Sheng Jing

Pinyin (Romanized Chinese)

Please choose a book from the Holy Bible in the Chinese [transliterated] language - Pinyin

Rúguǒ shǐyòng Android huò Apple(IOS) shèbèi, qǐng xiàzài bìng shǐyòng wǒmen de shèngjīng ruǎnjiàn, yǐ zhōngwén hé yīngwén (pīnyīn)(hé qítā 35 zhǒng yǔyán) yuèdú hé tīng shèngjīng:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes