ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ

Khmer [KHOV] Bible

សូមជ្រើសរើសសៀវភៅព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធជាភាសាខ្មែរ៖