Αριθμοί

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Κεφάλαιο 1

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή στην έρημο Σινά, στη σκηνή τού μαρτυρίου, την πρώτη ημέρα τού δεύτερου μήνα στον δεύτερο χρόνο, αφότου βγήκαν από τη γη τής Αιγύπτου, ως εξής:
2 Να πάρετε το σύνολο ολόκληρης της συναγωγής των γιων Ισραήλ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, απαριθμώντας ονομαστικά κάθε αρσενικό, ανά κεφαλή τους.
3 Από 20 χρόνων κι επάνω, όλους αυτούς που στον Ισραήλ μπορούν να βγουν σε πόλεμο, εσύ και ο Ααρών να τους απαριθμήσετε, σύμφωνα με τα στρατεύματά τους.
4 Και μαζί σας θα είναι ένας άνθρωπος από κάθε φυλή· κάθε ένας θα είναι άρχοντας της οικογένειας των πατέρων του.
5 Κι αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών, που θα παρασταθούν μαζί σας: Από τον Ρουβήν, ο Ελισούρ, γιος τού Σεδιούρ·
6 από τον Συμεών, ο Σελουμιήλ, γιος τού Σουρισαδαϊ·
7 από τον Ιούδα, ο Ναασσών, γιος τού Αμμιναδάβ·
8 από τον Ισσάχαρ, ο Ναθαναήλ, γιος τού Σουάρ·
9 από τον Ζαβουλών, ο Ελιάβ, γιος τού Χαιλών·
10 από τους γιους τού Ιωσήφ, από μεν τον Εφραϊμ, ο Ελισαμά, γιος τού Αμμιούδ· από δε τον Μανασσή, ο Γαμαλιήλ, γιος τού Φεδασσούρ·
11 από τον Βενιαμίν, ο Αβειδάν, γιος τού Γιδεωνί·
12 από τον Δαν, ο Αχιέζερ, γιος τού Αμμισαδαϊ·
13 από τον Ασήρ, ο Φαγαιήλ, γιος τού Οχράν·
14 από τον Γαδ, ο Ελιασάφ, γιος τού Δεουήλ·
15 από τον Νεφθαλί, ο Αχιρά, γιος τού Αινάν.
16 Αυτοί ήσαν οι εκλεκτοί τής συναγωγής, άρχοντες των φυλών των πατέρων τους, αρχηγοί των χιλιάδων τού Ισραήλ.
17 Ο Μωυσής, λοιπόν, και ο Ααρών πήραν αυτούς τους άνδρες, που αναφέρθηκαν ονομαστικά·
18 και συγκάλεσαν ολόκληρη τη συναγωγή, την πρώτη ημέρα τού δεύτερου μήνα, και καταγράφτηκαν σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων κι επάνω, ανά κεφαλή τους.
19 Καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή, έτσι τους αρίθμησε στην έρημο Σινά.
20 Και οι γιοι τού Ρουβήν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, ανά κεφαλή τους, κάθε αρσενικό από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
21 εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Ρουβήν, ήσαν 46.500.
22 Από τους γιους τού Συμεών, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, εκείνοι που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, απ' αυτούς, ανά κεφαλή τους, κάθε αρσενικό από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
23 εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Συμεών, ήσαν 59.300.
24 Από τους γιους τού Γαδ, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
25 εκεί νοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Γαδ, ήσαν 45.6
50
26 Από τους γιους τού Ιούδα, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
27 εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Ιούδα, ήσαν 74.600.
28 Από τους γιους τού Ισσάχαρ, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
29 εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Ισσάχαρ, ήσαν 54.400.
30 Από τους γιους τού Ζαβουλών, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
31 εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Ζαβουλών, ήσαν 57.400.
32 Από τους γιους τού Ιωσήφ, από μεν τους γιους τού Εφραϊμ, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οκογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
33 εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Εφραϊμ, ήσαν 40.500.
34 Από τους γιους τού Μανασσή, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
35 εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Μανασσή, ήσαν 32.200.
36 Από τους γιους τού Βενιαμίν, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
37 εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Βενιαμίν, ήσαν 35.400.
38 Από τους γιους τού Δαν, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
39 εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Δαν, ήσαν 62.700.
40 Από τους γιους τού Ασήρ, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
41 εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Ασήρ, ήσαν 41.500.
42 Από τους γιους τού Νεφθαλί, σύμφωνα με τις γενεές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο,
43 εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή τού Νεφθαλί, ήσαν 53.400.
44 Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν, τους οποίους απαρίθμησε ο Μωυσής, και ο Ααρών, και οι άρχοντες του Ισραήλ, οι 12 άνδρες· κάθε ένας ήταν σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων του.
45 Και ήσαν όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους τού Ισραήλ, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 20 χρόνων κι επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν, ανάμεσα στον Ισραήλ, να βγουν σε πόλεμο,
46 όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν, ήσαν 603.550.
47 Οι Λευίτες, όμως, σύμφωνα με τη φυλή των πατέρων τους, δεν απαριθμήθηκαν ανάμεσα σ' αυτούς.
48 Επειδή, ο Κύριος είχε μιλήσει στον Μωυσή, λέγοντας.
49 Μόνον τη φυλή τού Λευί μη την απαριθμήσεις, και το σύνολό τους μη το πάρεις μαζί με τους γιους Ισραήλ·
50 αλλά, δώσε στους Λευίτες την επιστασία τής σκηνής τού μαρτυρίου, και όλων των σκευών της, και όλων εκείνων που ανήκουν σ' αυτή· αυτοί θα σηκώνουν τη σκηνή και όλα τα σκεύη της, κι αυτοί θα υπηρετούν σ' αυτή, και θα στρατοπεδεύουν ολόγυρα στη σκηνή.
51 Και όταν η σκηνή πρόκειται να σηκωθεί, οι Λευίτες θα την κατεβάζουν· και όταν η σκηνή πρέπει να σταθεί, οι Λευίτες θα τη στήνουν· και όποιος ξένος πλησιάσει, ας θανατώνεται.
52 Και οι μεν γιοι Ισραήλ θα στρατοπευδεύουν, κάθε ένας στο στρατόπεδό του, και κάθε ένας κοντά στη σημαία του, σύμφωνα με τα στρατεύματά τους.
53 Οι Λευίτες, όμως, θα στρατοπεδεύουν ολόγυρα στη σκηνή τού μαρτυρίου, για να μη είναι οργή επάνω στη συναγωγή των γιων Ισραήλ· και οι Λευίτες θα εκτελούν τις υπηρεσίες τής σκηνής τού μαρτυρίου.
54 Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή· έτσι έκαναν.
Κεφάλαιο 2

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:
2 Ας στρατοπεδεύουν οι γιοι Ισραήλ, κάθε ένας κοντά στη σημαία του, μαζί με το σημείο τής οικογένειας των πατέρων του· θα στρατοπεδεύουν απέναντι από τη σκηνή τού μαρτυρίου, ολόγυρα.
3 Κι εκείνοι μεν που στρατοπεδεύουν προς τα ανατολικά θα είναι εκείνοι από τη σημαία τού στρατοπέδου τού Ιούδα, σύμφωνα με τα τάγματά τους· και ο άρχοντας των γιων τού Ιούδα θα είναι ο Ναασσών, ο γιος τού Αμμιναδάβ·
4 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 74.600.
5 Κι αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι η φυλή τού Ισσάχαρ· και ο άρχοντας των γιων τού Ισσάχαρ θα είναι ο Ναθαναήλ, ο γιος τού Σουάρ·
6 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 54.400.
7 Έπειτα, η φυλή τού Ζαβουλών· και ο άρχοντας των γιων τού Ζαβουλών θα είναι ο Ελιάβ, ο γιος τού Χαιλών·
8 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 57.400.
9 Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στο στρατόπεδο του Ιούδα ήσαν 186.400, σύμφωνα με τα τάγματά τους· αυτοί θα σηκώνονται πρώτοι.
10 Και μεσημβρινά θα είναι η σημαία τού στρατοπέδου τού Ρουβήν, σύμφωνα με τα τάγματά τους· και ο άρχοντας των γιων τού Ρουβήν θα είναι ο Ελισούρ, ο γιος τού Σεδιούρ·
11 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 46.500.
12 Κι αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι η φυλή τού Συμεών· και ο άρχοντας των γιων τού Συμεών θα είναι ο Σελουμιήλ, ο γιος τού Σουρισαδαϊ·
13 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 59.300.
14 Έπειτα, η φυλή τού Γαδ· και ο άρχοντας των γιων τού Γαδ θα είναι ο Ελιασάφ, ο γιος του Δεουήλ·
15 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 45.650.
16 Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στο στρατόπεδο του Ρουβήν ήσαν 151.450, σύμφωνα με τα τάγματά τους· αυτοί θα σηκώνονται δεύτεροι.
17 Έπειτα θα σηκώνεται η σκηνή τού μαρτυρίου, το στρατόπεδο των Λευιτών στ μέσον των στρατοπέδων· όπως στρατοπέδευσαν, έτσι και θα σηκώνονται· κάθε ένας στην τάξη του, κοντά στη σημαία τους.
18 Και δυτικά θα είναιη σημαία τού στρατοπέδου τού Εφραϊμ, σύμφωνα με τα τάγματά τους· και ο άρχοντας των γιων τού Εφραϊμ, θα είναι ο Ελισαμά, ο γιος τού Αμμιούδ·
19 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 40.500.
20 Και κοντά του η φυλή τού Μανασσή· και ο άρχοντας των γιων τού Μανασσή θα είναι ο Γαμαλιήλ, ο γιος τού Φεδασσούρ·
21 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 32.200.
22 Έπειτα, η φυλή τού Βενιαμίν· και ο άρχοντας των γιων τού Βενιαμίν θα είναι ο Αβειδάν, ο γιος τού Γιδεωνί·
23 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 35.400.
24 Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν από το στρατόπεδο του Εφραϊμ ήσαν 108.100, σύμφωνα με τα τάγματά τους· αυτοί θα σηκώνονται τρίτοι.
25 Και προς τον βορρά θα είναιη σημαία τού στρατοπέδου τού Δαν, σύμφωνα με τα τάγματά τους· και ο αρχηγός των γιων τού Δαν θα είναι ο Αχιέζερ, ο γιος τού Αμμισαδαϊ·
26 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 62.700.
27 Κι αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι η φυλή τού Ασήρ· και ο άρχοντας των γιων τού Ασήρ θα είναι ο Φαγαιήλ, ο γιος τού Οχράν·
28 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 41.500.
29 Έπειτα, η φυλή τού Νεφθαλί· και ο άρχοντας των γιων τού Νεφθαλί θα είναι ο Αχιρά, ο γιος τού Αινάν·
30 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 53.400.
31 Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν από το στρατόπεδο του Δαν ήσαν 157.600· αυτοί θα σηκώνονται τελευταίοι, σύμφωνα με τις σημαίες τους.
32 ΑΥΤΟΙ είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους· όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στα στρατόπεδα ήσαν 603.550, σύμφωνα με τα τάγματά τους.
33 Οι Λευίτες, όμως, δεν απαριθμήθηκαν μαζί, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, όπως ο Κύριος είχε προστάξει στον Μωυσή.
34 Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν σύμφωνα με όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή· έτσι στρατοπέδευσαν, σύμφωνα με τις σημαίες τους, και έτσι σηκώθηκαν, κάθε ένας σύμφωνα με τη συγγένειά του, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων του.
Κεφάλαιο 3

1 Κι αυτές είναι οι γενεές τού Ααρών και του Μωυσή, την ημέρα που ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή επάνω στο βουνό Σινά.
2 Κι αυτά είναι τα ονόματα των γιων τού Ααρών: Ο Ναδάβ, ο πρωτότοκος, και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ, και ο Ιθάμαρ.
3 Αυτά είναι τα ονόματα των γιων τού Ααρών, των χρισμένων ιερέων, που καθιερώθηκαν για να ιερατεύουν.
4 Πέθανε, όμως, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ μπροστά στον Κύριο, ενώ πρόσφερναν ξένη φωτιά μπροστά στον Κύριο, στην έρημο Σινά, και δεν είχαν παιδιά· και ιεράτευσε ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ, μπροστά στον Ααρών τον πατέρα τους.
5 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
6 Φέρε τη φυλή τού Λευί, και παράστησέ τους μπροστά στον Ααρών, τον ιερέα, για να υπηρετούν σ' αυτόν.
7 Και θα φυλάττουν τις φυλάξεις του, και τις φυλάξεις ολόκληρης της συναγωγής, μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου, εκτελώντας τις υπηρεσίες τής σκηνής.
8 Και θα φυλάττουν όλα τα σκεύη τής σκηνής τού μαρτυρίου, και τις φυλάξεις των γιων Ισραήλ, εκτελώντας τις υπηρεσίες τής σκηνής.
9 Και θα δώσεις τους Λευίτες στον Ααρών και στους γιους του· αυτοί είναι δοσμένοι ως δώρο σ' αυτόν από τους γιους Ισραήλ.
10 Και τον Ααρών και τους γιους του θα τους τοποθετήσεις για να εκτελούν τα καθήκοντα της ιερατείας τους· και όποιος ξένος πλησιάσει θα θανατώνεται.
11 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
12 Δες, εγώ πήρα τους Λευίτες από μέσα από τους γιους Ισραήλ, στη θέση κάθε πρωτότοκου, που διανοίγει μήτρα, από τους γιους Ισραήλ· και οι Λευίτες θα είναι δικοί μου·
13 Επειδή, κάθε πρωτότοκο είναι δικό μου· για τον λόγο ότι, κατά την ημέρα που πάταξα κάθε πρωτότοκο στη γη τής Αιγύπτου, αγίασα για τον εαυτό μου κάθε πρωτότοκο στον Ισραήλ, από άνθρωπο μέχρι κτήνος· δικοί μου θα είναι. Εγώ είμαι ο Κύριος.
14 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή στην έρημο Σινά, λέγοντας:
15 Απαρίθμησε τους γιους τού Λευί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· κάθε αρσενικό, από ενός μήνα κι επάνω, θα τους απαριθμήσεις.
16 Και ο Μωυσής τούς απαρίθμησε, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, όπως προστάχθηκε.
17 Κι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Λευί, σύμφωνα με τα ονόματά τους: Ο Γηρσών, και ο Καάθ, και ο Μεραρί.
18 Κι αυτά ήσαν τα ονόματα των γιων τού Γηρσών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· ο Λιβνί, και ο Σεμεϊ.
19 Και οι γιοι τού Καάθ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ο Αμράμ, και ο Ισαάρ, και ο Χεβρών, και ο Οζιήλ.
20 Και οι γιοι τού Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ο Μααλί και ο Μουσί. Αυτές είναι οι συγγένειες των Λευιτών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους.
21 Από τον Γηρσών ήταν η συγγένεια του Λιβνί, και η συγγένεια του Σεμεϊ· αυτές είναι οι συγγένειες των Γηρσωνιτών.
22 Αυτοί που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των αρσενικών, από ενός μήνα κι επάνω, εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς ήσαν 7.500.
23 Οι συγγένειες των Γηρσωνιτών θα στρατοπεδεύουν πίσω από τη σκηνή, δυτικά.
24 Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των Γηρσωνιτών θα είναι ο Ελιασάφ, ο γιος τού Λαήλ.
25 Και η φύλαξη των γιων τού Γηρσών στη σκηνή τού μαρτυρίου θα είναι η σκηνή, η σκεπή, το κάλυμμά της, και το καταπέτασμα της θύρας τής σκηνής τού μαρτυρίου,
26 και τα παραπετάσματα της αυλής, και το καταπέτασμα της θύρας της αυλής, που είναι για τη σκηνή, και για το θυσιαστήριο ολόγυρα, και τα σχοινιά της για όλες τις υπηρεσίες τους.
27 Και από τον Καάθ ήταν η συγγένεια των Αμραμιτών, και η συγγένεια των Ισααριτών, και η συγγένεια των Χεβρωνιτών, και η συγγένεια των Οζιηλιτών· αυτές είναι οι συγγένειες των Κααθιτών.
28 Όλα τα αρσενικά, από ενός μήνα κι επάνω, ήσαν σε αριθμό 8.600, που φύλαγαν τις φυλάξεις τού αγιαστηρίου.
29 Οι συγγένειες των γιων Καάθ θα στρατοπεδεύουν στα πλάγια της σκηνής, μεσημβρινά.
30 Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των συγγενειών των Κααθιτών θα είναι ο Ελισαφάν, ο γιος τού Οζιήλ.
31 Και η φύλαξή τους θα είναι η κιβωτός, και το τραπέζι, και η λυχνία, και τα θυσιαστήρια, και τα σκεύη τού αγιαστηρίου, με τα οποία υπηρετούν, και το καταπέτασμα, και όλα αυτά που υπάρχουν για την υπηρεσία τους.
32 Και ο Ελεάζαρ, ο γιος τού Ααρών, του ιερέα, θα είναι αρχηγός επάνω στους αρχηγούς των Λευιτών, έχοντας την επιστασία εκείνων που φυλάττουν τις φυλάξεις τού αγιαστηρίου.
33 Από τον Μεραρί ήταν η συγγένεια των Μααλιτών, και η συγγένεια των Μουσιτών· αυτές είναι οι συγγένειες του Μεραρί.
34 Κι αυτοί που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των αρσενικών από ενός μήνα κι επάνω, ήσαν 6.200.
35 Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των συγγενειών τού Μεραρί ήταν ο Σουριήλ, ο γιος τού Αβιχαίλ· αυτοί θα στρατοπεδεύουν στα πλάγια της σκηνής, προς βορράν.
36 Και κάτω από την επιστασία τής φύλαξης των γιων τού Μεραρί θα είναι οι σανίδες τής σκηνής, και οι μοχλοί της, και οι στύλοι της, και τα υποστηρίγματά της, και όλα τα σκεύη της, και όλα αυτά που υπάρχουν για την υπηρεσία της·
37 και οι στύλοι τής αυλής ολόγυρα, και τα υποστηρίγματά τους, και οι πάσσαλοί τους, και τα σχοινιά τους.
38 Κι εκείνοι που στρατοπεδεύουν κατά πρόσωπο της σκηνής, ανατολικά, αντικρυνά στη σκηνή τού μαρτυρίου, ανατολικά, θα είναι ο Μωυσής και ο Ααρών, και οι γιοι του, που φυλάττουν τις φυλάξεις τού αγιαστηρίου, στη θέση των φυλάξεων των γιων Ισραήλ· και όποιος ξένος πλησιάσει, θα θανατώνεται.
39 Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους Λευίτες, που ο Μωυσής απαρίθμησε, και ο Ααρών, με προσταγή τού Κυρίου, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, όλα τα αρσενικά από ενός μήνα κι επάνω, ήσαν 22.000.
40 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Απαρίθμησε όλα τα αρσενικά πρωτότοκα των γιων Ισραήλ, από ενός μήνα κι επάνω, και πάρε τον αριθμό των ονομάτων τους.
41 Και θα πάρεις τους Λευίτες για μένα, εγώ είμαι ο Κύριος, στη θέση όλων των πρωτότοκων των γιων Ισραήλ· και τα κτήνη των Λευιτών, στη θέση όλων των πρωτότοκων των κτηνών των γιων Ισραήλ.
42 Και όπως ο Κύριος τον πρόσταξε, ο Μωυσής απαρίθμησε όλα τα πρωτότοκα των γιων Ισραήλ.
43 Και όλα τα αρσενικά πρωτότοκα, που απαριθμήθηκαν ονομαστικά, από ενός μήνα κι επάνω, στην απαρίθμησή τους, ήσαν 22.273.
44 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
45 Πάρε τους Λευίτες, στη θέση όλων των πρωτοτόκων των γιων Ισραήλ, και τα κτήνη των Λευιτών στη θέση των κτηνών τους· και οι Λευίτες θα είναι δικοί μου. Εγώ είμαι ο Κύριος.
46 Και για την εξαγορά των 273 από τα πρωτότοκα των γιων Ισραήλ, που υπερβαίνουν τον αριθμό των Λευιτών,
47 θα πάρεις από πέντε σίκλους ανά κεφαλή, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο θα τους πάρεις (ο σίκλος είναι 20 γερά)·
48 και θα δώσεις το ασήμι τής εξαγοράς τού αριθμού τους που περισσεύει, στον Ααρών και στους γιους του.
49 Και ο Μωυσής πήρε το ασήμι τής εξαγοράς εκείνων που υπερέβαιναν τον αριθμό αυτών που εξαγοράστηκαν σε ανταλλαγή των Λευιτών·
50 από τα πρωτότοκα των γιων Ισραήλ πήρε το ασήμι, 1.365 σίκλους, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο·
51 και ο Μωυσής έδωσε το ασήμι τής εξαγοράς εκείνων που υπερέβαιναν, στον Ααρών και στους γιους του, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, όπως ο Κύριος πρόσταξε τον Μωυσή.
Κεφάλαιο 4

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:
2 Πάρε το σύνολο των γιων Καάθ, ανάμεσα από τους γιους του Λευί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους,
3 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλων εκείνων που μπαίνουν μέσα στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου.
4 Αυτή θα είναι η υπηρεσία των γιων του Καάθ στη σκηνή του μαρτυρίου· τα άγια των αγίων.
5 Και όταν το στρατόπεδο σηκώνεται, θα έρχονται ο Ααρών και οι γιοι του, και θα κατεβάσουν το καλυπτήριο καταπέτασμα, και θα σκεπάζουν μ' αυτό την κιβωτό του μαρτυρίου·
6 και θα βάλουν επάνω της σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και από πάνω θα απλώσουν ύφασμα ολογάλαζο, και θα περάσουν τους μοχλούς της.
7 Κι επάνω στο τραπέζι τής πρόθεσης θα απλώσουν ολογάλαζο ύφασμα, και θα βάλουν επάνω του τους δίσκους, και τα θυμιατοδόχα, και τις λεκανίτσες, και τα σπονδεία, για να κάνουν σπονδές· και οι παντοτινοί άρτοι θα είναι επάνω του·
8 και θα απλώσουν επάνω τους κόκκινο ύφασμα, κι αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα περάσουν τους μοχλούς του.
9 Και θα πάρουν ολογάλαζο ύφασμα, και θα σκεπάσουν ολόγυρα τη λυχνία του φωτός, και τα λυχνάρια της, και τα λυχνοψάλιδά της, και τα υποθέματά της, και όλα τα ελαιοδόχα σκεύη της, με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες της·
10 και θα τη βάλουν, μαζί με όλα τα σκεύη της, μέσα σε σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα τη βάλουν επάνω στους μοχλούς.
11 Κι επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο θα απλώσουν ολογάλαζο ύφασμα, κι αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα περάσουν τους μοχλούς του.
12 Και θα πάρουν όλα τα σκεύη της υπηρεσίας, με τα οποία υπηρετούν στα άγια, και θα τα βάλουν σε ολογάλαζο ύφασμα, και θα τα σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα βάλουν τούς μοχλούς.
13 Και θα καθαρίσουν το θυσιαστήριο από τη στάχτη, και θα το σκεπάσουν ολόγυρα με ύφασμα πορφυρούν·
14 και θα βάλουν επάνω σ' αυτό όλα τα σκεύη του, με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες του, τα θυμιατήρια, τις κρεάγρες, και τα φτυάρια, και τις λεκάνες, και όλα τα σκεύη τού θυσιαστηρίου, και θα απλώσουν επάνω του σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα περάσουν τους μοχλούς του.
15 Και αφού ο Ααρών και οι γιοι του τελειώσουν να σκεπάζουν ολόγυρα τα άγια, και όλα τα άγια σκεύη, όταν το στρατόπεδο πρόκειται να σηκωθεί, τότε θα πλησιάσουν οι γιοι τού Καάθ για να τα βαστάξουν· και δεν θα αγγίξουν τα άγια, για να μη πεθάνουν. Αυτά είναι όσα θα βαστάζουν οι γιοι τού Καάθ, στη σκηνή τού μαρτυρίου.
16 Και η επιστασία του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα, θα είναι το λάδι του φωτός, και το ευώδες θυμίαμα, και η καθημερινή προσφορά από άλφιτα, και το λάδι του χρίσματος, η επιστασία ολόκληρης της σκηνής, και όλων όσα είναι σ' αυτή, του αγιαστηρίου, και όλων των σκευών του.
17 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:
18 Μη εξολοθρεύσετε τη φυλή των συγγενειών των Κααθιτών μέσα από τους Λευίτες·
19 αλλά, τούτο θα τους κάνετε, για να ζήσουν, και να μη πεθάνουν, όταν πλησιάζουν στα άγια των αγίων· ο Ααρών και οι γιοι του ας μπαίνουν μέσα, και ας τους διορίζουν κάθε έναν στο έργο του και στο φορτίο του·
20 ας μη μπαίνουν, όμως, μέσα για να δουν, όταν τα άγια σκεπάζονται ολόγυρα, για να μη πεθάνουν.
21 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
22 Πάρε το σύνολο και των γιων του Γηρσών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους·
23 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, θα τους απαριθμήσεις, όλους αυτούς που μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή τού μαρτυρίου.
24 Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των Γηρσωνιτών, να υπηρετούν και να βαστάζουν·
25 θα βαστάζουν, λοιπόν, τα παραπετάσματα της σκηνής, και τη σκηνή του μαρτυρίου, το σκέπασμά της, και το σκέπασμα που είναι από δέρματα τσακαλιών, που βρίσκεται από πάνω της, και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής τού μαρτυρίου,
26 και τα παραπετάσματα της αυλής, και το καταπέτασμα της θύρας τής πύλης τής αυλής, που είναι για τη σκηνή, και για το θυσιαστήριο ολόγυρα, και τα σχοινιά τους, και όλα τα σκεύη τής υπηρεσίας τους, και όλα όσα χρησιμεύουν σ' αυτά· έτσι θα υπηρετούν.
27 Με προσταγή τού Ααρών και των γιων του θα γίνονται όλες οι υπηρεσίες των γιων των Γηρσωνιτών, σε όλα τα φορτία τους, και σε όλες τις υπηρεσίες τους· κι εσείς θα τους καθορίζετε όλα όσα πρέπει να βαστάζουν.
28 Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γιων των Γηρσωνιτών στη σκηνή του μαρτυρίου· και η υπηρεσία τους θα είναι κάτω από την επιστασία τού Ιθάμαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα.
29 Θα απαριθμήσεις και τους γιους του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους·
30 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, θα τους απαριθμήσεις όλους, όσους μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου.
31 Κι αυτά είναι που οφείλουν να βαστάζουν σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή τού μαρτυρίου· τις σανίδες τής σκηνής και τους μοχλούς της, και τους στύλους της, και τα υποστηρίγματά της,
32 και τους στύλους τής αυλής, ολόγυρα, και τα υποστηρίγματά τους, και τους πασσάλους τους, και τα σχοινιά τους, με όλα τα σκεύη τους, και όλα όσα είναι για την υπηρεσία τους· και θα καθορίσετε ονομαστικά τα σκεύη, που οφείλουν να βαστάζουν.
33 Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γιων τού Μεραρί, σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή τού μαρτυρίου, κάτω από την επιστασία τού Ιθάμαρ, γιου τού Ααρών, του ιερέα.
34 Ο ΜΩΥΣΗΣ, λοιπόν, και ο Ααρών και οι άρχοντες της συναγωγής απαρίθμησαν τους γιους των Κααθιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους,
35 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλους όσους μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου·
36 κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 2.750.
37 Αυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των Κααθιτών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή.
38 Κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους τού Γηρσών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους,
39 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή τού μαρτυρίου,
40 εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, ήσαν 2.630.
41 Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιων τού Γηρσών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Ααρών, σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου.
42 Κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιων του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους,
43 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου,
44 εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 3.200.
45 Αυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιων του Μεραρί, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή.
46 Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους Λευίτες, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους,
47 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν μέσα για να υπηρετούν υπηρεσία και να βαστάζουν το φορτίο στη σκηνή τού μαρτυρίου,
48 εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 8.580.
49 Απαριθμήθηκαν καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή, κάθε ένας σύμφωνα με την υπηρεσία του, και σύμφωνα με το φορτίο του. Έτσι απαριθμήθηκαν απ' αυτόν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
Κεφάλαιο 5

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ να διώξουν από το στρατόπεδο κάθε λεπρόν, και κάθε γονόρροιον, και κάθε μολυσμένον εξαιτίας νεκρού·
3 διώξτε τους, και αρσενικόν και θηλυκόν· διώξτε τους έξω από το στρατόπεδο, για να μη μολύνουν τα στρατόπεδά τους, ανάμεσα στα οποία εγώ κατοικώ.
4 Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισραήλ, και τους έδιωξαν έξω από το στρατόπεδο· όπως ο Κύριος είπε στον Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισραήλ.
5 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
6 Πες στους γιους Ισραήλ, όταν ένας άνδρας ή μία γυναίκα πράξει κάτι από τα ανθρώπινα αμαρτήματα, διαπράττοντας παράβαση στον Κύριο, κι εκείνη η ψυχή αμαρτήσει,
7 τότε θα εξομολογηθεί την αμαρτία του που έπραξε, και θα αποδώσει το αδίκημά του, μαζί με το κεφάλαιό του, και σ' αυτό θα προσθέσει το ένα πέμπτον απ' αυτό, και θα το δώσει σε όποιον αδίκησε.
8 Και αν ο άνθρωπος δεν έχει συγγενή για να του αποδοθεί το αδίκημα, ας αποδίδεται το αδίκημα στον Κύριο, προς τον ιερέα, εκτός από το κριάρι τής εξιλέωσης, διαμέσου τού οποίου θα γίνει γι' αυτόν εξιλέωση.
9 Και κάθε προσφορά που υψώνεται, από όλα τα αγιασμένα πράγματα των γιων Ισραήλ, την οποία προσφέρουν στον ιερέα, θα είναι δική του.
10 Δικά του, λοιπόν, θα είναι όσα αγιάζονται από κάθε άνθρωπο· ό,τι κάθε ένας δίνει στον ιερέα, θα είναι δικό του.
11 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
12 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: Αν η γυναίκα κάποιου ανθρώπου παραδρομήσει και αμαρτήσει εναντίον του,
13 και κάποιος συγκοιμηθεί μαζί της, και διαφύγει από τα μάτια τού άνδρα της, και κρυφτεί, κι αυτή μολυνθεί, και δεν υπάρχει μάρτυρας εναντίον της, και δεν πιαστεί,
14 και πέσει σ' αυτόν πνεύμα ζηλοτυπίας, και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του, κι αυτή είναι μολυσμένη· ή, αν πέσει σ' αυτόν το πνεύμα της ζηλοτυπίας, και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του, κι αυτή δεν είναι μολυσμένη·
15 τότε, ο άνθρωπος θα φέρει τη γυναίκα του στον ιερέα, και θα προσφέρει το δώρο της γι' αυτή, το ένα δέκατο του εφά, κρίθινο αλεύρι· λάδι, όμως, δεν θα χύσει επάνω σ' αυτό· ούτε λιβάνι θα βάλει επάνω σ' αυτό, επειδή είναι προσφορά ζηλοτυπίας, προσφορά ενθύμησης, που φέρνει σε ενθύμηση ανομία.
16 Και ο ιερέας θα την πλησιάσει, και θα τη στήσει μπροστά στον Κύριο.
17 Έπειτα, ο ιερέας θα πάρει άγιο νερό σε πήλινο αγγείο· και ο ιερέας θα πάρει από το χώμα, που είναι στο δάπεδο της σκηνής, και θα το βάλει στο νερό.
18 Και ο ιερέας θα στήσει τη γυναίκα μπροστά στον Κύριο, και θα ξεσκεπάσει το κεφάλι τής γυναίκας, και θα βάλει στα χέρια της την προσφορά τής ενθύμησης, την προσφορά τής ζηλοτυπίας· και στο χέρι τού ιερέα θα είναι το νερό, το πικρό, που φέρνει κατάρα.
19 Και ο ιερέας θα την ορκίσει, και θα πει στη γυναίκα: Αν δεν κοιμήθηκε κάποιος μαζί σου, και αν δεν παραδρόμησες για να μολυνθείς, και δεν δέχθηκες άλλον, αντί του άνδρα σου, ας είσαι χωρίς βλάβη απ' αυτό το νερό, το πικρό, που φέρνει την κατάρα·
20 αν, όμως, παραδρόμησες, και δέχθηκες άλλον, στη θέση του άνδρα σου, και μολύνθηκες, και κάποιος κοιμήθηκε μαζί σου, εκτός από τον άνδρα σου,
21 (τότε ο ιερέας θα ορκίσει τη γυναίκα με όρκο κατάρας, και ο ιερέας θα πει στη γυναίκα): Ο Κύριος να σε κάνει κατάρα και όρκο ανάμεσα στον λαό σου, κάνοντας ο Κύριος να σαπίσει ο μηρός σου, και να πρηστεί η κοιλιά σου·
22 κι αυτό το νερό, που φέρνει την κατάρα, θα μπει στα εντόσθιά σου, για να κάνει να πρηστεί η κοιλιά σου και να σαπίσει ο μηρός σου. Και η γυναίκα θα πει: Αμήν, αμήν.
23 Έπειτα, ο ιερέας θα γράψει αυτές τις κατάρες σε βιβλίο, και θα τις σβήσει με το νερό το πικρό·
24 και θα δώσει στη γυναίκα να πιει από το νερό, το πικρό, που φέρνει την κατάρα· και το νερό, που φέρνει την κατάρα, θα μπει σ' αυτή για πικρία.
25 Και ο ιερέας θα πάρει από το χέρι τής γυναίκας την προσφορά τς ζηλοτυπίας, και θα κινήσει την προσφορά μπροστά στον Κύριο, και θα την προσφέρει στο θυσιαστήριο·
26 και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από την προσφορά, την ενθύμησή της, και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, κι ύστερα απ' αυτά, θα δώσει στη γυναίκα να πιει το νερό.
27 Και αφού της δώσει να πιει το νερό, τότε θα συμβεί, ώστε αν είναι μολυσμένη, και αδίκησε τον άνδρα της, θα μπει σ' αυτή το νερό, που φέρνει την κατάρα, για πικρία, και η κοιλιά της θα πρηστεί, και ο μηρός της θα σαπίσει, και η γυναίκα θα είναι κατάρα ανάμεσα στον λαό της.
28 Αν, όμως, δεν είναι μολυσμένη η γυναίκα, αλλά είναι καθαρή, τότε θα μείνει χωρίς βλάβ, και θα συλλάβει σπέρμα.
29 Αυτός είναι ο νόμος τής ζηλοτυπίας, όταν κάποια παραδρομήσει και δεχθεί άλλον, αντί του άνδρα της, και μολυνθεί·
30 ή, όταν έρθει το πνεύμα τής ζηλοτυπίας σε κάποιον άνδρα, και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του, και στήσει τη γυναίκα του μπροστά στον Κύριο, και ο ιερέας εφαρμόσει σ' αυτήν ολοκληρωτικά αυτόν τον νόμο.
31 Τότε, ο μεν άνδρας θα είναι αθώος από την ανομία, η δε γυναίκα εκείνη θα βαστάξει την ανομία της.
Κεφάλαιο 6

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Μίλησε προς τους γιους Ισραήλ, και πες τους: Όταν ένας άνδρας ή μία γυναίκα ευχηθεί ευχή Ναζηραίου, για να αφιερωθεί στον Κύριο,
3 θα εγκρατεύεται από κρασί και από σίκερα, ούτε θα πιει ξίδι από κρασί ή ξίδι από σίκερα ούτε θα πίνει οτιδήποτε είναι κατασκευασμένο από σταφύλι ούτε θα φάει φρέσκο σταφύλι ή σταφίδες.
4 Όλες τις ημέρες τής αφιέρωσής του δεν θα φάει τίποτε από όσα γίνονται από άμπελο, από φλοιό σταφυλιού, μέχρι το κουκούτσι του.
5 Όλες τις ημέρες τής ευχής τής αφιέρωσής του, ξυράφι δεν θα περάσει στο κεφάλι του, μέχρις ότου εκπληρωθούν οι ημέρες, που ευχήθηκε στον Κύριο· άγιος θα είναι, αφήνοντας τις τρίχες τής κόμης τού κεφαλιού του να αυξάνουν.
6 Όλες τις ημέρες τής αφιέρωσής του στον Κύριο, δεν θα μπει σε πεθαμένο.
7 Δεν θα μολυνθεί για τον πατέρα του ή για τη μητέρα του, για τον αδελφό του ή για την αδελφή του, όταν πεθάνουν· επειδή, η αφιέρωσή του στον Θεό βρίσκεται επάνω στο κεφάλι του.
8 Όλες τις ημέρες τής αφιέρωσής του είναι άγιος στον Κύριο.
9 Και αν κάποιος πεθάνει κοντά του, ξαφνικά, και μολυνθεί το κεφάλι τής αφιέρωσής του, τότε, θα ξυρίσει το κεφάλι του την ημέρα τού καθαρισμού του· την έβδομη ημέρα θα το ξυρίσει.
10 Και την όγδοη ημέρα θα φέρει στον ιερέα δύο τρυγόνια ή δύο νεοσσούς θηλυκών περιστεριών, στη θύρα της σκηνής τού μαρτυρίου·
11 και ο ιερέας θα προσφέρει το ένα για προσφορά περί αμαρτίας, και το άλλο για ολοκαύτωμα· και θα κάνει γι' αυτόν εξιλέωση, εξαιτίας τής αμαρτίας του, σε σχέση με τον νεκρό, και θα αγιάσει το κεφάλι του εκείνη την ημέρα.
12 Και θα αφιερώσει τις ημέρες τής αφιέρωσής του στον Κύριο, και θα φέρει ένα χρονιάρικο αρνί για προσφορά περί ανομίας· και οι ημέρες που πέρασαν δεν θα λογαριαστούν, επειδή μολύνθηκε η αφιέρωσή του.
13 Και ο νόμος τού Ναζηραίου, αφού συμπληρωθούν οι ημέρες της αφιέρωσής του, είναι τούτος: Θα φερθεί στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου,
14 και θα προσφέρει το δώρο του στον Κύριο, ένα χρονιάρικο αρνί, χωρίς ψεγάδι, για ολοκαύτωμα, και ένα αρνί θηλυκό, χρονιάρικο, χωρίς ψεγάδι, για προσφορά περί αμαρτίας, και ένα κριάρι χωρίς ψεγάδι για ειρηνική προσφορά,
15 και ένα κανίστρι με άζυμα ψωμιά, από σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, και λάγανα άζυμα χρισμένα με λάδι, και την προσφορά τους από άλφιτα, και τη σπονδή τους.
16 Και ο ιερέας θα τα προσφέρει μπροστά στον Κύριο, και θα κάνει την προσφορά του περί αμαρτίας, και το ολοκαύτωμά του.
17 Και θα προσφέρει το κριάρι για ειρηνική θυσία στον Κύριο, μαζί με το κανίστρι των αζύμων· ο ιερέας θα προσφέρει ακόμα την προσφορά του από άλφιτα, και τη σπονδή του.
18 Και ο Ναζηραίος θα ξυρίσει το κεφάλι τής αφιέρωσής του στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, και θα πάρει τις τρίχες τού κεφαλιού τής αφιέρωσής του, και θα τις βάλει επάνω στη φωτιά, που βρίσκεται κάτω από την ειρηνική θυσία.
19 Και ο ιερέας θα πάρει τον ψημένο ώμο τού κριαριού, και ένα άζυμο ψωμί από το κανίστρι, και ένα άζυμο λάγανο, και θα τα βάλει στα χέρια τού Ναζηραίου, αφού ξυρίσει πρώτα τις τρίχες τής αφιέρωσής του.
20 Και ο ιερέας θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο· αυτό είναι άγιο στον ιερέα, μαζί με το στήθος τής κινητής προσφοράς, και μαζί με τον ώμο τής προσφοράς που υψώνεται· και ύστερα απ' αυτά, ο Ναζηραίος μπορεί να πιει κρασί.
21 Για τον Ναζηραίο, που έκανε ευχή, ο νόμος τού δώρου του στον Κύριο για την αφιέρωσή του, είναι αυτός, εκτός εκείνου που θα προσέφερε εκούσια· σύμφωνα με την ευχή, που ευχήθηκε, έτσι θα κάνει, σύμφωνα με τον νόμο τής αφιέρωσής του.
22 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
23 Μίλησε στον Ααρών, και στους γιους του, ως εξής: Έτσι θα ευλογείτε τους γιους Ισραήλ, λέγοντάς τους,
24 Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει!
25 Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό του επάνω σου, και να σε ελεήσει!
26 Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπό του επάνω σου, και να σου δώσει ειρήνη!
27 Και θα βάλουν το όνομά μου επάνω στους γιους Ισραήλ· κι εγώ θα τους ευλογήσω.
Κεφάλαιο 7

1 ΚΑΙ την ημέρα που ο Μωυσής τελείωσε να στήνει τη σκηνή, και την έχρισε, και την αγίασε, και όλα τα σκεύη της, και το θυσιαστήριο, και όλα τα σκεύη του, και τα έχρισε, και τα αγίασε·
2 τότε, οι άρχοντες του Ισραήλ, οι αρχηγοί των οικογενειών των πατέρων τους, που ήσαν οι άρχοντες των φυλών, που επιστάτησαν στην απαρίθμηση, έκαναν προσφορά·
3 και έφεραν τα δώρα τους μπροστά στον Κύριο, έξι άμαξες σκεπαστές, και 12 βόδια, μια άμαξα ανά δύο άρχοντες, και ένα βόδι ο καθένας, και τα έφεραν μπροστά στη σκηνή.
4 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή, λέγοντας:
5 Πάρ' τα απ' αυτούς, και θα είναι για τα έργα τής υπηρεσίας τής σκηνής τού μαρτυρίου· και θα τα δώσεις στους Λευίτες, σε κάθε έναν σύμφωνα με την υπηρεσία του.
6 Και ο Μωυσής πήρε τις άμαξες και τα βόδια, και τα έδωσε στους Λευίτες.
7 Τις δύο άμαξες και τα τέσσερα βόδια τα έδωσε στους γιους τού Γηρσών, σύμφωνα με την υπηρεσία τους.
8 Και τις τέσσερις άμαξες και τα οκτώ βόδια τα έδωσε στους γιους τού Μεραρί, σύμφωνα με την υπηρεσία τους, κάτω από την επιστασία τού Ιθάμαρ, γιου τού Ααρών, του ιερέα.
9 Όμως, στους γιους τού Καάθ δεν έδωσε· επειδή, η υπηρεσία τους στο αγιαστήριο ήταν να βαστάζουν τα σκεύη επάνω στους ώμους.
10 Και οι άρχοντες πρόσφεραν για τον εγκαινιασμό τού θυσιαστηρίου, την ημέρα που χρίστηκε, και πρόσφεραν οι άρχοντες τα δώρα τους μπροστά στο θυσιαστήριο.
11 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Θα προσφέρουν τα δώρα τους, ένας άρχοντας κάθε ημέρα για τον εγκαινιασμό τού αγιαστηρίου.
12 Κι εκείνος που πρόσφερε το δώρο του την πρώτη ημέρα ήταν ο Ναασσών, ο γιος τού Αμμιναδάβ, από τη φυλή τού Ιούδα·
13 και το δώρο του ήταν ένας ασημένιος δίσκος, βάρους 130 σίκλων· μια λεκανίτσα ασημένια 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
14 ένα χρυσό θυμιατοδόχο 10 σίκλων γεμάτο με θυμίαμα·
15 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα αρνί χρονιάρικο, για ολοκαύτωμα·
16 έναν τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας·
17 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Ναασσών, του γιου τού Αμμιναδάβ.
18 Τη δεύτερη ημέρα πρόσφερε ο Ναθαναήλ, ο γιος τού Σουάρ, ο άρχοντας της φυλής τού Ισσάχαρ·
19 και πρόσφερε το δώρο του έναν ασημένιο δίσκο, βάρους 130 σίκλων, μια ασημένια λεκανίτσα 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
20 ένα χρυσό θυμιατοδόχο 10 σίκλων, γεμάτο με θυμίαμα·
21 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα χρονιάρικο αρνί, για ολοκαύτωμα·
22 έναν τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας·
23 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Ναθαναήλ, του γιου τού Σουάρ.
24 Την τρίτη ημέρα πρόσφερε ο άρχοντας των γιων τού Ζαβουλών, ο Ελιάβ, ο γιος τού Χαιλών·
25 το δώρο του ήταν ένας ασημένιος δίσκος, βάρους 130 σίκλων· μια ασημένια λεκανίτσα 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
26 ένα χρυσό θυμιατοδόχο 10 σίκλων, γεμάτο με θυμίαμα·
27 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα χρονιάρικο αρνί, για ολοκαύτωμα·
28 έναν τράγο από κατσίκες, για προσφορά περί αμαρτίας·
29 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Ελιάβ, του γιου τού Χαιλών.
30 Την τέταρτη ημέρα πρόσφερε ο Ελισούρ, ο γιος τού Σεδιούρ, ο άρχοντας των γιων τού Ρουβήν·
31 το δώρο του ήταν ένας ασημένιος δίσκος, βάρους 130 σίκλων· μια ασημένια λεκανίτσα 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
32 ένα χρυσό θυμιατοδόχο 10 σίκλων, γεμάτο με θυμίαμα·
33 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα χρονιάρικο αρνί, για ολοκαύτωμα·
34 έναν τράγο από κατσίκες, για προσφορά περί αμαρτίας·
35 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Ελισούρ, του γιου τού Σεδιούρ.
36 Την πέμπτη ημέρα πρόσφερε ο άρχοντας των γιων τού Συμεών, ο Σελουμιήλ, ο γιος τού Σουρισαδαϊ·
37 το δώρο του ήταν ένας ασημένιος δίσκος, βάρους 130 σίκλων· μια ασημένια λεκανίτσα 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
38 ένα χρυσό θυμιατοδόχο 10 σίκλων, γεμάτο με θυμίαμα·
39 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα χρονιάρικο αρνί, για ολοκαύτωμα·
40 ένας τράγο από κατσίκες, για προσφορά περί αμαρτίας·
41 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Σελουμιήλ, του γιου τού Σουρισαδαϊ.
42 Την έκτη ημέρα πρόσφερε ο άρχοντας των γιων τού Γαδ, ο Ελιασάφ, ο γιος τού Δεουήλ·
43 το δώρο του ήταν ένας ασημένιος δίσκος, βάρους 130 σίκλων· μια ασημένια λεκανίτσα 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
44 ένα χρυσό θυμιατοδόχο 10 σίκλων, γεμάτο με θυμίαμα·
45 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα χρονιάρικο αρνί, για ολοκαύτωμα·
46 έναν τράγο από κατσίκες, για προσφορά περί αμαρτίας·
47 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Ελιασάφ, του γιου τού Δεουήλ.
48 Την έβδομη ημέρα πρόσφερε ο άρχοντας των γιων τού Εφραϊμ, ο Ελισαμά, ο γιος τού Αμμιούδ·
49 το δώρο του ήταν ένας ασημένιος δίσκος, βάρους 130 σίκλων· μια ασημένια λεκανίτσα 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
50 ένα χρυσό θυμιατοδόχο 10 σίκλων, γεμάτο με θυμίαμα·
51 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα χρονιάρικο αρνί για ολοκαύτωμα·
52 έναν τράγο από κατσίκες, για προσφορά περί αμαρτίας·
53 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Ελισαμά, του γιου τού Αμμιούδ.
54 Την όγδοη ημέρα πρόσφερε ο άρχοντας των γιων τού Μανασσή, ο Γαμαλιήλ, ο γιος τού Φεδασσούρ·
55 το δώρο του ήταν ένας ασημένιος δίσκος, βάρους 130 σίκλων· μια ασημένια λεκανίτσα 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
56 ένα χρυσό θυμιατοδόχο 10 σίκλων, γεμάτο με θυμίαμα·
57 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα χρονιάρικο αρνί, για ολοκαύτωμα·
58 ένας τράγο από κατσίκες, για προσφορά περί αμαρτίας·
59 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Γαμαλιήλ, του γιου τού Φεδασσούρ.
60 Την ένατη ημέρα πρόσφερε ο άρχοντας των γιων τού Βενιαμίν, ο Αβειδάν, ο γιος τού Γιδεωνί·
61 το δώρο του ήταν ένας ασημένιος δίσκος, βάρους 130 σίκλων· μια ασημένια λεκανίτσα 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
62 ένα χρυσό θυμιατοδόχο 10 σίκλων, γεμάτο με θυμίαμα·
63 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα αρνί χρονιάρικο, για ολοκαύτωμα·
64 έναν τράγο από κατσίκες, για προσφορά περί αμαρτίας·
65 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Αβειδάν, του γιου τού Γιδεωνί.
66 Τη δέκατη ημέρα πρόσφερε ο άρχοντας των γιων τού Δαν, ο Αχιέζερ, ο γιος τού Αμμισαδαϊ,
67 το δώρο του ήταν ένας ασημένιος δίσκος, βάρους 130 σίκλων· μια ασημένια λεκανίτσα 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
68 ένα χρυσό θυμιατοδόχο δέκα σίκλων, γεμάτο με θυμίαμα·
69 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα χρονιάρικο αρνί, για ολοκαύτωμα·
70 έναν τράγο από κατσίκες, για προσφορά περί αμαρτίας·
71 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Αχιέζερ, του γιου τού Αμμισαδαϊ.
72 Την ενδέκατη ημέρα πρόσφερε ο άρχοντας των γιων τού Ασήρ, ο Φαγαιήλ, ο γιος τού Οχράν·
73 το δώρο του ήταν ένας ασημένιος δίσκος, βάρους 130 σίκλων· μια ασημένια λεκανίτσα 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
74 ένα χρυσό θυμιατοδόχο 10 σίκλων, γεμάτο με θυμίαμα·
75 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα χρονιάρικο αρνί, για ολοκαύτωμα·
76 έναν τράγο από κατσίκες, για προσφορά περί αμαρτίας·
77 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Φαγαιήλ, του γιου τού Οχράν.
78 Τη δωδέκατη ημέρα πρόσφερε ο άρχοντας των γιων τού Νεφθαλί, ο Αχιρά, ο γιος τού Αινάν·
79 το δώρο του ήταν ένας ασημένιος δίσκος, βάρους 130 σίκλων· μια ασημένια λεκανίτσα 70 σίκλων, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· και τα δύο γεμάτα με σιμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
80 ένα χρυσό θυμιατοδόχο 10 σίκλων· γεμάτο με θυμίαμα·
81 ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, ένα χρονιάρικο αρνί, για ολοκαύτωμα·
82 έναν τράγο από κατσίκες, για προσφορά περί αμαρτίας·
83 και για ειρηνική θυσία, δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους, πέντε χρονιάρικα αρνιά. Αυτό ήταν το δώρο τού Αχιρά, του γιου τού Αινάν.
84 Αυτός ήταν ο εγκαινιασμός του θυσιαστηρίου, την ημέρα που χρίστηκε από τους άρχοντες του Ισραήλ· 12 ασημένιοι δίσκοι, 12 ασημένιες λεκανίτσες, 12 χρυσά θυμιατοδόχα·
85 ο κάθε ασημένιος δίσκος ήταν 130 σίκλους, και η κάθε ασημένια λεκανίτσα ήταν 70 σίκλους· ολόκληρο το ασήμι των σκευών ήταν 2.400 σίκλοι, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο·
86 12 χρυσά θυμιατοδόχα, γεμάτα με θυμίαμα, από 10 σίκλους το κάθε θυμιατοδόχο, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο· ολόκληρο το χρυσάφι των θυμιατοδόχων ήταν 120 σίκλοι.
87 Όλα τα βόδια για το ολοκαύτωμα ήσαν 12 μοσχάρια, τα κριάρια 12, τα χρονιάρικα αρνιά 12, μαζί με τις προσφορές τους από άλφιτα, και 12 οι τράγοι από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας.
88 Και όλα τα βόδια για ειρηνική θυσία ήσαν 24 μοσχάρια, 60 τα κριάρια, οι τράγοι 60, τα χρονιάρικα αρνιά
60 Αυτός ήταν ο εγκαινιασμός τού θυσιαστηρίου, αφού χρίστηκε.
89 ΚΑΙ όταν ο Μωυσής μπήκε στη σκηνή τού μαρτυρίου για να μιλήσει με τον Κύριο, τότε άκουσε τη φωνή εκείνου που του μιλούσε από πάνω από το ιλαστήριο, που ήταν επάνω στην κιβωτό τού μαρτυρίου, ανάμεσα στα δύο χερουβείμ· και του μιλούσε.
Κεφάλαιο 8

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Μίλησε στον Ααρών, και πες του: Όταν ανάψεις τα λυχνάρια, τα επτά λυχνάρια θα φωτίζουν κατά πρόσωπο της λυχνίας.
3 Και ο Ααρών έκανε έτσι· άναψε τα λυχνάρια της, κατά πρόσωπο της λυχνίας, όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
4 Κι αυτή ήταν η κατασκευή τής λυχνίας· από σφυρηλατημένο χρυσάφι, και ο κορμός της, και τα άνθη της, ήταν ολόκληρη σφυρηλατημένη· σύμφωνα με το σχέδιο, που ο Κύριος είχε δείξει στον Μωυσή, έτσι έκανε τη λυχνία.
5 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
6 Πάρε τους Λευίτες ανάμεσα από τους γιους Ισραήλ, και καθάρισέ τους.
7 Και θα κάνεις σ' αυτούς για τον καθαρισμό τους, ως εξής: Ράντισε επάνω τους νερό καθαρισμού, και ας περάσουν ξυράφι σε ολόκληρο το σώμα τους, και ας πλύνουν τα ενδύματά τους, και ας καθαριστούν.
8 Έπειτα, ας πάρουν ένα μοσχάρι από βόδια, μαζί με την προσφορά του από άλφιτα, από σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, και θα πάρεις ένα άλλο μοσχάρι από βόδια για προσφορά περί αμαρτίας.
9 Και θα φέρεις τους Λευίτες μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου, και θα συγκεντρώσεις ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ·
10 και θα φέρεις τους Λευίτες μπροστά στον Κύριο, και θα επιθέσουν οι γιοι Ισραήλ τα χέρια τους επάνω στους Λευίτες·
11 και ο Ααρών θα προσφέρει τούς Λευίτες μπροστά στον Κύριο προσφορά από τους γιους Ισραήλ, για να υπηρετούν την υπηρεσία τού Κυρίου.
12 Και οι Λευίτες θα επιθέσουν τα χέρια τους επάνω στα κεφάλια των μοσχαριών, και θα προσφέρεις το ένα περί αμαρτίας, και το άλλο για ολοκαύτωμα, στον Κύριο· για να κάνεις εξιλέωση για τους Λευίτες.
13 Και θα στήσεις τούς Λευίτες μπροστά στον Ααρών, και μπροστά στους γιους του· και θα τους προσφέρεις προσφορά στον Κύριο.
14 Έτσι θα αποχωρίσεις τους Λευίτες ανάμεσα από τους γιους Ισραήλ, και οι Λευίτες θα είναι δικοί μου.
15 Και ύστερα απ' αυτά, θα μπουν οι Λευίτες για να υπηρετούν τη σκηνή τού μαρτυρίου· και θα τους καθαρίσεις, και θα τους προσφέρεις προσφορά.
16 Επειδή, αυτοί είναι δοσμένοι ως δώρο σε μένα από ανάμεσα από τους γιους Ισραήλ· στη θέση εκείνων που διανοίγουν κάθε μήτρα, όλων των πρωτότοκων των γιων Ισραήλ, τους πήρα για τον εαυτό μου.
17 Επειδή, όλα τα πρωτότοκα των γιων Ισραήλ είναι δικά μου, από άνθρωπο μέχρι κτήνος· την ημέρα που πάταξα όλα τα πρωτότοκα στη γη τής Αιγύπτου, τους αγίασα για τον εαυτό μου·
18 και πήρα τούς Λευίτες στη θέση όλων των πρωτότοκων των γιων Ισραήλ.
19 Και έδωσα τους Λευίτες δώρο στον Ααρών, και στους γιους του, από ανάμεσα τους γιους Ισραήλ, για να υπηρετούν την υπηρεσία των γιων Ισραήλ στη σκηνή τού μαρτυρίου, και για να κάνουν εξιλέωση για τους γιους Ισραήλ· για να μη είναι πληγή επάνω στους γιους Ισραήλ, αν πλησιάσουν οι γιοι Ισραήλ στα άγια.
20 ΚΑΙ ο Μωυσής και ο Ααρών και ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ έκαναν στους Λευίτες, σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή, για τους Λευίτες· έτσι έκαναν σ' αυτούς οι γιοι Ισραήλ·
21 Και καθαρίστηκαν οι Λευίτες, και έπλυναν τα ιμάτιά τους· και τους πρόσφερε ο Ααρών προσφορά μπροστά στον Κύριο, και ο Ααρών έκανε γι' αυτούς εξιλέωση, για να τους καθαρίσει.
22 Και ύστερα απ' αυτά μπήκαν οι Λευίτες για να υπηρετούν την υπηρεσία τους στη σκηνή τού μαρτυρίου, μπροστά στον Ααρών, και μπροστά στους γιους του· όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή για τους Λευίτες, έτσι έκαναν σ' αυτούς.
23 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
24 Αυτό είναι που έχει σχέση με τους Λευίτες· από 25 χρόνων κι επάνω θα μπαίνουν να εκτελούν την υπηρεσία τής σκηνής τού μαρτυρίου·
25 και από 50 χρόνων θα σταματούν από το να εκτελούν την υπηρεσία, και δεν θα υπηρετούν πλέον·
26 αλλά, θα υποβοηθούν τους αδελφούς τους στη σκηνή τού μαρτυρίου, για να τηρούν τις υπηρεσίες· υπηρεσία, όμως, δεν θα κάνουν. Έτσι θα κάνεις στους Λευίτες, ως προς τις υπηρεσίες τους.
Κεφάλαιο 9

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, στην έρημο Σινά, τον πρώτο μήνα του δεύτερου χρόνου, αφού βγήκαν από τη γη τής Αιγύπτου, λέγοντας:
2 Ας κάνουν οι γιοι Ισραήλ το Πάσχα στον καιρό του·
3 τη 14η ημέρα αυτού του μήνα, προς την εσπέρα, θα το κάνετε, στον καιρό του· σύμφωνα με όλα τα νόμιμά του, και σύμφωνα με όλες τις τελετές του, θα το κάνετε.
4 Και ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ για να κάνουν το Πάσχα.
5 Και έκαναν το Πάσχα τη 14η ημέρα τού πρώτου μήνα, προς την εσπέρα, στην έρημο Σινά· σύμφωνα με όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισραήλ.
6 Και βρίσκονταν μερικοί, που ήσαν ακάθαρτοι από νεκρό σώμα ανθρώπου, και δεν μπορούσαν να κάνουν το Πάσχα εκείνη την ημέρα· και ήρθαν μπροστά στον Μωυσή και μπροστά στον Ααρών εκείνη την ημέρα.
7 Και οι άνδρες εκείνοι του είπαν: Εμείς είμαστε ακάθαρτοι από νεκρό σώμα ανθρώπου· γιατί εμποδιζόμαστε να προσφέρουμε το δώρο τού Κυρίου στον καιρό του, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ;
8 Και ο Μωυσής είπε σ' αυτούς: Σταθείτε αυτού, και θα ακούσω τι ο Κύριος θα με προστάξει για σας.
9 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
10 Πες στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Αν κάποιος άνθρωπος από σας ή από τις γενεές σας γίνει ακάθαρτος από νεκρό σώμα ή είναι σε οδοιπορία θα κάνει το Πάσχα στον Κύριο·
11 τη 14η ημέρα τού δεύτερου μήνα, προς την εσπέρα, θα το κάνουν, και θα το φάνε με άζυμα και πικρά χόρτα.
12 Δεν θα αφήσουν απ' αυτό υπόλοιπο μέχρι το πρωί, ούτε θα συντρίψουν απ' αυτό κάποιο κόκαλό του· θα το κάνουν σύμφωνα με όλα τα νόμιμα του Πάσχα.
13 Και ο άνθρωπος, που, ενώ είναι καθαρός, και δεν βρίσκεται σε οδοιπορία, λείψει από το να κάνει το Πάσχα, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από τον λαό της· επειδή, δεν πρόσφερε το δώρο τού Κυρίου στον καιρό του, ο άνθρωπος εκείνος θα βαστάξει την αμαρτία του.
14 Και αν ένας ξένος παροικεί μεταξύ σας, και κάνει το Πάσχα στον Κύριο, σύμφωνα με τα νόμιμα του Πάσχα, και σύμφωνα με τις τελετές του, έτσι θα το κάνει· τον ίδιο νόμο θα έχετε, και για τον ξένο και για τον αυτόχθονα.
15 ΚΑΙ την ημέρα που στήθηκε η σκηνή, η νεφέλη σκέπασε τη σκηνή, τον οίκο τού μαρτυρίου· και από την εσπέρα μέχρι το πρωί ήταν επάνω στη σκηνή, σαν ένα είδος φωτιάς.
16 Έτσι γινόταν πάντοτε· η νεφέλη τη σκέπαζε την ημέρα, καις φωτιάς τη νύχτα.
17 Και όταν ανέβαινε η νεφέλη από τη σκηνή, τότε σηκώνονταν οι γιοι Ισραήλ· και στον τόπο όπου στεκόταν η νεφέλη, εκεί στρατοπέδευαν οι γιοι Ισραήλ.
18 Σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου σηκώνονταν οι γιοι Ισραήλ, και σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου στρατοπέδευαν· όλες τις ημέρες που η νεφέλη παρέμενε επάνω στη σκηνή, έμεναν στρατοπεδευμένοι.
19 Και όταν η νεφέλη παρέμενε επάνω στη σκηνή πολλές ημέρες, τότε οι γιοι Ισραήλ τηρούσαν τις υπηρεσίες τού Κυρίου, και δεν σηκώνονταν
20 Και όταν η νεφέλη στεκόταν επάνω στη σκηνή, οσεσδήποτε ημέρες, σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου, έμεναν στρατοπεδευμένοι, και σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου σηκώνονταν.
21 Και όταν η νεφέλη στεκόταν από την εσπέρα μέχρι το πρωί, και ανέβαινε η νεφέλη το πρωί, τότε κι αυτοί σηκώνονταν· είτε την ημέρα είτε τη νύχτα ανέβαινε η νεφέλη, τότε αυτοί σηκώνονταν.
22 Δύο ημέρες ή έναν μήνα ή έναν χρόνο, αν παρέμενε η νεφέλη επάνω στη σκηνή, καθώς στεκόταν επάνω της, οι γιοι Ισραήλ έμεναν στρατοπεδευμένοι, και δεν σηκώνονταν· όταν, όμως, αυτή ανέβαινε, σηκώνονταν.
23 Σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου στρατοπέδευαν, και σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου σηκώνονταν· τηρούσαν τις υπηρεσίες τού Κυρίου, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου τού Μωυσή.
Κεφάλαιο 10

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Κάνε για τον εαυτό σου δύο ασημένιες σάλπιγγες· σφυρηλατημένες θα τις κάνεις, και θα είναι σε σέναγια να συγκαλείς τη συναγωγή, και να βάζεις σε κίνηση τα στρατόπεδα.
3 Και όταν σαλπίζουν μ' αυτές, ολόκληρη η συναγωγή θα συναθροίζεται προς εσένα στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
4 Και αν σαλπίσουν μεμόνον μία, τότε θα συναθροίζονται προς εσένα οι άρχοντες, οι αρχηγοί των χιλιάδων τού Ισραήλ.
5 Και όταν σαλπίζετε αλαλαγμό, τότε θα σηκώνονται τα στρατόπεδα, που είναι στρατοπεδευμένα προς την ανατολή.
6 Και όταν σαλπίζετε δεύτερον αλαλαγμό, τότε θα σηκώνονται τα στρατόπεδα, που είναι στρατοπεδευμένα προς νότον· θα σαλπίζουν αλαλαγμό για να σηκωθούν.
7 Και όταν συγκαλείται η συναγωγή, θα σαλπίζετε, όχι όμως αλαλαγμό.
8 Και οι γιοι τού Ααρών, οι ιερείς, θα σαλπίζουν με τις σάλπιγγες· κι αυτά θα είναι σε σας αιώνιος θεσμός στις γενεές σας.
9 Και αν στη γη σας βγείτε σε μάχη, ενάντια στον εχθρό, που πολεμάει εναντίον σας, τότε θα σαλπίζετε αλαλαγμό με τις σάλπιγγες, και θα έρθετε σε ενθύμηση μπροστά στον Κύριο τον Θεό σας, και θα διασωθείτε από τους εχθρούς σας.
10 Και στις ημέρες τής ευφροσύνης σας, και στις γιορτές σας, και στις νεομηνίες σας, θα σαλπίζετε με τις σάλπιγγες επάνω στα ολοκαυτώματά σας, κι επάνω στις θυσίες των ειρηνικών προσφορών σας, και θα είναι για σας προς ενθύμηση μπροστά στον Θεό σας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
11 ΚΑΙ την 20ή ημέρα τού δεύτερου μήνα, του δεύτερου χρόνου, ανέβηκε η νεφέλη από τη σκηνή τού μαρτυρίου.
12 Και σηκώθηκαν οι γιοι Ισραήλ σύμφωνα με την τάξη της οδοιπορίας τους, από την έρημο Σινά, και η νεφέλη στάθηκε στην έρημο Φαράν.
13 Και πρώτα σηκώθηκαν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή.
14 Και πρώτη σηκώθηκε η σημαία τού στρατοπέδου των γιων τού Ιούδα, σύμφωνα με τα τάγματά τους, και επικεφαλής τού στρατεύματός του ήταν ο Ναασσών, ο γιος τού Αμμιναδάβ.
15 Και επικεφαλής τού στρατεύματος της φυλής των γιων τού Ισσάχαρ ήταν ο Ναθαναήλ, ο γιος τού Σουάρ.
16 Και επικεφαλής του στρατεύματος της φυλής των γιων τού Ζαβουλών, ο Ελιάβ, ο γιος τού Χαιλών.
17 Και κατέβασαν τη σκηνή· και οι γιοι τού Γηρσών, και οι γιοι τού Μεραρί, σηκώθηκαν, βαστάζοντας τη σκηνή.
18 Έπειτα, σηκώθηκε η σημαία του στρατοπέδου τού Ρουβήν, σύμφωνα με τα τάγματά τους, και επικεφαλής τού στρατεύματός του ήταν ο Ελισούρ, ο γιος τού Σεδιούρ.
19 Και επικεφαλής τού στρατεύματος της φυλής των γιων τού Συμεών ήταν ο Σελουμιήλ, ο γιος τού Σουρισαδαϊ.
20 Και επικεφαλής τής φυλής των γιων τού Γαδ ήταν ο Ελιασάφ, ο γιος τού Δεουήλ.
21 Και οι Κααθίτες σηκώθηκαν, βαστάζοντας τα άγια, και οι άλλοι έστηναν τη σκηνή, μέχρις ότου φτάσουν αυτοί.
22 Έπειτα, σηκώθηκε η σημαία τού στρατοπέδου των γιων τού Εφραϊμ, σύμφωνα με τα τάγματά τους, και επικεφαλής τού στρατεύματός του ήταν ο Ελισαμά, ο γιος τού Αμμιούδ.
23 Και επικεφαλής τού στρατεύματος της φυλής των γιων τού Μανασσή ήταν ο Γαμαλιήλ, ο γιος τού Φεδασσούρ.
24 Και επικεφαλής τού στρατεύματος της φυλής των γιων Βενιαμίν ήταν ο Αβειδάν, ο γιος τού Γιδεωνί.
25 Έπειτα, σηκώθηκε η σημαία τού στρατοπέδου των γιων τού Δαν, πίσω από όλα τα στρατόπεδα, σύμφωνα με τα τάγματά τους, και επικεφαλής τού στρατεύματός του ήταν ο Αχιέζερ, ο γιος τού Αμμισαδαϊ.
26 Και επικεφαλής τού στρατεύματος της φυλής των γιων τού Ασήρ ήταν ο Φαγαιήλ, ο γιος τού Οχράν.
27 Και επικεφαλής του στρατεύματος της φυλής των γιων τού Νεφθαλί ήταν ο Αχιρά, ο γιος τού Αινάν.
28 Έτσι γινόταν η οδοιπορία των γιων Ισραήλ, σύμφωνα με τα τάγματά τους, όταν σηκώνονταν.
29 Και ο Μωυσής είπε στον Οβάβ, τον γιο τού Ραγουήλ, του Μαδιανίτη, του πεθερού τού Μωυσή: Εμείς πηγαίνουμε στον τόπο, για τον οποίο ο Κύριος είπε: Αυτόν θα σας δώσω· έλα μαζί μας, και θα σε αγαθοποιήσουμε· επειδή, ο Κύριος μίλησε αγαθά για τον Ισραήλ.
30 Και του είπε: Δεν θάρθω, αλλά θα επιστρέψω στη γη μου, και στη γενεά μου.
31 Και είπε: Μη μας αφήσεις, παρακαλώ, επειδή εσύ γνωρίζεις πού πρέπει να στρατοπεδεύουμε στην έρημο, και θα είσαι για μας όπως είναι τα μάτια στο σώμα·
32 και αν έρθεις μαζί μας, εκείνα τα αγαθά, που θα κάνει σε μας ο Κύριος, τα ίδια θα κάνουμε κι εμείς σε σένα.
33 ΚΑΙ οδοιπόρησαν από το βουνό τού Κυρίου δρόμο τριών ημερών· και η κιβωτός τής διαθήκης τού Κυρίου προπορευόταν μπροστά τους δρόμο τριών ημερών, για να ζητήσει τόπο ανάπαυσης γι' αυτούς.
34 Και η νεφέλη τού Κυρίου ήταν από πάνω τους την ημέρα, όταν σηκώνονταν από το στρατόπεδο.
35 Και όταν η κιβωτός σηκωνόταν, ο Μωυσής έλεγε: Σήκω, Κύριε, και ας διασκορπιστούν οι εχθροί σου, και ας φύγουν από μπροστά σου εκείνοι που σε μισούν.
36 Και όταν αναπαυόταν, έλεγε: Γύρνα, Κύριε, στις χιλιάδες των μυριάδων τού Ισραήλ.
Κεφάλαιο 11

1 ΚΑΙ ο λαός γόγγυζε πονηρά στα αυτιά τού Κυρίου· και ο Κύριος άκουσε, και εξάφθηκε η οργή του· και ανάμεσά τους άναψε μια φωτιά τού Κυρίου, και κατέφαγε την άκρη τού στρατοπέδου.
2 Και ο λαός βόησε στον Μωυσή· και ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Κύριο, και σταμάτησε η φωτιά.
3 Και αποκλήθηκε το όνομα εκείνου τού τόπου Ταβερά, επειδή άναψε ανάμεσά τους μια φωτιά τού Κυρίου.
4 Και το σύμμικτο πλήθος, που ήταν ανάμεσά τους, επιθύμησε μια επιθυμία· και έκλαιγαν πάλι και οι γιοι Ισραήλ, και είπαν: Ποιος θα μας δώσει κρέας να φάμε;
5 Θυμούμαστε τα ψάρια, που τρώγαμε στην Αίγυπτο δωρεάν, τα αγγούρια, και τα πεπόνια, και τα πράσα, και τα κρεμμύδια, και τα σκόρδα·
6 τώρα, όμως, η ψυχή μας είναι κατάξερη· δεν είναι στα μάτια μας τίποτε άλλο εκτός από τούτο το μάννα.
7 Και το μάννα ήταν σαν τον σπόρο τού κοριάνδρου, και το χρώμα του σαν το χρώμα τού βδέλλιου.
8 Ο λαός περιφερόταν μαζεύοντάς το, και το άλεθαν σε μύλο ή το κοπάνιζαν σε γουδί, και το έψηναν σε χύτρα, και έκαναν απ' αυτό ψωμιά στη στάχτη· και η γεύση του ήταν σαν γεύση λαγάνας από λάδι.
9 Και όταν κατέβαινε η δροσιά στο στρατόπεδο τη νύχτα, έπεφτε και το μάννα επάνω σ' αυτή.
10 Και ο Μωυσής άκουσε τον λαό να κλαίει στις συγγένειές τους, τον κάθε έναν στη θύρα τής σκηνής του· και η οργή τού Κυρίου άναψε υπερβολικά· και τούτο φάνηκε κακό και στον Μωυσή.
11 Και ο Μωυσής είπε στον Κύριο: Γιατί ταλαιπώρησες τον δούλο σου; Και γιατί δεν βρήκα χάρη μπροστά σου, ώστε έβαλες επάνω μου το φορτίο ολόκληρου αυτού του λαού;
12 Μήπως εγώ συνέλαβα ολόκληρον αυτό τον λαό; Ή, εγώ τους γέννησα, για να μου λες: Πάρ' τον στον κόρφο σου, όπως η τροφός βαστάει το βρέφος που θηλάζει, στη γη που ορκίστηκες στους πατέρες τους;
13 Από πού να βρεθούν σε μένα κρέατα για να δώσω σε ολόκληρον αυτό τον λαό; Επειδή, κλαίνε σε μένα, λέγοντας: Δώσε μας κρέας να φάμε·
14 δεν μπορώ εγώ μόνος μου να βαστάξω ολόκληρον αυτό τον λαό, επειδή αυτό είναι πολύ βαρύ για μένα·
15 και αν έτσι κάνεις σε μένα, θανάτωσέ με αμέσως, παρακαλώ, αν βρήκα χάρη μπροστά σου, για να μη βλέπω τη δυστυχία μου.
16 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Συγκέντρωσέ μου 70 άνδρες από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, που γνωρίζεις ότι είναι πρεσβύτεροι του λαού, και άρχοντές τους· και να τους φέρεις στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου θα σταθούν μαζί σου.
17 Και θα κατέβω, και θα μιλήσω εκεί μαζί σου· και θα πάρω από το πνεύμα που είναι επάνω σου, και θα το βάλω επάνω σ' αυτούς· και θα βαστάζουν μαζί σου το φορτίο του λαού, για να μη το βαστάζεις εσύ μόνος.
18 Και πες στον λαό: Αγιάστε τον εαυτό σας για την αυριανή ημέρα, και θα φάτε κρέας· επειδή, κλάψατε στα αυτιά τού Κυρίου, λέγοντας: Ποιος θα μας δώσει κρέας να φάμε; Επειδή, καλά ήμασταν στην Αίγυπτο. Γι' αυτό, ο Κύριος θα σας δώσει κρέας, και θα φάτε·
19 δεν θα φάτε μία ημέρα ούτε δύο ημέρες ούτε πέντε ημέρες ούτε δέκα ημέρες ούτε 20 ημέρες·
20 ολόκληρο τον μήνα θα φάτε, μέχρις ότου βγει από τα ρουθούνια σας, και θα το αηδιάσετε, επειδή απειθήσατε στον Κύριο, που είναι ανάμεσά σας, και κλάψατε μπροστά του, λέγοντας: Γιατί να αναχωρήσουμε από την Αίγυπτο;
21 Και ο Μωυσής είπε: 600.000 πεζοί είναι ο λαός, ανάμεσα στους οποίους βρίσκομαι εγώ· κι εσύ είπες: Θα τους δώσω κρέας για να φάνε έναν ολόκληρο μήνα.
22 Θα σφαχτούν γι' αυτούς τα κοπάδια και οι αγέλες, ώστε να τους επαρκέσουν; Ή, θα μαζευτούν μαζί όλα τα ψάρια τής θάλασσας γι' αυτούς, ώστε να τους επαρκέσουν;
23 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Μήπως μίκρυνε το χέρι τού Κυρίου; Τώρα θα δεις αν ο λόγος μου εκτελείται ή όχι.
24 Και ο Μωυσής βγήκε, και είπε στον λαό τα λόγια τού Κυρίου· και συγκέντρωσε τους 70 άνδρες από τους πρεσβύτερους του λαού, και τους έστησε ολόγυρα στη σκηνή.
25 Και ο Κύριος κατέβηκε μέσα σε νεφέλη, και μίλησε σ' αυτόν, και πήρε από το πνεύμα, που ήταν επάνω του, και έβαλε επάνω στους 70 άνδρες, τους πρεσβύτερους· και αφού κάθησε επάνω τους το πνεύμα, προφήτευσαν, αλλά δεν εξακολούθησαν.
26 Έμειναν, όμως, δύο άνδρες στο στρατόπεδο, το όνομα του ενός ήταν Ελδάδ, και το όνομα του δεύτερου Μηδάδ· και το πνεύμα κάθησε επάνω τους· κι αυτοί ήσαν από τους καταγραμμένους, δεν βγήκαν όμως στη σκηνή· και προφήτευαν μέσα στο στρατόπεδο.
27 Και έτρεξε ένας νέος, και το ανήγγειλε στον Μωυσή, λέγοντας: Ο Ελδάδ και ο Μηδάδ προφητεύουν στο στρατόπεδο.
28 Και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, ο υπηρέτης τού Μωυσή, ο εκλεκτός του, αποκρίθηκε και είπε: Κύριέ μου Μωυσή, εμπόδισέ τους.
29 Και ο Μωυσής τού είπε: Ζηλοτυπείς για μένα; Είθε ολόκληρος ο λαός τού Κυρίου να ήσαν προφήτες, και ο Κύριος να έβαζε επάνω τους το πνεύμα του!
30 Και ο Μωυσής αναχώρησε στο στρατόπεδο, αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ.
31 Και βγήκε ένας άνεμος από τον Κύριο, και έφερε ορτύκια από τη θάλασσα, και τα έρριξε κοντά στο στρατόπεδο, σε απόσταση μέχρι μιας ημέρας δρόμο από το ένα μέρος, και μέχρι μιας ημέρας δρόμο από το άλλο, ολόγυρα στο στρατόπεδο· και ήσαν στοιβαγμένα μέχρι δύο πήχες επάνω στην επιφάνεια της γης.
32 Κι αφού ο λαός σηκώθηκε, ολόκληρη εκείνη την ημέρα, και ολόκληρη τη νύχτα, και ολόκληρη την επόμενη ημέρα, μάζεψαν τα ορτύκια· εκείνος που μάζεψε το λιγότερο, μάζεψε δέκα χομόρ· και τα ξάπλωναν ολόγυρα στο στρατόπεδο για τον εαυτό τους.
33 Κι ενώ το κρέας ήταν ακόμα στα δόντια τους, πριν μασηθεί, εξάφθηκε η οργή τού Κυρίου εναντίον του λαού· και ο Κύριος πάταξε τον λαό με μια υπερβολικά μεγάλη πληγή.
34 Και αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου Κιβρώθ-αττααβά, επειδή, εκεί θάφτηκε ο λαός, ο επιθυμητής.
35 ΚΑΙ ο λαός αναχώρησε από την Κιβρώθ-αττααβά προς την Ασηρώθ, και έμεινε στην Ασηρώθ.
Κεφάλαιο 12

1 ΚΑΙ μίλησε η Μαριάμ, και ο Ααρών, ενάντια στον Μωυσή, εξαιτίας της γυναίκας της Αιθιόπισσας, που είχε πάρει· επειδή, γυναίκα Αιθιόπισσα είχε πάρει·
2 και είπαν: Μήπως μόνον στον Μωυσή μίλησε ο Κύριος; Δεν μίλησε και σε μας; Και το άκουσε ο Κύριος.
3 Και ο άνθρωπος ο Μωυσής ήταν υπερβολικά πράος, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, που ήσαν επάνω στη γη.
4 Και ο Κύριος είπε αμέσως στον Μωυσή, και στον Ααρών, και στη Μαριάμ: Βγείτε έξω εσείς οι τρεις προς τη σκηνή τού μαρτυρίου. Και οι τρεις βγήκαν έξω.
5 Και κατέβηκε ο Κύριος σε στύλο νεφέλης, και στάθηκε στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, και κάλεσε τον Ααρών και τη Μαριάμ· και βγήκαν έξω και οι δύο.
6 Και είπε: Ακούστε τώρα τα λόγια μου: Αν υπάρχει μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος θα γνωριστώ σ' αυτόν με οπτασίες· θα του μιλήσω στον ύπνο·
7 δεν είναι έτσι με τον υπηρέτη μου τον Μωυσή· σε ολόκληρο τον οίκο μου αυτός είναι πιστός·
8 στόμα προς στόμα θα μιλάω σ' αυτόν, και φανερά, και όχι με αινίγματα, και θα βλέπει το πρόσωπο του Κυρίου· γιατί, λοιπόν, δεν φοβηθήκατε να μιλήσετε εναντίον του δούλου μου, του Μωυσή;
9 Και άναψε η οργή τού Κυρίου εναντίον τους, και αναχώρησε.
10 Και η νεφέλη απομακρύνθηκε από τη σκηνή, και να, η Μαριάμ έγινε λεπρή, όπως το χιόνι· και ο Ααρών είδε τη Μαριάμ, και να, ήταν λεπρή.
11 Και ο Ααρών είπε στον Μωυσή: Παρακαλώ, κύριέ μου, μη βάλεις την αμαρτία επάνω μας, επειδή πράξαμε ανόητα, και επειδή αμαρτήσαμε·
12 ας μη είναι αυτή σαν έκτρωμα, που το μισό της σάρκας είναι φαγωμένο, όταν βγαίνει από τη μήτρα τής μητέρας του.
13 Και ο Μωυσής βόησε στον Κύριο, λέγοντας: Παρακαλώ, Θεέ, γιάτρεψέ την.
14 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Αν ο πατέρας της έφτυνε μόνον το πρόσωπό της, δεν θα ήταν ντροπιασμένη επτά ημέρες; Ας αποχωριστεί επτά ημέρες από το στρατόπεδο, και ύστερα ας επιστρέψει.
15 Και αποχωρίστηκε η Μαριάμ από το στρατόπεδο επτά ημέρες· και ο λαός δεν σηκώθηκε, μέχρις ότου επέστρεψε η Μαριάμ.
16 Και ύστερα, σηκώθηκε ο λαός από την Ασηρώθ, και στρατοπέδευσαν στην έρημο Φαράν.
Κεφάλαιο 13

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Στείλε άνδρες, για να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν, που εγώ δίνω στους γιους Ισραήλ· θα στείλετε από έναν άνδρα από κάθε φυλή των πατέρων τους, κάθε έναν απ' αυτούς αρχηγόν.
3 Και ο Μωυσής τούς έστειλε με προσταγή τού Κυρίου, από την έρημο Φαράν. Όλοι αυτοί οι άνδρες ήσαν αρχηγοί των γιων Ισραήλ.
4 Και τούτα ήσαν τα ονόματά τους: Από τη φυλή Ρουβήν, ο Σαμμουά, ο γιος τού Σακχούρ·
5 από τη φυλή Συμεών, ο Σαφάτ, ο γιος τού Χορρί·
6 από τη φυλή Ιούδα, ο Χάλεβ, ο γιος τού Ιεφοννή·
7 από τη φυλή Ισσάχαρ, ο Ιγάλ, ο γιος τού Ιωσήφ·
8 από τη φυλή Εφραϊμ, ο Αυσή, ο γιος τού Ναυή·
9 από τη φυλή Βενιαμίν, ο Φαλτί, ο γιος τού Ραφού·
10 από τη φυλή Ζαβουλών, ο Γαδιήλ, ο γιος τού Σουδί·
11 από τη φυλή Ιωσήφ, από τη φυλή Μανασσή, ο Γαδδί, ο γιος τού Σουσί·
12 από τη φυλή Δαν, ο Αμμιήλ, ο γιος τού Γεμαλί·
13 από τη φυλή Ασήρ, ο Σεθούρ, ο γιος τού Μιχαήλ·
14 από τη φυλή Νεφθαλί, ο Νααβί, ο γιος τού Βαυσί·
15 από τη φυλή Γαδ, ο Γεουήλ, ο γιος τού Μαχί.
16 Αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών, που ο Μωυσής έστειλε για να κατασκοπεύσουν τη γη· και ο Μωυσής επονόμασε τον Αυσή, τον γιο τού Ναυή, Ιησού.
17 Και ο Μωυσής τούς έστειλε για να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν· και τους είπε: Ανεβείτε από τούτο το μέρος το μεσημβρινό, και θα ανεβείτε στο βουνό·
18 και θα θεωρήσετε τη γη, πώς είναι, και τον λαό που κατοικεί σ' αυτή, αν είναι δυνατός ή αδύνατος, λίγοι ή πολλοί·
19 και πώς είναι η γη στην οποία αυτοί κατοικούν, είναι καλή ή κακή· και πώς είναι οι πόλεις, που αυτοί κατοικούν, ατείχιστες ή περιτειχισμένες·
20 και πώς είναι η γη, είναι γόνιμη ή άγονη, αν υπάρχουν σ' αυτή δέντρα ή όχι· και γίνεστε ανδρείοι, και φέρτε από τους καρπούς τής γης. Και οι ημέρες ήσαν οι ημέρες των πρώτων σταφυλιών.
21 Και αφού ανέβηκαν, κατασκόπευσαν τη γη, από την έρημο Σιν, μέχρι τη Ρεώβ, προς την είσοδο Αιμάθ.
22 Και ανέβηκαν προς το μεσημβρινό, και ήρθαν μέχρι τη Χεβρών, όπου ήσαν ο Αχιμάν, ο Σεσαϊ, και ο Θαλμαϊ, οι γιοι τού Ανάκ. (Και η Χεβρών χτίστηκε επτά χρόνια πριν από την Τάνη τής Αιγύπτου).
23 Και ήρθαν μέχρι τη φάραγγα Εσχώλ, και έκοψαν από εκεί ένα κλήμα αμπέλου, μαζί με ένα τσαμπί σταφύλι, και το βάσταζαν δύο επάνω σε ξύλο· έφεραν ακόμα και ρόδια και σύκα.
24 Ο τόπος εκείνος ονομάστηκε φάραγγα Εσχώλ, εξαιτίας τού τσαμπιού, που έκοψαν από εκεί οι γιοι Ισραήλ.
25 Και επέστρεψαν, αφού κατασκόπευσαν τη γη, μετά από 40 ημέρες.
26 Και αφού πορεύτηκαν, ήρθαν στον Μωυσή, και στον Ααρών, και σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ, στην έρημο Φαράν, στην Κάδης· και έφεραν απόκριση σ' αυτούς, και σε ολόκληρη τη συναγωγή, και τους έδειξαν τον καρπό τής γης.
27 Και ανήγγειλαν στον Μωυσή, και είπαν: Ήρθαμε στη γη, στην οποία μας έστειλες, και είναι πραγματικά γη που ρέει γάλα και μέλι· και, να, ο καρπός της·
28 ο λαός, όμως, που κατοικεί στη γη, είναι δυνατός, και οι πόλεις περιτειχισμένες, υπερβολικά μεγάλες· κι ακόμα, είδαμε εκεί και τους γιους τού Ανάκ·
29 οι Αμαληκίτες κατοικούν στη μεσημβρινή γη· και οι Χετταίοι, και οι Ιεβουσαίοι, και οι Αμορραίοι, κατοικούν επάνω στα βουνά· και οι Χαναναίοι κατοικούν κοντά στη θάλασσα, και στις όχθες τού Ιορδάνη.
30 Και ο Χάλεβ κατασίγασε τον λαό μπροστά στον Μωυσή, και είπε: Ας ανέβουμε αμέσως, και ας την εξουσιάσουμε· επειδή, μπορούμε να την κυριεύσουμε.
31 Οι άνθρωποι, όμως, που είχαν ανέβει μαζί του, είπαν: Δεν μπορούμε να ανέβουμε ενάντια σ' αυτόν τον λαό, επειδή, είναι δυνατότεροί μας.
32 Και δυσφήμησαν τη γη, που κατασκόπευσαν, προς τους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Η γη, που διαπεράσαμε για να την κατασκοπεύσουμε, είναι γη που κατατρώει τους κατοίκους της· και ολόκληρος ο λαός, που είδαμε σ' αυτή, είναι άνδρες υπερμεγέθεις·
33 και είδαμε εκεί τους γίγαντες, τους γιους τού Ανάκ, που είναι από τους γίγαντες· και βλέπαμε τους εαυτούς μας σαν ακρίδες, και σαν τέτοιους έβλεπαν κι αυτοί εμάς.
Κεφάλαιο 14

1 ΚΑΙ ολόκληρη η συναγωγή, υψώνοντας τη φωνή της, ξέσπασε σε κραυγές, και ο λαός έκλαψε εκείνη τη νύχτα.
2 Και όλοι οι γιοι Ισραήλ γόγγυζαν ενάντια στον Μωυσή και στον Ααρών, και ολόκληρη η συναγωγή τούς είπε: Είθε να πεθαίναμε στη γη τής Αιγύπτου! Ή, ακόμα, είθε να πεθαίναμε σ' αυτή την έρημο·
3 και γιατί ο Κύριος μας έφερε σ' αυτή τη γη, ώστε να πέσουμε με μάχαιρα, να γίνουν διαρπαγή οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας; Δεν ήταν καλύτερο σε μας να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο;
4 Και ο ένας έλεγε στον άλλον: Ας κάνουμε κάποιον αρχηγό, και ας επιστρέψουμε στην Αίγυπτο.
5 Τότε, έπεσε ο Μωυσής, και ο Ααρών, με το πρόσωπό τους επάνω στη γη, μπροστά σε ολόκληρο το πλήθος τής συναγωγής των γιων Ισραήλ.
6 Και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, και ο Χάλεβ, ο γιος τού Ιεφοννή, από εκείνους που κατασκόπευσαν τη γη, διέσχισαν τα ιμάτιά τους·
7 και είπαν σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ, τα εξής: Η γη, που διαπεράσαμε για να την κατασκοπεύσουμε, είναι γη αγαθή, σε υπερβολικό βαθμό·
8 αν ο Κύριος ευαρεστείται σε μας, τότε θα μας φέρει σ' αυτή τη γη, και θα τη δώσει σε μας, γη που ρέει γάλα και μέλι·
9 μόνον, μη αποστατείτε ενάντια στον Κύριο ούτε να φοβάστε τον λαό τής γης· επειδή, αυτοί είναι για μας ψωμάκι· η σκέπη τους αποσύρθηκε από πάνω τους, και ο Κύριος είναι μαζί μας· μη τους φοβάστε.
10 Και ολόκληρη η συναγωγή είπε να τους λιθοβολήσουν με πέτρες. Και η δόξα τού Κυρίου φάνηκε επάνω στη σκηνή τού μαρτυρίου, σε όλους τούς γιους Ισραήλ.
11 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Μέχρι πότε αυτός ο λαός θα με παροργίζει; Και μέχρι πότε δεν θα πιστεύουν σε μένα, ύστερα από όλα τα σημεία, που έκανα ανάμεσά τους;
12 Θα τους χτυπήσω με θανατικό, και θα τους εξολοθρεύσω, και θα σε κάνω έθνος μεγαλύτερο και δυνατότερο απ' αυτούς.
13 Και ο Μωυσής είπε στον Κύριο: Τότε, η Αίγυπτος θα το ακούσει· επειδή, εσύ ανέβασες αυτό τον λαό με τη δύναμή σου από ανάμεσά τους·
14 και θα το πουν στους κατοίκους αυτής της γης· που άκουσαν ότι, εσύ, Κύριε, είσαι ανάμεσα σ' αυτό τον λαό, ότι εσύ, Κύριε, φαίνεσαι πρόσωπο με πρόσωπο, και η νεφέλη σου στέκεται επάνω τους, κι εσύ προπορεύεσαι απ' αυτούς την ημέρα μέσα σε στύλο νεφέλης, και τη νύχτα μέσα σε στύλο φωτιάς.
15 Αν, λοιπόν, θανατώσεις αυτό τον λαό σαν έναν άνθρωπο, τότε τα έθνη, που άκουσαν το όνομά σου, θα πουν, λέγοντας.
16 Επειδή, ο Κύριος δεν μπορούσε να φέρει αυτό τον λαό στη γη, που ορκίστηκε σ' αυτούς, γι' αυτό τους κατέστρεψε στην έρημο.
17 Και τώρα, σε παρακαλώ, ας μεγαλυνθεί η δύναμη του Κυρίου μου, με τον τρόπο που είπες, λέγοντας.
18 Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, που συγχωρεί ανομία και παράβαση, και με κανέναν τρόπο δεν θα αθωώσει τον ένοχο, ανταποδίδοντας την ανομία των πατέρων επάνω στα παιδιά, μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς.
19 Συγχώρεσε, παρακαλώ, την ανομία αυτού του λαού, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος, και καθώς συγχώρεσες αυτόν τον λαό από την Αίγυπτο και μέχρι τώρα.
20 Και ο Κύριος είπε: Τους συγχώρεσα, σύμφωνα με τον λόγο σου·
21 αλλά, ζω εγώ, και ολόκληρη η γη θα γεμίσει από τη δόξα τού Κυρίου.
22 Επειδή, όλοι οι άνδρες, που είδαν τη δόξα μου, και τα σημεία μου, που έκανα στην Αίγυπτο και στην έρημο, με παρόργισαν ήδη δέκα φορές, και δεν υπάκουσαν στη φωνή μου,
23 βέβαια, δεν θα δουν τη γη, που ορκίστηκα στους πατέρες τους· κανένας από εκείνους που με παρόργισαν δεν θα τη δει.
24 Αλλά, τον δούλο μου τον Χάλεβ, επειδή έχει μέσα του άλλο πνεύμα, και με ακολούθησε εντελώς, αυτόν θα τον φέρω στη γη, μέσα στην οποία μπήκε, και το σπέρμα του θα την κληρονομήσει.
25 (Οι Αμαληκίτες, όμως, και οι Χαναναίοι κατοικούν στην κοιλάδα). Αύριο στραφείτε, και πηγαίνετε στην έρημο, προς τον δρόμο τής Ερυθράς Θάλασσας.
26 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:
27 Μέχρι πότε θα υποφέρω αυτή την πονηρή συναγωγή, όσα αυτοί γογγύζουν εναντίον μου; Άκουσα τους γογγυσμούς των γιων Ισραήλ, που γογγύζουν εναντίον μου.
28 Πες τους: Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, καθώς εσείς μιλήσατε στα αυτιά μου, έτσι βέβαια και θα κάνω σε σας·
29 τα πτώματά σας θα πέσουν σ' αυτή την έρημο· και όλοι όσοι απαριθμήθηκαν από σας, σε ολόκληρο το σύνολο του αριθμού σας, από 20 χρόνων κι επάνω, όσοι γόγγυσαν εναντίον μου,
30 εσείς, βέβαια, δεν θα μπείτε στη γη, για την οποία ορκίστηκα να σας κατοικίσω σ' αυτή, εκτός του Χάλεβ, του γιου τού Ιεφοννή και του Ιησού, του γιου τού Ναυή·
31 αλλά, τα παιδιά σας, που είπατε ότι θα γίνουν διαρπαγή, αυτά θα τα φέρω μέσα, και θα γνωρίσουν τη γη, που εσείς καταφρονήσατε·
32 και τα πτώματά σας θα πέσουν μέσα σ' αυτή την έρημο·
33 και τα παιδιά σας θα περιπλανιόνται στην έρημο 40 χρόνια, και θα φέρουν επάνω τους την ποινή της πορνείας σας, μέχρις ότου διαφθαρούν τα πτώματά σας στην έρημο·
34 σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών, που κατασκοπεύσατε τη γη, 40 ημέρες, θεωρούμενης κάθε μιας ημέρας για έναν χρόνο, 40 χρόνια θα φέρετε επάνω σας τις ανομίες σας, και θα γνωρίσετε την εγκατάλειψή μου.
35 Εγώ ο Κύριος μίλησα· βέβαια, αυτό θα το κάνω σε ολόκληρη αυτή την πονηρή συναγωγή, που συγκεντρώθηκε εναντίον μου· σ' αυτή την έρημο θα εξολοθρευτούν, κι εκεί θα πεθάνουν.
36 ΚΑΙ οι άνθρωποι, που ο Μωυσής έστειλε για να κατασκοπεύσουν τη γη, που, όταν γύρισαν, έκαναν ολόκληρη τη συναγωγή να γογγύσει εναντίον του, δυσφημώντας τη γη,
37 και οι άνθρωποι εκείνοι που δυσφήμησαν τη γη, πέθαναν μέσα στην πληγή, μπροστά στον Κύριο.
38 Και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, και ο Χάλεβ, ο γιος τού Ιεφοννή, επέζησαν, από τους ανθρώπους εκείνους, που πήγαν να κατασκοπεύσουν τη γη.
39 ΚΑΙ ο Μωυσής μίλησε τα λόγια αυτά προς όλους τους γιους Ισραήλ· και ο λαός πένθησε υπερβολικά.
40 Και αφού σηκώθηκαν ενωρίς το πρωί, ανέβηκαν στην κορυφή τού βουνού, λέγοντας: Να, εμείς, θα ανέβουμε οπωσδήποτε στον τόπο, που ο Κύριος μας υποσχέθηκε, επειδή αμαρτήσαμε.
41 Και ο Μωυσής είπε: Γιατί εσείς παραβαίνετε την προσταγή τού Κυρίου; Τούτο, σίγουρα, δεν θα ευοδωθεί·
42 μη ανεβαίνετε· επειδή, ο Κύριος δεν είναι μαζί σας· για να μη χτυπηθείτε μπροστά στους εχθρούς σας·
43 επειδή, οι Αμαληκίτες και οι Χαναναίοι είναι εκεί μπροστά σας, και θα πέσετε με μάχαιρα· για τον λόγο ότι, ξεκλίνατε από τον Κύριο, γι' αυτό ο Κύριος δεν θα είναι μαζί σας.
44 Αλλ' αυτοί αποτόλμησαν να ανέβουν στην κορυφή τού βουνού· η κιβωτός, όμως, της διαθήκης τού Κυρίου, και ο Μωυσής, δεν κινήθηκαν μέσα από το στρατόπεδο.
45 Τότε, οι Αμαληκίτες και οι Χαναναίοι, που κατοικούσαν στο βουνό εκείνο, κατέβηκαν και τους χτύπησαν, και τους καταδίωξαν, μέχρι τηνΟρμά.
Κεφάλαιο 15

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: Όταν μπείτε στη γη της κατοίκησής σας, που εγώ σας δίνω,
3 και κάνετε προσφορά με φωτιά στον Κύριο, ολοκαύτωμα ή θυσία σε εκπλήρωση ευχής ή αυτοπροαίρετα ή στις γιορτές σας, για να κάνετε οσμή ευωδίας στον Κύριο, είτε από τα βόδια είτε από τα πρόβατα,
4 τότε, εκείνος που προσφέρει το δώρο του στον Κύριο, θα φέρει προσφορά από άλφιτα, από ένα δέκατο σιμιγδάλι, ζυμωμένο με ένα τέταρτο ιν λαδιού·
5 και κρασί για σπονδή, το ένα τέταρτο ενός ιν, θα προσθέσεις στο ολοκαύτωμα ή τη θυσία για κάθε αρνί.
6 Ή, για κάθε κριάρι θα προσθέσεις προσφορά από άλφιτα, δύο δέκατα σιμιγδάλι, ζυμωμένο με ένα τρίτο ιν λαδιού·
7 και κρασί για σπονδή θα προσφέρεις, το ένα τρίτο του ιν, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
8 Και αν προσφέρεις μοσχάρι από βόδια για ολοκαύτωμα ή για θυσία σε εκπλήρωση ευχής ή για ειρηνική προσφορά στον Κύριο,
9 τότε, θα φέρεις μαζί με το μοσχάρι από βόδια, προσφορά από άλφιτα, τρία δέκατα σιμιγδάλι, ζυμωμένο με μισό ιν λαδιού·
10 και θα φέρεις κρασί για σπονδή, το μισό τού ιν, σε προσφορά που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
11 Έτσι θα γίνεται για ένα μοσχάρι ή για ένα κριάρι ή για ένα αρνί ή για έναν τράγο.
12 Σύμφωνα με τον αριθμό που θα προσφέρετε, έτσι θα κάνετε σε κάθε έναν, σύμφωνα με τον αριθμό τους.
13 Όλοι οι αυτόχθονες θα τα κάνουν αυτά, σύμφωνα μ' αυτό τον τρόπο, προσφέροντας προσφορά που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
14 Και αν μεταξύ σας παροικεί ένας ξένος ή οποιοσδήποτε είναι μεταξύ σας στις γενεές σας, και θέλει να κάνει προσφορά, που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο, καθώς εσείς κάνετε, έτσι θα κάνει·
15 ένας νόμος θα είναι για σας, που είστε από τη συναγωγή, και για τον ξένο, που παροικεί μεταξύ σας, ένας αιώνιος θεσμός στις γενεές σας· όπως εσείς, έτσι θα είναι και ο ξένος μπροστά στον Κύριο·
16 ένας νόμος, και μια διάταξη, θα είναι για σας, και για τον ξένο, που παροικεί μεταξύ σας.
17 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
18 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: Όταν έρθετε στη γη, στην οποία εγώ σας φέρνω,
19 τότε, όταν φάτε από τα ψωμιά τής γης, θα προσφέρετε στον Κύριο προσφορά που υψώνεται.
20 Θα προσφέρετε ψωμί από το πρώτο ζυμάρι σας, σε προσφορά που υψώνεται· όπως την προσφορά που υψώνεται από το αλώνι σας, έτσι θα την υψώσετε.
21 Από την πρώτη ζύμη σας, θα δώσετε στον Κύριο προσφορά που υψώνεται, στις γενεές σας.
22 Και αν σφάλετε, και δεν πράξετε όλα αυτά τα προστάγματα, που ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή,
23 σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε σε σας διαμέσου του Μωυσή, από την ημέρα που ο Κύριος πρόσταξε, και στο εξής στις γενεές σας·
24 τότε, αν γίνει κάτι από άγνοια, χωρίς να το ξέρει αυτό η συναγωγή, ολόκληρη η συναγωγή θα προσφέρει ένα μοσχάρι από βόδια για ολοκαύτωμα, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο, μαζί με την προσφορά του από άλφιτα, και τη σπονδή του, σύμφωνα με το διαταγμένο, και έναν τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας·
25 και θα κάνει εξιλέωση ο ιερέας για ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ, και θα τους συγχωρηθεί· επειδή, έγινε από άγνοια· και θα φέρουν την προσφορά τους, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, και την προσφορά τους περί αμαρτίας, μπροστά στον Κύριο, για την άγνοιά τους·
26 και θα συγχωρεθεί σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ, και στον ξένο που παροικεί μεταξύ τους· επειδή, ολόκληρος ο λαός αμάρτησε από άγνοια.
27 Και αν κάποια ψυχή αμαρτήσει από άγνοια, αυτός πρέπει να φέρει κατσίκα χρονιάρικη για προσφορά περί αμαρτίας·
28 και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για την ψυχή, που αμάρτησε από άγνοια, όταν αμαρτήσει από άγνοια μπροστά στον Κύριο, για να κάνει εξιλέωση γι' αυτόν· και θα του συγχωρηθεί.
29 Ένας νόμος θα είναι σε σας για τον αυτόχθονα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, και στον ξένο, που παροικεί μεταξύ σας, όταν αμαρτήσει από άγνοια.
30 Και η ψυχή που θα πράξει αμάρτημα με υπερήφανο χέρι, είτε αυτόχθονας είτε ξένος, αυτός καταφρονεί τον Κύριο· και η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από μέσα από τον λαό της.
31 Επειδή, καταφρόνησε τον λόγο τού Κυρίου, και παρέβηκε την προσταγή του, η ψυχή εκείνη, θα εξολοθρευτεί οπωσδήποτε· η αμαρτία της θα είναι επάνω της.
32 ΚΑΙ όταν οι γιοι Ισραήλ ήσαν στην έρημο, βρήκαν έναν άνθρωπο να μαζεύει ξύλα την ημέρα τού σαββάτου.
33 Κι εκείνοι που τον βρήκαν να μαζεύει ξύλα, τον έφεραν στον Μωυσή, και στον Ααρών, και σε ολόκληρη τη συναγωγή·
34 και τον έβαλαν υπό φύλαξη. Επειδή, δεν ήταν ακόμα φανερό τι έπρεπε να κάνουν σ' αυτόν.
35 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Ο άνθρωπος θα θανατωθεί οπωσδήποτε· ολόκληρη η συναγωγή θα τον λιθοβολήσει με πέτρες έξω από το στρατόπεδο.
36 Και ολόκληρη η συναγωγή τον έφεραν έξω από το στρατόπεδο, και τον λιθοβόλησαν με πέτρες, και πέθανε· όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
37 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
38 Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους να κάνουν ποδόγυρους στις άκρες των ιματίων τους, στις γενεές τους, και να βάλουν στους ποδόγυρους των άκρων μία γαλάζια ταινία·
39 και θα την έχετε στους ποδόγυρους, για να τη βλέπετε, και να θυμάστε όλες τις εντολές τού Κυρίου, και να τις εκτελείτε, και να μη διαστραφείτε ακολουθώντας τις επιθυμίες των καρδιών σας, κι ακολουθώντας τις επιθυμίες των ματιών σας, πίσω από τις οποίες εσείς εκπορνεύετε·
40 για να θυμάστε, και να εκτελείτε όλες τις εντολές μου, και να είστε άγιοι στον Θεό σας.
41 Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, που σας έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου, για να είμαι ο Θεός σας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
Κεφάλαιο 16

1 ΚΑΙ ο Κορέ, ο γιος τού Ισαάρ, γιου τού Καάθ, γιου τού Λευί, και ο Δαθάν και ο Αβειρών, οι γιοι τού Ελιάβ, και ο Ων, ο γιος τού Φαλέθ, γιοι τού Ρουβήν, στασίασαν,
2 και σηκώθηκαν ενάντια στον Μωυσή, μαζί με 250 ανθρώπους από τους γιους Ισραήλ, αρχηγούς τής συναγωγής, σύγκλητους της βουλής, άνδρες ονομαστούς·
3 και μαζεύτηκαν ενάντια στον Μωυσή, και ενάντια στον Ααρών, και τους είπαν: Αρκεί σε σας, επειδή ολόκληρη η συναγωγή, όλοι είναι άγιοι, και ο Κύριος είναι μεταξύ τους· και γιατί υψώνεστε ψηλότερα από τη συναγωγή τού Κυρίου;
4 Και όταν ο Μωυσής το άκουσε, έπεσε με το πρόσωπό του επάνω στη γη·
5 και μίλησε στον Κορέ, και σε ολόκληρη τη συνοδεία του, λέγοντας: Το πρωί ο Κύριος θα φανερώσει ποιοι είναι δικοί του, και ποιος είναι άγιος, και θα τον κάνει να πλησιάσει σ' αυτόν· και όποιον έκλεξε, αυτόν θα κάνει να τον πλησιάσει.
6 Αυτό να κάνετε. Πάρτε για τον εαυτό σας θυμιατήρια, ο Κορέ, και ολόκληρη η συνοδεία του·
7 και βάλτε σ' αυτά φωτιά, και βάλτε επάνω σ' αυτά θυμίαμα, μπροστά στον Κύριο αύριο· και ο άνθρωπος, που θα εκλέξει ο Κύριος, αυτός θα είναι άγιος. Αρκεί σε σας, γιοι τού Λευί.
8 Και ο Μωυσής είπε στον Κορέ: Ακούστε, τώρα, γιοι τού Λευί.
9 Μικρό πράγμα είναι τούτο σε σας, ότι σας ξεχώρισε ο Θεός τού Ισραήλ από τη συναγωγή τού Ισραήλ, για να σας φέρει κοντά του, να εκτελείτε την υπηρεσία τής σκηνής τού Κυρίου, και να στέκεστε μπροστά στη συναγωγή, για να τους υπηρετείτε;
10 Και αφού σε έφερε κοντά του, και όλους τους αδελφούς σου, τους γιους τού Λευί, μαζί σου, εσείς ζητάτε και την ιερατεία;
11 Έτσι κάνεις, εσύ και ολόκληρη η συνοδεία σου, που είστε συναθροισμένοι ενάντια στον Κύριο· και ποιος είναι ο Ααρών, ώστε να γογγύζετε εναντίον του;
12 Και ο Μωυσής έστειλε να καλέσει τον Δαθάν και τον Αβειρών, τους γιους τού Ελιάβ· κι εκείνοι είπαν: Δεν ανεβαίνουμε·
13 μικρό είναι αυτό, ότι μας ανέβασες από τη γη που ρέει γάλα και μέλι, για να μας θανατώσεις στην έρημο, κι ακόμα, θέλεις να μας κατεξουσιάζεις σαν άρχοντας;
14 Εξάλλου, εσύ δεν μας έφερες σε γη που ρέει γάλα και μέλι, ούτε μας έδωσες κληρονομιά χωραφιών και αμπελώνων· θέλεις να βγάλεις τα μάτια αυτών των ανθρώπων; Δεν ανεβαίνουμε.
15 Και ο Μωυσής βαρυθύμησε υπερβολικά, και είπε στον Κύριο: Μη επιβλέψεις στην προσφορά τους, ούτε ένα γαϊδούρι δεν πήρα απ' αυτούς, ούτε έβλαψα κάποιον απ' αυτούς.
16 Και ο Μωυσής είπε στον Κορέ: Εσύ και ολόκληρη η συνοδεία σου, να είστε μπροστά στον Κύριο, εσύ, κι αυτοί, και ο Ααρών, αύριο·
17 και πάρτε ο κάθε ένας το θυμιατήριό του, και βάλτε θυμίαμα επάνω σ' αυτά, και φέρτε ο κάθε ένας το θυμιατήριό του μπροστά στον Κύριο, 250 θυμιατήρια· και εσύ, και ο Ααρών, κάθε ένας το δικό του θυμιατήριο.
18 Και πήραν κάθε ένας το θυμιατήριό του, και έβαλαν σ' αυτά φωτιά, και έβαλαν επάνω θυμίαμα, και στάθηκαν στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, μαζί με τον Μωυσή και τον Ααρών.
19 Και ο Κορέ συγκέντρωσε εναντίον τους ολόκληρη τη συναγωγή στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου. Και η δόξα τού Κυρίου φάνηκε σε ολόκληρη τη συναγωγή.
20 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:
21 Αποχωριστείτε μέσα απ' αυτή τη συναγωγή, για να τους αφανίσω μονομιάς.
22 Και έπεσαν με τα πρόσωπά τους επάνω στη γη και είπαν: Ω Θεέ, Θεέ των πνευμάτων κάθε σάρκας, ένας άνθρωπος αμάρτησε, και θα οργιστείς ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή;
23 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
24 Μίλησε στη συναγωγή, λέγοντας, Αναχωρήστε από τη σκηνή τού Κορέ, του Δαθάν, και του Αβειρών, από ολόγυρά τους.
25 Και ο Μωυσής σηκώθηκε, και πήγε στον Δαθάν και τον Αβειρών· και τον ακολούθησαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ,
26 και μίλησε στη συναγωγή, λέγοντας: Αποχωριστείτε αμέσως από τις σκηνές των ασεβών αυτών ανθρώπων, και μη αγγίξετε τίποτε από όσα είναι δικά τους, για να μη αφανιστείτε μέσα σε όλες τις αμαρτίες τους.
27 Αναχώρησαν, λοιπόν, από τη σκηνή τού Κορέ, του Δαθάν, και του Αβειρών, ολόγυρα· και ο Δαθάν και ο Αβειρών βγήκαν, και στάθηκαν στη θύρα των σκηνών τους, και οι γυναίκες τους, και οι γιοι τους, και οι συγγενειές τους.
28 Και ο Μωυσής είπε: Από τούτο θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος με απέστειλε για να πράξω όλα αυτά τα έργα, και ότι δεν έπραξα από τον εαυτό μου.
29 Αν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν τον συνηθισμένο θάνατο όλων των ανθρώπων ή αν γίνει ανταπόδοση σ' αυτούς, σύμφωνα με την ανταπόδοση όλων των ανθρώπων, δεν με απέστειλε ο Κύριος·
30 αν, όμως, ο Κύριος κάνει θαύμα, και ανοίξει η γη το στόμα της, και τους καταπιεί, και όλα τα δικά τους, και κατέβουν ζωντανοί στον άδη, τότε θα γνωρίσετε, ότι οι άνθρωποι αυτοί παρόξυναν τον Κύριο.
31 Και καθώς έπαυσε να λέει όλα αυτά τα λόγια, σχίστηκε το έδαφος, που ήταν από κάτω τους.
32 Και άνοιξε η γη το στόμα της, και κατάπιε αυτούς, και τις οικογένειές τους, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν μαζί με τον Κορέ, και ολόκληρη την περιουσία τους.
33 Κι αυτοί κατέβηκαν ζωντανοί στον άδη, και όλα τα δικά τους, και η γη έκλεισε από πάνω τους· και αφανίστηκαν μέσα από τη συναγωγή.
34 Και ο ολόκληρος ο Ισραήλ, που ήταν γύρω τους, έφυγαν στη βοή τους, λέγοντας: Μήπως η γη καταπιεί και εμάς.
35 Και βγήκε φωτιά από τον Κύριο, και κατέφαγε τους 250 άνδρες, αυτούς που πρόσφεραν το θυμίαμα.
36 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
37 πες στον Ελεάζαρ, τον γιο τού Ααρών, του ιερέα, να πάρει τα θυμιατήρια από την πυρκαγιά, και τη φωτιά να τη σκορπίσεις εκεί· επειδή, είναι αγιασμένα,
38 τα θυμιατήρια αυτών που αμάρτησαν ενάντια στις ψυχές τους· και ας τα κάνουν πλάκες για σκέπασμα του θυσιαστηρίου· επειδή, αυτοί τα πρόσφεραν μπροστά στον Κύριο, γι' αυτό είναι αγιασμένα· και θα είναι για σημείο στους γιους Ισραήλ.
39 Και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, πήρε τα χάλκινα θυμιατήρια, που πρόσφεραν αυτοί που κάηκαν· και τα έκαναν πλάκες για να σκεπάσουν το θυσιαστήριο·
40 σε υπόμνηση στους γιους Ισραήλ, ώστε κανένας αλλογενής, που δεν είναι από το σπέρμα τού Ααρών, να μη πλησιάζει για να προσφέρει θυμίαμα μπροστά στον Κύριο, για να μη γίνει όπως ο Κορέ, και όπως η συνοδεία του, καθώς ο Κύριος είπε σ' αυτόν, διαμέσου του Μωυσή.
41 Και την επόμενη ημέρα, ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ γόγγυσαν ενάντια στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας: Εσείς φονεύσατε τον λαό τού Κυρίου.
42 Κι ενώ η συναγωγή ήταν συναθροισμένη ενάντια στον Μωυσή, και ενάντια στον Ααρών, ανέβλεψαν προς τη σκηνή τού μαρτυρίου, και να, η νεφέλη τη σκέπασε, και φάνηκε η δόξα τού Κυρίου.
43 Και ήρθε ο Μωυσής και ο Ααρών μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου.
44 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
45 Αποσυρθείτε μέσα απ' αυτή τη συναγωγή, για να τους αφανίσω μονομιάς. Και έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη.
46 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών: Πάρε το θυμιατήριο, και βάλε σ' αυτό φωτιά από το θυσιαστήριο, και βάλε επάνω θυμίαμα, και πήγαινε γρήγορα στη συναγωγή, και κάνε εξιλέωση γι' αυτούς· επειδή, βγήκε οργή από τον Κύριο· η πληγή άρχισε.
47 Και ο Ααρών πήρε το θυμιατήριο, όπως είπε ο Μωυσής, και έτρεξε στο μέσον της συναγωγής· και να, η πληγή είχε αρχίσει στον λαό· και έβαλε θυμίαμα, και έκανε εξιλέωση για τον λαό.
48 Και στάθηκε ανάμεσα σ' εκείνους που πέθαναν και στους ζωντανούς, και η θραύση σταμάτησε.
49 Κι εκείνοι που πέθαναν στη θραύση ήσαν 14.700, εκτός από εκείνους που πέθαναν εξαιτίας του Κορέ.
50 Και επέστρεψε ο Ααρών στον Μωυσή, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου· και η θραύση σταμάτησε.
Κεφάλαιο 17

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πάρε από κάθε έναν απ' αυτούς μία ράβδο, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, από όλους τους άρχοντές τους, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, 12 ράβδους· καθενός το όνομα γράψ' το επάνω στη ράβδο του·
3 και το όνομα του Ααρών γράψ' το επάνω στη ράβδο τού Λευί· επειδή, μία ράβδος θα υπάρχει για κάθε έναν αρχηγό τής οικογένειας των πατέρων τους·
4 και θα τις αποθέσεις στη σκηνή τού μαρτυρίου, μπροστά στο μαρτύριο, όπου θα βρίσκομαι μαζί σας·
5 και η ράβδος τού ανθρώπου, που θα εκλέξω, θα βλαστήσει· και θα κάνω να παύσουν από μπροστά μου οι γογγυσμοί των γιων Ισραήλ, που αυτοί γογγύζουν εναντίον σας.
6 Και ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ και του έδωσαν όλοι οι άρχοντές τους, από μία ράβδο κάθε ένας άρχοντας, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, 12 ράβδους· και η ράβδος τού Ααρών ήταν ανάμεσα στις ράβδους τους.
7 Και ο Μωυσής απέθεσε τις ράβδους μπροστά στον Κύριο, στη σκηνή τού μαρτυρίου.
8 Και την επόμενη ημέρα μπήκε ο Μωυσής στη σκηνή τού μαρτυρίου· και να, η ράβδος τού Ααρών, για την οικογένεια του Λευί, βλάστησε, και έβγαλε βλαστό, και παρήγαγε άνθη, και έδωσε αμύγδαλα.
9 Και ο Μωυσής έφερε έξω όλες τις ράβδους μπροστά από τον Κύριο, προς όλους τους γιους Ισραήλ· κι αυτοί είδαν, και πήραν κάθε ένας τη ράβδο του.
10 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή. Απόθεσε τη ράβδο τού Ααρών μπροστά στο μαρτύριο, για να φυλάγεται ως σημείο στους γιους τής αποστασίας· και θα σταματήσεις ολοκληρωτικά από μένα τους γογγυσμούς τους, για να μη πεθάνουν.
11 Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος· έτσι έκανε.
12 Και οι γιοι Ισραήλ είπαν στον Μωυσή, λέγοντας: Δες, εμείς πεθαίνουμε, αφανιζόμαστε, όλοι αφανιζόμαστε·
13 καθένας που πλησιάζει, εκείνος που πλησιάζει στη σκηνή τού Κυρίου, πεθαίνει· θα εκλείψουμε όλοι, πεθαίνοντας;
Κεφάλαιο 18

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Ααρών: Εσύ και οι γιοι σου, και η οικογένεια του πατέρα σου, μαζί με σένα, θα βαστάζετε την ανομία τού αγιαστηρίου· κι εσύ και οι γιοι σου μαζί με σένα θα βαστάζετε την ανομία τής ιερατείας σας.
2 Κι ακόμα, τους αδελφούς σου, τη φυλή τού Λευί, τη φυλή τού πατέρα σου, να φέρεις μαζί σου, για να είναι ενωμένοι μαζί σου, και να σε υπηρετούν· εσύ, όμως, και οι γιοι σου μαζί με σένα θα υπηρετείτε μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου.
3 Και θα τηρούν τις υπηρεσίες σου, και τις υπηρεσίες ολόκληρης της σκηνής· μόνον στα σκεύη τού αγιαστηρίου και στο θυσιαστήριο δεν θα πλησιάζουν, για να μη πεθάνουν, ούτε αυτοί ούτε εσείς.
4 Και θα είναι ενωμένοι μαζί σου, και θα τηρούν τις υπηρεσίες τής σκηνής τού μαρτυρίου, σε όλες τις υπηρεσίες τής σκηνής· και ξένος δεν θα σας πλησιάζει.
5 Και θα τηρείτε τις υπηρεσίες τού αγιαστηρίου, και τις υπηρεσίες τού θυσιαστηρίου, και δεν θα είναι πλέον οργή στους γιους Ισραήλ.
6 Κι εγώ, δέστε, πήρα τους αδελφούς σας τους Λευίτες μέσα από τους γιους Ισραήλ· αυτοί είναι δοσμένοι σε σας ως δώρο για τον Κύριο, για να εκτελούν τις υπηρεσίες τής σκηνής τού μαρτυρίου.
7 Κι εσύ και οι γιοι σου μαζί με σένα θα τηρείτε την ιερατεία σας, σε όλες τις υποθέσεις τού θυσιαστηρίου, και σ' εκείνες μέσα από το παραπέτασμα, και θα κάνετε την υπηρεσία. Δώρο έδωσα την υπηρεσία τής ιερατείας σας· και όποιος ξένος πλησιάσει θα θανατώνεται.
8 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Ααρών: Δες, εγώ έδωσα ακόμα σε σένα την επιστασία των προσφορών μου, που υψώνονται, και απ' όλα τα αγιασμένα από τους γιους Ισραήλ· σε σένα τα έδωσα για το χρίσμα, και στους γιους σου, σε έναν αιώνιο θεσμό.
9 Τούτο θα είναι δικό σου από τα αγιότατα, απ' αυτά που προσφέρονται με φωτιά· όλα τα δώρα τους, όλες οι προσφορές τους από άλφιτα, και όλες οι προσφορές τους περί αμαρτίας, και όλες οι προσφορές τους περί ανομίας, που θα αποδίδουν σε μένα, θα είναι αγιότατα για σένα και για τους γιους σου.
10 Στο άγιο των αγίων θα τα τρώτε· κάθε αρσενικό θα τα τρώει· άγια θα είναι σε σένα.
11 Δικό σου είναι και τούτο, η προσφορά από τα δώρα τους, που υψώνεται, μαζί με όλες τις κινητές προσφορές των γιων Ισραήλ· σε σένα τα έδωσα, και στους γιους σου, και στις θυγατέρες σου μαζί με σένα, σε έναν αιώνιο θεσμό· κάθε καθαρός στην οικογένειά σου, θα τα τρώει.
12 Όλο το καλύτερο από το λάδι, και όλο το καλύτερο από το κρασί και το σιτάρι, τις απαρχές τους, όσα προσφέρουν στον Κύριο, σε σένα τα έδωσα.
13 Όλα τα πρωτογεννήματα της γης, όσα φέρνουν στον Κύριο, δικά σου θα είναι· κάθε καθαρός στην οικογένειά σου, θα τα τρώει.
14 Κάθε καθιέρωμα του Ισραήλ θα είναι δικό σου.
15 Καθένα που διανοίγει μήτρα, από κάθε σάρκα, που θα προσφέρουν στον Κύριο, από άνθρωπο μέχρι κτήνος, δικό σου θα είναι· αλλά, τα πρωτότοκα των ανθρώπων θα εξαγοράζονται οπωσδήποτε, και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων θα εξαγοράζονται.
16 Και όσα πρέπει να εξαγοραστούν από ηλικίας ενός μήνα, θα εξαγοράζονται σύμφωνα με την εκτίμησή σου, για πέντε σίκλους ασήμι, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο, που είναι 20 γερά.
17 Τα πρωτότοκα όμως των βοδιών ή τα πρωτότοκα των προβάτων ή τα πρωτότοκα των κατσικιών δεν θα εξαγοράζονται· είναι άγια· το αίμα τους θα το ραντίζεις επάνω στο θυσιαστήριο, και το πάχος τους θα το καις για προσφορά, που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
18 Και το κρέας τους θα είναι δικό σου, όπως το κινητό στήθος και ο δεξιός ώμος είναι δικός σου.
19 Όλες τις προσφορές των άγιων πραγμάτων που υψώνονται, τις οποίες οι γιοι Ισραήλ θα προσφέρουν στον Κύριο, τις έδωσα σε σένα και στους γιους σου, και στις θυγατέρες σου μαζί σου, σε έναν αιώνιο θεσμό. Αυτή είναι διαθήκη αλατιού, παντοτινή, μπροστά στον Κύριο, σε σένα και στο σπέρμα σου μαζί με σένα.
20 Και ο Κύριος είπε στον Ααρών: Στη γη τους δεν θα έχεις κληρονομιά, ούτε θα έχεις μερίδα ανάμεσά τους· εγώ είμαι η μερίδα σου και η κληρονομιά σου, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ·
21 και δες, έδωσα στους γιους Λευί, όλα τα δέκατα του Ισραήλ για κληρονομιά, για την υπηρεσία τους που υπηρετούν, την υπηρεσία τής σκηνής τού μαρτυρίου·
22 και του λοιπού, δεν θα πλησιάζουν οι γιοι Ισραήλ στη σκηνή τού μαρτυρίου, για να μη πάρουν επάνω τους αμαρτία, και πεθάνουν·
23 αλλά οι Λευίτες, αυτοί θα υπηρετούν την υπηρεσία τής σκηνής τού μαρτυρίου, και θα βαστάζουν την ανομία τους· αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενεές σας· και δεν θα έχουν ανάμεσα στους γιους Ισραήλ καμιά κληρονομιά·
24 επειδή, τα δέκατα των γιων Ισραήλ, που θα προσφέρουν ως προσφορά που υψώνεται στον Κύριο, τα έδωσα κληρονομιά στους Λευίτες· γι' αυτό είπα γι' αυτούς: Ανάμεσα στους γιους Ισραήλ δεν θα έχουν καμιά κληρονομιά.
25 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
26 Μίλησε και στους Λευίτες, και πες τους: Όταν παίρνετε από τους γιους Ισραήλ το δέκατο, που σας έδωσα απ' αυτούς για κληρονομιά σας, τότε θα προσφέρετε απ' αυτά προσφορά που υψώνεται στον Κύριο, δέκατο από το δέκατο.
27 Κι αυτές οι προσφορές σας που υψώνονται θα λογαριάζονται σε σας, ως σιτάρι τού αλωνιού, και ως αφθονία τού ληνού.
28 Έτσι κι εσείς θα προσφέρετε προσφορά που υψώνεται στον Κύριο από όλα τα δέκατά σας, που παίρνετε από τους γιους Ισραήλ· και απ' αυτά θα δίνετε την προσφορά τού Κυρίου που υψώνεται στον Ααρών τον ιερέα.
29 Από όλα τα δώρα σας θα προσφέρετε κάθε προσφορά τού Κυρίου που υψώνεται, από κάθε καλύτερό τους, το αγιασμένο μέρος απ' αυτά.
30 Και θα τους πεις: Όταν προσφέρετε απ' αυτά, το καλύτερό τους, αυτό θα λογαριάζεται για τους Λευίτες ως προϊόν του αλωνιού, και ως προϊόν του ληνού·
31 και θα τα τρώτε σε κάθε τόπο, εσείς και οι οικογένειές σας· επειδή, αυτό είναι μισθός σε σας για την υπηρεσία σας στη σκηνή τού μαρτυρίου·
32 και δεν θα φέρετε αμαρτία επάνω σας γι' αυτά, όταν προσφέρετε απ' αυτά το καλύτερό τους· και δεν θα βεβηλώσετε τα άγια των γιων Ισραήλ, για να μη πεθάνετε.
Κεφάλαιο 19

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:
2 Αυτό είναι το διάταγμα του νόμου, που ο Κύριος πρόσταξε, λέγοντας: Πες στους γιους Ισραήλ να σου φέρουν μια ξανθιά δάμαλη, χωρίς ψεγάδι, που δεν έχει ελάττωμα, επάνω στην οποία δεν επιβλήθηκε ζυγός·
3 και θα τη δώσετε στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και θα τη φέρει έξω από το στρατόπεδο· και θα τη σφάξουν μπροστά του·
4 και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, θα πάρει από το αίμα της με το δάκτυλό του, και θα ραντίσει επτά φορές από το αίμα της προς τη μπροστινή πλευρά τής σκηνής τού μαρτυρίου.
5 Και θα κάψουν τη δάμαλη μπροστά του· το δέρμα της, και το κρέας της, και το αίμα της, μαζί με τα κόπρανά της, θα καούν.
6 Και ο ιερέας θα πάρει κέδρινο ξύλο και ύσσωπο, και κόκκινο και θα τα ρίξει στο μέσον της ολοσχερούς καύσης τής δάμαλης.
7 Τότε, ο ιερέας θα πλύνει τα ιμάτιά του και θα λούσει το σώμα του με νερό, και ύστερα θα μπει μέσα στο στρατόπεδο, και θα είναι ακάθαρτος ο ιερέας μέχρι την εσπέρα.
8 Κι εκείνος που την καίει θα πλύνει τα ιμάτιά του με νερό, και θα λούσει το σώμα του με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
9 Και ένας καθαρός άνθρωπος θα μαζέψει τη στάχτη τής δάμαλης, και θα την αποθέσει έξω από το στρατόπεδο σε έναν καθαρό τόπο· και θα φυλάγεται για τη συναγωγή των γιων Ισραήλ για νερό χωρισμού· αυτό είναι για καθαρισμό αμαρτίας.
10 Κι εκείνος που μάζεψε τη στάχτη τής δάμαλης θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα· κι αυτό θα είναι στους γιους Ισραήλ, και στους ξένους, που παροικούν ανάμεσά σας, σε έναν αιώνιο θεσμό.
11 Όποιος αγγίξει νεκρό σώμα ανθρώπου, θα είναι ακάθαρτος επτά ημέρες.
12 Αυτός θα αγνιστεί διαμέσου αυτού την τρίτη ημέρα, και την έβδομη ημέρα θα είναι καθαρός· αν, όμως, δεν αγνιστεί την τρίτη ημέρα ούτε και την έβδομη ημέρα δεν θα είναι καθαρός.
13 Όποιος αγγίξει νεκρό σώμα οποιουδήποτε πεθαμένου ανθρώπου, και δεν αγνιστεί, μολύνει τη σκηνή τού Κυρίου· και η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από τον Ισραήλ· επειδή, δεν ραντίστηκε επάνω του το νερό τού χωρισμού, θα είναι ακάθαρτος· η ακαθαρσία του μένει επάνω του.
14 Αυτός είναι ο νόμος όταν κάποιος άνθρωπος πεθάνει σε σκηνή: Όλοι εκείνοι που μπαίνουν στη σκηνή, και όλα όσα βρίσκονται στη σκηνή, θα είναι ακάθαρτα επτά ημέρες·
15 και κάθε ανοιχτό σκεύος, που δεν έχει σκέπασμα δεμένο από πάνω του, είναι ακάθαρτο.
16 Και όποιος αγγίξει στην πεδιάδα κάποιον φονευμένο με μάχαιρα ή ένα νεκρό σώμα ή κόκαλο ανθρώπου ή μνήμα, θα είναι ακάθαρτος επτά ημέρες.
17 Και θα πάρουν για τον ακάθαρτο από τη στάχτη τής δάμαλης, που κάηκε για καθαρισμό τής αμαρτίας, και θα χυθεί επάνω της νερό τρεχούμενο σε σκεύος.
18 Και ένας καθαρός άνθρωπος θα πάρει ύσσωπο, και αφού τον βυθίσει στο νερό, θα ραντίσει επάνω στη σκηνή, και σε όλα τα σκεύη της, κι επάνω στους ανθρώπους, που βρέθηκαν εκεί, και επάνω σ' εκείνον, που άγγιξε κόκαλο ή φονευμένο ή νεκρό ή μνήμα.
19 Και ο καθαρός θα ραντίσει επάνω στον ακάθαρτο την τρίτη ημέρα και την έβδομη ημέρα· την έβδομη ημέρα, όμως, θα τον αγνίσει· και αυτός θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λουστεί με νερό· και την εσπέρα θα είναι καθαρός.
20 Και ο άνθρωπος, που είναι ακάθαρτος και δεν αγνιστεί, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί μέσα από τη συναγωγή· επειδή, μόλυνε το αγιαστήριο του Κυρίου· το νερό τού χωρισμού δεν ραντίστηκε επάνω του· αυτός είναι ακάθαρτος.
21 Και θα είναι σ' αυτούς αιώνιος θεσμός, ότι όποιος ραντίσει το νερό τού χωρισμού, θα πλύνει τα ιμάτιά του και όποιος αγγίξει το νερό του χωρισμού θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
22 Και κάθε τι που ο ακάθαρτος αγγίξει, θα είναι ακάθαρτο· και η ψυχή που θα το αγγίξει, θα είναι ακάθαρτη μέχρι την εσπέρα.
Κεφάλαιο 20

1 ΚΑΙ οι γιοι Ισραήλ, ολόκληρη η συναγωγή, ήρθαν τον πρώτο μήνα στην έρημο Σιν· και ο λαός έμεινε στην Κάδης· και η Μαριάμ πέθανε εκεί, και θάφτηκε εκεί.
2 Και δεν υπήρχε νερό για τη συναγωγή· και συγκεντρώθηκαν ενάντια στον Μωυσή, και ενάντια στον Ααρών.
3 Και ο λαός λοιδορούσε ενάντια στον Μωυσή, και είπαν, λέγοντας: Είθε να πεθαίναμε, όταν πέθαναν οι αδελφοί μας μπροστά στον Κύριο!
4 Και γιατί ανεβάσατε τη συναγωγή τού Κυρίου σ' αυτή την έρημο, για να πεθάνουμε εκεί εμείς και τα κτήνη μας;
5 Και γιατί μας ανεβάσατε από την Αίγυπτο για να μας φέρετε σ' αυτόν τον κακό τόπο; Αυτός δεν είναι τόπος σποράς ή σύκων ή αμπέλων ή ροδιών· ούτε νερό για να πιούμε δεν υπάρχει εδώ.
6 Και ο Μωυσής και ο Ααρών ήρθαν μπροστά από τη συναγωγή στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, και έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη· και φάνηκε σ' αυτούς η δόξα τού Κυρίου.
7 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
8 Πάρε τη ράβδο, και συγκάλεσε τη συναγωγή, εσύ και ο Ααρών ο αδελφός σου, και μιλήστε στην πέτρα μπροστά σ' αυτούς· και θα σας δώσει τα νερά της, και θα τους βγάλεις νερό από την πέτρα· και θα ποτίσεις τη συναγωγή και τα κτήνη τους.
9 Και ο Μωυσής πήρε τη ράβδο μπροστά από τον Κύριο, όπως τον πρόσταξε·
10 και συγκάλεσε ο Μωυσής και ο Ααρών τη συναγωγή μπροστά στην πέτρα· και τους είπε: Ακούστε τώρα, εσείς οι απειθείς· να σας βγάλουμε νερό από τούτη την πέτρα;
11 Και αφού ο Μωυσής σήκωσε το χέρι του, χτύπησε την πέτρα με τη ράβδο του δύο φορές· και βγήκαν πολλά νερά· και ήπιε η συναγωγή και τα κτήνη τους.
12 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών: Επειδή, δεν με πιστέψατε, για να με αγιάσετε μπροστά στους γιους Ισραήλ, γι' αυτό εσείς δεν θα φέρετε τη συναγωγή αυτή στη γη, που τους έδωσα.
13 Αυτό είναι το νερό Μεριβά· επειδή, οι γιοι Ισραήλ λοιδόρησαν ενάντια στον Κύριο, κι αυτός αγιάστηκε μεταξύ τους.
14 ΚΑΙ ο Μωυσής έστειλε πρέσβεις από την Κάδης στον βασιλιά τού Εδώμ, λέγοντας: Τούτα λέει ο αδελφός σου, ο Ισραήλ· Εσύ γνωρίζεις ολόκληρη την ταλαιπωρία που μας βρήκε·
15 ότι οι πατέρες μας κατέβηκαν στην Αίγυπτο, και κατοικήσαμε στην Αίγυπτο πολύ καιρό· και οι Αιγύπτιοι καταδυνάστευσαν εμάς και τους πατέρες μας·
16 και βοήσαμε στον Κύριο, κι αυτός εισάκουσε τη φωνή μας, και έστειλε άγγελο, και μας έβγαλε από την Αίγυπτο· και δέστε, είμαστε στην Κάδης, μια πόλη που είναι στις άκρες των ορίων σου·
17 ας περάσουμε, παρακαλώ, διαμέσου τής γης σου· δεν θα περάσουμε διαμέσου των χωραφιών ή διαμέσου των αμπελώνων ούτε θα πιούμε νερό από τα πηγάδια· θα περάσουμε διαμέσου τού βασιλικού δρόμου· δεν θα παρεκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, μέχρις ότου περάσουμε τα όριά σου.
18 Και ο Εδώμ τού είπε: Δεν θα περάσεις διαμέσου της γης μου· ειδεμή, θα βγω με μάχαιρα σε συνάντησή σου.
19 Και οι γιοι Ισραήλ τού είπαν: Εμείς διαβαίνουμε διαμέσου της λεωφόρου· και αν εγώ και τα κτήνη μου πιούμε από το νερό σου, θα το πληρώσω· μονάχα θα διαβώ, πεζοπορώντας, και τίποτε άλλο.
20 Κι εκείνος είπε: Δεν θα διαβείς. Και ο Εδώμ βγήκε εναντίον του με πολύ λαό, και με ισχυρή δύναμη.
21 Έτσι αρνήθηκε ο Εδώμ να δώσει πέρασμα στον Ισραήλ διαμέσου των ορίων του· και ο Ισραήλ ξέκλινε απ' αυτόν.
22 ΚΑΙ οι γιοι Ισραήλ, ολόκληρη η συναγωγή, σηκώθηκαν από την Κάδης, και ήρθαν στο βουνό Ωρ.
23 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών στο βουνό Ωρ, κοντά στα όρια της γης τού Εδώμ, λέγοντας:
24 Ο Ααρών θα προστεθεί στον λαό του· επειδή, δεν θα μπει μέσα στη γη, που έδωσα στους γιους Ισραήλ· επειδή απειθήσατε στον λόγο μου, στο νερό Μεριβά·
25 πάρε τον Ααρών και τον Ελεάζαρ, τον γιο του, και ανέβασέ τους στο βουνό Ωρ·
26 και βγάλε από τον Ααρών τη στολή του, και φόρεσέ την στον Ελεάζαρ, τον γιο του· και ο Ααρών θα προστεθεί στον λαό του, και θα πεθάνει εκεί.
27 Και ο Μωυσής έκανε όπως ο Κύριος πρόσταξε· και ανέβηκαν στο βουνό Ωρ, μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή.
28 Και ο Μωυσής έβγαλε από τον Ααρών τη στολή του, και τη φόρεσε στον Ελεάζαρ, τον γιο του· και ο Ααρών πέθανε εκεί, επάνω στην κορυφή τού βουνού· και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ κατέβηκαν από το βουνό.
29 Και ολόκληρη η συναγωγή είδε ότι ο Ααρών πέθανε· και πένθησαν τον Ααρών 30 ημέρες, ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ.
Κεφάλαιο 21

1 ΚΑΙ ο Χαναναίος, ο βασιλιάς τής Αράδ, που κατοικούσε μεσημβρινά, άκουσε, ότι ο Ισραήλ ήρθε διαμέσου του δρόμου Αθαρείμ, και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ, και συνέλαβε απ' αυτούς αιχμαλώτους.
2 Και ο Ισραήλ ευχήθηκε ευχή στον Κύριο, και είπε: Αν πραγματικά παραδώσεις αυτόν τον λαό στο χέρι μου, θα καταστρέψω τις πόλεις τους.
3 Και ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή τού Ισραήλ, και παρέδωσε τους Χαναναίους· και κατέστρεψαν αυτούς και τις πόλεις τους· και αποκάλεσαν το όνομα του τόπου Ορμά.
4 ΚΑΙ σηκώθηκαν από το βουνό Ωρ, διαμέσου του δρόμου τής Ερυθράς Θάλασσας, για να περιέλθουν τη γη τού Εδώμ· και ο λαός λιγοψύχησε στον δρόμο.
5 Και ο λαός μίλησε ενάντια στον Θεό, και ενάντια στον Μωυσή, λέγοντας: Γιατί μας ανέβασες από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε στην έρημο; Επειδή, ψωμί δεν υπάρχει, και νερό δεν υπάρχει· και η ψυχή μας αηδίασε τούτο το ελαφρύ ψωμί.
6 Και ο Κύριος έστειλε προς τον λαό τα φίδια, τα φλογερά φίδια, και δάγκωναν τον λαό, και πολύς λαός από τον Ισραήλ πέθανε.
7 Και αφού ο λαός ήρθε στον Μωυσή, είπαν: Αμαρτήσαμε, επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα· παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας. Και ο Μωυσής δεήθηκε για τον λαό.
8 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι, και βάλ' το επάνω σε ένα ξύλο· και καθένας που θα δαγκωθεί, και κοιτάξει σ' αυτό, θα ζήσει.
9 Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο, και το έβαλε επάνω σε ένα ξύλο· και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε.
10 ΚΑΙ οι γιοι Ισραήλ σηκώθηκαν και στρατοπέδευσαν στην Ωβώθ.
11 Και αφού σηκώθηκαν από την Ωβώθ, στρατοπέδευσαν στην Ιιέ-αβαρίμ, στην έρημο, που είναι κατάντικρυ του Μωάβ, προς την ανατολή τού ήλιου.
12 Από εκεί, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Ζαρέδ.
13 Από εκεί, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στην αντίπερα πλευρά του Αρνών, που είναι στην έρημο, και βγαίνει από τα όρια των Αμορραίων· επειδή, ο Αρνών είναι το όριο του Μωάβ, ανάμεσα στον Μωάβ και τους Αμορραίους.
14 Γι' αυτό λέγεται στο βιβλίο των πολέμων τού Κυρίου: Προς τον Βαέβ στη Σουφά, και προς τα ρυάκια τού Αρνών,
15 και το ρεύμα των ρυακιών, που κατεβαίνει στην πόλη Αρ, και βρίσκεται στα όρια του Μωάβ.
16 Και από εκεί ήρθαν στη Βηρ· αυτό είναι το πηγάδι, για το οποίο ο Κύριος είχε πει στον Μωυσή: Συγκέντρωσε τον λαό, και θα τους δώσω νερό.
17 Τότε, ο Ισραήλ έψαλε αυτή την ωδή: Ανέβα, ω πηγάδι· να ψάλλετε σ' αυτό·
18 οι άρχοντες έσκαψαν το πηγάδι, οι ευγενείς του λαού έσκαψαν, με προσταγή τού νομοθέτη, με τις ράβδους τους. Και από την έρημο ήρθαν στη Ματτανά,
19 και από τη Ματτανά στη Νααλιήλ, και από τη Νααλιήλ στη Βαμώθ,
20 και από την κοιλάδα Βαμώθ, που είναι στη γη τού Μωάβ, επάνω στην κορυφή τού Φασγά, που βλέπει προς τη Γεσιμών.
21 ΚΑΙ ο Ισραήλ έστειλε πρέσβεις στον Σηών, τον βασιλιά των Αμορραίων, λέγοντας:
22 Ας περάσουμε διαμέσου της γης σου· δεν θα παρεκκλίνουμε στα χωράφια ούτε στους αμπελώνες· δεν θα πιούμε νερό από τα πηγάδια· αλλά διαμέσου του βασιλικού δρόμου θα πορευτούμε, μέχρις ότου περάσουμε τα όριά σου.
23 Και ο Σηών δεν άφησε τον Ισραήλ να περάσει διαμέσου των ορίων του· αλλ' ο Σηών συγκέντρωσε ολόκληρο τον λαό του, και βγήκε να παραταχθεί ενάντια στον Ισραήλ στην έρημο· και ήρθε στην Ιασσά, και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ.
24 Και ο Ισραήλ τον πάταξε με μάχαιρα, και κατακυρίευσε τη γη του, από τον Αρνών μέχρι τον Ιαβόκ, μέχρι τους γιους Αμμών· επειδή, τα όρια των γιων Αμμών ήσαν οχυρωμένα.
25 Και ο Ισραήλ κυρίευσε όλες αυτές τις πόλεις· και ο Ισραήλ κατοίκησε σε όλες τις πόλεις των Αμορραίων, στην Εσεβών, και σε όλες τις κωμοπόλεις της·
26 επειδή, η Εσεβών ήταν η πόλη τού Σηών, του βασιλιά των Αμορραίων, που είχε πολεμήσει προηγουμένως τον βασιλιά τού Μωάβ, και πήρε ολόκληρη τη γη του από το χέρι του, μέχρι τον Αρνών.
27 Γι' αυτό, οι παροιμιαστές λένε: Ελάτε στην Εσεβών· ας κτιστεί και ας κατασκευαστεί η πόλη τού Σηών·
28 επειδή, φωτιά βγήκε από την Εσεβών, φλόγα από την πόλη τού Σηών· κατέφαγε την Αρ τού Μωάβ, και τους άρχοντες των ψηλών τόπων τού Αρνών·
29 ουαί σε σένα, Μωάβ! Απολέστηκες, λαέ τού Χεμώς· τους γιους του, που είχαν διασωθεί, και τις θυγατέρες του, έδωσε αιχμαλώτους στον Σηών, τον βασιλιά των Αμορραίων·
30 εμείς τους τοξεύσαμε· η Εσεβών αφανίστηκε μέχρι τη Δαιβών, και τους ερημώσαμε ολοκληρωτικά μέχρι τη Νοφά, που εκτείνεται μέχρι τη Μεδεβά.
31 ΚΑΙ ο Ισραήλ κατοίκησε στη γη των Αμορραίων.
32 Και ο Μωυσής έστειλε να κατασκοπεύσουν την Ιαζήρ· και κυρίευσαν τις κωμοπόλεις τους, και εκδίωξαν τους Αμορραίους, που κατοικούσαν εκεί.
33 Και αφού έστρεψαν, ανέβηκαν τον δρόμο που είναι στη Βασάν· και ο Ωγ, ο βασιλιάς τής Βασάν, βγήκε σε συνάντησή τους, αυτός και ολόκληρος ο λαός του, για μάχη στην Εδρεϊ.
34 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Μη τον φοβηθείς· επειδή, τον παρέδωσα στα χέρια σου, και ολόκληρο τον λαό του, και τη γη του· και θα κάνεις σ' αυτόν, όπως έκανες στον Σηών, τον βασιλιά των Αμορραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών.
35 Και πάταξαν αυτόν, και τους γιους του, και ολόκληρο τον λαό του, μέχρις ότου δεν εναπολείφθηκε σ' αυτόν τίποτε· και κατακυρίευσαν τη γη του.
Κεφάλαιο 22

1 ΚΑΙ οι γιοι Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στις πεδιάδες τού Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατάντικρυ στην Ιεριχώ.
2 Και ο Βαλάκ, ο γιος τού Σεπφώρ, είδε όλα όσα έκανε ο Ισραήλ στους Αμορραίους.
3 Και ο Μωάβ φοβήθηκε υπερβολικά τον λαό, επειδή, ήσαν πολλοί· και ο Μωάβ ήταν σε αμηχανία εξαιτίας των γιων Ισραήλ.
4 Και ο Μωάβ είπε στους πρεσβύτερους του Μαδιάμ: Τώρα, αυτό το πλήθος θα καταφάει όλα τα μέρη ολόγυρά μας, όπως το βόδι κατατρώει το χορτάρι τής πεδιάδας.Και ο Βαλάκ, ο γιος τού Σεπφώρ, ήταν βασιλιάς των Μωαβιτών εκείνο τον καιρό.
5 Και έστειλε πρέσβεις στον Βαλαάμ, τον γιο τού Βεώρ, στη Φεθορά, που βρίσκεται κοντά στον ποταμό τής γης των γιων τού λαού του, για να τον προσκαλέσει, λέγοντας: Δες, ένας λαός βγήκε από την Αίγυπτο· δες, σκεπάζει ολόγυρα το πρόσωπο της γης, και κάθεται απέναντί μου·
6 τώρα, λοιπόν, έλα, σε παρακαλώ, να μου καταραστείς αυτόν τον λαό, επειδή, είναι δυνατότερός μου· ίσως υπερισχύσω, να τους πατάξουμε, και να τους διώξω δΞΩ από τη γη· επειδή, ξέρω ότι όποιον ευλογήσεις είναι ευλογημένος, και όποιον καταραστείς είναι σ καταραμένος.
7 Και πήγαν οι πρεσβύτεροι του Μωάβ και οι πρεσβύτεροι του Μαδιάμ, φέρνοντας τα δώρα τής μαντείας στα χέρια τους· και ήρθαν στον Βαλαάμ, και του είπαν τα λόγια τού Βαλάκ.
8 Κι εκείνος τούς είπε: Μείνετε εδώ αυτή τη νύχτα, και θα σας απαντήσω ό,τι ο Κύριος μιλήσει σε μένα. Και έμειναν μαζί με τον Βαλαάμ οι άρχοντες του Μωάβ.
9 Και ο Θεός ήρθε στον Βαλαάμ, και του είπε: Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί σου;
10 Και ο Βαλαάμ είπε στον Θεό: Ο Βαλάκ, ο γιος τού Σεπφώρ, ο βασιλιάς τού Μωάβ, τους έστειλε σε μένα, λέγοντας:
11 Δες, ένας λαός βγήκε από την Αίγυπτο, και κατασκέπασε το πρόσωπο της γης· έλα, τώρα, να μου τον καταραστείς· ίσως υπερισχύσω να τον νικήσω, και να τον εκδιώξω.
12 Και ο Θεός είπε στον Βαλαάμ: Μη πας μαζί τους· μη καταραστείς τον λαό, επειδή είναι ευλογημένος.
13 Και αφού ο Βαλαάμ σηκώθηκε την αυγή, είπε στους άρχοντες του Βαλάκ: Πηγαίνετε στη γη σας· επειδή, ο Κύριος δεν μου επιτρέπει νάρθω μαζί σας.
14 Και αφού οι άρχοντες του Μωάβ σηκώθηκαν, ήρθαν στον Βαλάκ, και του είπαν: Ο Βαλαάμ δεν θέλει νάρθει μαζί μας.
15 Και ο Βαλάκ έστειλε ξανά άρχοντες, περισσότερους και εντιμότερους απ' αυτούς·
16 και ήρθαν στον Βαλαάμ, και του είπαν: Έτσι λέει ο Βαλάκ, ο γιος τού Σεπφώρ, Μη εμποδιστείς, σε παρακαλώ, νάρθεις σε μένα·
17 επειδή, θα σε τιμήσω με μεγάλες τιμές, και θα κάνω κάθε τι που θα μου πεις· έλα, λοιπόν, παρακαλώ, να μου καταραστείς αυτόν τον λαό.
18 Και ο Βαλαάμ απάντησε, και είπε στους δούλους τού Βαλάκ, και αν ο Βαλάκ μού δώσει το σπίτι του γεμάτο από ασήμι και χρυσάφι, δεν μπορώ να παραβώ τον λόγο τού Κυρίου τού Θεού μου, για να κάνω κάτι λιγότερο ή περισσότερο·
19 γι' αυτό, μείνετε, παρακαλώ, κι εσείς εδώ αυτή τη νύχτα, για να δω τι ακόμα θα μου πει ο Κύριος.
20 Και ήρθε ο Θεός στον Βαλαάμ τη νύχτα, και του είπε: Αν έρθουν οι άνθρωποι αυτοί να σε καλέσουν, μόλις σηκωθείς, πήγαινε μαζί τους· όμως, ό,τι σου πω, αυτό θα κάνεις.
21 Και ο Βαλαάμ σηκώθηκε το πρωί, και σαμάρωσε το γαϊδούρι του, και πήγε μαζί με τους άρχοντες του Μωάβ.
22 Και άναψε η οργή τού Θεού ότι πήγε· και ένας άγγελος του Κυρίου στάθηκε στον δρόμο του, μπροστά του, για να του εναντιωθεί· κι αυτός καθόταν επάνω στο γαϊδούρι του, και ήσαν μαζί του δύο δούλοι·
23 και όταν το γαϊδούρι είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται στον δρόμο, και τη ρομφαία του γυμνωμένη στο χέρι του, το γαϊδούρι παρεξέκλινε από τον δρόμο και πήγαινε προς την πεδιάδα· και ο Βαλαάμ χτύπησε το γαϊδούρι για να το επαναφέρει στον δρόμο.
24 Αλλά ο άγγελος του Κυρίου στάθηκε σ' έναν στενό δρόμο των αμπελώνων, όπου ήταν φραγμός από εδώ και φραγμός από εκεί·
25 και το γαϊδούρι, βλέποντας τον άγγελο του Κυρίου, πιέστηκε προς τον τοίχο, και συμπίεσε το πόδι τού Βαλαάμ στον τοίχο· κι αυτός το χτύπησε ξανά.
26 Και ο άγγελος του Κυρίου πήγε παραμπρός, και στάθηκε σε έναν στενό τόπο, όπου δεν υπήρχε δρόμος να παρεκκλίνει δεξιά ή αριστερά·
27 και το γαϊδούρι βλέποντας τον άγγελο του Κυρίου, συγκάθησε κάτω από τον Βαλαάμ· και καθώς ο Βαλαάμ θύμωσε, χτύπησε το γαϊδούρι με τη ράβδο.
28 Και ο Κύριος άνοιξε το στόμα τού γαϊδουριού· και είπε στον Βαλαάμ: Τι σου έκανα και με χτύπησες για τρίτη φορά τώρα;
29 Και ο Βαλαάμ είπε στο γαϊδούρι: Επειδή, με ενέπαιξες· είθε να είχα μάχαιρα στο χέρι μου, επειδή, τώρα θα σε θανάτωνα.
30 Και το γαϊδούρι είπε στον Βαλαάμ: Δεν είμαι εγώ το γαϊδούρι σου, επάνω στο οποίο καθόσουν από την εποχή που με έχεις, μέχρι την ημέρα αυτή; Ήμουν ποτέ συνηθισμένο να κάνω έτσι σε σένα; Κι εκείνος είπε: Όχι.
31 Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια τού Βαλαάμ, και είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται στον δρόμο, και να έχει στο χέρι του τη ρομφαία του γυμνωμένη· και αφού έσκυψε, προσκύνησε με το πρόσωπό του προς τη γη.
32 Και ο άγγελος του Κυρίου τού είπε: Γιατί χτύπησες το γαϊδούρι σου, για τρίτη φορά τώρα; Δες, εγώ βγήκα για να σου εναντιωθώ, επειδή, ο δρόμος σου μπροστά μου είναι διεστραμμένος·
33 και το γαϊδούρι βλέποντάς με παρεξέκλινε από μένα για τρίτη φορά τώρα· διαφορετικά, αν δεν είχε παρεκκλίνει από μένα, τώρα εσένα μεν θα σε φόνευα, εκείνο όμως θα το άφηνα ζωντανό.
34 Και ο Βαλαάμ είπε στον άγγελο του Κυρίου: Αμάρτησα· επειδή, δεν ήξερα ότι έστεκες εσύ στον δρόμο εναντίον μου· γι' αυτό, τώρα, αν δεν είναι σε σένα αρεστό, επιστρέφω.
35 Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Βαλαάμ: Πήγαινε μαζί με τους ανθρώπους· όμως, ό,τι θα σου πω, αυτό θα μιλήσεις. Και ο Βαλαάμ πήγε μαζί με τους άρχοντες του Βαλάκ.
36 Και καθώς ο Βαλάκ άκουσε ότι ερχόταν ο Βαλαάμ, βγήκε να τον προϋπαντήσει, μέχρι σε κάποια πόλη τού Μωάβ, που βρίσκεται στα όρια του Αρνών, που είναι το τελευταίο όριο.
37 Και ο Βαλάκ είπε στον Βαλαάμ: Δεν έστειλα σε σένα να σε καλέσω με βιασύνη; Γιατί δεν ήρθες σε μένα; Μήπως δεν είμαι ικανός να σε τιμήσω;
38 Και ο Βαλαάμ είπε στον Βαλάκ: Να, ήρθα σε σένα· έχω, μήπως, τώρα τη δύναμη να μιλήσω κάτι; Όποιον λόγο βάλει ο Θεός στο στόμα μου, αυτόν θα μιλήσω.
39 Και πήγε ο Βαλαάμ μαζί με τον Βαλάκ, και ήρθαν στην Κιριάθ-ουζώθ.
40 Και ο Βαλάκ θυσίασε βόδια και πρόβατα, και έστειλε απ' αυτά στον Βαλαάμ, και στους άρχοντες, που ήσαν μαζί του.
41 Και το πρωί ο Βαλάκ πήρε τον Βαλαάμ, και τον ανέβασε επάνω στους ψηλούς τόπους τού Βάαλ, και από εκεί είδε την άκρη τού λαού.
Κεφάλαιο 23

1 ΚΑΙ ο Βαλαάμ είπε στον Βαλάκ: Οικοδόμησέ μου εδώ επτά βωμούς, και ετοίμασέ μου εδώ επτά μοσχάρια και επτά κριάρια.
2 Και ο Βαλάκ έκανε όπως είπε ο Βαλαάμ· και πρόσφερε ο Βαλάκ και ο Βαλαάμ ένα μοσχάρι και ένα κριάρι επάνω σε κάθε βωμό.
3 Και ο Βαλαάμ είπε στον Βαλάκ: Στάσου κοντά στο ολοκαύτωμά σου, κι εγώ θα πάω· ίσως ο Κύριος φανεί σε συνάντησή μου· και ό,τι μου δείξει, αυτό θα σου αναγγείλω. Και πήγε σε έναν ψηλό τόπο.
4 Και ο Θεός συνάντησε τον Βαλαάμ· και του είπε: Ετοίμασα τους επτά βωμούς, και πρόσφερα ένα μοσχάρι και ένα κριάρι επάνω σε κάθε βωμό.
5 Και ο Κύριος έβαλε λόγο στο στόμα τού Βαλαάμ, και είπε: Επίστρεψε στον Βαλάκ, και θα του πεις ως εξής.
6 Και επέστρεψε σ' αυτόν, και να, στεκόταν κοντά στο ολοκαύτωμά του, αυτός και όλοι οι άρχοντες του Μωάβ.
7 Και άρχισε την παραβολή του και είπε: Ο Βαλάκ, ο βασιλιάς τού Μωάβ με έφερε από την Αράμ, από τα βουνά που είναι προς τα ανατολικά, λέγοντας: Έλα να μου καταραστείς τον Ιακώβ· και έλα να αναθεματίσεις τον Ισραήλ.
8 Πώς να καταραστώ αυτόν που ο Θεός δεν καταριέται; Ή, πώς να αναθεματίσω αυτόν που ο Κύριος δεν αναθεμάτισε;
9 Επειδή, τον βλέπω από την κορυφή των βουνών, και τον θωρώ από τους λόφους. Δες, ένας λαός, που θα κατοικήσει μόνος, και δεν θα λογαριαστεί ανάμεσα στα έθνη.
10 Ποιος μπορεί να αριθμήσει την άμμο τού Ιακώβ, και τον αριθμό από το ένα τέταρτο του Ισραήλ; Είθε να πεθάνω σύμφωνα με τον θάνατο των δικαίων, και το τέλος μου να είναι όμοιο με το δικό του τέλος!
11 Και ο Βαλάκ είπε στον Βαλαάμ: Τι μου έκανες; Εγώ σε παρέλαβα για να καταραστείς τους εχθρούς μου· και δες, εσύ ευλογώντας τούς ευλόγησες.
12 Κι εκείνος απαντώντας είπε: Δεν πρέπει να προσέξω ό,τι ο Κύριος έβαλε στο στόμα μου, τούτο να πω;
13 Και ο Βαλάκ είπε σ' αυτόν: Έλα, παρακαλώ, μαζί μου σε έναν άλλο τόπο απ' όπου θα τον δεις· μόνον το άκρον του θα δεις, το σύνολό του, όμως, δεν θα δεις· και να μου τον καταραστείς από εκεί.
14 Και τον έφερε στην πεδιάδα Ζοφίμ, επάνω στην κορυφή του Φασγά, και οικοδόμησε επτά βωμούς, και πρόσφερε ένα μοσχάρι ένα και κριάρι επάνω σε κάθε βωμό.
15 Και είπε στον Βαλάκ: Στάσου εδώ, κοντά στο ολοκαύτωμά σου, και εγώ θα συναντήσω εκεί τον Κύριο.
16 Και ο Κύριος συνάντησε τον Βαλαάμ, και έβαλε λόγο στο στόμα του, και είπε: Επίστρεψε στον Βαλάκ, και πες του ως εξής.
17 Και ήρθε σ' αυτόν· και δες, αυτός στεκόταν κοντά στο ολοκαύτωμά του, και οι άρχοντες του Μωάβ ήσαν μαζί του. Και ο Βαλάκ τού είπε: Τι μίλησε ο Κύριος;
18 Και αφού άρχισε την παραβολή του, είπε: Σήκω, Βαλάκ, και άκουσε· δώσε σε μένα ακρόαση, εσύ ο γιος τού Σεπφώρ.
19 Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί, ούτε γιος ανθρώπου για να μεταμεληθεί. Αυτός είπε, και δεν θα εκτελέσει; Ή, μίλησε, και δεν θα το τηρήσει;
20 Δες, παρέλαβα ευλογία· και ευλόγησε· και δεν μπορώ να τη μεταστρέψω.
21 Δεν παρατήρησε ανομία στον Ιακώβ ούτε είδε διαστροφή στον Ισραήλ. Ο Κύριος ο Θεός του είναι μαζί του, και αλαλαγμός βασιλιά είναι ανάμεσά τους.
22 Ο Θεός τούς έβγαλε από την Αίγυπτο· έχουν σαν δύναμη μονοκέρατου ζώου.
23 Βέβαια, καμιά γοητεία δεν πιάνει ενάντια στον Ιακώβ ούτε μαντεία ενάντια στον Ισραήλ. Στον καιρό του θα μιληθεί για τον Ιακώβ και για τον Ισραήλ: Τι κατόρθωσε ο Θεός!
24 Δες, ο λαός θα σηκωθεί σαν λέαινα, και θα εγερθεί σαν λιοντάρι. Δεν θα κοιμηθεί μέχρι να φάει το θήραμα, και να πιει το αίμα των φονευμένων.
25 Και ο Βαλάκ είπε στον Βαλαάμ: Ούτε να τους καταραστείς καθόλου ούτε να τους ευλογήσεις καθόλου.
26 Και ο Βαλαάμ, απαντώντας, είπε στον Βαλάκ: Δεν σου είπα, λέγοντας: Κάθε τι που ο Κύριος θα μου πει, αυτό πρέπει να κάνω;
27 Και ο Βαλάκ είπε στον Βαλαάμ: Έλα, παρακαλώ, θα σε φέρω σε έναν άλλο τόπο· ίσως να αρέσει στον Θεό να μου τον καταραστείς από εκεί.
28 Και ο Βαλάκ έφερε τον Βαλαάμ στην κορυφή τού Φεγώρ, που βλέπει προς τη Γεσιμών.
29 Και ο Βαλαάμ είπε στον Βαλάκ: Οικοδόμησέ μου εδώ επτά βωμούς, και ετοίμασέ μου εδώ επτά μοσχάρια, και επτά κριάρια.
30 Και ο Βαλάκ έκανε όπως του είπε ο Βαλαάμ, και πρόσφερε ένα μοσχάρι και ένα κριάρι επάνω σε κάθε βωμό.
Κεφάλαιο 24

1 ΚΑΙ βλέποντας ο Βαλαάμ, ότι ήταν αρεστό μπροστά στον Κύριο να ευλογήσει τον Ισραήλ, δεν πήγε, καθώς άλλοτε, να ζητήσει μαντείες, αλλά έστησε το πρόσωπό του προς την έρημο.
2 Και ο Βαλαάμ σήκωσε τα μάτια του ψηλά, και είδε τον Ισραήλ κατασκηνωμένον, σύμφωνα με τις φυλές τους· και ήρθε επάνω του το πνεύμα τού Θεού.
3 Και καθώς άρχισε την παραβολή του, είπε: Ο Βαλαάμ, ο γιος τού Βεώρ, είπε, και ο άνθρωπος, που έχει ανοιχτά τα μάτια του, είπε:
4 Εκείνος, που άκουσε τα λόγια τού Θεού, που είδε όραση του Παντοδύναμου, καθώς έπεσε σε έκσταση, έχοντας όμως ανοιχτά τα μάτια του, είπε:
5 Πόσο ωραίες είναι οι κατοικίες σου, Ιακώβ, οι σκηνές σου, Ισραήλ!
6 Ως κοιλάδες είναι απλωμένες, ως παράδεισοι σε όχθες ποταμού, Ως δέντρα αλόης, που ο Κύριος φύτεψε, ως κέδροι κοντά στα νερά.
7 Θα εκχέει νερό από την αντλία του, και το σπέρμα του θα είναι σε πολλά νερά, Και ο βασιλιάς του θα είναι ψηλότερος από τον Αγάγ, και η βασιλεία του θα μεγαλυνθεί.
8 Ο Θεός τον έβγαλε από την Αίγυπτο· έχει σαν δύναμη μονοκέρατου ζώου· Θα καταφάει τα έθνη, τους πολεμίους του, και θα συντρίψει τα κόκαλά τους, και θα τους τοξεύσει με τα βέλη του.
9 Και όταν ξάπλωσε, κοιμήθηκε σαν λιοντάρι, και σαν σκύμνος λιονταριού· ποιος θα τον ξυπνήσει; Ευλογημένος εκείνος που σε ευλογεί και καταραμένος εκείνος που σε καταριέται.
10 Και εξάφθηκε ο θυμός τού Βαλάκ ενάντια στον Βαλαάμ, και χτύπησε τα χέρια του· και ο Βαλάκ είπε στον Βαλαάμ: Για να καταραστείς τούς εχθρούς μου σε κάλεσα· και δες, εσύ ευλογώντας τούς ευλογείς, για τρίτη φορά τώρα·
11 φύγε, λοιπόν, τώρα στον τόπο σου· έλεγα να σε τιμήσω με τιμές· αλλά, να, ο Κύριος σου στέρησε την τιμή.
12 Και ο Βαλαάμ είπε στον Βαλάκ: Δεν είπα και στους απεσταλμένους σου, που μου έστειλες, λέγοντας,
13 Και αν ο Βαλάκ μού δώσει το σπίτι του γεμάτο από ασήμι και χρυσάφι, δεν μπορώ να παραβώ την προσταγή τού Κυρίου, ώστε να κάνω από μόνος μου καλό ή κακό, αλλά ό,τι ο Κύριος μιλήσει, αυτό και θα πω;
14 Και τώρα, δες, εγώ πηγαίνω στον λαό μου· έλα, λοιπόν, να σου φανερώσω τι θα κάνει αυτός ο λαός στον λαό σου, στις έσχατες ημέρες.
15 Και αφού άρχισε την παραβολή του, είπε: Ο Βαλαάμ, ο γιος τού Βεώρ, είπε, εκείνος που έχει ανοιχτά τα μάτια του, είπε:
16 Είπε εκείνος, που άκουσε τα λόγια τού Θεού, και έλαβε γνώση τού Υψίστου, Ο οποίος είδε όραση του Παντοδύναμου, καθώς έπεσε σε έκσταση, έχοντας όμως ανοιχτά τα μάτια του:
17 Θα τον δω, αλλ' όχι τώρα· θα τον θωρήσω, αλλ' όχι από κοντά· αστέρι θα ανατείλει από τον Ιακώβ, και θα αναστηθεί σκήπτρο από τον Ισραήλ, Και θα πατάξει τους αρχηγούς τού Μωάβ, και θα εξολοθρεύσει όλους τούς γιους τού Σηθ.
18 Και ο Εδώμ θα είναι κληρονομιά, και ο Σηείρ θα είναι κληρονομιά στους εχθρούς του. Και ο Ισραήλ θα πράξει με ισχύ.
19 Και από τον Ιακώβ θα βγει εκείνος που εξουσιάζει, και θα εξολοθρεύσει εκείνον που διασώθηκε από την πόλη.
20 Και βλέποντας τον Αμαλήκ, άρχισε την παραβολή του, και είπε: Ο Αμαλήκ είναι αρχή των εθνών· αλλά στο τέλος του θα αφανιστεί.
21 Και βλέποντας τον Κεναίο άρχισε την παραβολή του, και είπε: Ισχυρή είναι η κατοικία σου, και βάζεις τη φωλιά σου επάνω στην πέτρα·
22 παρά ταύτα, ο Κεναίος θα καταπορθηθεί, μέχρις ότου σε φέρει αιχμάλωτον ο Ασσούρ.
23 Και επανέλαβε την παραβολή του, και είπε: Ω! Ποιος θα ζήσει, όταν θα το κάνει αυτό ο Θεός!
24 Και, θάρθουν πλοία από τα παράλια των Κητιαίων, και θα καταθλίψουν τον Ασσούρ, και θα καταθλίψουν τον Έβερ· αλλά, κι εκείνοι θα εξαφανιστούν.
25 Και αφού σηκώθηκε ο Βαλαάμ, αναχώρησε, και επέστρεψε στον τόπο του· και ο Βαλάκ αναχώρησε κι αυτός στον δικό του δρόμο.
Κεφάλαιο 25

1 ΚΑΙ ο Ισραήλ έμεινε στη Σιττείμ· και ο λαός άρχισε να πορνεύει με τις θυγατέρες τού Μωάβ·
2 οι οποίες προσκάλεσαν τον λαό στις θυσίες των θεών τους· και ο λαός έφαγε, και προσκύνησε τους θεούς τους.
3 Και ο Ισραήλ προσκολλήθηκε στον Βέελ-φεγώρ· και άναψε η οργή τού Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ.
4 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πάρε όλους τους αρχηγούς τού λαού, και κρέμασέ τους μπροστά στον Κύριο, κατάντικρυ στον ήλιο· για να σηκωθεί από τον Ισραήλ η φλογερή οργή τού Κυρίου.
5 Και ο Μωυσής είπε στους κριτές τού Ισραήλ: Φονεύστε κάθε ένας τους δικούς του ανθρώπους, εκείνους που προσκολλήθηκαν στον Βέελ-φεγώρ.
6 Και δέστε, ένας από τους γιους Ισραήλ ήρθε φέρνοντας στα αδέλφια του μία γυναίκα Μαδιανίτισσα, μπροστά στον Μωυσή, και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ, καθώς έκλαιγαν στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
7 Και όταν το είδε ο Φινεές, ο γιος τού Ελεάζαρ, γιου τού Ααρών, του ιερέα, σηκώθηκε από το μέσον της συναγωγής, και παίρνοντας στο χέρι του ένα μικρό δόρυ,
8 πήγε πίσω από τον άνθρωπο τον Ισραηλίτη στη σκηνή, και διαπέρασε και τους δύο, και τον άνθρωπο τον Ισραηλίτη, και τη γυναίκα μέσα από την κοιλιά της. Και η πληγή των γιων Ισραήλ σταμάτησε.
9 Κι εκείνοι που πέθαναν στην πληγή ήσαν 24.000.
10 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
11 Ο Φινεές, ο γιος τού Ελεάζαρ, γιου τού Ααρών, του ιερέα, απέτρεψε τον θυμό μου από τους γιους Ισραήλ, καθώς έδειξε ζήλο για μένα ανάμεσά τους, και έτσι δεν εξολόθρευσα τους γιους Ισραήλ μέσα στη ζηλοτυπία μου·
12 γι' αυτό, πες τους: Δέστε, εγώ του δίνω τη διαθήκη μου της ειρήνης·
13 κι αυτή θα είναι σ' αυτόν και στο σπέρμα του ύστερα απ' αυτόν, διαθήκη αιώνιας ιερατείας· επειδή, στάθηκε ζηλωτής υπέρ του Θεού του, και έκανε εξιλέωση για τους γιους Ισραήλ.
14 Και το όνομα του Ισραηλίτη που θανατώθηκε, εκείνου που θανατώθηκε μαζί με τη γυναίκα τη Μαδιανίτισσα, ήταν Ζιμβρί, γιος τού Σαλού, άρχοντα επίσημης οικογένειας ανάμεσα στους Συμεωνίτες.
15 Και το όνομα της γυναίκας τής Μαδιανίτισσας, που θανατώθηκε, ήταν Χασβί, θυγατέρα τού Σουρ, αρχηγού λαού, από επίσημη οικογένεια στη Μαδιάμ.
16 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
17 Πολεμάτε τους Μαδιανίτες, και πατάξτε τους·
18 επειδή, αυτοί σας πολεμούν με τις δολιότητές τους, με τις οποίες σας δολιεύτηκαν στην υπόθεση του Φεγώρ, και στην υπόθεση της Χασβί, της θυγατέρας τού Μαδιανίτη άρχοντα, της αδελφής τους, που θανατώθηκε την ημέρα τής πληγής για την υπόθεση του Φεγώρ.
Κεφάλαιο 26

1 ΚΑΙ μετά την πληγή, ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, και στον Ελεάζαρ, τον γιο τού Ααρών, τον ιερέα, λέγοντας:
2 Πάρτε το σύνολο ολόκληρης της συναγωγής των γιων Ισραήλ, από 20 χρόνων κι επάνω, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, όλους εκείνους στον Ισραήλ, που μπορούν να βγουν σε πόλεμο.
3 Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, μίλησαν σ' αυτούς στις πεδιάδες τού Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατάντικρυ στην Ιεριχώ, λέγοντας:
4 Απαριθμήστε αυτούς που είναι από 20 χρόνων κι επάνω, όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή, και στους γιους Ισραήλ, που βγήκαν από τη γη τής Αιγύπτου.
5 Ρουβήν, ο πρωτότοκος του Ισραήλ· οι γιοι τού Ρουβήν ήσαν: Ο Ανώχ, από τον οποίο προέρχεται η συγγένεια των Ανωχιτών· από τον Φαλλού, η συγγένεια των Φαλλουϊτών·
6 από τον Εσρών, η συγγένεια των Εσρωνιτών· από τον Χαρμί, η συγγένεια των Χαρμιτών.
7 Αυτές είναι οι συγγένειες των Ρουβηνιτών· και η απαρίθμησή τους ήταν 43.730.
8 Και οι γιοι τού Φαλλού ήσαν ο Ελιάβ·
9 και οι γιοι τού Ελιάβ, ο Νεμουήλ, και ο Δαθάν, και ο Αβειρών. Αυτοί είναι ο Δαθάν και ο Αβειρών, οι ονομαστοί εκείνοι στη συναγωγή, που στασίασαν ενάντια στον Μωυσή και ενάντια στον Ααρών, στη συνοδεία τού Κορέ, όταν στασίασαν ενάντια στον Κύριο·
10 και η γη άνοιξε το στόμα της, και τους κατάπιε, μαζί με τον Κορέ, στον εξολοθρεμό τής συνοδείας του, όταν η φωτιά κατέφαγε τους 250 ανθρώπους· και έγιναν για σημείο·
11 του Κορέ, όμως, οι γιοι δεν πέθαναν.
12 Οι γιοι τού Συμεών, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, ήσαν, από τον Νεμουήλ, η συγγένεια των Νεμουηλιτών· από τον Ιαμείν, η συγγένεια των Ιαμεινιτών· από τον Ιαχείν, η συγγένεια των Ιαχεινιτών·
13 από τον Ζερά, η συγγένεια των Ζεριτών· από τον Σαούλ, η συγγένεια των Σαουλιτών.
14 Αυτές είναι οι συγγένειες των Συμεωνιτών· σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 22.200.
15 Οι γιοι τού Γαδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν, από τον Σιφών, η συγγένεια των Σιφωνιτών· από τον Αγγί, η συγγένεια των Αγγιτών· από τον Σουνί, η συγγένεια των Σουνιτών·
16 από τον Αζενί, η συγγένεια των Αζενιτών· από τον Ηρί, η συγγένεια των Ηριτών·
17 από τον Αρόδ, η συγγένεια των Αροδιτών· από τον Αριηλί, η συγγένεια των Αριηλιτών.
18 Αυτές είναι οι συγγένειες των γιων τού Γαδ· σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 40.500.
19 Οι γιοι τού Ιούδα ήσαν, ο Ηρ και ο Αυνάν· και ο Ηρ και ο Αυνάν πέθαναν στη γη Χαναάν.
20 Και οι γιοι τού Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν, από τον Σηλά, η συγγένεια των Σηλανιτών· από τον Φαρές, η συγγένεια των Φαρεσιτών· από τον Ζαρά, η συγγένεια των Ζαριτών·
21 και οι γιοι τού Φαρές ήσαν από τον Εσρών, η συγγένεια των Εσρωνιτών· από τον Αμούλ, η συγγένεια των Αμουλιτών.
22 Αυτές είναι οι συγγένειες του Ιούδα· σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 76.500.
23 Οι γιοι τού Ισσάχαρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν, από τον Θωλά, η συγγένεια των Θωλαϊτών· από τον Φουά, η συγγένεια των Φουνιτών·
24 από τον Ιασούβ, η συγγένεια των Ιασουβιτών· από τον Σιμβρών, η συγγένεια των Σιμβρωνιτών.
25 Αυτές είναι οι συγγένειες του Ισσάχαρ· σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 64.300.
26 Οι γιοι τού Ζαβουλών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Σερέδ, η συγγένεια των Σερεδιτών· από τον Αιλών, η συγγένεια των Αιλωνιτών· από τον Ιαλεήλ, η συγγένεια των Ιαλεηλιτών.
27 Αυτές είναι οι συγγένειες των Ζαβουλωνιτών· σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 60.500.
28 Οι γιοι τού Ιωσήφ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν ο Μανασσής, και ο Εφραϊμ.
29 Οι γιοι τού Μανασσή ήσαν, από τον Μαχείρ, η συγγένεια των Μαχειριτών. Και ο Μαχείρ γέννησε τον Γαλαάδ· και από τον Γαλαάδ η συγγένεια των Γαλααδιτών·
30 αυτοί είναι οι γιοι τού Γαλαάδ· από τον Αχιέζερ, η συγγένεια των Αχιεζεριτών· από τον Χελέκ, η συγγένεια των Χελεκιτών·
31 και από τον Ασριήλ, η συγγένεια των Ασριηλιτών· από τον Συχέμ, η συγγένεια των Συχεμιτών· και από τον Σεμιδά, η συγγένεια των Σεμιδαϊτών·
32 και από τον Εφέρ, η συγγένεια των Εφεριτών·
33 και ο Σαλπαάδ, ο γιος τού Εφέρ, δεν είχε γιους, αλλά θυγατέρες· και τα ονόματα των θυγατέρων του Σαλπαάδ ήσαν: Μααλά, και Νουά, Αγλά, και Μελχά, και Θερσά.
34 Αυτές είναι οι συγγένειες του Μανασσή· και η απαρίθμησή τους, 52.700.
35 Αυτοί είναι οι γιοι τού Εφραϊμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· από τον Σουθαλά, η συγγένεια των Σουθαλαϊτών· από τον Βεχέρ, η συγγένεια των Βεχεριτών· από τον Ταχάν, η συγγένεια των Ταχανιτών·
36 και αυτοί είναι οι γιοι τού Σουθαλά· από τον Εράν, η συγγένεια των Ερανιτών.
37 Αυτές είναι οι συγγένειες των γιων τού Εφραϊμ· σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 32.500. Αυτοί είναι οι γιοι τού Ιωσήφ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
38 Οι γιοι τού Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν, από τον Βελά, η συγγένεια των Βελαϊτών· από τον Ασβήλ, η συγγένεια των Ασβηλιτών· από τον Αχιράμ, η συγγένεια των Αχιραμιτών·
39 από τον Σουφάμ, η συγγένεια των Σουφαμιτών· από τον Ουφάμ, η συγγένεια των Ουφαμιτών·
40 και οι γιοι τού Βελά ήσαν ο Αρέδ και ο Νααμάν· από τον Αρέδ, η συγγένεια των Αρεδιτών· από τον Νααμάν, η συγγένεια των Νααμιτών.
41 Αυτοί είναι οι γιοι τού Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· και η απαρίθμησή τους ήταν 45.600.
42 Αυτοί είναι οι γιοι τού Δαν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· από τον Σουάμ, η συγγένεια των Σουαμιτών· αυτές είναι οι συγγένειες του Δαν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους·
43 όλες οι συγγένειες των Σουαμιτών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, ήσαν 64.400.
44 Οι γιοι τού Ασήρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν, από τον Ιεμνά, η συγγένεια των Ιεμνιτών· από τον Ιεσουϊ, η συγγένεια των Ιεσουϊτών· από τον Βεριά, η συγγένεια των Βεριαϊτών·
45 από τους γιους τού Βεριά ήσαν, από τον Έβερ, η συγγένεια των Εβεριτών· από τον Μαλχιήλ, η συγγένεια των Μαλχιηλιτών·
46 και το όνομα της θυγατέρας τού Ασήρ ήταν Σάρα.
47 Αυτές είναι οι συγγένειες των γιων τού Ασήρ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 53.400.
48 Οι γιοι τού Νεφθαλί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν, από τον Ιασιήλ, η συγγένεια των Ιασιηλιτών· από τον Γουνί, η συγγένεια των Γουνιτών·
49 από τον Ιεσέρ, η συγγένεια των Ιεσεριτών· από τον Σιλλήμ, η συγγένεια των Σιλλημιτών.
50 Αυτές είναι οι συγγένειες του Νεφθαλί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· και η απαρίθμησή τους ήταν 45.400.
51 ΑΥΤΗ είναι η απαρίθμηση των γιων Ισραήλ, 601.730.
52 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
53 Σ' αυτούς θα μοιραστεί η γη για κληρονομιά, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων τους·
54 στους περισσότερους θα δώσεις περισσότερη κληρονομιά, και στους λιγότερους θα δώσεις λιγότερη κληρονομιά· στον κάθε έναν θα δοθεί η κληρονομιά του σύμφωνα με την απαρίθμησή του·
55 και η γη θα μοιραστεί με κλήρους· θα κληρονομήσουν σύμφωνα με τα ονόματα των φυλών, σύμφωνα με τις πατριές τους·
56 σύμφωνα με τον κλήρο, η κληρονομιά τους θα μοιραστεί ανάμεσα σε πολλούς και σε λίγους.
57 ΚΑΙ η απαρίθμηση των Λευιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους είναι τούτη: Από τον Γηρσών, η συγγένεια των Γηρσωνιτών· από τον Καάθ, η συγγένεια των Κααθιτών· από τον Μεραρί, η συγγένεια των Μεραριτών.
58 Αυτές είναι οι συγγένειες των Λευιτών· η συγγένεια των Λιβνιτών, η συγγένεια των Χεβρωνιτών, η συγγένεια των Μααλιτών, η συγγένεια των Μουσιτών, η συγγένεια των Κοραϊτών· και ο Καάθ γέννησε τον Αμράμ.
59 Και το όνομα της γυναίκας τού Αμράμ ήταν Ιωχαβέδ, θυγατέρα τού Λευί, που γεννήθηκε στον Λευί στην Αίγυπτο· και γέννησε στον Αμράμ τον Ααρών, και τον Μωυσή, και τη Μαριάμ, την αδελφή τους.
60 Και στον Ααρών γεννήθηκαν ο Ναδάβ, και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ, και ο Ιθάμαρ.
61 Ο δε Ναδάβ και ο Αβιούδ πέθαναν, όταν πρόσφεραν ξένη φωτιά μπροστά στον Κύριο.
62 Και η απαρίθμησή τους ήταν 23.000, κάθε αρσενικό από έναν μήνα κι επάνω· επειδή, δεν απαριθμήθηκαν ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, για τον λόγο ότι δεν τους δόθηκε κληρονομιά ανάμεσα στους γιους Ισραήλ.
63 ΑΥΤΟΙ είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τον Μωυσή και τον Ελεάζαρ, τον ιερέα, που απαρίθμησαν τους γιους Ισραήλ στις πεδιάδες τού Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατάντικρυ στην Ιεριχώ.
64 Και ανάμεσα σ' αυτούς δεν βρισκόταν ούτε ένας άνθρωπος, από εκείνους που απαριθμήθηκαν από τον Μωυσή και τον Ααρών, τον ιερέα, όταν απαρίθμησαν τους γιους Ισραήλ στην έρημο Σινά.
65 Επειδή, ο Κύριος είχε πει γι' αυτούς, θα πεθάνουν οπωσδήποτε μέσα στην έρημο. Και δεν εναπολείφθηκε απ' αυτούς ούτε ένας, παρά μόνον ο Χάλεβ, ο γιος τού Ιεφοννή, και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή.
Κεφάλαιο 27

1 ΚΑΙ ήρθαν οι θυγατέρες τού Σαλπαάδ, γιου τού Εφέρ, γιου τού Γαλαάδ, γιου τού Μαχείρ, γιου του Μανασσή, από τις συγγένειες του Μανασσή, γιου τού Ιωσήφ. Κι αυτά είναι τα ονόματα των θυγατέρων του· Μααλά, Νουά, και Αγλά, και Μελχά, και Θερσά.
2 Και στάθηκαν μπροστά στον Μωυσή, και μπροστά στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μπροστά στους άρχοντες και σε ολόκληρη τη συναγωγή, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, λέγοντας:
3 Ο πατέρας μας πέθανε μέσα στην έρημο· κι αυτός δεν ήταν στη συνοδεία εκείνων που συναθροίστηκαν ενάντια στον Κύριο στη συνοδεία τού Κορέ, αλλά πέθανε για δική του αμαρτία και δεν είχε γιους·
4 και γιατί να εξαλειφθεί το όνομα του πατέρα μας μέσα από τη συγγένειά του, επειδή δεν έχει γιο; Δώστε σε μας κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια τού πατέρα μας.
5 Και ο Μωυσής έφερε την κρίση τους μπροστά στον Κύριο.
6 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
7 Σωστά μιλούν οι θυγατέρες τού Σαλπαάδ· θα τους δώσεις οπωσδήποτε κτήμα για κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια τού πατέρα τους· και την κληρονομιά τού πατέρα τους θα τη διαβιβάσεις σ' αυτές.
8 Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Αν κάποιος άνθρωπος πεθάνει, και δεν έχει γιο, την κληρονομιά του θα τη διαβιβάσετε τότε στη θυγατέρα του.
9 Και αν δεν έχει θυγατέρα, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στους αδελφούς του.
10 Και α δεν έχει αδελφούς, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στους αδελφούς τού πατέρα του.
11 Και αν ο πατέρας του δεν έχει αδελφούς, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στον πλησιέστερο συγγενή του από τη συγγένειά του, κι αυτός θα την εξουσιάζει. Κι αυτό θα είναι στους γιους Ισραήλ διάταγμα κρίσης, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
12 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Ανέβα σε τούτο το βουνό Αβαρίμ, και δες τη γη, που έδωσα στους γιους Ισραήλ·
13 Και αφού τη δεις, θα προστεθείς κι εσύ στον λαό σου, όπως προστέθηκε ο Ααρών ο αδελφός σου·
14 επειδή, εσείς εναντιωθήκατε στον λόγο μου στην έρημο Σιν, στην αντιλογία τής συναγωγής, ώστε να με αγιάσετε μπροστά τους στο νερό. Αυτό είναι το νερό Μεριβά στην Κάδης, στην έρημο Σιν.
15 Και ο Μωυσής μίλησε στον Κύριο, λέγοντας:
16 Ο Κύριος, ο Θεός των πνευμάτων κάθε σάρκας, ας διορίσει έναν άνθρωπο για την επιστασία τής συναγωγής,
17 που να βγει μπροστά τους, και να μπει μπροστά τους, και που να τους βγάζει έξω, και να τους βάζει μέσα· ώστε η συναγωγή τού Κυρίου να μη είναι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα.
18 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πάρε μαζί σου τον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, άνθρωπον στον οποίο είναι το πνεύμα, και βάλε το χέρι σου επάνω σ' αυτόν·
19 και παράστησέ τον μπροστά στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή, και δώσε σ' αυτόν διαταγές μπροστά τους·
20 και θα βάλεις επάνω του από τη δόξα σου, για να υπακούν σ' αυτόν ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ·
21 και θα παρασταθεί μπροστά στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, που θα ρωτήσει γι' αυτόν, σύμφωνα με την κρίση τού Ουρίμ μπροστά στον Κύριο· σύμφωνα με τον λόγο του θα βγαίνουν έξω, και σύμφωνα με τον λόγο του θα μπαίνουν μέσα, αυτός και όλοι οι γιοι Ισραήλ μαζί του, και ολόκληρη η συναγωγή.
22 Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος· και πήρε τον Ιησού, και τον παρέστησε μπροστά στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή·
23 και έβαλε επάνω του τα χέρια του, και του έδωσε διαταγές, όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή.
Κεφάλαιο 28

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ, και πες τους: Τα δώρα μου, τα ψωμιά μου, τη θυσία μου, που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας σε μένα, προσέχετε να τα προσφέρετε σε μένα στην πρέπουσα εποχή τους.
3 Και πες τους: ΑΥΤΗ είναι η προσφορά που γίνεται με φωτιά, που θα προσφέρετε στον Κύριο· δύο αρνιά χρονιάρικα, άμωμα κάθε ημέρα, σε παντοτινό ολοκαύτωμα.
4 Το ένα αρνί θα το προσφέρετε το πρωί, και το άλλο αρνί θα το προσφέρετε το δειλινό.
5 Και για την προσφορά από άλφιτα θα προσφέρετε σιμιγδάλι, το ένα δέκατο του εφά, ζυμωμένο με λάδι από κοπανισμένες ελιές, το ένα τέταρτο του ιν.
6 Τούτο είναι παντοτινό ολοκαύτωμα, διορισμένο στο όρος Σινά, σε οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
7 Και η σπονδή του θα είναι το ένα τέταρτο του ιν για το ένα αρνί· στο αγιαστήριο θα χύσεις σίκερα για σπονδή στον Κύριο.
8 Και το άλλο αρνί θα το προσφέρεις το δειλινό· σύμφωνα με την πρωινή προσφορά από άλφιτα, και σύμφωνα με την σπονδή της, θα το προσφέρεις θυσία, που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
9 ΚΑΙ την ημέρα του σαββάτου θα προσφέρεις δύο αρνιά χρονιάρικα άμωμα, και δύο δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά από άλφιτα, και την σπονδή της.
10 Αυτό είναι το ολοκαύτωμα κάθε σαββάτου, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, και της σπονδής του.
11 Και στις νεομηνίες σας θα προσφέρετε ολοκαύτωμα στον Κύριο, δύο μοσχάρια, και ένα κριάρι, επτά αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι·
12 και για κάθε μοσχάρι τρία δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα, και για το ένα κριάρι δύο δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα·
13 και ανά ένα δέκατο σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, για προσφορά από άλφιτα για κάθε αρνί, προς ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
14 Και η σπονδή τους θα είναι κρασί, το μισό τού ιν για το μοσχάρι και το ένα τρίτο τού ιν για το κριάρι, και το ένα τέταρτο του ιν για το αρνί. Αυτό είναι το ολοκαύτωμα κάθε μήνα, σύμφωνα με τους μήνες τού χρόνου.
15 Και ένας τράγος από κατσίκες θα προσφέρεται στον Κύριο προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, και της σπονδής του.
16 ΚΑΙ τη 14η ημέρα τού πρώτου μήνα είναι το Πάσχα τού Κυρίου.
17 Και τη 15η του μήνα αυτού είναι γιορτή· επτά ημέρες θα τρώτε άζυμα.
18 Στην πρώτη ημέρα θα είναι άγια σύναξη· δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο.
19 Και θα προσφέρετε θυσία που γίνεται με φωτιά, ολοκαύτωμα στον Κύριο, δύο μοσχάρια από βόδια, και ένα κριάρι, και επτά αρνιά χρονιάρικα· άμωμα θα είναι σε σας.
20 Και η προσφορά τους από άλφιτα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι· τρία δέκατα θα προσφέρετε για το μοσχάρι, και δύο δέκατα για το κριάρι.
21 Ανά ένα δέκατο θα προσφέρεις για καθένα αρνί, και στα επτά αρνιά·
22 και έναν τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, για να γίνει εξιλέωση για σας.
23 Εκτός από το πρωινό ολοκαύτωμα, που είναι για παντοτινό ολοκαύτωμα, θα τα προσφέρετε αυτά.
24 Έτσι θα προσφέρετε κάθε ημέρα, στις επτά ημέρες, τα δώρα, που είναι για θυσία που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Αυτό θα προσφέρεται, εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα, και τη σπονδή του.
25 Και στην έβδομη ημέρα θα έχετε άγια σύναξη· δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο.
26 ΚΑΙ στην ημέρα των απαρχών, όταν προσφέρετε νέα προσφορά στον Κύριο από άλφιτα, στο τέλος των εβδομάδων σας, θα έχετε άγια σύναξη· δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο.
27 Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο, δύο μοσχάρια από βόδια, ένα κριάρι, επτά αρνιά χρονιάρικα·
28 και η προσφορά τους από άλφιτα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, τρία δέκατα για κάθε μοσχάρι, δύο δέκατα για το ένα κριάρι,
29 ανά ένα δέκατο για κάθε αρνί, και για τα επτά αρνιά·
30 έναν τράγο από κατσίκες, για να γίνει εξιλέωση για σας.
31 Εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα και την προσφορά του από άλφιτα, αυτά θα προσφέρετε, (χωρίς ψεγάδι θα είναι σε σας), και τις σπονδές τους.
Κεφάλαιο 29

1 ΚΑΙ στον έβδομο μήνα, την πρώτη τού μήνα, θα έχετε άγια σύναξη· δεν θα κάνετε κανένα έργο δουλευτικό· αυτή είναι σε σας ημέρα αλαλαγμού σαλπίγγων.
2 Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο, ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, επτά αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι·
3 και η προσφορά τους από άλφιτα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, τρία δέκατα για το μοσχάρι, δύο δέκατα για το κριάρι,
4 και ένα δέκατο για κάθε αρνί, και για τα επτά αρνιά·
5 και έναν τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας, για να γίνει εξιλέωση για σας·
6 εκτός από το ολοκαύτωμα του μήνα, και την προσφορά του από άλφιτα, και το παντοτινό ολοκαύτωμα, και την προσφορά του από άλφιτα, και των σπονδών τους, σύμφωνα με τα διαταγμένα γι' αυτά, θυσία που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
7 ΚΑΙ τη δέκατη ημέρα αυτού του έβδομου μήνα θα έχετε άγια σύναξη· και θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας· δεν θα κάνετε καμιά εργασία·
8 και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα στον Κύριο σε οσμή ευωδίας, ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κριάρι, επτά αρνιά χρονιάρικα· χωρίς ψεγάδι θα είναι σε σας.
9 Και η προσφορά τους από άλφιτα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, τρία δέκατα για το μοσχάρι, δύο δέκατα για το ένα κριάρι,
10 ανά ένα δέκατο για κάθε αρνί, και στα επτά αρνιά·
11 έναν τράγο από κατσίκες σε προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από την προσφορά περί αμαρτίας προς εξιλέωση, και του παντοτινού ολοκαυτώματος, και την προσφορά του από άλφιτα, και των σπονδών τους.
12 ΚΑΙ τη 15η ημέρα του έβδομου μήνα θα έχετε άγια σύναξη· δεν θα κάνετε κανένα έργο δουλευτικό· και θα γιορτάζετε γιορτή στον Κύριο για επτά ημέρες.
13 Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο, 13 μοσχάρια, δύο κριάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα· χωρίς ψεγάδι θα είναι.
14 Και η προσφορά τους από άλφιτα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, τρία δέκατα για κάθε μοσχάρι από τα 13 μοσχάρια, δύο δέκατα για κάθε κριάρι από τα δύο κριάρια,
15 και ανά ένα δέκατο για κάθε αρνί και για τα 14 αρνιά·
16 και έναν τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, την προσφορά του από άλφιτα, και την σπονδή του.
17 Και τη δεύτερη ημέρα θα προσφέρετε 12 μοσχάρια, δύο κριάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι·
18 και την προσφορά τους από άλφιτα, και τις σπονδές τους, για τα μοσχάρια, για τα κριάρια, και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο·
19 και έναν τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, και την προσφορά του από άλφιτα, και των σπονδών τους.
20 Και την τρίτη ημέρα 11 μοσχάρια, δύο κριάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι·
21 και για προσφορά τους από άλφιτα, και τις σπονδές τους, για τα μοσχάρια, για τα κριάρια, και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο·
22 και έναν τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα, και την προσφορά του από άλφιτα, και την σπονδή του.
23 Και την τέταρτη ημέρα, δέκα μοσχάρια, δύο κριάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι·
24 και την προσφορά τους από άλφιτα, και τις σπονδές τους, για τα μοσχάρια, για τα κριάρια, και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο·
25 και έναν τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα, την προσφορά του από άλφιτα, και την σπονδή του.
26 Και την πέμπτη ημέρα εννιά μοσχάρια, δύο κριάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι·
27 και την προσφορά τους από άλφιτα, και τις σπονδές τους, για τα μοσχάρια, για τα κριάρια, και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο·
28 και έναν τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, και την προσφορά του από άλφιτα, και την σπονδή του.
29 Και την έκτη ημέρα, οκτώ μοσχάρια, δύο κριάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι·
30 και την προσφορά τους από άλφιτα, και τις σπονδές τους, για τα μοσχάρια, για τα κριάρια, και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο·
31 και έναν τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της προσφοράς του από άλφιτα, και της σπονδής του.
32 Και την έβδομη ημέρα, επτά μοσχάρια, δύο κριάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι·
33 και την προσφορά τους από άλφιτα, και τις σπονδές τους, για τα μοσχάρια, για τα κριάρια, και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο γι' αυτά·
34 και έναν τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της πρνσφορά του από άλφιτα, και την σπονδή του.
35 Την όγδοη ημέρα θα έχετε επίσημη σύναξη· κανένα έργο δουλευτικό δεν θα κάνετε·
36 και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο, ένα μοσχάρι, ένα κριάρι, επτά αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι·
37 την προσφορά τους από άλφιτα, και τις σπονδές τους, για το μοσχάρι, για το κριάρι, και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο·
38 και έναν τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, και την προσφορά του από άλφιτα, και την σπονδή του.
39 Αυτά θα κάνετε στον Κύριο στις διορισμένες γιορτές σας, εκτός από τις ευχές σας, και τις αυτοπροαίρετες προσφορές σας, για τα ολοκαυτώματά σας, και για τις προσφορές σας από άλφιτα, και για τις σπονδές σας, και για τις ειρηνικές σας προσφορές.
40 ΚΑΙ ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
Κεφάλαιο 30

1 ΚΑΙ ο Μωυσής μίλησε στους άρχοντες των φυλών των γιων Ισραήλ, λέγοντας: Αυτός είναι ο λόγος, που ο Κύριος πρόσταξε·
2 Όταν ένας άνθρωπος κάνει ευχή στον Κύριο ή ορκιστεί όρκο, ώστε να δέσει την ψυχή του με δεσμό, δεν θα παραβεί τον λόγο του· θα κάνει σύμφωνα με όλα όσα βγήκαν από το στόμα του.
3 Και αν μια γυναίκα κάνει ευχή στον Κύριο, και δέσει τον εαυτό της με δεσμό στο σπίτι τού πατέρα της, στη νιότη της,
4 και ο πατέρας της ακούσει την ευχή της, και τον δεσμό της, με τον οποίο έδεσε την ψυχή της, και ο πατέρας της σιωπήσει σ' αυτή, τότε όλες οι ευχές της θα μένουν· και κάθε δεσμός, με τον οποίο έδεσε την ψυχή της, θα μένει.
5 Αν, όμως, ο πατέρας της δεν συγκατανεύσει σ' αυτή, την ημέρα που θα ακούσει, όλες οι ευχές της ή οι δεσμοί της, με τους οποίους έδεσε την ψυχή της, δεν θα μένουν· και ο Κύριος θα την συγχωρέσει, επειδή ο πατέρας της δεν συγκατένευσε σ' αυτή.
6 Αν, όμως, ευχήθηκε, ενώ είχε άνδρα ή πρόφερε κάτι με τα χείλη της, με το οποίο έδεσε την ψυχή της,
7 και ο άνδρας της άκουσε, και σιώπησε σ' αυτή, την ημέρα που άκουσε, τότε οι ευχές της θα μένουν· και οι δεσμοί της, με τους οποίους έδεσε την ψυχή της, θα μένουν.
8 Αν, όμως, ο άνδρας της δεν συγκατατένευσε σ' αυτήν, την ημέρα που άκουσε, τότε θα ακυρώσει την ευχή της, που ευχήθηκε, και ό,τι πρόφερε με τα χείλη της, με το οποίο έδεσε την ψυχή της· και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει.
9 Όμως, κάθε ευχή χήρας ή γυναίκας αποβλημένης, με την οποία έδεσε την ψυχή της, θα μένει επάνω της.
10 Και αν ευχήθηκε στο σπίτι τού άνδρα της ή έδεσε την ψυχή της με δεσμό όρκου,
11 και ο άνδρας της άκουσε, και σιώπησε σ' αυτή, και δεν εναντιώθηκε, τότε όλες οι ευχές της θα μένουν· και όλοι οι δεσμοί, με τους οποίους έδεσε την ψυχή της, θα μένουν.
12 Αν, όμως, ο άνδρας της τα ακύρωσε ρητά, την ημέρα που άκουσε κάθε τι που βγήκε από τα χείλη της, για τις ευχές της, και για τον δεσμό τής ψυχής της, δεν θα μένει· ο άνδρας της τα ακύρωσε, και ο Κύριος θα την συγχωρέσει.
13 Κάθε ευχή, και κάθε όρκο, που υποχρεώνει σε κακουχία τής ψυχής, ο άνδρας της μπορεί να την επικυρώσει ή ο άνδρας της μπορεί να την ακυρώσει·
14 αν, όμως, ο άνδρας της σιωπήσει ολοκληρωτικά σ' αυτή από ημέρα σε ημέρα, τότε επικυρώνει όλες τις ευχές της ή όλους τους δεσμούς της, που είναι επάνω της· αυτός τα επικύρωσε, επειδή σιώπησε σ' αυτήν την ημέρα που άκουσε.
15 Αν, όμως, τα ακύρωσε ρητά, αφού άκουσε, τότε θα βαστάξει την αμαρτία της.
16 Αυτά είναι τα διατάγματα, που ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή, ανάμεσα σε άνδρα και τη γυναίκα του, κι ανάμεσα σε πατέρα και τη θυγατέρα του, στη νιότη της, στο σπίτι τού πατέρα της.
Κεφάλαιο 31

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Κάνε την εκδίκηση των γιων Ισραήλ ενάντια στους Μαδιανίτες· και έπειτα, θα προστεθείς στον λαό σου.
3 Και ο Μωυσής μίλησε στον λαό, λέγοντας: Ας οπλιστούν από σας άνδρες για πόλεμο, και ας πάνε εναντίον του Μαδιάμ, για να εκδικήσουν τον Κύριο ενάντια στον Μαδιάμ·
4 ανά 1.000 από κάθε φυλή, από όλες τις φυλές τού Ισραήλ, θα στείλετε στον πόλεμο.
5 Και αριθμήθηκαν, από τις χιλιάδες τού Ισραήλ, 1.000 από κάθε φυλή, 12.000 οπλισμένοι για πόλεμο.
6 Και ο Μωυσής τούς έστειλε στον πόλεμο, 1.000 από κάθε φυλή, αυτούς και τον Φινεές, τον γιο τού Ελεάζαρ, του ιερέα, στον πόλεμο, μαζί με τα άγια σκεύη και με τις σάλπιγγες του αλαλαγμού στα χέρια του.
7 Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή, και θανάτωσαν κάθε αρσενικό.
8 Και εκτός εκείνων που θανατώθηκαν, θανάτωσαν και τους βασιλιάδες τού Μαδιάμ, τον Ευί, και τον Ρεκέμ, και τον Σουρ, και τον Ουρ, και τον Ρεβά, πέντε βασιλιάδες τού Μαδιάμ· και τον Βαλαάμ, τον γιο τού Βεώρ, τον θανάτωσαν με μάχαιρα.
9 Και οι γιοι Ισραήλ αιχμαλώτισαν τις γυναίκες τού Μαδιάμ, και τα παιδιά τους, και όλα τα κτήνη τους, και όλα τα κοπάδια τους, και όλα τα υπάρχοντά τους, τα λεηλάτησαν.
10 Και όλες τις πόλεις τους σύμφωνα με τις κατοικίες τους, και όλους τους πύργους τους, κατέκαψαν με φωτιά.
11 Και πήραν όλα τα λάφυρα, και ολόκληρη τη λεηλασία από άνθρωπο μέχρι κτήνος.
12 Και έφεραν στον Μωυσή, και στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και στη συναγωγή των γιων Ισραήλ, τους αιχμαλώτους, και τα λάφυρα, και τη λεηλασία, στο στρατόπεδο, στις πεδιάδες τού Μωάβ, που είναι κοντά στον Ιορδάνη, κατάντικρυ στην Ιεριχώ.
13 Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, και όλοι οι άρχοντες της συναγωγής, βγήκαν σε συνάντησή τους, έξω από το στρατόπεδο.
14 Και ο Μωυσής θύμωσε εναντίον των αρχηγών του στρατεύματος, των χιλιάρχων, και των εκατοντάρχων, που ήρθαν από την παράταξη του πολέμου·
15 και ο Μωυσής τούς είπε: Αφήσατε ζωντανές όλες τις γυναίκες;
16 Δέστε, αυτές έγιναν αιτία στους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με τη συμβουλή τού Βαλαάμ, να ανομήσουν ενάντια στον Κύριο, στην υπόθεση του Φεγώρ, και έγινε η πληγή επάνω στη συναγωγή τού Κυρίου·
17 και τώρα, θανατώστε από τα παιδιά όλα τα αρσενικά, θανατώστε ακόμα και όλες τις γυναίκες, όσες γνώρισαν άνδρα, που κοιμήθηκαν μαζί του·
18 όλα, όμως, τα μικρά κορίτσια, όσα δεν γνώρισαν κοίτη άνδρα, φυλάξτε τα για τον εαυτό σας ζωντανά·
19 και μείνετε έξω από το στρατόπεδο επτά ημέρες· όποιος θανάτωσε άνθρωπο, και όποιος άγγιξε φονευμένο, καθαριστείτε εσείς και οι αιχμάλωτοί σας την τρίτη ημέρα, και την έβδομη ημέρα·
20 και καθαρίστε όλα τα ιμάτια, και όλα τα δερμάτινα σκεύη, και όλα τα εργασμένα από τρίχες κατσίκας, και όλα τα ξύλινα σκεύη.
21 Και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, είπε στους πολεμιστές, που έρχονταν από τον πόλεμο: Αυτό είναι το πρόσταγμα του νόμου, που ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή·
22 μόνον το χρυσάφι, και το ασήμι, τον χαλκό, το σίδερο, τον κασίτερο και το μολύβι,
23 κάθε τι που μπορεί να μπει στη φωτιά, θα το περάσετε μέσα από τη φωτιά, και θα είναι καθαρό· πρέπει, όμως, να καθαριστεί και με το νερό τού καθαρισμού· και κάθε τι που δεν μπαίνει στη φωτιά, θα το περάσετε μέσα από το νερό·
24 και θα πλύνετε τα ιμάτιά σας την έβδομη ημέρα, και θα είστε καθαροί· και ύστερα θα μπείτε μέσα στο στρατόπεδο.
25 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
26 Πάρε τον αριθμό των λαφύρων της αιχμαλωσίας, από άνθρωπο μέχρι κτήνος, εσύ, και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, και οι αρχηγοί των πατριών τής συναγωγής·
27 και διαχώρισε τα λάφυρα στα δύο, ανάμεσα στους πολεμιστές που βγήκαν στον πόλεμο, και σε ολόκληρη τη συναγωγή·
28 και αφαίρεσε για τον Κύριο την απόδοση από τους άνδρες, τους πολεμιστές, που βγήκαν στον πόλεμο, ανά ένα από 500, από ανθρώπους, και από βόδια, και από γαϊδούρια, και από πρόβατα·
29 θα πάρετε από το μισό τους, και δώσε στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, προσφορά τού Κυρίου·
30 και από το μισό μερίδιο των γιων Ισραήλ θα πάρεις ένα μερίδιο από 50, από ανθρώπους, από βόδια, από γαϊδούρια, και από πρόβατα, από κάθε κτήνος, και θα τα δώσεις στους Λευίτες, που τηρούν τις υπηρεσίες τής σκηνής τού Κυρίου.
31 Και έκανε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
32 Και τα λάφυρα, που εναπολείφθηκαν από τη λεηλασία, που έκαναν οι άνδρες οι πολεμιστές, ήσαν 675.000 πρόβατα,
33 και 72.000 βόδια,
34 και 61.000 γαϊδούρια,
35 και οι ψυχές των ανθρώπων, από τις γυναίκες, που δεν γνώρισαν κοίτη άνδρα, όλες οι ψυχές, 32.000.
36 Και το μισό, το μερίδιο εκείνων που βγήκαν στον πόλεμο, ήταν, κατά τον αριθμό, τα πρόβατα 337.500·
37 και η απόδοση του Κυρίου από τα πρόβατα ήταν 675·
38 και τα βόδια 36.000, και η απόδοση του Κυρίου 72·
39 και τα γαϊδούρια 30.500, και η απόδοση του Κυρίου 61·
40 και οι ψυχές των ανθρώπων ήσαν 16.000, και η απόδοση του Κυρίου 32 ψυχές.
41 Και ο Μωυσής έδωσε την απόδοση, την προσφορά τού Κυρίου, στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
42 Και από το μισό μερίδιο των γιων Ισραήλ, που ο Μωυσής ξεχώρισε από το μερίδιο των ανδρών των πολεμιστών·
43 (και τούτο το μισό τής συναγωγής ήταν, 337.500 πρόβατα,
44 και 36.000 βόδια,
45 και 30.500 γαϊδούρια,
46 και 16.000 ψυχές ανθρώπων·)
47 και ο Μωυσής πήρε από το μισό μερίδιο των γιων Ισραήλ από ένα ανά 50, από ανθρώπους μέχρι κτήνη, και τα έδωσε στους Λευίτες, που εκτελούν τις υπηρεσίες τής σκηνής τού Κυρίου, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
48 Και ήρθαν στον Μωυσή οι αρχηγοί, που ήσαν επικεφαλής των χιλιάδων του στρατεύματος, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι,
49 και είπαν στον Μωυσή: Οι δούλοι σου πήραν τον αριθμό των ανδρών των πολεμιστών, που ήσαν κάτω από την επιστασία μας, και δεν λείπει από μας ούτε ένας·
50 και φέραμε τα δώρα τού Κυρίου, ο καθένας ό,τι βρήκε, σκεύη χρυσά, αλυσίδες και βραχιόλα, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και περιδέραια, για να γίνει εξιλέωση για τις ψυχές μας μπροστά στον Κύριο.
51 Και πήρε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, απ' αυτούς το χρυσάφι, όλο σε εργασμένα σκεύη.
52 Και όλο το χρυσάφι τής προσφοράς των χιλιάρχων και εκατοντάρχων, που πρόσφεραν στον Κύριο, ήταν 16.750 σίκλοι.
53 (Επειδή, οι πολεμιστές άνδρες είχαν λαφυραγωγήσει, κάθε ένας για τον εαυτό του).
54 Και πήρε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, το χρυσάφι από τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους, και το έφεραν στη σκηνή τού μαρτυρίου, σε ανάμνηση των γιων Ισραήλ μπροστά στον Κύριο.
Κεφάλαιο 32

1 ΚΑΙ οι γιοι τού Ρουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, είχαν ένα υπερβολικά μεγάλο πλήθος από κτήνη· και όταν είδαν τη γη Ιαζήρ, και τη γη Γαλαάδ, ότι, να, ο τόπος ήταν τόπος για κτήνη,
2 οι γιοι του Γαδ, και οι γιοι του Ρουβήν, αφού ήρθαν στον Μωυσή, και στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και στους άρχοντες της συναγωγής, είπαν:
3 Η Αταρώθ, και η Δαιβών, και η Ιαζήρ, και Νιμρά, και η Εσεβών, και η Ελεαλή, και η Σεβάμ, και η Νεβώ, και η Βαιών,
4 η γη που ο Κύριος πάταξε μπροστά στη συναγωγή τού Ισραήλ, είναι γη κτηνοτροφική, και οι δούλοι σου έχουν κτήνη·
5 γι' αυτό, είπαν, αν βρήκαμε χάρη μπροστά σου, ας δοθεί η γη στους δούλους σου για ιδιοκτησία· μη μας περάσεις πέρα από τον Ιορδάνη.
6 Και ο Μωυσής είπε στους γιους τού Γαδ, και στους γιους τού Ρουβήν: Οι αδελφοί σας θα πάνε σε πόλεμο, κι εσείς θα μείνετε εδώ;
7 Και γιατί δειλιάζετε την καρδιά των γιων Ισραήλ, για να μη περάσουν στη γη, που ο Κύριος τους έδωσε;
8 Έτσι έκαναν οι πατέρες σας, όταν τους έστειλα από την Κάδης-βαρνή για να δουν τη γη·
9 και ανέβηκαν μέχρι τη φάραγγα Εσχώλ, και αφού είδαν τη γη, δείλιασαν την καρδιά των γιων Ισραήλ, για να μη μπουν μέσα στη γη, που ο Κύριος τους έδωσε·
10 και άναψε η οργή τού Κυρίου εκείνη την ημέρα, και ορκίστηκε, λέγοντας:
11 Οι άνδρες, που ανέβηκαν από την Αίγυπτο, από 20 χρόνων κι επάνω, δεν θα δουν τη γη, που ορκίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, και στον Ιακώβ· επειδή, δεν με ακολούθησαν ολοκληρωτικά·
12 εκτός από τον Χάλεβ, τον γιο τού Ιεφοννή, τον Κενεζίτη, και τον Ιησού, τον γιο τού Ναυή· επειδή, ακολούθησαν ολοκληρωτικά τον Κύριο.
13 Και άναψε η οργή τού Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ, και τους έκανε να περιπλανιόνται στην έρημο 40 χρόνια, μέχρις ότου εξολοθρεύτηκε ολόκληρη η γενεά, που είχε πράξει αυτό το κακό μπροστά στον Κύριο.
14 Και δέστε, εσείς σωθήκατε αντί των πατέρων σας, γενεά αμαρτωλών ανθρώπων, για να ανάψετε περισσότερο τη φλόγα τής οργής τού Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ.
15 Επειδή, αν παρεκκλίνετε απ' αυτόν, θα αφήσει ξανά, για άλλη μια φορά, τον Ισραήλ μέσα στην έρημο, και θα εξολοθρεύσετε ολόκληρον αυτό τον λαό.
16 Και ήρθαν σ' αυτόν, και του είπαν: Θα οικοδομήσουμε εδώ μάντρες για τα κτήνη μας, και πόλεις για τα παιδιά μας·
17 εμείς, όμως, οπλισμένοι, θα προχωρούμε πρόθυμοι μπροστά από τους γιους Ισραήλ, μέχρις ότου τούς φέρουμε στον τόπο τους· και τα παιδιά μας θα κατοικούν σε περιτειχισμένες πόλεις, εξαιτίας των κατοίκων τού τόπου·
18 δεν θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας, μέχρις ότου οι γιοι Ισραήλ κληρονομήσουν κάθε ένας την κληρονομιά του·
19 επειδή, εμείς δεν θα κληρονομήσουμε μαζί τους πέρα από τον Ιορδάνη, και επέκεινα· για τον λόγο ότι, η κληρονομιά μας έπεσε σε μας από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, ανατολικά.
20 Και ο Μωυσής είπε σ' αυτούς: Αν κάνετε σύμφωνα με τούτο τον λόγο, αν προχωρείτε οπλισμένοι μπροστά στον Κύριο για πόλεμο,
21 και διαβείτε όλοι οπλισμένοι τον Ιορδάνη μπροστά στον Κύριο, μέχρις ότου εκδιώξει τους εχθρούς του από μπροστά του,
22 και η γη υποταχθεί μπροστά στον Κύριο· τότε, μετά απ' αυτά θα επιστρέψετε, και θα είστε αθώοι μπροστά στον Κύριο, και μπροστά στον Ισραήλ, και θα έχετε αυτή τη γη για ιδιοκτησία σας μπροστά στον Κύριο·
23 αν, όμως, δεν κάνετε έτσι, δέστε, θα αμαρτήσετε μπροστά στον Κύριο, και να είστε βέβαιοι ότι η αμαρτία σας θα σας βρει·
24 οικοδομήστε πόλεις για τα παιδιά σας, και μάντρες για τα πρόβατά σας, και κάντε εκείνο που βγήκε από το στόμα σας.
25 Και οι γιοι τού Γαδ, και οι γιοι τού Ρουβήν είπαν στον Μωυσή, τα εξής: Οι δούλοι σου θα κάνουν όπως τους προστάζει ο κύριός μου·
26 τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας, τα κοπάδια μας, και όλα τα κτήνη μας, θα μένουν εδώ, στις πόλεις τού Γαλαάδ·
27 οι δούλοι σου, όμως, θα διαβούν όλοι οπλισμένοι, παραταγμένοι μπροστά στον Κύριο σε μάχη, καθώς λέει ο κύριός μου.
28 Τότε, ο Μωυσής έδωσε προσταγή γι' αυτούς στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιων Ισραήλ·
29 και ο Μωυσής είπε σ' αυτούς: Αν οι γιοι τού Γαδ και οι γιοι τού Ρουβήν διαβούν μαζί σας τον Ιορδάνη, όλοι οπλισμένοι σε μάχη, μπροστά στον Κύριο, και η γη κατακυριευθεί μπροστά σας, τότε θα τους δώσετε τη γη Γαλαάδ για ιδιοκτησία·
30 αν, όμως, δεν θέλουν να διαβούν οπλισμένοι μαζί σας, τότε θα πάρουν κληρονομιά ανάμεσά σας στη γη Χαναάν.
31 Και αποκρίθηκαν οι γιοι τού Γαδ και οι γιοι τού Ρουβήν, τα εξής: Καθώς ο Κύριος είπε στους δούλους σου, έτσι θα κάνουμε·
32 εμείς θα διαβούμε οπλισμένοι μπροστά στον Κύριο στη γη Χαναάν, για να έχουμε την ιδιοκτησία τής κληρονομιάς μας από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη.
33 Και ο Μωυσής έδωσε σ' αυτούς, στους γιους τού Γαδ, και στους γιους τού Ρουβήν, και στη μισή φυλή τού Μανασσή, γιου τού Ιωσήφ, το βασίλειο του Σηών, του βασιλιά των Αμορραίων, και το βασίλειο του Ωγ, του βασιλιά τής Βασάν, τη γη, μαζί με τις πόλεις της στα σύνορα, τις πόλεις τής γης ολόγυρα.
34 Και οι γιοι τού Γαδ οικοδόμησαν τη Δαιβών και την Αταρώθ, και την Αροήρ,
35 και την Ατρώθ, τη Σοφάν, και την Ιαζήρ, και την Ιογβεά,
36 και τη Βαιθ-νιμρά, και τη Βαιθ-αράν, πόλεις οχυρές, και μάντρες προβάτων.
37 Και οι γιοι τού Ρουβήν οικοδόμησαν την Εσεβών, και την Ελεαλή, και την Κιριαθαϊμ,
38 και τη Νεβώ, και τη Βάαλ-μεών, (μετατρέποντας τα ονόματά τους), και τη Σιβμά· και έδωσαν στις πόλεις, που οικοδόμησαν, άλλα ονόματα.
39 Και οι γιοι τού Μαχείρ, γιου τού Μανασσή, πήγαν στη Γαλαάδ, και την κυρίευσαν, αφού έδιωξαν τον Αμορραίο, που ήταν σ' αυτή.
40 Και ο Μωυσής έδωσε τη Γαλαάδ στον Μαχείρ, τον γιο τού Μανασσή· και κατοίκησε σ' αυτή.
41 Και ο Ιαείρ, ο γιος τού Μανασσή, πήγε και κυρίευσε τις μικρές πόλεις της· και τις ονόμασε Αβώθ-ιαείρ.
42 Και ο Νοβά πήγε και κυρίευσε την Καινάθ, και τα χωριά της· και την ονόμασε Νοβά, από το δικό του όνομα.
Κεφάλαιο 33

1 ΑΥΤΕΣ είναι οι οδοιπορίες των γιων Ισραήλ, που βγήκαν από τη γη τής Αιγύπτου, με τα στρατεύματά τους, με επιστασία τού Μωυσή και του Ααρών.
2 Και ο Μωυσής έγραψε τις αναχωρήσεις τους, σύμφωνα με τις οδοιπορίες τους, με προσταγή τού Κυρίου· κι αυτές είναι οι οδοιπορίες τους, στις αναχωρήσεις τους.
3 Και από τη Ραμεσσή σηκώθηκαν τον πρώτο μήνα, τη 15η ημέρα τού πρώτου μήνα· την επόμενη του Πάσχα οι γιοι Ισραήλ βγήκαν με χέρι δυνατό μπροστά στα μάτια όλων των Αιγυπτίων·
4 ενώ οι Αιγύπτιοι έθαβαν εκείνους, που ο Κύριος είχε πατάξει ανάμεσά τους, κάθε πρωτότοκο· και στους θεούς τους ο Κύριος έκανε εκδίκηση.
5 Και οι γιοι Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν από τη Ραμεσσή, στρατοπέδευσαν στη Σοκχώθ.
6 Και αφού σηκώθηκαν από τη Σοκχώθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, που είναι στην άκρη τής ερήμου.
7 Και αφού σηκώθηκαν από την Εθάμ, στράφηκαν προς την Πι-αϊρώθ, που είναι απέναντι από τη Βέελ-σεφών· και στρατοπέδευσαν απέναντι από τη Μιγδώλ.
8 Και αφού σηκώθηκαν από μπροστά από την Αϊρώθ, διάβηκαν διαμέσου της θάλασσας στην έρημο· και οδοιπόρησαν δρόμο τριών ημερών διαμέσου τής ερήμου Εθάμ, και στρατοπέδευσαν στη Μερρά.
9 Και αφού σηκώθηκαν από τη Μερρά, ήρθαν στην Αιλείμ· και στην Αιλείμ ήσαν 12 πηγές νερών, και 70 δέντρα φοινίκων· και στρατοπέδευσαν εκεί.
10 Και αφού σηκώθηκαν από την Αιλείμ, στρατοπέδευσαν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα.
11 Και αφού σηκώθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν.
12 Και αφού σηκώθηκαν από την έρημο Σιν, στρατοπέδευσαν στη Δοφκά.
13 Και αφού σηκώθηκαν από τη Δοφκά, στρατοπέδευσαν στην Αιλούς.
14 Και αφού σηκώθηκαν από την Αιλούς, στρατοπέδευσαν στη Ραφιδείν, όπου δεν υπήρχε νερό για να πιει ο λαός.
15 Και αφού σηκώθηκαν από τη Ραφιδείν, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σινά.
16 Και αφού σηκώθηκαν από την έρημο Σινά, στρατοπέδευσαν στην Κιβρώθ-αττααβά.
17 Και αφού σηκώθηκαν από την Κιβρώθ-αττααβά, στρατοπέδευσαν στην Ασηρώθ.
18 Και αφού σηκώθηκαν από την Ασηρώθ, στρατοπέδευσαν στη Ριθμά.
19 Και αφού σηκώθηκαν από τη Ριθμά, στρατοπέδευσαν στη Ριμμών-φαρές.
20 Και αφού σηκώθηκαν από τη Ριμμών-φαρές, στρατοπέδευσαν στη Λιβνά.
21 Και αφού σηκώθηκαν από τη Λιβνά, στρατοπέδευσαν στη Ρισσά.
22 Και αφού σηκώθηκαν από τη Ρισσά, στρατοπέδευσαν στην Κεελαθά.
23 Και αφού σηκώθηκαν από την Κεελαθά, στρατοπέδευσαν στο βουνό Σαφέρ.
24 Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Σαφέρ, στρατοπέδευσαν στη Χαραδά.
25 Και αφού σηκώθηκαν από τη Χαραδά, στρατοπέδευσαν στη Μακηλώθ.
26 Και αφού σηκώθηκαν από τη Μακηλώθ, στρατοπέδευσαν στην Ταχάθ.
27 Και αφού σηκώθηκαν από την Ταχάθ, στρατοπέδευσαν στη Θαρά.
28 Και αφού σηκώθηκαν από τη Θαρά, στρατοπέδευσαν στη Μιθκά.
29 Και αφού σηκώθηκαν από τη Μιθκά, στρατοπέδευσαν στην Ασεμωνά.
30 Και αφού σηκώθηκαν από την Ασεμωνά, στρατοπέδευσαν στη Μοσηρώθ.
31 Και αφού σηκώθηκαν από τη Μοσηρώθ, στρατοπέδευσαν στη Βενέ-ιακάν.
32 Και αφού σηκώθηκαν από τη Βενέ-ιακάν, στρατοπέδευσαν στο βουνό Γαδγάδ.
33 Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Γαδγάδ, στρατοπέδευσαν στην Ιοτβαθά.
34 Και αφού σηκώθηκαν από την Ιοτβαθά, στρατοπέδευσαν στην Εβρωνά.
35 Και αφού σηκώθηκαν από την Εβρωνά, στρατοπέδευσαν στην Εσιών-γάβερ.
36 Και αφού σηκώθηκαν από την Εσιών-γάβερ, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν, που είναι η Κάδης.
37 Και αφού σηκώθηκαν από την Κάδης, στρατοπέδευσαν στο βουνό Ωρ, προς το άκρον τής γης τού Εδώμ.
38 Και ανέβηκε ο Ααρών, ο ιερέας, με προσταγή τού Κυρίου, στο βουνό Ωρ, και πέθανε εκεί, τον 40ό χρόνο από την έξοδο των γιων Ισραήλ από τη γη τής Αιγύπτου, τον πέμπτο μήνα, την πρώτη τού μήνα.
39 Και ο Ααρών ήταν 123 χρόνων, όταν πέθανε στο βουνό Ωρ.
40 Και ο Χαναναίος, ο βασιλιάς τής Αράδ, που κατοικούσε μεσημβρινά, μέσα στη γη Χαναάν, άκουσε τον ερχομό των γιων Ισραήλ.
41 Και αφού σηκώθηκαν από το βουνό Ωρ, στρατοπέδευσαν στη Σαλμωνά.
42 Και αφού σηκώθηκαν από τη Σαλμωνά, στρατοπέδευσαν στη Φυνών.
43 Και αφού σηκώθηκαν από τη Φυνών, στρατοπέδευσαν στην Ωβώθ.
44 Και αφού σηκώθηκαν από την Ωβώθ, στρατοπέδευσαν στην Ιιέ-αβαρίμ, προς τα σύνορα του Μωάβ.
45 Και αφού σηκώθηκαν από την Ιείμ, στρατοπέδευσαν στη Δαιβών-γαδ.
46 Και αφού σηκώθηκαν από τη Δαιβών-γαδ στρατοπέδευσαν στην Αλμών-διβλαθαϊμ.
47 Και αφού σηκώθηκαν από την Αλμών-διβλαθαϊμ, στρατοπέδευσαν στα βουνά Αβαρίμ, απέναντι από τη Νεβώ.
48 Και αφού σηκώθηκαν από τα βουνά Αβαρίμ, στρατοπέδευσαν στις πεδιάδες τού Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ.
49 Και στρατοπέδευσαν κοντά στον Ιορδάνη, από τη Βαιθ-ιεσιμώθ μέχρι την Αβέλ-σιττίμ, στις πεδιάδες τού Μωάβ.
50 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, στις πεδιάδες τού Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, απέναντι στην Ιεριχώ, λέγοντας:
51 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: Αφού διαβείτε τον Ιορδάνη, στη γη Χαναάν,
52 θα διώξετε όλους τους κατοίκους τής γης από μπροστά σας, και θα καταστρέψετε όλες τις εικόνες τους, και θα καταστρέψετε όλα τα χυτά είδωλά τους, και θα κατεδαφίσετε όλους τους βωμούς τους·
53 και θα κυριεύσετε τη γη, και θα κατοικήσετε σ' αυτή· επειδή, σε σας έδωσα αυτή τη γη για κληρονομιά·
54 και θα διαμοιραστείτε τη γη με κλήρους ανάμεσα στις συγγένειές σας· στους περισσότερους θα δώσετε περισσότερη κληρονομιά, και στους λιγότερους θα δώσετε λιγότερη κληρονομιά· του καθενός η κληρονομιά θα είναι στο μέρος όπου πέσει ο κλήρος του· σύμφωνα με τις φυλές των πατέρων σας θα κληρονομήσετε.
55 Αν, όμως, δεν διώξετε τους κατοίκους τής γης από μπροστά σας, τότε όσους θα αφήνατε απ' αυτούς να μένουν, θα είναι στα μάτια σας αγκάθια, και κεντριά στα πλευρά σας, και θα σας ενοχλούν στον τόπο, όπου θα κατοικείτε·
56 κι ακόμα, καθώς στοχαζόμουν να κάνω σ' αυτούς, έτσι θα κάνω σε σας.
Κεφάλαιο 34

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ, και πες τους: Όταν μπείτε μέσα στη γη Χαναάν, τη γη εκείνη που θα σας πέσει για κληρονομιά, τη γη Χαναάν μαζί με τα σύνορά της,
3 τότε, το μέρος σας, που είναι προς τα μεσημβρινά, θα είναι από την έρημο Σιν, μέχρι κοντά στη γη τού Εδώμ· και τα μεσημβρινά όριά σας θα είναι από το άκρο τής Αλμυρής Θάλασσας προς τα ανατολικά·
4 και το όριό σας θα γυρίζει από μεσημβρινά προς την ανάβαση Ακραββίμ, και θα διέρχεται στη Σιν· και θα προχωρεί από το μεσημβρινό μέρος μέχρι την Κάδης-βαρνή, και θα βγαίνει στην Ασάρ-αδδάρ, και θα διαβαίνει μέχρι την Ασμών·
5 και θα γυρίζει το όριο από την Ασμών μέχρι τον χείμαρρο της Αιγύπτου, και θα φτάσει στη θάλασσα.
6 Και για δυτικό όριο θα έχετε τη Μεγάλη Θάλασσα· αυτή θα είναι το δυτικό σας όριο.
7 Και τα βορινά σας όρια θα είναι τούτα· από τη Μεγάλη Θάλασσα θα βάλετε όριό σας το βουνό Ωρ·
8 από το βουνό Ωρ θα βάλετε όριό σας μέχρι την είσοδο της Αιμάθ, και το όριο θα προχωρεί στη Σεδάδ·
9 και θα προχωρεί το όριο στη Ζιφρών, και θα φτάσει στην Ασάρ-ενάν· αυτό θα είναι το βορινό όριό σας.
10 Και θα βάλετε τα ανατολικά όριά σας από την Ασάρ-ενάν μέχρι τη Σεπφάμ·
11 και το όριο θα κατεβαίνει από τη Σεπφάμ μέχρι τη Ριβλά, προς τα ανατολικά τού Αείν· και θα κατεβαίνει το όριο, και θα φτάνει στο πλάγιο μέρος τής Θάλασσας Χιννερώθ προς τα ανατολικά·
12 και θα κατεβαίνει το όριο προς τον Ιορδάνη, και θα φτάσει τελικά στην Αλμυρή Θάλασσα. Αυτή είναι η γη σας, με τα όριά της ολόγυρα.
13 Και ο Μωυσής πρόσταξε τους γιους Ισραήλ, τα εξής: Αυτή είναι η γη, που θα κληρονομήσετε με κλήρους, την οποία ο Κύριος πρόσταξε να δοθεί στις εννέα φυλές, και στη μισή φυλή.
14 Επειδή, η φυλή των γιων τού Ρουβήν, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, και η φυλή των γιων τού Γαδ, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, πήραν την κληρονομιά τους· και το μισό τής φυλής τού Μανασσή πήρε την κληρονομιά του.
15 Οι δύο φυλές και το μισό τής φυλής πήραν την κληρονομιά τους από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, κατάντικρυ στην Ιεριχώ, προς τα ανατολικά.
16 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
17 Αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών, που θα διαμοιράσουν σε σας τη γη· ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, και ο Ιησούς, ο γιος του Ναυή·
18 και θα πάρετε ανά έναν άρχοντα από κάθε φυλή, για να διαμοιράσουν τη γη·
19 κι αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών: Από τη φυλή τού Ιούδα, ο Χάλεβ, ο γιος τού Ιεφοννή·
20 και από τη φυλή των γιων τού Συμεών, ο Σαμουήλ, ο γιος τού Αμμιούδ·
21 από τη φυλή τού Βενιαμίν, ο Ελιδάδ, ο γιος τού Χισλών·
22 και από τη φυλή των γιων τού Δαν, ο άρχοντας Βουκκί, ο γιος τού Ιογλί·
23 από τους γιους τού Ιωσήφ, από τη φυλή των γιων τού Μανασσή, ο άρχοντας Ανιήλ, ο γιος τού Εφώδ·
24 και από τη φυλή των γιων τού Εφραϊμ, ο άρχοντας Κεμουήλ, ο γιος τού Σιφτάν·
25 και από τη φυλή των γιων τού Ζαβουλών, ο άρχοντας Ελισαφάν, ο γιος τού Φαρνάχ·
26 και από τη φυλή των γιων τού Ισσάχαρ, ο άρχοντας Φαλτιήλ, ο γιος τού Αζάν·
27 και από τη φυλή των γιων τού Ασήρ, ο άρχοντας Αχιούδ, ο γιος τού Σελωμί·
28 και από τη φυλή των γιων τού Νεφθαλί, ο άρχοντας Φεδαήλ, ο γιος τού Αμμιούδ.
29 Αυτοί είναι, που ο Κύριος πρόσταξε να διαμοιράσουν τη γη στους γιους Ισραήλ στη γη Χαναάν.
Κεφάλαιο 35

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, στις πεδιάδες τού Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατάντικρυ στην Ιεριχώ, λέγοντας:
2 Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ να δώσουν στους Λευίτες, από την κληρονομιά τής ιδιοκτησίας τους, πόλεις για να κατοικήσουν· και περίχωρα θα δώσετε στους Λευίτες για τις πόλεις ολόγυρά τους.
3 Και οι πόλεις θα είναι μεν σ' αυτούς για να κατοικούν· τα περίχωρά τους, όμως, θα είναι για τα κτήνη τους, και για τα υπάρχοντά τους, και για όλα τα ζώα τους.
4 Και τα περίχωρα των πόλεων, που θα δώσετε στους Λευίτες, θα είναι, από το τείχος τής πόλης και έξω, 1.000 πήχες ολόγυρα.
5 Και θα μετρήσετε από το έξω μέρος τής πόλης προς το ανατολικό μέρος 2.000 πήχες, και προς το μεσημβρινό μέρος 2.000 πήχες, και προς το δυτικό μέρος 2.000 πήχες, και προς το βόρειο μέρος 2.000 πήχες· και η πόλη θα είναι στο μέσον. Αυτά θα είναι σ' αυτούς τα περίχωρα των πόλεων.
6 Και από τις πόλεις, που θα δώσετε στους Λευίτες, έξι πόλεις θα είναι για καταφύγιο, τις οποίες θα διορίσετε για να φεύγει εκεί ο φονιάς· και σ' αυτές θα προσθέσετε 42 πόλεις.
7 Όλες οι πόλεις, που θα δώσετε στους Λευίτες, θα είναι 48 πόλεις· αυτές θα τις δώσετε μαζί με τα περίχωρά τους.
8 Και οι πόλεις, που θα δώσετε, θα είναι από την ιδιοκτησία των γιων Ισραήλ· από όσους έχουν πολλά θα δώσετε πολλά, και από όσους έχουν λίγα θα δώσετε λίγα· κάθε ένας σύμφωνα με την κληρονομιά, που κληρονόμησε, θα δώσει από τις πόλεις του στους Λευίτες.
9 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
10 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: Όταν διαβείτε τον Ιορδάνη προς τη γη Χαναάν,
11 τότε θα διορίσετε για τον εαυτό σας πόλεις, για να είναι σε σας πόλεις καταφυγίου, ώστε να διαφεύγει εκεί ο φονιάς, που ακούσια φόνευσε άνθρωπο.
12 Και θα υπάρχουν για σας πόλεις για καταφύγιο από εκείνον που εκδικείται το αίμα· για να μη πεθάνει ο φονιάς, μέχρις ότου παρασταθεί μπροστά στη συναγωγή για κρίση.
13 Και από τις πόλεις, που θα δώσετε, έξι πόλεις θα είναι για καταφύγιο σε σας.
14 Τις τρεις πόλεις θα τις δώσετε από την εδώπλευρά του Ιορδάνη, και τις άλλες τρεις πόλεις θα τις δώσετε στη γη Χαναάν· θα είναι πόλεις καταφυγίου.
15 Αυτές οι έξι πόλεις θα είναι καταφύγιο για τους γιους Ισραήλ, και για τον ξένο, και για εκείνον που παροικεί ανάμεσά τους· ώστε, όποιος φονεύσει άνθρωπο, ακούσια, να καταφεύγει εκεί.
16 Και αν τον χτυπήσει με ένα σιδερένιο όργανο, ώστε να πεθάνει, είναι φονιάς· ο φονιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε.
17 Και αν τον χτυπήσει με μια πέτρα από το χέρι, με την οποία μπορεί να πεθάνει, και πεθάνει, είναι φονιάς· ο φονιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε.
18 Ή, αν τον χτυπήσει με ξύλινο όργανο από το χέρι, από το οποίο μπορεί να πεθάνει, και πεθάνει, είναι φονιάς· ο φονιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε.
19 Ο εκδικητής του αίματος, αυτός θα θανατώνει τον φονιά· όταν τον συναντήσει, θα τον θανατώνει·
20 και αν τον σπρώξει από έχθρα ή παραμονεύοντας ρίξει κάτι επάνω του, και πεθάνει
21 ή τον χτυπήσει από εχθρότητα, με το χέρι του, και πεθάνει, αυτός που τον χτύπησε θα θανατωθεί, οπωσδήποτε· είναι φονιάς· ο εκδικητής του αίματος θα θανατώνει τον φονιά, όταν τον συναντήσει.
22 Αν, όμως, τον σπρώξει ξαφνικά, χωρίς έχθρα, ή ρίξει κάτι επάνω του, χωρίς να τον παραμονεύσει,
23 ή κάποια πέτρα, χωρίς να τον δει, από την οποία μπορεί να πεθάνει, και ρίξει επάνω του, ώστε να πεθάνει, και δεν ήταν εχθρός του ούτε ζητούσε να του κάνει κακό,
24 τότε, η συναγωγή θα κρίνει ανάμεσα στον φονιά και σ' εκείνον που εκδικείται το αίμα, σύμφωνα με τις κρίσεις αυτές·
25 και η συναγωγή θα ελευθερώσει τον φονιά από το χέρι εκείνου που εκδικείται το αίμα, και η συναγωγή θα τον αποκαταστήσει στην πόλη τού καταφυγίου του, όπου είχε διαφύγει· και θα κατοικεί σ' αυτή μέχρι του θανάτου τού μεγάλου ιερέα, του χρισμένου με το άγιο λάδι.
26 Αν, όμως, ο φονιάς βγει έξω από τα όρια της πόλης τού καταφυγίου του, στην οποία διέφυγε,
27 και ο εκδικητής του αίματος τον βρει έξω από τα όρια της πόλης τού καταφυγίου του, και ο εκδικητής τού αίματος θανατώσει τον φονιά, δεν θα είναι ένοχος αίματος·
28 επειδή, έπρεπε να μένει στην πόλη τού καταφυγίου του μέχρι τον θάνατο του μεγάλου ιερέα· μετά τον θάνατο του μεγάλου ιερέα, ο φονιάς θα επιστρέφει στη γη της ιδιοκτησίας του.
29 Κι αυτά θα είναι σε σας για διατάγματα κρίσης, σε όλες τις γενεές σας, σε όλες τις κατοικίες σας.
30 Όποιος φονεύσει κάποιον, ο φονιάς θα θανατωθεί με βάση την ομολογία μαρτύρων· όμως, ένας μόνον μάρτυρας δεν θα μαρτυρήσει εναντίον κάποιου, ώστε να θανατωθεί.
31 Και δεν θα παίρνετε καμιά εξαγορά για τη ζωή τού φονιά, που είναι ένοχος θανάτου· αλλά, θα θανατωθεί οπωσδήποτε.
32 Και δεν θα παίρνετε εξαγορά για εκείνον, που διέφυγε στην πόλη τού καταφυγίου του, για να επιστρέψει να κατοικεί στον τόπο του, μέχρι τον θάνατο του ιερέα.
33 Και δεν θα μολύνετε τη γη στην οποία κατοικείτε· επειδή, το αίμα, αυτό μολύνει τη γη· και η γη δεν μπορεί να καθαριστεί από το αίμα που χύθηκε επάνω της, παρά διαμέσου τού αίματος εκείνου που το έχυσε.
34 Μη μολύνετε, λοιπόν, τη γη, που θα κατοικήσετε, στο μέσον τής οποίας κατοικώ εγώ· επειδή, εγώ ο Κύριος είμαι που κατοικώ στο μέσον των γιων Ισραήλ.
Κεφάλαιο 36

1 ΚΑΙ όταν οι αρχηγοί των πατριών των συγγενειών των γιων τού Γαλαάδ, γιου τού Μαχείρ, γιου τού Μανασσή, από τις συγγένειες των γιων τού Ιωσήφ, προσήλθαν, μίλησαν μπροστά στον Μωυσή, και μπροστά στους άρχοντες, που ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των γιων Ισραήλ·
2 και είπαν: Ο Κύριος πρόσταξε στον κύριό μου να δώσει τη γη με κλήρο για κληρονομιά στους γιους Ισραήλ, και ο κύριός μου προστάχθηκε από τον Κύριο να δώσει την κληρονομιά τού Σαλπαάδ, του αδελφού μας, στις θυγατέρες του·
3 και αν παντρευτούν με κάποιον από τους γιους των φυλών των γιων Ισραήλ, τότε η κληρονομιά τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά των πατέρων μας, και θα προστεθεί στην κληρονομιά τής φυλής, που θα τις δεχόταν· έτσι, θα αφαιρεθεί από τον κλήρο τής κληρονομιάς μας·
4 και όταν έρθει ο χρόνος τής άφεσης των γιων Ισραήλ, τότε η κληρονομιά τους θα προστεθεί στην κληρονομιά τής φυλής, που θα τις δεχόταν· και η κληρονομιά τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά της φήλής των πατέρων μας.
5 Και ο Μωυσής πρόσταξε τους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, λέγοντας: Η φυλή των γιων τού Ιωσήφ μίλησε ορθά.
6 Αυτός είναι ο λόγος, που ο Κύριος πρόσταξε για τις θυγατέρες τού Σαλπαάδ, λέγοντας: Ας παντρευτούν με όποιον αρέσει σ' αυτές· μόνον, θα παντρευτούν με άνδρες από τη συγγένεια της φυλής των πατέρων τους·
7 και δεν θα πηγαίνει η κληρονομιά των γιων Ισραήλ από φυλή σε φυλή· επειδή, κάθε ένας από τους γιους Ισραήλ θα είναι προσκολλημένος στην κληρονομιά τής φυλής των πατέρων του.
8 Και κάθε θυγατέρα, που έχει κληρονομιά σε κάποια φυλή των γιων Ισραήλ, θα είναι γυναίκα ενός από τη συγγένεια της φυλής τού πατέρα της· για να απολαμβάνουν οι γιοι Ισραήλ, κάθε ένας την κληρονομιά των πατέρων του.
9 Και δεν θα πηγαίνει η κληρονομιά από φυλή σε άλλη φυλή, αλλά κάθε ένας από τις φυλές των γιων Ισραήλ θα είναι προσκολλημένος στην κληρονομιά του.
10 Όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή, έτσι έκαναν οι θυγατέρες τού Σαλπαάδ·
11 επειδή, η Μααλά, η Θερσά, και η Αγλά, και η Μελχά, και η Νουά, οι θυγατέρες τού Σαλπαάδ, παντρεύτηκαν με τους γιους των αδελφών τού πατέρα τους·
12 παντρεύτηκαν με άνδρες από τις συγγένειες των γιων Μανασσή, γιου τού Ιωσήφ· και η κληρονομιά τους έμεινε στη φυλή τής συγγένειας του πατέρα τους.
13 ΑΥΤΑ είναι τα προστάγματα και οι κρίσεις, που ο Κύριος πρόσταξε, διαμέσου του Μωυσή, στους γιους Ισραήλ, στις πεδιάδες τού Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατάντικρυ στην Ιεριχώ.