǐwài以外Méiyǒurén没有人néngrènshi认识
18 yàoxiěxìn写信gěituītuījiàohuì教会deshǐzhě使者shuōyǎnrúhuǒ如火yànjiǎoxiàngguāngmíng光明tóngdeshénzhīshuō
19 zhīdao知道dexíngwéi行为àixīn爱心xìnxīn信心qínláo勤劳rěnnài忍耐Yòuzhīdao知道hòusuǒxíngdeshànshìbǐqǐ比起chūsuǒxíngdegèngduō更多
20 Rán’ér然而yǒujiànshìyàozébèi责备jiùshì就是róngràngzìchēng自称shìxiānzhī先知defùrén妇人biéjiàodǎo教导wǒde我的púrén仆人yǐnyòu引诱tāmen他们xíngjiānyín奸淫chīǒuxiàng偶像zhī
21 cénggěihuǐgǎi悔改dejīhuì机会quèkěnhuǐgǎi悔改tāde她的yínxíng
22 Kànyàojiàobìngzàichuángnàxiē那些xíngyínderénruòhuǐgǎi悔改suǒxíngdeyàojiàotāmen他们tóngshòuhuànnàn患难
23 yòuyàoshātāde她的dǎnglèidǎnglèiyuánwénzuòérnǚ儿女),jiàozhòngjiàohuì教会zhīdao知道shìchákàn察看rénfèixīncháng心肠deBìngyàozhàonǐmen你们dexíngwéi行为bàoyìng报应nǐmen你们rén
24 Zhìyú至于nǐmen你们tuītuīqíyú其余derénjiùshì就是yíqiè一切cóngjiàoxun教训xiǎode晓得tāmen他们chángsuǒshuōsādàn撒但shēn’ào深奥zhīderéngàosu告诉nǐmen你们jiāngbiéde别的dànzi担子fàngzài放在nǐmen你们shēnshàng
25 Dànnǐmen你们yǐjīng已经yǒude有的zǒngyàochíshǒuzhíděngdào等到lái
26 déshèng得胜yòuzūnshǒu遵守mìnglìng命令dàodǐ到底deyàocìgěi赐给quánbǐng权柄zhìlièguó
27 yòngtiězhàngxiáguǎntāmen他们xiáguǎnyuánwénzuò),jiāngtāmen他们rútóng如同yáodedefěnsuì粉碎Xiàngcónglǐngshòu领受dequánbǐng权柄yíyàng一样
28 yòuyàochénxīngcìgěi赐给
29 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 yàoxiěxìn写信gěijiàohuì教会deshǐzhě使者shuōyǒushéndelíngxīngdeshuōzhīdao知道dexíngwéi行为ànmíngshìhuódeqíshí其实shìde
2 yàojǐngxǐngjiāngù坚固shèngxià剩下jiāngyào将要shuāiwēi衰微deshuāiwēi衰微yuánwénzuò)。Yīnjiàndexíngwéi行为zàishénmiànqián面前méiyǒu没有yíyàng一样shìwánquán完全de
3 Suǒyǐ所以yàohuíxiǎng回想shìzěnyàng怎样lǐngshòu领受zěnyàng怎样tīngjiàn听见deYòuyàozūnshǒu遵守bìngyàohuǐgǎi悔改Ruòjǐngxǐnglíndàonàli那里rútóng如同zéiyíyàng一样shílíndàojuébù决不néngzhīdao知道
4 Rán’ér然而zàiháiyǒu还有míngshìwèicéngwūhuì污秽zìjǐ自己yīfu衣服deTāmen他们yàochuān穿báitóngháng同行Yīnwèi因为tāmen他们shìpèideguòde
5 Fándéshèng得胜dezhèyàng这样chuān穿báicóngshēngmìng生命shàngtúmǒ涂抹tāde他的míngQiěyàozàimiànqián面前zhòngshǐzhě使者miànqián面前rèntāde他的míng
6 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīng
7 yàoxiěxìn写信gěifēitiěfēijiàohuì教会deshǐzhě使者shuōshèngjiézhēnshí真实zheDàwèi大卫deyàoshi钥匙kāilejiùméiyǒurén没有人néngguānguānlejiùméiyǒurén没有人néngkāideshuō
8 zhīdao知道dexíngwéi行为luèyǒuyīdiǎn一点lìliang力量céngzūnshǒu遵守wǒde我的dàoméiyǒu没有juéwǒde我的míngKànzàimiànqián面前gěiyīgè一个chǎngkāi敞开deménshìwúrén无人néngguānde
9 sādàn撒但yīhuì一会dezìchēng自称shìYóutàirén犹太人qíshí其实búshì不是Yóutàirén犹太人nǎishì乃是shuōhuǎng说谎huàdeyàoshǐ使tāmen他们láizàijiǎoqiánxiàbàishǐ使tāmen他们zhīdao知道shìyǐjīng已经àile
10 zūnshǒu遵守rěnnài忍耐dedàozàitiānxià天下rénshòushìliàndeshíhòu的时候bǎoshǒu保守miǎndeshìliàn
11 kuàiláiyàochíshǒusuǒyǒu所有demiǎnde免得rénduódeguānmiǎn冠冕
12 Déshèng得胜deyàojiàozàishéndiàn殿zhōngzuòzhùzi柱子bùzài不再cóngnàli那里chūqù出去yòuyàojiāngshéndemíngshénchéngdemíng,(zhèchéngjiùshì就是cóngtiānshàng天上cóngshénnàli那里jiàngxià降下láidexīnlěngbìngwǒde我的xīnmíngdōuxiězàishàngmian上面
13 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīng
14 yàoxiěxìn写信gěilǎodejiājiàohuì教会deshǐzhě使者shuōwéiāmén阿们dewéichéngxìnzhēnshí真实jiànzhèng见证dezàishénchuàngzào创造wànzhīshàng之上wéiyuánshǒu元首deshuō
15 zhīdao知道dexíngwéi行为yěbù也不lěngyěbù也不bābùdé巴不得huòlěnghuò
16 wēnshuǐyěbù也不lěngyěbù也不suǒyǐ所以cóngkǒuzhōngchūqù出去
17 shuōshìfùzú富足yǐjīng已经lecáiyíyàng一样dōuquēQuèbùzhīdào不知道shìkùnkǔ困苦kělián可怜pínqióng贫穷xiāyǎnchìshēnde
18 quànxiàngmǎihuǒliàndejīnjiàofùzú富足Yòumǎibáichuān穿shàngjiàochìshēndexiūchǐ羞耻lùchū露出láiYòumǎiyǎnyàodeyǎnjīng眼睛shǐ使néngkànjiàn看见
19 Fánsuǒténgàidejiùzébèi责备guǎnjiào管教Suǒyǐ所以yàofārè发热xīnyàohuǐgǎi悔改
20 KànzhànzàiménwàikòuménRuòyǒutīngjiàn听见shēngyīn声音jiùkāimén开门deyàojìndàonàli那里yītóng一同zuò
21 Déshèng得胜deyàozàibǎozuò宝座shàngtóngzuòjiùdéle得了shèngzàidebǎozuò宝座shàngtóngzuòyìbān一般
22 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Cǐhòu此后guānkàn观看jiàntiānshàng天上yǒuménkāilechūtīngjiàn听见hǎoxiàng好像chuīhàodeshēngyīn声音duìshuōshàngdàozhèlǐ这里láiyàojiāngyǐhòu以后chéngdeshìzhǐshì指示
2 lìkè立刻bèishènglíng圣灵gǎndòng感动jiànyǒuyīgè一个bǎozuò宝座ānzhì安置zàitiānshàng天上yòuyǒuwèizuòzàibǎozuò宝座shàng
3 Kànzuòzhedehǎoxiàng好像bìyù碧玉hóngbǎoshí红宝石Yòuyǒuhóngwéizhebǎozuò宝座hǎoxiàng好像绿bǎoshí宝石
4 Bǎozuò宝座dezhōuwéi周围yòuyǒuèrshísì二十四zuòwèi座位shàngzuòzheèrshísì二十四wèizhǎnglǎo长老shēnchuān穿báitóushàngdàizhejīnguānmiǎn冠冕
5 Yǒushǎndiàn闪电shēngyīn声音léihōngcóngbǎozuò宝座zhōngfāchū发出Yòuyǒuzhǎnhuǒdēngzàibǎozuò宝座qiándiǎnzhezhèdēngjiùshì就是shéndelíng
6 Bǎozuò宝座qiánhǎoxiàng好像yīgè一个bōli玻璃hǎirútóng如同shuǐjīng水晶Bǎozuò宝座zhōngbǎozuò宝座zhōuwéi周围yǒuhuóqiánhòu前后biàndōumǎnleyǎnjīng眼睛
7 Dìyī第一huóxiàngshīzi狮子dì’èr第二xiàngniúdìsān第三liǎnmiànxiàngréndìsì第四xiàngfēiyīng
8 huóyǒuliùchìbǎng翅膀biàntǐnèi体内wàidōumǎnleyǎnjīng眼睛Tāmen他们zhòuyè昼夜búzhù不住deshuōshèngzāishèngzāishèngzāizhǔshénShìzàijīnzàiyǐhòu以后yǒngzàidequánnéngzhě
9 Měifénghuójiāngróngyào荣耀zūnguìgǎnxiè感谢guīgěizuòzàibǎozuò宝座shànghuódàoyǒngyǒngyuǎn永远yuǎnzhědeshíhòu的时候
10 èrshísì二十四wèizhǎnglǎo长老jiùzàizuòbǎozuò宝座demiànqián面前jìngbàihuódàoyǒngyǒngyuǎn永远yuǎndeyòutāmen他们deguānmiǎn冠冕fàngzài放在bǎozuò宝座qiánshuō
11 Wǒmen我们dezhǔwǒmen我们deshénshìpèiDéróng得荣yào耀zūnguìquánbǐng权柄deYīnwèi因为chuàngzào创造lewànbìngqiě并且wànshìyīndezhǐyì旨意bèichuàngzào创造éryǒude有的Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 kànjiàn看见zuòbǎozuò宝座deyòushǒu右手zhōngyǒushūjuànwàidōuxiězheyòngyìnfēngyánle
2 yòukànjiàn看见wèidàlì大力detiānshǐ天使dàshēng大声xuānchuán宣传shuōyǒushéipèizhǎnkāi展开shūjuànjiēkāiyìnne
3 Zàitiānshàng天上dìshang地上dedǐxia底下méiyǒu没有néngzhǎnkāi展开néngguānkàn观看shūjuànde
4 Yīnwèi因为méiyǒu没有pèizhǎnkāi展开pèiguānkàn观看shūjuàndejiù
5 Zhǎnglǎo长老zhōngyǒuwèiduìshuōbùyào不要KànYóudà犹大zhīpàizhòngdì中的shīzi狮子Dàwèi大卫degēndéshèng得胜néngzhǎnkāi展开shūjuànjiēkāiyìn
6 yòukànjiàn看见bǎozuò宝座huóbìngzhǎnglǎo长老zhīzhōng之中yǒugāoyángzhànxiàngshìbèishāguòdeyǒujiǎoyǎnjiùshì就是shéndelíngfèngchāqiǎnwǎngtiānxià天下de
7 Zhègāoyángqiánláicóngzuòbǎozuò宝座deyòushǒu右手leshūjuàn
8 leshūjuànhuóèrshísì二十四wèizhǎnglǎo长老jiùzàigāoyángmiànqián面前zheqínchéngmǎnlexiāngdejīnZhèxiāngjiùshì就是zhòngshèngtú圣徒deqídǎo祈祷
9 Tāmen他们chàngxīnshuōpèishūjuànpèijiēkāiyìnYīnwèi因为céngbèishāyòngzìjǐ自己dexuècóngfāngmíngèguó各国zhōngmǎilerénláijiàotāmen他们guīshén
10 Yòujiàotāmen他们chéngwéi成为guómín国民zuòjìsī祭司guīshénZàidìshang地上zhízhǎng执掌wángquán王权
11 yòukànjiàn看见qiětīngjiàn听见bǎozuò宝座huóbìngzhǎnglǎo长老dezhōuwéi周围yǒuxǔduō许多tiānshǐ天使deshēngyīn声音Tāmen他们deshùmù数目yǒuqiānqiānwàn千万wàn
12 Dàshēng大声shuōcéngbèishādegāoyángshìpèidequánbǐng权柄fēngfù丰富zhìhuì智慧nénglì能力zūnguìróngyào荣耀sòngzànde
13 yòutīngjiàn听见zàitiānshàng天上dìshang地上dedǐxia底下cānghǎilǐ海里tiāndì天地jiānyíqiè一切suǒyǒu所有bèizàozhīdōushuōdànyuàn但愿sòngzànzūnguìróngyào荣耀quánshìdōuguīgěizuòbǎozuò宝座degāoyángzhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎn
14 huójiùshuōāmén阿们Zhòngzhǎnglǎo长老jìngbàiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 kànjiàn看见gāoyángjiēkāiyìnzhōngdìyī第一yìndeshíhòu的时候jiùtīngjiàn听见huózhòngdì中的yīgè一个huóshēngyīn声音léishuōlái
2 jiùguānkàn观看jiànyǒubáizàimǎshàng马上dezhegōngBìngyǒuguānmiǎn冠冕cìgěi赐给biàn便chūlai出来shèngleyòuyàoshèng
3 Jiēkāidì’èr第二yìndeshíhòu的时候tīngjiàn听见dì’èr第二huóshuōlái
4 Jiùlìngyǒuyīpǐmǎ一匹马chūlai出来shìhóngdeYǒuquánbǐng权柄gěileqímǎ骑马dekěyǐ可以cóngdìshang地上duótàipíng太平shǐ使rénbǐcǐ彼此xiāngshāYòuyǒudāocìgěi赐给
5 Jiēkāidìsān第三yìndeshíhòu的时候tīngjiàn听见dìsān第三huóshuōláijiùguānkàn观看jiànyǒuhēimǎ黑马zàimǎshàng马上deshǒulǐ手里zhetiānpíng
6 tīngjiàn听见zàihuózhōngsìhu似乎yǒushēngyīn声音shuōqiányínmǎishēngmàizi麦子qiányínmǎisānshēngdàmài大麦Yóujiǔbùkě不可zāotà糟蹋
7 Jiēkāidìsì第四yìndeshíhòu的时候tīngjiàn听见dìsì第四huóshuōlái
8 jiùguānkàn观看jiànyǒuhuīsè灰色zàimǎshàng马上demíngzi名字jiàozuòYīnsuízhe随着Yǒuquánbǐng权柄cìgěi赐给tāmen他们kěyǐ可以yòngdāojiànjīhuang饥荒wēnyì瘟疫wēnyì瘟疫huòzuòsǐwáng死亡),yěshòu野兽shāhài杀害dìshang地上fēnzhī分之derén
9 Jiēkāidìwǔ第五yìndeshíhòu的时候kànjiàn看见zàijìtán祭坛dǐxia底下yǒuwéishéndedàobìngwéizuòjiànzhèng见证bèishāzhīréndelínghún灵魂
10 Dàshēng大声hǎnzheshuōshèngjiézhēnshí真实dezhǔashěnpàn审判zhùzàidìshang地上deréngěiwǒmen我们shēnliúxuè流血deyuānyàoděngdào等到shíne
11 Yúshì于是yǒubáicìgěi赐给tāmen他们rénYòuyǒuhuàduìtāmen他们shuōháiyàoānxí安息piànshíděngzheyītóng一同zuòpúrén仆人detāmen他们dedìxiōng弟兄xiàngtāmen他们bèishāmǎnzú满足leshùmù数目
12 Jiēkāidìliù第六yìndeshíhòu的时候yòukànjiàn看见dezhèndòng震动tóubiànhēi变黑xiàngmáomǎnyuè满月biànhóng变红xiàngxuè
13 Tiānshàng天上dexīngchén星辰zhuìluò坠落derútóng如同wúhuāguǒ无花果shùbèifēngyáodòng摇动luòxià落下wèishúdeguǒyíyàng一样
14 Tiānjiùnuóhǎoxiàng好像shūjuànbèijuànqǐlai起来Shānlǐng山岭hǎidǎo海岛dōubèinuólíkāi离开běnwèi本位
15 Dìshang地上dejūnwángchénzǎijiāngjūn将军zhuàngshìyíqiè一切wéidezìzhǔ自主dedōucángzàishāndòngyánshí岩石xué
16 Xiàngshānyánshí岩石shuōdǎozàiwǒmen我们shēnshàngwǒmen我们cángqǐlai起来duǒbì躲避zuòbǎozuò宝座zhědemiànmù面目gāoyángdefèn忿
17 Yīnwèi因为tāmen他们fèn忿dedàole到了shéinéngzhàndezhùnePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Cǐhòu此后kànjiàn看见wèitiānshǐ天使zhànzàidedejiǎozhízhǎng执掌dìshang地上sìfāng四方defēngjiàofēngchuīzàidìshang地上hǎishàng海上shùshàng
2 yòukànjiàn看见lìngyǒuwèitiānshǐ天使cóngrìchū日出zhīdìshang地上láizheyǒngshēngshéndeyìnjiùxiàngdezhequánbǐng权柄néngshānghài伤害dehǎidewèitiānshǐ天使dàshēng大声hǎnzheshuō
3 Dehǎibìngshùmù树木nǐmen你们bùkě不可shānghài伤害děngwǒmen我们yìnlewǒmen我们shénzhòngpúrén仆人deé
4 tīngjiàn听见Yǐsèliè以色列rénzhīpàizhōngshòuyìndeshùmù数目yǒushísì十四wànsìqiān四千
5 Yóudà犹大zhīpàizhōngshòuyìndeyǒuyīwàn一万èrqiānLiúbiàn便zhīpàizhōngyǒuyīwàn一万èrqiānJiādezhīpàizhōngyǒuyīwàn一万èrqiān
6 shèzhīpàizhōngyǒuyīwàn一万èrqiānzhīpàizhōngyǒuyīwàn一万èrqiānMǎnáxī玛拿西zhīpàizhōngyǒuyīwàn一万èrqiān
7 西miǎnzhīpàizhōngyǒuyīwàn一万èrqiānwèizhīpàizhōngyǒuyīwàn一万èrqiānsàjiā萨迦zhīpàizhōngyǒuyīwàn一万èrqiān
8 西lúnzhīpàizhōngyǒuyīwàn一万èrqiānYuēzhīpàizhōngyǒuyīwàn一万èrqiānBiàn便mǐnzhīpàizhōngshòuyìndeyǒuyīwàn一万èrqiān
9 Cǐhòu此后guānkàn观看jiànyǒuxǔduō许多derénméiyǒurén没有人néngshùguòlái过来shìcónggèguó各国mínfāngláidezhànzàibǎozuò宝座gāoyángmiànqián面前shēnchuān穿báishǒuzōngshùzhī
10 Dàshēng大声hǎnzheshuōyuànjiù’ēn救恩guīzuòzàibǎozuò宝座shàngwǒmen我们deshénguīgāoyáng
11 Zhòngtiānshǐ天使dōuzhànzàibǎozuò宝座zhòngzhǎnglǎo长老bìnghuódezhōuwéi周围zàibǎozuò宝座qiánmiàndejìngbàishén
12 Shuōāmén阿们Sòngzànróngyào荣耀zhìhuì智慧gǎnxiè感谢zūnguìquánbǐng权柄dàlì大力dōuguīwǒmen我们deshénzhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎnĀmén阿们
13 Zhǎnglǎo长老zhōngyǒuwèiwènshuōzhèxie这些chuān穿báideshìshéishìcóngnǎli哪里láide
14 duìshuōzhǔzhīdao知道xiàngshuōzhèxie这些rénshìcónghuànnàn患难zhōngchūlai出来decéngyònggāoyángdexuèyīshang衣裳báijìng白净le
15 Suǒyǐ所以tāmen他们zàishénbǎozuò宝座qiánzhòuyè昼夜zàidiàn殿zhōngshìfèngZuòbǎozuò宝座deyàoyòngzhàngtāmen他们
16 Tāmen他们bùzài不再bùzài不再tóuyánrè炎热shānghài伤害tāmen他们
17 Yīnwèi因为bǎozuò宝座zhòngdì中的gāoyángyǎngtāmen他们lǐngtāmen他们dàoshēngmìng生命shuǐdequányuánShéntāmen他们yíqiè一切deyǎnlèi眼泪Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Gāoyángjiēkāidìqī第七yìndeshíhòu的时候tiānshàng天上jìjìng寂静yuēyǒuèr
2 kànjiàn看见zhànzàishénmiànqián面前dewèitiānshǐ天使yǒuzhīhàocìgěi赐给tāmen他们
3 Lìngyǒuwèitiānshǐ天使zhejīnxiānglú香炉láizhànzàijìtán祭坛pángbiān旁边Yǒuxǔduō许多xiāngcìgěi赐给yàozhòngshèngtú圣徒deqídǎo祈祷yītóng一同xiànzàibǎozuò宝座qiándeJīntán金坛shàng
4 xiāngdeyānzhòngshèngtú圣徒deqídǎo祈祷cóngtiānshǐ天使deshǒuzhōngyītóng一同shēngdàoshénmiànqián面前
5 Tiānshǐ天使zhexiānglú香炉chéngmǎnletánshàngdehuǒdǎozàidìshang地上Suíyǒuléihōngdàshēng大声shǎndiàn闪电dìzhèn地震
6 zhezhīhàodewèitiānshǐ天使jiùyùbèi预备yàochuī
7 Dìyī第一wèitiānshǐ天使chuīhàojiùyǒubāozi雹子huǒchānzhexuèdiūzàidìshang地上Dedesānfēnzhī分之shùdesānfēnzhī分之bèishāoleyíqiè一切deqīngcǎo青草bèishāole
8 Dì’èrwèi第二位tiānshǐ天使chuīhàojiùyǒufǎngfú仿佛huǒshāozhededàshān大山rēngzàihǎizhōngHǎidesānfēnzhī分之biànchéng变成xuè
9 Hǎizhòngdì中的huólesānfēnzhī分之Chuánzhī船只huàilesānfēnzhī分之
10 Dìsān第三wèitiānshǐ天使chuīhàojiùyǒushāozhedexīnghǎoxiàng好像huǒcóngtiānshàng天上luòxià落下láizàijiāngdesānfēnzhī分之zhòngshuǐdequányuánshàng
11 Zhèxīngmíngjiào名叫yīnchénZhòngshuǐdesānfēnzhī分之biànwéiyīnchénYīnshuǐbiànjiùlexǔduō许多rén
12 Dìsì第四wèitiānshǐ天使chuīhàotóudesānfēnzhī分之yuèliàng月亮desānfēnzhī分之xīngchén星辰desānfēnzhī分之dōubèiYǐzhì以致yuèxīngdesānfēnzhī分之hēi’àn黑暗lebáizhòu白昼desānfēnzhī分之méiyǒu没有guānghēiyè黑夜shìzhèyàng这样
13 yòukànjiàn看见yīgè一个yīngfēizàikōngzhōng空中bìngtīngjiàn听见dàshēng大声shuōsānwèitiānshǐ天使yàochuīqíyú其余dehàonǐmen你们zhùzàidìshang地上demínhuòzāihuòzāihuòzāiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Dìwǔ第五wèitiānshǐ天使chuīhàojiùkànjiàn看见yīgè一个xīngcóngtiāndàodìshang地上Yǒudekēngdeyàoshi钥匙cìgěi赐给
2 kāiledekēngbiàn便yǒuyāncóngkēngwǎngshàngmàohǎoxiàng好像dàhuǒ大火deyāntóutiānkōng天空dōuyīnzhèyānhūn’àn昏暗le
3 Yǒuhuángchóng蝗虫cóngyānzhōngchūlai出来fēidàodìshang地上Yǒunénglì有能力cìgěi赐给tāmen它们hǎoxiàng好像dìshang地上xiēzi蝎子denénglì能力yíyàng一样
4 Bìngqiě并且fēnfù吩咐tāmen它们shuōbùkě不可shānghài伤害dìshang地上decǎoyàngqīngbìngyíqiè一切shùmù树木wéidú惟独yàoshānghài伤害éshàngméiyǒu没有shényìnderén
5 Dànbùxǔ不许huángchóng蝗虫hàitāmen他们zhījiàotāmen他们shòutòngkǔ痛苦yuèZhètòngkǔ痛苦jiùxiàngxiēzi蝎子shìréndetòngkǔ痛苦yíyàng一样
6 Zàinàxiē那些rìzi日子rényāoqiú要求juébù决不deYuànyì愿意quèyuǎntāmen他们
7 Huángchóng蝗虫dexíngzhuàng形状hǎoxiàng好像yùbèi预备chūzhàndeyíyàng一样tóushàngdàidehǎoxiàng好像jīnguānmiǎn冠冕liǎnmiànhǎoxiàng好像nánrén男人deliǎnmiàn
8 Tóufa头发xiàngnǚrén女人detóufa头发yáchǐ牙齿xiàngshīzi狮子deyáchǐ牙齿
9 Xiōngqiányǒuhǎoxiàng好像tiěTāmen它们chìbǎng翅膀deshēngyīn声音hǎoxiàng好像xǔduō许多chēbēnpǎo奔跑shàngzhèndeshēngyīn声音
10 Yǒuwěiba尾巴xiàngxiēzi蝎子Wěiba尾巴shàngdegōunéngshāngrényuè
11 Yǒudekēngdeshǐzhě使者zuòtāmen它们dewángÀnzheláihuàmíngjiào名叫dùnhuàmíngjiào名叫lún
12 Dìyī第一yàngzāihuòguòqu过去leháiyǒu还有liǎngyàngzāihuòyàolái
13 Dìliù第六wèitiānshǐ天使chuīhàojiùtīngjiàn听见yǒushēngyīn声音cóngshénmiànqián面前Jīntán金坛dejiǎochūlai出来
14 Fēnfù吩咐chuīhàodedìliù第六wèitiānshǐ天使shuōkǔnbǎng捆绑zàideshǐzhě使者shìfàng释放le
15 shǐzhě使者jiùbèishìfàng释放Tāmen他们yuánshìyùbèi预备hǎoledàomǒuniánmǒuyuèmǒumǒushí某时yàoshārén杀人desānfēnzhī分之
16 jūnyǒuèrwànwàn万万Tāmen他们deshùmù数目tīngjiàn听见le
17 zàiyìxiàng异象zhōngkànjiàn看见nàxiē那些qímǎ骑马deqímǎ骑马dexiōngqiányǒurúhuǒ如火mǎnǎo玛瑙bìngliúhuáng硫磺detóuhǎoxiàng好像shīzi狮子tóuyǒuhuǒyǒuyānyǒuliúhuáng硫磺cóngdekǒuzhōngchūlai出来
18 Kǒuzhōngsuǒchūlai出来dehuǒyānbìngliúhuáng硫磺zhèsānyàngzāishāleréndesānfēnzhī分之
19 Zhèdenénglì能力shìzàikǒuwěiba尾巴shàngYīnzhèwěiba尾巴xiàngshébìngqiě并且yǒutóuyòngyǐ用以hàirén
20 Qíyú其余wèicéngbèizhèxie这些zāisuǒshāderénréngjiù仍旧huǐgǎi悔改zìjǐ自己shǒusuǒzuòdeháishì还是bàiguǐnàxiē那些bùnéng不能kànbùnéng不能tīngbùnéng不能zǒujīnyíntóngshídeǒuxiàng偶像
21 Yòuhuǐgǎi悔改tāmen他们nàxiē那些xiōngshāxiéshùjiānyín奸淫tōuqiè偷窃deshìPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 yòukànjiàn看见lìngyǒuwèidàlì大力detiānshǐ天使cóngtiānjiàngxià降下zheyúncai云彩tóushàngyǒuhóngLiǎnmiànxiàngtóuliǎngjiǎoxiànghuǒzhù
2 shǒulǐ手里zhexiǎoshūjuànshìzhǎnkāi展开deyòujiǎohǎizuǒjiǎode
3 Dàshēng大声hūhǎn呼喊hǎoxiàng好像shīzi狮子hǒujiàohūhǎn呼喊wánlejiùyǒuléifāshēng发声
4 léifāshēng发声zhīhòu之后zhèngyàoxiěchūlai出来jiùtīngjiàn听见cóngtiānshàng天上yǒushēngyīn声音shuōléisuǒshuōdeyàofēngshàngbùkě不可xiěchūlai出来
5 suǒkànjiàn看见dehǎidedetiānshǐ天使xiàngtiānjǔqǐ举起yòushǒu右手lái
6 Zhǐzhechuàngzào创造tiāntiānshàng天上zhīdedìshang地上zhīhǎihǎizhōngzhīzhíhuódàoyǒngyǒngyuǎn永远yuǎndeshìshuōbùzài不再yǒushí有时le。(Huòzuòbùzài不再dānyánle
7 Dànzàidìqī第七wèitiānshǐ天使chuīhàofāshēng发声deshíhòu的时候shéndeàomì奥秘jiùchéngquánlezhèngrú正如shénsuǒchuángěipúrén仆人zhòngxiānzhī先知dejiāyīn
8 xiānqián先前cóngtiānshàng天上suǒtīngjiàn听见deshēngyīn声音yòufēnfù吩咐shuōhǎidezhītiānshǐ天使shǒuzhōngzhǎnkāi展开dexiǎoshūjuànguòlái过来
9 jiùzǒudàotiānshǐ天使nàli那里duìshuōqǐngxiǎoshūjuàngěiduìshuōzhechījìnlebiàn便jiàodùzi肚子rán’ér然而zàikǒuzhōngyàotián
10 cóngtiānshǐ天使shǒuzhōngxiǎoshūjuànjiēguòlái过来chījìnleZàikǒuzhōngguǒrán果然tiánChīleyǐhòu以后dùzi肚子juéde觉得le
11 Tiānshǐ天使yuánwénzuòtāmen他们duìshuōzhǐzheduōmínduōguóduōfāng多方duōwángzàishuō再说yùyán预言Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Yǒugēnwěicìgěi赐给dàngzuò当作liángdù量度dezhàngQiěyǒuhuàshuōqǐlai起来jiāngshéndediàn殿jìtán祭坛bìngzàidiàn殿zhōnglǐbài礼拜deréndōuliángliáng
2 Zhǐshì只是diàn殿wàideyuànzi院子yàoliúxià留下bùyòng不用liángYīnwèi因为zhèshìgěilewàibāngrén外邦人deTāmen他们yàojiàntà践踏shèngchéng圣城sìshí四十èryuè
3 yàoshǐ使liǎngjiànzhèngrén见证人chuānzhuó穿着máoyī毛衣chuándào传道yīqiān一千èrbǎi二百liùshí六十tiān
4 Tāmen他们jiùshì就是liǎnggǎnlǎnshù橄榄树liǎngdēngtáizàishì在世jièzhīzhǔmiànqián面前de
5 Ruòyǒurén有人xiǎngyàohàitāmen他们jiùyǒuhuǒcóngtāmen他们kǒuzhōngchūlai出来shāomièchóuFánxiǎngyàohàitāmen他们dedōuzhèyàng这样bèishā
6 Zhèèrrényǒuquánbǐng权柄zàitāmen他们chuándào传道derìzi日子jiàotiānbìsè闭塞xiàyǔ下雨yòuyǒuquánbǐng权柄jiàoshuǐbiànwéixuèBìngqiě并且néngsuíshí随时suíyì随意yòngyàngdezāiyānggōngjī攻击shìjiè世界
7 Tāmen他们zuòwánjiànzhèng见证deshíhòu的时候cóngdekēngshànglái上来deshòutāmen他们jiāozhàn交战bìngqiě并且déshèng得胜tāmen他们shāle
8 Tāmen他们deshīshou尸首jiùdǎozàichéngdejiēshàngZhèchéngànzhelíngjiàoSuǒduō所多yòujiàoĀijí埃及jiùshì就是tāmen他们dezhǔdīngshízìjià十字架zhīchǔ
9 Cóngmínfānggèguó各国zhōngyǒurén有人guānkàn观看tāmen他们deshīshou尸首sāntiān三天bànyòubùxǔ不许shīshou尸首fàngzài放在fénmù坟墓
10 Zhùzàidìshang地上derénjiùwéitāmen他们huānxǐ欢喜kuàilè快乐hùxiāng互相kuìsònglǐ送礼Yīnzhèliǎngwèixiānzhī先知céngjiàozhùzàidìshang地上derénshòutòngkǔ痛苦
11 Guòlezhèsāntiān三天bànyǒushēngqì生气cóngshénnàli那里jìnrù进入tāmen他们lǐmiàn里面tāmen他们jiùzhànqǐlai起来Kànjiàn看见tāmen他们derénshénshìhàipà害怕
12 Liǎngwèixiānzhī先知tīngjiàn听见yǒudàshēng大声yīncóngtiānshàng天上láiduìtāmen他们shuōshàngdàozhèlǐ这里láiTāmen他们jiùjiàzheyúnshàngletiānTāmen他们dechóukànjiàn看见le
13 Zhèngzài正在nàshí那时hòudezhèndòng震动chéngjiùdǎotā倒塌leshífēn十分zhīyī之一Yīndìzhèn地震érdeyǒuqiānrénQíyú其余dedōukǒngjù恐惧guīróngyào荣耀gěitiānshàng天上deshén
14 Dì’èr第二yàngzāihuòguòqu过去Dìsān第三yàngzāihuòkuàidàole到了
15 Dìqī第七wèitiānshǐ天使chuīhàotiānshàng天上jiùyǒudàshēng大声yīnshuōshìshàngdeguóchénglezhǔzhǔJīdū基督deguóyàozuòwángzhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎn
16 Zàishénmiànqián面前zuòzàizìjǐ自己wèishàngdeèrshísì二十四wèizhǎnglǎo长老jiùmiàndejìngbàishén
17 Shuōzàijīnzàidezhǔshénquánnéngzhěawǒmen我们gǎnxiè感谢yīnzhízhǎng执掌dàquán大权zuòwángle
18 Wàibāngfānù发怒defèn忿líndàole到了Shěnpàn审判réndeshíhòu的时候dàole到了depúrén仆人zhòngxiānzhī先知zhòngshèngtú圣徒fánjìngwèi敬畏míngderénliándàixiǎodeshǎngdeshíhòu的时候dàole到了bàihuài败坏nàxiē那些bàihuài败坏shìjiè世界zhīréndeshíhòu的时候jiùdàole到了
19 Dāngshí当时shéntiānshàng天上dediàn殿kāilezàidiàn殿zhōngxiànchūtāde他的yuēguì约柜Suíhòu随后yǒushǎndiàn闪电shēngyīn声音léihōngdìzhèn地震báoPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Tiānshàng天上xiànchūyìxiàng异象láiYǒuyīgè一个fùrén妇人shēntóujiǎoyuèliàng月亮tóudàishí’èr十二xīngdeguānmiǎn冠冕
2 huái怀leyùnzàishēngchǎn生产dejiānnán艰难zhōngténgtòng疼痛hūjiào呼叫
3 Tiānshàng天上yòuxiànchūyìxiàng异象láiYǒutiáohónglóngtóushíjiǎotóushàngdàizheguānmiǎn冠冕
4 dewěiba尾巴tuōlā拖拉zhetiānshàng天上xīngchén星辰desānfēnzhī分之shuāizàidìshang地上Lóngjiùzhànzàijiāngyào将要shēngchǎn生产defùrén妇人miànqián面前děngshēngchǎn生产zhīhòu之后yàotūnchītāde她的háizi孩子
5 Fùrén妇人shēngleyīgè一个nánháizǐ男孩子shìjiānglái将来yàoyòngtiězhàngxiáguǎnwànguódexiáguǎnyuánwénzuò)。Tāde她的háizi孩子bèitídào提到shénbǎozuò宝座nàli那里le
6 Fùrén妇人jiùtáodàokuàngzàinàli那里yǒushéngěiyùbèi预备dedìfang地方shǐ使bèiyǎnghuo养活yīqiān一千èrbǎi二百liùshí六十tiān
7 Zàitiānshàng天上jiùyǒulezhēngzhànjiātóngtāde他的shǐzhě使者lóngzhēngzhànLóngtóngdeshǐzhě使者zhēngzhàn
8 Bìngméiyǒu没有déshèng得胜tiānshàng天上zàiméiyǒu没有tāmen它们dedìfang地方
9 lóngjiùshì就是shémíngjiào名叫móguǐ魔鬼yòujiàosādàn撒但shìmíhuo迷惑tiānxià天下debèishuāizàidìshang地上deshǐzhě使者yītóng一同bèishuāixiàqu下去
10 tīngjiàn听见zàitiānshàng天上yǒudàshēng大声yīnshuōshéndejiù’ēn救恩nénglì能力guóbìngJīdū基督dequánbǐng权柄xiànzài现在dōuláidào来到leYīnwèi因为zàiwǒmen我们shénmiànqián面前zhòuyè昼夜kònggào控告wǒmen我们dìxiōng弟兄deyǐjīng已经bèishuāixiàqu下去le
11 Dìxiōng弟兄shèngguò胜过shìyīngāoyángdexuèzìjǐ自己suǒjiànzhèng见证dedàoTāmen他们suīzhìyú至于yěbù也不àixí爱惜xìngmìng性命
12 Suǒyǐ所以zhūtiānzhùzàiqízhōng在其中denǐmen你们dōukuàilè快乐Zhǐshì只是dehǎiyǒuhuòleyīnwèi因为móguǐ魔鬼zhīdao知道zìjǐ自己deshíhòu的时候duōjiùfèn忿fèn忿dìxià地下dàonǐmen你们nàli那里le
13 Lóngjiànzìjǐ自己bèishuāizàidìshang地上jiùbīpò逼迫shēngnánháizǐ男孩子defùrén妇人
14 Yúshì于是yǒuyīngdeliǎngchìbǎng翅膀cìgěi赐给fùrén妇人jiàonéngfēidàokuàngdàozìjǐ自己dedìfang地方duǒbì躲避shézàinàli那里bèiyǎnghuo养活zǎièrzǎibànzài半载
15 Shéjiùzàifùrén妇人shēnhòucóngkǒuzhōngchūshuǐláixiàngyíyàng一样yàojiāngfùrén妇人chōng
16 Dequèbāngzhù帮助fùrén妇人kāikǒu开口tūnlecóngLóngkǒu龙口chūlai出来deshuǐ。(Yuánwénzuò
17 Lóngxiàngfùrén妇人fānù发怒qíyú其余deérnǚ儿女zhēngzhànzhèr这儿jiùshì就是shǒushénjièmìng诫命wéiYēsū耶稣zuòjiànzhèng见证deNàshí那时lóngjiùzhànzàihǎibiān海边deshāshàngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 yòukànjiàn看见yīgè一个shòucónghǎizhōngshànglái上来yǒushíjiǎotóuzàishíjiǎoshàngdàizheshíguānmiǎn冠冕tóushàngyǒuxièdú亵渎demínghào名号
2 suǒkànjiàn看见deshòuxíngzhuàng形状xiàngbàojiǎoxiàngxióngdejiǎokǒuxiàngshīzi狮子dekǒulóngjiāngzìjǐ自己denénglì能力zuòwèi座位dàquán大权bǐngdōugěile
3 kànjiàn看见shòudetóuzhōngyǒuyīgè一个sìhu似乎shòuleshāngshāngquèhǎoleQuándederéndōugēncóng跟从shòu
4 Yòubàilóngyīnwèi因为jiāngzìjǐ自己dequánbǐng权柄gěileshòubàishòushuōshéinéngzhèshòushéinéngjiāozhàn交战ne
5 Yòucìgěi赐给shuōkuādà夸大xièdú亵渎huàdekǒuYòuyǒuquánbǐng权柄cìgěi赐给kěyǐ可以rènyì任意érxíngsìshí四十èryuè
6 Shòujiùkāikǒu开口xiàngshénshuōxièdú亵渎dehuà的话xièdú亵渎shéndemíngbìngtāde他的zhàngyǐjí以及nàxiē那些zhùzàitiānshàng天上de
7 Yòurènpíng任凭shèngtú圣徒zhēngzhànbìngqiě并且déshèng得胜quánbǐng权柄cìgěi赐给zhìmínfānggèguó各国
8 Fánzhùzàidìshang地上míngzi名字cóngchuàngshìyǐlái以来méiyǒu没有zàibèishāzhīgāoyángshēngmìng生命shàngderéndōuyàobài
9 Fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīng
10 luèréndebèiluèYòngdāoshārén杀人debèidāoshāShèngtú圣徒derěnnài忍耐xìnxīn信心jiùshì就是zàicǐ在此
11 yòukànjiàn看见lìngyǒuyīgè一个shòucóngdezhōngshànglái上来Yǒuliǎngjiǎorútóng如同yánggāoshuōhuàhǎoxiàng好像lóng
12 zàitóuyīgè一个shòumiànqián面前shīxíng施行tóuyīgè一个shòusuǒyǒu所有dequánbǐng权柄Bìngqiě并且jiàodezhùzàidìshang地上derénbàishānghǎode好的tóuyīgè一个shòu
13 Yòuxíngqíshì奇事shènzhì甚至zàirénmiànqián面前jiàohuǒcóngtiānjiàngzàidìshang地上
14 yīncìgěi赐给quánbǐng权柄zàishòumiànqián面前néngxíngqíshì奇事jiùmíhuo迷惑zhùzàidìshang地上derénshuōyàogěishòudāoshāngháihuózhe活着deshòuzuòxiàng
15 Yòuyǒuquánbǐng权柄cìgěi赐给jiàoshòuxiàngyǒushēngqì生气Bìngqiě并且néngshuōhuàyòujiàosuǒyǒu所有bàishòuxiàngderéndōubèishāhài杀害
16 yòujiàozhòngrén众人wúlùn无论dàxiǎo大小pínzìzhǔ自主dewéidedōuzàiyòushǒu右手shànghuòshì或是zàiéshàngshòuyīgè一个yìn
17 Chúle除了shòuyìnyǒuleshòumínghuòyǒushòumíngshùmù数目dedōubùdé不得zuòmǎimài买卖
18 Zàizhèlǐ这里yǒuzhìhuì智慧Fányǒucōngmíng聪明dekěyǐ可以suànshòudeshùmù数目yīnwèi因为zhèshìréndeshùmù数目deshùmù数目shìliùbǎiliùshí六十liùPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 14

1 yòuguānkàn观看jiàngāoyángzhànzàixí’ānshān锡安山tóngyòuyǒushísì十四wànsìqiān四千réndōuyǒutāde他的míngdemíngxiězàiéshàng
2 tīngjiàn听见cóngtiānshàng天上yǒushēngyīn声音xiàngzhòngshuǐdeshēngyīn声音léideshēngyīn声音Bìngqiě并且suǒtīngjiàn听见dehǎoxiàng好像tánqín弹琴desuǒdàndeqínshēng
3 Tāmen他们zàibǎozuò宝座qiánbìngzàihuózhòngzhǎnglǎo长老qiánchànggē唱歌fǎngfú仿佛shìxīnChúle除了cóngdìshang地上mǎiláideshísì十四wànsìqiān四千rényǐwài以外méiyǒurén没有人néngxuézhè
4 Zhèxie这些rénwèicéngzhānrǎn沾染fùnǚ妇女tāmen他们yuánshìtóngshēnGāoyángwúlùn无论wǎngnǎli哪里tāmendōu他们都gēnsuí跟随Tāmen他们shìcóngrénjiān人间mǎiláidezuòchūshúdeguǒguīshéngāoyáng
5 Zàitāmen他们kǒuzhōngcháchūhuǎngyán谎言láiTāmen他们shìméiyǒu没有xiácī瑕疵de
6 yòukànjiàn看见lìngyǒuwèitiānshǐ天使fēizàikōngzhōng空中yǒuyǒngyuǎn永远defúyīn福音yàochuángěizhùzàidìshang地上derénjiùshì就是gèguó各国fāngmín
7 dàshēng大声shuōyīngdāng应当jìngwèi敬畏shénjiāngróngyào荣耀guīgěiYīnshīxíng施行shěnpàn审判deshíhòu的时候yǐjīng已经dàole到了Yīngdāng应当jìngbàichuàngzào创造tiāndì天地hǎizhòngshuǐquányuánde
8 Yòuyǒudì’èrwèi第二位tiānshǐ天使jiēzhe接着shuōjiàowànmínxiéyínzhījiǔdeBābǐlún巴比伦chéngqīngdào倾倒leqīngdào倾倒le
9 Yòuyǒudìsān第三wèitiānshǐ天使jiēzhe接着tāmen他们dàshēng大声shuōruòyǒurén有人bàishòushòuxiàngzàiéshànghuòzàishǒushàngshòuleyìn
10 Zhèrénshéndejiǔjiǔzhēnzàishénfèn忿debēizhōngchúnyàozàishèngtiānshǐ天使gāoyángmiànqián面前zàihuǒliúhuáng硫磺zhīzhōng之中shòutòngkǔ痛苦
11 shòutòngkǔ痛苦deyānwǎngshàngmàozhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎnNàxiē那些bàishòushòuxiàngshòumíngzhīyìndezhòuyè昼夜bùdé不得ānníng安宁
12 Shèngtú圣徒derěnnài忍耐jiùzàicǐ在此Tāmen他们shìshǒushénjièmìng诫命Yēsū耶稣zhēndàode
13 tīngjiàn听见cóngtiānshàng天上yǒushēngyīn声音shuōyàoxiěxiàcóngjīnyǐhòu以后zàizhǔlǐmiàn里面érderényǒuleShènglíng圣灵shuōshìde是的tāmen他们lezìjǐ自己deláozuògōngdeguǒxiàosuízhe随着tāmen他们
14 yòuguānkàn观看jiànyǒuyīpiàn一片báiyúnyúnshàngzuòzhewèihǎoxiàng好像réntóushàngdàizhejīnguānmiǎn冠冕shǒulǐ手里zhekuàiliándāo镰刀
15 Yòuyǒuwèitiānshǐ天使cóngdiàn殿zhōngchūlai出来xiàngzuòzàiyúnshàngdedàshēng大声hǎnzheshuōshēnchū伸出deliándāo镰刀láishōugē收割Yīnwèi因为shōugē收割deshíhòu的时候yǐjīng已经dàole到了dìshang地上dezhuāngjia庄稼yǐjīng已经shútòule
16 zuòzàiyúnshàngdejiùliándāo镰刀rēngzàidìshang地上Dìshang地上dezhuāngjia庄稼jiùbèishōugē收割le
17 Yòuyǒuwèitiānshǐ天使cóngtiānshàng天上dediàn殿zhōngchūlai出来zhekuàiliándāo镰刀
18 Yòuyǒuwèitiānshǐ天使cóngjìtán祭坛zhōngchūlai出来shìyǒuquánbǐng权柄guǎnhuǒdexiàngzhekuàiliándāo镰刀dedàshēng大声hǎnzheshuōshēnchū伸出kuàiliándāo镰刀láishōudìshang地上pútao葡萄shùdeguǒYīnwèi因为pútao葡萄shútòule
19 tiānshǐ天使jiùliándāo镰刀rēngzàidìshang地上shōuledìshang地上depútao葡萄diūzàishénfèn忿dejiǔzhàzhōng
20 jiǔzhàchuàizàichéngwàijiùyǒuxuècóngjiǔzhàliúchū流出láigāodàodejiáohuányuǎnyǒuliùbǎiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 yòukànjiàn看见zàitiānshàng天上yǒuyìxiàng异象érqiě而且jiùshì就是wèitiānshǐ天使zhǎngguǎn掌管ledezāiYīnwèi因为shéndezàizhèzāizhōngjìnle
2 kànjiàn看见fǎngfú仿佛yǒubōli玻璃hǎiqízhōng其中yǒuhuǒchānYòukànjiàn看见nàxiē那些shèngleshòushòudexiàngbìngmíngzi名字shùmù数目deréndōuzhànzàibōli玻璃hǎishàng海上zheshéndeqín
3 Chàngshénpúrén仆人Móxī摩西degāoyángdeshuōzhǔshénquánnéngzhěadezuòwéi作为zāizāiWànshìzhīwánga,(shìhuòzuòguódedàozāichéngzāi
4 Zhǔashéigǎnjìngwèi敬畏jiāngróngyào荣耀guīdemíngneyīnwèi因为yǒushìshèngdeWànmíndōuyàoláizàimiànqián面前jìngbàiYīngōngdezuòwéi作为yǐjīng已经xiǎnchūlai出来le
5 Cǐhòu此后kànjiàn看见zàitiānshàng天上cúnguìdediàn殿kāile
6 zhǎngguǎn掌管zāidewèitiānshǐ天使cóngdiàn殿zhōngchūlai出来chuānzhuó穿着jiébái洁白guāngmíng光明de,(yǒujuànzuòbǎoshí宝石xiōngjiānshùzhejīndài
7 huózhōngyǒuyīgè一个chéngmǎnlehuódàoyǒngyǒngyuǎn永远yuǎnzhīshéndejīnwǎngěilewèitiānshǐ天使
8 Yīnshénderóngyào荣耀nénglì能力diàn殿zhōngchōngmǎn充满leyānYúshì于是méiyǒurén没有人néngjìndiàn殿zhíděngdào等到wèitiānshǐ天使suǒjiàngdezāiwánbì完毕lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 16

1 tīngjiàn听见yǒudàshēng大声yīncóngdiàn殿zhōngchūlai出来xiàngwèitiānshǐ天使shuōnǐmen你们chéngshéndewǎndǎozàidìshang地上
2 Dìyī第一wèitiānshǐ天使biàn便wǎndǎozàidìshang地上jiùyǒuěérqiě而且dechuāngshēngzàinàxiē那些yǒushòuyìnbàishòuxiàngderénshēn人身shàng
3 Dì’èrwèi第二位tiānshǐ天使wǎndǎozàihǎilǐ海里hǎijiùbiànchéng变成xuèhǎoxiàng好像réndexuèhǎizhòngdì中的huódōule
4 Dìsān第三wèitiānshǐ天使wǎndǎozàijiāngzhòngshuǐdequányuánshuǐjiùbiànchéng变成xuèle
5 tīngjiàn听见zhǎngguǎn掌管zhòngshuǐdetiānshǐ天使shuōzàijīnzàideshèngzhěazhèyàng这样pànduàn判断shìgōngde
6 Tāmen他们céngliúshèngtú圣徒xiānzhī先知dexuèxiànzài现在gěitāmen他们xuèZhèshìtāmen他们suǒgāishòude
7 yòutīngjiàn听见jìtán祭坛zhōngyǒushēngyīn声音shuōshìde是的zhǔshénquánnéngzhěadepànduàn判断zāichéngzāi
8 Dìsì第四wèitiānshǐ天使wǎndǎozàitóushàngjiàotóunéngyònghuǒkǎorén
9 Rénbèisuǒkǎojiùxièdú亵渎yǒuquánzhǎngguǎn掌管zhèxie这些zāideshénzhīmíngbìngbù并不huǐgǎi悔改jiāngróngyào荣耀guīgěishén
10 Dìwǔ第五wèitiānshǐ天使wǎndǎozàishòudezuòwèi座位shàngshòudeguójiùhēi’àn黑暗leRényīnténgtòng疼痛jiùyǎozìjǐ自己deshétóu舌头
11 Yòuyīnsuǒshòudeténgtòng疼痛shēngdechuāngjiùxièdú亵渎tiānshàng天上deshénBìngbù并不huǐgǎi悔改suǒxíngde
12 Dìliù第六wèitiānshǐ天使wǎndǎozàishàngshuǐjiùgānleyàogěicóngrìchū日出zhīdesuǒláidezhòngwángyùbèi预备dàolù道路
13 yòukànjiàn看见sānwūhuì污秽delínghǎoxiàng好像qīngwā青蛙cóngLóngkǒu龙口shòukǒubìngjiǎxiānzhī先知dekǒuzhōngchūlai出来
14 Tāmen他们běnshìguǐdelíngshīxíng施行qíshì奇事chūqù出去dàotiānxià天下zhòngwángnàli那里jiàotāmen他们zàishénquánnéngzhědejùjí聚集zhēngzhàn
15 Kànláixiàngzéiyíyàng一样jǐngxǐngkānshǒu看守yīfu衣服miǎnde免得chìshēnérxíngjiàorénjiànxiūchǐ羞耻deyǒule
16 sānguǐbiàn便jiàozhòngwángjùjí聚集zàichǔláihuàjiàozuòduōdùn
17 Dìqī第七wèitiānshǐ天使wǎndǎozàikōngzhōng空中jiùyǒudàshēng大声yīncóngdiàn殿zhòngdì中的bǎozuò宝座shàngchūlai出来shuōchéngle
18 Yòuyǒushǎndiàn闪电shēngyīn声音léihōngdàdìzhèn大地震zìcóng自从dìshang地上yǒurén有人yǐlái以来méiyǒu没有zhèyàng这样zhèyàng这样lìhài利害dedìzhèn地震
19 chénglièwéisānduànlièguódechéngdōudǎotā倒塌leShénxiǎngBābǐlún巴比伦chéngláiyàochéngzìjǐ自己lièdejiǔbēigěi
20 hǎidǎo海岛dōutáobì逃避lezhòngshānyěbù也不jiànle
21 Yòuyǒubāozi雹子cóngtiānzàirénshēn人身shàngměiyī每一yuēzhòngliánde。(liándeyuēyǒujiǔshí九十jīnwéizhèbāozi雹子dezāijídà极大rénjiùxièdú亵渎shénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 17

1 zhewǎndewèitiānshǐ天使zhōngyǒuwèiqiánláiduìshuōdàozhèlǐ这里láijiāngzuòzàizhòngshuǐshàngdeyínsuǒyàoshòudexíngfá刑罚zhǐgěikàn
2 Dìshang地上dejūnwángxíngyínZhùzàidìshang地上derénzuìleyínluàndejiǔ
3 bèishènglíng圣灵gǎndòng感动tiānshǐ天使dàidàokuàngjiùkànjiàn看见yīgè一个nǚrén女人zàizhūhóngsè红色deshòushàngshòuyǒutóushíjiǎobiànyǒuxièdú亵渎demínghào名号
4 nǚrén女人chuānzhuó穿着zǐsè紫色zhūhóngsè红色deyīfu衣服yòngjīnbǎoshí宝石zhēnzhū珍珠wéizhuāngshìShǒujīnbēibēizhōngchéngmǎnlezēngzhījiùshì就是yínluàndewūhuì污秽
5 Zàiéshàngyǒumíng有名xiězheshuōàomì奥秘zāiBābǐlún巴比伦zuòshìshàngdeyínyíqiè一切zēngzhīde
6 yòukànjiàn看见nǚrén女人zuìleshèngtú圣徒dexuèwéiYēsū耶稣zuòjiànzhèng见证zhīréndexuèkànjiàn看见jiùdàdà大大de
7 Tiānshǐ天使duìshuōwèishénme为什么neyàojiāngzhènǚrén女人duòzhetāde她的tóushíjiǎoshòudeàomì奥秘gàosu告诉
8 suǒkànjiàn看见deshòuxiānqián先前yǒurújīn如今méiyǒu没有Jiāngyào将要cóngdekēngshànglái上来yòuyàoguīchénlúnFánzhùzàidìshang地上míngzi名字cóngchuàngshìyǐlái以来méiyǒu没有zàishēngmìng生命shàngdejiànxiānqián先前yǒurújīn如今méiyǒu没有yǐhòu以后zàiyǒude有的shòujiù
9 Zhìhuì智慧dexīnzàicǐ在此kěyǐ可以sīxiǎng思想tóujiùshì就是nǚrén女人suǒzuòdezuòshān
10 Yòushìwèiwángwèiyǐjīng已经qīngdào倾倒lewèiháizàiwèiháiméiyǒu没有láidào来到láideshíhòu的时候bìxū必须zànshí暂时cúnliú
11 xiānqián先前yǒurújīn如今méiyǒu没有deshòujiùshì就是dìbā第八wèiwèitónglièbìngqiě并且guīchénlún
12 suǒkànjiàn看见deshíjiǎojiùshì就是shíwángTāmen他们háiméiyǒu没有deguóDàntāmen他们yīshí一时zhījiān之间yàoshòutóngdequánbǐng权柄wángyíyàng一样
13 Tāmen他们Tóngxīn同心héyì合意jiāngzìjǐ自己denénglì能力quánbǐng权柄gěishòu
14 Tāmen他们gāoyángzhēngzhàngāoyángshèngguò胜过tāmen他们yīnwèi因为gāoyángshìwànzhǔzhīzhǔwànwángzhīwángTóngzhegāoyángdejiùshì就是méngshàobèixuǎnyǒuzhōngxīn忠心debìděi必得shèng
15 Tiānshǐ天使yòuduìshuōsuǒkànjiàn看见yínzuòdezhòngshuǐjiùshì就是duōmínduōrénduōguóduōfāng多方
16 suǒkànjiàn看见deshíjiǎoshòuhènzhèyínshǐ使lěngluò冷落chìshēnYòuyàochītāde她的ròuyònghuǒjiāngshāojìn
17 Yīnwèi因为shénshǐ使zhūwángTóngxīn同心héyì合意zūnxíngtāde他的zhǐyì旨意zìjǐ自己deguógěishòuzhíděngdào等到shéndehuà的话dōuyīngyànle
18 suǒkànjiàn看见denǚrén女人jiùshì就是guǎnxiá管辖dìshang地上zhòngwángdechéngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 18

1 Cǐhòu此后kànjiàn看见lìngyǒuwèiyǒudàquán大权bǐngdetiānshǐ天使cóngtiānjiàngxià降下Dejiùyīntāde他的róngyào荣耀fāguāng发光
2 dàshēng大声hǎnzheshuōBābǐlún巴比伦chéngqīngdào倾倒leqīngdào倾倒lechéngleguǐdezhùchù住处yàngwūhuì污秽zhīlíngdecháoxuè巢穴huòzuòláoxiàtóng),bìngyàngwūhuì污秽zēngzhīqiāoniǎodecháoxuè巢穴
3 Yīnwèi因为lièguódū国都bèixiéyíndejiǔqīngdào倾倒leDìshang地上dejūnwángxíngyíndìshang地上deshāngyīnshēhuátàiguòjiùlecái
4 yòutīngjiàn听见cóngtiānshàng天上yǒushēngyīn声音shuōwǒde我的mínnǐmen你们yàocóngchéngchūlai出来miǎnde免得yītóng一同yǒuzuì有罪shòusuǒshòudezāiyāng
5 Yīntāde她的zuì’è罪恶tāotiāntāde她的shényǐjīng已经xiǎngqǐlai起来le
6 zěnyàng怎样dàirényàozěnyàng怎样dàiànsuǒxíngdejiābèi加倍debàoyìng报应Yòngdiàojiǔdebēijiābèi加倍dediàogěi
7 zěnyàng怎样róngyào荣耀zìjǐ自己zěnyàng怎样shēhuádāngjiàozhàoyàng照样tòngkǔ痛苦bēi’āi悲哀Yīnxīnlǐ心里shuōzuòlehuánghòu皇后dewèibìngbù并不shìguǎfu寡妇juébù决不zhìyú至于bēi’āi悲哀
8 Suǒyǐ所以zàiyītiān一天zhīnèi之内tāde她的zāiyāngyàoyīqí一齐láidào来到jiùshì就是sǐwáng死亡bēi’āi悲哀jīhuang饥荒yòuyàobèihuǒshāojìnleYīnwèi因为shěnpàn审判tāde她的zhǔshényǒunénglì有能力
9 Dìshang地上dejūnwángsùlái素来xíngyínyītóng一同shēhuádekànjiàn看见shāotāde她的yānjiùwéikūqì哭泣āiháo哀号
10 Yīntāde她的tòngkǔ痛苦jiùyuǎnyuǎndezhànzheshuōāizāiāizāiBābǐlún巴比伦chéngjiāngù坚固dechéngayīshí一时zhījiān之间dexíngfá刑罚jiùláidào来到le
11 Dìshang地上deshāngdōuwéikūqì哭泣bēi’āi悲哀yīnwèi因为méiyǒurén没有人zàimǎitāmen他们dehuòwù货物le
12 Zhèhuòwù货物jiùshì就是jīnyínbǎoshí宝石zhēnzhū珍珠zǐsè紫色liàochóuzi绸子zhūhóngsè红色liàoyàngxiāngyàngxiàngyá象牙demǐnyàngbǎoguì宝贵demùtou木头tóngtiěhànBáiyù白玉demǐn
13 Bìngròuguì肉桂dòu蔻,xiāngliào香料xiānggāorǔxiāng乳香jiǔyóumiànmàizi麦子niúyángchērénkǒu人口
14 Bābǐlún巴比伦suǒtānàideguǒlíkāi离开leyíqiè一切dezhēnxiūměiwèi美味huáměidewùjiàn物件cóngzhōngjiān中间huǐmiè毁灭juébù决不néngzàijiàn再见le
15 Fànmài贩卖zhèxie这些huòwù货物jièzhelecáideshāngyīntāde她的tòngkǔ痛苦jiùyuǎnyuǎndezhànzhekūqì哭泣bēi’āi悲哀shuō
16 Āizāiāizāizhèchéngachángchuānzhuó穿着zǐsè紫色zhūhóngsè红色deyīfu衣服yòuyòngjīnbǎoshí宝石zhēnzhū珍珠wéizhuāngshì
17 Yīshí一时zhījiān之间zhème这么dehòujiùguīyǒuleFánchuánzhǔzuòchuánwǎnggèchù各处debìngzhòngshuǐshǒu水手liánsuǒyǒu所有kàohǎiwéidedōuyuǎnyuǎndezhànzhe
18 Kànjiàn看见shāotāde她的yānjiùhǎnzheshuōyǒuchéngnéngzhèchéngne
19 Tāmen他们yòuchéntǔ尘土zàitóushàngkūqì哭泣bēi’āi悲哀hǎnzheshuōāizāiāizāizhèchéngaFányǒuchuánzàihǎizhòngdì中的dōuyīntāde她的zhēnbǎochénglefùzú富足zàiyīshí一时zhījiān之间jiùchénglehuāngchǎng
20 Tiānzhòngshèngtú圣徒zhòngshǐtú使徒zhòngxiānzhī先知anǐmen你们dōuyàoyīnhuānxǐ欢喜Yīnwèi因为shényǐjīng已经zàishēnshàngshēnlenǐmen你们deyuān
21 Yǒuwèidàlì大力detiānshǐ天使jǔqǐ举起yīkuài一块shítou石头hǎoxiàng好像mòshí磨石rēngzàihǎilǐ海里shuōBābǐlún巴比伦chéngzhèyàng这样měngdebèirēngxiàqu下去juébù决不néngzàijiàn再见le
22 Tánqín弹琴zuòyuèchuīchuīhàodeshēngyīn声音zàizhōngjiān中间juébù决不néngzàitīngjiàn听见xíngshǒuyì手艺rénzàizhōngjiān中间juébù决不néngzàiyùjiàn遇见Tuīdeshēngyīn声音zàizhōngjiān中间juébù决不néngzàitīngjiàn听见
23 Dēngguāng灯光zàizhōngjiān中间juébù决不néngzàizhàoyào照耀Xīnláng新郎xīndeshēngyīn声音zàizhōngjiān中间juébù决不néngzàitīngjiàn听见deshāngyuánlái原来shìdìshang地上dezūnguìrénWànguóbèidexiéshùmíhuo迷惑le
24 Xiānzhī先知shèngtú圣徒bìngdìshang地上yíqiè一切bèishāzhīréndexuèdōuzàizhèchéngkànjiàn看见lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 19

1 Cǐhòu此后tīngjiàn听见hǎoxiàng好像qúnzhòng群众zàitiānshàng天上dàshēng大声shuōHālì哈利jiùshì就是yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华deyìsī意思),jiù’ēn救恩róngyào荣耀quánnéng权能dōushǔwǒmen我们deshén
2 Tāde他的pànduàn判断shìzhēnshí真实gōngdeYīnpànduàn判断leyòngyínxíngbàihuài败坏shìjiè世界deyínbìngqiě并且xiàngyíntǎoliúpúrén仆人xuèdezuìgěitāmen他们shēnyuān
3 YòushuōHālì哈利Shāoyíndeyānwǎngshàngmàozhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎn
4 èrshísì二十四wèizhǎnglǎo长老huójiùjìngbàizuòbǎozuò宝座deshénshuōāmén阿们Hālì哈利
5 Yǒushēngyīn声音cóngbǎozuò宝座chūlai出来shuōshéndezhòngpúrén仆人fánjìngwèi敬畏tāde他的wúlùn无论dàxiǎo大小dōuyàozànměi赞美wǒmen我们deshén
6 tīngjiàn听见hǎoxiàng好像qúnzhòng群众deshēngyīn声音zhòngshuǐdeshēngyīn声音léideshēngyīn声音shuōHālì哈利Yīnwèi因为zhǔwǒmen我们deshénquánnéngzhězuòwángle
7 Wǒmen我们yàohuānxǐ欢喜kuàilè快乐jiāngróngyào荣耀guīgěiYīnwèi因为gāoyánghūndeshíhòu的时候dàole到了xīnzìjǐ自己yùbèi预备hǎole
8 Jiùméngēndechuān穿guāngmíng光明jiébái洁白dezhèjiùshì就是shèngtú圣徒suǒxíngde
9 Tiānshǐ天使fēnfù吩咐shuōyàoxiěshàngfánbèiqǐnggāoyángzhīhūnyándeyǒuleYòuduìshuōzhèshìshénzhēnshí真实dehuà的话
10 jiùzàijiǎoqiányàobàishuōqiānwàn千万bùkě不可bìngnàxiē那些wéiYēsū耶稣zuòjiànzhèng见证dedìxiōng弟兄tóngshìzuòpúrén仆人deyàojìngbàishénYīnwèi因为yùyán预言zhòngdì中的língnǎishì乃是wéiYēsū耶稣zuòjiànzhèng见证
11 guānkàn观看jiàntiānkāileYǒubáizàimǎshàng马上dechēngwéi称为chéngxìnzhēnshí真实shěnpàn审判zhēngzhàndōuànzhegōng
12 Tāde他的yǎnjīng眼睛rúhuǒ如火yàntóushàngdàizhexǔduō许多guānmiǎn冠冕Yòuyǒuxiězhedemíngzi名字chúle除了tāzìjǐ他自己méiyǒurén没有人zhīdao知道
13 chuānzhuó穿着jiànlexuèdeyīfu衣服Tāde他的míngchēng名称wéishénzhīdào
14 Zàitiānshàng天上dezhòngjūnzhebáichuānzhuó穿着yòubáiyòujiégēnsuí跟随
15 Yǒulì有利jiàncóngkǒuzhōngchūlai出来kěyǐ可以shālièguóyòngtiězhàngxiáguǎntāmen他们。(Xiáguǎnyuánwénzuòbìngyàochuàiquánnéngshénlièdejiǔzhà
16 Zàiyīfu衣服dàtuǐ大腿shàngyǒumíng有名xiězheshuōwànwángzhīwángwànzhǔzhīzhǔ
17 yòukànjiàn看见wèitiānshǐ天使zhànzàitóuzhōngxiàngtiānkōng天空suǒfēideniǎodàshēng大声hǎnzheshuōnǐmen你们jùjí聚集láishéndeyán
18 Kěyǐ可以chījūnwángjiāngjūn将军deròuzhuàngshìqímǎ骑马zhěderòubìngyíqiè一切zìzhǔ自主dewéideyǐjí以及dàxiǎo大小rénmín人民deròu
19 kànjiàn看见shòudìshang地上dejūnwángbìngtāmen他们dezhòngjūndōujùjí聚集yàobáidebìngtāde他的jūnbīngzhēngzhàn
20 shòubèiqínzàishòumiànqián面前céngxíngqíshì奇事míhuo迷惑shòushòuyìnbàishòuxiàngzhīréndejiǎxiānzhī先知shòutóngbèiqínTāmen他们liǎngjiùhuóhuódebèirēngzàishāozheliúhuáng硫磺dehuǒ
21 Qíyú其余debèibáizhěkǒuzhōngchūlai出来dejiànshāleFēiniǎodōuchībǎoletāmen他们deròuPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 20

1 yòukànjiàn看见wèitiānshǐ天使cóngtiānjiàngxià降下shǒulǐ手里zhedekēngdeyàoshi钥匙tiáoliànzi链子
2 zhuōzhùlóngjiùshì就是shéyòujiàomóguǐ魔鬼jiàosādàn撒但kǔnbǎng捆绑yīqiān一千nián
3 Rēngzàidekēngjiāngdekēngguānbì关闭yòngyìnfēngshàngshǐ使bùdé不得zàimíhuo迷惑lièguóděngdào等到yīqiān一千niánwánleYǐhòu以后bìxū必须zànshí暂时shìfàng释放
4 yòukànjiàn看见jǐge几个bǎozuò宝座yǒuzuòzàishàngmian上面debìngyǒushěnpàn审判dequánbǐng权柄cìgěi赐给tāmen他们yòukànjiàn看见nàxiē那些yīnwèi因为gěiYēsū耶稣zuòjiànzhèng见证bìngwéishénzhīdàobèizhǎnzhědelínghún灵魂méiyǒu没有bàiguòshòushòuxiàngméiyǒu没有zàiéshàngshǒushàngshòuguòyìnzhīréndelínghún灵魂tāmendōu他们都fùhuó复活leJīdū基督yītóng一同zuòwángyīqiān一千nián
5 Zhèshìtóuyīcì一次defùhuó复活Qíyú其余derénháiméiyǒu没有fùhuó复活zhíděngyīqiān一千niánwánle
6 Zàitóuyīcì一次fùhuó复活yǒufēndeyǒuleshèngjiéleDì’èrcì第二次dezàitāmen他们shēnshàngméiyǒu没有quánbǐng权柄Tāmen他们zuòshénJīdū基督dejìsī祭司bìngyàoJīdū基督yītóng一同zuòwángyīqiān一千nián
7 yīqiān一千niánwánlesādàn撒但cóngjiānláo监牢bèishìfàng释放
8 Chūlai出来yàomíhuo迷惑dìshang地上sìfāng四方delièguó,(fāngyuánwénzuòjiǎojiùshì就是jiàotāmen他们jùjí聚集zhēngzhànTāmen他们derénshù人数duōhǎishā
9 Tāmen他们shànglái上来biànmǎnlequándewéizhù围住shèngtú圣徒deyíngméngàidechéngJiùyǒuhuǒcóngtiānjiàngxià降下shāomièletāmen他们
10 míhuo迷惑tāmen他们demóguǐ魔鬼bèirēngzàiliúhuáng硫磺dehuǒjiùshì就是shòujiǎxiānzhī先知suǒzài所在dedìfang地方Tāmen他们zhòuyè昼夜shòutòngkǔ痛苦zhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎn
11 yòukànjiàn看见yīgè一个báisè白色deDàbǎo大宝zuòzuòzàishàngmian上面deCóngmiànqián面前tiāndì天地dōutáobì逃避zàikějiàn可见zhīchǔle
12 yòukànjiàn看见lederénwúlùn无论dàxiǎo大小dōuzhànzàibǎozuò宝座qiánÀnjuàn案卷zhǎnkāi展开leBìngqiě并且lìngyǒujuànzhǎnkāi展开jiùshì就是shēngmìng生命lederéndōupíngzhezhèxie这些ànjuàn案卷suǒjìzǎi记载dezhàotāmen他们suǒxíngdeshòushěnpàn审判
13 Yúshì于是hǎijiāochū交出qízhōng其中derénSǐwáng死亡yīnjiānjiāochū交出qízhōng其中derénTāmendōu他们都zhàorénsuǒxíngdeshòushěnpàn审判
14 Sǐwáng死亡yīnjiānbèirēngzàihuǒZhèhuǒjiùshì就是dì’èrcì第二次de
15 Ruòyǒurén有人míngzi名字méizàishēngmìng生命shàngjiùbèirēngzàihuǒPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 21

1 yòukànjiàn看见yīgè一个xīntiānxīndeYīnwèi因为xiānqián先前detiāndì天地yǐjīng已经guòqu过去leHǎiyěbù也不zàiyǒule
2 yòukànjiàn看见shèngchéng圣城xīnlěngyóushénnàli那里cóngtiānérjiàngyùbèi预备hǎolejiùxīnzhuāngshìzhěngqí整齐děnghòu等候zhàngfu丈夫
3 tīngjiàn听见yǒudàshēng大声yīncóngbǎozuò宝座chūlai出来shuōkànshéndezhàngzàirénjiān人间yàoréntóngzhùtāmen他们yàozuòtāde他的zǐmín子民shényàoqīnzì亲自tāmen他们tóngzàizuòtāmen他们deshén
4 Shényàotāmen他们yíqiè一切deyǎnlèi眼泪Bùzài不再yǒusǐwáng死亡yěbù也不zàiyǒubēi’āi悲哀hàoténgtòng疼痛yīnwèi因为yǐqián以前deshìdōuguòqu过去le
5 Zuòbǎozuò宝座deshuōkànjiāngyíqiè一切dōugēngxīn更新leYòushuōyàoxiěshàngYīnzhèxie这些huàshìkěxìn可信deshìzhēnshí真实de
6 yòuduìshuōdōuchéngleshìashìéméijiáshìchūshìzhōngyàojiāngshēngmìng生命quándeshuǐbáibái白白cìgěi赐给kǒukě口渴derén
7 Déshèng得胜dechéngshòu承受zhèxie这些wéiyàozuòtāde他的shényàozuòwǒde我的érzi儿子
8 Wéiyǒudǎnqiè胆怯dexìndezēngdeshārén杀人deyínluàndexíngxiéshùdebàiǒuxiàng偶像deyíqiè一切shuōhuǎng说谎huàdetāmen他们defēnjiùzàishāozheliúhuáng硫磺dehuǒZhèshìdì’èrcì第二次de
9 zhejīnwǎnchéngmǎnhòuzāidewèitiānshǐ天使zhōngyǒuwèiláiduìshuōdàozhèlǐ这里láiyàojiāngxīnjiùshì就是gāoyángdezhǐgěikàn
10 bèishènglíng圣灵gǎndòng感动tiānshǐ天使jiùdàidàozuògāodà高大deshānjiāngyóushénnàli那里cóngtiānérjiàngdeshèngchéng圣城lěngzhǐshì指示
11 Chéngzhōngyǒushénderóngyào荣耀Chéngdeguānghuī光辉rútóng如同guìdebǎoshí宝石hǎoxiàng好像bìyù碧玉míngshuǐjīng水晶
12 Yǒugāodà高大deqiángYǒushí’èr十二ménménshàngyǒushí’èr十二wèitiānshǐ天使MénshàngyòuxiězheYǐsèliè以色列shí’èr十二zhīpàidemíngzi名字
13 Dōngbiān东边yǒusānménBěibiān北边yǒusānménNánbiān南边yǒusānménXībiān西边yǒusānmén
14 Chéngqiáng城墙yǒushí’èr十二gēngēnshàngyǒugāoyángshí’èr十二shǐtú使徒demíngzi名字
15 Duìshuōhuàdezhejīnwěidāngchǐyàoliángchéngchéngmén城门chéngqiáng城墙
16 Chéngshìsìfāng四方dechángkuānyíyàng一样Tiānshǐ天使yòngwěiliángchénggòngyǒu共有sìqiān四千Chángkuāngāodōushìyíyàng一样
17 Yòuliánglechéngqiáng城墙ànzheréndechǐcun尺寸jiùshì就是tiānshǐ天使dechǐcun尺寸gòngyǒu共有yībǎi一百sìshí四十zhǒu
18 Qiángshìbìyù碧玉zàodeChéngshìjīngjīnderútóng如同míngjìng明净debōli玻璃
19 Chéngqiáng城墙degēnshìyòngyàngbǎoshí宝石xiūshì修饰deDìyī第一gēnshìbìyù碧玉Dì’èr第二shìlánbǎoshí蓝宝石Dìsān第三shì绿mǎnǎo玛瑙Dìsì第四shì绿bǎoshí宝石
20 Dìwǔ第五shìhóngmǎnǎo玛瑙Dìliù第六shìhóngbǎoshí红宝石Dìqī第七shìhuángDìbā第八shìshuǐcāngDìjiǔ第九shìhóngDìshí第十shìfěicuì翡翠Dìshíyī第十一shìmǎnǎo玛瑙Dìshí’èr第十二shìjīng
21 Shí’èr十二ménshìshí’èr十二zhēnzhū珍珠Měiménshìzhēnzhū珍珠Chéngnèidejiēdào街道shìjīngjīnhǎoxiàng好像míngtòudebōli玻璃
22 wèijiànchéngnèiyǒudiàn殿yīnzhǔshénquánnéngzhěgāoyángwéichéngdediàn殿
23 chéngnèiyòubùyòng不用yuèguāng月光zhàoYīnyǒushénderóngyào荣耀guāngzhàoYòuyǒugāoyángwéichéngdedēng
24 Lièguóyàozàichéngdeguāngxíngzǒu行走Dìshang地上dejūnwángbìjiāng必将zìjǐ自己deróngyào荣耀guīchéng
25 Chéngmén城门báizhòu白昼zǒngguānbì关闭Zàinàli那里yuánméiyǒu没有hēiyè黑夜
26 Rénbìjiāng必将lièguóderóngyào荣耀zūnguìguīchéng
27 Fánjiéjìng洁净debìngxíngzēnghuǎngzhīshìdezǒngbùdé不得jìnchéngZhǐyǒu只有míngzi名字xiězàigāoyángshēngmìng生命shàngdecáidejìnqù进去Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 22

1 Tiānshǐ天使yòuzhǐshì指示zàichéngnèijiēdào街道dāngzhōng当中yīdào一道shēngmìng生命shuǐdemíngliàng明亮shuǐjīng水晶cóngshéngāoyángdebǎozuò宝座liúchū流出lái
2 Zàizhèbiān这边nàbian那边yǒushēngmìng生命shùjiéshí’èr十二yàngguǒ,(yànghuòzuòhuíměiyuèdōujiéguǒ结果Shùshàngdeyèzi叶子nǎiwéiyīzhì医治wànmín
3 Yǐhòu以后zàiméiyǒu没有zhòuZàichéngyǒushéngāoyángdebǎozuò宝座Tāde他的púrén仆人dōuyàoshìfèng
4 yàojiàntāde他的miànTāde他的míngzi名字xiězàitāmen他们deéshàng
5 Bùzài不再yǒuhēiyè黑夜Tāmen他们yěbù也不yòngdēngguāng灯光rìguāng日光Yīnwèi因为zhǔshényàoguāngzhàotāmen他们Tāmen他们yàozuòwángzhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎn
6 Tiānshǐ天使yòuduìshuōzhèxie这些huàshìzhēnshí真实kěxìn可信deZhǔjiùshì就是zhòngxiānzhī先知bèigǎnzhīlíngdeshénchāqiǎntāde他的shǐzhě使者jiāngbìyào必要kuàichéngdeshìzhǐshì指示púrén仆人
7 KànkuàiláiFánzūnshǒu遵守zhèshūshàngyùyán预言deyǒule
8 Zhèxie这些shìshìYuēhàn约翰suǒtīngjiàn听见suǒkànjiàn看见detīngjiàn听见kànjiàn看见leJiùzàizhǐshì指示wǒde我的tiānshǐ天使jiǎoqiányàobài
9 duìshuōqiānwàn千万bùkě不可dedìxiōng弟兄zhòngxiānzhī先知bìngnàxiē那些shǒuzhèshūshàngyányǔ言语deréntóngshìzuòpúrén仆人deyàojìngbàishén
10 yòuduìshuōbùkě不可fēnglezhèshūshàngdeyùyán预言Yīnwèi因为rìqī日期jìnle
11 dejiàoréngjiù仍旧Wūhuì污秽dejiàoréngjiù仍旧wūhuì污秽Wéidejiàoréngjiù仍旧wéiShèngjiédejiàoréngjiù仍旧shèngjié
12 KànkuàiláiShǎngzàiyàozhàorénsuǒxíngdebàoyìng报应
13 shìashìéméijiáshìshǒuxiān首先deshìhòudeshìchūshìzhōng
14 Nàxiē那些jìngzìjǐ自己yīfu衣服deyǒuledequánbǐng权柄néngdàoshēngmìng生命shùnàli那里néngcóngménjìnchéng
15 Chéngwàiyǒunàxiē那些quǎnlèixíngxiéshùdeyínluàndeshārén杀人debàiǒuxiàng偶像debìngyíqiè一切hǎoshuō好说huǎngyán谎言biānzào编造huǎngde
16 Yēsū耶稣chāqiǎnwǒde我的shǐzhě使者wéizhòngjiàohuì教会jiāngzhèxie这些shìxiàngnǐmen你们zhèngmíng证明shìDàwèi大卫degēnyòushìtāde他的hòuyì后裔shìmíngliàng明亮dechénxīng
17 Shènglíng圣灵xīndōushuōláiTīngjiàn听见deréngāishuōláiKǒukě口渴deréndāngláiYuànyì愿意dedōukěyǐ可以báibái白白shēngmìng生命deshuǐ
18 xiàngyíqiè一切tīngjiàn听见zhèshūshàngyùyán预言dezuòjiànzhèng见证ruòyǒurén有人zàizhèyùyán预言shàngjiātiānshénme什么shénbìjiāng必将xiězàizhèshūshàngdezāihuòjiāzàishēnshàng
19 Zhèshūshàngdeyùyán预言ruòyǒurén有人shānshénme什么shéncóngzhèshūshàngsuǒxiědeshēngmìng生命shùshèngchéng圣城shāntāde他的fēn
20 Zhèngmíng证明zhèshìdeshuōshìlekuàiláiĀmén阿们ZhǔYēsū耶稣ayuànlái
21 YuànzhǔYēsū耶稣deēnhuìchángzhòngshèngtú圣徒tóngzàiĀmén阿们