1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 1

1 Ο ΑΔΑΜ, ο Σηθ, ο Ενώς,
2 ο Καϊνάν, ο Μααλαλεήλ, ο Ιάρεδ,
3 ο Ενώχ, ο Μαθουσάλα, ο Λάμεχ,
4 ο Νώε· ο Σημ, ο Χαμ, και ο Ιάφεθ.
5 Οι γιοι τού Ιάφεθ ήσαν: Ο Γομέρ, και ο Μαγώγ, και ο Μαδαϊ, και ο Ιαυάν, και ο Θουβάλ, και ο Μεσέχ, και ο Θειράς·
6 και οι γιοι τού Γομέρ ήσαν: Ο Ασχενάζ, και ο Ριφάθ, και ο Θωγαρμά·
7 και οι γιοι τού Ιαυάν ήσαν: Ο Ελεισά, και ο Θαρσείς, ο Κιττείμ, και ο Δωδανείμ.
8 Οι γιοι τού Χαμ ήσαν: Ο Χους, και ο Μισραϊμ, ο Φουθ, και ο Χαναάν·
9 και οι γιοι τού Χους ήσαν: Ο Σεβά, ο Αβιλά, και ο Σαβθά, και ο Ρααμά, και ο Σαβθεκά· και οι γιοι τού Ρααμά ήσαν: Ο Σεβά, και ο Δαιδάν.
10 Και ο Χους γέννησε τον Νεβρώδ· αυτός άρχισε να είναι ισχυρός επάνω στη γη.
11 Και ο Μισραϊμ γέννησε τους Λουδείμ, και τους Αναμείμ, και τους Λεαβείμ, και τους Ναφθουχείμ,
12 και τους Πατρουσείμ, και τους Χασλουχείμ, από τους οποίους βγήκαν οι Φιλισταίοι, και τους Καφθορείμ.
13 Και ο Χαναάν γέννησε τον Σιδώνα, τον πρωτότοκό του, και τον Χετταίο,
14 και τον Ιεβουσαίο, και τον Αμορραίο, και τον Γεργεσαίο,
15 και τον Ευαίο, και τον Αρουκαίο, και τον Ασενναίο,
16 και τον Αρβάδιο, και τον Σαμαραίο, και τον Αμαθαίο.
17 Οι γιοι τού Σημ ήσαν: Ο Ελάμ, και ο Ασσούρ, και ο Αρφαξάδ, και ο Λουδ, και ο Αράμ· και οι γιοι τού Αράμ ήσαν: Ο Ουζ, και ο Ουλ, και ο Γεθέρ, και Μεσέχ.
18 Και ο Αρφαξάδ γέννησε τον Σαλά, και ο Σαλά γέννησε τον Έβερ.
19 Και στον Έβερ γεννήθηκαν δύο γιοι· το όνομα του ενός ήταν Φαλέγ· επειδή, στις ημέρες του διαχωρίστηκε η γη· και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιοκτάν.
20 Και ο Ιοκτάν γέννησε τον Αλμωδάδ, και τον Σαλέφ, και τον Ασάρ-μαβέθ, και τον Ιαράχ,
21 και τον Αδωράμ, και τον Ουζάλ, και τον Δικλά,
22 και τον Εβάλ, και τον Αβιμαήλ, και τον Σεβά,
23 και τον Οφείρ, και τον Αβιλά, και τον Ιωβάβ· όλοι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ιοκτάν.
24 Ο Σημ, ο Αρφαξάδ, ο Σαλά,
25 ο Έβερ, ο Φαλέγ, ο Ραγαύ,
26 ο Σερούχ, ο Ναχώρ, ο Θάρα,
27 ο Άβραμ, που είναι ο Αβραάμ.
28 Και οι γιοι τού Αβραάμ ήσαν: Ο Ισαάκ, και ο Ισμαήλ.
29 Αυτές είναι οι γενεές τους: Ο πρωτότοκος του Ισμαήλ, ο Ναβαϊώθ· έπειτα, ο Κηδάρ, και ο Αβδεήλ, και ο Μιβσάμ,
30 και ο Μισμά, και ο Δουμά, ο Μασσά, ο Αδάδ, και ο Θαιμά,
31 ο Ιετούρ, ο Ναφίς, και ο Κεδμά· αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ισμαήλ.
32 Και οι γιοι τής Χεττούρας, της δούλης τού Αβραάμ, ήσαν οι εξής: Αυτή γέννησε τον Ζεμβρά, και τον Ιοξάν, και τον Μαδάν, και τον Μαδιάμ, και τον Ιεσβώκ, και τον Σουά· και οι γιοι τού Ιοξάν ήσαν: Ο Σεβά και ο Δαιδάν·
33 και οι γιοι τού Μαδιάμ ήσαν: Ο Γεφά, ο Εφέρ, ο Ανώχ, και ο Αβειδά, και ο Ελδαγά· όλοι αυτοί ήσαν γιοι τής Χεττούρας.
34 Και ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ· οι δε γιοι τού Ισαάκ ήσαν: Ο Ησαύ, και ο Ισραήλ.
35 Οι γιοι του Ησαύ ήσαν: Ο Ελιφάς, ο Ραγουήλ, και ο Ιεούς, και ο Ιεγλόμ, και ο Κορέ·
36 οι γιοι τού Ελιφάς ήσαν: Ο Θαιμάν, και ο Ωμάρ, ο Σωφάρ, και ο Γοθώμ, ο Κενέζ, και ο Θαμνά, και ο Αμαλήκ.
37 Οι γιοι τού Ραγουήλ ήσαν: Ο Ναχάθ, ο Ζερά, ο Σομέ, και ο Μοζέ.
38 Και οι γιοι τού Σηείρ ήσαν: Ο Λωτάν, και ο Σωβάλ, και ο Σεβεγών, και ο Ανά, και ο Δησών, και ο Εσέρ, και ο Δισάν.
39 Και οι γιοι τού Λωτάν ήσαν: Ο Χορρί, και ο Αιμάμ· και η αδελφή τού Λωτάν ήταν η Θαμνά·
40 οι γιοι τού Σωβάλ, ήσαν: Ο Αιλάν, και ο Μαναχάθ, και ο Εβάλ, ο Σεφώ, και ο Ωνάμ· και οι γιοι τού Σεβεγών ήσαν: Ο Αϊέ, και ο Ανά·
41 οι γιοι τού Ανά ήσαν: Ο Δησών· και οι γιοι τού Δησών ήσαν: Ο Αμράν, και ο Ασβάν, και ο Ιθράν, και ο Χαρράν.
42 Οι γιοι τού Εσέρ ήσαν: Ο Βαλαάν, και ο Ζααβάν, και ο Ιακάν. Οι γιοι τού Δισάν ήσαν: Ο Ουζ και ο Αράν.
43 Κι αυτοί ήσαν οι βασιλιάδες, που βασίλευσαν στη γη τού Εδώμ, πριν βασιλεύσει βασιλιάς επάνω στους γιους Ισραήλ: Ο Βελά, ο γιος τού Βεώρ· και το όνομα της πόλης του ήταν Δενναβά.
44 Και ο Βελά πέθανε, και αντ' αυτού βασίλευσε ο Ιωβάβ, ο γιος τού Ζερά, από τη Βοσόρρα.
45 Και ο Ιωβάβ πέθανε, και αντ' αυτού βασίλευσε ο Χουσάμ, από τη γη των Θαιμανιτών.
46 Και ο Χουσάμ πέθανε, και αντ' αυτού βασίλευσε ο Αδάδ, ο γιος τού Βεδάδ, που πάταξε τους Μαδιανίτες στην πεδιάδα τού Μωάβ· και το όνομα της πόλης του ήταν Αβίθ.
47 Και ο Αδάδ πέθανε, και αντ' αυτού βασίλευσε ο Σαμλά, αυτός από τη Μασρεκά.
48 Και ο Σαμλά πέθανε, και αντ' αυτού βασίλευσε ο Σαούλ, αυτός από τη Ρεχωβώθ, που είναι κοντά στον ποταμό.
49 Και ο Σαούλ πέθανε, και αντ' αυτού βασίλευσε ο Βάαλ-χανάν, ο γιος τού Αχβώρ.
50 Και ο Βάαλ-χανάν πέθανε, και αντ' αυτού βασίλευσε ο Αδάδ· και το όνομα της πόλης του ήταν Παι· και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μεεταβεήλ, θυγατέρα τού Ματραίδ, θυγατέρας τού Μαιζαάβ.
51 Και αφού πέθανε ο Αδάδ, στάθηκαν ηγεμόνες στον Εδώμ: Ο ηγεμόνας Θαμνά, ο ηγεμόνας Αλβά, ο ηγεμόνας Ιεθέθ,
52 ο ηγεμόνας Ολιβαμά, ο ηγεμόνας Ηλά, ο ηγεμόνας Φινών,
53 ο ηγεμόνας Κενέζ, ο ηγεμόνας Θαιμάν, ο ηγεμόνας Μιβσάρ,
54 ο ηγεμόνας Μαγεδιήλ, ο ηγεμόνας Ιράμ· αυτοί στάθηκαν οι ηγεμόνες στον Εδώμ.




Κεφάλαιο 2

1 ΑΥΤΟΙ ήσαν οι γιοι τού Ισραήλ: Ο Ρουβήν, ο Συμεών, ο Λευί, και ο Ιούδας, ο Ισσάχαρ, και ο Ζαβουλών,
2 ο Δαν, ο Ιωσήφ, και ο Βενιαμίν, ο Νεφθαλί, ο Γαδ, και ο Ασήρ.
3 Οι γιοι τού Ιούδα ήσαν: Ο Ηρ, και ο Αυνάν, και ο Σηλά· σ' αυτόν γεννήθηκαν τρεις από τη θυγατέρα τού Σουά, της Χαναανίτιδας. Και ο Ηρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, ήταν πονηρός μπροστά στον Κύριο· και τον θανάτωσε.
4 Και η Θάμαρ, η νύφη του, γέννησε σ' αυτόν τον Φαρές και τον Ζαρά. Όλοι οι γιοι τού Ιούδα ήσαν πέντε.
5 Οι γιοι τού Φαρές ήσαν: Ο Εσρών και ο Αμούλ.
6 Και οι γιοι τού Ζαρά, ήσαν: Ο Ζιμβρί, και ο Αιθάν, και ο Αιμάν, και ο Χαλχόλ, και ο Δαρά· όλοι ήσαν πέντε.
7 Και οι γιοι τού Χαρμί ήσαν: Ο Αχάρ, αυτός που τάραξε τον Ισραήλ, που έκανε παράβαση στο ανάθεμα.
8 Και οι γιοι τού Αιθάν ήσαν: Ο Αζαρίας.
9 Και οι γιοι τού Εσρών, που γεννήθηκαν σ' αυτόν, ήσαν: Ο Ιεραμεήλ, και ο Αράμ, και ο Χάλεβ.
10 Και ο Αράμ γέννησε τον Αμμιναδάβ, και ο Αμμιναδάβ γέννησε τον Ναασσών, τον άρχοντα των γιων τού Ιούδα.
11 Και ο Ναασσών γέννησε τον Σαλμά, και ο Σαλμά γέννησε τον Βοόζ,
12 και ο Βοόζ γέννησε τον Ωβήδ, και ο Ωβήδ γέννησε τον Ιεσσαί·
13 και ο Ιεσσαί γέννησε τον Ελιάβ, τον πρωτότοκό του, και τον Αβιναδάβ, τον δεύτερο, και τον Σαμμά, τον τρίτο,
14 τον Ναθαναήλ, τον τέταρτο, τον Ραδδαί, τον πέμπτο,
15 τον Οσέμ, τον έκτο, τον Δαβίδ, τον έβδομο.
16 Και οι αδελφές τους ήσαν η Σερουϊα, και η Αβιγαία. Και οι γιοι τής Σερουϊας ήσαν τρεις: Ο Αβισαί, και ο Ιωάβ, και ο Ασαήλ.
17 Και η Αβιγαία γέννησε τον Αμασά· και ο πατέρας τού Αμασά ήταν ο Ιεθέρ, ο Ισμαηλίτης.
18 Και ο Χάλεβ, ο γιος τού Εσρών, γέννησε γιους από την Αζουβά, τη γυναίκα του, και από την Ιεριώθ· και οι γιοι της ήσαν: Ο Ιεσέρ, και ο Σωβάβ, και ο Αρδών.
19 Και όταν πέθανε η Αζουβά, ο Χάλεβ πήρε για τον εαυτό του την Εφράθ, που γέννησε σ' αυτόν τον Ωρ.
20 Και ο Ωρ γέννησε τον Ουρί, και ο Ουρί γέννησε τον Βεζελεήλ.
21 Και ύστερα απ' αυτά, ο Εσρών μπήκε μέσα στη θυγατέρα τού Μαχείρ, του πατέρα τού Γαλαάδ· κι αυτός την πήρε, όταν ήταν ηλικίας 60 χρόνων· και γέννησε σ' αυτόν τον Σεγούβ.
22 Και ο Σεγούβ γέννησε τον Ιαείρ, που είχε 23 πόλεις στη γη Γαλαάδ.
23 Και πήρε απ' αυτές τη Γεσσούρ και την Αράμ, τις κωμοπόλεις τής Ιαείρ, την Καινάθ, και τις κωμοπόλεις της, 60 πόλεις. Όλες αυτές ανήκαν στους γιους τού Μαχείρ, πατέρα τού Γαλαάδ.
24 Και αφού πέθανε ο Εσρών στη Χάλεβ-εφραθά, η Αβιά, η γυναίκα τού Εσρών, γέννησε σ' αυτόν τον Ασχώρ, τον πατέρα τού Θεκουέ.
25 Και οι γιοι τού Ιεραμεήλ, του πρωτότοκου του Εσρών, ήσαν: Ο Αράμ, ο πρωτότοκος, και ο Βουνά, και ο Ορέν, και ο Οσέμ, και ο Αχιά.
26 Ο Ιεραμεήλ πήρε και άλλη γυναίκα, που το όνομά της ήταν Ατάρα· αυτή ήταν η μητέρα τού Ωνάμ.
27 Και οι γιοι τού Αράμ, του πρωτότοκου του Ιεραμεήλ, ήσαν: Ο Μαάς, και ο Ιαμείν, και ο Εκέρ.
28 Και οι γιοι τού Ωνάμ ήσαν: Ο Σαμμαϊ, και ο Ιαδαέ. Και οι γιοι τού Σαμμαϊ ήσαν ο Ναδάβ, και ο Αβισούρ.
29 Και το όνομα της γυναίκας τού Αβισούρ ήταν Αβιχαίλ, και γέννησε σ' αυτόν τον Ααβάν, και τον Μωλήδ.
30 Και οι γιοι τού Ναδάβ ήσαν: Ο Σελέδ, και ο Απφαϊμ· ο Σελέδ, όμως, πέθανε άτεκνος.
31 Και οι γιοι τού Απφαϊμ ήσαν: Ο Ιεσεί. Και οι γιοι τού Ιεσεί ήσαν: Ο Σησάν. Και οι γιοι τού Σησάν ήσαν: Ο Ααλαί.
32 Και οι γιοι του Ιαδαέ, του αδελφού τού Σαμμαϊ, ήσαν: Ο Ιεθέρ, και ο Ιωνάθαν· ο Ιεθέρ όμως πέθανε άτεκνος.
33 Και οι γιοι τού Ιωνάθαν ήσαν: Ο Φαλέθ, και ο Ζαζά· αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ιεραμεήλ.
34 Και ο Σησάν δεν είχε γιους, αλλά θυγατέρες. Και ο Σησάν είχε έναν δούλο Αιγύπτιο, που ονομαζόταν Ιαραά·
35 και ο Σησάν έδωσε τη θυγατέρα του για γυναίκα στον Ιαραά, τον δούλο του· και γέννησε σ' αυτόν τον Ατθαϊ.
36 Και ο Ατθαϊ γέννησε τον Νάθαν, και ο Νάθαν γέννησε τον Ζαβάδ,
37 και ο Ζαβάδ γέννησε τον Εφλάλ, και ο Εφλάλ γέννησε τον Ωβήδ,
38 και ο Ωβήδ γέννησε τον Ιηού, και ο Ιηού γέννησε τον Αζαρία,
39 και ο Αζαρίας γέννησε τον Χελής, και ο Χελής γέννησε τον Ελεασά,
40 και ο Ελεασά γέννησε τον Σισαμαϊ, και ο Σισαμαϊ γέννησε τον Σαλλούμ,
41 και ο Σαλλούμ γέννησε τον Ιεκαμία, και ο Ιεκαμίας γέννησε τον Ελισαμά.
42 Και οι γιοι τού Χάλεβ, του αδελφού τού Ιεραμεήλ, ήσαν: Ο Μησά, ο πρωτότοκός του, που ήταν ο πατέρας τού Ζιφ· και οι γιοι τού Μαρησά, πατέρα τού Χεβρών.
43 Και οι γιοι τού Χεβρών ήσαν: Ο Κορέ, και ο Θαπφουά, και ο Ρεκέμ, και ο Σεμά.
44 Και ο Σεμά γέννησε τον Ραάμ, τον πατέρα τού Ιορκοάμ· και ο Ρεκέμ γέννησε τον Σαμμαϊ.
45 Και ο γιος τού Σαμμαϊ ήταν ο Μαών· και ο Μαών ήταν ο πατέρας τού Βαίθ-σουρ.
46 Και η Γεφά, η παλλακή τού Χάλεβ, γέννησε τον Χαρράν, και τον Μοσά, και τον Γαζέζ. Και ο Χαρράν γέννησε τον Γαζέζ.
47 Και οι γιοι τού Ιαδαϊ ήσαν: Ο Ρεγέμ, και ο Ιωθάμ, και ο Γησάν, και ο Φελέτ, και ο Γεφά, και ο Σαγάφ.
48 Η Μααχά, η παλλακή τού Χάλεβ, γέννησε τον Σεβέρ, και τον Θιρχανά.
49 Γέννησε ακόμα τον Σαγάφ, πατέρα τού Μαδμαννά, τον Σεβά, πατέρα τού Μαχβηνά, και πατέρα τού Γαβαά· και η θυγατέρα τού Χάλεβ ήταν η Αχσά.
50 Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Χάλεβ, του γιου τού Ωρ, πρωτότοκου της Εφραθά: Ο Σωβάλ, ο πατέρας τής Κιριάθ-ιαρείμ,
51 ο Σαλμά, ο πατέρας τού Βηθλεέμ, ο Αρέφ, ο πατέρας τού Βαιθ-γαδέρ.
52 Και στον Σωβάλ, τον πατέρα τού Κιριάθ-ιαρείμ, έγιναν γιοι: Ο Αροέ, και ο Ασεί-αμενουχώθ.
53 Και οι συγγένειες Κιριάθ-ιαρείμ ήσαν οι Ιεθρίτες, και οι Φουθίτες, και οι Σουμαθίτες, και οι Μισραϊτες. Απ' αυτούς βγήκαν οι Σαραθαίοι, και οι Εσθαωλαίοι.
54 Οι γιοι τού Σαλμά ήσαν: Ο Βηθλεέμ, και οι Νετωφαθίτες, οι Αταρώθ της οικογένειας Ιωάβ, και οι Ζωρίτες, το μισό των Μαναχαθιτών,
55 και οι συγγένειες των γραμματέων, που κατοικούσαν στην Ιαβής, οι Θιραθίτες, οι Σιμεαθίτες, και οι Σουχαθίτες. Αυτοί είναι οι Κεναίοι, που βγήκαν από τον Αιμάθ, τον πατέρα τής οικογένειας Ρηχάβ.




Κεφάλαιο 3

1 ΚΙ αυτοί ήσαν οι γιοι τού Δαβίδ, που γεννήθηκαν σ' αυτόν στη Χεβρών· ο πρωτότοκος, ο Αμνών, από την Αχινοάμ την Ιεζραηλίτιδα· ο δεύτερος, ο Δανιήλ, από την Αβιγαία την Καρμηλίτιδα·
2 ο τρίτος, ήταν ο Αβεσσαλώμ, ο γιος τής Μααχά, θυγατέρας τού Θαλμαϊ, του βασιλιά τής Γεσσούρ· ο τέταρτος, ο Αδωνίας, ο γιος τής Αγγείθ·
3 ο πέμπτος, ο Σεφατίας από την Αβιτάλ· ο έκτος, ο Ιθραάμ, από τη γυναίκα τού Αιγλά.
4 Στη Χεβρών γεννήθηκαν έξι και βασίλευσε εκεί επτά χρόνια και έξι μήνες· στην Ιερουσαλήμ, όμως, βασίλευσε 33 χρόνια.
5 Κι αυτοί είναι που γεννήθηκαν σ' αυτόν στην Ιερουσαλήμ· Ο Σαμαά, και ο Σωβάβ, και ο Νάθαν, και ο Σολομώντας, τέσσερις, από τη Βηθ-σαβεέ, τη θυγατέρα τού Αμμιήλ·
6 και ο Ιεβάρ, και ο Ελισαμά, και ο Ελιφαλέτ,
7 και ο Νωγά, και ο Νεφέγ, και ο Ιαφιά,
8 και ο Ελισαμά, και ο Ελιαδά, και ο Ελιφελέτ, εννιά·
9 όλοι οι γιοι τού Δαβίδ, εκτός των γιων των παλλακών, και η Θάμαρ η αδελφή τους.
10 Και γιος τού Σολομώντα ήταν ο Ροβοάμ, γιος του ο Αβιά, γιος του ο Ασά, γιος του ο Ιωσαφάτ,
11 γιος του ο Ιωράμ, γιος του ο Οχοζίας, γιος του ο Ιωάς,
12 γιος του ο Αμασίας, γιος του ο Αζαρίας, γιος του ο Ιωθάμ,
13 γιος του ο Άχαζ, γιος του ο Εζεκίας, γιος του ο Μανασσής,
14 γιος του ο Αμμών, γιος του ο Ιωσίας.
15 Και οι γιοι τού Ιωσία ήσαν: Ο πρωτότοκός του ο Ιωανάν· ο δεύτερος, ο Ιωακείμ· ο τρίτος, ο Σεδεκίας· ο τέταρτος, ο Σαλλούμ.
16 Και οι γιοι τού Ιωακείμ ήσαν: Ο Ιεχονίας ο γιος του, ο Σεδεκίας ο γιος του.
17 Οι γιοι τού Ιεχονία ήσαν: Ο Ασείρ, ο Σαλαθιήλ ο γιος του,
18 και ο Μαλχιράμ, και ο Φεδαϊας, και ο Σενασάρ, ο Ιεκαμίας, ο Ωσαμά, και ο Νεδαβίας.
19 Οι γιοι τού Φεδαϊα ήσαν: Ο Ζοροβάβελ, και ο Σιμεϊ· και οι γιοι τού Ζοροβάλελ ο Μεσουλλάμ, και ο Ανανίας, και η Σελωμείθ, η αδελφή τους·
20 και ο Ασσουβά, και ο Οήλ, και ο Βαραχίας, και ο Ασαδίας, και ο Ιουσάβ-εσέδ, πέντε.
21 Και οι γιοι τού Ανανία ήσαν: Ο Φελατίας, και ο Ιεσαϊας· οι γιοι τού Ρεφαϊα, οι γιοι τού Αρνάν, οι γιοι τού Οβαδία, οι γιοι τού Σεχανία.
22 Και οι γιοι τού Σεχανία ήσαν: Ο Σεμαϊας· και οι γιοι τού Σεμαϊα ήσαν: Ο Χαττούς, και ο Ιγεάλ, και ο Βαρίας, και ο Νεαρίας, και ο Σαφάτ, έξι.
23 Και οι γιοι τού Νεαρία ήσαν: Ο Ελιωηνάι, και ο Εζεκίας, και ο Αζρικάμ, τρεις.
24 Και οι γιοι τού Ελιωηνάι ήσαν: Ο Ωδαϊας, και ο Ελιασείβ, και ο Φελαϊας, και ο Ακκούβ, και ο Ιωανάν, και ο Δαλαϊας, και ο Ανανί, επτά.




Κεφάλαιο 4

1 ΟΙ ΓΙΟΙ τού Ιούδα ήσαν: Ο Φαρές, ο Εσρών, και ο Χαρμί, και ο Ωρ, και ο Σωβάλ.
2 Και ο Ρεαϊα, ο γιος τού Σωβάλ, γέννησε τον Ιαάθ· και ο Ιαάθ γέννησε τον Αχουμαϊ, και τον Λαάδ. Αυτές είναι οι συγγένειες των Σαραθιτών.
3 Και αυτοί ήσαν οι γιοι τού πατέρα Ητάμ: Ο Ιεζραέλ, και ο Ιεσμά, και ο Ιεδβάς· και το όνομα της αδελφής τους ήταν Ασέλ-ελφονί·
4 και ο Φανουήλ, ο πατέρας τού Γεδώρ, και ο Εσέρ, ο πατέρας τού Χουσά. Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ωρ, του πρωτότοκου του Εφραθά, του πατέρα τού Βηθλεέμ.
5 Και ο Ασχώρ, ο πατέρας του Θεκουέ, είχε δύο γυναίκες, την Ελά, και τη Νααρά.
6 Και η μεν Νααρά γέννησε σ' αυτόν τον Ναχουζάμ, και τον Εφέρ, και τον Θαιμανί, και τον Αχασταρί. Αυτοί ήσαν οι γιοι τής Νααρά.
7 Και οι γιοι τής Ελά ήσαν: Ο Σερέθ, και ο Ιεσοάρ, και ο Εθνάν.
8 Και ο Κως γέννησε τον Ανούβ, και τον Σωβηβά, και τις συγγένειες του Αχαρήλ, του γιου τού Αρούμ.
9 Και ο Ιαβής ήταν ενδοξότερος απ' ό,τι οι αδελφοί του· και η μητέρα του αποκάλεσε το όνομά του Ιαβής, λέγοντας: Επειδή τον γέννησα με λύπη.
10 Και ο Ιαβής επικαλέστηκε τον Θεό τού Ισραήλ, λέγοντας: Είθε με ευλογία να με ευλογήσεις, και να απλώσεις τα όριά μου, και το χέρι σου να είναι μαζί μου, και να με φυλάττεις από κακό, ώστε να μη έχω λύπη! Και ο Θεός χάρισε σ' αυτόν όσα ζήτησε.
11 Και ο Χελούβ, ο αδελφός τού Σουά, γέννησε τον Μεχείρ· αυτός ήταν ο πατέρας τού Εσθών.
12 Και ο Εσθών γέννησε τον Βαιθ-ραφά, και τον Φασέα, και τον Θεχιννά, τον πατέρα τής πόλης Νάας· αυτοί είναι οι άνδρες Ρηχά.
13 Και οι γιοι τού Κενέζ ήσαν: Ο Γοθονιήλ, και ο Σεραϊας· και οι γιοι τού Γοθονιήλ, ήσαν ο Αθάθ.
14 Και ο Μεονοθαϊ γέννησε τον Οφρά· και ο Σεραϊας γέννησε τον Ιωάβ, τον πατέρα τής κοιλάδας των τεχνιτών· επειδή, ήσαν τεχνίτες.
15 Και οι γιοι τού Χάλεβ, του γιου τού Ιεφοννή ήσαν: Ο Ιρού, ο Ηλά, και ο Ναάμ· και οι γιοι τού Ηλά ήσαν: Ο Κενέζ.
16 Και οι γιοι τού Ιαλελεήλ ήσαν: Ο Ζιφ και ο Ζιφά, ο Θηριά, και ο Ασαρεήλ.
17 Και οι γιοι τού Εζρά ήσαν: Ο Ιεθέρ, και ο Μερέδ, και ο Εφέρ, και ο Ιαλών· και η γυναίκα τού Μερέδ γέννησε τον Μαριάμ, και τον Σαμαϊ, και τον Ιεσβά, τον πατέρα τού Εσθεμωά.
18 Και η άλλη γυναίκα του, η Ιουδαία, γέννησε τον Ιέρεδ, τον πατέρα τού Γεδώρ, και τον Έβερ, τον πατέρα τού Σηχώ, και τον Ιεκουθιήλ, τον πατέρα τού Ζανωά. Κι αυτοί είναι οι γιοι τής Βιθίας, της θυγατέρας τού Φαραώ, που πήρε ο Μερέδ.
19 Και οι γιοι τής γυναίκας του, της Οδίας, της αδελφής τού Ναχάμ, πατέρα τού Κεειλά τού Γαρμίτη, και του Εσθεμωά τού Μααχαθίτη.
20 Και οι γιοι τού Σιμών ήσαν: Ο Αμνών, και ο Ριννά, ο Βεν-ανάν, και ο Θιλών. Και οι γιοι τού Ιεσεί ήσαν: Ο Ζωχέθ, και ο Βεν-ζωχέθ.
21 Οι γιοι τού Σηλά, του γιου τού Ιούδα, ήσαν: Ο Ηρ, ο πατέρας τού Ληχά, και ο Λααδά, ο πατέρας τού Μαρησά, και οι συγγένειες της οικογένειας των εργαζόμενων τη βύσσο, της οικογένειας του Ασβεά,
22 και ο Ιωκείμ, και οι άνδρες τού Χαζηβά, και ο Ιωάς, και ο Σαράφ, που δέσποζαν στον Μωάβ, και ο Ιασουβί-λεχέμ. Όμως, αυτά είναι αρχαία πράγματα.
23 Αυτοί ήσαν οι αγγειοπλάστες, και αυτοί που κατοικούσαν στη Νεταϊμ και στη Γεδιρά· εκεί κατοικούσαν μαζί με τον βασιλιά, για τις εργασίες του.
24 Οι γιοι τού Συμεών ήσαν: Ο Νεμουήλ, και ο Ιαμείν, ο Ιαρείβ, ο Ζερά, και ο Σαούλ·
25 ο Σαλλούμ, ο γιος του, ο Μιβσάμ, ο γιος του, ο Μισμά, ο γιος του.
26 Και οι γιοι τού Μισμά, ο Αμουήλ, ο γιος του, ο Ζακχούρ, ο γιος του, ο Σιμεϊ, ο γιος του.
27 Και ο Σιμεϊ γέννησε 16 γιους, και έξι θυγατέρες· οι αδελφοί του, όμως, δεν είχαν πολλούς γιους ούτε πολλαπλασιάστηκαν όλες οι συγγένειές τους, όπως των γιων τού Ιούδα.
28 Και κατοίκησαν στη Βηρ-σαβεέ, και στη Μωλαδά, και στην Ασάρ-σουάλ,
29 και στη Βαλλά, και στην Ασέμ, και στη Θωλάδ,
30 και στη Βαιθουήλ, και στην Ορμά, και στη Σικλάγ,
31 και στη Βαιθ-μαρχαβώθ, και στην Ασάρ-σουσίμ, και στη Βαιθ-βηρεϊ, και στη Σααραείμ. Αυτές ήσαν οι πόλεις τους μέχρι τη βασιλεία τού Δαβίδ.
32 Και οι κωμοπόλεις τους ήσαν: Η Ιτάμ, και η Αείν, η Ριμμών, και η Θοχέν, και η Ασάν, πέντε πόλεις·
33 και όλες οι κωμοπόλεις τους, που ήσαν ολόγυρα απ' αυτές τις πόλεις, μέχρι τη Βάαλ. Αυτοί ήσαν οι τόποι τής κατοικίας τους, και η διαίρεσή τους κατά γενεές.
34 Και ο Μεσωβάβ, και ο Ιαμλήχ, και ο Ιωσά, ο γιος τού Αμασία,
35 και ο Ιωήλ, και ο Ιηού, ο γιος του Ιωσιβία, γιου τού Σεραϊα, γιου τού Ασιήλ,
36 και ο Ελιωηνάι, και ο Ιαακωβά, και ο Ιεσοχαϊας, και ο Ασαϊας, και ο Αδιήλ, και ο Ιεσιμιήλ, και ο Βεναϊας,
37 και ο Ζιζά, ο γιος τού Σιφεί, γιου τού Αλλόν, γιου τού Ιεδαϊα, γιου τού Σιμρί, γιου τού Σεμαϊα·
38 αυτοί που αναφέρθηκαν ονομαστικά ήσαν άρχοντες στις συγγένειές τους· και η οικογένεια του πατέρα τους αυξήθηκε σε πλήθος.
39 Και πήγαν μέχρι την είσοδο Γεδώρ, προς ανατολάς της κοιλάδας, για να αναζητήσουν βοσκή στα κοπάδια τους·
40 και βρήκαν βοσκή παχιά και καλή, και η γη ήταν ευρύχωρη, και ήσυχη, και ειρηνική· επειδή, αυτοί που άλλοτε κατοικούσαν εκεί, ήσαν από τον Χαμ.
41 Κι αυτοί, που ήσαν γραμμένοι ονομαστικά, ήρθαν στις ημέρες τού Εζεκία, του βασιλιά τού Ιούδα, και πάταξαν τις σκηνές τους, και τους Μιναίους που βρέθηκαν εκεί, και τους αφάνισαν μέχρι σήμερα, και κατοίκησαν αντί γι' αυτούς· επειδή, εκεί υπήρχε βοσκή για τα κοπάδια τους.
42 Και απ' αυτούς, τους γιους τού Συμεών, 500 άνδρες πήγαν στο βουνό Σηείρ, έχοντας επικεφαλής τους τον Φελατία, και τον Νεαρία, και τον Ρεφαϊα, και τον Οζιήλ, τους γιους τού Ιεσεί·
43 και πάταξαν το υπόλοιπο των Αμαληκιτών, που είχε διασωθεί, και κατοίκησαν εκεί μέχρι σήμερα.




Κεφάλαιο 5

1 ΚΑΙ οι γιοι τού Ρουβήν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, (επειδή, αυτός ήταν ο πρωτότοκος· όμως, επειδή μόλυνε την κοίτη τού πατέρα του, τα πρωτοτόκιά του δόθηκαν στους γιους τού Ιωσήφ, γιου τού Ισραήλ· όμως, όχι για να έχει τα πρωτοτόκια ως προς τη γενεαλογία·
2 επειδή, ο Ιούδας υπερίσχυσε περισσότερο από τους αδελφούς του, ώστε απ' αυτόν να βγει ο ηγούμενος· τα πρωτοτόκια, όμως, ήσαν του Ιωσήφ)·
3 οι γιοι τού Ρουβήν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, ήσαν: Ο Ανώχ, και ο Φαλλού, ο Εσρών, και ο Χαρμί.
4 Οι γιοι τού Ιωήλ ήσαν: Ο Σεμαϊας, ο γιος του, ο Γωγ, ο γιος του, ο Σιμεϊ, ο γιος του,
5 ο Μιχά, ο γιος του, ο Ρεαϊα, ο γιος του, ο Βάαλ, ο γιος του,
6 ο Βεηρά, ο γιος του, που τον μετοίκισε ο Θελγάθ-φελνασάρ, ο βασιλιάς τής Ασσυρίας· αυτός ήταν ο αρχηγός των Ρουβηνιτών.
7 Και των αδελφών του, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, όταν απαριθμήθηκε η γενεαλογία των γενεών τους, οι αρχηγοί ήσαν: Ο Ιεϊήλ, και ο Ζαχαρίας,
8 και ο Βελά, ο γιος τού Αζάζ, γιου τού Σεμά, γιου τού Ιωήλ· αυτός κατοίκησε στην Αροήρ, και μέχρι τη Νεβώ και τη Βάαλ-μεών·
9 και ανατολικά κατοίκησε μέχρι την είσοδο της ερήμου από τον Ευφράτη ποταμό· επειδή, τα κτήνη τους είχαν πληθύνει στη γη Γαλαάδ.
10 Και στις ημέρες του Σαούλ έκαναν πόλεμο ενάντια στους Αγαρηνούς, που έπεσαν με το χέρι τους· και κατοίκησαν στις σκηνές τους σε ολόκληρο το ανατολικό μέρος τής Γαλαάδ.
11 Και οι γιοι τού Γαδ κατοίκησαν απέναντί τους, στη γη τής Βασάν μέχρι τη Σαλχά·
12 ο Ιωήλ, ο αρχηγός τους, και ο Σαφάμ, ο δεύτερος, και ο Ιαναϊ, και ο Σαφάτ, στη Βασάν.
13 Και οι αδελφοί τους από την οικογένεια των πατέρων τους ήσαν: Ο Μιχαήλ, και ο Μεσουλλάμ, και ο Σεβά, και ο Ιωραϊ, και ο Ιαχάν, και ο Ζιέ, και ο Έβερ, επτά.
14 Αυτοί είναι οι γιοι τού Αβιχαίλ, του γιου τού Ουρί, του γιου τού Ιαροά, του γιου τού Γαλαάδ, του γιου τού Μιχαήλ, του γιου τού Ιεσισαϊ, γιου τού Ιαδώ, γιου τού Βουζ.
15 Ο Αχί, ο γιος τού Αβδιήλ, γιου τού Γουνί, ήταν ο αρχηγός τής οικογένειας των πατέρων τους.
16 Και κατοίκησαν στη Γαλαάδ, στη Βασάν, και στις κωμοπόλεις της, και σε όλα τα περίχωρα της Σαρών, μέχρι τα σύνορά τους.
17 Όλοι αυτοί απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τη γενεαλογία τους στις ημέρες τού Ιωθάμ, του βασιλιά τού Ιούδα, και στις ημέρες τού Ιεροβοάμ, του βασιλιά τού Ισραήλ.
18 Οι γιοι τού Ρουβήν, και οι Γαδίτες, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, από τους δυνατούς, άνδρες που φέρνουν ασπίδα και μάχαιρα, και τεντώνουν τόξο, και γυμνασμένοι σε πόλεμο, ήσαν 44.760, που έβγαιναν σε πόλεμο.
19 Και έκαναν πόλεμο ενάντια στους Αγαρηνούς, και τους Ιετουραίους, και τους Ναφισαίους, και τους Νοδαβαίους.
20 Και βοηθήθηκαν εναντίον τους, και οι Αγαρηνοί παραδόθηκαν στα χέρια τους, και όλοι όσοι ήσαν μαζί τους· επειδή, μέσα στη μάχη βόησαν στον Θεό, και τους εισάκουσε, επειδή έλπισαν σ' αυτόν.
21 Και αιχμαλώτισαν τα κτήνη τους, τις καμήλες τους 50.000, και πρόβατα 250.000, και γαϊδούρια 2.000, και ψυχές ανθρώπων 100.000.
22 Επειδή, πολλοί έπεσαν θανατωμένοι, για τον λόγο ότι ο πόλεμος ήταν από τον Θεό. Και κατοίκησαν αντί γι' αυτούς μέχρι τη μετοικεσία.
23 Και οι γιοι τής μισής φυλής τού Μανασσή κατοίκησε στη γη· αυτοί αυξήθηκαν από τη Βασάν μέχρι τη Βάαλ-ερμών, και τη Σενείρ, και μέχρι του βουνού Αερμών.(38α)
24 Κι αυτοί ήσαν οι αρχηγοί τής οικογένειας των πατέρων τους: Ο Εφέρ, και ο Ιεσεί, και ο Ελιήλ, και ο Αζριήλ, και ο Ιερεμίας, και ο Ωδουϊας, και ο Ιαδιήλ, άνδρες δυνατοί σε ισχύ, άνδρες ονομαστοί, αρχηγοί τής οικογένειας των πατέρων τους.
25 Αλλά, στάθηκαν παραβάτες ενάντια στον Θεό των πατέρων τους, και πόρνευσαν πίσω από άλλους θεούς των λαών τής γης, τους οποίους ο Θεός είχε αφανίσει από μπροστά τους.
26 Γι' αυτό, ο Θεός τού Ισραήλ διέγειρε το πνεύμα τού Φουλ, του βασιλιά τής Ασσυρίας, και το πνεύμα τού Θελγάθ-φελνασάρ, του βασιλιά τής Ασσυρίας, και τους μετοίκισε, τους Ρουβηνίτες, και τους Γαδίτες, και τη μισή φυλή τού Μανασσή, και τους έφερε στην Αλά, και στην Αβώρ, και στην Αρά, και στον ποταμό Γωζάν, μέχρι σήμερα.




Κεφάλαιο 6

1 ΟΙ ΓΙΟΙ τού Λευί ήσαν: Ο Γηρσών, ο Καάθ, και ο Μεραρί.
2 Και οι γιοι τού Καάθ ήσαν: Ο Αμράμ, ο Ισαάρ, ο Χεβρών, και ο Οζιήλ.
3 Και οι γιοι τού Αμράμ ήσαν: Ο Ααρών, και ο Μωυσής, και η Μαριάμ. Οι υπόλοιποι γιοι τού Ααρών ήσαν: Ο Ναδάβ, και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ, και ο Ιθάμαρ.
4 Ο Ελεάζαρ γέννησε τον Φινεές, και ο Φινεές γέννησε τον Αβισσουά,
5 και ο Αβισσουά γέννησε τον Βουκκί, και ο Βουκκί γέννησε τον Οζί,
6 και ο Οζί γέννησε τον Ζεραϊα, και ο Ζεραϊας γέννησε τον Μεραϊώθ,
7 ο Μεραϊώθ γέννησε τον Αμαρία, και ο Αμαρίας γέννησε τον Αχιτώβ,
8 και ο Αχιτώβ γέννησε τον Σαδώκ, και ο Σαδώκ γέννησε τον Αχιμάας,
9 και ο Αχιμάας γέννησε τον Αζαρία, και ο Αζαρίας γέννησε τον Ιωανάν,
10 και ο Ιωανάν γέννησε τον Αζαρία, (αυτός είναι που ιεράτευσε στον ναό, τον οποίο οικοδόμησε ο Σολομώντας στην Ιερουσαλήμ)·
11 και ο Αζαρίας γέννησε τον Αμαρία, και ο Αμαρίας γέννησε τον Αχιτώβ,
12 και ο Αχιτώβ γέννησε τον Σαδώκ, και ο Σαδώκ γέννησε τον Σαλλούμ,
13 και ο Σαλλούμ γέννησε τον Χελκία, και ο Χελκίας γέννησε τον Αζαρία,
14 και ο Αζαρίας γέννησε τον Σεραϊα, και ο Σεραϊας γέννησε τον Ιωσεδέκ,
15 και ο Ιωσεδέκ πήγε στη μετοικεσία, όταν ο Κύριος έκανε να μετοικιστεί ο Ιούδας και η Ιερουσαλήμ διαμέσου του Ναβουχοδονόσορα.
16 Οι γιοι τού Λευί ήσαν: Ο Γηρσώμ, ο Καάθ, και ο Μεραρί.
17 Κι αυτά είναι τα ονόματα των γιων τού Γηρσώμ: Λιβνί και Σιμεϊ.
18 Και οι γιοι τού Καάθ ήσαν: Ο Αμράμ, και ο Ισαάρ, και ο Χεβρών, και ο Οζιήλ.
19 Οι γιοι τού Μεραρί ήσαν: Ο Μααλί, και ο Μουσί. Και οι συγγένειες των Λευιτών, σύμφωνα με τις πατριές τους, ήσαν αυτές:
20 Του Γηρσώμ, ο Λιβνί, ο γιος του, ο Ιαάθ, ο γιος του, ο Ζιμμά, ο γιος του,
21 ο Ιωάχ, ο γιος του, ο Ιδδώ, ο γιος του, ο Ζερά, ο γιος του, ο Ιεθραί, ο γιος του.
22 Οι γιοι τού Καάθ ήσαν: Ο Αμμιναδάβ, ο γιος του, ο Κορέ, ο γιος του, ο Ασείρ, ο γιος του,
23 ο Ελκανά, ο γιος του, και ο Εβιασάφ, ο γιος του, και ο Ασείρ, ο γιος του,
24 ο Ταχάθ, ο γιος του, ο Ουριήλ, ο γιος του, ο Οζίας, ο γιος του, και ο Σαούλ, ο γιος του.
25 Και οι γιοι τού Ελκανά ήσαν: Ο Αμασαϊ, και ο Αχιμώθ.
26 Και ο Ελκανά· οι γιοι τού Ελκανά ήσαν: Ο Σουφί, ο γιος του, και ο Ναχάθ, ο γιος του,
27 ο Ελιάβ, ο γιος του, ο Ιεροάμ, ο γιος του, ο Ελκανά, ο γιος του.
28 Και οι γιοι τού Σαμουήλ ήσαν: Ο Βασνί, ο πρωτότοκος, και ο Αβιά.
29 Οι γιοι τού Μεραρί ήσαν: Ο Μααλί, ο Λιβνί, ο γιος του, ο Σιμεϊ, ο γιος του, ο Ουζά, ο γιος του,
30 ο Σιμαά, ο γιος του, ο Αγγία, ο γιος του, ο Ασαϊας, ο γιος του.
31 ΚΑΙ αυτοί είναι εκείνοι που ο Δαβίδ κατέστησε στο έργο τής μουσικής τού οίκου τού Κυρίου, αφού η κιβωτός βρήκε ανάπαυση.
32 Και υπηρετούσαν μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου με ψαλμωδίες, μέχρις ότου ο Σολομώντας οικοδόμησε τον οίκο τού Κυρίου στην Ιερουσαλήμ· και τότε τοποθετήθηκαν στο υπούργημά τους, σύμφωνα με την τάξη τους.
33 Κι αυτοί είναι εκείνοι που τοποθετήθηκαν, μαζί με τα παιδιά τους: Από τους γιους των Κααθιτών: Ο Αιμάν, ο ψαλτωδός, γιος τού Ιωήλ, γιου τού Σαμουήλ,
34 γιου τού Ελκανά, γιου τού Ιεροάμ, γιου τού Ελιήλ, γιου τού Θωά,
35 γιου τού Σουφ, γιου τού Ελκανά, γιου τού Μαάθ, γιου τού Αμασαϊ,
36 γιου τού Ελκανά, γιου τού Ιωήλ, γιου τού Αζαρία, γιου τού Σοφονία,
37 γιου τού Ταχάθ, γιου τού Ασείρ, γιου τού Εβιασάφ, γιου τού Κορέ,
38 γιου τού Ισαάρ, γιου τού Καάθ, γιου τού Λευί, γιου τού Ισραήλ·
39 και ο αδελφός τού Ασάφ, που στεκόταν δεξιά του· ο Ασάφ, ο γιος τού Βαραχία, γιου τού Σιμεά,
40 γιου τού Μιχαήλ, γιου τού Βαασία, γιου τού Μαλχία,
41 γιου τού Εθνεί, γιου τού Ζερά, γιου τού Αδαϊα,
42 γιου τού Εθάν, γιου τού Ζιμμά, γιου τού Σιμεϊ,
43 γιου τού Ιαάθ, γιου τού Γηρσώμ, γιου τού Λευί·
44 και οι αδελφοί τους, οι γιοι τού Μεραρί, που ήσαν από αριστερά· ο Εθάν, ο γιος τού Κεισί, γιου τού Αβδί, γιου τού Μαλλούχ,
45 γιου τού Ασαβία, γιου τού Αμασία, γιου τού Χελκία,
46 γιου τού Αμσί, γιου τού Βανί, γιου τού Σαμείρ,
47 γιου τού Μααλί, γιου τού Μουσί, γιου τού Μεραρί, γιου τού Λευί·
48 και οι αδελφοί τους οι Λευίτες, διορισμένοι σε όλες της υπηρεσίες τής σκηνής τού οίκου τού Θεού.
49 Και ο Ααρών και οι γιοι του θυμίαζαν επάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, και επάνω στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, διορισμένοι σε όλες τις εργασίες του αγίου των αγίων, και στο να κάνουν εξιλέωση για τον Ισραήλ, σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο Μωυσής, ο δούλος του Θεού.
50 Κι αυτοί είναι οι γιοι του Ααρών: Ο Ελεάζαρ, ο γιος του, ο Φινεές, ο γιος του, ο Αβισσουά, ο γιος του,
51 ο Βουκκί, ο γιος του, ο Οζί, ο γιος του, ο Ζεραϊας, ο γιος του,
52 ο Μεραϊώθ, ο γιος του, ο Αμαρίας, ο γιος του, ο Αχιτώβ, ο γιος του,
53 ο Σαδώκ, ο γιος του, ο Αχιμάας, ο γιος του.
54 Κι αυτές ήσαν οι κατοικίες τους, σύμφωνα με τις κωμοπόλεις τους στα σύνορά τους, των γιων τού Ααρών, από τη συγγένεια των Κααθιτών· επειδή, σ' αυτούς έπεσε ο κλήρος·
55 και έδωσαν σ' αυτούς τη Χεβρών στη γη τού Ιούδα, και τα περίχωρά της ολόγυρα απ' αυτή.
56 Τα χωράφια, όμως, της πόλης, και τις κωμοπόλεις της, τα έδωσαν στον Χάλεβ, τον γιο του Ιεφοννή.
57 Και στους γιους του Ααρών έδωσαν τις πόλεις τού Ιούδα, τη Χεβρών, την πόλη τού καταφυγίου, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της, και την Ιαθείρ, και την Εσθεμωά και τα περίχωρά της,
58 και την Ηλών και τα περίχωρά της, τη Δεβείρ, και τα περίχωρά της,
59 και την Ασάν και τα περίχωρά της, και τη Βαιθ-σεμές και τα περίχωρά της,
60 και από τη φυλή τού Βενιαμίν, τη Γαβαά και τα περίχωρά της, και την Αλεμέθ και τα περίχωρά της, και την Αναθώθ και τα περίχωρά της· όλες οι πόλεις τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 13.
61 Και στους γιους τού Καάθ, αυτούς που εναπέμειναν, δόθηκαν σύμφωνα με κλήρο από τη συγγένεια κάθε φυλής, και από τη μισή φυλή τού Μανασσή, δέκα πόλεις.
62 Και στους γιους τού Γηρσώμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, από τη φυλή τού Ισσάχαρ, και από τη φυλή τού Ασήρ, και από τη φυλή τού Νεφθαλί, και από τη φυλή τού Μανασσή στη Βασάν, 13 πόλεις.
63 Στους γιους τού Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, δόθηκαν με κλήρο από τη φυλή τού Ρουβήν, και από τη φυλή τού Γαδ, και από τη φυλή τού Ζαβουλών, 12 πόλεις.
64 Και οι γιοι Ισραήλ έδωσαν στους Λευίτες αυτές τις πόλεις και τα περίχωρά τους.
65 Και έδωσαν σύμφωνα με κλήρο, από τη φυλή των γιων τού Ιούδα, και από τη φυλή των γιων τού Συμεών, και από τη φυλή των γιων τού Βενιαμίν, αυτές τις πόλεις, που ονομάστηκαν σύμφωνα με τα ονόματά τους.
66 Και οι συγγένειες των γιων τού Καάθ πήραν πόλεις των συνόρων τους από τη φυλή τού Εφραϊμ.
67 Και τους έδωσαν τις πόλεις τού καταφυγίου, τη Συχέμ, και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραϊμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της,
68 και την Ιοκμεάμ και τα περίχωρά της, και τη Βαιθ-ωρών και τα περίχωρά της,
69 και την Αιαλών και τα περίχωρά της, και τη Γαθ-ριμμών και τα περίχωρά της·
70 και από τη μισή φυλή τού Μανασσή, την Ανήρ και τα περίχωρά της, και τη Βιλεάμ και τα περίχωρά της· αυτές τις έδωσαν στις συγγένειες αυτών που εναπέμειναν από τους γιους τού Καάθ.
71 Στους γιους τού Γηρσώμ έδωσαν, από τη συγγένεια της μισής φυλής τού Μανασσή, τη Γωλάν στη Βασάν και τα περίχωρά της, και την Ασταρώθ και τα περίχωρά της·
72 και από τη φυλή τού Ισσάχαρ, την Κεδές και τα περίχωρά της, τη Δαβράθ και τα περίχωρά της,
73 και τη Ραμώθ και τα περίχωρά της, και την Ανείμ και τα περίχωρά της·
74 και από τη φυλή τού Ασήρ, τη Μασάλ και τα περίχωρά της, και την Αβδών και τα περίχωρά της,
75 και τη Χουκώκ και τα περίχωρά της, και τη Ρεώβ και τα περίχωρά της·
76 και από τη φυλή τού Νεφθαλί, την Κεδές στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, και την Αμμών και τα περίχωρά της, και την Κιριαθαϊμ και τα περίχωρά της.
77 Στους γιους τού Μεραρί, αυτούς που εναπέμειναν, έδωσαν, από τη φυλή τού Ζαβουλών, τη Ριμμών και τα περίχωρά της, τη Θαβώρ και τα περίχωρά της·
78 και στην αντίπερα πλευρά του Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, προς ανατολάς τού Ιορδάνη, έδωσαν, από τη φυλή τού Ρουβήν, τη Βοσόρ στην έρημο και τα περίχωρά της, και την Ιασά και τα περίχωρά της,
79 και την Κεδημώθ και τα περίχωρά της, και τη Μηφαάθ και τα περίχωρά της·
80 και από τη φυλή τού Γαδ, τη Ραμώθ στη Γαλαάδ και τα περίχωρά της, και τη Μαχαναϊμ και τα περίχωρά της,
81 και την Εσεβών και τα περίχωρά της, και την Ιαζήρ και τα περίχωρά της.




Κεφάλαιο 7

1 Και οι γιοι τού Ισσάχαρ ήσαν: Ο Θωλά, και ο Φουά, ο Ιασούβ, και ο Σιμβρών, τέσσερις.
2 Και οι γιοι τού Θωλά ήσαν: Ο Οζί, και ο Ρεφαϊα, και ο Ιεριήλ, και ο Ιαμαϊ, και ο Ιεβσάμ, και ο Σεμουήλ, αρχηγοί της οικογένειας των πατέρων τους στον Θωλά, ισχυροί σε δύναμη στις γενεές τους· ο αριθμός τους ήταν, στις ημέρες τού Δαβίδ, 22.600.
3 Και οι γιοι τού Οζί ήσαν: Ο Ιζραϊας· και οι γιοι τού Ιζραϊα ήσαν: Ο Μιχαήλ, και ο Οβαδία, και ο Ιωήλ, και ο Ιεσία, πέντε, όλοι τους αρχηγοί.
4 Και μαζί τους, σύμφωνα με τις γενεές τους, ανάλογα με τις πατρικές τους οικογένειες, ήσαν τάγματα που παρατάσσονταν σε πόλεμο 36.000 άνδρες· επειδή, είχαν αποκτήσει πολλές γυναίκες και γιους.
5 Και οι αδελφοί τους, ανάμεσα σε όλες τις οικογένειες του Ισσάχαρ, οι ισχυροί σε δύναμη, όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τις γενεαλογίες τους, ήσαν 87.000.
6 Οι γιοι τού Βενιαμίν ήσαν: Ο Βελά, και ο Βεχέρ, και ο Ιεδιαήλ, τρεις.
7 Και οι γιοι τού Βελά ήσαν: Ο Εσβών, και ο Οζί, και ο Οζιήλ, και ο Ιεριμώθ, και ο Ιρί, πέντε, αρχηγοί των πατρικών οικογενειών, ισχυροί με δύναμη, που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τις γενεαλογίες τους, ήσαν 22.034.
8 Και οι γιοι τού Βεχέρ ήσαν: Ο Ζεμιρά, και ο Ιωάς, και ο Ελιέζερ, και ο Ελιωηνάι, και ο Αμρί, και ο Ιεριμώθ, και ο Αβιά, και ο Αναθώθ, και ο Αλαμέθ· όλοι αυτοί ήσαν οι γιοι του Βεχέρ.
9 Και η γενεαλογική τους απαρίθμηση, σύμφωνα με τις γενεές τους, ήταν 22.200, αρχηγοί των πατρικών τους οικογενειών, ισχυροί σε δύναμη.
10 Και οι γιοι του Ιεδιαήλ ήσαν: Ο Βαλαάν· και οι γιοι τού Βαλαάν ήσαν: Ο Ιεούς, και ο Βενιαμίν, και ο Εχούδ, και ο Χαναανά, και ο Ζηθάν, και ο Θαρσείς, και ο Αχισσάρ·
11 όλοι αυτοί οι γιοι τού Ιεδιαήλ, αρχηγοί πατριών, ισχυροί σε δύναμη, ήσαν 17.200, που μπορούσαν να εκστρατεύσουν σε πόλεμο.
12 Και ο Σουφίμ, και ο Ουπίμ, οι γιοι τού Ιρ· και οι γιοι τού Αχήρ, ο Ουσίμ.
13 Οι γιοι τού Νεφθαλί ήσαν: Ο Ιασιήλ, και ο Γουνί, και ο Ιεσέρ, και ο Σαλλούμ, οι γιοι τής Βαλλάς.
14 Οι γιοι τού Μανασσή ήσαν: Ο Ασριήλ, που γέννησε η γυναίκα του· (ενώ, η παλλακή του, η Σύρια, γέννησε τον Μαχείρ, τον πατέρα τού Γαλαάδ·
15 και ο Μαχείρ πήρε για γυναίκα την αδελφή τού Ουπίμ και του Σουφίμ· και το όνομα της αδελφής τους ήταν Μααχά). Και το όνομα του δεύτερου ήταν Σαλπαάδ· και ο Σαλπαάδ γέννησε θυγατέρες.
16 Και η Μαχαά, η γυναίκα τού Μαχείρ, γέννησε γιο, και αποκάλεσε το όνομά του Φαρές· και το όνομα του αδελφού του ήταν Σαρές· και οι γιοι του ήσαν ο Ουλάμ, και ο Ρακέμ.
17 Και οι γιοι τού Ουλάμ ήσαν ο Βεδάν. Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Γαλαάδ, γιου τού Μαχείρ, γιου τού Μανασσή.
18 Και η αδελφή του η Αμμολεκέθ γέννησε τον Ισούδ, και τον Αβιέζερ, και τον Μααλά.
19 Και οι γιοι τού Σεμιδά ήσαν: Ο Αχιάν, και ο Συχέμ, και ο Λικχί, και ο Ανιάμ.
20 Και οι γιοι τού Εφραϊμ ήσαν: Ο Σουθαλά, και ο Βερές, ο γιος του, και ο Ταχάθ, ο γιος του, και ο Ελεαδά, ο γιος του, και ο Ταχάθ, ο γιος του,
21 και ο Ζαβάδ, ο γιος του, και ο Σουθαλά, ο γιος του, και ο Εσέρ, και ο Ελεάδ· και τους θανάτωσαν οι άνδρες τής Γαθ, που γεννήθηκαν σ' εκείνον τον τόπο, επειδή κατέβηκαν να πάρουν τα κτήνη τους.
22 Και ο Εφραϊμ, ο πατέρας τους, πένθησε πολλές ημέρες, και ήρθαν οι αδελφοί του για να τον παρηγορήσουν.
23 Ύστερα, μπήκε μέσα στη γυναίκα του, η οποία συνέλαβε και γέννησε γιο· και αποκάλεσε το όνομά του Βεριά, επειδή γεννήθηκε σε συμφορά, που συνέβηκε στην οικογένειά του.
24 (Και η θυγατέρα του ήταν η Σερά, η οποία οικοδόμησε τη Βαιθ-ωρών, την κάτω και την άνω, και την Ουζέν-σεερά).
25 Και ο Ρεφά ήταν ο γιος του, και ο Ρεσέφ και ο Θελά, οι γιοι του, και ο Ταχάν, ο γιος του,
26 ο Λααδάν, ο γιος του, ο Αμμιούδ, ο γιος του, ο Ελισαμά, ο γιος του,
27 ο Ναυή, ο γιος του, ο Ιησούς, ο γιος του.
28 Και οι ιδιοκτησίες τους και οι κατοικίες τους ήσαν: Η Βαιθήλ και οι κωμοπόλεις της, και προς τα ανατολικά ήταν η Νααράν, και προς τα δυτικά η Γέζερ, και οι κωμοπόλεις της, και η Συχέμ, και οι κωμοπόλεις της, μέχρι τη Γάζα και τις κωμοπόλεις της·
29 και, στα σύνορα των γιων τού Μανασσή, ήσαν: Η Βαιθ-σάν και οι κωμοπόλεις της, η Θαανάχ και οι κωμοπόλεις της, η Μεγιδδώ και οι κωμοπόλεις της, η Δωρ και οι κωμοπόλεις της. Σ' αυτές κατοικούσαν οι γιοι τού Ιωσήφ, γιου τού Ισραήλ.
30 Οι γιοι τού Ασήρ ήσαν: Ο Ιεμνά, και ο Ιεσσουά, και ο Ιεσσουάι, και ο Βεριά, και η Σερά, η αδελφή τους.
31 Και οι γιοι τού Βεριά ήσαν: Ο Έβερ, και ο Μαλχιήλ, που είναι ο πατέρας τού Βιρζαβίθ.
32 Και ο Έβερ γέννησε τον Ιαφλήτ, και τον Σωμήρ, και τον Χωθάμ, και τη Σουά, την αδελφή τους.
33 Και οι γιοι τού Ιαφλήτ ήσαν: Ο Φασάχ, και ο Βιμάλ, και ο Ασουάθ· αυτοί είναι οι γιοι τού Ιαφλήτ.
34 Και οι γιοι τού Σωμήρ ήσαν: Ο Αχί, και ο Ρωγά, ο Ιεχουβά, και ο Αράμ.
35 Και οι γιοι τού Ελέμ, του αδελφού του, ήσαν: Ο Σωφά, και ο Ιεμνά, και ο Σελλής, και ο Αμάλ.
36 Οι γιοι τού Σωφά ήσαν: Ο Σουά, και ο Αρνεφέρ, και ο Σωγάλ, και ο Βερί, και ο Ιεμρά,
37 ο Βοσόρ, και ο Ωδ, και ο Σαμμά, και ο Σελισά, και ο Ιθράν, και ο Βεηρά.
38 Και οι γιοι τού Ιεθέρ ήσαν: Ο Ιεφοννή, και ο Φισπά, και ο Αρά.
39 Και οι γιοι του Ουλλά ήσαν: Ο Αράχ, και ο Ανιήλ, και ο Ρισιά.
40 Όλοι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ασήρ, αρχηγοί πατρικών οικογενειών, εκλεκτοί, ισχυροί σε δύναμη, πρώτοι αρχηγοί. Και ο αριθμός τους, σύμφωνα με τη γενεαλογία τους, όσοι ήσαν άξιοι να παραταχθούν σε μάχη, ήσαν 26.000 άνδρες.




Κεφάλαιο 8

1 ΚΑΙ ο Βενιαμίν γέννησε τον Βελά, τον πρωτότοκό του, τον Ασβήλ, τον δεύτερο, και τον Ααρά, τον τρίτο,
2 τον Νωά, τον τέταρτο, και τον Ραφά, τον πέμπτο.
3 Και οι γιοι τού Βελά ήσαν: Ο Αδδάρ, και ο Γηρά, και ο Αβιούδ,
4 και ο Αβισσουά, και ο Νααμάν, και ο Αχωά,
5 και ο Γηρά, και ο Σεφουφάν, και ο Ουράμ.
6 Κι αυτοί είναι οι γιοι τού Εχούδ, που ήσαν αρχηγοί πατριών, σ' εκείνους που κατοικούσαν τη Γαβαά, και είχαν μετοικιστεί στη Μαναχάθ·
7 και ο Νααμάν, και ο Αχιά, και ο Γηρά, που τους μετοίκισε, και γέννησε τον Ουζά και τον Αχιούδ.
8 Και ο Σααραϊμ γέννησε γιους στη γη τού Μωάβ, αφού απέβαλε την Ουσίμ και τη Βααρά, τις γυναίκες του·
9 και γέννησε από την Οδές, τη γυναίκα του, τον Ιωβάβ, και τον Σιβιά, και τον Μησά, και τον Μαλχάμ,
10 και τον Ιεούς, και τον Σαχιά, και τον Μιρμά· αυτοί ήσαν οι γιοι του, αρχηγοί πατριών.
11 Και από την Ουσίμ είχε γεννήσει τον Αβιτώβ, και τον Ελφαάλ.
12 Και οι γιοι τού Ελφαάλ ήσαν: Ο Έβερ, και ο Μισαάμ, και ο Σαμέρ, που οικοδόμησε την Ωνώ, και τη Λωδ και της κωμοπόλεις της·
13 και ο Βεριά, και ο Σεμά, αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριών σ' εκείνους που κατοικούσαν την Αιαλών· αυτοί έδιωξαν τους κατοίκους τής Γαθ·
14 και ο Αχιώ, ο Σασάκ, και ο Ιερεμώθ,
15 και ο Ζεβαδίας, και ο Αράδ, και ο Αδέρ,
16 και ο Μιχαήλ, και ο Ιεσπά, και ο Ιωχά, οι γιοι τού Βεριά·
17 και ο Ζεβαδίας, και ο Μεσουλλάμ, και ο Εζεκί, και ο Έβερ,
18 ο Ισμεραϊ, και ο Ιεζλιά, και ο Ιωβάβ, οι γιοι τού Ελφαάλ·
19 και ο Ιακείμ, και ο Ζιχρί, και ο Ζαβδί,
20 και ο Ελιηνάι, και ο Ζιλθαϊ, και ο Ελιήλ,
21 και ο Αδαϊας, και ο Βεραϊα, και ο Σιμράθ, οι γιοι τού Σεμά·
22 και ο Ιεσφάν, και ο Έβερ, και ο Ελιήλ,
23 και ο Αβδών, και ο Ζιχρί, και ο Ανάν,
24 και ο Ανανίας, και ο Ελάμ, και ο Ανθωθιά,
25 και ο Ιεφεδία, και ο Φανουήλ, οι γιοι τού Σασάκ·
26 και ο Σαμσεραϊ, και ο Σεαρία, και ο Γοθολία,
27 και ο Ιερασία, και ο Ηλιά, και ο Ζιχρί, οι γιοι τού Ιεροάμ.
28 Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριών, αρχηγοί σύμφωνα με τις γενεές τους. Αυτοί κατοίκησαν στην Ιερουσαλήμ.
29 Στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέρας Γαβαών, και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μααχά·
30 και ο πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδών, έπειτα ο Σουρ, και ο Κεις, και ο Βάαλ, και ο Ναδάβ,
31 και ο Γεδώρ, και ο Αχιώ, και ο Ζαχέρ,
32 και ο Μικλώθ, αυτός που γέννησε τον Σιμεά. Κι αυτοί ακόμα κατοίκησαν μαζί με τους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ, απέναντι από τα αδέλφια τους.
33 Και ο Νηρ γέννησε τον Κεις, και ο Κεις γέννησε τον Σαούλ, και ο Σαούλ γέννησε τον Ιωνάθαν, και τον Μαλχί-σουέ, και τον Αβιναδάβ, και τον Ες-βαάλ.
34 Και ο γιος τού Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβ-βαάλ· και ο Μερίβ-βαάλ γέννησε τον Μιχά.
35 Και οι γιοι τού Μιχά ήσαν: Ο Φιθών, και ο Μελέχ, και ο Θαρεά, και ο Άχαζ.
36 Και ο Άχαζ γέννησε τον Ιωαδά· και ο Ιωαδά γέννησε τον Αλεμέθ, και τον Αζμαβέθ, και τον Ζιμβρί· και ο Ζιμβρί γέννησε τον Μοσά·
37 και ο Μοσά γέννησε τον Βινεά· ο Ραφά, ο γιος του· ο Ελεασά, ο γιος του.
38 Και ο Ασήλ είχε έξι γιους, τα ονόματα των οποίων είναι τούτα: Ο Αζρικάμ, ο Βοχερού, και ο Ισμαήλ, και ο Σεαρία, και ο Οβαδία, και ο Ανάν· όλοι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ασήλ.
39 Και οι γιοι τού Ησέκ τού αδελφού του ήσαν: Ο Ουλάμ, ο πρωτότοκός του, ο Ιεούς, ο δεύτερος, και ο Ελιφελέτ, ο τρίτος.
40 Και οι γιοι τού Ουλάμ ήσαν άνδρες ισχυροί σε δύναμη, που τέντωναν τόξο, και που είχαν πολλούς γιους, και γιους των γιων, 150 Όλοι αυτοί ήσαν από τους γιους τού Βενιαμίν.




Κεφάλαιο 9

1 Έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ απαριθμήθηκε κατά γενεαλογίες· και, δέστε, είναι γραμμένοι στο βιβλίο των βασιλιάδων τού Ισραήλ και του Ιούδα. Αλλά, μετοικίστηκαν στη Βαβυλώνα εξαιτίας των ανομιών τους.
2 ΚΑΙ οι πρώτοι κάτοικοι, που ήσαν στις ιδιοκτησίες τους, στις πόλεις τους, ήσαν οι Ισραηλίτες, οι ιερείς, οι Λευίτες, και οι Νεθινείμ.
3 Και στην Ιερουσαλήμ κατοίκησαν από τους γιους τού Ιούδα, και από τους γιους τού Βενιαμίν, και από τους γιους τού Εφραϊμ, και του Μανασσή,
4 ο Γουθαϊ, ο γιος τού Αμμιούδ, γιου τού Αμρί, γιου του Ιμρί, γιου του Βανί, από τους γιους τού Φαρές, γιου τού Ιούδα.
5 Και από τους Σηλωνίτες, ο Ασαϊας ο πρωτότοκος, και οι γιοι του.
6 Και από τους γιους τού Ζερά, ο Ιεουήλ, και οι αδελφοί τους, 690.
7 Και από τους γιους τού Βενιαμίν, ο Σαλλού, ο γιος τού Μεσουλλάμ, γιου τού Ωδουϊα, γιου τού Ασενουά,
8 και ο Ιεβνιά, ο γιος τού Ιεροάμ, και ο Ηλά, ο γιος τού Οζί, γιου τού Μιχρί, και ο Μεσουλλάμ, γιος τού Σεφατία, γιου τού Ραγουήλ, γιου τού Ιβνιά·
9 και οι αδελφοί τους, σύμφωνα με τις γενεές τους, 956 Όλοι αυτοί οι άνδρες ήσαν αρχηγοί πατριών, σύμφωνα με τις πατρικές τους οικογένειες.
10 Και από τους ιερείς, ο Ιεδαϊας, και ο Ιωιαρείβ, και ο Ιαχείν,
11 και ο Αζαρίας, ο γιος τού Χελκία, γιου τού Μεσουλλάμ, γιου τού Σαδώκ, γιου τού Μεραϊώθ, γιου τού Αχιτώβ, άρχοντας του οίκου τού Θεού·
12 και ο Αδαϊας, ο γιος τού Ιεροάμ, γιου τού Πασχώρ, γιου τού Μαλχίου, και ο Μαασαί, ο γιος τού Αδιήλ, γιου τού Ιαζηρά, γιου τού Μεσουλλάμ, γιου τού Μεσιλλεμίθ, γιου τού Ιμμήρ·
13 και οι αδελφοί τους, οι αρχηγοί των πατρικών τους οικογενειών, 1.760, ισχυροί με δύναμη, άξιοι για το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου.
14 Και από τους Λευίτες, ο Σεμαϊας, ο γιος τού Ασσούβ, γιου τού Αζρικάμ, γιου τού Ασαβία, από τους γιους τού Μεραρί·
15 και ο Βακβακάρ, ο Ερές, και ο Γαλάλ, και ο Ματθανίας, ο γιος τού Μιχά, γιου τού Ζιχρί, γιου τού Ασάφ·
16 και ο Οβαδία, ο γιος τού Σεμαϊα, γιου τού Γαλάλ, γιου τού Ιεδουθούν, και ο Βαραχίας, ο γιος τού Ασά, γιου τού Ελκανά, αυτός που κατοίκησε στις κωμοπόλεις των Νετωφαθιτών.
17 Και οι θυρωροί ήσαν: Ο Σαλλούμ, και ο Ακκούβ, και ο Ταλμών, και ο Αχιμάν, και οι αδελφοί τους· ο Σαλλούμ ήταν ο άρχοντας·
18 αυτοί ήσαν μέχρι τώρα στην πύλη τού βασιλιά, προς τα ανατολικά, θυρωροί κατά τάγματα των γιων τού Λευί.
19 Και ο Σαλλούμ, ο γιος τού Κωρή, γιου τού Εβιασάφ, γιου τού Κορέ, και οι αδελφοί του, από την οικογένεια του πατέρα του, οι Κορίτες, ήσαν υπεύθυνοι για το έργο τής υπηρεσίας, φύλακες των πυλών τής σκηνής· και οι πατέρες τους, στο στρατόπεδο του Κυρίου, ήσαν φύλακες της εισόδου.
20 Και ο Φινεές, ο γιος τού Ελεάζαρ, μαζί με τον οποίο ήταν ο Κύριος, ήταν άλλοτε άρχοντας επάνω σ' αυτούς.
21 Ο Ζαχαρίας, ο γιος τού Μεσελεμία ήταν πυλωρός τής θύρας τής σκηνής τού μαρτυρίου.
22 Όλοι αυτοί που ήσαν εκλεγμένοι για να είναι πυλωροί των θυρών, ήσαν 2
12 Αυτοί ήσαν απαριθμημένοι, σύμφωνα με γενεαλογίες στις κωμοπόλεις τους, που ο Δαβίδ και ο Σαμουήλ, αυτός που έβλεπε, τους είχαν βάλει στο υπούργημά τους.
23 Κι αυτοί και οι γιοι τους είχαν την επιστασία των πυλών τού οίκου τού Κυρίου, του οίκου τής σκηνής, για να φυλάττουν.
24 Οι πυλωροί ήσαν προς την κατεύθυνση των τεσσάρων ανέμων, προς ανατολάς, προς δυσμάς, προς βορράν, και προς νότον.
25 Και οι αδελφοί τους, που ήσαν στις κωμοπόλεις τους, έπρεπε να έρχονται ανά επτά ημέρες στους διορισμένους καιρούς, μαζί μ' αυτούς.
26 Επειδή, αυτοί οι Λευίτες, οι τέσσερις αρχιπυλωροί, έμεναν στο υπούργημά τους, και είχαν την επίβλεψη των οικημάτων και των θησαυρών τού οίκου τού Θεού.
27 Και διανυχτέρευαν γύρω από τον οίκο τού Θεού, επειδή η φύλαξη ήταν στη δική τους επίβλεψη, κι αυτοί έπρεπε να τον ανοίγουν κάθε πρωινό.
28 Και μερικοί απ' αυτούς είχαν την επίβλεψη των λειτουργικών σκευών, επειδή μετρημένα τα έφερναν μέσα και μετρημένα τα έβγαζαν έξω.
29 Απ' αυτούς, ακόμα, ήσαν διορισμένοι για τα άλλα σκεύη, και για όλα τα σκεύη των ιερών, και για το σιμιγδάλι, και το κρασί, και το λάδι, και το θυμίαμα, και τα αρώματα.
30 Και μερικοί από τους γιους των ιερέων κατασκεύαζαν το αρωματικό μύρο.
31 Και ο Ματταθίας, αυτός από τους Λευίτες, ο πρωτότοκος, ο Σαλλούμ, του Κορίτη, είχε την επίβλεψη των τηγανιζόμενων πραγμάτων.
32 Και άλλοι από τους αδελφούς τους, από τους γιους των Κααθιτών, ήσαν για τους άρτους τής πρόθεσης, για να τους ετοιμάζουν ανά Σάββατο.
33 Και απ' αυτούς ήσαν οι ψαλτωδοί, αρχηγοί των πατριών των Λευιτών, που έμεναν στα οικήματα ελεύθεροι· επειδή, ενασχολούνταν στο έργο αυτό ημέρα και νύχτα.
34 Αυτοί ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των Λευιτών, σύμφωνα με τις γενεές τους· αυτοί οι αρχηγοί κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ.
35 ΚΑΙ στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέρας Γαβαών, ο Ιεχιήλ, και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μααχά·
36 και ο πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδών, έπειτα ο Σουρ, και ο Κεις, και ο Βάαλ, και ο Νηρ, και ο Ναδάβ,
37 και ο Γεδώρ, και ο Αχιώ, και ο Ζαχαρίας, και ο Μικλώθ·
38 και ο Μικλώθ γέννησε τον Σιμεάμ. Κι αυτοί ακόμα κατοίκησαν μαζί με τους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ, απέναντι από τους αδελφούς τους.
39 Και ο Νηρ γέννησε τον Κεις, και ο Κεις γέννησε τον Σαούλ, και ο Σαούλ γέννησε τον Ιωνάθαν, και τον Μελχί-σουέ, και τον Αβιναδάβ, και τον Ες-βαάλ.
40 Και ο γιος τού Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβ-βαάλ· και ο Μερίβ-βαάλ γέννησε τον Μιχά.
41 Και οι γιοι τού Μιχά ήσαν ο Φιθών, και ο Μελέχ, και ο Θαρεά,
42 και ο Άχαζ, αυτός που γέννησε τον Ιαρά· και ο Ιαρά γέννησε τον Αλεμέθ, και τον Αζμαβέθ, και τον Ζιμβρί· και ο Ζιμβρί γέννησε τον Μοσά·
43 και ο Μοσά γέννησε τον Βινεά· και ο Ρεφαϊα ήταν γιος του· ο Ελεασά, ο γιος του· ο Ασήλ, ο γιος του.
44 Και ο Ασήλ είχε έξι γιους, που τα ονόματά τους είναι τούτα: Ο Αζρικάμ, ο Βοχερού, και ο Ισμαήλ, και ο Σεαρία, και ο Οβαδία, και ο Ανάν· αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ασήλ.




Κεφάλαιο 10

1 ΟΙ δε Φιλισταίοι πολεμούσαν ενάντια στον Ισραήλ· και οι άνδρες τού Ισραήλ έφυγαν μπροστά από τους Φιλισταίους, και έπεσαν φονευμένοι στο βουνό Γελβουέ.
2 Και καθώς οι Φιλισταίοι έφτασαν πίσω από τον Σαούλ, και πίσω από τους γιους του, οι Φιλισταίοι πάταξαν τον Ιωνάθαν, και τον Αβιναδάβ, και τον Μαλχί-σουέ, τους γιους τού Σαούλ.
3 Και η μάχη βάρυνε ενάντια στον Σαούλ, και οι τοξότες τον πέτυχαν και πληγώθηκε από τους τοξότες.
4 Και ο Σαούλ είπε στον οπλοφόρο του: Τράβηξε τη μάχαιρά σου, και διαπέρασέ με μ' αυτή, για να μη έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με εμπαίξουν. Όμως, ο οπλοφόρος του δεν ήθελε· επειδή, φοβόταν υπερβολικά. Γι' αυτό, ο Σαούλ πήρε τη ρομφαία, και έπεσε επάνω της.
5 Και καθώς ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε κι αυτός επάνω στη ρομφαία, και πέθανε·
6 έτσι πέθανε ο Σαούλ, και οι τρεις γιοι του· και ολόκληρη η οικογένειά του πέθανε μαζί.
7 Και όλοι οι άνδρες τού Ισραήλ, που ήσαν στην κοιλάδα, βλέποντας ότι έφευγαν, και ότι ο Σαούλ και οι γιοι του πέθαναν, εγκατέλειψαν τότε τις πόλεις τους, και έφυγαν· και καθώς ήρθαν οι Φιλισταίοι, κατοίκησαν σ' αυτές.
8 Και την επόμενη ημέρα, όταν οι Φιλισταίοι ήρθαν για να ξεντύσουν τούς φονευμένους, βρήκαν τον Σαούλ και τους γιους του πεσμένους στο βουνό Γελβουέ.
9 Και τον ξέντυσαν, και πήραν το κεφάλι του, και τα όπλα του, και τα έστειλαν στη γη των Φιλισταίων, ολόγυρα, για να διαδώσουν την αγγελία στα είδωλά τους, και στον λαό.
10 Και τα όπλα του τα έκαναν ανάθημα στον οίκο των θεών τους, και κάρφωσαν το κεφάλι του στον ναό τού Δαγών.
11 Και όταν όλοι οι κάτοικοι της Ιαβείς-γαλαάδ άκουσαν, όλα όσα οι Φιλισταίοι έκαναν στον Σαούλ,
12 σηκώθηκαν όλοι οι δυνατοί άνδρες, και σήκωσαν το σώμα τού Σαούλ, και τα σώματα των γιων του, και τα έφεραν στην Ιαβείς, και έθαψαν τα κόκαλά τους κάτω από τη βελανιδιά στην Ιαβείς, και νήστεψαν επτά ημέρες.
13 Έτσι πέθανε ο Σαούλ, εξαιτίας τής ανομίας του, που ανόμησε στον Κύριο, ενάντια στον λόγο του Κυρίου, τον οποίο δεν φύλαξε· κι ακόμα, επειδή ζήτησε έναν άνθρωπο, που να έχει πνεύμα μαντείας, για να ρωτήσει,
14 και δεν ρώτησε τον Κύριο· γι' αυτό, τον θανάτωσε, και έστρεψε τη βασιλεία στον Δαβίδ, τον γιο τού Ιεσσαί.




Κεφάλαιο 11

1 ΤΟΤΕ, συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο Ισραήλ κοντά στον Δαβίδ στη Χεβρών, λέγοντας: Δες, κόκαλό σου είμαστε και σάρκα σου.
2 Ακόμα και άλλοτε, όταν ο Σαούλ βασίλευε, εσύ ήσουν που έβγαζες έξω και έβαζες μέσα τον Ισραήλ· και σε σένα είχε πει ο Κύριος ο Θεός σου: Εσύ θα ποιμάνεις τον λαό μου τον Ισραήλ, κι εσύ θα είσαι ο ηγεμόνας επάνω στον λαό μου τον Ισραήλ.
3 Και ήρθαν όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ στον βασιλιά στη Χεβρών· και ο Δαβίδ έκανε συνθήκη μαζί τους στη Χεβρών μπροστά στον Κύριο· και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλιά επάνω στον Ισραήλ, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, που είχε γίνει διαμέσου τού Σαμουήλ.
4 Και πήγαν, ο Δαβίδ και ολόκληρος ο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η Ιεβούς, όπου ήσαν οι Ιεβουσαίοι, που κατοικούσαν τη γη.
5 Και οι κάτοικοι της Ιεβούς είπαν στον Δαβίδ: Δεν θα μπεις εδώ μέσα. Αλλ' ο Δαβίδ κυρίευσε το φρούριο Σιών, που είναι η πόλη τού Δαβίδ.
6 Και ο Δαβίδ είπε: Όποιος πατάξει πρώτος τούς Ιεβουσαίους, θα είναι αρχηγός και στρατηγός. Και πρώτος ανέβηκε ο Ιωάβ, ο γιος τής Σερουϊας, και έγινε αρχηγός.
7 Και ο Δαβίδ κατοίκησε στο φρούριο· γι' αυτό, την ονόμασαν πόλη τού Δαβίδ.
8 Και οικοδόμησε ολόγυρα την πόλη, από τη Μιλλώ και ολόγυρα· και ο Ιωάβ επισκεύασε το υπόλοιπο της πόλης.
9 Και ο Δαβίδ προχωρούσε, ενώ μεγαλυνόταν· και ο Κύριος των δυνάμεων ήταν μαζί του.
10 ΚΙ ΑΥΤΟΙ ήσαν οι αρχηγοί των ισχυρών, που είχε ο Δαβίδ, οι οποίοι αγωνίστηκαν μαζί του για τη βασιλεία του, μαζί με ολόκληρο τον Ισραήλ, για να τον κάνουν βασιλιά, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, που είχε μιλήσει για τον Ισραήλ.
11 Κι αυτός είναι ο αριθμός των ισχυρών, που είχε ο Δαβίδ: Ο Ιασωβεάμ, ο γιος τού Αχμονί, ο πρώτος των οπλαρχηγών· αυτός, σείοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε μέσα σε μια μάχη.
12 Και ύστερα απ' αυτόν, ο Ελεάζαρ, ο γιος τού Δωδώ, ο Αχωχίτης, που ήταν ένας από τους τρεις ισχυρούς.
13 Αυτός ήταν μαζί με τον Δαβίδ στη Φας-δαμμείμ, και οι Φιλισταίοι συγκεντρώθηκαν εκεί για πόλεμο, όπου υπήρχε ένα μερίδιο χωραφιού γεμάτο κριθάρι· και ο λαός έφυγε μπροστά από τους Φιλισταίους.
14 Κι αυτοί στηλώθηκαν στο μέσον τού μεριδίου, και το ελευθέρωσαν, και πάταξαν τους Φιλισταίους· και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία.
15 Κατέβηκαν ακόμα τρεις από τους 30 αρχηγούς στην πέτρα, προς τον Δαβίδ, στο σπήλαιο Οδολλάμ· και το στρατόπεδο των Φιλισταίων στρατοπέδευε στην κοιλάδα Ραφαείμ.
16 Και ο Δαβίδ ήταν τότε στο οχύρωμα· και η φρουρά των Φιλισταίων τότε ήταν στη Βηθλεέμ.
17 Και ο Δαβίδ επιθύμησε νερό, και είπε: Ποιος θα μου έδινε να πιω νερό από το πηγάδι τής Βηθλεέμ, που είναι στην πύλη;
18 Και οι τρεις, αφού διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλισταίων, άντλησαν νερό από το πηγάδι τής Βηθλεέμ, που ήταν στην πύλη, και αφού το πήραν, το έφεραν στον Δαβίδ· όμως, ο Δαβίδ δεν θέλησε να το πιει, αλλά το έκανε σπονδή στον Κύριο,
19 λέγοντας: Μη γένοιτο σε μένα από τον Θεό μου να το κάνω αυτό! Θα πιω το αίμα αυτών των ανδρών, που εξέθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο; Επειδή, με κίνδυνο της ζωής τους το έφεραν. Γι' αυτό, δεν θέλησε να το πιει. Αυτά έκαναν οι τρεις ισχυροί.
20 Και ο Αβισαί, ο αδελφός του Ιωάβ, αυτός ήταν ο πρώτος από τους τρεις· κι αυτός, σείοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις.
21 Από τους τρεις, ήταν ο ενδοξότερος, περισσότερο από τους δύο, και έγινε αρχηγός τους· δεν έφτασε όμως τους τρεις πρώτους.
22 Ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωδαέ, γιος δυνατού άνδρα από την Καβσεήλ, που έκανε πολλά ανδραγαθήματα, αυτός πάταξε τους δύο λεοντώδεις άνδρες τού Μωάβ· αυτός, ακόμα, κατέβηκε και πάταξε ένα λιοντάρι μέσα σε λάκκο, σε ημέρα χιονιού·
23 αυτός, επιπλέον, πάταξε τον Αιγύπτιο άνδρα, έναν άνδρα μεγάλου αναστήματος, πέντε πηχών· και στο χέρι τού Αιγυπτίου υπήρχε μια λόγχη σαν το αντί τού υφαντή· και κατέβηκε σ' αυτόν με ράβδο, και αρπάζοντας τη λόγχη από το χέρι τού Αιγυπτίου, τον θανάτωσε με την ίδια του τη λόγχη·
24 αυτά έκανε ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωδαέ, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις ισχυρούς·
25 δέστε, αυτός στάθηκε ενδοξότερος από τους 30, δεν έφτασε όμως μέχρι τους τρεις πρώτους· και ο Δαβίδ τον διόρισε επικεφαλής των δορυφόρων του.
26 Και οι ισχυροί των στρατευμάτων ήσαν: Ο Ασαήλ, ο αδελφός τού Ιωάβ, ο Ελχανάν, ο γιος τού Δωδώ, από τη Βηθλεέμ,
27 ο Σαμμώθ ο Αρουρίτης, ο Χελής ο Φελωνίτης,
28 ο Ιράς, ο γιος τού Ικκής ο Θεκωίτης, ο Αβιέζερ ο Αναθωθίτης,
29 ο Σιββεχαϊ ο Χουσαθίτης, ο Ιλαϊ ο Αχωχίτης,
30 ο Μααραϊ ο Νετωφαθίτης, ο Χελέδ, ο γιος τού Βαανά, ο Νετωφαθίτης,
31 ο Ιτθαϊ, ο γιος τού Ριβαί, από τη Γαβαά των γιων τού Βενιαμίν, ο Βεναϊας ο Πιραθωνίτης,
32 ο Ουραί από τις κοιλάδες Γαάς, ο Αβιήλ ο Αρβαθίτης,
33 ο Αζμαβέθ ο Βααρουμίτης, ο Ελιαβά ο Σααλβωνίτης,
34 οι γιοι τού Ασήμ τού Γιζονίτη, ο Ιωνάθαν, ο γιος τού Σαγή, ο Αραρίτης,
35 ο Αχιάμ, ο γιος τού Σαχάρ, ο Αραρίτης, ο Ελιφάλ, ο γιος τού Ουρ,
36 ο Εφέρ, ο Μεχηραθίτης, ο Αχιά ο Φελωνίτης,
37 ο Εσρωέ ο Καρμηλίτης, ο Νααραί, ο γιος τού Εσβαί,
38 ο Ιωήλ, ο αδελφός τού Νάθαν, ο Μιβάρ, ο γιος τού Αγηρί,
39 ο Σελέκ ο Αμμωνίτης, ο Νααραί ο Βηρωθαίος, ο οπλοφόρος τού Ιωάβ, του γιου τής Σερουϊας,
40 ο Ιράς ο Ιεθρίτης, ο Γαρήβ ο Ιεθρίτης,
41 ο Ουρίας ο Χετταίος, ο Ζαβάδ, ο γιος τού Ααλαί,
42 ο Αδινά, ο γιος τού Σιζά τού Ρουβηνίτη, άρχοντας των Ρουβηνιτών, και άλλοι 30 μαζί του,
43 ο Ανάν, ο γιος τού Μααχά, και ο Ιωσαφάτ ο Μιθνίτης,
44 ο Οζίας ο Αστερωθίτης, ο Σαμά και ο Ιεχιήλ, οι γιοι τού Χωθάν του Αροηρίτη,
45 ο Ιεδιαήλ, ο γιος τού Σιμρί, και ο Ιωχά, ο αδελφός του ο Θισίτης,
46 ο Ελιήλ ο Μααβίτης, και ο Ιεριβαί, και ο Ιωσαυιά, οι γιοι τού Ελναάμ, και ο Ιεθεμά ο Μωαβίτης,
47 ο Ελιήλ, και ο Ωβήδ, και ο Ιασιήλ ο Μεσωβαϊτης.




Κεφάλαιο 12

1 ΚΙ ΑΥΤΟΙ είναι που ήρθαν στον Δαβίδ στη Σικλάγ, ενώ ήταν ακόμα κλεισμένος από το πρόσωπο του Σαούλ, του γιου τού Κεις, κι αυτοί ήσαν από τους ισχυρούς, που τον βοηθούσαν σε πόλεμο,
2 οπλισμένοι με τόξα, που μεταχειρίζονταν και το δεξί και το αριστερό τους χέρι στο να τοξεύουν πέτρες, και βέλη, με το τόξο, οι οποίοι ήσαν από τα αδέλφια τού Σαούλ, από τον Βενιαμίν·
3 ο αρχηγός ο Αχιέζερ, έπειτα ο Ιωάς, γιοι τού Σεμαά τού Γαβααθίτη· και ο Ιεζιήλ και ο Φελέτ, γιοι τού Αζμαβέθ· και ο Βεραχά, και ο Ιηού ο Αναθωθίτης,
4 και ο Ισμαϊα ο Γαβαωνίτης, δυνατός ανάμεσα στους 30 και επικεφαλής των 30· και ο Ιερεμίας, και ο Ιααζιήλ, και ο Ιωανάν, και ο Ιωζαβάδ ο Γεδηρωθίτης,
5 ο Ελουζαϊ, και ο Ιεριμώθ, και ο Βααλία, και ο Σεμαρίας, και ο Σεφατίας ο Αρουφίτης,
6 και ο Ελκανά, και ο Ιεσιά, και ο Αζαρεήλ, και ο Ιωεζέρ, και ο Ιασωβεάμ, οι Κορίτες,
7 και ο Ιωηλά, και ο Ζεβαδίας, οι γιοι τού Ιεροάμ από τη Γεδώρ.
8 Και από τους Γααδίτες χωρίστηκαν μερικοί, και ήρθαν προς τον Δαβίδ στο οχύρωμα στην έρημο, ισχυροί σε δύναμη, άνδρες παράταξης πολέμου, ασπιδοφόροι και λογχοφόροι, και τα πρόσωπά τους ήσαν πρόσωπα λιονταριού, και ως προς την ταχύτητα, σαν τις δορκάδες επάνω στα βουνά·
9 ο Εσέρ ο άρχοντας, ο Οβαδία ο δεύτερος, ο Ελιάβ ο τρίτος,
10 ο Μισμανά ο τέταρτος, ο Ιερεμίας ο πέμπτος,
11 ο Ατθαϊ ο έκτος, ο Ελιήλ ο έβδομος,
12 ο Ιωανάν ο όγδοος, ο Ελζαβάδ ο ένατος,
13 ο Ιερεμίας ο δέκατος, ο Μαχβαναί ο ενδέκατος.
14 Αυτοί ήσαν από τους γιους τού Γαδ, αρχηγοί τού στρατού, ο ένας ο μικρότερος επικεφαλής σε 100, και ο μεγαλύτερος επικεφαλής σε 1.000.
15 Αυτοί ήσαν που διάβηκαν τον Ιορδάνη στον πρώτο μήνα, όταν πλημμυρίζει σε όλες τις όχθες του· και διασκόρπισαν όλους τους κατοίκους των κοιλάδων, προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά.
16 Ακόμα, ήρθαν από τους γιους τού Βενιαμίν και του Ιούδα στο οχύρωμα προς τον Δαβίδ.
17 Και ο Δαβίδ βγήκε σε συνάντησή τους, και αποκρινόμενος είπε σ' αυτούς: Αν έρχεστε σε μένα με ειρήνη για να με βοηθήσετε, η καρδιά μου θα είναι ενωμένη με σας· αλλά, αν έρχεστε για να με προδώσετε στους εχθρούς μου, ενώ δεν υπάρχει αδικία στα χέρια μου, ο Θεός των πατέρων μας ας δει, και ας το ελέγξει.
18 Και το Πνεύμα περιχύθηκε στον Αμασαϊ, τον άρχοντα των 30, και είπε: Δικοί σου είμαστε, Δαβίδ, και μαζί σου, γιε τού Ιεσσαί. Ειρήνη, ειρήνη σε σένα, και ειρήνη στους βοηθούς σου! Επειδή, ο Θεός σε βοηθάει. Τότε, ο Δαβίδ τούς δέχθηκε και τους έκανε αρχηγούς των δυνάμεών του.
19 Και από τον Μανασσή προσχώρησαν στον Δαβίδ, όταν ήρθε μαζί με τους Φιλισταίους ενάντια στον Σαούλ, για να πολεμήσει, όμως δεν τους βοήθησαν· επειδή, οι ηγεμόνες των Φιλισταίων, αφού έκαναν συμβούλιο, τον έδιωξαν, λέγοντας: Θα προσχωρήσει στον Σαούλ, τον κύριό του, με αντάλλαγμα τα κεφάλια μας.
20 Ενώ πορευόταν στη Σικλάγ, προσχώρησαν σ' αυτόν από τον Μανασσή, ο Αδνά, και ο Ιωζαβάδ, και ο Ιεδιαήλ, και ο Μιχαήλ, και ο Ιωζαβάδ, και ο Ελιού, και ο Σιλθαϊ, αρχηγοί των χιλιάδων τού Μανασσή·
21 κι αυτοί βοήθησαν τον Δαβίδ εναντίον των ληστών· επειδή, όλοι ήσαν ισχυροί σε δύναμη, και έγιναν αρχηγοί τού στρατεύματος.
22 Επειδή, τότε, από ημέρα σε ημέρα έρχονταν στον Δαβίδ για να τον βοηθήσουν, μέχρις ότου το στρατόπεδο έγινε μεγάλο, σαν στρατόπεδο Θεού.
23 ΚΙ αυτοί είναι οι αριθμοί των αρχηγών, που ήσαν οπλισμένοι για πόλεμο, που είχαν έρθει στον Δαβίδ στη Χεβρών, για να στρέψουν σ' αυτόν τη βασιλεία τού Σαούλ, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου.
24 Οι γιοι τού Ιούδα, ασπιδοφόροι και λογχοφόροι, 6.800, οπλισμένοι για πόλεμο.
25 Από τους γιους τού Συμεών, ισχυροί σε δύναμη, για πόλεμο, 7.100.
26 Από τους γιους τού Λευί, 4.600.
27 Και ο Ιωδαέ ήταν αρχηγός των Ααρωνιτών, και μαζί του ήσαν 3.700·
28 και ο Σαδώκ, νέος ισχυρός σε δύναμη, και από την οικογένεια του πατέρα του, 22 αρχηγοί.
29 Και από τους γιους τού Βενιαμίν, αδελφούς τού Σαούλ, 3.000· επειδή, μέχρι τότε το μεγαλύτερο μέρος απ' αυτούς υπερασπιζόταν την οικογένεια του Σαούλ.
30 Και από τους γιους τού Εφραϊμ, 20.800 ισχυροί σε δύναμη, ονομαστοί άνδρες τής οικογένειας των πατέρων τους.
31 Και από τη μισή φυλή τού Μανασσή, 18.000· που ονομάστηκαν κατ' όνομα, για νάρθουν να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά.
32 Και από τους γιους τού Ισσάχαρ, άνδρες συνετοί στη γνώση των καιρών, ώστε να γνωρίζουν τι έπρεπε να κάνει ο Ισραήλ· οι αρχηγοί τους ήσαν 200· και όλοι οι αδελφοί τους κάτω από τη διαταγή τους.
33 Από τον Ζαβουλών όσοι έβγαιναν σε πόλεμο, που παρατάσσονταν σε μάχη, με όλα τα όπλα τού πολέμου, 50.000, μάχιμοι από παράταξη, όχι με διπλή καρδιά.
34 Και από τον Νεφθαλί, 1.000 αρχηγοί, και μαζί τους ασπιδοφόροι και λογχοφόροι 37.000.
35 Και από τους Δανίτες, άνδρες που παρατάσσονταν σε πόλεμο, 28.600.
36 Και από τον Ασήρ, όσοι έβγαιναν σε πόλεμο, μάχιμοι από παράταξη, 40.000.
37 Και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη από τους Ρουβηνίτες, και από τους Γαδίτες. και από τη μισή φυλή τού Μανασσή, με όλα τα όπλα τού πολέμου για μάχη, 120.000.
38 Όλοι αυτοί οι άνδρες οι πολεμιστές, μάχιμοι από παράταξη, ήρθαν με πλήρη καρδιά στη Χεβρών, για να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά σε ολόκληρο τον Ισραήλ· κι ακόμα, ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ ήταν μια καρδιά για να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά.
39 Και ήσαν εκεί με τον Δαβίδ τρεις ημέρες, τρώγοντας και πίνοντας· επειδή, οι αδελφοί τους είχαν κάνει ετοιμασία γι' αυτούς.
40 Ακόμα, κι εκείνοι που γειτόνευαν μαζί τους, μέχρι τον Ισσάχαρ, και τον Ζαβουλών, και τον Νεφθαλί, έφεραν τροφές επάνω σε γαϊδούρια, κι επάνω σε καμήλους, κι επάνω σε μουλάρια, κι επάνω σε βόδια, τροφές αλευριού, παλάθες σύκων, και σταφίδες, και κρασί, και λάδι, και βόδια και πρόβατα, σε αφθονία· επειδή, υπήρχε ευφροσύνη στον Ισραήλ.




Κεφάλαιο 13

1 ΚΑΙ ο Δαβίδ έκανε συμβούλιο με τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους, και όλους τους αρχηγούς.
2 Και ο Δαβίδ είπε σε ολόκληρη τη σύναξη του Ισραήλ: Αν σας φαίνεται καλό, και είναι από τον Κύριο τον Θεό μας, ας στείλουμε παντού στους αδελφούς μας, που έχουν απομείνει σε ολόκληρη τη γη τού Ισραήλ, και μαζί τους προς τους ιερείς και τους Λευίτες στις πόλεις τους και τα περίχωρα, για να συναχθούν σε μας·
3 και ας μεταφέρουμε σε μας την κιβωτό τού Θεού μας· επειδή, δεν τη ζητήσαμε στις ημέρες τού Σαούλ.
4 Και ολόκληρη η σύναξη είπαν να κάνουν έτσι· επειδή, το πράγμα ήταν αρεστό στα μάτια ολόκληρου του λαού.
5 Τότε, ο Δαβίδ συγκέντρωσε ολόκληρο τον Ισραήλ, από τη Σιχώρ τής Αιγύπτου μέχρι την είσοδο της Αιμάθ, για να φέρουν την κιβωτό τού Θεού από την Κιριάθ-ιαρείμ.
6 Και ανέβηκε ο Δαβίδ, και ολόκληρος ο Ισραήλ, στη Βααλά, στην Κιριάθ-ιαρείμ τού Ιούδα, για να ανεβάσει από εκεί την κιβωτό τού Κυρίου τού Θεού, που κάθεται επάνω σε χερουβείμ, όπου ονομάστηκε το όνομά του.
7 Και ανέβασαν την κιβωτό τού Θεού επάνω σε νέα άμαξα από την οικογένεια του Αβιναδάβ· και οδήγησαν την άμαξα ο Ουζά και ο Αχιώ.
8 Και ο Δαβίδ και ολόκληρος ο Ισραήλ έπαιζαν μπροστά στον Θεό, με όλη τη δύναμη, και με τραγούδια, και με κιθάρες, και με ψαλτήρια, και με τύμπανα, και με κύμβαλα, και με σάλπιγγες.
9 Και όταν έφτασαν μέχρι το αλώνι τού Χειδών, ο Ουζά άπλωσε το χέρι του, για να κρατήσει την κιβωτό· επειδή, τα βόδια την είχαν κουνήσει.
10 Και εξάφθηκε ο θυμός τού Κυρίου ενάντια στον Ουζά, και τον πάταξε, επειδή άπλωσε το χέρι του επάνω στην κιβωτό· και πέθανε εκεί μπροστά στον Θεό.
11 Και ο Δαβίδ λυπήθηκε, που ο Κύριος έκανε χαλασμό επάνω στον Ουζά· και αποκάλεσε αυτό τον τόπο Φαρές-ουζά μέχρι αυτή την ημέρα.
12 Και ο Δαβίδ φοβήθηκε τον Θεό εκείνη την ημέρα, λέγοντας: Πώς θα φέρω κοντά μου την κιβωτό του Θεού!
13 Και ο Δαβίδ δεν μετακίνησε την κιβωτό προς τον εαυτό του στην πόλη τού Δαβίδ, αλλά την έστρεψε προς το σπίτι τού Ωβήδ-εδώμ τού Γετθαίου.
14 Και η κιβωτός τού Θεού κάθησε με την οικογένεια του Ωβήδ-εδώμ στο σπίτι του τρεις μήνες. Και ο Κύριος ευλόγησε την οικογένεια του Ωβήδ-εδώμ, και όλα όσα είχε.




Κεφάλαιο 14

1 ΚΑΙ ο Χειράμ, ο βασιλιάς τής Τύρου, έστειλε πρεσβευτές στον Δαβίδ, και κέδρινα ξύλα, και κτίστες, και ξυλουργούς, για να του οικοδομήσουν ένα παλάτι.
2 Και ο Δαβίδ γνώρισε, ότι ο Κύριος τον είχε κάνει βασιλιά επάνω στον Ισραήλ, επειδή η βασιλεία του υψώθηκε σε ύψος, για τον λαό του τον Ισραήλ.
3 Κι ακόμα, ο Δαβίδ πήρε γυναίκες στην Ιερουσαλήμ· και ο Δαβίδ γέννησε επιπλέον γιους και θυγατέρες.
4 Κι αυτά είναι τα ονόματα των παιδιών, που γεννήθηκαν σ' αυτόν στην Ιερουσαλήμ: Ο Σαμμουά, και ο Σωβάβ, ο Νάθαν, και ο Σολομώντας,
5 και ο Ιεβάρ, και ο Ελισουά, και ο Ελφαλέτ,
6 και ο Νωγά, και ο Νεφέγ, και ο Ιαφιά,
7 και ο Ελισαμά, και ο Βεελιαδά, και ο Ελιφαλέτ.
8 ΚΑΙ καθώς οι Φιλισταίοι άκουσαν ότι ο Δαβίδ χρίστηκε βασιλιάς επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ, ανέβηκαν όλοι οι Φιλισταίοι να ζητήσουν τον Δαβίδ. Και καθώς ο Δαβίδ το άκουσε, βγήκε εναντίον τους.
9 Και οι Φιλισταίοι ήρθαν και διαχύθηκαν στην κοιλάδα Ραφαείμ.
10 Και ο Δαβίδ ρώτησε τον Θεό, λέγοντας: Να ανέβω εναντίον των Φιλισταίων; Και: Θα τους παραδώσεις στο χέρι μου; Και ο Κύριος του απάντησε: Ανέβα· επειδή, θα τους παραδώσω στο χέρι σου.
11 Και ανέβηκαν στην Βάαλ-φερασείμ· κι εκεί ο Δαβίδ τούς πάταξε. Τότε, ο Δαβίδ είπε: Ο Θεός διέσχισε τους εχθρούς μου με το δικό μου χέρι, καθώς διασχίζονται τα νερά· γι'αυτό, αποκάλεσαν το όνομα εκείνου του τόπου Βάαλ-φερασείμ.
12 Και εκεί εγκατέλειψαν τους θεούς τους· και ο Δαβίδ πρόσταξε, και τους κατέκαψαν με φωτιά.
13 Και οι Φιλισταίοι διαχύθηκαν ξανά στην κοιλάδα·
14 γι' αυτό, ο Δαβίδ ξαναρώτησε τον Θεό· και ο Θεός τού είπε: Μη ανέβεις πίσω απ' αυτούς· αλλά, στρέψε απ' αυτούς, και πήγαινε εναντίον τους απέναντι από τις συκαμινιές.
15 Και όταν ακούσεις θόρυβο διάβασης επάνω στις κορυφές των συκαμινιών, τότε θα βγεις σε μάχη· επειδή, μπροστά σου θα βγει ο Θεός, για να πατάξει το στρατόπεδο των Φιλισταίων.
16 Και ο Δαβίδ έκανε όπως τον είχε προστάξει ο Θεός· και πάταξαν το στρατόπεδο των Φιλισταίων από τη Γαβαών μέχρι τη Γεζέρ.
17 Και το όνομα του Δαβίδ βγήκε σε όλους τους τόπους· και ο Κύριος έφερε φόβο επάνω σε όλα τα έθνη.




Κεφάλαιο 15

1 ΚΑΙ ο Δαβίδ έκανε για τον εαυτό του παλάτια στην πόλη τού Δαβίδ, και ετοίμασε έναν τόπο για την κιβωτό τού Θεού, και έστησε γι' αυτή μια σκηνή.
2 Τότε, ο Δαβίδ είπε: Την κιβωτό τού Θεού δεν πρέπει να τη σηκώσουν παρά μόνον οι Λευίτες· επειδή, αυτούς έχει εκλέξει ο Κύριος για να σηκώνουν την κιβωτό τού Θεού, και να υπηρετούν σ' αυτή, πάντοτε.
3 Και ο Δαβίδ συγκέντρωσε ολόκληρο τον Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, για να ανεβάσουν την κιβωτό τού Κυρίου στον τόπο της, που είχε ετοιμάσει γι' αυτή.
4 Και ο Δαβίδ συγκέντρωσε τους γιους τού Ααρών, και τους Λευίτες·
5 από τους γιους τού Καάθ, τον Ουριήλ, τον αρχηγό, και τους αδελφούς του, 120·
6 από τους γιους τού Μεραρί, τον Ασαϊα, τον αρχηγό, και τους αδελφούς του, 220·
7 από τους γιους τού Γηρσώμ, τον Ιωήλ, τον αρχηγό, και τους αδελφούς του, 130·
8 από τους γιους τού Ελισαφάν, τον Σεμαϊα, τον αρχηγό, και τους αδελφούς του, 200·
9 από τους γιους τού Χεβρών, τον Ελιήλ, τον αρχηγό, και τους αδελφούς του, 80·
10 από τους γιους τού Οζιήλ, τον Αμμιναδάβ, τον αρχηγό, και τους αδελφούς του, 112.
11 Και ο Δαβίδ κάλεσε τον Σαδώκ και τον Αβιάθαρ, τους ιερείς, και τους Λευίτες, τον Ουριήλ, τον Ασαϊα, και τον Ιωήλ, τον Σεμαϊα, και τον Ελιήλ, και τον Αμμιναδάβ,
12 και τους είπε: Εσείς, οι άρχοντες των πατριών των Λευιτών, αγιαστείτε, εσείς και οι αδελφοί σας, και ανεβάστε την κιβωτό τού Κυρίου τού Θεού τού Ισραήλ στον τόπο που έχω ετοιμάσει γι' αυτή·
13 επειδή, μια που εσείς δεν το κάνατε στην αρχή, ο Κύριος ο Θεός μας έκανε σε μας χαλασμό, επειδή δεν τον ζητήσαμε σύμφωνα με το διαταγμένο.
14 Οι ιερείς, λοιπόν, και οι Λευίτες αγιάστηκαν για να ανεβάσουν την κιβωτό τού Κυρίου τού Θεού τού Ισραήλ.
15 Και οι γιοι των Λευιτών σήκωσαν επάνω στους ώμους την κιβωτό τού Θεού, με τους μοχλούς επάνω τους, όπως είχε προστάξει ο Μωυσής, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου.
16 Και ο Δαβίδ είπε στους αρχηγούς των Λευιτών, να βάλουν τους αδελφούς τους τούς ψαλτωδούς με μουσικά όργανα, ψαλτήρια και κιθάρες και κύμβαλα, για να ηχούν υψώνοντας φωνή με ευφροσύνη.
17 Και οι Λευίτες έβαλαν τον Αιμάν, τον γιο τού Ιωήλ· και από τους αδελφούς του, τον Ασάφ, τον γιο τού Βαραχία· και από τους γιους τού Μεραρί, από τους αδελφούς τους, τον Εθάν, τον γιο τού Κεισαία·
18 και μαζί τους, τους δευτερεύοντες αδελφούς τους, τον Ζαχαρία, τον Βεν, και τον Ιααζιήλ, και τον Σεμιραμώθ, και τον Ιεχιήλ, και τον Ουννί, τον Ελιάβ, και τον Βεναϊα, και τον Μαασία, και τον Ματταθία, και τον Ελιφελεού, και τον Μικνεϊα, και τον Ωβήδ-εδώμ, και τον Ιεϊήλ, τους πυλωρούς.
19 Έτσι, οι ψαλτωδοί, ο Αιμάν, ο Ασάφ, και ο Αιθάν, καθορίστηκαν για να ηχούν με χάλκινα κύμβαλα·
20 και ο Ζαχαρίας, και ο Αζιήλ, και ο Σεμιραμώθ, και ο Ιεχιήλ, και ο Ουννί, και ο Ελιάβ, και ο Μαασίας, και ο Βεναϊας, με ψαλτήρια σε ψηλότερη μελωδία·
21 και ο Ματταθίας, και ο Ελιφελεού, και ο Μικνεϊας, και ο Ωβήδ-εδώμ, και ο Ιεϊήλ, και ο Αζαζίας, σε Σεμινίθ, για να ενισχύσουν τον τόνο.
22 Και ο Χενανίας ήταν ο πρώτος τραγουδιστής των Λευιτών, που κατεύθυνε στο τραγούδι, επειδή ήταν συνετός.
23 Και ο Βαραχίας και ο Ελκανά ήσαν πυλωροί τής κιβωτού.
24 Και ο Σεβανίας, και ο Ιωσαφάτ, και ο Ναθαναήλ, και ο Αμασαϊ, και ο Ζαχαρίας, και ο Βεναϊας, και ο Ελιέζερ, οι ιερείς, σάλπιζαν με τις σάλπιγγες μπροστά από την κιβωτό τού Θεού· και ο Ωβήδ-εδώμ και ο Ιεχιά ήσαν πυλωροί τής κιβωτού.
25 Και πήγαν ο Δαβίδ, και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, και οι χιλίαρχοι, να ανεβάσουν την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου από τον οίκο τού Ωβήδ-εδώμ με ευφροσύνη.
26 Και όταν ο Θεός ενδυνάμωνε τους Λευίτες που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, θυσίαζαν επτά μοσχάρια και επτά κριάρια.
27 Και ο Δαβίδ ήταν ντυμένος με βύσσινη στολή, και όλοι οι Λευίτες που βάσταζαν την κιβωτό, και οι ψαλτωδοί, και ο Χενανίας, ο πρώτος τραγουδιστής των ψαλτωδών· και ο Δαβίδ φορούσε λινό εφόδ.
28 Έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ ανέβαζε την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, με αλαλαγμό, και με φωνή κεράτινης σάλπιγγας, και με σάλπιγγες, και με κύμβαλα, ηχώντας επάνω σε ψαλτήρια και σε κιθάρες.
29 Και ενώ η κιβωτός τής διαθήκης τού Κυρίου έμπαινε μέσα στην πόλη τού Δαβίδ, η Μιχάλ, η θυγατέρα τού Σαούλ, έσκυψε από το παράθυρο, και βλέποντας τον βασιλιά Δαβίδ να χορεύει και να παίζει, τον εξουθένωσε στην καρδιά της.




Κεφάλαιο 16

1 Και έφεραν την κιβωτό τού Θεού, και την έβαλαν στο μέσον τής σκηνής, που είχε στήσει ο Δαβίδ γι' αυτή· και πρόσφεραν τα ολοκαυτώματα και τις ειρηνικές προσφορές μπροστά στον Θεό.
2 Και αφού ο Δαβίδ τελείωσε να προσφέρει τα ολοκαυτώματα και τις ειρηνικές προσφορές, ευλόγησε τον λαό στο όνομα του Κυρίου.
3 Και μοίρασε σε κάθε άνθρωπο από τον Ισραήλ, από άνδρα μέχρι γυναίκα, σε κάθε έναν ένα ψωμί, και ένα κομμάτι κρέας, και μία φιάλη κρασί.
4 Και από τους Λευίτες διόρισε να υπηρετούν μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου, και να επαινούν, και να ευχαριστούν, και να υμνούν τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ.
5 ως πρώτον τον Ασάφ, και δεύτερόν του τον Ζαχαρία, έπειτα τον Ιεϊήλ, και τον Σεμιραμώθ, και τον Ιεχιήλ, και τον Ματταθία, και τον Ελιάβ, και τον Βεναϊα, και τον Ωβήδ-εδώμ· και ο μεν Ιεϊήλ ηχούσε επάνω σε ψαλτήρια και κιθάρες, ο δε Ασάφ σε κύμβαλα·
6 και ο Βεναϊας και ο Ιααζιήλ, οι ιερείς, με σάλπιγγες μπροστά πάντοτε από την κιβωτό τής διαθήκης τού Θεού.
7 Τότε, για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα, ο Δαβίδ παρέδωσε στο χέρι τού Ασάφ και των αδελφών του τούτο τον ψαλμό για να δοξολογήσει τον Κύριο:
8 Δοξολογείτε τον Κύριο· επικαλείστε το όνομά του· να κάνετε γνωστά τα έργα του στα έθνη.
9 Ψάλλετε σ' αυτόν· ψαλμωδείτε σ' αυτόν· μιλάτε για όλα τα θαυμάσιά του.
10 Καυχάστε στο άγιό του όνομα· ας ευφραίνεται η καρδιά εκείνων που εκζητούν τον Κύριο.
11 Ζητάτε τον Κύριο και τη δύναμή του· εκζητάτε παντοτινά το πρόσωπό του.
12 Να θυμάστε τα θαυμαστά του έργα, τα οποία έκανε, τα τεράστια μεγαλεία του, και τις κρίσεις τού στόματός του.
13 Εσείς, σπέρμα τού Ισραήλ τού δούλου του, γιοι τού Ιακώβ, οι εκλεκτοί του.
14 Αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός μας· οι κρίσεις του είναι σε ολόκληρη τη γη.
15 Να θυμάστε πάντοτε τη διαθήκη του, τον λόγο του που πρόσταξε σε χίλιες γενεές·
16 Τη διαθήκη που έκανε στον Αβραάμ, και τον όρκο του στον Ισαάκ·
17 Και τον βεβαίωσε στον Ιακώβ ως νόμο, στον Ισραήλ ως αιώνια διαθήκη,
18 Λέγοντας: Σε σένα θα δώσω τη γη Χαναάν, για μερίδα τής κληρονομιάς σας.
19 Ενώ εσείς ήσασταν λιγοστοί σε αριθμό, λίγοι και πάροικοι μέσα σ' αυτή,
20 Και διέρχονταν από έθνος σε έθνος, και από βασιλεία σε άλλον λαό,
21 Δεν άφησε άνθρωπο να τους αδικήσει· μάλιστα, για χάρη τους έλεγξε βασιλιάδες,
22 Λέγοντας: Μη αγγίξετε τους χρισμένους μου, και μη κακοποιήσετε τους προφήτες μου.
23 Ψάλλετε στον Κύριο ολόκληρη η γη· κηρύττετε από ημέρα σε ημέρα τη σωτηρία του.
24 Αναγγέλλετε στα έθνη τη δόξα του, σε όλους τους λαούς τα θαυμαστά του έργα.
25 Επειδή, ο Κύριος είναι μεγάλος, και υπερβολικά αξιύμνητος, και είναι φοβερός, περισσότερο από όλους τους θεούς.
26 Επειδή, όλοι οι θεοί των εθνών είναι είδωλα· ενώ ο Κύριος δημιούργησε τους ουρανούς.
27 Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι μπροστά του· δύναμη και αγαλλίαση στον τόπο του.
28 Αποδώστε στον Κύριο, πατριές των λαών, αποδώστε στον Κύριο δόξα και κράτος.
29 Αποδώστε στον Κύριο τη δόξα τού ονόματός του· πάρτε προσφορές, κι ελάτε μπροστά του· προσκυνήστε τον Κύριο μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του.
30 Να φοβάστε από το πρόσωπό του, ολόκληρη η γη· η οικουμένη θα είναι βέβαια στερεωμένη, δεν θα σαλευτεί.
31 Ας ευφραίνονται οι ουρανοί, και ας αγάλλεται η γη· και ας λένε ανάμεσα στα έθνη: Ο Κύριος βασιλεύει.
32 Ας ηχεί η θάλασσα, και το πλήρωμά της· ας χαίρονται οι πεδιάδες, και όλα όσα υπάρχουν σ' αυτές.
33 Τότε, θα αγάλλονται τα δέντρα του δάσους στην παρουσία τού Κυρίου· επειδή, έρχεται να κρίνει τη γη,
34 Δοξολογείτε τον Κύριο· επειδή, είναι αγαθός· επειδή το έλεός του μένει στον αιώνα.
35 Και πείτε: Σώσε μας, Θεέ τής σωτηρίας μας, και συγκέντρωσέ μας, και ελευθέρωσέ μας από τα έθνη, Για να δοξολογούμε το όνομά σου, και να καυχώμαστε στην αίνεσή σου.
36 Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Και ολόκληρος ο λαός είπε: Αμήν, και δοξολόγησε τον Κύριο.
37 Τότε, άφησε εκεί, μπροστά στην κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, τον Ασάφ και τους αδελφούς του, για να υπηρετούν πάντοτε μπροστά στην κιβωτό, σύμφωνα με το απαιτούμενο της κάθε ημέρας·
38 και τον Ωβήδ-εδώμ και τους αδελφούς του, 68· και τον Ωβήδ-εδώμ, τον γιο τού Ιεδουθούν, και τον Ωσά, για πυλωρούς·
39 και τον Σαδώκ τον ιερέα, και τους αδελφούς του τους ιερείς, μπροστά στη σκηνή τού Κυρίου στον ψηλό τόπο, που είναι στη Γαβαών,
40 για να προσφέρουν ολοκαυτώματα στον Κύριο επάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, πάντοτε, το πρωί και την εσπέρα, και να κάνουν σύμφωνα με όλα τα γραμμένα μέσα στον νόμο τού Κυρίου, που είχε προστάξει στον Ισραήλ·
41 και μαζί τους, τον Αιμάν, και τον Ιεδουθούν και τους υπόλοιπους, τους εκλεγμένους, που διορίστηκαν ονομαστικά, για να δοξολογούν τον Κύριο, επειδή το έλεός του μένει στον αιώνα·
42 και μαζί τους, τον Αιμάν και τον Ιεδουθούν, με σάλπιγγες, και κύμβαλα, για εκείνους που έπρεπε να ηχούν, και με μουσικά όργανα του Θεού. Και οι γιοι τού Ιεδουθούν ήσαν πυλωροί.
43 Και ολόκληρος ο λαός έφυγε, κάθε ένας στο σπίτι του· και ο Δαβίδ γύρισε, για να ευλογήσει την οικογένειά του.




Κεφάλαιο 17

1 ΚΑΙ αφού ο Δαβίδ κάθησε στο παλάτι του, είπε ο Δαβίδ στον Νάθαν τον προφήτη: Να, εγώ κατοικώ σε κέδρινο σπίτι, ενώ η κιβωτός τής διαθήκης τού Κυρίου κάτω από παραπετάσματα.
2 Και ο Νάθαν είπε στον Δαβίδ: Κάνε ό,τι είναι στην καρδιά σου· επειδή, ο Θεός είναι μαζί σου.
3 Και τη νύχτα εκείνη έγινε λόγος του Θεού προς τον Νάθαν, λέγοντας:
4 Πήγαινε, και πες στον Δαβίδ τον δούλο μου: Έτσι λέει ο Κύριος· Εσύ δεν θα οικοδομήσεις σε μένα οίκο για να κατοικώ·
5 επειδή, δεν κατοίκησα σε οίκο, από την ημέρα που ανέβασα τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, μέχρι την ημέρα αυτή· αλλ' ήμουν από σκηνή σε σκηνή, και από κατασκήνωμα σε κατασκήνωμα.
6 Παντού όπου περπάτησα μαζί με ολόκληρο τον Ισραήλ, μίλησα ποτέ σε κάποιον από τους κριτές τού Ισραήλ, που είχα προστάξει να ποιμάνουν τον λαό μου, λέγοντας: Γιατί δεν οικοδομήσατε σε μένα κέδρινον οίκο;
7 Τώρα, λοιπόν, έτσι θα πεις στον Δαβίδ τον δούλο μου: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Εγώ σε πήρα από τη μάντρα, από το πίσω μέρος των προβάτων, για να είσαι ηγεμόνας επάνω στον λαό μου τον Ισραήλ·
8 και ήμουν μαζί σου παντού όπου περπάτησες, και εξολόθρευσα όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου, και έκανα σε σένα όνομα, σύμφωνα με το όνομα των μεγάλων, που είναι επάνω στη γη.
9 Και θα διορίσω έναν τόπο για τον λαό μου τον Ισραήλ, και θα τους φυτέψω, και θα κατοικούν σε δικό τους τόπο, και δεν θα μεταφέρονται πλέον· και οι γιοι τής αδικίας δεν θα τους καταθλίβουν πλέον, όπως άλλοτε,
10 και όπως από τις ημέρες, κατά τις οποίες είχα βάλει κριτές επάνω στον λαό μου τον Ισραήλ. Και θα ταπεινώσω όλους τους εχθρούς σου. Σου αναγγέλλω ακόμα, ότι ο Κύριος θα οικοδομήσει οίκο σε σένα.
11 Και αφού συμπληρωθούν οι ημέρες σου, για να πας μαζί με τους πατέρες σου, θα σηκώσω μετά από σένα το σπέρμα σου, που θα είναι από τους γιους σου, και θα στερεώσω τη βασιλεία του.
12 Αυτός θα οικοδομήσει οίκο σ' εμένα, και θα στερεώσω τον θρόνο του μέχρι τον αιώνα.
13 Εγώ θα είμαι σ' αυτόν πατέρας, κι αυτός θα είναι σε μένα γιος· και δεν θα αφαιρέσω το έλεός μου απ' αυτόν, καθώς το αφαίρεσα από εκείνον που ήταν πριν από σένα·
14 αλλά, θα τον στήσω στον οίκο μου και στη βασιλεία μου μέχρι τον αιώνα· και ο θρόνος του θα είναι στερεωμένος στον αιώνα.
15 Σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια, και σύμφωνα με ολόκληρη αυτή την όραση, έτσι μίλησε ο Νάθαν στον Δαβίδ.
16 Τότε, ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε μέσα και κάθησε μπροστά στον Κύριο, και είπε: Ποιος είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και ποια είναι η οικογένειά μου, ώστε με έφερες μέχρι το σημείο αυτό;
17 Αλλά κι αυτό στάθηκε μικρό στα μάτια σου, Θεέ· και μίλησες για την οικογένεια του δούλου σου, για ένα μακρινό μέλλον, και κοίταξες επάνω μου σαν σε άνθρωπον ψηλού βαθμού κατά την κατάσταση, Κύριε Θεέ.
18 Τι μπορεί πλέον να πει σε σένα ο Δαβίδ, για την τιμή που έκανες στον δούλο σου; Επειδή, εσύ γνωρίζεις τον δούλο σου.
19 Κύριε, χάρη του δούλου σου, και σύμφωνα με την καρδιά σου, έκανες όλη αυτή τη μεγαλοσύνη, για να κάνεις γνωστά όλα αυτά τα μεγαλεία.
20 Κύριε, δεν υπάρχει όμοιος με σένα ούτε υπάρχει Θεός εκτός από σένα, σύμφωνα με όλα όσα ακούσαμε με τα αυτιά μας.
21 Και ποιο άλλο έθνος επάνω στη γη είναι όπως ο λαός σου ο Ισραήλ, που ο Θεός ήρθε να εξαγοράσει για δικό του λαό, για να κάνεις στον εαυτό σου όνομα μεγαλοσύνης και τρόμου, βγάζοντας τα έθνη από μπροστά από τον λαό σου, που τον λύτρωσες, από την Αίγυπτο;
22 Επειδή, τον λαό σου τον Ισραήλ έκανες λαό δικό σου στον αιώνα· κι εσύ, Κύριε, έγινες Θεός τους.
23 Και τώρα, Κύριε, ο λόγος που μίλησες για τον δούλο σου, και για την οικογένειά του, ας στερεωθεί στον αιώνα, και κάνε όπως μίλησες·
24 και ας στερεωθεί, και ας μεγαλυνθεί το όνομά σου μέχρι τον αιώνα, ώστε να λένε: Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ, είναι Θεός στον Ισραήλ· και η οικογένεια του Δαβίδ τού δούλου σου ας είναι στερεωμένη μπροστά σου.
25 Επειδή, εσύ, Θεέ μου, αποκάλυψες στον δούλο σου ότι θα οικοδομήσεις οίκο σ' αυτόν· γι' αυτό ο δούλος σου πήρε θάρρος να προσευχηθεί μπροστά σου.
26 Και τώρα, Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός, και υποσχέθηκες αυτά τα αγαθά στον δούλο σου.
27 Τώρα, λοιπόν, ευδόκησε να ευλογήσεις την οικογένεια του δούλου σου, για να είναι μπροστά σου στον αιώνα· επειδή, εσύ, Κύριε, ευλόγησες, και θα είναι ευλογημένος στον αιώνα.




Κεφάλαιο 18

1 ΚΑΙ ύστερα απ' αυτά, ο Δαβίδ πάταξε τους Φιλισταίους, και τους κατατρόπωσε, και πήρε από το χέρι των Φιλισταίων τη Γαθ και τις κωμοπόλεις της.
2 Και πάταξε τους Μωαβίτες, και οι Μωαβίτες έγιναν δούλοι υποτελείς τού Δαβίδ.
3 Ακόμα, ο Δαβίδ πάταξε τον Αδαρέζερ, τον βασιλιά τής Σωβά, στην Αιμάθ, όταν πορευόταν να στήσει την εξουσία του επάνω στον ποταμό Ευφράτη.
4 Και ο Δαβίδ πήρε απ' αυτόν 1.000 άμαξες, και 7.000 ιππείς, και 20.000 πεζούς· και ο Δαβίδ νευροκόπησε όλα τα άλογα των αμαξών, και απ' αυτές φύλαξε 100 άμαξες.
5 Και όταν ήρθαν οι Σύριοι της Δαμασκού για να βοηθήσουν τον Αδαρέζερ, τον βασιλιά τής Σωβά, ο Δαβίδ πάταξε από τους Συρίους 22.000 άνδρες.
6 Και ο Δαβίδ έβαλε φρουρές στη Συρία τής Δαμασκού· και οι Σύριοι έγιναν δούλοι υποτελείς τού Δαβίδ. Και ο Κύριος έσωζε τον Δαβίδ, παντού όπου πορευόταν.
7 Και ο Δαβίδ πήρε τις χρυσές ασπίδες, που ήσαν επάνω στους δούλους τού Αδαρέζερ, και τις έφερε στην Ιερουσαλήμ.
8 Και από την Τιβάθ, και από τη Χουν, πόλεις τού Αδαρέζερ, ο Δαβίδ πήρε χαλκό υπερβολικά πολύ, από τον οποίο ο Σολομώντας έκανε τη χάλκινη θάλασσα, και τους στύλους, και τα χάλκινα σκεύη.
9 Και ο Θοού, ο βασιλιάς τής Αιμάθ, όταν άκουσε ότι ο Δαβίδ πάταξε ολόκληρη τη δύναμη του Αδαρέζερ, του βασιλιά τής Σωβά,
10 έστειλε τον Αδωράμ, τον γιο του, στον βασιλιά Δαβίδ, για να τον χαιρετήσει και να τον ευλογήσει, ότι καταπολέμησε τον Αδαρέζερ και τον πάταξε· επειδή, ο Αδαρέζερ ήταν πολέμιος του Θοού· έφερε μάλιστα και κάθε είδος σκευών, χρυσών, ασημένιων, και χάλκινων.
11 Κι αυτά, ο βασιλιάς Δαβίδ τα αφιέρωσε στον Κύριο, μαζί με το ασήμι και το χρυσάφι, που είχε φέρει από όλα τα έθνη, από τον Εδώμ, και από τον Μωάβ, και από τους γιους τού Αμμών, και από τους Φιλισταίους, και από τον Αμαλήκ.
12 Και Αβισαί, ο γιος τής Σερουϊας, πάταξε τους Ιδουμαίους, στην κοιλάδα τού αλατιού, 18.000.
13 Και έβαλε φρουρές στην Ιδουμαία· και όλοι οι Ιδουμαίοι έγιναν δούλοι τού Δαβίδ. Και ο Κύριος έσωζε τον Δαβίδ, παντού όπου πορευόταν.
14 Και ο Δαβίδ βασίλευσε επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ, και έκανε κρίση και δικαιοσύνη σε ολόκληρο τον λαό του.
15 Και ο Ιωάβ, ο γιος τής Σερουϊας, ήταν επικεφαλής τού στρατού· και ο Ιωσαφάτ, ο γιος τού Αχιλούδ, υπομνηματογράφος.
16 Και ο Σαδώκ, ο γιος τού Αχιτώβ, και ο Αβιμέλεχ, ο γιος τού Αβιάθαρ, ιερείς· και ο Σουσά, γραμματέας.
17 Και ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωδαέ, ήταν επικεφαλής των Χερεθαίων και των Φελεθαίων· και οι γιοι τού Δαβίδ, ήσαν πρώτοι γύρω από τον βασιλιά.




Κεφάλαιο 19

1 ΚΑΙ ύστερα απ' αυτά, ο Νάας, ο βασιλιάς των γιων Αμμών, πέθανε, και αντ' αυτού βασίλευσε ο γιος του.
2 Και ο Δαβίδ είπε: Θα κάνω έλεος στον Ανούν, τον γιο του Νάας, επειδή ο πατέρας του έκανε σε μένα έλεος. Και ο Δαβίδ έστειλε πρεσβευτές, για να τον παρηγορήσει εξαιτίας του πατέρα του. Και οι δούλοι τού Δαβίδ ήρθαν στη γη των γιων Αμμών, στον Ανούν, για να τον παρηγορήσουν.
3 Και οι άρχοντες των γιων Αμμών είπαν στον Ανούν: Νομίζεις ότι ο Δαβίδ έστειλε σε σένα παρηγορητές τιμώντας τον πατέρα σου; Δεν ήρθαν οι δούλοι του σε σένα, για να ερευνήσουν, και να κατασκοπεύσουν, και να καταστρέψουν τον τόπο;
4 Και ο Ανούν έπιασε τους δούλους τού Δαβίδ, και τους ξύρισε, και τους έκοψε το μισό από τα ιμάτιά τους μέχρι τους γλουτούς, και τους έδιωξε.
5 Και πήγαν και ανήγγειλαν στον Δαβίδ για τους άνδρες. Και έστειλε σε συνάντησή τους· επειδή, οι άνδρες ήσαν υπερβολικά ατιμασμένοι. Και ο βασιλιάς είπε: Καθήστε στην Ιεριχώ μέχρις ότου αυξηθούν οι γενειάδες σας, και επιστρέψτε.
6 Και οι γιοι Αμμών βλέποντας ότι ήσαν βδελυκτοί στον Δαβίδ, έστειλαν, ο Ανούν και οι γιοι Αμμών, 1.000 τάλαντα ασήμι για να μισθώσουν για τον εαυτό τους άμαξες και καβαλάρηδες από τη Μεσοποταμία, και από τη Συρία-μααχά, και από τη Σωβά.
7 Και μίσθωσαν για τον εαυτό τους 32.000 άμαξες, και τον βασιλιά τής Μααχά μαζί με τον λαό του, που ήρθαν και στρατοπέδευσαν απέναντι από τη Μεδεβά. Και αφού οι γιοι Αμμών συγκεντρώθηκαν από τις πόλεις τους, ήρθαν να πολεμήσουν.
8 Και όταν ο Δαβίδ τα άκουσε αυτά, έστειλε τον Ιωάβ, και ολόκληρο τον στρατό των δυνατών.
9 Και οι γιοι Αμμών βγήκαν, και παρατάχθηκαν σε πόλεμο προς την πύλη τής πόλης· και οι βασιλιάδες, που είχαν έρθει, ήσαν μόνοι τους στην πεδιάδα.
10 Και βλέποντας ο Ιωάβ ότι η μάχη παρατάχθηκε εναντίον του, από μπροστά και από πίσω, διάλεξε από όλους τους εκλεκτούς του Ισραήλ, και τους παρέταξε ενάντια στους Συρίους.
11 Ενώ το υπόλοιπο του λαού το έδωσε στο χέρι τού αδελφού του τού Αβισαί, και παρατάχθηκαν εναντίον των γιων Αμμών.
12 Και είπε: Αν οι Σύριοι υπερισχύσουν εναντίον μου, τότε εσύ θα με σώσεις· και αν οι γιοι Αμμών υπερισχύσουν εναντίον σου, τότε εγώ θα σε σώσω·
13 Γίνε ανδρείος, και ας ενδυναμωθούμε υπέρ του λαού μας, και υπέρ των πόλεων του Θεού μας· και ο Κύριος ας κάνει το αρεστό στα μάτια του.
14 Και προχώρησε ο Ιωάβ, και ο λαός που ήταν μαζί του, σε μάχη εναντίον των Συρίων· κι εκείνοι έφυγαν από μπροστά του.
15 Και όταν οι γιοι Αμμών είδαν ότι έφυγαν οι Σύριοι, έφυγαν κι αυτοί από μπροστά από τον Αβισαί, τον αδελφό του, και μπήκαν στην πόλη. Και ο Ιωάβ ήρθε στην Ιερουσαλήμ.
16 Και οι Σύριοι βλέποντας ότι κατατροπώθηκαν μπροστά από τον Ισραήλ, έστειλαν μηνυτές, και έβγαλαν τους Συρίους, που ήσαν πέρα από τον ποταμό· και ο Σωφάκ, ο αρχιστράτηγος του Αδαρέζερ, πορευόταν μπροστά τους.
17 Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στον Δαβίδ, συγκέντρωσε ολόκληρο τον Ισραήλ, και διάβηκε τον Ιορδάνη, και ήρθε εναντίον τους και παρατάχθηκε εναντίον τους. Και όταν ο Δαβίδ παρατάχθηκε σε πόλεμο εναντίον των Συρίων, πολέμησαν μαζί του.
18 Και οι Σύριοι έφυγαν μπροστά από τον Ισραήλ· και ο Δαβίδ εξολόθρευσε από τους Συρίους 7.000 άμαξες, και 40.000 πεζούς· και τον Σωφάκ, τον αρχιστράτηγο, τον θανάτωσε.
19 Και βλέποντας οι δούλοι τού Αδαρέζερ ότι κατατροπώθηκαν μπροστά από τον Ισραήλ, έκαναν ειρήνη με τον Δαβίδ, και έγιναν δούλοι του· και οι Σύριοι δεν ήθελαν να βοηθήσουν πλέον τους γιους Αμμών.




Κεφάλαιο 20

1 ΚΑΙ στον επόμενο χρόνο, κατά την εποχή που οι βασιλιάδες εκστρατεύουν, ο Ιωάβ έθεσε σε κίνηση ολόκληρη τη δύναμη του στρατού, και έφθειρε τη γη των γιων Αμμών, και φτάνοντας, πολιόρκησε τη Ραββά· και ο Δαβίδ έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Και ο Ιωάβ πάταξε τη Ραββά, και την κατέστρεψε.
2 Και ο Δαβίδ πήρε το στεφάνι τού βασιλιά τους από το κεφάλι του· και το βάρος του βρέθηκε να είναι ένα τάλαντο χρυσάφι· κι επάνω σ' αυτό υπήρχαν πολύτιμες πέτρες· και τέθηκε επάνω στο κεφάλι τού Δαβίδ· και έβγαλε από την πόλη λάφυρα, υπερβολικά πολλά.
3 Και τον λαό, που ήταν μέσα σ' αυτή τον έβγαλε έξω, και τους έκοψε με πριόνια, και με σιδερένια τριβόλια, και με πελέκεις. Και ο Δαβίδ έκανε έτσι σε όλες τις πόλεις των γιων Αμμών. Τότε, ο Δαβίδ γύρισε στην Ιερουσαλήμ και ολόκληρος ο λαός.
4 Και ύστερα απ' αυτά, συγκροτήθηκε πόλεμος με τους Φιλισταίους στη Γεζέρ· τότε, ο Σιββεχαϊ ο Χουσαθίτης πάταξε τον Σιφφαϊ, έναν από τα παιδιά τού Ραφά· και κατατροπώθηκαν.
5 Και έγινε πάλι πόλεμος με τους Φιλισταίους· και ο Ελχανάν, ο γιος τού Ιαείρ, πάταξε τον Λααμεί, τον αδελφό τού Γολιάθ τού Γετθαίου, και το ξύλο τής λόγχης του ήταν σαν το αντί τού υφαντή.
6 Και έγινε πάλι πόλεμος στη Γαθ, όπου υπήρχε ένας άνδρας υπερμεγέθης, και τα δάκτυλά του ήσαν έξι και έξι, 24, κι αυτός, ακόμα, ήταν από τη γενεά τού Ραφά.
7 Και κορόιδεψε τον Ισραήλ, και ο Ιωνάθαν, ο γιος τού Σαμαά, του αδελφού τού Δαβίδ, τον πάταξε.
8 Αυτοί γεννήθηκαν στον Ραφά στη Γαθ· και έπεσαν με το χέρι τού Δαβίδ, και με το χέρι των δούλων του.




Κεφάλαιο 21

1 ΟΜΩΣ, ο σατανάς σηκώθηκε ενάντια στον Ισραήλ, και παρακίνησε τον Δαβίδ να απαριθμήσει τον Ισραήλ.
2 Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωάβ και στους άρχοντες του λαού: Πηγαίνετε, απαριθμήστε τον Ισραήλ, από τη Βηρ-σαβεέ μέχρι τη Δαν, και φέρτε μου, για να μάθω τον αριθμό τους.
3 Και ο Ιωάβ απάντησε: Ο Κύριος να προσθέσει επάνω στον λαό του 100 φορές περισσότερο από ό,τι είναι! Αλλά, κύριέ μου βασιλιά, δεν είναι όλοι δούλοι τού κυρίου μου; Γιατί ο κύριός μου το επιθυμεί αυτό; Γιατί να γίνει αυτό το αμάρτημα στον Ισραήλ;
4 Ο λόγος, όμως, του βασιλιά υπερίσχυσε επάνω στον Ιωάβ. Και ο Ιωάβ αναχώρησε, και, αφού περιήλθε ολόκληρο τον Ισραήλ, γύρισε στην Ιερουσαλήμ.
5 Και ο Ιωάβ έδωσε το σύνολο της απαρίθμησης του λαού στον Δαβίδ. Και ήσαν 1.100.000 άνδρες ολόκληρος ο Ισραήλ που έσερναν μάχαιρα· και ο Ιούδας, 470.000 άνδρες που έσερναν μάχαιρα.
6 Και τους Λευίτες και τους Βενιαμίτες δεν τους απαρίθμησε ανάμεσά τους· επειδή, ο λόγος τού βασιλιά ήταν στον Ιωάβ βδελυκτός.
7 Και το πράγμα αυτό φάνηκε κακό στα μάτια τού Θεού· γι' αυτό πάταξε τον Ισραήλ.
8 Τότε, ο Δαβίδ είπε στον Θεό: Αμάρτησα υπερβολικά, που έπραξα αυτό το πράγμα· αλλά τώρα, παρακαλώ, αφαίρεσε την ανομία τού δούλου σου· επειδή, μωράθηκα σε μεγάλον βαθμό.
9 Και ο Κύριος μίλησε στον Γαδ, αυτόν που έβλεπε για τον Δαβίδ, λέγοντας:
10 Πήγαινε, και μίλησε στον Δαβίδ, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος: Βάζω εγώ μπροστά σου τρία πράγματα· διάλεξε για τον εαυτό σου ένα απ' αυτά, και θα σου το κάνω:
11 Ήρθε, λοιπόν, ο Γαδ στον Δαβίδ, και του είπε: Έτσι λέει ο Κύριος: Διάλεξε για τον εαυτό σου,
12 ή τρία χρόνια πείνας ή τρεις μήνες να φθείρεσαι μπροστά από τους πολεμίους σου, και να σε προφταίνει η μάχαιρα των εχθρών σου, ή τρεις ημέρες τη ρομφαία τού Κυρίου, και το θανατικό, στη γη, και τον άγγελο του Κυρίου να εξολοθρεύει σε όλα τα όρια του Ισραήλ. Τώρα, λοιπόν, δες ποιον λόγο θα αναφέρω σ' εκείνον που με έστειλε.
13 Και ο Δαβίδ είπε στον Γαδ: Από παντού μού είναι στενά σε υπερβολικό βαθμό· ας πέσω, λοιπόν, στο χέρι του Κυρίου, επειδή οι οικτιρμοί του είναι πολλοί, σε υπερβολικό βαθμό· σε χέρι ανθρώπου, όμως, ας μη πέσω.
14 Έδωσε, λοιπόν, ο Κύριος θανατικό επάνω στον Ισραήλ· και έπεσαν από τον Ισραήλ 70.000 άνδρες.
15 Και ο Θεός έστειλε έναν άγγελο στην Ιερουσαλήμ, για να την εξολοθρεύσει· κι ενώ εξολόθρευε, είδε ο Κύριος, και μεταμελήθηκε για το κακό, και είπε στον άγγελο που εξολόθρευε: Αρκεί, πλέον· απόσυρε το χέρι σου. Και ο άγγελος του Κυρίου στεκόταν κοντά στο αλώνι τού Ορνάν τού Ιεβουσαίου.
16 Και καθώς ο Δαβίδ σήκωσε τα μάτια του, είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, έχοντας στο χέρι του τη ρομφαία του γυμνή, απλωμένη προς την Ιερουσαλήμ· και έπεσε ο Δαβίδ και οι πρεσβύτεροι, μπρούμυτα, ντυμένοι με σάκους.
17 Και ο Δαβίδ είπε στον Θεό: Δεν είμαι εγώ που πρόσταξα να απαριθμήσουν τον λαό; Εγώ, βέβαια, είμαι εκείνος που αμάρτησα και έπραξα την κακία· αυτά, όμως, τα πρόβατα τι έκαναν; Επάνω σε μένα, λοιπόν, Κύριε Θεέ μου, κι επάνω στην οικογένεια του πατέρα μου ας είναι το χέρι σου, και όχι επάνω στον λαό σου για απώλεια.
18 Τότε, ο άγγελος του Κυρίου πρόσταξε τον Γαδ, να πει στον Δαβίδ, να ανέβει ο Δαβίδ και να στήσει ένα θυσιαστήριο στον Κύριο μέσα στο αλώνι τού Ορνάν τού Ιεβουσαίου.
19 Και ο Δαβίδ ανέβηκε, σύμφωνα με τον λόγο τού Γαδ, που μίλησε στο όνομα του Κυρίου.
20 Και αφού ο Ορνάν στράφηκε είδε τον άγγελο· και κρύφτηκαν οι τέσσερις γιοι του μαζί μ' αυτόν. Και ο Ορνάν αλώνιζε σιτάρι.
21 Και καθώς ο Δαβίδ ήρθε στον Ορνάν, σηκώνοντας ο Ορνάν τα μάτια, και βλέποντας τον Δαβίδ, βγήκε από το αλώνι, και προσκύνησε τον Δαβίδ μπρούμυτα μέχρι το έδαφος.
22 Και ο Δαβίδ είπε στον Ορνάν: Δώσ' μου τον τόπο τού αλωνιού, για να οικοδομήσω σ' αυτόν θυσιαστήριο στον Κύριο· δώσε μού τον στην άξια τιμή του· για να σταματήσει η πληγή από τον λαό.
23 Και ο Ορνάν είπε στον Δαβίδ: Πάρ' τον για τον εαυτό σου, και ο κύριός μου ο βασιλιάς ας κάνει το αρεστό στα μάτια του· να, δίνω τα βόδια για ολοκαύτωμα, και τα αλωνικά εργαλεία για ξύλα, και το σιτάρι για προσφορά από άλφιτα· δίνω τα πάντα.
24 Και ο βασιλιάς Δαβίδ είπε στον Ορνάν: Όχι, αλλά θα αγοράσω οπωσδήποτε τον τόπο, στην άξια τιμή του· επειδή, δεν θα πάρω το δικό σου για τον Κύριο ούτε θα προσφέρω δωρεάν ολοκαύτωμα.
25 Και ο Δαβίδ έδωσε στον Ορνάν, για τον τόπο, χρυσάφι βάρους 600 σίκλων.
26 Και ο Δαβίδ οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο, και πρόσφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικές προσφορές, και επικαλέστηκε τον Κύριο· και τον εισάκουσε, στέλνοντας φωτιά από τον ουρανό επάνω στο θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης.
27 Και ο Κύριος πρόσταξε τον άγγελο, και γύρισε τη ρομφαία του στη θήκη της.
28 Κατά την εποχή εκείνη, όταν ο Δαβίδ είδε ότι ο Κύριος τον εισάκουσε στο αλώνι τού Ορνάν τού Ιεβουσαίου, θυσίασε εκεί.
29 Επειδή, η σκηνή τού Κυρίου, που ο Μωυσής είχε κάνει στην έρημο, και το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης, ήσαν κατά την εποχή εκείνη στον ψηλό τόπο τής Γαβαών.
30 Και ο Δαβίδ δεν μπορούσε να πάει μπροστά της για να ρωτήσει τον Θεό, επειδή φοβόταν, εξαιτίας τής ρομφαίας τού αγγέλου τού Κυρίου.




Κεφάλαιο 22

1 Τότε, ο Δαβίδ είπε: Αυτός είναι ο οίκος τού Κυρίου τού Θεού, κι αυτό είναι το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης του Ισραήλ.
2 Και ο Δαβίδ πρόσταξε να συγκεντρώσουν τους ξένους, που ήσαν στη γη τού Ισραήλ· και όρισε λιθοτόμους για να λατομήσουν ξυστές πέτρες, για την οικοδομή τού οίκου τού Θεού.
3 Ο Δαβίδ ετοίμασε και πολύ σίδερο, για καρφιά των κουφωμάτων των πυλών, και για τις ενώσεις· και άφθονον, αζύγιστον χαλκό·
4 και κέδρινα ξύλα, αναρίθμητα. Επειδή, οι Σιδώνιοι και οι Τύριοι έφερναν στον Δαβίδ άφθονα κέδρινα ξύλα.
5 Και ο Δαβίδ είπε: Ο Σολομώντας, ο γιος μου, είναι νέος και απαλός· και ο οίκος που πρόκειται να οικοδομηθεί στον Κύριο πρέπει να είναι στο έπακρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος σε ολόκληρη την οικουμένη· θα κάνω, λοιπόν, γι' αυτόν προετοιμασία. Και ο Δαβίδ έκανε προετοιμασία με άφθονο υλικό πριν από τον θάνατό του.
6 Τότε, κάλεσε τον Σολομώντα, τον γιο του, και τον πρόσταξε να οικοδομήσει οίκο στον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ.
7 Και ο Δαβίδ είπε στον Σολομώντα: Γιε μου, εγώ μεν επιθύμησα στην καρδιά μου να οικοδομήσω οίκο στο όνομα τού Κυρίου τού Θεού μου·
8 όμως, έγινε λόγος του Κυρίου σε μένα, λέγοντας: Έχυσες πολύ αίμα, και έκανες μεγάλους πολέμους· δεν θα οικοδομήσεις οίκο στο όνομά μου, επειδή, έχυσες επάνω στη γη πολλά αίματα μπροστά μου·
9 δες, θα γεννηθεί σε σένα γιος, που θα είναι άνδρας ανάπαυσης· και θα τον αναπαύσω από όλους τους εχθρούς του, ολόγυρα· επειδή, το όνομά του θα είναι Σολομώντας, και στις ημέρες του θα δώσω ειρήνη και ησυχία στον Ισραήλ·
10 αυτός θα οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου· κι αυτός θα είναι σε μένα γιος, κι εγώ θα είμαι σ' αυτόν πατέρας· και θα στερεώσω τον θρόνο τής βασιλείας του επάνω στον Ισραήλ μέχρι τον αιώνα.
11 Τώρα, γιε μου, ο Κύριος ας είναι μαζί σου, και να ευοδώνεσαι, και να οικοδομήσεις τον οίκο τού Κυρίου τού Θεού σου, καθώς μίλησε για σένα.
12 Μόνον, ο Κύριος να σου δώσει σοφία και σύνεση, και να σε θέσει επάνω στον Ισραήλ, για να τηρείς τον νόμο τού Κυρίου τού Θεού σου.
13 Τότε θα ευοδωθείς, αν προσέχεις να εκπληρώνεις τα διατάγματα και τις κρίσεις, που ο Κύριος είχε προστάξει στον Μωυσή για τον Ισραήλ· να ενδυναμώνεσαι, και να γίνεσαι ανδρείος· μη φοβάσαι, και μη πτοηθείς.
14 Και δες, εγώ σύμφωνα με τη φτώχεια μου ετοίμασα για τον οίκο τού Κυρίου 100.000 τάλαντα χρυσάφι, και 1.000.000 τάλαντα ασήμι· χαλκό, μάλιστα, και σίδερο αζύγιστον, επειδή είναι άφθονος· ετοίμασα, ακόμα, και ξύλα και πέτρες· κι εσύ πρόσθεσε σ' αυτά.
15 Έχεις και εργάτες πληθώρα, λιθοτόμους, και κτίστες, και ξυλουργούς, και σοφούς κάθε είδους, για κάθε έργο.
16 Για το χρυσάφι, το ασήμι, και τον χαλκό, και τον σίδηρο, δεν υπάρχει αριθμός. Σήκω, και πράξε· και ο Κύριος ας είναι μαζί σου!
17 Και ο Δαβίδ πρόσταξε ακόμα σε όλους τούς άρχοντες του Ισραήλ να βοηθήσουν τον Σολομώντα, τον γιο του, λέγοντας:
18 Δεν είναι μαζί σας ο Κύριος ο Θεός σας, και δεν σας έδωσε ανάπαυση από παντού; Επειδή, παρέδωσε στο χέρι μου όλους όσους κατοικούν τη γη· και η γη υποτάχθηκε μπροστά στον Κύριο, και μπροστά στον λαό του.
19 Δώστε, λοιπόν, την καρδιά σας και την ψυχή σας στο να ζητάτε τον Κύριο τον Θεό σας· και σηκωθείτε, και οικοδομήστε το αγιαστήριο του Κυρίου τού Θεού, για να φέρετε την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, και τα άγια σκεύη τού Θεού, στον οίκο, που πρόκειται να οικοδομηθεί στο όνομα του Κυρίου.




Κεφάλαιο 23

1 ΚΑΙ αφού ο Δαβίδ γέρασε, και ήταν πλήρης ημερών, έκανε τον Σολομώντα, τον γιο του, βασιλιά επάνω στον Ισραήλ.
2 Και συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ, και τους ιερείς και τους Λευίτες.
3 Και οι Λευίτες ήσαν απαριθμημένοι από ηλικίας 30 χρόνων κι επάνω· και ο αριθμός τους, ανά κεφαλή τους, κατά άνδρα, ήταν 38.000.
4 Απ' αυτούς, 24.000 ήσαν εργοδιώκτες στο έργο τού οίκου τού Κυρίου· και 6.000 επιστάτες και κριτές·
5 και 4.000 πυλωροί· και 4.000 που υμνούσαν τον Κύριο, με τα όργανα, που έκανα, (είπε ο Δαβίδ), για να υμνούν τον Κύριο.
6 Και ο Δαβίδ τούς διαίρεσε σε τάξεις, σύμφωνα με τους γιους τού Λευί: Τον Γηρσών, τον Καάθ, και τον Μεραρί.
7 Από τους Γηρσωνίτες ήσαν: Ο Λααδάν, και ο Σιμεϊ.
8 Οι γιοι τού Λααδάν ήσαν τρεις: Ο Ιεχιήλ ο άρχοντας, και ο Ζαιθάμ, και ο Ιωήλ.
9 Οι γιοι τού Σιμεϊ ήσαν τρεις: Ο Σελωμείθ, και ο Αζιήλ, και ο Χαρράν. Αυτοί ήσαν αρχηγοί των πατριών τού Λααδάν.
10 Και οι γιοι τού Σιμεϊ ήσαν τέσσερις: Ο Ιαάθ, ο Ζινά, και ο Ιεούς, και ο Βεριά. Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Σιμεϊ.
11 Και ο Ιαάθ ήταν ο αρχηγός, και ο Ζιζά ο δεύτερος· και ο Ιεούς και ο Βεριά δεν είχαν πολλούς γιους· γι' αυτό αριθμήθηκαν μαζί, ως μία πατριά.
12 Οι γιοι τού Καάθ ήσαν τέσσερις: Ο Αμράμ, ο Ισαάρ, ο Χεβρών, και ο Οζιήλ.
13 Οι γιοι τού Αμράμ ήσαν: Ο Ααρών και ο Μωυσής· και ο Ααρών ήταν ξεχωρισμένος, αυτός και οι γιοι του, για να αγιάζουν τα αγιότατα πράγματα πάντοτε, για να θυμιάζουν μπροστά στον Κύριο, να τον υπηρετούν και να ευλογούν στο όνομά του παντοτινά.
14 Και του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού, οι γιοι του συγκαταριθμήθηκαν μαζί με τη φυλή τού Λευί.
15 Οι γιοι τού Μωυσή ήσαν ο Γηρσώμ και ο Ελιέζερ.
16 Από τους γιους τού Γηρσώμ, ο Σεβουήλ ήταν ο αρχηγός.
17 Και οι γιοι τού Ελιέζερ ήσαν: Ο Ρεαβίας ο αρχηγός· και ο Ελιέζερ δεν είχε άλλους γιους· ενώ οι γιοι του Ρεαβία ήσαν πάμπολλοι.
18 Από τους γιους τού Ισαάρ, ο Σελωμείθ ήταν ο αρχηγός.
19 Οι γιοι τού Χεβρών ήσαν: Ο Ιερίας ο πρώτος, ο Αμαρίας ο δεύτερος, ο Ιαζιήλ ο τρίτος, και ο Ιεκαμεάμ ο τέταρτος.
20 Οι γιοι τού Οζιήλ ήσαν: Ο Μιχά ο πρώτος, και ο Ιεσιά ο δεύτερος.
21 Οι γιοι τού Μεραρί ήσαν: Ο Μααλί και ο Μουσί· οι γιοι τού Μααλί ήσαν: Ο Ελεάζαρ και ο Κεις.
22 Και ο Ελεάζαρ πέθανε, μη έχοντας γιους, αλλά θυγατέρες· και τις πήραν οι αδελφοί τους, οι γιοι τού Κεις.
23 Οι γιοι τού Μουσί ήσαν τρεις: Ο Μααλί, και ο Εδέρ, και ο Ιερεμώθ.
24 Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Λευί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, αρχηγοί των πατριών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, που απαριθμήθηκαν ονομαστικά, ανά κεφαλή, που έκαναν τα έργα τής υπηρεσίας τού οίκου τού Κυρίου, από ηλικίας 20 χρόνων κι επάνω.
25 Επειδή, ο Δαβίδ είχε πει: Ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ έδωσε ανάπαυση στον λαό του, και θα κατοικεί στην Ιερουσαλήμ παντοτινά·
26 και οι Λευίτες δεν θα βαστάζουν πλέον τη σκηνή, και όλα τα σκεύη της για την υπηρεσία της.
27 Γι' αυτό, σύμφωνα με τα τελευταία λόγια τού Δαβίδ, οι γιοι τού Λευί ήσαν απαριθμημένοι από ηλικίας 20 χρόνων κι επάνω·
28 επειδή, το έργο τους ήταν να παραστέκονται στους γιους τού Ααρών, στην υπηρεσία τού οίκου τού Κυρίου, επιβλέποντας τις αυλές, και τα οικήματα, και τον καθαρισμό όλων των άγιων πραγμάτων, και στο να κάνουν την υπηρεσία τού οίκου τού Θεού·
29 και για τους άρτους τής πρόθεσης, και για το σιμιγδάλι στις προσφορές από άλφιτα, και τα άζυμα λάγανα, και για τις τηγανίτες, και για τα φρυγανισμένα, και για κάθε είδος μέτρου·
30 και για να στέκονται κάθε πρωί και εσπέρα, για να υμνούν και να δοξολογούν τον Κύριο·
31 και για να προσφέρουν στον Κύριο όλα τα ολοκαυτώματα στα σάββατα, και στις νεομηνίες, και στις επίσημες γιορτές, σύμφωνα με τον αριθμό, σύμφωνα με το διαταγμένο σ' αυτούς, μπροστά στον Κύριο πάντοτε·
32 και για να φυλάττουν την υπηρεσία τής σκηνής τού μαρτυρίου, και την υπηρεσία τού αγιαστηρίου, και την υπηρεσία των γιων τού Ααρών, των αδελφών τους, στην υπηρεσία τού οίκου τού Κυρίου.




Κεφάλαιο 24

1 ΚΑΙ οι διαιρέσεις των γιων τού Ααρών ήσαν οι εξής: Οι γιοι τού Ααρών ήσαν: Ο Ναδάβ, και ο Αβιούδ, και ο Ελεάζαρ, και ο Ιθάμαρ.
2 Αλλά, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ πέθαναν μπροστά στον πατέρα τους, και δεν είχαν γιους· γι' αυτό ιεράτευσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ.
3 Και ο Δαβίδ τούς διαίρεσε, και τον Σαδώκ από τους γιους τού Ελεάζαρ, και τον Αχιμέλεχ από τους γιους τού Ιθάμαρ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στην υπηρεσία τους.
4 Και βρέθηκαν περισσότεροι αρχηγοί από τους γιους τού Ελεάζαρ, παρά από τους γιους τού Ιθάμαρ· και διαιρέθηκαν ως εξής: Από τους γιους τού Ελεάζαρ ήσαν 16 αρχηγοί οικογενειών πατέρων· και από τους γιους τού Ιθάμαρ, οκτώ αρχηγοί από την οικογένεια των πατέρων τους.
5 Και τους διαίρεσαν με κλήρους, αυτούς προς εκείνους· επειδή, διευθυντές τού αγιαστηρίου, και διευθυντές τού οίκου τού Θεού ήσαν από τους γιους τού Ελεάζαρ, και από τους γιους τού Ιθάμαρ.
6 Και τους κατέγραψε ο Σεμαϊας, ο γιος τού Ναθαναήλ, ο γραμματέας, εκείνος από τους Λευίτες, μπροστά στον βασιλιά, και από τους άρχοντες του Σαδώκ τού ιερέα, και του Αχιμέλεχ, του γιου τού Αβιάθαρ, και μπροστά στους αρχηγούς των πατριών των ιερέων και των Λευιτών, παίρνοντας μια πατριά από τον Ελεάζαρ, και μια από τον Ιθάμαρ.
7 Και ο πρώτος κλήρος βγήκε στον Ιωιαρείβ, ο δεύτερος στον Ιεδαϊα,
8 ο τρίτος στον Χαρήμ, ο τέταρτος στον Σεωρήμ,
9 ο πέμπτος στον Μαλχία, ο έκτος στον Μεϊαμείν,
10 ο έβδομος στον Ακκώς, ο όγδοος στον Αβιά,
11 ο ένατος στον Ιησού, ο δέκατος στον Σεχανία,
12 ο ενδέκατος στον Ελιασείβ, ο δωδέκατος στον Ιακείμ,
13 ο δέκατος τρίτος στον Ουφφά, ο δέκατος τέταρτος στον Ιεσεβάβ,
14 ο δέκατος πέμπτος στον Βιλγά, ο δέκατος έκτος στον Ιμμήρ,
15 ο δέκατος έβδομος στον Εζείρ, ο δέκατος όγδοος στον Αφισής,
16 ο δέκατος ένατος στον Πεθαϊα, ο εικοστός στον Ιεζεκιήλ,
17 ο εικοστός πρώτος στον Ιαχείν, ο εικοστός δεύτερος στον Γαμούλ,
18 ο εικοστός τρίτος στον Δελαϊα, ο εικοστός τέταρτος στον Μααζία.
19 Αυτές ήσαν οι διατάξεις τους στην υπηρεσία τους, για να μπαίνουν στον οίκο τού Κυρίου σύμφωνα με το διαταγμένο σ' αυτούς διαμέσου τού Ααρών, του πατέρα τους, όπως τον είχε προστάξει ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ.
20 Για δε τους υπόλοιπους γιους τού Λευί· από τους γιους τού Αμράμ ήταν ο Σουβαήλ, από τους γιους τού Σουβαήλ, ο Ιεδαϊας.
21 Για τον Ρεαβιά· από τους γιους τού Ρεαβιά, ο πρώτος ήταν ο Ιεσία.
22 Από τους Ισααρίτες, ο Σελωμώθ· από τους γιους τού Σελωμώθ, ήταν ο Ιαάθ.
23 Και οι γιοι τού Χεβρών ήσαν ο Ιεριάς ο πρώτος, ο Αμαρίας ο δεύτερος, ο Ιααζιήλ ο τρίτος, ο Ιεκαμεάμ ο τέταρτος.
24 Από τους γιους τού Οζιήλ, ήταν ο Μιχά· από τους γιους τού Μιχά ήταν ο Σαμίρ.
25 Ο αδελφός τού Μιχά ήταν ο Ιεσία· από τους γιους τού Ιεσία, ήταν ο Ζαχαρίας.
26 Οι γιοι τού Μεραρί ήσαν ο Μααλί και ο Μουσί· οι γιοι τού Ιααζία ήσαν ο Βενώ.
27 Οι γιοι τού Μεραρί διαμέσου τού Ιααζία, ήσαν ο Βενώ, και ο Σωάμ, και ο Ζακχούρ, και ο Ιβρί.
28 Και από τον Μααλί ήταν ο Ελεάζαρ, που δεν είχε γιους.
29 Για δε τον Κεις· οι γιοι τού Κεις, ο Ιεραμεήλ.
30 Και οι γιοι τού Μουσί ήσαν: Ο Μααλί, και ο Εδέρ, και ο Ιεριμώθ. Αυτοί ήσαν οι γιοι των Λευιτών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους.
31 Κι αυτοί έρριξαν κλήρους, καθώς και οι αδελφοί τους, οι γιοι τού Ααρών, μπροστά στον βασιλιά Δαβίδ, και τον Σαδώκ, και τον Αχιμέλεχ, και τους αρχηγούς των πατριών των ιερέων και των Λευιτών, εξισούμενες έτσι οι πρώτες πατριές με τους αδελφούς τους, τους νεότερους.




Κεφάλαιο 25

1 Ο ΔΑΒΙΔ, λοιπόν, και οι αρχηγοί τού στρατού, διαίρεσαν στην υπηρεσία τούς γιους τού Ασάφ, και του Αιμάν, και του Ιεδουθούν, για να υμνούν με κιθάρες, με ψαλτήρια, και με κύμβαλα· και ο αριθμός των εργαζόμενων σύμφωνα με την υπηρεσία τους ήταν:
2 Από τους γιους τού Ασάφ, ο Ζακχούρ, και ο Ιωσήφ, και ο Νεθανίας, και ο Ασαρηλά, γιοι τού Ασάφ, κάτω από την οδηγία τού Ασάφ, αυτού που υμνούσε σύμφωνα με τη διάταξη του βασιλιά·
3 του Ιεδουθούν· οι γιοι τού Ιεδουθούν ήσαν: Ο Γεδαλίας, και ο Σερί, και ο Ιεσαϊας, ο Σιμεϊ, ο Ασαβίας, και ο Ματταθίας, έξι, κάτω από την οδηγία τού πατέρα τους Ιεδουθούν, που υμνούσε με κιθάρα, υμνώντας και δοξολογώντας τον Κύριο·
4 του Αιμάν· οι γιοι τού Αιμάν ήσαν: Ο Βουκκίας, ο Ματθανίας, ο Οζιήλ, ο Σεβουήλ, και ο Ιεριμώθ, ο Ανανίας, ο Ανανί, ο Ελιαθά, ο Γιδδαλθί, και ο Ρομαμθί-έζερ, ο Ιωσβεκασά, ο Μαλλωθί, ο Ωθίρ, και ο Μααζιώθ·
5 όλοι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Αιμάν, που έβλεπε στα λόγια τού Θεού, για τον βασιλιά, καθορισμένοι στο να υψώνουν την εξουσία του. Και ο Θεός έδωσε στον Αιμάν 14 γιους και τρεις θυγατέρες.
6 Όλοι αυτοί ήσαν κάτω από την οδηγία τού πατέρα τους, υμνώντας μέσα στον οίκο τού Κυρίου, με κύμβαλα, ψαλτήρια, και κιθάρες, για την υπηρεσία τού οίκου τού Θεού, σύμφωνα με τη διάταξη του βασιλιά στον Ασάφ, και στον Ιεδουθούν, και στον Αιμάν.
7 Και ο αριθμός τους έγινε, μαζί με τους αδελφούς τους, που ήσαν διδαγμένοι στα άσματα του Κυρίου, 288, όλοι ήσαν συνετοί.
8 Και έρριξαν κλήρους για την υπηρεσία, το ίδιο ο μικρός όπως και ο μεγάλος, ο δάσκαλος όπως και ο μαθητής.
9 Και βγήκε ο πρώτος κλήρος για τον Ασάφ, στον Ιωσήφ· ο δεύτερος στον Γεδαλία· αυτός, και οι αδελφοί του, και οι γιοι του, ήσαν 12.
10 Ο τρίτος στον Ζακχούρ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
11 Ο τέταρτος στον Ισερί· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
12 Ο πέμπτος στον Νεθανία· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
13 Ο έκτος στον Βουκκία· αυτός, οι γιοι του και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
14 Ο έβδομος στον Ιεσαρηλά· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
15 Ο όγδοος στον Ιεσαϊα· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
16 Ο ένατος στον Ματθανία· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
17 Ο δέκατος στον Σιμεϊ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
18 Ο ενδέκατος στον Αζαρεήλ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
19 Ο δωδέκατος στον Ασαβία· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
20 Ο δέκατος τρίτος στον Σουβαήλ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
21 Ο δέκατος τέταρτος στον Ματταθία· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
22 Ο δέκατος πέμπτος στον Ιερεμώθ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
23 ο δέκατος έκτος στον Ανανία· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
24 Ο δέκατος έβδομος στον Ιωσβεκασά· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
25 Ο δέκατος όγδοος στον Ανανί· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
26 Ο δέκατος ένατος στον Μαλλωθί· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
27 Ο εικοστός στον Ελιαθά· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
28 Ο εικοστός πρώτος στον Ωθίρ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
29 Ο εικοστός δεύτερος στον Γιδδαλθί· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
30 Ο εικοστός τρίτος στον Μααζιώθ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
31 Ο εικοστός τέταρτος στον Ρωμαμθί-έζερ· αυτός, οι γιοι του και οι αδελφοί του, ήσαν
12




Κεφάλαιο 26

1 ΚΑΙ για τις διαιρέσεις των πυλωρών· από τους Κορίτες ήταν ο Μεσελεμίας, ο γιος τού Κορέ, από τους γιους τού Ασάφ.
2 Και οι γιοι τού Μεσελεμία ήσαν: Ο Ζαχαρίας ο πρωτότοκος, ο Ιεδιαήλ ο δεύτερος, ο Ζεβαδίας ο τρίτος, ο Ιαθνιήλ ο τέταρτος,
3 ο Ελάμ ο πέμπτος, ο Ιωανάν ο έκτος, ο Ελιωηνάι ο έβδομος.
4 Οι γιοι του Ωβήδ-εδώμ ήσαν: Ο Σεμαϊας ο πρωτότοκος, ο Ιωζαβάδ ο δεύτερος, ο Ιωάχ ο τρίτος, και ο Σαχάρ ο τέταρτος, και ο Ναθαναήλ ο πέμπτος,
5 ο Αμμιήλ ο έκτος, ο Ισσάχαρ ο έβδομος, ο Φεουλθαϊ ο όγδοος· επειδή, τον ευλόγησε ο Θεός.
6 Και στον Σεμαϊα, τον γιο του, γεννήθηκαν γιοι, που εξουσίαζαν επάνω στην πατρική τους οικογένεια· επειδή, ήσαν ισχυροί με δύναμη.
7 Οι γιοι τού Σεμαϊα ήσαν: Ο Γοθνί, και ο Ραφαήλ, και ο Ωβήδ, και ο Ελζαβάδ, που οι αδελφοί τους ήσαν ισχυροί, ο Ελιού, και ο Σεμαχίας.
8 Όλοι αυτοί ήσαν από τους γιους τού Ωβήδ-εδώμ, αυτοί και οι γιοι τους, και οι αδελφοί τους, ήσαν ισχυροί και άξιοι για την υπηρεσία, 62 ήσαν του Ωβήδ-εδώμ.
9 Και ο Μεσελεμίας είχε 18 ισχυρούς γιους και αδελφούς.
10 Και ο Ωσά, από τους γιους τού Μεραρί, είχε γιους· πρώτον τον Σιμρί (επειδή, δεν ήταν πρωτότοκος, αλλά ο πατέρας του τον έκανε πρώτον)·
11 δεύτερον τον Χελκία, τρίτον τον Τεβαλία, τέταρτον τον Ζαχαρία· όλοι οι γιοι και οι αδελφοί τού Ωσά ήσαν 13.
12 Ανάμεσα σ' αυτούς έγιναν οι διαιρέσεις των πυλωρών· οι αρχηγοί των δυνατών είχαν υπηρεσίες εξίσου με τους αδελφούς τους, για να υπηρετούν στον οίκο τού Κυρίου.
13 Και έρριξαν κλήρους, εξίσου, ο μικρός όπως και ο μεγάλος, κατά οικογένεια των πατέρων τους, για κάθε πύλη.
14 Και για την πύλη προς ανατολάς έπεσε ο κλήρος στον Σελεμία. Τότε, έρριξαν κλήρους για τον Ζαχαρία, τον γιο του, που ήταν σοφός σύμβουλος· και ο κλήρος του βγήκε για την πύλη προς βορράν.
15 Στον Ωβήδ-εδώμ, για την πύλη προς νότον· και στους γιους του, για τον οίκο τής σύναξης.
16 Στον Σουφίμ και τον Ωσά, για την πύλη προς δυσμάς, μαζί με την πύλη Σαλεχέθ, κοντά στον δρόμο τής ανάβασης, υπηρεσία έναντι σε υπηρεσία.
17 Ανατολικά ήσαν έξι Λευίτες, βορεινά τέσσερις την ημέρα, νότια τέσσερις την ημέρα, και προς τον οίκο τής σύναξης ανά δύο.
18 Στο Παρβάρ δυτικά, τέσσερις, προς τον δρόμο της ανάβασης, και δύο στο Παρβάρ.
19 Αυτές είναι οι διαιρέσεις των πυλωρών ανάμεσα στους γιους τού Κορέ, και ανάμεσα στους γιους τού Μεραρί.
20 Και από τους Λευίτες, ο Αχιά ήταν υπεύθυνος στους θησαυρούς τού οίκου τού Θεού, και στους θησαυρούς των αφιερωμάτων.
21 Για τους γιους τού Λααδάν· οι γιοι τού Γηρσωνίτη Λααδάν, αρχηγοί των πατριών τού Λααδάν τού Γηρσωνίτη, ήσαν ο Ιεχιήλ.
22 Οι γιοι τού Ιεχιήλ ήσαν: Ο Ζαιθάμ, και ο Ιωήλ ο αδελφός του, που ήσαν υπεύθυνοι στους θησαυρούς τού οίκου τού Κυρίου.
23 Για τους Αμραμίτες, τους Ισααρίτες, τους Χεβρωνίτες, και τους Οζιηλίτες·
24 ο μεν Σεβουήλ, ο γιος τού Γηρσώμ, γιου τού Μωυσή, ήταν επιστάτης στους θησαυρούς.
25 Ενώ οι αδελφοί του από τον Ελιέζερ, που ο γιος του ήταν ο Ρεαβίας, και ο Ιεσαϊας, ο γιος του, και ο Ιωράμ, ο γιος του, και ο Ζιχρί, ο γιος του, και ο Σελωμείθ, ο γιος του,·
26 ο Σελωμείθ, αυτός και οι αδελφοί του, ήσαν υπεύθυνοι σε όλους τους θησαυρούς των αφιερωμάτων, που είχαν αφιερώσει ο βασιλιάς Δαβίδ, και οι άρχοντες των πατριών, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι, και οι αρχηγοί τού στρατού.
27 Από τους πολέμους και από τα λάφυρα έκαναν αφιέρωση, για να επισκευάζουν τον οίκο του Κυρίου.
28 Και κάθε τι που είχαν αφιερώσει ο Σαμουήλ, ο βλέπων, και ο Σαούλ ο γιος τού Κεις, και ο Αβενήρ, ο γιος τού Νηρ, και ο Ιωάβ, ο γιος τής Σερουϊας, κάθε αφιέρωμα ήταν κάτω από το χέρι τού Σελωμείθ, και των αδελφών του.
29 Για τους Ισααρίτες· ο Χενανίας και οι γιοι του ήσαν για τις εξωτερικές υποθέσες που αφορούσαν τον Ισραήλ, επιστάτες και κριτές.
30 Για δε τους Χεβρωνίτες· ο Ασαβίας και οι αδελφοί του, ισχυροί, 1.700, ήσαν έφοροι στον Ισραήλ από το εδώ μέρος τού Ιορδάνη, δυτικά, για όλες τις υποθέσεις τού Κυρίου, και για την υπηρεσία τού βασιλιά.
31 Ανάμεσα στους Χεβρωνίτες ήταν αρχηγός ο Ιερίας, ανάμεσα στους Χεβρωνίτες, σύμφωνα με τις γενεές τους, κατά τις πατριές. Στον 40ό χρόνο τής βασιλείας τού Δαβίδ εξετάστηκαν, και βρέθηκαν ανάμεσά τους ισχυροί σε δύναμη, στην Ιαζήρ τής Γαλαάδ.
32 Και οι αδελφοί του, ισχυροί, ήσαν 2.700 αρχηγοί πατριών, που είχε καταστήσει ο βασιλιάς Δαβίδ επάνω στους Ρουβηνίτες, και τους Γαδίτες, και στο μισό τής φυλής τού Μανασσή, για κάθε πράγμα τού Θεού, και για τις υποθέσεις τού βασιλιά.




Κεφάλαιο 27

1 ΚΑΙ οι γιοι Ισραήλ, κατά την απαρίθμησή τους, οι αρχηγοί των πατριών, και οι χιλίαρχοι, και οι εκατόνταρχοι, και οι αξιωματικοί τους, που υπηρετούσαν τον βασιλιά, σύμφωνα με ολόκληρη την τάξη των διαιρέσεων, που έμπαιναν και έβγαιναν από μήνα σε μήνα, σε όλους τους μήνες τού χρόνου, ήσαν 24.000 σε κάθε διαίρεση.
2 Επικεφαλής τής πρώτης διαίρεσης, για τον πρώτο μήνα, ήταν ο Ιασωβεάμ, ο γιος τού Ζαβδιήλ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
3 Αυτός ήταν από τους γιους τού Φαρές, άρχοντας επάνω σε όλους τους άρχοντες των στρατευμάτων για τον πτώτο μήνα.
4 Και επικεφαλής τής διαίρεσης, του δεύτερου μήνα, ήταν ο Δωδαϊ, ο Αχωχίτης· και άρχοντας της διαίρεσής του ήταν ο Μικλώθ· στη διαίρεσή του ήσαν, το ίδιο, 24.000.
5 Ο τρίτος αρχηγός τού στρατού, για τον τρίτο μήνα, ήταν ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωδαέ, πρώτος αξιωματικός· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000·
6 αυτός είναι ο Βεναϊας ο δυνατός ανάμεσα στους 30, και επικεφαλής των 30· και στη διαίρεσή του επικεφαλής ήταν ο Αμμιζαβάδ, ο γιος του.
7 Ο τέταρτος, για τον τέταρτο μήνα, ήταν ο Ασαήλ, ο αδελφός τού Ιωάβ, και μαζί του ο Ζεβαδίας, ο γιος του· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
8 Ο πέμπτος αρχηγός, για τον πέμπτο μήνα, ήταν ο Σαμούθ, ο Ιεζραϊτης· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
9 Ο έκτος, για τον έκτο μήνα, ήταν ο Ιράς, ο γιος τού Ικκής, ο Θεκωίτης· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
10 Ο έβδομος, για τον έβδομο μήνα, ήταν ο Χελής, ο Φελωνίτης, από τους γιους τού Εφραϊμ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
11 Ο όγδοος, για τον όγδοο μήνα, ήταν ο Σιββεχαϊ, ο Χουσαθίτης, από τους Ζαραϊτες· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
12 Ο ένατος, για τον ένατο μήνα, ήταν ο Αβιέζερ, ο Αναθωθίτης, από τους Βενιαμίτες· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
13 Ο δέκατος, για τον δέκατο μήνα, ήταν ο Μααραϊ, ο Νετωφαθίτης, από τους Ζαραϊτες· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
14 Ο ενδέκατος, για τον ενδέκατο μήνα, ήταν ο Βεναϊας, ο Πιραθωνίτης, από τους γιους τού Εφραϊμ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
15 Ο δωδέκας, για τον δωδέκατο μήνα, ήταν ο Χελδαϊ, ο Νετωφαθίτης, από τον Γοθονιήλ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
16 Και επικεφαλής των φυλών τού Ισραήλ ήσαν: Ο άρχοντας των Ρουβηνιτών ήταν ο Ελιέζερ, ο γιος τού Ζιχρί· των Συμεωνιτών, ο Σεφατίας, ο γιος τού Μααχά·
17 των Λευιτών, ο Ασαβίας, ο γιος τού Κεμουήλ· των Ααρωνιτών, ο Σαδώκ·
18 του Ιούδα, ο Ελιού, από τους αδελφούς τού Δαβίδ· του Ισσάχαρ, ο Αμρί, ο γιος τού Μιχαήλ·
19 του Ζαβουλών, ο Ισμαϊας, ο γιος τού Οβαδία· του Νεφθαλί, ο Ιεριμώθ, ο γιος τού Αζριήλ·
20 των γιων τού Εφραϊμ, ο Ιησούς, ο γιος τού Αζαζία· της μισής φυλής τού Μανασσή, ο Ιωήλ, ο γιος τού Φεδαϊα·
21 της μισής φυλής τού Μανασσή στη Γαλαάδ, ο Ιδδώ, ο γιος τού Ζαχαρία· του Βενιαμίν, ο Ιασιήλ, ο γιος τού Αβενήρ·
22 του Δαν, ο Αζαρεήλ, ο γιος τού Ιεροάμ. Αυτοί ήσαν οι άρχοντες των φυλών τού Ισραήλ.
23 Όμως, ο Δαβίδ δεν πήρε τον αριθμό τους από ηλικίας 20 χρόνων και κάτω· επειδή, ο Κύριος είχε πει, ότι θα πληθύνει τον Ισραήλ σαν τα αστέρια του ουρανού.
24 Ο Ιωάβ, ο γιος τής Σερουϊας, άρχισε να απαριθμεί, όμως δεν τέλειωσε, επειδή για τούτο έπεσε οργή ενάντια στον Ισραήλ· γι' αυτό, δεν καταχωρήθηκε ο αριθμός ανάμεσα στις απαριθμήσεις στα χρονικά τού βασιλιά Δαβίδ.
25 Και υπεύθυνος στους θησαυρούς τού βασιλιά ήταν ο Αζμαβέθ, ο γιος τού Αδιήλ· και υπεύθυνος στους θησαυρούς των χωραφιών, των πόλεων, και των κωμοπόλεων, και των φρουρίων, ήταν ο Ιωνάθαν, ο γιος τού Οζία·
26 και επικεφαλής στους εργαζόμενους το έργο των χωραφιών για τη γεωργία τής γης, ήταν ο Εζρί, ο γιος τού Χελούβ·
27 και υπεύθυνος στους αμπελώνες ήταν ο Σιμεϊ, ο Ραμαθαίος· και υπεύθυνος του εισοδήματος των αμπελώνων, για τις αποθήκες του κρασιού, ήταν ο Ζαβδί, ο Σιφμίτης·
28 και υπεύθυνος στις ελιές και τις συκαμινιές, που ήσαν στην πεδιάδα, ήταν ο Βάαλ-ανάν, ο Γεδερίτης· και υπεύθυνος στις αποθήκες λαδιού, ήταν ο Ιωάς·
29 και υπεύθυνος στα βόδια, που βόσκονταν στη Σαρών, ήταν ο Σιτραϊ, ο Σαρωνίτης· και υπεύθυνος στα βόδια, που ήσαν στις κοιλάδες, ήταν ο Σαφάτ, ο γιος τού Αδλαϊ·
30 και υπεύθυνος στις καμήλες, ήταν ο Οβίλ, ο Ισμαηλίτης· και υπεύθυνος στα γαϊδούρια, ήταν ο Ιεδαϊας, ο Μερωνοθίτης·
31 και υπεύθυνος στα πρόβατα, ήταν ο Ιαζίζ, ο Αγαρίτης. Όλοι αυτοί ήσαν επιστάτες των υπαρχόντων τού βασιλιά Δαβίδ.
32 Και ο Ιωνάθαν, ο πατράδελφος του Δαβίδ, ήταν σύμβουλος, και άνδρας συνετός, και γραμματέας· και ο Ιεχιήλ, ο γιος τού Αχμονί, ήταν μαζί με τους γιους τού βασιλιά·
33 και ο Αχιτόφελ, ήταν σύμβουλος του βασιλιά· και ο Χουσαϊ, ο Αρχίτης, ήταν οικείος τού βασιλιά·
34 και ύστερα από τον Αχιτόφελ ήταν ο Ιωδαέ, ο γιος τού Βεναϊα, και ο Αβιάθαρ· αλλά, αρχιστράτηγος του βασιλιά, ήταν ο Ιωάβ.




Κεφάλαιο 28

1 ΚΑΙ ο Δαβίδ συγκάλεσε στην Ιερουσαλήμ όλους τους άρχοντες του Ισραήλ, τους άρχοντες των φυλών, και τους άρχοντες των διαιρέσεων, που υπηρετούσαν τον βασιλιά, και τους χιλίαρχους, και τους εκατόνταρχους, και τους επιστάτες όλων των υπαρχόντων και των κτημάτων τού βασιλιά, και των γιων του, μαζί με τους ευνούχους, και τους ανδρείους, και όλους τούς ισχυρούς σε δύναμη.
2 Και αφού ο βασιλιάς Δαβίδ στάθηκε όρθιος στα πόδια του, είπε: Ακούστε με, αδελφοί μου, και λαέ μου: Εγώ έβαλα στην καρδιά μου να οικοδομήσω οίκο ανάπαυσης για την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, και για το υποπόδιο των ποδιών τού Θεού μας· και έκανα ετοιμασία για την οικοδομή.
3 Ο Θεός, όμως, μου είπε: Εσύ δεν θα οικοδομήσεις οίκο στο όνομά μου, επειδή είσαι άνδρας πολέμων, και έχυσες αίματα.
4 Και ο Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, διάλεξε εμένα, από ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα μου, για να είμαι βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ στον αιώνα· επειδή, διάλεξε άρχοντα τον Ιούδα· και από την οικογένεια του Ιούδα διάλεξε την οικογένεια του πατέρα μου· και ανάμεσα στους γιους τού πατέρα μου ευδόκησε να κάνει εμένα βασιλιά σε ολόκληρο τον Ισραήλ·
5 και από όλους τούς γιους μου (επειδή, ο Κύριος μου έδωσε πολλούς γιους), διάλεξε τον γιο μου τον Σολομώντα για να καθήσει επάνω στον θρόνο τής βασιλείας τού Κυρίου, επάνω στον Ισραήλ.
6 Και μου είπε: Ο Σολομώντας, ο γιος σου, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο μου και τις αυλές μου· επειδή, αυτόν έκλεξα γιον σε μένα, και εγώ θα είμαι σ' αυτόν πατέρας·
7 και θα στερεώσω τη βασιλεία του μέχρι τον αιώνα, αν μένει σταθερός στο να εκτελεί τις εντολές μου και τις κρίσεις μου, όπως κατά την ημέρα αυτή.
8 Τώρα, λοιπόν, μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, τη συναγωγή τού Κυρίου, και σε επήκοον του Θεού μας, λέω σε σας: Τηρείτε και ζητάτε όλες τις εντολές τού Κυρίου τού Θεού σας· για να κυριεύετε αυτή τη γη, την αγαθή και να την αφήσετε ύστερα από σας κληρονομιά στους γιους σας, για πάντα.
9 Κι εσύ, γιε μου Σολομώντα, γνώρισε τον Θεό τού πατέρα σου, και να τον υπηρετείς με τέλεια καρδιά και με ψυχή που να θέλει· επειδή, ο Κύριος εξετάζει όλες τις καρδιές, και ξέρει όλους τους λογισμούς των διανοιών· αν τον εκζητάς, θα βρίσκεται από σένα· αν, όμως, τον εγκαταλείψεις, θα σε απορρίψει για πάντα.
10 Δες, τώρα, ότι ο Κύριος σε έκλεξε, για να οικοδομήσεις οίκο σε αγιαστήριο· να ενδυναμώνεσαι, και να εκτελείς.
11 Και ο Δαβίδ έδωσε στον Σολομώντα, τον γιο του, το σχέδιο για τον πρόναο, και τα οικήματά του, και τα θησαυροφυλάκιά του, και τα υπερώα του, και τα εσωτερικά του δωμάτια, και το οίκημα του ιλαστηρίου,
12 και το σχέδιο για όλα όσα είχε συλλάβει στο πνεύμα του, για τις αυλές τού οίκου τού Κυρίου, και όλα τα γύρω οικήματα, τις αποθήκες τού οίκου τού Θεού, και τις αποθήκες των αφιερωμάτων·
13 και τις διαιρέσεις των ιερέων και των Λευιτών και όλο το έργο τής υπηρεσίας τού οίκου τού Κυρίου, και όλα τα σκεύη τής υπηρεσίας τού οίκου τού Κυρίου.
14 Έδωσε χρυσάφι σύμφωνα με το βάρος για τα χρυσά σκεύη, για όλα τα σκεύη σε κάθε είδος υπηρεσίας· και ασήμι έδωσε σύμφωνα με το βάρος για όλα τα ασημένια σκεύη, για όλα τα σκεύη κάθε είδους υπηρεσίας·
15 και το βάρος για τις χρυσές λυχνίες, και για τα χρυσά λυχνάρια τους, σύμφωνα με το βάρος για κάθε λυχνία, και για τα λυχνάρια της· και για τις ασημένιες λυχνίες σύμφωνα με το βάρος, για τη λυχνία και για τα λυχνάρια της, σύμφωνα με τη χρήση κάθε λυχνίας·
16 και το χρυσάφι σύμφωνα με το βάρος για το τραπέζι των άρτων τής πρόθεσης, για κάθε τραπέζι· και ασήμι για τα ασημένια τραπέζια·
17 και καθαρό χρυσάφι για τις κρεάγρες, και για τις λεκάνες, και για τις φιάλες· και για τους χρυσούς κρατήρες, σύμφωνα με το βάρος για κάθε έναν κρατήρα· το ίδιο για κάθε ασημένιον κρατήρα·
18 και για το θυσιαστήριο του θυμιάματος, καθαρισμένο χρυσάφι σύμφωνα με το βάρος· και χρυσάφι για το σχέδιο της άμαξας των χερουβείμ, που απλώνουν τις φτερούγες τους, και σκεπάζουν την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου.
19 Όλα, είπε ο Δαβίδ, τα φανέρωσε ο Κύριος, γράφοντάς τα σε μένα με το χέρι του, όλα τα έργα τού σχεδίου.
20 Και ο Δαβίδ είπε στον γιο του, τον Σολομώντα: Να ενδυναμώνεσαι και να γίνεσαι ανδρείος, και να εκτελείς· μη φοβάσαι ούτε να πτοηθείς· επειδή, ο Κύριος ο Θεός, ο Θεός μου, θα είναι μαζί σου· δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει, μέχρις ότου τελειώσεις ολόκληρο το έργο τής υπηρεσίας τού οίκου τού Κυρίου.
21 Και, δες, οι διαιρέσεις των ιερέων και των Λευιτών, για κάθε υπηρεσία τού οίκου τού Θεού· και για κάθε έργο, θα είναι μαζί σου κάθε επιστήμονας, πρόθυμος σε κάθε είδος υπηρεσίας, και οι άρχοντες και ολόκληρος ο λαός, έτοιμοι να υπακούσουν σε όλα τα προστάγματά σου.




Κεφάλαιο 29

1 Τότε, ο βασιλιάς Δαβίδ είπε σε ολόκληρη τη συναγωγή: Ο Σολομώντας, ο γιος μου, τον οποίο, μόνον, ο Θεός έκλεξε, είναι ακόμα νέος και απαλός· και το έργο είναι μεγάλο· επειδή, η οικοδομή δεν είναι για άνθρωπο, αλλά για τον Κύριο τον Θεό.
2 Εγώ, λοιπόν, ετοίμασα, σύμφωνα με όλη τη δύναμή μου, για τον οίκο τού Θεού μου, το χρυσάφι για τα χρυσά σκεύη, και το ασήμι για τα ασημένια, και τον χαλκό για τα χάλκινα, το σίδερο για τα σιδερένια, και ξύλα για τα ξύλινα, ονυχίτες πέτρες, και πέτρες ένθεσης, πέτρες γυαλιστερές, και ποικίλες, και κάθε είδους πολύτιμες πέτρες, και άφθονα μάρμαρα.
3 Και ακόμα, εξαιτίας τού πόθου μου για τον οίκο τού Θεού μου, και από τα δικά μου υπάρχοντα έδωσα επιπλέον χρυσάφι και ασήμι για τον οίκο τού Θεού μου, εκτός από όλο εκείνο που είχα ετοιμάσει για τον άγιο οίκο·
4 χρυσάφι 3.000 τάλαντα, από το χρυσάφι τού Οφείρ, και ασήμι καθαρισμένο 7.000 τάλαντα, για να σκεπάσουν τούς τοίχους των οικημάτων·
5 το χρυσάφι για τα χρυσά σκεύη, και το ασήμι για τα ασημένια, και για κάθε εργασία που γίνεται με τα χέρια των τεχνιτών. Ποιος προθυμοποιείται να κάνει σήμερα προσφορά στον Κύριο;
6 Τότε, οι άρχοντες των πατριών, και οι άρχοντες των φυλών τού Ισραήλ, και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι, και οι επιστάτες των έργων τού βασιλιά, προθυμοποιήθηκαν·
7 και έδωσαν για το έργο τού οίκου τού Θεού, χρυσάφι 5.000 τάλαντα, και χρυσά νομίσματα 10.000, και ασήμι 10.000 τάλαντα, και χαλκό 18.000 τάλαντα, και σίδερο 100.000 τάλαντα.
8 Και σε όσους βρέθηκαν πολύτιμες πέτρες, τις έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου τού Κυρίου, διαμέσου τού Ιεχιήλ τού Γηρσωνίτη.
9 Και ο λαός χάρηκε, επειδή προθυμοποιήθηκαν, για τον λόγο ότι, πρόσφεραν στον Κύριο με πλήρη καρδιά, αυτοπροαίρετα· ακόμα και ο βασιλιάς Δαβίδ χάρηκε με μεγάλη χαρά.
10 Και ο Δαβίδ ευλόγησε τον Κύριο μπροστά σε ολόκληρη τη σύναξη· και ο Δαβίδ είπε: Ευλογητός εσύ, Κύριε, ο Θεός τού Ισραήλ, ο πατέρας μας, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα.
11 Δική σου, Κύριε, είναι η μεγαλοσύνη, και η δύναμη, και η τιμή, και η νίκη και η δόξα· επειδή, δικά σου είναι όλα όσα είναι στον ουρανό και όσα είναι επάνω στη γη· δική σου είναι η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι που υψώνεσαι σαν κεφάλι πιο πάνω από όλους·
12 και ο πλούτος και η δόξα από σένα έρχονται, και εσύ δεσπόζεις τα πάντα· και στο χέρι σου είναι η ισχύς και η δύναμη· και στο χέρι σου είναι να μεγαλύνεις και να ισχυροποιείς τα πάντα.
13 Τώρα, λοιπόν, Θεέ μας, εμείς σε ευχαριστούμε, και υμνούμε το ένδοξο όνομά σου.
14 Αλλά, ποιος είμαι εγώ, και ποιος είναι ο λαός μου, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρόθυμα σε σένα με έναν τέτοιο τρόπο; Επειδή, τα πάντα έρχονται από σένα, και από τα δικά σου δίνουμε σε σένα.
15 Επειδή, είμαστε ξένοι μπροστά σου, και πάροικοι, όπως και όλοι οι πατέρες μας· οι ημέρες μας επάνω στη γη είναι σαν σκιά, και μονιμότητα δεν υπάρχει.
16 Κύριε, Θεέ μας, ολόκληρο αυτό το πλήθος που ετοιμάσαμε για να οικοδομήσουμε οίκο σε σένα για το άγιο όνομά σου, έρχεται από το χέρι σου, και τα πάντα είναι δικά σου.
17 Και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι εσύ είσαι που δοκιμάζεις την καρδιά, και αρέσκεσαι στην ευθύτητα. Εγώ με ευθύτητα της καρδιάς μου πρόσφερα όλα αυτά· και, τώρα, είδα με ευφροσύνη τον λαό σου, αυτόν που είναι παρών εδώ, ότι σου προσφέρει αυτοπροαίρετα.
18 Κύριε, Θεέ τού Αβραάμ, του Ισαάκ, και του Ισραήλ, των πατέρων μας, να το διατηρείς αυτό για πάντα στους διαλογισμούς τής καρδιάς τού λαού σου, και να κατευθύνεις την καρδιά τους σε σένα·
19 και δώσε στον Σολομώντα, τον γιο μου, μια τέλεια καρδιά, για να τηρεί τις εντολές σου, τα μαρτύριά σου, και τα προστάγματά σου, και να εκτελεί τα πάντα, και να κατασκευάσει την οικοδομή, που έχω προετοιμάσει.
20 Και ο Δαβίδ είπε σε ολόκληρη τη σύναξη: Ευλογήστε τώρα τον Κύριο, τον Θεό σας. Και ολόκληρη η σύναξη ευλόγησε τον Κύριο, τον Θεό των πατέρων τους, και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν τον Κύριο και τον βασιλιά.
21 Και την επόμενη ημέρα θυσίασαν θυσίες στον Κύριο, και πρόσφεραν ολοκαυτώματα στον Κύριο, 1.000 μοσχάρια, 1.000 κριάρια, 1.000 αρνιά, και τις σπονδές τους, και άφθονες θυσίες για ολόκληρο τον Ισραήλ·
22 και έφαγαν και ήπιαν μπροστά στον Κύριο εκείνη την ημέρα, με μεγάλη χαρά. Και ανακήρυξαν για δεύτερη φορά τον Σολομώντα, τον γιο τού Δαβίδ, βασιλιά, και τον έχρισαν στον Κύριο, για να είναι άρχοντας, και τον Σαδώκ για ιερέα.
23 Τότε, ο Σολομώντας κάθησε επάνω στον θρόνο τού Κυρίου βασιλιάς, αντί τού Δαβίδ, του πατέρα του, και ευημέρησε· και ολόκληρος ο Ισραήλ υπάκουσε σ' αυτόν.
24 Και όλοι οι άρχοντες, και οι δυνατοί, κι ακόμα όλοι οι γιοι τού βασιλιά Δαβίδ, υποτάχθηκαν στον βασιλιά Σολομώντα.
25 Και ο Κύριος μεγάλυνε τον Σολομώντα στο έπακρον μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, και έβαλε επάνω του βασιλική μεγαλειότητα, τέτοια που δεν στάθηκε σε κανέναν βασιλιά πριν απ' αυτόν στον Ισραήλ.
26 Έτσι, ο Δαβίδ, ο γιος τού Ιεσσαί, βασίλευσε επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ·
27 και το διάστημα που βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ ήταν 40 χρόνια· επτά χρόνια βασίλευσε στη Χεβρών, και 33 χρόνια βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ.
28 Και πέθανε σε καλά γηρατειά, γεμάτος ημέρες, πλούτο, και δόξα· και αντ' αυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Σολομώντας.
29 Και οι πράξεις τού βασιλιά Δαβίδ, οι πρώτες και οι τελευταίες, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο τού Σαμουήλ, του βλέποντα, και στο βιβλίο τού Νάθαν τού προφήτη, και στο βιβλίο τού Γαδ τού βλέποντα,
30 με ολόκληρη τη βασιλεία του, και τη δύναμή του, και τους καιρούς που είχαν έρθει επάνω του, κι επάνω στον Ισραήλ, κι επάνω σε όλες τις βασιλείες τής γης.