Σοφονίας

1 2 3


Κεφάλαιο 1

1 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΣΟΦΟΝΙΑ, ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΔΑΛΙΑ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΡΙΑ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΖΚΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΩΣΙΑ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ.
2 Θα αφανίσω από το πρόσωπο της γης ολοσχερώς τα πάντα, λέει ο Κύριος.
3 Θα αφανίσω άνθρωπον και κτήνος· θα αφανίσω τα πουλιά τού ουρανού, και τα ψάρια τής θάλασσας, και τα προσκόμματα μαζί με τους ασεβείς· και θα εξολοθρεύσω τον άνθρωπο από το πρόσωπο της γης, λέει ο Κύριος.
4 Και θα απλώσω το χέρι μου ενάντια στον Ιούδα, και ενάντια σε όλους τούς κατοίκους τής Ιερουσαλήμ· και θα εξολοθρεύσω το υπόλοιπο του Βάαλ απ' αυτόν τον τόπο, και το όνομα αυτών που θυσιάζουν στα είδωλα, μαζί με τους ιερείς·
5 κι αυτούς που, επάνω στις ταράτσες, προσκυνούν τη στρατιά τού ουρανού· κι αυτούς που προσκυνούν και ορκίζονται στον Κύριο, κι αυτούς που ορκίζονται στον Μαλχόμ·
6 κι αυτούς που ξεκλίνουν από πίσω από τον Κύριο, κι αυτούς που δεν ζητούν τον Κύριο, και ούτε ρωτούν γι' αυτόν.
7 Σώπα μπροστά στον Κύριο τον Θεό, επειδή είναι κοντά η ημέρα τού Κυρίου· δεδομένου ότι, ο Κύριος ετοίμασε θυσία, διόρισε τους προσκεκλημένους του.
8 Και κατά την ημέρα τής θυσίας τού Κυρίου, θα εκδικηθώ τους άρχοντες, και τα παιδιά τού βασιλιά, και όλους εκείνους που είναι ντυμένοι με ξένα ενδύματα.
9 Κατά την ημέρα εκείνη θα εκδικηθώ και όλους εκείνους που πηδούν επάνω από τα κατώφλια, αυτούς που γεμίζουν τα σπίτια των κυρίων τους με αρπαγή και δόλο.
10 Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα είναι θόρυβος κραυγής από την ιχθυϊκή πύλη, και ολολυγμός από τη δεύτερη πύλη, και μεγάλος συντριμμός από τους λόφους.
11 Ολολύξτε, οι κάτοικοι της Μακτές, επειδή ολόκληρος ο εμπορικός λαός εξολοθρεύτηκε· όλοι όσοι φέρνουν ασήμι κατακόπηκαν.
12 Και κατά τον καιρό εκείνο, θα ερευνήσω την Ιερουσαλήμ με λυχνάρια, και θα εκδικηθώ τούς άνδρες που αναπαύονται επάνω στον τρυγητό τους· αυτούς που λένε στην καρδιά τους: Ο Κύριος δεν θα αγαθοποιήσει ούτε θα κακοποιήσει.
13 Γι' αυτό, τα αγαθά τους θα είναι για διαρπαγή, και τα σπίτια τους για αφανισμό. και θα οικοδομήσουν σπίτια, αλλά δεν θα κατοικήσουν· και θα φυτέψουν αμπελώνες, αλλά δεν θα πιουν από το κρασί τους.
14 Η μεγάλη ημέρα τού Κυρίου είναι κοντά, είναι κοντά, και σπεύδει υπερβολικά· η φωνή τής ημέρας τού Κυρίου· εκεί ο ισχυρός θα φωνάξει πικρά.
15 Ημέρα οργής θα είναι η ημέρα εκείνη, ημέρα θλίψης και στενοχώριας, ημέρα ερήμωσης και αφανισμού, ημέρα με σκοτάδι και πυκνό σκοτάδι, ημέρα με σύννεφο και ομίχλη·
16 ημέρα σάλπιγγας και αλαλαγμού ενάντια στις οχυρές πόλεις, και ενάντια στους ψηλούς πύργους.
17 Και θα καταθλίψω τους ανθρώπους, και θα περπατούν σαν τυφλοί, επειδή αμάρτησαν στον Κύριο· και το αίμα τους θα διαχυθεί σαν σκόνη, και οι σάρκες τους σαν κοπριά.
18 Αλλ' ούτε το ασήμι τους ούτε το χρυσάφι τους θα μπορέσει να τους λυτρώσει κατά την ημέρα τής οργής τού Κυρίου· και ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά τού ζήλου του· επειδή, θα κάνει συντέλεια, μάλιστα γρήγορη, επάνω σε όλους εκείνους που κατοικούν τη γη.
Κεφάλαιο 2

1 Συγκεντρωθείτε, συναθροιστείτε, το έθνος το μη επιθυμητό·
2 πριν το ψήφισμα γεννήσει το αποτέλεσμά του, και η ημέρα παρέλθει σαν χνούδι· πριν έρθει επάνω σας η έξαψη της οργής τού Κυρίου· πριν έρθει επάνω σας η ημέρα τού θυμού τού Κυρίου.
3 Ζητάτε τον Κύριο, όλοι οι πράοι τής γης, εσείς που εκτελέσατε τις κρίσεις του· ζητάτε δικαιοσύνη, ζητάτε πραότητα, ίσως σκεπαστείτε κατά την ημέρα τής οργής τού Κυρίου.
4 ΕΠΕΙΔΗ, η Γάζα θα εγκαταλειφθεί, και η Ασκάλωνα θα ερημωθεί· θα εκδιώξουν την Άζωτο σε καιρό μεσημεριού, και η Ακκαρών θα ξεριζωθεί.
5 Αλλοίμονο στους κατοίκους των παραλίων τής θάλασσας, στο έθνος των Χερεθαίων! Ο λόγος τού Κυρίου είναι εναντίον σας, Χαναάν, γη των Φιλισταίων· και θα σε αφανίσω, ώστε να μη υπάρχει κάποιος που να κατοικεί.
6 Και το παράλιο της θάλασσας θα είναι κατοικίες και σπηλιές βοσκών, και μάντρες ποιμνίων.
7 Κι αυτό το παράλιο θα είναι για το υπόλοιπο του οίκου τού Ιούδα· εκεί θα βόσκουν· στα σπίτια τής Ασκάλωνας θα καταλύουν την εσπέρα· επειδή, ο Κύριος ο Θεός τους θα τους επισκεφθεί, και θα αποστρέψει την αιχμαλωσία τους.
8 Άκουσα τους ονειδισμούς τού Μωάβ, και τις ύβρεις τών γιων Αμμών, με τους οποίους ονείδιζαν τον λαό μου, και κόμπαζαν ενάντια στα όριά του.
9 Γι' αυτό: Ζω εγώ, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ, ο Μωάβ θα είναι εξάπαντος σαν τα Σόδομα, και οι γιοι Αμμών σαν τα Γόμορρα, τόπος από τσουκνίδες, και αλυκές, και παντοτινή ερήμωση· το υπόλοιπο του λαού μου θα τους λαφυραγωγήσει, και το υπόλοιπο του έθνους μου θα τους κληρονομήσει ολοκληρωτικά.
10 Αυτό θα γίνει σ' αυτούς εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους, επειδή ονείδισαν και κόμπασαν ενάντια στον λαό τού Κυρίου των δυνάμεων.
11 Ο Κύριος θα είναι τρομερός εναντίον τους· επειδή, θα εξολοθρεύσει όλους τούς θεούς τής γης· και θα τον προσκυνήσουν, κάθε ένας από τον τόπο του, όλα τα νησιά των εθνών.
12 Κι εσείς, Αιθίοπες, θα διαπεραστείτε με τη ρομφαία μου.
13 Και θα απλώσει το χέρι του ενάντια στον βορρά, και θα αφανίσει την Ασσυρία· και θα κάνει τη Νινευή σε αφανισμό, έναν άνυδρο τόπο, σαν έρημο.
14 Και ποίμνια θα βόσκονται στο μέσον της, όλα τα ζώα των εθνών· και ο πελεκάνος και ο σκαντζόχοιρος θα κατοικούν στα ανώφλια της· η φωνή τους θα ηχήσει στα παράθυρα· ερήμωση θα είναι στις πύλες, επειδή θα γυμνωθεί από τα κέδρινα έργα.
15 Αυτή είναι η ευφραινόμενη πόλη, η οποία κατοικεί αμέριμνα, που λέει στην καρδιά της: Εγώ είμαι, και εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλη. Πώς έγινε έρημος, κατάλυμα θηρίων! Καθένας που διαβαίνει μέσα απ' αυτή θα συρίξει, και θα κουνήσει το χέρι του.
Κεφάλαιο 3

1 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ η παραδειγματισμένη και μολυσμένη· η πόλη που καταθλίβει!
2 Δεν υπάκουσε στη φωνή· δεν δέχθηκε διόρθωση· δεν έλπισε στον Κύριο· δεν πλησίασε στον Θεό της.
3 Οι άρχοντές της είναι μέσα σ' αυτή ωρυόμενα λιοντάρια· οι κριτές της, λύκοι τής εσπέρας· δεν αφήνουν τίποτε μέχρι το πρωί.
4 Οι προφήτες της είναι προπετείς, άνθρωποι δόλιοι· οι ιερείς της βεβήλωσαν το αγιαστήριο, αθέτησαν τον νόμο.
5 Ο Κύριος είναι δίκαιος ανάμεσά της· δεν θα κάνει αδικία· κάθε πρωινό φέρνει τη δική του κρίση σε φως, τίποτε δεν παραλείπει· όμως, ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει ντροπή.
6 Εξολόθρευσα έθνη· οι πύργοι τους είναι ερημωμένοι· ερήμωσα τους δρόμους τους, ώστε να μη υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει· οι πόλεις τους αφανίστηκαν, ώστε δεν υπάρχει κάποιος που να κατοικεί.
7 Είπα: Βέβαια, θα με φοβόσουν, θα δεχόσουν παιδεία, και η κατοικία της δεν θα εξολοθρευόταν, όσο και αν την τιμωρούσα· όμως, αυτοί έσπευσαν να διαφθείρουν όλες τις πράξεις τους.
8 Γι' αυτό, να με προσμένετε, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λεηλασία· επειδή, η απόφασή μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, να συναθροίσω τα βασίλεια, να ξεχύσω επάνω τους την αγανάκτησή μου, όλη την έξαψη της οργής μου· επειδή, ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά τού ζήλου μου.
9 Δεδομένου ότι, τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να τον δουλεύουν κάτω από έναν ζυγό.
10 Από την περιοχή πέρα από τον ποταμό τής Αιθιοπίας, οι ικέτες μου, η θυγατέρα των διασπαρμένων μου, θα φέρουν την προσφορά μου.
11 Κατά την ημέρα εκείνη δεν θα ντρέπεσαι για όλες τις πράξεις σου, με τις οποίες ανόμησες εναντίον μου· επειδή, τότε θα αφαιρέσω από ανάμεσά σου εκείνους που καυχώνται στη μεγαλοπρέπειά σου, και στο εξής δεν θα κομπάζεις ενάντια στο βουνό μου το άγιο.
12 Και θα αφήσω ανάμεσά σου έναν λαό θλιμμένον και φτωχό, κι αυτοί θα ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου.
13 Το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θα πράξει ανομία ούτε θα μιλήσει ψέματα ούτε θα βρεθεί στο στόμα τους δόλια γλώσσα· επειδή, αυτοί θα βόσκουν και θα πλαγιάζουν, και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει.
14 Ψάλλε, θυγατέρα Σιών· αλαλάξτε, Ισραήλ· απολάμβανε τέρψη και ευφραίνου από όλη σου την καρδιά, θυγατέρα Ιερουσαλήμ.
15 Ο Κύριος αφαίρεσε τις κρίσεις σου, απέστρεψε τον εχθρό σου· ο Κύριος είναι βασιλιάς τού Ισραήλ ανάμεσά σου· στο εξής δεν θα δεις κακό.
16 Κατά την ημέρα εκείνη θα ειπωθεί στην Ιερουσαλήμ: Μη φοβάσαι· Σιών, ας μη παραλύουν τα χέρια σου.
17 Ο Κύριος ο Θεός σου, που είναι στο μέσον σου, ο δυνατός, θα σε σώσει, θα ευφρανθεί σε σένα με χαρά, θα αναπαύεται στην αγάπη του, θα ευφραίνεται σε σένα με άσματα.
18 Θα συγκεντρώσω τούς λυπημένους για τις επίσημες γιορτές, αυτούς που είναι από σένα, στους οποίους ο ονειδισμός ήταν βάρος.
19 Δέστε, κατά τον καιρό εκείνο θα αφανίσω όλους αυτούς που σε καταθλίβουν· και θα σώσω αυτή που χωλαίνει, και θα συνάξω αυτή που έχει εκβληθεί έξω· και θα τους κάνω έπαινο και δόξα σε κάθε τόπο τής ντροπής τους.
20 Κατά τον καιρό εκείνο θα σας φέρω, και κατά τον καιρό εκείνο θα σας συνάξω· επειδή, θα σας κάνω ονομαστούς και επαινετούς ανάμεσα σε όλους τούς λαούς τής γης, όταν εγώ θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας μπροστά από τα μάτια σας, λέει ο Κύριος.